6. Elektrochemick zdroje energie Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon"

Transkript

1 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv m elektrochemick choxida n reduk n ch reakc. B hem t chto reakc doch z k transportu elektron vn j m obvodem z jednoho materi lu do druh ho a d le k pohybu iont ve vnit n m prost ed zdroje. Z kladn elektrochemickou jednotkou je l nek. l nek m ji v echny vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon v ak zpravidla b v dosti mal. Proto se jednotliv l nky podle pot eby ad do s rie nebo paraleln. Seskupen jednoho i v ce l nk v jednom pouzd e se naz v baterie. Jak plyne z p edchoz ho v kladu, l nek sest v ze t hlavn ch st elektrody (kladn a z porn ), elektrolyt a separ tor. Elektrody jsou rozhoduj c pro v kon l nku a jeho ivotnost. Sest vaj obecn z nosn sti (nap. kovov m ky), ze sb ra e proudu (kolektoru) a z aktivn ho materi lu, kter se z ast uje oxida n reduk n reakce. Elektrolyt tvo vnit n prost ed l nku a slou k transportu iont mezi ob ma elektrodami asto se jedn o kapalinu, av ak m e m t i gelovou, past zn nebo tuhou konzistenci. Separ torem b v obvykle p rovit membr na um st n mezi ob ma elektrodami. Ta mus umo nit voln pr chod iont, ale sou asn mus zabr nit vnit n m zkrat m v d sledku p m ho elektrick ho kontaktu obou elektrod. P tomnost separ toru nen nutn tam, kde dostate n elektrick izolace elektrod je zaji t na jejich vz jemnou vzd lenost. l nky (a tedy i baterie) lze podle z kladn ch vlastnost a charakteristik rozd lit do t hlavn ch skupin: - l nky prim rn, - l nky sekund rn, - l nky palivov Prim rn l nky Hlavn m znakem prim rn ch l nk je velmi omezen mo nost jejich op tovn ho nab jen jsou ur eny pro jednor zov pou it a vybit m se prakticky znehodnot. P ina spo v ve vlastnostech prob haj c ch oxida n reduk n ch reakc, kter jsou t m nevratn a v n kter ch p padech dokonce nemo n. Pokus o jejich op tovn nab jen m e b t nav c 92

2 doprov zen v vinem plyn uvnit l nk (plynov n ), p padn prosakov n m elektrolytu. Prim rn l nky se obvykle d l na such l nky, l nky na b zi lithia a l nky tepeln Such l nky N zev "such l nky" je odvozen od vlastnost pou it ho elektrolytu, kter je zahu t n a m konzistenci pasty nebo gelu. B hem vyb jen vznikaj v bl zkosti elektrod such ch l nk tuh i plynn l tky. Zat mco tuh l tky z st vaj s elektrodami v trval m kontaktu, plynn postupn unikaj do okol. Zp tn proces asto neb v mo n plynn l tky ji nemus b t k dispozici a v p pad tuh ch l tek je schopna v rozumn m ase vratn reagovat jen velmi tenk vrstva bezprost edn p il haj c k p slu n elektrod. N kter podrobnosti budou podrobn ji vylo eny v odstavc ch popisuj c ch vlastnosti jednotliv ch typ l nk. V t ina vyr b n chsuch ch l nk m v lcov nebo kno kov tvar. Anoda b v nej ast ji zinkov, m n se pou v ho k nebo kadmium. Zinkov anody (po adovan istota zinku by m la b t vy ne 99%, p m si r zn ch dal chkov podporuj korozi) se vyr b j bu lisov n m z pr ku, st en m z plechu, nebo jako lisovan n dobky. Ho kov anody vyu vaj podobn konstrukce ve skute nosti se v ak nejedn o ist ho k, ale o jeho slitiny s hlin kem, zinkem a jin mi kovy. Tyto slitiny mus b t dostate n odoln proti korozi a mus b t dob e obrobiteln. Kone n kadmiov anody se p ipravuj lisov n m pr kov ho kadmia. Katoda b v v t inou vyrobena z oxidu mangani it ho MnO 2.Ten p edstavuje velmi slo itou a polymorfn slou eninu (jej struktura m - e nab vat n kolika r zn ch podob) a p ipravuje se bu elektrolyticky (v nejvy kvalit ), chemicky, nebo se z sk v p mo jako p rodn materi l. Aby se zv ila elektrick vodivost katody, m ch se pr kov MnO 2 s dobr m vodi em (nap. grat). N kdy se pou v rtu ov katoda, sest vaj c ze sm si oxidu rtu nat ho HgO a r zn ch aditiv. kolem aditiv je op t zv it elektrickou vodivost (grat) a zabr nit hromad n rtuti (pou vaj se oxidy manganu nebo st bro). Katodov ho materi lu b v v dy v ce t m se zajist, e pro ivotnost l nku je limituj c m prvkem anoda. Ve speci ln ch p padech m e b t katoda vyrobena i z kovu, kter slou jako katalyz tor prob haj c ch reakc. V t ina such ch l nk produkuje jak b hem doby skladov n, tak i b hem innosti plyny. T m mus b t umo n no unikat, aby nevznikl p etlak a nedo lo k po kozen l nku. Odv tr v n se realizuje prost ednictv m p r v elektrod ch, nebo jin mi mechanismy. 93

