Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie"

Transkript

1 Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek; nebo odkazuje k přílohám této smlouvy. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Jméno a příjmení: «Jméno» «Příjm» datum narození: «DatNar», rodné číslo: «RodČís» zastoupený/á z důvodu své nezpůsobilosti k právním úkonům zákonným zástupcem (opatrovníkem): jméno a příjmení: «Příbuzní», rodné číslo: «PRodČís» oba bytem: «PAdresa», «PPSČ» «PMěsto» (dále jen Uživatel ) a 2) Diakonie ČCE středisko BETLÉM se sídlem Císařova 394/27, Klobouky u Brna, IČ: bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - Břeclav, číslo účtu: /0800 zastoupené ředitelem střediska Petrem Hejlem, DiS. (dále jen Poskytovatel ) v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákonem ) tuto smlouvu o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie (dále jen Smlouvu ): I. Úvodní ustanovení (Preambule) (1) Poskytovatel je samostatnou právnickou osobou, která byla od zřízena Diakonií Českobratrské církve evangelické a je evidována v rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR pod č. evid / Poskytovatel je v souladu se svým Statutem a Zákonem oprávněn poskytovat v integrovaném centru služeb Domov Narnie v Morkůvkách č.p. 129 (dále jen Domov ) sociální služby registrované Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem sociálních věcí, pod č. jed. JMK 87642/2007, a to konkrétně sociální služby: týdenní stacionář a denní stacionář. (2) Uživatel a Poskytovatel konstatují, že tuto smlouvu mezi sebou uzavírají na základě žádosti Uživatele o poskytnutí služby a že Uživatel splňuje všechna kritéria obsažená ve Veřejném závazku Poskytovatele k poskytování výše uvedené sociální služby. Smluvní strany dále konstatují, že jednání s Uživatelem o poskytnutí služby proběhlo v souladu s Pravidly pro jednání se zájemci o předmětnou službu poskytovanou v Domově. II. Druh a rozsah poskytované sociální služby (1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli službu sociální péče týdenní stacionář specifikovanou v 47 Zákona a v 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb. (dále jen Vyhlášky ), a to v rozsahu zahrnujícím: a) ubytování (jak je specifikováno níže v čl. III. Smlouvy), b) stravování (jak je specifikováno níže v čl. IV. Smlouvy), c) úkony péče (jak je specifikováno níže v čl. V. Smlouvy). (2) Uživateli mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti a služby (viz. čl. VI. Smlouvy). III. Ubytování (1) Uživateli se ke dni počátku poskytování služby dle čl. II. této smlouvy poskytuje ubytování (vyber varianty ubytování) v přízemí / v patře v budově Domova, a to v / ve xxx lůžkovém pokoji. Uživatel (zákonný zástupce) souhlasí s tím, že Poskytovatel může výše specifikované ubytování strana 1 (z celkem 6 stran)

