Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace"

Transkript

1 Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro žadatele 4. výzva Jitka Norková, Veronika Řežuchová, František Brückner

2 Obsah Něco málo o Nadaci Partnerství a Blokovém grantu Základní informace o výzvě Klíčové subprojektu Monitoring a změny subprojektu Finanční řízení subprojektu Veřejné zakázky Veřejná podpora Publicita subprojektu Časté chyby žádosl Vyplnění formuláře v Grantys Vyplnění formuláře rozpočtu

3

4 Nadace Partnerství Poslání Nadace Pomáháme lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí Jak našeho poslání dosahujeme? dáváme granty poskytujeme odborné služby přenášíme dobrou praxi vzděláváme Nadační příspěvky poskytujeme neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům po celé České republice. Během 21 let naší existence jsme podpořili na projektů ve výši 315 miliónů korun.

5

6 Program švýcarskočeské spolupráce Smyslem programu, který se Švýcarsko rozhodlo realizovat, je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření Evropské unie. Švýcarská konfederace poskytne miliardu švýcarských franků státům, které v roce 2004 společně vstoupily do EU. Odpovědnost za implementaci programu nese Národní koordinační jednotka Ministerstva financí České republiky. Přehled alokací pro Českou republiku (ve švýcarských francích) 1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem 26 mil. CHF 2. Životní prostředí a infrastruktura 30 mil. CHF 3. Soukromý sektor 12 mil. CHF 4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj 11 mil. CHF 5. Speciální alokace (např. NNO) 14,1 mil. CHF 6. ZaLm nealokováno 16,68 mil. CHF Celkem 109,78 mil. CHF

7 BG FNNO v číslech a datech Původní alokace BG FNNO: Kč ( CHF) Navýšení alokace: cca Kč Celková alokace BG FNNO: 1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva Kč Kč Kč Kč Kč

8 4. výzva BG FNNO Grantová uzávěrka: pátek 7. června 2013 v 16:00 Zveřejnění výsledků: začátek listopadu 2013 Celková alokace pro 4. výzvu: až Kč poskytování sociálních služeb: až Kč životní prostředí: až Kč Minimální a maximální výše oprávněných výdajů subprojektu: Kč Oprávnění žadatelé pouze NNO (o.s., o.p.s., nadace a nadační fondy, církevní NNO) nutná dvouletá existence žadatele (dle Registru ekonomických subjektů) Doba trvání realizace subprojektu 916 měsíců projekt musí být ukončen nejpozději do 31. března 2015

9 Harmonogram 4. výzvy Uzávěrka příjmu žádosl: pátek 7. června 2013 Kontrola formálních náležitosl do 2 týdnů od uzávěrky Odstranění nedostatků žadatelem: do 5 pracovních dnů od výzvy Hodnocení kvality žádosl do konce srpna Zasedání komisí: začátek října Schválení výsledků komise Správní radou nadace: konec října Informování žadatelů o výsledku: 5. listopadu 2013 Začátek realizace subprojektů: nejdříve od 1. prosince zálohová platba: do 15 dní po podpisu smlouvy Ukončení realizace subprojektu: nejpozději do 31. března 2015

10 Prioritní oblas] a podporované ak]vity 3.1 Prioritní oblas] zdůrazněna potřeba přímého dopadu na cílovou skupinu činnost, nikoliv jednorázové akce nepřekrývání s podporou ze strukturálních fondů EU a jiných programů a) Poskytování sociálních služeb Služby sociální péče a prevence, odborné poradenství, služby pro cílové skupiny žadatel nemusí být zaregistrován podle zákona č.108/2006 b) životního prostředí EVVO, poradenství, péče o krajinu, 3.2 Ak]vity směřující k udržitelnos] organizace pouze v kombinaci s 3.1 oprávněné pouze pro organizace se sídlem, pobočkou nebo kanceláří v MSK, ZLK a OLK

11 Partnerství Sídlo partnera 1) v ČR kraje, obce, příspěvkové organizace, NNO vyplňuje se: Prohlášení o partnerství, Dohoda o partnerství 2) ve Švýcarsku ekvivalentní typy organizací vyplňuje se: Prohlášení o partnerství (v AJ) partneři z jiných zemí nejsou oprávněni zahraniční mohou být i z jiných zemí partnerství s finančním příspěvkem nebo bez příspěvku partner není subdodavatel (nesmí fakturovat!) partneři nemusí být pouze ze zájmového území pro partnera plal stejné podmínky jako pro konečného příjemce za partnerství je zodpovědný konečný příjemce

