Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie"

Transkript

1 Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek; nebo odkazuje k přílohám této smlouvy. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Jméno a příjmení: «Jméno» «Příjm» datum narození: «DatNar», rodné číslo: «RodČís» zastoupený/á z důvodu své nezpůsobilosti k právním úkonům zákonným zástupcem (opatrovníkem): jméno a příjmení: «Příbuzní», rodné číslo: «PRodČís» oba bytem: «PAdresa», «PPSČ» «PMěsto» (dále jen Uživatel ) a 2) Diakonie ČCE středisko BETLÉM se sídlem Císařova 394/27, Klobouky u Brna, IČ: bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - Břeclav, číslo účtu: /0800 zastoupené ředitelem střediska Petrem Hejlem, DiS. (dále jen Poskytovatel ) v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákonem ) tuto smlouvu o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie (dále jen Smlouvu ): I. Úvodní ustanovení (Preambule) (1) Poskytovatel je samostatnou právnickou osobou, která byla od zřízena Diakonií Českobratrské církve evangelické a je evidována v rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR pod č. evid / Poskytovatel je v souladu se svým Statutem a Zákonem oprávněn poskytovat v integrovaném centru služeb Domov Narnie v Morkůvkách č.p. 129 (dále jen Domov ) sociální služby registrované Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem sociálních věcí, pod č. jed. JMK 87642/2007, a to konkrétně sociální služby: týdenní stacionář a denní stacionář. (2) Uživatel a Poskytovatel konstatují, že tuto smlouvu mezi sebou uzavírají na základě žádosti Uživatele o poskytnutí služby a že Uživatel splňuje všechna kritéria obsažená ve Veřejném závazku Poskytovatele k poskytování výše uvedené sociální služby. Smluvní strany dále konstatují, že jednání s Uživatelem o poskytnutí služby proběhlo v souladu s Pravidly pro jednání se zájemci o předmětnou službu poskytovanou v Domově. II. Druh a rozsah poskytované sociální služby (1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli službu sociální péče týdenní stacionář specifikovanou v 47 Zákona a v 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb. (dále jen Vyhlášky ), a to v rozsahu zahrnujícím: a) ubytování (jak je specifikováno níže v čl. III. Smlouvy), b) stravování (jak je specifikováno níže v čl. IV. Smlouvy), c) úkony péče (jak je specifikováno níže v čl. V. Smlouvy). (2) Uživateli mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti a služby (viz. čl. VI. Smlouvy). III. Ubytování (1) Uživateli se ke dni počátku poskytování služby dle čl. II. této smlouvy poskytuje ubytování (vyber varianty ubytování) v přízemí / v patře v budově Domova, a to v / ve xxx lůžkovém pokoji. Uživatel (zákonný zástupce) souhlasí s tím, že Poskytovatel může výše specifikované ubytování strana 1 (z celkem 6 stran)

