- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015"

Transkript

1 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č /2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres Karviná (LV č. 1416) Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský Exekutorský úřad Frýdek - Místek Farní Frýdek - Místek Účel posudku: Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00479/14 Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. René Butkov, Ph.D., MBA Foerstrova Ostrava Posudek obsahuje včetně titulního listu a příloh 18 stran. Objednateli se předává v 5 vyhotoveních. V Ostravě

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Ocenit nemovitou věc včetně součástí a příslušenství, ocenit jednotlivá práva a závady, ocenit závady, které prodejem z dražby nezaniknou a odhadnout cenu obvyklou 2. Informace o nemovité věci Název nemovité věci: Bytový dům č.p. 367 Adresa nemovité věci: Stonava 367, Stonava Okres: Karviná Obec: Stonava Katastrální území: Stonava 3. Prohlídka a zaměření nemovité věci Prohlídka nemovité věci byla provedena dne za účasti znalce a zástupce oprávněného. Povinný se ani přes výzvu nedostavil a neumožnil prohlídku. Znalec si prohlédl za účasti některých nájemníků část prostor v domě (chodby, venkovní terasu a 4 byty). 4. Podklady pro vypracování posudku Výpis z katastru nemovitostí LV č pro k.ú. Stonava ze dne Kopie katastrální mapy. Usnesení Soudního exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského sp.zn. 143 EX 00479/ o ustanovení znalce ze dne Vlastnické a evidenční údaje Jako vlastník nemovité věci je v KN na LV č zapsán: Kuča Milan, Úzká 1296/6, Prostřední Suchá, Havířov Omezení vlastnického práva: Zástavní právo exekutorské Zástavní právo smluvní Zahájení exekuce Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti blíže viz LV v příloze

3 Celkový popis nemovité věci Oceňovaná nemovitá věc se nachází v obci Stonava, v okrese Karviná, u autobusové zastávky Dělnický dům, vedle pobočky České pošty. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení a občanské vybavenosti. V okolí nemovité věci je k dispozici rozšířená občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je pak k dispozici ve městě Karviná, vzdálené cca 7 km. Přístup k objektu je po zpevněné obecní komunikaci, pozemku parc.č. 33/1 ve vlastnictví Obce Stonava. Nemovitá věc je tvořena pozemkem parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástmi a příslušenstvím. Příslušenství a součástí nemovité věci tvoří a) venkovní úpravy přípojky inženýrských sítí, schody venkovní Pozitiva oceňované nemovité věci: - technický stav (interiéry po rekonstrukci) Negativa oceňované nemovité věci: - venkovní terasa vybudovaná na pozemku třetí osoby - znalci nebyla umožněna prohlídka všech prostor a nebyly předloženy smlouvy zatěžující nemovitost 7. Popis A) pozemky Výčet pozemků: Parc.č. 677/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 388 m 2 B) stavby: 1) Bytový dům č.p. 367, součást pozemku parc.č. 677/2 Oceňovaný bytový dům je samostatně stojící, částečně podsklepený, dvoupodlažní s částečným podkrovím a půdou pod sedlovou střechou. Základy jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel tl. cca 80 cm. Střecha je sedlová s krytinou z plechu. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu - parapety. Stropy s rovným podhledem. Fasádní omítky vápenné. Vnitřní omítky vápenné hladké. Okna plastová, dveře náplňové, hladké plné a prosklené. Jednotlivá podlaží jsou propojena schodištěm. Podlahy v obytných místnostech jsou plovoucí, v ostatních prostorách keramické dlažby. Vytápění ÚT na zemní plyn. El. instalace je provedena světelná a motorová. Zdrojem teplé vody je kotel ÚT. Vnitřní vybavení tvoří umyvadla, sprchové kouty nebo vany a WC. Zastavěná plocha objektu činí 388 m 2. Objekt je napojen na IS: voda, elektro, plyn, znalec předpokládá i napojení na kanalizaci Technický stav objektu je průměrný, objekt je v užívání od roku Na objektu byly prováděny v průběhu jeho životnosti dílčí rekonstrukce a opravy.

