Návod k montáži a použití regenerační jednotky DÜRR RU 24 pro vyvolávací automaty XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova, XR 24 Pro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a použití regenerační jednotky DÜRR RU 24 pro vyvolávací automaty XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova, XR 24 Pro"

Transkript

1 Návod k montáži a použití regenerační jednotky DÜRR RU 24 pro vyvolávací automaty XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova, XR 24 Pro 2006/01

2 Obsah Důležité informace 1. Upozornění Označení CE Elektromagnetická kompatibilita Všeobecné pokyny Všeobecné bezpečnostní pokyny Použití přídavných přístrojů Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Výstražné pokyny a symboly Informace o výrobku Použití k určenému účelu Použití nedopovídající určenému účelu Objem dodávky Příslušenství Speciální příslušenství Technické údaje Znázornění funkce Regenerační jednotka ve spojení s XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA Regenerační jednotka ve spojení s XR 24 PRO Popis funkce Regenerační jednotka RU 24 ve spojení s XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA Regenerační jednotka RU 24 ve spojení s XR 24 PRO... 7 Montáž 7. Možnosti instalace regenerační jednotky Přípravná opatření Odstranění předního krytu Odstranění zadního krytu Odstranění bočních krytů Připojení hadice k XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova nebo XR 24 Pro až po sériové č. T k XR 24 Pro od sériového č. T Elektrická přípojka XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA XR 24 PRO Nastavení regenerační elektroniky XR XR 24 II a XR 24 NOVA XR 24 PRO Kontrola nastavení XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA XR 24 PRO Nastavení zdvihu pístu regeneračního čerpadla Uvedení do provozu Použití 15. Čištění regenerační jednotky Každé 3 měsíce XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA XR 24 PRO Čištění vyvolávacího automatu Každé 3 měsíce Likvidace chemikálií Hledání poruch 18. Instrukce k hledání poruch XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA Instrukce k hledání poruch XR 24 PRO

3 DŮLEŽITÉ INFORMACE 1. Upozornění 1.1 Označení CE Výrobek je opatřen označením CE podle směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a splňuje zásadní požadavky vyplývající z přílohy I této směrnice. 1.2 Elektromagnetická kompatibilita Požadavky na "elektromagnetickou kompatibilitu - zdravotnické elektrické přístroje" jsou splněny. 1.3 Všeobecné pokyny Návod k montáži a použití je součástí stroje. Tento musíte dát uživateli k dispozici na přístupném místě v blízkosti stroje. Pečlivé dodržení těchto pokynů je předpokladem pro použití stroje k určenému účelu a jeho správnou obsluhu. Návod k montáži a použití byste měli případně předat následnému uživateli a instruovat nové pracovníky. Bezpečnost obsluhy a bezporuchový provoz stroje jsou zaručeny pouze při použití originálních dílů stroje. Kromě toho smíte použít pouze příslušenství uvedené v technické dokumentaci nebo k tomu účelu vysloveně schválené firmou Dürr Dental. Jestliže použijete cizí příslušenství nebo spotřební materiál, nemůže firma Dürr Dental převzít záruku za bezpečný provoz a funkci. Firma Dürr Dental odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a funkci stroje pouze v tom případě, že byly montáž, nová nastavení, změny, úpravy a opravy provedeny firmou Dürr Dental nebo firmou Dürr Dental k tomu pověřeným servisem a pokud je práce se strojem a jeho použití v souladu s návodem k montáži a použití. Popsané vyvolávací automaty splňují zásadní bezpečnostně technické normy. Vyhrazujeme si veškerá ochranná práva na uvedené obvody, metody, názvy, software a stroje. Pořízení kopie technické dokumentace, i jejich částí, je povoleno pouze s písemným souhlasem firmy Dürr Dental. 1.4 Všeobecné bezpečnostní pokyny Stroj byl firmou Dürr Dental vyvinut a konstruován tak, že jsou ohrožení jeho použitím k určenému účelu téměř vyloučena. Přesto považujeme za nutné popsat následující bezpečnostní opatření, aby tak mohla být vyloučena zbytková nebezpečí. Při práci se strojem dodržujte zákony a předpisy platné v místě použití! Provádět přestavby nebo změny na stroji není povoleno. V takovémto případě zaniká ručení výrobce. V zájmu zajištění spolehlivého pracovního postupu odpovídají za dodržení předpisů provozovatel a uživatel. Uschovejte originální obal pro případné vratné zásilky. Obal uschovejte mimo dosah dětí. Optimální ochrana stroje během transportu je zaručena pouze v originálním obalu. Je-li během záruční lhůty nutné vrácení stroje, pak firma Dürr Dental neručí za poškození vzniklé během transportu v důsledku nedostatečného obalu! Stroj a smí používat pouze osoby, které na základě své kvalifikace nebo znalostí zaručují odborné zacházení. Uživatel se musí před každým použitím stroje přesvědčit o jeho spolehlivé funkci a řádném stavu. Uživatel musí být seznámen s obsluhou stroje. Výrobek není určen k provozu v pásmech ohrožených výbuchem místností užívaných ke zdravotnickým účelům.pásma ohrožená výbuchem mohou vzniknout použitím hořlavých anestetik, kyslíku, prostředků k čistění a dezinfekci pokožky. Stroj také není vhodný pro práci v atmosféře podporující hoření. 1.5 Použití přídavných přístrojů Stroje smíte propojit mezi sebou nebo s částmi zařízení pouze tehdy, je-li zajištěno, že tímto spojením není ohrožena bezpečnost pacientů, uživatele a okolí. Pokud není bezpečné propojení z údajů o stroji zřejmé, pak musí uživatel např. konzultací zúčastněných výrobců nebo odborníka zjistit, zda plánovaným propojením nebude snížena nutná bezpečnost pacienta, obsluhy a okolí. 3