2 Uživatele změnit, a to v souladu s jeho potřebami a rozpoznanou vůlí a po předchozím informování zákonného zástupce. Takto podmíněná změna ubytování Uživatele není důvodem ke změně této smlouvy a nemá vliv na výši úhrady za poskytované služby. (2) Po dohodě s Poskytovatelem si může Uživatel pokoj vybavit vlastním nábytkem. (3) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Uživatel užívat obvyklým způsobem také všechny společné prostory v budově Domova a okolní areál Domova. (4) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení. (5) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním těchto prostor. Poskytovatel přitom poskytuje Uživateli podporu při užívání těchto prostor přiměřenou jeho věku a závislosti na pomoci druhé osoby. IV. Stravování (1) Uživatel a Poskytovatel se na základě požadavku Uživatele dohodli na poskytování celodenní stravy zajišťované kuchyní Domova. (2) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli stravu odpovídající jeho věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (3) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních pravidel Domova. V případě potřeby Poskytovatel zajistí na základě požadavku Uživatele zvláštní stravování podle individuálního dietního režimu Uživatele. V. Péče (1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Uživateli, který je příjemcem příspěvku na péči, tyto základní úkony sociální péče (jak jsou specifikovány v 13, odst. 1 Vyhlášky): a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, e) sociálně terapeutické činnosti, f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (2) Konkrétní způsob a rozsah poskytovaných činností (úkonů sociální péče) je upřesněn na základě Anamnestického dotazníku vyplněného zákonným zástupcem a na základě dalšího sociálního šetření zaměřeného na konkretizaci potřeb Uživatele a rozsahu jemu poskytovaných služeb. Záznam tohoto šetření je uveden v Příloze č. 1 k této smlouvě. (3) Předběžný osobní cíl Uživatele je při uzavírání smlouvy stanoven takto: konkrétní cíl Tento předběžný osobní cíl slouží jako východisko pro individuální plánování s Uživatelem a je dále rozvíjen. Změna předběžného osobního cíle v průběhu služby není důvodem pro písemnou změnu této smlouvy. (4) Poskytovatel se zavazuje, že se bude při poskytování služby řídit individuálním plánem, který ve spolupráci s Uživatelem (resp. jeho zákonným zástupcem) vytvoří a bude průběžně aktualizovat odborný tým pracovníků Domova, jehož důležitou součást bude tvořit Poskytovatelem určený klíčový pracovník Uživatele a příp. i externího odborník. Tento individuální plán určuje takovou míru podpory a péče, která vychází z potřeb a schopností Uživatele a vede k naplnění jeho osobního cíle. Průběžně aktualizovaný a vyhodnocovaný individuální plán je součástí osobní dokumentace Uživatele. (5) Poskytovatel se dále zavazuje zajistit Uživateli zdravotní péči ve smyslu 36 Zákona podle svých personálních možností a s ohledem na to, že právo Uživatele na svobodný výběr lékaře nesmí být dotčeno. Vybrat variantu: VI. Fakultativní činnosti Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli na základě jeho požadavku a dle svých možností následující fakultativní činnosti nad rámec základních činností specifikovaných v čl. III, IV, V Smlouvy: strana 2 (z celkem 6 stran)

