ROČNÍK 11/ Č.1 / 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 11/ Č.1 / 2001"

Transkript

1 ROČNÍK 11/ Č.1 / 2001 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - JUNDROV Z OBCE Tělocvična konečně otevřena V pátek 5. ledna v 9,00 h. dopoledne nadešel okamžik, na který řada z nás netrpělivě čekala. Za přítomnosti čestných hostů, v čele s 1. náměstkem primátora města Brna Ing. Rostislavem Slavotínkem, členů místního zastupitelstva, jundrovských občanů, pedagogů i žáků školy, byla přestřižením pásky znovu otevřena tělocvična Základní školy na Jasanové. Slavnostním aktem, který zahrnoval krátké projevy hostů, gymnastická vystoupení žáků i soutěže ve floorballu mezi žáky základních škol Jasanová, Hroznová a z Rozdrojovic, se tělocvična po více jak 1 a půl leté odstávce vrátila zpět do užívání školy. Zrušení jejího provozování bylo vyvoláno zjištěním havarijního stavu stropu pod podlahou tělocvičny v říjnu Všem přítomným byla představena v nové upravené podobě nejen na venkovní části, ale převážně ve vnitřním řešení. Při její opravě byl kladen důraz na čistotu provedení s novým barevným provedením, bezpečností pohybu všech věkových skupin, které budou tento objekt využívat. Z vnitřních stěn byly odstraněny všechny prvky, které by mohly být zdrojem zranění. Stěny byly obloženy do výšky 2 m pryží s dekoračním kobercem, všechna okna i výplně dveří byly opatřeny bezpečnostním sklem. Navíc budou chráněna ochrannou sítí, která bude dodatečně instalována. Změnu doznala i konstrukce sportovní podlahy, která je řešena systémem kombinace plošně pružícího roštu s nalepeným bodově pružícím bezúdržbovým kobercem Grafol. Postup opravy včetně výběrového řízení na dodavatele byl připravován tak, aby opravená tělocvična v dnešní podobě byla škole předána již do 20. srpna minulého roku. Nešťastný výběr zhotovitele způsobil, že došlo k několikaměsíčnímu skluzu s odstoupením městské části od části původní smlouvy. Dokončování vnitřních prací bylo prováděno již novými dodavateli s vedením stavby z úrovně MČ. Penalizace původního zhotovitele za pozdní předání stavby ve výši téměř čtvrt miliónu korun nebyla odpovídající kompenzací za půlroční skluz ve znovuotevření tělocvičny. Celkové finanční náklady na opravu tělocvičny ve výši cca 3 mil. Kč přesáhly možnosti městské části. O finanční pomoc bylo požádáno město Brno, které se na této opravě podílelo částkou ve výši 1,8 mil. Kč z havarijního fondu města. Při opravě tělocvičny bylo spolupracováno s mnoha jundrovskými občany, pracovníky školy, kteří nezištně přispěli radou, pomáhali řešit barevné řešení tělocvičny, realizovali drobné řemeslné práce, jejichž provedení bylo podmínkou pro pokračování navazujících prací. Využívám této příležitosti, abych jim alespoň touto cestou za pomoc poděkoval. Symbolicky předaný klíč od tělocvičny během jejího slavnostního otevření řediteli základní školy byl i výrazem podpory využívání tohoto sportovního zařízení nejen pro potřebu školy, ale i pro sportovní vyžití široké jundrovské veřejnosti. Jiří Komůrka, starosta ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD se chystá na jednu z nejvýznamnějších statistických činností Sčítání má bohatou historii. Letošní, které proběhne podle zákona č. 158/1999 Sb., je již osmé v pořadí od vzniku samostatného Československa v roce 1918 a první po vzniku samostatné České republiky. Jedinou přetržkou v pravidelných, zhruba desetiletých intervalech konání sčítání bylo pouze období fašistické okupace naší republiky. Základy moderního sčítání však byly položeny mnohem dříve, již sčítání z let 1857 a zejména pak 1869 obsahují náznaky moderních atributů sčítání (navazují na dřívější soupisy obyvatel a zejména na tzv. konskripce od poloviny 18. století). Naše společnost dodnes s jistou pýchou požívá územně porovnatelné údaje o počtu obyvatel a domovním fondu podle obcí a jejich částí z druhé poloviny 19. století. Kdy proběhne sčítání? Sčítání se uskuteční podle stavu o půlnoci z 28. února na 1. března letošního roku. Kdo bude sčítán? Sčítání podléhají všechny osoby, které budou v rozhodný okamžik sčítání přítomny na území České republiky. U osob, které nemají trvalý či dlouhodobý pobyt na našem území, se bude zjišťovat pouze jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, druh pobytu â.obvodu Popis obvodu Sãítací komisafi revizor 289,290,291 Veslafiská (s)+(l)+ chaty, Jasanová 28 Ptáãník Jan 292 Veslafiská (s)+(l), V Luzích, Kopretinová Havelka Jifií Horáková 293,297 Nálepkova (l), Gellnerova, efiíková, Ol ová, Rozmar nová 4, Sosnová 2bc + chaty Loskot Petr Marie 294 Nálepkova (s), Jedlová, Lelkova, Optátova, PivoÀková Vy inská Vûra 295 Nálepkova (s), Lelkova (l), Stromovka, Bfiezová, Smrãková Horák Pavel 286,287,288 Veslafiská (s)+(l) V ina, Pisárecká 4 + chaty Pavelka Martin 296,306 Nálepkova, Tyr ovo n., Osiková (l), efiíková 65, Sosnová 13,11a, Bfiezová + chaty Horák Petr Poláãek 298 Dubová Hemerka Ivo, Ing. Jan, Ing. 299, 300 Bfiezová 62-70,74, , Dubová 2, 25, Pod Holednou 23 + chaty TvarÛÏek Libor 301 Dubová 1-11 Poláãek Milan,DiS 302 Jasanová (s) + chaty Kleãková Radmila 303 Jasanová 4-14(s) + chaty KomÛrka Jakub Mitysková 304 Sosnová, efiíková (l) Trávníãková Marta Helena 305 Osiková (s), efiíková (s), Sosnová, Modfiínová Prokopová Karolína

