Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace"

Transkript

1 Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro žadatele 4. výzva Jitka Norková, Veronika Řežuchová, František Brückner

2 Obsah Něco málo o Nadaci Partnerství a Blokovém grantu Základní informace o výzvě Klíčové subprojektu Monitoring a změny subprojektu Finanční řízení subprojektu Veřejné zakázky Veřejná podpora Publicita subprojektu Časté chyby žádosl Vyplnění formuláře v Grantys Vyplnění formuláře rozpočtu

3

4 Nadace Partnerství Poslání Nadace Pomáháme lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí Jak našeho poslání dosahujeme? dáváme granty poskytujeme odborné služby přenášíme dobrou praxi vzděláváme Nadační příspěvky poskytujeme neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům po celé České republice. Během 21 let naší existence jsme podpořili na projektů ve výši 315 miliónů korun.

5

6 Program švýcarskočeské spolupráce Smyslem programu, který se Švýcarsko rozhodlo realizovat, je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření Evropské unie. Švýcarská konfederace poskytne miliardu švýcarských franků státům, které v roce 2004 společně vstoupily do EU. Odpovědnost za implementaci programu nese Národní koordinační jednotka Ministerstva financí České republiky. Přehled alokací pro Českou republiku (ve švýcarských francích) 1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem 26 mil. CHF 2. Životní prostředí a infrastruktura 30 mil. CHF 3. Soukromý sektor 12 mil. CHF 4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj 11 mil. CHF 5. Speciální alokace (např. NNO) 14,1 mil. CHF 6. ZaLm nealokováno 16,68 mil. CHF Celkem 109,78 mil. CHF

7 BG FNNO v číslech a datech Původní alokace BG FNNO: Kč ( CHF) Navýšení alokace: cca Kč Celková alokace BG FNNO: 1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva Kč Kč Kč Kč Kč

8 4. výzva BG FNNO Grantová uzávěrka: pátek 7. června 2013 v 16:00 Zveřejnění výsledků: začátek listopadu 2013 Celková alokace pro 4. výzvu: až Kč poskytování sociálních služeb: až Kč životní prostředí: až Kč Minimální a maximální výše oprávněných výdajů subprojektu: Kč Oprávnění žadatelé pouze NNO (o.s., o.p.s., nadace a nadační fondy, církevní NNO) nutná dvouletá existence žadatele (dle Registru ekonomických subjektů) Doba trvání realizace subprojektu 916 měsíců projekt musí být ukončen nejpozději do 31. března 2015

9 Harmonogram 4. výzvy Uzávěrka příjmu žádosl: pátek 7. června 2013 Kontrola formálních náležitosl do 2 týdnů od uzávěrky Odstranění nedostatků žadatelem: do 5 pracovních dnů od výzvy Hodnocení kvality žádosl do konce srpna Zasedání komisí: začátek října Schválení výsledků komise Správní radou nadace: konec října Informování žadatelů o výsledku: 5. listopadu 2013 Začátek realizace subprojektů: nejdříve od 1. prosince zálohová platba: do 15 dní po podpisu smlouvy Ukončení realizace subprojektu: nejpozději do 31. března 2015

10 Prioritní oblas] a podporované ak]vity 3.1 Prioritní oblas] zdůrazněna potřeba přímého dopadu na cílovou skupinu činnost, nikoliv jednorázové akce nepřekrývání s podporou ze strukturálních fondů EU a jiných programů a) Poskytování sociálních služeb Služby sociální péče a prevence, odborné poradenství, služby pro cílové skupiny žadatel nemusí být zaregistrován podle zákona č.108/2006 b) životního prostředí EVVO, poradenství, péče o krajinu, 3.2 Ak]vity směřující k udržitelnos] organizace pouze v kombinaci s 3.1 oprávněné pouze pro organizace se sídlem, pobočkou nebo kanceláří v MSK, ZLK a OLK

11 Partnerství Sídlo partnera 1) v ČR kraje, obce, příspěvkové organizace, NNO vyplňuje se: Prohlášení o partnerství, Dohoda o partnerství 2) ve Švýcarsku ekvivalentní typy organizací vyplňuje se: Prohlášení o partnerství (v AJ) partneři z jiných zemí nejsou oprávněni zahraniční mohou být i z jiných zemí partnerství s finančním příspěvkem nebo bez příspěvku partner není subdodavatel (nesmí fakturovat!) partneři nemusí být pouze ze zájmového území pro partnera plal stejné podmínky jako pro konečného příjemce za partnerství je zodpovědný konečný příjemce

12 Kritéria pro hodnocení žádosd schopnost žadatele zrealizovat subprojekt jasná struktura a logická návaznost jednotlivých kroků subprojektu reálný cíl subprojektu, výstupy vedou k cíli dobře cílová skupina včetně popisu jejích potřeb a měřitelné ověřitelné výstupy a výsledky přiměřenost oprávněných výdajů subprojektu udržitelnost ověřitelných výsledků bude po dokončení subprojektu zajištěna kritéria jsou zveřejněna na blokovygrant/ctvrtavyzva

13 Uzavření smlouvy Smlouva (mimo jiné) obsahuje: délku trvání subprojektu v měsících podíl a výdajů výši kofinancování podíl de minimis výše zálohové a závěrečné platby seznam ověřitelných výstupů a výsledků subprojektu včetně výchozích a plánovaných hodnot způsob doložení a výpočtu ověřitelných výstupů a ověřitelných výsledků a sankce za jejich nedodržení Období realizace subprojektu začíná uzavřením smlouvy

