Nabídka nasazení služeb Microsoft Office 365 podmínky a ujednání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka nasazení služeb Microsoft Office 365 podmínky a ujednání"

Transkript

1 Nabídka nasazení služeb Microsoft Office 365 podmínky a ujednání Tento dokument obsahuje podrobné informace o Nabídce nasazení služeb Office 365 ( Nabídka ), včetně požadavků způsobilosti a závazků jak pro společnost Microsoft Corporation (dále jako Microsoft ), tak pro zúčastněného zákazníka (dále jako Zákazník ). Zapojením se do Nabídky Zákazník deklaruje přijetí těchto podmínek a ujednání. Rozsah Nabídky Jak je podrobně uvedeno níže, v případě, že Zákazník splňuje požadavky způsobilosti dané Nabídkou, může být způsobilý těžit z investice do nasazení hrazené společností Microsoft přímo divizi Microsoft Consulting Services nebo kvalifikovanému partnerovi (obojí dále jako Partner ). Podrobnosti investice Nabídky Množství prostředků, které společnost Microsoft uhradí Partnerovi po provedení požadovaných činností nasazení (dále jako Nasazení ), závisí na množství způsobilých produktů (SKU) zakoupených Zákazníkem, viz Tabulka 1 níže. Způsobilé licence zakoupené Zákazníkem Tabulka 1 Prostředky hrazené Partnerovi po provedení Nasazení nebo více USD USD USD Dříve než bude Partner moci žádat úhradu investičních prostředků prostřednictvím této nabídky, musí splnit řadu kontrolních bodů, po jejichž dokončení se Nasazení považuje za provedené, a mezi které patří (nikoli však výhradně): sledování průběhu nasazování pomocí nástrojů společnosti Microsoft, včetně stanoveného data zahájení a dokončení, potvrzení, že Partner přiřadil všechny uživatele, které Zákazník plánuje nasadit, spolupráce se Zákazníkem na nastavení alespoň 10 uživatelů, kteří aktivně používají minimálně jednu cloudovou instalaci způsobilých licencí na služby Office 365. Následující příklady jsou uvedeny pro bližší vysvětlení toho, co je považováno za aktivní používání jednotlivých způsobilých instalací: Exchange Online: Zaměstnanci Zákazníka se zaregistrují a odesílají nebo přijímají y. Lync Online: Zaměstnanci Zákazníka se zaregistrují a odesílají nebo přijímají rychlé zprávy. SharePoint Online: Zaměstnanci Zákazníka se zaregistrují a používají nebo vytvářejí sharepointové weby a obsah. Office 365 ProPlus: Na stolních počítačích je nainstalován klient a zaměstnanci Zákazníka jej používají. Yammer: Měsíčně se alespoň jednou přihlásí víc než 250 zaměstnanců zákazníka. (Poznámka: Maximální výše prostředků, kterou může Partner získat - bez ohledu na počet zakoupených způsobilých licencí - nepřekročí částku 5000 USD, pokud se Yammer používá jako způsobilá instalace.) Společnost Microsoft potvrdí aktivní používání každé licence před tím, než schválí úhradu Partnerovi. V případě, že nebude zjištěno žádné aktivní používání, společnost Microsoft investiční požadavek