4 1.6 Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Regenerační jednotku smíte zapojit pouze do odborně instalované zásuvky s ochranným kontaktem. Před připojením stroje musíte zkontrolovat, zda jsou síťové napětí a frekvence, uvedené na stroji, v souladu s hodnotami zásobovací sítě. Pro přívod proudu nesmíte použít prodlužovací vedení. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda nejsou stroj nebo vedení poškozeny. Poškozená vedení a zástrčky musíte neprodleně vyměnit. Stroj nesmíte instalovat v blízkosti pacienta, tzn., že musíte dodržet minimální vzdálenost 1,5 m. 1.7 Výstražné pokyny a symboly V návodu k montá i a pou ití jsou pou ity následující názvy resp. znaèky: 2. Informace o výrobku 2.1 Použití k určenému účelu Regeneraèní jednotka DÜRR RU 24 je urèena výhradnì k pou ití ve spojení s vyvolávacími automaty rentgenových snímkù DÜRR XR K pou ití k urèenému úèelu patøí té dodr ení návodu k montá i a pou ití a podmínek pro instalaci, obsluhu a údr bu. 2.2 Použití nedopovídající určenému účelu Jiné pou ití nebo pou ití pøesahující stanovený rámec platí za pou ití neodpovídající urèenému úèelu. Za takto vzniklé škody výrobce neruèí. Riziko nese sám u ivatel. Údaje resp. příkazy a zákazy k odvrácení škod na zdraví osob nebo rozsáhlých hmotných škod. Dodržujte pokyny návodu k montáži a použití. Speciální údaje týkající se ekonomického použití přístroje a jiné pokyny Označení CE Síťová klávesa zap/vyp / Zvolit paramety Potvrdit volbu 4

5 3. Objem dodávky Regenerační jednotka RU 24 pro vyvolávací automaty XR V - 240V, 50Hz - 60Hz V - 110V, 50Hz - 60Hz Před připojením regenerační jednotky k vyvolávacímu automatu musíte bzpodmínečně zkontrolovat: Má být regenerační jednotka připojena k vyvolávacímu automatu typu XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA nebo k XR 24 PRO? Připojení k XR 24 PRO: Použijte montážní soupravu ! (obsažena v příslušenství) Připojení k XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA: Použijte sadu dovybavení deska tištěného spoje ! Objednejte zvlášť! Viz bod 3.2 Montáž podle popisu v odstavci Montážní souprava pro XR 24 PRO odpadá. 3.1 Příslušenství 1 montá ní souprava jen pro XR 24 PRO Technické údaje Regenerační jednotka RU 24 pro vyvolávací automaty XR Typ (230V) Typ (110V) Typ Napětí (V) Frekvence (Hz) Příkon proudu (A) 0,65 / 0,9 0,5 Výkon (W) Typ Napětí (V) Frekvence (Hz) Příkon proudu (A) 0,8 / 1,0 0,6 / 0,75 Výkon (W) Typ Rozměry (cm) L x B x H 32 x 36 x 37 Vlastní hmotnost (kg) Speciální příslušenství V následujícím textu jsou uvedeny díly, které nejsou zahrnuty do objemu dodávky. Objednejte podle potøeby! 1 Nacsada dovybavení deska tištìného spoje, jen pro XR 24, XR 24 II a XR 24 NOVA

