KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE V OBCI V. H. KALINKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE V OBCI V. H. KALINKA"

Transkript

1 KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE V OBCI V. H. KALINKA DETVA, máj 2008 Názov projektu: Spracovala: Posilnenie sociálnej inklúzie v Podpoľaní Ing. Jana Juráková, komunitná konzultantka

2 Obsah Úvod Čo je dobré vedieť o komunitnom plánovaní Charakteristika obce V H Kalinka Demografia SWOT analýza v sociálnej oblasti v obci V H Kalinka Kľúčoví poskytovatelia sociálnych služieb v obci V H Kalinka...11, 5. Mapovanie sociálne znevýhodnených skupín a ich potrieb v obci V H Kalinka Aktivity a úlohy pre sociálne znevýhodnené skupiny v obci V H Kalinka Monitorovací rámec Záver Použitá literatúra...15

3 Vízia mikroregiónu Podpoľanie. Občania Podpoľania chcú žiť v území, v ktorom sú dobré medziľudské vzťahy a spokojný rodinný život. Pracovné uplatnenie si nájdu rovnako muži aj ženy, mladší aj starší, ľudia s vyšším či nižším vzdelaním. V Podpoľaní sú dostupné sociálne služby a ich kvalita je na výbornej úrovni, starobu ľudia prežívajú dôstojne, deti a mladí ľudia majú dostatok príležitostí na svoj zmysluplný rozvoj a realizáciu. V Podpoľaní sa poskytuje kvalitné a zaujímavé vzdelávanie pre deti, mládež aj dospelých. Občania sa aktivizujú v spolkoch a združeniach vďaka čomu je ich život zaujímavý a zmysluplný. Občania, ktorí potrebujú pomoc, majú reálnu možnosť vyriešiť každú svoju životnú situáciu. Podpoľanie je pre svojich obyvateľov domovom.

4 Úvod Občianske združenie Podpoľanie v súčasnosti realizuje projekt pod názvom: Posilnenie sociálnej inklúzie v Podpoľaní, ktorý je zameraný na zlepšovanie podmienok zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre systematické a dlhodobé riešenia problémov sociálnej inklúzie v Podpoľaní Projekt je podporený v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu. Občianske združenie Podpoľanie pôsobí v 17 obciach a mestách okresu Detva a Zvolen. Sú to Detva, Hriňová, Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Klokoč, Korytárky, Kriváň, Látky, Podkriváň, Stožok, Stará Huta, Slatinské Lazy, Vígľaš, Vígľašská Huta Kalinka, a dve obce okresu Zvolen - Zvolenská Slatina a Očová. Platnosťou zákona 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, vznikla v roku 2003 situácia, kde v obciach a mestách pôsobilo viacero subjektov poskytujúcich rôzne druhy sociálnych služieb, ale bez vzájomnej koordinácie. Zmyslom vytvorenia Komunitného plánu v obciach je skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným koordinovaným postupom poskytovateľov sociálnych služieb. V rámci projektu prebehlo komunitné plánovanie na obecnej úrovni, ktoré pozostávalo zo stretnutí subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby pre obyvateľov. Obec V. H. - Kalinka má nízky počet obyvateľov a na jej území je minimálna možnosť zamestnateľnosti. Problematická je aj doprava obyvateľov do zamestnania. Prevažná časť obyvateľov je v dôchodkovom veku. Pod odborným vedením komunitných konzultantiek sa postupne analyzovala sociálna situácia v obci, uskutočnili sa tri stretnutia, identifikovali subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby a stanovili sa úlohy a opatrenia.

5 1. Čo je dobré vedieť o komunitnom plánovaní Komunitné plánovanie sociálnych služieb je: jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov, metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov; otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadanie najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb. Komunitné plánovanie je dobrý spôsob ako začať spoluprácu a vytvárať trvalejšie partnerstvá. V porovnaní s inými metódami výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie, pretože zapája všetkých, ktorých sa daná oblasť týka. V procese prevažuje dialóg a vyjednávanie, dosiahnutý výsledok je prijatý a podporovaný väčšinou účastníkov. Ciele komunitného plánovania sociálnych služieb Posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov mesta/obce. Predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín. Opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji (a v niektorých prípadoch predstavujú pre obyvateľov hrozbu, či vyvolávajú strach a neistotu). Kto sa zúčastňuje procesu komunitného plánovania Jednou zo základných podmienok pre úspešný proces komunitného plánovania je zapojenie troch skupín účastníkov: zadávateľov sociálnych služieb poskytovateľov sociálnych služieb prijímateľov / užívateľov sociálnych služieb V dokumente Komunitné plánovanie v obci V H Kalinka boli spracované: - SWOT analýza v sociálnej oblasti - Poskytovatelia sociálnych služieb v obci V H Kalinka - Mapovanie sociálne znevýhodnených skupín a ich potrieb v obci V H Kalinka - Aktivity a úlohy pre sociálne znevýhodnené skupiny v obci V H Kalinka