3 B hem n kolika posledn ch desetilet bylo vyvinuto zna n mno stv typ such ch l nk. ada z nich se v ak neosv d ila a u z ekonomick ch, provozn ch iekologick ch p in. Sv tov v robci v t to oblasti v sou asn dob nab zej a) l nky na b zi C - Zn, b) alkalick l nky s MnO 2, c) l nky na b zi Hg - Zn, d) l nky na b zi Ag - Zn, e) l nky na b zi Zn -vzduch, f) l nky na b zi Hg - Cd, g) l nky na b zi Mg - MnO 2. T mito l nky se budeme bl e zab vat v n sleduj c ch odstavc ch,ato p edev m z hlediska konstrukce, prob haj c ch chemick ch proces a z kladn ch vlastnost. a) l nek na b zi C - Zn Such l nek na t to b zi sest v ze zinkov n dobky, kter tvo anodu (a tedy z porn! p l), zat mco katodou (a tedy kladn m! p lem) je chemicky inertn uhl kov ty inka ( dn reakce se nez ast uje). Elektrolytem je roztok salmiaku, MnO 2, ZnCl 2 a saz i gratov ho pr ku zahu t n do past zn nebo gelov formy.jakozahu ovadlo se pou vala p eni n mouka, sav pap r (kter t m e slou it jako separ tor), s dra nebo krobov l tky nov ji se v tomto sm ru prov d j experimenty soxidy n kter ch kov. Nap t napr zdno l nku C ; Zn se pohybuje kolem 1.5 V a jeho zjednodu en sch ma je na obr ? A L L F = I B = J L E =? A A A J H O J I A I J L =? 0" + + = I = K D L = = E L = F H F Obr : Z kladn sch ma Zn - C l nku Na anod prob h jednoduch oxidace atom zinku, kterou lze za- 94