2 Strana 2 z 16 Partnera odmítne. Společnost může také ověřovat další metriky, například migraci dat, zákaznickou zpětnou vazbu a podobně. Dokud Partner neprovede všechny požadované činnosti nasazení a Zákazník aktivně nepoužívá alespoň 10 způsobilých licencí služeb Office 365, nebudou uhrazeny žádné prostředky. Nasazení aplikace Yammer nebo jakýchkoli místních instalací není způsobilé pro tuto nabídku. Zákazník musí u instalace Yammeru aktivně používat minimálně 250 licencí a může obdržet platbu v maximální výši 5000 USD bez ohledu na počet zakoupených způsobilých licencí. Pokud Zákazník splní podmínky pro získání hodnoty prostředků převyšující 5000 USD, může se buď těchto zbývajících oprávněných prostředků vzdát, nebo při splnění požadovaných podmínek nasadit další instalaci a získat všechny prostředky. Příklad: Pokud je Zákazník oprávněný k získání prostředků ve výši USD a zvolí nasazení instalace Yammeru, Partnerovi se vyplatí 5000 USD. Bude tak zbývat USD. Zákazník si může vybrat, že prostředky ve výši USD nevyužije, nebo může nasadit další kvalifikovanou instalaci (např. Exchange, Lync atd.) a získat zbývající prostředky. Všechny podmínky budou platit i pro toto nasazení. Nasazení jakýchkoli místních instalací není způsobilé pro tuto nabídku. Požadavky na způsobilost 1) Zákazník musí zakoupit alespoň 150 licencí způsobilých produktů (SKU) služeb Office 365 uvedených v Tabulce 2 níže v době mezi daty 1. září 2013 a 31. března 2014 (dále jako Období nabídky ). Zákazník může toto minimální množství naplnit sloučením libovolného počtu samostatných převodů, které proběhnou během Období nabídky. Množství prostředků, na které má Partner nárok, bude záviset na celkovém počtu způsobilých instalací zakoupených Zákazníkem až do konce Období nabídky. U každého Zákazníka lze uplatnit pouze jednu Nabídku. 2) Nabídka se vztahuje pouze na nasazování licencí SKU služeb Office 365 uvedených v Tabulce 2, které Zákazník zakoupí během Období nabídky a u kterých Partner provedl nasazení v době 12 měsíců od počátečního kvalifikujícího nákupu nebo před ukončením období aktuální Zákazníkovy platné smlouvy ke službám Office 365, podle toho, co nastane dříve. 3) China O365: Nabídka zahrnuje služby China O365, Office 365 provozovaný operátorem 21Vianet. V následující tabulce jsou příslušné plány: Produktová řada Číslo součásti Název položky AAA ExchgOnlnPlan1 CM VLSub CHN User OE AAA ExchgOnlnPlan2 CM VLSub CHN User OE AAA Off365 PE1 CM VLSub CHN User OE Office 365 Enterprise E3 AAA O365E3 CM VLSub CHN User OE AAA Exchange Online (Plan 1)_Direct_Paid AAA Exchange Online (Plan 2)_Direct_Paid AAA Office 365 Enterprise E1_Direct_Paid

