6. Elektrochemick zdroje energie Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon"

Transkript

1 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv m elektrochemick choxida n reduk n ch reakc. B hem t chto reakc doch z k transportu elektron vn j m obvodem z jednoho materi lu do druh ho a d le k pohybu iont ve vnit n m prost ed zdroje. Z kladn elektrochemickou jednotkou je l nek. l nek m ji v echny vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon v ak zpravidla b v dosti mal. Proto se jednotliv l nky podle pot eby ad do s rie nebo paraleln. Seskupen jednoho i v ce l nk v jednom pouzd e se naz v baterie. Jak plyne z p edchoz ho v kladu, l nek sest v ze t hlavn ch st elektrody (kladn a z porn ), elektrolyt a separ tor. Elektrody jsou rozhoduj c pro v kon l nku a jeho ivotnost. Sest vaj obecn z nosn sti (nap. kovov m ky), ze sb ra e proudu (kolektoru) a z aktivn ho materi lu, kter se z ast uje oxida n reduk n reakce. Elektrolyt tvo vnit n prost ed l nku a slou k transportu iont mezi ob ma elektrodami asto se jedn o kapalinu, av ak m e m t i gelovou, past zn nebo tuhou konzistenci. Separ torem b v obvykle p rovit membr na um st n mezi ob ma elektrodami. Ta mus umo nit voln pr chod iont, ale sou asn mus zabr nit vnit n m zkrat m v d sledku p m ho elektrick ho kontaktu obou elektrod. P tomnost separ toru nen nutn tam, kde dostate n elektrick izolace elektrod je zaji t na jejich vz jemnou vzd lenost. l nky (a tedy i baterie) lze podle z kladn ch vlastnost a charakteristik rozd lit do t hlavn ch skupin: - l nky prim rn, - l nky sekund rn, - l nky palivov Prim rn l nky Hlavn m znakem prim rn ch l nk je velmi omezen mo nost jejich op tovn ho nab jen jsou ur eny pro jednor zov pou it a vybit m se prakticky znehodnot. P ina spo v ve vlastnostech prob haj c ch oxida n reduk n ch reakc, kter jsou t m nevratn a v n kter ch p padech dokonce nemo n. Pokus o jejich op tovn nab jen m e b t nav c 92

2 doprov zen v vinem plyn uvnit l nk (plynov n ), p padn prosakov n m elektrolytu. Prim rn l nky se obvykle d l na such l nky, l nky na b zi lithia a l nky tepeln Such l nky N zev "such l nky" je odvozen od vlastnost pou it ho elektrolytu, kter je zahu t n a m konzistenci pasty nebo gelu. B hem vyb jen vznikaj v bl zkosti elektrod such ch l nk tuh i plynn l tky. Zat mco tuh l tky z st vaj s elektrodami v trval m kontaktu, plynn postupn unikaj do okol. Zp tn proces asto neb v mo n plynn l tky ji nemus b t k dispozici a v p pad tuh ch l tek je schopna v rozumn m ase vratn reagovat jen velmi tenk vrstva bezprost edn p il haj c k p slu n elektrod. N kter podrobnosti budou podrobn ji vylo eny v odstavc ch popisuj c ch vlastnosti jednotliv ch typ l nk. V t ina vyr b n chsuch ch l nk m v lcov nebo kno kov tvar. Anoda b v nej ast ji zinkov, m n se pou v ho k nebo kadmium. Zinkov anody (po adovan istota zinku by m la b t vy ne 99%, p m si r zn ch dal chkov podporuj korozi) se vyr b j bu lisov n m z pr ku, st en m z plechu, nebo jako lisovan n dobky. Ho kov anody vyu vaj podobn konstrukce ve skute nosti se v ak nejedn o ist ho k, ale o jeho slitiny s hlin kem, zinkem a jin mi kovy. Tyto slitiny mus b t dostate n odoln proti korozi a mus b t dob e obrobiteln. Kone n kadmiov anody se p ipravuj lisov n m pr kov ho kadmia. Katoda b v v t inou vyrobena z oxidu mangani it ho MnO 2.Ten p edstavuje velmi slo itou a polymorfn slou eninu (jej struktura m - e nab vat n kolika r zn ch podob) a p ipravuje se bu elektrolyticky (v nejvy kvalit ), chemicky, nebo se z sk v p mo jako p rodn materi l. Aby se zv ila elektrick vodivost katody, m ch se pr kov MnO 2 s dobr m vodi em (nap. grat). N kdy se pou v rtu ov katoda, sest vaj c ze sm si oxidu rtu nat ho HgO a r zn ch aditiv. kolem aditiv je op t zv it elektrickou vodivost (grat) a zabr nit hromad n rtuti (pou vaj se oxidy manganu nebo st bro). Katodov ho materi lu b v v dy v ce t m se zajist, e pro ivotnost l nku je limituj c m prvkem anoda. Ve speci ln ch p padech m e b t katoda vyrobena i z kovu, kter slou jako katalyz tor prob haj c ch reakc. V t ina such ch l nk produkuje jak b hem doby skladov n, tak i b hem innosti plyny. T m mus b t umo n no unikat, aby nevznikl p etlak a nedo lo k po kozen l nku. Odv tr v n se realizuje prost ednictv m p r v elektrod ch, nebo jin mi mechanismy. 93

