o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ , za rok 2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014."

Transkript

1 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ , za rok Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014 ve smyslu ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne Přezkoumané období od do Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne Přezkoumání vykonal: Ing. Jitka Havelková, kontrolor pověřený dílčím přezkoumáním, Mgr. Alena Vrbová, kontrolor pověřený závěrečným přezkoumáním. Pověření k výkonu přezkoumání podle 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0083/14/Hav dne a pod č. j.: LK-0083/14/Vrb dne Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne Popis úkonu: seznámení místostarosty obce s výsledky kontroly. Při přezkoumání byli přítomni: Stanislav Pelc - místostarosta obce Alena Černá účetní Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: IČ: DIČ: CZ Datová schránka: c5kbvkw

2 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v 3 tohoto zákona. Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona: - ustanovení 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, - ustanovení 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, - ustanovení 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, - ustanovení 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, - ustanovení 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, - ustanovení 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, - ustanovení 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, - ustanovení 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - ustanovení 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, - ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, - ustanovení 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, - ustanovení 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, - ustanovení 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, - ustanovení 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku, - ustanovení 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. Podle ustanovení 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu

3 A. Výsledek dílčích přezkoumání A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2014 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2014 Přehled nenapravených chyb a nedostatků závažného charakteru podle ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.): 1. Ustanovení 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Porušení právního předpisu: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení: 71, 72 odst. 1 a 3 Znění ustanovení: 71 (1) Členům zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, a členům zastupitelstva obce, kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva obce nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva obce, (dále jen "uvolněný člen zastupitelstva obce") poskytuje obec za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce odměnu podle tohoto zákona. Odměna se vyplácí z rozpočtových prostředků obce. (3) Odměnou podle odstavce 1 je a) měsíční odměna, b) odměna při skončení funkčního období. 72 Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis. Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku: Nad rámec zákona byly vyplaceny mimořádné odměny uvolněným nebo neuvolněným členům zastupitelstva. Popis zjištěné chyby a nedostatku: ZO dne schválilo usnesením č. 69/14 finanční dary ve výši Kč určené zastupitelům obce za odvedenou práci, která se podařila díky vzájemné spolupráci. Dále usnesením č. 70/14 schválilo ZO odměny starostovi a místostarostovi formou finančního daru ve výši 1,5 násobek platu uvolněného místostarosty. Finanční dary byly vyplaceny za odvedenou práci v době volebního období 2010 až K zápisu a usnesení byl přiložen dokument Výsledky práce zastupitelstva, volební období Za tuto práci pobírali v době volebního období zastupitelé obce pravidelné měsíční odměny. ZO nepostupovalo v souladu se zákonem 128/2000 Sb., který nezná finanční dary spojené s dosaženými výsledky v době volebního období a s odvedenou prací ve výkonu funkce volených zastupitelé obce (vykonanou práci nelze odměňovat duplicitně). Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna

4 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014 C.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy: Nad rámec zákona byly vyplaceny mimořádné odměny uvolněným nebo neuvolněným členům zastupitelstva obce. ZO dne schválilo usnesením č. 69/14 finanční dary ve výši Kč určené zastupitelům obce za odvedenou práci, která se podařila díky vzájemné spolupráci. Dále usnesením č. 70/14 schválilo ZO odměny starostovi a místostarostovi formou finančního daru ve výši 1,5 násobek platu uvolněného místostarosty. Finanční dary byly vyplaceny za odvedenou práci v době volebního období 2010 až K zápisu a usnesení byl přiložen dokument Výsledky práce zastupitelstva, volební období Za tuto práci pobírali v době volebního období zastupitelé obce pravidelné měsíční odměny. ZO nepostupovalo v souladu se zákonem 128/2000 Sb., který nezná finanční dary spojené s dosaženými výsledky v době volebního období a s odvedenou prací ve výkonu funkce volených zastupitelé obce (vykonanou práci nelze odměňovat duplicitně). (překročení působnosti) C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti

