Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni"

Transkript

1 Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů Verze 1.0.

2 Zprostředkovatelem Fondu pro nestátní neziskové organizace je společné konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Vizí NROS je podílet se na formování veřejnosti ve společnost odpovědných, aktivních občanů, kteří jsou schopni ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty ve společnosti, hájit občanská práva a svobody, prosazovat toleranci a principy solidarity. Nadace svou vizi prosazuje podporou organizací občanské společnosti, s nimiž sdílí demokratické hodnoty, poskytuje jim finanční prostředky, slaďuje jejich zájmy a zajišťuje jim další vzdělávání. "Pomáháte? Pomůžeme!" Nadace Partnerství (NaP) Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojení veřejnosti do výsadeb stromů, ochrany přírody, šetrné turistiky, zklidňování dopravy a vytváření kvalitních veřejných prostranství. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association. Nevyřešíme problém za vás, vyřešíte ho s námi! Verze 1.0. Datum účinnosti: 20. ledna 2014 Konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství

3 Obsah Obsah... 3 Definice pojmů... 5 Úvod Informace o Fondu pro NNO Doplňkové granty Oprávněnost Oprávněné žádosti Minimální a maximální výše Doplňkového grantu Místo realizace projektu KBS Období realizace projektu KBS Oprávnění žadatelé Principy partnerství a oprávnění partneři Partneři se sídlem v České republice Zahraniční partneři Spolupracující subjekt Způsobilost nákladů projektu KBS Základní vymezení způsobilosti nákladů Časové vymezení způsobilosti nákladů Nezpůsobilé náklady Přístup a přihlášení do systému Grantys Vyplnění formuláře žádosti v systému Grantys Organizace Lidé Projekty Vložení příloh do systému Grantys Vyplnění místa realizace projektu KBS Finalizace a tisk žádosti v systému Grantys Stavy projektu Rozpočet projektu KBS Základní pokyny, výše Doplňkového grantu Obecné pokyny k vyplnění formuláře Výše Doplňkového grantu Partneři projektu KBS Pokyny k vyplnění listu R1: Krycí list Pokyny k vyplnění listu R2: Rozpočet NÁKLADY Základní struktura listu R

4 4.3.2 Tvorba rozpočtových položek Rozpočtová kapitola 1 VYBAVENÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Rozpočtová kapitola 2 CESTOVNÉ ZAMĚSTNANCŮ Rozpočtová kapitola 3 REFUNDACE CESTOVNÍCH NÁKLADŮ PRO ÚČASTNÍKY / EXPERTY Rozpočtová kapitola 4 SLUŽBY Pokyny k vyplnění listu R3: Komentáře k rozpočtu Platby Doplňkového grantu, účetní evidence Veřejná podpora Podpora de minimis (neboli podpora malého rozsahu) Posouzení veřejné podpory v žádosti o Doplňkový grant Publicita Předkládání žádostí v rámci výzvy Přílohy žádosti Dokladování příloh projektu KBS Předkládání žádostí Hodnocení žádosti o poskytnutí Doplňkového grantu Hodnocení formálních náležitostí a hodnocení oprávněnosti Hodnocení formálních náležitostí Hodnocení oprávněnosti žadatele a žádosti Stížnosti a jejich řešení Vyrozumění o výsledku hodnocení, Smlouva o poskytnutí Doplňkového grantu Časový průběh hodnocení a schvalování žádostí Seznam příloh... 47

5 Definice pojmů Donorské státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko, zřizovatelé EHP a Norských fondů Doplňkový grant volitelný bonusový zdroj k financování projektu Komponenty bilaterální spolupráce určený pro žadatele, kterému je/byla schválena žádost o poskytnutí grantu; možnost pro žadatele získat Doplňkový grant pro posílení spolupráce s partnerskými organizacemi z dárcovských zemí v objemu až 15 % z výše schváleného grantu poskytnutého k realizaci projektu; EHP fondy fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP) založené v květnu 2004 třemi nečlenskými státy EU Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) - specifická forma pomoci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, která je zaměřená na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) prosazujících veřejný zájem v 15 členských zemích EU ve střední a jižní Evropě. Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (FBS) finanční prostředky vyčleněné v rámci FNNO za účelem umožnit žadatelům vyhledávání partnerských organizací v donorských státech, přípravu společných projektů, rozvoj partnerské spolupráce v jednotlivých oblastech podpory FNNO, posílení přímé výměny zkušeností a know-how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty v donorských státech. Grant (G) nevratný finanční příspěvek poskytnutý Zprostředkovatelem z prostředků fondů EHP v rámci programu FNNO, na základě Smlouvy o poskytnutí grantu, který bude poskytnut na realizaci projektu. Hodnoticí komise orgán, který zabezpečuje hodnocení žádostí o poskytnutí grantu na projekt v rámci výzev FNNO vyhlášených Zprostředkovatelem. Kancelář finančních mechanismů (KFM) zajišťuje administrativní podporu Výboru pro FM EHP a Ministerstva zahraničních věcí Norského království; hlavní kontaktní místo mezi přijímajícími státy a poskytovateli pomoci. Konečný příjemce nestátní nezisková organizace, které jsou za účelem realizace projektu poskytnuty prostředky z FNNO. Mikrogrant nevratný finanční příspěvek poskytnutý Zprostředkovatelem na základě Smlouvy o poskytnutí Mikrograntu pro realizaci tzv. Mikroprojektu; českému žadateli má zejm. umožnit navázání spolupráce s NNO v donorských státech a nalezení společných témat a způsobu jejich implementace do projektu následně předloženého v rámci FNNO. Mikroprojekt jedna ze dvou forem podpory v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. Jde o samostatné aktivity bilaterální spolupráce financované z Mikrograntů, které povedou k vyhledávání partnerů z donorských zemí, k rozvoji těchto partnerství a k přípravě společné žádosti o poskytnutí grantu v rámci FNNO. 5

