Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace"

Transkript

1 Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro žadatele 4. výzva Jitka Norková, Veronika Řežuchová, František Brückner

2 Obsah Něco málo o Nadaci Partnerství a Blokovém grantu Základní informace o výzvě Klíčové subprojektu Monitoring a změny subprojektu Finanční řízení subprojektu Veřejné zakázky Veřejná podpora Publicita subprojektu Časté chyby žádosl Vyplnění formuláře v Grantys Vyplnění formuláře rozpočtu

3

4 Nadace Partnerství Poslání Nadace Pomáháme lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí Jak našeho poslání dosahujeme? dáváme granty poskytujeme odborné služby přenášíme dobrou praxi vzděláváme Nadační příspěvky poskytujeme neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům po celé České republice. Během 21 let naší existence jsme podpořili na projektů ve výši 315 miliónů korun.

5

6 Program švýcarskočeské spolupráce Smyslem programu, který se Švýcarsko rozhodlo realizovat, je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření Evropské unie. Švýcarská konfederace poskytne miliardu švýcarských franků státům, které v roce 2004 společně vstoupily do EU. Odpovědnost za implementaci programu nese Národní koordinační jednotka Ministerstva financí České republiky. Přehled alokací pro Českou republiku (ve švýcarských francích) 1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem 26 mil. CHF 2. Životní prostředí a infrastruktura 30 mil. CHF 3. Soukromý sektor 12 mil. CHF 4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj 11 mil. CHF 5. Speciální alokace (např. NNO) 14,1 mil. CHF 6. ZaLm nealokováno 16,68 mil. CHF Celkem 109,78 mil. CHF

7 BG FNNO v číslech a datech Původní alokace BG FNNO: Kč ( CHF) Navýšení alokace: cca Kč Celková alokace BG FNNO: 1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva Kč Kč Kč Kč Kč

8 4. výzva BG FNNO Grantová uzávěrka: pátek 7. června 2013 v 16:00 Zveřejnění výsledků: začátek listopadu 2013 Celková alokace pro 4. výzvu: až Kč poskytování sociálních služeb: až Kč životní prostředí: až Kč Minimální a maximální výše oprávněných výdajů subprojektu: Kč Oprávnění žadatelé pouze NNO (o.s., o.p.s., nadace a nadační fondy, církevní NNO) nutná dvouletá existence žadatele (dle Registru ekonomických subjektů) Doba trvání realizace subprojektu 916 měsíců projekt musí být ukončen nejpozději do 31. března 2015

9 Harmonogram 4. výzvy Uzávěrka příjmu žádosl: pátek 7. června 2013 Kontrola formálních náležitosl do 2 týdnů od uzávěrky Odstranění nedostatků žadatelem: do 5 pracovních dnů od výzvy Hodnocení kvality žádosl do konce srpna Zasedání komisí: začátek října Schválení výsledků komise Správní radou nadace: konec října Informování žadatelů o výsledku: 5. listopadu 2013 Začátek realizace subprojektů: nejdříve od 1. prosince zálohová platba: do 15 dní po podpisu smlouvy Ukončení realizace subprojektu: nejpozději do 31. března 2015

10 Prioritní oblas] a podporované ak]vity 3.1 Prioritní oblas] zdůrazněna potřeba přímého dopadu na cílovou skupinu činnost, nikoliv jednorázové akce nepřekrývání s podporou ze strukturálních fondů EU a jiných programů a) Poskytování sociálních služeb Služby sociální péče a prevence, odborné poradenství, služby pro cílové skupiny žadatel nemusí být zaregistrován podle zákona č.108/2006 b) životního prostředí EVVO, poradenství, péče o krajinu, 3.2 Ak]vity směřující k udržitelnos] organizace pouze v kombinaci s 3.1 oprávněné pouze pro organizace se sídlem, pobočkou nebo kanceláří v MSK, ZLK a OLK

11 Partnerství Sídlo partnera 1) v ČR kraje, obce, příspěvkové organizace, NNO vyplňuje se: Prohlášení o partnerství, Dohoda o partnerství 2) ve Švýcarsku ekvivalentní typy organizací vyplňuje se: Prohlášení o partnerství (v AJ) partneři z jiných zemí nejsou oprávněni zahraniční mohou být i z jiných zemí partnerství s finančním příspěvkem nebo bez příspěvku partner není subdodavatel (nesmí fakturovat!) partneři nemusí být pouze ze zájmového území pro partnera plal stejné podmínky jako pro konečného příjemce za partnerství je zodpovědný konečný příjemce

