Návod k montáži a použití regenerační jednotky DÜRR RU 24 pro vyvolávací automaty XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova, XR 24 Pro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a použití regenerační jednotky DÜRR RU 24 pro vyvolávací automaty XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova, XR 24 Pro"

Transkript

1 Návod k montáži a použití regenerační jednotky DÜRR RU 24 pro vyvolávací automaty XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova, XR 24 Pro 2006/01

2 Obsah Důležité informace 1. Upozornění Označení CE Elektromagnetická kompatibilita Všeobecné pokyny Všeobecné bezpečnostní pokyny Použití přídavných přístrojů Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Výstražné pokyny a symboly Informace o výrobku Použití k určenému účelu Použití nedopovídající určenému účelu Objem dodávky Příslušenství Speciální příslušenství Technické údaje Znázornění funkce Regenerační jednotka ve spojení s XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA Regenerační jednotka ve spojení s XR 24 PRO Popis funkce Regenerační jednotka RU 24 ve spojení s XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA Regenerační jednotka RU 24 ve spojení s XR 24 PRO... 7 Montáž 7. Možnosti instalace regenerační jednotky Přípravná opatření Odstranění předního krytu Odstranění zadního krytu Odstranění bočních krytů Připojení hadice k XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova nebo XR 24 Pro až po sériové č. T k XR 24 Pro od sériového č. T Elektrická přípojka XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA XR 24 PRO Nastavení regenerační elektroniky XR XR 24 II a XR 24 NOVA XR 24 PRO Kontrola nastavení XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA XR 24 PRO Nastavení zdvihu pístu regeneračního čerpadla Uvedení do provozu Použití 15. Čištění regenerační jednotky Každé 3 měsíce XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA XR 24 PRO Čištění vyvolávacího automatu Každé 3 měsíce Likvidace chemikálií Hledání poruch 18. Instrukce k hledání poruch XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA Instrukce k hledání poruch XR 24 PRO

3 DŮLEŽITÉ INFORMACE 1. Upozornění 1.1 Označení CE Výrobek je opatřen označením CE podle směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a splňuje zásadní požadavky vyplývající z přílohy I této směrnice. 1.2 Elektromagnetická kompatibilita Požadavky na "elektromagnetickou kompatibilitu - zdravotnické elektrické přístroje" jsou splněny. 1.3 Všeobecné pokyny Návod k montáži a použití je součástí stroje. Tento musíte dát uživateli k dispozici na přístupném místě v blízkosti stroje. Pečlivé dodržení těchto pokynů je předpokladem pro použití stroje k určenému účelu a jeho správnou obsluhu. Návod k montáži a použití byste měli případně předat následnému uživateli a instruovat nové pracovníky. Bezpečnost obsluhy a bezporuchový provoz stroje jsou zaručeny pouze při použití originálních dílů stroje. Kromě toho smíte použít pouze příslušenství uvedené v technické dokumentaci nebo k tomu účelu vysloveně schválené firmou Dürr Dental. Jestliže použijete cizí příslušenství nebo spotřební materiál, nemůže firma Dürr Dental převzít záruku za bezpečný provoz a funkci. Firma Dürr Dental odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a funkci stroje pouze v tom případě, že byly montáž, nová nastavení, změny, úpravy a opravy provedeny firmou Dürr Dental nebo firmou Dürr Dental k tomu pověřeným servisem a pokud je práce se strojem a jeho použití v souladu s návodem k montáži a použití. Popsané vyvolávací automaty splňují zásadní bezpečnostně technické normy. Vyhrazujeme si veškerá ochranná práva na uvedené obvody, metody, názvy, software a stroje. Pořízení kopie technické dokumentace, i jejich částí, je povoleno pouze s písemným souhlasem firmy Dürr Dental. 1.4 Všeobecné bezpečnostní pokyny Stroj byl firmou Dürr Dental vyvinut a konstruován tak, že jsou ohrožení jeho použitím k určenému účelu téměř vyloučena. Přesto považujeme za nutné popsat následující bezpečnostní opatření, aby tak mohla být vyloučena zbytková nebezpečí. Při práci se strojem dodržujte zákony a předpisy platné v místě použití! Provádět přestavby nebo změny na stroji není povoleno. V takovémto případě zaniká ručení výrobce. V zájmu zajištění spolehlivého pracovního postupu odpovídají za dodržení předpisů provozovatel a uživatel. Uschovejte originální obal pro případné vratné zásilky. Obal uschovejte mimo dosah dětí. Optimální ochrana stroje během transportu je zaručena pouze v originálním obalu. Je-li během záruční lhůty nutné vrácení stroje, pak firma Dürr Dental neručí za poškození vzniklé během transportu v důsledku nedostatečného obalu! Stroj a smí používat pouze osoby, které na základě své kvalifikace nebo znalostí zaručují odborné zacházení. Uživatel se musí před každým použitím stroje přesvědčit o jeho spolehlivé funkci a řádném stavu. Uživatel musí být seznámen s obsluhou stroje. Výrobek není určen k provozu v pásmech ohrožených výbuchem místností užívaných ke zdravotnickým účelům.pásma ohrožená výbuchem mohou vzniknout použitím hořlavých anestetik, kyslíku, prostředků k čistění a dezinfekci pokožky. Stroj také není vhodný pro práci v atmosféře podporující hoření. 1.5 Použití přídavných přístrojů Stroje smíte propojit mezi sebou nebo s částmi zařízení pouze tehdy, je-li zajištěno, že tímto spojením není ohrožena bezpečnost pacientů, uživatele a okolí. Pokud není bezpečné propojení z údajů o stroji zřejmé, pak musí uživatel např. konzultací zúčastněných výrobců nebo odborníka zjistit, zda plánovaným propojením nebude snížena nutná bezpečnost pacienta, obsluhy a okolí. 3

