VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 za školní rok 2010/2011 Adresa školy: Tavírna 342, Český Krumlov Identifikátor školy: IČO: Telefon: , Fax: Webové stránky:www.zdravkack.cz Výroční zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen

2 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český Krumlov, Tavírna 342 Obsah: 1. základní údaje o škole 2. přehled oborů vzdělání 3. personálního zabezpečení činnosti školy 4. údaje o přijímacím řízení 5. údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek 6. údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. základní údaje o hospodaření školy 11. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, 12. údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. údaje o spolupráci se sociálními partnery 2

3 1. Základní údaje o škole Vývoj školy od poslední výroční zprávy Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov prodělala další rozvoj v oblasti kvality poskytovaného vzdělávání a v oblasti vybavení školy multimediálními technologiemi. Významným krokem v oblasti profilace školy bylo vytvoření školních vzdělávacích programů pro rámcové obory vzdělávání Sociální činnost a Klempíř. Základní charakteristika školy Škola byla založena v roce 1991 jako Střední zdravotnická škola a v uplynulých letech několikrát změnila svůj název a strukturu vyučovaných oborů. Původně malá zdravotnická škola na Tavírně se sloučila s moderně vybaveným Střediskem praktického vyučování v Českém Krumlově a ve Chvalšinách a vzniklo moderní školské zařízení komplexního typu. Škola během své existence zůstává věrná oborům zaměřeným na zdravotnickou a sociální péči, oborům ve službách a ve stavebnictví. Název: Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov Tavírna 342, příspěvková organizace Sídlo: Tavírna 342, Český Krumlov IČO: Telefon: ; Fax: Internetová stránka: Odloučená pracoviště: Středisko praktického vyučování, Pod Kamenem 179, Český Krumlov Truhlárna Chvalšiny 3

4 Škola sdružuje: Střední odborná škola zdravotnická Střední odborné učiliště Školní jídelna výdejna Hlavním účelem organizace je uskutečňovat výchovu a vzdělávání žáků podle vzdělávacích programů. Škola poskytuje stření vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou a zabezpečuje stravování žáků, zaměstnancům škol a školských zařízení. Vybavení školy a materiální podmínky vzdělávání Výuka probíhá v hlavní budově školy a ve třech odloučených pracovištích. Hlavní budova školy je majetkem Města Český Krumlov a SOŠZ a SOU Český Krumlov je nájemce. Nájemné bylo stanoveno dle platných předpisů v r a od té doby se nezměnilo. Budova byla rekonstruována v r. 1991, trakt tělocvičny byl postaven v roce Vybavení je majetkem školy. K v rámci optimalizace splynula tehdejší SZŠ s ISŠ Větřní, odkud byla výuka přesunuta do Českého Krumlova. Škola má 14 učeben, z toho sedm učeben odborných. Jedná se o učebny ošetřovatelství, fyziky a chemie, výpočetní techniky, psaní strojem, somatologie a kuchyňě pro výuku technologie učebního oboru kuchař číšník. Vybavení učeben odpovídá současnému standardu. Všechny učebny mají zpětný projektor, televizor, videopřehrávač, šest učeben je vybaveno interaktivní tabulí a další tři jsou vybaveny datovým projektorem a promítacím plátnem. Tělocvična je moderní, vybavená tělocvičným nářadím a pomůckami pro další sportovní aktivity. Ve škole jsou dvě moderní počítačové učebny, učitelům jsou ve všech kabinetech k dispozici PC s tiskárnou. Všechny PC na škole jsou zapojeny do sítě a mají přístup do sítě internet. Žáci mohou využívat internetu i mimo vyučování. Údržba hlavní budovy Tavírna 342 probíhala ve školním roce 2010/11 v redukovaném rozsahu. Ani ve školním roce 2010/11 neproběhla rekonstrukce oken a dveří, investice vlastníka budovy do oprav jsou oddalovány, tím se zvyšují finanční náklady na pozdější rekonstrukci a budova po stránce stavební chátrá. Ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a výchovu podstatně přispěly investiční 4

