Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007"

Transkript

1

2 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner 8 Company Statutory Bodies 10 Company Management 10 Company Organisational Structure 12 Foreword from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors 14 Reference Contracts for ZAPA beton a.s. during The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Czech Republic 18 The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Slovak Republic 20 Production and Sales (ZAPA beton a.s., Group, Czech and Slovak Republics and Total) 22 Technologies, Research and Development, Quality 26 Ecology 28 Mobile Technology 30 Design 32 Public Relations 34 Employees 36 Important Events Happening after the Balance Date 38 Expected Developments in the Activities of the Accounting Unit 38 Financial Section 40 Prezentační část 5 Profil společnosti 7 Historie a současnost 7 Základní údaje o společnosti 9 Akcionář společnosti 9 Statutární orgány společnosti 11 Vedení společnosti 11 Organizační struktura společnosti 13 Slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 15 Referenční zakázky ZAPA beton a.s. roku Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton v České republice 19 Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton ve Slovenské republice 21 Výroba a tržby (ZAPA beton a.s. a skupina, v České republice, ve Slovenské republice a celkem) 23 Technologie, Výzkum a vývoj, Jakost 27 Ekologie 29 Mobilní technika 31 Design 33 Vztahy s veřejností 35 Zaměstnanci 37 Významné skutečnosti po rozvahovém dni 39 Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky 39 Finanční část 41 Report of the Supervisory Board 42 Financial Statements of ZAPA beton a.s. for Notes to the Financial Statements of ZAPA beton a.s. for Selected Financial Indicators of ZAPA beton a.s. 92 Report on the Audit of the Annual Report of ZAPA beton a.s. for Consolidation Section 98 Zpráva dozorčí rady 43 Účetní závěrka ZAPA beton a.s Příloha k účetní závěrce ZAPA beton a.s Vybrané finanční ukazatele ZAPA beton a.s. 93 Zpráva o auditu Výroční zprávy ZAPA beton a.s Konsolidační část 99 Equity Participations of ZAPA beton a.s. 100 Related Party Transactions Report 102 Fundamental Data Pertaining to Companies Consolidated as Part of the ZAPA beton Group 106 Consolidation Methodology Applied to the 2007 Annual Financial Statements (Consolidation Rules) 112 Consolidated Financial Statements of ZAPA beton a.s. for Audit Report for the Consolidated Accounting Unit for Přehled majetkových účastí ZAPA beton a.s. 101 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 103 Základní údaje o společnostech konsolidujících se do skupiny ZAPA beton 107 Metodika konsolidace roční účetní závěrky 2007 (konsolidační pravidla) 113 Konsolidovaná účetní závěrka ZAPA beton a.s Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky ZAPA beton a.s Contacts of the ZAPA beton Group 126 Branch Map of the ZAPA beton Group 127 Kontakty skupiny ZAPA beton 126 Mapa provozoven skupiny ZAPA beton 127 3

