Č.j. 21/03/ ZO - Z Zápis Z 21. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. 21/03/2013 - ZO - Z Zápis Z 21. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 25. 3. 2013 v zasedací síni OÚ"

Transkript

1 Program: 1 Č.j. 21/03/ ZO - Z Zápis Z 21. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Smlouvy O uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno nadzemní kabel p. č. 2643/ O uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno p. č. 2668, 2672, 2662, 2667 kabelové vedení VN a NN Dolní Bečva Kamenné DTS Kupní smlouva 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok Schválení účetní závěrky ke dni Aktualizace rozpočtového výhledu na období Žádosti FC Dolní Bečva o vybudování zábran okolo tréninkového hřiště FC Dolní Bečva o souhlas s podnájmem části nemovitostí SDH Dolní Bečva o dotaci na oslavy výročí Vybudování splaškové kanalizace Žádost pana Bohumira Solanského ke změně OZV č. 1/2012 na placení příspěvku za svoz a likvidaci odpadu 8. Rozpočtové opatření č Různé Záměr výstavby bufetu ve sportovním areálu Informace o opravě mostu Na Pile 10. Usnesení 11. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 16,05 hod. starostou Pavlem Manou, který konstatoval, že dle zákona o obcích bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně ohlášeno. Konstatoval, že na jednání je přítomno 13 členů zastupitelstva obce, což je nadpoloviční většina, a tudíž ZO je usnášeníschopné dle zákona o obcích 87. Navržený program byl 13 hlasy schválen. Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Vavřínová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Libuše Vojkůvková, Petr Vojkůvka Vypracování usnesení: Návrhová komise: Předseda JUDr. Milan Matula Člen Ing. Martin Solanský Člen pan Miroslav Martyčák K bodu 1/ Zpráva kontrolního výboru Zprávu kontrolního výboru přednesl předseda výboru Ing. Petr Hajda. Zpráva je přílohou zápisu. Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Ing. Petra Hajdy o činnosti kontrolního výboru v předneseném znění.

2 K bodu 2/ Zpráva finančního výboru Zprávu finančního výboru přednesl předseda výboru JUDr. Milan Matula. ZO bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru a schvaluje plán činnosti finančního výboru pro rok Hlasování: pro 12 zdržel 1 (Jan Krba) K bodu 3/ Smlouvy Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu na p. č. 2643/1 Společnost ČEZ Distribuce, Teplická 874/8 Děčín, zastoupená na základě plné moci firmou APREX MORAVA s.r.o., Teslova 873, Ostrava požádala obce o projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu elektro přípojky ze stávajícího sloupu na p. č. st. 381, povede nadzemním vedením kabelu AES 4x16 nap p. č. 2643/1 a následně bude ukončena v HDS na novém podpěrném bodě (sloup na hranici p. č. 185/4 majitel pan Šoral). Délka přípojky je cca 25m. Rozsah a přesné místo je vyznačeno v přiložené situaci. Předkládaný rozsah dotčení pozemku věcným břemenem je 12 m 2 nebo 20 m délkových. Je navrhováno, aby právo odpovídající věcnému břemeni bylo zřízeno úplatně ve výši 1000,- Kč za výše uvedený rozsah. ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu mezi Obcí Dolní Bečva jako povinným 2