12 Kritéria pro hodnocení žádosd schopnost žadatele zrealizovat subprojekt jasná struktura a logická návaznost jednotlivých kroků subprojektu reálný cíl subprojektu, výstupy vedou k cíli dobře cílová skupina včetně popisu jejích potřeb a měřitelné ověřitelné výstupy a výsledky přiměřenost oprávněných výdajů subprojektu udržitelnost ověřitelných výsledků bude po dokončení subprojektu zajištěna kritéria jsou zveřejněna na blokovygrant/ctvrtavyzva

13 Uzavření smlouvy Smlouva (mimo jiné) obsahuje: délku trvání subprojektu v měsících podíl a výdajů výši kofinancování podíl de minimis výše zálohové a závěrečné platby seznam ověřitelných výstupů a výsledků subprojektu včetně výchozích a plánovaných hodnot způsob doložení a výpočtu ověřitelných výstupů a ověřitelných výsledků a sankce za jejich nedodržení Období realizace subprojektu začíná uzavřením smlouvy

14 Klíčové náležitos] subprojektu

15 Výstupy a výsledky Čeho bychom rádi realizací projektu dosáhli? =výsledek Jakým způsobem toho dosáhneme? =výstup Výstupy váží se vždy na období realizace, vyúsťují do výsledků subprojektu více výstupů může vést k jednomu výsledku vždy plně ovlivnitelné žadatelem Výsledky váží se vždy na období vycházejí z výstupů vliv vnějších vlivů jeden z nejdůležitějších podkladů pro hodnocení musí být vždy přiměřenost, konzistentnost neslibujte nereálné nesplnění je sankcionováno

16 Projekt v pojed BG FNNO BG FNNO je specifický program subprojekt = PROJEKT = definovaná, v čase ohraničená změna není vhodný k pokryl běžných činnosl procesy, opakování je vhodný k řešení jasně definovaných problémů: vyřešení absence něčeho potřebného prostor, knowhow,.. skokové zvýšení kvality činnosl očekává se že přesně víte, co chcete změnit, zlepšit, vytvořit a jaké prostředky pro tuto změnu budete potřebovat: co chcete dělat? proč to chcete udělat? komu to bude sloužit? jak potřebné organizačně zajislte? podrobný, a ověřitelný odhad za jaký finanční objem?

17 Klíčové vlastnos] subprojektu logická linie definovaná potřeba cíl (definovaná změna) výstup klíčové myšlenky subprojektu jaký je cíl projektu, jaké konkrétní výstupy jsou třeba pro dosažení cíle a jaké k vytvoření výstupů povedou CÍL čeho chceme realizací projektu dosáhnout, jakou změnu chceme inicovat, jaký problém chceme vyřešit jeho dosažení je popsáno VÝSLEDKY VÝSTUP co konkrétního projekt vytvoří, hmotné nebo nehmotné statky, které budou vytvořeny v průběhu realizace projektu za účelem dosažení CÍLE všechny VÝSTUPY dohromady vytvářejí podmínky pro naplnění cíle AKTIVITY jednotlivé dílčí které vedou k realizaci VÝSTUPY rozdělení činnosl mezi členy projektového týmu, dodavatele, časové určení harmonogram CO? KDO? KDY? ZA KOLIK?

18 Klíčové vlastnos] subprojektu ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ pro 3.1 ANALÝZA POPTÁVKY důležité přináší informace o tom, jak moc je realizovaná nebo připravovaná ak]vita potřebná/ žádaná: jakých cílových skupin se týká, jak jsou velké, čím jsou jsou ochotné za službu ANALÝZA KONKURENCE důležité dává přehled o tom: jak vypadá situace v poskytování obdobných služeb v dané lokalitě nebo na relevantním území jak je pokryta poptávka čím se předkládaný subprojekt liší od konkurence ANALÝZA POTŘEB ORGANIZACE pro 3.2 důležité přináší představu o situaci organizace, jejím fungování a potřebách; jak jste přišli na to, že potřebujete právě tohle?! výstupy strategického plánování, definováná vzdělávacích potřeb

19 Klíčové vlastnos] subprojektu ZAMĚŘENÍ SUBPROJEKTU zlepšení stávajících služeb vytvoření potřebného činnosl/ propagace/ vzdělávání vytvoření nových služeb zázemí/vytvoření/vzdělávání/ ověření/propagace/start realizace vnitřní rozvoj organizace zpracování dokumentů/ vzdělávání/konzultace kombinace zkvalitnění produktu + propagace + posílení kapacit důraz UDRŽITELNOST životaschopný produkt a propagace organizace ochota cílové skupiny nebo někoho jiného (veřejné správy, dalších poskytovatelů, ) za produkt pla]t