3 4 Presentation Section

4 Prezentační část 5

5 Company Profile The Past and the Present ZAPA beton has played an important role in shaping the appearance of the modern Czech and Slovak ready mixed concrete markets, becoming one of the main players in these markets even during its relatively short existence. The company is part of the multinational holding company Buzzi Unicem, which operates mainly in the sphere of cement and ready mixed concrete production in Europe, Ukraine, Russia, USA and Mexico. ZAPA comes under the management of the holding company via its sole shareholder, the German company Dyckerhoff Aktiengesellschaft. The production and business activities of ZAPA beton a.s. are divided regionally (Bohemia, Moravia); the production is organised on the level of individual units (concrete mixing plants, quarries or grinding plants) while the management of the company (economic, financial and administrative control) is organised centrally. The company does not have any organisational unit abroad. At the end of 2007 ZAPA beton a.s. owned 55 concrete mixing plants, 2 quarries and 2 grinding plants in the Czech Republic and through its subsidiary companies it also controlled another 6 concrete mixing plants and 2 sand pits. In the Slovak Republic it had 22 concrete mixing plants and one gravel pit. Whilst one gravel pit under the ZAPA beton brand is operated in Hungary. ZAPA beton a.s. participated in establishing the Czech Association of Concrete Producers and its subsidiary company, ZAPA beton SK s.r.o. has been a member of the Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers since ZAPA beton years and events: company founded by Mr Jiří Pavlica - first plant in Prague plants in Prague plants, expansion to central Bohemia plants, expansion to eastern Bohemia and Moravia - transformed to a limited liability company transformed to a joint-stock company purchase of % of ZAPA beton a.s. shares by Dyckerhoff - acquisition of the subsidiary company VIA VODA spol. s r.o foundation of the subsidiary company ZAPA UNISTAV, s.r.o entry onto the Slovak market, foundation of the subsidiary company ZAPA beton SK s.r.o. - acquisition of EKO ZAPA beton, a.s expansion onto the Hungarian market, foundation of the subsidiary company ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. - takeover of the ownership interests in the subsidiary companies of Dyckerhoff: Bohemia Beton Union Děčín s.r.o., Beton Union Plzeň s.r.o., BLANK BETON CHEB, k.s., ZS BETON CHEB, s.r.o., BLANK BETON MOST, k.s. and MOST BETON, s.r.o. (in 2003 and 2004 the last four companies named merged in ZAPA beton a.s.) increase in Dyckerhoff s ownership interest to 100 % - gradual acquisition of 45.6 % of the shares in Pískovny Hrádek a.s ZAPA beton a.s. surpassed 1 million m 3 of ready mixed concrete produced in one year - the ZAPA beton Group was the Czech market leader this year for the first time the ZAPA beton Group produced over 2 million m 3 in the Czech Republic and Slovakia - the Group was again the leader in the Czech market this year - shares in Pískovny Hrádek a.s. were increased to 50.6 % and in Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. to 100 % - merger of the subsidiary VIA VODA spol. s r.o. with ZAPA beton a.s purchase of the remaining shares in Pískovny Hrádek a.s., meaning 100 % ownership - sale of Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. 6

6 Profil společnosti Historie a současnost Společnost ZAPA beton sehrála významnou roli při vytváření moderní podoby českého i slovenského trhu transportbetonu a stala se na nich - během své relativně krátké existence - jedním z velkých hráčů. Je součástí nadnárodního holdingu Buzzi Unicem, operujícího především v oblasti výroby cementu a transportbetonu v Evropě, na Ukrajině, v Rusku, USA a Mexiku. Podléhá jeho řízení prostřednictvím svého jediného akcionáře, německé společnosti Dyckerhoff Aktiengesellschaft. Výrobní a obchodní aktivity ZAPA beton a.s. mají regionální členění (Čechy, Morava); výroba probíhá na úrovni jednotlivých středisek (betonáren, lomů či drtíren), zatímco správa společnosti (ekonomické, finanční a administrativní řízení) je vykonávána centrálně. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Ke konci roku 2007 vlastnila ZAPA beton a.s. v ČR 55 betonáren, 2 lomy a 2 drtírny a prostřednictvím dceřiných společností provozovala dalších 6 betonáren a 2 pískovny. Na Slovensku měla 22 betonáren a štěrkovnu. Štěrkovna pod hlavičkou ZAPA beton funguje i v Maďarsku. ZAPA beton a.s. stála u založení Svazu výrobců betonu ČR a dceřiná společnost ZAPA beton SK s.r.o. je od roku 2005 členem Slovenské asociácie výrobcov transportbetónu. ZAPA beton roky a události: založení společnosti Jiřím Pavlicou - první provozovna v Praze provozovny v Praze provozoven, rozšíření do středních Čech provozoven, expanze do východních Čech a na Moravu - přeměna na společnost s ručením omezeným přeměna na akciovou společnost převzetí 49,97 % akcií ZAPA beton a.s. společností Dyckerhoff - akvizice dceřiné společnosti VIA VODA spol. s r.o založení dceřiné společnosti ZAPA UNISTAV, s.r.o vstup na slovenský trh, založení dceřiné společnosti ZAPA beton SK s.r.o. - akvizice dceřiné společnosti EKO ZAPA beton, a.s rozšíření na maďarský trh, založení dcery ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. - převzetí podílů na dceřiných společnostech firmy Dyckerhoff: Bohemia Beton Union Děčín s.r.o., Beton Union Plzeň s.r.o., BLANK BETON CHEB, k.s., ZS BETON CHEB, s.r.o., BLANK BETON MOST, k.s. a MOST BETON, s.r.o. (poslední 4 jmenované společnosti fúzují v letech 2003 a 2004 se ZAPA beton a.s.) navýšení podílu společnosti Dyckerhoff na ZAPA beton a.s. až na 100 % - postupné získání 45,6 % akcií Pískoven Hrádek a.s ZAPA beton a.s. překonává hranici 1 milionu m 3 vyrobeného transportbetonu za rok - skupina ZAPA beton je v ČR v tomto roce poprvé tržním leaderem skupina ZAPA beton vyrobila v ČR a SR přes 2 miliony m 3 - v tomto roce je skupina opět v čele českého trhu - navýšení podílů v Pískovnách Hrádek a.s. na 50,6 % a v Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. na 100 % - fúze dceřiné společnosti VIA VODA spol. s r.o. se ZAPA beton a.s dokoupení podílu v Pískovnách Hrádek a.s. do 100 % - prodej společnosti Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. 7