5 prostředky na úpravu školní zahrady a modernizaci počítačové sítě během školního roku 2010/2011. Školní jídelna výdejna má 56 míst. Dodavatelem obědů je školní jídelna ZŠ Kaplická Český Krumlov. Kapacita jídelny je dostatečná, slouží i žákům a pedagogům SUPŠ Svaté Anežky Český Krumlov a Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově. Kvalita a pestrost stravy je dobrá, chybí však výběr z několika druhů stravy nebo možnost objednání dietní stravy. Stravování žáků na odborném výcviku je smluvně zajištěno převážně ve školních jídelnách ZŠ v regionu Český Krumlov. Školská rada: Při SOŠZ a SOU Český Krumlov je zřízena školská rada jako orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada při Střední odborné škole zdravotnické a Středním odborném učilišti byla zřízena dne: usnesením Rady Jihočeského kraje č. 750/2008 RK se stanoveným počtem 6 členů. Funkční období školské rady ve složení Ing. Marcela Dominová, Mgr. Miroslav Plichta, Mgr. Halka Jánová, Mgr. Jaroslava Löblová, Mgr. Dana Podholová bylo ukončeno Volby do školské rady pro další funkční období se konaly dne Podle čl. II Volebního řádu školské rady vydaného Jihočeským krajem bylo rozhodnuto, že školská rada SOŠZ a SOU Český Krumlov bude mít 6 členů Výsledky voleb do školské rady v roce 2011: Za pedagogické pracovníky školy byli zvoleni: Ing. Marcela Dominová, Mgr. Jana Wimmerová 5

6 Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byli zvoleni: Ester Krejčí, Nikola Matušková Za zřizovatele školy byli do školské rady jmenováni: Mudr. Jindřich Florián, Tomáš Zunt Školská rada v novém složení zahájila činnost od Vedoucí pracovníci školy Statutárním orgánem organizace je ředitelka Mgr. Martina Kokořová, jmenovaná Radou Jihočeského kraje na základě konkurzního řízení a kladného stanoviska krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Statutární zástupce a zástupce pro všeobecně vzdělávací předměty: Mgr. Miroslav Grabec Zástupce ředitelky pro odborné předměty: Ing. Pavel Lukášek Učitelka řídící praktické vyučování oboru Zdravotnický asistent: Mgr. Eva Malíková Výchovný poradce: Mgr. Eva Matoušová Školní metodik prevence: Mgr. Halka Jánová Vedoucí ekonomického oddělení: Bc. Katarina Horváthová Vedoucí provozu odloučených pracovišť: Pavel Postl 6

7 2. Přehled oborů vzdělávání Škola vyučuje všechny obory vzdělávání podle celostátně schválených pedagogických dokumentů. Škola rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání a důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům odborné vzdělávání spojené se vzděláváním všeobecným a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Profilaci vzdělávání umožňuje zvýšená hodinová dotace odborných předmětů. Na škole lze povinně studovat anglický a německý jazyk, jsou zajištěny kurzy řízení motorových vozidel. Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka oborů vzdělávání podle školních vzdělávacích programů, které přispějí ke zkvalitnění odborného vzdělávání, pomohou uplatnit moderní metody výuky a zajistí zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Disponibilní hodiny byly využity k zlepšení přípravy žáků k maturitním a závěrečným zkouškám, k zlepšení výuky cizích jazyků a k rozšíření výuky odborných předmětů. Pro své žáky škola pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity: sportovní akce, kulturní akce, speciální kurzy, odborné exkurze, krátkodobé odborné semináře a přednášky. a) Dobíhající obory vzdělávání: M/007 zdravotnický asistent M/005 sociální péče- sociální činnost se zaměřením pro etnické skupiny H/003 kuchař-číšník pro pohostinství H/004 prodavač smíšeného zboží H/001 zedník H/001 truhlář H/001 instalatér H/001 klempíř stavební výroba H/001 malíř H/001 tesař H/001 pokrývač b) Rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy 7

