Příručka pro žadatele a příjemce Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro žadatele a příjemce Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni"

Transkript

1 Příručka pro žadatele a příjemce Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů ! Verze 1.0.

2 Zprostředkovatelem Fondu pro nestátní neziskové organizace je společné konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Vizí NROS je podílet se na formování veřejnosti ve společnost odpovědných, aktivních občanů, kteří jsou schopni ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty ve společnosti, hájit občanská práva a svobody, prosazovat toleranci a principy solidarity. Nadace svou vizi prosazuje podporou organizací občanské společnosti, s nimiž sdílí demokratické hodnoty, poskytuje jim finanční prostředky, slaďuje jejich zájmy a zajišťuje jim další vzdělávání. "Pomáháte? Pomůžeme!" Nadace Partnerství (NaP) Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojení veřejnosti do výsadeb stromů, ochrany přírody, šetrné turistiky, zklidňování dopravy a vytváření kvalitních veřejných prostranství. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association. Nevyřešíme problém za vás, vyřešíte ho s námi! Verze 1.0. Datum účinnosti: 20. ledna 2014 Konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství

3 Obsah Definice pojmů...6 Úvod Oprávněnost Oprávněné žádosti Oprávnění žadatelé Principy partnerství Mikroprojektů Oprávnění partneři se sídlem v České republice Oprávnění zahraniční partneři (partner Mikroprojektu) Oprávněné aktivity Způsobilé náklady Nezpůsobilé náklady Základní vymezení způsobilosti nákladů Časové vymezení způsobilosti nákladů Období realizace Mikroprojektu Místo realizace Mikroprojektu Pokyny k vyplnění elektronického formuláře žádosti v systému Grantys Přístup a přihlášení do Grantys Vyplnění formuláře žádosti v systému Grantys Organizace Lidé Projekty Vložení příloh do systému Grantys Vyplnění místa realizace Mikroprojektu Finalizace a tisk žádosti v systému Grantys Stav projektu Rozpočet Mikroprojektu Vyplnění tabulky rozpočtu Mikroprojektu Úvodní list Rozpočet nákladů Rozpočet podle aktivit Harmonogram čerpání Rozpočet partnera Daň z přidané hodnoty...23

4 3.8 Spolufinancování Veřejná podpora Podpora de minimis (neboli podpora malého rozsahu) Posouzení veřejné podpory v žádosti o Mikrogrant Předkládání žádostí v rámci výzvy Přílohy žádosti Povinné přílohy žádosti Nepovinné přílohy Dokladování příloh Mikroprojektu Způsob a termín předložení Hodnocení žádosti o poskytnutí Mikrograntu Kontrola formálních náležitostí žádosti Hodnocení oprávněnosti žadatele a žádosti Stížnosti a jejich řešení Věcné hodnocení žádosti a zpracování výsledků hodnocení Uzavření smlouvy o poskytnutí Mikrograntu a zahájení Mikroprojektu Monitoring realizace Mikroprojektu Závěrečná zpráva o realizaci Mikroprojektu Přílohy Závěrečné zprávy Věcná část Závěrečné zprávy o realizaci Mikroprojektu Žádost příjemce o platbu List Žádost o platbu List Soupiska dokladů List Harmonogram čerpání Dokladování jednotlivých dokumentů k Žádosti příjemce o závěrečnou platbu Prosté kopie účetních dokladů Výpisy z účtu Žádost partnera o refundaci způsobilých nákladů Doklady o realizaci výstupů dosažených za období realizace Mikroprojektu Doklady prokazující plnění publicity Mikroprojektu Způsob doručení Závěrečné zprávy Zajištění publicity Mikroprojektu Změny a doplnění Mikroprojektu Finanční toky na úrovni příjemce...44

5 11.1 Platby na úrovni příjemce Kontrola nepřekrývání nákladů Kontrola přímých tržeb Mikroprojektu Vedení účetnictví Mikroprojektu Účet Mikroprojektu Prokazování způsobilosti nákladů Pokladna Veřejné zakázky Kontrolní mechanismy Kontrola na místě Externí audit Mikroprojektů Porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a jejich řešení Archivace dokumentů Seznam příloh...52