5 C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku... 1,42 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku... 8,14 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku... 6,57 % Liberec, dne 21. května 2015 Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření: Mgr. Alena Vrbová. kontrolor pověřený přezkoumáním. podpis kontrolora Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi pověřenému přezkoumáním. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru kontroly krajského úřadu. - nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze. V kontrolovaném období dle prohlášení obce: - obec nehospodařila s majetkem státu, - nekoupila, ani neprodala cenné papíry, obligace, - neuskutečnila majetkové vklady, - a uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.). Poučení: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku

6 Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov o počtu 16 stran byl seznámen a její stejnopis převzal, starosta obce. Luboš Marek starosta obce. Razítko, podpis, dne - 6 -

7 Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti: Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 byl zveřejněn v souladu s 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a to v období od do Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na období let byl projednán v zastupitelstvu obce usnesení č. 100/12. Schválený rozpočtový výhled předpokládá následující hodnoty v tis. Kč. V rozpočtovém výhledu jsou zapracovány předpokládané splátky dlouhodobého úvěru a půjčky ze SFŽP určené na výstavbu ČOV a kanalizace. Rozpočtový výhled byl schválen v následujících objemech v tis. Kč: Příjmy Výdaje Financování V rámci závěrečného přezkoumání bylo předloženo rozšíření rozpočtového výhledu na období zajištění splátek dlouhodobých závazků, a to: - v letech v objemu Kč, - v letech v objemu Kč. Schválený rozpočet Schválený rozpočet na rok 2014 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne usnesením č. 102/13 jako schodkový. Rozpočet na rok 2014 představuje následující souhrnné objemy: Příjmy celkem Kč Výdaje celkem Kč Financování Kč Rozpis rozpočtu byl proveden v souladu s ustanovením 14 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění v členění dle platné rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb.) a jeho data byla pořízena do výkazu FIN 2-12 M pro hodnocení rozpočtu. Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Závazný ukazatel vyplývající ze schváleného rozpočtu pro rok 2014 objem provozního příspěvku byl organizace sdělen dopisem ze dne Závěrečný účet Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy z přezkoumání byl projednán v zastupitelstvu obce usnesením č. 55/13. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo závěrečný účet bez výhrad. Návrh závěrečného účtu zveřejněn v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění (od do ). Závěrečný účet obsahoval náležitosti uvedené v 17 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech

8 Rozpočtová opatření Zastupitelstvo obce provedlo a schválilo v kontrolovaném období následující rozpočtová opatření v souladu se zněním 16 v odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků. Rozp. opatření č. 1 bylo schváleno usnesením č. 10/14 ze zastupitelstva ze dne Rozp. opatření č. 2 bylo schváleno usnesením č. 31/14 ze zastupitelstva ze dne Rozp. opatření č. 3 bylo schváleno usnesením č. 48/14 ze zastupitelstva ze dne Rozp. opatření č. 4 bylo schváleno usnesením č. 63/14 ze zastupitelstva ze dne Rozp. opatření č. 5 bylo schváleno usnesením č. 87/14 ze zastupitelstva ze dne Rozp. opatření č. 6 bylo schváleno usnesením č. 105/14 ze zastupitelstva ze dne Do vývoje rozpočtu se rozpočtové změny promítly následovně: příjmy výdaje financování Schválený rozpočet rozpočtová změna , ,62 2. rozpočtová změna rozpočtová změna , ,64 4. rozpočtová změna rozpočtová změna rozpočtová změna , , ,26 Celkem r. opatření , , Upravený rozpočet , , Kontrolou bylo ověřeno promítnutí schválených rozpočtových opatření do výkazu FIN 2-12 M k datu Nebyly zjištěny nedostatky. Bankovní výpis Obec využívá u svých účtů internetového bankovnictví. Předloženy byly bankovní výpisy na následující bankovní účty se zůstatkem ke dni : Běžné účty BÚ č / ,14 Kč (BV poř. č. 247) BÚ č / ,09 Kč (BV poř. č. 122) BÚ č / Kč (BV poř. č. 3) BÚ č / ,63 Kč (BV poř. č. 012) BÚ č / ,40 Kč (BV poř. č. 35) EU č / Kč Úhrnem ,26 Kč Sociální fond BÚ č / ,69 Kč (BV poř. č. 21) Základní BÚ 231 Rozvahy v celkové výši ,26 Kč a účet č BÚ fondů ve výši ,69 Kč odpovídaly zůstatku na bankovních výpisech a na výkazu FIN 2-12 M o plnění rozpočtu (ř. 6010, 6020 a 6030) k a byly doložen inventarizací. Hlavní kniha Kontrole byla předložena "Hlavní kniha účetnictví" za období 1-7/2014 a "Hlavní kniha (předvaha) analytická" za období 1-12/2014 (KEO-W /Ucu02)

