Příručka. pro konečné příjemce grantu a Doplňkového grantu z Fondu pro nestátní neziskové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka. pro konečné příjemce grantu a Doplňkového grantu z Fondu pro nestátní neziskové organizace"

Transkript

1 Příručka pro konečné příjemce grantu a Doplňkového grantu z Fondu pro nestátní neziskové organizace FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů

2 Zprostředkovatelem Fondu pro nestátní neziskové organizace je společné konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Vizí NROS je podílet se na formování veřejnosti ve společnost odpovědných, aktivních občanů, kteří jsou schopni ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty ve společnosti, hájit občanská práva a svobody, prosazovat toleranci a principy solidarity. Nadace svou vizi prosazuje podporou organizací občanské společnosti, s nimiž sdílí demokratické hodnoty, poskytuje jim finanční prostředky, slaďuje jejich zájmy a zajišťuje jim další vzdělávání. "Pomáháte? Pomůžeme!" Nadace Partnerství (NaP) Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojení veřejnosti do výsadeb stromů, ochrany přírody, šetrné turistiky, zklidňování dopravy a vytváření kvalitních veřejných prostranství. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association. Nevyřešíme problém za vás, vyřešíte ho s námi! grantu a Doplňkového grantu z Fondu pro nestátní neziskové organizace Verze 1.3. Datum účinnosti: 1. září 2015 Konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství

3 Obsah 1 Smlouva Obecný rámec Proces přípravy smlouvy Zahájení procesu Specifické požadavky pro projekt realizovaný v partnerství Specifické požadavky pro projekt v režimu de minimis Podpis smlouvy a její platnost Přílohy smlouvy Změny ve smlouvě Odstoupení od smlouvy Realizace projektu a jeho monitoring Monitoring projektu Nástroje monitoringu Monitorovací návštěvy Monitorovací zprávy Přehled monitorovacích zpráv a termíny předložení Formuláře monitorovacích zpráv Přílohy monitorovacích zpráv a forma předložení Způsob doručení monitorovacích zpráv Schválení závěrečných a průběžných zpráv Předdefinované a volitelné výstupy projektu Změny v projektu Obecný rámec Podstatné změny v projektu Nepodstatné změny v projektu Partnerství v projektu...29

4 3.1 Dohoda o partnerství Náklady partnera Konzultace, komunikace, kontakty Webové stránky Semináře Konzultace a kontakty Publicita Průběžné informování o výstupech a akcích projektu Dotazník budování kapacit Informace v systému Grantys a evidence dat Události Zprávy Typy zpráv Informace evidované v systému Grantys Finanční toky Finanční řízení projektu Způsobilost nákladů projektu Zdroje financování projektových nákladů; smluvní poměr grantu Účetní evidence Vyúčtování projektu Evidence ve formuláři Vyúčtování Doplňující podklady k Vyúčtování Veřejné zakázky Archivace dokumentů Doplňkový grant, projekt komponenty bilaterální spolupráce Seznam příloh... 65

5 Přehled revizí Revize č. Revize č. 1 Rev. č.2 Předmět revize Upřesnění k reportovanému období pro Vyúčtování ke zprávě k Monitorovací návštěvě Odstraněna položka Další podklady dokreslující realizaci projektových aktivit z přehledu příloh k monitorovacím zprávám Doplněna informace k limitům pro podstatné/nepodstatné změny, 3. odrážka v tomto znění: V případě, kdy schválená částka celé rozpočtové kapitoly je 0 Kč, k určení indikativního limitu se použije pouze hodnota Kč. Doplněny kontaktní údaje pro zasílání obsahových změn Doplněna informace v rámečku o změnách v pracovních úvazcích Opraven překlep v 2. odstavci: změna z : Příjemce je povinen na: Partner je povinen Strana, kapitola str. 15; kap str. 18, 19; kap str. 23,24; kap 2.4.2, str.25, kap str.25; kap str. 28; kap Upraveny aktuální kontakty str. 29, kap. 4.3 Doplněny informace v rámečku o FAQ str.30; kap. 4.3 Doplněny informace v rámečku definující projektové výstupy určené ke vkládání do systému GRANYTS str.32; kap Doplněna kapitola 9.1 Způsobilost nákladů projektu str.40; kap. 9.1 Doplněna kapitola 9.2 Zdroje financování projektových nákladů, smluvní poměr grantu Doplněna informace k dokladování mzdových nákladů a dobrovolnické práce Provedena změna v postupu pro zadávání VZ varianta 1 : z příjemce musí na příjemci se doporučuje provést atd. Doplněny informace k administraci Doplňkového grantu Změněna příloha č.9 Pravidla Publicity došlo k přepracování (zjednodušení) a sloučení do jednoho dokumentu s přílohou Technické podmínky propagačních materiálů Nová příloha č.11 Vyúčtování projektu KBS Nová příloha č. 12 Form. nahlášení změn v rozpočtu projektu KBS Doplněna informace k podmínkám předložení průběžné zprávy Předložení PZ je vázáno na míru vyčerpání 1. zálohové platby, při dodržení (nepřekročení) smluvního poměru grantu. str. 42; kap 9.2 str.52, 53; kap. 9.4 str. 54; kap. 10 str. 58, 59; kap. 12 Příloha č.9 změněn celý dokument Str Datum revize

6 Přehled revizí Revize č. Předmět revize Upraveny podmínky a termíny pro předložení Souhrnné informace (v částech KDO předkládá a KDY termín předložení ). Upraveny podmínky a termíny pro předložení Průběžné zprávy (v částech KDY termín předložení a Reportované období ). Revize č. 3 Strana, kapitola Str ; kap Str ; kap Upraveny Přílohy monitorovacích zpráv a forma předložení. Str ; kap Doplněny pokyny k úpravě příloh na CD. Str ; kap Doplnění elektronické verze dodavatelsky vydaných materiálů. Str. 23; kap Upřesnění k odchylkám v předdefinovaných a volitelných výstupech Str ; projektu. kap. 2.3 Vypuštění změny zástupce statutárního orgánu z režimu podstatných Str. 26; změn projektu. kap Doplnění změny zástupce statutárního orgánu do režimu Str. 28; nepodstatných změn projektu. kap Upřesnění k vymezení období způsobilosti. Str ; kap. 9.1 Vysvětlení k aplikaci limitu Kč, platného pro předkládání Str ; dokladů k projektovým nákladům. kap Úprava pravidel, platných pro potvrzování souladu předkládaných Str. 55; dokladů s jejich originálem. kap Upřesnění k rozsahu, formě a označování požadovaných podkladů Str ; u jednotlivých kategorií projektových nákladů. kap Datum revize

