6. Elektrochemick zdroje energie Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon"

Transkript

1 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv m elektrochemick choxida n reduk n ch reakc. B hem t chto reakc doch z k transportu elektron vn j m obvodem z jednoho materi lu do druh ho a d le k pohybu iont ve vnit n m prost ed zdroje. Z kladn elektrochemickou jednotkou je l nek. l nek m ji v echny vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon v ak zpravidla b v dosti mal. Proto se jednotliv l nky podle pot eby ad do s rie nebo paraleln. Seskupen jednoho i v ce l nk v jednom pouzd e se naz v baterie. Jak plyne z p edchoz ho v kladu, l nek sest v ze t hlavn ch st elektrody (kladn a z porn ), elektrolyt a separ tor. Elektrody jsou rozhoduj c pro v kon l nku a jeho ivotnost. Sest vaj obecn z nosn sti (nap. kovov m ky), ze sb ra e proudu (kolektoru) a z aktivn ho materi lu, kter se z ast uje oxida n reduk n reakce. Elektrolyt tvo vnit n prost ed l nku a slou k transportu iont mezi ob ma elektrodami asto se jedn o kapalinu, av ak m e m t i gelovou, past zn nebo tuhou konzistenci. Separ torem b v obvykle p rovit membr na um st n mezi ob ma elektrodami. Ta mus umo nit voln pr chod iont, ale sou asn mus zabr nit vnit n m zkrat m v d sledku p m ho elektrick ho kontaktu obou elektrod. P tomnost separ toru nen nutn tam, kde dostate n elektrick izolace elektrod je zaji t na jejich vz jemnou vzd lenost. l nky (a tedy i baterie) lze podle z kladn ch vlastnost a charakteristik rozd lit do t hlavn ch skupin: - l nky prim rn, - l nky sekund rn, - l nky palivov Prim rn l nky Hlavn m znakem prim rn ch l nk je velmi omezen mo nost jejich op tovn ho nab jen jsou ur eny pro jednor zov pou it a vybit m se prakticky znehodnot. P ina spo v ve vlastnostech prob haj c ch oxida n reduk n ch reakc, kter jsou t m nevratn a v n kter ch p padech dokonce nemo n. Pokus o jejich op tovn nab jen m e b t nav c 92

2 doprov zen v vinem plyn uvnit l nk (plynov n ), p padn prosakov n m elektrolytu. Prim rn l nky se obvykle d l na such l nky, l nky na b zi lithia a l nky tepeln Such l nky N zev "such l nky" je odvozen od vlastnost pou it ho elektrolytu, kter je zahu t n a m konzistenci pasty nebo gelu. B hem vyb jen vznikaj v bl zkosti elektrod such ch l nk tuh i plynn l tky. Zat mco tuh l tky z st vaj s elektrodami v trval m kontaktu, plynn postupn unikaj do okol. Zp tn proces asto neb v mo n plynn l tky ji nemus b t k dispozici a v p pad tuh ch l tek je schopna v rozumn m ase vratn reagovat jen velmi tenk vrstva bezprost edn p il haj c k p slu n elektrod. N kter podrobnosti budou podrobn ji vylo eny v odstavc ch popisuj c ch vlastnosti jednotliv ch typ l nk. V t ina vyr b n chsuch ch l nk m v lcov nebo kno kov tvar. Anoda b v nej ast ji zinkov, m n se pou v ho k nebo kadmium. Zinkov anody (po adovan istota zinku by m la b t vy ne 99%, p m si r zn ch dal chkov podporuj korozi) se vyr b j bu lisov n m z pr ku, st en m z plechu, nebo jako lisovan n dobky. Ho kov anody vyu vaj podobn konstrukce ve skute nosti se v ak nejedn o ist ho k, ale o jeho slitiny s hlin kem, zinkem a jin mi kovy. Tyto slitiny mus b t dostate n odoln proti korozi a mus b t dob e obrobiteln. Kone n kadmiov anody se p ipravuj lisov n m pr kov ho kadmia. Katoda b v v t inou vyrobena z oxidu mangani it ho MnO 2.Ten p edstavuje velmi slo itou a polymorfn slou eninu (jej struktura m - e nab vat n kolika r zn ch podob) a p ipravuje se bu elektrolyticky (v nejvy kvalit ), chemicky, nebo se z sk v p mo jako p rodn materi l. Aby se zv ila elektrick vodivost katody, m ch se pr kov MnO 2 s dobr m vodi em (nap. grat). N kdy se pou v rtu ov katoda, sest vaj c ze sm si oxidu rtu nat ho HgO a r zn ch aditiv. kolem aditiv je op t zv it elektrickou vodivost (grat) a zabr nit hromad n rtuti (pou vaj se oxidy manganu nebo st bro). Katodov ho materi lu b v v dy v ce t m se zajist, e pro ivotnost l nku je limituj c m prvkem anoda. Ve speci ln ch p padech m e b t katoda vyrobena i z kovu, kter slou jako katalyz tor prob haj c ch reakc. V t ina such ch l nk produkuje jak b hem doby skladov n, tak i b hem innosti plyny. T m mus b t umo n no unikat, aby nevznikl p etlak a nedo lo k po kozen l nku. Odv tr v n se realizuje prost ednictv m p r v elektrod ch, nebo jin mi mechanismy. 93