9 Dohoda o hmotné odpovědnosti K oprávněnosti hospodaření s hotovostními prostředky byla předložena aktualizovaná dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne uzavřená v souladu s ustanovením 252 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění. Inventurní soupis majetku a závazků Kontrole byl předložen "Plán inventur na rok 2014" ze dne , který obsahoval okamžik zahájení inventarizace dne a ukončení dnem , zahájení činnosti a proškolení komisí ( ) a datum, ke kterému bude provedena inventarizace. Plán zároveň jmenoval inventarizační komise a obsahuje podpisové vzory. Přílohou plánu byly i seznamy inventurních soupisů, které budou sestavovány. K inventarizaci měla obec vypracovanou vnitřní směrnici č. 1/2011 o inventarizaci majetku. Směrnice byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. Zápis z instruktáže členů inventarizačních komisí byl předložen včetně podpisových vzorů. Fyzické a účetní stavy majetku uvedené v inventurních soupisech souhlasily se stavy na účtech uvedených v účetnictví, ve výkazu rozvaha a v podrozvahové evidenci k datu Inventurní soupisy obsahovaly podpis osoby odpovědné, tj. starosty obce a podpisy osob odpovědných za provedení inventarizace. Podpisové vzory inventarizační komise byly předloženy. Inventarizační zpráva byla vypracována dne Obsahovala IČO, datum proškolení IK. Zpráva byla opatřena podpisovými záznamy odpovědných osob. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Kniha došlých faktur Kniha přijatých faktur je vedena v počítačové podobě a k datu dílčí kontroly bylo přijato a zaúčtováno celkem 335 faktur, ke dni bylo obcí přijato celkem 647 faktur. Kniha byla současně také používána k evidenci závazků. Kontrolou bylo zjištěno, že faktury byly placeny v době splatnosti. Kontrola namátkově prošla přijaté faktury č č. 303 a č č. 610 a jejich formální náležitost. Nedostatky nebyly zjištěny. Kniha odeslaných faktur Kniha vydaných faktur je vedena v počítačové podobě. K datu dílčí kontroly bylo vydáno 480 faktur, celkem v roce 2014 bylo vydáno 525 faktur. Kniha sloužila zároveň také k evidenci pohledávek. Kontrolou byly namátkově ověřeny vydané faktury za období 7 a 12/2014, jejich věcná i formální stránka, použití rozpočtové skladby a návaznost jednotlivých plateb s bankovními účty. Nedostatky nebyly zjištěny. Odměňování členů zastupitelstva V souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. n) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne usnesením č. 145/10 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od , a to v členění starosta, předseda výboru a člen zastupitelstva. Tímto usnesením schválené výše odměn byly vypláceny i v následujícím období a nepřesahovaly objem uvedený v příloze č