3 z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce Teplická 874/8 Děčín jako oprávněnou z věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, na základě které bude zřízena elektropřípojka ze stávajícího sloupu na p. č. st. 381 přes p. č. 2643/1 ve vlastnictví obce na hranici p. č. 185/4 vše v obci a k.ú. Dolní Bečva. Hodnota věcného břemene byla stanovena na částku 1.000,- Kč (bez DPH). Pověřuje starostu obce k podpisu obou smluv Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu na p. č. 2668, 2672, 2662, 2667 Společnost ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín, zastoupená na základě plné moci firmou ENPRO Energo s.r.o., se sídlem Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí požádala obec jako vlastníka parcel č. 2668, 2672, 2662, 2667 na k.ú. Dolní Bečva o projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu a to v souvislosti s výstavbou zařízení distribuční soustavy, z důvodu rozšíření distribuční sítě VN a NN pro připojení nových parcel v lokalitě Dolní Bečva Kamenné, DTS dle přiložené situace. Celková výměra předpokládaného maximálního rozsahu věcného břemene je cca 1498m délkových zemního kabelového vedení VN a 742m délkových zemního kabelového vedení NN. Navrhuje se, aby věcné břemeno bylo zřízeno úplatně, a je navrženo pro výše uvedené dotčení ve výši 9000,- Kč (vč. DPH). Smlouva bude přílohou k žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení odborem výstavby Rožnov p/r. ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu mezi Obcí Dolní Bečva jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce Teplická 874/8 Děčín jako oprávněnou z věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, na základě které bude rozšířena distribuční síť VN a NN pro připojení nových parcel v lokalitě Dolní Bečva Kamenné přes pozemky ve vlastnictví obce p. č. 2668, 2672, 2662, 2667 v rozsahu podle důvodové zprávy. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za částku 9.000,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu obce k podpisu obou smluv. 3

4 3. 3. Smlouva o zřízení věcného břemene stavba: Dolní Bečva, p. č. 92/5 Vojkůvka, NNK Společnost ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín, zastoupená na základě plné moci Ing. Jiřím Horákem, Poděbradova 4, Nový Jičín požádala obec o projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na p. č. 94/1, 2767/1, 2767/2 v souvislosti se stavbou zemního kabelového vedení NNK spočívající v umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Rozsah věcného břemene podle této smlouvy je vymezen geometrickým plánem č /2013 vypracovaným Ing. Radimem Špačkem. Jednorázová náhrada na zřízení věcného břemene je sjednána na 1000,- Kč. ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Dolní Bečva, jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce Teplická 874/8 Děčín jako oprávněnou z věcného břemene na kabelové vedení NNK a provozování distribuční soustavy na p. č. 94/1, 2767/1,2 podle GP /2013 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč (bez DPH). Pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. 4

5 3. 4. Kupní smlouva mezi obcí a Městem Rožnov p/r na p. č. 215/5 Pod cyklostezkou u mostu do Hážovic se nachází pozemek p. č. 215/5 o výměře 24 m 2 podle geometrického plánu č /2010, který obec měla odkoupit podle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě za cenu podle znaleckého posudku vypracovaného panem Václavem Adamcem za 790,- Kč (za 1 m 2 /32,90 Kč). Město připravilo kupní smlouvu a schválilo ji v zastupitelstvu dne Tato kupní smlouva je předložena zastupitelstvu k projednání a schválení. ZO schvaluje kupní smlouvu mezí obcí a Městem Rožnov pod Radhoštěm, na základě které obec kupuje do 5

6 svého výlučného vlastnictví od Města Rožnov p/r pozemek p. č. 215/5 o výměře 24 m2 (dle GP č /2012) v k.ú. a obci Dolní Bečva za kupní cenu 790,- Kč. Pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. K bodu 4 a 5/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, Schválení účetní závěrky ke dni K nabyla účinnosti novela zákona 563/91 Sb., o účetnictví, která nově zavedla povinnost schvalování účetních závěrek obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací. Současně byl novelizován zákon 128/2000 Sb., o obcích právě v oblasti schvalování účetních závěrek, takto: 1. Do 84, odstavce 2), písmene b) byl doplněn text, že zastupitelstvu obce přísluší schvalovat účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 2. Do 102, odstavce 2), bylo doplněno písmeno q), kterým bylo radě obce vyhrazeno schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených obcí. Z výše uvedeného vyplývá, že počínaje účetní závěrkou za rok 2012 musí být účetní závěrky schvalovány v radě obce nebo zastupitelstvu obce. V radě obce účetní závěrka příspěvkové organizace Základní a mateřské školy, v zastupitelstvu obce účetní závěrka obce. Účetní závěrka je tvořena těmito výkazy, které byly v řádném termínu odeslány na Ministerstvo financí. 1. Rozvahou 2. Výkazem zisku a ztráty 3. Přílohou Audit hospodaření - přezkoumání hospodaření Obce Dolní Bečva byl proveden Krajským úřadem viz. Zpráva č. 242/2012 Kř. Při přezkumu nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Účetní závěrka sestavená za rok 2012 byla předmětem jednání rady obce dne a finančního výboru dne Výše uvedené orgány doporučují zastupitelstvu obce účetní závěrku Obce Dolní Bečva k rozvahovému dni schválit. Návrh na usnesení ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 provedenou na základě auditu Krajského úřadu Zlín. ZO schvaluje účetní závěrku obce Dolní Bečva sestavenou k rozvahovému dni podle důvodové zprávy. K bodu 6/ Aktualizace rozpočtového výhledu na období Při sestavení rozpočtového výhledu se vychází z následujících údajů - z rozpočtu na rok z predikce sdílených daní ze střednědobého výhledu státu - předpokládané neinvestiční výdaje nutné pro zajištění chodu obce - předpokládané investice na období , zateplení školy a školky - splátkový kalendář úvěru multifunkční budova do r. 2025, splátkový kalendář úvěru komunikace do r a splátkový kalendář příspěvků na projekt Čistá řeka Bečva sdružení Mikroregionu Vsetínsko do r