6 Nestátní nezisková organizace (NNO) právnický subjekt zřízený nebo založený jako: - obecně prospěšná společnost původně založená podle zákona č. 248/1995 Sb., nebo dle zákona č. 68/2013, - účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené pro poskytování charitativních služeb, které poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby charitativního charakteru nebo sociální a zdravotnické služby, a to za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - nadace a nadační fondy původně založené podle zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, - ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Oprávněný žadatel subjekt, který je oprávněný požádat o finanční prostředky v rámci výzvy vyhlášené Zprostředkovatelem. Žadatelé budou definováni v rámci jednotlivých výzev. Partner projektu KBS partner projektu sídlící v České republice musí splňovat stejné podmínky oprávněnosti jako žadatel o grant. Partnery projektu mohou být také organizace sídlící v donorských státech (Norsko, Lichtenštejnsko, Island), které musí splňovat stejné podmínky jako žadatel, s výjimkou vymezení právní formy. Oprávněnými zahraničními partnery nejsou fyzické osoby. Projekt jasně vymezená aktivita nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun ve zvolené oblasti podpory FNNO, ve prospěch definovaných cílových skupin. K realizaci projektu je udělován grant. Projekt Komponenty bilaterální spolupráce (KBS) jedna ze dvou forem podpory v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. Jde o jasně definované aktivity bilaterální spolupráce, které vedou k podpoře vzájemné spolupráce českých NNO podpořených v dané prioritě a subjektů v donorských státech. Smlouva o poskytnutí Doplňkového grantu podrobná smlouva uzavřená mezi Zprostředkovatelem a konečným příjemcem určující podmínky poskytnutí Doplňkového grantu, jakož i práva a povinnosti zúčastněných stran. Spolupracující subjekt - organizace nebo fyzická osoba, která se podílí na projektu KBS a přispívá k naplňování jeho cílů. Zároveň ale nemá statut partnera projektu. Z toho vyplývá, že není vázána příslušnými smluvními podmínkami, příjemce s ní neuzavírá Dohodu o partnerství. Na druhé straně, její případné náklady, související s projektem KBS, nemohou být zahrnuty do rozpočtu ani do vyúčtování projektu KBS. Uzávěrka pro přijímání žádostí datum stanovené ve Výzvě k předkládání žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu, ke kterému je výzva ukončena. 6

7 Výzva = Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu dokument zveřejněný Zprostředkovatelem definující podmínky pro předkládání žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu. Zprostředkovatel je pověřen implementací odsouhlaseného programu FNNO. Zprostředkovatel je příjemcem celkového grantu a uděluje dále granty na jednotlivé projekty vybrané v rámci otevřených výzev. V případě FNNO to je společné konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství. Žadatel žadatelem je předkladatel žádosti o poskytnutí Doplňkového grantu. Žádost o poskytnutí Doplňkového grantu (v textu označována také pouze jako Žádost DG ) dokument vypracovaný žadatelem ve stanovené formě, kterým žádá Zprostředkovatele o poskytnutí Doplňkového grantu na realizaci projektu KBS. Žádost o poskytnutí grantu (v textu označována také pouze jako žádost G ) dokument vypracovaný žadatelem ve stanovené formě, kterým žádá Zprostředkovatele o poskytnutí grantu na realizaci projektu. 7

8 Úvod V rámci vyhlášení první výzvy pro předkládání žádosti Vám představujeme Příručku pro žadatele Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace financovaného z EHP fondů Příručku pro žadatele společně připravili Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství, které byly k výkonu role zprostředkovatele FNNO vybrány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Cílem této Příručky je podat žadatelům o Doplňkový grant základní informace, jak postupovat při zpracování žádosti, seznámit je se všemi povinnými náležitostmi žádosti a upozornit je na potenciální rizika, která mohou ohrozit včasné a řádné předložení žádosti. Tato Příručka není určena pro přípravu žádosti o poskytnutí grantu FNNO nebo Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. 8