8 65-51-H/ H/ H/ H// H/ H/ H/ H/01 kuchař-číšník prodavač zedník truhlář klempíř instalatér malíř a lakýrník tesař c) Přehled učebních plánů ve školním roce 2011/2012 Dobíhající obory vzdělávání ve školním roce 2011/12: Učební plán oboru M/007 Zdravotnický asistent, dobíhající obor, třída ZA3 a ZA 4. Učební plán tohoto předmětu schválilo MŠMT po dohodě s MZ dne pod č. j /2003, s účinností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem. Učební plán oboru M/005 Sociální péče- sociální činnost pro etnické skupiny, dobíhající obor, třída SP3. Učební plán schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj /98-23/231, s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem. Školní vzdělávací programy ve školním roce 2011/12 Školní vzdělávací program Zdravotnický asistent pro obor vzdělávání M/01 Zdravotnický asistent, třída ZA1 a ZA2. Opatření ředitele školy č. 1/2010/ŠVP/ZA ze dne , kterým se vydává školní vzdělávací program M/01 Zdravotnický asistent podle RVP zdravotnický asistent, který vydalo MŠMT dne č.j / Školní vzdělávací program Sociální činnost pro obor vzdělávání M/01 Sociální činnost, třída SP1. Opatření ředitele školy č. 1/2011/ŠVP/SČ ze dne , kterým se vydává školní vzdělávací program M/01 Sociální činnost podle RVP Sociální činnost, který vydalo MŠMT dne č.j /

9 Školní vzdělávací program Truhlář pro obor vzdělávání H/01 Truhlář, třídy SO1, ZT2,ZT3 zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Truhlář, který vydalo MŠMT dne č.j / Školní vzdělávací program Zedník pro obor vzdělávání H/01 Zedník, třídy SO1, ZT2, ZT3 zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Zedník, který vydalo MŠMT dne č.j / Školní vzdělávací program Prodavač pro obor vzdělávání H/01 Prodavač, třídy KP2, KP3 zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Prodavač, který vydalo MŠMT dne č.j / h) Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro obor vzdělávání H/01 Kuchařčíšník, třídy KC1, KP2, KP3 zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Kuchař-číšník, který vydalo MŠMT dne č.j / Školní vzdělávací program Klempíř pro obor vzdělávání H/01 Klempíř, třída SO1 zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Klempíř, který vydalo MŠMT dne čj / Výuka je vhodně organizována s ohledem na různorodé potřeby vzdělávacích oborů, zejména na nutnost optimálně koordinovat teoretickou výuku a praktické vyučování. Odloučené pracoviště Středisko praktického vyučování Pod Kamenem 179 Český Krumlov zajišťovalo praktické vyučování pro další 4 školy v Jihočeském kraji na základě smlouvy o výuce, jednalo se celkem o 21 žáků. Praktické vyučování probíhalo v souladu s učebními osnovami formou produktivní práce na zakázkách, v dílnách a učebnách odloučených pracovišť. Název školy Učební obory Počet žáků ISŠ Nerudova 59, České Budějovice Instalatér,malíř 12 SOŠ a Sou Komenského 86, Písek Klempíř, tesař 6 SŠ Nerudova 267, Vimperk Pokrývač 2 SPŠ strojní a stavební Tábor Klempíř 1 9

10 Na odloučených pracovištích v objektech Pod Kamenem Český Krumlov a v truhlárně ve Chvalšinách byly realizovány plánované opravy a údržba. V únoru 2011 došlo k rozšíření a rekonstrukci skladových prostor v truhlárně, v dubnu a červnu 2011 byla provedena oprava fasády na objektu Pod Kamenem Český Krumlov a obnoven olejový nátěr uvnitř objektu. Na tyto opravy byly vynaloženy prostředky ve výši 20,- tis. Kč. Práce byly prováděny ve vlastní režii formou produktivní práce žáků, čímž došlo ke značné úspoře vynaložených prostředků v porovnání s realizací oprav dodavatelským způsobem. Praktická výuka byla ve školním roce 2010/11 doplněna řadou dalších vzdělávacích aktivit. V rámci vzdělávání se zúčastnili žáci stavebních oborů exkurzí do firem Stavebniny Kohout Company Český Krumlov, Baumat Český Krumlov, Techmat Český Krumlov, FIMO OLAH Český Krumlov, Betonárka Hodboď Domoradice, Střešní konstrukce Kamlach Český Krumlov, výstavy HOBBY České Budějovice. Na odloučeném pracovišti proběhla prezentace firmy CEBRIT s ukázkami používání nových materiálů a technologických postupů pro obory klempíř a pokrývač. Zvlášť zdařilá byla prezentace firmy JUB Milevsko, která vedle představení výrobního sortimentu, seznámila žáky formou praktických ukázek a nácviku s novými technologiemi nanášení nátěrových hmot a fasádních systémů. Žáci po absolvování obdrželi certifikát znalosti v používání výrobků JUB včetně tepelně izolačních systémů. Ve spolupráci s Autoškolou Benasi Český Krumlov, která má pronajaté prostory na odloučeném pracovišti Pod Kamenem Český Krumlov, absolvovali žáci ve skupinové výuce, při zohlednění jejich individuálních potřeb, za výhodných finančních podmínek kurz Řízení motorových vozidel a získali potřebné řidičské oprávnění. Prezentace produktivní práce žáků v regionu V rámci produktivní práce žáků se škola prezentovala kvalitně prováděnou stavebně montážní činností po celém regionu Český Krumlov. Mezi nejvýznamnější akce patřily: rekonstrukce půdních prostor v objektu rekreačního zařízení Opalice, přístavba RD v Kladném, zateplování fasád panelových domů na sídlištích v Českém Krumlově, v areálu Nemocnice Prachatice, rekonstrukce jádra v bytové jednotce Za Nádražím Český Krumlov, výstavba skladu v Rájově, různé stavební a údržbářské práce pro Státní zámek Český Krumlov, pokrývačské a klempířské práce pro firmu Kamlach Český Krumlov. Dle objednávek zákazníků z regionu byly v truhlárně ve Chvalšinách vyráběny různé truhlářské výrobky tj. dveře, okna, schody, sektorový, kuchyňský a zahradní nábytek, nebo i jiné speciální požadavky 10

