Příručka pro žadatele a příjemce Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro žadatele a příjemce Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni"

Transkript

1 Příručka pro žadatele a příjemce Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů ! Verze 1.0.

2 Zprostředkovatelem Fondu pro nestátní neziskové organizace je společné konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Vizí NROS je podílet se na formování veřejnosti ve společnost odpovědných, aktivních občanů, kteří jsou schopni ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty ve společnosti, hájit občanská práva a svobody, prosazovat toleranci a principy solidarity. Nadace svou vizi prosazuje podporou organizací občanské společnosti, s nimiž sdílí demokratické hodnoty, poskytuje jim finanční prostředky, slaďuje jejich zájmy a zajišťuje jim další vzdělávání. "Pomáháte? Pomůžeme!" Nadace Partnerství (NaP) Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojení veřejnosti do výsadeb stromů, ochrany přírody, šetrné turistiky, zklidňování dopravy a vytváření kvalitních veřejných prostranství. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association. Nevyřešíme problém za vás, vyřešíte ho s námi! Verze 1.0. Datum účinnosti: 20. ledna 2014 Konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství

3 Obsah Definice pojmů...6 Úvod Oprávněnost Oprávněné žádosti Oprávnění žadatelé Principy partnerství Mikroprojektů Oprávnění partneři se sídlem v České republice Oprávnění zahraniční partneři (partner Mikroprojektu) Oprávněné aktivity Způsobilé náklady Nezpůsobilé náklady Základní vymezení způsobilosti nákladů Časové vymezení způsobilosti nákladů Období realizace Mikroprojektu Místo realizace Mikroprojektu Pokyny k vyplnění elektronického formuláře žádosti v systému Grantys Přístup a přihlášení do Grantys Vyplnění formuláře žádosti v systému Grantys Organizace Lidé Projekty Vložení příloh do systému Grantys Vyplnění místa realizace Mikroprojektu Finalizace a tisk žádosti v systému Grantys Stav projektu Rozpočet Mikroprojektu Vyplnění tabulky rozpočtu Mikroprojektu Úvodní list Rozpočet nákladů Rozpočet podle aktivit Harmonogram čerpání Rozpočet partnera Daň z přidané hodnoty...23

4 3.8 Spolufinancování Veřejná podpora Podpora de minimis (neboli podpora malého rozsahu) Posouzení veřejné podpory v žádosti o Mikrogrant Předkládání žádostí v rámci výzvy Přílohy žádosti Povinné přílohy žádosti Nepovinné přílohy Dokladování příloh Mikroprojektu Způsob a termín předložení Hodnocení žádosti o poskytnutí Mikrograntu Kontrola formálních náležitostí žádosti Hodnocení oprávněnosti žadatele a žádosti Stížnosti a jejich řešení Věcné hodnocení žádosti a zpracování výsledků hodnocení Uzavření smlouvy o poskytnutí Mikrograntu a zahájení Mikroprojektu Monitoring realizace Mikroprojektu Závěrečná zpráva o realizaci Mikroprojektu Přílohy Závěrečné zprávy Věcná část Závěrečné zprávy o realizaci Mikroprojektu Žádost příjemce o platbu List Žádost o platbu List Soupiska dokladů List Harmonogram čerpání Dokladování jednotlivých dokumentů k Žádosti příjemce o závěrečnou platbu Prosté kopie účetních dokladů Výpisy z účtu Žádost partnera o refundaci způsobilých nákladů Doklady o realizaci výstupů dosažených za období realizace Mikroprojektu Doklady prokazující plnění publicity Mikroprojektu Způsob doručení Závěrečné zprávy Zajištění publicity Mikroprojektu Změny a doplnění Mikroprojektu Finanční toky na úrovni příjemce...44

5 11.1 Platby na úrovni příjemce Kontrola nepřekrývání nákladů Kontrola přímých tržeb Mikroprojektu Vedení účetnictví Mikroprojektu Účet Mikroprojektu Prokazování způsobilosti nákladů Pokladna Veřejné zakázky Kontrolní mechanismy Kontrola na místě Externí audit Mikroprojektů Porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a jejich řešení Archivace dokumentů Seznam příloh...52

6 Definice pojmů Donorské státy Islandská republika, Lichtenštejnské království a Norské království; zřizovatelé EHP a Norských fondů (dále jen Island, Lichtenštejnsko a Norsko) Doplňkový grant (zkr. DG) volitelný bonusový zdroj k financování projektu Komponenty bilaterální spolupráce pro žadatele, kterému je/byla schválena Žádost o poskytnutí grantu FNNO; možnost pro žadatele získat Doplňkový grant v objemu až 15 % z výše grantu poskytnutého k realizaci projektu; nevratný finanční příspěvek poskytnutý Zprostředkovatelem na základě Smlouvy o poskytnutí Doplňkového grantu, který je poskytován na realizaci tzv. Projektu komponenty bilaterální spolupráce. EHP fondy (Finanční mechanismy EHP a Norské fondy , zkr. FM EHP/Norska ) Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP) založený v květnu 2004 třemi nečlenskými státy EU Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království. Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (zkr. FBS) finanční prostředky vyčleněné v rámci FNNO za účelem umožnit žadatelům vyhledávání partnerských organizací v donorských státech, přípravu společných projektů, rozvoj partnerské spolupráce v jednotlivých oblastech podpory FNNO, posílení přímé výměny zkušeností a knowhow, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty v donorských státech. FBS zahrnuje dva způsoby výše uvedené podpory spolupráce: a) Mikrogranty a b) Doplňkové granty. Fond pro nestátní neziskové organizace (zkr. FNNO) specifická forma pomoci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, která je zaměřená na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) prosazujících veřejný zájem v 15 členských zemí EU ve střední a jižní Evropě. Hodnoticí komise (zkr. HK) orgán, který zabezpečuje hodnocení Žádostí o poskytnutí Mikrograntu v rámci výzev k předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu vyhlášených Zprostředkovatelem. Kancelář finančních mechanismů (zkr. KFM) Kancelář sídlící v Bruselu zajišťuje administrativní podporu Výboru Finančního mechanismu EHP a Ministerstva zahraničních věcí Norského království; hlavní kontaktní místo mezi přijímajícími státy a poskytovateli pomoci. Mikrogrant (zkr. MG) Nevratný finanční příspěvek poskytnutý Zprostředkovatelem na základě Smlouvy o poskytnutí Mikrograntu pro realizaci tzv. Mikroprojektu; českému žadateli má zejm. umožnit navázání spolupráce s NNO v donorských státech a nalezení společných témat a způsobu jejich implementace do projektu následně předloženého v rámci FNNO. Mikroprojekt Projekt předkládaný v rámci Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu. Jedná se o jasně vymezenou aktivitu nebo ucelený soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle. 6