9 1. Informace o Fondu pro NNO Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) je specifická forma grantové pomoci EHP fondů , která je zaměřena na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Cílem programu FNNO je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Celková alokace pro program FNNO je 208,760,852 Kč. Program FNNO má dvě části: a) Fond pro nestátní neziskové organizace (v definovaných prioritních oblastech) Program je zaměřen na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti, stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Cílem je posílit kapacitu nestátních neziskových organizací, rozvíjet jejich profesionalizaci, zmírňovat regionální rozdíly v oblasti působení nestátních neziskových organizací v rámci České republiky. Program je navíc zaměřen na ochranu životního prostředí a klimatické změny. Na přímou podporu projektů nestátních neziskových organizací (NNO) je v rámci programu FNNO vyčleněno celkem 205,060,852 Kč. b) Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Jednou z klíčových priorit EHP fondů je také posílení bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy). Účelem Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni je posílení přímé výměny zkušeností a know-how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty z donorských států. Pro Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni jsou vyčleněny prostředky ve výši 3,700,000 Kč. České nestátní neziskové organizace se zájmem o rozvoj spolupráce mohou žádat o tyto prostředky prostřednictvím dvou forem podpory: Mikrograntů pro vyhledávání partnerů a rozvoj bilaterálních projektů (celková alokovaná částka je 1,500,000 Kč), Doplňkových grantů jako doplňkového zdroje financování pro posílení bilaterálního partnerství mezi českými NNO, které obdržely grant z programu FNNO a subjekty z donorských států (celková alokovaná částka je 2,200,000 Kč). 9

10 1.1 Doplňkové granty Doplňkové granty z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni jsou doplňkovým zdrojem financování pro usnadnění bilaterální spolupráce mezi organizacemi z České republiky a subjekty z donorských států. Žádost o poskytnutí Doplňkového grantu (dále také pouze jako žádost DG ) není povinnou součástí žádosti o poskytnutí grantu (dále také pouze jako žádost G ). Žádost G je tedy možné podat, i když žadatel nepředkládá žádost DG. Nicméně, žádost DG je možné podat pouze v případě, že je zároveň podávána žádost G. Předpokladem pro získání DG je tedy vždy schválení žádosti G, předložené v rámci 1. výzvy programu FNNO. Ke každé žádosti G, tedy ke každému podpořenému projektu, může být schválena pouze jedna žádost DG. Smyslem Doplňkového grantu je poskytnout pro podpořené projekty dodatečné finanční prostředky, nad rámec grantu, za účelem realizace projektu Komponenty bilaterální spolupráce (dále jen projekt KBS). Projekt KBS je činnost nebo soubor činností (max. 4) směřujících k rozvoji bilaterální spolupráce mezi konečnými příjemci grantu FNNO a subjekty z donorských zemí. Doplňkový grant tedy poskytuje příjemci grantu FNNO možnost financovat tento typ činností, pokud se pro realizaci takových činností rozhodne, bez nutnosti čerpat k tomuto účelu část grantu, který tak může být plně ponechán k realizaci projektu. Příklady podporovaných činností: studijní a pracovní cesty v rámci partnerství mezi českými NNO a subjekty v donorských státech, krátkodobé stáže v organizacích v donorských státech a naopak zajištění přenosu dobré praxe, workshopy a semináře na konkrétní téma v dané programové prioritě s účastí zahraničního partnera, síťování organizací podpora vzájemné spolupráce NNO v dané prioritní oblasti posílení know-how v tématu, společné řešení určitého problému v tematické oblasti. Možnost podat žádost o poskytnutí Doplňkového grantu je vytvořena ve všech prioritách FNNO: I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory: a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus b) Genderová rovnost c) Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti II. Děti a mládež v ohrožení III. Sociální inkluze IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny. 10