2 Uživatele změnit, a to v souladu s jeho potřebami a rozpoznanou vůlí a po předchozím informování zákonného zástupce. Takto podmíněná změna ubytování Uživatele není důvodem ke změně této smlouvy a nemá vliv na výši úhrady za poskytované služby. (2) Po dohodě s Poskytovatelem si může Uživatel pokoj vybavit vlastním nábytkem. (3) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Uživatel užívat obvyklým způsobem také všechny společné prostory v budově Domova a okolní areál Domova. (4) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení. (5) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním těchto prostor. Poskytovatel přitom poskytuje Uživateli podporu při užívání těchto prostor přiměřenou jeho věku a závislosti na pomoci druhé osoby. IV. Stravování (1) Uživatel a Poskytovatel se na základě požadavku Uživatele dohodli na poskytování celodenní stravy zajišťované kuchyní Domova. (2) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli stravu odpovídající jeho věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (3) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních pravidel Domova. V případě potřeby Poskytovatel zajistí na základě požadavku Uživatele zvláštní stravování podle individuálního dietního režimu Uživatele. V. Péče (1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Uživateli, který je příjemcem příspěvku na péči, tyto základní úkony sociální péče (jak jsou specifikovány v 13, odst. 1 Vyhlášky): a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, e) sociálně terapeutické činnosti, f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (2) Konkrétní způsob a rozsah poskytovaných činností (úkonů sociální péče) je upřesněn na základě Anamnestického dotazníku vyplněného zákonným zástupcem a na základě dalšího sociálního šetření zaměřeného na konkretizaci potřeb Uživatele a rozsahu jemu poskytovaných služeb. Záznam tohoto šetření je uveden v Příloze č. 1 k této smlouvě. (3) Předběžný osobní cíl Uživatele je při uzavírání smlouvy stanoven takto: konkrétní cíl Tento předběžný osobní cíl slouží jako východisko pro individuální plánování s Uživatelem a je dále rozvíjen. Změna předběžného osobního cíle v průběhu služby není důvodem pro písemnou změnu této smlouvy. (4) Poskytovatel se zavazuje, že se bude při poskytování služby řídit individuálním plánem, který ve spolupráci s Uživatelem (resp. jeho zákonným zástupcem) vytvoří a bude průběžně aktualizovat odborný tým pracovníků Domova, jehož důležitou součást bude tvořit Poskytovatelem určený klíčový pracovník Uživatele a příp. i externího odborník. Tento individuální plán určuje takovou míru podpory a péče, která vychází z potřeb a schopností Uživatele a vede k naplnění jeho osobního cíle. Průběžně aktualizovaný a vyhodnocovaný individuální plán je součástí osobní dokumentace Uživatele. (5) Poskytovatel se dále zavazuje zajistit Uživateli zdravotní péči ve smyslu 36 Zákona podle svých personálních možností a s ohledem na to, že právo Uživatele na svobodný výběr lékaře nesmí být dotčeno. Vybrat variantu: VI. Fakultativní činnosti Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli na základě jeho požadavku a dle svých možností následující fakultativní činnosti nad rámec základních činností specifikovaných v čl. III, IV, V Smlouvy: strana 2 (z celkem 6 stran)

3 a) služba dopravy Uživatelů z jejich bydliště do Domova a z Domova do bydliště Uživatele realizovaná automobilem Poskytovatele (podle ceníku stanoveného vedoucím Domova) b) případně i další fakultativní činnosti poskytované buď na základě písemného dodatku k této smlouvě nebo na základě ústní dohody Uživatele a Poskytovatele. Poskytovatel a Uživatel v době uzavření této smlouvy nesjednali poskytování žádné fakultativní činnosti nad rámec základních činností specifikovaných v čl. III, IV, V Smlouvy. Poskytování fakultativních činností Uživateli ze strany Poskytovatele mohou spolu smluvní strany sjednat později, a to buď na základě písemného dodatku k této smlouvě nebo na základě ústní dohody Uživatele a Poskytovatele. VII. Místo a čas poskytování sociální služby (1) Služba sjednaná v čl. II. Smlouvy se Uživateli poskytuje v Domově Narnie nacházejícím se na adrese: Morkůvky č.p. 129, který tvoří organizační součást subjektu Poskytovatele a podle 34, odst. 2 Zákona je integrovaným centrem sociálních služeb, které poskytuje současně několik druhů sociálních služeb určených cílové skupině dětí a mladých lidí s mentálním a kombinovaným postižením, která je blíže vymezena ve Veřejném závazku služby. (2) Služba sjednaná v čl. II. Smlouvy se po dobu platnosti Smlouvy poskytuje každý týden vždy od pondělí 7 hod. do pátku 16 hod. kromě dnů provozního volna, které stanoví každoročně vedoucí Domova v ročním kalendáři provozu Domova. Dny a období provozního volna služby jsou každoročně zpravidla tyto: a) dny uzákoněných státních svátků - pokud vedoucí Domova nerozhodne, že konkrétní svátek v určitém roce bude dnem, v němž je služba poskytována - a pátek bezprostředně předcházející Velikonoční neděli (tj. Velký pátek); b) letní prázdniny, které v Domově trvají souvisle po dobu 3 týdnů v měsících červenci a srpnu s tím, že jejich termín je určen vedoucím Domova v ročním kalendáři; c) zimní prázdniny (tj. Vánoce až Nový rok), které se shodují s termínem zimních školních prázdnin vyhlášeným Ministerstvem školství pro příslušný školní rok pro základní stupeň škol. (3) Uživatel (zákonný zástupce) je povinen respektovat časový rozsah péče vymezený v předchozím odstavci. Ve výjimečných případech může zákonný zástupce požádat vedoucího Domova o poskytování služby dle čl. II i ve dnech mimo toto časové vymezení (např. přes víkend), a to s tím, že vedoucí Domova může této výjimečné žádosti vyhovět dle svého uvážení a provozních možností Domova. (4) Pokud Uživatel absolvuje výuku (školní docházku) na odloučeném pracovišti Speciálních škol Hustopeče na adrese Morkůvky č.p. 224 nebo č.p. 129 a je mu přitom poskytována podpora pracovníky Domova, započítává se doba výuky (školní docházky) plně do doby, kdy je střediskem Uživateli poskytována sociální služba sjednaná v čl. II. této smlouvy. VIII. Výše úhrady a způsob jejího placení (1) Uživatel je povinen platit za ubytování a stravu (dle čl. III a IV Smlouvy) úhrady stanovené podle aktuálně platného Rozhodnutí Poskytovatele o úhradách uživatelů sociálních služeb v Domově, které je zpracováno v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona a 13, odst. 2 Vyhlášky a tvoří součást vnitřních pravidel Poskytovatele, s nimiž byl Uživatel seznámen. Poskytovatel si přitom vyhrazuje právo toto své rozhodnutí průběžně měnit s ohledem na vývoj inflace a svou ekonomickou situaci. (2) Pokud je Uživatel nezaopatřeným dítětem (tj. zejména nepobírá invalidní důchod) poskytuje se Uživateli v souladu s 74, odst. 1, Zákona ubytování dle čl. III Smlouvy bezplatně. Pokud nezletilý Uživatel není nezaopatřeným dítětem (tj. má svůj příjem podle zvláštních předpisů) nebo je zletilý (nebo zletilosti dosáhne v průběhu poskytování služby) a pobírá invalidní důchod, hradí ubytování a stravu ve výši stanovené příslušným rozhodnutím Poskytovatele. (3) Podle 73, odst. 3 Zákona zároveň platí zásada, že pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 25 % jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se přiměřeně sníží. Pokud by v některém kalendářním měsíci Uživatel neměl žádný příjem, úhradu za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc Uživatel neplatí. (4) Pokud by Uživateli po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala částka ve výši 25 % z jeho měsíčního příjmu, je Uživatel (zákonný zástupce) povinen doložit Poskytovateli výši svého strana 3 (z celkem 6 stran)

