NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU"

Transkript

1 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Praha 2014

2 Úvod... 3 I. Kultura v ČR... 4 I. 1 Vymezení kultury (kulturního sektoru)... 5 I.1. 1 Hlavní kulturní oblasti - základní vymezení založené na klasifikaci... 7 NACE... 7 I Příbuzné oblasti... 9 I Oblasti související s kulturou... 9 I. 2 Kulturní činnosti, statky a služby definované pomocí kódů NACE II. Manuál satelitního účtu kultury (dále také kulturní účet či systém účtů ) II.1. Měření ekonomické a společenské dimenze kultury II. 2. Poskytovatelé kulturních služeb a statků II. 3. Zdroje financování kultury II Veřejný sektor II Soukromý sektor II Ostatní svět (nerezidenti) II. 4. Výnosy (příjmy) kultury II. 5. Výdaje (náklady) kultury II Členění výdajů a nákladů II Měření výdajů II Zdroje financování II Převody II. 6. Odvětvový agregátní ukazatel II. 7. Tvorba nefinančního kapitálu II. 8. Zaměstnanost v kultuře II. 9. Zahraniční obchod v oblasti kultury II. 10. Zdroje dat II. 11. Soustava standardních tabulek III. Seznam zkratek IV Zdroje

3 Úvod Kultura je velmi strukturovanou oblastí různorodých individuálních, skupinových i společenských zájmů, aktivit a činností. Přispívá k rozvoji intelektuální, emocionální i morální úrovně jedince a plní v tomto smyslu výchovně vzdělávací funkci. Napomáhá identifikaci člověka s domovem, se společností a zároveň je prostředkem sebepoznání, tedy formování jeho osobnosti. Je považována za určující část národní identity. Je duchovním základem, který zvyšuje kvalitu života a podílí se na tvorbě respektovaných hodnot a zároveň je předpokladem udržitelného rozvoje. Kultura patří k mezinárodně uznávaným indikátorům vyspělosti společnosti. Výsledkem historického vývoje v prostoru Čech, Moravy a Slezska je skutečnost, že kultura není ztotožňována pouze s uměním (autorskou tvorbou a jejími výsledky), nýbrž zahrnuje celou šíři projevů, produktů, tradic včetně projevů tradiční lidové kultury, činností subjektů působících v oblasti kultury jako jsou produkční a specializované instituce (knihovny, muzea, galerie, divadla, kulturní domy a další), občanská sdružení a další nevládní neziskové organizace. Do kultury jsou zahrnovány také urbanismus městských a venkovských sídel, životní styl obyvatel, mezilidské vztahy a normy chování. Ostatně toto široké pojetí kultury se ztotožňuje se Závěrečnou deklarací Světové konference o kulturních politikách z r. 1982, znovu potvrzené v dokumentu z Mezivládní konference o kulturních politikách pro rozvoj (Stockholm 1998). Stále větší význam mají veřejné služby kultury, poskytované nejrůznějšími subjekty a podporované z veřejných rozpočtů. Zabezpečují totiž uspokojování kulturních potřeb občanů, poskytují prostor a podmínky pro realizaci jejich kulturních zájmů. Dostupnost veřejných služeb kultury je indikátorem koncepce trvale udržitelného života, a to již od jejího prvního přijetí vládou ČR. Procento vykázaných výdajů na kulturu z celkových výdajů veřejných rozpočtů je významnou informací, která umožňuje posoudit, jakou pozornost věnuje veřejná správa podmínkám zabezpečení veřejných služeb, péči o hmotné i nehmotné kulturní dědictví a vytváření podmínek pro tvorbu nových kulturních hodnot. Je skutečností, že výdaje státního rozpočtu na kulturu stagnují a dosud nikdy v období po listopadu 89 nedosáhly 1%. Ústava ČR zaručuje svobodný a rovný přístup občanů ke kultuře. Úkolem státu, krajů a obcí je udržovat a zpřístupňovat kulturní dědictví, podporovat kulturní aktivity a svobodnou a kreativní tvůrčí činnost. Kultura je v souladu se zákonnými normami v samostatné působnosti samosprávy. Stát si ponechal výkonné pravomoci pouze v otázkách kulturního dědictví, zatímco v živé kultuře má nástroje jen dotační a doporučující. Přestože od r má ČR strategický dokument pro rozvoj kultury (Kulturní politiku ČR na období vzala vláda na vědomí v r. 2008) a řadu dalších podpůrných dokumentů (zejména zákon č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury, Koncepce účinnější podpory umění na období ) stále nemá kultura postavení odpovídající jejímu významu pro společnost i tradici. Respektování zvláštního charakteru kulturních činností, statků a služeb nebrání pohledu na kulturu jako na odvětví, které se může podílet na ekonomickém rozvoji země, zejména na zvyšování zaměstnanosti, oslabování vlivů destabilizujících sociální prostředí, na kultivaci obyvatel rovněž ve smyslu zkvalitňování občanské společnosti. Z hlediska národního hospodářství je kultura samostatným sektorem a spadá do působnosti Ministerstva kultury. Kultura je nejen producentem statků a služeb zvláštní povahy, z nichž 3