11 2. Oprávněnost Při posuzování grantových žádostí je vždy nezbytným krokem vyhodnocení žádosti z hlediska její oprávněnosti. Oprávněnost žádosti je přitom nutné posuzovat s ohledem na všechna stanovená kritéria. 2.1 Oprávněné žádosti Za oprávněné budou považovány žádosti, které splní následující požadavky: - Kompletní a dle instrukcí vyplněná žádost je podána do termínu stanoveného výzvou prostřednictvím on-line grantové databáze Grantys, současně je podána obsahově shodná tištěná verze. Náležitosti listinné i elektronicky podané žádosti a výčet povinných příloh jsou uvedeny ve výzvě a dále také v kapitole 7 této Příručky. - Projekt KBS se jednoznačně vztahuje k cílům opatření Doplňkové granty, navrhované činnosti povedou k naplnění účelu tohoto opatření, jak je uvedeno v textu grantové výzvy. - Projekt KBS se jednoznačně vztahuje ke zvolené prioritní oblasti programu FNNO či v případě priority I. podprioritě a jejímu zaměření. - Požadovaná výše Doplňkového grantu spadá do stanoveného rozmezí uvedeného ve výzvě. - Umístění projektu KBS je v souladu s územní platností vymezenou ve Výzvě. - Období realizace projektu KBS a délka trvání projektu odpovídají vymezení ve Výzvě. - Případné partnerství je popsáno a doloženo Prohlášením o partnerství. 2.2 Minimální a maximální výše Doplňkového grantu Minimální výše grantu požadovaného k financování nákladů projektu KBS není stanovena. Maximální výše Doplňkového grantu schváleného k financování projektu KBS může dosahovat max. 15 % z výše grantu schváleného k financování projektu FNNO. V případě, že žádost DG je podávána společně s žádostí G, tak v momentě předložení žádosti DG nebude Žadateli známa výše schváleného grantu. V takovém případě je tedy potřeba dodržet pravidlo, že výše požadovaného Doplňkového grantu nesmí překročit 15 % z výše požadovaného grantu. Grant je poskytován v českých korunách. Stejně tak je v českých korunách předkládán rozpočet projektu KBS a jeho vyúčtování. Doplňkový grant je určen k financování způsobilých nákladů projektu KBS ve výši 100 %. Realizace projektu KBS si nevyžaduje žádné spolufinancování. Celková alokace pro financování předložených projektů KBS pro celé období implementace FNNO činí 2,200,000 Kč. Pro 1. výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu byla určena alokace 1,540,000 Kč. 11

12 2.3 Místo realizace projektu KBS Za oprávněné jsou považovány projekty KBS, které budou realizovány na území České republiky a na území donorských států (Norsko, Lichtenštejnsko a Island) nebo na území jiného státu EHP. 2.4 Období realizace projektu KBS Projekt KBS musí být realizován v rámci období realizace příslušného projektu FNNO. Období realizace projektu KBS může být nastaveno v trvání min. jednoho měsíce a max. v trvání dle období realizace projektu FNNO. Začátek období realizace projektu KBS se musí shodovat s prvním kalendářním dnem měsíce a konec období realizace projektu KBS se musí shodovat s posledním kalendářním dnem měsíce. Pokud žadatel podává v rámci první výzvy více žádostí G dle stanovených pravidel, může ke každé žádosti G podat jednu žádost DG. Žadatel, tedy právnická osoba (dle vymezení v kapitole 5.1 Výzvy), je vymezen jako samostatná účetní jednotka, identifikovaná jedinečným IČ. 2.5 Oprávnění žadatelé Oprávněnými žadateli o poskytnutí Doplňkového grantu jsou koneční příjemci grantu FNNO. Koneční příjemci můžou podat žádost o poskytnutí Doplňkového grantu v době realizace podpořeného projektu FNNO nebo ještě před získáním grantu FNNO, tj. společně se žádosti o poskytnutí grantu FNNO. Žádost o poskytnutí Doplňkového grantu není možné podat bez toho, že by zároveň byla podána žádost o poskytnutí grantu FNNO. Oprávněnými žadateli o Doplňkový grant jsou nestátní neziskové organizace (NNO) vymezené následujícími typy právnických subjektů zřízených nebo založených jako: - obecně prospěšná společnost původně založená podle zákona č. 248/1995 Sb., nebo dle zákona č. 68/2013, - účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené pro poskytování charitativních služeb, které poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby charitativního charakteru nebo sociální a zdravotnické služby, a to za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - nadace a nadační fondy původně založené podle zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, - ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 12

13 Oprávnění žadatelé musí současně splňovat následující podmínky: - Musí být neziskovou organizací, která vykonává svou činnost nezávisle na místní, regionální či centrální veřejné správě, na jiných veřejnoprávních subjektech, politických stranách nebo komerčních subjektech. Žadatel nesmí podmiňovat svou podporu nebo činnost v rámci projektu příslušností k ideologii, doktríně či náboženství. - Musí mít sídlo na území České republiky. - Musí vést účetnictví v soustavě podvojného účetnictví. - Musí splňovat podmínku alespoň dvouleté historie v době podání Žádosti o poskytnutí grantu. Tato podmínka bude považována za splněnou, pokud je žadatel nástupnickou organizací, přičemž původní organizace danou podmínku splňovala. Zároveň musí platit, že původní organizace byla neziskovou organizací, nabývající jednu z výše uvedených právních forem. Na organizace, které změnily právní formu dle zákona č. 89/2012. Sb. (občanský zákoník) bude nahlíženo jako na kontinuálně působící. V případě, že původní organizace patřila mezi subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání (tedy účtující dle Vyhlášky 504/2002 Sb.), ovšem nabývala jinou než jednu z výše uvedených právních forem, bude splnění podmínky posouzeno individuálně vzhledem k obecnému vymezení neziskových organizací. Nově registrovaná organizace může žádat o grant anebo být partnerem, pouze pokud je schopna doložit požadované dokumenty uvedené v kapitole 7 této Příručky. Organizace, která vznikla změnou právní formy, sloučením, splynutím nebo rozdělením jiné organizace, musí být schopná doložit úplnou výroční zprávu/ekvivalent původní organizace za poslední rok obsahující přehled aktivit a hospodaření dle účetní závěrky organizace. Současně musí doložit dokumenty prokazující nástupnictví. Vždy musí být splněná podmínka oprávněnosti právní formy žadatelů/partnerů. 2.6 Principy partnerství a oprávnění partneři Žadatel může předkládat žádost o poskytnutí Doplňkového grantu samostatně, nebo společně s partnerskými organizacemi (max. 4). Partnerství v rámci projektu KBS má napomoci příjemci Doplňkového grantu k naplnění cíle Doplňkového grantu posílení vzájemných vztahů mezi českými NNO a subjekty z donorských zemí, respektive přispět k síťování, sdílení a předávání zkušeností, technologií, znalostí a osvědčených postupů mezi subjekty z donorských státu a českými NNO. Oprávněnými partnery jsou buď partneři se sídlem v České republice nebo zahraniční partneři se sídlem na území Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Zapojení partnera je žádoucí, ale při hodnocení žádosti není bodově zvýhodněno. 13