7 Tabulka rozpočtového výhledu Rok 2013 ř. č. 16 mimořádné investiční dotace Předpokládané přijetí dotace z programu OPŽP na Základní a mateřskou školu energetické úspory tis. Kč ř. č. 29 investiční výdaje - předpokládané investiční výdaje na zateplení školky 2345 tis. Kč, stavební úpravy MŠ 3170 tis. Kč, stavba dešťové kanalizace MK Blinkův kopec 1297 tis. Kč Rok 2014 předpokládané investiční výdaje na zateplení školy 4522 tis. Kč, stavba dešťové kanalizace MK Blinkův kopec tis. Kč, propojení cyklostezek tis. Kč ř. č. 16 mimořádné investiční dotace zateplení školy tis. Kč, propojení cyklostezek tis. Kč Roky plánované investiční výdaje plánované investiční výdaje dle rozpisu viz. příloha tohoto dokumentu zpracovaná starostou obce Pavlem Manou ř. č. 35 splátky jistin úvěrů Rok I. multifunkční budova splátky na 14 let do r roční splátka jistiny úvěru na dostavbu multifunkční budovy se předpokládá: Roky ročně 1 mil. Kč Roky ročně 1,818 mil. Kč Rok 2025 ročně 1,820 mil. Kč II. rekonstrukce komunikací splátky do č Roky ročně splátka úvěru komunikace 408 tis. Kč III. služební vůz Fabia splátky do r Rok 2011 Splátka Škofin 57 tis. Kč Rok tis. Kč Rok tis. Kč ř. č. 36 splátky jistin SFRB Úvěr č. 1 splacen v r Úvěr č. 2 rok (poslední splátka rok 2016) Úvěr č. 3 Rok roční splátky 61 tis. Kč (poslední splátky rok 2020) 7

8 8 Ná

9 Tabulka rozpočtového výhledu je přílohou zápisu Dopis: Obecní úřad Dolní Bečva a zastupitelstvo Lušovský Jaroslav Dolní Bečva č.p (obyvatelé Blinkův kopec) Věc: Žádost o vybudování splaškové kanalizace na p. č. 244/18 a 285/27 Dolní Bečva Občané trvale bydlící v lokalitě Blinkův kopec, v Dolní ulici a částečně v horní ulici požadují vybudování splaškové kanalizace. Zároveň požadují, aby splašková kanalizace byla zahrnuta do projektu k dešťové kanalizaci. Viz: Níže uvedené podpisy všech žadatelů. ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtového výhledu pro rok 2014 až 2025 podle důvodové zprávy s tím, že tento návrh bude projednán na dalším jednání zastupitelstva. ZO uložilo radě obce projednat do jednání dalšího zastupitelstva s občany v lokalitě Blinkův kopec možnost vybudování splaškové a dešťové kanalizace ve variantním řešení v návaznosti na finanční možnosti obce za podmínky smluvního zajištění závazku budoucích uživatelů těchto sítí včetně předložení návrhu na vypořádání majetkoprávních vztahů týkajících se vedení kanalizačních přípojek po pozemcích jiných vlastníků. K bodu 7/ Žádosti Žádost FC Dolní Bečva o vybudování zábran okolo tréninkového hřiště 9