11 jako například výroba vdovských budníků pro holuby, nebo výroba dendrofonu pro multifunkční zahradu, která byla nově otevřena u nás ve škole. Škola se může pochlubit poděkováním za příkladnou spolupráci (Státní zámek Český Krumlov) i kvalitně odvedenou práci ze strany konkrétních zákazníků. Pro zlepšení spolupráce se základními školami, získávání žáků ke studiu stavebních řemesel a zvýšení jejich celkové atraktivity byl v říjnu 2010 organizován Den řemesel, kde se žáci seznámili s obsahem výuky, s učebními pomůckami a s výrobky, které žáci vytvořili na odborném výcviku. Zájemci si vyzkoušeli pracovat s materiály a nářadím, zasoutěžili si v různých dovednostních soutěžích. Škola navštěvuje akce k volbě povolání organizovaných na základních školách. Komplexní informace o studiu ve studijních a učebních oborech získávají žáci i rodiče na dnech otevřených dveří, které jsou každoročně organizovány minimálně 2 x ve školním roce. Spolupráce školy s dalšími organizacemi Na úseku vzdělávání škola spolupracuje s Jihočeskou hospodářskou komorou a celou řadou stavebních firem. S hospodářskou komorou je spolupráce zaměřená do oblasti informací o nových materiálech, technologiích a jejich aplikací, poradenské činnosti, připravovaných seminářů, školení a výstav. Jsou diskutovány otázky realizace optimálního způsobu propojení vzdělávacího systému s trhem práce. Spolupráce se stavebními firmami probíhá přímo na stavbách, kde se společně podílíme na realizacích stavebních zakázek např. u firem Stavebna Nejedlý Český Krumlov, Kamlach Český Krumlov, SD Hrad Český Krumlov, Sixl Český Krumlov apod. Tyto firmy provádějí též školení žáků i pedagogických pracovníků k novým technologiím a materiálům. Škola dle potřeby spolupracuje s Úřadem práce v Českém Krumlově, kde získáváme a vyměňujeme si informace o vývoji nezaměstnanosti, o stávajících a nově otevřených studijních a učebních oborech na středních školách, v otázkách přijímacího řízení v regionu a v kraji. Škola má uzavřené smlouvy s obchodními organizacemi o výhodném odběru stavebního materiálu pro produktivní práci žáků (FIMO OLAH Český Krumlov, Elektro S.M.S. Český Krumlov, Kohout Company Český Krumlov, Minařík Václav Český Krumlov, Baumat Český Krumlov, Techmat Český Krumlov aj.). 11

