ROČNÍK 11/ Č.1 / 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 11/ Č.1 / 2001"

Transkript

1 ROČNÍK 11/ Č.1 / 2001 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - JUNDROV Z OBCE Tělocvična konečně otevřena V pátek 5. ledna v 9,00 h. dopoledne nadešel okamžik, na který řada z nás netrpělivě čekala. Za přítomnosti čestných hostů, v čele s 1. náměstkem primátora města Brna Ing. Rostislavem Slavotínkem, členů místního zastupitelstva, jundrovských občanů, pedagogů i žáků školy, byla přestřižením pásky znovu otevřena tělocvična Základní školy na Jasanové. Slavnostním aktem, který zahrnoval krátké projevy hostů, gymnastická vystoupení žáků i soutěže ve floorballu mezi žáky základních škol Jasanová, Hroznová a z Rozdrojovic, se tělocvična po více jak 1 a půl leté odstávce vrátila zpět do užívání školy. Zrušení jejího provozování bylo vyvoláno zjištěním havarijního stavu stropu pod podlahou tělocvičny v říjnu Všem přítomným byla představena v nové upravené podobě nejen na venkovní části, ale převážně ve vnitřním řešení. Při její opravě byl kladen důraz na čistotu provedení s novým barevným provedením, bezpečností pohybu všech věkových skupin, které budou tento objekt využívat. Z vnitřních stěn byly odstraněny všechny prvky, které by mohly být zdrojem zranění. Stěny byly obloženy do výšky 2 m pryží s dekoračním kobercem, všechna okna i výplně dveří byly opatřeny bezpečnostním sklem. Navíc budou chráněna ochrannou sítí, která bude dodatečně instalována. Změnu doznala i konstrukce sportovní podlahy, která je řešena systémem kombinace plošně pružícího roštu s nalepeným bodově pružícím bezúdržbovým kobercem Grafol. Postup opravy včetně výběrového řízení na dodavatele byl připravován tak, aby opravená tělocvična v dnešní podobě byla škole předána již do 20. srpna minulého roku. Nešťastný výběr zhotovitele způsobil, že došlo k několikaměsíčnímu skluzu s odstoupením městské části od části původní smlouvy. Dokončování vnitřních prací bylo prováděno již novými dodavateli s vedením stavby z úrovně MČ. Penalizace původního zhotovitele za pozdní předání stavby ve výši téměř čtvrt miliónu korun nebyla odpovídající kompenzací za půlroční skluz ve znovuotevření tělocvičny. Celkové finanční náklady na opravu tělocvičny ve výši cca 3 mil. Kč přesáhly možnosti městské části. O finanční pomoc bylo požádáno město Brno, které se na této opravě podílelo částkou ve výši 1,8 mil. Kč z havarijního fondu města. Při opravě tělocvičny bylo spolupracováno s mnoha jundrovskými občany, pracovníky školy, kteří nezištně přispěli radou, pomáhali řešit barevné řešení tělocvičny, realizovali drobné řemeslné práce, jejichž provedení bylo podmínkou pro pokračování navazujících prací. Využívám této příležitosti, abych jim alespoň touto cestou za pomoc poděkoval. Symbolicky předaný klíč od tělocvičny během jejího slavnostního otevření řediteli základní školy byl i výrazem podpory využívání tohoto sportovního zařízení nejen pro potřebu školy, ale i pro sportovní vyžití široké jundrovské veřejnosti. Jiří Komůrka, starosta ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD se chystá na jednu z nejvýznamnějších statistických činností Sčítání má bohatou historii. Letošní, které proběhne podle zákona č. 158/1999 Sb., je již osmé v pořadí od vzniku samostatného Československa v roce 1918 a první po vzniku samostatné České republiky. Jedinou přetržkou v pravidelných, zhruba desetiletých intervalech konání sčítání bylo pouze období fašistické okupace naší republiky. Základy moderního sčítání však byly položeny mnohem dříve, již sčítání z let 1857 a zejména pak 1869 obsahují náznaky moderních atributů sčítání (navazují na dřívější soupisy obyvatel a zejména na tzv. konskripce od poloviny 18. století). Naše společnost dodnes s jistou pýchou požívá územně porovnatelné údaje o počtu obyvatel a domovním fondu podle obcí a jejich částí z druhé poloviny 19. století. Kdy proběhne sčítání? Sčítání se uskuteční podle stavu o půlnoci z 28. února na 1. března letošního roku. Kdo bude sčítán? Sčítání podléhají všechny osoby, které budou v rozhodný okamžik sčítání přítomny na území České republiky. U osob, které nemají trvalý či dlouhodobý pobyt na našem území, se bude zjišťovat pouze jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, druh pobytu â.obvodu Popis obvodu Sãítací komisafi revizor 289,290,291 Veslafiská (s)+(l)+ chaty, Jasanová 28 Ptáãník Jan 292 Veslafiská (s)+(l), V Luzích, Kopretinová Havelka Jifií Horáková 293,297 Nálepkova (l), Gellnerova, efiíková, Ol ová, Rozmar nová 4, Sosnová 2bc + chaty Loskot Petr Marie 294 Nálepkova (s), Jedlová, Lelkova, Optátova, PivoÀková Vy inská Vûra 295 Nálepkova (s), Lelkova (l), Stromovka, Bfiezová, Smrãková Horák Pavel 286,287,288 Veslafiská (s)+(l) V ina, Pisárecká 4 + chaty Pavelka Martin 296,306 Nálepkova, Tyr ovo n., Osiková (l), efiíková 65, Sosnová 13,11a, Bfiezová + chaty Horák Petr Poláãek 298 Dubová Hemerka Ivo, Ing. Jan, Ing. 299, 300 Bfiezová 62-70,74, , Dubová 2, 25, Pod Holednou 23 + chaty TvarÛÏek Libor 301 Dubová 1-11 Poláãek Milan,DiS 302 Jasanová (s) + chaty Kleãková Radmila 303 Jasanová 4-14(s) + chaty KomÛrka Jakub Mitysková 304 Sosnová, efiíková (l) Trávníãková Marta Helena 305 Osiková (s), efiíková (s), Sosnová, Modfiínová Prokopová Karolína