4 psat ve tvaru Zn! Zn 2+ +2e ; : (6:2:1) Kationt zinku uvoln n z anody se rozpou t v elektrolytu, zat mco dva nadbyte n elektrony sepohybuj d ky rozd lu potenci l vn j m obvodem ke katod. Reduk n proces na katod je podstatn slo it j. V z sad zde prob h redukce manganu obsa en ho v MnO 2 ve tvrt m oxida n m stupni na adu slou enin obsahuj c mangan ve t et m oxida n m stupni, jako nap. oxid manganit Mn 2 O 3 nebo oxihydroxid manganu MnOOH podle vztah a 2MnO 2 + H 2 O +2e ;! Mn 2 O 3 +2OH ; 2MnO 2 +2H 2 O +2e ;! 2MnOOH +2OH ; : (6:2:2) Salmiak NH 4 Cl je v elektrolytu disociovan naionty podlerovnice NH 4 Cl! NH Cl ; : (6:2:3) Anionty chloru reaguj se zinkem uvoln n m z katody za vzniku chloridu zine nat ho Zn 2+ +2Cl ;! ZnCl 2 : (6:2:4) Kationty NH + reaguj se vznikaj c mi hydroxylov mi anionty OH; 4,p i- em vznik voda a plynn pavek. 2NH OH;! 2NH 3 +2H 2 O: (6:2:5) P tomnost plynn vrstvy pavku v elektrolytu je ne douc, nebo by zp sobila p eru en proudu. K tomu v ak nedoch z, vz p t pot vznik bu nerozpustn komplex ZnCl 2 2NH 3, nebo ionty Zn(NH 3 ) N kter l tky vznikaj c b hem vyb jen l nku jsou patn elektricky vodiv a jejich objem se postupn zv t uje. To m za d sledek n r st vnit n ho odporu l nku (ten se obvykle pohybuje na rovni desetin, co spolehliv zabr n zni en l nku p i zkratu) a tedy pokles nap t. Proto jej u v me p edev m tam, kde podm nka st losti nap t nehraje rozhoduj c roli (fotoblesky, d tsk hra ky apod.). l nek se pokl d za vybit, jestli e jeho nap t poklesne pod 0.9 V. Jinak se jedn o spolehliv a relativn levn zdroj energie. b) Alkalick l nek s MnO 2 Jedn se o dal variantu such ho l nku (vyr b se ve v lcov m i v kno kov m proveden ), v n m je kysel roztok NH 4 Cl nahrazen 95

5 koncentrovan m roztokem KOH nebo NaOH zahu t n m n kter m z deriv t celul zy a uhl kov sb ra katodov ho proudu je nahrazen nap. ocelovou ty inkou nebo mosaznou trubi kou. Katodou je op t oxid mangani it MnO 2 obsahuj c pr kov grat i saze. Anoda je tvo ena pr kov m zinkem. Sch ma typick ho uspo d n alkalick ho l nku je zn zorn no na obr ? A L L F E =? A L? A L F H I > H = = L D F H K = = A A J H O J I A F = H J H = I > H = L D F H K A > H L L J H K? F L = F H F Obr : ez alkalick m l nkem s MnO 2 Z kladn reakce prob haj c na anod se od p edchoz ho p padu (6.2.1) li. Zinek na anod reaguje se dv ma hydroxylov mi skupinami vznikl mi disociac molekul roztoku podle rovnice Zn +2OH ;! ZnO + H 2 O +2e ; (6:2:6) vznikl oxid zine nat ZnO je v alkalick m roztoku d le nerozpustn. Reakce na katod se shoduje s (6.2.2) s t m e trojmocn mangan d le redukuje za vzniku MnO. Souhrnn rovnice m tedy tvar Zn + MnO 2! ZnO + MnO: (6:2:7) Alkalick l nky jsou v sou asn dob nejpou van j. Jsou sice dra ne uhl kov, nebo mus b t daleko l pe zabezpe eny proti niku agresivn ho elektrolytu, ale objemov hustota energie je vy ne u typu p edchoz ho a tak ivotnost je podstatn del. Nap t napr zdno se i zde pohybuje v bl zkosti 1.5 V. Nap ov charakteristika v ak nekles tak rychle, jako u l nku uhl kov ho. Dal daje viz tabulky 6.1{6.2. Alkalick l nky lze omezen dob jet. Po et dob jec ch cykl m e za ide ln ch podm nek dos hnout a n kolik tis c p i innosti asi 70%. 96