3 a) služba dopravy Uživatelů z jejich bydliště do Domova a z Domova do bydliště Uživatele realizovaná automobilem Poskytovatele (podle ceníku stanoveného vedoucím Domova) b) případně i další fakultativní činnosti poskytované buď na základě písemného dodatku k této smlouvě nebo na základě ústní dohody Uživatele a Poskytovatele. Poskytovatel a Uživatel v době uzavření této smlouvy nesjednali poskytování žádné fakultativní činnosti nad rámec základních činností specifikovaných v čl. III, IV, V Smlouvy. Poskytování fakultativních činností Uživateli ze strany Poskytovatele mohou spolu smluvní strany sjednat později, a to buď na základě písemného dodatku k této smlouvě nebo na základě ústní dohody Uživatele a Poskytovatele. VII. Místo a čas poskytování sociální služby (1) Služba sjednaná v čl. II. Smlouvy se Uživateli poskytuje v Domově Narnie nacházejícím se na adrese: Morkůvky č.p. 129, který tvoří organizační součást subjektu Poskytovatele a podle 34, odst. 2 Zákona je integrovaným centrem sociálních služeb, které poskytuje současně několik druhů sociálních služeb určených cílové skupině dětí a mladých lidí s mentálním a kombinovaným postižením, která je blíže vymezena ve Veřejném závazku služby. (2) Služba sjednaná v čl. II. Smlouvy se po dobu platnosti Smlouvy poskytuje každý týden vždy od pondělí 7 hod. do pátku 16 hod. kromě dnů provozního volna, které stanoví každoročně vedoucí Domova v ročním kalendáři provozu Domova. Dny a období provozního volna služby jsou každoročně zpravidla tyto: a) dny uzákoněných státních svátků - pokud vedoucí Domova nerozhodne, že konkrétní svátek v určitém roce bude dnem, v němž je služba poskytována - a pátek bezprostředně předcházející Velikonoční neděli (tj. Velký pátek); b) letní prázdniny, které v Domově trvají souvisle po dobu 3 týdnů v měsících červenci a srpnu s tím, že jejich termín je určen vedoucím Domova v ročním kalendáři; c) zimní prázdniny (tj. Vánoce až Nový rok), které se shodují s termínem zimních školních prázdnin vyhlášeným Ministerstvem školství pro příslušný školní rok pro základní stupeň škol. (3) Uživatel (zákonný zástupce) je povinen respektovat časový rozsah péče vymezený v předchozím odstavci. Ve výjimečných případech může zákonný zástupce požádat vedoucího Domova o poskytování služby dle čl. II i ve dnech mimo toto časové vymezení (např. přes víkend), a to s tím, že vedoucí Domova může této výjimečné žádosti vyhovět dle svého uvážení a provozních možností Domova. (4) Pokud Uživatel absolvuje výuku (školní docházku) na odloučeném pracovišti Speciálních škol Hustopeče na adrese Morkůvky č.p. 224 nebo č.p. 129 a je mu přitom poskytována podpora pracovníky Domova, započítává se doba výuky (školní docházky) plně do doby, kdy je střediskem Uživateli poskytována sociální služba sjednaná v čl. II. této smlouvy. VIII. Výše úhrady a způsob jejího placení (1) Uživatel je povinen platit za ubytování a stravu (dle čl. III a IV Smlouvy) úhrady stanovené podle aktuálně platného Rozhodnutí Poskytovatele o úhradách uživatelů sociálních služeb v Domově, které je zpracováno v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona a 13, odst. 2 Vyhlášky a tvoří součást vnitřních pravidel Poskytovatele, s nimiž byl Uživatel seznámen. Poskytovatel si přitom vyhrazuje právo toto své rozhodnutí průběžně měnit s ohledem na vývoj inflace a svou ekonomickou situaci. (2) Pokud je Uživatel nezaopatřeným dítětem (tj. zejména nepobírá invalidní důchod) poskytuje se Uživateli v souladu s 74, odst. 1, Zákona ubytování dle čl. III Smlouvy bezplatně. Pokud nezletilý Uživatel není nezaopatřeným dítětem (tj. má svůj příjem podle zvláštních předpisů) nebo je zletilý (nebo zletilosti dosáhne v průběhu poskytování služby) a pobírá invalidní důchod, hradí ubytování a stravu ve výši stanovené příslušným rozhodnutím Poskytovatele. (3) Podle 73, odst. 3 Zákona zároveň platí zásada, že pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 25 % jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se přiměřeně sníží. Pokud by v některém kalendářním měsíci Uživatel neměl žádný příjem, úhradu za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc Uživatel neplatí. (4) Pokud by Uživateli po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala částka ve výši 25 % z jeho měsíčního příjmu, je Uživatel (zákonný zástupce) povinen doložit Poskytovateli výši svého strana 3 (z celkem 6 stran)