2 a státní občanství. Kromě toho budou sečteny všechny obydlené i neobydlené domy a všechny byty. Jak se bude sčítat? Sčítání bude probíhat stejně jako v minulosti formou sebesčítání. Každý občan dostane v době od do od sčítacího komisaře tiskopisy, které sám vyplní. Za dočasně nepřítomné osoby vyplní tiskopis jiná osoba z domácnosti (zařízení). Za nezletilou osobu vyplní údaje její zákonný zástupce, za osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům pak její opatrovník. Při návštěvě poskytne sčítací komisař základní informace ke správnému vyplnění a rovněž si domluví termín další návštěvy, kdy přijde vyplněné tiskopisy vyzvednout. V případě obtíží při vyplňování sčítacích tiskopisů může být na požádání sčítací komisař nápomocen. Kdo bude sčítat? Sčítání budou provádět sčítací komisaři, kteří budou na návrhy obecních úřadů (úřadů městských částí) jmenováni Českým statistickým úřadem. Sčítací komisař se bude při výkonu své funkce prokazovat průkazem sčítacího komisaře a občanským průkazem. Úplný seznam je v tabulce na první straně. Jak je zabezpečena ochrana dat? Záruka ochrany individuálních údajů je nedílnou součástí sčítání, je stanovena zákonem. Mezi hlavní principy ochrany dat patří povinnost mlčenlivosti stvrzená slibem všech osob, které se při zpracování s údaji seznámí.. Za porušení slibu mlčenlivosti se ukládá pokuta do výše 200 tisíc korun. K dalším principům ochrany individuálních dat patří evidence všech osob, které přijdou do styku se sčítacími tiskopisy, přísný režim ochrany pracoviště a ochrana dat při samotném zpracování výsledků údaje o jménu a příjmení sčítané osoby nevstupují do zpracování, nebudou zaznamenány na elektronickém nosiči ani ukládány v počítačových databázích. Po zpracování budou sčítací tiskopisy skartovány. Jaké je využití výsledků? Bohaté výsledky sčítání slouží nejen pro hodnocení dlouhodobého vývoje naší země a pro mezinárodní porovnání, ale zejména pro potřeby výzkumných ústavů, škol, zdravotnictví, řízení bytové výstavby, dopravy, obcí a široké veřejnosti. První předběžné výsledky za vybrané ukazatele budou zpracovány do konce června 2001, základní zpracování definitivních výsledků bude ukončeno v roce Z materíálu ČSÚ Noãní spoje do Jundrova Naši čtenáři jsou pravidelně informováni o dopravní politice města Brna a o případném dopadu na městskou část Jundrov. V živé paměti z této doby zajisté zůstávají mediální přestřelky mezi MF Dnes, kdy se v souvislosti s aktualizovaným projektem hromadné dopravy (aktualizace k ) objevovaly názory (převážně mimojundrovských obyvatel), že nečinnost samosprávy v zavádění nočních spojů je zarážející.. Město Brno, motivované možností úspor provozních nákladů Dopravního podniku města Brna, podpořilo zřízení nočních linek autobusů serie 90 (91, 92,..,). Tyto měly, pokud možno, nahradit ve svých jízdních trasách zrušené noční linky tramvajové. Ve spádové oblasti z České ul. do Bystrce přes Tábor došlo ke zrušení tramvajové linky č. 3, kterou využívali občané Jundrova až k zastávce Jundrovská. Zřízením linek serie 90 nebyla noční dopravní obslužnost Jundrova nikterak dotčena. Pouze se prodloužila docházková vzdálenost z autobusové zastávky na ulici Hlavní v Komíně. S ohledem na připomínky k tomuto projektu ze strany cestujících do Jundrova, byla zkušebně změněna trasa linky č. 92 o závlek do Jundrova s objezdem bloku Veslařská, Optátova a Nálepkova u Piavy. Po příznivém ohlasu na tuto změnu vyvolala novou diskusi na toto téma stížnost obyvatel z dolní části ulice Nálepkovy na neúnosné rušení nočního klidu průjezdy kloubových autobusů v době od do 4.00 h. Hlukové zatížení této, přes den tiché ulice, je navíc povýšeno ztíženým průjezdem díky špatně zaparkovaným automobilům a díky nezodpovědné lidové" tvořivosti některých občanů, kteří zde přemísťují dopravní značení. Přístup jundrovské samosprávy k této problematice nebyl a není jednotný. Jedni zastávají názor, který preferuje maximální dopravní komfort pro početně omezenou skupinu nočních cestujících. Jejich pádným argumentem je vyloučení nočního pohybu chodců v úseku mezi Komínem a Jundrovem. Druhý názor vychází z obecnějšího pohledu na Jundrov, jako na mimořádně klidnou městskou část, kde i štěkokot psa či hluk od chodce působí v noci rušivě. Navíc se v této části nenalézá, kromě místních hospůdek, zařízení s nepřetržitě pracujícím provozem. Výjimečné situace jsou zpravidla řešeny individuálně osobními automobily nebo dražší taxislužbou. 10. zasedání zastupitelstva MČ se touto problematikou znovu zabývalo a přijalo kompromisní řešení. Jeho podstata spočívá v redukci nočních spojů přes Jundrov z 18 na pouhé 4 a to jen ve směru ze středu města do Jundrova. Po odsouhlasení změny Dopravním podnikem města Brna by od do měla linka č. 92 projíždět Jundrovem jen s odjezdy od hlavního nádraží v 23.00, 23.30, 0.00 a 1.00 hod. starosta +tajemník.úmč VydrÏí? Tuto otázku si skoro každodenně pokládám při kontrole výsadby zeleně na prostranství před jundrovskou radnicí. Na podzim minulého roku zde bylo vysazeno dle projektu velké množství druhů pečlivě vybraných druhů okrasných dřevin. Důraz byl kladen na barevné zvýraznění výsadby po celé vegetační období. Součástí výsadby bylo i využití části zastíněné plochy Kulturním centrem Svratka k umístění stínomilovných rostlin, kterou bohužel tvořila 2 místa s rhododendróny. Bezprostředně po jejich výsadbě, ze dne na den, byla celá kolekce 20 ks vzrostlých rostlin odcizena. Náhradní výsadba, u které se delší dobu zdálo, že přežije svérázný zájem některých spoluobčanů, se nenaplnila. Zbývající 2 poslední kusy z 20 jsou toho dokladem. Protože jaro zatím jen nesměle klepe na dveře a zahrádkářská sezóna nenabrala plné otáčky, jsem k osudu zbývajících rostlin pesimistou. Další způsob poškozování výsadby je ze strany některých majitelů psů, kteří ji považují za výběh. Tento zkreslený náhled na využívání nově založených záhonů je provázen nejen produkcí odpudivých exkremetů, ale i rozhrabáváním mulčovací kůry a poškozováním některých drobných rostlin. Toto sdělení z mé strany se zpozdilo, protože jsem jej nechtěl učinil v předvánočním čase, kdy bylo aktuální. Z jednoho prostého důvodu. Jsem přesvědčen, že v této době si slušní lidé nezaslouží tak špatné zprávy. Dovoluji si touto cestou požádat všechny občany, kterým se výsadba líbí, a podporují její zachování, aby i napomenutím dotčených spoluobčanů přispěli k civilizovanosti jejich chování. Jiří Komůrka, starosta ZE ZASTUPITELSTVA 9. zasedání schválilo rozpočet MČ Brno Jundrov na rok 2001 jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši 12,142 mil Kč, schválilo finanční plán vedlejšího hospodaření na rok 2001 se ztrátou 141 tisíc Kč, schválilo novelu zřizovací listiny Základní školy Jasanová 2 v Brně Jundrově a požádalo o zápis školy do obchodního rejstříku, zřídilo finanční a kontrolní výbor zastupitelstva MČ a zvolilo jejich předsedy. 10. zasedání zvolilo místopředsedy a členy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva MČ, zřídilo výbor zastupitelstva MČ pro školství, tělovýchovu a kulturu a zvolilo jeho předsedu.