14 Podmínky spoluúčasti partnerů na realizaci projektu KBS: - Hlavním nositelem projektu KBS je žadatel (konečný příjemce). Žadatel nemůže delegovat na partnery svou koordinační roli a celkovou odpovědnost za realizaci projektu KBS. - Partnerství nemá charakter dodavatelsko-odběratelského vztahu. Partnerství v projektu KBS je vnímáno tím způsobem, že žadatel i partner společně realizují projekt KBS každý z nich svou definovanou část. Partner nesmí v rámci projektu KBS zároveň figurovat jako dodavatel. Projektové náklady partnera mohou být součástí rozpočtu projektu KBS, partner tedy může čerpat i prostředky Doplňkového grantu. - Partner dodržuje při realizaci projektu KBS stejná pravidla jako žadatel (konečný příjemce). Principy a konkrétní nastavení partnerství v projektu KBS bude zakotveno v Dohodě o partnerství mezi žadatelem a každým partnerem projektu KBS (viz Příloha č. 4 této Příručky). Partner bude v Dohodě o partnerství zavázán k respektování a plnění všech příslušných podmínek a pravidel programu, které platí pro žadatele. Dohoda o partnerství musí být (v případě podpory projektu KBS) uzavřena a dodána Zprostředkovateli před uzavřením Smlouvy o poskytnutí Doplňkového grantu Partneři se sídlem v České republice Oprávněnými partnery se sídlem v České republice mohou být organizace, které splňují stejné podmínky jako žadatel. Program FNNO podporuje vznik koalic a partnerství mezi českými NNO. V případě zapojení partnera se sídlem v České republice žadatel při podání žádosti doloží za každého takového partnera Prohlášení o partnerství (Příloha č. 2 této Příručky) Zahraniční partneři Oprávněnými zahraničními partnery jsou organizace se sídlem na území Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska. Zahraniční partner musí splňovat stejné podmínky jako žadatel, s výjimkou vymezení právní formy. Nemusí se jednat pouze o NNO, ale také o jiné právnické osoby, veřejnoprávní i soukromoprávní. Oprávněnými zahraničními partnery nejsou fyzické osoby. V případě zapojení zahraničního partnera žadatel při podání žádosti doloží za každého takového partnera Prohlášení o partnerství v anglickém jazyce (Příloha č. 3 této Příručky). V případě uzavření partnerství s oprávněným zahraničním partnerem bude Dohoda o partnerství v anglickém jazyce (Příloha č. 5 Příručky) předložena Zprostředkovateli před podpisem Smlouvy o poskytnutí Doplňkového grantu Spolupracující subjekt Spolupracující subjekt je organizace nebo fyzická osoba, která se podílí na projektu KBS a přispívá k naplňování jeho cílů. Zároveň ale nemá statut partnera projektu. Z toho vyplývá, že není vázána příslušnými smluvními podmínkami, příjemce s ní neuzavírá Dohodu o partnerství. Na druhé straně, 14