10 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v posledním znění č. 375/2010 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Na dalším ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne zvolilo ZO, že pro výkon funkce starosty nebude člen zastupitelstva uvolněn a pro výkon funkce místostarosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Následně byly schváleny měsíční odměny neuvolněných zastupitelů obce v plné výši v souladu s NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění. Odměny při souběhu více funkcí byly sčítány. Odměňování vycházelo z počtu 975 obyvatel ke dni Kontrolou mzdových listů za rok 2014, bylo ověřeno, že měsíční odměny starosty, místostarosty a členů zastupitelstva obce souhlasily s výší odměn odsouhlasených na zasedání ZO a byly v souladu s NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění. Finanční dary nad rámec měsíčních odměn ZO dne schválilo usnesením č. 69/14 finanční dary ve výši Kč určené zastupitelům obce za odvedenou práci, která se podařila díky vzájemné spolupráci. Dále usnesením č. 70/14 schválilo ZO odměny starostovi a místostarostovi formou finančního daru ve výši 1,5 násobek platu uvolněného místostarosty. Finanční dary byly vyplaceny za odvedenou práci v době volebního období 2010 až K zápisu a usnesení byl přiložen dokument Výsledky práce zastupitelstva, volební období Za tuto práci pobírali v době volebního období zastupitelé obce pravidelné měsíční odměny. ZO nepostupovalo v souladu se zákonem 128/2000 Sb., který nezná finanční dary spojené s dosaženými výsledky v době volebního období a s odvedenou prací ve výkonu funkce volených zastupitelé obce (vykonanou práci nelze odměňovat duplicitně). Nad rámec zákona byly vyplaceny mimořádné odměny formou peněžních darů uvolněným nebo neuvolněným členům zastupitelstva. Pokladní kniha (deník) Obec vede dvě pokladny příjmovou a výdajovou. Pokladní knihy obce jsou vedeny v ruční i v PC podobě. Příjmové i výdajové pokladní doklady mají svoji vlastní číselnou řadu. Limit výdajové pokladny byl schválen na částku Kč a za kontrolované období nebyl překračován. Převod zůstatků v jednotlivých měsících navazoval. K bylo vystaveno celkem 268 výdajových a 1043 příjmových dokladů a ke dni bylo celkem vystaveno 470 výdajových a 1507 příjmových pokladních dokladů. Kontrolované pokladní doklady obsahovaly veškeré náležitosti, byly opatřeny podpisy oprávněných osob. Kontrolou byly ověřeny výdajové pokladní doklady č č. 268 a dále č č. 1457, jejich věcné i formální náležitosti a použití rozpočtové skladby. K datu vykazovala příjmová pokladna zůstatek 0, prostředky z příjmové pokladny byly převedeny na běžný účet obce, výdajová pokladna zůstatek Kč souhlasil na rozvahu. Ke dni byl zůstatek nulový, zůstatek odpovídal stavu účtu Rozvahy Pokladna. Nedostatky v zaúčtování dle platné RS nebyly zjištěny