4 - 4 - Dispoziční řešení: Znalci nebyla umožněna prohlídka všech prostor. Znalec z výpovědi nájemníků v domě odhaduje tuto dispozici: 1.PP skladové a sklepní prostory, nebytové prostory 1.NP komerční prostory, byt 1+ kk byt 3+1. Z 1.NP je vstup na venkovní terasu (stavba nad garáží), která se nachází na pozemku parc.č. 677/1 pozemek je ve vlastnictví třetí osoby. Znalci nebyly předloženy žádné doklady o vlastnictví stavby (terasy), znalec jí proto v tomto posudku neoceňuje. 2.NP 6x 2+kk Podkroví: 2x 1+kk 8. Základní pojmy Následující pojmy jsou uváděny ve významu používaného v metodice tržního ocenění. Cena reprodukční pořizovací cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Věcná hodnota reprodukční cena, snížená o přiměřené opotřebení, případně dále snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci. Výnosová hodnota je předpokládaná míra finančních výnosů po zdanění, které lze získat při provozování daného majetku v úplném vlastnictví s péčí řádného hospodáře, ve srovnání s alternativními možnostmi investování při srovnatelné míře návratnosti. Srovnávací hodnota vyjadřuje hodnotové srovnání oceňované nemovitosti s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány nebo jsou k datu ocenění nabízeny k prodeji. Cena obvyklá (tržní hodnota) je očekávaná hodnota majetku při jeho prodeji na volném trhu po uhrazení všech závazků a daňových povinností. Tato hodnota je důležitá, jelikož představuje pro majitele teoretickou minimální hodnotu oceňovaného majetku. Naegelliho metoda - jedná se o metodu používanou ke zjištění tržních cen nemovitostí na základě kombinací věcné a výnosové hodnoty. Tato metoda má význam tam, kde existuje velký rozptyl mezi cenami zjištěnými různými metodami (věcná, výnosová, srovnávací) a rovněž tam, kde neexistuje dostatečný počet realizovaných cen prodejů obdobných nemovitostí. Metoda střední hodnoty další metoda, která vede ke zjištění cen nemovitostí na základě kombinací věcné a výnosové hodnoty. Jedná se o průměr věcné hodnoty nemovitostí a výnosové hodnoty.

5 Metody ocenění a. Metoda výnosové hodnoty Výnosová hodnota vyjadřuje hodnotu nemovitostí ve vazbě na její schopnost vytvářet zisk. K indikaci hodnoty se dospívá kapitalizací nebo diskontováním příjmů odpovídající kapitalizační mírou. b. Metoda srovnávací Za metodu srovnávací se považuje hodnotové srovnání předmětných nemovitostí s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány. Tuto metodu lze v tomto případě použít rovněž v podobě vyhodnocení nabídek k prodeji obdobně situovaných nemovitostí. 10. Obsah posudku Odhad ceny obvyklé I) Odhad ceny obvyklé výnosovou metodou II) Odhad ceny obvyklé srovnávací metodou Přílohy: - Fotodokumentace - Mapa širších souvislostí - Srovnávané nemovité věci - Výpis z Katastru nemovitostí

6 - 6 - B. Posudek I) Odhad ceny obvyklé výnosovou metodou Výnosová hodnota se stanovuje na základě ročního výnosu z pronájmu. Nemovité věci je možno oceňovat výnosovým způsobem tehdy, jsou-li známy dosažitelné sazby nájmů pro danou lokalitu a zároveň umožňuje-li stavba svým stavebně-technickým stavem pronajmutí. Oceňovaný objekt je možno pronajmout jako celek nebo i po částech. Z odhadovaného nájemného znalec odečítá 15% jako ztrátu z nájemného (míra obsazenosti 85%). Příjmy z nájemného Budova je k datu ocenění částečně pronajata. V budově jsou k dispozici bytové a nebytové prostory. Znalci byly předloženy pouze 2 nájemní smlouvy, ze kterých znalec zjistil, že nájemné za byty velikosti 2+kk činí 5500,- Kč/měsíc (čistý nájem). Ostatní nájemní smlouvy nebyly předloženy. Za účelem zjištění obvyklého nájemného porovnáním provedl znalec šetření v realitní inzerci, použil vlastní databázi a shromáždil údaje porovnatelných prostor. Z údajů z databáze znalce a z realitní inzerce znalec pro další ocenění uvažuje obvyklé nájemné ve výši cca 3000,- Kč/měsíc za byt o velikosti 1+kk; 5500,- Kč/měsíc za byt o velikosti 2+kk; a 7000,- Kč/měsíc za byt o velikosti 3+1. Jelikož znalci nejsou přesně známy výměry jednotlivých bytů a komerčních (nebytových) prostor, znalec pro výpočet příjmů z nájemného uvažuje příjmy z bytových prostor ve výši cca Kč/rok, příjmy z nebytových prostor ve výši cca Kč/rok. Výpočet nákladů na dosažení příjmů z nájemného Daň z nemovitostí odhaduji propočtem ve výši 5 000,- Kč/rok. Náklady na opravy, údržbu a správu, odpisy znalec odhaduje propočtem ve výši Kč/rok. Pojistné - Náklady na pojistné odhaduji propočtem ve výši ,- Kč/rok. Určení míry kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty Požadovaná výnosnost byla znalcem určena na základě posouzení základních podnikatelských stránek provozování nemovitosti, expertního odhadu jejího vývoje v budoucnosti a očekávaného vývoje vnějších ekonomických faktorů. Znalec stanovil míru kapitalizace na 10,00 %.