12 Kritéria pro hodnocení žádosd schopnost žadatele zrealizovat subprojekt jasná struktura a logická návaznost jednotlivých kroků subprojektu reálný cíl subprojektu, výstupy vedou k cíli dobře cílová skupina včetně popisu jejích potřeb a měřitelné ověřitelné výstupy a výsledky přiměřenost oprávněných výdajů subprojektu udržitelnost ověřitelných výsledků bude po dokončení subprojektu zajištěna kritéria jsou zveřejněna na blokovygrant/ctvrtavyzva

13 Uzavření smlouvy Smlouva (mimo jiné) obsahuje: délku trvání subprojektu v měsících podíl a výdajů výši kofinancování podíl de minimis výše zálohové a závěrečné platby seznam ověřitelných výstupů a výsledků subprojektu včetně výchozích a plánovaných hodnot způsob doložení a výpočtu ověřitelných výstupů a ověřitelných výsledků a sankce za jejich nedodržení Období realizace subprojektu začíná uzavřením smlouvy

14 Klíčové náležitos] subprojektu

15 Výstupy a výsledky Čeho bychom rádi realizací projektu dosáhli? =výsledek Jakým způsobem toho dosáhneme? =výstup Výstupy váží se vždy na období realizace, vyúsťují do výsledků subprojektu více výstupů může vést k jednomu výsledku vždy plně ovlivnitelné žadatelem Výsledky váží se vždy na období vycházejí z výstupů vliv vnějších vlivů jeden z nejdůležitějších podkladů pro hodnocení musí být vždy přiměřenost, konzistentnost neslibujte nereálné nesplnění je sankcionováno

16 Projekt v pojed BG FNNO BG FNNO je specifický program subprojekt = PROJEKT = definovaná, v čase ohraničená změna není vhodný k pokryl běžných činnosl procesy, opakování je vhodný k řešení jasně definovaných problémů: vyřešení absence něčeho potřebného prostor, knowhow,.. skokové zvýšení kvality činnosl očekává se že přesně víte, co chcete změnit, zlepšit, vytvořit a jaké prostředky pro tuto změnu budete potřebovat: co chcete dělat? proč to chcete udělat? komu to bude sloužit? jak potřebné organizačně zajislte? podrobný, a ověřitelný odhad za jaký finanční objem?

17 Klíčové vlastnos] subprojektu logická linie definovaná potřeba cíl (definovaná změna) výstup klíčové myšlenky subprojektu jaký je cíl projektu, jaké konkrétní výstupy jsou třeba pro dosažení cíle a jaké k vytvoření výstupů povedou CÍL čeho chceme realizací projektu dosáhnout, jakou změnu chceme inicovat, jaký problém chceme vyřešit jeho dosažení je popsáno VÝSLEDKY VÝSTUP co konkrétního projekt vytvoří, hmotné nebo nehmotné statky, které budou vytvořeny v průběhu realizace projektu za účelem dosažení CÍLE všechny VÝSTUPY dohromady vytvářejí podmínky pro naplnění cíle AKTIVITY jednotlivé dílčí které vedou k realizaci VÝSTUPY rozdělení činnosl mezi členy projektového týmu, dodavatele, časové určení harmonogram CO? KDO? KDY? ZA KOLIK?

18 Klíčové vlastnos] subprojektu ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ pro 3.1 ANALÝZA POPTÁVKY důležité přináší informace o tom, jak moc je realizovaná nebo připravovaná ak]vita potřebná/ žádaná: jakých cílových skupin se týká, jak jsou velké, čím jsou jsou ochotné za službu ANALÝZA KONKURENCE důležité dává přehled o tom: jak vypadá situace v poskytování obdobných služeb v dané lokalitě nebo na relevantním území jak je pokryta poptávka čím se předkládaný subprojekt liší od konkurence ANALÝZA POTŘEB ORGANIZACE pro 3.2 důležité přináší představu o situaci organizace, jejím fungování a potřebách; jak jste přišli na to, že potřebujete právě tohle?! výstupy strategického plánování, definováná vzdělávacích potřeb