6 Poda -li se b hem vyb jen l nku zabr nit dal redukci manganu, lze jej dob jet ji zcela regul rn (viz kapitola 6.3. o l nc ch sekund rn ch). Krom b n chv lcov ch bateri tohoto typu existuj na trhu baterie vznikl jejich s riov m azen m (nap. dev tivoltov baterie obsahuj c 6 l nk pro nap jen n kter ch tranzistorov ch p ij ma ). D l l nky jsou v tomto p pad desti kov a maj tvar podle obr Z kladn st takov ho l nku je zinkov anoda (z porn elektroda), na n je polo ena lepenka sezahu t n m elektrolytem. Nad n je dal vrstva sest vaj c ze sm si burelu a tuhy. Na spodn stran je zinkov kotou ek pot en vodiv m lakem s obsahem gratu nebo saz, kter p edstavuje katodu (kladnou elektrodu). V echny uveden sti jsou ulo eny v pru n m prstencovit m pouzdru. N kolik takov ch l nk se pak slisuje do sloupce, kter se opat v vody. Celek se vlo do pouzdra a zalije asfaltem, kter zabra uje vysych n. F I I > K H A K = C H = B E J K A F A = = F K J A A J H O J A E L = E = F HI JA A? K D L L H I J L = = = Obr : Z kladn sch ma desti kov ho l nku c) l nek na b zi Hg - Zn Rtu ov l nek se v sou asn dob vyr b vesm s v kno kov m proveden a pou v se pro nap jen drobn ch elektronick ch spot ebi- (naslouch tka, kalkula ky, hodinky) jeho z kladn sch ma je na obr ? A L L F H F E L = K? F L = I E A A JH O JK I A F = H J H = = N K H J K = J D 0 C? A > = F Obr : Z kladn sch ma l nku Hg - Zn l nek je ulo en v nosn konstrukci sest vaj c z misky a v ka. Tyto sti jsou odd leny vrstvou polyamidu nebo jin ho plastu, kter m 97

7 jednak funkci izolace, jednak slou jako t sn n. Ob zm n n sti, kter sou asn slou jako sb ra e proudu, se zhotovuj z nerezav j c oceli. Miska je pl tovan niklovou vrstvou o tlou ce des tek mikron, v ko je pota eno o n co siln j m d nou vrstvou. Anoda je vyrobena z amalgamovan ho zinku (protikorozn prava) vysok istoty (minim ln 99.99% Zn). Elektrolytem je hydroxid draseln (m n ast ji sodn ) zahu t n vhodn m deriv tem celul zy, v n m m e b t p m s ZnO. Jeho nosi em je obvykle elektrolytov pap r, nebo p mo gelov anoda. Katoda m rovn tvar tabletky a je tvo ena sm s sest vaj c z v ce ne 90% HgO a necel ch 10%koloidn ho gratu. Separ torem (kter je rovn napu t n elektrolytem) b v plast, por zn celul za, l tka zvhodn ch vl ken, celof n nebo pru n membr na. Na anod prob h oxidace zinku popsan rovnic 6.2.6, zat mco na katod redukce rtuti podle rovnice souhrnn lze proto ps t HgO + H 2 O +2e ;! Hg +2OH ; Zn + HgO! ZnO + Hg: (6:2:8) Jak vypl v ze souhrnn reakce, mno stv a slo en elektrolytu z st v t m nezm n no. Mal st hydroxidu draseln ho reaguje s oxidem zine nat m podle rovnice 2KOH + ZnO! K 2 ZnO 2 + H 2 O (6:2:9) zine natan draseln vznikaj c v okol anody zabra uje jej korozi a jeho vliv lze tedy hodnotit jako p zniv. Po te n nap t rtu ov ho l nku po jeho zhotoven je 1.4 V, po kr tk dob skladov n kles na V a na t to hodnot se udr uje t m po celou zb vaj c skladovac dobu. Provozn nap t l nku je trvale 1.2 V a teprve na sam m konci vyb jen prudce kles. Minim ln p pustn nap t je 0.9 V v takov m p pad je nutno l nek pokl dat ji za vybit. Pozornost je rovn t eba v novat proudov mu p et ov n l nku (nejvy dovolen proud je d n rozm ry elektrod a b v uv d n v robcem). P i odb ru nadm rn ch proud vznik v l nkunerovnov n stav, kter se vyzna uje nadbytkem iont zinku. P i jejich reakci svodou obsa enou v elektrolytu se za ne vyv jet plynn vod k a v l nku 98