7 Company Profile Fundamental Company Data Company name: ZAPA beton a.s. Company ID No.: Tax ID No.: CZ Registered office: Vídeňská 495, Praha 4 Postcode: Telephone: Fax: Http: Date of incorporation: Legal form: joint-stock company Business activities: - Purchase of goods for the purpose of their resale and sale (except for goods listed in Appendices 1, 2 and 3 of the cited Act) - Leasing of real estate with the provision of other than basic services connected with the lease - Repairing of motor vehicles - Leasing of movable assets - Mediation in the transportation of cement materials and their storage - Mediation activity in the area of trade and services - Production of goods from cement - Leasing of motor vehicles - Leasing of industrial goods - Road freight transport - Mining activity and activity performed using mining methods per the scope stipulated in Act No. 61/1988 Coll. - Production and storage of concrete mixtures - Waste management business activities - Hazardous waste management business activities - Research and development in the construction industry - Activities of accounting consultants, bookkeeping, keeping of tax records - Activities of business, financial, organisational and economic consultants - Testing laboratory - Production not classified elsewhere in the sphere of aggregates - Operation of filling stations with fuels Registered capital: 300,200,000 CZK (3,002 registered shares with nominal value of CZK 100,000) Commercial Register: entered in the Commercial Register, maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File No Company Owner Dyckerhoff Aktiengesellschaft 100 % 8

8 Profil společnosti Základní údaje o společnosti Obchodní firma: ZAPA beton a.s. IČ: DIČ: CZ Sídlo: Vídeňská 495, Praha 4 PSČ: Telefon: Fax: Http: Datum vzniku: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit. zákona) - pronájem nemovitého majetku s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem - opravy motorových vozidel - pronájem movitého majetku - zprostředkování dopravy cementových materiálů a jejich uložení - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - výroba cementového zboží - pronájem motorových vozidel - pronájem průmyslového zboží - silniční motorová doprava nákladní - hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ust. zákona č. 61/1988 Sb. - výroba a uložení betonových směsí - podnikání v oblasti nakládání s odpady - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - výzkum a vývoj v oblasti stavebnictví - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - zkušební laboratoř - výroba jinde nezařazená v oblasti kameniva - provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami Základní kapitál: Kč (3 002 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč) Obchodní rejstřík: zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4785 Akcionář společnosti Dyckerhoff Aktiengesellschaft 100 % 9

9 Company Profile Company Statutory Bodies Bord of Directors Supervisory Board Jiří Pavlica Chairman Georg Kleger Chairman Vlastimil Hanáček Member Walter Ritter Member Jaromír Chmela Member Bohuslav Kučera Member Company Management Jiří Pavlica Peter Markulinec Vlastimil Hanáček Ivan Martinča Roman Pochylý Jörg Wild Managing Director Director for Bohemia Director for Moravia Finance Director Technical Director Director of Quarries and Sandpits 10

10 Profil společnosti Statutární orgány společnosti Představenstvo Dozorčí rada Jiří Pavlica předseda Georg Kleger předseda Vlastimil Hanáček člen Walter Ritter člen Jaromír Chmela člen Bohuslav Kučera člen Vedení společnosti Jiří Pavlica Peter Markulinec Vlastimil Hanáček Ivan Martinča Roman Pochylý Jörg Wild generální ředitel ředitel oblasti Čechy ředitel oblasti Morava finanční ředitel technický ředitel ředitel pro oblast lomů a pískoven 11

