Z Á P I S č. 5/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S č. 5/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 27.5.2014"

Transkript

1 Z Á P I S č. 5/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, JUDr. Jarmila Sobotková, Petr Bednář, Bc. Milan Halouzka 8 členů, MK je usnášeníschopná. Nepřítomní: Petr Toman Hosté: Ing. Ladislav Suchomel Program: Zahájení Seznámení se stavem projednávaných bodů z jednání MK dne Nové body k projednání: 1. Prodej pozemku parc.č. 2375/2 v k.ú. Tišnov 2. Odkoupení pozemku parc.č. 434/15 v k.ú. Hájek u Tišnova 3. Prodej pozemku parc.č. 517 v k.ú. Hájek u Tišnova 4. Návrh na odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov 5. Dušan Jarošek, IČ: , se sídlem Hlučín - žádost o pronájem pozemku parc. č. 1512/7 a objektů na parc.č.st. 1991, parc.č.st.1992, parc.č.st.1993, vše v k.ú. Tišnov 6. Projednání stavu objektu bez čísla popisného na ul. Osvobození v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov o výměře 176 m2 Závěr Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Ing. Karel Souček ve 14,35 h. 1/10

2 Byly podány návrhy na zařazení následujících bodů do jednání komise č. 5/2014 s názvy: - Prodej pozemku parc.č.st o výměře 165 m 2 včetně objektu technického vybavení bez č.p./č.e., v k.ú. Tišnov - Park pod kostelem - uzavření budoucích smluv Seznámení se stavem projednávaných bodů z jednání MK dne ad 1. Prodej části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov 1. MK doporučuje RM zrušit záměr prodeje části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov, jehož vyhlášení bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 14/2013 dne , usnesením č. 50/14/ MK doporučuje RM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 467/1 dle návrhu geometrického plánu č /2013 nově označené jako parc.č. 467/9 o výměře m 2 S. H., bytem Š., pro účely zřízení hřiště na adventure golf. 3. MK doporučuje RM doporučit ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy bez závazku kupujícího zřídit k prodávané části pozemku parc.č. 467/1 předkupní právo pro město Tišnov. Prodej se uskuteční po dokončení realizace adventure golfu, s maximální platností smlouvy do Prodej části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov byl ZM schválen. Byla uzavřena budoucí kupní smlouva. ad 2. Pronájem pozemku parc.č. 136/4 v k.ú. Tišnov MK doporučuje RM stanovit cenu za pronájem pozemku parc.č. 136/4 v k.ú. Tišnov ve výši Kč/rok + DPH, nájem na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce. Žádost bude projednána na schůzi rady města. ad 3. Pronájem části pozemku parc.č. 2648/8 v k.ú. Tišnov MK doporučuje RM stanovit cenu za pronájem části pozemku parc.č. 2648/8 v k.ú. Tišnov ve výši Kč/rok + DPH, nájem na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce. Rada města neschválila pronájem části pozemku parc.č. 2648/8 v k.ú. Tišnov. Žadatel neakceptoval výši nájmu. 2/10