4 1.6 Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Regenerační jednotku smíte zapojit pouze do odborně instalované zásuvky s ochranným kontaktem. Před připojením stroje musíte zkontrolovat, zda jsou síťové napětí a frekvence, uvedené na stroji, v souladu s hodnotami zásobovací sítě. Pro přívod proudu nesmíte použít prodlužovací vedení. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda nejsou stroj nebo vedení poškozeny. Poškozená vedení a zástrčky musíte neprodleně vyměnit. Stroj nesmíte instalovat v blízkosti pacienta, tzn., že musíte dodržet minimální vzdálenost 1,5 m. 1.7 Výstražné pokyny a symboly V návodu k montá i a pou ití jsou pou ity následující názvy resp. znaèky: 2. Informace o výrobku 2.1 Použití k určenému účelu Regeneraèní jednotka DÜRR RU 24 je urèena výhradnì k pou ití ve spojení s vyvolávacími automaty rentgenových snímkù DÜRR XR K pou ití k urèenému úèelu patøí té dodr ení návodu k montá i a pou ití a podmínek pro instalaci, obsluhu a údr bu. 2.2 Použití nedopovídající určenému účelu Jiné pou ití nebo pou ití pøesahující stanovený rámec platí za pou ití neodpovídající urèenému úèelu. Za takto vzniklé škody výrobce neruèí. Riziko nese sám u ivatel. Údaje resp. příkazy a zákazy k odvrácení škod na zdraví osob nebo rozsáhlých hmotných škod. Dodržujte pokyny návodu k montáži a použití. Speciální údaje týkající se ekonomického použití přístroje a jiné pokyny Označení CE Síťová klávesa zap/vyp / Zvolit paramety Potvrdit volbu 4

5 3. Objem dodávky Regenerační jednotka RU 24 pro vyvolávací automaty XR V - 240V, 50Hz - 60Hz V - 110V, 50Hz - 60Hz Před připojením regenerační jednotky k vyvolávacímu automatu musíte bzpodmínečně zkontrolovat: Má být regenerační jednotka připojena k vyvolávacímu automatu typu XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA nebo k XR 24 PRO? Připojení k XR 24 PRO: Použijte montážní soupravu ! (obsažena v příslušenství) Připojení k XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA: Použijte sadu dovybavení deska tištěného spoje ! Objednejte zvlášť! Viz bod 3.2 Montáž podle popisu v odstavci Montážní souprava pro XR 24 PRO odpadá. 3.1 Příslušenství 1 montá ní souprava jen pro XR 24 PRO Technické údaje Regenerační jednotka RU 24 pro vyvolávací automaty XR Typ (230V) Typ (110V) Typ Napětí (V) Frekvence (Hz) Příkon proudu (A) 0,65 / 0,9 0,5 Výkon (W) Typ Napětí (V) Frekvence (Hz) Příkon proudu (A) 0,8 / 1,0 0,6 / 0,75 Výkon (W) Typ Rozměry (cm) L x B x H 32 x 36 x 37 Vlastní hmotnost (kg) Speciální příslušenství V následujícím textu jsou uvedeny díly, které nejsou zahrnuty do objemu dodávky. Objednejte podle potøeby! 1 Nacsada dovybavení deska tištìného spoje, jen pro XR 24, XR 24 II a XR 24 NOVA

6 5. Znázornění funkce 5.1 Regenerační jednotka ve spojení s XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA A1 H A D G 10 0 REG. 50% OFF 50 S % ON C B 5.2 Regenerační jednotka ve spojení s XR 24 PRO J H A I B 6