4 některé lze z hlediska ekonomického přínosu jen obtížně kvantifikovat, ale současně je odběratelem jiných statků a služeb, čímž vstupuje do interakce s ostatními odvětvími ekonomiky. Údaje MF uvádějí, že objem produkce sektoru představuje cca 1,5% celkové produkce ČR a zaměstnává 3% práceschopného obyvatelstva. Přínos kultury pro ekonomický rozvoj byl v minulosti v Evropské unii (potažmo v České republice) opomíjen. Ke změně došlo až v nedávné době, a kultura tak začala být považována za významné odvětví národního a evropského hospodářství. I. Kultura v ČR Kultura v období po listopadu 1989 prošla rozsáhlou transformací, která zrušila státní monopol a přinesla kultuře svobodný prostor. Vzniklo obrovské spektrum nevládních nezávislých iniciativ. Právo na svobodný přístup ke kultuře je deklarováno Ústavou ČR Oblast kultury byla začleněna do Strategie udržitelného rozvoje ČR jako nezbytná a nezaměnitelná součást našeho národního i mezinárodního fungování ve světě. Současná státní kulturní politika vnímá kulturu jako sektor, který může v příštích letech sehrát zásadní roli v rozvoji české společnosti a o který lze do značné míry opřít ekonomický i sociální rozvoj státu. Česká republika může díky geografické poloze i bohaté kulturní tradici pozitivně využít kontaktu evropských i globálních kulturních vlivů, zcela v souladu s idejemi Evropské unie. Mezi silné stránky českého kulturního prostředí patří podle SWOT analýzy Ministerstva kultury z roku stávající kulturní aktivity a zlepšující se infrastruktura kulturních subjektů různého charakteru, včetně nestátních neziskových a privátních (knihovny, divadla, orchestry, muzea, památky, filmové přehlídky a festivaly aj.), jejich hustá síť, pluralita nabídky a široké spektrum činností a kvalitních služeb, které zvyšují dostupnost kultury. Ačkoliv jsou financování a ekonomické nástroje podpory považovány také za relativně silné stránky české kultury, patří zároveň mezi nejcitelnější slabiny českého kulturního prostředí. Celkový nedostatek finančních prostředků ve všech směrech a oborech a na všech úrovních znemožňuje snahy o splnění naplánovaných cílů v oblasti kultury (problematická je zejména grantová politika s nedostatečnými zdroji na všech úrovních veřejné správy, nedostatečná podpora občanských sdružení, vývozu české kultury do zahraničí a lokálních kulturních center). Nedostatek finančních prostředků zabraňuje obnově poměrně zastaralé technické základny kultury, která by měla sloužit k efektivnímu využívání nových informačních a komunikačních technologií (rozšiřování internetu a digitalizace). Nicméně za stávající situace využívá Česká republika poměrně dobře své možnosti a snaží se činit kulturu přístupnější pro odbornou i širokou veřejnost i pro lidi se specifickými potřebami. Na poměrně vysoké úrovni je v ČR oblast zájmového mimoškolního vzdělávání, kde působí řada subjektů a kde vzniká mnoho kvalitních projektů. Hrozbu pro trvale udržitelný rozvoj kulturní oblasti představuje vývoj objemu výdajů veřejných rozpočtů určených na financování kultury. Výdaje veřejných rozpočtů 1 SWOT analýza Ministerstva kultury a dotazníkové šetření mezi kraji ČR a dalšími subjekty činnými v oblasti kultury uskutečněné v r