15 její případné náklady, související s projektem KBS, nemohou být zahrnuty do rozpočtu ani do vyúčtování projektu KBS. 2.7 Způsobilost nákladů projektu KBS Základní vymezení způsobilosti nákladů V rámci projektu KBS je za způsobilé možné považovat pouze přímé náklady, tedy náklady, které přímo souvisí s jeho realizací. Náklady projektu KBS jsou způsobilé, pokud splňují všechny níže uvedené podmínky: - Jsou nezbytné pro realizaci projektu KBS. - Jsou hospodárné a efektivní ve vztahu k souvisejícím činnostem a výstupům projektu KBS. - Jsou uvedené v rozpočtu nebo jsou schváleny ze strany zprostředkovatele jiným stanoveným způsobem. - Vzniknou v období realizace projektu KBS. - Jsou uhrazené, přičemž úhrada musí proběhnout v období od schválení žádosti o Doplňkový grant do maximálně 30 dnů od ukončení období realizace projektu KBS, nejpozději však k Jsou zaevidované v účetnictví organizace odděleným způsobem, dle stanovených pravidel. - Jsou doložitelné příslušnými účetními a prvotními doklady. - Odpovídají cenám v místě obvyklým. - Jsou vynaložené v souladu s českými právními předpisy, zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Při splnění výše uvedených obecných podmínek způsobilosti lze, z hlediska obsahu (účelu) jednotlivých nákladů, za způsobilé považovat následující skupiny nákladů: - Poplatky za účast na relevantních akcích (konference, seminář, workshop apod.), Náklady spojené s organizací relevantních akcí (konferencí, seminářů, workshopů, pracovních jednání apod.), tj. jedná se o situace, kdy organizace sama pořádá předmětnou akci, - Cestovní náklady spojené s účastí na relevantních akcích (ve formě cestovních náhrad zaměstnanců, ale také jako refundace cestovních nákladů účastníků nebo přizvaných expertů), - Odměny pro externí experty, kteří se aktivně podílejí na relevantních akcích, případně poskytují poradenství apod. (může se jednat pouze o spotřebované služby, nikoliv o mzdy), - Náklady spojené s publicitou a informačními iniciativami. 15

16 Mezi způsobilé náklady, vznikající v rámci výše uvedených skupin, nespadají žádné mzdové náklady. V případech, kdy to z popisu skupiny nákladů není patrné ( Náklady spojené s ), jedná se o dodávky služeb, případně materiálu a o cestovní náklady - nikoliv ovšem o mzdové náklady Časové vymezení způsobilosti nákladů V předchozí kapitole je v rámci podmínek způsobilosti uvedeno: Náklady projektu KBS jsou způsobilé, pokud vzniknou v období realizace projektu KBS. Kdy ale vzniká náklad? Náklad vzniká spotřebou přijatého plnění, tedy například datem, kdy byla organizaci poskytnuta služba nebo kdy jí byl dodán spotřební materiál. Z uvedené podmínky způsobilosti tedy vyplývá, že všechna plnění (všechny vstupy do projektu KBS) musí být dodána v období realizace projektu KBS. Toto období bude pro jednotlivé projekty KBS přesně vymezeno ve Smlouvě o poskytnutí DG. K tomu, aby byl náklad způsobilý, nestačí pouze to, že vznikne. Kromě toho musí být splněna další výše uvedená podmínka způsobilosti, tedy že náklad musí být také uhrazen. Nicméně, úhrada nákladu, v odůvodněných případech, nemusí proběhnout v období realizace projektu KBS. Pro úhradu projektového nákladu platí následující omezení. K tomu, aby byl projektový náklad způsobilý, jeho úhrada nesmí proběhnout: - dříve než k datu schválení žádosti o poskytnutí Doplňkového grantu (tj. před schválením žádosti o poskytnutí Doplňkového grantu Správní radou NROS nebo Správní radou Nadace Partnerství - dle zodpovědnosti za danou prioritní oblasti podpory); - později než 30 dnů od ukončení období realizace projektu KBS, nejpozději však k Uvedené vymezení časové způsobilosti nákladů je možné znázornit graficky: Kde: A je období realizace projektu KBS. Zároveň je to období, v rámci kterého musí vzniknout všechny náklady projektu KBS, pokud mají být z časového hlediska způsobilé. B je období, v rámci kterého musí být všechny náklady projektu KBS (které spadají do období A ) uhrazeny, pokud mají být z časového hlediska způsobilé. 16

17 Body 1, 2, 3, a 4 představují krajní body (data), která časově vymezují období A a B : 1 je datum, kdy byla schválena žádost o Doplňkový grant 2 je datum začátku období realizace projektu KBS (vždy se jedná o první kalendářní den určitého měsíce) 3 je datum ukončení období realizace projektu KBS (vždy se jedná o poslední kalendářní den určitého měsíce) 4 je datum určený uplynutím 30 dnů po ukončení období realizace projektu KBS (tedy 30 dnů od datumu 3 ), nejpozději se ovšem může jednat o datum Časový úsek mezi body 2 a 3 vymezuje období A. Časový úsek mezi body 1 a 4 vymezuje období B. Každý náklad, k tomu aby byl považován za způsobilý, musí být uhrazený. Pokud vám je v rámci realizace projektu KBS dodáno jakékoliv plnění (např. flipchart pro prezentaci), účetně vám vzniká náklad (dodávku jste obdrželi a spotřebovali). Pokud ale za tuto dodávku nezaplatíte (zůstanete dodavateli dlužni), nemohlo by se z hlediska výše uvedených podmínek jednat o způsobilý náklad, i kdyby byly všechny ostatní podmínky způsobilosti splněny. To samé platí v případě, pokud by vám předmětný flipchart dodavatel poskytl bezúplatně (jako nepeněžní dar) Způsobilost DPH Daň z přidané hodnoty (dále DPH) je způsobilým nákladem, pokud dle platných právních předpisů nevzniká organizaci, z žádného titulu, možnost nárokovat její vrácení samozřejmě za předpokladu, že podmínky způsobilosti jsou splněny u předmětného základu daně. Nezpůsobilost DPH zakládá již MOŽNOST nároku, bez ohledu na to, zda organizace tento nárok skutečně uplatní. Možnost nárokovat vrácení DPH vzniká zejména z titulu nároku na odpočet DPH na vstupu. U organizací, které nejsou plátci DPH a nemají tedy možnost nárokovat odpočet DPH na vstupu, se předpokládá, že veškerá DPH, která je součástí nákladů projektu KBS, je způsobilým nákladem. Organizace, které jsou plátci DPH, musí individuálně posoudit, zda jim v případě některých plánovaných nákladů vznikne možnost nároku na odpočet na vstupu (plně nebo částečně). Jednalo by se zejména o případy, kdy by byly v rámci projektu KBS realizovány ekonomické činnosti. Realizace takových činností se ovšem v rámci projektů KBS nepředpokládá. Při splnění tohoto předpokladu, by tedy ani plátcům DPH neměl u žádného nákladu v rámci projektu KBS vznikat nárok na vrácení DPH - veškerá DPH na vstupu (u způsobilých nákladů) by měla být způsobilým nákladem. 17

