Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen

2 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český Krumlov, Tavírna 342 Obsah: 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání a vzdělávacích aktivit školy Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů v roce 2012/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci se sociálními partnery Spolupráce s rodiči

3 1. Základní údaje o škole Vývoj školy od poslední výroční zprávy Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov prodělala další rozvoj v oblasti kvality poskytovaného vzdělávání a v oblasti vybavení školy multimediálními technologiemi (multimediální jazyková učebna a multimediální učena s 25 žákovskými PC stanicemi). Významným krokem v oblasti profilace školy bylo vytvoření školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání Pečovatelské služby Základní charakteristika školy Škola byla založena v roce 1991 jako Střední zdravotnická škola a v uplynulých letech několikrát změnila svůj název a strukturu vyučovaných oborů. Původně malá zdravotnická škola na Tavírně se sloučila s moderně vybaveným Střediskem praktického vyučování v Českém Krumlově a ve Chvalšinách a vzniklo moderní školské zařízení komplexního typu. Škola během své existence zůstává věrná oborům zaměřeným na zdravotnickou a sociální péči, oborům ve službách a ve stavebnictví. Název: Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov Tavírna 342, příspěvková organizace Sídlo: Tavírna 342, Český Krumlov IČO: Telefon: ; Fax: Internetová stránka: Odloučená pracoviště: Středisko praktického vyučování, Pod Kamenem 179, Český Krumlov Truhlárna Chvalšiny 3

4 Škola sdružuje: Střední odborná škola zdravotnická Střední odborné učiliště Školní jídelna výdejna Hlavním účelem organizace je uskutečňovat výchovu a vzdělávání žáků podle vzdělávacích programů. Škola poskytuje stření vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou a zabezpečuje stravování žáků, zaměstnancům škol a školských zařízení. Vybavení školy a materiální podmínky vzdělávání Výuka probíhá v hlavní budově školy a ve třech odloučených pracovištích. Hlavní budova školy byla majetkem Města Český Krumlov do , nyní je majetkem Jihočeského kraje. Budova byla rekonstruována v r. 1991, trakt tělocvičny byl postaven v roce Vybavení je majetkem školy. K v rámci optimalizace splynula tehdejší SZŠ s ISŠ Větřní, odkud byla výuka přesunuta do Českého Krumlova. Škola má 14 učeben, z toho sedm učeben odborných. Jedná se o učebny ošetřovatelství, fyziky a chemie, 3 učebny výpočetní techniky, jazykové učebnu, učebnu psaní strojem, somatologie, kavárny a a kuchyně pro výuku technologie učebního oboru kuchař číšník. Vybavení učeben odpovídá současnému standardu. Sedm učeben je vybaveno interaktivní tabulí a další tři jsou vybaveny datovým projektorem a promítacím plátnem. Tělocvična je moderní, vybavená tělocvičným nářadím a pomůckami pro další sportovní aktivity. Ve škole jsou tři moderní počítačové učebny, učitelům jsou ve všech kabinetech k dispozici PC s tiskárnou. Všechny PC na škole jsou zapojeny do sítě a mají přístup do sítě internet. Žáci mohou využívat internetu i mimo vyučování. Údržba hlavní budovy Tavírna 342 probíhala ve školním roce 2012/13 v redukovaném rozsahu, v červenci 2013 byla podána žádost do OPŽP ČR za účelem snižování energetické náročnosti budovy. Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje bylo schváleno Usnesením č. 95/2013/ZK-4, schváleno bylo podání žádosti o podporu do OPŽP s celkovými výdaji ve výši ,- Kč. Plnění plánovaných úkolů v oblasti investic, oprav a údržby majetku, nákupy moderních učebních pomůcek 4