7 Definice pojmů Číslo projektu identifikátor projektu, uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí grantu. Donorské státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko, zřizovatelé EHP a Norských fondů. Doplňkový grant (DG) volitelný doplňkový zdroj k financování projektu komponenty bilaterální spolupráce, určený pro žadatele, kterému je/byla schválena žádost o poskytnutí grantu; možnost pro žadatele získat Doplňkový grant pro posílení spolupráce s partnerskými organizacemi z dárcovských zemí v objemu až 15 % z výše grantu poskytnutého k realizaci projektu. EHP Fondy Fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP), založené v květnu 2004 třemi nečlenskými státy EU Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) specifická forma pomoci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, která je zaměřená na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) prosazujících veřejný zájem v 15 členských zemích EU ve střední a jižní Evropě. Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (FBS) finanční prostředky vyčleněné v rámci FNNO za účelem umožnit žadatelům vyhledávání partnerských organizací v donorských státech, přípravu společných projektů, rozvoj partnerské spolupráce v jednotlivých oblastech podpory FNNO, posílení přímé výměny zkušeností a know-how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty v donorských státech. Grant (G) nevratný finanční příspěvek poskytnutý zprostředkovatelem z prostředků Fondu EHP v rámci programu FNNO na realizaci projektu na základě Smlouvy o poskytnutí grantu. Hodnoticí komise (HK) orgán, který zabezpečuje hodnocení žádostí o poskytnutí grantu na projekt v rámci výzev FNNO vyhlášených zprostředkovatelem. Kancelář finančních mechanismů (KFM) zajišťuje administrativní podporu Výboru pro FM EHP a Ministerstva zahraničních věcí Norského království; hlavní kontaktní místo mezi přijímajícími státy a poskytovateli pomoci. Konečný příjemce (KP) příjemce grantu, nestátní nezisková organizace, které jsou za účelem realizace projektu poskytnuty prostředky z FNNO. Konečný příjemce Doplňkového grantu (KPDG) koneční příjemci grantu FNNO, kterým jsou za účelem realizace projektu komponenty bilaterální spolupráce poskytnuty prostředky z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni. Legislativní rámec FM EHP definován v článku 1.4 Nařízení o implementaci Finančního mechanismu EHP Mikrogrant (MG) nevratný finanční příspěvek poskytnutý zprostředkovatelem na základě Smlouvy o poskytnutí mikrograntu pro realizaci tzv. mikroprojektu; českému žadateli má umožnit zejména navázání spolupráce s NNO v donorských státech a nalezení společných témat a způsobu jejich implementace do projektu následně předloženého v rámci FNNO. Mikroprojekt jedna ze dvou forem podpory v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. Jde o samostatné aktivity bilaterální spolupráce financované z mikrograntů, které povedou k vyhledávání partnerů z donorských zemí, k rozvoji těchto partnerství a k přípravě společné žádosti o grant v rámci FNNO. Monitorovací návštěva (MN) návštěva zprostředkovatele v místě realizace projektu. 7

8 Monitorovací zprávy (MZ) dokumenty vypracované konečným příjemcem ve stanovené formě, podávající informace o stavu realizace projektu. Skládají se z věcné a finanční části. Monitorovací zprávy je konečný příjemce povinen zpracovat a předkládat ve stanovených termínech. Jedná se o následující dokumenty: průběžná zpráva o realizaci projektu, souhrnná informace o realizaci projektu, zpráva k monitorovací návštěvě, závěrečná zpráva o realizaci projektu. Nestátní nezisková organizace (NNO) právnický subjekt zřízený nebo založený jako: - obecně prospěšná společnost, původně založená podle zákona č. 248/1995 Sb. nebo vzniklá dle zákona č. 68/2013, - účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti, založené pro poskytování charitativních služeb, které poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby charitativního charakteru nebo sociální a zdravotnické služby, a to za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek, v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - nadace a nadační fondy, původně založené podle zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, - ústav dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Projekt komponenty bilaterální spolupráce (KBS) jedna ze dvou forem podpory v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. Jde o jasně definované aktivity bilaterální spolupráce, které vedou k podpoře vzájemné spolupráce českých NNO podpořených v dané prioritě a subjektů v donorských státech. Partner projektu realizuje projekt společně s konečným příjemcem. Principy a konkrétní nastavení partnerství je zakotveno v Dohodě o partnerství. Plán publicity obsahuje nástroje a prostředky k zajištění publicity, které navrhl žadatel ve formuláři žádosti (bod č. 7 Publicita projektu). Plán publicity obsahuje alespoň následující údaje: - cíle a cílové skupiny; - strategii a obsah informačních a propagačních opatření, včetně komunikačních nástrojů s časovým plánem; - dva informační výstupy týkající se vývoje, výsledků a vyhodnocení projektu (např. konference, tiskové konference, tiskové zprávy, novinové články, reportáže, rozhovory apod.); - odkaz na webovou stránku k projektu s informacemi o vývoji, výsledcích, případně bilaterální spolupráci v rámci podpořeného projektu, včetně fotek a kontaktních údajů a s jasným odkazem na FNNO a EHP fondy ; - informaci, kdo ponese odpovědnost za realizaci informačních a propagačních akcí, s uvedením konkrétní osoby na straně konečného příjemce. Projekt jasně vymezená aktivita nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun ve zvolené oblasti podpory FNNO ve prospěch definovaných cílových skupin. K realizaci projektu je udělován grant. Smlouva o poskytnutí grantu podrobná smlouva uzavřená mezi zprostředkovatelem a konečným příjemcem určující podmínky poskytnutí grantu, jakož i práva a povinnosti zúčastněných stran. Smlouva o poskytnutí Doplňkového grantu podrobná smlouva uzavřená mezi zprostředkovatelem a konečným příjemcem určující podmínky poskytnutí Doplňkového grantu, jakož i práva a povinnosti zúčastněných stran. Spolupracující subjekt organizace nebo fyzická osoba, která se podílí na projektu a přispívá k naplňování jeho cílů, nemá ale statut partnera projektu. Z toho vyplývá, že není vázána příslušnými 8

9 smluvními podmínkami, konečný příjemce s ní neuzavírá Dohodu o partnerství. Její případné náklady související s projektem nemohou být zahrnuty do rozpočtu ani do vyúčtování projektu KBS. Výstup projektu konkrétní měřitelný výstup realizace projektu, jehož dosažení je zcela v kompetenci konečného příjemce. Konečný příjemce si v žádosti vybral minimálně jeden z předdefinovaných ověřitelných výstupů realizace projektu a případně je dle plánovaných aktivit doplnil vlastními ověřitelnými výstupy. O dosažení stanovených druhů ověřitelných výstupů projektu informuje konečný příjemce zprostředkovatele prostřednictvím monitorovacích zpráv, dále pak při monitorovací návštěvě. Přehled ověřitelných výstupů realizace projektu je přílohou Smlouvy o poskytnutí grantu. Výzva = Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí grantu dokument definující podmínky pro předkládání Žádostí o poskytnutí grantu, zveřejněný zprostředkovatelem. Zprostředkovatel (ZP) je pověřen implementací odsouhlaseného programu FNNO. Zprostředkovatel je příjemcem celkového grantu a uděluje dále granty na jednotlivé projekty vybrané v rámci otevřených výzev. V případě FNNO je zprostředkovatelem společné konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství (NROS či NP dle prioritních oblastí dále zprostředkovatel ). Žádost o poskytnutí Doplňkového grantu dokument vypracovaný žadatelem ve stanovené formě, kterým žadatel žádal zprostředkovatele o poskytnutí Doplňkového grantu na realizaci projektu KBS. Žádost o poskytnutí grantu dokument vypracovaný žadatelem, jehož prostřednictvím žadatel žádá zprostředkovatele o grant na realizaci projektu. Závěrečná zpráva o realizaci projektu (ZZ) dokument, který vypracovávají všichni koneční příjemci nejpozději do 60 kalendářních dnů po ukončení období realizace projektu. Obsahuje veškeré informace o projektu za celé období jeho realizace. Formulář ZZ je přílohou Příručky pro příjemce. Průběžná zpráva o realizaci projektu (PZ) dokument, který předkládají koneční příjemci projektů s délkou realizace 18 nebo 21 měsíců. U 18měsíčních projektů po dosažení úrovně čerpání v objemu 70 % první zálohové platby grantu; u 21měsíčních pak v objemu 75 % první zálohové platby grantu. Formulář PZ je přílohou Příručky pro příjemce. Souhrnná informace o realizaci projektu (SI) dokument, jenž předkládají pouze koneční příjemci projektů s délkou realizace 18 nebo 21 měsíců, kteří do poloviny realizace projektu (tj. do ukončeného 9., resp. 11. měsíce) nedosáhnou míry čerpání finančních prostředků, jež jsou stanoveny jako podmínky pro předložení PZ (tj. 70 %, resp. 75 % první zálohové platby grantu). Zpráva k monitorovací návštěvě dokument, který konečný příjemce předkládá před monitorovací návštěvou. Formulář zprávy je přílohou Příručky. Žádost o zálohovou platbu dokument, jehož prostřednictvím žádá konečný příjemce zprostředkovatele o předfinancování projektu na základě Smlouvy o poskytnutí grantu. Žádost o průběžnou platbu dokument, jehož prostřednictvím žádá konečný příjemce zprostředkovatele o průběžnou platbu na základě průběžné zprávy o realizaci projektu. Žádost o závěrečnou platbu dokument, jehož prostřednictvím žádá konečný příjemce zprostředkovatele o závěrečnou platbu na základě závěrečné zprávy o realizaci projektu. 9