8 vznik p etlak. Pon vad zde nen prostor pro vyv jej c se plyny a l nek je hermeticky uzav en, mohlo by doj t i k jeho destrukci. Hustota energie b v pom rn vysok adosahuje a 115 W/kg (350 W/l). Dal parametry jsou uvedeny v tab. 6.1{6.2. Rtu ov l nky patn sn ej teploty nad 50 0 C. Nep zniv jsou jejich ekologick aspekty, pon vad rtu je vysoce toxick. d) l nek na b zi Ag - Zn St brozinkov l nek je konstruk n prakticky shodn s l nkem rtu ov m a stejn je i oblast jeho pou v n. Katoda je ov em v tomto p pad tvo ena sm s oxid st bra a gratu, kter se op t chov inertn. D ve se pou val sp e oxid st brn Ag 2 O,nyn oxid st brnat AgO. Reakce na katod je pops na rovnic AgO + H 2 O +2e ;! Ag +2OH ; a souhrnn lze ps t Zn + AgO! ZnO + Ag : (6:2:10) Teoreticky dosa iteln nap t Ag - Zn l nku je V, ve skute nosti je v ak vlivem ne istot o n co ni, asi 1.55 V. Vyb jec charakteristika je podobn charakteristice l nku rtu ov ho. St brn l nek m vy m rnou energii (W/kg) ne rtu ov, t hodnota vzta en na objem je ov em ni. L pe pracuje p i ni ch teplot ch. N kter dal daje jsou v tab. 6.1{6.2. Nev hodou je, e i st bro je pokl d no z ekologick ho hlediska zatoxick. e) l nek na b zi Zn - vzduch Je p ev n konstruov n jako l nek kno kov (v posledn dob se v ak objevuj i l nky prizmatick ) a jeho z kladn sch ma je zn zorn no na obr ? A L L F H F K? F L = E L = K? D L = = K? D L J L H O? A > = F Obr : Sch ma l nku Zn - vzduch Vzduchov katoda se nach z vespod l nku, kde jsou um st ny i otvory pro p vod vzduchu (ty jsou b hem skladov n l nku uzav eny). 99

9 Anoda, kter zauj m v t inu prostoru l nku, je z pr kov ho zinku a od katody je odd lena separ torem. Separ tor je napu t n elektrolytem obsahuj c m KOH. V l nku prob h za asti teonov ho katalyz toru reakce 2Zn + O 2! 2ZnO : (6:2:11) Pou v se v ude tam, kde se odeb raj mal a st edn proudy. M nejvy hustotu energie, plochou vyb jec k ivku a velmi dlouhou skladovatelnost v neaktivovan m stavu. Nap t napr zdno je 1.4 V. Dal parametry jsou uvedeny v tabulk ch 6.1{6.2. patn sn vy teploty. f) l nek na b zi Hg - Cd V sou asn dob se pou v u jen sporadicky v n kter chaplikac ch (nap. vojensk miny). D vodem je kadmium, kter je drah a nav c toxick. Uspo d n kno kov ho l nku je podobn jako v p pad l nku Hg;Zn v hodou je, e v bec neplynujeam e b t proto hermetizov n. Katoda je vyrobena z gratem obohacen ho HgO, anoda z pr kov ho lisovan ho Cd. Separ tor je vyroben z plastu nebo por zn gumy. Souhrnnou chemickou reakci prob haj c v l nku lze popsat rovnic HgO + Cd! Hg + CdO : (6:2:12) Nap t napr zdno je asi 0.9 V a vyb jec k ivkajeploch. Dal daje viz tabulky 6.1{6.2. g) l nek na b zi Mg - MnO 2 Jedn se o l nek v lcov, v n m se zinkov anoda nahrazuje anodou vyrobenou z pr kov ho ho ku obohacen ho n kter mi dal mi kovy (Al, Zn, Mn, Ca) jejich p tomnost zabra uje korozi. Katoda je z burelu obohacen ho acetyl nov mi sazemi. Elektrolytem je roztok chloridu ho e nat ho MgCl 2, bromidu ho e nat ho MgBr 2 nebo n kter ch slou- enin chromu, barya a lithia, kter je ztu ovadlem zahu t n do gelov formy. Z kladn sch ma l nku je na obr Prob haj c chemick reakce jsou podobn jako v alkalick m l nku souhrnn lze ps t Mg +2MnO 2 + H 2 O! Mg(OH) 2 + Mn 2 O 3 : (6:2:13) Nap t l nku napr zdno je asi 2 V,provozn nap t pak b v o n co ni. Kapacita je v ce ne dvojn sobn oproti C ; Zn l nku. Jeho nev hodou je to, e nap t za ne nar stat a pot, co se uzav e vn j elektrick 100