19 Klíčové vlastnos] subprojektu ZAMĚŘENÍ SUBPROJEKTU zlepšení stávajících služeb vytvoření potřebného činnosl/ propagace/ vzdělávání vytvoření nových služeb zázemí/vytvoření/vzdělávání/ ověření/propagace/start realizace vnitřní rozvoj organizace zpracování dokumentů/ vzdělávání/konzultace kombinace zkvalitnění produktu + propagace + posílení kapacit důraz UDRŽITELNOST životaschopný produkt a propagace organizace ochota cílové skupiny nebo někoho jiného (veřejné správy, dalších poskytovatelů, ) za produkt pla]t

20 Klíčové vlastnos] subprojektu UDRŽITELNOST SUBPROJEKTU práce na projektu nekončí ani schválením dotace, ani úspěšným završením jeho realizace, ale pokračuje i poté je třeba udržitelnost sub- projektu, tj. realizovat to, proč jsme se do řízené změny užívat výstupy projektu v organizace. udržitelnost finanční žadatel si je vědom možných nákladů, které změna obsažená v projektu, vyvolá a že má jasnou představu, jak tyto náklady pokryje; má jasnou představu, jak bude výstupy projektu/služby/činnost organizace financovat po skončení projektu udržitelnost organizační a provozní udržení výstupů projektu vyžaduje vedle financí také osobu nebo skupinu, která se bude o fungování toho, co bylo projektem iniciováno, starat odpovědnost za provoz, koordinaci, ad.

21 Klíčové vlastnos] subprojektu ROZPOČET navázaný na ak]vity rozsah, způsob realizace, popsány v transparentní přehledný členěný na položky položky jdou snadno přiřadit k přiměřený ceny v místě obvyklé jako pomůcka tabulka platů, mají právo do rozpočtu zasahovat v případě: položky nelze přiřadit k nejsou pro realizaci nezbytné položky jsou vzhledem k rozsahu naddimenzované jednotkové ceny neodpovídají cenám v místě a čase obvyklým celé a jejich náklady nejsou pro realizaci subprojektu nezbytné Podrobný návod k vyplnění rozpočtu viz dále

22 Klíčové vlastnos] subprojektu BG FNNO je svým zaměřením odlišný od ostatních dotačních příležitosl NEPODÁVEJTE ŽÁDOSTI, které neuspěly v jiných programech!!! Pokud nemáte čas a kapacitu na přípravu NEPODÁVEJTE JI kvalitu nedodá profesionální zpracovatel, ale respektování principů uvedených výše!!! Dávejte pozor na překrývání s fondy EU to že se vám čerpání z fondů EU zdá složité nebo nemáte informace není dostatečný důvod. Nesnažte se postavit projekt na směřujících k posílení vnitřních kapacit organizace a zakrýt to pro forma ak]vitou z podporovaných oblasd primární je produkt, posílení kapacit je součásl tohoto produktu a dalších činnosl organizace

23 Monitoring a změny subprojektu

24 Monitoring a změny subprojektu MONITORING Průběžná zpráva v průběhu realizace subprojektu, jednou za 6 měsíců Závěrečná zpráva po ukončení realizace subprojektu Monitorovací zpráva v době tříleté sub- projektu 1x ročně formuláře ke stažení na webu část obsahová (věcný průběh realizace) a finanční (prokazování výdajů) administra]vní kontrola na základě finanční zprávy vyplácena další platba podrobněji v Finanční řízení ZMĚNY SUBPROJEKTU podstatné podléhají schvalování předem VaV, celkový harmonogram, přesuny větších objemů prostředků nepodstatné o jejich provedení informuje příjemce v PZ (ZZ) seznam podstatných a nepodstatných změn je součásl Příručky pro žadatele a příjemce, str. 56

25 Monitoring a změny subprojektu Kontrola na místě ověření skutečnosl uvedených ve zprávách věcných i finančních minimálně 70 % subprojektů bude alespoň jednou zkontrolováno (kdykoli po celou dobu Smlouvy o poskytnul grantu) Předmětem kontroly bude zejména: - soulad realizovaných dodávek a služeb s vykazovanými náklady - vedení účetnictví subprojektu a správnost zaúčtování - průběh realizace subprojektu - ověření naplňování ověřitelných výstupů a monitoringu výsledků, - uchování majetku pořízeného z prostředků BG FNNO až po dobu 10 let od ukončení subprojektu, - zabezpečení publicity, zajištění archivace,