3 Z RADY 42. zasedání doporučila umístění stojanů na kola pro návštěvníky KC Svratka a ÚMČ u vstupu do ÚMČ, vzala na vědomí informaci o ukončení provozu herny v suterénních místnostech KC Svratka k Doporučila uvedení uvolněných prostor do jejich původního stavu pro potřeby KC Svratka jako zázemí pro učinkující, projednala situaci nefunkčního bazénu ZŠ Jasanová. Schválila vypracování ekonomického posouzení na jeho znovuuvedení do provozu s variantou jeho využití jako víceúčelové sportovní zařízení. 43. zasedání projednala stávající užívání pozemků města Brna ve sportovním areálu na Veslařské Sportovním klubem Jundrov, které byly městské části svěřeny do pronájmu. Vyzvala výkonný výbor SK Jundrov k předložení dokumentů, které by současný stav užívání části nebo celého areálu tímto klubem blíže specifikovaly, schválila zřízení jedné třídy s logopedickým zaměřením při MŠ Dubová od školního roku 2001/2002, projednala předloženou dokumentaci na opravu rozvodů tepla z plynové kotelny u bytového domu Březová 68. Nesouhlasila se skládkou potrubí na parkovišti u byt. domu Březová zasedání vzala na vědomí usnesení zastupitelstva města Brna které mimo jiné : - schválilo svěření 13 pozemků v lokalitě Juranka městské části Jundrov, - schválilo seznam bytových domů města k prodeji, zahrnující byt. domy Sosnová 4 a 15 v režimu prodeje po jednotlivých bytech, schválilo zásady prodeje bytů ve vlastnictví města Brna, umožňující prodej i třetím osobám se slevou na byty v panelové výstavbě 50%, doporučila, s ohledem na příznivé počasí, zahájení opravy rozvodů NTL plynovodu a domovních přípojek na ulici Jedlovou již od , vzala na vědomí kladné stanovisko stavební komise RMČ k projektové dokumentaci na rekonstrukci zadní části ulice Březové. Pověřila ÚMČ zajištěním zpracování studie na novou podobu plochy veřejného prostranství mezi bytovými domy Březová s vyloučením odstavných stání pro vozidla, která by byla podkladem pro jednání s byt. družstvem Průkopník o podobě náměstíčka" (po realizaci rekonstrukce rozvodů z plynové kotelny Březová 68), za účasti členů výkonného výboru SK Jundrov konstatovala, že MČ, zastupující město Brno, nebyly předloženy žádné doklady opravňující SK Jundrov, jako nástupníka TJ Jiskra Jundrov, k užívání či vlastnictví nemovitostí ve sportovním areálu na Veslařské. Výjimku tvoří objekt tenisového oddílu a plocha travnatého hřiště, vzala na vědomí výsledek zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2001/2002. Ke dni se zapsalo celkem 30 dětí (27 MČ, 2 Královo Pole, 1 Jinačovice, 7 rodičů požádalo o odklad), schválila zajištění úklidové služby Blesk servis k likvidaci psích exkrementů na silně znečištěných plochách veřejné zeleně v měsíci březnu se zaměřením na plochy podél komunikací využívaných dětmi, pověřila ÚMČ zajištěním zpracování projektu na dosadbu zeleně na ploše před bytovými domy Dubová 1-3 a Šeříková 32 a 34 jako náhradní výsadbu za asanovanou zeleň při rekonstrukci Veslařské a při opravě rozvodů tepla na ulicích Sosnová a Šeříková, vzala na vědomí jmenování nového velitele obvodního oddělení Policie ČR Brno- Žabovřesky a nového zástupce vedoucího revíru MěPo Tábor. Z ÚŘADU KONTEJNERY parkoviště Dubová parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová plocha v areálu hřiště Veslařská parkoviště Dubová parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová parkoviště Dubová parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová Termíny jsou přizpůsobeny velikonočním a květnovým svátkům. NEBEZPEČNÉ SLOŽKY komunálního odpadu Tak jako v minulém roce, tak i letos zajistí firma ECOTECHNIEK CZ s.r.o. sběr komunálního odpadu obsahujícího nebezpečné složky (např. barvy, laky, tmely, lepidla, vývojky, ustalovače, barviva, baterie, léky, tužidla, teploměry, kosmetické přípravky apod.), který nelze odkládat do popelnic. Termíny sběru : 15.února 2.dubna 21. května 10.července 21.srpna 2.října 19.listopadu Stanoviště vozu: Dubová parkoviště Březová Nálepkova Olšová Šeříková parkoviště Jasanová 2. až 3.blok SK Jundrov Veslařská Výšina Veslařská Rekonstrukce plynovodu ulice Jedlová V současné době probíhá rekonstrukce NTL plynovodu na ulici Jedlové, práce provádí firma Ivo Hutira, Kounická 70, Ivančice. Rekonstrukce bude probíhat v celé délce vozovky včetně přípojek do domů. Stavba je rozdělena do dvou etap. I.etapa dolní část od Optátové do poloviny ulice Jedlové, II.etapa horní část ulice Jedlové po Lelkovu. Plánované ukončení rekontrukce plynovodu je Poznámka: jen v průběhu měsíce ledna došlo na této ulici ke 4 poruchám na rozvodech plynu, které potvrzují akutnost jejich rekonstrukce. Ořez větví Obracíme se na vlastníky pozemků se žádostí o provedení zimního ořezu větví stromů a keřů, které prorůstají do profilu chodníků a cest. Zásah je možné provádět v období vegetačního klidu tj. do kalendářního roku. Dále si dovolujeme upozornit na skutečnost, že je nepřípustné provádět svévolné zásahy do zeleně na veřejných prostranstvích. V případě nutnosti obraťte se na ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 56. Na základě posouzení situace bude proveden zásah odbornou firmou. Upozornûní Upozorňujeme občany, že přistavované velkoobjemové kontejnery, které jsou v městské části náhradou za nemožnost zřízení stabilního sběrného střediska odpadu, slouží pouze pro nepodnikající občany. Jsou určeny pro velkoobjemový odpad, který nelze odložit do domovních popelnic. Nejsou určeny ani pro ukládání zbytkového domovního odpadu rostlinného nebo živočišného původu. Nad řádným ukládáním a separováním odpadu do kontejnerů je zajištěn dohled. OŽP Trávníčková Informace k výměně průkazů TP, ZTP, ZTP/P Nová právní úprava, týkající se mimořádných výhod pro občany těžce zdravotně postižené, nabyla platnosti dne 1. července V samotném přiznání výhod pro občany těžce zdravotně postižené ke změně nedochází, úprava se týká vydávání průkazů mimořádných výhod. Průkaz mimořádných výhod obsahuje podle 86 odst. 3 zákona o sociálním zabezpečení údaj o přiznaném stupni mimořádných výhod, jméno, příjmení, rodné číslo, fotografii občana, jeho podpis, datum vydání, označení orgánu, který prů-