6 5. Znázornění funkce 5.1 Regenerační jednotka ve spojení s XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA A1 H A D G 10 0 REG. 50% OFF 50 S % ON C B 5.2 Regenerační jednotka ve spojení s XR 24 PRO J H A I B 6

7 6. Popis funkce 6.1 Regenerační jednotka RU 24 ve spojení s XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA U shora zmínìných vyvolávacích automatù se po délce 1,3m vyvolanéhofilmu a aktivované spínací regenerace (spínaè (C) v poloze ON) a navíc pøi ka dém zapnutí vyvolávacího automatu zapne regeneraèní èerpadllo. Pokud je klapka pro vkládání filmu ovládána vsunutím filmu (svìtelná závora H), jsou generátorem impulzù (A) èítány impulzy otáèek, jejich poèet je úmìrný k délce filmu. Potenciometrem (D) èasového èlánku je mo no plynule nastavit dobu chodu regeneraèního èerpadla od >0sek a <60sek. Doba chodu èerpadla je ve výrobním závodì nastavena na 30sek. V prùbìhu této doby dopraví èerpadla z 5litrových nádob regeneraèní jednotky cca 190ml èerstvých chemikálií do nádr í E a F vyvolávacího automatu. Pøi odpojení èerpadel a / nebo vypnutí vyvolávacího automatu obdr í poèitadlo impulz k vymazání, èím se vrátí zpìt na nulu. A) generátor impulzů A1) XR24: světelná závora hnacího hřídele A2) XR24 II: generátor impulzů hnacího motor A2) XR24 Nova: generátor impulzů hracího motoru B) regenerační jednotka C) spínací regenerace ZAP/VYP na elektronické platině D) potenciometr pro nastavení času G) dělení regenerační doby na polovinu při nastavení 50% / 30sek H) světelná závora klapky zakládání filmu 6.2 Regenerační jednotka RU 24 ve spojení s XR 24 PRO U XR 24 PRO dojde po vyvolání 1,3m filmu k zapnutí regeneraèního èerpadla. Pokud je klapka pro zakládání filmu (svìtelná závora H) ovládána, jsou impulzy, jejich poèet je úmìrný k délce filmu, èítány generátorem impulzù. Softwarem v servisním programu XR 24 PRO je mo no dobu chodu regeneraèního èerpadla plynule nastavit od 0sek a 60sek, viz bod Doba chodu èerpadla je ve výrobním závodì nastavena na 30sek. V prùbìhu této doby dopraví èerpadla z 5litrových nádob regeneraèní jednotky cca 190ml èerstvých chemikálií do nádr í E a F vyvolávacího automatu. Pøi vypnutí èerpadel se po regeneraèním impulzu pamì nastaví opìt na 0. Pøi vypnutí vyvolávacího automatu nebo výpadku sítì jsou ulo eny impulzy nashromá dìné do tohoto okam iku. A) generátor impulzů hnacího motoru B) regenerační jednotka H) světelná závora klapky pro zakládání filmů I) elektronická platina J) displej 7