11 Company Profile Company Organisational Structure of ZAPA beton a.s. General Meeting of the Shareholders Supervisory Board Board of Directors Managing Director Director for Bohemia Director for Moravia Director of Quarries and Sandpits Accredited Testing Laboratory Quality Management Department Technical Director Finance Director Advertising and Public Relations Operating Plants Operating Plants Operating Plants Technical Department Bohemia Subsidiaries Sales Department Sales Department Sales Department Technical Department Moravia Economic Department Central Dispatching Central Dispatching Development Department Work Health and Safety, Fire Protection and Insurance Department Legal Department Supplies Supplies Technical Department Transport Department Transport Department Metrologist Technology Department Technology Department Metrologist Metrologist IT Department 12

12 Profil společnosti Organizační struktura společnosti ZAPA beton a.s. Valná hromada akcionářů Dozorčí rada Představenstvo Generální ředitel Ředitel oblasti Čechy Ředitel oblasti Morava Ředitel pro oblast lomů a pískoven Akreditovaná zkušební laboratoř Oddělení řízení jakosti Technický ředitel Finanční ředitel Reklama a public relations Provozovny Provozovny Provozovny Technické oddělení Čechy Dceřiné společnosti Obchodní oddělení Obchodní oddělení Obchodní oddělení Technické oddělení Morava Ekonomické oddělení Centrální dispečink Centrální dispečink Oddělení rozvoje Oddělení BOZP, PO a pojištění Právní oddělení Zásobování Zásobování Technické oddělení Oddělení dopravy Oddělení dopravy Metrolog Oddělení technologie Oddělení technologie Metrolog Metrolog Oddělení IT 13

13 Foreword from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors Dear Business Partners, Dear Colleagues, we entered 2007 with great optimism, as further growth was expected in the economy and building production. We closed the previous year with excellent economic results and began the year as the largest manufacturer of ready mixed concrete in the Czech Republic. The above expectations for the economy in 2007 were fulfilled, with gross domestic product rising by 6.6 % and a relatively low rate of inflation of 2.8 % being maintained. Industry showed growth of 8.2 % and overall building production rose by 6.7 %. In 2007 we sold - according to the decision of our shareholder - five of our plants, with an annual production of almost 100,000 m 3. However, after the closing financial results for 2007, I am able to say that we managed to cope, even with the pre-mentioned disandvantage. ZAPA beton a.s., including its subsidiaries in Bohemia and Moravia, produced 1,861, m 3, increasing its year-on-year production by 5.9 %. Our Slovak subsidiary ZAPA beton SK s.r.o. also achieved outstanding results, increasing its production by 23 % to 491, m 3. In total the ZAPA beton Group produced 2,353, m3 in the Czech Republic and Slovakia, increasing its production by almost 200,000 m 3 on the previous year in spite of the unfavourable starting conditions. I therefore consider the results from last year to be highly successful due to the growth in production mentioned and the extremely good economic indicators. My particular thanks go to all our employees. I thank my colleagues in management, who were able to motivate their junior employees even in this difficult situation. However, the greatest thanks must go to the employees at the plants, without whose quality work we would not have achieved these results. Allow me to take this opportunity to also thank all our business partners, who have shown faith in us and trusted us with their orders. We have put a difficult year behind us, one that we have come through with great credit. I therefore believe that the coming year will also be successful. I wish you all the best of health, success at work and family contentment. Jiří Pavlica General Manager and Chairman of the Board of Directors 14

