Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v ulici Mladých 2. Přezkoumání hospodaření MČ za rok I. rozhodla o požádání MHMP přezkoumat hospodaření MČ za rok ájemné v bytech svěřených MČ 3.I. rozhodla o ponechání maximálního přírůstku měsíčního nájemného u bytů svěřených MČ Praha Zličín 4. Rozhodnutí o udělení pokuty společnosti eocity Hights, s.r.o. (znečištění veřejného prostranství). 4.I. rozhodla o předání podkladů k soudnímu řešení znečištění pozemků parc.č. 450/1 a 451/1, k.ú. Zličín advokátní kanceláři JUDr. Šídlo a spol. 5. Žádost p. Zdeňka Hrdiny o stanovisko MČ Praha Zličín k věci: zpřístupnění obecní cesty na pozemku parc.č. 740/26 k.ú. Zličín ve správě Pozemkového fondu 5.I. konstatovala, že má zájem na zpřístupnění obecní cesty na pozemku parc.č. 740/26 k.ú. Zličín ve správě Pozemkového fondu 5.II. souhlasila se žádostí p. Zdeňka Hrdiny na zpřístupnění obecní cesty 6. Obecně závazná vyhláška č. 20/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění pozdějších předpisů 6.I. vzala na vědomí 1

2 obecně závaznou vyhlášku hl.m.prahy č. 20/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 6.II. žádá MHMP o zdůvodnění přílohy k uvedené obecně závazné vyhlášce hl.m.prahy oproti původnímu návrhu, který byl předložen k připomínkám a který projednala bez připomínek dne Žádost Ing. K. Muzikáře, CSc., o Souhlas se zahradní úpravou mini části městského pozemku. 7.I. souhlasila k žádosti Ing. K. Muzikáře, CSc. s úpravou části veřejného pozemku dle návrhu 8. Finanční analýza akce Park a prameništi. 8.I. vzala na vědomí informaci o průběhu akce Park Na prameništi v roce 2009 a odhad průběhu akce v roce Zajištění úpravy veřejné zeleně v blízkosti přechodu Vratičová. 9.I souhlasila s provedením zásahů na veřejné zeleni (likvidací keřového porostu a uříznutí spodního patra větví borovic) 9.II pověřila starostu podpisem objednávky na provedení zásahu 10. Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 ÚP SÚ HMP 10.I nemá připomínky k návrhu Opatření obecné povahy, kterým se vydávají změny vlny Připomínky a námitky k návrhům změn vlny 06 ÚP SÚ HMP 11.I. nesouhlasí s návrhem změn č. Z 1118/07 a 1499/07 a trvá na námitkách a připomínkách uplatněných ke konceptům změn 12. Podání adresované samosprávě 12.I pověřila starostu odpovědí p. Podubecké a požádat o vyjádření k podnětu ROPID a ČSAD MHD Kladno a.s. 2

