Č.j. 21/03/ ZO - Z Zápis Z 21. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. 21/03/2013 - ZO - Z Zápis Z 21. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 25. 3. 2013 v zasedací síni OÚ"

Transkript

1 Program: 1 Č.j. 21/03/ ZO - Z Zápis Z 21. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Smlouvy O uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno nadzemní kabel p. č. 2643/ O uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno p. č. 2668, 2672, 2662, 2667 kabelové vedení VN a NN Dolní Bečva Kamenné DTS Kupní smlouva 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok Schválení účetní závěrky ke dni Aktualizace rozpočtového výhledu na období Žádosti FC Dolní Bečva o vybudování zábran okolo tréninkového hřiště FC Dolní Bečva o souhlas s podnájmem části nemovitostí SDH Dolní Bečva o dotaci na oslavy výročí Vybudování splaškové kanalizace Žádost pana Bohumira Solanského ke změně OZV č. 1/2012 na placení příspěvku za svoz a likvidaci odpadu 8. Rozpočtové opatření č Různé Záměr výstavby bufetu ve sportovním areálu Informace o opravě mostu Na Pile 10. Usnesení 11. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 16,05 hod. starostou Pavlem Manou, který konstatoval, že dle zákona o obcích bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně ohlášeno. Konstatoval, že na jednání je přítomno 13 členů zastupitelstva obce, což je nadpoloviční většina, a tudíž ZO je usnášeníschopné dle zákona o obcích 87. Navržený program byl 13 hlasy schválen. Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Vavřínová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Libuše Vojkůvková, Petr Vojkůvka Vypracování usnesení: Návrhová komise: Předseda JUDr. Milan Matula Člen Ing. Martin Solanský Člen pan Miroslav Martyčák K bodu 1/ Zpráva kontrolního výboru Zprávu kontrolního výboru přednesl předseda výboru Ing. Petr Hajda. Zpráva je přílohou zápisu. Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Ing. Petra Hajdy o činnosti kontrolního výboru v předneseném znění.

2 K bodu 2/ Zpráva finančního výboru Zprávu finančního výboru přednesl předseda výboru JUDr. Milan Matula. ZO bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru a schvaluje plán činnosti finančního výboru pro rok Hlasování: pro 12 zdržel 1 (Jan Krba) K bodu 3/ Smlouvy Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu na p. č. 2643/1 Společnost ČEZ Distribuce, Teplická 874/8 Děčín, zastoupená na základě plné moci firmou APREX MORAVA s.r.o., Teslova 873, Ostrava požádala obce o projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu elektro přípojky ze stávajícího sloupu na p. č. st. 381, povede nadzemním vedením kabelu AES 4x16 nap p. č. 2643/1 a následně bude ukončena v HDS na novém podpěrném bodě (sloup na hranici p. č. 185/4 majitel pan Šoral). Délka přípojky je cca 25m. Rozsah a přesné místo je vyznačeno v přiložené situaci. Předkládaný rozsah dotčení pozemku věcným břemenem je 12 m 2 nebo 20 m délkových. Je navrhováno, aby právo odpovídající věcnému břemeni bylo zřízeno úplatně ve výši 1000,- Kč za výše uvedený rozsah. ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu mezi Obcí Dolní Bečva jako povinným 2