3 Strana 3 z 16 Office 365 Enterprise E3 AAA Office 365 Enterprise E3_Direct_Paid 4) Partner musí odeslat svůj investiční požadavek společnosti Microsoft před uplynutím 12 měsíců od kvalifikujícího nákupu Zákazníka nebo před ukončením období aktuální Zákazníkovy platné smlouvy ke službám Office 365, podle toho, co nastane dříve. Za datum odeslání se považuje datum a čas odeslání zaznamenaný společností Microsoft. 5) Investice do nasazení se odvíjí podle počtu klientů služeb Office 365. Maximální příspěvek k investici do nasazení pro jednoho zákazníka je USD. 6) Potenciálně kvalifikující transakce nesmí zahrnovat Zákazníka, u kterého by mohlo dojít ke střetu zájmů. 7) Zákazníci, kteří se kvalifikovali pro Nabídku investice do zavedení FY13 Office 365 EA, nemají způsobilost pro tuto Nabídku. 8) Zákazníci, kteří již služby Office 365 nasadili, nemají způsobilost pro tuto Nabídku. 9) Nákupy služeb Office 365 provedené prostřednictvím vyhrazených, akademických nebo dobročinných programů nemají způsobilost pro tuto Nabídku. 10) Zákazníci, kteří odešlou včasnou předobjednávku do 30. června 2014, můžou využít Nabídku za předpokladu, že zakoupí způsobilé propagační plány. Způsobilost pro investiční prostředky do nasazení vyžaduje nákup alespoň 150 licencí způsobilých plánů na aktuální EA zákazníka do 30. června Částka investičních prostředků do nasazení, které má Zákazník k dispozici, se vypočítá na základě množství způsobilých licencí zakoupených prostřednictvím aktuální smlouvy do 30. června Maximální doba pro využití investičních prostředků do nasazení je stále 12 měsíců od prvního kvalifikujícího nákupu. 11) Další kritéria pro splnění podmínek najdete níže. Platba Partneři mohou fakturovat investiční částky kryté touto nabídkou ihned po dokončení Nasazení. Všechny investiční prostředky do nasazení bude společnost Microsoft hradit přímo Partnerovi v místní měně podle směnných kurzů společnosti Microsoft a to dvakrát měsíčně. U všech souvisejících plateb přijatých z této Nabídky je Partner výlučně zodpovědný za přiznání a úhradu všech příslušných daní (například daně z přidané hodnoty, prodejní daně, daně z hrubých příjmů nebo jakékoli jiné daně), které mohou být vyžadovány v dané legislativě. Partneři by měli konzultovat všechny otázky týkající se příslušných daní vztahujících se na tuto nabídku s daňovým poradcem. Souhlasí také s odškodněním a zajištěním společnosti Microsoft před jakýmikoli nároky a škodami vyplývajícími z neschopnosti Zákazníka uhradit včas tyto daně. Investice do nasazení spojené s touto Nabídkou mohou a nemusí pokrývat celkové náklady na Nasazení. Pokud náklady Partnera na provedení Nasazení překročí částku investičních prostředků do nasazení vyplývajících z této Nabídky, může Partner žádat od Zákazníka krytí rozdílu mezi svými náklady a částkou investice do nasazení přijatou od společnosti Microsoft. Volbou účasti na Nabídce Zákazník a Parter toto uznávají a souhlasí s odškodněním a zajištěním společnosti Microsoft před jakýmikoli nároky souvisejícími s náklady partnera překračujícími investiční prostředky do nasazení. Úpravy plateb Pokud Partner obdrží od společnosti Microsoft přeplatek investičních prostředků do nasazení nebo pokud společnosti Microsoft zjistí, že platby Partnerovi byly uhrazeny za Nasazení, které nebylo