8 MONTÁŽ 7. Možnosti instalace regenerační jednotky 1 Instalace regenerační jednotky RU 24 vedle vyvolávacího automatu: V případě, že máte k dispozici dostatek volného místa, pak byste měli zvolit tuto možnost instalace. Instalace regenerační jednotky RU 24 ve spodní skříňce: Upozorněte uživatele (uživatelky) na pravidelnou kontrolu stavu chemikálií. Instalace regenerační jednotky RU 24 nad vyvolávacím automatem není přípustné, protože by při této instalaci mohly chemikálie samočinně téct do nádrží vyvolávacího automatu. Dbejte prosím na to, aby spojovací hadice od regenerační jednotky RU 24 k vyvolávacímu automatu byly instalovány bez lomů. Vzdálenost mezi regenerační jednotkou a vyvolávacím automatem by neměla překročit délku 2m. Pøi instalaci dbejte na to, abyste zajistili dobrý pøístup k vyvolávacím automatùm a sbìrným nádobám. 8

9 8. Přípravná opatření Následující opatření musíte provést pouze v případě, že bude regenerační jednotka k vyvolávacímu automatu připojena dodatečně. výtahněte síťovou zástrčku (1) sejměte víko (2) vypusťte chemikálie z nádrží vyvolávacího automatu otevřte zelené aretační klapky (3) soustavy zakládání filmu (6) vyjměte soustavu zakládání filmu (6) otevřte zelené aretační klapky (3) a uzávěry (4) soustavy sušiče (5) vyklopte soustavu sušiče (5) dozadu a vyjměte ji vypláchněte nádrže teplou vodou zavřete vodní kohoutek odstraňte kryt tělesa potřebný pro práci 8.1 Odstranění předního krytu vyšroubujte dva šedé rychlouzávěry (11) z předního krytu (12) vyšroubujte 3 šrouby s křížovým zářezem (7) a sejměte přední kryt (12) 8.2 Odstranění zadního krytu vyšroubujte 3 šrouby s křížovým zářezem (7) a sejměte zadní kryt (9) 8.3 Odstranění bočních krytů odstraňe přední (12) a zadní kryt (9) a vyjměte boční kryty (10) směrem nahoru

10 9. Připojení hadice 9.1 k XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova nebo XR 24 Pro až po sériové č. T Regeneraci připojte přes přípojné hrdlo 16E a 16F na nádržích, viz obr. 6 a Spojovací hadici od regenerační jednotky pro vývojku (černá) (13) a ustalovač (červená) (14) protáhněte otvory na zadní straně stroje a veďte je k šedým přípojným hrdlům (16E) a (16F) u nádrží. Vyšroubujte přesuvnou matici (18) přípojných hrdel (16E) a (16F). Vyjměte černou zátku (20). Nasuňte přesuvnou matici (18) a šedý svěrací kroužek (19) na spojovací hadici (13) resp. (14). Spojovací hadice pro vývojku (černá) (13) a ustalovač (červená) (14) nasuňte až na doraz na příslušná přípojná hrdla (16E) a (16F) nádrží a zajistěte je posuvnými maticemi (18). E nádrž na vývojku F nádrž na ustalovač 9.2 k XR 24 Pro od sériového č. T Nádrž byla optimalizována a připojení 16E regenerace tedy pobíhá přes přívodní potrubí, viz obr. 7a 16F Použijte montážní soupravu "Přívodní potrubí pro regenerační jednotku" s integrovanými montážními pokyny. 6 16E 16F F E a 6 10

11 8 15a 10. Elektrická přípojka 10.1 XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA Přístrojovou zástrčku zasuňte do přípojné zásuvky (15a), která je k tomu účelu připravena na zadní straně vyvolávacího automatu a zajistěte ji upevňovacím kroužkem XR 24 PRO Odstraňte zátku (15b) na zadní stěně vyvolávacího automatu. 15a Z dodané montážní soupravy vyjměte zdířku (15a). Zdířku namontujte pomocí 4 šroubů do připraveného otvoru. Kabel připojte podle schéma zapojení (obr. 9). Zasuňte připojovací zástrčku regenerační jednotky do zdířky a upínacím kroužkem na zdířce zajistěte. 8a 15b Schéma zapojení XR 24 PRO X1/X2 X3 přístrojová sástrčka regenerační jednotka 9 11