18 Základní princip způsobilosti DPH je jednoduchý: Pokud máte možnost nárokovat si u některého nákladu projektu KBS vrácení DPH u Finančního úřadu (v plné nebo částečné výši), tak tuto nárokovatelnou částku DPH nemůžete deklarovat jako způsobilý náklad v rámci rozpočtu / vyúčtování projektu KBS. Pozor! Uvedený princip způsobilosti platí, i když si oprávněný nárok u Finančního úřadu neuplatníte. Jakmile vám ze zákona vzniká nárok na vrácení DPH, tak DPH v této nárokovatelné výši není způsobilým nákladem projektu KBS - a to i v případě, kdy se rozhodnete, že o vrácení nebudete na Finančním úřadě žádat Nezpůsobilé náklady Mezi nezpůsobilé náklady patří: a. dluhy a rezervy na ztráty nebo dluhy, dlužné úroky; b. pokuty a penále, manka a škody; c. dary, poskytnuté příspěvky; d. příspěvky v naturáliích; e. cestovní náhrady ve výši přesahující minimální limity stanovené příslušnými právními předpisy, kapesné; f. pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého majetku; g. odpisy dlouhodobého majetku; h. finanční leasing; i. pořízení zásob; j. bankovní poplatky nebo jiné finanční služby; k. správní poplatky; l. náklady na právní spory; m. kursové ztráty; n. daň z přidané hodnoty, u které organizaci vzniká možnost nárokovat její vrácení; o. daně, u kterých je organizace poplatníkem; p. náklady z veřejných zakázek, u kterých nebyly dodrženy podmínky dle Smlouvy. V rámci projektu KBS nejsou povoleny investiční výdaje; v projektu KBS tedy nelze pořizovat ani zhodnocovat dlouhodobý majetek. Dlouhodobý majetek je vymezen příslušnými právními předpisy. Zjednodušeně jej lze definovat jako majetek s dobou použitelnosti přesahující 1 rok, kterého vstupní hodnota přesahuje limity stanovené účetní jednotkou (účetní jednotky většinou užívají limity dle Zákona o daních z příjmů, tedy Kč pro hmotný a Kč pro nehmotný majetek). Jak již bylo uvedeno výše, mezi způsobilé náklady nespadají mzdové náklady organizace (náklady vznikající na základě pracovně-právního vztahu, tedy na základě pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce). 18

19 Mezi způsobilé náklady projektu KBS lze zařadit pouze náklady, které přímo souvisí s jeho realizací. Nepřímé náklady nepředstavují způsobilé náklady projektu KBS. 19