7 6. Popis funkce 6.1 Regenerační jednotka RU 24 ve spojení s XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA U shora zmínìných vyvolávacích automatù se po délce 1,3m vyvolanéhofilmu a aktivované spínací regenerace (spínaè (C) v poloze ON) a navíc pøi ka dém zapnutí vyvolávacího automatu zapne regeneraèní èerpadllo. Pokud je klapka pro vkládání filmu ovládána vsunutím filmu (svìtelná závora H), jsou generátorem impulzù (A) èítány impulzy otáèek, jejich poèet je úmìrný k délce filmu. Potenciometrem (D) èasového èlánku je mo no plynule nastavit dobu chodu regeneraèního èerpadla od >0sek a <60sek. Doba chodu èerpadla je ve výrobním závodì nastavena na 30sek. V prùbìhu této doby dopraví èerpadla z 5litrových nádob regeneraèní jednotky cca 190ml èerstvých chemikálií do nádr í E a F vyvolávacího automatu. Pøi odpojení èerpadel a / nebo vypnutí vyvolávacího automatu obdr í poèitadlo impulz k vymazání, èím se vrátí zpìt na nulu. A) generátor impulzů A1) XR24: světelná závora hnacího hřídele A2) XR24 II: generátor impulzů hnacího motor A2) XR24 Nova: generátor impulzů hracího motoru B) regenerační jednotka C) spínací regenerace ZAP/VYP na elektronické platině D) potenciometr pro nastavení času G) dělení regenerační doby na polovinu při nastavení 50% / 30sek H) světelná závora klapky zakládání filmu 6.2 Regenerační jednotka RU 24 ve spojení s XR 24 PRO U XR 24 PRO dojde po vyvolání 1,3m filmu k zapnutí regeneraèního èerpadla. Pokud je klapka pro zakládání filmu (svìtelná závora H) ovládána, jsou impulzy, jejich poèet je úmìrný k délce filmu, èítány generátorem impulzù. Softwarem v servisním programu XR 24 PRO je mo no dobu chodu regeneraèního èerpadla plynule nastavit od 0sek a 60sek, viz bod Doba chodu èerpadla je ve výrobním závodì nastavena na 30sek. V prùbìhu této doby dopraví èerpadla z 5litrových nádob regeneraèní jednotky cca 190ml èerstvých chemikálií do nádr í E a F vyvolávacího automatu. Pøi vypnutí èerpadel se po regeneraèním impulzu pamì nastaví opìt na 0. Pøi vypnutí vyvolávacího automatu nebo výpadku sítì jsou ulo eny impulzy nashromá dìné do tohoto okam iku. A) generátor impulzů hnacího motoru B) regenerační jednotka H) světelná závora klapky pro zakládání filmů I) elektronická platina J) displej 7

8 MONTÁŽ 7. Možnosti instalace regenerační jednotky 1 Instalace regenerační jednotky RU 24 vedle vyvolávacího automatu: V případě, že máte k dispozici dostatek volného místa, pak byste měli zvolit tuto možnost instalace. Instalace regenerační jednotky RU 24 ve spodní skříňce: Upozorněte uživatele (uživatelky) na pravidelnou kontrolu stavu chemikálií. Instalace regenerační jednotky RU 24 nad vyvolávacím automatem není přípustné, protože by při této instalaci mohly chemikálie samočinně téct do nádrží vyvolávacího automatu. Dbejte prosím na to, aby spojovací hadice od regenerační jednotky RU 24 k vyvolávacímu automatu byly instalovány bez lomů. Vzdálenost mezi regenerační jednotkou a vyvolávacím automatem by neměla překročit délku 2m. Pøi instalaci dbejte na to, abyste zajistili dobrý pøístup k vyvolávacím automatùm a sbìrným nádobám. 8

9 8. Přípravná opatření Následující opatření musíte provést pouze v případě, že bude regenerační jednotka k vyvolávacímu automatu připojena dodatečně. výtahněte síťovou zástrčku (1) sejměte víko (2) vypusťte chemikálie z nádrží vyvolávacího automatu otevřte zelené aretační klapky (3) soustavy zakládání filmu (6) vyjměte soustavu zakládání filmu (6) otevřte zelené aretační klapky (3) a uzávěry (4) soustavy sušiče (5) vyklopte soustavu sušiče (5) dozadu a vyjměte ji vypláchněte nádrže teplou vodou zavřete vodní kohoutek odstraňte kryt tělesa potřebný pro práci 8.1 Odstranění předního krytu vyšroubujte dva šedé rychlouzávěry (11) z předního krytu (12) vyšroubujte 3 šrouby s křížovým zářezem (7) a sejměte přední kryt (12) 8.2 Odstranění zadního krytu vyšroubujte 3 šrouby s křížovým zářezem (7) a sejměte zadní kryt (9) 8.3 Odstranění bočních krytů odstraňe přední (12) a zadní kryt (9) a vyjměte boční kryty (10) směrem nahoru

10 9. Připojení hadice 9.1 k XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova nebo XR 24 Pro až po sériové č. T Regeneraci připojte přes přípojné hrdlo 16E a 16F na nádržích, viz obr. 6 a Spojovací hadici od regenerační jednotky pro vývojku (černá) (13) a ustalovač (červená) (14) protáhněte otvory na zadní straně stroje a veďte je k šedým přípojným hrdlům (16E) a (16F) u nádrží. Vyšroubujte přesuvnou matici (18) přípojných hrdel (16E) a (16F). Vyjměte černou zátku (20). Nasuňte přesuvnou matici (18) a šedý svěrací kroužek (19) na spojovací hadici (13) resp. (14). Spojovací hadice pro vývojku (černá) (13) a ustalovač (červená) (14) nasuňte až na doraz na příslušná přípojná hrdla (16E) a (16F) nádrží a zajistěte je posuvnými maticemi (18). E nádrž na vývojku F nádrž na ustalovač 9.2 k XR 24 Pro od sériového č. T Nádrž byla optimalizována a připojení 16E regenerace tedy pobíhá přes přívodní potrubí, viz obr. 7a 16F Použijte montážní soupravu "Přívodní potrubí pro regenerační jednotku" s integrovanými montážními pokyny. 6 16E 16F F E a 6 10