20 Klíčové vlastnos] subprojektu UDRŽITELNOST SUBPROJEKTU práce na projektu nekončí ani schválením dotace, ani úspěšným završením jeho realizace, ale pokračuje i poté je třeba udržitelnost sub- projektu, tj. realizovat to, proč jsme se do řízené změny užívat výstupy projektu v organizace. udržitelnost finanční žadatel si je vědom možných nákladů, které změna obsažená v projektu, vyvolá a že má jasnou představu, jak tyto náklady pokryje; má jasnou představu, jak bude výstupy projektu/služby/činnost organizace financovat po skončení projektu udržitelnost organizační a provozní udržení výstupů projektu vyžaduje vedle financí také osobu nebo skupinu, která se bude o fungování toho, co bylo projektem iniciováno, starat odpovědnost za provoz, koordinaci, ad.

21 Klíčové vlastnos] subprojektu ROZPOČET navázaný na ak]vity rozsah, způsob realizace, popsány v transparentní přehledný členěný na položky položky jdou snadno přiřadit k přiměřený ceny v místě obvyklé jako pomůcka tabulka platů, mají právo do rozpočtu zasahovat v případě: položky nelze přiřadit k nejsou pro realizaci nezbytné položky jsou vzhledem k rozsahu naddimenzované jednotkové ceny neodpovídají cenám v místě a čase obvyklým celé a jejich náklady nejsou pro realizaci subprojektu nezbytné Podrobný návod k vyplnění rozpočtu viz dále

22 Klíčové vlastnos] subprojektu BG FNNO je svým zaměřením odlišný od ostatních dotačních příležitosl NEPODÁVEJTE ŽÁDOSTI, které neuspěly v jiných programech!!! Pokud nemáte čas a kapacitu na přípravu NEPODÁVEJTE JI kvalitu nedodá profesionální zpracovatel, ale respektování principů uvedených výše!!! Dávejte pozor na překrývání s fondy EU to že se vám čerpání z fondů EU zdá složité nebo nemáte informace není dostatečný důvod. Nesnažte se postavit projekt na směřujících k posílení vnitřních kapacit organizace a zakrýt to pro forma ak]vitou z podporovaných oblasd primární je produkt, posílení kapacit je součásl tohoto produktu a dalších činnosl organizace

23 Monitoring a změny subprojektu

24 Monitoring a změny subprojektu MONITORING Průběžná zpráva v průběhu realizace subprojektu, jednou za 6 měsíců Závěrečná zpráva po ukončení realizace subprojektu Monitorovací zpráva v době tříleté sub- projektu 1x ročně formuláře ke stažení na webu část obsahová (věcný průběh realizace) a finanční (prokazování výdajů) administra]vní kontrola na základě finanční zprávy vyplácena další platba podrobněji v Finanční řízení ZMĚNY SUBPROJEKTU podstatné podléhají schvalování předem VaV, celkový harmonogram, přesuny větších objemů prostředků nepodstatné o jejich provedení informuje příjemce v PZ (ZZ) seznam podstatných a nepodstatných změn je součásl Příručky pro žadatele a příjemce, str. 56

25 Monitoring a změny subprojektu Kontrola na místě ověření skutečnosl uvedených ve zprávách věcných i finančních minimálně 70 % subprojektů bude alespoň jednou zkontrolováno (kdykoli po celou dobu Smlouvy o poskytnul grantu) Předmětem kontroly bude zejména: - soulad realizovaných dodávek a služeb s vykazovanými náklady - vedení účetnictví subprojektu a správnost zaúčtování - průběh realizace subprojektu - ověření naplňování ověřitelných výstupů a monitoringu výsledků, - uchování majetku pořízeného z prostředků BG FNNO až po dobu 10 let od ukončení subprojektu, - zabezpečení publicity, zajištění archivace,

26 Udržitelnost Konečný příjemce je povinen udržitelnost sub- projektu min. po dobu 3 let, týká se to zejména: uchování majetku pořízeného z grantu (až po dobu 10 let) vytvořených pracovních míst (pokud jsou součásl výstupů) činnosl určených ve výsledcích Každých 12 měsíců odesílá příjemce Monitorovací zprávu

27 Finanční řízení subprojektu

28 Základní pojmy OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE souvisí s realizací subprojektu jsou v souladu se schváleným rozpočtem odpovídají cenám v místě obvyklým vznikly v období oprávněnos] (začíná den po podpisu Smlouvy o poskytnul grantu, výdaje musí být uhrazeny nejpozději 60 kalendářních dnů po datu ukončení realizace subprojektu) jsou podloženy účetními doklady byly vydány v souladu s českými právními předpisy výčet a dokladování Příručka pro žadatele a příjemce grantu, str. 12 a související NEOPRÁVNĚNÉ VÝDAJE např.: výdaje na nákup pozemku a a stavba nových budov, finanční výdaje: debetní úroky, směnárenské poplatky, atd. pokuty, finanční penále a soudní výlohy