14 Slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Vážení obchodní partneři, milí kolegové, do roku 2007 jsme vstupovali s optimismem. Očekával se další růst ekonomiky i stavební výroby, uplynulý rok jsme uzavřeli s výbornými ekonomickými výsledky a novou sezonu jsme zahajovali jako největší producent transportbetonu v ČR. Očekávání ekonomů se naplnila, hrubý domácí produkt vzrostl o 6,6 % při zachování poměrně nízké inflace 2,8 %. Průmysl dosáhl 8,2 % růstu a celková stavební produkce se v roce 2007 zvýšila o 6,7 %. V tomto roce jsme z rozhodnutí našeho akcionáře prodali našich pět provozoven s roční produkcí téměř m 3. Po uzavření hospodářských výsledků roku 2007 však mohu konstatovat, že i s tímto handicapem jsme se dokázali vyrovnat. ZAPA beton a.s. včetně svých účastí v Čechách a na Moravě vyrobila ,21 m 3 a dokázala tak zvýšit svou produkci meziročně o 5,9 %. Výborných výsledků dosáhla naše slovenská dcera ZAPA beton SK s.r.o., která zvýšila svou výrobu o 23 % na ,65 m 3. Celkově vyrobila skupina ZAPA beton v České a Slovenské republice ,86 m 3 a i přes nepříznivé výchozí podmínky zvýšila svou loňskou produkci o téměř m 3. Výsledky minulého roku proto hodnotím jako velice úspěšné pro již zmíněný nárůst výroby a velmi dobré ekonomické ukazatele. Můj dík patří především všem našim zaměstnancům. Děkuji kolegům ve vedení, kteří dokázali motivovat své podřízené i v této nelehké situaci, největší ocenění si však zaslouží pracovníci v provozu, bez jejichž kvalitní práce bychom těchto výsledků nedosáhli. Dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval i všem našim obchodním partnerům, kteří nám dávají svou důvěru a svěřují nám své zakázky. Máme za sebou nelehký rok, ve kterém jsme obstáli se ctí. Věřím proto, že i ten následující pro nás bude úspěšný, a přeji vám do něj hodně zdraví, pracovních úspěchů a rodinné pohody. Jiří Pavlica generální ředitel a předseda představenstva 15

15 Reference Contracts for ZAPA beton a.s. during 2007 Administrative and commercial construction: ECE Arkády Pankrác (Prague) Office Park Budějovická HOCHTIEF Trianon (Prague) Pilsen Plaza, commercial and entertainment centre (Pilsen) Liberec Plaza, commercial and entertainment centre Outlet Airport Praha - Tuchoměřice Kladno Kročehlavy, shopping centre Zlaté Jablko, shopping centre (Zlín) Residential construction: Dolní Břežany centre Popovická, residential complex (Prague) Jesenice u Prahy, residental and commercial complex Infrastructure construction: D47 motorway section 4704 (Lipník nad Bečvou Bělotín) and section 4705 (Bělotín Hladké Životice) By-pass highway around Prague (SOKP) sections 513 and 514 Optimising the Tábor Doubí u Tábora railway line Industrial construction: Hyundai Motor Manufacturing car factory (Nošovice) Halls in Jirny u Prahy Industrie Park halls in Horní Počernice ŠKODA AUTO technology centre hall (Mladá Boleslav) 16

16 Referenční zakázky ZAPA beton a.s. roku 2007 Administrativní a komerční výstavba: ECE Arkády Pankrác (Praha) Office Park Budějovická HOCHTIEF Trianon (Praha) Obchodně - zábavní centrum Pilsen Plaza (Plzeň) Obchodní - zábavní centrum Liberec Plaza Outlet Airport Praha - Tuchoměřice Obchodní centrum Kladno Kročehlavy Obchodní centrum Zlaté Jablko (Zlín) Bytová výstavba: Centrum Dolní Břežany Bytový soubor Popovická (Praha) Bytový a komerční komplex Jesenice u Prahy Infrastrukturní stavby: Dálnice D47 - úseky 4704 (Lipník nad Bečvou Bělotín) a 4705 (Bělotín Hladké Životice) Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) - úseky 513 a 514 Optimalizace železniční trati Tábor Doubí u Tábora Průmyslová výstavba: Automobilka Hyundai Motor Manufacturing (Nošovice) Haly v Jirnách u Prahy Industrie Park haly Horní Počernice Technologické centrum ŠKODA AUTO hala (Mladá Boleslav) 17

17 The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Czech Republic The Ready Mixed Concrete Market within the Czech Republic in (thousands of m 3 ) Source: Czech Association of Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. The Ready Mixed Concrete Market within the Czech Republic - Groups of Producers in 2007 (thousands of m 3 ) Source: Czech Association of Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. Heidelberg* 22,8% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 22,0% CEMEX* 14,3% Skanska* 10,4% FRISCHBETON (ILBAU - Bau Holding)* 6,7% Štěrkovny Dolní Benešov 5,1% Holcim* 4,4% KÁMEN Zbraslav (Asamer)* 2,8% Others 11,6% * members of the Czech Association of Concrete Producers 18