3 z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce Teplická 874/8 Děčín jako oprávněnou z věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, na základě které bude zřízena elektropřípojka ze stávajícího sloupu na p. č. st. 381 přes p. č. 2643/1 ve vlastnictví obce na hranici p. č. 185/4 vše v obci a k.ú. Dolní Bečva. Hodnota věcného břemene byla stanovena na částku 1.000,- Kč (bez DPH). Pověřuje starostu obce k podpisu obou smluv Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu na p. č. 2668, 2672, 2662, 2667 Společnost ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín, zastoupená na základě plné moci firmou ENPRO Energo s.r.o., se sídlem Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí požádala obec jako vlastníka parcel č. 2668, 2672, 2662, 2667 na k.ú. Dolní Bečva o projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu a to v souvislosti s výstavbou zařízení distribuční soustavy, z důvodu rozšíření distribuční sítě VN a NN pro připojení nových parcel v lokalitě Dolní Bečva Kamenné, DTS dle přiložené situace. Celková výměra předpokládaného maximálního rozsahu věcného břemene je cca 1498m délkových zemního kabelového vedení VN a 742m délkových zemního kabelového vedení NN. Navrhuje se, aby věcné břemeno bylo zřízeno úplatně, a je navrženo pro výše uvedené dotčení ve výši 9000,- Kč (vč. DPH). Smlouva bude přílohou k žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení odborem výstavby Rožnov p/r. ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu mezi Obcí Dolní Bečva jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce Teplická 874/8 Děčín jako oprávněnou z věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, na základě které bude rozšířena distribuční síť VN a NN pro připojení nových parcel v lokalitě Dolní Bečva Kamenné přes pozemky ve vlastnictví obce p. č. 2668, 2672, 2662, 2667 v rozsahu podle důvodové zprávy. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za částku 9.000,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu obce k podpisu obou smluv. 3

4 3. 3. Smlouva o zřízení věcného břemene stavba: Dolní Bečva, p. č. 92/5 Vojkůvka, NNK Společnost ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín, zastoupená na základě plné moci Ing. Jiřím Horákem, Poděbradova 4, Nový Jičín požádala obec o projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na p. č. 94/1, 2767/1, 2767/2 v souvislosti se stavbou zemního kabelového vedení NNK spočívající v umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Rozsah věcného břemene podle této smlouvy je vymezen geometrickým plánem č /2013 vypracovaným Ing. Radimem Špačkem. Jednorázová náhrada na zřízení věcného břemene je sjednána na 1000,- Kč. ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Dolní Bečva, jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce Teplická 874/8 Děčín jako oprávněnou z věcného břemene na kabelové vedení NNK a provozování distribuční soustavy na p. č. 94/1, 2767/1,2 podle GP /2013 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč (bez DPH). Pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. 4

5 3. 4. Kupní smlouva mezi obcí a Městem Rožnov p/r na p. č. 215/5 Pod cyklostezkou u mostu do Hážovic se nachází pozemek p. č. 215/5 o výměře 24 m 2 podle geometrického plánu č /2010, který obec měla odkoupit podle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě za cenu podle znaleckého posudku vypracovaného panem Václavem Adamcem za 790,- Kč (za 1 m 2 /32,90 Kč). Město připravilo kupní smlouvu a schválilo ji v zastupitelstvu dne Tato kupní smlouva je předložena zastupitelstvu k projednání a schválení. ZO schvaluje kupní smlouvu mezí obcí a Městem Rožnov pod Radhoštěm, na základě které obec kupuje do 5

6 svého výlučného vlastnictví od Města Rožnov p/r pozemek p. č. 215/5 o výměře 24 m2 (dle GP č /2012) v k.ú. a obci Dolní Bečva za kupní cenu 790,- Kč. Pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. K bodu 4 a 5/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, Schválení účetní závěrky ke dni K nabyla účinnosti novela zákona 563/91 Sb., o účetnictví, která nově zavedla povinnost schvalování účetních závěrek obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací. Současně byl novelizován zákon 128/2000 Sb., o obcích právě v oblasti schvalování účetních závěrek, takto: 1. Do 84, odstavce 2), písmene b) byl doplněn text, že zastupitelstvu obce přísluší schvalovat účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 2. Do 102, odstavce 2), bylo doplněno písmeno q), kterým bylo radě obce vyhrazeno schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených obcí. Z výše uvedeného vyplývá, že počínaje účetní závěrkou za rok 2012 musí být účetní závěrky schvalovány v radě obce nebo zastupitelstvu obce. V radě obce účetní závěrka příspěvkové organizace Základní a mateřské školy, v zastupitelstvu obce účetní závěrka obce. Účetní závěrka je tvořena těmito výkazy, které byly v řádném termínu odeslány na Ministerstvo financí. 1. Rozvahou 2. Výkazem zisku a ztráty 3. Přílohou Audit hospodaření - přezkoumání hospodaření Obce Dolní Bečva byl proveden Krajským úřadem viz. Zpráva č. 242/2012 Kř. Při přezkumu nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Účetní závěrka sestavená za rok 2012 byla předmětem jednání rady obce dne a finančního výboru dne Výše uvedené orgány doporučují zastupitelstvu obce účetní závěrku Obce Dolní Bečva k rozvahovému dni schválit. Návrh na usnesení ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 provedenou na základě auditu Krajského úřadu Zlín. ZO schvaluje účetní závěrku obce Dolní Bečva sestavenou k rozvahovému dni podle důvodové zprávy. K bodu 6/ Aktualizace rozpočtového výhledu na období Při sestavení rozpočtového výhledu se vychází z následujících údajů - z rozpočtu na rok z predikce sdílených daní ze střednědobého výhledu státu - předpokládané neinvestiční výdaje nutné pro zajištění chodu obce - předpokládané investice na období , zateplení školy a školky - splátkový kalendář úvěru multifunkční budova do r. 2025, splátkový kalendář úvěru komunikace do r a splátkový kalendář příspěvků na projekt Čistá řeka Bečva sdružení Mikroregionu Vsetínsko do r