11 8 15a 10. Elektrická přípojka 10.1 XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA Přístrojovou zástrčku zasuňte do přípojné zásuvky (15a), která je k tomu účelu připravena na zadní straně vyvolávacího automatu a zajistěte ji upevňovacím kroužkem XR 24 PRO Odstraňte zátku (15b) na zadní stěně vyvolávacího automatu. 15a Z dodané montážní soupravy vyjměte zdířku (15a). Zdířku namontujte pomocí 4 šroubů do připraveného otvoru. Kabel připojte podle schéma zapojení (obr. 9). Zasuňte připojovací zástrčku regenerační jednotky do zdířky a upínacím kroužkem na zdířce zajistěte. 8a 15b Schéma zapojení XR 24 PRO X1/X2 X3 přístrojová sástrčka regenerační jednotka 9 11

12 C20 C19 C18 V 74 R 59 R 67 R 61 C Nastavení regenerační elektroniky Před nastavením naplňte nádrže vyvolávacího automatu vodou. Nastavení doby chodu čerpadla byste měli provést individuálně s ohledem na požadavky ordinace. Při vysokém počtu procházejích filmů doporučujeme např. regenerační dobu snížit, abyste zamezili zbytečné spotřebě chemikálií XR 24 Vypínač "S1" ON / OFF: Je-li vypínač (22) nastaven na OFF, pak dojde k regeneraci po vyvolání filmu o délce 1,3m. Je-li vypínač (22) pro spínací regeneraci nastaven na ON, pak dojde navíc k regeneraci při každém zapnutí vyvolávacího automatu. Vypínač "S1" 50% / 100%: Při nastavení vypínače (21) na 100%, činí maximálně nastavitelná doba chodu čerpadla 60 sek. Nastavíte-li vypínač (21) na 50%, pak se maximálně nastavitelná doba chodu čerpadla sníží na polovinu, tedy 30 sek REG. R % OFF 50 Start- Reg. S1 100% ON Potenciometr "REG" doby regenerace Množství chemikálií přiváděných do vyvolávacího automatu závisí na době chodu čerpadla regenerační jednotky. Potenciometrem (23) můžete nastavit dobu chodu čerpadla od >0sek do <60sek (<30sek). Doba chodu čerpadla je ve výrobním závodě nastavena na 30 sek, v průběhu této doby je čerpáno cca 190ml čerstvého roztoku vývojky a ustalovače do nádrží vyvolávacího automatu. V případě nutnosti justáže můžete na potenciometru (23) nastavení doby chodu čerpadla změnit.

13 XR 24 II a XR 24 NOVA U XR 24 II a XR 24 Nova již není řízení pro regenerační jednotku integrováno na hlavní platině. U této varianty musíte na hlavní platinu nasadit desku tištěného spoje (24), objedn. č Zásuvka je umístěna na hlavní platině, nahoře v levém rohu, konektory jsou označeny X13 a X Před nasazením desky tištěného spoje (24) odpojte vyvolávací automat od sítě. Nastavení pro spínací regeneraci, dobu chodu čerpadla se provedou na desce tištěného spoje (24). Konektor "X3" Spínací regenerace ON/OFF Je-li konektor (27) zapojen do ON, je aktivovaná regenerace a k regeneraci dojde navíc při každém zapntuí vyvolávacího automatu. Je-li konektor (27) zapojen do OFF, pak dojde k regeneraci po vyvolání filmu o délce 1,3m Konektor "X4" 50% / 100% Při zapojení konektoru (26) na 60sek, činí maximálně nastavitelná doba chodu čerpadla regenerační jednotky 60 vteřin. Při zapojení konektoru (26) na 30sek, se sníží maximálně nastavitelná doba chodu čerpadla regenerační jednotky na polovinu, tedy 30 vteřin. Potenciometr P1 doba reg. Množství chemikálií přiváděných do vyvolávacího automatu závisí na době chodu čerpadla regenerační jednotky. Potenciometrem (28) můžete nastavit dobu chodu čerpadla od >0sek do <60sek (<30sek). Doba chodu čerpadla je ve výrobním závodě nastavena na 30 sek, v průběhu této doby je čerpáno cca 190ml čerstvého roztoku vývojky a ustalovače do nádrží vyvolávacího automatu. V případě nutnosti justáže můžete na potenciometru (28) nastavení doby chodu změnit. 13

14 XR 24 PRO Funkce regenerace ZAP/ VYP tak jako nastavení doby regenerace provedete na displeji vyvolávacího automatu (obr.14). K tomu použijte Návod k montáži a použití vyvolávacího automatu rentgenových filmů XR 24 PRO. ( /30) Viz bod Plán postupu v servisním režimu. Spuštění servisního režimu vypněte stroj síťovým tlačítkem (držet stisknuté min. 2sek) + stiskněte současně (min. 4 sek) stroj v servisním režimu Volba funkce servisu Klávesami a zvolte na displeji indikaci REGENERACE, pak zvolte REGEN.ZAP. Změna nastavení (nastavení ve výrobním závodě 30 sek) stisknutím nebo změňte hodnotu parametrů stisknutím 1sek, potvrďte novou hodnotu Skončení servisního režimu Vypněte stroj síťovou klávesou (držet stisknutou min. 2 sek) 14