7 Nestátní nezisková organizace (zkr. NNO) právnický subjekt, který nebyl zřízen nebo založen za účelem podnikání a je nezávislý na místní, regionální a centrální vládě, veřejných subjektech, politických stranách a komerčních organizacích. Konkrétně se jedná se o obecně prospěšnou společnost původně založenou podle zákona č. 248/1995 Sb., nebo nově dle zákona č. 68/2013, účelové zařízení registrované církve, nebo náboženské společnosti, založené pro poskytování charitativních služeb v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění, nadace a nadační fondy původně založené podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.. Náboženské instituce a politické strany se nepovažují za NNO. Oprávněný žadatel subjekt, který je oprávněný požádat o finanční prostředky v rámci výzvy vyhlášené Zprostředkovatelem. Žadatelé oprávnění předložit Žádost o poskytnutí Mikrograntu budou definováni v rámci jednotlivých výzev. Partner partner sídlící v České republice musí splňovat stejné podmínky oprávněnosti jako žadatel o Mikrogrant. Partnery Mikroprojektu mohou být také organizace sídlící v donorských státech (Norsko, Lichtenštejnsko, Island). Partner je uveden v žádosti o Mikrogrant a je aktivně zapojen do realizace Mikroprojektu. Oprávněné typy zahraničních partnerů jsou vždy definovány ve výzvě k předkládání žádostí. V případě projektů v rámci FNNO se musí jednat o neziskové organizace v souladu s legislativou těchto států, pokud tato výzva nestanoví jinak. Projekt Komponenty bilaterální spolupráce (zkr. KBS) jedna ze dvou forem podpory v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. Jde o jasně definované aktivity bilaterální spolupráce, které vedou k podpoře vzájemné spolupráce českých NNO podpořených v dané prioritě a subjektů v donorských státech. Příjemce nestátní nezisková organizace, které jsou za účelem realizace Mikroprojektu poskytnuty prostředky z Fondu bilaterální spolupráce, opatření Mikrogranty. Smlouva o poskytnutí Mikrograntu podrobná smlouva uzavřená mezi Zprostředkovatelem a příjemcem Mikrograntu určující podmínky poskytnutí Mikrograntu, jakož i práva a povinnosti zúčastněných stran. Spolupracující subjekt organizace nebo fyzická osoba, která se podílí na realizaci Mikroprojektu a přispívá k naplňování jeho cílů. Zároveň ale nemá statut partnera Mikroprojektu. Z toho vyplývá, že není vázána příslušnými smluvními podmínkami, příjemce Mikrograntu s ní neuzavírá Dohodu o partnerství. Na druhé straně, její případné náklady, související s Mikroprojektem, nemohou být zahrnuty do rozpočtu ani do vyúčtování Mikroprojektu. Výzva MG = Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu dokument zveřejněný Zprostředkovatelem definující podmínky pro předkládání Žádostí o poskytnutí Mikrograntu. Zprostředkovatel programu (zkr. ZP) je pověřen implementací odsouhlaseného programu FNNO. Zprostředkovatel je příjemcem celkového grantu a uděluje dále granty na jednotlivé projekty vybrané 7

8 v rámci otevřených výzev. V případě FNNO to je společné konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství (NaP). Opatření Mikrogranty spravuje v tomto smyslu samostatně Nadace Partnerství na základě pověření plynoucího ze smlouvy o partnerství uzavřené mezi NROS a NaP. Způsobilé náklady náklady vynaložené příjemcem nebo partnerem na stanovený účel, tedy realizaci Mikroprojektu, v rámci období stanoveného v právních aktech o přidělení prostředků (Smlouva o poskytnutí Mikrograntu), které jsou v souladu s podmínkami Výzvy a Příručky. Žadatel žadatelem je předkladatel Žádosti o poskytnutí Mikrograntu. Žádost o poskytnutí Mikrograntu (Žádost) dokument vypracovaný Žadatelem ve stanovené formě, kterým žádá Zprostředkovatele o Mikrogrant na realizaci Mikroprojektu. 8