7 Tabulka rozpočtového výhledu Rok 2013 ř. č. 16 mimořádné investiční dotace Předpokládané přijetí dotace z programu OPŽP na Základní a mateřskou školu energetické úspory tis. Kč ř. č. 29 investiční výdaje - předpokládané investiční výdaje na zateplení školky 2345 tis. Kč, stavební úpravy MŠ 3170 tis. Kč, stavba dešťové kanalizace MK Blinkův kopec 1297 tis. Kč Rok 2014 předpokládané investiční výdaje na zateplení školy 4522 tis. Kč, stavba dešťové kanalizace MK Blinkův kopec tis. Kč, propojení cyklostezek tis. Kč ř. č. 16 mimořádné investiční dotace zateplení školy tis. Kč, propojení cyklostezek tis. Kč Roky plánované investiční výdaje plánované investiční výdaje dle rozpisu viz. příloha tohoto dokumentu zpracovaná starostou obce Pavlem Manou ř. č. 35 splátky jistin úvěrů Rok I. multifunkční budova splátky na 14 let do r roční splátka jistiny úvěru na dostavbu multifunkční budovy se předpokládá: Roky ročně 1 mil. Kč Roky ročně 1,818 mil. Kč Rok 2025 ročně 1,820 mil. Kč II. rekonstrukce komunikací splátky do č Roky ročně splátka úvěru komunikace 408 tis. Kč III. služební vůz Fabia splátky do r Rok 2011 Splátka Škofin 57 tis. Kč Rok tis. Kč Rok tis. Kč ř. č. 36 splátky jistin SFRB Úvěr č. 1 splacen v r Úvěr č. 2 rok (poslední splátka rok 2016) Úvěr č. 3 Rok roční splátky 61 tis. Kč (poslední splátky rok 2020) 7

8 8 Ná

9 Tabulka rozpočtového výhledu je přílohou zápisu Dopis: Obecní úřad Dolní Bečva a zastupitelstvo Lušovský Jaroslav Dolní Bečva č.p (obyvatelé Blinkův kopec) Věc: Žádost o vybudování splaškové kanalizace na p. č. 244/18 a 285/27 Dolní Bečva Občané trvale bydlící v lokalitě Blinkův kopec, v Dolní ulici a částečně v horní ulici požadují vybudování splaškové kanalizace. Zároveň požadují, aby splašková kanalizace byla zahrnuta do projektu k dešťové kanalizaci. Viz: Níže uvedené podpisy všech žadatelů. ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtového výhledu pro rok 2014 až 2025 podle důvodové zprávy s tím, že tento návrh bude projednán na dalším jednání zastupitelstva. ZO uložilo radě obce projednat do jednání dalšího zastupitelstva s občany v lokalitě Blinkův kopec možnost vybudování splaškové a dešťové kanalizace ve variantním řešení v návaznosti na finanční možnosti obce za podmínky smluvního zajištění závazku budoucích uživatelů těchto sítí včetně předložení návrhu na vypořádání majetkoprávních vztahů týkajících se vedení kanalizačních přípojek po pozemcích jiných vlastníků. K bodu 7/ Žádosti Žádost FC Dolní Bečva o vybudování zábran okolo tréninkového hřiště 9