4 příjmu pro účely stanovení úhrady podle předchozího odstavce této smlouvy a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady podle předchozího odstavce smlouvy. (5) Za poskytování péče dle čl. V. Smlouvy je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli částku ve výši stanovené podle aktuálně platného Rozhodnutí Poskytovatele o úhradách uživatelů sociálních služeb v Domově (podle 73 Zákona nejvýše 75% přiznaného příspěvku na péči za kalendářní měsíc). Za stravu, ubytování a péči poskytované nad časový rámec vymezený v čl. VII, odst. 2 Smlouvy je Uživatel povinen zaplatit úhradu stanovenou podle téhož rozhodnutí. (6) Uživatel je z důvodu uvedeném v předchozím odstavci povinen informovat Poskytovatele o výši přiznaného příspěvku na péči již při sjednávání této smlouvy, a později bezodkladně v každém případě změny výše přiznaného příspěvku. Pro splnění této povinnosti se určuje tato forma: Uživatel předloží Poskytovateli (resp. vedoucímu Domova) originál rozhodnutí o přiznání příspěvku, který je z něho oprávněn pořídit 2 kopie (jednu pro ředitele Poskytovatele, druhou do složky osobní Dokumentace vedené Domovem). (7) Neinformoval-li Uživatel Poskytovatele včas o zvýšení příspěvku na péči, nezbavuje ho to zákonné povinnosti platit za péči podle výše přiznaného příspěvku, a to i zpětně od data, od něhož je zvýšení platné. Neinformoval-li Uživatel Poskytovatele včas o snížení příspěvku na péči, může k tomu Poskytovatel po poskytnutí této informace přihlédnout i zpětně, nejdéle však tři měsíce nazpět. (8) Činnosti sjednané v čl. VI. jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle vnitřních pravidel Poskytovatele a podle dohody s Uživatelem (zákonným zástupcem). (9) Zákonný zástupce je povinen provádět měsíční zálohovou platbu za služby poskytované Uživateli vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce, a to ve výši aktuálně stanovené Poskytovatelem formou jeho rozhodnutí Stanovení denní úhrady a výše měsíční zálohové úhrady platného konkrétně pro Uživatele. Měsíční zálohovou platbu stanovenou tímto rozhodnutím bude zákonný zástupce provádět formou bezhotovostní úhrady ze svého bankovního účtu na výše uvedený bankovní účet střediska. Pokud zákonný zástupce nemá zřízen bankovní účet, bude měsíční zálohové platby uskutečňovat poštovními poukázkami vyžádanými od Poskytovatele. (10) Poskytovatel je povinen měsíční zálohy specifikované v předchozím odstavci evidovat na tzv. osobním účtu Uživatele a čtyřikrát za kalendářní rok uskutečnit jejich vyúčtování zákonnému zástupci, a to za první čtvrtletí příslušného kalendářního roku do 20. dubna, za druhé čtvrtletí do 20. července, za třetí čtvrtletí do 20. října a za čtvrté čtvrtletí do 20. ledna následujícího roku. Základem tohoto čtvrtletního vyúčtování vždy bude porovnání celkové výše měsíčních zálohových plateb zaplacených Uživatelem (zákonným zástupcem) Poskytovateli za příslušné čtvrtletí s celkovou sumou vypočtených měsíčních úhrad za skutečné čerpání standardních a nadstandardních služeb poskytnutých Uživateli v příslušném čtvrtletí. (11) V případě přeplatku zjištěném ve čtvrtletním vyúčtování je Poskytovatel povinen zaplatit Uživateli (zákonnému zástupci) příslušnou částku přeplatku nejpozději vždy k výše uvedenému termínu pro příslušné čtvrtletní vyúčtování, a to na bankovní účet zákonného zástupce nebo poštovní poukázkou v případě, že zákonný zástupce nemá bankovní účet. V případě nedoplatku zjištěném ve čtvrtletním vyúčtování je Uživatel (zákonný zástupce) povinen zaplatit Poskytovateli příslušnou částku nedoplatku vždy nejpozději do 30 dnů po obdržení příslušného čtvrtletního vyúčtování, a to příkazem k úhradě ze svého účtu na výše uvedený bankovní účet Poskytovatele nebo poštovní poukázkou v případě, že zákonný zástupce nemá zřízen bankovní účet. IX. Další důležitá ujednání, povinnosti, závazky a práva obou stran dohody (1) Uživatel (zákonný zástupce) prohlašuje, že byl seznámen s vybranými vnitřními pravidly Poskytovatele, a to: s Domácím řádem Domova, s Pravidly pro podávání stížností ze strany Uživatelů a s aktuálně platným Rozhodnutím ředitele o úhradách uživatelů služeb v Domově. Uživatel (zákonný zástupce) prohlašuje, že mu tato vnitřní pravidla byla předána v písemné podobě, že je přečetl a plně jim plně porozuměl. Uživatel (zákonný zástupce) je povinen dodržovat pravidla stanovená touto smlouvou a Domácím řádem Domova. (2) Zákonný zástupce je povinen odevzdávat Uživatele do péče Domova podle časového rozsahu služby sjednaného v čl. VII. odst. 2, a to po celou dobu platnosti této smlouvy, pokud však není Uživatel nemocný nebo pokud nemá zákonný zástupce jiný zvláště vážný důvod pro to, aby si Uživatele ponechal ve své péči. V takovém případě je zákonný zástupce povinen nahlásit vedoucímu Domova nebo jeho zástupci nepřítomnost Uživatele s co největším předstihem, tj. strana 4 (z celkem 6 stran)