5 Ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání v roce 2012 podstatně přispěly investiční prostředky na modernizaci kmenových učeben, dílen, vybavení jazykové učebny a zřízení cvičné kavárny pro výuku oboru vzdělávání kuchař číšník. V srpnu 2013 byla provedena částečná rekonstrukce ústředního topení, zejména výměna radiátorových ventilů, instalace termostatických hlavic a šroubení za účelem snížení energetické náročnosti na vytápění a zajištění tepelného konfortu v učebnách na jižní straně budovy. Škola realizovala v souladu s plánem investic, oprav a údržby většinu z plánovaných akcí. V hlavní budově školy se jednalo např. o zřízení nové multimediální učebny s 25 žákovskými PC stanicemi, zřízení jazykové učebny, vybavení tříd novými stoly a židlemi, Velké množství drobných oprav bylo realizováno ve vlastní režii formou produktivní práce žáků, čímž došlo ke značné úspoře vynaložených prostředků v porovnání s realizací oprav dodavatelským způsobem. Např. opravy dveří, oken, lavic, stolů, věšáků, nástěnek, výroba ochranných lišt, drobné zednické a jiné údržbářské práce. Na odloučeném pracovišti SPV Pod Kamenem bylo pokračováno v modernizaci učeben. Byl pořízen dataprojektor, plátno, notebook, provedeny rozvody nových kabelových linek včetně dílčích úprav elektroinstalace, v truhlárně ve Chvalšinách byly nakoupeny nové kryty osvětlení a realizována výměna filtru odsávacího zařízení v lakovně. Do modernizace učebních pomůcek stavebních oborů byly investovány další prostředky přesahující 170,- tis. Kč. Např. byl pořízen nový konzolový regál, elektrické nářadí (pásová bruska, sbíjecí kladivo, vyřezávací lupénková pila, úhlová vrtačka aj.), dle požadavků učitelů OV realizováno vybavení nářadím v dílnách stavebních oborů. O prázdninách realizovány malířské a natěračské práce v prostorách odloučených pracovišť v Českém Krumlově a ve Chvalšinách v celkovém nákladu 69,- tis. Kč. Školní jídelna výdejna má 56 míst. Dodavatelem obědů je školní jídelna ZŠ Kaplická Český Krumlov. Kapacita jídelny je dostatečná, slouží i žákům a pracovníkům SUPŠ Svaté Anežky Český Krumlov a pracovníkům Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově. Kvalita a pestrost stravy je dobrá, chybí však výběr z několika druhů stravy nebo možnost objednání dietní stravy. Stravování žáků na odborném výcviku je smluvně zajištěno převážně ve školních jídelnách ZŠ v regionu Český Krumlov. 5

6 Školská rada: Při SOŠZ a SOU Český Krumlov je zřízena školská rada jako orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada při Střední odborné škole zdravotnické a Středním odborném učilišti byla zřízena dne: usnesením Rady Jihočeského kraje č. 750/2008 RK se stanoveným počtem 6 členů. Funkční období školské rady ve složení Ing. Marcela Dominová, Mgr. Jana Wimmerová, MUDr. Jindřich Florián,, Tomáš Zunt, Ester Krejčí a Nikola Matušková bude ukončeno Vedoucí pracovníci školy Statutárním orgánem organizace je ředitelka Mgr. Martina Kokořová, jmenovaná Radou Jihočeského kraje na základě konkurzního řízení a kladného stanoviska krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Statutární zástupce a zástupce pro všeobecně vzdělávací předměty: Mgr. Miroslav Grabec Zástupce ředitelky pro odborné předměty: Ing. Pavel Lukášek Učitelka řídící praktické vyučování oboru Zdravotnický asistent: Mgr. Eva Malíková Výchovný poradce: Mgr. Eva Matoušová Školní metodik prevence: Mgr. Monika Hejnová Vedoucí provozně ekonomického oddělení: Bc. Katarina Horváthová (Parašínová) Vedoucí provozu odloučených pracovišť: Pavel Postl 6