6 Definice pojmů Donorské státy Islandská republika, Lichtenštejnské království a Norské království; zřizovatelé EHP a Norských fondů (dále jen Island, Lichtenštejnsko a Norsko) Doplňkový grant (zkr. DG) volitelný bonusový zdroj k financování projektu Komponenty bilaterální spolupráce pro žadatele, kterému je/byla schválena Žádost o poskytnutí grantu FNNO; možnost pro žadatele získat Doplňkový grant v objemu až 15 % z výše grantu poskytnutého k realizaci projektu; nevratný finanční příspěvek poskytnutý Zprostředkovatelem na základě Smlouvy o poskytnutí Doplňkového grantu, který je poskytován na realizaci tzv. Projektu komponenty bilaterální spolupráce. EHP fondy (Finanční mechanismy EHP a Norské fondy , zkr. FM EHP/Norska ) Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP) založený v květnu 2004 třemi nečlenskými státy EU Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království. Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (zkr. FBS) finanční prostředky vyčleněné v rámci FNNO za účelem umožnit žadatelům vyhledávání partnerských organizací v donorských státech, přípravu společných projektů, rozvoj partnerské spolupráce v jednotlivých oblastech podpory FNNO, posílení přímé výměny zkušeností a knowhow, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty v donorských státech. FBS zahrnuje dva způsoby výše uvedené podpory spolupráce: a) Mikrogranty a b) Doplňkové granty. Fond pro nestátní neziskové organizace (zkr. FNNO) specifická forma pomoci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, která je zaměřená na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) prosazujících veřejný zájem v 15 členských zemí EU ve střední a jižní Evropě. Hodnoticí komise (zkr. HK) orgán, který zabezpečuje hodnocení Žádostí o poskytnutí Mikrograntu v rámci výzev k předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu vyhlášených Zprostředkovatelem. Kancelář finančních mechanismů (zkr. KFM) Kancelář sídlící v Bruselu zajišťuje administrativní podporu Výboru Finančního mechanismu EHP a Ministerstva zahraničních věcí Norského království; hlavní kontaktní místo mezi přijímajícími státy a poskytovateli pomoci. Mikrogrant (zkr. MG) Nevratný finanční příspěvek poskytnutý Zprostředkovatelem na základě Smlouvy o poskytnutí Mikrograntu pro realizaci tzv. Mikroprojektu; českému žadateli má zejm. umožnit navázání spolupráce s NNO v donorských státech a nalezení společných témat a způsobu jejich implementace do projektu následně předloženého v rámci FNNO. Mikroprojekt Projekt předkládaný v rámci Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu. Jedná se o jasně vymezenou aktivitu nebo ucelený soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle. 6

7 Nestátní nezisková organizace (zkr. NNO) právnický subjekt, který nebyl zřízen nebo založen za účelem podnikání a je nezávislý na místní, regionální a centrální vládě, veřejných subjektech, politických stranách a komerčních organizacích. Konkrétně se jedná se o obecně prospěšnou společnost původně založenou podle zákona č. 248/1995 Sb., nebo nově dle zákona č. 68/2013, účelové zařízení registrované církve, nebo náboženské společnosti, založené pro poskytování charitativních služeb v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění, nadace a nadační fondy původně založené podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.. Náboženské instituce a politické strany se nepovažují za NNO. Oprávněný žadatel subjekt, který je oprávněný požádat o finanční prostředky v rámci výzvy vyhlášené Zprostředkovatelem. Žadatelé oprávnění předložit Žádost o poskytnutí Mikrograntu budou definováni v rámci jednotlivých výzev. Partner partner sídlící v České republice musí splňovat stejné podmínky oprávněnosti jako žadatel o Mikrogrant. Partnery Mikroprojektu mohou být také organizace sídlící v donorských státech (Norsko, Lichtenštejnsko, Island). Partner je uveden v žádosti o Mikrogrant a je aktivně zapojen do realizace Mikroprojektu. Oprávněné typy zahraničních partnerů jsou vždy definovány ve výzvě k předkládání žádostí. V případě projektů v rámci FNNO se musí jednat o neziskové organizace v souladu s legislativou těchto států, pokud tato výzva nestanoví jinak. Projekt Komponenty bilaterální spolupráce (zkr. KBS) jedna ze dvou forem podpory v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. Jde o jasně definované aktivity bilaterální spolupráce, které vedou k podpoře vzájemné spolupráce českých NNO podpořených v dané prioritě a subjektů v donorských státech. Příjemce nestátní nezisková organizace, které jsou za účelem realizace Mikroprojektu poskytnuty prostředky z Fondu bilaterální spolupráce, opatření Mikrogranty. Smlouva o poskytnutí Mikrograntu podrobná smlouva uzavřená mezi Zprostředkovatelem a příjemcem Mikrograntu určující podmínky poskytnutí Mikrograntu, jakož i práva a povinnosti zúčastněných stran. Spolupracující subjekt organizace nebo fyzická osoba, která se podílí na realizaci Mikroprojektu a přispívá k naplňování jeho cílů. Zároveň ale nemá statut partnera Mikroprojektu. Z toho vyplývá, že není vázána příslušnými smluvními podmínkami, příjemce Mikrograntu s ní neuzavírá Dohodu o partnerství. Na druhé straně, její případné náklady, související s Mikroprojektem, nemohou být zahrnuty do rozpočtu ani do vyúčtování Mikroprojektu. Výzva MG = Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu dokument zveřejněný Zprostředkovatelem definující podmínky pro předkládání Žádostí o poskytnutí Mikrograntu. Zprostředkovatel programu (zkr. ZP) je pověřen implementací odsouhlaseného programu FNNO. Zprostředkovatel je příjemcem celkového grantu a uděluje dále granty na jednotlivé projekty vybrané 7

8 v rámci otevřených výzev. V případě FNNO to je společné konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství (NaP). Opatření Mikrogranty spravuje v tomto smyslu samostatně Nadace Partnerství na základě pověření plynoucího ze smlouvy o partnerství uzavřené mezi NROS a NaP. Způsobilé náklady náklady vynaložené příjemcem nebo partnerem na stanovený účel, tedy realizaci Mikroprojektu, v rámci období stanoveného v právních aktech o přidělení prostředků (Smlouva o poskytnutí Mikrograntu), které jsou v souladu s podmínkami Výzvy a Příručky. Žadatel žadatelem je předkladatel Žádosti o poskytnutí Mikrograntu. Žádost o poskytnutí Mikrograntu (Žádost) dokument vypracovaný Žadatelem ve stanovené formě, kterým žádá Zprostředkovatele o Mikrogrant na realizaci Mikroprojektu. 8