7 -7Výpočet výnosové hodnoty nemovitosti Výpočet tržeb z nájemného (celkem): druh plochy nájem roční výnos Kč/m2/rok (Kč/rok) bytové prostory nebytové prostory celkem Obsazenost (%): % ztráta z nájmu Kč 85% odhadovaný nájem Kč Náklady spojené s nemovitostí: pojistné propočet daň z nem. propočet odpisy, náklady na správu, údržbu a provoz propočet Kč celkem Kč Čistý výnos nemovitosti (Vo) před zdaněním: Kč Roční kapitalizační faktor (R): 0,10 Výnosová hodnota (Hv): Výnosová hodnota nemovitosti činí Výnosová hodnota nemovitosti zaokrouhleno Kč ,- Kč ,- Kč.

8 - 8 - II) Odhad ceny obvyklé srovnávací metodou Použitá metodika ocenění Odhad ceny obvyklé srovnávací metodou Obvyklou cenu definuje 2 odst. 1 zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., a zákona č. 303/2013 Sb. Ten uvádí, že obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají vliv na cenu, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota, přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. Za metodu srovnávací se považuje hodnotové srovnání předmětných nemovitých věcí s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány. Tuto metodu lze v tomto případě použít rovněž v podobě vyhodnocení nabídek k prodeji obdobně situovaných nemovitých věcí. Tento způsob stanovení ceny se provádí na principu zejména vlastního sledování trhu nemovitých věcí, inzerovaných nabídek, vývěsek realitních kanceláří a konzultací s realitními kancelářemi. V zásadě se jedná o vyhodnocení cen realizovaných prodejů srovnatelných typů nemovitých věcí v dané lokalitě za určité období, které by nemělo přesáhnout délku 1 roku. Stanovení hodnoty srovnávací metodou Při použití srovnávací metody je nutno provést srovnání předmětných nemovitých věcí s obdobnými objekty, jejichž ceny byly v nedávné době na trhu realizovány. Tržní hodnota nemovitých věcí srovnávací metodou je zjišťována na základě srovnávací analýzy základních parametrů oceňované nemovité věci a ověřených informací ze stávajícího trhu nemovitých věcí. V současné době se v této lokalitě a jejím okolí (cca 5-10 km) obchoduje s bytovými domy nebo komerčními nemovitostmi omezeně. Nabídka převyšuje poptávku. V okolí nemovité věci se nabízí obdobné nemovité věci v rozmezí cca tis. až tis. Kč dle technického stavu, umístění v lokalitě, velikosti prostor a pozemku, možností dalšího využití apod. Nutno podotknout, že se jedná o ceny nabídkové, které bývají od realizovaných cen vyšší cca o 10 až 15%. Tyto ceny navíc zahrnují i provize realitních kanceláří, které se obvykle pohybují mezi cca 4 7 %. Příklady obdobných nemovitých věcí pro srovnání jsou uvedeny v příloze č. 3