7 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávacích aktivit školy Škola vyučuje všechny obory vzdělávání podle rámcových vzdělávacích programů. Škola rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání a důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům odborné vzdělávání spojené se vzděláváním všeobecným a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Profilaci vzdělávání umožňuje zvýšená hodinová dotace odborných předmětů. Na škole lze povinně studovat anglický a německý jazyk, jsou zajištěny kurzy řízení motorových vozidel. Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka oborů vzdělávání podle školních vzdělávacích programů, které přispějí ke zkvalitnění odborného vzdělávání, pomohou uplatnit moderní metody výuky a zajistí zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Disponibilní hodiny byly využity k zlepšení přípravy žáků k maturitním a závěrečným zkouškám, k zlepšení výuky cizích jazyků a k rozšíření výuky odborných předmětů. Pro své žáky škola pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity: sportovní akce, kulturní akce, speciální kurzy, odborné exkurze, krátkodobé odborné semináře a přednášky. Dobíhající obory vzdělávání: M/007 zdravotnický asistent M/005 sociální péče- sociální činnost se zaměřením pro etnické skupiny Rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy H/ H/ H/ H// H/ H/ H/ H/01 kuchař-číšník prodavač zedník truhlář klempíř instalatér malíř a lakýrník tesař 7

8 Přehled učebních plánů ve školním roce 2011/2012 Dobíhající obory vzdělávání ve školním roce 2011/12: Učební plán oboru M/007 Zdravotnický asistent, dobíhající obor, třída ZA3 a ZA 4. Učební plán tohoto předmětu schválilo MŠMT po dohodě s MZ dne pod č. j /2003, s účinností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem. Učební plán oboru M/005 Sociální péče- sociální činnost pro etnické skupiny, dobíhající obor, třída SP3. Učební plán schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj /98-23/231, s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem. Školní vzdělávací programy ve školním roce 2012/13 Školní vzdělávací program Zdravotnický asistent pro obor vzdělávání M/01 Zdravotnický asistent, třída ZA1 a ZA2. Opatření ředitele školy č. 1/2010/ŠVP/ZA ze dne , kterým se vydává školní vzdělávací program M/01 Zdravotnický asistent podle RVP zdravotnický asistent, který vydalo MŠMT dne č.j / Školní vzdělávací program Sociální činnost pro obor vzdělávání M/01 Sociální činnost, třída SP1. Opatření ředitele školy č. 1/2011/ŠVP/SČ ze dne , kterým se vydává školní vzdělávací program M/01 Sociální činnost podle RVP Sociální činnost, který vydalo MŠMT dne č.j / Školní vzdělávací program Truhlář pro obor vzdělávání H/01 Truhlář, třídy SO1, ZT2,ZT3 zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Truhlář, který vydalo MŠMT dne č.j / Školní vzdělávací program Zedník pro obor vzdělávání H/01 Zedník, třídy SO1, SO2, ZT3 zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Zedník, který vydalo MŠMT dne č.j / Školní vzdělávací program Prodavač pro obor vzdělávání H/01 Prodavač, třídy KP1, KP3 zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Prodavač, který vydalo MŠMT dne č.j / h) Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro obor vzdělávání H/01 Kuchařčíšník, třídy KP1, KP3 zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Kuchař-číšník, který vydalo MŠMT dne č.j /

