Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007"

Transkript

1

2 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner 8 Company Statutory Bodies 10 Company Management 10 Company Organisational Structure 12 Foreword from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors 14 Reference Contracts for ZAPA beton a.s. during The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Czech Republic 18 The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Slovak Republic 20 Production and Sales (ZAPA beton a.s., Group, Czech and Slovak Republics and Total) 22 Technologies, Research and Development, Quality 26 Ecology 28 Mobile Technology 30 Design 32 Public Relations 34 Employees 36 Important Events Happening after the Balance Date 38 Expected Developments in the Activities of the Accounting Unit 38 Financial Section 40 Prezentační část 5 Profil společnosti 7 Historie a současnost 7 Základní údaje o společnosti 9 Akcionář společnosti 9 Statutární orgány společnosti 11 Vedení společnosti 11 Organizační struktura společnosti 13 Slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 15 Referenční zakázky ZAPA beton a.s. roku Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton v České republice 19 Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton ve Slovenské republice 21 Výroba a tržby (ZAPA beton a.s. a skupina, v České republice, ve Slovenské republice a celkem) 23 Technologie, Výzkum a vývoj, Jakost 27 Ekologie 29 Mobilní technika 31 Design 33 Vztahy s veřejností 35 Zaměstnanci 37 Významné skutečnosti po rozvahovém dni 39 Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky 39 Finanční část 41 Report of the Supervisory Board 42 Financial Statements of ZAPA beton a.s. for Notes to the Financial Statements of ZAPA beton a.s. for Selected Financial Indicators of ZAPA beton a.s. 92 Report on the Audit of the Annual Report of ZAPA beton a.s. for Consolidation Section 98 Zpráva dozorčí rady 43 Účetní závěrka ZAPA beton a.s Příloha k účetní závěrce ZAPA beton a.s Vybrané finanční ukazatele ZAPA beton a.s. 93 Zpráva o auditu Výroční zprávy ZAPA beton a.s Konsolidační část 99 Equity Participations of ZAPA beton a.s. 100 Related Party Transactions Report 102 Fundamental Data Pertaining to Companies Consolidated as Part of the ZAPA beton Group 106 Consolidation Methodology Applied to the 2007 Annual Financial Statements (Consolidation Rules) 112 Consolidated Financial Statements of ZAPA beton a.s. for Audit Report for the Consolidated Accounting Unit for Přehled majetkových účastí ZAPA beton a.s. 101 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 103 Základní údaje o společnostech konsolidujících se do skupiny ZAPA beton 107 Metodika konsolidace roční účetní závěrky 2007 (konsolidační pravidla) 113 Konsolidovaná účetní závěrka ZAPA beton a.s Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky ZAPA beton a.s Contacts of the ZAPA beton Group 126 Branch Map of the ZAPA beton Group 127 Kontakty skupiny ZAPA beton 126 Mapa provozoven skupiny ZAPA beton 127 3