3 B hem n kolika posledn ch desetilet bylo vyvinuto zna n mno stv typ such ch l nk. ada z nich se v ak neosv d ila a u z ekonomick ch, provozn ch iekologick ch p in. Sv tov v robci v t to oblasti v sou asn dob nab zej a) l nky na b zi C - Zn, b) alkalick l nky s MnO 2, c) l nky na b zi Hg - Zn, d) l nky na b zi Ag - Zn, e) l nky na b zi Zn -vzduch, f) l nky na b zi Hg - Cd, g) l nky na b zi Mg - MnO 2. T mito l nky se budeme bl e zab vat v n sleduj c ch odstavc ch,ato p edev m z hlediska konstrukce, prob haj c ch chemick ch proces a z kladn ch vlastnost. a) l nek na b zi C - Zn Such l nek na t to b zi sest v ze zinkov n dobky, kter tvo anodu (a tedy z porn! p l), zat mco katodou (a tedy kladn m! p lem) je chemicky inertn uhl kov ty inka ( dn reakce se nez ast uje). Elektrolytem je roztok salmiaku, MnO 2, ZnCl 2 a saz i gratov ho pr ku zahu t n do past zn nebo gelov formy.jakozahu ovadlo se pou vala p eni n mouka, sav pap r (kter t m e slou it jako separ tor), s dra nebo krobov l tky nov ji se v tomto sm ru prov d j experimenty soxidy n kter ch kov. Nap t napr zdno l nku C ; Zn se pohybuje kolem 1.5 V a jeho zjednodu en sch ma je na obr ? A L L F = I B = J L E =? A A A J H O J I A I J L =? 0" + + = I = K D L = = E L = F H F Obr : Z kladn sch ma Zn - C l nku Na anod prob h jednoduch oxidace atom zinku, kterou lze za- 94

4 psat ve tvaru Zn! Zn 2+ +2e ; : (6:2:1) Kationt zinku uvoln n z anody se rozpou t v elektrolytu, zat mco dva nadbyte n elektrony sepohybuj d ky rozd lu potenci l vn j m obvodem ke katod. Reduk n proces na katod je podstatn slo it j. V z sad zde prob h redukce manganu obsa en ho v MnO 2 ve tvrt m oxida n m stupni na adu slou enin obsahuj c mangan ve t et m oxida n m stupni, jako nap. oxid manganit Mn 2 O 3 nebo oxihydroxid manganu MnOOH podle vztah a 2MnO 2 + H 2 O +2e ;! Mn 2 O 3 +2OH ; 2MnO 2 +2H 2 O +2e ;! 2MnOOH +2OH ; : (6:2:2) Salmiak NH 4 Cl je v elektrolytu disociovan naionty podlerovnice NH 4 Cl! NH Cl ; : (6:2:3) Anionty chloru reaguj se zinkem uvoln n m z katody za vzniku chloridu zine nat ho Zn 2+ +2Cl ;! ZnCl 2 : (6:2:4) Kationty NH + reaguj se vznikaj c mi hydroxylov mi anionty OH; 4,p i- em vznik voda a plynn pavek. 2NH OH;! 2NH 3 +2H 2 O: (6:2:5) P tomnost plynn vrstvy pavku v elektrolytu je ne douc, nebo by zp sobila p eru en proudu. K tomu v ak nedoch z, vz p t pot vznik bu nerozpustn komplex ZnCl 2 2NH 3, nebo ionty Zn(NH 3 ) N kter l tky vznikaj c b hem vyb jen l nku jsou patn elektricky vodiv a jejich objem se postupn zv t uje. To m za d sledek n r st vnit n ho odporu l nku (ten se obvykle pohybuje na rovni desetin, co spolehliv zabr n zni en l nku p i zkratu) a tedy pokles nap t. Proto jej u v me p edev m tam, kde podm nka st losti nap t nehraje rozhoduj c roli (fotoblesky, d tsk hra ky apod.). l nek se pokl d za vybit, jestli e jeho nap t poklesne pod 0.9 V. Jinak se jedn o spolehliv a relativn levn zdroj energie. b) Alkalick l nek s MnO 2 Jedn se o dal variantu such ho l nku (vyr b se ve v lcov m i v kno kov m proveden ), v n m je kysel roztok NH 4 Cl nahrazen 95