20 3. Vyplnění žádosti v aplikaci Grantys Žádost je vyplňována prostřednictvím on-line formuláře webové databáze Grantys na adrese a je podávána současně v elektronické verzi v Grantys a v písemné podobě podepsaná zástupcem statutárního orgánu žadatele. Shoda elektronické a tištěné verze je nutnou formální náležitostí žádosti. 3.1 Přístup a přihlášení do systému Grantys Žadatel musí být pro vyplnění formuláře zaregistrován do systému Grantys, proto si vytvoří v systému Grantys uživatelský účet platný na základě IČ organizace. Pokud bude žádat opakovaně, využívá stále stejný uživatelský účet. Registrace je platná pro celou organizaci každý subjekt se do Grantys registruje jen jednou, i kdyby podával více žádostí. Všichni pracovníci téhož žadatele, kteří budou používat Grantys, používají stejné přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo). Pokud už žadatel má zřízený uživatelský účet v Grantys (případně i přístupové údaje k němu) z dřívější doby (protože v minulosti žádal u Nadace Partnerství nebo Nadace OKD nebo v jiném programu), využije tuto registraci i pro žádost o Doplňkový grant do FNNO. Při prvním přihlášení k zvolí žadatel možnost Registrovat a zadá IČ. Pokud již organizace byla v systému Grantys zaregistrována, nabídne systém zaslání přístupových údajů na některou ze zaregistrovaných ových adres (stejným způsobem se postupuje, pokud žadatel heslo ztratí). Nejsou-li zaregistrované kontakty již aktuální, vyžádá si žadatel jejich aktualizaci prostřednictvím kontaktů na správce systému uvedených na webové stránce. Pokud systém dle zadaného IČ nenajde odpovídající záznam, znamená to, že žadatel v systému dosud není registrován a musí se zaregistrovat. V nabízeném formuláři vyplní žadatel název subjektu, IČ a pouze jednu platnou ovou adresu, na kterou budou doručeny přihlašovací údaje. Ostatní údaje může vyplnit později, nejpozději však před odesláním finalizované žádosti o poskytnutí Doplňkového grantu. Žádost (i všechny vaše ostatní údaje v Grantys) si může otevřít kdokoliv, komu sdělíte přihlašovací jméno a heslo, na žádosti tak může pracovat více osob současně. Musí se však dohodnout, aby nepracovaly na stejné stránce. Pokud by se tak stalo, mohly by některé již uložené úpravy být přepsány úpravami uloženými později, takže byste o část vykonané práce přišli. Stránkou se v tomto případě rozumí každá jednotlivá část, která se dá samostatně uložit např. sekce Základní popis a Rozšířený popis jsou dvě různé stránky. 3.2 Vyplnění formuláře žádosti v systému Grantys Po přihlášení do Grantys se uživateli zobrazí úvodní stránka, na kterou se později může vrátit kliknutím na logo Grantys vlevo nahoře. Po odhlášení ze systému pak zůstávají uložena všechna data, která byla odeslána na server (odkazy Uložit nebo po dokončení žádosti odkazem Odeslat). To 20

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

První výzva. pro předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

První výzva. pro předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni První výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Datum vyhlášení:

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU 1. Základní informace 1.1. Název projektu: 1.2. Název projektu v anglickém jazyce:

Více

Příručka pro žadatele a příjemce Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka pro žadatele a příjemce Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele a příjemce Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 20092014! Verze 1.0. Zprostředkovatelem

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

POMOZTE DĚTEM 17. ročník

POMOZTE DĚTEM 17. ročník Pokyny k vyplnění Rozpočtu projektu. Rozpočet je v rámci formuláře žádosti tvořen třemi listy: Rozpočet_Zaměstnanci Rozpočet_Struktura Rozpočet_Zdroje POMOZTE DĚTEM V uvedeném pořadí také doporučujeme

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Příručka pro žadatele o grant z Fondu pro nestátní neziskové organizace

Příručka pro žadatele o grant z Fondu pro nestátní neziskové organizace Příručka pro žadatele o grant z Fondu pro nestátní neziskové organizace FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009 2014 Verze 1.1 Zprostředkovatelem Fondu pro nestátní neziskové

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace První výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7... 3 Konto žádostí... 3 Žádost

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s. Místní akční skupina OSLAVKA, o.p.s. Výzva k předkládání projektů 1) Název programu: Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.. 2) Celkový objem finančních prostředků:

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Celkovým záměrem EHP fondů je přispět ke snížení hospodářských

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ 1. ÚVODEM Účelem těchto pravidel je poskytnout informace o systému grantového řízení a pomoci tak žadatelům o příspěvek připravit

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Kdy si lze zažádat o zálohu na financování projektu? Požadavek na zálohovou platbu se vyplňuje

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant e-mail: info@nadacesirius.cz, www.nadacesirius.cz Strana 1 z 15 Obsah 1 Hlavní zásady Nadace Sirius... 3 2 Principy grantového řízení... 4 3 Informace pro žadatele...

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

PŘÍLOHA III. Všeobecné podmínky ke Smlouvě

PŘÍLOHA III. Všeobecné podmínky ke Smlouvě Smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Finančního mechanismu EHP v rámci programu FNNO PŘÍLOHA III Všeobecné podmínky ke Smlouvě OBSAH Administrativní ustanovení Článek 1 Realizace Projektu 2 Článek

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory

B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2015 k programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Vymezení programu:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 I. Vyhlašovatel programu Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P SMĚRNICE PRO ŽADATELE o návratný nadační příspěvek leden prosinec 2014 PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P V rámci Programu překlenovací pomoci 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Návod k obsluze systému fakturace.no

Návod k obsluze systému fakturace.no Tým fakturace.no představuje: Návod k obsluze systému fakturace.no Vydáno: 25.06.2014 Registrace do systému Za účelem registrace do systému vyberte po vstupu na hlavní stranu zaregistrujte se. Zobrazí

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více