9 Úvod Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství byly v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vybrány k výkonu role Zprostředkovatele Fondu pro nestátní neziskové organizace (dále FNNO). Nadace Partnerství byla ve smyslu smlouvy o partnerství s NROS pověřena administrací FBS za část Mikrogranty. Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) je specifická forma grantové pomoci EHP Fondů , která je zaměřena na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Pro FNNO jsou definovány následující oblasti podpory: I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory: a. Ochrana lidských práv a multikulturalismus b. Genderová rovnost c. Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti II. Děti a mládež v ohrožení III. Sociální inkluze IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny Rozvíjení bilaterální spolupráce je jedním z klíčových aspektů implementace programu FNNO. Za tímto účelem byl vytvořen Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO a na podporu rozvíjení bilaterální spolupráce byla vyčleněna alokace ve výši Kč. Cílem podpory bilaterální spolupráce je vyhledávání partnerských organizací v donorských státech (na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku), příprava společných projektů, rozvoj partnerské spolupráce ve výše uvedených oblastech podpory FNNO, posílení přímé výměny zkušeností a knowhow, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty v donorských státech. Žadatelé mohou získat prostředky z FBS prostřednictvím dvou forem podpory: a) Mikrograntů k financování samostatných Mikroprojektů b) Doplňkových grantů, k financování činností bilaterální spolupráce tzv. Projekt Komponenty bilaterální spolupráce (dále Projekt KBS) v případě podpořených projektů FNNO. 9

10 část A Příručka pro žadatele 1. Oprávněnost 1.1 Oprávněné žádosti Za oprávněné budou považovány žádosti splňující následující požadavky: Žádost je podána do termínu stanoveného výzvou prostřednictvím online grantové databáze Grantys, současně je podána obsahově shodná tištěná verze. Náležitosti listinné i elektronicky podané žádosti a výčet povinných příloh jsou uvedeny ve Výzvě MG a dále také v kapitole 4 této Příručky pro žadatele a příjemce Mikrograntu (dále jen Příručka). Projekt se jednoznačně vztahuje k cílům opatření Mikrogranty, navrhované aktivity povedou k naplnění účelu tohoto opatření, jak je uvedeno v textu Výzvy MG. Požadovaná výše Mikrograntu spadá do stanoveného rozmezí uvedeném ve Výzvě MG. Případné partnerství je popsáno a doloženo Prohlášením o partnerství. Délka trvání Mikroprojektu je minimálně 1 měsíc a zároveň nepřesahuje maximum stanovené ve Výzvě MG. Jedna organizace může v rámci Výzvy MG podat max. 3 žádosti o poskytnutí Mikrograntu. 1.2 Oprávnění žadatelé Oprávněnými žadateli o poskytnutí Mikrograntu jsou nestátní neziskové organizace vymezené následujícími typy právnických subjektů zřízených nebo založených jako: obecně prospěšná společnost původně založená podle zákona č. 248/1995 Sb., nebo nově dle zákona č. 68/2013, účelové zařízení registrované církve, nebo náboženské společnosti, založené pro poskytování charitativních služeb v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění, nadace a nadační fondy původně založené podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo změnit okruh oprávněných žadatelů. Oprávnění žadatelé musí splňovat také následující podmínky: 10

11 Musí být neziskovou organizací, která vykonává svou činnost nezávisle na místní, regionální či centrální veřejné správě, na jiných veřejnoprávních subjektech, politických stranách nebo komerčních subjektech. Žadatel nesmí podmiňovat svou podporu nebo činnost v rámci Mikroprojektu příslušností k ideologii, doktríně či náboženství. Musí mít sídlo na území České republiky. Musí vést účetnictví v soustavě podvojného účetnictví. Musí splňovat podmínku alespoň dvouleté historie v době podání Žádosti o poskytnutí Mikrograntu. Tato podmínka bude považována za splněnou, pokud je žadatel nástupnickou organizací, přičemž původní organizace danou podmínku splňovala. Zároveň musí platit, že původní organizace byla neziskovou organizací, nabývající jednu z výše uvedených právních forem. Na organizace, které změnily právní formu dle zákona č. 89/2012. Sb. (občanský zákoník) bude nahlíženo jako na kontinuálně působící. V případě, že původní organizace patřila mezi subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání (tedy účtující dle Vyhlášky 504/2002 Sb.), ovšem nabývala jinou než jednu z výše uvedených právních forem, bude splnění podmínky posouzeno individuálně vzhledem k obecnému vymezení neziskových organizací. Organizace, která vznikla změnou právní formy, sloučením, splynutím nebo rozdělením jiné organizace, musí být schopna doložit úplnou výroční zprávu/ekvivalent původní organizace za poslední rok obsahující přehled aktivit a hospodaření dle účetní závěrky organizace. Současně musí doložit dokumenty prokazující nástupnictví. Vždy musí být splněna podmínka oprávněnosti právní formy žadatelů/partnerů. 1.3 Principy partnerství Mikroprojektů Tato kapitola popisuje principy partnerství Mikroprojektu, nikoliv partnerství případného navazujícího projektu FNNO, které je popsáno v Příručce pro žadatele FNNO, kapitole 2.3. Partnerství v rámci Mikroprojektu má napomoci příjemci Mikrograntu k naplnění cíle Mikroprojektu vyhledání partnerů z donorských zemí, k rozvoji těchto partnerství a k přípravě společných žádostí v rámci FNNO. Partneři v Mikroprojektu budou společně vytvářet aktivity, koordinovat a také vyhodnocovat, zda je cíl Mikroprojektu skutečně naplňován. Zapojení partnera je žádoucí, nicméně při hodnocení žádosti o Mikrogrant není bodově zvýhodněno. Oprávněnými partnery Mikroprojektu jsou buď partneři se sídlem v České republice napomáhající žadateli s přípravou a/nebo realizací následného projektu FNNO nebo zahraniční partneři se sídlem na území Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska předávající žadateli svoje zkušenosti s realizací obdobných aktivit. Partnerem Mikroprojektu tedy může být i organizace, která se neplánuje zapojit do následného projektu FNNO a která bude v rámci Mikroprojektu spolupracovat na dosažení jeho cílů, např. napomůže při vyhledání partnera následného projektu. 11