4 příjmu pro účely stanovení úhrady podle předchozího odstavce této smlouvy a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady podle předchozího odstavce smlouvy. (5) Za poskytování péče dle čl. V. Smlouvy je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli částku ve výši stanovené podle aktuálně platného Rozhodnutí Poskytovatele o úhradách uživatelů sociálních služeb v Domově (podle 73 Zákona nejvýše 75% přiznaného příspěvku na péči za kalendářní měsíc). Za stravu, ubytování a péči poskytované nad časový rámec vymezený v čl. VII, odst. 2 Smlouvy je Uživatel povinen zaplatit úhradu stanovenou podle téhož rozhodnutí. (6) Uživatel je z důvodu uvedeném v předchozím odstavci povinen informovat Poskytovatele o výši přiznaného příspěvku na péči již při sjednávání této smlouvy, a později bezodkladně v každém případě změny výše přiznaného příspěvku. Pro splnění této povinnosti se určuje tato forma: Uživatel předloží Poskytovateli (resp. vedoucímu Domova) originál rozhodnutí o přiznání příspěvku, který je z něho oprávněn pořídit 2 kopie (jednu pro ředitele Poskytovatele, druhou do složky osobní Dokumentace vedené Domovem). (7) Neinformoval-li Uživatel Poskytovatele včas o zvýšení příspěvku na péči, nezbavuje ho to zákonné povinnosti platit za péči podle výše přiznaného příspěvku, a to i zpětně od data, od něhož je zvýšení platné. Neinformoval-li Uživatel Poskytovatele včas o snížení příspěvku na péči, může k tomu Poskytovatel po poskytnutí této informace přihlédnout i zpětně, nejdéle však tři měsíce nazpět. (8) Činnosti sjednané v čl. VI. jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle vnitřních pravidel Poskytovatele a podle dohody s Uživatelem (zákonným zástupcem). (9) Zákonný zástupce je povinen provádět měsíční zálohovou platbu za služby poskytované Uživateli vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce, a to ve výši aktuálně stanovené Poskytovatelem formou jeho rozhodnutí Stanovení denní úhrady a výše měsíční zálohové úhrady platného konkrétně pro Uživatele. Měsíční zálohovou platbu stanovenou tímto rozhodnutím bude zákonný zástupce provádět formou bezhotovostní úhrady ze svého bankovního účtu na výše uvedený bankovní účet střediska. Pokud zákonný zástupce nemá zřízen bankovní účet, bude měsíční zálohové platby uskutečňovat poštovními poukázkami vyžádanými od Poskytovatele. (10) Poskytovatel je povinen měsíční zálohy specifikované v předchozím odstavci evidovat na tzv. osobním účtu Uživatele a čtyřikrát za kalendářní rok uskutečnit jejich vyúčtování zákonnému zástupci, a to za první čtvrtletí příslušného kalendářního roku do 20. dubna, za druhé čtvrtletí do 20. července, za třetí čtvrtletí do 20. října a za čtvrté čtvrtletí do 20. ledna následujícího roku. Základem tohoto čtvrtletního vyúčtování vždy bude porovnání celkové výše měsíčních zálohových plateb zaplacených Uživatelem (zákonným zástupcem) Poskytovateli za příslušné čtvrtletí s celkovou sumou vypočtených měsíčních úhrad za skutečné čerpání standardních a nadstandardních služeb poskytnutých Uživateli v příslušném čtvrtletí. (11) V případě přeplatku zjištěném ve čtvrtletním vyúčtování je Poskytovatel povinen zaplatit Uživateli (zákonnému zástupci) příslušnou částku přeplatku nejpozději vždy k výše uvedenému termínu pro příslušné čtvrtletní vyúčtování, a to na bankovní účet zákonného zástupce nebo poštovní poukázkou v případě, že zákonný zástupce nemá bankovní účet. V případě nedoplatku zjištěném ve čtvrtletním vyúčtování je Uživatel (zákonný zástupce) povinen zaplatit Poskytovateli příslušnou částku nedoplatku vždy nejpozději do 30 dnů po obdržení příslušného čtvrtletního vyúčtování, a to příkazem k úhradě ze svého účtu na výše uvedený bankovní účet Poskytovatele nebo poštovní poukázkou v případě, že zákonný zástupce nemá zřízen bankovní účet. IX. Další důležitá ujednání, povinnosti, závazky a práva obou stran dohody (1) Uživatel (zákonný zástupce) prohlašuje, že byl seznámen s vybranými vnitřními pravidly Poskytovatele, a to: s Domácím řádem Domova, s Pravidly pro podávání stížností ze strany Uživatelů a s aktuálně platným Rozhodnutím ředitele o úhradách uživatelů služeb v Domově. Uživatel (zákonný zástupce) prohlašuje, že mu tato vnitřní pravidla byla předána v písemné podobě, že je přečetl a plně jim plně porozuměl. Uživatel (zákonný zástupce) je povinen dodržovat pravidla stanovená touto smlouvou a Domácím řádem Domova. (2) Zákonný zástupce je povinen odevzdávat Uživatele do péče Domova podle časového rozsahu služby sjednaného v čl. VII. odst. 2, a to po celou dobu platnosti této smlouvy, pokud však není Uživatel nemocný nebo pokud nemá zákonný zástupce jiný zvláště vážný důvod pro to, aby si Uživatele ponechal ve své péči. V takovém případě je zákonný zástupce povinen nahlásit vedoucímu Domova nebo jeho zástupci nepřítomnost Uživatele s co největším předstihem, tj. strana 4 (z celkem 6 stran)