10 Úvod Představujeme Vám Příručku pro konečné příjemce grantu (dále také Příručka ) z programu Fond pro nestátní neziskové organizace (dále také FNNO ), financovaného z EHP fondů Příručku pro konečné příjemce společně připravily Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství (NaP), které byly pověřeny výkonem role zprostředkovatele FNNO (dále také zprostředkovatel ). Cílem Příručky je podat Vám, konečným příjemcům grantu, základní informace o tom, jak postupovat při realizaci projektu, seznámit Vás se všemi povinnostmi a upozornit na potenciální rizika. Postupy zde popsanými jsou povinni řídit se nejen koneční příjemci, ale i jejich partneři, a to v rozsahu, který je pro ně relevantní. Příručka vchází v platnost v den, kdy byla schválena zprostředkovatelem programu. Pokud budou v průběhu implementačního procesu schváleny nějaké změny, které mohou mít vliv na postupy realizace projektů, nebo dojde ke schválení dalších závazných dokumentů, bude Příručka aktualizována a doplněna o dané dokumenty. Každá aktualizace příručky bude zveřejněna na webových stránkách programu, koneční příjemci jsou povinni sledovat tyto webové stránky a vždy se řídit aktuálním zněním Příručky. Zprostředkovatel není povinen konečné příjemce o aktualizacích Příručky informovat. Tato příručka není určena pro příjemce Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. Pokud není uvedeno jinak, informace uvedené v příručce se vztahují i na konečné příjemce Doplňkového grantu. Specifická ustanovení pro příjemce Doplňkového grantu jsou uvedena v samostatné kapitole č

11 1 Smlouva 1.1 Obecný rámec Základním dokumentem upravujícím poskytnutí grantu z FNNO je Smlouva o poskytnutí grantu/doplňkového grantu (dále také smlouva ). Tento dokument stanoví závazek zprostředkovatele poskytnout na schválený projekt účelový grant. Grant je poskytován v režimu poskytnutí nadačního příspěvku, dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, a je-li relevantní, je v plné výši poskytován jako podpora de minimis, dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013. Ve smlouvě jsou mimo jiné upraveny platební a finanční podmínky, celkové způsobilé náklady, období realizace projektu, maximální výše grantu, smluvní poměr grantu, fixní sazba způsobilých nepřímých nákladů a další náležitosti. Smlouva dále stanoví povinnost oznamovat změny projektu, ukládá povinnost archivace dokumentů a také povinnost umožnit kontrolu aktivit projektu a veškeré dokumentace. Smlouva zavazuje konečné příjemce k realizaci projektu ve schválené podobě a k plnění všech stanovených náležitostí jeho realizace. V případě, že konečný příjemce neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy, bude vyzván, aby ve stanovené lhůtě nedostatky odstranil. Smlouva obsahuje i ujednání upravující situace, kdy nedojde k požadované nápravě. Konečný příjemce se zavazuje informovat zprostředkovatele o všech skutečnostech (např. o podezření na nehospodárné řízení projektu, trestný čin, jako je podvod, úplatkářství či zpronevěra), které by mohly zakládat podezření na nesrovnalost nebo mít zásadní negativní vliv na realizaci projektu, na plnění smlouvy nebo na její platnost. Smlouva se řídí platnými právními předpisy ČR, legislativním rámcem FM EHP a relevantními ustanoveními všech procesních dokumentů a pravidel vydaných Kanceláří finančních mechanismů a Ministerstvem financí ČR, zejména Programovou dohodou o financování FNNO a Nařízením o implementaci Finančního mechanismu EHP Proces přípravy smlouvy Zahájení procesu Do 15 pracovních dní od rozhodnutí správních rad zprostředkovatele o podpoře projektů dané výzvy obdrží úspěšní žadatelé (budoucí koneční příjemci) vyrozumění o výsledku hodnocení a budou vyzváni ke spolupráci na přípravě smluvní dokumentace. Ze strany zprostředkovatele obdrží návrh smlouvy a její přílohy; případně požadavky na zpracování některé z příloh ze strany konečného příjemce (zapracování doporučení hodnoticí komise do popisu aktivit a/nebo rozpočtu v rámci příloh I a II smlouvy, zpracování čestného prohlášení o čerpání podpory de minimis). Pokud úspěšný žadatel na požadavky zprostředkovatele doručené na uvedený v žádosti o grant nereaguje déle než 10 pracovních dnů, má se za to, že spolupráci na přípravě smlouvy odmítl. 11

12 1.2.2 Specifické požadavky pro projekt realizovaný v partnerství Pokud je realizace projektu plánována ve spolupráci s partnerem, uzavírá úspěšný žadatel s každým partnerem dohodu o partnerství (dále dohoda ) dle standardizovaného vzoru. V dohodě jsou formulovány principy a konkrétní nastavení partnerství v projektu a definovány vztahy mezi konečným příjemcem a partnerem projektu. Platná dohoda musí být pro všechna projektová partnerství uzavřena a dodána zprostředkovateli k datu podpisu smlouvy. Před samotným podpisem dohody s partnerskou organizací, příjemce předloží návrh této dohody v elektronické podobě zprostředkovateli ke schválení. Po potvrzení správnosti je příjemce vyzván k předložení listinné, zástupcem statutárního orgánu příjemce a partnera podepsané dohody o partnerství. V případě partnerství s organizací z donorských zemí se před podpisem smlouvy předkládá minimálně sken dohody o partnerství v anglickém jazyce. Listinnou verzi dohody o partnerství je nutné dodat zprostředkovateli obratem po jejím obdržení od zahraničního partnera. V samotné smlouvě jsou ve vztahu k partnerství identifikováni pouze případní partneři projektu, u každého partnera je definována fixní sazba nepřímých nákladů a také absolutní částka předpokládaných způsobilých nepřímých nákladů. Smlouva (resp. její příloha I) také přesně vymezuje aktivity realizované partnerem a očekávané výstupy v rámci projektu Specifické požadavky pro projekt v režimu de minimis Prostřednictvím prohlášení o čerpání veřejné podpory de minimis bude ověřena oprávněnost úspěšného žadatele čerpat další podporu v tomto režimu. V případě, že projekt zakládá veřejnou podporu, je grant v plné výši poskytován jako podpora v režimu de minimis. Tento údaj bude po podpisu smlouvy ze strany zprostředkovatele zaznamenán do Centrálního registru podpor malého rozsahu, a to ve lhůtě 5 pracovních dní Podpis smlouvy a její platnost Po doplnění potřebných náležitostí a vzájemném odsouhlasení návrhu smlouvy oběma stranami zprostředkovatel vyzve úspěšné žadatele k podpisu smlouvy. Smlouvu za konečného příjemce podepisuje statutární orgán nebo osoba statutárním orgánem úředně zplnomocněná. V případě, že nebude do 15 kalendářních dní ode dne odeslání smlouvy konečnému příjemci tato doručena zprostředkovateli podepsaná, má se za to, že konečný příjemce podepsání smlouvy odmítl. Zprostředkovatel podepisuje smlouvu jako druhý v pořadí a tímto podpisem nabývá smlouva svoji platnost. Smlouvu za zprostředkovatele podepisuje statutární orgán zprostředkovatele. Období realizace projektu je fixně stanoveno (na základě schválené žádosti) v článku III smlouvy. Smlouva je uzavřena na období končící uplynutím lhůty 10 let od 1. ledna následujícího po roce, kdy bude schválena závěrečná zpráva o programu FNNO ze strany Kanceláře finančních mechanismů. V případě, že v rámci uvedené lhůty vyplynou ze smluvních ustanovení pro konečného příjemce povinnosti, které nebudou splněny do uplynutí uvedené lhůty, smlouva trvá až do splnění těchto povinností. Znění smlouvy a všechny její přílohy najdete na našich webových stránkách: 12