4 kaz vydal a dobu platnosti průkazu. Podpis občana se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Dosavadní průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydané před 1. červencem 2000 platí po dobu v nich uvedenou, nejdéle však do Doba platnosti průkazu nemůže být delší než ta, na kterou jsou přiznány mimořádné výhody. Výměny průkazů se provádějí v úřední dny na Odboru sociální péče MMB Malinovského nám. č.3, Brno, III. poschodí dveře 348, (pí. Pitrochová a Nevrtalová). POLICIE Zpráva o bezpečnostní situaci za měsíc prosinec 2000 V tomto měsíci na území MČ Brno Jundrov došlo ke spáchání 7 trestných činů a to: 1x odcizení vozidla 1x poškození vozidla 2x vloupání do chaty 1x padělání a pozměňování 1x požár chaty 1x neoprávněný zásah k bytu Celkem byla způsobena škoda ve výši ,- Kč. Pro porovnání uvádím nápad TČ v sousedních MČ: MČ Komín nápad za prosinec 2000: 24 trestných činů se škodou celkem ,- Kč MČ Žabovřesky nápad za prosinec 2000: 43 trestných činů se škodou celkem ,- Kč Ze závažných případů uvádím: Dne od 18 hod do 8.45 hodin dne vnikl po vypáčení vstupních dveří do dílny u chaty na ul. Sosnové neznámý pachatel, který zde odcizil nářadí a nástroje v celkové výši ,- Kč a způsobil škodu ve výši 5 500,- Kč. Dne ve hodin došlo k požáru dřevěné chatky v k.ú. Jundrov. Na místě zasahovala požární jednotka. Pracovníci Policie ČR po provedení ohledání nevyloučili úmyslné založení požáru, při kterém vznikla škola ve výši ,- Kč. Dne se v době od 2.00 do 6.30 hodin vloupal neznámý pachatel do osobního motorového vozidla WV Golf, které bylo zaparkováno na ulici Osikové a odcizil je. Hodnota vozu činila ,- Kč. Dne kolem hodiny zaplatil neznámý mladík ve věku asi 13 let na stánku PNS na ulici Veslařské neplatnou bankovkou v hodnotě 200,- Kč. Bankovka byla zajištěna a poslána ke zkoumání. Trestná činnost v r V roce 2000 došlo na území OOP Brno Žabovřesky ke spáchání trestných činů, objasněnost činila 39,62 %. V porovnání s rokem 1999 došlo k poklesu počtu trestných činů (3154 / objasněnost 37,16 %). Zpráva o bezpečnostní situacii za měsíc leden 2001 V tomto měsíci došlo na území MČ Brno Jundrov ke spáchání 11 trestných činů a to: 1x odcizení vozidla 1x poškození vozidla 1x vloupání do stánku 1x podvod 1x odcizení materiálu ze stavby 1x vloupání do dílny 5x ostatní tr. činnost Ze závažných případů uvádím: V době od 15 hodin dne do 6.30 hodin poškodil neznámý pachatel lak levých zadních dveří vozidla Škoda Fabia na ulici Dubové. Majiteli způsobil škodu za 5 000,- Kč. Dne v nočních hodinách neznámý pachatel odcizil osobní motorové vozidlo Škoda Octavia na ulici Jasanové. Vznikla škoda ve výši ,- Kč. V období mezi a neznámý pachatel vypáčil vstupní dveře do chaty v Jundrově, kde odcizil radiopřijímač a svítilnu. Způsobil majiteli škodu ve výši 5 200,- Kč. npor. Mgr.Bc. Libor Gric vedoucí OOP Brno-Žabovřesky ŠKOLA Soukromá vysoká škola Letos poprvé se lze hlásit na soukromou vysokou školu v Brně. Ministerstvo školství v těchto dnech udělilo souhlas k působení Akademie Sting, která se tak stala první neuniverzitní soukromou školou v Brně. Ta nabízí bakalářské studijní obory zdaňování, finanční kontrola, organizace a řízení malých a středních firem. Zájemci si mohou vybrat mezi formou prezenční i kombinovanou, která umožňuje studium při zaměstnání.. Studium je tříleté a úspěšní absolventi budou mít právo užívat titul bakalář. Při snaze o rozvoj Jundrova po všech stránkách, tedy nejen v oblasti zlepšování životního prostředí a materiálních podmínek života občanů, snaží se ÚMČ i o rozvoj v oblasti vzdělávání a školství. Proto Rada městské části podpořila projekt vzniku neuniverzitní vysoké školy, podaný docentem Sadovským, ředitelem Soukromé vyšší odborné školy daňového poradenství STING, která sídlí v ulici Stromovka 1. Tento projekt bakalářských vysokoškolských studijních programů prošel v závěru roku 2000 náročným řízením před Akreditační komisí MŠMT a po souhlasném vyjádření této komise udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy státní souhlas působit nově vzniklému subjektu AKADE- MIE STING jako soukromá vysoká škola. Akademie Sting, o.p.s. obdržela Rozhodnutí MŠMT o udělení státního souhlasu dne a zahájila tak vzdělávací činnost ve třech akreditovaných bakalářských studijních oborech: Zdaňování, Finanční kontrola a Organizace a řízení malých a středních firem. V osnovách studia všech oborů jsou předměty ekonomické (ekonomie, management, marketing), předměty účetní (jednoduché a podvojné účetnictví), daňové (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, sociální a zdravotní pojištění), právní (právo obchodní, občanské, pracovní, správa daní a poplatků), matematické (statistika, pojistná matematika, operační výzkum), odborná terminologie v jazyku anglickém, německém nebo ruském, předmět informatika a další. První akademický studijní rok bude zahájen v září Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce a zkoušky z hlavních předmětů. Úspěšný absolvent studia všech uvedených oborů má právo užívat titul bakalář" (ve zkratce Bc." před jménem). Studijní obor Zdaňování představuje teoretickou i praktickou přípravu specialistů na daně, účetnictví a právo, kteří se uplatní v soukromé i státní sféře ve funkci ekonoma firmy, prokuristy firmy, účetního poradce nebo kteří mohou po složení zkoušek před Komisí daňových poradců ČR působit jako daňoví poradci. Studium je tříleté ve formě prezenční (denní docházení do školy) i ve formě kombinované (obdoba dálkového studia - 10 čtyřdenních soustředění ročně). Studijní obor Finanční kontrola je zaměřen na teoretickou i praktickou přípravu specialistů ekonomických a kontrolních útvarů státní správy a samosprávy měst a obcí. Tříleté studium je organizováno opět ve formě prezenční i kombinované. Studijní obor Organizace a řízení malých a středních firem je určen zejména podnikatelům, kteří se chtějí co nejlépe orientovat v účetnictví, daních a právu a zdokonalit tak organizaci a řízení své firmy. Tříleté studium tohoto oboru probíhá pouze ve formě kombinované. Podmínkou pro přijetí do prezenční formy studia je složení přijímací zkoušky, obsahující test logického myšlení, obecných ekonomických znalostí, diktát z českého jazyka, test ze zvoleného cizího jazyka a psychologický test. Pro přijetí do kombinované formy studia není vypsána přijímací zkouška, nutnými podmínkami k přijetí je však tříletá praxe, podání návrhu na téma bakalářské práce a zajištění vlastní praxe po dobu studia. Přihlášky ke studiu na vysoké škole mohou zájemci podávat na tiskopisu SEVT, případně mohou získat podrobné informace na telefonním čísle , mobil , na úřední desce v budově školy Stromovka 1 nebo na internetové adrese První uzávěrka přihlášek je Správní rada Akademie Sting jmenovala dne rektora této vysoké školy, kterým se stal Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Rektor jmenoval do funkce prorektora Mgr. Arnošta Riesnera a do funkce kvestora Věru Sadovskou. Stg PODùKOVÁNÍ Naše ZŠ Jasanová pořádá různé kulturní akce, např. vánoční besídky, besídky ke Dni