14 Klíčové náležitos] subprojektu

15 Výstupy a výsledky Čeho bychom rádi realizací projektu dosáhli? =výsledek Jakým způsobem toho dosáhneme? =výstup Výstupy váží se vždy na období realizace, vyúsťují do výsledků subprojektu více výstupů může vést k jednomu výsledku vždy plně ovlivnitelné žadatelem Výsledky váží se vždy na období vycházejí z výstupů vliv vnějších vlivů jeden z nejdůležitějších podkladů pro hodnocení musí být vždy přiměřenost, konzistentnost neslibujte nereálné nesplnění je sankcionováno

16 Projekt v pojed BG FNNO BG FNNO je specifický program subprojekt = PROJEKT = definovaná, v čase ohraničená změna není vhodný k pokryl běžných činnosl procesy, opakování je vhodný k řešení jasně definovaných problémů: vyřešení absence něčeho potřebného prostor, knowhow,.. skokové zvýšení kvality činnosl očekává se že přesně víte, co chcete změnit, zlepšit, vytvořit a jaké prostředky pro tuto změnu budete potřebovat: co chcete dělat? proč to chcete udělat? komu to bude sloužit? jak potřebné organizačně zajislte? podrobný, a ověřitelný odhad za jaký finanční objem?

17 Klíčové vlastnos] subprojektu logická linie definovaná potřeba cíl (definovaná změna) výstup klíčové myšlenky subprojektu jaký je cíl projektu, jaké konkrétní výstupy jsou třeba pro dosažení cíle a jaké k vytvoření výstupů povedou CÍL čeho chceme realizací projektu dosáhnout, jakou změnu chceme inicovat, jaký problém chceme vyřešit jeho dosažení je popsáno VÝSLEDKY VÝSTUP co konkrétního projekt vytvoří, hmotné nebo nehmotné statky, které budou vytvořeny v průběhu realizace projektu za účelem dosažení CÍLE všechny VÝSTUPY dohromady vytvářejí podmínky pro naplnění cíle AKTIVITY jednotlivé dílčí které vedou k realizaci VÝSTUPY rozdělení činnosl mezi členy projektového týmu, dodavatele, časové určení harmonogram CO? KDO? KDY? ZA KOLIK?

18 Klíčové vlastnos] subprojektu ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ pro 3.1 ANALÝZA POPTÁVKY důležité přináší informace o tom, jak moc je realizovaná nebo připravovaná ak]vita potřebná/ žádaná: jakých cílových skupin se týká, jak jsou velké, čím jsou jsou ochotné za službu ANALÝZA KONKURENCE důležité dává přehled o tom: jak vypadá situace v poskytování obdobných služeb v dané lokalitě nebo na relevantním území jak je pokryta poptávka čím se předkládaný subprojekt liší od konkurence ANALÝZA POTŘEB ORGANIZACE pro 3.2 důležité přináší představu o situaci organizace, jejím fungování a potřebách; jak jste přišli na to, že potřebujete právě tohle?! výstupy strategického plánování, definováná vzdělávacích potřeb

19 Klíčové vlastnos] subprojektu ZAMĚŘENÍ SUBPROJEKTU zlepšení stávajících služeb vytvoření potřebného činnosl/ propagace/ vzdělávání vytvoření nových služeb zázemí/vytvoření/vzdělávání/ ověření/propagace/start realizace vnitřní rozvoj organizace zpracování dokumentů/ vzdělávání/konzultace kombinace zkvalitnění produktu + propagace + posílení kapacit důraz UDRŽITELNOST životaschopný produkt a propagace organizace ochota cílové skupiny nebo někoho jiného (veřejné správy, dalších poskytovatelů, ) za produkt pla]t

20 Klíčové vlastnos] subprojektu UDRŽITELNOST SUBPROJEKTU práce na projektu nekončí ani schválením dotace, ani úspěšným završením jeho realizace, ale pokračuje i poté je třeba udržitelnost sub- projektu, tj. realizovat to, proč jsme se do řízené změny užívat výstupy projektu v organizace. udržitelnost finanční žadatel si je vědom možných nákladů, které změna obsažená v projektu, vyvolá a že má jasnou představu, jak tyto náklady pokryje; má jasnou představu, jak bude výstupy projektu/služby/činnost organizace financovat po skončení projektu udržitelnost organizační a provozní udržení výstupů projektu vyžaduje vedle financí také osobu nebo skupinu, která se bude o fungování toho, co bylo projektem iniciováno, starat odpovědnost za provoz, koordinaci, ad.