26 Udržitelnost Konečný příjemce je povinen udržitelnost sub- projektu min. po dobu 3 let, týká se to zejména: uchování majetku pořízeného z grantu (až po dobu 10 let) vytvořených pracovních míst (pokud jsou součásl výstupů) činnosl určených ve výsledcích Každých 12 měsíců odesílá příjemce Monitorovací zprávu

27 Finanční řízení subprojektu

28 Základní pojmy OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE souvisí s realizací subprojektu jsou v souladu se schváleným rozpočtem odpovídají cenám v místě obvyklým vznikly v období oprávněnos] (začíná den po podpisu Smlouvy o poskytnul grantu, výdaje musí být uhrazeny nejpozději 60 kalendářních dnů po datu ukončení realizace subprojektu) jsou podloženy účetními doklady byly vydány v souladu s českými právními předpisy výčet a dokladování Příručka pro žadatele a příjemce grantu, str. 12 a související NEOPRÁVNĚNÉ VÝDAJE např.: výdaje na nákup pozemku a a stavba nových budov, finanční výdaje: debetní úroky, směnárenské poplatky, atd. pokuty, finanční penále a soudní výlohy

29 Základní pojmy dary, poskytnuté příspěvky výdaje spojené s přípravou o poskytnul grantu výčet Příručka pro žadatele a příjemce grantu, str a související INVESTIČNÍ VÝDAJE náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku ( 7 a 8 vyhlášky č. 504/2002 pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání Přímé výdaje vznikají v přímé s jednotlivými subprojektu a uvádějí se položkově do rozpočtu subprojektu osobní výdaje, materiálové a další výdaje řídí se pravidly

30 Základní pojmy Nepřímé výdaje nelze přiřadit ke konkrétním subprojektu typicky vedení účetnictví subprojektu v na běžnou mzdovou a účetní agendu, výdaje spojené s provozem kanceláře a kancelářské techniky, apod. i výdaje, které je v rámci přípravy subprojektu těžké např. spotřební materiál nebo cestovné realizačního týmu určeny paušálně, procentem z celkových oprávněných výdajů subprojektu max. 20 % v na výši neinv. výdajů řídí se pravidly pro oprávněnost výdajů vyjma prokazovat přímou souvislost s realizací subprojektu výčet viz str Příručky pro žadatele a příjemce grantu Prostudování definice přímých a nepřímých výdajů a výčtů oprávněných a neoprávněných výdajů je nezbytné pro správné vyplnění rozpočtu!!

31 Základní podmínky financování subprojektu DPH Žadatel je plátcem DPH a má nárok na odpočet DPH = DPH není oprávněným výdajem subprojektu, Žadatel je plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH = DPH je oprávněným výdajem subprojektu, Žadatel není plátcem DPH = DPH je oprávněným výdajem subprojektu. Shrnud základních podmínek BG FNNO celková výše inves]čních výdajů nesmí být vyšší než 70 % celkových oprávněných výdajů subprojektu celková výše nepřímých výdajů nesmí být vyšší než 20 % oprávněných neinves]čních výdajů subprojektu spolufinancování nesmí být méně než 10 % celkových oprávněných výdajů v příloze výzvy jsou definovány maximální akceptovatelné jednotkové ceny u mzdových výdajů a nákupů materiálu a zařízení

32 Finanční toky ZÁLOHOVÁ PLATBA ve výši 25 % až 50 % v na délce trvání subprojektu a harmonogramu čerpání subprojektu záleží na výši plánovaných plateb v prvních etapách sub projektu % navrhuje žadatel podléhá schválení splatnost do 15 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o poskytnud grantu PRŮBĚŽNÉ PLATBY na základě schválení Průběžné zprávy a o průběžnou platbu, v 6 měsíčním intervalu až do výše 90 % grantu, posledních 10 % je vázáno na schválení Závěrečné zprávy

33 Finanční toky ZÁVĚREČNÁ PLATBA do 90 dnů po ukončení realizace subprojektu Závěrečná zpráva o realizaci subprojektu, finanční část obsahuje: soupisku výdajů za celou dobu realizace subprojektu podrobný přehled čerpání výdajů žádost o závěrečnou platbu Na základě schválení posledních 10% grantu. ZPŮSOB PROPLÁCENÍ ve vazbě na výši spolufinancování propláceno 85 % nebo 90 % aktuálně prokazovaných výdajů zbývajících 10 resp. 15 % je považováno za povinné spolufinancování