9 Školní vzdělávací program Klempíř pro obor vzdělávání H/01 Klempíř, třída SO1 zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Klempíř, který vydalo MŠMT dne čj / Školní vzdělávací program Tesař pro obor vzdělávání Tesař, třídy SO1 zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Klempíř, který vydalo MŠMT dne čj / Výuka je vhodně organizována s ohledem na různorodé potřeby vzdělávacích oborů, zejména na nutnost optimálně koordinovat teoretickou výuku a praktické vyučování. Středisko praktického vyučování Odloučené pracoviště SPV stavební Pod Kamenem 179 Český Krumlov zajišťovalo praktické vyučování pro další 3 školy v Jihočeském kraji na základě smlouvy o výuce (jednalo se celkem o 12 žáků - viz tabulka). Praktické vyučování probíhalo v souladu s ŠVP formou produktivní práce na zakázkách - v dílnách, odborných učebnách a na pracovištích odborného výcviku. Název školy Učební obory Počet žáků ISŠ Nerudova 59, České Budějovice Instalatér, zedník 10 SOŠ a SOU Komenského 86, Písek Klempíř, tesař 2 Prezentace stavebních oborů při provádění produktivní práce žáků V rámci produktivní práce žáků se škola prezentovala kvalitně prováděnou stavebně montážní činností po celém regionu Český Krumlov. Mezi nejvýznamnější akce patřily: Rekonstrukce Obecního úřadu a tělocvičny v Základní škole Chvalšiny, přístavba rodinného domku Vyšehrad ČK, rekonstrukce Obecního úřadu v Mirkovicích, rozvod kanalizace v nově budované stavební části objektu Jihočeské univerzity České Budějovice. Tradičně byla realizována řada zakázek týkajících se oprav a údržby na Státním zámku v Českém 9

10 Krumlově. Jmenovitě se např. jednalo o doplnění a opravu okapových svodů, montáž a demontáž ochrany sochařské výzdoby v zámecké zahradě, ošetření prvků čerpadlového systému fontány, ošetření mříží, dveřních křídel, bran na jednolitých nádvořích, výrobu plechových vložek do odpadkových košů aj. Zákazníci jsou s naší produktivní prací spokojeni o čemž svědčí řada poděkování a pochval za kvalitně odvedenou práci ze strany konkrétních zadavatelů stavebních prací jako např. od Státního zámku Český Krumlov, Obecního úřadu Chvalšiny i jednotlivých občanů zákazníků. Škola zorganizovala celou řadu akcí za účelem prohloubení znalostí a dovedností žáků ve vzdělávání. Například pro obor zedník bylo pod dohledem specialistů a odborníků firmy JUB Milevsko provedeno odborné poradenství přímo u zákazníka na fasádě rodinného domku a školení zaměřené na oblast používání fasádních materiálů, zateplovacích systémů, fasádních omítek, lepidel a spárovacích hmot. Žáci získali pro tuto oblast činnosti příslušné osvědčení. Žáci oboru truhlář absolvovali základní kurz obsluhy ručních motorových pil a křovinořezů a získali odbornou způsobilost včetně osvědčení průkazu pro jejich obsluhu s platností na dva roky. Pro vycházející žáky oboru zedník zajištěna přednáška firmy HASIT, Šumavské vápenice a omítkárny o nových technologických postupech a trendech ve stavebnictví při výrobě maltových směsí a omítek. Žáci navštívili řadu firem, kde se formou exkurzí seznamovali s jejich výrobním programem, sortimentem, organizací skladování a prodejem výrobků. Např. Firmu Aluplast Kaplice, Kohout Company Český Krumlov, Baumat Český Krumlov, Techmat Český Krumlov, Betonárku Hodboď Domoradice, Střešní konstrukce Kamlach Český Krumlov, I. Chodská Český Krumlov Ve spolupráci firmou Stavebna Nejedlý se žáci v průběhu celého školního roku podíleli na zateplování panelových domů v Českém Krumlově, Větřní a v Kaplici. Dle objednávek zákazníků z regionu byly v truhlárně ve Chvalšinách vyráběny různé truhlářské výrobky tj. dveře, okna, schody, pergoly a zahradní altány, sektorový, kuchyňský i zahradní nábytek. 10