21 Klíčové vlastnos] subprojektu ROZPOČET navázaný na ak]vity rozsah, způsob realizace, popsány v transparentní přehledný členěný na položky položky jdou snadno přiřadit k přiměřený ceny v místě obvyklé jako pomůcka tabulka platů, mají právo do rozpočtu zasahovat v případě: položky nelze přiřadit k nejsou pro realizaci nezbytné položky jsou vzhledem k rozsahu naddimenzované jednotkové ceny neodpovídají cenám v místě a čase obvyklým celé a jejich náklady nejsou pro realizaci subprojektu nezbytné Podrobný návod k vyplnění rozpočtu viz dále

22 Klíčové vlastnos] subprojektu BG FNNO je svým zaměřením odlišný od ostatních dotačních příležitosl NEPODÁVEJTE ŽÁDOSTI, které neuspěly v jiných programech!!! Pokud nemáte čas a kapacitu na přípravu NEPODÁVEJTE JI kvalitu nedodá profesionální zpracovatel, ale respektování principů uvedených výše!!! Dávejte pozor na překrývání s fondy EU to že se vám čerpání z fondů EU zdá složité nebo nemáte informace není dostatečný důvod. Nesnažte se postavit projekt na směřujících k posílení vnitřních kapacit organizace a zakrýt to pro forma ak]vitou z podporovaných oblasd primární je produkt, posílení kapacit je součásl tohoto produktu a dalších činnosl organizace

23 Monitoring a změny subprojektu

24 Monitoring a změny subprojektu MONITORING Průběžná zpráva v průběhu realizace subprojektu, jednou za 6 měsíců Závěrečná zpráva po ukončení realizace subprojektu Monitorovací zpráva v době tříleté sub- projektu 1x ročně formuláře ke stažení na webu část obsahová (věcný průběh realizace) a finanční (prokazování výdajů) administra]vní kontrola na základě finanční zprávy vyplácena další platba podrobněji v Finanční řízení ZMĚNY SUBPROJEKTU podstatné podléhají schvalování předem VaV, celkový harmonogram, přesuny větších objemů prostředků nepodstatné o jejich provedení informuje příjemce v PZ (ZZ) seznam podstatných a nepodstatných změn je součásl Příručky pro žadatele a příjemce, str. 56

25 Monitoring a změny subprojektu Kontrola na místě ověření skutečnosl uvedených ve zprávách věcných i finančních minimálně 70 % subprojektů bude alespoň jednou zkontrolováno (kdykoli po celou dobu Smlouvy o poskytnul grantu) Předmětem kontroly bude zejména: - soulad realizovaných dodávek a služeb s vykazovanými náklady - vedení účetnictví subprojektu a správnost zaúčtování - průběh realizace subprojektu - ověření naplňování ověřitelných výstupů a monitoringu výsledků, - uchování majetku pořízeného z prostředků BG FNNO až po dobu 10 let od ukončení subprojektu, - zabezpečení publicity, zajištění archivace,

26 Udržitelnost Konečný příjemce je povinen udržitelnost sub- projektu min. po dobu 3 let, týká se to zejména: uchování majetku pořízeného z grantu (až po dobu 10 let) vytvořených pracovních míst (pokud jsou součásl výstupů) činnosl určených ve výsledcích Každých 12 měsíců odesílá příjemce Monitorovací zprávu

27 Finanční řízení subprojektu

28 Základní pojmy OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE souvisí s realizací subprojektu jsou v souladu se schváleným rozpočtem odpovídají cenám v místě obvyklým vznikly v období oprávněnos] (začíná den po podpisu Smlouvy o poskytnul grantu, výdaje musí být uhrazeny nejpozději 60 kalendářních dnů po datu ukončení realizace subprojektu) jsou podloženy účetními doklady byly vydány v souladu s českými právními předpisy výčet a dokladování Příručka pro žadatele a příjemce grantu, str. 12 a související NEOPRÁVNĚNÉ VÝDAJE např.: výdaje na nákup pozemku a a stavba nových budov, finanční výdaje: debetní úroky, směnárenské poplatky, atd. pokuty, finanční penále a soudní výlohy

29 Základní pojmy dary, poskytnuté příspěvky výdaje spojené s přípravou o poskytnul grantu výčet Příručka pro žadatele a příjemce grantu, str a související INVESTIČNÍ VÝDAJE náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku ( 7 a 8 vyhlášky č. 504/2002 pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání Přímé výdaje vznikají v přímé s jednotlivými subprojektu a uvádějí se položkově do rozpočtu subprojektu osobní výdaje, materiálové a další výdaje řídí se pravidly

30 Základní pojmy Nepřímé výdaje nelze přiřadit ke konkrétním subprojektu typicky vedení účetnictví subprojektu v na běžnou mzdovou a účetní agendu, výdaje spojené s provozem kanceláře a kancelářské techniky, apod. i výdaje, které je v rámci přípravy subprojektu těžké např. spotřební materiál nebo cestovné realizačního týmu určeny paušálně, procentem z celkových oprávněných výdajů subprojektu max. 20 % v na výši neinv. výdajů řídí se pravidly pro oprávněnost výdajů vyjma prokazovat přímou souvislost s realizací subprojektu výčet viz str Příručky pro žadatele a příjemce grantu Prostudování definice přímých a nepřímých výdajů a výčtů oprávněných a neoprávněných výdajů je nezbytné pro správné vyplnění rozpočtu!!