18 Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton v České republice Trh transportbetonu v České republice (tis. m 3 ) Zdroj: Svaz výrobců betonu ČR a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Trh transportbetonu v České republice dle skupin výrobců v roce 2007 (tis. m 3 ) Zdroj: Svaz výrobců betonu ČR a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Heidelberg* 22,8% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 22,0% CEMEX* 14,3% Skanska* 10,4% FRISCHBETON (ILBAU - Bau Holding)* 6,7% Štěrkovny Dolní Benešov 5,1% Holcim* 4,4% KÁMEN Zbraslav (Asamer)* 2,8% Ostatní 11,6% * členové Svazu výrobců betonu ČR 19

19 The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Slovak Republic The Ready Mixed Concrete Market within the Slovak Republic in (thousands of m 3 ) Source: Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. The Ready Mixed Concrete Market within the Slovak Republic - Groups of Producers in 2007 (thousands of m 3 ) Source: Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. Holcim (incl. Hirostavbet, s.r.o.)* 16,7% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 15,1% TBG Doprastav, a.s.* 11,6% Inžinierske stavby, a.s. (Colas)* 4,7% ALAS (Asamer)* 4,7% Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.* 4,5% STRABAG s.r.o.* 4,1% LADCE Betón, s.r.o. (Berger + Lafarge)* 2,9% EKO - BETON, s.r.o.* 2,0% CORRECT Betón, spol. s r.o.* 1,1% HS Beton spol. s r.o.* 0,6% Others 32,0% * members of the Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers 20

20 Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton ve Slovenské republice Trh transportbetonu ve Slovenské republice (tis. m 3 ) Zdroj: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Trh transportbetonu ve Slovenské republice dle skupin výrobců v roce 2007 (tis. m 3 ) Zdroj: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Holcim (vč. Hirostavbet, s.r.o.)* 16,7% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 15,1% TBG Doprastav, a.s.* 11,6% Inžinierske stavby, a.s. (Colas)* 4,7% ALAS (Asamer)* 4,7% Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.* 4,5% STRABAG s.r.o.* 4,1% LADCE Betón, s.r.o. (Berger + Lafarge)* 2,9% EKO - BETON, s.r.o.* 2,0% CORRECT Betón, spol. s r.o.* 1,1% HS Beton spol. s r.o.* 0,6% Ostatní 32,0% * členové Slovenské asociácie výrobcov transportbetónu 21

21 Production and Sales (without influence of consolidation) ZAPA beton a.s. in Production Ready Mixed Concrete Sales of Own Products and Services (m 3 ) (thousands of CZK) ZAPA beton Group in the Czech Republic in Production Ready Mixed Concrete Sales of Own Products and Services* (m 3 ) (thousands of CZK) ZAPA beton a.s. * including companies producing aggregates ZAPA UNISTAV, s.r.o. EKO ZAPA beton, a.s. Beton Union Plzeň s.r.o. Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. BLANK BETON CHEB, k.s. Total (m 3 ) 22

22 Výroba a tržby (bez vlivu konsolidace) ZAPA beton a.s Výroba transportbetonu Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (m 3 ) (tis. Kč) Skupina ZAPA beton v České republice Výroba transportbetonu Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb* (m 3 ) (tis. Kč) ZAPA beton a.s. * včetně společností vyrábějících kamenivo ZAPA UNISTAV, s.r.o. EKO ZAPA beton, a.s. Beton Union Plzeň s.r.o. Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. BLANK BETON CHEB, k.s. Celkem (m 3 ) 23

23 Production and Sales (without influence of consolidation) ZAPA beton Group in the Slovak Republic in Production Ready Mixed Concrete Sales of Own Products and Services* (m 3 ) (thousands of SKK) * including ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft ZAPA beton SK s.r.o. ZAPA beton, s.r.o. Slovpanel Beton, a.s. Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o. Total (m 3 ) ZAPA beton Group in the Czech and Slovak Republics in Production Ready Mixed Concrete (m 3 ) Sales of Own Products and Services (thousands of CZK) CZ SK Total CZ+SK (m 3 ) 24

24 Výroba a tržby (bez vlivu konsolidace) Skupina ZAPA beton ve Slovenské republice Výroba transportbetonu Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb* (m 3 ) (tis. Sk) * včetně ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. ZAPA beton SK s.r.o. ZAPA beton, s.r.o. Slovpanel Beton, a.s. Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o. celkem (m 3 ) Skupina ZAPA beton v České a Slovenské republice celkem Výroba transportbetonu (m 3 ) (tis. Kč) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ČR SR Celkem ČR+SR (m 3 ) 25

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více