13 1.3 Přílohy smlouvy Smlouva o poskytnutí grantu obsahuje tyto přílohy: Příloha I Vymezení projektu Příloha II Rozpočet projektu Příloha III Všeobecné podmínky ke smlouvě Příloha IV Postupy pro veřejné zakázky Příloha V Prohlášení o čerpání veřejné podpory de minimis Smlouva o poskytnutí doplňkového grantu obsahuje tyto přílohy: Příloha I Vymezení projektu KBS Příloha II Rozpočet projektu KBS Příloha III Všeobecné podmínky ke smlouvě Příloha IV Postupy pro veřejné zakázky Příloha V Prohlášení o čerpání veřejné podpory de minimis 1.4 Změny ve smlouvě Jakékoliv změny ve smlouvě mohou být uskutečněny jen v písemné formě na základě dodatků. Návrhy na dodatky ke smlouvě může předložit konečný příjemce nebo zprostředkovatel. Definice změn, které vedou ke změnám ve smlouvě, tj. podstatných změn projektu, i způsob jejich navrhování ze strany konečného příjemce je popsán v kapitole Změny v projektu této příručky. Pravidla pro podepisování dodatků ke smlouvě a nabývání platnosti dodatků jsou totožná s pravidly pro podepisování smlouvy definovanými výše. 1.5 Odstoupení od smlouvy Smlouva může být vypovězena oběma smluvními stranami pouze za podmínek uvedených ve smlouvě. Pokud konečný příjemce neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy, je nejdříve vyzván k nápravě. V případě, že nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, může zprostředkovatel přikročit k odstoupení od smlouvy. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud ji nelze v definovaném rozsahu dále plnit a smluvní strany se neshodnou na řešení nastalé situace. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je konečný příjemce povinen vrátit veškeré finanční prostředky grantu, které mu byly ze strany zprostředkovatele poskytnuty. Zprostředkovatel má také právo pozastavit příjemci platby grantu nebo požadovat od konečného příjemce vrácení všech již poskytnutých prostředků grantu v případě, že je k tomu vyzván ze strany nadřízených orgánů implementační struktury, nebo v případě svého oprávnění jednostranně odstoupit od smlouvy ze zvláště závažných důvodů, jakými jsou konkurz nebo likvidace konečného příjemce, pravomocné odsouzení za porušení zákona, podezření na podvod aj., dle článku VI smlouvy. 13

14 2 Realizace projektu a jeho monitoring 2.1 Monitoring projektu Účelem monitoringu je průběžné sledování projektů a ověřování postupu jejich realizace po věcné a finanční stránce. Za účelem monitorování projektů bude využíváno vzájemně provázaných nástrojů, zejména monitorovacích návštěv a několika typů monitorovacích zpráv. Všechny nástroje monitoringu slouží k včasnému odhalení případných problémů, které by mohly ohrozit naplnění cíle projektu. V případě zjištěných nedostatků v realizaci projektu mohou být aplikovány další kontrolní postupy (speciální konzultace pracovníků zprostředkovatele v místě realizace projektu, zpracování průběžného vyúčtování mimo definované monitorovací zprávy apod. dle charakteru konkrétního nedostatku). Povinností konečného příjemce je poskytovat potřebnou součinnost pro zajištění monitoringu v takto definovaném rozsahu, zejména pak konečný příjemce zodpovídá za pravost a úplnost všech dokladů poskytovaných pro monitoring projektu. 2.2 Nástroje monitoringu Monitorovací návštěvy Interaktivně koncipovaným nástrojem monitoringu jsou návštěvy zástupců zprostředkovatele v místě realizace projektu. Cílem kontrol na místě tzv. monitorovacích návštěv (dále také MN ) je posouzení, zda projekt probíhá v souladu se smluvními podmínkami a stanoveným harmonogramem. Jde o kontrolu efektivního a hospodárného využití finančních prostředků, plnění podmínky oddělené účetní evidence projektu a kontrolu stavu průběžného zaúčtování projektových nákladů. Kontroluje se věcná a finanční část projektu, zjišťuje se skutečný stav a okolnosti, za kterých je projekt realizován. MN provádí pracovníci zprostředkovatele, případně pověření externí asistenti monitoringu. Monitorovací návštěva proběhne jednou u každého podpořeného projektu. V případě potřeby (např. pokud projekt neprobíhá standardně a realizační tým potřebuje intenzivnější podporu) může zprostředkovatel navštívit konečného příjemce i vícekrát. Návštěva může být provedena i u partnerů projektu. Pracovníci zprostředkovatele se mohou v rámci návštěv (ale i mimo ně) účastnit projektových aktivit či mediálních prezentací projektu. O monitorovací návštěvě je konečný příjemce informován s předstihem, zpravidla 20 pracovních dnů před plánovanou návštěvou. Je vyzván k dohodě na termínu návštěvy a zpracování potřebných podkladů. Jako podklad pro efektivní realizaci monitorovací návštěvy vypracuje konečný příjemce Zprávu k monitorovací návštěvě, do které vyplní stav jednotlivých projektových aktivit a dosud realizované výstupy. Zprávu je povinen zprostředkovateli dodat elektronicky nejpozději 5 pracovních dnů před termínem kontroly. Přílohou zprávy je aktuální verze Vyúčtování. Náležitosti Zprávy k monitorovací návštěvě jsou uvedeny v kapitole Monitorovací zprávy. Monitorovací návštěva probíhá v místě realizace projektu. Přítomen musí být koordinátor projektu a pracovník odpovědný za finanční řízení projektu (finanční manažer / účetní). Při kontrole věcné stránky realizace projektu se ověřuje: - naplňování předdefinovaných projektových výstupů a volitelných projektových výstupů; 14