3 ad 4. Směna částí pozemků v k.ú. Předklášteří MK doporučuje RM schválit vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Předklášteří, a to části parc.č. 809/2 oddělené geometrickým plánem č /2014 o výměře 285 m 2 ve vlastnictví obce Předklášteří za část parc.č. 639/5 dle geometrického plánu č /2014 nově označené jako parc.č. 639/6 o výměře 33 m 2 ve vlastnictví města Tišnov. Rozdíl ve výměře směňovaných částí pozemků bude městem Tišnov uhrazen částkou, která bude stanovena na základě znaleckého posudku. RM schválila vyhlášení záměru směny. ad 5. Nabídka k odkoupení nemovitostí v k.ú. Tišnov ve vlastnictví Českých drah, a.s. MK doporučuje RM doporučit ZM schválit odkoupení pozemků v areálu bývalého stavebního oddílu ČD v Tišnově, a to části parc.č. 2400/22, dle GP č /2012 označené novým parcelním číslem 2400/33, parc.č. st. 1968/1, parc.č.st. 1969, parc.č.st. 1970, parc.č.st. 1971/1, parc.č.st. 1971/2, parc.č.st. 1971/3 a parc.č.st. 306, včetně objektů na těchto pozemcích umístěných, za kupní cenu ve výši Kč. V současné době je projednáván návrh kupní smlouvy. ad 6. Výpověď z nájmu společnosti NUOVO CAFFE s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně 1. MK doporučuje RM schválit uzavření Dohody o ukončení nájmu nebytových prostor z nájemní smlouvy uzavřené dne mezi městem Tišnov a společností NUOVO CAFFE s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně. RM schválila uzavření dohody o ukončení nájmu. Dohoda byla s nájemcem uzavřena. 2. MK doporučuje RM schválit vyhlášení záměru pronájmu částí prostor v objektech v majetku města Tišnova od : budova MěÚ Tišnov, nám. Míru 111 v Tišnově, parc.č.st. 193 v k.ú. Tišnov - část prostor o výměře cca 1 m 2 v chodbě v přízemí, za účelem umístnění a provozování nápojového automatu, - budova MěÚ Tišnov, nám. Míru 346 v Tišnově, parc.č.st. 77/1 v k.ú. Tišnov - část prostor o výměře cca 1 m 2 v přízemí v prostorách recepce, za účelem umístění a provozování nápojového automatu, - budova polikliniky, nám. Míru 24 v Tišnově, parc.č.st. 78/1 v k.ú. Tišnov - část prostor o výměře cca 2 m 2 ve vstupní hale v přízemí, za účelem umístnění a provozování nápojového automatu a potravinového automatu na cukrovinky RM schválila vyhlášení záměru pronájmu, jmenovaná komise provedla otevírání doručených obálek dle vyhlášeného záměru a vyhodnocení nabídek. Schválení výběru a schválení uzavření nájemní smlouvy je zařazeno do plánu schůze RM /10

4 ad 7. INTAR a.s., IČ: , se sídlem Bezručova 17a, Brno - žádost o vyjádření k možnosti umístění technologie společnosti Vodafone Czech Republic a.s. na budově ZŠ Riegrova, Tišnov MK doporučuje RM neschválit umístění technologie pro telekomunikační zařízení společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČ: , se sídlem v Praze, na budově čp. 312 na ulici Riegrova v Tišnově. RM schválila vyhlášení záměru, záměr byl ze strany veřejnosti bez připomínek. RM schválila uzavření nájemní smlouvy. ad 8. Prodej objektu bez čísla popisného na ul. Dřínová v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov 1. MK doporučuje RM zrušit záměr prodeje objektu bez čísla popisného na ul. Osvobození v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov o výměře 176 m 2 a pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov o výměře 176 m 2, jehož vyhlášení bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 20/2013 dne , usnesením č. 25/20/2013. RM schválila zrušení záměru prodeje objektu bez čísla popisného na ul. Osvobození v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov. 2. MK doporučuje RM schválit vyhlášení záměru prodeje objektu bez čísla popisného na ul. Dřínová v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov o výměře 165 m 2 a pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov o výměře 165 m 2 a současně vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 786/30 v k.ú. Tišnov o výměře cca 35 m 2 pro potřeby zajištění parkovacích stání pro budoucí záměr. Podmínky pro podání žádosti: a) uvést podnikatelský záměr b) uvést nabízenou výši kupní ceny c) závazek kupujícího, že připojí tento objekt na zbudovanou přípojku tepla (vytápění na centrální zásobování teplem) nebo uhradí městu Tišnov veškeré náklady spojené s vybudování a zrušením teplovodní přípojky d) prohlášení žadatele, že je mu známa skutečnost, že součástí objektu je cca 20 m vysoký pětiprůduchový zděný komín e) závazek kupujícího uhradit vedle kupní ceny i náklady spojené s prodejem a daň z převodu nemovitostí f) úhrada vratné kauce ve výši Kč před podpisem kupní smlouvy. Kauce bude vrácena po dokončení stavby, doložení vydaného kolaudačního rozhodnutí a doložení podepsané smlouvy o připojení na CZT RM schválila vyhlášení záměru prodeje objektu bez čísla popisného na ul. Dřínová v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov a současně vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 786/30 v k.ú. Tišnov pro potřeby zajištění parkovacích stání pro budoucí záměr. 4/10