9 - 9 - Srovnávací analýza je provedena v následující tabulce: oceňovaná Srov. 1 Srov. 2 Srov. 3 Srov. 4 Stonava 367 Karvinská, Č. Rychvaldská, Fryštátská, Bohumínská, Těšín Orlová Karviná Ostrava ZÁKLADNÍ ÚDAJE plocha pozemku zastavěná plocha užitná podlahová plocha prodejní/nabídková cena celkem EKONOMICKÉ ÚDAJE Typ transakce nabídka nabídka nabídka nabídka korekce pro typ trans. 0,85 0,85 0,85 0,85 datum nabídky/prodeje V.15 IV.15 IV.15 IV.15 korekce pro datum nabídky 1,00 1,00 1,00 1,00 FYZICKÉ ASPEKTY tech. stav objektu lepší srovnatelné lepší srovnatelný korekce pro tech. Stav 0,85 1,00 0,90 1,00 lokalita/přístupnost lepší lepší lepší lepší korekce pro lokalitu 0,95 0,95 0,95 0,95 příslušenství lepší lepší lepší lepší korekce pro příslušenství 0,95 0,85 0,95 0,90 korekce pro velikost pozemku 1,05 0,80 1,05 1,10 korekce pro velikost domu 1,15 1,10 1,25 0,90 Indikovaná hodnota nemovité věci Cena nemovité věci zjištěna srovnáním (orientační): ,- Kč Po provedené celkové analýze nemovité věci, s přihlédnutím k současným podmínkám, aktuálním cenám na trhu nemovitých věcí a se zřetelem na výše uvedená zjištění, zejména na stav domu, velikost pozemku, s přihlédnutím k místním podmínkám polohy, charakteru nemovité věci, nabídce a poptávce, odhaduji cenu obvyklou nemovité věci zjištěnou srovnávací metodou ve výši ,- Kč. Cena zjištěna srovnávací metodou zahrnuje jak cenu pozemku, tak i staveb a příslušenství. Srovnávací hodnota (zaokrouhleno) celkem ,- Kč

10 III) Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) - rekapitulace Pro stanovení ceny obvyklé byly použity tyto zjištěné hodnoty: Výnosová hodnota: Srovnávací hodnota: ,- Kč ,- Kč Výše uvedené hodnoty představují základní přístupy při hodnocení nemovitostí. Každý z těchto přístupu má jinou váhu a vypovídací schopnost při stanovení ceny obvyklé. V současné době jsou preferovány přístupy výnosový a srovnávací, které odráží zájem případných investorů (výnosový přístup) či reálná data ověřená realitním trhem (srovnávací přístup). Naopak přístup na základě věcné hodnoty představuje cenu stavebních materiálů a prací bez ohledu na schopnost realizovat tyto ceny na trhu s nemovitostmi. V případě oceňované nemovitosti bylo při stanovení ceny obvyklé významně přihlédnuto k hodnotě zjištěné výnosovou metodou, protože tato dle názoru znalce v daném případě nejlépe odráží situaci na trhu s obdobnými komerčními nemovitostmi. Výsledná cena obvyklá po zaokrouhlení : ,- Kč

11 C. Rekapitulace Obvyklá cena nemovité věci: - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres Karviná (LV č. 1416), je stanovena ke dni Na základě cen zjištěných jednotlivými metodami a na základě zjištěných údajů, se započtením a zvážením rozhodujících podmínek, majících vliv na konečnou hodnotu (technický stav nemovité věci, její velikost, poloha, umístění, předpokládaná využitelnost, apod.), stanovuji cenu obvyklou oceňované nemovité věci k datu ocenění ve výši ,- Kč. Cena obvyklá tržní hodnota ,- Kč Slovy: čtyřimilionytřicettisíc Kč Znalci nejsou známy žádné právní vady zapsané v části C listu vlastnictví č. 1416, které by nezanikly prodejem nemovité věci z dražby. Předložené dvě nájemní smlouvy nemají dle názoru znalce negativní dopad do ceny obvyklé, jelikož se jedná o komerční nemovitost, kdy cena obvyklá nemovitosti byla odhadována na základě výnosové hodnoty. V Ostravě, Ing. René Butkov, Ph.D., MBA Foerstrova Ostrava D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. června 2009, č.j. Spr 1757/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2015 znaleckého deníku.