29 Základní pojmy dary, poskytnuté příspěvky výdaje spojené s přípravou o poskytnul grantu výčet Příručka pro žadatele a příjemce grantu, str a související INVESTIČNÍ VÝDAJE náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku ( 7 a 8 vyhlášky č. 504/2002 pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání Přímé výdaje vznikají v přímé s jednotlivými subprojektu a uvádějí se položkově do rozpočtu subprojektu osobní výdaje, materiálové a další výdaje řídí se pravidly

30 Základní pojmy Nepřímé výdaje nelze přiřadit ke konkrétním subprojektu typicky vedení účetnictví subprojektu v na běžnou mzdovou a účetní agendu, výdaje spojené s provozem kanceláře a kancelářské techniky, apod. i výdaje, které je v rámci přípravy subprojektu těžké např. spotřební materiál nebo cestovné realizačního týmu určeny paušálně, procentem z celkových oprávněných výdajů subprojektu max. 20 % v na výši neinv. výdajů řídí se pravidly pro oprávněnost výdajů vyjma prokazovat přímou souvislost s realizací subprojektu výčet viz str Příručky pro žadatele a příjemce grantu Prostudování definice přímých a nepřímých výdajů a výčtů oprávněných a neoprávněných výdajů je nezbytné pro správné vyplnění rozpočtu!!

31 Základní podmínky financování subprojektu DPH Žadatel je plátcem DPH a má nárok na odpočet DPH = DPH není oprávněným výdajem subprojektu, Žadatel je plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH = DPH je oprávněným výdajem subprojektu, Žadatel není plátcem DPH = DPH je oprávněným výdajem subprojektu. Shrnud základních podmínek BG FNNO celková výše inves]čních výdajů nesmí být vyšší než 70 % celkových oprávněných výdajů subprojektu celková výše nepřímých výdajů nesmí být vyšší než 20 % oprávněných neinves]čních výdajů subprojektu spolufinancování nesmí být méně než 10 % celkových oprávněných výdajů v příloze výzvy jsou definovány maximální akceptovatelné jednotkové ceny u mzdových výdajů a nákupů materiálu a zařízení

32 Finanční toky ZÁLOHOVÁ PLATBA ve výši 25 % až 50 % v na délce trvání subprojektu a harmonogramu čerpání subprojektu záleží na výši plánovaných plateb v prvních etapách sub projektu % navrhuje žadatel podléhá schválení splatnost do 15 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o poskytnud grantu PRŮBĚŽNÉ PLATBY na základě schválení Průběžné zprávy a o průběžnou platbu, v 6 měsíčním intervalu až do výše 90 % grantu, posledních 10 % je vázáno na schválení Závěrečné zprávy

33 Finanční toky ZÁVĚREČNÁ PLATBA do 90 dnů po ukončení realizace subprojektu Závěrečná zpráva o realizaci subprojektu, finanční část obsahuje: soupisku výdajů za celou dobu realizace subprojektu podrobný přehled čerpání výdajů žádost o závěrečnou platbu Na základě schválení posledních 10% grantu. ZPŮSOB PROPLÁCENÍ ve vazbě na výši spolufinancování propláceno 85 % nebo 90 % aktuálně prokazovaných výdajů zbývajících 10 resp. 15 % je považováno za povinné spolufinancování

34 Finanční toky KONTROLA NEPŘEKRÝVÁNÍ VÝDAJŮ zamezení dvojitého financování výdajů v rámci průběžných zpráv značení prvotních dokladů financováno z BG FNNO (v případě realizace více subprojektů v jedné organizaci uvádějte číslo Smlouvy o poskytnul grantu PŘÍJMY SUBPROJEKTU inkasované úroky na bankovním účtu tržby z prodeje zboží nebo majetku v rámci realizace subprojektu (např. publikace) tržby z prodeje služeb poskytovaných v rámci realizace subprojektu (např. pečovatelská služba) O přímé tržby subprojektu se snižuje částka oprávněných výdajů. V soupisce dokladů se uvádí se záporným znaménkem.

