Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie"

Transkript

1 Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek; nebo odkazuje k přílohám této smlouvy. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Jméno a příjmení: «Jméno» «Příjm» datum narození: «DatNar», rodné číslo: «RodČís» zastoupený/á z důvodu své nezpůsobilosti k právním úkonům zákonným zástupcem (opatrovníkem): jméno a příjmení: «Příbuzní», rodné číslo: «PRodČís» oba bytem: «PAdresa», «PPSČ» «PMěsto» (dále jen Uživatel ) a 2) Diakonie ČCE středisko BETLÉM se sídlem Císařova 394/27, Klobouky u Brna, IČ: bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - Břeclav, číslo účtu: /0800 zastoupené ředitelem střediska Petrem Hejlem, DiS. (dále jen Poskytovatel ) v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákonem ) tuto smlouvu o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie (dále jen Smlouvu ): I. Úvodní ustanovení (Preambule) (1) Poskytovatel je samostatnou právnickou osobou, která byla od zřízena Diakonií Českobratrské církve evangelické a je evidována v rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR pod č. evid / Poskytovatel je v souladu se svým Statutem a Zákonem oprávněn poskytovat v integrovaném centru služeb Domov Narnie v Morkůvkách č.p. 129 (dále jen Domov ) sociální služby registrované Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem sociálních věcí, pod č. jed. JMK 87642/2007, a to konkrétně sociální služby: týdenní stacionář a denní stacionář. (2) Uživatel a Poskytovatel konstatují, že tuto smlouvu mezi sebou uzavírají na základě žádosti Uživatele o poskytnutí služby a že Uživatel splňuje všechna kritéria obsažená ve Veřejném závazku Poskytovatele k poskytování výše uvedené sociální služby. Smluvní strany dále konstatují, že jednání s Uživatelem o poskytnutí služby proběhlo v souladu s Pravidly pro jednání se zájemci o předmětnou službu poskytovanou v Domově. II. Druh a rozsah poskytované sociální služby (1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli službu sociální péče týdenní stacionář specifikovanou v 47 Zákona a v 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb. (dále jen Vyhlášky ), a to v rozsahu zahrnujícím: a) ubytování (jak je specifikováno níže v čl. III. Smlouvy), b) stravování (jak je specifikováno níže v čl. IV. Smlouvy), c) úkony péče (jak je specifikováno níže v čl. V. Smlouvy). (2) Uživateli mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti a služby (viz. čl. VI. Smlouvy). III. Ubytování (1) Uživateli se ke dni počátku poskytování služby dle čl. II. této smlouvy poskytuje ubytování (vyber varianty ubytování) v přízemí / v patře v budově Domova, a to v / ve xxx lůžkovém pokoji. Uživatel (zákonný zástupce) souhlasí s tím, že Poskytovatel může výše specifikované ubytování strana 1 (z celkem 6 stran)

2 Uživatele změnit, a to v souladu s jeho potřebami a rozpoznanou vůlí a po předchozím informování zákonného zástupce. Takto podmíněná změna ubytování Uživatele není důvodem ke změně této smlouvy a nemá vliv na výši úhrady za poskytované služby. (2) Po dohodě s Poskytovatelem si může Uživatel pokoj vybavit vlastním nábytkem. (3) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Uživatel užívat obvyklým způsobem také všechny společné prostory v budově Domova a okolní areál Domova. (4) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení. (5) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním těchto prostor. Poskytovatel přitom poskytuje Uživateli podporu při užívání těchto prostor přiměřenou jeho věku a závislosti na pomoci druhé osoby. IV. Stravování (1) Uživatel a Poskytovatel se na základě požadavku Uživatele dohodli na poskytování celodenní stravy zajišťované kuchyní Domova. (2) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli stravu odpovídající jeho věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (3) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních pravidel Domova. V případě potřeby Poskytovatel zajistí na základě požadavku Uživatele zvláštní stravování podle individuálního dietního režimu Uživatele. V. Péče (1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Uživateli, který je příjemcem příspěvku na péči, tyto základní úkony sociální péče (jak jsou specifikovány v 13, odst. 1 Vyhlášky): a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, e) sociálně terapeutické činnosti, f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (2) Konkrétní způsob a rozsah poskytovaných činností (úkonů sociální péče) je upřesněn na základě Anamnestického dotazníku vyplněného zákonným zástupcem a na základě dalšího sociálního šetření zaměřeného na konkretizaci potřeb Uživatele a rozsahu jemu poskytovaných služeb. Záznam tohoto šetření je uveden v Příloze č. 1 k této smlouvě. (3) Předběžný osobní cíl Uživatele je při uzavírání smlouvy stanoven takto: konkrétní cíl Tento předběžný osobní cíl slouží jako východisko pro individuální plánování s Uživatelem a je dále rozvíjen. Změna předběžného osobního cíle v průběhu služby není důvodem pro písemnou změnu této smlouvy. (4) Poskytovatel se zavazuje, že se bude při poskytování služby řídit individuálním plánem, který ve spolupráci s Uživatelem (resp. jeho zákonným zástupcem) vytvoří a bude průběžně aktualizovat odborný tým pracovníků Domova, jehož důležitou součást bude tvořit Poskytovatelem určený klíčový pracovník Uživatele a příp. i externího odborník. Tento individuální plán určuje takovou míru podpory a péče, která vychází z potřeb a schopností Uživatele a vede k naplnění jeho osobního cíle. Průběžně aktualizovaný a vyhodnocovaný individuální plán je součástí osobní dokumentace Uživatele. (5) Poskytovatel se dále zavazuje zajistit Uživateli zdravotní péči ve smyslu 36 Zákona podle svých personálních možností a s ohledem na to, že právo Uživatele na svobodný výběr lékaře nesmí být dotčeno. Vybrat variantu: VI. Fakultativní činnosti Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli na základě jeho požadavku a dle svých možností následující fakultativní činnosti nad rámec základních činností specifikovaných v čl. III, IV, V Smlouvy: strana 2 (z celkem 6 stran)

3 a) služba dopravy Uživatelů z jejich bydliště do Domova a z Domova do bydliště Uživatele realizovaná automobilem Poskytovatele (podle ceníku stanoveného vedoucím Domova) b) případně i další fakultativní činnosti poskytované buď na základě písemného dodatku k této smlouvě nebo na základě ústní dohody Uživatele a Poskytovatele. Poskytovatel a Uživatel v době uzavření této smlouvy nesjednali poskytování žádné fakultativní činnosti nad rámec základních činností specifikovaných v čl. III, IV, V Smlouvy. Poskytování fakultativních činností Uživateli ze strany Poskytovatele mohou spolu smluvní strany sjednat později, a to buď na základě písemného dodatku k této smlouvě nebo na základě ústní dohody Uživatele a Poskytovatele. VII. Místo a čas poskytování sociální služby (1) Služba sjednaná v čl. II. Smlouvy se Uživateli poskytuje v Domově Narnie nacházejícím se na adrese: Morkůvky č.p. 129, který tvoří organizační součást subjektu Poskytovatele a podle 34, odst. 2 Zákona je integrovaným centrem sociálních služeb, které poskytuje současně několik druhů sociálních služeb určených cílové skupině dětí a mladých lidí s mentálním a kombinovaným postižením, která je blíže vymezena ve Veřejném závazku služby. (2) Služba sjednaná v čl. II. Smlouvy se po dobu platnosti Smlouvy poskytuje každý týden vždy od pondělí 7 hod. do pátku 16 hod. kromě dnů provozního volna, které stanoví každoročně vedoucí Domova v ročním kalendáři provozu Domova. Dny a období provozního volna služby jsou každoročně zpravidla tyto: a) dny uzákoněných státních svátků - pokud vedoucí Domova nerozhodne, že konkrétní svátek v určitém roce bude dnem, v němž je služba poskytována - a pátek bezprostředně předcházející Velikonoční neděli (tj. Velký pátek); b) letní prázdniny, které v Domově trvají souvisle po dobu 3 týdnů v měsících červenci a srpnu s tím, že jejich termín je určen vedoucím Domova v ročním kalendáři; c) zimní prázdniny (tj. Vánoce až Nový rok), které se shodují s termínem zimních školních prázdnin vyhlášeným Ministerstvem školství pro příslušný školní rok pro základní stupeň škol. (3) Uživatel (zákonný zástupce) je povinen respektovat časový rozsah péče vymezený v předchozím odstavci. Ve výjimečných případech může zákonný zástupce požádat vedoucího Domova o poskytování služby dle čl. II i ve dnech mimo toto časové vymezení (např. přes víkend), a to s tím, že vedoucí Domova může této výjimečné žádosti vyhovět dle svého uvážení a provozních možností Domova. (4) Pokud Uživatel absolvuje výuku (školní docházku) na odloučeném pracovišti Speciálních škol Hustopeče na adrese Morkůvky č.p. 224 nebo č.p. 129 a je mu přitom poskytována podpora pracovníky Domova, započítává se doba výuky (školní docházky) plně do doby, kdy je střediskem Uživateli poskytována sociální služba sjednaná v čl. II. této smlouvy. VIII. Výše úhrady a způsob jejího placení (1) Uživatel je povinen platit za ubytování a stravu (dle čl. III a IV Smlouvy) úhrady stanovené podle aktuálně platného Rozhodnutí Poskytovatele o úhradách uživatelů sociálních služeb v Domově, které je zpracováno v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona a 13, odst. 2 Vyhlášky a tvoří součást vnitřních pravidel Poskytovatele, s nimiž byl Uživatel seznámen. Poskytovatel si přitom vyhrazuje právo toto své rozhodnutí průběžně měnit s ohledem na vývoj inflace a svou ekonomickou situaci. (2) Pokud je Uživatel nezaopatřeným dítětem (tj. zejména nepobírá invalidní důchod) poskytuje se Uživateli v souladu s 74, odst. 1, Zákona ubytování dle čl. III Smlouvy bezplatně. Pokud nezletilý Uživatel není nezaopatřeným dítětem (tj. má svůj příjem podle zvláštních předpisů) nebo je zletilý (nebo zletilosti dosáhne v průběhu poskytování služby) a pobírá invalidní důchod, hradí ubytování a stravu ve výši stanovené příslušným rozhodnutím Poskytovatele. (3) Podle 73, odst. 3 Zákona zároveň platí zásada, že pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 25 % jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se přiměřeně sníží. Pokud by v některém kalendářním měsíci Uživatel neměl žádný příjem, úhradu za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc Uživatel neplatí. (4) Pokud by Uživateli po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala částka ve výši 25 % z jeho měsíčního příjmu, je Uživatel (zákonný zástupce) povinen doložit Poskytovateli výši svého strana 3 (z celkem 6 stran)

4 příjmu pro účely stanovení úhrady podle předchozího odstavce této smlouvy a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady podle předchozího odstavce smlouvy. (5) Za poskytování péče dle čl. V. Smlouvy je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli částku ve výši stanovené podle aktuálně platného Rozhodnutí Poskytovatele o úhradách uživatelů sociálních služeb v Domově (podle 73 Zákona nejvýše 75% přiznaného příspěvku na péči za kalendářní měsíc). Za stravu, ubytování a péči poskytované nad časový rámec vymezený v čl. VII, odst. 2 Smlouvy je Uživatel povinen zaplatit úhradu stanovenou podle téhož rozhodnutí. (6) Uživatel je z důvodu uvedeném v předchozím odstavci povinen informovat Poskytovatele o výši přiznaného příspěvku na péči již při sjednávání této smlouvy, a později bezodkladně v každém případě změny výše přiznaného příspěvku. Pro splnění této povinnosti se určuje tato forma: Uživatel předloží Poskytovateli (resp. vedoucímu Domova) originál rozhodnutí o přiznání příspěvku, který je z něho oprávněn pořídit 2 kopie (jednu pro ředitele Poskytovatele, druhou do složky osobní Dokumentace vedené Domovem). (7) Neinformoval-li Uživatel Poskytovatele včas o zvýšení příspěvku na péči, nezbavuje ho to zákonné povinnosti platit za péči podle výše přiznaného příspěvku, a to i zpětně od data, od něhož je zvýšení platné. Neinformoval-li Uživatel Poskytovatele včas o snížení příspěvku na péči, může k tomu Poskytovatel po poskytnutí této informace přihlédnout i zpětně, nejdéle však tři měsíce nazpět. (8) Činnosti sjednané v čl. VI. jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle vnitřních pravidel Poskytovatele a podle dohody s Uživatelem (zákonným zástupcem). (9) Zákonný zástupce je povinen provádět měsíční zálohovou platbu za služby poskytované Uživateli vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce, a to ve výši aktuálně stanovené Poskytovatelem formou jeho rozhodnutí Stanovení denní úhrady a výše měsíční zálohové úhrady platného konkrétně pro Uživatele. Měsíční zálohovou platbu stanovenou tímto rozhodnutím bude zákonný zástupce provádět formou bezhotovostní úhrady ze svého bankovního účtu na výše uvedený bankovní účet střediska. Pokud zákonný zástupce nemá zřízen bankovní účet, bude měsíční zálohové platby uskutečňovat poštovními poukázkami vyžádanými od Poskytovatele. (10) Poskytovatel je povinen měsíční zálohy specifikované v předchozím odstavci evidovat na tzv. osobním účtu Uživatele a čtyřikrát za kalendářní rok uskutečnit jejich vyúčtování zákonnému zástupci, a to za první čtvrtletí příslušného kalendářního roku do 20. dubna, za druhé čtvrtletí do 20. července, za třetí čtvrtletí do 20. října a za čtvrté čtvrtletí do 20. ledna následujícího roku. Základem tohoto čtvrtletního vyúčtování vždy bude porovnání celkové výše měsíčních zálohových plateb zaplacených Uživatelem (zákonným zástupcem) Poskytovateli za příslušné čtvrtletí s celkovou sumou vypočtených měsíčních úhrad za skutečné čerpání standardních a nadstandardních služeb poskytnutých Uživateli v příslušném čtvrtletí. (11) V případě přeplatku zjištěném ve čtvrtletním vyúčtování je Poskytovatel povinen zaplatit Uživateli (zákonnému zástupci) příslušnou částku přeplatku nejpozději vždy k výše uvedenému termínu pro příslušné čtvrtletní vyúčtování, a to na bankovní účet zákonného zástupce nebo poštovní poukázkou v případě, že zákonný zástupce nemá bankovní účet. V případě nedoplatku zjištěném ve čtvrtletním vyúčtování je Uživatel (zákonný zástupce) povinen zaplatit Poskytovateli příslušnou částku nedoplatku vždy nejpozději do 30 dnů po obdržení příslušného čtvrtletního vyúčtování, a to příkazem k úhradě ze svého účtu na výše uvedený bankovní účet Poskytovatele nebo poštovní poukázkou v případě, že zákonný zástupce nemá zřízen bankovní účet. IX. Další důležitá ujednání, povinnosti, závazky a práva obou stran dohody (1) Uživatel (zákonný zástupce) prohlašuje, že byl seznámen s vybranými vnitřními pravidly Poskytovatele, a to: s Domácím řádem Domova, s Pravidly pro podávání stížností ze strany Uživatelů a s aktuálně platným Rozhodnutím ředitele o úhradách uživatelů služeb v Domově. Uživatel (zákonný zástupce) prohlašuje, že mu tato vnitřní pravidla byla předána v písemné podobě, že je přečetl a plně jim plně porozuměl. Uživatel (zákonný zástupce) je povinen dodržovat pravidla stanovená touto smlouvou a Domácím řádem Domova. (2) Zákonný zástupce je povinen odevzdávat Uživatele do péče Domova podle časového rozsahu služby sjednaného v čl. VII. odst. 2, a to po celou dobu platnosti této smlouvy, pokud však není Uživatel nemocný nebo pokud nemá zákonný zástupce jiný zvláště vážný důvod pro to, aby si Uživatele ponechal ve své péči. V takovém případě je zákonný zástupce povinen nahlásit vedoucímu Domova nebo jeho zástupci nepřítomnost Uživatele s co největším předstihem, tj. strana 4 (z celkem 6 stran)