34 Finanční toky KONTROLA NEPŘEKRÝVÁNÍ VÝDAJŮ zamezení dvojitého financování výdajů v rámci průběžných zpráv značení prvotních dokladů financováno z BG FNNO (v případě realizace více subprojektů v jedné organizaci uvádějte číslo Smlouvy o poskytnul grantu PŘÍJMY SUBPROJEKTU inkasované úroky na bankovním účtu tržby z prodeje zboží nebo majetku v rámci realizace subprojektu (např. publikace) tržby z prodeje služeb poskytovaných v rámci realizace subprojektu (např. pečovatelská služba) O přímé tržby subprojektu se snižuje částka oprávněných výdajů. V soupisce dokladů se uvádí se záporným znaménkem.

35 Vedení účetnictví SAMOSTATNÝ ÚČET (PODÚČET) po celou dobu slouží výhradně pro platební operace související s realizací subprojektu výdaje s vedením účtu v období realizace subprojektu jsou oprávněnými výdaji projektu PROKAZOVÁNÍ OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ oprávněnost výdajů prokazuje příjemce všechny účetní případy musí být při podání průběžných zpráv doloženy účetními doklady (kopie) označenými financováno z BG FNNO seznam účetních dokladů, kterými se prokazují oprávněné výdaje str Příručky pro žadatele a příjemce pokud dané plnění není používáno zcela pro subprojekt, za oprávněný výdaj se považuje jen alikvotní část výdaje (nutno doložit metodu výpočtu) může být hrazeno z provozního účtu

36 Veřejné zakázky

37 Veřejné zakázky od do 1 mil. Kč bez DPH služby, dodávky (nebo stavební práce do 3 mil. Kč bez DPH) pravidla pro zadávání zakázek dle Příručky pro zjednodušení formuláře pro zadání i hodnocení počet oslovených uchazečů 3, nutnost zveřejnit na webu nebo v regionálním ]sku délka lhůty pro podání nabídek 14 dní, počet hodno]telů 1 vždy alespoň 3 nabídky, jinak VŘ zrušit nebo odůvodnit nízký počet kritéria cena/ ek. výhodnost min. 60% cena písemná smlouva povinně

38 Veřejné zakázky nad Kč postup dle zákona 137/2006 Sb. v aktuálním znění podlimitní zakázka možnost využid: zjednodušené podlimitní řízení 15 dní, 5 zájemců + zveřejnění na profilu všechny úkony dle zákona včetně zveřejnění smlouvy otevřené řízení 30 dnů předem oznámení na profilu 22 dnů zveřejnění na profilu zadavatele vždy alespoň 2 nabídky, jinak VŘ zrušit nebo odůvodnit nízký počet kritéria cena/ ek. výhodnost min. 60% cena písemná smlouva povinně

39 Veřejná podpora

40 Veřejná podpora BG FNNO = veřejný zdroj subprojekty nutno posuzovat z hlediska nedovoleného ovlivnění společného evropského trhu kategorie subprojektů dle pravidel veřejné podpory subprojekt nezakládá veřejnou podporu subprojekt zakládá veřejnou podporu a je realizován na základě pravidla de minimis nebo blokové výjimky odpovědnost za určení veřejné podpory nese konečný příjemce v 2 kolonky Veřejná podpora pokud neprokáže, že subprojekt nezakládá VP, jako by zakládal oprávněnost

41 Posouzení VP 1. krok tabulka na str. 39 Příručky pro žadatele nemají charakter veřejné podpory v zaškrtněte, že subprojekt nemá znaky veřejné podpory v kolonce Řešení vypište z tabulky podporovanou oblast, do které subprojektu spadají mají charakter veřejné podpory, je uvedena bloková výjimka v nezaškrtněte, že subprojekt nemá znaky VP v kolonce Řešení uveďte blokovou výjimku a výši podpory 40% oprávněných výdajů subprojektu nebo poskytnul podpory v režimu de minimis a výši podpory 90% nebo 85% oprávněných výdajů subprojektu vyjádřete souhlas s podmínkami zvoleného řešení toto řešení reflektujte v rozpočtu subprojektu