5 v oblasti kultury nominálně sice rostou, reálně však stagnují v poměru k celkovým výdajům veřejných rozpočtů (i k HDP). Nedostatečný ekonomický potenciál by mohl v budoucnosti ohrozit i naplňování hlavních cílů kulturní politiky Evropské unie i ČR, kterým je podporování mezinárodní spolupráce, tj. podpora dohod a výměn mezi státy a podpora kultury místní. Česká republika nyní podporuje řadu strategií a projektů, které by měly posloužit budoucímu rozvoji kultury v kontextu národním i mezinárodním: kromě Strategie udržitelného rozvoje je to Strategie hospodářského růstu České republiky , Strategie regionálního rozvoje České republiky, Strategie účinnější státní podpory kultury (Kulturní politika), Koncepce účinnější podpory umění na léta , Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010, Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu a Programy rozvoje krajů a krajské kulturní koncepce. Kulturní politika České republiky na léta si v těchto souvislostech klade za cíl využít přínosu umění a kulturního dědictví a s nimi spojené kreativity pro zvýšení konkurenceschopnosti ostatních oborů a činností. Ekonomické toky v sektoru kultury poskytují doposud nedostatečnou informaci o přínosech pro tuzemskou ekonomiku i tuzemské neekonomické sektory. Cílem metodiky je získat a analyzovat objem produkce a služeb ve finančním vyjádření, měřit produktivitu, resp. efektivitu jednotlivých oborů kultury a měrné náklady na dosažení jednotek výkonu, atd. Jednou z cest je sestavení a využití tzv. účtu kultury. I. 1 Vymezení kultury (kulturního sektoru) Vymezení kultury resp. kulturního sektoru je výchozím bodem sestavování satelitního účtu kultury. S ohledem na mezinárodní srovnatelnost dat vychází jak z dostupných mezinárodních dokumentů 2, tak i našich interních potřeb. Oblast kultury můžeme definovat jako skupinu odvětví kulturního, resp. tvůrčího či kreativního průmyslu pomocí mezinárodních klasifikačních systémů. Určitá oblast kultury může zahrnovat navzájem propojené činnosti hospodářského i čistě společenského rázu. Nutno říci, že kultura je jednou z nejsložitějších sfér společenského života. S tím souvisí i problematičnost jejího jasného vymezení a kvantitativního postižení. V zásadě lze široký a složitý sektor kultury vymezit, resp. členit ze tří pohledů: a) s využitím obsahového přístupu dle druhu činnosti b) dle sledovaného účelu a postupu času v rámci druhů činnosti c) dle úrovně participace na (v) kultuře. 2 OECD (International Measurement of the Economic and Social Importance of Culture, Paris, 2007) UNESCO Institute of Statistics (The 2009 UNESCO Framework on Cultural Statistics, Paris 2009) EUROSTAT (Projekt Essnet Culture, 2011) EVROPSKÁ KOMISE (Zelená kniha Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví), Brusel

6 Ad a) S využitím obsahového přístupu členíme kulturu do oblastí či odvětví, sfér (skupin příbuzných oblastí), do tradičního umění, kulturních a kreativních průmyslů a podle jednotlivých poskytovatelů. Ad b) Z pohledu účelu a času etapy či fáze členící kulturu na tvorbu (produkci), uchování hodnot, šíření kulturních služeb a statků, obchod s kulturními službami a statky, vzdělávání a spotřebu kulturních služeb a statků. Hovoříme o tzv. kulturním cyklu. Ten mimo jiné předpokládá vzájemnou provázanost jednotlivých činností (etap), vč. zpětné vazby, jejímž prostřednictvím spotřeba kultury dává podnět k tvorbě nových kulturních produktů. V některých případech mohou některé fáze cyklu i splývat. Např. činnosti vážící se ke kulturnímu dědictví se vyskytují pouze ve fázi poskytování a účasti. Ad c) Třetím rozměrem členění kultury je stupeň participace (lidí) na (v) kultuře. Nejnižší představuje pasivní účast (např. nákupem vstupenek do kina či muzea), vyšší je opakovaná pasivní účast či neomezená reprodukce originálu (např. nákup knihy či televize) a nejvyšším stupněm je aktivní participace na amatérské či profesionální úrovni (činnost spisovatele, herce, zpěváka, malíře atd.). Z tohoto pohledu lze také hovořit o kulturních aktivitách využívajících publikum na straně jedné a aktivitách využívajících trh na straně druhé. Co se termínu kulturní statek, služba a činnost týče, lze říci, že kulturní statky vypovídají o myšlenkách, symbolech a způsobech života, z nichž některé mohou být předmětem autorského práva. Kulturní služby samy nepředstavují hmotné kulturní produkty, ale usnadňují jejich výrobu, vč. reprodukce, distribuci a užití. Kulturní činnosti představují nebo zprostředkovávají kulturní projevy bez ohledu na svou komerční hodnotu. Oblasti, sféry, poskytovatele apod. sektoru kultury je nutno definovat tak, aby mezi nimi nebyly žádné průniky. Spolu s rozhodujícími, resp. hlavními oblastmi (odvětvími) rozlišujeme i další příbuzné oblasti s méně těsnou vazbou k sektoru kultury a konečně oblasti s kulturou volněji související. 6