5 matek a divadelní představení. Tentokrát se chystáme na výchovný koncert, který nám přiblíží hudbu různých období i žánrů. Jsme velmi rádi, že zřizovatel, MČ Brno Jundrov, nám umožňuje k těmto příležitostem zdarma zapůjčit sál v Kulturním centru Svratka. Touto cestou mu děkujeme. Mgr. Jana Svobodová, učitelka Zápis do 1.třídy Dne a proběhl na naší škole zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2001/2002. Dostavilo se 31 dětí, z toho 16 dívek a 15 chlapců. Už před druhou hodinou přicházely děti v doprovodu maminek, tatínků a babiček svátečně oblečené a slavnostně naladěné k zápisu. Tréma a strach? Kdepak! Snad jen počáteční ostych při navazování kontaktů. Ale já školu přece znám, byl jsem tady nedávno se svou paní učitelkou ze školky. A počítat pastelky? Poznávat barvičky? To dávno umím, umím i básničky, písničky, hádanky, kreslit obrázky, dokonce i jedničku už poznám!" A tak jsme se nestačili divit, jak jsou děti šikovné, co všechno už dovedou.vždyť půl roku uplyne jako voda! H U D E B N Í Š K O L A Y A M A H A Zdeňka Řiháková VÁNOČNÍ 2. KONCERT se konal 12. prosince v kinû Svratka..PosluchaãÛm v zaplnûném sále pfiinesl pfiíjemn hudební záïitek. Moderní nápaditá aranïmá znám ch i ménû znám ch koled, které uãitel H YAMAHA, populární brnûnsk hudebník Petr Dvorník ije" ÏákÛm na míru, potû ilo srdce muzikanta i laika. Dûti od nejmen ích aï po ãleny kapely YAMAHA POLBAND hrály a zpívaly s chutí a daly tak rodiãûm ten nejhezãí vánoãní dárek. Poprvé se mûli posluchaãi moïnost pfiesvûdãit o poãínající, ale zfiejmû perspektivní spolupráci mezi Yamahou a studenty Anglického gymnázia. Podûkování patfií vedení radnice, zejména panu starostovi za vstfiícn pfiístup pfii pofiádání této akce. Dagmar Nejedlá CO P IPRAVUJE ROZMAR NEK ( úterý) od do hod - BAREVNÁ ROMANCE - jarní mechové aranžování nejen do misek a rámečků. S sebou: přezůvky, nádobu, rámeček (možno u nás i koupit), tácek apod., mech, kamínky a mušle, příp. sušené rostliny. V ceně (90,- Kč) je aranžovací hmota a vazačský materiál, sušené květiny, literatura pro inspiraci, zapůjčení nářadí a pomůcek pro práci (středa) od hod - PTÁCI VE MĚSTĚ" - přednáška Doc. Karla Hudce, významného českého ornitologa. Vstupné dobrovolné ( středa) od do MAŠ- KARNÍ BÁL - v prostorách soukromé základní školy na Rozmarýnové ul..- živá hudba, taneční vystoupení, hry a soutěže pro děti, které přijdou v maskách. S sebou - vstupné 20,- Kč, přezůvky (na Zelený čtvrtek Velikonoční prázdniny) od do hod - VELIKONOCE NA ROZMARÝNKU : VELIKONOČNÍ DÍLNY - pečení jidášů, zdobení kraslic, předení na kolovrátku, práce s vrbovým proutím, výroba Mořeny, lidové zvyky a tradice, O KULIČKOVÉHO KRÁLE" - turnaj v kuličkách na hřišti, polední přestávka (sníte si vlastní svačinu, čaj bude k dispozici), PASOVÁNÍ KULIČKOVÉHO KRÁLE - předání cen vítězům, VYNÁŠENÍ MOŘENY - vynášení Mořeny do řeky Svratky S sebou: 25,- Kč, přezůvky, 3 a více vajíček, kuličky!!!! Vyhlašujeme soutěž O NEJKRÁSNĚJŠÍ A NEJVTIPNĚJŠÍ KRASLICI"!!! předem si můžete připravit nebo ve čtvrtek u nás vyrobit kraslici, kterou nejpozději do pátku zařadíte do naší soutěže. Kraslice vystavíme na Rozmarýnku a v sobotu , při oslavách Dne Země, dětská porota vyhodnotí nejlepší výtvory a vyhlásí vítěze, kteří budou odměněni věcnými cenami (sobota) od do hod - DEN ZEMĚ - den plný vzrušení : přírodovědná stezka z Pisárek do Jundrova, plavba na raftech po řece Svratce, soutěže a hry na hříšti a za pěkného počasí START BALÓNU. V náhradním termínu přednáška Ing. Romana ZAJÍČKA : PERU Podrobnosti o všech plánovaných akcích získáte na Rozmarýnku (tel ). SPOLEČENSKÁ KRONIKA Jubilanti V souvislostí s akcí Sčítání lidu " se velmi často vyskytují nejrůznější názory na obsah informací, které je občan povinen sčítacímu komisaři na sebe prozradit, do jaké míry je vůbec určitý typ otázek přípustný a v neposlední řadě, jaká je jistota, že osobní údaje respondenta nebudou zneužity. Za otevření diskuse na toto téma může zákon 101/2000, který nabyl účinnosti 1. června 2000 a je uváděn jako zákon o ochraně osobních údajů..". Přesto, že na celostátní úrovni převažuje názor, že ochrana údajů patří mezi zaručená práva a jejich nedotknutelnost by měla být pečlivě střežena, v Jundrově je slyšet hlas mínění opačného. Oblíbenou stránkou zpravodaje "Jundrov" je Společenská kronika s blahopřáním k významným životním jubileím. Služba tohoto typu byla oceňována zejména u seniorů a v rodinném okruhu jubilantů. Mimo velmi krátkého upozornění na tuto skutečnost ve zpravodaji, městská část Brno Jundrov vyčlenila ze svého rozpočtu něco prostředků, ze kterých pak byly financovány tyto drobné pozornosti, které prostřednictvím sociální komise byly s blahopřáním osobně doručovány jubilantům. Celá věc měla vadu na kráse v tom, že po stránce aktualizace informací o jubilantech závisela na zdrojích z úřadu městské části. V souvislosti s přijatým zákonem "O ochraně osobních údajů ", jsou osobní data obyvatel podrobena zvláštnímu režimu nakládání a pro jiná než zákonem vymezená použití pro veřejnost nepřístupná. Obdobný režim se vztahuje i na matriční záznamy novorozenců. Postesknutí seniorů, že už to není co to bývalo, nevyplývá z nezájmu obce finančně podporovat činnost klubu seniorů, ale z toho, že dřívější praxe využití (v dnešní terminologii zneužití) databázových informací je nepřípustná a s novou formou, která by nekolidovala se zákonem, zatím nikdo nepřišel. taj.