9 Úvod Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství byly v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vybrány k výkonu role Zprostředkovatele Fondu pro nestátní neziskové organizace (dále FNNO). Nadace Partnerství byla ve smyslu smlouvy o partnerství s NROS pověřena administrací FBS za část Mikrogranty. Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) je specifická forma grantové pomoci EHP Fondů , která je zaměřena na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Pro FNNO jsou definovány následující oblasti podpory: I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory: a. Ochrana lidských práv a multikulturalismus b. Genderová rovnost c. Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti II. Děti a mládež v ohrožení III. Sociální inkluze IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny Rozvíjení bilaterální spolupráce je jedním z klíčových aspektů implementace programu FNNO. Za tímto účelem byl vytvořen Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO a na podporu rozvíjení bilaterální spolupráce byla vyčleněna alokace ve výši Kč. Cílem podpory bilaterální spolupráce je vyhledávání partnerských organizací v donorských státech (na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku), příprava společných projektů, rozvoj partnerské spolupráce ve výše uvedených oblastech podpory FNNO, posílení přímé výměny zkušeností a knowhow, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty v donorských státech. Žadatelé mohou získat prostředky z FBS prostřednictvím dvou forem podpory: a) Mikrograntů k financování samostatných Mikroprojektů b) Doplňkových grantů, k financování činností bilaterální spolupráce tzv. Projekt Komponenty bilaterální spolupráce (dále Projekt KBS) v případě podpořených projektů FNNO. 9

10 část A Příručka pro žadatele 1. Oprávněnost 1.1 Oprávněné žádosti Za oprávněné budou považovány žádosti splňující následující požadavky: Žádost je podána do termínu stanoveného výzvou prostřednictvím online grantové databáze Grantys, současně je podána obsahově shodná tištěná verze. Náležitosti listinné i elektronicky podané žádosti a výčet povinných příloh jsou uvedeny ve Výzvě MG a dále také v kapitole 4 této Příručky pro žadatele a příjemce Mikrograntu (dále jen Příručka). Projekt se jednoznačně vztahuje k cílům opatření Mikrogranty, navrhované aktivity povedou k naplnění účelu tohoto opatření, jak je uvedeno v textu Výzvy MG. Požadovaná výše Mikrograntu spadá do stanoveného rozmezí uvedeném ve Výzvě MG. Případné partnerství je popsáno a doloženo Prohlášením o partnerství. Délka trvání Mikroprojektu je minimálně 1 měsíc a zároveň nepřesahuje maximum stanovené ve Výzvě MG. Jedna organizace může v rámci Výzvy MG podat max. 3 žádosti o poskytnutí Mikrograntu. 1.2 Oprávnění žadatelé Oprávněnými žadateli o poskytnutí Mikrograntu jsou nestátní neziskové organizace vymezené následujícími typy právnických subjektů zřízených nebo založených jako: obecně prospěšná společnost původně založená podle zákona č. 248/1995 Sb., nebo nově dle zákona č. 68/2013, účelové zařízení registrované církve, nebo náboženské společnosti, založené pro poskytování charitativních služeb v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění, nadace a nadační fondy původně založené podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo změnit okruh oprávněných žadatelů. Oprávnění žadatelé musí splňovat také následující podmínky: 10

11 Musí být neziskovou organizací, která vykonává svou činnost nezávisle na místní, regionální či centrální veřejné správě, na jiných veřejnoprávních subjektech, politických stranách nebo komerčních subjektech. Žadatel nesmí podmiňovat svou podporu nebo činnost v rámci Mikroprojektu příslušností k ideologii, doktríně či náboženství. Musí mít sídlo na území České republiky. Musí vést účetnictví v soustavě podvojného účetnictví. Musí splňovat podmínku alespoň dvouleté historie v době podání Žádosti o poskytnutí Mikrograntu. Tato podmínka bude považována za splněnou, pokud je žadatel nástupnickou organizací, přičemž původní organizace danou podmínku splňovala. Zároveň musí platit, že původní organizace byla neziskovou organizací, nabývající jednu z výše uvedených právních forem. Na organizace, které změnily právní formu dle zákona č. 89/2012. Sb. (občanský zákoník) bude nahlíženo jako na kontinuálně působící. V případě, že původní organizace patřila mezi subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání (tedy účtující dle Vyhlášky 504/2002 Sb.), ovšem nabývala jinou než jednu z výše uvedených právních forem, bude splnění podmínky posouzeno individuálně vzhledem k obecnému vymezení neziskových organizací. Organizace, která vznikla změnou právní formy, sloučením, splynutím nebo rozdělením jiné organizace, musí být schopna doložit úplnou výroční zprávu/ekvivalent původní organizace za poslední rok obsahující přehled aktivit a hospodaření dle účetní závěrky organizace. Současně musí doložit dokumenty prokazující nástupnictví. Vždy musí být splněna podmínka oprávněnosti právní formy žadatelů/partnerů. 1.3 Principy partnerství Mikroprojektů Tato kapitola popisuje principy partnerství Mikroprojektu, nikoliv partnerství případného navazujícího projektu FNNO, které je popsáno v Příručce pro žadatele FNNO, kapitole 2.3. Partnerství v rámci Mikroprojektu má napomoci příjemci Mikrograntu k naplnění cíle Mikroprojektu vyhledání partnerů z donorských zemí, k rozvoji těchto partnerství a k přípravě společných žádostí v rámci FNNO. Partneři v Mikroprojektu budou společně vytvářet aktivity, koordinovat a také vyhodnocovat, zda je cíl Mikroprojektu skutečně naplňován. Zapojení partnera je žádoucí, nicméně při hodnocení žádosti o Mikrogrant není bodově zvýhodněno. Oprávněnými partnery Mikroprojektu jsou buď partneři se sídlem v České republice napomáhající žadateli s přípravou a/nebo realizací následného projektu FNNO nebo zahraniční partneři se sídlem na území Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska předávající žadateli svoje zkušenosti s realizací obdobných aktivit. Partnerem Mikroprojektu tedy může být i organizace, která se neplánuje zapojit do následného projektu FNNO a která bude v rámci Mikroprojektu spolupracovat na dosažení jeho cílů, např. napomůže při vyhledání partnera následného projektu. 11