10 FC Dolní Bečva má zájem vybudovat svépomocí zábrany okolo tréninkového hřiště v blízkosti cyklostezky. Při stavbě využijí železné sloupy z likvidace rozhlasu uložené v současné době v drobné provozovně. Obec Dolní Bečva by zakoupila sítě na zábrany stejného typu, které vedou kolem golfového areálu na Pile. Rozprava: - Krba Jan nemůžou být sítě s většími oky, levnější typ - Novosadová Pavla větší oka nepovolí ochránci přírody, a to kvůli ochraně ptáků. Je také cenový rozdíl sítí a pletiva. Důležitá je i životnost materiálu. - Ing. Divín, předseda komise výstavby doporučuje neopomenout při projektové dokumentaci odstup od cyklostezky, zajistit bezpečný průjezd v místě lávky, oslovit občanská sdružení užívající prostory sportovního areálu např. SDH příjezd na tréninkové hřiště. - Mana Pavel na dnešním zasedání se má zastupitelstvo pouze vyjádřit k záměru vybudování zábran. Veškeré požadavky a připomínky následně řešit při zpracování projektové dokumentace. ZO schvaluje záměr vybudovat zábrany mezi starým hřištěm a cyklostezkou v provedení z pletiva 20x20Zn+PVC tl. 2mm, výška oplocení 3 m podle důvodové zprávy a ukládá radě obce zajistit příslušné podklady pro stavební řízení a bod 9. Žádost FC Dolní Bečva o souhlas s podnájmem části nemovitosti, záměr výstavby bufetu ve sportovním areálu FC Dolní Bečva má záměr výstavby bufetu 16x7m se sociálním zázemím, sprchami, krbem, posezením s kapacitou 30 míst a to svépomocí. Financování ze sponzorských darů. Termín výstavby 10/ , na obecním pozemku, který si chtějí pronajmout za symbolickou 1,- Kč na dobu 30 let. Zachovají podmínky spoluužívání při schválených akcích ve sportovním areálu pro obec i občanská sdružení. Mana Pavel kladně hodnotí záměr vybudování zařízení sloužící široké veřejnosti, zázemí občanských sdružení, divadelníků (zázemí pro kulturní i sportovní akce). Apeluje na garanci finančních prostředků na akci podloženo smlouvami. Po zajištění finančního krytí následně projednat podnájem pozemku pod stavbou. Dále při akci by mělo být řešeno vypořádání obce a FC Dolní Bečva v případě ukončení činnosti FC. Upřesnit podmínky spoluužívání objektu složkami a občanskými sdruženími v obci při schválených akcích ve sportovním areálu. Řešit skladování paliva v prostorách sportovních areálu pro plánovaná krbová kamna (zabezpečit bezpečnost návštěvníků areálu). Místnost v přízemí hlavní budovy využít jako zázemí pro ubytované úschovna kol, sportovního nářadí apod. Upozorňuje, že nadstřešení posezení ve sportovním areálu předložený záměr FC neřeší. Ing. Solanský Martin hodnotil kladně zaplánované připomínky SDH do předloženého záměru FC, dotaz, zda podle nového stavebního zákona se může stavět na cizím pozemku Mgr. Linhartová pokud je nájem pozemku sjednán na delší dobu 15 let může být stavba na cizím pozemku Matula Milan ml. dodal, že při stavbě bude vykonávat odborný stavební dozor pan Ing. Petr Skalík, stavba bude zabezpečena a zajištěna bezpečnost návštěvníků sportovního areálu. JUDr. Matula Milan přiklání se k prokázání finančního krytí stavby prostřednictvím smluv se sponzory. Na základě rozpočtového výhledu obce, se kterým se zastupitelstvo seznámilo na dnešním zasedání, je jasné, že obec žádné finanční prostředky na uvedenou akci nemůže dát. 10