31 Základní podmínky financování subprojektu DPH Žadatel je plátcem DPH a má nárok na odpočet DPH = DPH není oprávněným výdajem subprojektu, Žadatel je plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH = DPH je oprávněným výdajem subprojektu, Žadatel není plátcem DPH = DPH je oprávněným výdajem subprojektu. Shrnud základních podmínek BG FNNO celková výše inves]čních výdajů nesmí být vyšší než 70 % celkových oprávněných výdajů subprojektu celková výše nepřímých výdajů nesmí být vyšší než 20 % oprávněných neinves]čních výdajů subprojektu spolufinancování nesmí být méně než 10 % celkových oprávněných výdajů v příloze výzvy jsou definovány maximální akceptovatelné jednotkové ceny u mzdových výdajů a nákupů materiálu a zařízení

32 Finanční toky ZÁLOHOVÁ PLATBA ve výši 25 % až 50 % v na délce trvání subprojektu a harmonogramu čerpání subprojektu záleží na výši plánovaných plateb v prvních etapách sub projektu % navrhuje žadatel podléhá schválení splatnost do 15 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o poskytnud grantu PRŮBĚŽNÉ PLATBY na základě schválení Průběžné zprávy a o průběžnou platbu, v 6 měsíčním intervalu až do výše 90 % grantu, posledních 10 % je vázáno na schválení Závěrečné zprávy

33 Finanční toky ZÁVĚREČNÁ PLATBA do 90 dnů po ukončení realizace subprojektu Závěrečná zpráva o realizaci subprojektu, finanční část obsahuje: soupisku výdajů za celou dobu realizace subprojektu podrobný přehled čerpání výdajů žádost o závěrečnou platbu Na základě schválení posledních 10% grantu. ZPŮSOB PROPLÁCENÍ ve vazbě na výši spolufinancování propláceno 85 % nebo 90 % aktuálně prokazovaných výdajů zbývajících 10 resp. 15 % je považováno za povinné spolufinancování

34 Finanční toky KONTROLA NEPŘEKRÝVÁNÍ VÝDAJŮ zamezení dvojitého financování výdajů v rámci průběžných zpráv značení prvotních dokladů financováno z BG FNNO (v případě realizace více subprojektů v jedné organizaci uvádějte číslo Smlouvy o poskytnul grantu PŘÍJMY SUBPROJEKTU inkasované úroky na bankovním účtu tržby z prodeje zboží nebo majetku v rámci realizace subprojektu (např. publikace) tržby z prodeje služeb poskytovaných v rámci realizace subprojektu (např. pečovatelská služba) O přímé tržby subprojektu se snižuje částka oprávněných výdajů. V soupisce dokladů se uvádí se záporným znaménkem.

35 Vedení účetnictví SAMOSTATNÝ ÚČET (PODÚČET) po celou dobu slouží výhradně pro platební operace související s realizací subprojektu výdaje s vedením účtu v období realizace subprojektu jsou oprávněnými výdaji projektu PROKAZOVÁNÍ OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ oprávněnost výdajů prokazuje příjemce všechny účetní případy musí být při podání průběžných zpráv doloženy účetními doklady (kopie) označenými financováno z BG FNNO seznam účetních dokladů, kterými se prokazují oprávněné výdaje str Příručky pro žadatele a příjemce pokud dané plnění není používáno zcela pro subprojekt, za oprávněný výdaj se považuje jen alikvotní část výdaje (nutno doložit metodu výpočtu) může být hrazeno z provozního účtu

36 Veřejné zakázky

37 Veřejné zakázky od do 1 mil. Kč bez DPH služby, dodávky (nebo stavební práce do 3 mil. Kč bez DPH) pravidla pro zadávání zakázek dle Příručky pro zjednodušení formuláře pro zadání i hodnocení počet oslovených uchazečů 3, nutnost zveřejnit na webu nebo v regionálním ]sku délka lhůty pro podání nabídek 14 dní, počet hodno]telů 1 vždy alespoň 3 nabídky, jinak VŘ zrušit nebo odůvodnit nízký počet kritéria cena/ ek. výhodnost min. 60% cena písemná smlouva povinně

38 Veřejné zakázky nad Kč postup dle zákona 137/2006 Sb. v aktuálním znění podlimitní zakázka možnost využid: zjednodušené podlimitní řízení 15 dní, 5 zájemců + zveřejnění na profilu všechny úkony dle zákona včetně zveřejnění smlouvy otevřené řízení 30 dnů předem oznámení na profilu 22 dnů zveřejnění na profilu zadavatele vždy alespoň 2 nabídky, jinak VŘ zrušit nebo odůvodnit nízký počet kritéria cena/ ek. výhodnost min. 60% cena písemná smlouva povinně

39 Veřejná podpora

40 Veřejná podpora BG FNNO = veřejný zdroj subprojekty nutno posuzovat z hlediska nedovoleného ovlivnění společného evropského trhu kategorie subprojektů dle pravidel veřejné podpory subprojekt nezakládá veřejnou podporu subprojekt zakládá veřejnou podporu a je realizován na základě pravidla de minimis nebo blokové výjimky odpovědnost za určení veřejné podpory nese konečný příjemce v 2 kolonky Veřejná podpora pokud neprokáže, že subprojekt nezakládá VP, jako by zakládal oprávněnost

41 Posouzení VP 1. krok tabulka na str. 39 Příručky pro žadatele nemají charakter veřejné podpory v zaškrtněte, že subprojekt nemá znaky veřejné podpory v kolonce Řešení vypište z tabulky podporovanou oblast, do které subprojektu spadají mají charakter veřejné podpory, je uvedena bloková výjimka v nezaškrtněte, že subprojekt nemá znaky VP v kolonce Řešení uveďte blokovou výjimku a výši podpory 40% oprávněných výdajů subprojektu nebo poskytnul podpory v režimu de minimis a výši podpory 90% nebo 85% oprávněných výdajů subprojektu vyjádřete souhlas s podmínkami zvoleného řešení toto řešení reflektujte v rozpočtu subprojektu