3 B hem n kolika posledn ch desetilet bylo vyvinuto zna n mno stv typ such ch l nk. ada z nich se v ak neosv d ila a u z ekonomick ch, provozn ch iekologick ch p in. Sv tov v robci v t to oblasti v sou asn dob nab zej a) l nky na b zi C - Zn, b) alkalick l nky s MnO 2, c) l nky na b zi Hg - Zn, d) l nky na b zi Ag - Zn, e) l nky na b zi Zn -vzduch, f) l nky na b zi Hg - Cd, g) l nky na b zi Mg - MnO 2. T mito l nky se budeme bl e zab vat v n sleduj c ch odstavc ch,ato p edev m z hlediska konstrukce, prob haj c ch chemick ch proces a z kladn ch vlastnost. a) l nek na b zi C - Zn Such l nek na t to b zi sest v ze zinkov n dobky, kter tvo anodu (a tedy z porn! p l), zat mco katodou (a tedy kladn m! p lem) je chemicky inertn uhl kov ty inka ( dn reakce se nez ast uje). Elektrolytem je roztok salmiaku, MnO 2, ZnCl 2 a saz i gratov ho pr ku zahu t n do past zn nebo gelov formy.jakozahu ovadlo se pou vala p eni n mouka, sav pap r (kter t m e slou it jako separ tor), s dra nebo krobov l tky nov ji se v tomto sm ru prov d j experimenty soxidy n kter ch kov. Nap t napr zdno l nku C ; Zn se pohybuje kolem 1.5 V a jeho zjednodu en sch ma je na obr ? A L L F = I B = J L E =? A A A J H O J I A I J L =? 0" + + = I = K D L = = E L = F H F Obr : Z kladn sch ma Zn - C l nku Na anod prob h jednoduch oxidace atom zinku, kterou lze za- 94

4 psat ve tvaru Zn! Zn 2+ +2e ; : (6:2:1) Kationt zinku uvoln n z anody se rozpou t v elektrolytu, zat mco dva nadbyte n elektrony sepohybuj d ky rozd lu potenci l vn j m obvodem ke katod. Reduk n proces na katod je podstatn slo it j. V z sad zde prob h redukce manganu obsa en ho v MnO 2 ve tvrt m oxida n m stupni na adu slou enin obsahuj c mangan ve t et m oxida n m stupni, jako nap. oxid manganit Mn 2 O 3 nebo oxihydroxid manganu MnOOH podle vztah a 2MnO 2 + H 2 O +2e ;! Mn 2 O 3 +2OH ; 2MnO 2 +2H 2 O +2e ;! 2MnOOH +2OH ; : (6:2:2) Salmiak NH 4 Cl je v elektrolytu disociovan naionty podlerovnice NH 4 Cl! NH Cl ; : (6:2:3) Anionty chloru reaguj se zinkem uvoln n m z katody za vzniku chloridu zine nat ho Zn 2+ +2Cl ;! ZnCl 2 : (6:2:4) Kationty NH + reaguj se vznikaj c mi hydroxylov mi anionty OH; 4,p i- em vznik voda a plynn pavek. 2NH OH;! 2NH 3 +2H 2 O: (6:2:5) P tomnost plynn vrstvy pavku v elektrolytu je ne douc, nebo by zp sobila p eru en proudu. K tomu v ak nedoch z, vz p t pot vznik bu nerozpustn komplex ZnCl 2 2NH 3, nebo ionty Zn(NH 3 ) N kter l tky vznikaj c b hem vyb jen l nku jsou patn elektricky vodiv a jejich objem se postupn zv t uje. To m za d sledek n r st vnit n ho odporu l nku (ten se obvykle pohybuje na rovni desetin, co spolehliv zabr n zni en l nku p i zkratu) a tedy pokles nap t. Proto jej u v me p edev m tam, kde podm nka st losti nap t nehraje rozhoduj c roli (fotoblesky, d tsk hra ky apod.). l nek se pokl d za vybit, jestli e jeho nap t poklesne pod 0.9 V. Jinak se jedn o spolehliv a relativn levn zdroj energie. b) Alkalick l nek s MnO 2 Jedn se o dal variantu such ho l nku (vyr b se ve v lcov m i v kno kov m proveden ), v n m je kysel roztok NH 4 Cl nahrazen 95