12 Praktické vyučování oboru Zdravotnický asistent a Sociální péče Praktické vyučování předmětu Ošetřování nemocných je realizováno v Nemocnici Český Krumlov na interním, chirurgickém, dětském a gynekologicko-porodnickém oddělení, na oddělení následné péče a na ambulancích tohoto zařízení. Škola hradí nemocnici ročně nájemné za prostory využívané jako šatny pro žákyně.a vyučující. Nemocnice zajišťuje proškolení žáků a učitelek technikem BOZP. Vedoucí učitelka zodpovídá za organizaci a průběh výuky, zajišťuje spolupráci a součinnost s vedením nemocnice, vrchními a staničními sestrami. Při plnění úkolů týkajících se výuky jsme se setkávali se vstřícností a pochopením. Odborná praxe se uskutečnila na odděleních Nemocnice Český Krumlov a v dalších zařízeních sociální péče v Jihočeském kraji: Domov důchodců Kaplice, Domov důchodců Horní Planá, Domov důchodců Dobrá Voda, Dům s pečovatelskou službou Český Krumlov, Hospic Prachatice. Protože praktická výuka probíhá pouze na základních odděleních nemocnice, využíváme pro doplnění výuky exkurzí na specializovaná oddělení v Nemocnici České Budějovice a další zdravotnická zařízení. Studenti oboru sociální péče získávají odborné zkušenosti praxi v různých zařízeních sociální péče v Jihočeském kraji: Empatie České Budějovice, Arpida, Tyfloservis, Kocero, Dům s pečovatelskou službou Vyšehrad v Českém Krumlově, Domov důchodců Kaplice a Horní Planá, v neziskových organizacích regionu a v právnických kancelářích. Odborný výcvik žáků učebních oborů stavební obory probíhá na odloučených pracovištích Střediska praktického vyučování Pod Kamenem Český Krumlov a v truhlárně Chvalšiny pod vedením učitelů odborného výcviku. Za odborný výcvik těchto oborů zodpovídá zástupce ředitele pro odborný výcvik. Nabyté zkušenosti a dovednosti uplatňují žáci pod vedením učitelů i na stavbách v regionu. oboru kuchař číšník pro pohostinství je zajišťován na pracovišti Slovanský dům Kaplice a na smluvních pracovištích provozoven regionu Český Krumlov Wellness hotel Frymburk, Restaurace Plešivec, 12

13 Restaurace U Ratolesti, Ve Dvorku, Papas, Švamberský Dvůr, Gotika, Maštal, U Písaře Jana, U Švejka, Rondo, Růže, Hotel Šumava Vyšší Brod, Hotely OLD INN. Jako smluvní pracoviště jsou vybírány provozovny, které vyhovují jak po stránce hygienické, tak i provozním podmínkám odborného výcviku. Výuku na těchto pracovištích zajišťuje učitel odborného výcviku, který je zaměstnancem školy, instruktoři na pracovištích zajišťují procvičování a opakování učiva. oboru prodavač smíšeného zboží zabezpečuje družstvo spotřebitelů Jednota Kaplice ve svých prodejnách, dále v supermarketech Terno a Tesco pod vedením učitelky odborného výcviku. Ve školním roce 2010/2011 bylo zřízeno 12 tříd, 6 tříd maturitních oborů a 6 tříd učebních oborů. Ke měla škola 308 žáků. Počet žáků podle ročníků ve školním roce 2010/11 Rok 2010/11 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků Obory H Obory M Celkem k Obory H Obory M Celkem k ročník ročník ročník ročník Celkem Přehled tříd školy ve školním roce 2010/11 Třída OBOR Počet žáků k Počet žáků k ZA1 Zdravotnický asistent ZA 2 Zdravotnický asistent ZA 3 Zdravotnický asistent

14 ZA 4 Zdravotnický asistent SP 2 Sociální péče SP 4 Sociální péče Kuchař číšník KP 1 Prodavač 11 8 Truhlář 10 9 ZT 1 Zedník Kuchař- číšník KP 2 Prodavač 8 8 Zedník ZT 2 Truhlář Kuchař číšník KT 3 Truhlář 10 9 Zedník PZ 3 Prodavač smíšeného zboží 5 4 Celkem žáků ve škole Personální zabezpečení činnosti školy Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je stabilní, personální změny souvisely převážně s generační obměnou sboru. Provoz školy zabezpečuje 42 pracovníků na plný nebo částečný úvazek v přepočtu a 3 pracovníci na dohodu o pracovní činnosti. Dohodou o pracovní činnosti byla vyřešena údržba odloučených pracovišť a výuka latinského jazyka. V pedagogickém sboru je zastoupení učitelů s různou délkou pedagogické praxe. Učitelé praktického vyučování a odborného výcviku, mají minimálně středoškolské vzdělání. Učitelé odborného výcviku jsou vyučeni v oboru vzdělávání, které odpovídá charakteru vyučovaného předmětu. Učitelé praktického vyučování oboru Zdravotnický asistent mají způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Požadovanou kvalifikaci nesplňuje sedm učitelů odborného výcviku 14