11 ZO schvaluje záměr FC Dolní Bečva na vybudování stavby bufetu na p. č. 25/2 ve sportovním areálu podle předloženého věcného záměru a studie za těchto podmínek: doba nájmu bude stanovena na 30 let s tím, že nájem bude činit 1,- Kč ročně, provozovatel bude si na své náklady hradit veškerá média a služby likvidace PDO a úklid, v případě ukončení nájmu má obec předkupní právo ke stavbě za obvyklou cenu zjištěnou znalcem nedohodnou- li se strany jinak. FC předloží zajištění financování formou písemného příslibu poskytnutí daru (věcného nebo finančního), případně darovací smlouvou, FC a provozovatel umožní bezplatně konání akcí pořádaných společenskými organizacemi na území obce nebo obcí (pouze za provozní náklady, záměr bude doplněn o zařízení umožňující bezpečné uskladnění paliva, předmětem záměru pak nebude využití skladu v hlavní budově sportovního areálu, vlastní výstavba bufetu nenaruší běžný chod sportovního areálu. Hlasování: pro 12 zdržel 1 (Novosadová) Žádost SDH Dolní Bečva o dotaci na oslavy 70. výročí SDH Dolní Bečva plánuje oslavy 70. výročí Žádost o příspěvek 30 tis. Kč byla projednána v radě obce, která doporučuje zastupitelstvu obce darovat částku 8000,- Kč, jako byla poskytnuta při oslavách FC Dolní Bečva. Rozprava: - Petrla Michal, zástupce SDH oslavy by měly začít slavnostní mši svatou v kostele sv. Antonína Paduánského, následně chce SDH zabezpečit historickou techniku pro ukázku z různých sborů hasičů. Program by měl pokračovat Valnou hromadou a kulturním vystoupením na návsi vystoupení divadelníků BOD, kteří by společně při této akci oslavili 10 výročí jejich vzniku. Dále SDH zajistí ocenění členů za dlouholetou práci, zajištění slavnostní stuhy. - Vachůnová Anna doporučuje podpoření akce, SDH se věnuje výchově mládeže, které bylo oceněno i krajem. - Milan Matula ml. členové SDH Dolní Bečva tvoří větší část členů komise školské, kultury a sportu při radě obce, která pořádá mnoho akcí pro občany, doporučuje příspěvek na uvedenou akci - Lažová Eva předsedkyně KŠKS doporučuje zastupitelstvu obce schválit částku 16000,- Kč 1. protinávrh ZO projednalo žádost SDH o finanční příspěvek na oslavy výročí 70 let založení SDH. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace ve výši ,- Kč určenou na oslavy výročí SDH Ústní žádost pana Bohumíra Solanského o změnu OZV č. 1/2012 na placení příspěvku za svoz a likvidaci odpadu - pan Solanský Bohumír konstatoval, že to není vlastně žádost ale protest. Nevidí důvod, proč by měl platit za odpad z nemovitosti, kde nikdo nebydlí ani není užívána k pronájmu. Pan Solanský je trvale 11