5 nejpozději do 9.00 hod. ve čtvrtek předchozího týdne (v obdobném termínu je třeba nahlásit příchod dítěte zpět do Narnie po nemoci apod.). Ve zvláště náhlých případech je zákonný zástupce povinen nepřítomnost Uživatele nahlásit nejpozději v době hod. ve dni, v němž tato nepřítomnost nastává. (3) V souladu s 36 Vyhlášky je zákonný zástupce povinen převzít Uživatele v případě jeho onemocnění akutní infekční chorobou do své péče, a to na dobu potřebnou k úplnému vyléčení Uživatele. Převzetí Uživatele zákonným zástupcem do domácího léčení nastane buď na základě vzájemné dohody zákonného zástupce a Poskytovatele, nebo je rozhodnutí o předání Uživatele zákonnému zástupci učiněno jednostranně Poskytovatelem, a to na základě lékařem stanovené diagnózy s doporučením domácího léčení Uživatele (tj. mimo kolektiv ostatních uživatelů a pracovníků Domova). (4) Uživatel je povinen mít při svém příjezdu do Domova s sebou: a) vhodnou obuv a ošacení v kvalitě a množství přiměřené době jeho pobytu v Domově a klimatickým podmínkám; b) při metabolických poruchách a inkontinenci dítěte jednorázové pleny v potřebném množství, a) písemný rozpis (předpis) všech léků užívaných Uživatelem potvrzený ošetřujícím lékařem (průběžně aktualizovaný lékařem dle změn medikace) a všechny léky dle aktuálního rozpisu v potřebném množství včetně přiměřené rezervy, b) průkaz zdravotní pojišťovny, průkazku ZTP/P a příslušné označení vozíčkáře do auta, c) podepsaný informační Deníček Uživatele (příp. s aktuálním zápisem zákonného zástupce). (5) Poskytovatel ručí Uživateli za škody a ztráty, které by mohl vinou zaměstnanců Domova či jiných osob utrpět na svých věcech do Domova přinesených, tj. zejména obutí a ošacení, a to s výjimkou cenných předmětů, jejichž hodnota přesahuje Kč. Tyto předměty do Domova Uživatel vnáší na své riziko a Poskytovatel za ně neručí. (6) Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel v souladu s předmětem této smlouvy zpracovával osobní a citlivé údaje poskytnuté Uživatelem v žádosti o poskytnutí služby, v lékařské zprávě a jiných dokumentech poskytnutých Uživatelem nebo vytvářených Poskytovatelem. Poskytovatel se zároveň zavazuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, budou všechny osobní a citlivé údaje Uživatele shromažďovány a zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro kvalitní poskytování sociální služby sjednané touto smlouvou. Tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám a nebudou použity k jinému, než výše uvedenému účelu. Uživatel (zákonný zástupce) je přitom vždy oprávněn nahlížet do jakékoliv osobní dokumentace, kterou o něm Poskytovatel vede. (7) Zákonný zástupce se zavazuje informovat vedoucího Domova o všech důležitých změnách a okolnostech týkajících se Uživatele (včetně různých vyšetření), které by mohly jakkoliv souviset se službami poskytovanými Uživateli v Domově. Poskytovatel se zároveň zavazuje informovat zákonného zástupce o průběhu služby a všech důležitých okolnostech týkajících se Uživatele a jemu poskytovaných služeb. Zákonný zástupce přitom bere na vědomí, že ve všech věcech týkajících se Uživatele a jemu poskytovaných služeb je pro jednání jménem Poskytovatele zplnomocněn vedoucí Domova (nebo jeho zástupce), který může část této kompetence přenést na osobu klíčového pracovníka Uživatele. (8) Na ředitele, resp. na správní či dozorčí radu Poskytovatele se může Uživatel (zákonný zástupce) obracet přímo pouze ve vážných věcech a se stížnostmi týkajícími se zejména kvality služeb poskytovaných v Domově Uživateli a ochrany jeho práv a důstojnosti, pokud tato stížnost nebyla uspokojivě vyřešena vedoucím Domova. Podrobný postup pro podávání stížností je obsažen v příslušném rozhodnutí Poskytovatele, které tvoří součást vnitřních pravidel Poskytovatele, s nimiž byli Uživatel a zákonný zástupce seznámeni. X. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty, zkušební lhůta (1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Poskytovateli doručena. (2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti a závazky vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: 1. úmyslné zamlčení změny výše přiznaného příspěvku na péči po dobu delší než 3 měsíce, a to s cílem uvést Poskytovatele v jeho neprospěch v omyl při kalkulaci úhrady, 2. nezaplacení úhrady, byl-li Uživatel povinen platit úhradu podle čl. VIII. Smlouvy, strana 5 (z celkem 6 stran)