12 Uvedené podmínky platí pro partnera z ČR i pro zahraničního partnera Mikroprojektu. Níže popsané podmínky partnerství se týkají pouze partnerství v rámci Mikroprojektu, nikoliv partnerství následného projektu realizovaného v rámci FNNO. Podmínky těchto partnerství jsou popsány ve výzvě FNNO a Příručce pro žadatele FNNO. Hlavním nositelem Mikroprojektu je žadatel (budoucí příjemce Mikrograntu). Mikroprojekt však může být realizován ve spolupráci s jedním nebo více (max. 3) partnery Mikroprojektu. Každý partner musí dodržovat při realizaci Mikroprojektu stejné podmínky jako příjemce. Žadatel nemůže delegovat na partnery svou koordinační roli a celkovou odpovědnost za realizaci Mikroprojektu. Partnerství Mikroprojektu nemá charakter dodavatelskoodběratelského vztahu. Partnerství je vnímáno tak, že žadatel i partner společně realizují Mikroprojekt každý z nich svou definovanou část. Projektové náklady partnera jsou součástí rozpočtu Mikroprojektu, partner tedy může čerpat i prostředky Mikrograntu. Na realizaci Mikroprojektu se může, kromě partnera, účastnit také spolupracující subjekt. Tento není vázán příslušnými smluvními podmínkami, příjemce Mikrograntu s ním neuzavírá Dohodu o partnerství. Na druhé straně, jeho případné náklady, související s Mikroprojektem, nemohou být zahrnuty do rozpočtu ani do vyúčtování Mikroprojektu. V případě realizace Mikroprojektu v partnerské spolupráci je povinnou přílohou žádosti Prohlášení o partnerství (příloha 4.1 Příručky). Podrobné principy a konkrétní nastavení partnerství v Mikroprojektu musí být ukotveny v Dohodě o partnerství mezi příjemcem a každým partnerem Mikroprojektu (vzor Dohody je přílohou 10.1 Příručky). Dohoda musí být (v případě podpory Mikroprojektu) uzavřena a dodána Zprostředkovateli před uzavřením Smlouvy o poskytnutí Mikrograntu. Partner bude v Dohodě zavázán k respektování a plnění všech příslušných podmínek a pravidel programu, které platí pro příjemce. V případě účasti zahraničního partnera dokládá příjemce Dohodu a Prohlášení v anglickém jazyce (přílohy 4.2 a 10.2 Příručky). Příjemce a partner se mohou při řešení problémů v rámci realizace Mikroprojektu dohodnout na změně Dohody o partnerství. Podmínky a způsob této změny jsou popsány v kapitole 9 Příručky. Partner nesmí v rámci Mikroprojektu zároveň figurovat jako dodavatel. Partnerovi nesmí při realizaci Mikroprojektu vznikat přímé tržby Oprávnění partneři se sídlem v České republice Oprávněnými partnery se sídlem v České republice jsou: nestátní neziskové organizace (definované v kapitole 1.2) Oprávnění zahraniční partneři (partner Mikroprojektu) Oprávněnými zahraničními partnery jsou organizace se sídlem na území Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska. Zahraniční partner musí splňovat stejné podmínky jako žadatel, s výjimkou vymezení 12