5 koncentrovan m roztokem KOH nebo NaOH zahu t n m n kter m z deriv t celul zy a uhl kov sb ra katodov ho proudu je nahrazen nap. ocelovou ty inkou nebo mosaznou trubi kou. Katodou je op t oxid mangani it MnO 2 obsahuj c pr kov grat i saze. Anoda je tvo ena pr kov m zinkem. Sch ma typick ho uspo d n alkalick ho l nku je zn zorn no na obr ? A L L F E =? A L? A L F H I > H = = L D F H K = = A A J H O J I A F = H J H = I > H = L D F H K A > H L L J H K? F L = F H F Obr : ez alkalick m l nkem s MnO 2 Z kladn reakce prob haj c na anod se od p edchoz ho p padu (6.2.1) li. Zinek na anod reaguje se dv ma hydroxylov mi skupinami vznikl mi disociac molekul roztoku podle rovnice Zn +2OH ;! ZnO + H 2 O +2e ; (6:2:6) vznikl oxid zine nat ZnO je v alkalick m roztoku d le nerozpustn. Reakce na katod se shoduje s (6.2.2) s t m e trojmocn mangan d le redukuje za vzniku MnO. Souhrnn rovnice m tedy tvar Zn + MnO 2! ZnO + MnO: (6:2:7) Alkalick l nky jsou v sou asn dob nejpou van j. Jsou sice dra ne uhl kov, nebo mus b t daleko l pe zabezpe eny proti niku agresivn ho elektrolytu, ale objemov hustota energie je vy ne u typu p edchoz ho a tak ivotnost je podstatn del. Nap t napr zdno se i zde pohybuje v bl zkosti 1.5 V. Nap ov charakteristika v ak nekles tak rychle, jako u l nku uhl kov ho. Dal daje viz tabulky 6.1{6.2. Alkalick l nky lze omezen dob jet. Po et dob jec ch cykl m e za ide ln ch podm nek dos hnout a n kolik tis c p i innosti asi 70%. 96

6 Poda -li se b hem vyb jen l nku zabr nit dal redukci manganu, lze jej dob jet ji zcela regul rn (viz kapitola 6.3. o l nc ch sekund rn ch). Krom b n chv lcov ch bateri tohoto typu existuj na trhu baterie vznikl jejich s riov m azen m (nap. dev tivoltov baterie obsahuj c 6 l nk pro nap jen n kter ch tranzistorov ch p ij ma ). D l l nky jsou v tomto p pad desti kov a maj tvar podle obr Z kladn st takov ho l nku je zinkov anoda (z porn elektroda), na n je polo ena lepenka sezahu t n m elektrolytem. Nad n je dal vrstva sest vaj c ze sm si burelu a tuhy. Na spodn stran je zinkov kotou ek pot en vodiv m lakem s obsahem gratu nebo saz, kter p edstavuje katodu (kladnou elektrodu). V echny uveden sti jsou ulo eny v pru n m prstencovit m pouzdru. N kolik takov ch l nk se pak slisuje do sloupce, kter se opat v vody. Celek se vlo do pouzdra a zalije asfaltem, kter zabra uje vysych n. F I I > K H A K = C H = B E J K A F A = = F K J A A J H O J A E L = E = F HI JA A? K D L L H I J L = = = Obr : Z kladn sch ma desti kov ho l nku c) l nek na b zi Hg - Zn Rtu ov l nek se v sou asn dob vyr b vesm s v kno kov m proveden a pou v se pro nap jen drobn ch elektronick ch spot ebi- (naslouch tka, kalkula ky, hodinky) jeho z kladn sch ma je na obr ? A L L F H F E L = K? F L = I E A A JH O JK I A F = H J H = = N K H J K = J D 0 C? A > = F Obr : Z kladn sch ma l nku Hg - Zn l nek je ulo en v nosn konstrukci sest vaj c z misky a v ka. Tyto sti jsou odd leny vrstvou polyamidu nebo jin ho plastu, kter m 97