11 Příloha účetních výkazů Kontrole byla předložena Příloha účetních výkazů k Jednotlivé položky v příloze navazují na hodnoty uvedené v Rozvaze 12/2014. Přílohy byly vyplněny ve všech částech, pro něž měla obec v účetnictví informace a kde tak ukládá vyhláška č. 410/2009 Sb. Rozvaha Obec předložila výkaz Rozvaha ke dni , který obsahuje tyto základní skutečnosti. a) majetek obce Stálá aktiva vykazují objem v netto hodnotě ,19 Kč. U účtů Drobný dlouhodobý nehmotný majetek byla provedena korekce ve výši Kč a Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši ,57 Kč. Převážnou část stálých aktiv představuje účet Stavby ve výši ,04 Kč. U účtů Odběratelé a Jiné pohledávky byly vytvořeny opravné položky v celkové výši ,90 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období zisk ve výši Kč - účet 493, souhlasí na Výkaz zisku a ztráty. V průběhu roku 2014 nebyla v majetku obce zaznamenána oproti stavu k b) cizí zdroje v kontrolovaném období představují Stav celkem k ,96 Kč Významné položky cizích zdrojů: - dlouhodobé úvěry Kč - návratné finanční výpomoci ,52 Kč Účetní doklad Kontrolou byly v rámci přezkoumání podrobeny účetní doklady vztahující se k denním výpisům účtu č /0100 číslo 140 z až číslo 147 z (č. dokl ). Dále pak byly prověřeny účetní doklady vztahující se k bankovním výpisům v období 12/2014. Kontrolované doklady obsahovaly předepsané náležitosti podle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Nedostatky v účtování dle platné rozpočtové skladby nebyly zjištěny. Účtový rozvrh Kontrole byl předložen platný "Účtový rozvrh roku 2014", sestavený včetně podrozvahových účtů. Upozornění: - povinnost aktualizace názvů účtu dle skutečného stavu tak, aby měl účtový rozvrh vypovídající schopnost (např. účet č. 231 měl 6x analytické členění pod stejným názvem). Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Kontrole byl předložen výkaz FIN 2 12 M ke dni Plnění rozpočtu v konsolidovaných příjmech a výdajích bylo následující: Rozpočet Upravený R Skutečnost Sk/UR Příjmy , ,13 100,12 % Výdaje , ,50 95,65 % Financování ,63 Položky schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách souhlasí s údaji schválenými zastupitelstvem obce. Vedení obce hospodařilo ve sledovaném období v souladu se

12 schváleným rozpočtem. Hospodaření obce skončilo rozpočtovým ziskem ve výši ,63 Kč. Výkaz zisku a ztráty Kontrole byl předložen výkaz zisku a ztráty za 1-12/2014. Obec nevykonává hospodářskou činnost. Za sledované období vykázala obec v hlavní činnosti výsledek hospodaření v následujících hodnotách: náklady celkem ,36 Kč, výnosy celkem ,16 Kč, ztráta ve výši ,00 Kč. Výsledek hospodaření souhlasí na Rozvahu účet 493 výsledek hospodaření běžného účetního období ke stejnému datu. Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Kořenov. V roce 2013 vykázala řízená příspěvková organizace výsledek hospodaření zisk ve výši ,74 Kč, schválilo zastupitelstvo obce dne usnesením 39/14 a odsouhlasilo jeho převod do rezervního fondu organizace. Dohody o pracovní činnosti Kontrole bylo předloženo 7 dohod o pracovní činnosti, sepsaných za kontrolované období leden červenec 2014: - 2x obsluha ČOV - 2x údržba kotelny a topení - údržba hřbitova, veřejné zeleně, úklid. Předložené dohody byly sepsány v souladu s ustanoveními 76 a 77, Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění. Dohody o provedení práce Kontrole bylo předloženo 16 dohod o provedení práce, namátkově byly předloženy následující dohody o provedení práce, sepsané za kontrolované období leden - červenec 2014: - údržba hřiště - odečty vodoměrů - sekání obecních pozemků - roznos volebních lístků. Předložené dohody byly sepsány v souladu s ustanoveními 75 a 77, Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění. Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Ve sledovaném období nebyly dle prohlášení místostarosty poskytovány obcí žádné účelové dotace. Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Kontrole byly předloženy doklady k přijatým dotacím v roce 2014: - Na základě "Oznámení o převodu finančních prostředků" ze dne byly na základě pokynů z Ministerstva financí - odboru financování územních rozpočtů a programového financování- č.j. MF-37350/2014/1201 poukázány neinvestiční účelové finanční prostředky