42 Posouzení VP mohou mít charakter veřejné podpory pro posouzení je klíčové, zda žadatel vykonává ekonomickou ve smyslu společného trhu v kolonce Řešení odpovězte podrobně na otázky: 1. O službu/zboží, kterou poskytujete/vyrábíte nebo hodláte poskytovat/ vyrábět, je zájem, existuje reálná poptávka ve smyslu trhu? 2. Shodnou nebo zaměnitelnou službu/zboží nabízejí také jiní poskytovatelé/ výrobci? analýza konkurence pokud u některé z otázek svou argumentací prokážete, že NE zaškrtněte výše, že subprojekt nezakládá veřejnou podporu pokud na obě otázky odpovíte ANO uveďte, zda žádáte o poskytnul podpory dle některé z vyjmenovaných blokových výjimek nebo v režimu de minimis a souhlas s podmínkami podpory (viz výše)

43 Publicita subprojektu

44 Publicita Proč je nutná Máte povinnost informovat: o podpoře z Programu švýcarskočeské spolupráce cílovou skupinu o zapojit se do subprojektu Co je nutné vždy informace na webových stránkách plakáty (v prostorách konání projektů) 2 fotografie z realizace subprojektu pokud se projekt týká stavby: billboardy (v průběhu stavebních prací) a pamětní desky (po ukončení stavebních prací) Co musíte uvést loga věta o podpoře Podpořeno z Programu švýcarskočeské spolupráce/ Supported by a grant from Switzerland through the Swiss ContribuQon to the enlarged European Union

45 Publicita Kde dále je nutná publicita informační materiály zprávy, pozvánky, letáky, ) propagační a reklamní materiály materiály z realizace měkkých projektů (školící materiály, studie, analýzy, dotazníky, prezentace, ) pořízené a vybavení (auta, bloky, propisky, oblečení, ) Pamatujte na přiměřenost (množství/formát/obsah) v na nutný popis distribuci propagačních materiálů k cílové skupině respektování specifik cílové skupiny Bližší informace: Postupy pro zajištění publicity (www.nadacepartnerství.cz/blokovygrant/druhavyzva)

46 Časté chyby žádosd

47 Časté chyby žádosd Formální a obsahové chyby neprostudování dokumentů k výzvě (zejména PpP, FAQ) neznalost obsahové náplně termínu projekt špatně formulované výstupy a výsledky pokusy o obcházení podmínek výzvy (právní forma, délka existence organizace, sídlo) cílové skupiny uměle přizpůsobeny podmínkám výzvy odmítání veřejné podpory, strach z de minimis opomíjení zadávání veřejných zakázek rekonstrukce vs novostavby nedořešené vlastnické vztahy lépe i hůře skrývané subdodavatelské vztahy spoléhání na dobré jméno organizace skryté celorepublikové projekty publicita = leták

48 Časté chyby žádosd Chyby v pojed projektu/udržitelnos] udržitelnost MŽP, kraje, jiné granty snahy zafinancovat stávající provoz boom nových bez opory v průzkumu trhu o grant na které již byly podpořeny odjinud předkládání projektů, které byly předlm podány jinam nevyužil žádat na rozvoj organizace formální partnerství (partnerství není bodově zvýhodněno!) nedostatečně provedená analýza rizik (= problémy při realizaci) administrace a řízení projektu jako samostatná

49 Časté chyby žádosd Chyby v rozpočtu nepropracovaný rozpočet (zejména rozpad financí do jednotlivých nedostatečný cenový průzkum trhu neúspornost rozpočet neodpovídá subprojektu organizace neodpovídají žádané částce nevychází se z tabulek doporučených mezd a vybavení zahrnul nepřímých výdajů do přímých (např. účetnictví, údržba www stránek apod.) žadatel nevyužívá možnost uplatnit nepřímé výdaje Chyby v harmonogramu nerespektování ročních období nedostatečná etapizace jednotlivých

50 Vyplnění formuláře žádos] v Grantys

51 Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem po zaregistrování) jste heslo? Zapomenuté heslo

52 Registrace

53 ve všech případech vám systém pošle na zadanou nebo vybranou ovou adresu odkaz k získání hesla, jeho doručení může několik minut (výjimečně desítky minut) trvat může se stát, že už o vás víme stejně funguje i odkaz na zapomenuté heslo

54 kliknulm na logo grantysu se dostanete zpět na tuto stránku uvidíte i své starší projekty Úvodní stránka váš výchozí bod

55 zkrácený text se natáhne, když nad něj najedete myší a kliknulm otevřete editaci, kde můžete vkládat nebo měnit text libovolné pole otevírá vždy celou stránku (tabulky jsou zvlášť)

56 soubory (doklad o pr. o vedení účtu a výr. zprávu) vložíte zde zde vložíte / upravíte adresu vše ostatní vložíte či upravíte klikem na libovolný řádek (?) vám napoví Stránka organizace (detail)

57 otazník (?) ukáže nápovědu po najel myší sem se dosta nete klikem do textového pole víceřádková pole se roztáhnou vložením delšího textu Stránka organizace (editace)

58 Stránka kontaktní osoby (editace)

59 vyberte si z nabídky výzvu Blokový grant Stránka pro výběr výzvy

60 Název a jsou povinná pole, bez jejich vyplnění žádost neuložíte. Ostatní můžete vyplnit později. zaměření si vyberte na začátku a už jej neměňte obsah ostatních polí můžete kdykoliv později upravit Stránka (editace) uloženou žádost najdete v seznamu projektů na úvodní stránce