11 Žáci oborů tesař a truhlář se se zájmem zúčastnili předváděcí akce firmy Podlahy Sládeček, kde jim byl představen široký sortiment v současné době nejpoužívanějších podlahových krytin. Podrobně se seznámili s jejich pokládkou, způsoby využívání, zatěžování a údržbou. Při akci nechyběli konkrétní ukázky pokládek různých druhů podlahovin se zaměřením na dřevěné podlahy a korek. Žáci navštívili řadu firem, kde se formou exkurzí seznamovali s jejich výrobním programem, sortimentem, organizací skladování a prodejem výrobků. Např. navštívili firmu Kohout Company Český Krumlov, Baumat Český Krumlov, Techmat Český Krumlov, FIMO OLAH Český Krumlov, Betonárku Hodboď Domoradice, Střešní konstrukce Kamlach Český Krumlov. Spolupráce Střediska praktického vyučování s dalšími organizacemi Na úseku vzdělávání škola spolupracuje s Jihočeskou hospodářskou komorou a celou řadou stavebních firem. Spolupráce je zaměřená do oblasti informací o nových materiálech, technologiích a jejich aplikací, poradenské činnosti, připravovaných seminářů, školení a výstav. Jsou diskutovány otázky realizace optimálního způsobu propojení vzdělávacího systému s trhem práce. Spolupráce se stavebními firmami probíhá přímo na stavbách, kde se společně podílíme na realizacích stavebních zakázek např. u firem Stavebna Nejedlý Český Krumlov, Kamlach Český Krumlov, SD Hrad Český Krumlov, Sixl Český Krumlov apod. Tyto firmy provádějí též školení žáků i pedagogických pracovníků k novým technologiím a materiálům. Škola dle potřeby spolupracuje s Úřadem práce v Českém Krumlově, kde získáváme a vyměňujeme si informace o vývoji nezaměstnanosti, o stávajících a nově otevřených studijních a učebních oborech na středních školách, v otázkách přijímacího řízení v regionu a v kraji. Soutěže, náborové a propagační akce V truhlárně ve Chvalšinách byla zorganizována soutěž o nejšikovnějšího truhláře školy. Ti nejlepší pak následně reprezentují naši školu na soutěžích regionálního či celostátního charakteru. Ve školním roce 2011/2012 se žáci oboru truhlář zúčastnili 3. ročníku celostátní soutěže truhlář roku v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích a v rámci výstavy Hobby soutěže SUSO, kde v regionálním měřítku obsadili 4. místo. Pro zlepšení spolupráce se základními školami, získávání žáků ke studiu stavebních řemesel a zvýšení jejich celkové atraktivity byl v prosinci 2012 organizován Den řemesel, kde se 11

12 mohli žáci ze základních škol seznámit s obsahem výuky, s učebními pomůckami a s výrobky, které žáci vytvořili na odborném výcviku. Zájemci si vyzkoušeli práci s materiály a nářadím, zasoutěžili si v různých dovednostních soutěžích. Škola se každoročně zúčastňuje akce Kouzelný Krumlov, kde vedle prezentace oborů vzdělávání probíhají různé soutěže organizované žáky školy. Jsou zde vystavovány drobné výrobky žáků stavebních oborů s možností odkoupení ze strany veřejnosti. Ve spolupráci s Autoškolou Benasi Český Krumlov, která má pronajaté prostory na odloučeném pracovišti Pod Kamenem Český Krumlov, absolvovali žáci ve skupinové výuce, při zohlednění jejich individuálních potřeb, za výhodných finančních podmínek kurz Řízení motorových vozidel a získali potřebné řidičské oprávnění. Praktické vyučování oboru Zdravotnický asistent a Sociální péče Praktické vyučování předmětu Ošetřování nemocných je realizováno v Nemocnici Český Krumlov na interním, chirurgickém, dětském a gynekologicko-porodnickém oddělení, na oddělení následné péče a na ambulancích tohoto zařízení. Škola hradí nemocnici ročně nájemné za prostory využívané jako šatny pro žákyně a vyučující. Nemocnice zajišťuje proškolení žáků a učitelek technikem BOZP. Vedoucí učitelka zodpovídá za organizaci a průběh výuky, zajišťuje spolupráci a součinnost s vedením nemocnice, vrchními a staničními sestrami. Při plnění úkolů týkajících se výuky jsme se setkávali se vstřícností a pochopením. Odborná praxe se uskutečnila na odděleních Nemocnice Český Krumlov a v dalších zařízeních sociální péče v Jihočeském kraji: Domov důchodců Kaplice, Domov důchodců Horní Planá, Domov důchodců Dobrá Voda, Dům s pečovatelskou službou Český Krumlov, Hospic Prachatice. Protože praktická výuka probíhá pouze na základních odděleních nemocnice, využíváme pro doplnění výuky exkurzí na specializovaná oddělení v Nemocnici České Budějovice a další zdravotnická zařízení. Studenti oboru sociální péče získávají odborné zkušenosti praxi v různých zařízeních sociální péče v Jihočeském kraji: Empatie České Budějovice, Arpida, Tyfloservis, Kocero, Dům s pečovatelskou službou Vyšehrad v Českém Krumlově, Domov důchodců Kaplice a Horní Planá, v neziskových organizacích regionu a v právnických kancelářích. 12