12 hlášen v obci Dolní Bečva na čp. 484 a již jednou platí za likvidaci odpadu. Prokazování prázdné nemovitosti může být čestným prohlášením majitele nemovitosti. - Mana Pavel osvobození nebo úleva je možná provést pouze na skupiny ne na jednotlivce. Poplatek za likvidaci, systém, shromažďování komunálního odpadu je daňovou povinnosti v rámci zákona 565/1990 Sb. - Ing. Urbanovská jedná se o daňovou záležitost, poplatník neplatí za službu - Mgr. Linhartová systém zákona není spravedlivý pro všechny občany, ale je to daň - JUDr. Matula Milan na zasedání zastupitelstva není možné hlasovat o změně OZV č. 1/2012, protože není předložen písemný návrh změny OZV, navrhuje zastupitelstvu vzít ústní žádost pana Solanského na vědomí a doporučuje panu Solanskému předložit konkrétní návrh na změnu OZV č. 1/2012 ZO projednalo a vzalo na vědomí ústní žádost pana Bohumíra Solanského ke změně OZV č. 1/2012 na placení příspěvku za svoz a likvidaci odpadu s tím, že návrh změny bude projednán na příštím zastupitelstvu obce na základě řádného návrhu změny. Hlasování: pro 12 zdržel 1 (Ing. Solanský) K bodu 8/ Rozpočtové opatření č. 2 Zvýšení rozpočtových příjmů o 122 tis. Kč Z toho: Dotace ze Státního rozpočtu na veřejně prospěšné pracovníky ÚZ tis. Kč pol Dotace ze Státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ÚZ tis. Kč pol Dotace ze Státního rozpočtu na volbu prezidenta ČR ÚZ tis. Kč Zvýšení rozpočtových výdajů o 1393 tis. Kč Úprava rozpočtu na paragrafu 3636 dostavba bytového domu multifunkční budova nezaplacená faktura ve výši Kč ,- Kč z důvodů uplatněné reklamace na vady org dokumentace pro provedení stavby ZŠ Dolní Bečva energetické úspory 135 tis. Kč 3745 mzdy a ostatní osobní náklady na veřejně prospěšné pracovníky, které obec zaměstnává přes Úřad práce ve Vsetíně ve výši 70 tis. Kč 6118 výdaje spojené s volbou prezidenta republiky 27 tis. Kč 12

13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v tis. Kč Zvýšení příjmů o 122 tis. Kč Příjmy po úpravě Zvýšení výdajů o 1393 tis. Kč Výdaje po úpravě Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě - 8 Financování po úpravě 8 tis. Kč Financování po úpravě 8 Z toho: -408 tis. Kč splátka jistiny úvěru KB - komunikace -99 tis. Kč splátka jistin úvěru ze SFRB půjčky občanům na bydlení -42 tis. Kč splátka úvěru Škofin auto tis. Kč splátka úvěru KB multifunkční budova 1557 tis. Kč změna stavu na bankovních účtech ( úbytek fin. prostředků) stav k činil ,05 Kč) K bodu 9/ Různé Poskytnutí účelové dotace FC Dolní Bečva Návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi obcí Dolní Bečva a FC Dolní Bečva na pořízení sekačky na částku 70 tis. Kč. - Matula Milan ml. celková cena sekačky je 115 tis. Jedná se o traktorek s přídavnými zařízeními. V současné době skončila životnost sekaček využívaných ve sportovním areálu předložil posouzení technického stavu majetku pro jeho likvidaci. Pokud bude zajištěn servis na nové sekačce, její životnost by byla 7-8 let. ZO schválilo mimořádnou účelovou dotaci FC Dolní Bečva na nákup traktoru se žacím strojem na úpravu hřiště ve sportovním areálu ve výši ,- Kč Oprava mostu na Pile Most na Pile vlastnila do konce roku 2012 firma RENO spol. s r.o., Valašské Meziříčí jednalo zastupitelstvo obce o příspěvku na opravu mostu a rozhodlo o max. výši 15% ze skutečně vynaložených nákladů. Nyní most vlastní Valašský golfový klub, se sídlem Horní Paseky 2664, Rožnov p/r. Ing. Průša minulý týden navštívil pana starostu a seznámil jej se záměrem Valašského golfového klubu opravy mostu podle předložené projektové dokumentace a rozpočtu. Požádal o příspěvek obce na opravu mostu ve výši 15% z rozpočtových nákladů s možností splátek. 13