5 koncentrovan m roztokem KOH nebo NaOH zahu t n m n kter m z deriv t celul zy a uhl kov sb ra katodov ho proudu je nahrazen nap. ocelovou ty inkou nebo mosaznou trubi kou. Katodou je op t oxid mangani it MnO 2 obsahuj c pr kov grat i saze. Anoda je tvo ena pr kov m zinkem. Sch ma typick ho uspo d n alkalick ho l nku je zn zorn no na obr ? A L L F E =? A L? A L F H I > H = = L D F H K = = A A J H O J I A F = H J H = I > H = L D F H K A > H L L J H K? F L = F H F Obr : ez alkalick m l nkem s MnO 2 Z kladn reakce prob haj c na anod se od p edchoz ho p padu (6.2.1) li. Zinek na anod reaguje se dv ma hydroxylov mi skupinami vznikl mi disociac molekul roztoku podle rovnice Zn +2OH ;! ZnO + H 2 O +2e ; (6:2:6) vznikl oxid zine nat ZnO je v alkalick m roztoku d le nerozpustn. Reakce na katod se shoduje s (6.2.2) s t m e trojmocn mangan d le redukuje za vzniku MnO. Souhrnn rovnice m tedy tvar Zn + MnO 2! ZnO + MnO: (6:2:7) Alkalick l nky jsou v sou asn dob nejpou van j. Jsou sice dra ne uhl kov, nebo mus b t daleko l pe zabezpe eny proti niku agresivn ho elektrolytu, ale objemov hustota energie je vy ne u typu p edchoz ho a tak ivotnost je podstatn del. Nap t napr zdno se i zde pohybuje v bl zkosti 1.5 V. Nap ov charakteristika v ak nekles tak rychle, jako u l nku uhl kov ho. Dal daje viz tabulky 6.1{6.2. Alkalick l nky lze omezen dob jet. Po et dob jec ch cykl m e za ide ln ch podm nek dos hnout a n kolik tis c p i innosti asi 70%. 96

6 Poda -li se b hem vyb jen l nku zabr nit dal redukci manganu, lze jej dob jet ji zcela regul rn (viz kapitola 6.3. o l nc ch sekund rn ch). Krom b n chv lcov ch bateri tohoto typu existuj na trhu baterie vznikl jejich s riov m azen m (nap. dev tivoltov baterie obsahuj c 6 l nk pro nap jen n kter ch tranzistorov ch p ij ma ). D l l nky jsou v tomto p pad desti kov a maj tvar podle obr Z kladn st takov ho l nku je zinkov anoda (z porn elektroda), na n je polo ena lepenka sezahu t n m elektrolytem. Nad n je dal vrstva sest vaj c ze sm si burelu a tuhy. Na spodn stran je zinkov kotou ek pot en vodiv m lakem s obsahem gratu nebo saz, kter p edstavuje katodu (kladnou elektrodu). V echny uveden sti jsou ulo eny v pru n m prstencovit m pouzdru. N kolik takov ch l nk se pak slisuje do sloupce, kter se opat v vody. Celek se vlo do pouzdra a zalije asfaltem, kter zabra uje vysych n. F I I > K H A K = C H = B E J K A F A = = F K J A A J H O J A E L = E = F HI JA A? K D L L H I J L = = = Obr : Z kladn sch ma desti kov ho l nku c) l nek na b zi Hg - Zn Rtu ov l nek se v sou asn dob vyr b vesm s v kno kov m proveden a pou v se pro nap jen drobn ch elektronick ch spot ebi- (naslouch tka, kalkula ky, hodinky) jeho z kladn sch ma je na obr ? A L L F H F E L = K? F L = I E A A JH O JK I A F = H J H = = N K H J K = J D 0 C? A > = F Obr : Z kladn sch ma l nku Hg - Zn l nek je ulo en v nosn konstrukci sest vaj c z misky a v ka. Tyto sti jsou odd leny vrstvou polyamidu nebo jin ho plastu, kter m 97