3 4 Presentation Section

4 Prezentační část 5

5 Company Profile The Past and the Present ZAPA beton has played an important role in shaping the appearance of the modern Czech and Slovak ready mixed concrete markets, becoming one of the main players in these markets even during its relatively short existence. The company is part of the multinational holding company Buzzi Unicem, which operates mainly in the sphere of cement and ready mixed concrete production in Europe, Ukraine, Russia, USA and Mexico. ZAPA comes under the management of the holding company via its sole shareholder, the German company Dyckerhoff Aktiengesellschaft. The production and business activities of ZAPA beton a.s. are divided regionally (Bohemia, Moravia); the production is organised on the level of individual units (concrete mixing plants, quarries or grinding plants) while the management of the company (economic, financial and administrative control) is organised centrally. The company does not have any organisational unit abroad. At the end of 2007 ZAPA beton a.s. owned 55 concrete mixing plants, 2 quarries and 2 grinding plants in the Czech Republic and through its subsidiary companies it also controlled another 6 concrete mixing plants and 2 sand pits. In the Slovak Republic it had 22 concrete mixing plants and one gravel pit. Whilst one gravel pit under the ZAPA beton brand is operated in Hungary. ZAPA beton a.s. participated in establishing the Czech Association of Concrete Producers and its subsidiary company, ZAPA beton SK s.r.o. has been a member of the Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers since ZAPA beton years and events: company founded by Mr Jiří Pavlica - first plant in Prague plants in Prague plants, expansion to central Bohemia plants, expansion to eastern Bohemia and Moravia - transformed to a limited liability company transformed to a joint-stock company purchase of % of ZAPA beton a.s. shares by Dyckerhoff - acquisition of the subsidiary company VIA VODA spol. s r.o foundation of the subsidiary company ZAPA UNISTAV, s.r.o entry onto the Slovak market, foundation of the subsidiary company ZAPA beton SK s.r.o. - acquisition of EKO ZAPA beton, a.s expansion onto the Hungarian market, foundation of the subsidiary company ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. - takeover of the ownership interests in the subsidiary companies of Dyckerhoff: Bohemia Beton Union Děčín s.r.o., Beton Union Plzeň s.r.o., BLANK BETON CHEB, k.s., ZS BETON CHEB, s.r.o., BLANK BETON MOST, k.s. and MOST BETON, s.r.o. (in 2003 and 2004 the last four companies named merged in ZAPA beton a.s.) increase in Dyckerhoff s ownership interest to 100 % - gradual acquisition of 45.6 % of the shares in Pískovny Hrádek a.s ZAPA beton a.s. surpassed 1 million m 3 of ready mixed concrete produced in one year - the ZAPA beton Group was the Czech market leader this year for the first time the ZAPA beton Group produced over 2 million m 3 in the Czech Republic and Slovakia - the Group was again the leader in the Czech market this year - shares in Pískovny Hrádek a.s. were increased to 50.6 % and in Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. to 100 % - merger of the subsidiary VIA VODA spol. s r.o. with ZAPA beton a.s purchase of the remaining shares in Pískovny Hrádek a.s., meaning 100 % ownership - sale of Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. 6

6 Profil společnosti Historie a současnost Společnost ZAPA beton sehrála významnou roli při vytváření moderní podoby českého i slovenského trhu transportbetonu a stala se na nich - během své relativně krátké existence - jedním z velkých hráčů. Je součástí nadnárodního holdingu Buzzi Unicem, operujícího především v oblasti výroby cementu a transportbetonu v Evropě, na Ukrajině, v Rusku, USA a Mexiku. Podléhá jeho řízení prostřednictvím svého jediného akcionáře, německé společnosti Dyckerhoff Aktiengesellschaft. Výrobní a obchodní aktivity ZAPA beton a.s. mají regionální členění (Čechy, Morava); výroba probíhá na úrovni jednotlivých středisek (betonáren, lomů či drtíren), zatímco správa společnosti (ekonomické, finanční a administrativní řízení) je vykonávána centrálně. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Ke konci roku 2007 vlastnila ZAPA beton a.s. v ČR 55 betonáren, 2 lomy a 2 drtírny a prostřednictvím dceřiných společností provozovala dalších 6 betonáren a 2 pískovny. Na Slovensku měla 22 betonáren a štěrkovnu. Štěrkovna pod hlavičkou ZAPA beton funguje i v Maďarsku. ZAPA beton a.s. stála u založení Svazu výrobců betonu ČR a dceřiná společnost ZAPA beton SK s.r.o. je od roku 2005 členem Slovenské asociácie výrobcov transportbetónu. ZAPA beton roky a události: založení společnosti Jiřím Pavlicou - první provozovna v Praze provozovny v Praze provozoven, rozšíření do středních Čech provozoven, expanze do východních Čech a na Moravu - přeměna na společnost s ručením omezeným přeměna na akciovou společnost převzetí 49,97 % akcií ZAPA beton a.s. společností Dyckerhoff - akvizice dceřiné společnosti VIA VODA spol. s r.o založení dceřiné společnosti ZAPA UNISTAV, s.r.o vstup na slovenský trh, založení dceřiné společnosti ZAPA beton SK s.r.o. - akvizice dceřiné společnosti EKO ZAPA beton, a.s rozšíření na maďarský trh, založení dcery ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. - převzetí podílů na dceřiných společnostech firmy Dyckerhoff: Bohemia Beton Union Děčín s.r.o., Beton Union Plzeň s.r.o., BLANK BETON CHEB, k.s., ZS BETON CHEB, s.r.o., BLANK BETON MOST, k.s. a MOST BETON, s.r.o. (poslední 4 jmenované společnosti fúzují v letech 2003 a 2004 se ZAPA beton a.s.) navýšení podílu společnosti Dyckerhoff na ZAPA beton a.s. až na 100 % - postupné získání 45,6 % akcií Pískoven Hrádek a.s ZAPA beton a.s. překonává hranici 1 milionu m 3 vyrobeného transportbetonu za rok - skupina ZAPA beton je v ČR v tomto roce poprvé tržním leaderem skupina ZAPA beton vyrobila v ČR a SR přes 2 miliony m 3 - v tomto roce je skupina opět v čele českého trhu - navýšení podílů v Pískovnách Hrádek a.s. na 50,6 % a v Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. na 100 % - fúze dceřiné společnosti VIA VODA spol. s r.o. se ZAPA beton a.s dokoupení podílu v Pískovnách Hrádek a.s. do 100 % - prodej společnosti Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. 7