13 právní formy a sídla. Nemusí se jednat pouze o NNO v souladu s legislativou těchto států, ale také o jiné právnické osoby, veřejnoprávní i soukromoprávní. Oprávněnými zahraničními partnery nejsou fyzické osoby. Pokud žadatel o Mikrogrant plánuje zapojení zahraničního partnera Mikroprojektu i do realizace návazného projektu FNNO, je oprávněným partnerem Mikroprojektu pouze NNO. V případě zapojení zahraničního partnera žadatel při podání žádosti doloží za každého takového partnera Prohlášení o partnerství v anglickém jazyce (příloha 4.2 Příručky). V případě uzavření partnerství s oprávněným zahraničním partnerem bude Dohoda o partnerství v anglickém jazyce (příloha 10.2 Příručky) předložena Zprostředkovateli před podpisem Smlouvy o poskytnutí Mikrograntu. 1.4 Oprávněné aktivity Naplánované aktivity Mikroprojektu mají vést ke spolupráci především s partnery z donorských států, ale umožní spolupráci a sdílení zkušeností nebo společnou přípravu žádosti FNNO s partnery se sídlem v ČR. a) Návštěvy donorského státu pracovníky českých NNO za účelem navázání spolupráce, kontaktů nebo společného plánování aktivit s místními organizacemi nebo prohloubení již navázaného vztahu se zahraničním subjektem, nalezení společných témat a způsobu jejich implementace do projektu následně předloženého v rámci FNNO (projekt řešený se zahraničním partnerem). b) Návštěvy zástupců potenciálních partnerů z donorských států v ČR. c) Příprava společné žádosti do FNNO na základě navázané spolupráce zpracovat a předložit žádost do FNNO (projekt řešený se zahraničním partnerem). Aktivity uvedené v bodě a) a b) mohou být prováděny před i během přípravy projektů FNNO. Žadatel v žádosti o Mikrogrant vymezí okruh 3 5 zahraničních subjektů, které budou osloveny s cílem navázat zahraniční partnerství pro realizaci následného projektu podaného do grantové výzvy FNNO. Zdroj kontaktů a požadované údaje o potenciálních partnerech z donorského státu jsou podrobně uvedeny v Příručce MG. V případě, že žadatel již navázal kontakt s některým zahraničním subjektem, nemusí již vymezovat okruh subjektů k oslovení, pouze v žádosti tento subjekt blíže identifikuje. V případě, že se jedná o organizaci, která figuruje v roli zahraničního partnera Mikroprojektu, potvrdí žadatel tuto skutečnost v žádosti o Mikrogrant a přiloží Prohlášení o partnerství v anglickém jazyce. Jeli cílem Mikroprojektu vyhledání zahraničního partnera, je nutno k vybraným 35 potenciálním partnerům z donorského státu určeným k oslovení, uvést v žádosti tyto základní identifikační údaje: Název: Stát: Identifikátor organizace: 13

14 Právní forma: Adresa sídla organizace, , www stránky: Jako zdroj kontaktů na organizace z donorského státu může žadatel využít např. databázi NNO z Norska nebo databázi islandských organizací na stránkách Icelandic Human Rights Centre Partnerství, která vyplynou z naplňování aktivit Mikroprojektu dle kapitoly 1.4 Příručky, budou stvrzena doložením Memoranda o partnerství, případně Dohody o partnerství k Závěrečné zprávě o realizaci Mikroprojektu. Náležitosti memoranda jsou uvedeny v kapitole Příručky. 1.5 Způsobilé náklady Způsobilými náklady Mikroprojektu jsou: a) cestovní náklady a poplatky spojené s návštěvou konferencí, seminářů, kurzů a workshopů, které souvisejí s tématem navazujícího projektu FNNO; b) cestovní náklady pracovníků českých NNO na návštěvu donorského státu, konkrétně: - cestovní náklady, které jsou spojené s dopravou na pracovní cestě (náklady za jízdenky veřejné dopravy ve 2. třídě, místenky, lehátka nebo lůžka, letenky v ekonomické třídě, jízdenky místní veřejné dopravy, náklady související s použitím silničního motorového vozidla); - ubytování ubytování v hotelu v zahraničí musí být zajištěno za ceny v místě obvyklé a v kategorii max. ***; - stravné výše se řídí podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle odpovídajících vyhlášek ministerstva práce a sociálních věcí; - nutné vedlejší výdaje jsou náklady související s předmětem pracovní cesty, např. parkovné, dálniční známka, mýtné a cestovní pojištění. c) cestovní náklady expertů z donorských států, kteří navštíví NNO v ČR; d) náklady spojené s přípravou studie proveditelnosti a přípravou finanční a ekonomické analýzy; e) náklady spojené s pořádáním konferencí, seminářů, kurzů, setkání a wokrshopů souvisejí s tématem navazujícího projektu FNNO; f) náklady spojené s propagační a informační činností Mikroprojektu; g) náklady spojené s nákupem nezbytných dat potřebných k přípravě žádosti navazujícího projektu FNNO; h) náklady na externí konzultanty. Konference uvedené v bodě a) a e) musí souviset s tématem připravovaného projektu z FNNO. 14

15 Workshopy (školení) uvedené v bodě a) se mohou konat i v jiném členském státě EHP, vždy však s podmínkou, že účast příjemce na těchto školeních bude mít jednoznačný přínos pro zpracování následné žádosti do FNNO. Náklady na konference, semináře, kurzy, setkání a workshopy vyjmenované v bodě e) jsou způsobilé při jejich uskutečnění jak v ČR, tak i na území donora (v tom případě je zajišťuje příjemce nebo jeho partner v rámci Mikroprojektu). Celková výše nákladů na služby uvedené v bodech d), f), g), h) způsobilých nákladů nesmí být vyšší než 30 % z poskytnutého Mikrograntu. 1.6 Nezpůsobilé náklady Nezpůsobilými náklady Mikroprojektu jsou: a) úroky z úvěrů, splátky dluhů a poplatky za opožděné platby; b) poplatky za finanční transakce a jiné čistě finanční výdaje; c) ztráty nebo budoucí závazky; d) kurzové ztráty; e) DPH, pokud příjemci (partnerovi) vznikla možnost nárokovat si její vrácení; f) náklady, které jsou pokryty z jiných zdrojů; g) pokuty, penále, náklady na soudní spory; h) nepřiměřené nebo neuvážené náklady. 1.7 Základní vymezení způsobilosti nákladů Pravidla způsobilosti nákladů se vztahují na všechny Mikroprojektové náklady stejně, bez ohledu na zdroj financování. Aplikují se tedy naprosto jednotně pro náklady financované z Mikrograntu i pro náklady financované z ostatních zdrojů. Náklady Mikroprojektu jsou způsobilé, pokud splňují všechny níže uvedené podmínky: Jsou nezbytné pro realizaci Mikroprojektu. Jsou hospodárné a efektivní ve vztahu k souvisejícím aktivitám a výstupům Mikroprojektu. Jsou uvedené v rozpočtu nebo jsou schváleny ze strany zprostředkovatele jiným stanoveným způsobem. Vzniknou v období realizace Mikroprojektu. Jsou uhrazené, přičemž úhrada musí proběhnout v období realizace Mikroprojektu, nejpozději však k Jsou zaevidované v účetnictví organizace odděleným způsobem, dle stanovených pravidel. 15