12 C20 C19 C18 V 74 R 59 R 67 R 61 C Nastavení regenerační elektroniky Před nastavením naplňte nádrže vyvolávacího automatu vodou. Nastavení doby chodu čerpadla byste měli provést individuálně s ohledem na požadavky ordinace. Při vysokém počtu procházejích filmů doporučujeme např. regenerační dobu snížit, abyste zamezili zbytečné spotřebě chemikálií XR 24 Vypínač "S1" ON / OFF: Je-li vypínač (22) nastaven na OFF, pak dojde k regeneraci po vyvolání filmu o délce 1,3m. Je-li vypínač (22) pro spínací regeneraci nastaven na ON, pak dojde navíc k regeneraci při každém zapnutí vyvolávacího automatu. Vypínač "S1" 50% / 100%: Při nastavení vypínače (21) na 100%, činí maximálně nastavitelná doba chodu čerpadla 60 sek. Nastavíte-li vypínač (21) na 50%, pak se maximálně nastavitelná doba chodu čerpadla sníží na polovinu, tedy 30 sek REG. R % OFF 50 Start- Reg. S1 100% ON Potenciometr "REG" doby regenerace Množství chemikálií přiváděných do vyvolávacího automatu závisí na době chodu čerpadla regenerační jednotky. Potenciometrem (23) můžete nastavit dobu chodu čerpadla od >0sek do <60sek (<30sek). Doba chodu čerpadla je ve výrobním závodě nastavena na 30 sek, v průběhu této doby je čerpáno cca 190ml čerstvého roztoku vývojky a ustalovače do nádrží vyvolávacího automatu. V případě nutnosti justáže můžete na potenciometru (23) nastavení doby chodu čerpadla změnit.

13 XR 24 II a XR 24 NOVA U XR 24 II a XR 24 Nova již není řízení pro regenerační jednotku integrováno na hlavní platině. U této varianty musíte na hlavní platinu nasadit desku tištěného spoje (24), objedn. č Zásuvka je umístěna na hlavní platině, nahoře v levém rohu, konektory jsou označeny X13 a X Před nasazením desky tištěného spoje (24) odpojte vyvolávací automat od sítě. Nastavení pro spínací regeneraci, dobu chodu čerpadla se provedou na desce tištěného spoje (24). Konektor "X3" Spínací regenerace ON/OFF Je-li konektor (27) zapojen do ON, je aktivovaná regenerace a k regeneraci dojde navíc při každém zapntuí vyvolávacího automatu. Je-li konektor (27) zapojen do OFF, pak dojde k regeneraci po vyvolání filmu o délce 1,3m Konektor "X4" 50% / 100% Při zapojení konektoru (26) na 60sek, činí maximálně nastavitelná doba chodu čerpadla regenerační jednotky 60 vteřin. Při zapojení konektoru (26) na 30sek, se sníží maximálně nastavitelná doba chodu čerpadla regenerační jednotky na polovinu, tedy 30 vteřin. Potenciometr P1 doba reg. Množství chemikálií přiváděných do vyvolávacího automatu závisí na době chodu čerpadla regenerační jednotky. Potenciometrem (28) můžete nastavit dobu chodu čerpadla od >0sek do <60sek (<30sek). Doba chodu čerpadla je ve výrobním závodě nastavena na 30 sek, v průběhu této doby je čerpáno cca 190ml čerstvého roztoku vývojky a ustalovače do nádrží vyvolávacího automatu. V případě nutnosti justáže můžete na potenciometru (28) nastavení doby chodu změnit. 13

14 XR 24 PRO Funkce regenerace ZAP/ VYP tak jako nastavení doby regenerace provedete na displeji vyvolávacího automatu (obr.14). K tomu použijte Návod k montáži a použití vyvolávacího automatu rentgenových filmů XR 24 PRO. ( /30) Viz bod Plán postupu v servisním režimu. Spuštění servisního režimu vypněte stroj síťovým tlačítkem (držet stisknuté min. 2sek) + stiskněte současně (min. 4 sek) stroj v servisním režimu Volba funkce servisu Klávesami a zvolte na displeji indikaci REGENERACE, pak zvolte REGEN.ZAP. Změna nastavení (nastavení ve výrobním závodě 30 sek) stisknutím nebo změňte hodnotu parametrů stisknutím 1sek, potvrďte novou hodnotu Skončení servisního režimu Vypněte stroj síťovou klávesou (držet stisknutou min. 2 sek) 14