35 Vedení účetnictví SAMOSTATNÝ ÚČET (PODÚČET) po celou dobu slouží výhradně pro platební operace související s realizací subprojektu výdaje s vedením účtu v období realizace subprojektu jsou oprávněnými výdaji projektu PROKAZOVÁNÍ OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ oprávněnost výdajů prokazuje příjemce všechny účetní případy musí být při podání průběžných zpráv doloženy účetními doklady (kopie) označenými financováno z BG FNNO seznam účetních dokladů, kterými se prokazují oprávněné výdaje str Příručky pro žadatele a příjemce pokud dané plnění není používáno zcela pro subprojekt, za oprávněný výdaj se považuje jen alikvotní část výdaje (nutno doložit metodu výpočtu) může být hrazeno z provozního účtu

36 Veřejné zakázky

37 Veřejné zakázky od do 1 mil. Kč bez DPH služby, dodávky (nebo stavební práce do 3 mil. Kč bez DPH) pravidla pro zadávání zakázek dle Příručky pro zjednodušení formuláře pro zadání i hodnocení počet oslovených uchazečů 3, nutnost zveřejnit na webu nebo v regionálním ]sku délka lhůty pro podání nabídek 14 dní, počet hodno]telů 1 vždy alespoň 3 nabídky, jinak VŘ zrušit nebo odůvodnit nízký počet kritéria cena/ ek. výhodnost min. 60% cena písemná smlouva povinně

38 Veřejné zakázky nad Kč postup dle zákona 137/2006 Sb. v aktuálním znění podlimitní zakázka možnost využid: zjednodušené podlimitní řízení 15 dní, 5 zájemců + zveřejnění na profilu všechny úkony dle zákona včetně zveřejnění smlouvy otevřené řízení 30 dnů předem oznámení na profilu 22 dnů zveřejnění na profilu zadavatele vždy alespoň 2 nabídky, jinak VŘ zrušit nebo odůvodnit nízký počet kritéria cena/ ek. výhodnost min. 60% cena písemná smlouva povinně

39 Veřejná podpora

40 Veřejná podpora BG FNNO = veřejný zdroj subprojekty nutno posuzovat z hlediska nedovoleného ovlivnění společného evropského trhu kategorie subprojektů dle pravidel veřejné podpory subprojekt nezakládá veřejnou podporu subprojekt zakládá veřejnou podporu a je realizován na základě pravidla de minimis nebo blokové výjimky odpovědnost za určení veřejné podpory nese konečný příjemce v 2 kolonky Veřejná podpora pokud neprokáže, že subprojekt nezakládá VP, jako by zakládal oprávněnost

41 Posouzení VP 1. krok tabulka na str. 39 Příručky pro žadatele nemají charakter veřejné podpory v zaškrtněte, že subprojekt nemá znaky veřejné podpory v kolonce Řešení vypište z tabulky podporovanou oblast, do které subprojektu spadají mají charakter veřejné podpory, je uvedena bloková výjimka v nezaškrtněte, že subprojekt nemá znaky VP v kolonce Řešení uveďte blokovou výjimku a výši podpory 40% oprávněných výdajů subprojektu nebo poskytnul podpory v režimu de minimis a výši podpory 90% nebo 85% oprávněných výdajů subprojektu vyjádřete souhlas s podmínkami zvoleného řešení toto řešení reflektujte v rozpočtu subprojektu

42 Posouzení VP mohou mít charakter veřejné podpory pro posouzení je klíčové, zda žadatel vykonává ekonomickou ve smyslu společného trhu v kolonce Řešení odpovězte podrobně na otázky: 1. O službu/zboží, kterou poskytujete/vyrábíte nebo hodláte poskytovat/ vyrábět, je zájem, existuje reálná poptávka ve smyslu trhu? 2. Shodnou nebo zaměnitelnou službu/zboží nabízejí také jiní poskytovatelé/ výrobci? analýza konkurence pokud u některé z otázek svou argumentací prokážete, že NE zaškrtněte výše, že subprojekt nezakládá veřejnou podporu pokud na obě otázky odpovíte ANO uveďte, zda žádáte o poskytnul podpory dle některé z vyjmenovaných blokových výjimek nebo v režimu de minimis a souhlas s podmínkami podpory (viz výše)

43 Publicita subprojektu

44 Publicita Proč je nutná Máte povinnost informovat: o podpoře z Programu švýcarskočeské spolupráce cílovou skupinu o zapojit se do subprojektu Co je nutné vždy informace na webových stránkách plakáty (v prostorách konání projektů) 2 fotografie z realizace subprojektu pokud se projekt týká stavby: billboardy (v průběhu stavebních prací) a pamětní desky (po ukončení stavebních prací) Co musíte uvést loga věta o podpoře Podpořeno z Programu švýcarskočeské spolupráce/ Supported by a grant from Switzerland through the Swiss ContribuQon to the enlarged European Union