15 Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která má požadovanou kvalifikaci získanou absolvováním Studia k výkonu specializovaných činností. Ve škole je zřízena funkce koordinátora ŠVP a metodika prevence sociálně patologických jevů. Pracovníci, kteří zastávají tyto funkce nemají požadované vzdělání, zatím nezahájili Studium k výkonu specializovaných činností. Věková struktura sboru je vyhovující, ve sboru jsou zastoupeni učitelé s různou délkou pedagogické praxe. Všichni učitelé vyučují pouze ty předměty, pro které získali kvalifikaci. Úbytek žáků byl doprovázen snížením počtu zaměstnanců, byla přijata organizační opatření ke snížení počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků, dalším opatření vedla ke snižování podílu přímé pedagogické práce konané nad stanovený rozsah základního úvazku pedagogů. Struktura metodických orgánů školy je funkční, pedagogický sbor má relativně vysoký kooperační potenciál; učitelé dobře spolupracovali při tvorbě ŠVP, při realizaci projektů i dalších příležitostech. Noví členové pedagogického sboru měli určené uvádějící učitele, potřebné odborné a metodické konzultace jim v průběhu školního roku poskytovali i další vyučující. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti a) Pedagogičtí pracovníci školy vedení školy Titul Jméno Příjmení VŠ Funkce Pracovní poměr Mgr. Martina Kokořová FFUK Praha ŘŠ na dobu neurčitou Mgr. Miroslav Grabec FTVS Praha SZŘŠ na dobu neurčitou Ing. Pavel Lukášek VIZ Plovdiv ZŘŠ na dobu neurčitou *) ŘŠ: ředitel školy **) SZŘŠ: statutární zástupce ředitele školy ***) ZŘŠ: zástupce ředitele školy b) Seznam pedagogických pracovníků školy: Titul, Jméno, Příjmení délka praxe/ úvazek, aprobace, pracovní zařazení Marie Bednářová 2 Učitelka odborných předmětů oboru kuchař-číšník, úvazek 0,54 učitelka odborného výcviku, úvazek 0,46 pracovní poměr na dobu neurčitou Ing. Marcela Dominová 17 1 učitelka odborných předmětů oboru truhlář, pracovní poměr na dobu neurčitou Heřman Dvořáček 0 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou uzavřen dne

16 Jaroslav Harš 18 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Monika Hejnová 19 1 Učitelka, aprobace ČJ-D, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Halka Jánová 18 1 učitelka odborných předmětů oboru sociální činnost, pracovní poměr na dobu neurčitou František Kalianko 19 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou Stanislav Kopačka 19 1 učitel odborných předmětů, pracovní poměr na dobu určitou Ing. Alena Kottová 23 1 učitelka odborných předmětů oboru prodavač, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Jitka Keřková 16 1 učitelka odborných předmětů oboru zdravotnický asistent pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Eva Kubáková 27 1 učitelka, aprobace NJ-HV pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Monika Kurucová 16 1 učitelka odborných předmětů oboru zdravotnický asistent, pracovní poměr na dobu neurčitou Josef Kvasnička 37 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Olga Lacinová 27 1 učitelka,aprobace AJ-ČJ pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Lucie Borovková Lattnerová 1r 317dnů 1 pracovní poměr na dobu neurčitou Bc. Ivana Olšarová -Lavičková 9 1 učitelka odborných předmětů, pracovní poměr na dobu neurčitou Jiří Litvan 15 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou Pavel Machart 19 1 učitel OV, pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní poměr ukončen dne Mgr. Eva Matoušová 21 1 učitelka, aprobace ČJ-D, výchovný poradce, pracovní poměr na dobu neurčitou 16