7 I.1. 1 Hlavní kulturní oblasti - základní vymezení založené na klasifikaci NACE Pro potřeby sestavení satelitního účtu členíme kulturní sektor v souladu s výsledky projektu EU Essnet Culture - do těchto oblastí (odvětví) v návaznosti na třídy CZ NACE. I Kulturní dědictví Kulturní dědictví rozeznáváme dělíme hmotné a nehmotné. Hmotné dále členíme na movité a nemovité. Nehmotné kulturní dědictví 3 je fenomén, který se může projevovat napříč všemi oblastmi kultury, může se odrážet v řemeslné výrobě, ve scénickém umění apod. Statisticky je proto sledováno v rámci jiných oblastí. Hmotné kulturní dědictví nemovité zahrnuje památníky, skupiny budov a památkově významná místa, jež jsou nositeli rozmanitých hodnot a mají historický, umělecký, estetický a společenský význam. Jsou to hrady zámky, kláštery, kostely, zříceniny, mlýny a věže zpřístupněné za vstupné. Dále sem patří muzea 4 a galerie (muzea výtvarných umění). Muzea jsou definována jako neziskové instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, která jsou otevřena veřejnosti a která získávají, uchovávají, odborně zkoumají a vystavují hmotné i nehmotné dědictví lidstva. Patří sem i památkově chráněná území. Movité hmotné kulturní dědictví zahrnuje sbírky muzeí a galerií, mobiliární fondy hradů a zámků či kultovních staveb, kamenné plastiky v krajině apod. Do kulturního dědictví dále zahrnujeme archivy, knihovny a také archeologická naleziště a jim odpovídající aktivity. V návaznosti na výše obsahově vymezené kulturní dědictví se do této oblasti také zahrnuje maloobchod se známkami a mincemi, suvenýry a uměleckými předměty, starožitnostmi a s upotřebenými knihami (antikvariáty). CZ NACE : 91.01, 02, 03; 47.78, 79(část) I Interpretační (scénické) umění Tato oblast zahrnuje všechny druhy živých kulturních akcí. Scénické umění zahrnuje činnosti profesionálů i amatérů, jako je divadlo všech druhů, tanec všech druhů, opera, muzikál a další. Dále sem patří akce, které se vyskytují lokálně, např. festivaly a tradice udržované lokálním společenstvím a také vystoupení taneční, kabaretní a v cirku. Hudba je zahrnuta v celém svém rozsahu od živých i nahraných hudebních vystoupení, vč. stahování nahrávek, jejich umisťování na internet. Sem je započítávána i návštěvnost kulturních akcí k této oblasti se vztahujících. Do interpretačního umění je třeba zahrnout i tu jeho část, která je tvořena uměním amatérským (divadlo, hudba, tanec apod.) Dále se do interpretačního umění zahrnují i související technické podpůrné činnosti (správa kulturních zařízení sloužících interpretačnímu umění). CZ NACE : 90.01, 02, 04 3 Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví 39/2009 Sb. m. s. 4 Definice UNESCO-ICOM (International Council of Museums) 7