3 13. Stavba administrativně-bytového objektu, parc. č. 244, 246, stavba chodníku na pozemku parc. č. 744/1, k.ú. Zličín 13.I. nesouhlasila s dočasnou úpravou dopravního režimu v ul. Na Radosti dle návrhu Ing. Tománka a doporučuje řešit situaci v nezbytných případech výjimkami udělenými příslušným silničním správním úřadem pro jednotlivá vozidla s konkrétním uvedením SPZ, účelu a času, ve kterém výjimka platí a stanovením odvozových tras. S ohledem na silný provoz v ul. Na Radosti rada doporučuje časovou platnost stanovit mimo soboty a neděle a mimo dopravní špičky v pracovních dnech. 13.II. uložila odboru VSE připravit návrh smluvního vztahu s investorem stavby administrativně-bytového objektu, parc. č. 244, 246 při ulici Na Radosti po vypořádání vztahů k pozemkům 14. Chodník Mladých Vsetínská 14.I. vzala na vědomí zpracování projektové dokumentace na stavbu Chodník Mladých Vsetínská 14.II. pověřila starostu převedením stavby chodníku na OMI MHMP do stavby č TV Zličín 15. Výpověď smlouvy o pronájmu pozemků ze dne Siemens Kolejová vozidla s.r.o. 15.I. vzala na vědomí výpověď společnosti Siemens Kolejová vozidla s.r.o. v likvidaci týkající se Smlouvy o pronájmu pozemků, uzavřené s MČ Praha Zličín dne , ve lhůtě stanovené smlouvou, tj. 6 měsíců (nájem bude ukončen ) 16. Žádost společnosti AMO System, s.r.o. o zpřístupnění neoprávněně oplocených obecních pozemků parc.č. 347/2 a 776/13 k.ú. Zličín 16.I. nemá zájem prodat pozemky parc.č. 347/2 a 776/13 k.ú. Zličín 16.II. rozhodla po zaměření pozemků parc.č. 347/2 a 776/13 k.ú. Zličín vyžádat od vlastníka pozemku parc.č. 347/1, k.ú. Zličín odstranění oplacení 17. Pronájem části pozemku parc.č. 319/1 k.ú. Třebonice za účelem zřízení provozovny pizzy u stanice metra Zličín 17.I. souhlasila s pronájmem části pozemku parc.č. 319/1 k.ú. Třebonice p. Petru Dirbákovi, za účelem zřízení stavebně povolené provozovny pizzy 17.II. uložila odboru VSE připravit nájemní smlouvu na část pozemku parc.č. 319/1 k.ú. Třebonice 3

4 18. Smlouva o výpůjčce movitých věcí služebna Městské policie v Praze Zličíně změna účinnosti smlouvy 18.I. schválila Smlouvu o výpůjčce movitých věcí pro služebnu Městské policie v Praze Zličíně mezi MČ Praha Zličín a Městskou policií hlav. m. Prahy změna účinnosti smlouvy z na II. pověřila starostu podpisem smlouvy o výpůjčce movitých věcí pro služebnu Městské policie v Praze Zličíně mezi MČ Praha Zličín a Městskou policií hlav. m. Prahy změna účinnosti smlouvy z na Sdělení Odboru stavebního MHMP k žádosti spol. Belacon s.r.o. o provedení opatření proti nečinnosti městské části Praha Zličín 19.I vzala na vědomí sdělení Odboru stavebního MHMP k žádosti spol. Belacon s.r.o. o provedení opatření proti nečinnosti městské části Praha Zličín 20. Stanovisko Městské části Praha-Zličín jako územně samosprávního celku k stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru Objektové parkoviště P+R Zličín III, Praha-Zličín, k.ú. Třebonice na životní prostředí. 20.I vzala na vědomí souhlasné stanovisko OOP MHMP k posouzení vlivů provedení záměru Objektové parkoviště P+R Zličín III, Praha-Zličín, k.ú. Třebonice na životní prostředí, které k připomínkám ČMČ uvádí: a. pro územní řízení bylo uloženo projednat realizaci dopravních opatření (TSK,Policie ČR a odbor dopravy MHMP), b. připomínky ohledně veřejné zeleně budou řešeny ve fázi územního řízení c. v materiálu se uvádí, že zajištění průchodnosti autobusovým terminálem (pro občany městské části)se nijak výrazně neliší od stávajícího stavu, bude tomu skutečně tak???? d. v materiálu se uvádí, že zajištění zázemí pro řidiče a cestující by mělo být zájmem provozovatele autobusového terminálu, kterým není investor P+R III. 21. Sobínský rybník ukončení nájemní smlouvy s o.s. Rybářský spolek Sobín 21.I. vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy s o.s. Rybářský spolek Sobín dle smlouvy ke dni II. uložila odboru VSE zveřejnit na úřední desku ÚMČ záměr pronájmu rybníka v Sobíně parc.č. 119 o výměře 2829 m2 k.ú. Sobín, za účelem rybářského hospodaření 22. Rozhodnutí o připojení nově budované komunikace na pozemku č. parc. 8/1, 9/1, 12/1 k.ú. Sobín ke komunikaci Ke Zličínu na č. parc. 235/1 (vlastník MČ Zličín), 235/3 (vlastník hl. m. Praha ) a 235/4 (vlastník MČ Zličín) pro nízkopodlažní výstavbu Rezidence Sobín 22.I.nemá připomínky 4