7 jednak funkci izolace, jednak slou jako t sn n. Ob zm n n sti, kter sou asn slou jako sb ra e proudu, se zhotovuj z nerezav j c oceli. Miska je pl tovan niklovou vrstvou o tlou ce des tek mikron, v ko je pota eno o n co siln j m d nou vrstvou. Anoda je vyrobena z amalgamovan ho zinku (protikorozn prava) vysok istoty (minim ln 99.99% Zn). Elektrolytem je hydroxid draseln (m n ast ji sodn ) zahu t n vhodn m deriv tem celul zy, v n m m e b t p m s ZnO. Jeho nosi em je obvykle elektrolytov pap r, nebo p mo gelov anoda. Katoda m rovn tvar tabletky a je tvo ena sm s sest vaj c z v ce ne 90% HgO a necel ch 10%koloidn ho gratu. Separ torem (kter je rovn napu t n elektrolytem) b v plast, por zn celul za, l tka zvhodn ch vl ken, celof n nebo pru n membr na. Na anod prob h oxidace zinku popsan rovnic 6.2.6, zat mco na katod redukce rtuti podle rovnice souhrnn lze proto ps t HgO + H 2 O +2e ;! Hg +2OH ; Zn + HgO! ZnO + Hg: (6:2:8) Jak vypl v ze souhrnn reakce, mno stv a slo en elektrolytu z st v t m nezm n no. Mal st hydroxidu draseln ho reaguje s oxidem zine nat m podle rovnice 2KOH + ZnO! K 2 ZnO 2 + H 2 O (6:2:9) zine natan draseln vznikaj c v okol anody zabra uje jej korozi a jeho vliv lze tedy hodnotit jako p zniv. Po te n nap t rtu ov ho l nku po jeho zhotoven je 1.4 V, po kr tk dob skladov n kles na V a na t to hodnot se udr uje t m po celou zb vaj c skladovac dobu. Provozn nap t l nku je trvale 1.2 V a teprve na sam m konci vyb jen prudce kles. Minim ln p pustn nap t je 0.9 V v takov m p pad je nutno l nek pokl dat ji za vybit. Pozornost je rovn t eba v novat proudov mu p et ov n l nku (nejvy dovolen proud je d n rozm ry elektrod a b v uv d n v robcem). P i odb ru nadm rn ch proud vznik v l nkunerovnov n stav, kter se vyzna uje nadbytkem iont zinku. P i jejich reakci svodou obsa enou v elektrolytu se za ne vyv jet plynn vod k a v l nku 98