12 Uvedené podmínky platí pro partnera z ČR i pro zahraničního partnera Mikroprojektu. Níže popsané podmínky partnerství se týkají pouze partnerství v rámci Mikroprojektu, nikoliv partnerství následného projektu realizovaného v rámci FNNO. Podmínky těchto partnerství jsou popsány ve výzvě FNNO a Příručce pro žadatele FNNO. Hlavním nositelem Mikroprojektu je žadatel (budoucí příjemce Mikrograntu). Mikroprojekt však může být realizován ve spolupráci s jedním nebo více (max. 3) partnery Mikroprojektu. Každý partner musí dodržovat při realizaci Mikroprojektu stejné podmínky jako příjemce. Žadatel nemůže delegovat na partnery svou koordinační roli a celkovou odpovědnost za realizaci Mikroprojektu. Partnerství Mikroprojektu nemá charakter dodavatelskoodběratelského vztahu. Partnerství je vnímáno tak, že žadatel i partner společně realizují Mikroprojekt každý z nich svou definovanou část. Projektové náklady partnera jsou součástí rozpočtu Mikroprojektu, partner tedy může čerpat i prostředky Mikrograntu. Na realizaci Mikroprojektu se může, kromě partnera, účastnit také spolupracující subjekt. Tento není vázán příslušnými smluvními podmínkami, příjemce Mikrograntu s ním neuzavírá Dohodu o partnerství. Na druhé straně, jeho případné náklady, související s Mikroprojektem, nemohou být zahrnuty do rozpočtu ani do vyúčtování Mikroprojektu. V případě realizace Mikroprojektu v partnerské spolupráci je povinnou přílohou žádosti Prohlášení o partnerství (příloha 4.1 Příručky). Podrobné principy a konkrétní nastavení partnerství v Mikroprojektu musí být ukotveny v Dohodě o partnerství mezi příjemcem a každým partnerem Mikroprojektu (vzor Dohody je přílohou 10.1 Příručky). Dohoda musí být (v případě podpory Mikroprojektu) uzavřena a dodána Zprostředkovateli před uzavřením Smlouvy o poskytnutí Mikrograntu. Partner bude v Dohodě zavázán k respektování a plnění všech příslušných podmínek a pravidel programu, které platí pro příjemce. V případě účasti zahraničního partnera dokládá příjemce Dohodu a Prohlášení v anglickém jazyce (přílohy 4.2 a 10.2 Příručky). Příjemce a partner se mohou při řešení problémů v rámci realizace Mikroprojektu dohodnout na změně Dohody o partnerství. Podmínky a způsob této změny jsou popsány v kapitole 9 Příručky. Partner nesmí v rámci Mikroprojektu zároveň figurovat jako dodavatel. Partnerovi nesmí při realizaci Mikroprojektu vznikat přímé tržby Oprávnění partneři se sídlem v České republice Oprávněnými partnery se sídlem v České republice jsou: nestátní neziskové organizace (definované v kapitole 1.2) Oprávnění zahraniční partneři (partner Mikroprojektu) Oprávněnými zahraničními partnery jsou organizace se sídlem na území Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska. Zahraniční partner musí splňovat stejné podmínky jako žadatel, s výjimkou vymezení 12

13 právní formy a sídla. Nemusí se jednat pouze o NNO v souladu s legislativou těchto států, ale také o jiné právnické osoby, veřejnoprávní i soukromoprávní. Oprávněnými zahraničními partnery nejsou fyzické osoby. Pokud žadatel o Mikrogrant plánuje zapojení zahraničního partnera Mikroprojektu i do realizace návazného projektu FNNO, je oprávněným partnerem Mikroprojektu pouze NNO. V případě zapojení zahraničního partnera žadatel při podání žádosti doloží za každého takového partnera Prohlášení o partnerství v anglickém jazyce (příloha 4.2 Příručky). V případě uzavření partnerství s oprávněným zahraničním partnerem bude Dohoda o partnerství v anglickém jazyce (příloha 10.2 Příručky) předložena Zprostředkovateli před podpisem Smlouvy o poskytnutí Mikrograntu. 1.4 Oprávněné aktivity Naplánované aktivity Mikroprojektu mají vést ke spolupráci především s partnery z donorských států, ale umožní spolupráci a sdílení zkušeností nebo společnou přípravu žádosti FNNO s partnery se sídlem v ČR. a) Návštěvy donorského státu pracovníky českých NNO za účelem navázání spolupráce, kontaktů nebo společného plánování aktivit s místními organizacemi nebo prohloubení již navázaného vztahu se zahraničním subjektem, nalezení společných témat a způsobu jejich implementace do projektu následně předloženého v rámci FNNO (projekt řešený se zahraničním partnerem). b) Návštěvy zástupců potenciálních partnerů z donorských států v ČR. c) Příprava společné žádosti do FNNO na základě navázané spolupráce zpracovat a předložit žádost do FNNO (projekt řešený se zahraničním partnerem). Aktivity uvedené v bodě a) a b) mohou být prováděny před i během přípravy projektů FNNO. Žadatel v žádosti o Mikrogrant vymezí okruh 3 5 zahraničních subjektů, které budou osloveny s cílem navázat zahraniční partnerství pro realizaci následného projektu podaného do grantové výzvy FNNO. Zdroj kontaktů a požadované údaje o potenciálních partnerech z donorského státu jsou podrobně uvedeny v Příručce MG. V případě, že žadatel již navázal kontakt s některým zahraničním subjektem, nemusí již vymezovat okruh subjektů k oslovení, pouze v žádosti tento subjekt blíže identifikuje. V případě, že se jedná o organizaci, která figuruje v roli zahraničního partnera Mikroprojektu, potvrdí žadatel tuto skutečnost v žádosti o Mikrogrant a přiloží Prohlášení o partnerství v anglickém jazyce. Jeli cílem Mikroprojektu vyhledání zahraničního partnera, je nutno k vybraným 35 potenciálním partnerům z donorského státu určeným k oslovení, uvést v žádosti tyto základní identifikační údaje: Název: Stát: Identifikátor organizace: 13