2 a státní občanství. Kromě toho budou sečteny všechny obydlené i neobydlené domy a všechny byty. Jak se bude sčítat? Sčítání bude probíhat stejně jako v minulosti formou sebesčítání. Každý občan dostane v době od do od sčítacího komisaře tiskopisy, které sám vyplní. Za dočasně nepřítomné osoby vyplní tiskopis jiná osoba z domácnosti (zařízení). Za nezletilou osobu vyplní údaje její zákonný zástupce, za osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům pak její opatrovník. Při návštěvě poskytne sčítací komisař základní informace ke správnému vyplnění a rovněž si domluví termín další návštěvy, kdy přijde vyplněné tiskopisy vyzvednout. V případě obtíží při vyplňování sčítacích tiskopisů může být na požádání sčítací komisař nápomocen. Kdo bude sčítat? Sčítání budou provádět sčítací komisaři, kteří budou na návrhy obecních úřadů (úřadů městských částí) jmenováni Českým statistickým úřadem. Sčítací komisař se bude při výkonu své funkce prokazovat průkazem sčítacího komisaře a občanským průkazem. Úplný seznam je v tabulce na první straně. Jak je zabezpečena ochrana dat? Záruka ochrany individuálních údajů je nedílnou součástí sčítání, je stanovena zákonem. Mezi hlavní principy ochrany dat patří povinnost mlčenlivosti stvrzená slibem všech osob, které se při zpracování s údaji seznámí.. Za porušení slibu mlčenlivosti se ukládá pokuta do výše 200 tisíc korun. K dalším principům ochrany individuálních dat patří evidence všech osob, které přijdou do styku se sčítacími tiskopisy, přísný režim ochrany pracoviště a ochrana dat při samotném zpracování výsledků údaje o jménu a příjmení sčítané osoby nevstupují do zpracování, nebudou zaznamenány na elektronickém nosiči ani ukládány v počítačových databázích. Po zpracování budou sčítací tiskopisy skartovány. Jaké je využití výsledků? Bohaté výsledky sčítání slouží nejen pro hodnocení dlouhodobého vývoje naší země a pro mezinárodní porovnání, ale zejména pro potřeby výzkumných ústavů, škol, zdravotnictví, řízení bytové výstavby, dopravy, obcí a široké veřejnosti. První předběžné výsledky za vybrané ukazatele budou zpracovány do konce června 2001, základní zpracování definitivních výsledků bude ukončeno v roce Z materíálu ČSÚ Noãní spoje do Jundrova Naši čtenáři jsou pravidelně informováni o dopravní politice města Brna a o případném dopadu na městskou část Jundrov. V živé paměti z této doby zajisté zůstávají mediální přestřelky mezi MF Dnes, kdy se v souvislosti s aktualizovaným projektem hromadné dopravy (aktualizace k ) objevovaly názory (převážně mimojundrovských obyvatel), že nečinnost samosprávy v zavádění nočních spojů je zarážející.. Město Brno, motivované možností úspor provozních nákladů Dopravního podniku města Brna, podpořilo zřízení nočních linek autobusů serie 90 (91, 92,..,). Tyto měly, pokud možno, nahradit ve svých jízdních trasách zrušené noční linky tramvajové. Ve spádové oblasti z České ul. do Bystrce přes Tábor došlo ke zrušení tramvajové linky č. 3, kterou využívali občané Jundrova až k zastávce Jundrovská. Zřízením linek serie 90 nebyla noční dopravní obslužnost Jundrova nikterak dotčena. Pouze se prodloužila docházková vzdálenost z autobusové zastávky na ulici Hlavní v Komíně. S ohledem na připomínky k tomuto projektu ze strany cestujících do Jundrova, byla zkušebně změněna trasa linky č. 92 o závlek do Jundrova s objezdem bloku Veslařská, Optátova a Nálepkova u Piavy. Po příznivém ohlasu na tuto změnu vyvolala novou diskusi na toto téma stížnost obyvatel z dolní části ulice Nálepkovy na neúnosné rušení nočního klidu průjezdy kloubových autobusů v době od do 4.00 h. Hlukové zatížení této, přes den tiché ulice, je navíc povýšeno ztíženým průjezdem díky špatně zaparkovaným automobilům a díky nezodpovědné lidové" tvořivosti některých občanů, kteří zde přemísťují dopravní značení. Přístup jundrovské samosprávy k této problematice nebyl a není jednotný. Jedni zastávají názor, který preferuje maximální dopravní komfort pro početně omezenou skupinu nočních cestujících. Jejich pádným argumentem je vyloučení nočního pohybu chodců v úseku mezi Komínem a Jundrovem. Druhý názor vychází z obecnějšího pohledu na Jundrov, jako na mimořádně klidnou městskou část, kde i štěkokot psa či hluk od chodce působí v noci rušivě. Navíc se v této části nenalézá, kromě místních hospůdek, zařízení s nepřetržitě pracujícím provozem. Výjimečné situace jsou zpravidla řešeny individuálně osobními automobily nebo dražší taxislužbou. 10. zasedání zastupitelstva MČ se touto problematikou znovu zabývalo a přijalo kompromisní řešení. Jeho podstata spočívá v redukci nočních spojů přes Jundrov z 18 na pouhé 4 a to jen ve směru ze středu města do Jundrova. Po odsouhlasení změny Dopravním podnikem města Brna by od do měla linka č. 92 projíždět Jundrovem jen s odjezdy od hlavního nádraží v 23.00, 23.30, 0.00 a 1.00 hod. starosta +tajemník.úmč VydrÏí? Tuto otázku si skoro každodenně pokládám při kontrole výsadby zeleně na prostranství před jundrovskou radnicí. Na podzim minulého roku zde bylo vysazeno dle projektu velké množství druhů pečlivě vybraných druhů okrasných dřevin. Důraz byl kladen na barevné zvýraznění výsadby po celé vegetační období. Součástí výsadby bylo i využití části zastíněné plochy Kulturním centrem Svratka k umístění stínomilovných rostlin, kterou bohužel tvořila 2 místa s rhododendróny. Bezprostředně po jejich výsadbě, ze dne na den, byla celá kolekce 20 ks vzrostlých rostlin odcizena. Náhradní výsadba, u které se delší dobu zdálo, že přežije svérázný zájem některých spoluobčanů, se nenaplnila. Zbývající 2 poslední kusy z 20 jsou toho dokladem. Protože jaro zatím jen nesměle klepe na dveře a zahrádkářská sezóna nenabrala plné otáčky, jsem k osudu zbývajících rostlin pesimistou. Další způsob poškozování výsadby je ze strany některých majitelů psů, kteří ji považují za výběh. Tento zkreslený náhled na využívání nově založených záhonů je provázen nejen produkcí odpudivých exkremetů, ale i rozhrabáváním mulčovací kůry a poškozováním některých drobných rostlin. Toto sdělení z mé strany se zpozdilo, protože jsem jej nechtěl učinil v předvánočním čase, kdy bylo aktuální. Z jednoho prostého důvodu. Jsem přesvědčen, že v této době si slušní lidé nezaslouží tak špatné zprávy. Dovoluji si touto cestou požádat všechny občany, kterým se výsadba líbí, a podporují její zachování, aby i napomenutím dotčených spoluobčanů přispěli k civilizovanosti jejich chování. Jiří Komůrka, starosta ZE ZASTUPITELSTVA 9. zasedání schválilo rozpočet MČ Brno Jundrov na rok 2001 jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši 12,142 mil Kč, schválilo finanční plán vedlejšího hospodaření na rok 2001 se ztrátou 141 tisíc Kč, schválilo novelu zřizovací listiny Základní školy Jasanová 2 v Brně Jundrově a požádalo o zápis školy do obchodního rejstříku, zřídilo finanční a kontrolní výbor zastupitelstva MČ a zvolilo jejich předsedy. 10. zasedání zvolilo místopředsedy a členy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva MČ, zřídilo výbor zastupitelstva MČ pro školství, tělovýchovu a kulturu a zvolilo jeho předsedu.