5 NOVÉ BODY K PROJEDNÁNÍ 1. Prodej pozemku parc.č. 2375/2 v k.ú. Tišnov Město Tišnov pronajímá na základě Smlouvy o nájmu pozemku parcelu č. 2375/2 o výměře 53 m 2 paní M.D. Jedná se o pozemek na Trmačově a je pronajímán společně s částí pozemku parc.č. 2374/2. Předmět nájmu je využíván jako parkovací stání a jako zahrádka. Majetkové komisi je předložena žádost o prodej pozemku parc.č. 2375/2 do společného jmění manželů D. Informace k žádosti podal pan Suchomel. Majetková komise doporučuje radě města schválit vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 2375/2 o výměře 53 m 2 manželům M. a P.D., oba bytem T. Pro případ schválení prodeje MK doporučuje realizovat prodej pozemku parc.č. 2375/2 v k.ú. Tišnov za kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku + úhrada nákladů spojených s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí. 2. Odkoupení pozemku parc.č. 434/15 v k.ú. Hájek u Tišnova Pan S. T., bytem U. je vlastníkem pozemku parc.č. 434/15 o výměře 73 m 2. Pozemek je umístěn pod účelovou komunikací vedoucí z Hájku do Všechovic. Pan T. nabízí pozemek městu Tišnov k odkoupení. Informace podal pan Suchomel. Kupní cena stanovená dle znaleckého posudku je 285 Kč/m 2. Proběhla diskuze ohledně kupní ceny dle nové vyhlášky platné od roku Komise při navrhování ceny srovnává stanovenou cenu za obdobný předmět prodeje ve stejné nebo obdobné lokalitě v průběhu předchozího roku. Komise se shodla, že není možné cenu téměř dvojnásobně navýšit i s ohledem na rozpočet města. Majetková komise doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 434/15 o výměře 73 m 2 ve vlastnictví S. T., nar., trvale bytem U. za kupní cenu ve výši 100 Kč/m Prodej pozemku parc.č. 517 v k.ú. Hájek u Tišnova Město Tišnov je mimo jiné vlastníkem pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 517 o výměře m 2, evidovaného v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemek z částí bezprostředně sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví paní J. H. (statek na S.) a zbývající část předěluje pozemky ve vlastnictví pana J. J. Oba uvedení vlastníci se obracejí na město Tišnov s žádostí o umožnění prodeje pozemku parc.č. 517 v k.ú. Hájek u Tišnova. 5/10

6 Po provedeném místním šetření Odbor správy majetku a investic navrhuje pozemek rozdělit a prodat část pozemku paní H. a část pozemku panu J. S tímto návrhem vyslovili oba žadatelé souhlas. Informace podal pan Suchomel. Proběhla diskuze, zda prodej realizovat z důvodu, že předmětná plocha je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha, ostatní komunikace, i když se v současné době jako přístupová cesta nepoužívá. Návrh usnesení: MK doporučuje RM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 517 o výměře cca m 2 J. H., bytem H. MK doporučuje RM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 517 o výměře cca 400 m 2 J. J., bytem B. Pro případ schválení prodeje MK doporučuje realizovat prodej pozemku parc.č. 517 v k.ú. Hájek u Tišnova za kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku + úhrada nákladů spojených s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí. Hlasováno: pro 2, proti 5, zdržel se 1, přítomno 8 Usnesení nebylo přijato. Komise přistoupila k hlasování o návrhu nového usnesení. Majetková komise nedoporučuje Radě města schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 517 o výměře cca 400 m 2 v k.ú. Hájek u Tišnova J. J., nar., trvale bytem B. Majetková komise nedoporučuje Radě města schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 517 o výměře cca m 2 v k.ú. Hájek u Tišnova J.H., nar., trvale bytem H. Hlasováno: pro 6 proti 2, zdržel se 0, přítomno 8 4. Návrh na odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov Městu Tišnov je předložen návrh na odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 1708/35 a parc.č. 2585/43 o celkové výměře 825 m 2 ve vlastnictví pana J. V., bytem H. M. Pozemek parc.č. 1708/35 je v katastru nemovitostí veden jako vodní plocha se způsobem využití koryto vodního toku a pozemek parc.č. 2585/43 je veden jako orná půda. Jedná se o pozemky u silnice na Hradčany. Vlastník pozemků navrhuje kupní cenu ve výši Kč.(700 Kč/ m 2 ) Majetková komise doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města neschválit odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 1708/35 o výměře 448 m 2 a parc.č. 2585/43 o výměře 377 m 2 ve vlastnictví J. V., nar., trvale bytem H. M. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 2, přítomno 8 6/10