6 2. Charakteristika obce V H Kalinka Vígľašská Huta ako aj osady Horná a Dolná Huta dostali pomenovanie podľa sklárskych hút, z ktorých prvá vznikla už v roku 1654 pod názvom Viglo Guta a patrila Vígľašskému panstvu. V blízkosti hút vznikli koncom 18. storočia štyri obce Vígľašská Huta, Kalinka, Klokoč a Stožok. K spojeniu obcí Kalinka a Vígľašská Huta došlo v roku V čase najväčšieho rozmachu okolo roku 1937 mala obec viac ako 1700 obyvateľov, tri školy, bola administratívnym a správnym centrom pre okolité obce. Po druhej svetovej vojne jej význam postupne klesal veľa obyvateľov sa odsťahovalo do okolitých miest a obcí. V súčasnosti obec plní ubytovaciu funkciu pre okolitý priemysel a organizačne je začlenená do okresu Detva, odkiaľ je vzdialená 19 km. 2.1 Demografia tab Vývoj počtu obyvateľov Názov obce /rok V. H. Kalinka Zdroj: evidencia obce, vlastné spracovanie 2008 Obec Vígľašská Huta Kalinka zaznamenala výraznejší pokles obyvateľov do roku 2003, nasledujúce dva roky počet obyvateľov výrazne vzrástol, no v posledných dvoch rokoch sledovaného obdobia počet obyvateľov výrazne poklesol a je najmenší za celé sledované obdobie. Celkový pokles v obci je o 18 obyvateľov

7 graf Vývoj počtu obyvateľov V H Kalinka Počet obyvateľov r.2000 r.2001 r.2002 r.2003 r.2004 r.2005 r.2006 r.2007 rok Tab Vývoj počtu obyvateľov (prírastky, úbytky) Rok 2004 Úbytok/ prírastok Umretí Narodení Počet 5 2 Zdroj: evidencia obcí, r Graf Vývoj počtu obyvateľov (prírastky, úbytky) Umretí Narodení Umretí Narodení Umretí Narodení Umretí Narodení Umretí Narodení Umretí Narodení Umretí Narodení

8 Od roku 2004 zaznamenáva obec stále vyšší počet umretých, ako narodených. Táto skutočnosť má vplyv na klesanie počtu obyvateľov. V roku 2005 a 2006 bolo narodené len jedno dieťa za rok. Tab Vývoj počtu obyvateľov (migrácia) Rok 2004 Odsťaho- Prisťaho- Migrácia vaní vaní Počet 3 14 Zdroj: evidencia obcí, r Odsťaho- Prisťahovaní Odsťahovaní Prisťahovaní Odsťaho- Prisťahovaní vaní vaní 12 Graf Vývoj počtu obyvateľov (migrácia Odsťaho- Prisťaho- Odsťaho- Prisťaho-vaní Odsťaho-vaní Prisťaho-vaní Odsťaho-vaní Prisťaho-vaní V rokoch 2004 a 2005 zaznamenala obec vyšší počet prisťahovaných občanov, ako odsťahovaných. Naopak, v rokoch 2006 a 2007 bol vyšší počet odsťahovaných, ako prisťahovaných. Odchod obyvateľov je spôsobený nedostatkom pracovných príležitostí a nevyhovujúcou dopravou.