13 Odborný výcvik žáků učebních oborů stavební obory probíhá na odloučených pracovištích Střediska praktického vyučování Pod Kamenem Český Krumlov a v truhlárně Chvalšiny pod vedením učitelů odborného výcviku. Za odborný výcvik těchto oborů zodpovídá zástupce ředitele pro odborný výcvik. Nabyté zkušenosti a dovednosti uplatňují žáci pod vedením učitelů i na stavbách v regionu. oboru kuchař číšník je zajišťován na pracovišti Slovanský dům Kaplice a na smluvních pracovištích provozoven regionu Český Krumlov Wellness hotel Frymburk, Restaurace Plešivec, Restaurace U Ratolesti, Ve Dvorku, Papas, Švamberský Dvůr, Gotika, Maštal, U Písaře Jana, U Švejka, Rondo, Růže, Hotel Šumava Vyšší Brod, Hotely OLD INN. Jako smluvní pracoviště jsou vybírány provozovny, které vyhovují jak po stránce hygienické, tak i provozním podmínkám odborného výcviku. Výuku na těchto pracovištích zajišťuje učitel odborného výcviku, který je zaměstnancem školy, instruktoři na pracovištích zajišťují procvičování a opakování učiva. oboru prodavač zabezpečuje družstvo spotřebitelů Jednota Kaplice ve svých prodejnách, dále v supermarketech Terno a Tesco, Kaufland pod vedením učitelky odborného výcviku. Ve školním roce 2012/2013 bylo zřízeno 12 tříd, 6 tříd oborů vzdělávání kategorie M a 6 tříd oborů vzdělávání kategorie H. Ke měla škola 314 žáků. Počet žáků podle ročníků ve školním roce 2012/13 Školní rok 2012/13 1. pololetí 2. pololetí Celkem k Celkem k Počet žáků Obory H Obory M Obory H Obory M ročník ročník ročník ročník Celkem

14 Přehled počtu žáků ve třídách školy ve školním roce 2012/13 Třída OBOR Počet žáků k ZA1 Zdravotnický asistent ZA 2 Zdravotnický asistent ZA 3 Zdravotnický asistent ZA 4 Zdravotnický asistent SP 2 Sociální činnost SP 4 Sociální péče KP 1 SO 1 KK 2 SO2 KP 3 ZT 3 Kuchař číšník Prodavač 10 6 Truhlář 6 6 Zedník Klempíř 10 6 Tesař 4 4 Kuchař- číšník Klempíř 5 4 Zedník Truhlář 10 8 Kuchař číšník Prodavač 8 6 Zedník Truhlář 8 7 Celkem žáků ve škole Počet žáků k Koncepce rozvoje Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český Krumlov, Tavírna 342 na období a současná profilace školy Škola poskytuje střední vzdělání ukončené závěrečnou zkoušku s výučním listem střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou Sociální činnost a Zdravotnický asistent jsou vhodné spíše pro dívky, škole chybí obor vzdělávání kategorie M nebo L pro chlapce. 14