12 Přílohy: Příloha č. 1: Fotodokumentace oceňované nemovité věci Příloha č. 2: Mapa širších souvislostí Příloha č. 3: Srovnávané nemovité věci Příloha č. 4: Výpis z katastru nemovitostí

13 Příloha č. 1: Fotodokumentace oceňované nemovité věci Bytový dům č.p. 367 Pohled z boku Venkovní terasa nad garáží na pozemku p.č. 677/1 (jiného vlastníka) Schodiště Chodba Vstup do bytů Kuchyň v bytě Koupelna v bytě

14 Příloha č. 2: Mapa širších souvislostí

15 Příloha č. 3: Srovnávané nemovité věci Nemovitá věc č. 1 Komerční objekt, ul. Karvinská, Český Těšín Cena: ,- Kč Zastavěná plocha: 200 m 2 Užitná plocha: 418 m 2 Velikost pozemku: 200 m 2 Komerční objekt v Českém Těšíně, nedaleko hlavního silničního tahu na Polsko a Frýdek-Místek. Budova po kompletní rekonstrukci. Podzemní podlaží 53 m2, 1. NP 188 m2 vybavená prostorná restaurace včetně kuchyně a skladovacích prostor. 2. NP 177 m2 4x kancelář, byt 1+1 (33 m2) Objekt se střežený kamerovým systémem bezpečnostní pult centralizované ochrany. 2 x plynový kotel, kuchyň, 5 WC, 2 koupelna, čistička odpadních vod. Kolaudace v roce Možnost využití jako sídlo firmy, školící středisko, prodejna apod. Parkoviště u objektu. Nemovitá věc č. 2 Komerční objekt, ul. Rychvaldská, Orlová Cena: ,- Kč Zastavěná plocha: 400 m 2 Užitná plocha: 556 m 2 Velikost pozemku: m 2 Restaurace s bowlingem, barem a čtyřmi bytovými jednotkami. Na pozemku se nachází vlastní parkoviště pro 15 vozidel a zahrada vhodná k vybudování dětského hřiště. Restaurace je vybavená kuchyní, bowlingem se dvěma dráhami, kamenným krbem a zázemím pro zaměstnance. V objektu se nachází samostatný bar, který má své vlastní zázemí. Druhé podlaží poskytuje 4 bytové jednotky, z nichž 3 jsou po kompletní rekonstrukci vhodné k pronájmu. Objekt se nachází v centru obce na frekventované silnici..nemovitá věc č. 3 Komerční objekt, ul. Fryštátská, Karviná Cena: ,- Kč Zastavěná plocha: 163 m 2 Užitná plocha: 200 m 2 Velikost pozemku: 193 m 2 Činžovní dům se 3 byty o velikosti 1+1 o výměrách cca. 50 m2 a prodejní plochou o výměře cca. 50 m2 v přízemí se vstupem z ulice Fryštátská. Byty jsou po rekonstrukci (plastová okna, rozvody topení, vody a odpady, koupelny). Celková výměra pozemku činí 193 m2, přičemž zastavěná plocha činí 163 m2. Každý byt má vytápění a ohřev TUV vlastním plynovým kotlem a vlastní měření elektřiny. Nemovitá věc č. 4 Komerční objekt, Bohumínská, Ostrava Cena: ,- Kč Zastavěná plocha: 290 m 2 Užitná plocha: 800 m 2 Komerční prostor Restaurace Mexiko na ul. Bohumínská v městské části Ostrava - Muglinov. Jedná se o zděnou cihlovou stavbu po rozsáhlé rekonstrukci. Budova je celopodsklepená a má 2. NP. V přízemí se nachází vstupní hala, restaurace, kuchyně, dva salónky, toalety, zázemí provozovny, V 1.NP se nachází ubytovací část hotelu přístupná po schodišti samostatným vchodem z ulice. V patře je spojovací chodba do 6 pokojů (3 jednolůžkové a 3 dvoulůžkové) a dále 2 apartmány. V podkroví se nachází příprava pro další pokoje včetně vývodů topení, vody, odpadů a elektrorozvodů. Nemovitost je vytápěna ústředním topením pomocí plynového kotle o výkonu 2x 35 kw. Stav nemovitosti je udržovaný. Na zahradě se nachází venkovní terasa a zděný domek (původně sloužící jako herna). U nemovitosti se nenachází parkovací stání.

16 - 16 -

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2001-587/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci sestávající z : pozemku p.č. st. 25/3 jehož součástí je stavba č.p. 140, občanská vybavenost, pozemku p.č. st. 25/4, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3120 494 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 2337/13-77: LV č. 2353

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3120 494 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 2337/13-77: LV č. 2353 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3120 494 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 2337/13-77: LV č. 2353 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 301 244 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 1528/08-33 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3060 434 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3586/206/2015 o obvyklé ceně bytu č. 3199/4 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 5998 v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž. Objednatel

Více