14 Právní forma: Adresa sídla organizace, , www stránky: Jako zdroj kontaktů na organizace z donorského státu může žadatel využít např. databázi NNO z Norska nebo databázi islandských organizací na stránkách Icelandic Human Rights Centre Partnerství, která vyplynou z naplňování aktivit Mikroprojektu dle kapitoly 1.4 Příručky, budou stvrzena doložením Memoranda o partnerství, případně Dohody o partnerství k Závěrečné zprávě o realizaci Mikroprojektu. Náležitosti memoranda jsou uvedeny v kapitole Příručky. 1.5 Způsobilé náklady Způsobilými náklady Mikroprojektu jsou: a) cestovní náklady a poplatky spojené s návštěvou konferencí, seminářů, kurzů a workshopů, které souvisejí s tématem navazujícího projektu FNNO; b) cestovní náklady pracovníků českých NNO na návštěvu donorského státu, konkrétně: - cestovní náklady, které jsou spojené s dopravou na pracovní cestě (náklady za jízdenky veřejné dopravy ve 2. třídě, místenky, lehátka nebo lůžka, letenky v ekonomické třídě, jízdenky místní veřejné dopravy, náklady související s použitím silničního motorového vozidla); - ubytování ubytování v hotelu v zahraničí musí být zajištěno za ceny v místě obvyklé a v kategorii max. ***; - stravné výše se řídí podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle odpovídajících vyhlášek ministerstva práce a sociálních věcí; - nutné vedlejší výdaje jsou náklady související s předmětem pracovní cesty, např. parkovné, dálniční známka, mýtné a cestovní pojištění. c) cestovní náklady expertů z donorských států, kteří navštíví NNO v ČR; d) náklady spojené s přípravou studie proveditelnosti a přípravou finanční a ekonomické analýzy; e) náklady spojené s pořádáním konferencí, seminářů, kurzů, setkání a wokrshopů souvisejí s tématem navazujícího projektu FNNO; f) náklady spojené s propagační a informační činností Mikroprojektu; g) náklady spojené s nákupem nezbytných dat potřebných k přípravě žádosti navazujícího projektu FNNO; h) náklady na externí konzultanty. Konference uvedené v bodě a) a e) musí souviset s tématem připravovaného projektu z FNNO. 14

15 Workshopy (školení) uvedené v bodě a) se mohou konat i v jiném členském státě EHP, vždy však s podmínkou, že účast příjemce na těchto školeních bude mít jednoznačný přínos pro zpracování následné žádosti do FNNO. Náklady na konference, semináře, kurzy, setkání a workshopy vyjmenované v bodě e) jsou způsobilé při jejich uskutečnění jak v ČR, tak i na území donora (v tom případě je zajišťuje příjemce nebo jeho partner v rámci Mikroprojektu). Celková výše nákladů na služby uvedené v bodech d), f), g), h) způsobilých nákladů nesmí být vyšší než 30 % z poskytnutého Mikrograntu. 1.6 Nezpůsobilé náklady Nezpůsobilými náklady Mikroprojektu jsou: a) úroky z úvěrů, splátky dluhů a poplatky za opožděné platby; b) poplatky za finanční transakce a jiné čistě finanční výdaje; c) ztráty nebo budoucí závazky; d) kurzové ztráty; e) DPH, pokud příjemci (partnerovi) vznikla možnost nárokovat si její vrácení; f) náklady, které jsou pokryty z jiných zdrojů; g) pokuty, penále, náklady na soudní spory; h) nepřiměřené nebo neuvážené náklady. 1.7 Základní vymezení způsobilosti nákladů Pravidla způsobilosti nákladů se vztahují na všechny Mikroprojektové náklady stejně, bez ohledu na zdroj financování. Aplikují se tedy naprosto jednotně pro náklady financované z Mikrograntu i pro náklady financované z ostatních zdrojů. Náklady Mikroprojektu jsou způsobilé, pokud splňují všechny níže uvedené podmínky: Jsou nezbytné pro realizaci Mikroprojektu. Jsou hospodárné a efektivní ve vztahu k souvisejícím aktivitám a výstupům Mikroprojektu. Jsou uvedené v rozpočtu nebo jsou schváleny ze strany zprostředkovatele jiným stanoveným způsobem. Vzniknou v období realizace Mikroprojektu. Jsou uhrazené, přičemž úhrada musí proběhnout v období realizace Mikroprojektu, nejpozději však k Jsou zaevidované v účetnictví organizace odděleným způsobem, dle stanovených pravidel. 15

16 Jsou doložitelné příslušnými účetními a prvotními doklady. Odpovídají cenám v místě obvyklým. Jsou vynaložené v souladu s českými právními předpisy, zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 1.8 Časové vymezení způsobilosti nákladů Náklad vzniká spotřebou přijatého plnění, tedy například datem, kdy byla organizaci poskytnuta služba, kdy jí byl dodán spotřební materiál. Tato spotřeba musí proběhnout v období realizace projektu, které je pro jednotlivé Mikroprojekty přesně vymezeno ve Smlouvě o poskytnutí Mikrograntu. Úhrada za přijaté plnění (výdaj) je povinnou podmínkou způsobilosti nákladu. Tato úhrada, musí proběhnout v období realizace projektu. 1.9 Období realizace Mikroprojektu Mikroprojekty mohou trvat v časovém rozmezí minimálně 1 měsíc a maximálně 4 měsíce. Období realizace Mikroprojektu počíná dnem stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí Mikrograntu. Ukončením realizace Mikroprojektu se rozumí fyzické ukončení realizace všech aktivit Mikroprojektu. Ukončení realizace všech aktivit Mikroprojektu musí proběhnout nejpozději do 4. kalendářních měsíců ode dne zahájení Mikroprojektu Místo realizace Mikroprojektu Mikroprojekty jsou oprávněné, budouli realizovány na území České republiky nebo budou v souladu s oprávněnými aktivitami Mikroprojektu realizovány na území donorského státu (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), případně na území jiného státu EHP. 16