5 nejpozději do 9.00 hod. ve čtvrtek předchozího týdne (v obdobném termínu je třeba nahlásit příchod dítěte zpět do Narnie po nemoci apod.). Ve zvláště náhlých případech je zákonný zástupce povinen nepřítomnost Uživatele nahlásit nejpozději v době hod. ve dni, v němž tato nepřítomnost nastává. (3) V souladu s 36 Vyhlášky je zákonný zástupce povinen převzít Uživatele v případě jeho onemocnění akutní infekční chorobou do své péče, a to na dobu potřebnou k úplnému vyléčení Uživatele. Převzetí Uživatele zákonným zástupcem do domácího léčení nastane buď na základě vzájemné dohody zákonného zástupce a Poskytovatele, nebo je rozhodnutí o předání Uživatele zákonnému zástupci učiněno jednostranně Poskytovatelem, a to na základě lékařem stanovené diagnózy s doporučením domácího léčení Uživatele (tj. mimo kolektiv ostatních uživatelů a pracovníků Domova). (4) Uživatel je povinen mít při svém příjezdu do Domova s sebou: a) vhodnou obuv a ošacení v kvalitě a množství přiměřené době jeho pobytu v Domově a klimatickým podmínkám; b) při metabolických poruchách a inkontinenci dítěte jednorázové pleny v potřebném množství, a) písemný rozpis (předpis) všech léků užívaných Uživatelem potvrzený ošetřujícím lékařem (průběžně aktualizovaný lékařem dle změn medikace) a všechny léky dle aktuálního rozpisu v potřebném množství včetně přiměřené rezervy, b) průkaz zdravotní pojišťovny, průkazku ZTP/P a příslušné označení vozíčkáře do auta, c) podepsaný informační Deníček Uživatele (příp. s aktuálním zápisem zákonného zástupce). (5) Poskytovatel ručí Uživateli za škody a ztráty, které by mohl vinou zaměstnanců Domova či jiných osob utrpět na svých věcech do Domova přinesených, tj. zejména obutí a ošacení, a to s výjimkou cenných předmětů, jejichž hodnota přesahuje Kč. Tyto předměty do Domova Uživatel vnáší na své riziko a Poskytovatel za ně neručí. (6) Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel v souladu s předmětem této smlouvy zpracovával osobní a citlivé údaje poskytnuté Uživatelem v žádosti o poskytnutí služby, v lékařské zprávě a jiných dokumentech poskytnutých Uživatelem nebo vytvářených Poskytovatelem. Poskytovatel se zároveň zavazuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, budou všechny osobní a citlivé údaje Uživatele shromažďovány a zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro kvalitní poskytování sociální služby sjednané touto smlouvou. Tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám a nebudou použity k jinému, než výše uvedenému účelu. Uživatel (zákonný zástupce) je přitom vždy oprávněn nahlížet do jakékoliv osobní dokumentace, kterou o něm Poskytovatel vede. (7) Zákonný zástupce se zavazuje informovat vedoucího Domova o všech důležitých změnách a okolnostech týkajících se Uživatele (včetně různých vyšetření), které by mohly jakkoliv souviset se službami poskytovanými Uživateli v Domově. Poskytovatel se zároveň zavazuje informovat zákonného zástupce o průběhu služby a všech důležitých okolnostech týkajících se Uživatele a jemu poskytovaných služeb. Zákonný zástupce přitom bere na vědomí, že ve všech věcech týkajících se Uživatele a jemu poskytovaných služeb je pro jednání jménem Poskytovatele zplnomocněn vedoucí Domova (nebo jeho zástupce), který může část této kompetence přenést na osobu klíčového pracovníka Uživatele. (8) Na ředitele, resp. na správní či dozorčí radu Poskytovatele se může Uživatel (zákonný zástupce) obracet přímo pouze ve vážných věcech a se stížnostmi týkajícími se zejména kvality služeb poskytovaných v Domově Uživateli a ochrany jeho práv a důstojnosti, pokud tato stížnost nebyla uspokojivě vyřešena vedoucím Domova. Podrobný postup pro podávání stížností je obsažen v příslušném rozhodnutí Poskytovatele, které tvoří součást vnitřních pravidel Poskytovatele, s nimiž byli Uživatel a zákonný zástupce seznámeni. X. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty, zkušební lhůta (1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Poskytovateli doručena. (2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti a závazky vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: 1. úmyslné zamlčení změny výše přiznaného příspěvku na péči po dobu delší než 3 měsíce, a to s cílem uvést Poskytovatele v jeho neprospěch v omyl při kalkulaci úhrady, 2. nezaplacení úhrady, byl-li Uživatel povinen platit úhradu podle čl. VIII. Smlouvy, strana 5 (z celkem 6 stran)