10 FC Dolní Bečva má zájem vybudovat svépomocí zábrany okolo tréninkového hřiště v blízkosti cyklostezky. Při stavbě využijí železné sloupy z likvidace rozhlasu uložené v současné době v drobné provozovně. Obec Dolní Bečva by zakoupila sítě na zábrany stejného typu, které vedou kolem golfového areálu na Pile. Rozprava: - Krba Jan nemůžou být sítě s většími oky, levnější typ - Novosadová Pavla větší oka nepovolí ochránci přírody, a to kvůli ochraně ptáků. Je také cenový rozdíl sítí a pletiva. Důležitá je i životnost materiálu. - Ing. Divín, předseda komise výstavby doporučuje neopomenout při projektové dokumentaci odstup od cyklostezky, zajistit bezpečný průjezd v místě lávky, oslovit občanská sdružení užívající prostory sportovního areálu např. SDH příjezd na tréninkové hřiště. - Mana Pavel na dnešním zasedání se má zastupitelstvo pouze vyjádřit k záměru vybudování zábran. Veškeré požadavky a připomínky následně řešit při zpracování projektové dokumentace. ZO schvaluje záměr vybudovat zábrany mezi starým hřištěm a cyklostezkou v provedení z pletiva 20x20Zn+PVC tl. 2mm, výška oplocení 3 m podle důvodové zprávy a ukládá radě obce zajistit příslušné podklady pro stavební řízení a bod 9. Žádost FC Dolní Bečva o souhlas s podnájmem části nemovitosti, záměr výstavby bufetu ve sportovním areálu FC Dolní Bečva má záměr výstavby bufetu 16x7m se sociálním zázemím, sprchami, krbem, posezením s kapacitou 30 míst a to svépomocí. Financování ze sponzorských darů. Termín výstavby 10/ , na obecním pozemku, který si chtějí pronajmout za symbolickou 1,- Kč na dobu 30 let. Zachovají podmínky spoluužívání při schválených akcích ve sportovním areálu pro obec i občanská sdružení. Mana Pavel kladně hodnotí záměr vybudování zařízení sloužící široké veřejnosti, zázemí občanských sdružení, divadelníků (zázemí pro kulturní i sportovní akce). Apeluje na garanci finančních prostředků na akci podloženo smlouvami. Po zajištění finančního krytí následně projednat podnájem pozemku pod stavbou. Dále při akci by mělo být řešeno vypořádání obce a FC Dolní Bečva v případě ukončení činnosti FC. Upřesnit podmínky spoluužívání objektu složkami a občanskými sdruženími v obci při schválených akcích ve sportovním areálu. Řešit skladování paliva v prostorách sportovních areálu pro plánovaná krbová kamna (zabezpečit bezpečnost návštěvníků areálu). Místnost v přízemí hlavní budovy využít jako zázemí pro ubytované úschovna kol, sportovního nářadí apod. Upozorňuje, že nadstřešení posezení ve sportovním areálu předložený záměr FC neřeší. Ing. Solanský Martin hodnotil kladně zaplánované připomínky SDH do předloženého záměru FC, dotaz, zda podle nového stavebního zákona se může stavět na cizím pozemku Mgr. Linhartová pokud je nájem pozemku sjednán na delší dobu 15 let může být stavba na cizím pozemku Matula Milan ml. dodal, že při stavbě bude vykonávat odborný stavební dozor pan Ing. Petr Skalík, stavba bude zabezpečena a zajištěna bezpečnost návštěvníků sportovního areálu. JUDr. Matula Milan přiklání se k prokázání finančního krytí stavby prostřednictvím smluv se sponzory. Na základě rozpočtového výhledu obce, se kterým se zastupitelstvo seznámilo na dnešním zasedání, je jasné, že obec žádné finanční prostředky na uvedenou akci nemůže dát. 10