9 Tab Miera nezamestnanosti vo V H Kalinke VÍGĽAŠSKÁ HUTA KALINKA r VÍGĽAŠSKÁ HUTA KALINKA r zdroj: evidencia UPSVaR počet EN z toho ženy EAO DEN RMN % MN % ,3 19, ,7 15,8 LEGENDA EAO - Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sčítania obyvateľov z roku 2001 MN - Miera nezamestnanosti. Je to podiel počtu disponibilného UoZ k EAO vyjadrený v percentách RMN - Registrovaná miera nezamestnanosti. Je to podiel počtu UoZ ( uchádzačov o zamestnanie ) k EAO vyjadrený v percentách DEN - Disponibilní evidovaní nezamestnaní Miera nezamestnanosti má v r oproti r klesajúcu tendenciu. Môžeme to považovať za pozitívny jav. Vytvára sa skupina nezamestnaných, u ktorej je pozorovaná apatia. V obci je minimálna možnosť zamestnania. V rámci komunitného plánovania sa uskutočnili stretnutia, výstupom ktorých boli identifikované skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a skupiny osôb, voči ktorým je potrebné uplatňovať preventívne opatrenia. A to nielen v rovine sekundárnej a terciárnej, ale aj v rovine preventívnej. Tab Skupiny sociálne znevýhodnené Skupiny ohrozené sociálnym vylúčením znevýhodnení uchádzači o zamestnanie 10 mladí ľudia predčasne opúšťajúci vzdelávací proces 2 rodičia pred návratom na trh práce po skončení poskytovania rodičovskej dovolenky 5 Počet seniori 170 nezamestnaní 25 Mládež 9-18r. 60 invalidní dôchodcovia 5 uchádzači o zamestnanie so zdravotným postihnutím 1 obyvatelia rómskych komunít 20 Zdroj: evidencia obcí, výstup procesu komunitného plánovania r. 2008

10 3. SWOT analýza v sociálnej oblasti v obci V H Kalinka Silné stránky SWOT analýza Slabé stránky - opatrovateľská služba - čisté prostredie - príroda - sírne bane- možnosť vybudovania náučného chodníka a vytvorenia pracovného miesta sprievodcu - obecná chata úprava pre vidiecky turizmus a vytvorenie prac. miest Príležitosti - starnúce obyvateľstvo - nezamestnaní s nízkou vzdelanostnou štruktúrou - absencia poskytovania stravy pre obyvateľov, ktorí si ju nedokážu pripraviť nedostatočná autobusová doprava do obce - obyvateľstvo s menším záujmom o veci verejné - chýbajúca kanalizácia nevybudovaná a poškodená cestná sieť Ohrozenia - možnosť využívať štrukturálne fondy - záujem o služby vidieckeho turizmu - výstavba závodu Burgmeier vo Vígľaši - rozšírenie výroby v PPS Detva - silná konkurencia pri využívaní štrukturálnych fondov Zdroj: výstup procesu komunitného plánovania a PHSR obce

11 4. Kľúčoví poskytovatelia sociálnych služieb v obci V H Kalinka Sociálne služby upravuje 14 zák.č.195 z r o sociálnej pomoci. Sociálne služby sú špecializované činnosti na riešenie sociálnej núdze. V užšom slova zmysle pod sociálnymi službami rozumieme: - opatrovateľskú službu - prepravnú službu - spoločné stravovanie - starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb - sociálnu pôžičku V obci V H Kalinka poskytuje služby v sociálnej oblasti OcÚ. Vzhľadom k tomu, že je to malá obec, nenachádzajú sa tu žiadne inštitúcie, ktoré by sa zaoberali poskytovaním sociálnych služieb. Prínosom sa javí komunitná práca. Farský úrad je nápomocný pri riešení problémov občanov Subjekty poskytujúce sociálne služby OÚ VH KALINKA Pavel Tuhársky starosta Tel. 045/ Farský úrad VH Kalinka Tel. 045/ Súčasný stav sociálnych služieb - riešenie soc. slabých rodín - riešenie záškoláctva - práca s nezamestnanými (organizovanie VPP). -pomoc pri nesvojprávnych osobách -poradenská činnosť -riešenie voľnočasových aktivít v obci -udržiavanie čistého prostredia v obci - návštevy starých a chorých - aktivity pre deti a ml. - duchovná útecha - spolupráca so starostami obcí Klokoč, Slatinské Lazy, VH Kalinka pri riešení problémov sociálne slabých rodín Plánovaný stav sociálnych služieb -Možnosti čerpania prostriedkov so štrukturálnych a iných mimorozpočtových zdrojovriešenie opatrovateľskej služby a dopravy pre starších občanov -Spracovať systém informovania nezamestnaných o vhodných pracovných príležitostiach -plánujú vykonávať služby, ktoré vykonávali doteraz Zdroj: komunitné plánovanie r.2008