15 12. Kontrola nastavení 12.1 XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA Kontrola spínací regenerace Hlavní vypínač ZAP. Po zapnutí musí při aktivované spínací regeneraci pracovat regenerační jednotka a dopravovat roztok vývojky a ustalovače do nádrží vyvolávacího automatu. Zkontrolujte těsnost zařízení. Kontrola impulzu regenerace pomocí délky filmu Hlavní vypínač ZAP. Klávesa pro rychloběh ZAP (doba průchodu filmu 3min). Založte film tak, aby byla ovládána klapka zakládání filmu, avšak film nebyl transportován. Po uplynutí zhruba 8 minut se musí zapnout regenerační čerpadla a dopravovat roztoky vývojky a ustalovače do nádrží vyvolávacího automatu. Zkontrolujte těsnost zařízení. Kontrola dopravního množstí regeneračních čerpadel. Čerpadlo pro vývojku a ustalovač musí dopravit stejné množství kapaliny do nádrže pro vývojku jako do nádrže na ustalovač. Naplňte dvě odměrky vodou (cca 0,5 litru), postavte je do regenerační jednotky a ponořte do nich sací trubky regeneračních nádob. Zkontrolujte, zda čerpadla dopravují stejné množství vody. Případně výkon čerpadla dodatečně seřiďte. Viz bod 13. Nastavení zdvihu pístu regeneračního čerpadla XR 24 PRO Díky procesoru v elektronice XR 24 PRO, který uloží do paměti celkovou dobu vyvolání, odpadá opce spínací regenerace. Kontrola impulzu regenerace pomocí čítané délky filmu. Zapněte vyvolávací automat a zvolte program "Endo". (doba průchodu filmu 2:45min) Založte film tak, aby byla ovládána klapka zakládání filmu, avšak film nebyl transportován. Po uplynutí zhruba 7,5 minut se musí zapnout regenerační čerpadla a dopravovat roztoky vývojky a ustalovače do nádrží vyvolávacího automatu. Zkontrolujte těsnost zařízení. Kontrola dopravního množstí regeneračních čerpadel. Čerpadlo pro vývojku a ustalovač musí dopravit stejné množství kapaliny do nádrže pro vývojku jako do nádrže na ustalovač. Naplňte dvě odměrky vodou (cca 0,5 litru), postavte je do regenerační jednotky a ponořte do nich sasí trubky regeneračních nádob. Ke kontrole dopravovaného množství kapalin můžete čerpadla zapnout v servisním režimu XR 24 PRO. (viz Návod k montáži a použití vyvolávacího automatu rentgenových filmů XR 24 PRO, objedn.č /30 bod 18.6 Plán postupu v servisním režimu) 15

16 15 % OF STROKE Nastavení zdvihu pístu regeneračního čerpadla Nastavením zdvihu pístu v regenerační jednotce můžete regulovat dopravované množství převáděných chemikálií. Nesouhlasí-li dopravované množství čerpadla na vývojku a ustalovač, mohou být oba písty regulovány pomocí zdvihu pístu. Uvolněte šroub s vnitřním šestihranem (30). Šroubovákem nebo nástrčným klíčem můžete na šestihranu (29) změnit nastavení zdvih pístu: ukazatel ve směru 100% = vyšší dopravované množství ukazatel ve směru 0% = nižší dopravované množství. Ve výrobní závodě je u čerpadel nastaveno optimální dopravované množství. (Obr. 15) Nakonec šroub s vnitřním šestihranem (30) opět utáhněte. 14. Uvedení do provozu Po skončení seřizovacích prací vypusťte vodu z regeneračních nádob a nádrží vyvolávacího automatu a připravte chemikálie podle pokynů v návodu k montáži a použití příslušného vyvolávacího automatu. S vyvolávacím automatem nesmíte nikdy pracovat bez válečkových soustav! Bez válečkových soustav by mohly roztoky vývojky a ustalovače pod tlakem z automatu vystřikovat svisle nahoru. Chemikálie dráždí oči a pokožku a hrozí vážné poškození zraku. Bez válečkové soustavy vývojky a ustalovače nemůže dojít k rozvádění chemikálií do nádrží. Hrozí vniknutí chemikálií do očí a nebezpečí smísení chemikálií. V případě zasažení očí tyto okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. 16