42 Posouzení VP mohou mít charakter veřejné podpory pro posouzení je klíčové, zda žadatel vykonává ekonomickou ve smyslu společného trhu v kolonce Řešení odpovězte podrobně na otázky: 1. O službu/zboží, kterou poskytujete/vyrábíte nebo hodláte poskytovat/ vyrábět, je zájem, existuje reálná poptávka ve smyslu trhu? 2. Shodnou nebo zaměnitelnou službu/zboží nabízejí také jiní poskytovatelé/ výrobci? analýza konkurence pokud u některé z otázek svou argumentací prokážete, že NE zaškrtněte výše, že subprojekt nezakládá veřejnou podporu pokud na obě otázky odpovíte ANO uveďte, zda žádáte o poskytnul podpory dle některé z vyjmenovaných blokových výjimek nebo v režimu de minimis a souhlas s podmínkami podpory (viz výše)

43 Publicita subprojektu

44 Publicita Proč je nutná Máte povinnost informovat: o podpoře z Programu švýcarskočeské spolupráce cílovou skupinu o zapojit se do subprojektu Co je nutné vždy informace na webových stránkách plakáty (v prostorách konání projektů) 2 fotografie z realizace subprojektu pokud se projekt týká stavby: billboardy (v průběhu stavebních prací) a pamětní desky (po ukončení stavebních prací) Co musíte uvést loga věta o podpoře Podpořeno z Programu švýcarskočeské spolupráce/ Supported by a grant from Switzerland through the Swiss ContribuQon to the enlarged European Union

45 Publicita Kde dále je nutná publicita informační materiály zprávy, pozvánky, letáky, ) propagační a reklamní materiály materiály z realizace měkkých projektů (školící materiály, studie, analýzy, dotazníky, prezentace, ) pořízené a vybavení (auta, bloky, propisky, oblečení, ) Pamatujte na přiměřenost (množství/formát/obsah) v na nutný popis distribuci propagačních materiálů k cílové skupině respektování specifik cílové skupiny Bližší informace: Postupy pro zajištění publicity (www.nadacepartnerství.cz/blokovygrant/druhavyzva)

46 Časté chyby žádosd

47 Časté chyby žádosd Formální a obsahové chyby neprostudování dokumentů k výzvě (zejména PpP, FAQ) neznalost obsahové náplně termínu projekt špatně formulované výstupy a výsledky pokusy o obcházení podmínek výzvy (právní forma, délka existence organizace, sídlo) cílové skupiny uměle přizpůsobeny podmínkám výzvy odmítání veřejné podpory, strach z de minimis opomíjení zadávání veřejných zakázek rekonstrukce vs novostavby nedořešené vlastnické vztahy lépe i hůře skrývané subdodavatelské vztahy spoléhání na dobré jméno organizace skryté celorepublikové projekty publicita = leták

48 Časté chyby žádosd Chyby v pojed projektu/udržitelnos] udržitelnost MŽP, kraje, jiné granty snahy zafinancovat stávající provoz boom nových bez opory v průzkumu trhu o grant na které již byly podpořeny odjinud předkládání projektů, které byly předlm podány jinam nevyužil žádat na rozvoj organizace formální partnerství (partnerství není bodově zvýhodněno!) nedostatečně provedená analýza rizik (= problémy při realizaci) administrace a řízení projektu jako samostatná

49 Časté chyby žádosd Chyby v rozpočtu nepropracovaný rozpočet (zejména rozpad financí do jednotlivých nedostatečný cenový průzkum trhu neúspornost rozpočet neodpovídá subprojektu organizace neodpovídají žádané částce nevychází se z tabulek doporučených mezd a vybavení zahrnul nepřímých výdajů do přímých (např. účetnictví, údržba www stránek apod.) žadatel nevyužívá možnost uplatnit nepřímé výdaje Chyby v harmonogramu nerespektování ročních období nedostatečná etapizace jednotlivých

50 Vyplnění formuláře žádos] v Grantys

51 Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem po zaregistrování) jste heslo? Zapomenuté heslo

52 Registrace

53 ve všech případech vám systém pošle na zadanou nebo vybranou ovou adresu odkaz k získání hesla, jeho doručení může několik minut (výjimečně desítky minut) trvat může se stát, že už o vás víme stejně funguje i odkaz na zapomenuté heslo

54 kliknulm na logo grantysu se dostanete zpět na tuto stránku uvidíte i své starší projekty Úvodní stránka váš výchozí bod