11 ZO schvaluje záměr FC Dolní Bečva na vybudování stavby bufetu na p. č. 25/2 ve sportovním areálu podle předloženého věcného záměru a studie za těchto podmínek: doba nájmu bude stanovena na 30 let s tím, že nájem bude činit 1,- Kč ročně, provozovatel bude si na své náklady hradit veškerá média a služby likvidace PDO a úklid, v případě ukončení nájmu má obec předkupní právo ke stavbě za obvyklou cenu zjištěnou znalcem nedohodnou- li se strany jinak. FC předloží zajištění financování formou písemného příslibu poskytnutí daru (věcného nebo finančního), případně darovací smlouvou, FC a provozovatel umožní bezplatně konání akcí pořádaných společenskými organizacemi na území obce nebo obcí (pouze za provozní náklady, záměr bude doplněn o zařízení umožňující bezpečné uskladnění paliva, předmětem záměru pak nebude využití skladu v hlavní budově sportovního areálu, vlastní výstavba bufetu nenaruší běžný chod sportovního areálu. Hlasování: pro 12 zdržel 1 (Novosadová) Žádost SDH Dolní Bečva o dotaci na oslavy 70. výročí SDH Dolní Bečva plánuje oslavy 70. výročí Žádost o příspěvek 30 tis. Kč byla projednána v radě obce, která doporučuje zastupitelstvu obce darovat částku 8000,- Kč, jako byla poskytnuta při oslavách FC Dolní Bečva. Rozprava: - Petrla Michal, zástupce SDH oslavy by měly začít slavnostní mši svatou v kostele sv. Antonína Paduánského, následně chce SDH zabezpečit historickou techniku pro ukázku z různých sborů hasičů. Program by měl pokračovat Valnou hromadou a kulturním vystoupením na návsi vystoupení divadelníků BOD, kteří by společně při této akci oslavili 10 výročí jejich vzniku. Dále SDH zajistí ocenění členů za dlouholetou práci, zajištění slavnostní stuhy. - Vachůnová Anna doporučuje podpoření akce, SDH se věnuje výchově mládeže, které bylo oceněno i krajem. - Milan Matula ml. členové SDH Dolní Bečva tvoří větší část členů komise školské, kultury a sportu při radě obce, která pořádá mnoho akcí pro občany, doporučuje příspěvek na uvedenou akci - Lažová Eva předsedkyně KŠKS doporučuje zastupitelstvu obce schválit částku 16000,- Kč 1. protinávrh ZO projednalo žádost SDH o finanční příspěvek na oslavy výročí 70 let založení SDH. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace ve výši ,- Kč určenou na oslavy výročí SDH Ústní žádost pana Bohumíra Solanského o změnu OZV č. 1/2012 na placení příspěvku za svoz a likvidaci odpadu - pan Solanský Bohumír konstatoval, že to není vlastně žádost ale protest. Nevidí důvod, proč by měl platit za odpad z nemovitosti, kde nikdo nebydlí ani není užívána k pronájmu. Pan Solanský je trvale 11

12 hlášen v obci Dolní Bečva na čp. 484 a již jednou platí za likvidaci odpadu. Prokazování prázdné nemovitosti může být čestným prohlášením majitele nemovitosti. - Mana Pavel osvobození nebo úleva je možná provést pouze na skupiny ne na jednotlivce. Poplatek za likvidaci, systém, shromažďování komunálního odpadu je daňovou povinnosti v rámci zákona 565/1990 Sb. - Ing. Urbanovská jedná se o daňovou záležitost, poplatník neplatí za službu - Mgr. Linhartová systém zákona není spravedlivý pro všechny občany, ale je to daň - JUDr. Matula Milan na zasedání zastupitelstva není možné hlasovat o změně OZV č. 1/2012, protože není předložen písemný návrh změny OZV, navrhuje zastupitelstvu vzít ústní žádost pana Solanského na vědomí a doporučuje panu Solanskému předložit konkrétní návrh na změnu OZV č. 1/2012 ZO projednalo a vzalo na vědomí ústní žádost pana Bohumíra Solanského ke změně OZV č. 1/2012 na placení příspěvku za svoz a likvidaci odpadu s tím, že návrh změny bude projednán na příštím zastupitelstvu obce na základě řádného návrhu změny. Hlasování: pro 12 zdržel 1 (Ing. Solanský) K bodu 8/ Rozpočtové opatření č. 2 Zvýšení rozpočtových příjmů o 122 tis. Kč Z toho: Dotace ze Státního rozpočtu na veřejně prospěšné pracovníky ÚZ tis. Kč pol Dotace ze Státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ÚZ tis. Kč pol Dotace ze Státního rozpočtu na volbu prezidenta ČR ÚZ tis. Kč Zvýšení rozpočtových výdajů o 1393 tis. Kč Úprava rozpočtu na paragrafu 3636 dostavba bytového domu multifunkční budova nezaplacená faktura ve výši Kč ,- Kč z důvodů uplatněné reklamace na vady org dokumentace pro provedení stavby ZŠ Dolní Bečva energetické úspory 135 tis. Kč 3745 mzdy a ostatní osobní náklady na veřejně prospěšné pracovníky, které obec zaměstnává přes Úřad práce ve Vsetíně ve výši 70 tis. Kč 6118 výdaje spojené s volbou prezidenta republiky 27 tis. Kč 12