16 Jsou doložitelné příslušnými účetními a prvotními doklady. Odpovídají cenám v místě obvyklým. Jsou vynaložené v souladu s českými právními předpisy, zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 1.8 Časové vymezení způsobilosti nákladů Náklad vzniká spotřebou přijatého plnění, tedy například datem, kdy byla organizaci poskytnuta služba, kdy jí byl dodán spotřební materiál. Tato spotřeba musí proběhnout v období realizace projektu, které je pro jednotlivé Mikroprojekty přesně vymezeno ve Smlouvě o poskytnutí Mikrograntu. Úhrada za přijaté plnění (výdaj) je povinnou podmínkou způsobilosti nákladu. Tato úhrada, musí proběhnout v období realizace projektu. 1.9 Období realizace Mikroprojektu Mikroprojekty mohou trvat v časovém rozmezí minimálně 1 měsíc a maximálně 4 měsíce. Období realizace Mikroprojektu počíná dnem stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí Mikrograntu. Ukončením realizace Mikroprojektu se rozumí fyzické ukončení realizace všech aktivit Mikroprojektu. Ukončení realizace všech aktivit Mikroprojektu musí proběhnout nejpozději do 4. kalendářních měsíců ode dne zahájení Mikroprojektu Místo realizace Mikroprojektu Mikroprojekty jsou oprávněné, budouli realizovány na území České republiky nebo budou v souladu s oprávněnými aktivitami Mikroprojektu realizovány na území donorského státu (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), případně na území jiného státu EHP. 16

17 2. Pokyny k vyplnění elektronického formuláře žádosti v systému Grantys Žádosti o Mikrogrant jsou vyplňovány prostřednictvím online formuláře webové databáze Grantys na adrese a jsou podávány současně v elektronické verzi v Grantys a vytištěné, podepsané zástupcem statutárního orgánu žadatele. Shoda elektronické a tištěné verze je nutnou formální náležitostí žádosti. 2.1 Přístup a přihlášení do Grantys Žadatel musí být pro vyplnění formuláře zaregistrován do systému Grantys. Proto si vytvoří v systému Grantys uživatelský účet platný na základě IČ organizace. Pokud bude žádat opakovaně, využívá stále stejný uživatelský účet. Registrace je platná pro celou organizaci každý subjekt se do Grantys registruje jen jednou, i kdyby podával více žádostí. Všichni pracovníci téhož žadatele, kteří budou používat Grantys, používají stejné přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo). Pokud už žadatel má v Grantys zřízený uživatelský účet (případně i přístupové údaje k němu) z dřívější doby (protože v minulosti žádal u Nadace Partnerství, Nadace OKD nebo v jiném programu), využije tuto registraci i pro žádost o Mikrogrant. Při prvním přihlášení na stránce zvolí žadatel možnost Registrovat a zadá IČ. Pokud již organizace byla v systému Grantys zaregistrována, nabídne systém zaslání přístupových údajů na některou ze zaregistrovaných ových adres (stejným způsobem se postupuje, pokud žadatel heslo ztratí). Nejsouli zaregistrované kontakty již aktuální, vyžádá si žadatel jejich aktualizaci prostřednictvím kontaktů na správce systému Grantys na uvedené webové stránce. Pokud systém dle zadaného IČ nenajde odpovídající záznam, znamená to, že žadatel v systému dosud není registrován a musí se zaregistrovat. V nabízeném formuláři vyplní žadatel název subjektu, IČ a jednu platnou ovou adresu, na kterou budou doručeny přihlašovací údaje. Ostatní údaje může vyplnit později, nejpozději však před odesláním finalizované žádosti o poskytnutí Mikrograntu. 2.2 Vyplnění formuláře žádosti v systému Grantys Po přihlášení do Grantys se uživateli zobrazí úvodní stránka, na kterou se později může vrátit kliknutím na logo Grantys vlevo nahoře. Po odhlášení ze systému pak zůstávají uložena všechna data, která byla odeslána na server (pomocí odkazu Uložit nebo po dokončení žádosti odkazem Odeslat). To znamená, že Grantys umožňuje uložení rozpracovaných dat (žádostí); po novém přihlášení je možné v práci pokračovat. Při práci v Grantys je potřeba rozpracovanou žádost pravidelně ukládat. Systém sice udržuje uživatele přihlášené poměrně dlouho (až 5 hodin od poslední aktivity), může však dojít k odhlášení (např. při technických problémech s připojením) a následné ztrátě neuložených dat. 17