17 2. Pokyny k vyplnění elektronického formuláře žádosti v systému Grantys Žádosti o Mikrogrant jsou vyplňovány prostřednictvím online formuláře webové databáze Grantys na adrese a jsou podávány současně v elektronické verzi v Grantys a vytištěné, podepsané zástupcem statutárního orgánu žadatele. Shoda elektronické a tištěné verze je nutnou formální náležitostí žádosti. 2.1 Přístup a přihlášení do Grantys Žadatel musí být pro vyplnění formuláře zaregistrován do systému Grantys. Proto si vytvoří v systému Grantys uživatelský účet platný na základě IČ organizace. Pokud bude žádat opakovaně, využívá stále stejný uživatelský účet. Registrace je platná pro celou organizaci každý subjekt se do Grantys registruje jen jednou, i kdyby podával více žádostí. Všichni pracovníci téhož žadatele, kteří budou používat Grantys, používají stejné přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo). Pokud už žadatel má v Grantys zřízený uživatelský účet (případně i přístupové údaje k němu) z dřívější doby (protože v minulosti žádal u Nadace Partnerství, Nadace OKD nebo v jiném programu), využije tuto registraci i pro žádost o Mikrogrant. Při prvním přihlášení na stránce zvolí žadatel možnost Registrovat a zadá IČ. Pokud již organizace byla v systému Grantys zaregistrována, nabídne systém zaslání přístupových údajů na některou ze zaregistrovaných ových adres (stejným způsobem se postupuje, pokud žadatel heslo ztratí). Nejsouli zaregistrované kontakty již aktuální, vyžádá si žadatel jejich aktualizaci prostřednictvím kontaktů na správce systému Grantys na uvedené webové stránce. Pokud systém dle zadaného IČ nenajde odpovídající záznam, znamená to, že žadatel v systému dosud není registrován a musí se zaregistrovat. V nabízeném formuláři vyplní žadatel název subjektu, IČ a jednu platnou ovou adresu, na kterou budou doručeny přihlašovací údaje. Ostatní údaje může vyplnit později, nejpozději však před odesláním finalizované žádosti o poskytnutí Mikrograntu. 2.2 Vyplnění formuláře žádosti v systému Grantys Po přihlášení do Grantys se uživateli zobrazí úvodní stránka, na kterou se později může vrátit kliknutím na logo Grantys vlevo nahoře. Po odhlášení ze systému pak zůstávají uložena všechna data, která byla odeslána na server (pomocí odkazu Uložit nebo po dokončení žádosti odkazem Odeslat). To znamená, že Grantys umožňuje uložení rozpracovaných dat (žádostí); po novém přihlášení je možné v práci pokračovat. Při práci v Grantys je potřeba rozpracovanou žádost pravidelně ukládat. Systém sice udržuje uživatele přihlášené poměrně dlouho (až 5 hodin od poslední aktivity), může však dojít k odhlášení (např. při technických problémech s připojením) a následné ztrátě neuložených dat. 17

18 Žádost (i všechny ostatní údaje v Grantys) může upravovat kdokoliv s přihlašovacím jménem a heslem. Na žádosti tak může pracovat více osob současně. Musí se však dohodnout, aby nepracovaly na stejné stránce. Pokud by se tak stalo, úpravy uložené dříve budou přepsány úpravami uloženými později. Stránkou se v tomto případě rozumí každá jednotlivá část, která se dá samostatně uložit např. sekce Rozšířený popis nebo tabulka rozpočtu. Na úvodní stránce Grantys jsou sekce Organizace, Lidé a Projekty. Všechny sekce jsou uspořádány obdobně sekce Organizace obsahuje jedinou položku s informacemi o žadatelské organizaci, další sekce mohou obsahovat více položek (dle počtu rozpracovaných či podaných projektů a přihlášených uživatelů z organizace) a každou z nich je možné otevřít odkazem detail (vpravo). Detailní pohled obsahuje přehled údajů k danému záznamu (organizace, osoba nebo projekt). Kvůli přehlednosti stránky se formulářová pole zobrazují zkrácená, najetím myší nad příslušné pole se zobrazí celý text. Kliknutím do příslušného pole lze provést úpravy daného pole. Pomocí odkazů lze jít více do hloubky (např. z detailu organizace na detail adresy nebo z detailu projektu na vložení souborů) Organizace V sekci Organizace žadatel vyplní údaje o organizaci. Jako adresu uvede vždy její sídlo; pokud chce zasílat poštu na jinou adresu, uvede tuto druhou adresu jako poštovní. Pokud už žadatel měl zřízený uživatelský účet v Grantys z minulosti, musí zkontrolovat aktuálnost údajů a případně je upravit Lidé V sekci Lidé musí žadatel zaevidovat osobu, na kterou je možné se obracet ve věcech týkajících se Mikroprojektu, a její kontaktní údaje, které budou využity v případě potřeby doplnění informací nebo podkladů v rámci formální kontroly (viz kap. Hodnocení žádosti této Příručky). Na tento kontakt (resp. Projektový v žádosti) bude mj. zasláno vyrozumění o přijetí žádosti i o výsledcích hodnotícího procesu. Pro jednu organizaci lze zaregistrovat více osob, jako kontaktní osobu projektu žadatel volí jen jednu z nich. Ve formuláři žádosti si pak tuto osobu vybere jako kontaktní osobu pro příslušný projekt. Pro jednu organizaci lze zaregistrovat více osob, jako kontaktní osobu projektu musí žadatel zvolit jen jednu z nich. Důležité však je, aby byla v žádosti (v poli Projektový ) uvedena shodná ová adresa na kontaktní osobu, nebo jiná adresa, kterou uvedená kontaktní osoba používá Projekty Odkazem Podat novou žádost na úvodní stránce se žadatel dostane na seznam aktuálních grantových výzev, kde kliknutím na název příslušné výzvy otevře formulář žádosti. Ve formuláři je zpočátku nutné vyplnit alespoň název projektu a projektový (kontaktní) . Od tohoto okamžiku je možné žádost uložit a později se k ní vrátit. Uložením formuláře se žadatel dostane na stránku s detailním zobrazením uloženého projektu (tzv. detail projektu). 18