6 kulturní centrum SVRATKA KINO SVRATKA únor čt 9.30 Lazebník sibiřský Rus/Fr./It./ČR, od 12-ti let velkofilm pá Pravidla moštárny USA, od 15-ti let drama so Pravidla moštárny USA, od 15let drama so Dinosaurus, USA příst,česká verze animovaný film ne Dinosaurus, USA příst.česká verze animovaný film FILMOVÝ KLUB: st Aberdeen, Norsko/VB,od 15-ti let, psych.road movie KINO SVRATKA březen čt Můj soused zabiják USA, od 12-ti let krimikomedie 2.3. pá Můj soused zabiják USA, od 12-ti let krimikomedie 3.3. so Můj soused zabiják USA, od 12-ti let krimikomedie 3.3. so Pohádky pro nejmenší (O zlaté rybce, O líném Honzovi, O bílé princezně, Myška jde blahopřát, Myška a autíčko, Mikeš čaruje) 8.3. čt Trosečník USA, od 12-ti let drama 9.3. pá Trosečník USA, od 12-ti let drama so Trosečník USA, od 12-ti let drama so Pohádky pro nejmenší (Červená Karkulka, Jak si pejsek s kočičkou dělali dort, Krásná Vasilisa, Ježek v mlze, Cvrček a housličky) čt Darebáčci USA, příst.krimikomedie (režie W.Allen) pá Darebáčci USA, příst.krimikomedie (režie W.Allen) so Darebáčci USA, příst.krimikomedie (režie W.Allen) so Myšák Stuart Little USA, dabing rod.film po Kytice ČR, příst. poetický horor út Kytice ČR, příst. poetický horor čt Vyvolený USA, příst. fantastický thriller pá Vyvolený USA, příst. fantastický thriller so Vyvolený USA, příst. fantastický thriller so Pohádky pro nejmenší (Pasáček vepřů, Hloupý vlk, Jak šlo vejce na vandr, Jak jedli vtipnou kaši, Pohádka o klikotoči, Pohádka o kozlu Kokešovi) čt Klub sráčů VB od 15-ti let komedie pá Klub sráčů VB od 15-ti let komedie so Klub sráčů VB, od 15-ti lett komedie so Pohádky pro nejmenší (Rusalka Hupsalka, Nazdar kedlubny, Krtek fotografem, Mikeš na pouti, Mistr Myš, Dorotka a zpěvák, Smolíček) FILMOVÝ KLUB: 6.3. út Cesta samuraje USA/Jap./Fr./SRN,od 18-ti let krimifilm 7.3. st Cesta samuraje USA/Jap./Fr./SRN,od 18-ti let krimifilm út Pornografický vztah Bel/Fr/Luc/Švýc.,od 15-ti let milost.příběh st Pornografický vztah Bel/Fr/Luc/Švýc.,od 15-ti let milost.příběh Kulturní centrum Svratka ne v hod. Jak se Honza naučil bát Divadlo Trakař Praha BEDRUŇKA Amatérské loutkové divadlo při salesiánské oratoři Salesiánská oratoř, Foerstrova 2, Brno-Žabovřesky v představení pro děti 4-10 let Kubova důra v hodin O princi Rozmarýnovi v hodin Kašpárek a drak Poji Èovna Triglav jediná brnûnská" Zajímáme se za obyvatele na eho mûsta také o to, která firma má sídlo v Brnû. Vedou nás k tomu pochopitelné dûvody. âást daní, které odvádûjí spoleãnosti sídlící v Brnû, se dostávají do rozpoãtu mûsta a jsou vynakládány ve prospûch obyvatel. Dále vytváfiejí tyto spoleãnosti pracovní místa. Proto jsme se zajímali o novû vzniklou poji Èovnu Triglav, která sídlí v centru Brna v budovû na Novobranské ulici. Na i zástupci se zúãastnili tiskové konference pofiádané touto poji Èovnou 31. ledna k pfiíleïitosti zahájení ãinnosti poji Èovny Triglav v âeské republice. Generálního fieditele Ing. Václava Stixe jsme poznali jiï dfiíve, kdy vybudoval velmi úspû nou Moravskoslezskou Kooperativu, která byla dfiíve skuteãnû moravskou. Na tiskové konferenci Ing. Stix fiekl, Ïe si je vûdom tûï í situace na trhu neï byla dfiíve, ale Ïe spolu s t mem sv ch spolupracovníkû je odhodlan vybudovat opût silnou poji Èovnu, která i kdyï bude pûsobit v celé republice, bude mít své sídlo v Brnû. Zeptali jsme se na vznik názvu poji Èovny Triglav. Generální fieditel Stix nám sdûlil, Ïe Triglav je nejvût í poji Èovna ve Slovinsku a ta je jedin m akcionáfiem nového ústavu v Brnû. Kromû toho je také Triglav nejvy í hora Julsk ch Alp. Na na i otázku, zda je jiï moïné pojistit se u Triglavu nám Ing. Stix fiekl: Pochopitelnû. Jsme pfiipraveni pojistit jak koliv majetek obãanû, ale ipodnikatelû ãi velk ch prûmyslov ch podnikû.. V prûbûhu února otevfieme v na í budovû generálního fieditelství na Novobranské prodejní pfiepáïku, kde budeme poskytovat velmi kvalitní poji Èovací sluïby. Ale jiï dnes je moïné nav tívit na e pracovníky v budovû centrály v dobû od 8,00 do 16,00 nebo v jiné pfiedem dohodnuté dobû a poji tûní mûïe b t uzavfieno. To je, co se t ká majetku a odpovûdnosti. Ve druhém pololetí leto ního roku bude zaloïena a zaãne pûsobit i Ïivotní poji Èovna Triglav, a bude tedy moïné pokr t potfieby klientû i v oblasti Ïivotního poji tûní." Dále nám generální fieditel Stix sdûlil, Ïe poji Èovna Triglav je velmi dobfie zaji tûna u nejvût í svûtové zaji Èovny Münchener Rü. Je to vlastnû poji tûní poji Èovny a zaruãuje, Ïe v pfiípadû jakkoli vysoké kody bude závazek poji Èovny Triglav pfievzat pojistnou smlouvou fiádnû klientûm vyplacen. Na na i otázku zda poji Èovna Triglav vytvofií je tû nûjaké dal í pracovní pfiíleïitosti v Brnû reagoval Ing. Stix okamïitû: Ale jistû! A dokonce nám mûïete v znamnou mûrou pomoci. Hledáme spolupracovníky, ktefií zpoãátku mohou pûsobit externû mají moïnost zcela podle své vûle zajistit si tfieba slu n pfiiv dûlek k dûchodu a nebo se vûnovat ãinnosti poji Èovacího poradce naplno. Je zde moïnost velmi lukrativních provizí. ProkáÏe-li ná spolupracovník své schopnosti, má moïnost pracovní kariéry u Triglav poji Èovny." Zeptali jsme se tedy, kde se mohou na i ãtenáfii hlásit, pokud budou mít zájem spolupracovat s poji Èovnou. Obchod a marketing zaji Èuje u na í poji Èovny pan Petr Martínek. Je moïné se pfiihlásit písemnû nebo osobnû na na í adrese: Triglav poji Èovna, a. s., Novobranská 1, Brno. Také je moïné domluvit se pfiedbûïnû telefonicky na ãíslech uveden ch ve Zlat ch stránkách. Tû íme se na v echny, ktefií chtûjí spojit svou budoucnost s poji Èovnou Triglav," fiekl generální fieditel Stix. O dal ím v voji na í brnûnské poji Èovny budeme i nadále informovat na e ãtenáfie.