18 Žádost (i všechny ostatní údaje v Grantys) může upravovat kdokoliv s přihlašovacím jménem a heslem. Na žádosti tak může pracovat více osob současně. Musí se však dohodnout, aby nepracovaly na stejné stránce. Pokud by se tak stalo, úpravy uložené dříve budou přepsány úpravami uloženými později. Stránkou se v tomto případě rozumí každá jednotlivá část, která se dá samostatně uložit např. sekce Rozšířený popis nebo tabulka rozpočtu. Na úvodní stránce Grantys jsou sekce Organizace, Lidé a Projekty. Všechny sekce jsou uspořádány obdobně sekce Organizace obsahuje jedinou položku s informacemi o žadatelské organizaci, další sekce mohou obsahovat více položek (dle počtu rozpracovaných či podaných projektů a přihlášených uživatelů z organizace) a každou z nich je možné otevřít odkazem detail (vpravo). Detailní pohled obsahuje přehled údajů k danému záznamu (organizace, osoba nebo projekt). Kvůli přehlednosti stránky se formulářová pole zobrazují zkrácená, najetím myší nad příslušné pole se zobrazí celý text. Kliknutím do příslušného pole lze provést úpravy daného pole. Pomocí odkazů lze jít více do hloubky (např. z detailu organizace na detail adresy nebo z detailu projektu na vložení souborů) Organizace V sekci Organizace žadatel vyplní údaje o organizaci. Jako adresu uvede vždy její sídlo; pokud chce zasílat poštu na jinou adresu, uvede tuto druhou adresu jako poštovní. Pokud už žadatel měl zřízený uživatelský účet v Grantys z minulosti, musí zkontrolovat aktuálnost údajů a případně je upravit Lidé V sekci Lidé musí žadatel zaevidovat osobu, na kterou je možné se obracet ve věcech týkajících se Mikroprojektu, a její kontaktní údaje, které budou využity v případě potřeby doplnění informací nebo podkladů v rámci formální kontroly (viz kap. Hodnocení žádosti této Příručky). Na tento kontakt (resp. Projektový v žádosti) bude mj. zasláno vyrozumění o přijetí žádosti i o výsledcích hodnotícího procesu. Pro jednu organizaci lze zaregistrovat více osob, jako kontaktní osobu projektu žadatel volí jen jednu z nich. Ve formuláři žádosti si pak tuto osobu vybere jako kontaktní osobu pro příslušný projekt. Pro jednu organizaci lze zaregistrovat více osob, jako kontaktní osobu projektu musí žadatel zvolit jen jednu z nich. Důležité však je, aby byla v žádosti (v poli Projektový ) uvedena shodná ová adresa na kontaktní osobu, nebo jiná adresa, kterou uvedená kontaktní osoba používá Projekty Odkazem Podat novou žádost na úvodní stránce se žadatel dostane na seznam aktuálních grantových výzev, kde kliknutím na název příslušné výzvy otevře formulář žádosti. Ve formuláři je zpočátku nutné vyplnit alespoň název projektu a projektový (kontaktní) . Od tohoto okamžiku je možné žádost uložit a později se k ní vrátit. Uložením formuláře se žadatel dostane na stránku s detailním zobrazením uloženého projektu (tzv. detail projektu). 18

19 Dále je v sekci Projekty přehled všech projektů žadatele od rozpracovaných žádostí až po uzavřené realizované projekty. Kliknutím na řádek projektu se žadatel znovu dostane na stránku s detailním zobrazením dříve založeného projektu. Kvůli přehlednosti se pole formuláře zobrazují zkrácená, celý text se zobrazí po najetí myší nad pole. Kliknutím do pole se otevře stránka, kde je možné příslušnou část žádosti upravovat. Žádost má tyto části (dostupné z detailu projektu kliknutím na kterékoliv z polí, jež do ní patří): formulář žádosti po vyplnění a uložení základních informací o projektu (např. název a anotace) se zpřístupní Rozšířený popis projektu, sekce Příloh, ad. tabulka Souhrn rozpočtu (v sekci Finance) žadatel do tabulky zkopíruje z podrobného rozpočtu (který je povinnou přílohou žádosti) pouze dvě souhrnné částky: o o způsobilé výdaje Mikroprojektu do sloupce Celková částka, požadovaná výše Mikrograntu do sloupce Požadovaná částka. 2.3 Vložení příloh do systému Grantys Přílohy v elektronické formě (podrobně viz seznam v kapitole 5.2 Příručky) se vkládají do Grantys odkazem přidat v řádku Soubory nebo Přílohy na stránkách jednotlivých sekcí (Organizace, Projekty). Po kliknutí na odkaz se otevře dialog pro vložení souboru z počítače žadatele. Vícestránkové dokumenty se vkládají vždy jako jeden soubor. Přílohy, které mají povahu oficiálního dokumentu, žadatel naskenuje a vloží do Grantys ve formátu PDF (název souboru musí být shodný s názvem přílohy uvedeným v Příručce). Přílohy vztahující se k organizaci se vkládají do souborů na stránce Organizace: o o o o doklad o právní subjektivitě žadatele (stanovy, statut nebo jiný zakládací dokument) výpis z příslušného rejstříku doklad o provedené transformaci žadatele (pokud relevantní) úplná výroční zpráva/ekvivalent organizace za poslední uzavřený rok obsahující přehled aktivit a hospodaření dle účetní závěrky organizace (pokud neobsahuje kompletní účetní závěrku, musí být doložena samostatně). Přílohy vztahující se přímo k Mikroprojektu se vkládají do sekce Přílohy na stránce Mikroprojektu: o o o o o podrobný rozpočet Mikroprojektu, čestné prohlášení žadatele, prohlášení o partnerství, doklad o právní subjektivitě partnera/ů z ČR (pokud relevantní) výpis z příslušného rejstříku za partnera/y z ČR (pokud relevantní) 19