15 - průběh realizace jednotlivých aktivit s ohledem na harmonogram projektu a stav čerpání; - nákup vstupů do projektu, uskutečněné práce a poskytnuté služby; - zajištění archivace a všech relevantních dokumentů týkajících se projektu; - naplňování plánu publicity a dodržování pravidel publicity. Konečný příjemce prezentuje a dokládá dosavadní průběh projektu (související podklady a materiály, uskutečněné či probíhající aktivity a další výstupy). Sledovány jsou konkrétní dosažené výsledky a kroky, které byly k datu monitorovací návštěvy uskutečněny v souladu s popisem projektu, případně po jeho změnách. Finanční kontrola zahrnuje zejména kontrolu odděleného vedení účetní evidence projektu dle smluvních požadavků, způsobilosti projektových nákladů, hospodárnosti a průběžného účtování. Při finanční kontrole realizace projektu se ověřuje: - správnost vedení účetní evidence ve vztahu k projektu (oddělená evidence projektu jako celku a v rámci ní zároveň také oddělená evidence jednotlivých zdrojů financování); - zaúčtování projektových nákladů a dalších účetních případů relevantních pro vyúčtování projektu; - existence účetních a prvotních dokladů k zaúčtovaným projektovým nákladům, ověření souladu; - správnost realizace veřejných zakázek; - zajišťování spolufinancování projektu; - opatření zabraňující dvojímu financování. Vedení účetnictví je zkoumáno na vzorku účetních případů, konečný příjemce předloží účetní dokumentaci (účetní a prvotní doklady), prezentuje účetní evidenci, průběžné čerpání schváleného rozpočtu a (pokud relevantní) související interní směrnice. Je tedy nezbytné zajistit veškerou účetní dokumentaci k finančnímu řízení projektu. V případě, že se na čerpání projektového rozpočtu podílí i partner projektu, uvedené kontrolní činnosti budou provedeny i za tuto část projektu. Na monitorovací návštěvu proto konečný příjemce připraví i dokumentaci za část realizovanou partnery projektu. Pokud je konečný příjemce i příjemcem Doplňkového grantu, bude v rámci monitorovací návštěvy zjišťován stav a průběh realizace projektu KBS. Důležitou součástí monitorovací návštěvy je možnost individuálních konzultací k pravidlům programu, smluvním podmínkám, realizaci projektu, případným změnám a aktuálním potřebám a vývoji v oblasti budování kapacity konečného příjemce. Konečný příjemce obdrží v průběhu realizace MN Potvrzení o monitorovací návštěvě. Z monitorovací návštěvy je pořízen zápis, který zprostředkovatel elektronicky zasílá příjemci k vyjádření. Následně je tento dokument ze strany zprostředkovatele podepsán a zaslán v elektronické podobě konečnému příjemci. Pokud bude v průběhu monitorovací návštěvy zjištěno, že konečný příjemce neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy, bude součástí zápisu seznam nápravných opatření a termínů, dokdy mají být tato opatření realizována. V případě, že ve stanovené lhůtě nebudou nedostatky odstraněny, má zprostředkovatel právo odstoupit od smlouvy. 15

16 2.2.2 Monitorovací zprávy Monitorovací zprávy popisují realizaci projektu ve stanoveném reportovaném období. Vztahují se na projekt jako celek bez ohledu na to, jaká jeho část je financována z prostředků EHP a jaká ze spolufinancování projektu. Formuláře jednotlivých zpráv se skládají z věcné a finanční části a příloh. Věcná část zahrnuje informace o projektu za sledované období a stav projektových výstupů, popis realizovaných aktivit a jejich vyhodnocení ve vztahu k původnímu záměru, popis a zdůvodnění změn, ke kterým v průběhu realizace došlo, informace o uskutečněných výběrových řízeních, vyjádření k publicitě projektu a vyjádření oficiálního partnera ke spolupráci. Finanční část obsahuje informace o nákladech projektu vynaložených za reportované období a o použitých zdrojích financování těchto nákladů. V případě závěrečné zprávy i o přímých výnosech, které nebyly použity k financování projektových nákladů. Formuláře jsou ke stažení na a jsou přílohou této příručky. K vypracování všech součástí monitorovacích zpráv je nutné použít tyto formuláře a přílohy. K monitorovací zprávě přikládá konečný příjemce povinné přílohy. Kromě povinných příloh má zprostředkovatel právo vyžádat si i další dokumentaci, např. jednotlivé účetní a prvotní doklady. Zprostředkovatel má právo zprávu odmítnout z důvodu její zásadní nedostatečnosti nebo požádat o její doplnění, případně přepracování. Pokud konečný příjemce nepředloží zprostředkovateli některou ze zpráv ve stanoveném termínu, může zprostředkovatel odstoupit od smlouvy. Monitorovací zprávy podléhají stanoveným pravidlům archivace. Zprávy se zpracovávají primárně v českém jazyce, závěrečná zpráva ale obsahuje i části, které je nutné vyplnit v anglickém jazyce Přehled monitorovacích zpráv a termíny předložení Konečný příjemce předkládá v průběhu realizace projektu tyto dokumenty: ZPRÁVA K MONITOROVACÍ NÁVŠTĚVĚ KDO předkládá VŠICHNI koneční příjemci bez ohledu na délku trvání projektu. V průběhu realizace projektu. Před uskutečněním monitorovací návštěvy. KDY termín předložení Reportované období KDO předkládá Zprostředkovatel vyzve konečného příjemce k vypracování zprávy současně s domluvením termínu návštěvy, s předstihem před jejím uskutečněním. Konečný příjemce předloží vypracovanou zprávu zprostředkovateli nejpozději 5 pracovních dnů před monitorovací návštěvou. Od počátku realizace do data vypracování zprávy k monitorovací návštěvě. Vyúčtování: Stav čerpání do konce měsíce předcházejícího měsíci, v rámci kterého je vypracována zpráva k monitorovací návštěvě. SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU Koneční příjemci realizující 18měsíční projekty (zkr. 18M ): POUZE V PŘÍPADĚ, že do konce 9. měsíce realizace nebudou naplněny podmínky pro předložení Průběžné zprávy, tj. nebude dosaženo čerpání grantu v objemu alespoň 70 % zálohové platby grantu při dodržení (nepřekročení) smluvního poměru grantu. 16

17 Koneční příjemci realizující 21měsíční projekty (zkr. 21M ): POUZE V PŘÍPADĚ, že do konce 11. měsíce realizace nebudou naplněny podmínky pro předložení Průběžné zprávy tj. nebude dosaženo čerpání grantu v objemu alespoň 75 % zálohové platby grantu, při dodržení (nepřekročení) smluvního poměru grantu. KDY termín předložení Reportované období V případě, že Příjemce naplní před koncem 9. měsíce (u 18M projektů), resp. 11. měsíce (u 21M projektů) podmínky pro předložení Průběžné zprávy, tak Souhrnnou informaci nepředkládá (vzniká mu povinnost předložit Průběžnou zprávu). Na Souhrnnou informaci není navázána platba grantu. Průběžná platba grantu je uvolněna až na základě kontroly Průběžné zprávy. Do konce 10. měsíce realizace u 18M projektů (tedy do ) a do konce 12. měsíce realizace u 21M projektů (tedy do ). 18měsíční projekty: prvních 9 měsíců realizace projektu 21měsíční projekty: prvních 11 měsíců realizace projektu PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU KDO předkládá Koneční příjemci realizující 18měsíční a 21měsíční projekty. KDY termín předložení Předložení průběžné zprávy (PZ) je spojeno s naplněním dvou podmínek: Zaprvé je vázáno na míru vyčerpání zálohové platby grantu. U 18měsíčních projektů musí být dosaženo úrovně čerpání grantu v objemu 70 % zálohové platby grantu. V případě 21měsíčních projektů musí čerpání grantu dosahovat 75 % zálohové platby grantu. Druhou nezbytnou podmínkou je dodržení (nepřekročení) smluvního poměru grantu. Do 30 kalendářních dnů od konce měsíce, ve kterém byly splněny výše uvedené podmínky pro předložení PZ Reportované období Průběžnou zprávu předkládá konečný příjemce po naplnění výše definovaných podmínek i v případě, že dříve předložil Souhrnnou informaci o realizaci projektu. Od počátku realizace projektu do konce kalendářního měsíce, ve kterém dojde k naplnění výše uvedených podmínek pro předložení PZ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU KDO předkládá VŠICHNI koneční příjemci bez ohledu na délku trvání projektu. KDY termín Nejpozději 60 kalendářních dnů po ukončení období realizace projektu. předložení Reportované Celé období realizace projektu. období 17