12 5. Mapovanie sociálne znevýhodnených skupín a ich potrieb v obci V H Kalinka Cieľovým zameraním sociálnej práce je jednotlivec, skupina, komunita a sociálne javy, ktoré sa týchto subjektov dotýkajú. Tieto cieľové skupiny a komunity za určitých podmienok nazývame aj sociálne minority. Pod pojmom sociálne znevýhodnená minorita chápeme skupinu ľudí, ktorí sú definovaní spoločným znakom odvodeným od ich sociálneho znevýhodnenia. Sociálne znevýhodnené minority podľa triediaceho znaku (podobná situácia: sociálna, zdravotná, ekonomická a iná) delíme na : - sociálne znevýhodnené osoby v dôsledku zdravotného postihnutia - starí ľudia, deti a mladiství - nezamestnané osoby - sociálne neprispôsobiví občania - chudobní, ako sociálna minorita - etnikum, ako sociálne znevýhodnená minorita V zmysle tohto triediaceho znaku sme dospeli k poznaniu, že v obci V H KALINKA sú cieľovou skupinou nasledovné skupiny občanov, ktoré sa vyšpecifikovali na stretnutiach v rámci procesu komunitného plánovania. Znevýhodnená skupina Súčasný stav Potreby znevýhodnení uchádzači o zamestnanie V obci je 10 znev. uchádzačov o zamestnanie Poskytovanie poradenstva a služieb pri hľadaní zamestnania nezamestnaní V obci je 25 nezamestnaných Poskytovanie poradenstva a služieb pri hľadaní zamestnania Mládež 9-18r. Seniori a invalidní dôchodcovia Zdroj: komunitné plánovanie r Mládež nemá organizačné zastrešenie V obci je evidovaných 170 dôchodcov a 5 invalidných dôchodcov Zmysluplné voľno časové aktivity Opatrovateľská služba

13 6. Aktivity a úlohy pre sociálne znevýhodnené skupiny v obci V H Kalinka Na základe zmapovanie cieľových skupín a ich potrieb boli v rámci komunitného plánovanie v obci V H Kalinka navrhnuté aktivity a úlohy Znevýhodnená skupina Aktivity Zodpovednosť, Termín Nezamestnaní a znevýhodnení uchádzači o zamestnanie Znevýhodnení uchádzači o zmestnanie Informovať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie o možnosti využívať služby centra zamestnanosti Usporiadanie akcie pre znevýhodnených nezamestnaných a rodičov pred návratom na trh práce so zameraním na ich zapojenie do života v obci a posilnenie ich OcÚ V H Kalinka Priebežne do októbra 2008 MŚ pri OcÚ V.H. Kalinka Jún 2008 sebavedomia Seniori Opatrovateľská služba OcÚ V H Kalinka Priebežne podľa potreby Seniori Návštevy chorých, duchovná útecha Farský úrad V H Kalinka Priebežne, trvale Mládež Turistický výstup OcÚ V.H. Kalinka Máj 2008, máj 2009 Zdroj: evidencia obcí, výstup procesu komunitného plánovania Monitorovací rámec Zdrojom údajov pre monitorovací proces sú predovšetkým informácie o uskutočnených aktivitách v obci. V rámci monitorovania naplánovaných aktivít navrhujeme sledovať nasledovné kritériá: Počet zrealizovaných aktivít Počet sociálne znevýhodnených skupín podieľajúcich sa na príprave, realizácii alebo zúčastňujúcich sa na podujatí Predpokladaný konečný stav sledovaných kritérií: Počet zrealizovaných aktivít: 5, t.zn. 100% z plánovaného počtu Počet sociálne znevýhodnených skupín zúčastňujúcich sa na podujatí 29, t.zn. 10% Aktivity budú kontrolované 1x za polrok Vyhodnocovanie monitorovacieho procesu bude verejné a občania budú mať možnosť oboznámiť sa s výsledkom monitorovania.