17 POUŽITÍ 15. Čištění regenerační jednotky Každé 3 měsíce Zkontrolujte, zda je záchytná nádoba vyvolávacího automatu prázdná a případně ji vyprázdněte do sběrné nádoby. Důležité je, aby byly záchytné nádoby prázdné, jinak hrozí nebezpečí přetečení při vypuštění chemikálií z nádrží. Vyprázdněte chemikálie z nádrží vyvolávacího automatu a regeneračních nádob a vypláchněte je teplou vodou. Naplňte stroj a regenerační nádoby teplou vodou a zavřete víko. Při dalším postupu mějte prosím na zřeteli typ vyvolávacího automatu: Viz bod 15.1 nebo XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA Spínací regenerace aktivována Zapněte vyvolávací automat a vyčkejte až se vypnou čerpadla regenerační jednotky. Poté vyvolávací automat opět vypněte. Tento krok opakujte alsespoň 4 krát, aby se regenerační jednotka (čerpadla a hadice) řádně propláchla. Jakmile je stroj opět ve fázi stand-by (zvedací vana v nejvyšší poloze) vypněte hlavní vypínač. Spínací rerenerace není aktivována Zapněte vyvolávací automat a stiskněte klávesu pro rychloběh. Založte film tak, aby byla ovládána klapka zakládání filmu, avšak film nebyl transportován. Vyčkejte zhruba 30 minut, až regenerační jednotka 4 krát pracovala. Vyjměte film ze založení a nechte pracovní cyklus běžet do konce (zvedací vana v nejvyšší poloze). Vyvolávací automat vypněte XR 24 PRO Zapněte vyvolávací automat a zvolte program "ENDO". (doba průchodu filmu 3 min) Založte film tak, aby byla ovládána klapka zakládání filmu, avšak film nebyl transportován. Vyčkejte zhruba 30 minut, až regenerační jednotka 4 krát pracovala. Vyjměte film ze založení a nechte pracovní cyklus běžet do konce (zvedací vana v nejvyšší poloze). Vyvolávací automat vypněte. 16. Čištění vyvolávacího automatu Každé 3 měsíce Výměna chemikálií (viz Návod k montáži a použití /30) Chemické čištění válečkových soustav ve vaně, viz přiložené pokyny k obsluze, poster A3, /01 nebo Návod k čištění válečkových soustav (obsažen v XR Clean-Set). 17. Likvidace chemikálií Při likvidaci vývojky a ustalovače dodržujte regionální předpisy! V Německu tak jako v různých jiných zemích musíte rentgenové chemikálie likvidovat jako zvláštní odpad. 17

18 HLEDÁNÍ PORUCH Následující text k hledání poruch je určen výhradně pro techniky. Opravy smí provádět pouze firma Dürr Dental nebo firmou Dürr Dental k tomu pověřený servis. Před zahájením hledání poruch vytáhněte síťovou zástrčku! 18. Instrukce k hledání poruch XR 24, XR 24 II, XR 24 NOVA Poruchy 1. Regenerační nádoba během několika hodin prázdná 2.Film není dostatečně ustálen a má zvýšený základní závoj Možná příčina Časté ovládání vypínače stroje nebo hlavního vypínače ordinace; opakované přerušení proudu. (Pouze u aktivované spínací regenerace) Relé K3 (od XR24) zůstalo přilepené na elektronice a nebo je elektronika defektní. Regenerační nádoba je prázdná. Příliš krátká doba chodu čerpadla. Regenerační nádoby nebo připojovací hadice zaměněny. Zpětný ventil u regeneračního čerpadla je zalepen nebo nesprávně namotován. Hadice regenerace (od regenerační jednotky k vyvolávacímu automatu) jsou zlomeny. Doba doporučené spotřeby filmu překročena. Doba doporučené spotřeby chemikálií překročena. Odstranění Vypněte stroj pouze v polední přestávce, během pracovní doby jej ponechte ve stand-by. Očistěte kontakty nabo vyměňte elektroniku. (Objedn. č ) Naplňte znovu regenerační nádobu a za aktivované spínací regenerace stiskněte několikrát hlavní vypínač stroje.nedojde-li ke zlepšení, vyměňte chemikálie ve stroji. Na potenciometru dolaďte dobu chodu čerpadla. Vypusťte chemikálie ze stroje, řádně vyčistěte, připojte správně regenerační nádobu a připravte nové chmikálie. Očistěte zpětný ventil, případně jej vyměňte. Nezapomeňte na správnou montážní polohu Instalujte hadice bez lomu. Zkontrolujte datum doporučené spotřeby vyznačené na obalu filmu. Zkontrolujte datum doporučené spotřeby vyznačené na obalu chemikálií. V případě prošlé lhůty doporučené spotřeby již chemikálie nepoužívejte, nýbrž je odborně likvidujte. 18