8 vznik p etlak. Pon vad zde nen prostor pro vyv jej c se plyny a l nek je hermeticky uzav en, mohlo by doj t i k jeho destrukci. Hustota energie b v pom rn vysok adosahuje a 115 W/kg (350 W/l). Dal parametry jsou uvedeny v tab. 6.1{6.2. Rtu ov l nky patn sn ej teploty nad 50 0 C. Nep zniv jsou jejich ekologick aspekty, pon vad rtu je vysoce toxick. d) l nek na b zi Ag - Zn St brozinkov l nek je konstruk n prakticky shodn s l nkem rtu ov m a stejn je i oblast jeho pou v n. Katoda je ov em v tomto p pad tvo ena sm s oxid st bra a gratu, kter se op t chov inertn. D ve se pou val sp e oxid st brn Ag 2 O,nyn oxid st brnat AgO. Reakce na katod je pops na rovnic AgO + H 2 O +2e ;! Ag +2OH ; a souhrnn lze ps t Zn + AgO! ZnO + Ag : (6:2:10) Teoreticky dosa iteln nap t Ag - Zn l nku je V, ve skute nosti je v ak vlivem ne istot o n co ni, asi 1.55 V. Vyb jec charakteristika je podobn charakteristice l nku rtu ov ho. St brn l nek m vy m rnou energii (W/kg) ne rtu ov, t hodnota vzta en na objem je ov em ni. L pe pracuje p i ni ch teplot ch. N kter dal daje jsou v tab. 6.1{6.2. Nev hodou je, e i st bro je pokl d no z ekologick ho hlediska zatoxick. e) l nek na b zi Zn - vzduch Je p ev n konstruov n jako l nek kno kov (v posledn dob se v ak objevuj i l nky prizmatick ) a jeho z kladn sch ma je zn zorn no na obr ? A L L F H F K? F L = E L = K? D L = = K? D L J L H O? A > = F Obr : Sch ma l nku Zn - vzduch Vzduchov katoda se nach z vespod l nku, kde jsou um st ny i otvory pro p vod vzduchu (ty jsou b hem skladov n l nku uzav eny). 99

9 Anoda, kter zauj m v t inu prostoru l nku, je z pr kov ho zinku a od katody je odd lena separ torem. Separ tor je napu t n elektrolytem obsahuj c m KOH. V l nku prob h za asti teonov ho katalyz toru reakce 2Zn + O 2! 2ZnO : (6:2:11) Pou v se v ude tam, kde se odeb raj mal a st edn proudy. M nejvy hustotu energie, plochou vyb jec k ivku a velmi dlouhou skladovatelnost v neaktivovan m stavu. Nap t napr zdno je 1.4 V. Dal parametry jsou uvedeny v tabulk ch 6.1{6.2. patn sn vy teploty. f) l nek na b zi Hg - Cd V sou asn dob se pou v u jen sporadicky v n kter chaplikac ch (nap. vojensk miny). D vodem je kadmium, kter je drah a nav c toxick. Uspo d n kno kov ho l nku je podobn jako v p pad l nku Hg;Zn v hodou je, e v bec neplynujeam e b t proto hermetizov n. Katoda je vyrobena z gratem obohacen ho HgO, anoda z pr kov ho lisovan ho Cd. Separ tor je vyroben z plastu nebo por zn gumy. Souhrnnou chemickou reakci prob haj c v l nku lze popsat rovnic HgO + Cd! Hg + CdO : (6:2:12) Nap t napr zdno je asi 0.9 V a vyb jec k ivkajeploch. Dal daje viz tabulky 6.1{6.2. g) l nek na b zi Mg - MnO 2 Jedn se o l nek v lcov, v n m se zinkov anoda nahrazuje anodou vyrobenou z pr kov ho ho ku obohacen ho n kter mi dal mi kovy (Al, Zn, Mn, Ca) jejich p tomnost zabra uje korozi. Katoda je z burelu obohacen ho acetyl nov mi sazemi. Elektrolytem je roztok chloridu ho e nat ho MgCl 2, bromidu ho e nat ho MgBr 2 nebo n kter ch slou- enin chromu, barya a lithia, kter je ztu ovadlem zahu t n do gelov formy. Z kladn sch ma l nku je na obr Prob haj c chemick reakce jsou podobn jako v alkalick m l nku souhrnn lze ps t Mg +2MnO 2 + H 2 O! Mg(OH) 2 + Mn 2 O 3 : (6:2:13) Nap t l nku napr zdno je asi 2 V,provozn nap t pak b v o n co ni. Kapacita je v ce ne dvojn sobn oproti C ; Zn l nku. Jeho nev hodou je to, e nap t za ne nar stat a pot, co se uzav e vn j elektrick 100