61 číslo projekt dostane, až bude přijat nadací všechny přílohy (mimo vložených k organizaci) vkládejte sem některá pole nevyplňujete vyplní (u podpořených projektů) nadace uveďte (jedno) místo, kde je projekt realizován (odkazem přidat) Stránka (detail) 1/3 v rozpočtu jen souhrnná čísla (upravíte kliknutím do tabulky)

62 Soubory / přílohy a jejich formát Na stránce organizace: formát: doklad o právní subjektivitě scan (pdf, jpg) doklad o vedení účtu (provozního) scan (pdf, jpg) výroční zpráva libovolný běžný (pdf, doc) Na stránce žádosti: podrobný rozpočet sub-projektu MS Excel (xls, xlsx) stručné profesní životopisy scan (pdf, jpg) prohlášení o partnerství dohoda o partnerství scan (pdf, jpg) scan (pdf, jpg) způsob výpočtu a doložení výstupů a výsledků MS Word (doc, docx) analýza trhu (analýza konkurence a poptávky, návrh opatření na udržitelnost sub-projektu) MS Word (doc, docx) velikost jednotlivého souboru je omezena na 4 MB

63 1. vyplňte PSČ a dejte vyhledat 2. seznam obcí rozbalíte odkazem podrobněji 3. vyberte obec odkazem zvolit (pokud je projekt realizován na více místech nebo v širší oblasti, vyberte jednu obec, která tato místa vhodně reprezentuje, a velikost oblasti upřesněte nastavením v poli Rozsah působnosti) 4. zvolte rozsah působnosti projektu (obec / okres / kraj) 5. částku vyplňte shodně s rozpočtem (požadovaný grant) Stránka místa realizace projektu 6. uložením se vrátíte zpět do žádosti

64 v tomto rozpočtu vyplňte jen jeden řádek v souladu s přílohou 5 (podrobný rozpočet sub-projektu) 1. klikněte na + přidat řádek 2. přidaný řádek vyplňte: Stránka rozpočtu Celková částka = oprávněné výdaje subprojektu Požadovaná částka = grant uložením se vrátíte zpět do žádosti

65 Nezapomeňte si rozepsanou žádost pravidelně ukládat, abyste o vložené texty nepřišli (např. vinou náhodného výpadku spojení se serverem) Úpravy základního popisu (spolu s většinou položek nad ním) otevřete kliknutím na libovolný řádek v něm stejně jako rozšířený popis s výjimkou ověřitelných výsledků, ověřitelných výstupů a rizik, které otevřete samostatně kliknutím na tabulku Stránka (přehled) 2/3 pokračování příště

66 před odesláním žádosti se přesvědčte, že máte vyplněna všechna potřebná pole, včetně aktuálních údajů u organizace a lidí odkazem tisk žádosti si stáhnete vaši žádost ve formátu MS Word 2007 (docx) vytvoření tiskové verze žádosti je možné před odesláním i po odeslání žádosti Stránka (přehled) 3/3

67 Vyplnění formuláře rozpočtu

68 vyplňujte jen bílá pole (zde orámovaná) nezapomeňte označit, zda máte / nemáte nárok na vrácení DPH! excel je zamčený, abyste si neúmyslně nepoškodili vazby mezi buňkami, není však chráněný heslem, takže pokud potřebujete, můžete si listy odemknout (na vlastní nebezpečí ;-) do Grantysu vkládejte jako soubor MS Excel (bez podpisu a razítka, ty musí být jen na vytištěné verzi) z tohoto listu pokračujte na list Osobní výdaje Podrobný rozpočet: Úvodní list

69 vyplňujte jen bílá pole (zde orámovaná) hrubá mzda musí být přiměřená povaze práce a obvyklé výši v regionu výši úvazku uvádějte jako desetinné číslo (rozmezí 0 až 1) z tohoto listu pokračujte na list Rozpočet výdajů Podrobný rozpočet: Osobní výdaje

70 zelená a šedá pole obsahují vzorce nevyplňujte je! jak si rozmnožit bílé řádky pro více položek rozpočtu: 1. označte si příslušný bílý řádek a zvolte Vložit > Řádek 2. opakujte krok 1. pro potřebný počet řádků 3. označte si v původním řádku buňky ve sloupcích F až I 4. tažením kopírujte vzorce do nově vložených řádků Podrobný rozpočet: Rozpočet výdajů 1/2

71 přímé tržby odhadněte co nejpřesněji příliš nízké mohou svědčit o nedostatečné udržitelnosti projektu, nerealisticky vysoké znamenají nutnost zvýšit spolufinancování o nedosaženou část tržeb bílé řádky si můžete rozmnožit i zde nutné vlastní spolufinancování vám formulář spočítá opište částku z oranžové buňky do bílé buňky pod ní ve sloupci, který vám ukáže formulář na základě vašeho (ne)nároku na vrácení zaplacené DPH barevná pole obsahují vzorce nevyplňujte je! podíl nepřímých výdajů v % podíl grantu na oprávněných výdajích po odečtení tržeb v % (90 nebo 85 podle zdroje spolufinancování) z tohoto listu pokračujte na list Rozpočet podle aktivit Podrobný rozpočet: Rozpočet výdajů 2/2