45 Publicita Kde dále je nutná publicita informační materiály zprávy, pozvánky, letáky, ) propagační a reklamní materiály materiály z realizace měkkých projektů (školící materiály, studie, analýzy, dotazníky, prezentace, ) pořízené a vybavení (auta, bloky, propisky, oblečení, ) Pamatujte na přiměřenost (množství/formát/obsah) v na nutný popis distribuci propagačních materiálů k cílové skupině respektování specifik cílové skupiny Bližší informace: Postupy pro zajištění publicity (www.nadacepartnerství.cz/blokovygrant/druhavyzva)

46 Časté chyby žádosd

47 Časté chyby žádosd Formální a obsahové chyby neprostudování dokumentů k výzvě (zejména PpP, FAQ) neznalost obsahové náplně termínu projekt špatně formulované výstupy a výsledky pokusy o obcházení podmínek výzvy (právní forma, délka existence organizace, sídlo) cílové skupiny uměle přizpůsobeny podmínkám výzvy odmítání veřejné podpory, strach z de minimis opomíjení zadávání veřejných zakázek rekonstrukce vs novostavby nedořešené vlastnické vztahy lépe i hůře skrývané subdodavatelské vztahy spoléhání na dobré jméno organizace skryté celorepublikové projekty publicita = leták

48 Časté chyby žádosd Chyby v pojed projektu/udržitelnos] udržitelnost MŽP, kraje, jiné granty snahy zafinancovat stávající provoz boom nových bez opory v průzkumu trhu o grant na které již byly podpořeny odjinud předkládání projektů, které byly předlm podány jinam nevyužil žádat na rozvoj organizace formální partnerství (partnerství není bodově zvýhodněno!) nedostatečně provedená analýza rizik (= problémy při realizaci) administrace a řízení projektu jako samostatná

49 Časté chyby žádosd Chyby v rozpočtu nepropracovaný rozpočet (zejména rozpad financí do jednotlivých nedostatečný cenový průzkum trhu neúspornost rozpočet neodpovídá subprojektu organizace neodpovídají žádané částce nevychází se z tabulek doporučených mezd a vybavení zahrnul nepřímých výdajů do přímých (např. účetnictví, údržba www stránek apod.) žadatel nevyužívá možnost uplatnit nepřímé výdaje Chyby v harmonogramu nerespektování ročních období nedostatečná etapizace jednotlivých

50 Vyplnění formuláře žádos] v Grantys

51 Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem po zaregistrování) jste heslo? Zapomenuté heslo

52 Registrace

53 ve všech případech vám systém pošle na zadanou nebo vybranou ovou adresu odkaz k získání hesla, jeho doručení může několik minut (výjimečně desítky minut) trvat může se stát, že už o vás víme stejně funguje i odkaz na zapomenuté heslo

54 kliknulm na logo grantysu se dostanete zpět na tuto stránku uvidíte i své starší projekty Úvodní stránka váš výchozí bod

55 zkrácený text se natáhne, když nad něj najedete myší a kliknulm otevřete editaci, kde můžete vkládat nebo měnit text libovolné pole otevírá vždy celou stránku (tabulky jsou zvlášť)

56 soubory (doklad o pr. o vedení účtu a výr. zprávu) vložíte zde zde vložíte / upravíte adresu vše ostatní vložíte či upravíte klikem na libovolný řádek (?) vám napoví Stránka organizace (detail)

57 otazník (?) ukáže nápovědu po najel myší sem se dosta nete klikem do textového pole víceřádková pole se roztáhnou vložením delšího textu Stránka organizace (editace)

58 Stránka kontaktní osoby (editace)

59 vyberte si z nabídky výzvu Blokový grant Stránka pro výběr výzvy

60 Název a jsou povinná pole, bez jejich vyplnění žádost neuložíte. Ostatní můžete vyplnit později. zaměření si vyberte na začátku a už jej neměňte obsah ostatních polí můžete kdykoliv později upravit Stránka (editace) uloženou žádost najdete v seznamu projektů na úvodní stránce

61 číslo projekt dostane, až bude přijat nadací všechny přílohy (mimo vložených k organizaci) vkládejte sem některá pole nevyplňujete vyplní (u podpořených projektů) nadace uveďte (jedno) místo, kde je projekt realizován (odkazem přidat) Stránka (detail) 1/3 v rozpočtu jen souhrnná čísla (upravíte kliknutím do tabulky)