14 ZO schvaluje záměr obce poskytnout Valašskému golfovému klubu Rožnov p/r poskytnutí částky 250 tis. Kč za účelem právně zajištěného dalšího užívání mostu přes Rožnovskou Bečvu po ukončení rekonstrukce právo veřejné cesty po dobu existence stavby tohoto mostu. Tato částka bude poskytnuta v ročních splátkách 50 tis. Kč s tím, že první splátka bude obci zaplacena do konce roku, ve kterém bude Valašským golfovým klubem ukončena kompletní rekonstrukce mostu podle předložené projektové dokumentace. Právní forma poskytnutí této částky bude upřesněna na dalším jednání zastupitelstva obce. Hlasování: pro 9 proti 4 (Krba, Martyčák, Vojkůvka, Vavřín) Valná hromada Valašskohospodářské společnosti a.s., Jasenická 1106, Vsetín Valašská vodohospodářská a.s., Jasenická 1106, Vsetín se obrací na představitele obce akcionáře vlastnícího akcie na jmenované společnosti ve věci účasti a rozhodování na řádné valné hromadě společnosti, která se uskuteční Podle zákona o obcích 128/2000 Sb., 84 odst. 2 písm. f) je zastupitelstvu vyhrazeno delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast. ZO pověřuje starostu obce Pavla Manu ke všem právním úkonům na valné hromadě Valašskohospodářské a.s., Jasenická 1106, Vsetín dne Jako náhradníka na tuto valnou hromadu určuje místostarostku obce Ing. Pavlu Novosadovou. 14

15 9. 4. Informace o přidělené dotaci Dne obec obdržela dopis od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava se sídlem Jeremenkova 1211/40 B, Olomouc o rozhodnutí, kterým byl projekt Propojení cyklostezek v obci Dolní Bečva schválen k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Projekt byl podpořen částkou v předpokládané výši ,02 Kč (max. 85%). Obec má doložit potřebné doklady, mezi které patří i stavební povolení na výše uvedenou akci. Při vyřizování stavebního povolení se vyskytly požadavky od občanů k. ú. Vigantice o zavedení smíšeného provozu na úseku Křivač most do Vigantic. Pokud by obec toto odsouhlasila, úsek by nemohl být zahrnut do dotace financování jen z vlastních prostředků. Most do Vigantic je ve vlastnictví obce a jedná se o rozestavěnou stavbu. Doporučuje se nabídnout obci Vigantice zbudování komunikace pro jejich občany na pozemcích obce za vlastní finanční prostředky. Obec Dolní Bečva si vybuduje pouze cyklostezku v rámci dotace. ZO bere na vědomí informaci starosty obce Pavla Many o jednáních týkajících se propojení cyklostezek - úsek Dolní Bečva Vigantice ( dopravní obslužnost nemovitostí v k.ú. Vigantice). ZO ukládá starostovi obce projednat s obcí Vigantice dopravní obslužnost Finanční pomoc Městu Frenštát p/r Paní Libuše Vojkůvková navrhuje poskytnutí finanční pomoci pro obyvatele domu č. 39 ul. 6. května Frenštát p/r u příležitosti výbuchu panelového domu v částce 15 tis. Kč. Finanční částka bude převedena na zvláštní účet /0100 vedený u Komerční banky a.s. (financování z rozpočtu obce , pol. 5229) ZO schvaluje poskytnutí finanční pomoci ve výši 15 tis. Kč Městu Frenštát pod Radhoštěm na pomoc pro obyvatele domu č. 39 ul. 6. května, Frenštát p/r. Finanční částka bude převedena na zvláštní účet /0100 vedený u Komerční banky Návštěvy občanů Paní Libuše Vojkůvková apelovala na členy zastupitelstva, kteří mají plánovanou návštěvu u jubilantů 1x za půl roku, aby včas informovali obecní úřad, že se návštěvy nemohou účastnit z nepředvídaných důvodů, aby bylo možno zajistit náhradu. K bodu 10/ Usnesení k jednotlivým bodům bylo hlasováno K bodu 11/ Závěr provedl starosta obce ve 21,20 hodin Vyhotovila: Jana Vavřínová V Dolní Bečvě dne: Ing. Pavla Novosadová místostarosta obce. Pavel Mana starosta obce ověřovatel. ověřovatel 15

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ

Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1 Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtové

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 7/04/2015- RO-U Příloha k usnesení z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ

Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtový

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2013 dne 26. června 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2013 dne 26. června 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2013 dne 26. června 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, O. Bohadlo, Z. Hovorková, H. Černá, J.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více