7 5. Dušan Jarošek, IČ: , se sídlem Hlučín - žádost o pronájem pozemku parc. č. 1512/7 a objektů na parc.č.st. 1991, parc.č.st.1992, parc.č.st.1993, vše v k.ú. Tišnov Pan Dušan Jarošek žádá o dlouhodobý pronájem pozemku parc. č. 1512/7 a objektů na parc.č.st. 1991, parc.č.st.1992, parc.č.st.1993, vše v k.ú. Tišnov vč. objektu štoly v podzemní části za účelem uplatnění podnikatelského záměru - skladování a výroby zahradnických produktů. Jedná se o inženýrskou speciální podzemní stavbu betonové a zděné konstrukce ve tvaru "U", která byla zkolaudována v roce 1986 jako "pokusná štola" a přidružené stavby s pozemky parc.č.st (stavba laboratoře), 1992 (vchod do štoly), 1993 (východ ze štoly) a parc.č. 1512/7 o výměře 1606 m 2. Tento objekt byl bezúplatně převeden do majetku města Tišnov v roce 2008 Fyziologickým ústavem AV ČR. Informace podala paní Svobodová, žadatel má zájem o dlouhodobý pronájem. Komise se shodla, že není vhodné pronajímat nemovitost na dobu delší než 7 let. Podnikatelský záměr je v souladu s návrhy jednotlivých komisí rady města z roku 2008, kdy bylo využití štoly jednotlivými komisemi rady města projednáváno. Majetková komise doporučuje radě města schválit vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1512/7 o výměře m 2 vč. podzemního objektu a dále pozemků parc.č.st o výměře 71 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če, parc.č.st o výměře 15 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če, a parc.č.st o výměře 17 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Tišnov. Podmínky pro podání žádosti: a) uvést podnikatelský záměr b) uvést nabízenou výši nájmu za rok v Kč, bez DPH a vč. DPH c) uvést předpokládanou dobu nájmu, maximálně na 7 let s možností prodloužení nebo přechodu na dobu neurčitou 6. Projednání stavu objektu bez čísla popisného na ul. Osvobození v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov o výměře 176 m 2 Opětovně byla na město Tišnov doručena žádost od Společenství vlastníků SVJ Osvobození o sdělení ohledně kotelny, která je umístěna vedle bytového domu čp. 1660, jak bude dále s kotelnou naloženo a zda je plánována její oprava či jiné využití či odstranění. Dle dopisu od SVJ kotelna stále chátrá a v místě kde stojí a kde je její komín není ani zateplená zeď a v sousedních bytech je chladněji, objevuje se plíseň, atd. Kotelna může být nebezpečná i pro děti a osoby, které se kolem pohybují. Jedná se o budovu bez čísla popisného v těsné blízkosti bytového domu čp. 1660, která byla v roce 2005 vrácena společností TEPLO T s.r.o. zpět městu Tišnov. Technologie kotelny byla zdemontována. Dle znaleckého posudku č /2013 zpracovaného Ing. Janou Jurákovou ze dne je cena podle cenového předpisu Kč, odhad ceny obvyklé činí Kč. 7/10