7 Speciální matefiská kola pro tûlesnû postiïené Kociánka Brno Královo Pole nabízí: denní, t denní a celoroãní pobyt dûtem s postiïením pohybov m zajistí péãi: (ve spolupráci s ÚSP) zdravotní, rehabilitaãní logopedickou, psychologickou v chovnû-vzdûlávací pod vedením spec. pedagogû sociálnû právní poradenství Telefon: 05 / / kl. 247 BEZPLATNÁ PORADNA SVAZU DÒCHODCÒ âr v Brnû na âernopolní 3 bude kaïdé pondûlí od do hodin. RovnûÏ tak kaïdé úter od 8,00 do 13,00 hodin. Telefon: 05 / OZNÁMENÍ: V souvislosti s ukonãením ãinnosti na Jo tové 8 k dojde k soustfiedûní ve keré práce sekretariátu a právní poradny Svazu dûchodcû âr Brno, do sekretariátu na âernopolní 3. Jak bude práce organizována? V pondûlí od 8 do 12 hodin se budou nadále prodávat zájezdy. V roce 2001 se zaãnou prodávat od 19. února na I. pololetí. Od 13 do 17 hodin bude pracovat bezplatná poradna pro dûchodce. Dostanete koupit i Brnûnsk senior. V úter od 8 do 13 hodin bude opût pracovat poradna pro dûchodce. Od 8 do 12 hodin se budou projednávat bytové záleïitosti. Od 9 hodin dle potfieby problematika dûchodû. Dostanete koupit i Brnûnsk senior. Ve stfiedu od 8 do 15 hodin si mûïete koupit ãlenské známky, vydávají se nové legitimace, mûïete zaplatit pfiedplatné na Brnûnského seniora nebo si jej koupit. Od 9 do 12 hodin si mûïete vyfie it otázky spojené s pfiipoji tûním. Spojení na sekretariát je tramvají ã. 3, 5, 11 zastávka u Dûtské nemocnice. Od zastávky jdete 50 metrû dolû na âernopolní ulici smûrem k Francouzské ulici. Je to ãtvrt dûm od zastávky. (ZvoÀte!) V STAVA Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin a JiÏní Afrika ráj sukulentû objektivem V stava se koná v Kongresovém centru Brno, V stavi tû 1. Pfiístupná je ze zastávky V stavi tû - tram. linky ã.1. Parkovat lze na ulici Hlinky ãi pfied BVV. Otevfieno bude od do dennû od do hodin. V stava bude zahájena vernisáïí v hodin, na kterou jste srdeãnû zváni. Sukulenty jsou pou tní rostliny, které ve sv ch listech ãi stoncích hromadí zásoby vody. Jsou mràavé, bizardních tvarû a velmi mnoho vydrïí. Na 300 m 2 bude tentokráte vystaveno cca 180 exponátû. Vût ina exponátû je miniaturním svûtem z mnoha sukulentních rostlin sesázen ch v nádobách a skalkách z opracovaného pfiírodního kamene. Poãet pouïit ch druhû rostlin se blíïí tisícovce. Novinkou v stavy bude i cca 50 zvût enin fotek sukulentû doma v pfiírodû v JiÏní Africe. Pfiijìte, kytiãky se na Vás tû í! Pro tuto v stavu se podafiilo sehnat i nûco prázdn ch kamenn ch misek na prodej. K mání budou téï modelované misky a skalky z keramiky, pfiímo dûlané pro potfieby sukulentních rostlin. Nebudou chybût ani levné rostliny v kvûtináãcích. Pro notorické sukulentáfie bude i nûco nov ch druhû. Lidové vstupné ãiní pouhopouh ch 30,- Kã pro dospûlé, 15,- Kã pro dûti, studenty a dûchodce, 10,- Kã pro kolní exkurze.