55 zkrácený text se natáhne, když nad něj najedete myší a kliknulm otevřete editaci, kde můžete vkládat nebo měnit text libovolné pole otevírá vždy celou stránku (tabulky jsou zvlášť)

56 soubory (doklad o pr. o vedení účtu a výr. zprávu) vložíte zde zde vložíte / upravíte adresu vše ostatní vložíte či upravíte klikem na libovolný řádek (?) vám napoví Stránka organizace (detail)

57 otazník (?) ukáže nápovědu po najel myší sem se dosta nete klikem do textového pole víceřádková pole se roztáhnou vložením delšího textu Stránka organizace (editace)

58 Stránka kontaktní osoby (editace)

59 vyberte si z nabídky výzvu Blokový grant Stránka pro výběr výzvy

60 Název a jsou povinná pole, bez jejich vyplnění žádost neuložíte. Ostatní můžete vyplnit později. zaměření si vyberte na začátku a už jej neměňte obsah ostatních polí můžete kdykoliv později upravit Stránka (editace) uloženou žádost najdete v seznamu projektů na úvodní stránce

61 číslo projekt dostane, až bude přijat nadací všechny přílohy (mimo vložených k organizaci) vkládejte sem některá pole nevyplňujete vyplní (u podpořených projektů) nadace uveďte (jedno) místo, kde je projekt realizován (odkazem přidat) Stránka (detail) 1/3 v rozpočtu jen souhrnná čísla (upravíte kliknutím do tabulky)

62 Soubory / přílohy a jejich formát Na stránce organizace: formát: doklad o právní subjektivitě scan (pdf, jpg) doklad o vedení účtu (provozního) scan (pdf, jpg) výroční zpráva libovolný běžný (pdf, doc) Na stránce žádosti: podrobný rozpočet sub-projektu MS Excel (xls, xlsx) stručné profesní životopisy scan (pdf, jpg) prohlášení o partnerství dohoda o partnerství scan (pdf, jpg) scan (pdf, jpg) způsob výpočtu a doložení výstupů a výsledků MS Word (doc, docx) analýza trhu (analýza konkurence a poptávky, návrh opatření na udržitelnost sub-projektu) MS Word (doc, docx) velikost jednotlivého souboru je omezena na 4 MB

63 1. vyplňte PSČ a dejte vyhledat 2. seznam obcí rozbalíte odkazem podrobněji 3. vyberte obec odkazem zvolit (pokud je projekt realizován na více místech nebo v širší oblasti, vyberte jednu obec, která tato místa vhodně reprezentuje, a velikost oblasti upřesněte nastavením v poli Rozsah působnosti) 4. zvolte rozsah působnosti projektu (obec / okres / kraj) 5. částku vyplňte shodně s rozpočtem (požadovaný grant) Stránka místa realizace projektu 6. uložením se vrátíte zpět do žádosti

64 v tomto rozpočtu vyplňte jen jeden řádek v souladu s přílohou 5 (podrobný rozpočet sub-projektu) 1. klikněte na + přidat řádek 2. přidaný řádek vyplňte: Stránka rozpočtu Celková částka = oprávněné výdaje subprojektu Požadovaná částka = grant uložením se vrátíte zpět do žádosti

65 Nezapomeňte si rozepsanou žádost pravidelně ukládat, abyste o vložené texty nepřišli (např. vinou náhodného výpadku spojení se serverem) Úpravy základního popisu (spolu s většinou položek nad ním) otevřete kliknutím na libovolný řádek v něm stejně jako rozšířený popis s výjimkou ověřitelných výsledků, ověřitelných výstupů a rizik, které otevřete samostatně kliknutím na tabulku Stránka (přehled) 2/3 pokračování příště

66 před odesláním žádosti se přesvědčte, že máte vyplněna všechna potřebná pole, včetně aktuálních údajů u organizace a lidí odkazem tisk žádosti si stáhnete vaši žádost ve formátu MS Word 2007 (docx) vytvoření tiskové verze žádosti je možné před odesláním i po odeslání žádosti Stránka (přehled) 3/3