18 Do Vyúčtování projektu, předkládaného v jakékoliv z výše uvedených situací (a také v případě Vyúčtování předkládaného na základě ad-hoc požadavku zprostředkovatele), je možné zahrnout pouze způsobilé náklady projektu. Jednou ze základních podmínek způsobilosti nákladu je, že náklad musí být uhrazen (s výjimkou dobrovolnické práce). Nezapomeňte, že zprávy se vztahují k celému projektu, nikoli pouze k části financované z grantu. Na sepsání zpráv si vyhraďte dostatek času. Využijte seminářů zaměřených na přípravu závěrečných zpráv. O jejich konání budete včas informováni. Nezapomeňte, že odevzdání souhrnné informace o realizaci projektu vás nezbavuje povinnosti odevzdat i průběžnou zprávu ve chvíli, kdy naplníte podmínky pro její předložení Formuláře monitorovacích zpráv Instrukce pro vyplnění monitorovacích zpráv jsou uvedeny ve formuláři jednotlivých zpráv. Pro přehlednost je nutné zachovat názvy a číslování aktivit tak, jak jsou uvedeny v Příloze I smlouvy. Konečný příjemce ve zprávách vykazuje veškeré relevantní informace o: - Vývoji a průběhu realizace projektu - Realizovaných, probíhajících a plánovaných aktivitách - Případných změnách a odchylkách za reportované období - Činnosti partnera/partnerů projektů (je-li relevantní) - Dopadu projektu na cílové skupiny/ Přínosu pro organizaci - Dosažených výstupech projektu Přílohy monitorovacích zpráv a forma předložení ZPRÁVA K MONITOROVACÍ NÁVŠTĚVĚ tištěná verze (zprávy nebo přílohy) náležitosti tištěné verze elektronicky na CD + typ formátu Zpráva k monitorovací návštěvě obsahová část NE pouze em - funkční soubor ve formátu.doc nebo.docx(bez podpisů) Dokument Vyúčtování projektu, zachycující stav čerpání do konce měsíce předcházejícího měsíci, v rámci kterého je vypracována zpráva k monitorovací návštěvě Související výjezdy z účetnictví, dle části 9.4 Příručky NE NE pouze em - funkční soubor ve formátu.xls,.xlsx (bez podpisů) pouze em - sken do formátu PDF (případně JPG apod.) Doklady související s realizací výběrových řízení, v případě zakázek s předpokládanou hodnotou Kč a vyšší (tedy v případě zakázek s postupem dle Varianty II a III viz NE pouze em - sken do formátu PDF (případně JPG apod.) 18

19 příloha IV smlouvy) SOUHRNNÁ INFORMACE tištěná verze (zprávy nebo přílohy) náležitosti tištěné verze elektronicky na CD + typ formátu Souhrnná informace obsahová část ANO originál s podpisem SO funkční soubor ve formátu.doc nebo.docx (bez podpisů) Dokument Vyúčtování projektu, sestavené k rozhodnému dni ANO originál s podpisem SO funkční soubor ve formátu.xls,.xlsx (bez podpisů) Související výjezdy z účetnictví, dle části 9.4 Příručky NE sken do formátu PDF (případně JPG apod.) Doklady související s realizací výběrových řízení, v případě zakázek s předpokládanou hodnotou Kč a vyšší (tedy v případě zakázek s postupem dle Varianty II a III viz příloha IV smlouvy) Doklady o realizaci výstupů projektu NE sken do formátu PDF (případně JPG apod.) NE v souladu s Přílohou I Smlouvy, pokud není uvedeno, pak obvyklý formát dle povahy dokumentů Nepovinné přílohy NE obvyklý formát, dle povahy dokumentů PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA tištěná verze (zprávy nebo přílohy) náležitosti tištěné verze elektronicky na CD + typ formátu Průběžná zpráva o realizaci projektu obsahová část ANO originál s podpisem SO funkční soubor ve formátu.doc nebo.docx (bez podpisů) Dokument Vyúčtování projektu, sestavené k rozhodnému dni ANO originál s podpisem SO funkční soubor ve formátu.xls,.xlsx (bez podpisů) Související výjezdy z účetnictví, dle části 9.4 Příručky NE sken do formátu PDF (případně JPG apod.) Skeny příslušných dokladů, dle části 9.4 Příručky k přímým projektovým nákladům nad Kč Prohlášení o souladu naskenovaných dokladů s originálem Doklady související s realizací výběrových řízení, v případě zakázek s předpokládanou NE ANO originál s podpisem SO NE sken do formátu PDF (případně JPG apod.) sken podepsaného dokumentu do formátu PDF (případně JPG apod.) sken do formátu PDF (případně JPG apod.) 19

20 hodnotou Kč a vyšší (tedy v případě zakázek s postupem dle Varianty II a III viz příloha IV smlouvy) Doklady o realizaci výstupů projektu NE v souladu s Přílohou I Smlouvy, pokud není uvedeno, pak obvyklý formát dle povahy dokumentů Fotodokumentace NE.jpg,.jpeg (samostané pojmenované soubory řazené do složek dle aktivit a jednotlivých akcí) Oficiálně vydané materiály v rámci projektu (+ distribuční seznam pro každý materiál) ANO (1 ks od každého druhu pokud vydáno dodavatelsky v listinné podobě originál obvyklý formát, dle povahy dokumentů; oficiální verze, pokud vydáno pouze v elektronické podobě, finální grafické podklady, pokud vydáno v tištěné podobě Doklady prokazující plnění publicity projektu NE obvyklý formát, dle povahy dokumentů Nepovinné přílohy NE obvyklý formát, dle povahy dokumentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA tištěná verze (zprávy nebo přílohy) náležitosti tištěné verze elektronicky na CD + typ formátu Závěrečná zpráva o realizaci projektu obsahová část Vyúčtování projektu, sestavené ke konci období realizace projektu ANO ANO originál s podpisem SO originál s podpisem SO funkční soubor ve formátu.doc nebo.docx (bez podpisů) funkční soubor ve formátu.xls,.xlsx (bez podpisů) Související výjezdy z účetnictví, dle části 9.4 Příručky NE sken do formátu PDF (případně JPG apod.) Skeny příslušných dokladů, dle části 9.4 Příručky k přímým projektovým nákladům nad Kč (pokud nebyly předloženy již v rámci PZ) Prohlášení o souladu naskenovaných dokladů s originálem Doklady související s realizací výběrových řízení, v případě zakázek s předpokládanou hodnotou Kč a vyšší (tedy v případě zakázek s postupem dle Varianty II a III viz příloha IV smlouvy) NE ANO originál s podpisem SO NE sken do formátu PDF (případně JPG apod.) sken podepsaného dokumentu do formátu PDF (případně JPG apod.) sken do formátu PDF (případně JPG apod.) 20