19 Dále je v sekci Projekty přehled všech projektů žadatele od rozpracovaných žádostí až po uzavřené realizované projekty. Kliknutím na řádek projektu se žadatel znovu dostane na stránku s detailním zobrazením dříve založeného projektu. Kvůli přehlednosti se pole formuláře zobrazují zkrácená, celý text se zobrazí po najetí myší nad pole. Kliknutím do pole se otevře stránka, kde je možné příslušnou část žádosti upravovat. Žádost má tyto části (dostupné z detailu projektu kliknutím na kterékoliv z polí, jež do ní patří): formulář žádosti po vyplnění a uložení základních informací o projektu (např. název a anotace) se zpřístupní Rozšířený popis projektu, sekce Příloh, ad. tabulka Souhrn rozpočtu (v sekci Finance) žadatel do tabulky zkopíruje z podrobného rozpočtu (který je povinnou přílohou žádosti) pouze dvě souhrnné částky: o o způsobilé výdaje Mikroprojektu do sloupce Celková částka, požadovaná výše Mikrograntu do sloupce Požadovaná částka. 2.3 Vložení příloh do systému Grantys Přílohy v elektronické formě (podrobně viz seznam v kapitole 5.2 Příručky) se vkládají do Grantys odkazem přidat v řádku Soubory nebo Přílohy na stránkách jednotlivých sekcí (Organizace, Projekty). Po kliknutí na odkaz se otevře dialog pro vložení souboru z počítače žadatele. Vícestránkové dokumenty se vkládají vždy jako jeden soubor. Přílohy, které mají povahu oficiálního dokumentu, žadatel naskenuje a vloží do Grantys ve formátu PDF (název souboru musí být shodný s názvem přílohy uvedeným v Příručce). Přílohy vztahující se k organizaci se vkládají do souborů na stránce Organizace: o o o o doklad o právní subjektivitě žadatele (stanovy, statut nebo jiný zakládací dokument) výpis z příslušného rejstříku doklad o provedené transformaci žadatele (pokud relevantní) úplná výroční zpráva/ekvivalent organizace za poslední uzavřený rok obsahující přehled aktivit a hospodaření dle účetní závěrky organizace (pokud neobsahuje kompletní účetní závěrku, musí být doložena samostatně). Přílohy vztahující se přímo k Mikroprojektu se vkládají do sekce Přílohy na stránce Mikroprojektu: o o o o o podrobný rozpočet Mikroprojektu, čestné prohlášení žadatele, prohlášení o partnerství, doklad o právní subjektivitě partnera/ů z ČR (pokud relevantní) výpis z příslušného rejstříku za partnera/y z ČR (pokud relevantní) 19

20 o o doklad o provedené transformaci partnera z ČR (pokud relevantní) další nepovinné přílohy. Velikost jednotlivého souboru je omezena na cca 4 MB, větší přílohy Grantys neumožní vložit. Počet přiložených souborů není omezen, ale s ohledem na možnost posouzení nedoporučujeme vkládat velké množství nevyžádaných příloh. Souhrnný seznam povinných příloh k žádosti o poskytnutí Mikrograntu a jejich popis je uveden v tabulce v kapitole 4 Příručky. 2.4 Vyplnění místa realizace Mikroprojektu V sekci Další informace, vyplňuje žadatel kromě části Přílohy ještě jedno relevantní pole, a to pole Místo. Kliknutím na odkaz přidat se otevře stránka, kam žadatel vyplní podle uvedeného návodu geografické umístění Mikroprojektu. Zpravidla mohou nastat dvě možnosti: Všechny aktivity Mikroprojektu jsou realizovány na území ČR v tomto případě žadatel zadá název, nebo PSČ místa realizace a z následně nabídnutého seznamu vybere nejvhodnější lokalitu. V dalším řádku pak zvolí z nabídky rozsah působnosti Mikroprojektu (obec, okres, kraj, stát...). Jedna nebo více aktivit Mikroprojektu jsou realizovány v zahraničí v tomto případě žadatel vyplní kromě výše uvedeného Místa také textové pole Místo plánované spolupráce/cesty ve formuláři žádosti (v části Rozšířený popis). Pokud budou všechny aktivity probíhat na území ČR, žadatel toto pole nevyplňuje. 2.5 Finalizace a tisk žádosti v systému Grantys Žadatel po vyplnění všech povinných polí Žádosti o poskytnutí Mikrograntu (systém nekontroluje, zda je žádost kompletní, proto nezapomeňte zkontrolovat její úplnost, zejména rozpočet a rozšířený popis) a vložení všech povinných příloh žádost odešle kliknutím na odkaz Odeslat žádost do nadace, který je na konci stránky žádosti. Po odeslání se žádost automaticky převede do stavu odeslaný a žadateli již není umožněno ji měnit. Po finalizaci žádosti v Grantys žadatel kliknutím na odkaz Stáhnout jako pdf na konci elektronického formuláře vygeneruje soubor s žádostí s unikátním kódem ve formátu PDF. Žadatel poté žádost jednou vytiskne, orazítkuje a nechá podepsat zástupcem statutárního orgánu. Další podmínky podání žádosti jsou popsány v kapitole 5 Předkládání žádostí v rámci výzvy. Po finalizaci v Grantys přejde žádost automaticky do stavu "odeslaná". To ale neznamená, že úspěšně prošla hodnocením oprávněnosti a formálních náležitostí. Tato hodnocení nejsou prováděna automaticky Grantysem, ale pracovníky nadace. 20