7 Company Profile Fundamental Company Data Company name: ZAPA beton a.s. Company ID No.: Tax ID No.: CZ Registered office: Vídeňská 495, Praha 4 Postcode: Telephone: Fax: Http: Date of incorporation: Legal form: joint-stock company Business activities: - Purchase of goods for the purpose of their resale and sale (except for goods listed in Appendices 1, 2 and 3 of the cited Act) - Leasing of real estate with the provision of other than basic services connected with the lease - Repairing of motor vehicles - Leasing of movable assets - Mediation in the transportation of cement materials and their storage - Mediation activity in the area of trade and services - Production of goods from cement - Leasing of motor vehicles - Leasing of industrial goods - Road freight transport - Mining activity and activity performed using mining methods per the scope stipulated in Act No. 61/1988 Coll. - Production and storage of concrete mixtures - Waste management business activities - Hazardous waste management business activities - Research and development in the construction industry - Activities of accounting consultants, bookkeeping, keeping of tax records - Activities of business, financial, organisational and economic consultants - Testing laboratory - Production not classified elsewhere in the sphere of aggregates - Operation of filling stations with fuels Registered capital: 300,200,000 CZK (3,002 registered shares with nominal value of CZK 100,000) Commercial Register: entered in the Commercial Register, maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File No Company Owner Dyckerhoff Aktiengesellschaft 100 % 8

8 Profil společnosti Základní údaje o společnosti Obchodní firma: ZAPA beton a.s. IČ: DIČ: CZ Sídlo: Vídeňská 495, Praha 4 PSČ: Telefon: Fax: Http: Datum vzniku: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit. zákona) - pronájem nemovitého majetku s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem - opravy motorových vozidel - pronájem movitého majetku - zprostředkování dopravy cementových materiálů a jejich uložení - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - výroba cementového zboží - pronájem motorových vozidel - pronájem průmyslového zboží - silniční motorová doprava nákladní - hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ust. zákona č. 61/1988 Sb. - výroba a uložení betonových směsí - podnikání v oblasti nakládání s odpady - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - výzkum a vývoj v oblasti stavebnictví - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - zkušební laboratoř - výroba jinde nezařazená v oblasti kameniva - provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami Základní kapitál: Kč (3 002 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč) Obchodní rejstřík: zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4785 Akcionář společnosti Dyckerhoff Aktiengesellschaft 100 % 9

9 Company Profile Company Statutory Bodies Bord of Directors Supervisory Board Jiří Pavlica Chairman Georg Kleger Chairman Vlastimil Hanáček Member Walter Ritter Member Jaromír Chmela Member Bohuslav Kučera Member Company Management Jiří Pavlica Peter Markulinec Vlastimil Hanáček Ivan Martinča Roman Pochylý Jörg Wild Managing Director Director for Bohemia Director for Moravia Finance Director Technical Director Director of Quarries and Sandpits 10