14 8. Záver Komunitné plánovanie sociálnych služieb je na Slovensku v počiatkoch. Je to prirodzené, pretože mestá a obce len prednedávnom prevzali od štátu kompetencie v tejto oblasti a len v roku 2005 sa uskutoční fiškálna decentralizácia, ktorá preverí skutočnú úroveň samosprávneho riadenia a demokracie. Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii (fyzickej osobe, rodine, rodine s deťmi a komunite), podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im zapojenie do bežného života spoločnosti. sociálna služba je verejná služba. To, ako má vyzerať kvalitná sociálna služba nám popisujú štandardy. Ide so súbor merateľných a overiteľných kritérií, nie je návrhom zákona, či vyhlášky. Hlavným poslaním sociálnej služby je snaha umožniť ľuďom, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii, zostať rovnocennými členmi spoločnosti a využívať prirodzené zdroje, žiť nezávisle v kontakte s ostatnými ľuďmi a v prirodzenom sociálnom prostredí. V štandardoch je preto zdôraznená orientácia na osobné ciele užívateľov služieb, čo umožňuje konkretizovať abstraktné ideály, akými sú napr. dôstojnosť a plnohodnotný život. Práve komunité plánovanie nám dáva odpoveď na otázky : Koľko a aké služby je potrebné v danej komunite vytvoriť, ako by mali byť lokalizované a aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme k dispozícii?. Ide o proces zisťovania potrieb a zdrojov, hľadania najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb. Ako najdôležitejšie v obci V H KALINKA sa javí riešenie problémov nezamestnaných občanov. Prioritou musí byť riešenie dopravy. Za dôležité považujem zvýšenie informovanosti nezamestnaných o inštitúciách, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení ich nepriaznivej situácie. Záverom by som chcela poďakovať všetkým, ktorí venovali svoj čas, vedomosti, osobné úsilie a prispeli k vzniku tohto dokumentu Ing. Jana Juráková Komunitná konzultantka Podpoľanie Občianske združenie

15 9. Použitá literatúra Helena Voleková, Komunitné plánovanie sociálnych služieb Program rozvoja sociálnych služieb v Čiernom Balogu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce V H Kalinka Audit zdrojov sociálnej inklúzie, január 2008 Zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky Štandardy kvality sociálnych služieb Žilová A., Úvod do teórie sociálnej práce, BB 2005

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

Organizačné zmeny na OSV KSK (13) Vedúca OSV Referent sekretariátu OSV Referent pre právne poradenstvo a poradenstvo v oblasti ŠF a iných grantov Refe

Organizačné zmeny na OSV KSK (13) Vedúca OSV Referent sekretariátu OSV Referent pre právne poradenstvo a poradenstvo v oblasti ŠF a iných grantov Refe Zákon 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov účinný od 01.01.2009 aplikácia. Organizačné

Více

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. Novela zákona o SS a proces DI 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., MPSVR SR Východiská a súčasný proces deinštitucionalizácie čl. 19 Dohovoru

Více

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím?

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím? Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Občania sa zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia.

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Mgr. Kristína Čuboňová, vedúca Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Martin SocioFórum, workshop 24. júna 2008, Košice (IVVL)

Více

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY Uchádzači o zamestnanie prítok odtok 691 stav disponibilných UoZ 6 944 + 322 miera nezam. z celk. počtu UoZ 369 miera evidovanej 5 742 UoZ 11,61 % 9,6 % Vývoj v okrese Dunajská Streda v roku 21 Počet UoZ

Více

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel Sociálne poradenstvo v SR po roku 1989 Andrej Mátel Úvodný citát s poznámkami Sociálne poradenstvo nemá na Slovensku žiadnu tradíciu. Komplexné sociálne poradenstvo sa systematicky začína rozvíjať až po,nežnej

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín

Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín Vedúci partner

Více

MESTO PREŠOV. Hlavná ul. č. 73, Prešov DOTAZNÍK KU KOMUNITNÉMU PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY

MESTO PREŠOV. Hlavná ul. č. 73, Prešov DOTAZNÍK KU KOMUNITNÉMU PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY MESTO PREŠOV Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov DOTAZNÍK KU KOMUNITNÉMU PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY 2018 2025 Mesto Prešov sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. Vyplnením anonymného

Více

Program 13: Sociálne služby

Program 13: Sociálne služby Program 13: Sociálne služby Zámer programu: Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi. 249 336,00 249