8 I Vizuální (výtvarné) umění Vizuální umění zahrnuje formy umění, které se zaměřují na vytváření děl svou povahou vizuálních. Tato oblast zahrnuje výtvarné umění jako je malba, kresba, sochařství, řemesla, fotografie a specializované služby designu. Patří sem i spisovatelé a nezávislí novináři. Dále se do vizuálního umění se zahrnují související technické podpůrné činnosti včetně míst, kde se příslušná díla vystavují a prodávají. CZ NACE : 74.10, 20; I Periodický a neperiodický tisk Tato kategorie zahrnuje nakladatelskou a vydavatelskou činnost: Knihy a periodické i neperiodické tiskoviny (noviny a časopisy) včetně prostoru pro inzerci. Dále aktivity zpravodajských agentur a překladatelské a tlumočnické služby. V návaznosti na tisk sem také patří knižní veletrhy a maloobchodní prodej knih a dalších tiskovin (novin, časopisů apod.). CZ NACE : 58.11, 13, 14; 63.91; 74.30; 47.61, 62 I Audiovizuální a interaktivní média Do této oblasti patří rozhlasové a televizní vysílání, film a video( ve fázi tvorby, distribuce, půjčování i projekce), interaktivní média, počítačové hry, zvukové nahrávky a maloobchodní prodej hudebních nahrávek a video záznamů. Interaktivní média pokrývají oblast videoher, vč. jejich tvorby. Jedná se o novou formu kulturního projevu, který se převážně vyskytuje na internetu a k němuž je zapotřebí počítač. CZ NACE : 58.21; 59.11, 12, 13, 14, 20; 60.10, 20; 47.63; I Architektura Do této oblasti patří činnosti navrhování a plánování architektonických projektů všech druhů a dále různé služby a poradenství v architektuře. CZ NACE : I Reklama Tato oblast zahrnuje veškeré aktivity reklamních agentur. CZ NACE : I Umělecké vzdělávání Do této oblasti patří hudební, taneční, dramatické a jiné umělecké vzdělávání včetně souvisejících podpůrných činností (služeb). CZ NACE : I Správa a podpora kulturní činnosti kultury Do této oblasti spadají správní činnosti prováděné ministerstvem kultury a dalšími institucemi a též činnosti občanských sdružení a dalších speciálních organizací oprávněných k výkonu kolektivní správy práv či provádějících podporu kulturní činnosti. CZ NACE : 84.11(část), 12 (část), , (část) 8

9 I Kulturní sféry Příbuzné oblasti lze seskupovat do tzv. sfér. V tomto směru rozeznáváme sféry : Kulturní dědictví (oblast hmotného, nehmotného kulturního dědictví a architektury) Živá originální umělecká tvorba (oblast interpretačního umění, vizuálního umění, reklamy a uměleckého vzdělávání) Kulturní média (oblast periodického a neperiodického tisku a audiovizuálních a interaktivních médií) Správa a podpora kulturní činnosti (oblast provozu a správy vč. organizací oprávněných k výkonu kolektivní správy práv apod.) I Kulturní a kreativní sektor Kulturu členíme na kulturní a kreativní sektor takto : 1. Kulturní sektor a) tradiční umění (kulturní dědictví, výtvarné a interpretační umění, umělecké vzdělávání) b) kulturní průmysly (tisk, audiovizuální a interaktivní média) 2. Kreativní sektor (design, architektura a reklama). I Příbuzné oblasti I Cestovní ruch Souvislost s problematikou kultury vychází z cíle mnoha turistů spočívajícího v poznávání jiných kultur. V úvahu přicházejí výdaje na dopravu, ubytování a další výdaje. Cestovní ruch se samozřejmě kvalitativně liší od ostatních oblastí kultury. Existuje metodologie pro měření hospodářských dopadů cestovního ruchu, která je založena na účtu cestovního ruchu. I Oblasti související s kulturou I Pomocná odvětví průmyslu Pomocná odvětví byť svým obsahem jsou jen částečně kulturní, usnadňují a umožňují tvorbu, výrobu a distribuci kulturních produktů. Patří sem počítače, IT vybavení a další prostředky interaktivních médií a také výroba hudebních nástrojů. Tyto aktivity nejsou do satelitního účtu kultury zahrnuty. 9