10 Profil společnosti Statutární orgány společnosti Představenstvo Dozorčí rada Jiří Pavlica předseda Georg Kleger předseda Vlastimil Hanáček člen Walter Ritter člen Jaromír Chmela člen Bohuslav Kučera člen Vedení společnosti Jiří Pavlica Peter Markulinec Vlastimil Hanáček Ivan Martinča Roman Pochylý Jörg Wild generální ředitel ředitel oblasti Čechy ředitel oblasti Morava finanční ředitel technický ředitel ředitel pro oblast lomů a pískoven 11

11 Company Profile Company Organisational Structure of ZAPA beton a.s. General Meeting of the Shareholders Supervisory Board Board of Directors Managing Director Director for Bohemia Director for Moravia Director of Quarries and Sandpits Accredited Testing Laboratory Quality Management Department Technical Director Finance Director Advertising and Public Relations Operating Plants Operating Plants Operating Plants Technical Department Bohemia Subsidiaries Sales Department Sales Department Sales Department Technical Department Moravia Economic Department Central Dispatching Central Dispatching Development Department Work Health and Safety, Fire Protection and Insurance Department Legal Department Supplies Supplies Technical Department Transport Department Transport Department Metrologist Technology Department Technology Department Metrologist Metrologist IT Department 12

12 Profil společnosti Organizační struktura společnosti ZAPA beton a.s. Valná hromada akcionářů Dozorčí rada Představenstvo Generální ředitel Ředitel oblasti Čechy Ředitel oblasti Morava Ředitel pro oblast lomů a pískoven Akreditovaná zkušební laboratoř Oddělení řízení jakosti Technický ředitel Finanční ředitel Reklama a public relations Provozovny Provozovny Provozovny Technické oddělení Čechy Dceřiné společnosti Obchodní oddělení Obchodní oddělení Obchodní oddělení Technické oddělení Morava Ekonomické oddělení Centrální dispečink Centrální dispečink Oddělení rozvoje Oddělení BOZP, PO a pojištění Právní oddělení Zásobování Zásobování Technické oddělení Oddělení dopravy Oddělení dopravy Metrolog Oddělení technologie Oddělení technologie Metrolog Metrolog Oddělení IT 13

13 Foreword from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors Dear Business Partners, Dear Colleagues, we entered 2007 with great optimism, as further growth was expected in the economy and building production. We closed the previous year with excellent economic results and began the year as the largest manufacturer of ready mixed concrete in the Czech Republic. The above expectations for the economy in 2007 were fulfilled, with gross domestic product rising by 6.6 % and a relatively low rate of inflation of 2.8 % being maintained. Industry showed growth of 8.2 % and overall building production rose by 6.7 %. In 2007 we sold - according to the decision of our shareholder - five of our plants, with an annual production of almost 100,000 m 3. However, after the closing financial results for 2007, I am able to say that we managed to cope, even with the pre-mentioned disandvantage. ZAPA beton a.s., including its subsidiaries in Bohemia and Moravia, produced 1,861, m 3, increasing its year-on-year production by 5.9 %. Our Slovak subsidiary ZAPA beton SK s.r.o. also achieved outstanding results, increasing its production by 23 % to 491, m 3. In total the ZAPA beton Group produced 2,353, m3 in the Czech Republic and Slovakia, increasing its production by almost 200,000 m 3 on the previous year in spite of the unfavourable starting conditions. I therefore consider the results from last year to be highly successful due to the growth in production mentioned and the extremely good economic indicators. My particular thanks go to all our employees. I thank my colleagues in management, who were able to motivate their junior employees even in this difficult situation. However, the greatest thanks must go to the employees at the plants, without whose quality work we would not have achieved these results. Allow me to take this opportunity to also thank all our business partners, who have shown faith in us and trusted us with their orders. We have put a difficult year behind us, one that we have come through with great credit. I therefore believe that the coming year will also be successful. I wish you all the best of health, success at work and family contentment. Jiří Pavlica General Manager and Chairman of the Board of Directors 14