10 obvod a d le to, e plynuje (b hem innosti se zah v a vyv j se v n m vod k). Na druh stran mohou tyto l nky pracovat i za teplot, p i nich se ostatn typy znehodnot. Jejich v roba je dosti n kladn a proto se pou vaj pouze pro speci ln aplikace a vojensk ely.? A L L F F = I J L K? F L = I L J H =? E J L H O A A JH O JI A I J L =? C + = I = I A F = H J H A A J H O J E? F = F H K D L = = E =? A C = F H F Obr : Sch ma l nku Mg - MnO 2 Shrnut V robn programy sv tov ch v robc bateri (Duracell, Varta, Eveready, Maxell, Sanyo, Toshiba, Tadiran a dal ) nazna uj, e nej ir ho uplatn n v oblasti such ch l nk v lcov ho typu dosahuj v sou asnosti l nky alkalick smno 2 ao ek v se, e se tento trend v n sleduj c ch letech je t prohloub. Tyto l nky jsou v robn nep li n kladn, nyn ji ekologicky nez vadn a zlep enou technologi se da st le je t zvy ovat jeden z jejich nejd le it j ch parametr hustotu vyu iteln energie. Teplotn rozsah, v n m m e l nek pracovat, je posta uj c, samovyb jen a plynov n se pohybuj v rozumn ch mez ch. U klasick ch C ; Zn l nk nedosahuje pom r cena/vyu iteln energie tak p zniv ch hodnot a jejich v roba kles. Ho kov l nky se vyu vaj pouze velmi omezen ve speci ln ch aplikac ch (arm da, meteorologie) a v budoucnu by mohly b t nahrazeny pi kov mi l nky alkalick mi. V oblasti kno kov ch l nk se jev jako nejperspektivn j l nky Zn ; vzduch, p i em rozhoduj c vliv m dosa en hustota vyu iteln energie a ekologick nez vadnost. Prakticky jedinou v t nev hodou je zna n z vislost kapacity l nku na teplot. Z t chto d vod i do budoucna po taj sv tov v robci s produkc l nk st brn ch avelmi omezen i rtu ov ch. 101

11 D K I J J= A A HC EA 9 C Na z v r je je t provedeno srovn n jednotliv chtyp such ch l nk co do hustoty energie (obr a 6.2.8). # "! K? D ) C 0 C C 0 C D K I J J= A A HC EA 9 + $ " " $ J A F J = + Obr : Z vislost hmotnostn hustoty energie l nku na teplot # # K? D ) C 0 C C 0 C + $ " " $ J A F J = + Obr : Z vislost objemov hustoty energie l nku na teplot Tabulka 6.1:Popis syst m l nk syst m katoda anoda elektrolyt Un (V) C ; Zn MnO 2 Zn NH 4 Cl, ZnCl MnO 2 MnO 2 Zn KOH, NaOH 1.50 Hg ; Zn HgO Zn KOH, NaOH 1.35 Ag ; Zn Ag 2 O Zn KOH 1.60 Zn-vzduch O 2 +katal. Zn KOH, NaOH 1.40 Hg ; Cd HgO Cd KOH 0.91 Mg; MnO 2 MnO 2 Mg MgCl 2, LiCr

12 Tabulka 6.1: Popis syst m l nk - pokra ov n SYST M L NKU SB RA PROUDU SEPAR TOR C ; Zn uhl kov ty inka sav pap r MnO 2 mosazn ty inka por zn pap r Hg ; Zn poniklovan ocel. epi ka plast, guma Ag ; Zn poniklovan ocel. epi ka polyamid Zn-vzduch poniklovan ocel. epi ka krobov gel Hg ; Cd poniklovan ocel. epi ka plast, guma Mg ; MnO 2 uhl kov ty inka pap r Tabulka 6.2: Parametry jednotliv ch syst m syst m provozn min. max. sklad. provozn U (V) U (V) teplota 0 C teplota 0 C C ; Zn 1.25{ {45 5{50 MnO { {50-20{55 Hg ; Zn 1.3{ {55 20{55 Ag ; Zn 1.55{ {55-20{55 Zn-vzduch 1.4{ {40 0{55 Hg ; Cd 0.9{ {80 55{80 Mg ; MnO 2 1.8{ {70 20{60 Tabulka 6.2: Parametry jednotliv ch syst m - pokra ov n syst m hustota hustota kapacitn plynov n energie energie rozsah (Ah) (Wh/kg) (Wh/l) C ; Zn {9 st edn MnO {30 mal Hg ; Zn {19 mal Ag ; Zn mal Zn-vzduch {10 mal Hg ; Cd {3 nepatrn Mg ; MnO zna n 1 v lcov l nek, 2 kno kov l nek 103