10 obvod a d le to, e plynuje (b hem innosti se zah v a vyv j se v n m vod k). Na druh stran mohou tyto l nky pracovat i za teplot, p i nich se ostatn typy znehodnot. Jejich v roba je dosti n kladn a proto se pou vaj pouze pro speci ln aplikace a vojensk ely.? A L L F F = I J L K? F L = I L J H =? E J L H O A A JH O JI A I J L =? C + = I = I A F = H J H A A J H O J E? F = F H K D L = = E =? A C = F H F Obr : Sch ma l nku Mg - MnO 2 Shrnut V robn programy sv tov ch v robc bateri (Duracell, Varta, Eveready, Maxell, Sanyo, Toshiba, Tadiran a dal ) nazna uj, e nej ir ho uplatn n v oblasti such ch l nk v lcov ho typu dosahuj v sou asnosti l nky alkalick smno 2 ao ek v se, e se tento trend v n sleduj c ch letech je t prohloub. Tyto l nky jsou v robn nep li n kladn, nyn ji ekologicky nez vadn a zlep enou technologi se da st le je t zvy ovat jeden z jejich nejd le it j ch parametr hustotu vyu iteln energie. Teplotn rozsah, v n m m e l nek pracovat, je posta uj c, samovyb jen a plynov n se pohybuj v rozumn ch mez ch. U klasick ch C ; Zn l nk nedosahuje pom r cena/vyu iteln energie tak p zniv ch hodnot a jejich v roba kles. Ho kov l nky se vyu vaj pouze velmi omezen ve speci ln ch aplikac ch (arm da, meteorologie) a v budoucnu by mohly b t nahrazeny pi kov mi l nky alkalick mi. V oblasti kno kov ch l nk se jev jako nejperspektivn j l nky Zn ; vzduch, p i em rozhoduj c vliv m dosa en hustota vyu iteln energie a ekologick nez vadnost. Prakticky jedinou v t nev hodou je zna n z vislost kapacity l nku na teplot. Z t chto d vod i do budoucna po taj sv tov v robci s produkc l nk st brn ch avelmi omezen i rtu ov ch. 101

11 D K I J J= A A HC EA 9 C Na z v r je je t provedeno srovn n jednotliv chtyp such ch l nk co do hustoty energie (obr a 6.2.8). # "! K? D ) C 0 C C 0 C D K I J J= A A HC EA 9 + $ " " $ J A F J = + Obr : Z vislost hmotnostn hustoty energie l nku na teplot # # K? D ) C 0 C C 0 C + $ " " $ J A F J = + Obr : Z vislost objemov hustoty energie l nku na teplot Tabulka 6.1:Popis syst m l nk syst m katoda anoda elektrolyt Un (V) C ; Zn MnO 2 Zn NH 4 Cl, ZnCl MnO 2 MnO 2 Zn KOH, NaOH 1.50 Hg ; Zn HgO Zn KOH, NaOH 1.35 Ag ; Zn Ag 2 O Zn KOH 1.60 Zn-vzduch O 2 +katal. Zn KOH, NaOH 1.40 Hg ; Cd HgO Cd KOH 0.91 Mg; MnO 2 MnO 2 Mg MgCl 2, LiCr