8 Objekt byl využíván Diecézní charitou Brno jako sklad a v roce 2006 byl vyhlášen záměr prodeje této nemovitosti Diecézní charitě Brno. Diecézní charita Brno od záměru odkoupení bývalé kotelny ustoupila z důvodu špatné dostupnosti z města pro starší a hendikepované osoby, omezené parkovací plochy pro personál, nevhodného okolního prostředí pro provozování projektu pro seniory a hlavně z důvodu vysokých nákladů na rekonstrukci. Další vyhlášené záměry pronájmu nebo prodeje: dne záměr pronájmu, případně prodeje, dne záměr prodeje, případně pronájmu, dne záměr prodeje, dne záměr prodeje objektu, dne RM záměr prodeje objektu. Žádný z těchto záměrů nebyl realizován. Po vyhlášeném záměru prodeje objektu ze dne byla dne doručena jedna zalepená obálka č.j Majetková komise provedla dne otevírání a vyhodnocení nabídky. Předložená nabídka splňovala všechny podmínky záměru, MK doporučila schválit prodej této nemovitosti. Při zpracovávání projektové dokumentace na základě provedeného výpočtu parkovacích míst dle ČSN pro zamýšlenou provozovnu vznikla potřeba 3 parkovacích míst tak, aby docházková vzdálenost byla nejvýše 200 m. U předmětné kotelny K 16 je problematické upravit plochu pro parkování především z důvodů sklonu pozemku, umístění popelnicových stání a vjíždění na parkovací místo přes chodník. Záměr prodeje byl z těchto důvodů zrušen. Proběhla diskuze o stavu a využití kotelny. Velkým problémem je bytový dům vedle kotelny, kde dochází k jeho poškozování - zatékání, plíseň. Na schodišti za kotelnou je neustálý nepořádek, jsou rozbité skleněné výplně. Dle názoru komise bude vhodné vzhledem k neúspěšným záměrům prodeje či pronájmu objekt odstranit a podílet se na následném zateplení bytového domu v místě po odstranění kotelny a komína. Pro stanovení ceny a výběr firmy bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci demolice objektu. V místě po odstranění objektu by bylo vhodné zbudovat parkoviště, vzhledem ke špatné situaci parkován v ulici Osvobození. Usn esení: Majetková komise doporučuje radě města schválit odstranění objektu bez čp/če na parcele č.st v k.ú. Tišnov. 7. Park pod kostelem - uzavření budoucích smluv Plánovanou realizací akce Park pod kostelem v Tišnově budou mimo jiné dotčeny části pozemku parc.č. 197 ve vlastnictví Petra Topinky a část pozemku parc.č. 198/2 v k.ú. Tišnov ve vlastnictví paní M. K. Pro potřeby stavebního řízení a budoucího majetkoprávního vypořádání budou mezi vlastníky dotčených pozemků a stavebníkem, tedy městem Tišnov, uzavřeny budoucí smlouvy. Ohledně pozemku parc.č. 197, který bude stavbou dotčen v rozsahu cca 90 m 2, bude uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě s kupní cenou 800 Kč/m 2. S paní K. bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí směnné smlouvy. Směna pozemků vychází z požadavku paní K., umístit park v této části v určité vzdálenosti od domu č.p. 914 v k.ú. Tišnov tak, aby byla zajištěna přijatelná míra soukromí 8/10