62 Soubory / přílohy a jejich formát Na stránce organizace: formát: doklad o právní subjektivitě scan (pdf, jpg) doklad o vedení účtu (provozního) scan (pdf, jpg) výroční zpráva libovolný běžný (pdf, doc) Na stránce žádosti: podrobný rozpočet sub-projektu MS Excel (xls, xlsx) stručné profesní životopisy scan (pdf, jpg) prohlášení o partnerství dohoda o partnerství scan (pdf, jpg) scan (pdf, jpg) způsob výpočtu a doložení výstupů a výsledků MS Word (doc, docx) analýza trhu (analýza konkurence a poptávky, návrh opatření na udržitelnost sub-projektu) MS Word (doc, docx) velikost jednotlivého souboru je omezena na 4 MB

63 1. vyplňte PSČ a dejte vyhledat 2. seznam obcí rozbalíte odkazem podrobněji 3. vyberte obec odkazem zvolit (pokud je projekt realizován na více místech nebo v širší oblasti, vyberte jednu obec, která tato místa vhodně reprezentuje, a velikost oblasti upřesněte nastavením v poli Rozsah působnosti) 4. zvolte rozsah působnosti projektu (obec / okres / kraj) 5. částku vyplňte shodně s rozpočtem (požadovaný grant) Stránka místa realizace projektu 6. uložením se vrátíte zpět do žádosti

64 v tomto rozpočtu vyplňte jen jeden řádek v souladu s přílohou 5 (podrobný rozpočet sub-projektu) 1. klikněte na + přidat řádek 2. přidaný řádek vyplňte: Stránka rozpočtu Celková částka = oprávněné výdaje subprojektu Požadovaná částka = grant uložením se vrátíte zpět do žádosti

65 Nezapomeňte si rozepsanou žádost pravidelně ukládat, abyste o vložené texty nepřišli (např. vinou náhodného výpadku spojení se serverem) Úpravy základního popisu (spolu s většinou položek nad ním) otevřete kliknutím na libovolný řádek v něm stejně jako rozšířený popis s výjimkou ověřitelných výsledků, ověřitelných výstupů a rizik, které otevřete samostatně kliknutím na tabulku Stránka (přehled) 2/3 pokračování příště

66 před odesláním žádosti se přesvědčte, že máte vyplněna všechna potřebná pole, včetně aktuálních údajů u organizace a lidí odkazem tisk žádosti si stáhnete vaši žádost ve formátu MS Word 2007 (docx) vytvoření tiskové verze žádosti je možné před odesláním i po odeslání žádosti Stránka (přehled) 3/3

67 Vyplnění formuláře rozpočtu

68 vyplňujte jen bílá pole (zde orámovaná) nezapomeňte označit, zda máte / nemáte nárok na vrácení DPH! excel je zamčený, abyste si neúmyslně nepoškodili vazby mezi buňkami, není však chráněný heslem, takže pokud potřebujete, můžete si listy odemknout (na vlastní nebezpečí ;-) do Grantysu vkládejte jako soubor MS Excel (bez podpisu a razítka, ty musí být jen na vytištěné verzi) z tohoto listu pokračujte na list Osobní výdaje Podrobný rozpočet: Úvodní list

69 vyplňujte jen bílá pole (zde orámovaná) hrubá mzda musí být přiměřená povaze práce a obvyklé výši v regionu výši úvazku uvádějte jako desetinné číslo (rozmezí 0 až 1) z tohoto listu pokračujte na list Rozpočet výdajů Podrobný rozpočet: Osobní výdaje

70 zelená a šedá pole obsahují vzorce nevyplňujte je! jak si rozmnožit bílé řádky pro více položek rozpočtu: 1. označte si příslušný bílý řádek a zvolte Vložit > Řádek 2. opakujte krok 1. pro potřebný počet řádků 3. označte si v původním řádku buňky ve sloupcích F až I 4. tažením kopírujte vzorce do nově vložených řádků Podrobný rozpočet: Rozpočet výdajů 1/2

71 přímé tržby odhadněte co nejpřesněji příliš nízké mohou svědčit o nedostatečné udržitelnosti projektu, nerealisticky vysoké znamenají nutnost zvýšit spolufinancování o nedosaženou část tržeb bílé řádky si můžete rozmnožit i zde nutné vlastní spolufinancování vám formulář spočítá opište částku z oranžové buňky do bílé buňky pod ní ve sloupci, který vám ukáže formulář na základě vašeho (ne)nároku na vrácení zaplacené DPH barevná pole obsahují vzorce nevyplňujte je! podíl nepřímých výdajů v % podíl grantu na oprávněných výdajích po odečtení tržeb v % (90 nebo 85 podle zdroje spolufinancování) z tohoto listu pokračujte na list Rozpočet podle aktivit Podrobný rozpočet: Rozpočet výdajů 2/2