3 Z RADY 42. zasedání doporučila umístění stojanů na kola pro návštěvníky KC Svratka a ÚMČ u vstupu do ÚMČ, vzala na vědomí informaci o ukončení provozu herny v suterénních místnostech KC Svratka k Doporučila uvedení uvolněných prostor do jejich původního stavu pro potřeby KC Svratka jako zázemí pro učinkující, projednala situaci nefunkčního bazénu ZŠ Jasanová. Schválila vypracování ekonomického posouzení na jeho znovuuvedení do provozu s variantou jeho využití jako víceúčelové sportovní zařízení. 43. zasedání projednala stávající užívání pozemků města Brna ve sportovním areálu na Veslařské Sportovním klubem Jundrov, které byly městské části svěřeny do pronájmu. Vyzvala výkonný výbor SK Jundrov k předložení dokumentů, které by současný stav užívání části nebo celého areálu tímto klubem blíže specifikovaly, schválila zřízení jedné třídy s logopedickým zaměřením při MŠ Dubová od školního roku 2001/2002, projednala předloženou dokumentaci na opravu rozvodů tepla z plynové kotelny u bytového domu Březová 68. Nesouhlasila se skládkou potrubí na parkovišti u byt. domu Březová zasedání vzala na vědomí usnesení zastupitelstva města Brna které mimo jiné : - schválilo svěření 13 pozemků v lokalitě Juranka městské části Jundrov, - schválilo seznam bytových domů města k prodeji, zahrnující byt. domy Sosnová 4 a 15 v režimu prodeje po jednotlivých bytech, schválilo zásady prodeje bytů ve vlastnictví města Brna, umožňující prodej i třetím osobám se slevou na byty v panelové výstavbě 50%, doporučila, s ohledem na příznivé počasí, zahájení opravy rozvodů NTL plynovodu a domovních přípojek na ulici Jedlovou již od , vzala na vědomí kladné stanovisko stavební komise RMČ k projektové dokumentaci na rekonstrukci zadní části ulice Březové. Pověřila ÚMČ zajištěním zpracování studie na novou podobu plochy veřejného prostranství mezi bytovými domy Březová s vyloučením odstavných stání pro vozidla, která by byla podkladem pro jednání s byt. družstvem Průkopník o podobě náměstíčka" (po realizaci rekonstrukce rozvodů z plynové kotelny Březová 68), za účasti členů výkonného výboru SK Jundrov konstatovala, že MČ, zastupující město Brno, nebyly předloženy žádné doklady opravňující SK Jundrov, jako nástupníka TJ Jiskra Jundrov, k užívání či vlastnictví nemovitostí ve sportovním areálu na Veslařské. Výjimku tvoří objekt tenisového oddílu a plocha travnatého hřiště, vzala na vědomí výsledek zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2001/2002. Ke dni se zapsalo celkem 30 dětí (27 MČ, 2 Královo Pole, 1 Jinačovice, 7 rodičů požádalo o odklad), schválila zajištění úklidové služby Blesk servis k likvidaci psích exkrementů na silně znečištěných plochách veřejné zeleně v měsíci březnu se zaměřením na plochy podél komunikací využívaných dětmi, pověřila ÚMČ zajištěním zpracování projektu na dosadbu zeleně na ploše před bytovými domy Dubová 1-3 a Šeříková 32 a 34 jako náhradní výsadbu za asanovanou zeleň při rekonstrukci Veslařské a při opravě rozvodů tepla na ulicích Sosnová a Šeříková, vzala na vědomí jmenování nového velitele obvodního oddělení Policie ČR Brno- Žabovřesky a nového zástupce vedoucího revíru MěPo Tábor. Z ÚŘADU KONTEJNERY parkoviště Dubová parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová plocha v areálu hřiště Veslařská parkoviště Dubová parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová parkoviště Dubová parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová Termíny jsou přizpůsobeny velikonočním a květnovým svátkům. NEBEZPEČNÉ SLOŽKY komunálního odpadu Tak jako v minulém roce, tak i letos zajistí firma ECOTECHNIEK CZ s.r.o. sběr komunálního odpadu obsahujícího nebezpečné složky (např. barvy, laky, tmely, lepidla, vývojky, ustalovače, barviva, baterie, léky, tužidla, teploměry, kosmetické přípravky apod.), který nelze odkládat do popelnic. Termíny sběru : 15.února 2.dubna 21. května 10.července 21.srpna 2.října 19.listopadu Stanoviště vozu: Dubová parkoviště Březová Nálepkova Olšová Šeříková parkoviště Jasanová 2. až 3.blok SK Jundrov Veslařská Výšina Veslařská Rekonstrukce plynovodu ulice Jedlová V současné době probíhá rekonstrukce NTL plynovodu na ulici Jedlové, práce provádí firma Ivo Hutira, Kounická 70, Ivančice. Rekonstrukce bude probíhat v celé délce vozovky včetně přípojek do domů. Stavba je rozdělena do dvou etap. I.etapa dolní část od Optátové do poloviny ulice Jedlové, II.etapa horní část ulice Jedlové po Lelkovu. Plánované ukončení rekontrukce plynovodu je Poznámka: jen v průběhu měsíce ledna došlo na této ulici ke 4 poruchám na rozvodech plynu, které potvrzují akutnost jejich rekonstrukce. Ořez větví Obracíme se na vlastníky pozemků se žádostí o provedení zimního ořezu větví stromů a keřů, které prorůstají do profilu chodníků a cest. Zásah je možné provádět v období vegetačního klidu tj. do kalendářního roku. Dále si dovolujeme upozornit na skutečnost, že je nepřípustné provádět svévolné zásahy do zeleně na veřejných prostranstvích. V případě nutnosti obraťte se na ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 56. Na základě posouzení situace bude proveden zásah odbornou firmou. Upozornûní Upozorňujeme občany, že přistavované velkoobjemové kontejnery, které jsou v městské části náhradou za nemožnost zřízení stabilního sběrného střediska odpadu, slouží pouze pro nepodnikající občany. Jsou určeny pro velkoobjemový odpad, který nelze odložit do domovních popelnic. Nejsou určeny ani pro ukládání zbytkového domovního odpadu rostlinného nebo živočišného původu. Nad řádným ukládáním a separováním odpadu do kontejnerů je zajištěn dohled. OŽP Trávníčková Informace k výměně průkazů TP, ZTP, ZTP/P Nová právní úprava, týkající se mimořádných výhod pro občany těžce zdravotně postižené, nabyla platnosti dne 1. července V samotném přiznání výhod pro občany těžce zdravotně postižené ke změně nedochází, úprava se týká vydávání průkazů mimořádných výhod. Průkaz mimořádných výhod obsahuje podle 86 odst. 3 zákona o sociálním zabezpečení údaj o přiznaném stupni mimořádných výhod, jméno, příjmení, rodné číslo, fotografii občana, jeho podpis, datum vydání, označení orgánu, který prů-

