Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění"

Transkript

1 1 Č.j. 6/07/ ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č Různé Ţádost SDH Dolní Bečva Půjčka z FRB pro pana Milana Bolcka, Dolní Bečva čp Ţádost AJAX Dolní Bečva Závěrečný účet Sdruţení mikroregionu Roţnovsko Různé informace Nebezpečný úsek cyklostezky Potok Dolní Rozpitý 3. Usnesení 4. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17,02 hod. starostou Pavlem Manou, který konstatoval, ţe dle zákona o obcích bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně ohlášeno. Konstatoval, ţe na jednání je přítomno 13 členů zastupitelstva obce, coţ je nadpoloviční většina, a tudíţ ZO je usnášeníschopné dle zákona o obcích 87. Navrţený program byl 13 hlasy schválen. Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Vavřínová, ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Eva Laţová, pan Jan Štůrala Vypracování usnesení: Návrhová komise: Předseda Pavel Mana Člen Ing. Novosadová Člen Ing. Martin Solanský Hlasování: pro 12 zdrţel 1 (Ing. Novosadová) K bodu 1/ Rozpočtové opatření č. 3 Zvýšení rozpočtových výdajů o 2383 tis. Kč Z toho: Na paragrafu 2321 zbudování prodlouţení kanalizace od multifunkční budovy po sportovní areál, kde se kanalizace napojí jiţ zbudovaný kanalizační řád v hodnotě Kč 2383 tis. v r a v r v hodnotě Kč ,80. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění V tis. Kč Zvýšení příjmů o Příjmy po úpravě Zvýšení výdajů o 2383 Výdaje po úpravě Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě

2 Financování po úpravě Financování po úpravě tis. Kč Z toho: tis. Kč- - splátky jistiny úvěru KB - komunikace tis. Kč splátka jistiny revolvingového úvěru KB -216 tis. Kč splátka jistin úvěru ze SFRB- půjčky občanům na bydlení -57 tis. Kč splátka úvěru Škofin auto tis. Kč přijatý úvěr KB na dostavbu multifunkční budovy 122 tis. Kč přijatý úvěr od SFRB na opravy a modernizaci bytového fondu obce tis. Kč změna stavu na bankovních účtech (úbytek fin. prostředků) Hlasování: pro 12 zdrţel 1 (Vojkůvka Petr) K bodu 2/ Různé Ţádost SDH Dolní Bečva Důvodová zpráva (dopis SDH): 17,09 přibyl Krba Jan 14 členů Rozprava: - Mana Pavel pokud by se týkalo spoluúčasti obce na financování akce v letošním roce toto není moţné, nutnost zaplánování do roku Zváţit řešení společně s dovybavením sportoviště v rámci dotačního titulu. - Solanský Martin v letošním roce jsou plánovány terénní úpravy, na které by se poloţil koberec. Do budoucna je plánována dlaţba - Růčka Zdeněk nedoporučuje zásah do terénu před soutěţí O Štít Radhoště, bude zde bahno. Ze zkušenosti FC Dolní Bečva, doporučuje pod povrch navést štěrk voda bude prosakovat. Také 2

3 upozornit na velikost plánované dlaţební úpravy, aby nezasahovala do trasy vjezdu válce na úpravu travnatého hřiště. - Laţová Eva SDH zvaţuje dláţděnou plochu o velikosti 4x8 m i letos do soutěţe v srpnu, finanční vypořádání s obcí by bylo v roce Ţádost je předloţena na rozhodnutí, zde zastupitelé odsouhlasí provizorní úpravy nebo dlaţbu. - Martyčák Miroslav doporučuje zásah do terénu aţ na podzim, zajistit dlaţbu - Mana Pavel doporučuje v této fázi schválit záměr vybudování zpevněné plochy 4x8m pro SDH Dolní Bečva. Před realizací navrhuje společnou schůzku na místě výstavby zástupce FC Dolní Bečva, SDH Dolní Bečva a obce. ZO schvaluje záměr zřízení zpevněné plochy na cvičné dráze pro SDH ve sportovním areálu včetně terénních úprav s tím, ţe profinancování zpevněné plochy za dlaţbu v rozsahu ,- Kč bude provedeno obcí v roce Půjčka z FRB pro pana Milana Bolcka, Dolní Bečva čp. 481 Pan Milan Bolcek Dolní Bečva čp. 481 si poţádal v řádném termínu do o půjčku z fondu rozvoje bydlení v roce 2011 na výměnu střešní krytiny, a to částku ,- Kč se splatností na 3 roky. Starosta obce vypsal výběrové řízení na poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytového fondu v celkové výši ,- Kč. Úvěr je úročený 3% ročně se splatností aţ 10 let. Úvěr má slouţit k poskytnutí půjčky vlastníkům bytových domů, rodinných domů a bytů, na jejich opravy a modernizaci, případně na související stavební práce, například doprava materiálu, připojení na technické sítě apod. Úvěr je moţno pouţít k úhradě jen do výše 50% nákladů. Úvěr není moţno pouţít na opravy nebytových prostor v domě, jako jsou garáţe, prádelny, dílny a obdobné nebytové prostory. Nelze je rovněţ pouţít na výstavbu bytu, rodinného nebo bytového domu nebo na rozšíření bytu. Pan Bolcek Milan splnil veškeré podmínky, dodal poţadované přílohy a potvrzení k ţádosti, proto je předloţena ke schválení smlouva O půjčce na opravy a modernizaci bytového fondu v obci Dolní Bečva dle nařízení vlády číslo 396/2001. ZO schválilo smlouvu o půjčce na opravy a modernizaci bytového fondu v obci Dolní Bečva dle nařízení vlády číslo 396/2001 mezi obcí Dolní Bečva a panem Milanem Bolckem, Dolní Bečva čp. 481 ve výši ,- Kč na výměnu střešní krytiny rodinného domu se splatností na 3 roky Ţádost AJAX Dolní Bečva Dopis pana Milana Matuly: Obracím se tímto na Vás zdvořile se ţádostí o povolení veřejné sportovní a kulturní akce s hudební produkcí, která se bude konat v podobě turnaje v malé kopané a večerní diskotéky a to dne ve sportovním areálu Dolní Bečva. Název kulturní akce je: Podradhošťský BagoCup 2011 II. ročník. Turnaj bude probíhat v So. od 09:00 do 19:00, hudební produkce je pak naplánována na dobu od So 19:00 do Ne 03:00 hod. 3