6 3. Uživatel bez řádné omluvy nevyužívá sjednanou službu po dobu delší než 1 měsíc, 4. jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají výslovně z této smlouvy nebo z Domácího řádu Domova. b) jestliže v průběhu poskytování touto smlouvou sjednané sociální služby dojde k takové změně zdravotního stavu Uživatele, která znemožní další poskytování sjednané služby Uživateli. c) jestliže se Poskytovatel bez vlastního zavinění dostane do situace, kdy další poskytování služby nemůže zajistit ze zásadních důvodů ekonomických, personálních aj. (3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena. (4) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodu uvedeného v odst. 2 písm. c) tohoto článku činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena. (5) Smluvní strany sjednaly spolu na poskytování sociální služby dle čl. II Smlouvy zkušební dobu tří měsíců. Během této doby neplatí výpovědní lhůty a důvody uvedené v předchozích odstavcích a Uživatel i Poskytovatel mohou Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s tím, že výpovědní lhůta v tomto období činí sedm dnů a počíná běžet prvním pracovním dnem kalendářního týdne následujícího po kalendářním týdnu, v němž byla výpověď příslušné straně podána. XI. Doba platnosti smlouvy (1) Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem «PřijNaBetl». Doba platnosti Smlouvy je sjednána na dobu určitou, a to do konce kalendářního roku, v němž Uživatel definitivně ukončí povinnou školní docházku. Případné pokračování poskytování služby až do horní věkové hranice cílové skupiny služby 26-ti let (dle registrace a veřejného závazku služby) může být sjednáno písemným dodatkem na základě dohody obou smluvních stran a kapacitních možností Poskytovatele. (2) Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. XII. Závěrečná ustanovení (1) Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech originálních vyhotoveních s tím, že Uživatel (zákonný zástupce) obdrží jedno vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení. (2) Smlouva může být měněna pouze písemně, a to číslovanými písemnými dodatky schválenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Zrušena může být pouze písemnou dohodou schválenou a podepsanou oběma smluvními stranami. (3) V úvodu smlouvu uvedený a níže podepsaný zákonný zástupce Uživatele plně ručí za plnění všech práv a povinností, které Uživateli nebo jemu z této smlouvy vyplývají. (4) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. (5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. (6) Uživatel byl se základními body této Smlouvy seznámen přiměřeně jeho schopnostem a to.obrázky, videem, demonstrací, slovním sdělením (vybrat, doplnit). V Kloboukách u Brna, dne «PřijNaBetl».. podpis Uživatele (zákonného zástupce). podpis a razítko Poskytovatele strana 6 (z celkem 6 stran)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Níže uvedeného dne a roku uzavřeli: Pan: Mgr. Koverdynská Marie narozená: 2.5.1937 rodné číslo: 375502/017 bydliště: Na Štěbetce