14 Slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Vážení obchodní partneři, milí kolegové, do roku 2007 jsme vstupovali s optimismem. Očekával se další růst ekonomiky i stavební výroby, uplynulý rok jsme uzavřeli s výbornými ekonomickými výsledky a novou sezonu jsme zahajovali jako největší producent transportbetonu v ČR. Očekávání ekonomů se naplnila, hrubý domácí produkt vzrostl o 6,6 % při zachování poměrně nízké inflace 2,8 %. Průmysl dosáhl 8,2 % růstu a celková stavební produkce se v roce 2007 zvýšila o 6,7 %. V tomto roce jsme z rozhodnutí našeho akcionáře prodali našich pět provozoven s roční produkcí téměř m 3. Po uzavření hospodářských výsledků roku 2007 však mohu konstatovat, že i s tímto handicapem jsme se dokázali vyrovnat. ZAPA beton a.s. včetně svých účastí v Čechách a na Moravě vyrobila ,21 m 3 a dokázala tak zvýšit svou produkci meziročně o 5,9 %. Výborných výsledků dosáhla naše slovenská dcera ZAPA beton SK s.r.o., která zvýšila svou výrobu o 23 % na ,65 m 3. Celkově vyrobila skupina ZAPA beton v České a Slovenské republice ,86 m 3 a i přes nepříznivé výchozí podmínky zvýšila svou loňskou produkci o téměř m 3. Výsledky minulého roku proto hodnotím jako velice úspěšné pro již zmíněný nárůst výroby a velmi dobré ekonomické ukazatele. Můj dík patří především všem našim zaměstnancům. Děkuji kolegům ve vedení, kteří dokázali motivovat své podřízené i v této nelehké situaci, největší ocenění si však zaslouží pracovníci v provozu, bez jejichž kvalitní práce bychom těchto výsledků nedosáhli. Dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval i všem našim obchodním partnerům, kteří nám dávají svou důvěru a svěřují nám své zakázky. Máme za sebou nelehký rok, ve kterém jsme obstáli se ctí. Věřím proto, že i ten následující pro nás bude úspěšný, a přeji vám do něj hodně zdraví, pracovních úspěchů a rodinné pohody. Jiří Pavlica generální ředitel a předseda představenstva 15

15 Reference Contracts for ZAPA beton a.s. during 2007 Administrative and commercial construction: ECE Arkády Pankrác (Prague) Office Park Budějovická HOCHTIEF Trianon (Prague) Pilsen Plaza, commercial and entertainment centre (Pilsen) Liberec Plaza, commercial and entertainment centre Outlet Airport Praha - Tuchoměřice Kladno Kročehlavy, shopping centre Zlaté Jablko, shopping centre (Zlín) Residential construction: Dolní Břežany centre Popovická, residential complex (Prague) Jesenice u Prahy, residental and commercial complex Infrastructure construction: D47 motorway section 4704 (Lipník nad Bečvou Bělotín) and section 4705 (Bělotín Hladké Životice) By-pass highway around Prague (SOKP) sections 513 and 514 Optimising the Tábor Doubí u Tábora railway line Industrial construction: Hyundai Motor Manufacturing car factory (Nošovice) Halls in Jirny u Prahy Industrie Park halls in Horní Počernice ŠKODA AUTO technology centre hall (Mladá Boleslav) 16

16 Referenční zakázky ZAPA beton a.s. roku 2007 Administrativní a komerční výstavba: ECE Arkády Pankrác (Praha) Office Park Budějovická HOCHTIEF Trianon (Praha) Obchodně - zábavní centrum Pilsen Plaza (Plzeň) Obchodní - zábavní centrum Liberec Plaza Outlet Airport Praha - Tuchoměřice Obchodní centrum Kladno Kročehlavy Obchodní centrum Zlaté Jablko (Zlín) Bytová výstavba: Centrum Dolní Břežany Bytový soubor Popovická (Praha) Bytový a komerční komplex Jesenice u Prahy Infrastrukturní stavby: Dálnice D47 - úseky 4704 (Lipník nad Bečvou Bělotín) a 4705 (Bělotín Hladké Životice) Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) - úseky 513 a 514 Optimalizace železniční trati Tábor Doubí u Tábora Průmyslová výstavba: Automobilka Hyundai Motor Manufacturing (Nošovice) Haly v Jirnách u Prahy Industrie Park haly Horní Počernice Technologické centrum ŠKODA AUTO hala (Mladá Boleslav) 17