4 Pro upřesnění: Akce byla předem nahlášena paní Vaškové, jakoţto správkyni areálu a to jménem FC Dolní Bečva. Akce však nakonec bude realizována pod záštitou AJAX Dolní Bečva a to s cílem, finančně a hmotně podpořit nově vzniklou komisi mládeţe FC Dolní Bečva, která v tomto roce přihlásila do jarní soutěţe mladší přípravku a má další zájem se rozvíjet. Protoţe akci pořádáme na podporu mládeţnického sportu v obci Dolní Bečva, zároveň Vás prosíme o odpuštění obecního poplatku, který činní 1000,-- Kč bez DPH a dále pak o propagaci akce v obecním rozhlase. S ohledem na to, ţe ţádost je odeslána em k jednání rady obce, které probíhá v dnešní den, ţádáme Vás o dodatečné projednání v rámci dnešního programu. Písemný originál ţádosti na vyţádání dodáme na podatelnu obce. Rozprava: - Mana Pavel poplatek se neplatil v případě, ţe akce je pořádána společně s komisí ŠKS při radě obce a při akci není stanoveno vstupné. Poplatek je symbolický, který nepokrývá náklady spojené s provozem v den akce. V tomto roce byly jiţ pořádány akce občanskými sdruţeními v obci, které poplatek platily. Navrhuje v rámci rozpočtu 2012 projednání zda zachovat poplatek do budoucna. - Laţová Eva akce je pořádána i pro mládeţ, v jednom dni fotbalový turnaj v malé kopané, večerní akce diskotéka. - Solanský Martin navrhuje, zaplacení poplatku, následně povýšení dotace na mládeţ pro FC Dolní Bečva o vybraný poplatek ZO neschválilo prominutí poplatku za uţívání sportovního areálu na kulturní akci s hudební produkcí dne pořádanou AJAX Dolní Bečva. Hlasování: pro 11 zdrţel 2(Růčka, Mana) proti 1 (Ing. Bohušík) Závěrečný účet Sdruţení mikroregionu Roţnovsko Starosta obce informoval zastupitele o výsledku hospodaření Sdruţení mikroregionu Roţnovsko za rok 2010 včetně závěrečného účtu, který byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce a schválen na valné hromadě Sdruţení mikroregionu Roţnovsko dne bez připomínek. Dle zákona č.250/2000 Sb., 39, odst. a 7 je kaţdá obec povinna předloţit schválený závěrečný účet sdruţení na nejbliţší jednání zastupitelstva obce s tím, ţe zastupitelé kaţdé obce jej berou na vědomí. ZO bere na vědomí závěrečný účet Sdruţení mikroregionu Roţnovsko za rok 2010 dle přílohy Různé informace Nebezpečný úsek cyklostezky Pan Krba Jan upozornil na nebezpečný úsek cyklostezky u mostu do Vigantic. Navrhuje znovu projednat s příslušnými orgány moţnost osadit do úseku značku sesedni z kola. ZO ukládá Ing. Novosadové projednat s příslušnými orgány moţnost osadit značku sesedni z kola na úsek cyklostezky u mostu do Vigantic. 4

5 Potok Dolní Rozpitý Pan Jan Štůrala upozornil na zanesený lapač přítoku Dolního Rozpitého (Rybníčkový). Doporučuje dát podnět k vyčištění Správě lesů ČR, správci toků. ZO ukládá Ing. Novosadové projednat se správcem toku Lesy ČR odtěţení nánosů v lapači kamenů na toku Rybníčkový. K bodu 3/ Usnesení k jednotlivým bodům bylo hlasováno K bodu 4/ Závěr provedl starosta obce v 17,55 hodin Zapsala: Jana Vavřínová. Ing. Pavla Novosadová místostarosta obce. Pavel Mana starosta obce.. Eva Laţová ověřovatel Jan Štůrala ověřovatel 5

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 7/2009. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 7/2009. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 7/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 25. srpna 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva LISTOPAD PROSINEC 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM LISTOPAD PROSINEC Bill Miroslav 70 Hruškovský Bohuslav 75 Maléř Stanislav 72 Vavřínová Milada 73 Jurek Josef 79 Štůsek Ivo 74 Kuběnová

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 17. 12. 2014 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více