13 na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech května Výše dotace Kč, ÚZ 98348, provozní dotace pol. 4111, Skutečně čerpané účelové prostředky zaúčtované na 6117 s přiděleným účelovým znakem činily Kč. Konečné vyúčtování dotace bylo provedeno dne , obec žádala o doplatek ve výši Kč. Přidělené prostředky byly čerpány dle Směrnice MF č.j. MF /2013/ ze dne uveřejněné ve Zprávách MF č. 4/ Na základě "Oznámení o převodu finančních prostředků" ze dne byly na základě pokynů z Ministerstva financí - odboru financování územních rozpočtů a programového financování- č.j. MF-63999/2014/1201 poukázány účelové neinvestiční finanční prostředky na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech října Výše dotace Kč, ÚZ 98187, provozní dotace položka Skutečně čerpané účelové prostředky byly ve výši Kč zaúčtované na 6115 s přiděleným účelovým znakem. Konečné vyúčtování dotace bylo provedeno dne , BV poř. č. 22, vráceno Kč. Kořenov kanalizace a ČOV Kontrole bylo předloženo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. 115D ze dne , dle kterého celkové náklady stavby představují Kč, v tom způsobilé veřejné výdaje Kč. V roce 2014 již nebyly jednotlivé dotační titulu čerpány. Termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení byl stanoven do Dodatkem č. 2 smlouvy se SFŽP ČR ze dne se změnil termín závěrečného předložení podkladů na Kompenzace ztrát obcí na území NP provozní dotace pol. 4116, UZ 15291, objem Kč Prostředky byly přiděleny na základě přípisu MŽP čj /ENV/14 ze dne a promítnuty do upraveného rozpočtu. Prostředky byly použity na opravy stávající kanalizace v plné výši. Smlouvy nájemní Na tomto úseku obec zabezpečuje plnění smluv o pronájmech bytů, nebytových prostor a pozemků. Kontrole byla předložena evidence, která k datu zahrnovala: - 42 smluv o pronájmu bytových jednotek, - 10 smluv o pronájmu nebytových jednotek. V roce 2014 bylo nově uzavřeno šest smluv na pronájem pozemků a jedna smlouva na pronájem bytu. Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouvy o převodu majetku nebyly při přezkoumání předmětem kontroly. Smlouvy o přijetí úvěru Dlouhodobý úvěr č. smlouvy: 10506/11/LCD ze dne výše úvěru: Kč účel: Kořenov - výstavba kanalizace a ČOV

14 ručení: dle smlouvy č. S/1O1O5/11/LCD z o vyplňovacím právu směnečném poslední termín úhrady jistiny: neuhrazená jistina k ve výši Kč - váže na účet č. smlouvy: Dacia Finance výše úvěru: Kč účel: nákup osobního automobilu DACIA Duster měsíční splátka: 5 325,- Kč poslední termín úhrady: neuhrazená jistina k ve výši Kč - váže na účet Návratná půjčka SFŽP č. smlouvy: ze dne výše půjčky: ,36 Kč účel: Kořenov - výstavba kanalizace a ČOV (čtvrtletní splátky ve výši Kč) ručení: dle smlouvy č Z 1 a Z 2 ze dne o zástavě majetku poslední termín úhrady jistiny: neuhrazená jistina k ve výši ,52 Kč - váže na účet Na tomto úseku byly zabezpečeny veškeré účetní operace, zůstatky jednotlivých účtů navazují na objemu v účetnictví. Smlouvy zástavní Kontrole byly předloženy dvě zástavní smlouvy ze dne číslo Z 1(zastavený majetek Kč) a číslo Z 2 (zastavený majetek Kč), sepsané se Státním fondem životního prostředí k pohledávce z poskytnuté návratné půjčky ve výši ,36 Kč. Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí Uvedené zástavní smlouvy byly schváleny v zastupitelstvu obce usnesením č. 20/12 a 21/12. Dotčený majetek je veden v podrozvahové evidenci (č. účtu a ). Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem Obec pravidelně zveřejňuje v souladu s 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích na svých stránkách a úřední desce záměry převodu, prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich projednáním. Dokumentace k veřejným zakázkám V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, proběhla v roce 2014 veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Svážíme bioodpad z obce Kořenov" - dodávka nákladního automobilu a kontejnerů na odpad. Zajištění organizace zjednodušeného podlimitního řízení bylo provedeno dodavatelsky firmou "TENDRA spol. s r. o.", předpokládaná cena Kč. Předložena byla dokumentace veřejné zakázky, vybrána byla nejnižší nabídková cena Kč bez DPH. ZO na svém zasedání dne schválilo usnesením č. 64/14 uzavření smlouvy se společností Eltrans Liberec o nákupu vysoutěženého vozidla a příslušenství v rámci projektu "Svážíme bioodpad z obce Kořenov". Smlouva o dílo s vítěznou firmou IČ , byla uzavřena dne na cenu díla Kč bez DPH. Žádné další výběrové řízení nebylo dle prohlášení místostarosty obce provedeno