13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v tis. Kč Zvýšení příjmů o 122 tis. Kč Příjmy po úpravě Zvýšení výdajů o 1393 tis. Kč Výdaje po úpravě Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě - 8 Financování po úpravě 8 tis. Kč Financování po úpravě 8 Z toho: -408 tis. Kč splátka jistiny úvěru KB - komunikace -99 tis. Kč splátka jistin úvěru ze SFRB půjčky občanům na bydlení -42 tis. Kč splátka úvěru Škofin auto tis. Kč splátka úvěru KB multifunkční budova 1557 tis. Kč změna stavu na bankovních účtech ( úbytek fin. prostředků) stav k činil ,05 Kč) K bodu 9/ Různé Poskytnutí účelové dotace FC Dolní Bečva Návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi obcí Dolní Bečva a FC Dolní Bečva na pořízení sekačky na částku 70 tis. Kč. - Matula Milan ml. celková cena sekačky je 115 tis. Jedná se o traktorek s přídavnými zařízeními. V současné době skončila životnost sekaček využívaných ve sportovním areálu předložil posouzení technického stavu majetku pro jeho likvidaci. Pokud bude zajištěn servis na nové sekačce, její životnost by byla 7-8 let. ZO schválilo mimořádnou účelovou dotaci FC Dolní Bečva na nákup traktoru se žacím strojem na úpravu hřiště ve sportovním areálu ve výši ,- Kč Oprava mostu na Pile Most na Pile vlastnila do konce roku 2012 firma RENO spol. s r.o., Valašské Meziříčí jednalo zastupitelstvo obce o příspěvku na opravu mostu a rozhodlo o max. výši 15% ze skutečně vynaložených nákladů. Nyní most vlastní Valašský golfový klub, se sídlem Horní Paseky 2664, Rožnov p/r. Ing. Průša minulý týden navštívil pana starostu a seznámil jej se záměrem Valašského golfového klubu opravy mostu podle předložené projektové dokumentace a rozpočtu. Požádal o příspěvek obce na opravu mostu ve výši 15% z rozpočtových nákladů s možností splátek. 13

14 ZO schvaluje záměr obce poskytnout Valašskému golfovému klubu Rožnov p/r poskytnutí částky 250 tis. Kč za účelem právně zajištěného dalšího užívání mostu přes Rožnovskou Bečvu po ukončení rekonstrukce právo veřejné cesty po dobu existence stavby tohoto mostu. Tato částka bude poskytnuta v ročních splátkách 50 tis. Kč s tím, že první splátka bude obci zaplacena do konce roku, ve kterém bude Valašským golfovým klubem ukončena kompletní rekonstrukce mostu podle předložené projektové dokumentace. Právní forma poskytnutí této částky bude upřesněna na dalším jednání zastupitelstva obce. Hlasování: pro 9 proti 4 (Krba, Martyčák, Vojkůvka, Vavřín) Valná hromada Valašskohospodářské společnosti a.s., Jasenická 1106, Vsetín Valašská vodohospodářská a.s., Jasenická 1106, Vsetín se obrací na představitele obce akcionáře vlastnícího akcie na jmenované společnosti ve věci účasti a rozhodování na řádné valné hromadě společnosti, která se uskuteční Podle zákona o obcích 128/2000 Sb., 84 odst. 2 písm. f) je zastupitelstvu vyhrazeno delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast. ZO pověřuje starostu obce Pavla Manu ke všem právním úkonům na valné hromadě Valašskohospodářské a.s., Jasenická 1106, Vsetín dne Jako náhradníka na tuto valnou hromadu určuje místostarostku obce Ing. Pavlu Novosadovou. 14