15 12. Kontrola nastavení 12.1 XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA Kontrola spínací regenerace Hlavní vypínač ZAP. Po zapnutí musí při aktivované spínací regeneraci pracovat regenerační jednotka a dopravovat roztok vývojky a ustalovače do nádrží vyvolávacího automatu. Zkontrolujte těsnost zařízení. Kontrola impulzu regenerace pomocí délky filmu Hlavní vypínač ZAP. Klávesa pro rychloběh ZAP (doba průchodu filmu 3min). Založte film tak, aby byla ovládána klapka zakládání filmu, avšak film nebyl transportován. Po uplynutí zhruba 8 minut se musí zapnout regenerační čerpadla a dopravovat roztoky vývojky a ustalovače do nádrží vyvolávacího automatu. Zkontrolujte těsnost zařízení. Kontrola dopravního množstí regeneračních čerpadel. Čerpadlo pro vývojku a ustalovač musí dopravit stejné množství kapaliny do nádrže pro vývojku jako do nádrže na ustalovač. Naplňte dvě odměrky vodou (cca 0,5 litru), postavte je do regenerační jednotky a ponořte do nich sací trubky regeneračních nádob. Zkontrolujte, zda čerpadla dopravují stejné množství vody. Případně výkon čerpadla dodatečně seřiďte. Viz bod 13. Nastavení zdvihu pístu regeneračního čerpadla XR 24 PRO Díky procesoru v elektronice XR 24 PRO, který uloží do paměti celkovou dobu vyvolání, odpadá opce spínací regenerace. Kontrola impulzu regenerace pomocí čítané délky filmu. Zapněte vyvolávací automat a zvolte program "Endo". (doba průchodu filmu 2:45min) Založte film tak, aby byla ovládána klapka zakládání filmu, avšak film nebyl transportován. Po uplynutí zhruba 7,5 minut se musí zapnout regenerační čerpadla a dopravovat roztoky vývojky a ustalovače do nádrží vyvolávacího automatu. Zkontrolujte těsnost zařízení. Kontrola dopravního množstí regeneračních čerpadel. Čerpadlo pro vývojku a ustalovač musí dopravit stejné množství kapaliny do nádrže pro vývojku jako do nádrže na ustalovač. Naplňte dvě odměrky vodou (cca 0,5 litru), postavte je do regenerační jednotky a ponořte do nich sasí trubky regeneračních nádob. Ke kontrole dopravovaného množství kapalin můžete čerpadla zapnout v servisním režimu XR 24 PRO. (viz Návod k montáži a použití vyvolávacího automatu rentgenových filmů XR 24 PRO, objedn.č /30 bod 18.6 Plán postupu v servisním režimu) 15

16 15 % OF STROKE Nastavení zdvihu pístu regeneračního čerpadla Nastavením zdvihu pístu v regenerační jednotce můžete regulovat dopravované množství převáděných chemikálií. Nesouhlasí-li dopravované množství čerpadla na vývojku a ustalovač, mohou být oba písty regulovány pomocí zdvihu pístu. Uvolněte šroub s vnitřním šestihranem (30). Šroubovákem nebo nástrčným klíčem můžete na šestihranu (29) změnit nastavení zdvih pístu: ukazatel ve směru 100% = vyšší dopravované množství ukazatel ve směru 0% = nižší dopravované množství. Ve výrobní závodě je u čerpadel nastaveno optimální dopravované množství. (Obr. 15) Nakonec šroub s vnitřním šestihranem (30) opět utáhněte. 14. Uvedení do provozu Po skončení seřizovacích prací vypusťte vodu z regeneračních nádob a nádrží vyvolávacího automatu a připravte chemikálie podle pokynů v návodu k montáži a použití příslušného vyvolávacího automatu. S vyvolávacím automatem nesmíte nikdy pracovat bez válečkových soustav! Bez válečkových soustav by mohly roztoky vývojky a ustalovače pod tlakem z automatu vystřikovat svisle nahoru. Chemikálie dráždí oči a pokožku a hrozí vážné poškození zraku. Bez válečkové soustavy vývojky a ustalovače nemůže dojít k rozvádění chemikálií do nádrží. Hrozí vniknutí chemikálií do očí a nebezpečí smísení chemikálií. V případě zasažení očí tyto okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. 16