7 jednak funkci izolace, jednak slou jako t sn n. Ob zm n n sti, kter sou asn slou jako sb ra e proudu, se zhotovuj z nerezav j c oceli. Miska je pl tovan niklovou vrstvou o tlou ce des tek mikron, v ko je pota eno o n co siln j m d nou vrstvou. Anoda je vyrobena z amalgamovan ho zinku (protikorozn prava) vysok istoty (minim ln 99.99% Zn). Elektrolytem je hydroxid draseln (m n ast ji sodn ) zahu t n vhodn m deriv tem celul zy, v n m m e b t p m s ZnO. Jeho nosi em je obvykle elektrolytov pap r, nebo p mo gelov anoda. Katoda m rovn tvar tabletky a je tvo ena sm s sest vaj c z v ce ne 90% HgO a necel ch 10%koloidn ho gratu. Separ torem (kter je rovn napu t n elektrolytem) b v plast, por zn celul za, l tka zvhodn ch vl ken, celof n nebo pru n membr na. Na anod prob h oxidace zinku popsan rovnic 6.2.6, zat mco na katod redukce rtuti podle rovnice souhrnn lze proto ps t HgO + H 2 O +2e ;! Hg +2OH ; Zn + HgO! ZnO + Hg: (6:2:8) Jak vypl v ze souhrnn reakce, mno stv a slo en elektrolytu z st v t m nezm n no. Mal st hydroxidu draseln ho reaguje s oxidem zine nat m podle rovnice 2KOH + ZnO! K 2 ZnO 2 + H 2 O (6:2:9) zine natan draseln vznikaj c v okol anody zabra uje jej korozi a jeho vliv lze tedy hodnotit jako p zniv. Po te n nap t rtu ov ho l nku po jeho zhotoven je 1.4 V, po kr tk dob skladov n kles na V a na t to hodnot se udr uje t m po celou zb vaj c skladovac dobu. Provozn nap t l nku je trvale 1.2 V a teprve na sam m konci vyb jen prudce kles. Minim ln p pustn nap t je 0.9 V v takov m p pad je nutno l nek pokl dat ji za vybit. Pozornost je rovn t eba v novat proudov mu p et ov n l nku (nejvy dovolen proud je d n rozm ry elektrod a b v uv d n v robcem). P i odb ru nadm rn ch proud vznik v l nkunerovnov n stav, kter se vyzna uje nadbytkem iont zinku. P i jejich reakci svodou obsa enou v elektrolytu se za ne vyv jet plynn vod k a v l nku 98

8 vznik p etlak. Pon vad zde nen prostor pro vyv jej c se plyny a l nek je hermeticky uzav en, mohlo by doj t i k jeho destrukci. Hustota energie b v pom rn vysok adosahuje a 115 W/kg (350 W/l). Dal parametry jsou uvedeny v tab. 6.1{6.2. Rtu ov l nky patn sn ej teploty nad 50 0 C. Nep zniv jsou jejich ekologick aspekty, pon vad rtu je vysoce toxick. d) l nek na b zi Ag - Zn St brozinkov l nek je konstruk n prakticky shodn s l nkem rtu ov m a stejn je i oblast jeho pou v n. Katoda je ov em v tomto p pad tvo ena sm s oxid st bra a gratu, kter se op t chov inertn. D ve se pou val sp e oxid st brn Ag 2 O,nyn oxid st brnat AgO. Reakce na katod je pops na rovnic AgO + H 2 O +2e ;! Ag +2OH ; a souhrnn lze ps t Zn + AgO! ZnO + Ag : (6:2:10) Teoreticky dosa iteln nap t Ag - Zn l nku je V, ve skute nosti je v ak vlivem ne istot o n co ni, asi 1.55 V. Vyb jec charakteristika je podobn charakteristice l nku rtu ov ho. St brn l nek m vy m rnou energii (W/kg) ne rtu ov, t hodnota vzta en na objem je ov em ni. L pe pracuje p i ni ch teplot ch. N kter dal daje jsou v tab. 6.1{6.2. Nev hodou je, e i st bro je pokl d no z ekologick ho hlediska zatoxick. e) l nek na b zi Zn - vzduch Je p ev n konstruov n jako l nek kno kov (v posledn dob se v ak objevuj i l nky prizmatick ) a jeho z kladn sch ma je zn zorn no na obr ? A L L F H F K? F L = E L = K? D L = = K? D L J L H O? A > = F Obr : Sch ma l nku Zn - vzduch Vzduchov katoda se nach z vespod l nku, kde jsou um st ny i otvory pro p vod vzduchu (ty jsou b hem skladov n l nku uzav eny). 99