72 poměrově dle rozsahu aktivit rozdělte pouze ty výdaje sdílené více aktivitami, které nelze rozdělit jinak! vyplňujte jen bílá pole částku z rozpočtu výdajů (v šedém sloupci) rozdělte bezezbytku do jednotlivých aktivit z tohoto listu pokračujte na list Harmonogram čerpání Podrobný rozpočet: Rozpočet podle

73 zálohovou platbu žádejte podle výdajů naplánovaných v prvních obdobích, a to v rozmezí % grantu z tohoto listu pokračujte na list Rozpočet partnera (v případě partnerství s finančním příspěvkem), jinak na list Finanční analýza vyplňujte jen bílá pole částku z rozpočtu výdajů (v šedém sloupci) rozdělte bezezbytku do jednotlivých období Podrobný rozpočet: Harmonogram čerpání

74 podíl nepřímých výdajů a spolufinancování připadající na partnera (partnery) je libovolný a řídí se dohodou mezi konečným příjemcem a partnery z tohoto listu pokračujte na list Finanční analýza vyplňujte jen bílá pole u partnera (partnerů) uveďte výdaje odpovídající jejich podílu na realizaci projektu a v souladu s Dohodou o partnerství Podrobný rozpočet: Rozpočet partnera

75 do prvního sloupce vyplňte údaje za poslední uzavřené účetní období (2011) a dále postupně předpokládané výsledky za aktuální a budoucí účetní období tak, abyste pokryli celou dobu realizace i udržitelnosti sub-projektu vyplňujte jen bílá pole vyplňte plán financování celé organizace na období realizace i období udržitelnosti (3 roky) sub-projektu Podrobný rozpočet: Finanční analýza

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Jak napsat úspěšný projekt

Jak napsat úspěšný projekt Jak napsat úspěšný projekt PROJEKT = definovaná, v čase ohraničená změna není vhodný k pokrytí běžných činností procesy, opakování je vhodný k řešení jasně definovaných problémů: - vyřešení absence něčeho

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU Příloha 4 Formulář Žádosti o poskytnutí grantu POZOR! TOTO JE POUZE VZOR FORMULÁŘE ŽÁDOSTI. PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

Phare 2003 RLZ Financování

Phare 2003 RLZ Financování Phare 2003 RLZ Financování květen 2005 regionální informativní semináře Ing. Kateřina Auerveková auervekova@nvf nvf.cz Národní vzdělávací fond Obsah 1. Rozpočet 2. Předpokládané zdroje financování 3. Platební

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro úspěšné žadatele BG FNNO

Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro úspěšné žadatele BG FNNO Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro úspěšné žadatele BG FNNO František Brückner, Dita Tesařová, Veronika Řežuchová, Jitka Norková, Radim Cenek, únor 2013 Program semináře 10:00

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Sbírkový projekt Pomozte dětem 18. ročník SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

Sbírkový projekt Pomozte dětem 18. ročník SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE Sbírkový projekt Pomozte dětem 18. ročník SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE PROGRAM SEMINÁŘE Komunikace s NROS Obsahová část projektu - kontrola naplnění cílů PŘESTÁVKA Harmonogram plateb Kontrola čerpání finanční

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Rozpočet projektu podle druhů spolufinancování

Rozpočet projektu podle druhů spolufinancování Rozpočet projektu podle druhů spolufinancování Žadatel: Název projektu: Operační program a opatření: OP RLZ, Op. 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Vyhlašovatel výzvy: kraj Olomoucký Číslo výzvy:

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

Semináře pro žadatele

Semináře pro žadatele Semináře pro žadatele PRAHA středa 12. 2. 2014, 10:00 13:00 OLOMOUC čtvrtek 20. 2. 2014, 13:00 16:00 HRADEC KRÁLOVÉ úterý 25. 2. 2014, 10:15 11:15 (v rámci Konference Evropské granty pro neziskovky) Nadace

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA

Více

Podpora nestátních neziskových organizací (NNO) Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017

Podpora nestátních neziskových organizací (NNO) Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017 Č.j.: MMR 31545/2016-52 Podpora nestátních neziskových organizací (NNO) Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017 v souladu s usnesením vlády ze dne 27. června 2016 č. 593 o Hlavních oblastech

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

PŘÍLOHA č. 23w) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Technický popis pro PO 1 Výzva č. 2.1

PŘÍLOHA č. 23w) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Technický popis pro PO 1 Výzva č. 2.1 PŘÍLOHA č. 23w) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Technický popis pro PO 1 Výzva č. 2.1 Verze 1.0 Účinnost od 30. 4. 2014 Technický popis projektu PO 1 Výzva č. 2.1 Datum vypracování: dd/mm/yyyy

Více

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY FINANČNÍ MECHANISMY EHP / NORSKA POKYN č. 1 NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY Verze: 1. ledna 2008 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí SEZNAM

Více

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21.