17 POUŽITÍ 15. Čištění regenerační jednotky Každé 3 měsíce Zkontrolujte, zda je záchytná nádoba vyvolávacího automatu prázdná a případně ji vyprázdněte do sběrné nádoby. Důležité je, aby byly záchytné nádoby prázdné, jinak hrozí nebezpečí přetečení při vypuštění chemikálií z nádrží. Vyprázdněte chemikálie z nádrží vyvolávacího automatu a regeneračních nádob a vypláchněte je teplou vodou. Naplňte stroj a regenerační nádoby teplou vodou a zavřete víko. Při dalším postupu mějte prosím na zřeteli typ vyvolávacího automatu: Viz bod 15.1 nebo XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA Spínací regenerace aktivována Zapněte vyvolávací automat a vyčkejte až se vypnou čerpadla regenerační jednotky. Poté vyvolávací automat opět vypněte. Tento krok opakujte alsespoň 4 krát, aby se regenerační jednotka (čerpadla a hadice) řádně propláchla. Jakmile je stroj opět ve fázi stand-by (zvedací vana v nejvyšší poloze) vypněte hlavní vypínač. Spínací rerenerace není aktivována Zapněte vyvolávací automat a stiskněte klávesu pro rychloběh. Založte film tak, aby byla ovládána klapka zakládání filmu, avšak film nebyl transportován. Vyčkejte zhruba 30 minut, až regenerační jednotka 4 krát pracovala. Vyjměte film ze založení a nechte pracovní cyklus běžet do konce (zvedací vana v nejvyšší poloze). Vyvolávací automat vypněte XR 24 PRO Zapněte vyvolávací automat a zvolte program "ENDO". (doba průchodu filmu 3 min) Založte film tak, aby byla ovládána klapka zakládání filmu, avšak film nebyl transportován. Vyčkejte zhruba 30 minut, až regenerační jednotka 4 krát pracovala. Vyjměte film ze založení a nechte pracovní cyklus běžet do konce (zvedací vana v nejvyšší poloze). Vyvolávací automat vypněte. 16. Čištění vyvolávacího automatu Každé 3 měsíce Výměna chemikálií (viz Návod k montáži a použití /30) Chemické čištění válečkových soustav ve vaně, viz přiložené pokyny k obsluze, poster A3, /01 nebo Návod k čištění válečkových soustav (obsažen v XR Clean-Set). 17. Likvidace chemikálií Při likvidaci vývojky a ustalovače dodržujte regionální předpisy! V Německu tak jako v různých jiných zemích musíte rentgenové chemikálie likvidovat jako zvláštní odpad. 17

18 HLEDÁNÍ PORUCH Následující text k hledání poruch je určen výhradně pro techniky. Opravy smí provádět pouze firma Dürr Dental nebo firmou Dürr Dental k tomu pověřený servis. Před zahájením hledání poruch vytáhněte síťovou zástrčku! 18. Instrukce k hledání poruch XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA Poruchy 1. Regenerační nádoba během několika hodin prázdná 2.Film není dostatečně ustálen a má zvýšený základní závoj Možná příčina Časté ovládání vypínače stroje nebo hlavního vypínače ordinace; opakované přerušení proudu. (Pouze u aktivované spínací regenerace) Relé K3 (od XR24) zůstalo přilepené na elektronice a nebo je elektronika defektní. Regenerační nádoba je prázdná. Příliš krátká doba chodu čerpadla. Regenerační nádoby nebo připojovací hadice zaměněny. Zpětný ventil u regeneračního čerpadla je zalepen nebo nesprávně namotován. Hadice regenerace (od regenerační jednotky k vyvolávacímu automatu) jsou zlomeny. Doba doporučené spotřeby filmu překročena. Doba doporučené spotřeby chemikálií překročena. Odstranění Vypněte stroj pouze v polední přestávce, během pracovní doby jej ponechte ve stand-by. Očistěte kontakty nabo vyměňte elektroniku. (Objedn. č ) Naplňte znovu regenerační nádobu a za aktivované spínací regenerace stiskněte několikrát hlavní vypínač stroje.nedojde-li ke zlepšení, vyměňte chemikálie ve stroji. Na potenciometru dolaďte dobu chodu čerpadla. Vypusťte chemikálie ze stroje, řádně vyčistěte, připojte správně regenerační nádobu a připravte nové chmikálie. Očistěte zpětný ventil, případně jej vyměňte. Nezapomeňte na správnou montážní polohu Instalujte hadice bez lomu. Zkontrolujte datum doporučené spotřeby vyznačené na obalu filmu. Zkontrolujte datum doporučené spotřeby vyznačené na obalu chemikálií. V případě prošlé lhůty doporučené spotřeby již chemikálie nepoužívejte, nýbrž je odborně likvidujte. 18