9 pro obyvatele výše uvedeného domu. Výměra směňovaných částí bude činit cca 90 m 2 a bude určena na základě zaměření skutečného provedení stavby budoucího oplocení. Informace podal pan Suchomel. Bylo jednáno o kupní ceně a kdo uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Majetková komise doporučuje Radě města doporučit Zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Tišnov a P. T., nar., trvale bytem T., na odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 197 za kupní cenu ve výši 800 Kč/m 2. Majetková komise doporučuje, aby daň z nabytí nemovitých věcí uhradilo město Tišnov. Majetková komise doporučuje Radě města doporučit Zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí směnné smlouvy mezi městem Tišnov a M. K., nar., trvale bytem T., na směnu části pozemku parc.č. 201 za část pozemku parc.č. 198/2, oba v k.ú. Tišnov. 8. Prodej pozemku parc.č.st o výměře 165 m 2 včetně objektu technického vybavení bez č.p./č.e., v k.ú. Tišnov Na základě vyhlášeného záměru prodeje pozemku parc. č. st v k.ú. Tišnov o výměře 165 m 2, jehož součástí je objekt technického vybavení bez č.p./č.e., byla na město Tišnov doručena jedna zalepená obálka čj /2014 dne Majetková komise provedla dne otevírání obálky a vyhodnocení nabídky. Nabídka byla doručena společně od M. R., bytem v T. a J. H., bytem v L. Nabízená kupní cena je Kč. Žadatelé by nemovitosti odkoupili za účelem zbudování a provozování veřejné sauny. Předložená nabídka splňuje všechny podmínky záměru. Současně s žádostí o prodej objektu byla žadateli - paní J. H. a panem M. R. podána i žádost o pronájem části pozemku před objektem parc. č. 786/30 v k.ú. Tišnov o výměře cca 35 m 2 pro potřeby zajištění parkovacích stání pro budoucí záměr. Pro zbudování parkovacích stání bude třeba upravit povrch stávajícího vjezdu, rozšířit ho a dále odstranit krajní keř v zeleném pásu. Majetková komise doporučuje schválit pronájem části pozemku za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Podmínky pro podání žádosti: a) uvést podnikatelský záměr - splněno b) uvést nabízenou výši kupní ceny - splněno c) závazek kupujícího, že připojí tento objekt na zbudovanou přípojku tepla (vytápění na centrální zásobování teplem) nebo uhradí městu Tišnov veškeré náklady spojené s vybudování a zrušením teplovodní přípojky - splněno d) prohlášení žadatele, že je mu známa skutečnost, že součástí objektu je cca 20 m vysoký pětiprůduchový zděný komín - splněno 9/10

10 e) závazek kupujícího uhradit vedle kupní ceny i náklady spojené s prodejem a daň z převodu nemovitostí - splněno f) úhrada vratné kauce ve výši Kč před podpisem kupní smlouvy. Kauce bude vrácena po dokončení stavby, doložení vydaného kolaudačního rozhodnutí a doložení podepsané smlouvy o připojení na CZT - splněno I nformace o nemovitosti: V účetní evidenci města jsou předmětné nemovitosti vedeny v hodnotě: budova ,50 Kč, pozemek Kč. Znaleckým posudkem zpracovaným soudním znalcem Ing. Janou Jurákovou dne pod č /2014 je stanovena odhadní cena obou nemovitostí podle cenového předpisu na Kč. Odhad obvyklé ceny je Kč. V 16:05 h odešel pan Bednář - před hlasováním o návrhu usnesení. Počet členů 7, MK je usnášeníschopná. 1. Majetková komise doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov o výměře 165 m 2 jehož součástí je objekt technického vybavení bez č.p./č.e., panu M. R., nar., bytem v T. a paní J. H., nar., bytem v L., za účelem zbudování a následného provozování veřejné sauny, za kupní cenu Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0, přítomno 7 2. Majetková komise doporučuje radě města schválit pronájem části pozemku před objektem parc. č. 786/30 v k.ú. Tišnov o výměře cca 35 m 2 panu M. R., nar., bytem v T. a paní J. H., nar., bytem v L., pro potřeby zajištění parkovacích stání pro budoucí záměr za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0, přítomno 7 Závěr Jednání majetkové komise zakončil předseda majetkové komise Ing. Karel Souček v 16,35 h. Předsedající: Ing. Karel Souček, předseda MK Zapsala: Ing. Monika Svobodová, tajemník MK 10/10

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Z Á P I S č. 4/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 1.4.2014

Z Á P I S č. 4/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 1.4.2014 Z Á P I S č. 4/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 1.4.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr Toman,

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne 19. 6. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:44 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S členů,

Více

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Z Á P I S č. 03/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 03/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 03/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 25.2.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr Toman,

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 12. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15.43 hod v Hospůdce Pod Květnicí. Přítomno: 7 členů, MK je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 2. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 5.6.2012 Přítomni: 6 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, JUDr.

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne 10. 10. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:33 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 11. 7. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů, MK je

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2017 ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2017 ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2017 ze dne 15. 8. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 5/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 5/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 5/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10. 5. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 7. 3. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů,

Více

Z Á P I S č. 1/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 1/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 1/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12. 1. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:30 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 2/2018 ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 2/2018 ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 2/2018 ze dne 13. 2. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:34 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno:

Více

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice.