4 kaz vydal a dobu platnosti průkazu. Podpis občana se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Dosavadní průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydané před 1. červencem 2000 platí po dobu v nich uvedenou, nejdéle však do Doba platnosti průkazu nemůže být delší než ta, na kterou jsou přiznány mimořádné výhody. Výměny průkazů se provádějí v úřední dny na Odboru sociální péče MMB Malinovského nám. č.3, Brno, III. poschodí dveře 348, (pí. Pitrochová a Nevrtalová). POLICIE Zpráva o bezpečnostní situaci za měsíc prosinec 2000 V tomto měsíci na území MČ Brno Jundrov došlo ke spáchání 7 trestných činů a to: 1x odcizení vozidla 1x poškození vozidla 2x vloupání do chaty 1x padělání a pozměňování 1x požár chaty 1x neoprávněný zásah k bytu Celkem byla způsobena škoda ve výši ,- Kč. Pro porovnání uvádím nápad TČ v sousedních MČ: MČ Komín nápad za prosinec 2000: 24 trestných činů se škodou celkem ,- Kč MČ Žabovřesky nápad za prosinec 2000: 43 trestných činů se škodou celkem ,- Kč Ze závažných případů uvádím: Dne od 18 hod do 8.45 hodin dne vnikl po vypáčení vstupních dveří do dílny u chaty na ul. Sosnové neznámý pachatel, který zde odcizil nářadí a nástroje v celkové výši ,- Kč a způsobil škodu ve výši 5 500,- Kč. Dne ve hodin došlo k požáru dřevěné chatky v k.ú. Jundrov. Na místě zasahovala požární jednotka. Pracovníci Policie ČR po provedení ohledání nevyloučili úmyslné založení požáru, při kterém vznikla škola ve výši ,- Kč. Dne se v době od 2.00 do 6.30 hodin vloupal neznámý pachatel do osobního motorového vozidla WV Golf, které bylo zaparkováno na ulici Osikové a odcizil je. Hodnota vozu činila ,- Kč. Dne kolem hodiny zaplatil neznámý mladík ve věku asi 13 let na stánku PNS na ulici Veslařské neplatnou bankovkou v hodnotě 200,- Kč. Bankovka byla zajištěna a poslána ke zkoumání. Trestná činnost v r V roce 2000 došlo na území OOP Brno Žabovřesky ke spáchání trestných činů, objasněnost činila 39,62 %. V porovnání s rokem 1999 došlo k poklesu počtu trestných činů (3154 / objasněnost 37,16 %). Zpráva o bezpečnostní situacii za měsíc leden 2001 V tomto měsíci došlo na území MČ Brno Jundrov ke spáchání 11 trestných činů a to: 1x odcizení vozidla 1x poškození vozidla 1x vloupání do stánku 1x podvod 1x odcizení materiálu ze stavby 1x vloupání do dílny 5x ostatní tr. činnost Ze závažných případů uvádím: V době od 15 hodin dne do 6.30 hodin poškodil neznámý pachatel lak levých zadních dveří vozidla Škoda Fabia na ulici Dubové. Majiteli způsobil škodu za 5 000,- Kč. Dne v nočních hodinách neznámý pachatel odcizil osobní motorové vozidlo Škoda Octavia na ulici Jasanové. Vznikla škoda ve výši ,- Kč. V období mezi a neznámý pachatel vypáčil vstupní dveře do chaty v Jundrově, kde odcizil radiopřijímač a svítilnu. Způsobil majiteli škodu ve výši 5 200,- Kč. npor. Mgr.Bc. Libor Gric vedoucí OOP Brno-Žabovřesky ŠKOLA Soukromá vysoká škola Letos poprvé se lze hlásit na soukromou vysokou školu v Brně. Ministerstvo školství v těchto dnech udělilo souhlas k působení Akademie Sting, která se tak stala první neuniverzitní soukromou školou v Brně. Ta nabízí bakalářské studijní obory zdaňování, finanční kontrola, organizace a řízení malých a středních firem. Zájemci si mohou vybrat mezi formou prezenční i kombinovanou, která umožňuje studium při zaměstnání.. Studium je tříleté a úspěšní absolventi budou mít právo užívat titul bakalář. Při snaze o rozvoj Jundrova po všech stránkách, tedy nejen v oblasti zlepšování životního prostředí a materiálních podmínek života občanů, snaží se ÚMČ i o rozvoj v oblasti vzdělávání a školství. Proto Rada městské části podpořila projekt vzniku neuniverzitní vysoké školy, podaný docentem Sadovským, ředitelem Soukromé vyšší odborné školy daňového poradenství STING, která sídlí v ulici Stromovka 1. Tento projekt bakalářských vysokoškolských studijních programů prošel v závěru roku 2000 náročným řízením před Akreditační komisí MŠMT a po souhlasném vyjádření této komise udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy státní souhlas působit nově vzniklému subjektu AKADE- MIE STING jako soukromá vysoká škola. Akademie Sting, o.p.s. obdržela Rozhodnutí MŠMT o udělení státního souhlasu dne a zahájila tak vzdělávací činnost ve třech akreditovaných bakalářských studijních oborech: Zdaňování, Finanční kontrola a Organizace a řízení malých a středních firem. V osnovách studia všech oborů jsou předměty ekonomické (ekonomie, management, marketing), předměty účetní (jednoduché a podvojné účetnictví), daňové (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, sociální a zdravotní pojištění), právní (právo obchodní, občanské, pracovní, správa daní a poplatků), matematické (statistika, pojistná matematika, operační výzkum), odborná terminologie v jazyku anglickém, německém nebo ruském, předmět informatika a další. První akademický studijní rok bude zahájen v září Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce a zkoušky z hlavních předmětů. Úspěšný absolvent studia všech uvedených oborů má právo užívat titul bakalář" (ve zkratce Bc." před jménem). Studijní obor Zdaňování představuje teoretickou i praktickou přípravu specialistů na daně, účetnictví a právo, kteří se uplatní v soukromé i státní sféře ve funkci ekonoma firmy, prokuristy firmy, účetního poradce nebo kteří mohou po složení zkoušek před Komisí daňových poradců ČR působit jako daňoví poradci. Studium je tříleté ve formě prezenční (denní docházení do školy) i ve formě kombinované (obdoba dálkového studia - 10 čtyřdenních soustředění ročně). Studijní obor Finanční kontrola je zaměřen na teoretickou i praktickou přípravu specialistů ekonomických a kontrolních útvarů státní správy a samosprávy měst a obcí. Tříleté studium je organizováno opět ve formě prezenční i kombinované. Studijní obor Organizace a řízení malých a středních firem je určen zejména podnikatelům, kteří se chtějí co nejlépe orientovat v účetnictví, daních a právu a zdokonalit tak organizaci a řízení své firmy. Tříleté studium tohoto oboru probíhá pouze ve formě kombinované. Podmínkou pro přijetí do prezenční formy studia je složení přijímací zkoušky, obsahující test logického myšlení, obecných ekonomických znalostí, diktát z českého jazyka, test ze zvoleného cizího jazyka a psychologický test. Pro přijetí do kombinované formy studia není vypsána přijímací zkouška, nutnými podmínkami k přijetí je však tříletá praxe, podání návrhu na téma bakalářské práce a zajištění vlastní praxe po dobu studia. Přihlášky ke studiu na vysoké škole mohou zájemci podávat na tiskopisu SEVT, případně mohou získat podrobné informace na telefonním čísle , mobil , na úřední desce v budově školy Stromovka 1 nebo na internetové adrese První uzávěrka přihlášek je Správní rada Akademie Sting jmenovala dne rektora této vysoké školy, kterým se stal Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Rektor jmenoval do funkce prorektora Mgr. Arnošta Riesnera a do funkce kvestora Věru Sadovskou. Stg PODùKOVÁNÍ Naše ZŠ Jasanová pořádá různé kulturní akce, např. vánoční besídky, besídky ke Dni