17 The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Czech Republic The Ready Mixed Concrete Market within the Czech Republic in (thousands of m 3 ) Source: Czech Association of Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. The Ready Mixed Concrete Market within the Czech Republic - Groups of Producers in 2007 (thousands of m 3 ) Source: Czech Association of Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. Heidelberg* 22,8% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 22,0% CEMEX* 14,3% Skanska* 10,4% FRISCHBETON (ILBAU - Bau Holding)* 6,7% Štěrkovny Dolní Benešov 5,1% Holcim* 4,4% KÁMEN Zbraslav (Asamer)* 2,8% Others 11,6% * members of the Czech Association of Concrete Producers 18

18 Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton v České republice Trh transportbetonu v České republice (tis. m 3 ) Zdroj: Svaz výrobců betonu ČR a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Trh transportbetonu v České republice dle skupin výrobců v roce 2007 (tis. m 3 ) Zdroj: Svaz výrobců betonu ČR a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Heidelberg* 22,8% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 22,0% CEMEX* 14,3% Skanska* 10,4% FRISCHBETON (ILBAU - Bau Holding)* 6,7% Štěrkovny Dolní Benešov 5,1% Holcim* 4,4% KÁMEN Zbraslav (Asamer)* 2,8% Ostatní 11,6% * členové Svazu výrobců betonu ČR 19

19 The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Slovak Republic The Ready Mixed Concrete Market within the Slovak Republic in (thousands of m 3 ) Source: Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. The Ready Mixed Concrete Market within the Slovak Republic - Groups of Producers in 2007 (thousands of m 3 ) Source: Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. Holcim (incl. Hirostavbet, s.r.o.)* 16,7% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 15,1% TBG Doprastav, a.s.* 11,6% Inžinierske stavby, a.s. (Colas)* 4,7% ALAS (Asamer)* 4,7% Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.* 4,5% STRABAG s.r.o.* 4,1% LADCE Betón, s.r.o. (Berger + Lafarge)* 2,9% EKO - BETON, s.r.o.* 2,0% CORRECT Betón, spol. s r.o.* 1,1% HS Beton spol. s r.o.* 0,6% Others 32,0% * members of the Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers 20

20 Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton ve Slovenské republice Trh transportbetonu ve Slovenské republice (tis. m 3 ) Zdroj: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Trh transportbetonu ve Slovenské republice dle skupin výrobců v roce 2007 (tis. m 3 ) Zdroj: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Holcim (vč. Hirostavbet, s.r.o.)* 16,7% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 15,1% TBG Doprastav, a.s.* 11,6% Inžinierske stavby, a.s. (Colas)* 4,7% ALAS (Asamer)* 4,7% Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.* 4,5% STRABAG s.r.o.* 4,1% LADCE Betón, s.r.o. (Berger + Lafarge)* 2,9% EKO - BETON, s.r.o.* 2,0% CORRECT Betón, spol. s r.o.* 1,1% HS Beton spol. s r.o.* 0,6% Ostatní 32,0% * členové Slovenské asociácie výrobcov transportbetónu 21

21 Production and Sales (without influence of consolidation) ZAPA beton a.s. in Production Ready Mixed Concrete Sales of Own Products and Services (m 3 ) (thousands of CZK) ZAPA beton Group in the Czech Republic in Production Ready Mixed Concrete Sales of Own Products and Services* (m 3 ) (thousands of CZK) ZAPA beton a.s. * including companies producing aggregates ZAPA UNISTAV, s.r.o. EKO ZAPA beton, a.s. Beton Union Plzeň s.r.o. Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. BLANK BETON CHEB, k.s. Total (m 3 ) 22