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Popis procesu a termínů předkládání Žádosti o platbu Žádost

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

ŘO IROP SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SC Centrum pro regionální rozvoj

ŘO IROP SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SC Centrum pro regionální rozvoj ŘO IROP SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SC 4.2 12. 10. 2017 Centrum pro regionální rozvoj 6. VÝZVA IROP PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS SC 4.2 datum vyhlášení

Více

DRUHÁ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

DRUHÁ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE DRUHÁ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 6.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

MAS Stolové hory se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

MAS Stolové hory se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují Číslo žádosti (Vyplní MAS Stolové hory) Z á k l a d n í i n f o r m a c e o ž a d a t e l i Jméno žadatele Adresa / Sídlo Kontaktní údaje Statutární zástupce žadatele Osoba zodpovědná za projekt ulice:

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 4 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: 27.3.2013

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Zajištění dotačního managementu pro akci Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2 spolufinancovanou z OPŽP

Zajištění dotačního managementu pro akci Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2 spolufinancovanou z OPŽP ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů ze dne 17. 12. 2014 č. 14/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova,

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, Budujeme region se společnou budoucností Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, 1. Název projektu: hlavní opatření III. 2.1.2. občanské vybavení a služby

Více

Seminář pro příjemce. Praha, čtvrtek , 13:00 14:30

Seminář pro příjemce. Praha, čtvrtek , 13:00 14:30 Seminář pro příjemce Praha, čtvrtek 11. 6. 2015, 13:00 14:30 Nadace Open Society Fund Praha Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací.

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

Mobil: Telefon: Pro který. spojený kraj je projekt určen

Mobil:   Telefon: Pro který. spojený kraj je projekt určen R E G I O N Á L N Í G R A N T Y 2 0 1 0 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O GRANT Vyplní zástupce Nadace O2: Pořadové číslo: Vyplní žadatel: Název projektu Název organizace Město Ulice a ČP PSČ Telefon Fax e-mail www IČO

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016

Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016 Pravidla dotačního programu města Horažďovice pro rok 2016 Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2016 Město Horažďovice vyhlašuje na základě usnesení Rady města

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040 (výzva č. 40 ITS ve městech projekty v rámci ITI a IPRÚ verze 1 9. 8. 2017 Níže uvedené informace doplňují základní příručku Uživatelská

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Žádost o grant. 2. Žadatel. Program CZXX. 1. Základní informace. Příloha č. 4. Název programu. 2.1. Název a kontaktní údaje. 1.1.

Žádost o grant. 2. Žadatel. Program CZXX. 1. Základní informace. Příloha č. 4. Název programu. 2.1. Název a kontaktní údaje. 1.1. Žádost o grant Příloha č. 4 Program CZXX Název programu 1. Základní informace 1.1. Název iniciativy Anglický název iniciativy 1.2. Číslo realizovaného projektu/subprojektu u MGS Název realizovaného projektu/subprojektu

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010 (výzva č. 10 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy) verze 1 7. 8. 2017 Níže uvedené informace doplňují základní

Více

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Příloha B: Omezení způsobilosti: Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Typ zprávy Číslo zprávy PRŮBĚŽNÁ Období 1. Údaje o akci: Priorita Regionální podpora podnikání Opatření Podopatření - Podpora podnikání ve vybraných regionech NUTS

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Dodatečná výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty realizované v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Mobil. Telefon. Pro který spojený kraj je projekt určen. (podtrhněte) Výše požadovaného grantu: Kč Kč Kč

Mobil. Telefon. Pro který spojený kraj je projekt určen. (podtrhněte) Výše požadovaného grantu: Kč Kč Kč R E G I O N Á L N Í G R A N T Y 2 0 0 9 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O GRANT Vyplní zástupce Nadace O2: Pořadové číslo: Vyplní žadatel: Název projektu Název organizace Město Ulice a ČP PSČ Telefon Fax e-mail www IČO

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 PRAVIDLA Obsah 1. Základní rámec programu... 3 1.1 Název grantového programu... 3 1.2 Zdůvodnění programu... 3 1.3

Více

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20%

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% 1 z 7 Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% Žadatelé o dotaci vyplňují všechna šedá pole formuláře! Žadatel: (vyplňuje fyzická i právnická osoba) Název

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS)

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE MIKROGRANTU Příloha 13 Vzor Závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

12.7.2011. Seminář pro žadatele doporučené k podpoře Dotace z Programu rozvoje venkova. Osa IV: LEADER. V. výzva k předkládání projektů jaro 2012

12.7.2011. Seminář pro žadatele doporučené k podpoře Dotace z Programu rozvoje venkova. Osa IV: LEADER. V. výzva k předkládání projektů jaro 2012 12.7.2011 Seminář pro žadatele doporučené k podpoře Dotace z Programu rozvoje venkova Osa IV: LEADER V. výzva k předkládání projektů jaro 2012 Program Program: I. Časový harmonogram II. III. IV. Administrativní

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Článek 1 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty Dotace je určena na podporu projektů se zaměřením na veřejně prospěšnou

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU KOMUNIT PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE, a.s.

GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU KOMUNIT PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE, a.s. GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU KOMUNIT PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE, a.s. KOZEL LIDEM RADEGAST LIDEM PRAZDROJ LIDEM MANUÁL K PODÁNÍ GRANTOVÉ ŽÁDOSTI v systému GRANTYS Poslední verze: 15. června 2016 Obecné informace

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.3: Rozvoj mezinárodních aktivit ze dne 10. 1. 2006 č.

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele... 1 1. Grantys... 1 2. Přístup do Grantysu... 1 3. První přihlášení do Grantysu... 1 3.1 Nová registrace...

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016

DOTAČNÍ PROGRAM. Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016 Lichtenštejnský palác Úřadu vlády ČR 20. srpna 2015 Účel dotace Podpora projektů, které jsou v souladu s Evropskou

Více

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace)

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Žádost o dotaci Cestování dostupné všem Podprogram 117D71300 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁZEV AKCE: MÍSTO REALIZACE AKCE:

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel

Více