19 3.Regenerační čerpadlo neběží Světelná závora hnacího hřídele (XR24), tachogenerátor (XR24-II) nebo elektronika defektní. Kabelové spojení k regenerační jednotce uvolnění nebo přerušené. Motor regeneračního čerpadla zablokován. Doba regenarace na potenciometru nastavena na 0 sek. Zkontrolujte impulzy světelné závory servisní platinou XR24 (objedn.č ), impulzy LED válcového pohonu (XR24-II) nebo vyměňte elektroniku. Zkontrolujte kabelové přípojky. Zkontrolujte mechanicky motor (např. otáčením kola ventilátoru). Nastavte potenciometr na cca 30 sek a zkontrolujte regenerované množství. 19. Instrukce k hledání poruch XR 24 PRO Poruchy 1. Regenerační nádoba během několika hodin prázdná 2.Film není dostatečně ustálen a má zvýšený základní závoj Možná příčina Nastavená příliš dlouhá doba regenerace. Elektronika nevypíná. Regenerační nádoba je prázdná. Příliš krátká doba chodu čerpadla. Regenerační nádoby nebo připojovací hadice zaměněny. Zpětný ventil u regeneračního čerpadla je zalepen nebo nesprávně namotován. Hadice regenerace (od regenerační jednotky k vyvolávacímu automatu) jsou zlomeny. Doba doporučené spotřeby filmu překročena. Doba doporučené spotřeby chemikálií překročena. Odstranění Zkontrolujte dobu regenerace. Vyměňte elektroniku. Regenerační nádobu opět naplňte. Nedojde-li ke zlepšení, vyměňte chemikálie ve stroji. Nechte nastavit vyšší hodnotu doby chodu čerpadla. Vypusťte chemikálie ze stroje, řádně vyčistěte, připojte správně regenerační nádobu a připravte nové chmikálie. Očistěte zpětný ventil, případně jej vyměňte. Mějte na zřeteli správnou montážní polohu Instalujte hadice bez lomu. Zkontrolujte datum doporučené spotřeby vyznačené na obalu filmu. Zkontrolujte datum doporučené spotřeby vyznačené na obalu chemikálií. V případě prošlé lhůty doporučené spotřeby již chemikálie nepoužívejte, nýbrž je odborně likvidujte. 3.Regenerační čerpadlo neběží Tachogenerátor motoru nebo Zkontrolujte impulzy světelné závory s impulzy válcového pohonu nebo vyměňte elektroniku. 19

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Návod k montáži a použití výplachové jednotky DÜRR

Návod k montáži a použití výplachové jednotky DÜRR Návod k montáži a použití výplachové jednotky DÜRR 7100-250-50 2003/09 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4

Více

Návod k montáži a použití Vyvolávací automat rentgenových snímků XR 04

Návod k montáži a použití Vyvolávací automat rentgenových snímků XR 04 Návod k montáži a použití Vyvolávací automat rentgenových snímků XR 04 2007/01 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Návod k montáži a použití ventilu plivátka Dürr

Návod k montáži a použití ventilu plivátka Dürr Návod k montáži a použití ventilu plivátka Dürr 2003/12 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Upozornění k

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub)

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub) Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a zvolíte optimální polohu pro umístění myčky.

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat CZ UNIFLOOR E 1 Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com 1 Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Standard Impulse Swig Action

Standard Impulse Swig Action protiproudy BADU JET Standard Impulse Swig Action Návod k zabudování, montáži a provozu Protiproudá zařízení jsou konstruována pro provoz v plaveckých bazénech. Je nutné dodržet požadavky pro zabudování,

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži MG Návod k obsluze a montáži technické parametry Jm. výkon (W) Průtok max. (l/min) Výtlak l/min 20 40 60 80 100 max. (m) m3/hod 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 MG 3/800 800 100 36 H (m) 32 25 18 13 1 MG 4/1000 1000

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k montáži a použití DÜRR Periomat Plus 1307 / 1308

Návod k montáži a použití DÜRR Periomat Plus 1307 / 1308 Návod k montáži a použití DÜRR Periomat Plus 1307 / 1308 2004/08 2 Obsah Důležité informace 1.Pokyny... 4 1.1 Označení CE... 4 1.2 Směrnice... 4 1.3 Všeobecné pokyny... 4 1.4 Všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

Ruční vysílač GF20..

Ruční vysílač GF20.. Ruční vysílač GF20.. EN FR ES IT Návod na montáž a obsluhu Original assembly and operating instructions Notice originale de montage et d utilisation Instrucciones originales de instalación y funcionamiento

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13 Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com VAC SYS VP Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8 Original operating instructions/spare

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Dynamos - pohon pro posuvné brány

Dynamos - pohon pro posuvné brány Dynamos - pohon pro posuvné brány Instalační a uživatelský návod CZ NÁVOD K INSTALACI Důležité upozornění Příklad instalace Přečtěte si pozorně pokyny k instalaci. Před instalací pohonu zkontrolujte, jsou-li

Více

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Sada pro pokusy s vakuem Kat. číslo 1040045 POPIS

Sada pro pokusy s vakuem Kat. číslo 1040045 POPIS Sada pro pokusy s vakuem Kat. číslo 1040045 Před použitím zkontrolovat stav oleje 1. ÚVOD POPIS Typickými znaky této dvoustupňové vývěvy jsou její nehlučný chod, malé rozměry a výkon. Tato vývěva je vhodná

Více

Ultraheat. Návod k montážní

Ultraheat. Návod k montážní Ultraheat Návod k montážní Ultraheat A B C D E Trumatic S 5002 Trumatic S 3002 Truma S 55 T F G 19 Ø 55 mm 21 19 20 22 18 24 24 23 2 Účel použití Přídavné topení Truma Ultraheat bylo zkonstruováno v provedeních