5 nejpozději do 9.00 hod. ve čtvrtek předchozího týdne (v obdobném termínu je třeba nahlásit příchod dítěte zpět do Narnie po nemoci apod.). Ve zvláště náhlých případech je zákonný zástupce povinen nepřítomnost Uživatele nahlásit nejpozději v době hod. ve dni, v němž tato nepřítomnost nastává. (3) V souladu s 36 Vyhlášky je zákonný zástupce povinen převzít Uživatele v případě jeho onemocnění akutní infekční chorobou do své péče, a to na dobu potřebnou k úplnému vyléčení Uživatele. Převzetí Uživatele zákonným zástupcem do domácího léčení nastane buď na základě vzájemné dohody zákonného zástupce a Poskytovatele, nebo je rozhodnutí o předání Uživatele zákonnému zástupci učiněno jednostranně Poskytovatelem, a to na základě lékařem stanovené diagnózy s doporučením domácího léčení Uživatele (tj. mimo kolektiv ostatních uživatelů a pracovníků Domova). (4) Uživatel je povinen mít při svém příjezdu do Domova s sebou: a) vhodnou obuv a ošacení v kvalitě a množství přiměřené době jeho pobytu v Domově a klimatickým podmínkám; b) při metabolických poruchách a inkontinenci dítěte jednorázové pleny v potřebném množství, a) písemný rozpis (předpis) všech léků užívaných Uživatelem potvrzený ošetřujícím lékařem (průběžně aktualizovaný lékařem dle změn medikace) a všechny léky dle aktuálního rozpisu v potřebném množství včetně přiměřené rezervy, b) průkaz zdravotní pojišťovny, průkazku ZTP/P a příslušné označení vozíčkáře do auta, c) podepsaný informační Deníček Uživatele (příp. s aktuálním zápisem zákonného zástupce). (5) Poskytovatel ručí Uživateli za škody a ztráty, které by mohl vinou zaměstnanců Domova či jiných osob utrpět na svých věcech do Domova přinesených, tj. zejména obutí a ošacení, a to s výjimkou cenných předmětů, jejichž hodnota přesahuje Kč. Tyto předměty do Domova Uživatel vnáší na své riziko a Poskytovatel za ně neručí. (6) Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel v souladu s předmětem této smlouvy zpracovával osobní a citlivé údaje poskytnuté Uživatelem v žádosti o poskytnutí služby, v lékařské zprávě a jiných dokumentech poskytnutých Uživatelem nebo vytvářených Poskytovatelem. Poskytovatel se zároveň zavazuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, budou všechny osobní a citlivé údaje Uživatele shromažďovány a zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro kvalitní poskytování sociální služby sjednané touto smlouvou. Tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám a nebudou použity k jinému, než výše uvedenému účelu. Uživatel (zákonný zástupce) je přitom vždy oprávněn nahlížet do jakékoliv osobní dokumentace, kterou o něm Poskytovatel vede. (7) Zákonný zástupce se zavazuje informovat vedoucího Domova o všech důležitých změnách a okolnostech týkajících se Uživatele (včetně různých vyšetření), které by mohly jakkoliv souviset se službami poskytovanými Uživateli v Domově. Poskytovatel se zároveň zavazuje informovat zákonného zástupce o průběhu služby a všech důležitých okolnostech týkajících se Uživatele a jemu poskytovaných služeb. Zákonný zástupce přitom bere na vědomí, že ve všech věcech týkajících se Uživatele a jemu poskytovaných služeb je pro jednání jménem Poskytovatele zplnomocněn vedoucí Domova (nebo jeho zástupce), který může část této kompetence přenést na osobu klíčového pracovníka Uživatele. (8) Na ředitele, resp. na správní či dozorčí radu Poskytovatele se může Uživatel (zákonný zástupce) obracet přímo pouze ve vážných věcech a se stížnostmi týkajícími se zejména kvality služeb poskytovaných v Domově Uživateli a ochrany jeho práv a důstojnosti, pokud tato stížnost nebyla uspokojivě vyřešena vedoucím Domova. Podrobný postup pro podávání stížností je obsažen v příslušném rozhodnutí Poskytovatele, které tvoří součást vnitřních pravidel Poskytovatele, s nimiž byli Uživatel a zákonný zástupce seznámeni. X. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty, zkušební lhůta (1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Poskytovateli doručena. (2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti a závazky vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: 1. úmyslné zamlčení změny výše přiznaného příspěvku na péči po dobu delší než 3 měsíce, a to s cílem uvést Poskytovatele v jeho neprospěch v omyl při kalkulaci úhrady, 2. nezaplacení úhrady, byl-li Uživatel povinen platit úhradu podle čl. VIII. Smlouvy, strana 5 (z celkem 6 stran)

6 3. Uživatel bez řádné omluvy nevyužívá sjednanou službu po dobu delší než 1 měsíc, 4. jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají výslovně z této smlouvy nebo z Domácího řádu Domova. b) jestliže v průběhu poskytování touto smlouvou sjednané sociální služby dojde k takové změně zdravotního stavu Uživatele, která znemožní další poskytování sjednané služby Uživateli. c) jestliže se Poskytovatel bez vlastního zavinění dostane do situace, kdy další poskytování služby nemůže zajistit ze zásadních důvodů ekonomických, personálních aj. (3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena. (4) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodu uvedeného v odst. 2 písm. c) tohoto článku činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena. (5) Smluvní strany sjednaly spolu na poskytování sociální služby dle čl. II Smlouvy zkušební dobu tří měsíců. Během této doby neplatí výpovědní lhůty a důvody uvedené v předchozích odstavcích a Uživatel i Poskytovatel mohou Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s tím, že výpovědní lhůta v tomto období činí sedm dnů a počíná běžet prvním pracovním dnem kalendářního týdne následujícího po kalendářním týdnu, v němž byla výpověď příslušné straně podána. XI. Doba platnosti smlouvy (1) Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem «PřijNaBetl». Doba platnosti Smlouvy je sjednána na dobu určitou, a to do konce kalendářního roku, v němž Uživatel definitivně ukončí povinnou školní docházku. Případné pokračování poskytování služby až do horní věkové hranice cílové skupiny služby 26-ti let (dle registrace a veřejného závazku služby) může být sjednáno písemným dodatkem na základě dohody obou smluvních stran a kapacitních možností Poskytovatele. (2) Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. XII. Závěrečná ustanovení (1) Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech originálních vyhotoveních s tím, že Uživatel (zákonný zástupce) obdrží jedno vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení. (2) Smlouva může být měněna pouze písemně, a to číslovanými písemnými dodatky schválenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Zrušena může být pouze písemnou dohodou schválenou a podepsanou oběma smluvními stranami. (3) V úvodu smlouvu uvedený a níže podepsaný zákonný zástupce Uživatele plně ručí za plnění všech práv a povinností, které Uživateli nebo jemu z této smlouvy vyplývají. (4) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. (5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. (6) Uživatel byl se základními body této Smlouvy seznámen přiměřeně jeho schopnostem a to.obrázky, videem, demonstrací, slovním sdělením (vybrat, doplnit). V Kloboukách u Brna, dne «PřijNaBetl».. podpis Uživatele (zákonného zástupce). podpis a razítko Poskytovatele strana 6 (z celkem 6 stran)

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah:

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky VS 2015 001 OBD V01 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identi kace a kontrola klienta 4. Postup

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více