5 matek a divadelní představení. Tentokrát se chystáme na výchovný koncert, který nám přiblíží hudbu různých období i žánrů. Jsme velmi rádi, že zřizovatel, MČ Brno Jundrov, nám umožňuje k těmto příležitostem zdarma zapůjčit sál v Kulturním centru Svratka. Touto cestou mu děkujeme. Mgr. Jana Svobodová, učitelka Zápis do 1.třídy Dne a proběhl na naší škole zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2001/2002. Dostavilo se 31 dětí, z toho 16 dívek a 15 chlapců. Už před druhou hodinou přicházely děti v doprovodu maminek, tatínků a babiček svátečně oblečené a slavnostně naladěné k zápisu. Tréma a strach? Kdepak! Snad jen počáteční ostych při navazování kontaktů. Ale já školu přece znám, byl jsem tady nedávno se svou paní učitelkou ze školky. A počítat pastelky? Poznávat barvičky? To dávno umím, umím i básničky, písničky, hádanky, kreslit obrázky, dokonce i jedničku už poznám!" A tak jsme se nestačili divit, jak jsou děti šikovné, co všechno už dovedou.vždyť půl roku uplyne jako voda! H U D E B N Í Š K O L A Y A M A H A Zdeňka Řiháková VÁNOČNÍ 2. KONCERT se konal 12. prosince v kinû Svratka..PosluchaãÛm v zaplnûném sále pfiinesl pfiíjemn hudební záïitek. Moderní nápaditá aranïmá znám ch i ménû znám ch koled, které uãitel H YAMAHA, populární brnûnsk hudebník Petr Dvorník ije" ÏákÛm na míru, potû ilo srdce muzikanta i laika. Dûti od nejmen ích aï po ãleny kapely YAMAHA POLBAND hrály a zpívaly s chutí a daly tak rodiãûm ten nejhezãí vánoãní dárek. Poprvé se mûli posluchaãi moïnost pfiesvûdãit o poãínající, ale zfiejmû perspektivní spolupráci mezi Yamahou a studenty Anglického gymnázia. Podûkování patfií vedení radnice, zejména panu starostovi za vstfiícn pfiístup pfii pofiádání této akce. Dagmar Nejedlá CO P IPRAVUJE ROZMAR NEK ( úterý) od do hod - BAREVNÁ ROMANCE - jarní mechové aranžování nejen do misek a rámečků. S sebou: přezůvky, nádobu, rámeček (možno u nás i koupit), tácek apod., mech, kamínky a mušle, příp. sušené rostliny. V ceně (90,- Kč) je aranžovací hmota a vazačský materiál, sušené květiny, literatura pro inspiraci, zapůjčení nářadí a pomůcek pro práci (středa) od hod - PTÁCI VE MĚSTĚ" - přednáška Doc. Karla Hudce, významného českého ornitologa. Vstupné dobrovolné ( středa) od do MAŠ- KARNÍ BÁL - v prostorách soukromé základní školy na Rozmarýnové ul..- živá hudba, taneční vystoupení, hry a soutěže pro děti, které přijdou v maskách. S sebou - vstupné 20,- Kč, přezůvky (na Zelený čtvrtek Velikonoční prázdniny) od do hod - VELIKONOCE NA ROZMARÝNKU : VELIKONOČNÍ DÍLNY - pečení jidášů, zdobení kraslic, předení na kolovrátku, práce s vrbovým proutím, výroba Mořeny, lidové zvyky a tradice, O KULIČKOVÉHO KRÁLE" - turnaj v kuličkách na hřišti, polední přestávka (sníte si vlastní svačinu, čaj bude k dispozici), PASOVÁNÍ KULIČKOVÉHO KRÁLE - předání cen vítězům, VYNÁŠENÍ MOŘENY - vynášení Mořeny do řeky Svratky S sebou: 25,- Kč, přezůvky, 3 a více vajíček, kuličky!!!! Vyhlašujeme soutěž O NEJKRÁSNĚJŠÍ A NEJVTIPNĚJŠÍ KRASLICI"!!! předem si můžete připravit nebo ve čtvrtek u nás vyrobit kraslici, kterou nejpozději do pátku zařadíte do naší soutěže. Kraslice vystavíme na Rozmarýnku a v sobotu , při oslavách Dne Země, dětská porota vyhodnotí nejlepší výtvory a vyhlásí vítěze, kteří budou odměněni věcnými cenami (sobota) od do hod - DEN ZEMĚ - den plný vzrušení : přírodovědná stezka z Pisárek do Jundrova, plavba na raftech po řece Svratce, soutěže a hry na hříšti a za pěkného počasí START BALÓNU. V náhradním termínu přednáška Ing. Romana ZAJÍČKA : PERU Podrobnosti o všech plánovaných akcích získáte na Rozmarýnku (tel ). SPOLEČENSKÁ KRONIKA Jubilanti V souvislostí s akcí Sčítání lidu " se velmi často vyskytují nejrůznější názory na obsah informací, které je občan povinen sčítacímu komisaři na sebe prozradit, do jaké míry je vůbec určitý typ otázek přípustný a v neposlední řadě, jaká je jistota, že osobní údaje respondenta nebudou zneužity. Za otevření diskuse na toto téma může zákon 101/2000, který nabyl účinnosti 1. června 2000 a je uváděn jako zákon o ochraně osobních údajů..". Přesto, že na celostátní úrovni převažuje názor, že ochrana údajů patří mezi zaručená práva a jejich nedotknutelnost by měla být pečlivě střežena, v Jundrově je slyšet hlas mínění opačného. Oblíbenou stránkou zpravodaje "Jundrov" je Společenská kronika s blahopřáním k významným životním jubileím. Služba tohoto typu byla oceňována zejména u seniorů a v rodinném okruhu jubilantů. Mimo velmi krátkého upozornění na tuto skutečnost ve zpravodaji, městská část Brno Jundrov vyčlenila ze svého rozpočtu něco prostředků, ze kterých pak byly financovány tyto drobné pozornosti, které prostřednictvím sociální komise byly s blahopřáním osobně doručovány jubilantům. Celá věc měla vadu na kráse v tom, že po stránce aktualizace informací o jubilantech závisela na zdrojích z úřadu městské části. V souvislosti s přijatým zákonem "O ochraně osobních údajů ", jsou osobní data obyvatel podrobena zvláštnímu režimu nakládání a pro jiná než zákonem vymezená použití pro veřejnost nepřístupná. Obdobný režim se vztahuje i na matriční záznamy novorozenců. Postesknutí seniorů, že už to není co to bývalo, nevyplývá z nezájmu obce finančně podporovat činnost klubu seniorů, ale z toho, že dřívější praxe využití (v dnešní terminologii zneužití) databázových informací je nepřípustná a s novou formou, která by nekolidovala se zákonem, zatím nikdo nepřišel. taj.