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ ovládání vrat ZMSKS B / Rev. 1.3 1 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků

Více

Montážní návod Skupina solárního čerpadla 10 /

Montážní návod Skupina solárního čerpadla 10 / CZ Skupina solárního čerpadla 1 / 2 26-28 Wolf GmbH Postfach 138 8448 Mainburg Tel. +498751/74- Fax +498751/7416 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 36472_2162 Änderungen vorbehalten Bezpečnostní pokyny

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži 1. POPIS A TECHNICKÁ SPECIFIKACE AUTOMATICKÁ ŘÍDÍCÍ TLAKOVÁ JEDNOTKA PRO PONORNÁ I POVRCHOVÁ ČERPADLA je automatickým elektronickým zařízením, určeným k ovládání (spínání a vypínání)

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

Therme Ořívák vody. Strana 2. Therme. 230 V ~ Návod k montáží

Therme Ořívák vody. Strana 2. Therme. 230 V ~ Návod k montáží Therme Ořívák vody Therme 230 V ~ Návod k montáží Strana 2 A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Ořívák vody Rejstřík Použité symboly... 3 Montážní návod Napájení vodou... 4 Volba místa... 4

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

GF-107 serie (ovládací panel WR-596)

GF-107 serie (ovládací panel WR-596) Návod k používání pro pohonnou jednotku GF-107 serie (ovládací panel WR-596) ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 515 553 628 +420 515 553 621 fax: +420 515 553 626

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list NÁVOD K POUŽITÍ Příprava Instalace Použití Údržba a čištění Tento návod k použití obsahuje záruční list Před použití si pečlivě přečtěte návod k použití ZÁRUČNÍ LIST Typ zboží (dále též zařízení ): Výrobní

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

DEEP Návod k obsluze a montáži

DEEP Návod k obsluze a montáži DEEP Návod k obsluze a montáži 1. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Před uvedením do provozu zkontrolujte, že: Elektrická síť je vybavena automatickým proudovým chráničem s jmenovitým proudem 30 ma a že je odpovídajícím

Více

Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži

Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži technické parametry TYP U (V) P (kw) I (A) Průtok (m3/hod) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.2 EUROPUMPS DV (40, 50, 80) 230V 1.3 5.0 H (m)= 57 55

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list NÁVOD K POUŽITÍ Příprava Instalace Použití Údržba a čištění Tento návod k použití obsahuje záruční list Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Více

Návod k montáži a použití Tlakovzdušné stanice Dürr pro kliniky P 6000, P 9000

Návod k montáži a použití Tlakovzdušné stanice Dürr pro kliniky P 6000, P 9000 Návod k montáži a použití Tlakovzdušné stanice Dürr pro kliniky P 6000, P 9000 2004/12 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ H y d r o S p i n NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ DŮLEŽITÉ: Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace o bezpečnostních opatřeních, kterých je třeba dbát během montáže a spuštění. Je proto nezbytné,

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 4 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný zásobník na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Ponorná kalová čerpadla řady EUB

Ponorná kalová čerpadla řady EUB Ponorná kalová čerpadla řady EUB Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké napětí: 2006/95/EC

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 826 885 Model č. 123 55 Tato elektrická vrtačka je určena pro vrtání do různých materiálů jako je kov, dřevo, kámen,umělohmotné materiály, nebo keramické předměty a pro zašroubování

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

Detektor netěsností vodovodních instalací SEPP- Safe

Detektor netěsností vodovodních instalací SEPP- Safe Detektor netěsností vodovodních instalací SEPP- Safe Určen pro montáž do instalace pitné vody Upozornění: Před montáží a uvedením do provozu si prosím přečtěte návod na montáž a provozní pokyny! Návod

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... TECHNICKÁ DATA... MONTÁŽ... 4 OBSUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP8095 Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Spínací hodiny ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Spínací hodiny ZUE / ZUC 2 / ZUCB Spínací hodiny ZUE / ZU 2 / ZU Návod k použití Strana 5 Návod k montáži Strana 7 Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách Šablona pro montážní otvor (rozměry nebo vyplývají z obrázků pro montáž,

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 71642 Ludwigsburg Germany Tel.: +49(0)7141.2552-0 E-mail:

Více

Neutralizační zařízení

Neutralizační zařízení Návod k instalaci pro odborníka Neutralizační zařízení NE0.1 V3 6 720 643 208 (2010/03) CZ Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité symboly Výstražné

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Frekvence provádění. Poznámka: V případě extrémní tvrdosti vody doporučujeme odvápnit každý 2-3 měsíce a sanitaci každý 2týden.

Frekvence provádění. Poznámka: V případě extrémní tvrdosti vody doporučujeme odvápnit každý 2-3 měsíce a sanitaci každý 2týden. SERVISNÍ BULETIN Dne:2.7.2007 Zpracoval:Marek Stádník Určeno pro : Technické oddělení SERVISNÍ BULETIN ČÍSLO:_08 VÝROBCE: Scotsman PRODUKTOVÁ ŘADA: MV PLATNOST OD DO: ZPRÁVA: Čištění a Sanitace zařízení

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více