22 Výroba a tržby (bez vlivu konsolidace) ZAPA beton a.s Výroba transportbetonu Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (m 3 ) (tis. Kč) Skupina ZAPA beton v České republice Výroba transportbetonu Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb* (m 3 ) (tis. Kč) ZAPA beton a.s. * včetně společností vyrábějících kamenivo ZAPA UNISTAV, s.r.o. EKO ZAPA beton, a.s. Beton Union Plzeň s.r.o. Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. BLANK BETON CHEB, k.s. Celkem (m 3 ) 23

23 Production and Sales (without influence of consolidation) ZAPA beton Group in the Slovak Republic in Production Ready Mixed Concrete Sales of Own Products and Services* (m 3 ) (thousands of SKK) * including ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft ZAPA beton SK s.r.o. ZAPA beton, s.r.o. Slovpanel Beton, a.s. Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o. Total (m 3 ) ZAPA beton Group in the Czech and Slovak Republics in Production Ready Mixed Concrete (m 3 ) Sales of Own Products and Services (thousands of CZK) CZ SK Total CZ+SK (m 3 ) 24

24 Výroba a tržby (bez vlivu konsolidace) Skupina ZAPA beton ve Slovenské republice Výroba transportbetonu Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb* (m 3 ) (tis. Sk) * včetně ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. ZAPA beton SK s.r.o. ZAPA beton, s.r.o. Slovpanel Beton, a.s. Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o. celkem (m 3 ) Skupina ZAPA beton v České a Slovenské republice celkem Výroba transportbetonu (m 3 ) (tis. Kč) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ČR SR Celkem ČR+SR (m 3 ) 25

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2008

Výroční zpráva / Annual Report 2008 Výroční zpráva / Annual Report 2008 ZAPA beton a.s. Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2008 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2008 Presentation Section Company Profile The Past and the

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Datum zápisu: 16. června 1997 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Spisová značka: B 4785 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: ZAPA beton

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT www.zapa.cz Výroční zpráva / Annual Report 2009 ZAPA beton a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Contents of the Annual Report 2011. Obsah Výroční zprávy 2011. Výroční zpráva. Annual Report. Presentation Section. Prezentační část.

Contents of the Annual Report 2011. Obsah Výroční zprávy 2011. Výroční zpráva. Annual Report. Presentation Section. Prezentační část. Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure 8 Foreword from the Chairman of the Board

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

www.zapa.cz Výroční zpráva

www.zapa.cz Výroční zpráva Výroční zpráva www.zapa.cz Annual Report Annual Report 2 0 1 3 Výroční zpráva 2 0 1 3 Obsah Výroční zprávy 2013 Contents of the Annual Report 2013 Presentation Section Company Profile The Past and the

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA l ANNUAL REPORT ZAPA beton a.s. 'I0. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT ZAPA beton a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA l ANNUAL REPORT ZAPA beton a.s. 'I0. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT ZAPA beton a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA l ANNUAL REPORT ZAPA beton a.s. 'I0 WWW.ZAPA.CZ VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT ZAPA beton a.s. 'I0 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

ZAPA beton a.s. Představení společnosti. Představení společnosti ZAPA beton a.s.

ZAPA beton a.s. Představení společnosti. Představení společnosti ZAPA beton a.s. 0. ZAPA beton a.s. Představení společnosti Přehled majetkových účastí ZAPA beton a.s. 1. ZAPA beton a.s. Beton Union Plzeň s.r.o. 71,2 % ZAPA UNISTAV, s.r.o. 50 % EKO ZAPA beton, a.s. 50 % Pískovny Hrádek

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 presents CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU KATEGORIE U17 part of BADMINTON EUROPE U17 CIRCUIT 22 nd 24 th September 2017 Český Krumlov Czech Republic Organiser: Sportovní

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE AVENIR BUSINESS PARK Radlická 714/113A, 158 00 PRAGUE 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r. o., Diamant Building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Daňové aspekty podnikání v Rakousku Tax Aspects of Doing Business in Austria An independent member of UHY International

Daňové aspekty podnikání v Rakousku Tax Aspects of Doing Business in Austria An independent member of UHY International Daňové aspekty podnikání v Rakousku Tax Aspects of Doing Business in Austria Mag. Georg Stöger 4. listopad 2015, Praha About us 1941 founded in Austria 1991 founded in the Czech Republic 1999 founded in

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více