6 kulturní centrum SVRATKA KINO SVRATKA únor čt 9.30 Lazebník sibiřský Rus/Fr./It./ČR, od 12-ti let velkofilm pá Pravidla moštárny USA, od 15-ti let drama so Pravidla moštárny USA, od 15let drama so Dinosaurus, USA příst,česká verze animovaný film ne Dinosaurus, USA příst.česká verze animovaný film FILMOVÝ KLUB: st Aberdeen, Norsko/VB,od 15-ti let, psych.road movie KINO SVRATKA březen čt Můj soused zabiják USA, od 12-ti let krimikomedie 2.3. pá Můj soused zabiják USA, od 12-ti let krimikomedie 3.3. so Můj soused zabiják USA, od 12-ti let krimikomedie 3.3. so Pohádky pro nejmenší (O zlaté rybce, O líném Honzovi, O bílé princezně, Myška jde blahopřát, Myška a autíčko, Mikeš čaruje) 8.3. čt Trosečník USA, od 12-ti let drama 9.3. pá Trosečník USA, od 12-ti let drama so Trosečník USA, od 12-ti let drama so Pohádky pro nejmenší (Červená Karkulka, Jak si pejsek s kočičkou dělali dort, Krásná Vasilisa, Ježek v mlze, Cvrček a housličky) čt Darebáčci USA, příst.krimikomedie (režie W.Allen) pá Darebáčci USA, příst.krimikomedie (režie W.Allen) so Darebáčci USA, příst.krimikomedie (režie W.Allen) so Myšák Stuart Little USA, dabing rod.film po Kytice ČR, příst. poetický horor út Kytice ČR, příst. poetický horor čt Vyvolený USA, příst. fantastický thriller pá Vyvolený USA, příst. fantastický thriller so Vyvolený USA, příst. fantastický thriller so Pohádky pro nejmenší (Pasáček vepřů, Hloupý vlk, Jak šlo vejce na vandr, Jak jedli vtipnou kaši, Pohádka o klikotoči, Pohádka o kozlu Kokešovi) čt Klub sráčů VB od 15-ti let komedie pá Klub sráčů VB od 15-ti let komedie so Klub sráčů VB, od 15-ti lett komedie so Pohádky pro nejmenší (Rusalka Hupsalka, Nazdar kedlubny, Krtek fotografem, Mikeš na pouti, Mistr Myš, Dorotka a zpěvák, Smolíček) FILMOVÝ KLUB: 6.3. út Cesta samuraje USA/Jap./Fr./SRN,od 18-ti let krimifilm 7.3. st Cesta samuraje USA/Jap./Fr./SRN,od 18-ti let krimifilm út Pornografický vztah Bel/Fr/Luc/Švýc.,od 15-ti let milost.příběh st Pornografický vztah Bel/Fr/Luc/Švýc.,od 15-ti let milost.příběh Kulturní centrum Svratka ne v hod. Jak se Honza naučil bát Divadlo Trakař Praha BEDRUŇKA Amatérské loutkové divadlo při salesiánské oratoři Salesiánská oratoř, Foerstrova 2, Brno-Žabovřesky v představení pro děti 4-10 let Kubova důra v hodin O princi Rozmarýnovi v hodin Kašpárek a drak Poji Èovna Triglav jediná brnûnská" Zajímáme se za obyvatele na eho mûsta také o to, která firma má sídlo v Brnû. Vedou nás k tomu pochopitelné dûvody. âást daní, které odvádûjí spoleãnosti sídlící v Brnû, se dostávají do rozpoãtu mûsta a jsou vynakládány ve prospûch obyvatel. Dále vytváfiejí tyto spoleãnosti pracovní místa. Proto jsme se zajímali o novû vzniklou poji Èovnu Triglav, která sídlí v centru Brna v budovû na Novobranské ulici. Na i zástupci se zúãastnili tiskové konference pofiádané touto poji Èovnou 31. ledna k pfiíleïitosti zahájení ãinnosti poji Èovny Triglav v âeské republice. Generálního fieditele Ing. Václava Stixe jsme poznali jiï dfiíve, kdy vybudoval velmi úspû nou Moravskoslezskou Kooperativu, která byla dfiíve skuteãnû moravskou. Na tiskové konferenci Ing. Stix fiekl, Ïe si je vûdom tûï í situace na trhu neï byla dfiíve, ale Ïe spolu s t mem sv ch spolupracovníkû je odhodlan vybudovat opût silnou poji Èovnu, která i kdyï bude pûsobit v celé republice, bude mít své sídlo v Brnû. Zeptali jsme se na vznik názvu poji Èovny Triglav. Generální fieditel Stix nám sdûlil, Ïe Triglav je nejvût í poji Èovna ve Slovinsku a ta je jedin m akcionáfiem nového ústavu v Brnû. Kromû toho je také Triglav nejvy í hora Julsk ch Alp. Na na i otázku, zda je jiï moïné pojistit se u Triglavu nám Ing. Stix fiekl: Pochopitelnû. Jsme pfiipraveni pojistit jak koliv majetek obãanû, ale ipodnikatelû ãi velk ch prûmyslov ch podnikû.. V prûbûhu února otevfieme v na í budovû generálního fieditelství na Novobranské prodejní pfiepáïku, kde budeme poskytovat velmi kvalitní poji Èovací sluïby. Ale jiï dnes je moïné nav tívit na e pracovníky v budovû centrály v dobû od 8,00 do 16,00 nebo v jiné pfiedem dohodnuté dobû a poji tûní mûïe b t uzavfieno. To je, co se t ká majetku a odpovûdnosti. Ve druhém pololetí leto ního roku bude zaloïena a zaãne pûsobit i Ïivotní poji Èovna Triglav, a bude tedy moïné pokr t potfieby klientû i v oblasti Ïivotního poji tûní." Dále nám generální fieditel Stix sdûlil, Ïe poji Èovna Triglav je velmi dobfie zaji tûna u nejvût í svûtové zaji Èovny Münchener Rü. Je to vlastnû poji tûní poji Èovny a zaruãuje, Ïe v pfiípadû jakkoli vysoké kody bude závazek poji Èovny Triglav pfievzat pojistnou smlouvou fiádnû klientûm vyplacen. Na na i otázku zda poji Èovna Triglav vytvofií je tû nûjaké dal í pracovní pfiíleïitosti v Brnû reagoval Ing. Stix okamïitû: Ale jistû! A dokonce nám mûïete v znamnou mûrou pomoci. Hledáme spolupracovníky, ktefií zpoãátku mohou pûsobit externû mají moïnost zcela podle své vûle zajistit si tfieba slu n pfiiv dûlek k dûchodu a nebo se vûnovat ãinnosti poji Èovacího poradce naplno. Je zde moïnost velmi lukrativních provizí. ProkáÏe-li ná spolupracovník své schopnosti, má moïnost pracovní kariéry u Triglav poji Èovny." Zeptali jsme se tedy, kde se mohou na i ãtenáfii hlásit, pokud budou mít zájem spolupracovat s poji Èovnou. Obchod a marketing zaji Èuje u na í poji Èovny pan Petr Martínek. Je moïné se pfiihlásit písemnû nebo osobnû na na í adrese: Triglav poji Èovna, a. s., Novobranská 1, Brno. Také je moïné domluvit se pfiedbûïnû telefonicky na ãíslech uveden ch ve Zlat ch stránkách. Tû íme se na v echny, ktefií chtûjí spojit svou budoucnost s poji Èovnou Triglav," fiekl generální fieditel Stix. O dal ím v voji na í brnûnské poji Èovny budeme i nadále informovat na e ãtenáfie.