10 I. 2 Kulturní činnosti, statky a služby definované pomocí kódů NACE Oblast Produktivní činnosti Popis NACE Statky a služby Popis Hlavní kulturní oblasti 1. Kulturní dědictví O.11 Interpretační umění O.12 Vizuální umění O.13 Periodický a neperiodický tisk O.14 Činnost muzeí a galerií Služby muzeí, vč. konzervace a archivace Provoz historicky významných míst a staveb Služby související s provozem kulturních památek, historických staveb a dalších turistických zajímavostí Činnost archivů Služby veřejných archivů Činnost knihoven Služby veřejných knihoven Archeologická naleziště Provoz a ochrana kulturních památek a historických staveb Maloobchodní prodej s novým zbožím Maloobchod se známkami, mincemi, suvenýry, uměleckými předměty Maloobchodní prodej s použitým zbožím Maloobchod s použitými knihami, se starožitnostmi Produkce živých divadelních představení, koncertů, operních nebo tanečních vystoupení, činnosti skupin, společenství, orchestrů nebo kapel, festivaly, činnost jednotlivých umělců jako herců, tanečníků, hudebníků, recitátorů aj. Interpretační (scénická) umění Provoz budov a zařízení pro uvádění scénických představení, divadel, koncertních síní a dalších kulturních zařízení Podpůrné činnosti související s produkcí živých divadelních představení, koncertů, oper, tanečních a jiných jevištních vystoupení činnost režisérů, producentů, jevištních výtvarníků a dělníků, osvětlovačů aj. Výtvarné umění Zahrnuje činnosti jednotlivých umělců jako sochařů, malířů, kreslířů, rytců, grafiků, atd., restaurování uměleckých děl, např. obrazů Tvůrčí činnost Činnost jednotlivých spisovatelů všech žánrů, nezávislých novinářů Návrhářské činnosti (design) Zahrnuje módní design oděvů, šperků, nábytku, průmyslový design, činnost grafiků, aranžérů Fotografické činnosti Umělecká řemesla C,odd Vydávání knih Vydávání novin Zahrnuje profesionální a komerční fotografickou produkci, fotografické služby, zpracování filmu Různé obory charakterizované výrobky s vysokým podílem ruční práce řemeslníka Vydávání knih ve formě tištěné, elektronické (CD, e-knihy atd.), zvukové nebo na internetu. Vydávání novin (vč. reklamních), které jsou vydávány nejméně čtyřikrát týdně. Tyto mohou být zveřejňovány v tištěné nebo v elektronické formě (vč. internetu). 10

11 Audiovizuální a interaktivní média O.15 Vydávání časopisů Překladatelská a tlumočnická činnost Služby překladatelů a tlumočníků Vydávání časopisů a jiných periodik, které vycházejí méně než čtyřikrát týdně. Tyto mohou být zveřejňovány v tištěné nebo v el.formě (vč. internetu). Maloobchodní prodej knih Maloobchod s prodejem knih Maloobchodní prodej novin, časopisů Maloobchod s novinami, časopisy a papírenským zbožím a papírnickým zbožím Činnost zpravodajských tiskových kanceláří Služby zpravodajských agentur novinám a periodikům a agentur Vydávání počítačových her Počítačové hry pro všechny platformy (na fyzickém nosiči, on-line hry apod.) Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů Promítání filmů Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti Rozhlasové vysílání Tvorba televizních programů a televizní vysílání Maloobchodní prodej s audio- a videozáznamy Kinematografický film, exponovaný a vyvolaný, též se zvukovou stopou či pouze s ní Filmy a jiné videozáznamy na discích, kazetách nebo jiných nosičích, Filmy a jiné videozáznamy stažitelné z internetu Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů Montáž, přehrávání filmu na pásek, opatření filmu úvodními a závěrečnými titulky, titulkování, počítačová grafika, animace a speciální efekty, vyvolávání a zpracovávání filmů, stejně jako činnosti filmových laboratoří a speciálních studií pro animované filmy Distribuční služby v oblasti filmů, videozáznamů, televizních a rozhlasových pořadů. Distribuce kinům, televizním sítím a stanicím Promítání filmů a videozáznamů v biografech, ostatních promítacích sálech nebo venku Hudebniny a notové záznamy, v tištěné nebo rukopisné podobě Hudební audiodisky, kazety nebo jiné fyzické nosiče Pořizování zvukových nahrávek Pořizování zvukových nahrávek naživo Originály zvukových nahrávek Licenční služby k právu užívat originály zvukových nahrávek literárních, akustických či zábavních děl Originály rozhlasového vysílání, programy rozhlasových stanic, tvorba rozhlasových programů Originály televizních vysílání, programy televizních kanálů, tvorba televizních programů Maloobchod s hudebními nahrávkami, audiopásky, kompaktními disky a kazetami, s videokazetami a DVD Pronájem videokazet a disků Pronájem videokazet, gramofonových desek, CD, DVD aj. 11