8 INZERCE Koupím pozemek, zahradu ãi nemovitost v k.ú. Jundrov + Komín. Kontakt: , Hledám k pronájmu garáï nebo koupím v Jundrovû nebo blízkém okolí platím pfiedem hotovû. Tel.: Hledám hodnou paní na obãasné pohlídání malého pejska. Tel.: Pronajmu garáï na ul. Nálepkové. Tel.: v COUNTRY BÁL v rest. Hvûzda (U zool.zahrady). Hrají Draci, tanãí Virginia. Vstup. 80 Kã v pfiedprodeji v KIC, Bûhounská ul. a Green shop, âeská 11, na místû 90 Kã. Nostalgie POH EBNICTVÍ NOSTALGIE S.R.O. Dovolujeme si informovat obãany, Ïe byla otevfiena provozovna pohfiebnictví Nostalgie na Nám. 28. dubna ã.25 v Brnû Bystrci Ve chvílích nejtûï ích, kdy Vás opustí ten, kdo byl Vám nejbliï í, Vám rádi poradíme a pomûïeme zajistit v e potfiebné, aby odchod Va eho nejbliï ího byl dûstojn. kremaãní obfiad pohfieb do zemû kvûtinové dary tisk parte hudba v obfiadní síni rozptyl knûze nebo fieãníka tisk smuteãních stuh matriku úmrtní list dechovou hudbu Provozní doba: hodin Telefon: 05 / , mobil: MoÏnost parkování pfied provozovnou. KOSMETIKA efiíková 28, Brno Jundrov Tel.: 05 / Mob.: NABÍZÍ: o etfiení dle potfieb Va í pleti speciální kûry Retinol, Q -10, 100% kolagen, ãajovník, mofiské fiasy, vitamíny a dal í mikromasáï oãního okolí lymfodrenáï akupresura barvení fias, oboãí trvalá na fiasy zábaly rukou epilace l tka á 70,-Kã poradenská sluïba individuální pfiístup ke kaïdé zákaznici Pracuji s kvalitním materiálem dle nejnovûj ích poznatkû. Na Va i náv tûvu se tû í Mirka StaÀková Nabízí moïnost nové kariéry Triglav poji Èovna, a.s. zahájila ãinnost na ãeském pojistném trhu. Navazuje na stoletou tradici a velmi úspû né pûsobení poji Èovny Triglav ve Slovinsku. Pfiiná í novou kvalitu do oblasti sluïeb. V této dobû zahajuje poji Èovna Triglav v stavbu obchodní sítû a dává anci nového uplatnûní a nadprûmûrn ch v dûlkû. Hledáme vytrvalé a pilné spolupracovníky na pozice Dûtské tábory Léto pro 2 18 let NABÍDKU ZA LEME Tel.: 05 / POJI ËOVACÍ AGENT / PORADCE: PÛsobení jako OSVâ v dûlek neomezen. Také moïnost pfiiv dûlku k jinému pfiíjmu externû. Praxi v oboru Vám zohledníme v provizním systému! Pfiihlá ky zasílejte na adresu: Triglav poji Èovna, a.s., Novobranská 1, Brno Folklorní sdruïení JÁNO ÍK Brno Vojensk umûleck soubor ONDRÁ Brno Vás srdeãnû zvou na VIII. REPREZENTAâNÍ PLES Sobota 17. bfiezna 2001 v 19, 30 hodin v areálu Kongresového centra Brno, V stavi tû 1, Brno Vstupné 300,- Kã V cenû slosovatelné vstupenky s místenkou je zahrnuta veãefie a nápoj. Hrají: Panorama band, Severka, cimbálová muzika VUS Ondrá Brno Administrace a inzerce: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, BRNO, tel.: , Redakční kolektiv: Rada MČ. Pověřený redaktor B. Holčák, technická spolupráce Blanka Havelková. Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY nedûle 23. 6. 2002 (viz. program Spoleãenského centra) HORNÍ NÁMùSTÍ téma pro zastupitelstvo i obãany V minulosti bylo učiněno několik nedovršených pokusů o dořešení popsaného prostoru. Jednou

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Místostarostové Frýdku-Místku Petr Rafaj (vlevo) a Eva Richtrová a starosta města Zdeněk Stolař na únorovém zasedání zastupitelstva města.

Více

J UNDROV Z OBCE Z ÚŘADU INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Vážení spoluobčané,

J UNDROV Z OBCE Z ÚŘADU INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Vážení spoluobčané, ROČNÍK 16/ Č.3 / 2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE Vážení spoluobčané, volební období 2002 2006 končí. A s ním končí i funkční období volených samosprávných orgánů

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH VÁNOČNÍ ČÍSLO 2014 POHOŘELICE, 17. 12. 2014 ZDARMA Začal poslední měsíc tohoto roku. Letošní adventní období začíná v neděli 30.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007 1 Foto stavby dálnice pořídil z ptačí perspektivy v závěru roku 2006 Aleš Karban. Foto na titulní straně: M. Karásek Dům kultury v Kroměříži změnil svou tvář, ale na počátku roku 2007 není stále přestavba

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více