4 Strana 4 z 16 provedeno v plném souladu s podmínkami této Nabídky, společnost Microsoft může upravit následující platby Partnerovi nebo z nich odečíst částky nebo požadovat zpětné proplacení takových prostředků společnosti Microsoft. Propagace Microsoft může uveřejnit (ústně i písemně) informaci, že je Zákazník zákazníkem Microsoftu a že zakoupil licence uživatelského předplatného, včetně jeho uvedení v seznamu zákazníků Microsoftu a dalších propagačních materiálech. Sdílení informací Zákazník souhlasí s tím, že na vyžádání bude se společností Microsoft sdílet informace o plánovaném a skutečném postupu Nasazení. Zrušení Nabídky Jakékoli porušení ujednání této Nabídky má za následek zrušení Nabídky. Za takových okolností je Partner povinen refundovat společnosti Microsoft veškeré investiční prostředky do nasazení, které společnost Microsoft uhradila Partnerovi v souladu s touto Nabídkou. Společnost Microsoft si také vyhrazuje právo použít veškeré další právní a nestranné možnosti nápravy poskytované příslušnou legislativou. Spory související s Nabídkou V případě jakýchkoli sporů souvisejících s Nabídkou nebo jakýmikoli platbami vztahujícími se k Nabídce musí Zákazník písemně kontaktovat společnost Microsoft odesláním u na adresu ve lhůtě 30 dnů od sporné platby nebo události. Po 30 dnech jsou Nabídka a všechny platby vztahující se k Nabídce považovány ve všech ohledech za konečné. Převzetí odpovědnosti Zákazník za všech okolností odškodní společnost Microsoft v případě jakýchkoli ztrát, nákladů, výdajů nebo odpovědnosti, ať už přímé či nepřímé, vzniklé v důsledku porušení ujednání této Nabídky ze strany Zákazníka. Toto převzetí zodpovědnosti není ukončeno vypršením platnosti nebo ukončením Nabídky. Závazky Všechny služby podpory nasazení poskytované v rámci této nabídky na uhrazení nasazení budou zajišťovat Partneři na základě samostatné dohody mezi Partnerem a Zákazníkem. Přestože Společnost Microsoft schválila účast Partnerů na této Nabídce, tito Partneři (s výjimkou divize Microsoft Consulting Services (MCS)) nejsou součástí společnosti Microsoft a nemají tak oprávnění zavazovat nebo ukládat žádné povinnosti nebo závazky společnosti Microsoft. Pokud není v samostatné smlouvě mezi společností Microsoft a Zákazníkem stanoveno jinak, až do maximální míry přípustné příslušnou legislativou není společnost Microsoft zodpovědná za žádné škody vzniklé ze služeb nasazení, které mohl Partner poskytovat v souvislosti s touto Nabídkou. Doba trvání nabídky Dobu trvání nabídky tvoří dvě různá období. 1. Nákup SKU a. Způsobilé SKU musí Zákazník zakoupit mezi daty 1. září 2013 a 31. března Nasazení SKU a. Poté, co Zákazníci SKU zakoupí, musí je nasadit kvalifikovaný Partner ve lhůtě 12 měsíců od doby, kdy Zákazník poprvé zakoupil způsobilé SKU nebo před

5 Strana 5 z 16 ukončením období Zákazníkovy platné smlouvy ke službám Office 365, podle toho, co nastane dříve. Společnost Microsoft může pouze na základě svého vlastního rozhodnutí prodloužit Nabídku i za datum 31. března 2014, nemá však žádnou povinnost tak učinit. Ukončení nebo změny Nabídky Společnost Microsoft může pouze na základě svého vlastního rozhodnutí kdykoli ukončit, upravit nebo revidovat ujednání této Nabídky. Úpravy mohou zahrnovat, kromě jiného, SKU způsobilé pro Nabídku, částku investičních prostředků do nasazení obsaženou v Nabídce nebo podmínky způsobilosti zákazníků pro Nabídku. Zákazník může kdykoli ukončit svou účast v Nabídce písemným oznámením odeslaným společnosti Microsoft. Společnost Microsoft nebude v rámci této Nabídky distribuovat žádné investiční prostředky do nasazení pro kvalifikované transakce odeslané Zákazníkem po ukončení zapojení Zákazníka do Nabídky. Rozhodné právo Ujednání této Nabídky se řídí zákony státu Washington. Vzájemné vztahy Stran Žádné z ujednání tohoto dokumentu jako celku ani žádné ujednání či podmínka vztahující se k této Nabídce nezakládá důvody pro vytvoření obchodního partnerství, podniku se společnou majetkovou účastí, agentury nebo koncese mezi společností Microsoft a Zákazníkem.

6 Strana 6 z 16 Dodatek 1 - Plány zahrnuté v nabídce O365 pro fiskální rok 2014 Dodatek 1 Produktová řada Číslo součásti Název položky AAA ExchOnline Plan 1 per User Cloud Subs TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL forsa TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly forsa ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchstdcal/crcal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn tousrexchstdcal/crcal AAA Exchange Online (Plan 1) (Government Pricing) TRA Exchange Online (Plan 1) Open Open Q6Y Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q6Y Q6Y Q6Y Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd

7 Strana 7 z 16 AAA ExchOnline Plan 2 per User Cloud Subs TQA ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromE2 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromE1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromE2 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromE1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchstdcal/crcal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn tousrexchstdcal/crcal AAA Exchange Online (Plan 2) AAA Exchange Online (Plan 2) (Government Pricing) AAA Office 365 Ent E1 per User Cloud Subs T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL

8 Strana 8 z 16 FromCoreCALSA T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromEntCALSA T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan2 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365K1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly SharePntOnlnPln1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromCoreCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromEntCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal

9 T6A Office 365 Enterprise E1 AAA Office 365 Enterprise E1 (Government Pricing) Open Open Q4Y Q4Y Strana 9 z 16 Office365PlanE1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q4Y Q4Y Q4Y Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Office365PlanE1Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd Office365PlanE1Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd AAA Office 365 Ent E3 per User Cloud Subs UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficeWebAppwSharepointP2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficePPSforOff365 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk UT UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365K2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly UT ExchgOnlnKsk

10 Strana 10 z 16 UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 LyncOnlnPlan1 LyncOnlnPlan2 OfficeWebAppwSharepointP2 Off365K1 Office365K2 Off365PE1 Off365PE2 OfficePPSforOff365 SharePntOnlnPln1 ShrPntOnlnP2 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn touserecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal

11 UT UT AAA Office 365 Enterprise E3 Strana 11 z 16 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todeviceecal AAA Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) Open Open Q5Y Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q5Y Q5Y Q5Y Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Office365PlanE3Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd Office365PlanE3Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE3 9OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficePPSforOff365 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficeWebAppwSharepointP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk 9OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365K2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp

12 Strana 12 z 16 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly 9OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly OfficeWebAppwSharepointP2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365K1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Office365K2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365PE1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365PE2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365PE3 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly OfficePPSforOff365 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly SharePntOnlnPln1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ShrPntOnlnP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP3 9OA OA OA OA OA OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal

13 9OA OA OA OA OA Strana 13 z 16 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todeviceecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn touserecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal AAA Office 365 Ent E4 per User Cloud Subs AAA Office 365 Enterprise E4 AAA Office 365 Enterprise E4 (Government Pricing) Office 365 Plan G1 U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 U4S U4S U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G Office 365 Plan G1 U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 U4S U4S U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL U7S U7S U7S U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 U7S U7S U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG1 Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG2 Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanK2G

14 U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S Strana 14 z 16 Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365ProPlusG Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL U9S U9S U9S U9S U9S U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKioskG Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPln3G U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 U9S U9S U9S U9S U9S U9S U9S U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG1 Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG2 Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG3 Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanK2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365ProPlusG Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal

15 Strana 15 z 16 (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) Office 365 Enterprise E3 (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) Office 365 Enterprise E3 (Gallatin) 1G 1G 1G 2G 2G 2G 2G 2G 2G U9S U9S U9S AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA MS MS MS NS NS NS NS NS NS Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal ExchgOnlnPlan1 CM VLSub CHN User OE ExchgOnlnPlan2 CM VLSub CHN User OE Off365 PE1 CM VLSub CHN User OE O365E3 CM VLSub CHN User OE [Gallatin GA] Exchange Online (Plan 1)_Direct_Paid [Gallatin GA] Exchange Online (Plan 2)_Direct_Paid [Gallatin GA] Office 365 Enterprise E1_Direct_Paid [Gallatin GA] Office 365 Enterprise E3_Direct_Paid ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal Office 365 Plan 3G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Trnstn CoreCAL Office 365 Plan 3G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Trnstn FromCoreCAL Open Q6Z-0003 ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd

16 Office 365 ProPlus SA Transition D7U Strana 16 z 16 Off365ProPlusSATrnstn ShrdSvr ALNG SubsVL MVL

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY OBSAH 1. Všeobecná ustanovení 1 1.1. VOP 1 1.2. Autonapůl a Vy 1 2. Sdílení vozidel 2 3. Jak s Vámi Autonapůl komunikuje 2

Více