6 3. Uživatel bez řádné omluvy nevyužívá sjednanou službu po dobu delší než 1 měsíc, 4. jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají výslovně z této smlouvy nebo z Domácího řádu Domova. b) jestliže v průběhu poskytování touto smlouvou sjednané sociální služby dojde k takové změně zdravotního stavu Uživatele, která znemožní další poskytování sjednané služby Uživateli. c) jestliže se Poskytovatel bez vlastního zavinění dostane do situace, kdy další poskytování služby nemůže zajistit ze zásadních důvodů ekonomických, personálních aj. (3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena. (4) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodu uvedeného v odst. 2 písm. c) tohoto článku činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena. (5) Smluvní strany sjednaly spolu na poskytování sociální služby dle čl. II Smlouvy zkušební dobu tří měsíců. Během této doby neplatí výpovědní lhůty a důvody uvedené v předchozích odstavcích a Uživatel i Poskytovatel mohou Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s tím, že výpovědní lhůta v tomto období činí sedm dnů a počíná běžet prvním pracovním dnem kalendářního týdne následujícího po kalendářním týdnu, v němž byla výpověď příslušné straně podána. XI. Doba platnosti smlouvy (1) Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem «PřijNaBetl». Doba platnosti Smlouvy je sjednána na dobu určitou, a to do konce kalendářního roku, v němž Uživatel definitivně ukončí povinnou školní docházku. Případné pokračování poskytování služby až do horní věkové hranice cílové skupiny služby 26-ti let (dle registrace a veřejného závazku služby) může být sjednáno písemným dodatkem na základě dohody obou smluvních stran a kapacitních možností Poskytovatele. (2) Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. XII. Závěrečná ustanovení (1) Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech originálních vyhotoveních s tím, že Uživatel (zákonný zástupce) obdrží jedno vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení. (2) Smlouva může být měněna pouze písemně, a to číslovanými písemnými dodatky schválenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Zrušena může být pouze písemnou dohodou schválenou a podepsanou oběma smluvními stranami. (3) V úvodu smlouvu uvedený a níže podepsaný zákonný zástupce Uživatele plně ručí za plnění všech práv a povinností, které Uživateli nebo jemu z této smlouvy vyplývají. (4) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. (5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. (6) Uživatel byl se základními body této Smlouvy seznámen přiměřeně jeho schopnostem a to.obrázky, videem, demonstrací, slovním sdělením (vybrat, doplnit). V Kloboukách u Brna, dne «PřijNaBetl».. podpis Uživatele (zákonného zástupce). podpis a razítko Poskytovatele strana 6 (z celkem 6 stran)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel Jméno : Bydliště Zastoupená: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní):