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 019 dne 13.3.2019 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S (6) členů,

Více

ZÁPIS. Zahájení. Přítomno:. Jmenovitě: Nepřítomen: Mgr. Milan Halouzka - omluven. Navržený program:

ZÁPIS. Zahájení. Přítomno:. Jmenovitě: Nepřítomen: Mgr. Milan Halouzka - omluven. Navržený program: ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.4/2018 dne 17. 4. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno:. 7 členů,

Více

Z Á P I S č. 8/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 9. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:30 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Z Á P I S č. 6/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 28.8.2012

Z Á P I S č. 6/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 28.8.2012 Z Á P I S č. 6/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 28.8.2012 Přítomni: 7 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila

Více

Z Á P I S č. 9/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 9/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 9/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 18. 10. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:33 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 11. 4. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů, MK je

Více

Z Á P I S č. 9/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 10. 2015

Z Á P I S č. 9/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 10. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 10. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Jiřina Frýbová, Ing. Petra Dokládalová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 RM schvaluje: 1. Uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Evou Wagnerovou, jejíž předmětem je vypracování architektonické studie Park pod kostelem dle předloženého

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova ze dne 9. 5. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:39 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 8 členů, MK

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 7. 11. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:30 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 8 členů, MK je

Více

Z Á P I S č. 4/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 4/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 4/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 24.03.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S z 6. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 26. června 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 3/2018 dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 3/2018 dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 3/2018 dne 13. 3. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: 5 (7)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 8/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 16 ze dne 14.01.2015 Návrh výpovědi z nájemní smlouvy č. 2957004813 ze dne 10.6.2013, včetně všech dodatků, s MgA. Gabrielou Kontra,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 2794/2016 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 1. února 2016 Zápis

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

ZÁPIS. Zahájení. 5. Převod vlastnictví k jezu na řece Svratce

ZÁPIS. Zahájení. 5. Převod vlastnictví k jezu na řece Svratce ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 4/2019 dne 10.4.2019 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:04 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: 7 (8)

Více

ZÁPIS. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:05 hod v krizové místnosti radnice.

ZÁPIS. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:05 hod v krizové místnosti radnice. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2019 dne 10.7.2019 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:05 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: 6 členů,

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova)

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova) Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Datum: 17.10.2018 Účast: členové KRMM dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná (přítomno 5 členů ze 7 členů) Omluveni: Ing. Jiří Hacaperka Nepřítomen:

Více

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Datum: 14.03.2018 Účast: členové KRMM dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná (přítomni 4 členové ze 7 členů) Omluveni: Mgr. Marek Školoud,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 329/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 298 ze dne 13.05.2015 Zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Prahy 3 č. 455 ze dne 18.3.2014, ke schválení směny pozemku

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice.

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.7/2018 dne 14. 8. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: 7 členů,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 1. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:30 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: 7 členů, MK je

Více

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Chemiků 128, 530 09 Pardubice Z á p i s z 69. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 14. 6. 2018 v 16:30 hodin v budově Úřadu

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12. 9. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:33 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 8 členů, MK je

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 22. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 19.4.2018 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 1044. Zastupitelstvo města v souladu

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: zveřejňuje

Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: zveřejňuje a usnesením č. 20 Zastupitelstva města Vimperk ze dne 13.12.2010 záměr č. 1/1/11 prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.2. z jednání bytové komise, konaného dne zasedací místnost "C" ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4

Městská část Praha 11. Zápis č.2. z jednání bytové komise, konaného dne zasedací místnost C ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 Městská část Praha 11 Zápis č.2 z jednání bytové komise, konaného dne 12.02.2015 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: zasedací místnost "klub" ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 Usnášeníschopnost:

Více

Zápis z jednání bytové komise dne

Zápis z jednání bytové komise dne Zápis z jednání bytové komise dne 13. 06. 2016 Přítomni: p. Radomír Baszó, Ivo Valášek, JUDr. Karel Krčmárik, Milan Získal Nepřítomni: Tomáš Mikula omluven, Host: 20/16 BK projednala a doporučuje RM schválit

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S z 4. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 21. května 2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice v Uničově