15 9. 4. Informace o přidělené dotaci Dne obec obdržela dopis od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava se sídlem Jeremenkova 1211/40 B, Olomouc o rozhodnutí, kterým byl projekt Propojení cyklostezek v obci Dolní Bečva schválen k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Projekt byl podpořen částkou v předpokládané výši ,02 Kč (max. 85%). Obec má doložit potřebné doklady, mezi které patří i stavební povolení na výše uvedenou akci. Při vyřizování stavebního povolení se vyskytly požadavky od občanů k. ú. Vigantice o zavedení smíšeného provozu na úseku Křivač most do Vigantic. Pokud by obec toto odsouhlasila, úsek by nemohl být zahrnut do dotace financování jen z vlastních prostředků. Most do Vigantic je ve vlastnictví obce a jedná se o rozestavěnou stavbu. Doporučuje se nabídnout obci Vigantice zbudování komunikace pro jejich občany na pozemcích obce za vlastní finanční prostředky. Obec Dolní Bečva si vybuduje pouze cyklostezku v rámci dotace. ZO bere na vědomí informaci starosty obce Pavla Many o jednáních týkajících se propojení cyklostezek - úsek Dolní Bečva Vigantice ( dopravní obslužnost nemovitostí v k.ú. Vigantice). ZO ukládá starostovi obce projednat s obcí Vigantice dopravní obslužnost Finanční pomoc Městu Frenštát p/r Paní Libuše Vojkůvková navrhuje poskytnutí finanční pomoci pro obyvatele domu č. 39 ul. 6. května Frenštát p/r u příležitosti výbuchu panelového domu v částce 15 tis. Kč. Finanční částka bude převedena na zvláštní účet /0100 vedený u Komerční banky a.s. (financování z rozpočtu obce , pol. 5229) ZO schvaluje poskytnutí finanční pomoci ve výši 15 tis. Kč Městu Frenštát pod Radhoštěm na pomoc pro obyvatele domu č. 39 ul. 6. května, Frenštát p/r. Finanční částka bude převedena na zvláštní účet /0100 vedený u Komerční banky Návštěvy občanů Paní Libuše Vojkůvková apelovala na členy zastupitelstva, kteří mají plánovanou návštěvu u jubilantů 1x za půl roku, aby včas informovali obecní úřad, že se návštěvy nemohou účastnit z nepředvídaných důvodů, aby bylo možno zajistit náhradu. K bodu 10/ Usnesení k jednotlivým bodům bylo hlasováno K bodu 11/ Závěr provedl starosta obce ve 21,20 hodin Vyhotovila: Jana Vavřínová V Dolní Bečvě dne: Ing. Pavla Novosadová místostarosta obce. Pavel Mana starosta obce ověřovatel. ověřovatel 15

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ Program: Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Kupní smlouvy 2. Usnesení 3. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Č.j. 18/07/2012 - ZO - Z Zápis Z 18. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 30. 7. 2012 v zasedací síni OÚ

Č.j. 18/07/2012 - ZO - Z Zápis Z 18. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 30. 7. 2012 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 18/07/2012 - ZO - Z Zápis Z 18. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 30. 7. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Rozpočtové opatření č. 4 2. Smlouvy 3. Různé 3.1 Ţádost ředitele ZŠ

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ

Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Smlouva o poskytnutí podpory na Stavení úpravy MŠ Dolní Bečva čp. 580

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce 16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová Omluven:

Více

Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ

Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1 Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtové

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí: v tomto roce bude probíhat po dohodě s Povodím Odry odtěžování nánosu toku Sezina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Milan Němeček, Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluven: 10 členů zastupitelstva obce 2 občané 1 člen zastupitelstva obce

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 53. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 3. 6. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více