72 poměrově dle rozsahu aktivit rozdělte pouze ty výdaje sdílené více aktivitami, které nelze rozdělit jinak! vyplňujte jen bílá pole částku z rozpočtu výdajů (v šedém sloupci) rozdělte bezezbytku do jednotlivých aktivit z tohoto listu pokračujte na list Harmonogram čerpání Podrobný rozpočet: Rozpočet podle

73 zálohovou platbu žádejte podle výdajů naplánovaných v prvních obdobích, a to v rozmezí % grantu z tohoto listu pokračujte na list Rozpočet partnera (v případě partnerství s finančním příspěvkem), jinak na list Finanční analýza vyplňujte jen bílá pole částku z rozpočtu výdajů (v šedém sloupci) rozdělte bezezbytku do jednotlivých období Podrobný rozpočet: Harmonogram čerpání

74 podíl nepřímých výdajů a spolufinancování připadající na partnera (partnery) je libovolný a řídí se dohodou mezi konečným příjemcem a partnery z tohoto listu pokračujte na list Finanční analýza vyplňujte jen bílá pole u partnera (partnerů) uveďte výdaje odpovídající jejich podílu na realizaci projektu a v souladu s Dohodou o partnerství Podrobný rozpočet: Rozpočet partnera

75 do prvního sloupce vyplňte údaje za poslední uzavřené účetní období (2011) a dále postupně předpokládané výsledky za aktuální a budoucí účetní období tak, abyste pokryli celou dobu realizace i udržitelnosti sub-projektu vyplňujte jen bílá pole vyplňte plán financování celé organizace na období realizace i období udržitelnosti (3 roky) sub-projektu Podrobný rozpočet: Finanční analýza

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Jak napsat úspěšný projekt

Jak napsat úspěšný projekt Jak napsat úspěšný projekt PROJEKT = definovaná, v čase ohraničená změna není vhodný k pokrytí běžných činností procesy, opakování je vhodný k řešení jasně definovaných problémů: - vyřešení absence něčeho

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro úspěšné žadatele BG FNNO

Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro úspěšné žadatele BG FNNO Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace Seminář pro úspěšné žadatele BG FNNO František Brückner, Dita Tesařová, Veronika Řežuchová, Jitka Norková, Radim Cenek, únor 2013 Program semináře 10:00

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 4 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: 27.3.2013

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Název projektu: Víc hlav víc ví paliativní péče v odborném a veřejném diskurzu Číslo projektu: CH.10/1/040 Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky: Tiskové materiály

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS)

Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) Fond pro nestátní neziskové organizace FOND PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA PROGRAMOVÉ ÚROVNI (FBS) PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE MIKROGRANTU Příloha 13 Vzor Závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Kdy si lze zažádat o zálohu na financování projektu? Požadavek na zálohovou platbu se vyplňuje

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

PŘÍLOHA Č. 14A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 22

PŘÍLOHA Č. 14A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 22 PŘÍLOHA Č. 14A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 22 OBSAH: Konto žádostí...3 Monitorovací zpráva...4 Hlášení Monitorování...5

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Phare 2003 RLZ Financování

Phare 2003 RLZ Financování Phare 2003 RLZ Financování květen 2005 regionální informativní semináře Ing. Kateřina Auerveková auervekova@nvf nvf.cz Národní vzdělávací fond Obsah 1. Rozpočet 2. Předpokládané zdroje financování 3. Platební

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: REALIZACE PROJEKTŮ 2013-2014 1. Úvod

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU 1. Základní informace 1.1. Název projektu: 1.2. Název projektu v anglickém jazyce:

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s. Místní akční skupina OSLAVKA, o.p.s. Výzva k předkládání projektů 1) Název programu: Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.. 2) Celkový objem finančních prostředků:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. (Vyplní se s ohledem na to, zda je příjemcem finančního příspěvku fyzická či právnická osoba.) 1. Název projektu 2.

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 660 02 222 Zastoupen: Ing. Vítem Šumpelou ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Číslo revize: 1 Číslo vydání: 1.1 Stránka: 1 z 63 Obsah 1. ÚVOD...

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Název projektu Další

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015 Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa Žadatel (organizace/obec, statutární zástupce): Oficiální název žadatele o grant (organizace / obce): Adresa: Kraj: E-mail organizace: Právní statut: Jméno

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999.

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999. Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999 Veřejná zakázka: Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Metodický dopis č. 17

Metodický dopis č. 17 Metodický dopis č. 17 Upřesnění postupů při dokládání způsobilých výdajů projektu, čerpaných formou interních faktur, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK Strana 1 (celkem 8) 1.

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více