Více

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti,

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, www.iz.sk Medzitrh práce 26. novembra 2013 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného program Zamestnanosť a sociálna

Více

Hodnotiace tabuľky pre výber projektov

Hodnotiace tabuľky pre výber projektov Príloha č.3 Hodnotiace tabuľky pre výber projektov PHSR mesta Nitry 25-223 Hodnotiace tabuľky pre výber projektov Všetky projekty realizované v rámci IÚS MFO mesta Nitry musia zároveň spĺňať všetky kritériá

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne Národný projekt Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne Operačný program: Žiadateľ: Ľudské zdroje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Výška NFP: 50 000 000,00 Miesto realizácie

Více

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT 1. Marketingové plánovanie 2. Proces marketingového riadenia - identifikácia marketingových environmentov - marketingové ciele a stratégia - tvorba marketingového mixu 3. Algoritmus vytvárania marketingového

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR. Ako naskočiť na európsky vlak?

Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR. Ako naskočiť na európsky vlak? Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR Ako naskočiť na európsky vlak? Obsah Slovensko a egovernment Vízia egovernmentu Princípy politiky koordinácie Cieľový stav 2 Slovensko a egovernment Postavenie

Více

Situácia v oblasti nelegálneho zberu odpadu na

Situácia v oblasti nelegálneho zberu odpadu na Situácia v oblasti nelegálneho zberu odpadu na Slovensku RepaNet Občianske združenie RepaNet o.z. bolo založené v roku 2006 za účelom prípravy a realizácie projektu Sociálno-ekonomicka prevádzka s dôrazom

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi

Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi 1. Súlad projektu s PHSR (obce, resp. regiónu alebo mikroregiónu, ktorého je obec členom a VÚC) schválenej pred vyhlásením Výzvy 1 2 Má obec vypracovaný PHSR? Povinná príloha č.22 súladu projektu s PHSR

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR marec Cieľom prezentácie je. Predstaviť APSS SR Pomenovať hlavné problémy pri poskytovaní sociálnych služieb Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb

Více

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA MAAG MAAG - Program na zvýšenie adaptability žiakov stredných škôl pri vstupe na trh práce Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Kód projektu 13120120211 maag.euba.sk maag@euba.sk OBCHOD MARKETING

Více

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, 29.-30.1.2015 Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy RNDr. Andrej Šteiner, PhD. Karpatský rozvojový inštitút zmena klímy a jej dopady

Více

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková Ošetrovateľský proces Zákon NR SR č. 311/2002 Zb.definuje ošetrovateľský proces ako systematickú, racionálnu, individualizovanú metódu - plánovania, poskytovania

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica KPSS Stretnutie s MVO 7.4.2016 Pripravované projekty v sociálnej oblasti v roku 2016 stav k 31.3.2016 Centrum včasnej intervencie

Více

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci Tiesňová starostlivosť S-fon poskytuje a sprostredkúva pomoc pri: nepredvídanej situácii (zranenie, pád a pod.) náhlej krízovej situácii (náhle zhoršenie zdravotného

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

Roverský projekt ako na to?

Roverský projekt ako na to? Roverský projekt ako na to? ORLÍ SKAUT Čo je projekt? Projekt je spôsob ako niečo urobiť, zorganizovať. Je to riešenie konkrétneho problému, ktoré smeruje k dosiahnutiu stanovených cieľov. - má cieľ -

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová Diplomový projekt Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline 1.7.2014 Matilda Drozdová Pojem projekt Projekt je určitá časovo dlhšia práca, ktorej výsledkom je vyriešenie nejakej úlohy Kto rieši projekt?

Více

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL @ ONLINE POBOČKA pre zamestnávateľov @ MANUÁL Obsah Čo je online pobočka 3 Ako podať dávku 5 - Podanie mesačného výkazu 6 Postup: Už mám vytvorenú dávku 6 Postup: Nemám vytvorenú dávku 8 - Podanie hromadného

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

Našim hlavným poslaním je byť blízko pri človeku bez akéhokoľvek obmedzenia a posudzovania, a to na základe kresťanských hodnôt

Našim hlavným poslaním je byť blízko pri človeku bez akéhokoľvek obmedzenia a posudzovania, a to na základe kresťanských hodnôt 1 Slovo charita pochádza z latinského slova caritas a znamená empatickú lásku, ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha. Diecézna charita Rožňava poskytuje sociálne služby a pomoc všetkým ohrozeným