15 Výuka oborů vzdělávání z oblasti stavebnictví Zedník, Truhlář, Klempíř, Tesař a Instalatér je zajišťována v moderně vybavených dílnách Střediska praktického vyučování, odborný výcvik je prováděn přímo na stavbách. Škola dále vzdělávání žáky v oborech kategorie H z oblasti služeb a to v oborech Kuchařčíšník a Prodavač. Dlouhodobě se na škole nevyučuje obor Elektrikář, který svým obsahem nezapadá do kategorie oborů z oblasti stavebnictví, ale spíše mezi obory elektrotechnické. Nejvyšší povolený počet žáků ve škole podle výpisu ze školského rejstříku ze dne je 410 žáků. Z analýzy ve spolupráci s pracovním úřadem vyplývá, že trh práce stále postrádá pracovníky s odborným vzděláním s výučním listem i s maturitou. Vzhledem k agrární a turistické povaze regionu se objevuje nový prostor k zavedení dalších učebních a studijních oborů, které by zvýšily kvalitu a úroveň poskytovaných služeb především v oblasti agroturistiky, zážitkové turistiky a dalších služeb spojených s turistikou. V posledních letech se ukazuje vzrůstající tendence v přihlašování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků sociálně znevýhodněných ke studiu oborů typu H ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem. Tito žáci vyžadují individuální péči a jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávacího systému a tudíž i sociálně patologickými jevy. 15

16 3. Personální zabezpečení činnosti školy Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je stabilní, personální změny souvisely převážně s generační obměnou sboru. Provoz školy zabezpečuje 38 pracovníků na plný nebo částečný úvazek v přepočtu a 1 pracovník na dohodu o pracovní činnosti. Dohodou o pracovní činnosti byla vyřešena údržba odloučených pracovišť. V pedagogickém sboru je zastoupení učitelů s různou délkou pedagogické praxe. Učitelé praktického vyučování a odborného výcviku, mají minimálně středoškolské vzdělání. Učitelé odborného výcviku jsou vyučeni v oboru vzdělávání, které odpovídá charakteru vyučovaného předmětu. Učitelé praktického vyučování oboru Zdravotnický asistent mají způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Požadovanou kvalifikaci nesplňuje 6 učitelů odborného výcviku Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která má požadovanou kvalifikaci získanou absolvováním Studia k výkonu specializovaných činností. Ve škole je zřízena funkce koordinátora ŠVP a metodika prevence sociálně patologických jevů. Pracovníci, kteří zastávají tyto funkce nemají požadované vzdělání, zatím nezahájili Studium k výkonu specializovaných činností. Věková struktura sboru je vyhovující, ve sboru jsou zastoupeni učitelé s různou délkou pedagogické praxe. Všichni učitelé vyučují pouze ty předměty, pro které získali kvalifikaci. Úbytek žáků byl doprovázen snížením počtu zaměstnanců, byla přijata organizační opatření ke snížení počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků, dalším opatření vedla ke snižování podílu přímé pedagogické práce konané nad stanovený rozsah základního úvazku pedagogů. Struktura metodických orgánů školy je funkční, pedagogický sbor má relativně vysoký kooperační potenciál; učitelé dobře spolupracovali při tvorbě ŠVP, při realizaci projektů i dalších příležitostech. Noví členové pedagogického sboru měli určené uvádějící učitele, potřebné odborné a metodické konzultace jim v průběhu školního roku poskytovali i další vyučující. 16