21 Doklady o realizaci výstupů projektu NE v souladu s Přílohou I Smlouvy, pokud není uvedeno, pak obvyklý formát dle povahy dokumentů Fotodokumentace NE.jpg,.jpeg (samostatné pojmenované soubory řazené do složek dle aktivit a jednotlivých akcí) Oficiálně vydané materiály v rámci projektu* (+ distribuční seznam pro každý materiál) Doklady prokazující plnění publicity projektu* ANO (1 ks od každého druhu pokud vydáno dodavatelsky v listinné podobě originál obvyklý formát, dle povahy dokumentů oficiální verze, pokud vydáno pouze v elektronické podobě, finální grafické podklady, pokud vydáno v tištěné podobě NE obvyklý formát, dle povahy dokumentů Nepovinné přílohy NE obvyklý formát, dle povahy dokumentů * Konečný příjemce předkládá dokumentaci za celé období realizace projektu. Podklady v listinné podobě, které konečný příjemce již zaslal s PZ, nemusí zasílat znovu. V elektronické podobě však předkládá i již dříve dodané podklady v kompletní podobě za celou realizaci projektu. Přílohy je nutno na CD pojmenovat v souladu s tabulkou výše a seřadit (očíslovat) do analogicky pojmenovaných složek na CD/DVD. (Příklad: Pojmenování přílohy Prezenční listina do složky Doklady o realizaci výstupů projektu.) V případě finančních dokladů je nutno dodržet jejich označení dle listu V1 Vyúčtování podrobněji viz část 9.4. Doklady o realizaci ověřitelných výstupů projektu v projektové žádosti zvolil konečný příjemce předdefinované výstupy projektu, případně definoval vlastní volitelné výstupy (bod 3.6 Očekávaný dopad projektu, projektové výstupy). U obou typů výstupů je ve smlouvě (příloha I) uvedena jejich hodnota a způsob doložení. K monitorovacím zprávám tedy konečný příjemce doloží relevantní dokumenty ve stanoveném formátu, které jsou uvedeny ve smlouvě jako způsob doložení / způsob ověření výstupů. Uvedené dokumenty strukturujte na CD přehledným způsobem podle výstupu, který mají dokládat. Odděleně strukturujte podklady k Předdefinovaným a Volitelným výstupům projektu, i kdyby měly být dokládány některými shodnými dokumenty. Podklady organizujte do samostatných pod/složek a pojmenujte je i složky tak, aby byla zřejmá jejich souvislost s výstupem a předepsaným způsobem doložení. Všechny výstupy i dokumenty prokazující způsob ověření naplnění výstupů musí být opatřeny všemi povinnými prvky publicity (viz Pravidla publicity) logolink, věta o podpoře (případně obsahující název projektu) a odkazy na FNNO a EEA Grants (odkazy musí být funkční zejména v případě e- materiálů a www stránek). Přiložte i všechny oficiálně vydané materiály v rámci projektu, např. publikace, studie, analýzy, brožury, letáky a jiné propagační/informační materiály včetně distribučního seznamu, kam byly 21

22 materiály rozeslány. Jde o všechny tištěné nebo elektronické materiály, které byly hrazeny z rozpočtu projektu, tj. i ze zdrojů spolufinancování. Přiložte také doklady prokazující plnění publicity projektu v souladu s Přílohou I Smlouvy, např. tiskové zprávy, výstupy z monitoringu médií včetně odkazů na daná uvedení, uvedené reportáže, odkazy na www stránky, skeny článků v tištěných médiích. Buďte struční a výstižní, vycházejte z popisu aktivit uvedeného v projektové žádosti. Neopisujte do zpráv formulace ze žádosti, ale popište dosavadní průběh a naplnění projektu. Každou aktivitu doložte relevantní dokumentací (způsob doložení). Nezapomeňte ověřit, zda souhlasí informace včetně kvantifikací uvedené v textu zprávy a v přílohách, popř. v rozpočtu. Ke zprávám nepřikládejte velké množství nevytříděných fotografií, případně fotografie vložené v dokumentu.doc a.pdf s výjimkou doložení výstupů, pokud je takto nadefinováno. Součástí monitorovacích zpráv je i vyjádření partnera / partnerů k realizaci projektu, kontaktujte je s dostatečným předstihem. Uveďte jakékoliv podněty, výhrady a komentáře ke spolupráci se zprostředkovatelem. Pokud jste v rámci projektu vytvořili např. infoletáky, studie, dotazníky, plakáty, audio či videozáznamy z akcí či jiné materiály nad rámec původního závazku, dejte nám o nich vědět a přiložte je k monitorovacím zprávám jako nepovinnou přílohu Způsob doručení monitorovacích zpráv Monitorovací zpráva dle konkrétního typu bude považována za předloženou, pokud konečný příjemce splní následující podmínky: 1. Vyplní zprávu do aktuálního formuláře určeného pro zpracování odpovídajícího typu zprávy. Vzory zpráv jsou přílohami této příručky. 2. Doručí ji zprostředkovateli v předepsaném formátu spolu s podklady dle tabulky v kap Na CD (je-li vyžadováno dle tabulky v kap ) konečný příjemce uvede následující údaje: Název konečného příjemce: Název projektu: Číslo projektu: Požadované podklady konečný příjemce předloží v jedné zalepené a neporušené obálce na adresu: v případě zpráv předkládaných v prioritní oblasti I. až III.: NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) Fond pro NNO Na Václavce 1135/ Praha 5 v případě zpráv předkládaných v prioritní oblasti IV.: Nadace Partnerství Fond pro NNO Údolní Brno 22

23 Na obálku konečný příjemce uvede následující údaje: Název programu: FNNO CZ výzva Úplný název konečného příjemce: Adresa příjemce: Prioritní oblast: Číslo projektu: Průběžná/závěrečná zpráva/ /Souhrnná informace* Adresa zprostředkovatele (doplňte dle prioritní oblasti programu, viz výše) *Konečný příjemce vybere typ zprávy Monitorovací zprávy, včetně výše uvedených náležitostí, lze předložit osobně nebo prostřednictvím třetí osoby (např. Česká pošta, přepravní společnost apod.). V systému Grantys se změní stav dané zprávy ze smluvní datum na odevzdáno a tato informace se objeví také v části Události. Před zalepením obálky se přesvědčte, zda jsou příslušné dokumenty podepsané statutárním orgánem. Zkontrolujte CD/DVD, zda obsahuje finální verzi monitorovací zprávy a všechny povinné přílohy v elektronické podobě. Zkontrolujte, zda jsou přiloženy všechny materiály, jež byly v rámci projektu vydány dodavatelsky (např. publikace, letáky). Je nutné přiložit také elektronickou verzi, pokud je k dispozici Schválení závěrečných a průběžných zpráv Zprostředkovatel posoudí závěrečnou / průběžnou zprávu ve lhůtě 90 kalendářních dnů po jejím obdržení. Předložené závěrečné (průběžné) zprávy projektů jsou vyhodnocovány nejprve po formální, poté po věcné stránce (bude sledován stav a naplnění předdefinovaných a volitelných výstupů projektu, naplňování cíle, případné odchylky od plánovaných aktivit), bude kontrolováno závěrečné / průběžné vyúčtování a předložená soupiska nákladů projektu. Nebude-li závěrečná / průběžná zpráva úplná či bude-li obsahovat nedostatky, zprostředkovatel pozastaví lhůtu pro posouzení zprávy a o této skutečnosti informuje konečného příjemce. Konečný příjemce bude informován em o konkrétních požadavcích na doplnění a opravy. Požadovaná doplnění či požadované opravy je povinen předložit nejpozději do 15 kalendářních dnů od zaslání tohoto požadavku. Od data zadání požadavku zprostředkovatele je pozastaven běh lhůty pro schválení zprávy. Lhůta začne opět plynout k datu, ke kterému zprostředkovatel eviduje dodání všech vyžádaných podkladů od konečného příjemce, a to v požadovaném rozsahu a podobě. O schválení PZ/ZZ bude konečný příjemce po ukončení kontroly informován em. Na základě vyúčtování a schválení závěrečné / průběžné zprávy bude konečnému příjemci vyplacena závěrečná / průběžná platba. Souhrnná informace má informační charakter, zprostředkovatel tuto zprávu neschvaluje. 23

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Příručka pro žadatele a příjemce grantu

Příručka pro žadatele a příjemce grantu Příručka pro žadatele a příjemce grantu BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Verze 2.2. Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

Příručka. pro konečné příjemce grantu a Doplňkového grantu z Fondu pro nestátní neziskové organizace

Příručka. pro konečné příjemce grantu a Doplňkového grantu z Fondu pro nestátní neziskové organizace Příručka pro konečné příjemce grantu a Doplňkového grantu z Fondu pro nestátní neziskové organizace FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009 2014 Zprostředkovatelem Fondu pro

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie elektronická 22.8.2007 Číslo vydání: 2

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI.