19 3.Regenerační čerpadlo neběží Světelná závora hnacího hřídele (XR24), tachogenerátor (XR24-II) nebo elektronika defektní. Kabelové spojení k regenerační jednotce uvolnění nebo přerušené. Motor regeneračního čerpadla zablokován. Doba regenarace na potenciometru nastavena na 0 sek. Zkontrolujte impulzy světelné závory servisní platinou XR24 (objedn.č ), impulzy LED válcového pohonu (XR24-II) nebo vyměňte elektroniku. Zkontrolujte kabelové přípojky. Zkontrolujte mechanicky motor (např. otáčením kola ventilátoru). Nastavte potenciometr na cca 30 sek a zkontrolujte regenerované množství. 19. Instrukce k hledání poruch XR 24 PRO Poruchy 1. Regenerační nádoba během několika hodin prázdná 2.Film není dostatečně ustálen a má zvýšený základní závoj Možná příčina Nastavená příliš dlouhá doba regenerace. Elektronika nevypíná. Regenerační nádoba je prázdná. Příliš krátká doba chodu čerpadla. Regenerační nádoby nebo připojovací hadice zaměněny. Zpětný ventil u regeneračního čerpadla je zalepen nebo nesprávně namotován. Hadice regenerace (od regenerační jednotky k vyvolávacímu automatu) jsou zlomeny. Doba doporučené spotřeby filmu překročena. Doba doporučené spotřeby chemikálií překročena. Odstranění Zkontrolujte dobu regenerace. Vyměňte elektroniku. Regenerační nádobu opět naplňte. Nedojde-li ke zlepšení, vyměňte chemikálie ve stroji. Nechte nastavit vyšší hodnotu doby chodu čerpadla. Vypusťte chemikálie ze stroje, řádně vyčistěte, připojte správně regenerační nádobu a připravte nové chmikálie. Očistěte zpětný ventil, případně jej vyměňte. Mějte na zřeteli správnou montážní polohu Instalujte hadice bez lomu. Zkontrolujte datum doporučené spotřeby vyznačené na obalu filmu. Zkontrolujte datum doporučené spotřeby vyznačené na obalu chemikálií. V případě prošlé lhůty doporučené spotřeby již chemikálie nepoužívejte, nýbrž je odborně likvidujte. 3.Regenerační čerpadlo neběží Tachogenerátor motoru nebo Zkontrolujte impulzy světelné závory s impulzy válcového pohonu nebo vyměňte elektroniku. 19

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 00 Universal EL EWH 20 Universal EL EWH 50 Universal EL Warmwasser-Wandspeicher mit Elektronik Bedienung und Installation 2 Wall mounted

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ plynového zásobníkového ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin pro komerční použití CZ Cat. II2H3B/P, II2H3+ Prod. ID-Nr. 0085AS0071 Před instalací,

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k použití 07.06.2010

Návod k použití 07.06.2010 07.06.2010 Návod k použití Obsah 1 Úvodní slovo...6 1.1 Účelové použití...6 2 Všeobecná upozornění...7 2.1 Vysvětlivky symbolů v příručce...7 2.1.1 Legenda...7 2.2 Bezpečnostní předpisy...7 2.2.1 Zásady

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Boiler B 10 / B 14. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Boiler B 10 / B 14. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Boiler B 10 / B 14 Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Boiler B 10 / B 14 Ohřívač vody na zkapalněný plyn (Zvláštní verze B 10 EL, B 14 EL s přídavným elektrickým ohřevem 230 V, 850 W) Příklad

Více