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov Domov bez hranic Rumburk U Stadionu 1425/3, Rumburk, 408 01 příspěvková organizace Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz michala.cervenkova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... Poskytovatelem sociální služby: uzavřená smluvními stranami: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Adresa: Sídlo: Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák.

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Domov důchodců Jablonecké

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Všestudy 23, 277 46 Veltrusy IČO 712 09 212, tel. 315 781 149, 315 695 376 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Čj: 1) Pan/í/: datum narození: bydliště: (dále jen uživatel ) a 2) Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha se sídlem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

Smlouva o poskytnutí služby podpory samostatného bydlení

Smlouva o poskytnutí služby podpory samostatného bydlení Smlouva o poskytnutí služby podpory samostatného bydlení Pan/paní: Jméno: Rodné číslo: Číslo OP: Opatrovník: Jméno: Rodné číslo: IČO: Číslo OP: Adresa: dále jen Příjemce služby a Poskytovatel: FOKUS Mladá

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Rudné č. 8, Vysoká Pec 362 21 Zřizovatel: Hlavní město Praha Příloha 5 ke směrnici 1 O uzavírání smluv s klienty osobní číslo klienta/pořadové číslo

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pořadové číslo Poskytovatel služby : Město Týnec nad Labem Pečovatelská služba Města Týnec nad Labem Vodárenská 42, Týnec nad Labem, PSČ 28126 zastoupená panem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Pan / paní. datum narození.. bydliště v textu této smlouvy dále jen,,osoba zastoupený / á Pan / paní datum narození. bydliště a Centrum 83, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Paní narozena dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (y) a 1) Pan /paní Narozen/a Bydliště v textu této smlouvy dále jen Klient 2) G-centrum Tábor, příspěvková organizace

Více

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: Článek I. Rozsah poskytování odlehčovací služby SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: Článek I. Rozsah poskytování odlehčovací služby SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Evidenční číslo smlouvy... Pan/paní Narozen/a Trvalé bydliště zastoupený/ná opatrovníkem panem/paní "[Doplnit jméno a příjmení]" ustaveným rozhodnutím "[Doplnit