67 Vyplnění formuláře rozpočtu

68 vyplňujte jen bílá pole (zde orámovaná) nezapomeňte označit, zda máte / nemáte nárok na vrácení DPH! excel je zamčený, abyste si neúmyslně nepoškodili vazby mezi buňkami, není však chráněný heslem, takže pokud potřebujete, můžete si listy odemknout (na vlastní nebezpečí ;-) do Grantysu vkládejte jako soubor MS Excel (bez podpisu a razítka, ty musí být jen na vytištěné verzi) z tohoto listu pokračujte na list Osobní výdaje Podrobný rozpočet: Úvodní list

69 vyplňujte jen bílá pole (zde orámovaná) hrubá mzda musí být přiměřená povaze práce a obvyklé výši v regionu výši úvazku uvádějte jako desetinné číslo (rozmezí 0 až 1) z tohoto listu pokračujte na list Rozpočet výdajů Podrobný rozpočet: Osobní výdaje

70 zelená a šedá pole obsahují vzorce nevyplňujte je! jak si rozmnožit bílé řádky pro více položek rozpočtu: 1. označte si příslušný bílý řádek a zvolte Vložit > Řádek 2. opakujte krok 1. pro potřebný počet řádků 3. označte si v původním řádku buňky ve sloupcích F až I 4. tažením kopírujte vzorce do nově vložených řádků Podrobný rozpočet: Rozpočet výdajů 1/2

71 přímé tržby odhadněte co nejpřesněji příliš nízké mohou svědčit o nedostatečné udržitelnosti projektu, nerealisticky vysoké znamenají nutnost zvýšit spolufinancování o nedosaženou část tržeb bílé řádky si můžete rozmnožit i zde nutné vlastní spolufinancování vám formulář spočítá opište částku z oranžové buňky do bílé buňky pod ní ve sloupci, který vám ukáže formulář na základě vašeho (ne)nároku na vrácení zaplacené DPH barevná pole obsahují vzorce nevyplňujte je! podíl nepřímých výdajů v % podíl grantu na oprávněných výdajích po odečtení tržeb v % (90 nebo 85 podle zdroje spolufinancování) z tohoto listu pokračujte na list Rozpočet podle aktivit Podrobný rozpočet: Rozpočet výdajů 2/2

72 poměrově dle rozsahu aktivit rozdělte pouze ty výdaje sdílené více aktivitami, které nelze rozdělit jinak! vyplňujte jen bílá pole částku z rozpočtu výdajů (v šedém sloupci) rozdělte bezezbytku do jednotlivých aktivit z tohoto listu pokračujte na list Harmonogram čerpání Podrobný rozpočet: Rozpočet podle

73 zálohovou platbu žádejte podle výdajů naplánovaných v prvních obdobích, a to v rozmezí % grantu z tohoto listu pokračujte na list Rozpočet partnera (v případě partnerství s finančním příspěvkem), jinak na list Finanční analýza vyplňujte jen bílá pole částku z rozpočtu výdajů (v šedém sloupci) rozdělte bezezbytku do jednotlivých období Podrobný rozpočet: Harmonogram čerpání

74 podíl nepřímých výdajů a spolufinancování připadající na partnera (partnery) je libovolný a řídí se dohodou mezi konečným příjemcem a partnery z tohoto listu pokračujte na list Finanční analýza vyplňujte jen bílá pole u partnera (partnerů) uveďte výdaje odpovídající jejich podílu na realizaci projektu a v souladu s Dohodou o partnerství Podrobný rozpočet: Rozpočet partnera

75 do prvního sloupce vyplňte údaje za poslední uzavřené účetní období (2011) a dále postupně předpokládané výsledky za aktuální a budoucí účetní období tak, abyste pokryli celou dobu realizace i udržitelnosti sub-projektu vyplňujte jen bílá pole vyplňte plán financování celé organizace na období realizace i období udržitelnosti (3 roky) sub-projektu Podrobný rozpočet: Finanční analýza

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Jak napsat úspěšný projekt

Jak napsat úspěšný projekt Jak napsat úspěšný projekt PROJEKT = definovaná, v čase ohraničená změna není vhodný k pokrytí běžných činností procesy, opakování je vhodný k řešení jasně definovaných problémů: - vyřešení absence něčeho

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Program LEADER Měníme Hranicko. Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011

Program LEADER Měníme Hranicko. Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011 Program LEADER Měníme Hranicko Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011 Tato publikace slouží jako návod pro žadatele, kteří předkládají Žádost o dotaci na realizaci

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení Praha září 2011

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více