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: trvalé bydliště: datum narození: v textu této smlouvy dále jen Uživatel a Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 2) Česká společnost

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov,

Více

Smlouva o poskytování služby

Smlouva o poskytování služby Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1) Pan (paní): Bydliště: Zastoupen(a) opatrovníkem: v textu této smlouvy dále jen uživatel služby a 2) Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Londýnská

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, XX/RRRR Domov pro seniory Dobřichovice zřizovatel hlavní město Praha Brunšov 365, 252 31 Všenory tel.: 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166 IČ: 708 758 80, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu 2001580034/6000

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Pražská 858, Vrchlabí,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva č.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..(jméno a příjmení), nar... (datum narození), rodné číslo...., bydliště.... (adresa), v textu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb SMLOUVA o poskytování sociálních služeb mezi Diecézní charitou Plzeň,, K Nábřeží 14, 350 02 Cheb, Tel: 354 422 262, IČO: 4977403, zastoupenou na základě plné moci ředitele DCHP Mgr. Alenou Samuelovou,

Více

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto 1) Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem IČO: 42727219 zastoupené: ředitelem Ing. Lubošem Halenkovským (dále jen "Poskytovatel") 2) pan/paní nar. bytem (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 48 a 91 citovaného zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy: příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne, paní/panem.trvalé bydliště zástupcem členem

Více

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ust. 40 a ust. 91 zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění prováděcích předpisů (dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Domov pro seniory Pohoda, příspěvková organizace s právní subjektivitou se sídlem Budějovická 159, 384 11 Netolice, IČ 70947571, zastoupená

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno: %KLIENT Datum narození: %DATNAR Bydliště: %TBYDULICE, %TBYDPSC, %TBYDOBEC rodné číslo: %RC dále v textu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Pan nar. bydliště v textu této smlouvy dále jen "uživatel" zastoupen

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná podle 49 cit. zák. číslo xxx-x/xxx/xx

Smlouvu o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná podle 49 cit. zák. číslo xxx-x/xxx/xx 1) Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb Ke Školce 1070, 252 19 Rudná IČO: 697 85 007 Zastoupený: ředitelkou Mgr. Ivanou Šimkovou (dále jen Poskytovatel ) a 2) Paní xxxxxx Bydliště: xxxxxxxxxxxx

Více

Smlouva o poskytování péče a služeb

Smlouva o poskytování péče a služeb Smlouva o poskytování péče a služeb Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 13, IČO: 62931270, zastoupené Mgr. Jakubem Suchlem - ředitelem, dále jen poskytovatel a jméno:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy..

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče dle 91 č. 108/2006 Sb.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče dle 91 č. 108/2006 Sb. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče dle 91 č. 108/2006 Sb. I. Smluvní strany Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou IČ: 00875058 Tel: 325 637 304 Fax: 325 637 450 dále jen poskytovatel, zastoupený

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne V souladu se zákonem č. 108/2006 Sbírky, o sociálních službách, podle 49 a 91 cit. zákona mezi 1) SLEZSKOU HUMANITOU, obecně prospěšná společnost se sídlem:

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ uzavřená, v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 49

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc IČO: 75004372 tel.:585 111 334 bank. spojení: KB Olomouc Číslo organizace: 1638 fax:585 311 959 č.ú.: 27-4231600247/0100

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y smluvní strany 1) Domov pro seniory Krč, příspěvková organizace se sídlem Praha 4 - Krč, Sulická

Více

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb SMLOUVA o poskytování sociálních služeb mezi Diecézní charitou Plzeň, Azylový dům Cheb, Koželužská 19, 350 02 Cheb, Tel: 731433079, IČO: 4977403, zastoupenou na základě plné moci ředitele DCHP Mgr. Alenou

Více