Více

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013 organizácia predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS); administrácia grantových programov a administrácia malých

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane PPC brief Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane Tento dokument slúži ako východiskový bod projektu pre tvorbu PPC reklamnej kampane. Vďaka nemu si môžeme ujasniť základné informácie potrebné na začatie

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Ako na KRIS? Metodika a odporúčania ku tvorbe koncepcií rozvoja. Milan Ištván, Jana Mlynárčiková občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP)

Ako na KRIS? Metodika a odporúčania ku tvorbe koncepcií rozvoja. Milan Ištván, Jana Mlynárčiková občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Ako na KRIS? Metodika a odporúčania ku tvorbe koncepcií rozvoja informačných ných systémov Milan Ištván, Jana Mlynárčiková občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Typy aktivít PPP: Networking

Více

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Prípadová štúdia Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Implementácia riešenia na zber a vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a incidentov (SIEM)

Více

Výročná správa neziskovej organizácie 2010

Výročná správa neziskovej organizácie 2010 Výročná správa neziskovej organizácie 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizačná štruktúra zariadenia 3. Aktivity v roku 2010 4. Ciele a formy činosti 5. Materiálne a technické vybavenie 6. Audit 7. Ročná účtovná

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV IS

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. SUPERVÍZIA AKO PROSTRIEDOK ZVYŠOVANIA PROFESIONALITY PRACOVNÍKA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V PROSPECH ZVYŠOVANIA KVALITY PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. Supervízorka Košice,

Více

LEADER/CLLD v programovom období

LEADER/CLLD v programovom období LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020 Metóda LEADER Inovatívny prístup pre rozvoj vidieka Verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny(mas) História LEADER LEADERI(1991 1993) LEADERII(1994

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradne zdravia

Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradne zdravia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Odbor podpory zdravia Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradne zdravia Seminár pre MTP pracovníkov,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014,

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014, Strana 68 Zbierka zákonov č. 10/2014 Čiastka 6 10 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. januára 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti

Více

1 č. Opatrenie rozpočet

1 č. Opatrenie rozpočet .. Vybudovanie oddychovo stretávacích miest pre občanov a turistov s informačno-orientačným značením - 7 ks pri prírodnom vodnom zdroji popri hlavnej ceste Propagačné materiály (letáky, pohľadnice, upomienkové

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Energetický audit od decembra po novom

Energetický audit od decembra po novom Energetická efektívnosť do roku 2020 9. a 10. decembra 2014, Trnava Energetický audit od decembra po novom Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR Energetický audit ako ho poznáme(1) Energetický audit

Více

Program 13: Sociálne služby

Program 13: Sociálne služby Program 13: Sociálne služby Zámer programu: Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi. 249 526,00 249

Více

Návod na vkladanie záverečných prác do AIS

Návod na vkladanie záverečných prác do AIS Návod na vkladanie záverečných prác do AIS Povinnosti študenta pri odovzdávaní záverečne práce do AIS: Študenti vkladajú záverečné práce do AIS sami a vypĺňajú aj Doplňujúce informácie ZP, vypĺňajú návrh

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.6.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava - nekomerčné

Více

Environmentálne projekty pre deti

Environmentálne projekty pre deti Environmentálne projekty pre deti Skupina Veolia Energia na Slovensku SKUPINA VEOLIA ENERGIA NA SLOVENSKU 2 Naše služby Energetická efektívnosť Centrálne zásobovanie teplom Služby pre priemysel Veolia

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

Čo prináša digitalizácia TV

Čo prináša digitalizácia TV TÚ SR a jeho úloha v procese digitalizácie Ing. Juraj Michňa, podpredseda TÚ SR Čo prináša digitalizácia TV vysielania? Digitalizácia v TV vysielaní prináša : významnú úsporu frekvenčného spektra, ktoré

Více

Skupina ELTODO Slovensko

Skupina ELTODO Slovensko Skupina ELTODO Slovensko Na Slovensku vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE

Více

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným. Branislav Zacharides, riaditeľ

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným. Branislav Zacharides, riaditeľ Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným Branislav Zacharides, riaditeľ Programovacie obdobie 2007 2013 - Dopytovo orientované projekty na báze partnerského vzťahu ŽSK, MSK, SW,