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží Číslo vnitřního předpisu: VP/12/2015

Více

Město Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje směrnici č. 01 /2011 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 28.února.2011 Obsah: A. Část obecná

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Oblast podpory 3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příručka pro konečné uživatele Verze 5 Platná od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Seznam zkratek

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

BLOKOVÉ GRANTY (Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska 2004 2009 (1.revize- 26.ledna 2006)

BLOKOVÉ GRANTY (Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska 2004 2009 (1.revize- 26.ledna 2006) PRACOVNI PŘEKLAD (Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska 2004 2009 (1.revize- 26.ledna 2006) Obsah 1. OBECNÉ...3 1.1 CO JE TO BLOKOVÝ GRANT?...3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ...3

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2. 18.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2. 18. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 18. února 2014 1. ZÁSADY REALIZACE PROJEKTŮ 2 Co požaduje poskytovatel

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.02.2015 Účinnost od : 26.02.2015 Platnost do: Zpracoval: Mgr. Kateřina Gaňová

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu:

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina ze dne 10. 11. 2015 č. 13/15

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové zastoupená Mgr. Radko Martínkem, předsedou IČ: 75082721 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo zvláštního

Více

Informativní a mediální workshopy komunitárního programu PROGRESS v České republice

Informativní a mediální workshopy komunitárního programu PROGRESS v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu vedené pod názvem Informativní a mediální workshopy komunitárního programu PROGRESS v České republice zadávané dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Příručka pro příjemce výzvy 2.2-16 Inovační vouchery

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Příručka pro příjemce výzvy 2.2-16 Inovační vouchery Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Příručka pro příjemce výzvy 2.2-16 Inovační vouchery Obsah 1 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI... 3 1.1 Způsobilost výdajů... 3 1.2

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely- budování či modernizace k předkládání

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO2 Smart Akcelerátor VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídicí orgán OP VVV

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 8. 2. 2012 na základě usnesení č. 190/2012 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ

MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ Programu švýcarsko-české spolupráce ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OD VYHLÁŠENÍ VÝZVY PO PODPIS DOHODY O PROJEKTU SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Udržitelnost projektu. 21. února 2012

Udržitelnost projektu. 21. února 2012 Udržitelnost projektu 21. února 2012 Pravidla programu ROP Severozápad Příručka pro příjemce: kap. 2.3 Povinnosti příjemce dotace při realizaci projektu kap. 2.3.7 Pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují

PRAVIDLA, kterými se stanovují III. 2. 2 15. KOLO PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Opatření III. 2. 2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Více

Výzva č. 8/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 8/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 8/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Příloha č. 4 - Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený Bc. Lubomírem

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 3/2009 ve znění Dodatku č. 1, č. j. 19 201/2009 ze dne 16. 12. 2009, Dodatku č. 2, č. j. 112 360 ze dne 29. 11. 2012, Dodatku č. 3, č. j. 114 062/2014 ze dne 27. 1. 2014,

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 83868/2011-MZE 14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

Více

PŘÍRUČKA K VEŘEJNÉMU VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ 18. ROČNÍKU SBÍRKOVÉHO PROJEKTU POMOZTE DĚTEM ROČNÍ PROJEKTY

PŘÍRUČKA K VEŘEJNÉMU VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ 18. ROČNÍKU SBÍRKOVÉHO PROJEKTU POMOZTE DĚTEM ROČNÍ PROJEKTY PŘÍRUČKA K VEŘEJNÉMU VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ 18. ROČNÍKU SBÍRKOVÉHO PROJEKTU POMOZTE DĚTEM ROČNÍ PROJEKTY OBSAH ÚVODEM... 3 1. NEŽ ZAČNETE VYPLŇOVAT ŽÁDOST... 4 2. CO JE TŘEBA VĚDĚT NA ÚVOD... 4 3. KDO MŮŽE

Více

Příloha č. 3. Evidenční číslo smlouvy:...

Příloha č. 3. Evidenční číslo smlouvy:... Příloha č. 3 Evidenční číslo smlouvy:... Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

Obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 3 VYDAL: DATUM PLATNOSTI: Řídicí orgán OP VVV Dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT OP VVV DATUM ÚČINNOSTI:

Více

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce s platností od 16. února 2009 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ POJMŮ... 3 ČÁST I: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 6 1. VYBRANÉ PRÁVNÍ

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy a působnost Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací ČÁST

Více

Monitorovací zpráva (průběžná, závěrečná) obecné informace

Monitorovací zpráva (průběžná, závěrečná) obecné informace Monitorovací zpráva (průběžná, závěrečná) obecné informace Monitorovací zprávy (dále jen "MZ") se předkládají v případě všech typů projektů, a to zpravidla jedenkrát za každých 6 měsíců realizace projektu.

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele Informace pro žadatele Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti pro rok 2013 Referenční číslo : PF06-13 1 1. Úvodní informace 1.1. Název podprogramu

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace PROGRAM MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA PODPORU SPORTU I. Název programu II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace III. Úvodní ustanovení IV. Cíl programu (účelové určení) V. Vymezení okruhu žadatelů VI. Podmínky

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu podpory ICT a Číslo projektu Částka

Více

Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Účelfondu Posílení přímé výměny zkušeností a know-how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty zdonorskýchstátů.

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem Poskytování sociální služby chráněné

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0125/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 2. 3. 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti kultury a volnočasových nesportovních

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program spolupráce CCI-Code: 2014TC16RFCB017

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program spolupráce CCI-Code: 2014TC16RFCB017 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program spolupráce CCI-Code: 2014TC16RFCB017 na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Vydání

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (Z7) dále jen Zásady

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (Z7) dále jen Zásady Příloha č.2 materiál k projednání Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (Z7) dále jen Zásady I. Úvodní ustanovení 1. Účelem těchto Zásad

Více

Příkazní smlouva D994150176. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany

Příkazní smlouva D994150176. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany Příkazní smlouva D994150176 uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany Povodí Labe, státní podnik se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec

Více

Vnitřní směrnice Pracovní řád

Vnitřní směrnice Pracovní řád Vnitřní směrnice Pracovní řád Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Pracovní poměr 3. Pracovní doba 4. Dovolená 5. Mzda a náhrady mzdy 6. Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů 7. Zastupování a předávání

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 0 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR Číslo smlouvy u příjemce dotace: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEIVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5

Více

Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00410/15

Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00410/15 Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00410/15 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel dotace: Statutární město Pardubice sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046, číslo bankovního účtu: 326561/0100,

Více

POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA

POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA EHP A NORSKÉ FONDY 2009-2014 POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM MALÉHO ROZSAHU FINANCOVANÝM Z EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014 Verze: revize č. 3 platná od 15. ledna 2016 OBSAH OBSAH...

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Příručka pro příjemce podpory. k ukončování OPPP

Příručka pro příjemce podpory. k ukončování OPPP Příručka pro příjemce podpory k ukončování Praha, září 2008 Obsah 1 Realizace projektu...3 1.1 Zahájení realizace projektu uznatelnost nákladů...3 1.2 Povinnosti žadatele při zahájení realizace projektu...3

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

ČÁST G l - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů)

ČÁST G l - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů) ČÁST G l - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů) OBSAH 1. Společná ustanovení 3 1.1 Zmocnění 3 1.1.1 Příslušnost útvaru 3 1.1.2 Podpis rozhodnutí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více