9 Anoda, kter zauj m v t inu prostoru l nku, je z pr kov ho zinku a od katody je odd lena separ torem. Separ tor je napu t n elektrolytem obsahuj c m KOH. V l nku prob h za asti teonov ho katalyz toru reakce 2Zn + O 2! 2ZnO : (6:2:11) Pou v se v ude tam, kde se odeb raj mal a st edn proudy. M nejvy hustotu energie, plochou vyb jec k ivku a velmi dlouhou skladovatelnost v neaktivovan m stavu. Nap t napr zdno je 1.4 V. Dal parametry jsou uvedeny v tabulk ch 6.1{6.2. patn sn vy teploty. f) l nek na b zi Hg - Cd V sou asn dob se pou v u jen sporadicky v n kter chaplikac ch (nap. vojensk miny). D vodem je kadmium, kter je drah a nav c toxick. Uspo d n kno kov ho l nku je podobn jako v p pad l nku Hg;Zn v hodou je, e v bec neplynujeam e b t proto hermetizov n. Katoda je vyrobena z gratem obohacen ho HgO, anoda z pr kov ho lisovan ho Cd. Separ tor je vyroben z plastu nebo por zn gumy. Souhrnnou chemickou reakci prob haj c v l nku lze popsat rovnic HgO + Cd! Hg + CdO : (6:2:12) Nap t napr zdno je asi 0.9 V a vyb jec k ivkajeploch. Dal daje viz tabulky 6.1{6.2. g) l nek na b zi Mg - MnO 2 Jedn se o l nek v lcov, v n m se zinkov anoda nahrazuje anodou vyrobenou z pr kov ho ho ku obohacen ho n kter mi dal mi kovy (Al, Zn, Mn, Ca) jejich p tomnost zabra uje korozi. Katoda je z burelu obohacen ho acetyl nov mi sazemi. Elektrolytem je roztok chloridu ho e nat ho MgCl 2, bromidu ho e nat ho MgBr 2 nebo n kter ch slou- enin chromu, barya a lithia, kter je ztu ovadlem zahu t n do gelov formy. Z kladn sch ma l nku je na obr Prob haj c chemick reakce jsou podobn jako v alkalick m l nku souhrnn lze ps t Mg +2MnO 2 + H 2 O! Mg(OH) 2 + Mn 2 O 3 : (6:2:13) Nap t l nku napr zdno je asi 2 V,provozn nap t pak b v o n co ni. Kapacita je v ce ne dvojn sobn oproti C ; Zn l nku. Jeho nev hodou je to, e nap t za ne nar stat a pot, co se uzav e vn j elektrick 100