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní).. bydliště:. narozen (a): (v textu této smlouvy dále jen "Klient")

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok )

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají mezi sebou Pan(í).. nar... bytem.. v textu této smlouvy dále jen uživatel a Město Rokycany Pečovatelská

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní).., nar..,

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Č.. /2010 Smlouva o poskytování sociální služby kterou uzavřely dle ust. 91 zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů a ust. 51 zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Č.: 290/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Č.: 290/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Č.: 290/2016 1) Pan (paní)... (jméno a příjmení),... (datum a místo narození), bydliště... (adresa), v textu této smlouvy

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště: Evidenční číslo smlouvy:. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště: (v textu dále jen Uživatel ) Ledax o.p.s. se sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČ:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Evidenční číslo smlouvy... Dle 40 zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb. o poskytování pečovatelské služby Pan/paní Narozen/a Trvalé bydliště zastoupený/ná

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Domov Kytín poskytovatel sociálních služeb SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Poskytovatel: Domov Kytín,

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Příjmení a jméno: trvalé bydliště: datum narození: zastoupený/ná jméno a příjmení:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): příjmení a jméno:... adresa:... narozen (á):... zastoupený (á):... v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v í r a j í Pan/í : nar.: Trvalý pobyt: v textu této smlouvy dále jen klient a 2) Město Kouřim, se sídlem Mírové náměstí

Více

Smlouva o poskytování služby

Smlouva o poskytování služby Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1) Pan (paní): Bydliště: Zastoupen(a) opatrovníkem: v textu této smlouvy dále jen uživatel služby a 2) Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Londýnská

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok )

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají mezi sebou Pan(í).. nar... bytem.. v textu této smlouvy dále jen uživatel a Město Rokycany Pečovatelská

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby sociálně terapeutické dílny

Smlouva o poskytnutí sociální služby sociálně terapeutické dílny Smlouva o poskytnutí sociální služby sociálně terapeutické dílny Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/paní narozen/a rodné číslo trvalé bydliště a zastoupený opatrovníkem jméno, příjmení

Více

Domov důchodců sv. Zdislavy Zřizovatel: Obec Červená Voda Ředitel: Josef Kuběnka Adresa: 56161 Červená Voda IČO: 69172633 Telefon: 465 626 203, 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky Fax: 465 626 404 č.ú.1324476309/0800

Více

závazně prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

závazně prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově se zvláštním režimem, v Domově sv. Aloise, Hradišťská 30, Plzeň, 326 00 podle 88 písm. i) a 50 zákona č.108/2006 Sb. v platném znění Městská charita Plzeň,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j...

Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j... Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j... Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Kroměříž, Riegrovo nám. 159, 767 01 Zastoupeny: Mgr. Ivo Vojtkem, ředitelem IČ 711 93430 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... uzavřená smluvními stranami: Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování odlehčovací služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): Datum narození: Bydliště:

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. uzavřená mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. uzavřená mezi Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY uzavřená mezi Ledax o.p.s. IČ: 280 68 955 se sídlem Riegrova 51, České Budějovice PSČ 370 01 jejímž jménem jedná [Doplnit] (dále jen Poskytovatel

Více

pan(paní),., narozen(a), současné bydliště:, v textu této smlouvy dále jen uživatel,

pan(paní),., narozen(a), současné bydliště:, v textu této smlouvy dále jen uživatel, Smlouva o poskytnutí sociální služby Domov sv. Zity - chráněné bydlení, Městské charity v Plzni, Sladkovského 16, Plzeň, 326 00 podle 88 písm. i) a 51 zákona č.108/2006 Sb. v platném znění Městská charita

Více

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště

Více

IČO: Smlouva o poskytování služeb. 1) Pan (paní), nar., bydliště, /v textu této smlouvy dále jen osoba /

IČO: Smlouva o poskytování služeb. 1) Pan (paní), nar., bydliště, /v textu této smlouvy dále jen osoba / Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa p. o Křečanská 630 Šluknov 407 77 IČO:472 74 573 Smlouva o poskytování služeb Číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní), nar., bydliště,

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan: datum nar.: trvalé bydliště (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/a (výběr

Více