Elektrochemické zdroje elektrické energie

Elektrochemické zdroje elektrické energie Dělení: 1) Primární články 2) Sekundární 3) Palivové články Elektrochemické zdroje elektrické energie Primární články - Články suché. C Zn článek Anoda: oxidace Zn Zn 2+ + 2 e - (Zn 2+ se rozpouští v elektrolytu;

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek Dopravníky třísek doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě Pásový dopravník třísek Tabulka minimálních rozměrů pro jednotlivé rozteče Poz. Rozteč 75 mm Rozteč 100 mm Koe cient

Více

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření Potenciometrie 1.Definice Rovnovážná potenciometrie je analytickou metodou, při níž se analyt stanovuje ze změřeného napětí elektrochemického článku, tvořeného indikační elektrodou ponořenou do analyzovaného

Více

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit.

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit. Dobíjení baterie při jízdě automobilu. Přebíjení i nedobíjení škodí a zkracuje ţivotnost autobaterie. Dobře seřízená nabíjecí soustava udrţuje autobaterii v nabitém stavu. Při správném dobíjení a průměrných

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Fototermika a fotovoltaika [1]

Fototermika a fotovoltaika [1] Fototermika a fotovoltaika [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy

Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie Neželezné kovy V technické praxi se používá velké množství neželezných kovů a slitin. Nejvíc používané technické neželezné

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 390/130 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Balení...

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 VY_62_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Obor strojírenských technologií obsahuje širokou škálu různých výrobních procesů a postupů. Spolu se strojírenskými materiály a konstrukcí strojů a zařízení patří mezi základní

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

Jednořadá kuličková ložiska... 289. Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361. Nerezová jednořadá kuličková ložiska...

Jednořadá kuličková ložiska... 289. Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361. Nerezová jednořadá kuličková ložiska... Kuličková ložiska Jednořadá kuličková ložiska... 289 Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361 Nerezová jednořadá kuličková ložiska... 373 Dvouřadá kuličková ložiska... 391 Jednořadé vačkové

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Snímače tlaku a síly. Snímače síly Snímače tlaku a síly Základní pojmy Síla Moment síly Tlak F [N] M= F.r [Nm] F p = S [ Pa; N / m 2 ] 1 bar = 10 5 Nm -2 1 torr = 133,322 Nm -2 (hydrostatický tlak rtuťového sloupce 1 mm) Atmosférický (barometrický)

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR Unipolární tranzistor neboli polem řízený tranzistor, FET (Field Effect Transistor), se stejně jako tranzistor bipolární používá pro zesilování, spínání signálů a realizaci logických

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Vlastnosti vody a její vliv na provoz parních elektrických zvlhčovačů

Vlastnosti vody a její vliv na provoz parních elektrických zvlhčovačů Vlastnosti vody a její vliv na provoz parních elektrických zvlhčovačů Voda není nikdy ideálně čistá, ale vždy obsahuje různorodé částice a chemické prvky. Jakost vody a její chemické složení se posuzuje

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu FYZK. OČNÍK a polovodičích - v krystalové mřížce kovů - valenční elektrony - jsou společné všem atomům kovu a mohou se v něm volně pohybovat volné elektrony Elektronová vodivost kovů Teorie elektronové

Více

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s.

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. A) Výroba plášťů z produkce MITAS a.s. je založena na nejnovějších poznatcích a nejmodernějších technologiích. Tyto pláště svými technickými parametry (tj.

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

Provoz a poruchy topných kabelů

Provoz a poruchy topných kabelů Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

VYUŽITÍ DISPEĆINKU PRO SNIŽOVÁNÍ ZTRÁT VODY

VYUŽITÍ DISPEĆINKU PRO SNIŽOVÁNÍ ZTRÁT VODY VYUŽITÍ DISPEĆINKU PRO SNIŽOVÁNÍ ZTRÁT VODY Abstrakt Oldřich Hladký 1 Způsob snižování ztrát vody ve vodovodní síti popsaný v příspěvku je nutno chápat jako soubor dlouhodobých opatření postupně realizovaných.