12 Tabulka 6.1: Popis syst m l nk - pokra ov n SYST M L NKU SB RA PROUDU SEPAR TOR C ; Zn uhl kov ty inka sav pap r MnO 2 mosazn ty inka por zn pap r Hg ; Zn poniklovan ocel. epi ka plast, guma Ag ; Zn poniklovan ocel. epi ka polyamid Zn-vzduch poniklovan ocel. epi ka krobov gel Hg ; Cd poniklovan ocel. epi ka plast, guma Mg ; MnO 2 uhl kov ty inka pap r Tabulka 6.2: Parametry jednotliv ch syst m syst m provozn min. max. sklad. provozn U (V) U (V) teplota 0 C teplota 0 C C ; Zn 1.25{ {45 5{50 MnO { {50-20{55 Hg ; Zn 1.3{ {55 20{55 Ag ; Zn 1.55{ {55-20{55 Zn-vzduch 1.4{ {40 0{55 Hg ; Cd 0.9{ {80 55{80 Mg ; MnO 2 1.8{ {70 20{60 Tabulka 6.2: Parametry jednotliv ch syst m - pokra ov n syst m hustota hustota kapacitn plynov n energie energie rozsah (Ah) (Wh/kg) (Wh/l) C ; Zn {9 st edn MnO {30 mal Hg ; Zn {19 mal Ag ; Zn mal Zn-vzduch {10 mal Hg ; Cd {3 nepatrn Mg ; MnO zna n 1 v lcov l nek, 2 kno kov l nek 103

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

FYZIKA Teoretick lohy celost tn ho kola 48. ro n ku FO Ve dnech 27. nora { 2. b ezna se v B lovci uskute nilo celost tn kolo 48. ro n ku fyzik ln olympi dy (viz zpr vu v MFI 16 (2007),. 9, s. 574). V p

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Ú innost laseru The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Inovace & zku enost Ekonomika a ekologie PLATINO Fiber 2D laserov ezací stroj - perfektní soulad inovace a zku eností. Tento

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laserová kvalita The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Vynikající v kon a kvalita Mnoho dobr ch d vod pro si vybrat Zaphiro ZAPHIRO od Prima Power je nejnov j ím inovací v historii

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Splity 2006. Nová URURU SARARA

Splity 2006. Nová URURU SARARA Nová URURU SARARA 1 Rysy Vnit ní FTXR28E FTXR42E FTXR50E (bílá) Venkovní RXR28E RXR42E RXR50E (béžová) Jediná pln vybavená klimatizace s funkcí kontroly teploty a funkcí ventilace. URURU = zvlh ování SARARA

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

JukeboxPlus v6 SETUP

JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup 2 P ehrávání skladeb 3 Nastavení kredit 4 Vizualizace, Ovládání 5 R zné 6 Vzhled 7 Staristika reklam JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup POZOR: Po provedení ve kerých zm n v nastavení je doporu eno program

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky Elektrochemie Protože redoxní reakce jsou děje spojené s přenosem elektronů z redukčního činidla, které elektrony odevzdává, na oxidační činidlo, které

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Zpracov n v decko v zkumn ch dat trubka Znojil zpracoval Ale K enek nor duben 1995 Obsah 1 Z kladn pojmy 1 2 Momenty a rozd len 1 3 Testovac krit ria 2 4 Optimalizace 2 5 Anal za variance 3 6 Zp tn anal

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Obsah

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

OBSAH: PLEXISKLO - DESKY PLEXISKLO - TY E A TRUBKY 4-8 POLYKARBONÁT (PC) - DESKY, MONTÁ NÍ PRVKY SKLOLAMINÁT - DESKY, ROLE

OBSAH: PLEXISKLO - DESKY PLEXISKLO - TY E A TRUBKY 4-8 POLYKARBONÁT (PC) - DESKY, MONTÁ NÍ PRVKY SKLOLAMINÁT - DESKY, ROLE OBSAH: strana PLEXISKLO - DESKY 3 PLEXISKLO - TY E A TRUBKY 3 POLYKARBONÁT (PC) - DESKY, MONTÁ NÍ PRVKY SKLOLAMINÁT - DESKY, ROLE PVC TVRDÉ - DESKY, FOLIE, TY E, DRÁTY POLYETYLEN (PE) - DESKY 4-8 8 9-11

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více