17 Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti a) Pedagogičtí pracovníci školy vedení školy Titul Jméno Příjmení VŠ Funkce Pracovní poměr Mgr. Martina Kokořová FFUK Praha ŘŠ na dobu neurčitou Mgr. Miroslav Grabec FTVS Praha SZŘŠ na dobu neurčitou Ing. Pavel Lukášek VIZ Plovdiv ZŘŠ na dobu neurčitou *) ŘŠ: ředitel školy **) SZŘŠ: statutární zástupce ředitele školy ***) ZŘŠ: zástupce ředitele školy b) Seznam pedagogických pracovníků školy: Titul, Jméno, Příjmení délka praxe/ úvazek, pracovní zařazení Marie Bednářová 4 Učitelka odborných předmětů oboru kuchař-číšník,úvazek 0, učitelka odborného výcviku, úvazek 0,4762 pracovní poměr na dobu neurčitou Ing. Marcela Dominová 23 úvazek 1 učitelka odborných předmětů oboru truhlář, pracovní poměr na dobu neurčitou Heřman Dvořáček 27 úvazek 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou Jaroslav Harš 23 úvazek 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Monika Hejnová 23 úvazek 1 Učitelka, aprobace ČJ-D, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Halka Jánová 21 úvazek 1 učitelka odborných předmětů oboru sociální činnost, pracovní poměr na dobu neurčitou František Kalianko 23 úvazek 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou Ing. Martin Fiala 0,381 úvazek 1 Učitel odborných předmětů, pracovní poměr na dobu neurčitou Ing. Alena Kottová 25 úvazek 1 učitelka odborných předmětů oboru prodavač, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Jitka Keřková 21 úvazek 1 učitelka odborných předmětů oboru zdravotnický asistent pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Eva Kubáková 30 úvazek 1 učitelka, aprobace NJ-HV pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Monika Kurucová 19 úvazek 1 17

18 učitelka odborných předmětů oboru zdravotnický asistent, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Olga Lacinová 29 úvazek 1 učitelka, aprobace AJ-ČJ pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Lucie Borovková 2 úvazek 1 pracovní poměr na dobu neurčitou, nyní na rodičovské dovolené Jiří Litvan 19 úvazek 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Eva Matoušová 25 úvazek 1 učitelka, aprobace ČJ-D, výchovný poradce, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Eva Malíková 22 úvazek 1 učitelka odborných předmětů oboru zdravotnický asistent, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Lucie Beterová 2 úvazek 1 učitelka, aprobace M-TV, pracovní poměr na dobu neurčitou, od na mateřské Dovolené Jan Neuberk 31 úvazek 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou Miloslav Pellar 29 úvazek 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Plichta Miroslav 37 úvazek 0,714 učitel, aprobace TV,pracovní poměr na dobu určitou Outlá Pavlína 7 úvazek 0,66 učitelka, aprobace NJ /ON, pracovní poměr na dobu neurčitou, od na mateřské Dovolené Mgr. Lukáš Nový 9 úvazek 1 Učitel aprobace TV, pracovní poměr na dobu určitou Vlastimil Pouzar 25 úvazek 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Jana Wimmerová 22 úvazek 1 učitelka, aprobace M-F pracovní poměr na dobu neurčitou 18

19 Seznam nepedagogických pracovníků školy: Titul, Jméno, Příjmení odb.praxe, úvazek, pracovní zařazení a pracovní poměr Jaroslav Holub 40 úvazek 1 školník, požární preventista, pracovní poměr na dobu neurčitou Romana Dufková 26 úvazek 1 uklízečka, pracovní poměr na dobu neurčitou Jiřina Johnová 39 úvazek 1 uklízečka, pracovní poměr na dobu určitou Bc. Katarina Parašínová (Horváthová) 23 úvazek 1 vedoucí provozně ekonomického oddělení, pracovní poměr na dobu neurčitou Pavel Postl 29 úvazek 1 vedoucí provozu odloučeného pracoviště, pracovní poměr na dobu neurčitou Vlasta Postlová 40 úvazek 0,375 uklízečka, pracovní poměr na dobu neurčitou Věra Škopková 44 úvazek 0,625 Uklízečka, pracovní poměr na dobu neurčiou Ivana Váchová 31 úvazek 0,875 referent, pracovní poměr na dobu neurčitou Ivana Štěpková 19 úvazek 0,5 pracovnice ve školní jídelně, pracovní poměr na dobu určitou uklízečka, pracovní poměr na dobu neurčitou úvazek 0,375 Květa Proislová 8 úvazek 1 referent, pracovní poměr na dobu neurčitou 19

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Střední škola tradičních řemesel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Obsah: strana I Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více