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205 Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

15.12.2012 Úřední věstník Evropské unie 1815

15.12.2012 Úřední věstník Evropské unie 1815 15.12.2012 Úřední věstník Evropské unie 1815 Dodatek 1 P o z n á m k a 1 : ÚVODNÍ POZNÁMKY K PŘÍLOZE II Seznam v dodatku 2 stanoví pro každý produkt podmínky, které musí být splněny, aby tento produkt

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Vyhláška č. 18/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu ILISIN 11/2014 1. Informace o výrobcích Použití a popis Tyto sprchové

Více

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 - Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - -.. ČÍTAČE Mnohá logická rozhodnutí jsou založena na vyhodnocení počtu opakujících se jevů. Takovými jevy jsou např. rychlost otáčení nebo cykly stroje,

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

Analýza oběžného kola

Analýza oběžného kola Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ KINEMATICKÉ ELEMENTY doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

Technická informace 10.2.04 04.1998 potisk obalů ofsetový tisk značkové a přímé barvy. ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy

Technická informace 10.2.04 04.1998 potisk obalů ofsetový tisk značkové a přímé barvy. ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy Technická informace 10.2.04 04.1998 potisk obalů ofsetový tisk značkové a přímé barvy ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy Popis systému ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy představují úplně nově

Více

Sekundární elektrochemické články

Sekundární elektrochemické články Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší

Více

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních.

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních. Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních. František Mí ko Úvod SN EN 12954 (03 8355) Katodická ochrana kovových za ízení uložených v p nebo ve vod Všeobecné

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015 až 15% úspora ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso 03/2015 Radik RC pro Vaši pohodu Člověk ke své spokojenosti a pocitu tepelné pohody potřebuje sálavou složku tepla. Dokazují to osobní zkušenosti každého

Více

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Rozdělení metod tlakového odporového svařování Rozdělení metod tlakového odporového svařování Podle konstrukčního uspořádání elektrod a pracovního postupu tohoto elektromechanického procesu rozdělujeme odporové svařování na čtyři hlavní druhy: a) bodové

Více

Ekonomika AOS a vliv nové legislativy

Ekonomika AOS a vliv nové legislativy Ekonomika AOS a vliv nové legislativy Základní zákonné podmínky činnosti AOS Maximální počet obyvatel na jedno sběrné místo 200 Zpětný odběr v každém místě, kde je prodejna Minimální ověřený informační

Více

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS NÁVOD K VÝROBĚ PIVA Z V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH Vážení, dostává se Vám do rukou originální český výrobek, který představuje spojení staletých tradic zručnosti a zkušeností českých

Více

EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití

EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití 8.4.2013 Stránka 1 z 14 Obsah A) Desinfekce bazénové vody... 2 A1. Chlorové tablety, 200 g: TCCA... 3 A2. Multifunkční tablety, 200 g: TCCA +

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 1. Úvod 2. Účinky

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov B10 ( KU ) je 3-vrstvé kluzné pouzdro vylisované z kovového pásu s vrstvou PTFE. Tam kde jiné materiály nedokáží zaručit dostatečnou životnost, je nejlepším řešením

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

(str. 129) Regulace tlaku

(str. 129) Regulace tlaku (str. 129) Regulace tlaku Technické informace strana 130 Redukční ventil 315 strana 135 Redukční ventil z ušlechtilé oceli 6315 strana 139 Redukční ventil 312 strana 143 Regulátor tlaku 6203 strana 147

Více

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem Cíl: Stanovit množství obchodovatelného zboží (předmět směny) na energetickém trhu? Diagram odběru, zatížení spotřebitele

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003 V souladu s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. a systémem EMS (ČSN EN ISO 14 001) uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2003. Termizo a.s.

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Předndáška na mezinárodní konferenci Interclean 2008

Předndáška na mezinárodní konferenci Interclean 2008 Předndáška na mezinárodní konferenci Interclean 2008 Praktické zkušenosti s ozonem v technologii praní prádla Ing. Jan Kostkan Tématem přednášky je přiblížení našich praktických zkušeností a výsledků s

Více

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více