7 Speciální matefiská kola pro tûlesnû postiïené Kociánka Brno Královo Pole nabízí: denní, t denní a celoroãní pobyt dûtem s postiïením pohybov m zajistí péãi: (ve spolupráci s ÚSP) zdravotní, rehabilitaãní logopedickou, psychologickou v chovnû-vzdûlávací pod vedením spec. pedagogû sociálnû právní poradenství Telefon: 05 / / kl. 247 BEZPLATNÁ PORADNA SVAZU DÒCHODCÒ âr v Brnû na âernopolní 3 bude kaïdé pondûlí od do hodin. RovnûÏ tak kaïdé úter od 8,00 do 13,00 hodin. Telefon: 05 / OZNÁMENÍ: V souvislosti s ukonãením ãinnosti na Jo tové 8 k dojde k soustfiedûní ve keré práce sekretariátu a právní poradny Svazu dûchodcû âr Brno, do sekretariátu na âernopolní 3. Jak bude práce organizována? V pondûlí od 8 do 12 hodin se budou nadále prodávat zájezdy. V roce 2001 se zaãnou prodávat od 19. února na I. pololetí. Od 13 do 17 hodin bude pracovat bezplatná poradna pro dûchodce. Dostanete koupit i Brnûnsk senior. V úter od 8 do 13 hodin bude opût pracovat poradna pro dûchodce. Od 8 do 12 hodin se budou projednávat bytové záleïitosti. Od 9 hodin dle potfieby problematika dûchodû. Dostanete koupit i Brnûnsk senior. Ve stfiedu od 8 do 15 hodin si mûïete koupit ãlenské známky, vydávají se nové legitimace, mûïete zaplatit pfiedplatné na Brnûnského seniora nebo si jej koupit. Od 9 do 12 hodin si mûïete vyfie it otázky spojené s pfiipoji tûním. Spojení na sekretariát je tramvají ã. 3, 5, 11 zastávka u Dûtské nemocnice. Od zastávky jdete 50 metrû dolû na âernopolní ulici smûrem k Francouzské ulici. Je to ãtvrt dûm od zastávky. (ZvoÀte!) V STAVA Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin a JiÏní Afrika ráj sukulentû objektivem V stava se koná v Kongresovém centru Brno, V stavi tû 1. Pfiístupná je ze zastávky V stavi tû - tram. linky ã.1. Parkovat lze na ulici Hlinky ãi pfied BVV. Otevfieno bude od do dennû od do hodin. V stava bude zahájena vernisáïí v hodin, na kterou jste srdeãnû zváni. Sukulenty jsou pou tní rostliny, které ve sv ch listech ãi stoncích hromadí zásoby vody. Jsou mràavé, bizardních tvarû a velmi mnoho vydrïí. Na 300 m 2 bude tentokráte vystaveno cca 180 exponátû. Vût ina exponátû je miniaturním svûtem z mnoha sukulentních rostlin sesázen ch v nádobách a skalkách z opracovaného pfiírodního kamene. Poãet pouïit ch druhû rostlin se blíïí tisícovce. Novinkou v stavy bude i cca 50 zvût enin fotek sukulentû doma v pfiírodû v JiÏní Africe. Pfiijìte, kytiãky se na Vás tû í! Pro tuto v stavu se podafiilo sehnat i nûco prázdn ch kamenn ch misek na prodej. K mání budou téï modelované misky a skalky z keramiky, pfiímo dûlané pro potfieby sukulentních rostlin. Nebudou chybût ani levné rostliny v kvûtináãcích. Pro notorické sukulentáfie bude i nûco nov ch druhû. Lidové vstupné ãiní pouhopouh ch 30,- Kã pro dospûlé, 15,- Kã pro dûti, studenty a dûchodce, 10,- Kã pro kolní exkurze.