20 o o doklad o provedené transformaci partnera z ČR (pokud relevantní) další nepovinné přílohy. Velikost jednotlivého souboru je omezena na cca 4 MB, větší přílohy Grantys neumožní vložit. Počet přiložených souborů není omezen, ale s ohledem na možnost posouzení nedoporučujeme vkládat velké množství nevyžádaných příloh. Souhrnný seznam povinných příloh k žádosti o poskytnutí Mikrograntu a jejich popis je uveden v tabulce v kapitole 4 Příručky. 2.4 Vyplnění místa realizace Mikroprojektu V sekci Další informace, vyplňuje žadatel kromě části Přílohy ještě jedno relevantní pole, a to pole Místo. Kliknutím na odkaz přidat se otevře stránka, kam žadatel vyplní podle uvedeného návodu geografické umístění Mikroprojektu. Zpravidla mohou nastat dvě možnosti: Všechny aktivity Mikroprojektu jsou realizovány na území ČR v tomto případě žadatel zadá název, nebo PSČ místa realizace a z následně nabídnutého seznamu vybere nejvhodnější lokalitu. V dalším řádku pak zvolí z nabídky rozsah působnosti Mikroprojektu (obec, okres, kraj, stát...). Jedna nebo více aktivit Mikroprojektu jsou realizovány v zahraničí v tomto případě žadatel vyplní kromě výše uvedeného Místa také textové pole Místo plánované spolupráce/cesty ve formuláři žádosti (v části Rozšířený popis). Pokud budou všechny aktivity probíhat na území ČR, žadatel toto pole nevyplňuje. 2.5 Finalizace a tisk žádosti v systému Grantys Žadatel po vyplnění všech povinných polí Žádosti o poskytnutí Mikrograntu (systém nekontroluje, zda je žádost kompletní, proto nezapomeňte zkontrolovat její úplnost, zejména rozpočet a rozšířený popis) a vložení všech povinných příloh žádost odešle kliknutím na odkaz Odeslat žádost do nadace, který je na konci stránky žádosti. Po odeslání se žádost automaticky převede do stavu odeslaný a žadateli již není umožněno ji měnit. Po finalizaci žádosti v Grantys žadatel kliknutím na odkaz Stáhnout jako pdf na konci elektronického formuláře vygeneruje soubor s žádostí s unikátním kódem ve formátu PDF. Žadatel poté žádost jednou vytiskne, orazítkuje a nechá podepsat zástupcem statutárního orgánu. Další podmínky podání žádosti jsou popsány v kapitole 5 Předkládání žádostí v rámci výzvy. Po finalizaci v Grantys přejde žádost automaticky do stavu "odeslaná". To ale neznamená, že úspěšně prošla hodnocením oprávněnosti a formálních náležitostí. Tato hodnocení nejsou prováděna automaticky Grantysem, ale pracovníky nadace. 20

První výzva. pro předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

První výzva. pro předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni První výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí Mikrograntu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Datum vyhlášení:

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Verze 1.0. Zprostředkovatelem Fondu

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU 1. Základní informace 1.1. Název projektu: 1.2. Název projektu v anglickém jazyce:

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Kdy si lze zažádat o zálohu na financování projektu? Požadavek na zálohovou platbu se vyplňuje

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS)

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE MIKROGRANTU Příloha 13 Vzor Závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s. Místní akční skupina OSLAVKA, o.p.s. Výzva k předkládání projektů 1) Název programu: Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.. 2) Celkový objem finančních prostředků:

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P SMĚRNICE PRO ŽADATELE o návratný nadační příspěvek leden prosinec 2014 PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P V rámci Programu překlenovací pomoci 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Místní akční skupina Bohumínsko zájmové sdružení právnických osob PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Verze příručky platná pro tréninkovou výzvu 2014 Stránka 1 z 10 Obsah MAS Bohumínsko 3 1. PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ/NABÍDEK

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Způsobilé výdaje projektů

Způsobilé výdaje projektů Způsobilé výdaje projektů Apolena Karasová Ministerstvo financí ČR CFCU - Zprostředkovatel programu Způsobilé výdaje projektů Zahrnutí výdaje do rozpočtu projektu Účel výdaje Datum uskutečnění výdaje Evidence

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013.

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013. Smluvní strany : S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1548/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 4.6.2013 usnesením č. 909/13/RK

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Ministerstvo školství, mládeže a

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Příručka pro žadatele o grant z Fondu pro nestátní neziskové organizace

Příručka pro žadatele o grant z Fondu pro nestátní neziskové organizace Příručka pro žadatele o grant z Fondu pro nestátní neziskové organizace FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009 2014 Verze 1.1 Zprostředkovatelem Fondu pro nestátní neziskové

Více

Program PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015. Článek I. Úvodní ustanovení

Program PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015. Článek I. Úvodní ustanovení Program PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015 Článek I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3543/15

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Celkovým záměrem EHP fondů je přispět ke snížení hospodářských

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace První výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více