17 Mgr. Eva Malíková 16 1 učitelka odborných předmětů oboru zdravotnický asistent, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Lucie Muková-Beterová 1r.308dní 1 učitelka, aprobace M-T, pracovní poměr na dobu určitou Jan Neuberk 24 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Marie Pártlová 37 1 učitelka, aprobace M-F, pracovní poměr na dobu určitou Miloslav Pellar 25 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou Josef Perník 34 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Plichta Miroslav 36 1 učitel, aprobace TV,pracovní poměr na dobu neurčitou Vlastimil Pouzar 22 1 učitel odborného výcviku, pracovní poměr na dobu neurčitou Mgr. Lenka Trojáková 0 1 učitelka odborných předmětů oboru zdravotnický asistent, pracovní poměr na dobu určitou Mgr. Tereza Vokatá 0 1 učitelka odborných předmětů oboru zdravotnický asistent, pracovní poměr na dobu určitou Mgr. Jana Wimmerová 18 1 učitelka, aprobace M-F pracovní poměr na dobu neurčitou Seznam nepedagogických pracovníků školy: Titul, Jméno, Příjmení odb.praxe, úvazek, pracovní zařazení a pracovní poměr Josef Dufek 25 1 školník, požární.preventista a bezpečnostní technik, pracovní poměr na dobu neurčitou Romana Dufková 23 1 uklízečka, pracovní poměr na dobu neurčitou Jiřina Johnová 36 1 uklízečka, pracovní poměr na dobu určitou Bc. Katarina Horváthová 20 1 vedoucí ekonomického oddělení, pracovní poměr na dobu neurčitou 17

18 Pavel Postl 23 1 vedoucí provozu odloučeného pracoviště, pracovní poměr na dobu neurčitou Vlasta Postlová 37 0,375 uklízečka, pracovní poměr na dobu neurčitou Věra Škopková 40 0,625 Uklízečka, pracovní poměr na dobu neurčitou Ivana Váchová 28 0,875 referent, pracovní poměr na dobu neurčitou Věra Bazovská pracovnice ve školní jídelně, pracovní poměr na dobu určitou Ivana Štěpková 18 pracovnice ve školní jídelně, úvazek 0,5 pracovní poměr na dobu určitou uklízečka, úvazek 0,375 pracovní poměr na dobu neurčitou Květa Proislová 7 1 referent, pracovní poměr na dobu neurčitou Seznam externích pracovníků: Mgr. Radka Frčková, učitelka latinského jazyka, DPP V souvislosti s úbytkem žáků bylo nutné na konci školního roku 2010/11 snížit počet pedagogických pracovníků. Optimalizace počtu nepedagogických pracovníků probíhala již od ledna 2011, týkala se zejména zkrácení úvazku nepedagogických pracovníků Pracovníci školy Prům. evidenční počet od do Fyzický počet Přepočtený počet , , , , , , , , , ,7391 Průměr 44,2 42,

19 Pedagogové Průměrný evidenční počet Fyzický počet Přepočtený počet , , , , , , , , , ,6191 Průměr 32,6 31,

20 4. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 20010/2011 proběhlo v souladu s následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 500/2004 SB., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,, ve znění pozdějších předpisů Požadavky k přijímacímu řízení A. Přihláška ke studiu na střední škole, jejíž součástí byly následující doklady nebo jejich ověřené kopie a) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky, b) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je v souladu se zvláštním právním předpisem, předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání. d) rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu, je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou, e) posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, který je zdravotně znevýhodněn, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky, f) doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, 20

21 g) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání. 2. Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy. 3. Součástí přihlášky nemusí být doklady nebo jejich ověřené kopie uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. 4. V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka, pokud ředitel školy uchazeči nesdělí, že úřední překlad nevyžaduje. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje. B. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání Čtyřleté obory vzdělávání Obor M/01 zdravotnický asistent Přijímací zkouška se nekoná Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do tohoto oboru : 30 žáků Forma studia: denní studium Ukončení studia: studium je zakončené maturitní zkouškou Obor M/01 Sociální činnost Přijímací zkouška se nekoná Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do tohoto oboru: 30 žáků Forma studia: denní studium Ukončení studia: studium je zakončené maturitní zkouškou Tříleté obory vzdělávání Obor: H/01 Kuchař-číšník Přijímací zkouška se nekoná. Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do tohoto oboru: 30 žáků Forma studia: denní studium Ukončení studia: studium je zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem 21

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/9/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ-ČÍŠNÍK OBOR VZDĚLÁNÍ KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 65-51-H/01 OBSAH 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více