8 INZERCE Koupím pozemek, zahradu ãi nemovitost v k.ú. Jundrov + Komín. Kontakt: , Hledám k pronájmu garáï nebo koupím v Jundrovû nebo blízkém okolí platím pfiedem hotovû. Tel.: Hledám hodnou paní na obãasné pohlídání malého pejska. Tel.: Pronajmu garáï na ul. Nálepkové. Tel.: v COUNTRY BÁL v rest. Hvûzda (U zool.zahrady). Hrají Draci, tanãí Virginia. Vstup. 80 Kã v pfiedprodeji v KIC, Bûhounská ul. a Green shop, âeská 11, na místû 90 Kã. Nostalgie POH EBNICTVÍ NOSTALGIE S.R.O. Dovolujeme si informovat obãany, Ïe byla otevfiena provozovna pohfiebnictví Nostalgie na Nám. 28. dubna ã.25 v Brnû Bystrci Ve chvílích nejtûï ích, kdy Vás opustí ten, kdo byl Vám nejbliï í, Vám rádi poradíme a pomûïeme zajistit v e potfiebné, aby odchod Va eho nejbliï ího byl dûstojn. kremaãní obfiad pohfieb do zemû kvûtinové dary tisk parte hudba v obfiadní síni rozptyl knûze nebo fieãníka tisk smuteãních stuh matriku úmrtní list dechovou hudbu Provozní doba: hodin Telefon: 05 / , mobil: MoÏnost parkování pfied provozovnou. KOSMETIKA efiíková 28, Brno Jundrov Tel.: 05 / Mob.: NABÍZÍ: o etfiení dle potfieb Va í pleti speciální kûry Retinol, Q -10, 100% kolagen, ãajovník, mofiské fiasy, vitamíny a dal í mikromasáï oãního okolí lymfodrenáï akupresura barvení fias, oboãí trvalá na fiasy zábaly rukou epilace l tka á 70,-Kã poradenská sluïba individuální pfiístup ke kaïdé zákaznici Pracuji s kvalitním materiálem dle nejnovûj ích poznatkû. Na Va i náv tûvu se tû í Mirka StaÀková Nabízí moïnost nové kariéry Triglav poji Èovna, a.s. zahájila ãinnost na ãeském pojistném trhu. Navazuje na stoletou tradici a velmi úspû né pûsobení poji Èovny Triglav ve Slovinsku. Pfiiná í novou kvalitu do oblasti sluïeb. V této dobû zahajuje poji Èovna Triglav v stavbu obchodní sítû a dává anci nového uplatnûní a nadprûmûrn ch v dûlkû. Hledáme vytrvalé a pilné spolupracovníky na pozice Dûtské tábory Léto pro 2 18 let NABÍDKU ZA LEME Tel.: 05 / POJI ËOVACÍ AGENT / PORADCE: PÛsobení jako OSVâ v dûlek neomezen. Také moïnost pfiiv dûlku k jinému pfiíjmu externû. Praxi v oboru Vám zohledníme v provizním systému! Pfiihlá ky zasílejte na adresu: Triglav poji Èovna, a.s., Novobranská 1, Brno Folklorní sdruïení JÁNO ÍK Brno Vojensk umûleck soubor ONDRÁ Brno Vás srdeãnû zvou na VIII. REPREZENTAâNÍ PLES Sobota 17. bfiezna 2001 v 19, 30 hodin v areálu Kongresového centra Brno, V stavi tû 1, Brno Vstupné 300,- Kã V cenû slosovatelné vstupenky s místenkou je zahrnuta veãefie a nápoj. Hrají: Panorama band, Severka, cimbálová muzika VUS Ondrá Brno Administrace a inzerce: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, BRNO, tel.: , Redakční kolektiv: Rada MČ. Pověřený redaktor B. Holčák, technická spolupráce Blanka Havelková. Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Liberecký inspektorát PROTOKOL

Liberecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-58/09-08 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná Zápis z jednání 16. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve středu 28.11.2012 od 10,00 hodin v kanceláři Svazku měst a obcí Rakovnicka, Husovo náměstí 255, Rakovník Přítomni členové rady

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ Zastupitelstvo města Březnice schválilo a vydalo dne 10.12.2013 v souladu s ust. 10, 35

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2011/12 začíná 1.9.2011 a končí

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE

OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 12. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 23.1. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 802/1 (část), 776/7

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád)

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Rada města Nový Bydžov se na svém zasedání dne. usnesením č. usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: ,

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: , Obec Andělská Hora IČ: 00573175, Andělská Hora 18, 364 71, pošta Bochov tel.: 359807901, e-mail: podatelna@andelskahora.cz Zápis z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce Andělská Hora, které se uskutečnilo

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Přítomni: Ověřovatelé: dle prezenční listiny P. Krotil, J. Frolík Návrhová komise: Ing. K. Hagel, Š. Fořtová

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS ze 43. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Omluveni: Irena Koláčná, místostarostka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Provozní řád městských parkovišť v Rokycanech účinnost od 1. prosince 2016 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Základní ustanovení Parkování

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Lány schválilo na svém zasedání dne 16.6.2008 v souladu s ust.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z.s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z.s. Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z.s. Článek I Základní ustanovení 1. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z. s. (dále jen Spolek ) je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Obsah ČÁST

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov

Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014) Termín konání zasedání: 31. října 2012 od 18:30 hod. jednání v kanceláři starostky MČ

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Rada města Sezemice podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento Statut komisí Rady města

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č.1 Technický bod Výpis

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O o provádění svozu zahradního odpadu mobilním kontejnerem /uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen o. z. )/ OBJEDNATEL: Statutární

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.18. z jednání dopravní a bezpečnostní komise, konaného dne ÚMČ Praha 11, zasedací místnost "C"

Městská část Praha 11. Zápis č.18. z jednání dopravní a bezpečnostní komise, konaného dne ÚMČ Praha 11, zasedací místnost C Městská část Praha 11 Zápis č.18 z jednání dopravní a bezpečnostní komise, konaného dne 08.12.2016 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: Usnášeníschopnost: Datum příštího jednání: Místo

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI U s n e s e n í z 99. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více