10 obvod a d le to, e plynuje (b hem innosti se zah v a vyv j se v n m vod k). Na druh stran mohou tyto l nky pracovat i za teplot, p i nich se ostatn typy znehodnot. Jejich v roba je dosti n kladn a proto se pou vaj pouze pro speci ln aplikace a vojensk ely.? A L L F F = I J L K? F L = I L J H =? E J L H O A A JH O JI A I J L =? C + = I = I A F = H J H A A J H O J E? F = F H K D L = = E =? A C = F H F Obr : Sch ma l nku Mg - MnO 2 Shrnut V robn programy sv tov ch v robc bateri (Duracell, Varta, Eveready, Maxell, Sanyo, Toshiba, Tadiran a dal ) nazna uj, e nej ir ho uplatn n v oblasti such ch l nk v lcov ho typu dosahuj v sou asnosti l nky alkalick smno 2 ao ek v se, e se tento trend v n sleduj c ch letech je t prohloub. Tyto l nky jsou v robn nep li n kladn, nyn ji ekologicky nez vadn a zlep enou technologi se da st le je t zvy ovat jeden z jejich nejd le it j ch parametr hustotu vyu iteln energie. Teplotn rozsah, v n m m e l nek pracovat, je posta uj c, samovyb jen a plynov n se pohybuj v rozumn ch mez ch. U klasick ch C ; Zn l nk nedosahuje pom r cena/vyu iteln energie tak p zniv ch hodnot a jejich v roba kles. Ho kov l nky se vyu vaj pouze velmi omezen ve speci ln ch aplikac ch (arm da, meteorologie) a v budoucnu by mohly b t nahrazeny pi kov mi l nky alkalick mi. V oblasti kno kov ch l nk se jev jako nejperspektivn j l nky Zn ; vzduch, p i em rozhoduj c vliv m dosa en hustota vyu iteln energie a ekologick nez vadnost. Prakticky jedinou v t nev hodou je zna n z vislost kapacity l nku na teplot. Z t chto d vod i do budoucna po taj sv tov v robci s produkc l nk st brn ch avelmi omezen i rtu ov ch. 101

11 D K I J J= A A HC EA 9 C Na z v r je je t provedeno srovn n jednotliv chtyp such ch l nk co do hustoty energie (obr a 6.2.8). # "! K? D ) C 0 C C 0 C D K I J J= A A HC EA 9 + $ " " $ J A F J = + Obr : Z vislost hmotnostn hustoty energie l nku na teplot # # K? D ) C 0 C C 0 C + $ " " $ J A F J = + Obr : Z vislost objemov hustoty energie l nku na teplot Tabulka 6.1:Popis syst m l nk syst m katoda anoda elektrolyt Un (V) C ; Zn MnO 2 Zn NH 4 Cl, ZnCl MnO 2 MnO 2 Zn KOH, NaOH 1.50 Hg ; Zn HgO Zn KOH, NaOH 1.35 Ag ; Zn Ag 2 O Zn KOH 1.60 Zn-vzduch O 2 +katal. Zn KOH, NaOH 1.40 Hg ; Cd HgO Cd KOH 0.91 Mg; MnO 2 MnO 2 Mg MgCl 2, LiCr

12 Tabulka 6.1: Popis syst m l nk - pokra ov n SYST M L NKU SB RA PROUDU SEPAR TOR C ; Zn uhl kov ty inka sav pap r MnO 2 mosazn ty inka por zn pap r Hg ; Zn poniklovan ocel. epi ka plast, guma Ag ; Zn poniklovan ocel. epi ka polyamid Zn-vzduch poniklovan ocel. epi ka krobov gel Hg ; Cd poniklovan ocel. epi ka plast, guma Mg ; MnO 2 uhl kov ty inka pap r Tabulka 6.2: Parametry jednotliv ch syst m syst m provozn min. max. sklad. provozn U (V) U (V) teplota 0 C teplota 0 C C ; Zn 1.25{ {45 5{50 MnO { {50-20{55 Hg ; Zn 1.3{ {55 20{55 Ag ; Zn 1.55{ {55-20{55 Zn-vzduch 1.4{ {40 0{55 Hg ; Cd 0.9{ {80 55{80 Mg ; MnO 2 1.8{ {70 20{60 Tabulka 6.2: Parametry jednotliv ch syst m - pokra ov n syst m hustota hustota kapacitn plynov n energie energie rozsah (Ah) (Wh/kg) (Wh/l) C ; Zn {9 st edn MnO {30 mal Hg ; Zn {19 mal Ag ; Zn mal Zn-vzduch {10 mal Hg ; Cd {3 nepatrn Mg ; MnO zna n 1 v lcov l nek, 2 kno kov l nek 103

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

Line rn algebra II podle p edn ek prof. Franti ka ika Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe Obsah Diagonalizovatelnost matic 2 Symetrick transformace 4 3 Hermitovsk matice a kongruentnost 5 4 Pozitivn

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života V RA KOUDELKOVÁ, MARTIN KONE NÝ, ZDEN K POLÁK KDF MFF UK P ísp vek popisuje nejzajímav jší projekty zpracované ú astníky Soust ed ní mladých fyzik

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Výše uvedený ekosystém je vytvo en z organism v tšinou kooperujících, což jim nijak nebrání, jít si trochu po krku. Zárove všichni ví, že se bez

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více