USNESENÍ z 39. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice v Uničově USNESENÍ z 39. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice v Uničově UR01/39/2016 Schválení programu 39. schůze Rady města Uničova program 39.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 09.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 627/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 126 ze dne 22.09.2015 Zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 455 ze dne 18.3.2014, ke směně pozemku

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Datum: 11.04.2018 Účast: členové KRMM dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná (přítomno 5 členů ze 7 členů) Omluveni: Ing. Jiří Hacaperka, Karel

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Změna kupní smlouvy mezi městem Tišnov a manželi M. ve věci prodeje kotelny K11 na ulici Dřínová v Tišnově

Změna kupní smlouvy mezi městem Tišnov a manželi M. ve věci prodeje kotelny K11 na ulici Dřínová v Tišnově Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 16.04.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp Zápis č. 14 z 14. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 4. ledna 2017 v 16,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: Ing. Jan

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S ze 2. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 26. března 2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

záměr č. 42/16/10 Město Vimperk si vyhrazuje právo od svého záměru odstoupit.

záměr č. 42/16/10 Město Vimperk si vyhrazuje právo od svého záměru odstoupit. a usnesením č. 394 Rady města Vimperk ze dne 19.4. 2010 záměr č. 41/16/10 pronájmu a případně i budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 16

Město Broumov určeno Radě města č. 16 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: 25.05.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr 18.05., 19.05.2015 předloženo RM dne: 20.05. 2015 Komentář:

Více

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Datum: 10.02.2016 Účast: členové KRMM dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná (přítomno 7 členů ze 7 členů) Omluveni: - Nepřítomen: - Hosté:

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž.

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1191 o výměře 262 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou Statutární město Jablonec nad Nisou nabylo v lednu 2016 smlouvou o bezúplatném převodu č. 963-2015-OE/OMP bez omezujících

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

D ů v o d o v á z p á v a

D ů v o d o v á z p á v a D ů v o d o v á z p á v a 1., 2., 3. prodej nebytových jednotek č. 1, 3 a 4 na st.p.č. 63/4, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Jedná se o prodej nebytových jednotek užívaných jako garáže, které se nacházejí

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul.

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 877/2016/OP dne 12.12.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Nabytí pozemku - schválení A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 5338

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 2. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27. 2. 2014 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor)

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor) Materiál číslo: 8 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Z Á P I S č. 7/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 7/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 7/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 8. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 02.11. 2015 Zápis č. 7/2015 z Komise bytové RM Sezimovo Ústí, ze dne 21. 10. 2015 (mat. č. 361/2015) Usnesení č. 363/2015 I. Bere na vědomí zápis

Více

OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.)

OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.) Podklady na zasedání ZM dne: 27.11.2014 OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.) Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval:

Více

Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 22/10/2015 ze dne odkup pozemků parc. č. 1510/8, 1510/11 a 1510/12 v k. ú.

Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 22/10/2015 ze dne odkup pozemků parc. č. 1510/8, 1510/11 a 1510/12 v k. ú. V Odrách 24.01.2018 Návrh k projednání na 27. zasedání Zastupitelstva města Odry konaném dne 31.01.2018 Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 22/10/2015 ze dne 16.12.2015 odkup pozemků parc. č. 1510/8,

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 946/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 946/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 946/2 o výměře 16 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky Oddělení správy veřejné zeleně podalo podnět k vypořádání p.p.č. 946/2 v k.ú. Jablonecké Paseky, která je oplocena a užívána

Více

Město Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO:

Město Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: a usnesením č. 421 Rada města Vimperk ze dne 4.5.2009 záměr č. 43/18/09 prodeje pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a hospodaření s obecními byty Rady města Přerova ze dne 4. 2.

Zápis č. 2 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a hospodaření s obecními byty Rady města Přerova ze dne 4. 2. Zápis č. 2 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a hospodaření s obecními byty Rady města Přerova ze dne 4. 2. 2015 Přítomni: Karel Bořuta Mgr. Jarmila Ižová František

Více

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 25/2014 str. 1 / 5 Do zastupitelstva města dne: 16.6.2014 Bod č. 15 Okruh: Majetkové záležitosti Věc: Směna pozemku p.č. 271/1 a části pozemku p.č. 324/1

Více