15 Zakázky obce jsou uveřejňovány na profilu zadavatele na adrese: https://www.profilyzadavatelu.cz. Vnitřní předpis a směrnice V rámci přezkoumání byly předloženy následující směrnice: - systém zpracování účetnictví, - aktuální podpisové vzory, - směrnice o evidenci majetku, - směrnice pro časové rozlišení - 69 vyhl. č. 410/2009, - směrnice pro opravné položky a odpisy pohledávek, - směrnice pro uplatňování DPH, - spisový a skartační řád, - směrnice o inventarizaci majetku a závazků, - směrnice o odpisování dlouhodobého majetku dle ČUS č. 708 a odpisový plán, - směrnice o vyřazování a likvidaci movitého a nemovitého majetku. V roce 2014 nově schváleny směrnice na schvalování účetní závěrky obce Kořenov a schvalování účetní závěrky zřízené PO. Výsledky externích kontrol V roce 2014 nebyla v obci provedena žádná externí kontrola. Výsledky kontrol zřízených organizací Kontrola hospodaření PO dle ustanovení 27 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlech byla zabezpečována finančním výborem, při dílčím přezkoumání byl předložen protokol o provedené veřejnosprávní kontrole za rok 2013 z Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Kontrole bylo předloženo celkem devět zápisů ZO z roku 2014 (29. 1., , , , 25. 6, , ustavující, , ) a jeden zápis ZO z roku 2013 ( ). Zápisy jsou podle zjištění kontroly vedeny v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 95. Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) pravidla tvorby a použití Sociální fond Tvorba sociálního fondu v roce ,5 % hrubých mezd schváleno v zastupitelstvu obce usnesení č. 146/10. Kontrole byla dále předložena směrnice pro tvorbu a použití tohoto účelového fondu na toto období. K vykazoval konečný stav na účtu 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků hodnotu ve výši ,69 Kč a vztahoval se k bankovnímu účtu č /0100 sociální fond. Kontrolou byly zjištěny následující hodnoty tohoto účelového fondu: účet 419 = účet 236 Stav k ,72 Kč Stav k ,69 Kč

16 Kontrolní a finanční výbor Z předložených podkladů o práci finančního a kontrolního výboru vyplývá zabezpečení ustanovení 119 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. K tomu doloženy tři zápisy kontrolního výboru a tři zápisy finančního výboru. Schválení roční účetní závěrky K zajištění ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 84 odst. 2 písm. b) schválilo zastupitelstvo dne usnesení č. 38/14 účetní závěrku obce za rok 2013 sestavenou k rozvahovému dni. K zajištění ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 102 odst. 2 písm. q) a odst. 4, schválilo zastupitelstvo obce usnesení č. 39/14 účetní závěrku řízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Kořenov za rok 2013 sestavenou k rozvahovému dni. Zápisy údajů do systému RUIAN - upozornění Na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, je ÚSC povinen zajistit provádění zápisů údajů do RÚIAN prostřednictvím informačního systému územní identifikace (ISÚI)

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 30. prosince 2013

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 30. prosince 2013 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2013 Číslo: 4 V Praze dne 30. prosince 2013 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více