12 Architektura O.16 Architektonické činnosti Poradenské činnosti architektonické zahrnující plánování staveb a vypracování projektů a územní plánování měst, obcí a architektura krajiny Příbuzné oblasti 2. Související oblasti 3. Reklama O.17 Umělecké vzdělávání O.18 Správa kultury O.19 Cestovní ruch Pomocná odvětví průmyslu Činnost reklamních agentur Komplexní reklamní služby Umělecké vzdělávání Zahrnuje činnosti učitelů hry na klavír a jinou hudební výuku, uměleckou výuku, výuku tance, dramatické školy, umělecké a uměleckoprůmyslové, herecké a fotografické školy (mimo VŠ) Správa prováděná veřejným sektorem Správní činnosti MK a některých dalších institucí Regulace činností souvisejících s kulturou Veřejná správa programů zaměřených na zlepšení pohody občanů v oblasti kultury Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti Činnost občanských sdružení, klubů apod. a organizací ochrany autorských práv Činnost ostatních organizací Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování spol. zájmů Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních Krátkodobé pobyty návštěvníků v hotelích a motelech Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování Krátkodobé pobyty návštěvníků v kempech a hostelích aj. Činnost cestovních kanceláří Služby cestovních kanceláří, organizování zájezdů, vč. návštěv kulturních akcí Pozemní osobní doprava Silniční doprava osob charterová, zájezdová, příležitostná Pobřežní osobní doprava Provoz lodí pro exkurze, zábavu aj. Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava Vyhlídkové lety Ostatní rezervační a související činnosti Rezervační služby související s cestováním Činnost agentur zabývajících se prodejem vstupenek na kulturní akce Rozmnožování gramofonových desek, CD a magnetofonových pásků Rozmnožování nahraných nosičů s hudebními nebo jinými zvukovými nahrávkami z originálních (masterových) záznamů - rozmnožování CD, DVD a videokazet s nahrávkami filmů a jinými videonahrávkami z originálních (masterových) záznamů Výroba optických a fotografických přístrojů a Výroba fotoaparátů, filmových a digitálních kamer, filmových projektorů zařízení a diaprojektorů, zpětných projektorů Tisk novin Tiskařské služby Tisk ostatní, kromě novin Tiskařské služby 12

13 Výroba počítačů a periferních zařízení Výroba komunikačních zařízení Poradenství v oblasti počítačů a správa počítačového vybavení 62.02,03 Výroba hudebních nástrojů Výroba nebo í počítačů stolních, přenosných (laptopů), počítačových serverů a účelových počítačových terminálů; výroba počítačových periferních zařízení, např. pamětí pro uložení dat, přístrojů pro vstup a výstup dat (tiskárny, monitory, klávesnice) Výroba telefonních a datových telekomunikačních zařízení pro přenos signálů kabelem nebo vzdušnou cestou, např. rozhlasové a televizní vysílací přístroje a bezdrátová komunikační zařízení Plánování a navrhování zakázkových počítačových systémů, které zahrnují hardwarové, softwarové a komunikační technologie. Mezi tyto činnosti může patřit také související školení a podpora uživatelů. Zahrnuje výrobu: - strunných hudebních nástrojů - klávesových strunných nástrojů včetně automatických pian - klávesových a píšťalových varhan, včetně harmonií a podobných klávesových - nástrojů s kovovými jazýčky - akordeonů a podobných nástrojů včetně foukacích harmonik - dechových nástrojů - bicích hudebních nástrojů - elektronických hudebních nástrojů - hracích skříní, orchestrionů, flašinetů atd. - dílů a příslušenství hudebních nástrojů: - metronomů, ladiček, ladicích píšťal, karet, disků a válců pro mechanické hrací skříňky atd. 13