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Vzdelávanie a príprava pre trh práce. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje v období február až apríl 2014 realizáciu kurzov:

Vzdelávanie a príprava pre trh práce. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje v období február až apríl 2014 realizáciu kurzov: Vzdelávanie a príprava pre trh práce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje v období február až apríl 2014 realizáciu kurzov: 1. Barmanský kurz 2. Úradné (štátne) zváračské skúšky CO2 3. Základný

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

SYSTÉM MANAŽMENTU KVALITY (SMK) podľa noriem ISO radu 9000 je SMK súbor činností riadenia organizácie zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka.

SYSTÉM MANAŽMENTU KVALITY (SMK) podľa noriem ISO radu 9000 je SMK súbor činností riadenia organizácie zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka. SYSTÉM MANAŽMENTU KVALITY (SMK) podľa noriem ISO radu 9000 je SMK súbor činností riadenia organizácie zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka. Základnou myšlienkou systémov kvality je poznatok, že

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Podpora Stratégií CLLD na území Nitrianskeho kraja LEADER NSK Mojmírovce

Podpora Stratégií CLLD na území Nitrianskeho kraja LEADER NSK Mojmírovce Podpora Stratégií CLLD na území Nitrianskeho kraja LEADER NSK 09.11.2016 Mojmírovce Nástroj 2 LEADER NSK vyhlásené výzvy v roku 2016 Výzva NSK/LEADER2/2016-Op123(jún júl 2016): Opatrenie 1. Obnova obcí

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Z Á S A D Y pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Článok 1 V súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Politiky trhu práce Pasívna politika trhu práce súhrn programov zameraných na udržanie príjmu nezamestnaných

Více

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY Ministerstvo vnútra SR sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad organizačný odbor Pribinova 2, 812 72 Bratislava (ďalej len OO SPSČ a OÚ MV SR ) Kontakt: pobyty@minv.sk

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO OPEN WORKSHOPS 2016-2018 InLook system CENTRE Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO Kontakt: kurzy@inlook.eu Obsah 1. Štandardy ISO Business management system 2. Terminológia ISO 3.

Více

Záujem o nájomné byty v Banskej Bystrici Prezentácia kľúčových výsledkov prieskumu

Záujem o nájomné byty v Banskej Bystrici Prezentácia kľúčových výsledkov prieskumu Záujem o nájomné byty v Banskej Bystrici Prezentácia kľúčových výsledkov prieskumu Október 2011 Charakteristika prieskumu Hlavné ciele Zistiť mieru záujmu o nájomné byty ako typ bývania Zmapovať preferencie

Více

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA A. Typ poistenia Cestovné poistenie pre opakované cesty Územná platnosť poistenia Európa alebo Svet PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

Více

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny Kód CPV:24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 80531200-7 Technické školenia 1. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1) Cieľom vzdelávania a prípravy pre trh práce

Více

REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ

REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ Ako vytvoriť register rizík a príležitostí a implementovať POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ďalších podľa kapitol 4.1, 4.2, 4.4 a 6.1 8. JÚNA

Více

OBEC KAPUŠANY, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany

OBEC KAPUŠANY, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany OBEC KAPUŠANY, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany MANUÁL SPOLUPRÁCE MEDZI ZŠ KAPUŠANY A OBCOU KAPUŠANY pre riešenie priestupkov na úseku školstva a výchovy mládeže pri zanedbávaní plnenia

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti

Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti B 2.1/1 Ing. Ladislava Chvostaľová AMROP HEVER Slovakia GLOBAL EXECUTIVE SEARCH Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti Kedy je organizácia výkonná? Prečo sú ciele dôležité? Ako rozpoznať splnenie cieľa?

Více

DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU. Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010

DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU. Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010 DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010 SLOVENSKÝ VIDIEK 86% územia 43% obyvateľov 2747 vidieckych obcí (zo 2891) Vývoj sídelnej štruktúry a správy 1948-1989

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle IngA - Inžinier v automobilovom priemysle Katarína Petruľáková, Volkswagen Slovakia a.s. Naša vízia IngA- Inžinier v automobilovom priemysle I. 2007/2008 II. 2008/2009 III. 2009/2010 Trainee Program Štipendium

Více