První výzva. pro předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

První výzva. pro předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni První výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Datum vyhlášení:

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

Příručka. pro konečné příjemce grantu a Doplňkového grantu z Fondu pro nestátní neziskové organizace

Příručka. pro konečné příjemce grantu a Doplňkového grantu z Fondu pro nestátní neziskové organizace Příručka pro konečné příjemce grantu a Doplňkového grantu z Fondu pro nestátní neziskové organizace FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009 2014 Zprostředkovatelem Fondu pro

Více

Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Účelfondu Posílení přímé výměny zkušeností a know-how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty zdonorskýchstátů.

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Semináře pro žadatele

Semináře pro žadatele Semináře pro žadatele PRAHA středa 12. 2. 2014, 10:00 13:00 OLOMOUC čtvrtek 20. 2. 2014, 13:00 16:00 HRADEC KRÁLOVÉ úterý 25. 2. 2014, 10:15 11:15 (v rámci Konference Evropské granty pro neziskovky) Nadace

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Verze 1.0. Zprostředkovatelem Fondu

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS MIKROGRANT k podpoře MIKROPROJEKTU Alokace pro 1. výzvu pro GRANTY : 143.542.596

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU 1. Základní informace 1.1. Název projektu: 1.2. Název projektu v anglickém jazyce:

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Dodatečná výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty realizované v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů ze dne 17. 12. 2014 č. 14/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 2 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ)

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 1. 6. 2016 Počet stran 9 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZALOŽENÍ INTERNÍ

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 v oblasti - taneční - hudební - divadelní - přednáškové

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY (dále jen program ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem tohoto programu je stanovit souhrn věcných, časových a finančních podmínek pro

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald Číslo dokumentu: S 0116 Vydání č.: 02 Platnost od: 12. 02. 2016 Účinnost od: 01. 03. 2016 Zpracoval: Ing. Josef Paďour Dne: 10. 02. 2016 Podpis: Schválil:

Více

(Tato příloha má pouze informativní charakter, obsah v bodech 1.3, 1.4 a 3.6 se liší dle prioritních oblastí.) ((časové razítko))

(Tato příloha má pouze informativní charakter, obsah v bodech 1.3, 1.4 a 3.6 se liší dle prioritních oblastí.) ((časové razítko)) PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí grantu (Tato příloha má pouze informativní charakter, obsah v bodech 1.3, 1.4 a 3.6 se liší dle prioritních

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS)

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE MIKROGRANTU Příloha 13 Vzor Závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu

Více

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ 1. Identifikační údaje MAS Lašsko PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Zadavatel:

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 1. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 "Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu Dotační programy

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Neinvestiční transfer neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfer poskytovaný z rozpočtu městské části Brno-Nový Lískovec

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu:

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Seminář pro konečné uživatele. Finanční řízení. MPSV - Odbor sociálních služeb

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Seminář pro konečné uživatele. Finanční řízení. MPSV - Odbor sociálních služeb OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Seminář pro konečné uživatele Finanční řízení MPSV - Odbor sociálních služeb 8. 2. 2006 Finanční řízení projektů 1) Uznaletné výdaje 2) Vedení samostatného bankovního

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany 1. Základní principy 1.1. Poskytování peněžních prostředků (dále jen dotace ) z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany (dále

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Město vyhlašuje dotační program pro oblast kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem

Více

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2017

Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2017 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2017 Kontrolní součet: Evidenční číslo:

Více

Podpora nestátních neziskových organizací (NNO) Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017

Podpora nestátních neziskových organizací (NNO) Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017 Č.j.: MMR 31545/2016-52 Podpora nestátních neziskových organizací (NNO) Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017 v souladu s usnesením vlády ze dne 27. června 2016 č. 593 o Hlavních oblastech

Více

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P SMĚRNICE PRO ŽADATELE o návratný nadační příspěvek leden prosinec 2014 PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P V rámci Programu překlenovací pomoci 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu sportovních aktivit v rámci Městského obvodu Pardubice II v roce 2016. 2. Jednotlivé dotační tituly V dalších bodec

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem

Více

Způsobilé výdaje projektů

Způsobilé výdaje projektů Způsobilé výdaje projektů Apolena Karasová Ministerstvo financí ČR CFCU - Zprostředkovatel programu Způsobilé výdaje projektů Zahrnutí výdaje do rozpočtu projektu Účel výdaje Datum uskutečnění výdaje Evidence

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba Obsah Příloha č. 1 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období

Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2017-2020 Metodika dotačního programu Bezpečné klima v českých školách na období

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

Seminář k programu LIFE

Seminář k programu LIFE Seminář k programu LIFE Představení národní výzvy České Budějovice, 9. 6. 2016 Výzva k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE vyhlášena dne 8.6.2016: A) na přípravu

Více

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti Městská část Praha 1 vyhlašuje II. kolo výběrového řízení grantového programu: JEDNIČKA PRO ROK 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti Dotace se vztahuje na následující druhy sociálních služeb: Pečovatelská

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program č. 4.4 - PROGRAM SOUTĚŽE A PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu: 4.4

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce A1 - KMAS/KMAS ČR 1. Registrační číslo žádosti žadatel. 2. Datum přijetí žádosti

Více