14 II. Manuál satelitního účtu kultury (dále také kulturní účet či systém účtů ) II.1. Měření ekonomické a společenské dimenze kultury Ekonomický rozměr kultury lze kvantifikovat mnohem snadněji než její rozměr společenský. Některé aspekty společenského rozměru kultury jsou vázané na její symbolickou hodnotu tím, že propůjčuje společenstvím vědomí identity. Samozřejmě, tyto fenomény jsou - pokud vůbec velmi těžko uchopitelné a měřitelné. Zdrojem informací o společenském a ekonomickém významu kultury mohou být mimo jiné údaje o účasti na kulturních aktivitách. Hospodářský rozměr těchto údajů je možné podchytit prostřednictvím počtu účastníků placených kulturních činností, jejich celkových výdajů na souvisejících s kulturními službami a statky atd. Dalším důležitým zdrojem informací o společensko-ekonomickém významu kultury jsou informace o zaměstnanosti v sektoru kultury. Mnoho jiných prvků tvorby a šíření kultury zahrnuje ekonomickou transakci s měřitelnými parametry. Ekonomickými aspekty se rozumí pro účely této studie všechny činnosti, služby a statky vyprodukované kulturními institucemi. Každá z oblastí je definována výčtem jednotlivých kulturních činností, statků, služeb nebo zaměstnání, označenými klasifikací NACE a vztaženými k jednotlivým fázím kulturního cyklu. Hospodářské údaje o kulturní produkci a zaměstnanosti v kultuře se získávají ze statistických zjišťování u poskytovatelů kulturních statků, služeb a činností, dále ze statistických zjišťování domácností, různých doplňkových průzkumů, z administrativních zdrojů a výzkumů apod. Nástrojem pro sledování finančního hospodaření v oblasti kultury může být soustava tabulek zachycujících různě členěné náklady a výdaje příslušných činností, zdroje jejich financování, počty zaměstnanců, potřebu a tvorbu kapitálu atd., která je obvykle označována jako systém účtů. Tento systém účtů má dlouhou tradici ve zdravotnictví, funguje ale např. i v oblasti turismu (cestovního ruchu), životního prostředí, vědy a výzkumu či ve vzdělávání. Naproti tomu je systém sestavování kulturních účtů teprve na svém počátku, a to nejen v České republice, ale i v rámci zemí Evropské unie. Zpracování výše zmíněných účtů sleduje dva základní cíle: v národním měřítku poskytuje důležité informace pro ekonomická a politická rozhodování týkající se dané oblasti, v měřítku širším vytváří základ pro mezinárodní porovnávání a analytická šetření. Je tedy zřejmé, že nehledě na různá národní specifika by měl uvedený systém účtů vyhovovat mezinárodně platným či přijatelným normám a pravidlům tak, aby jej bylo možno porovnávat s ostatními v čase a prostoru, tj. stále a mezi jednotlivými zeměmi. Cílem vedení těchto účtů je zejména postihnout všechny finanční toky, které do kultury na jedné straně vcházejí a na straně druhé z kultury vycházejí. 14

VÝSLEDKY ÚČTU KULTURY ČR ZA ROK 2013

VÝSLEDKY ÚČTU KULTURY ČR ZA ROK 2013 VÝSLEDKY ÚČTU KULTURY ČR ZA ROK 2013 Praha 2015 Český statistický úřad Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Zpracoval: NIPOS Centrum informací a statistik kultury ČSÚ Odbor statistik rozvoje

Více

Výsledky účtu kultury ČR za rok 2012

Výsledky účtu kultury ČR za rok 2012 Výsledky účtu kultury ČR za rok 2012 Praha 2014 Český statistický úřad Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Zpracoval: Odbor statistik rozvoje společnosti ČSÚ Centrum informací a statistik

Více

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311)

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Povaha vstupních údajů hotovostní báze Pokrytí jednotek a) organizační složky státu (ústřední rozpočtové organizace) b) státní mimorozpočtové

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Výsledky účtu kultury ČR za rok 2010

Výsledky účtu kultury ČR za rok 2010 Výsledky účtu kultury ČR za rok 2010 Praha 2012 Český statistický úřad Národní informační a poradenské středisko pro kulturu O B S A H Výsledky účtu kultury ČR za rok 2010... - 1-1. Úvod... - 3-1.1. Vymezení

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha A/Kapitola 14 PŘÍLOHA A návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském systému národních a regionálních

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 31.10.2012 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Položka. A.1.IV.1. Úroky

Položka. A.1.IV.1. Úroky Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY Vladimír Kermiet, Lucie Smejkalová Odbor ročních národních účtů Seminář,, TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 4. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A OBCHOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 15.12.2014 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více