5 k vydanému rozhodnutí o připojení záměru nízkopodlažní výstavby Rezidence Sobín na pozemcích býv. zemědělského areálu na komunikaci Ke Zličínu 23. Stavba 53/VS/57 Zličín, základní škola u sportovního hřiště a) informace o jednání o řešení staveništní dopravy ke škole b) Smlouva o právu provést stavbu 23.I. vzala na vědomí podmínku společnosti CENTRAL GROUP,a.s., že udělí MČ souhlas se staveništní dopravou pro stavbu 53/VS/57 Zličín, základní škola u sportovního hřiště pouze za předpokladu, že MČ převezme do vlastnictví a správy všechny komunikace v bytovém souboru Metropole 23.II. uložila odboru OPRI zajistit stanovisko právního zástupce MČ k návrhu smluvního vztahu se Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p.455 se sídlem Sazovická 455/ Rozpočtová opatření za prosinec I. souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č a doporučila předložit návrh ke schválení ZMČ 25. DPS - žádost o uzavření nájemní smlouvy na uvolněný byt zvláštního určení č. 315a v DPS Zličín 25.I. schválila uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení v DPS Zličín (manželé Hužerovi) 25.II. pověřila starostu podpisem nájemní smlouvy na byt zvláštního určení dle návrhu 26. ávrh smlouvy s Diakonií ČCE 26.I. schválila Smlouvu s Diakonií ČCE - Střediskem křesťanské pomoci v Praze 2 na poskytování bezplatných služeb opatrovanci dobrovolníky z této organizace 26.II. pověřila starostu podpisem smlouvy dle návrhu 27. Smlouva o výpůjčce movitých věcí MUDr. Jaromír Janeček 27.I. schválila Smlouvu o výpůjčce movitých věcí mezi MČ Praha Zličín a MUDr. Jaromírem Janečkem pro ordinaci praktického lékaře v DPS 27.II. pověřila starostu podpisem smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi MČ Praha Zličín a MUDr. Jaromírem Janečkem pro ordinaci praktického lékaře v DPS 28. Sociální služby vyúčtování pečovatelských služeb za rok

6 28.I. vzala na vědomí zprávu Centra soc.zdravotních služeb Poskytování pečovatelské služby a odborného sociálního poradenství na území MČ Praha Zličín za rok Oddělení pozemku části PK 52/1 k.ú. Zličín pro obvodovou komunikaci 29.I. konstatovala, že k navrhované stavbě bytového souboru na pozemku PK 52/1, k.ú. Zličín vrátí po oddělení potřebné části pozemku na obvodovou komunikaci a jeho převodu na hlavní město Prahu; prioritní je vydání územního rozhodnutí na obvodovou komunikaci, nebo její část 30. Žádost Občanského sdružení Martin o dar K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 31. Informace starosty 31.I. rozhodla o výši neregulovaného nájemného v nových bytech ve Strojírenské v částce 150,- Kč/m 2 Zapsala: Ing. Kubíková, tajemnice Ve Zličíně: Ing. Vladimír Starosta radní MČ. Prof.Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. starosta MČ 6

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Schváleno v ZMČ dne 14.5.2007 1 Obsah: Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina pan Aleš Benda, pan Jan Vorlíček

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Přehled usnesení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE dle čísel ze dne: 08.10.2012 Číslo Název Předkladatel 438/2012 439/2012 440/2012 441/2012 442/2012 443/2012 444/2012 445/2012 446/2012 447/2012 448/2012 449/2012

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA. Zápis minulého jednání komise byl schválen 6-ti přítomnými členy komise.

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA. Zápis minulého jednání komise byl schválen 6-ti přítomnými členy komise. Zápis č. 2/2015 z 2. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 23. března 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 1/33/2013 Návrh na prodej nemovitosti č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice Zdůvodnění

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Přítomni: Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, Karel Vácha, Jan Piskač. Ing. Pavel Dlouhý, MUDr.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více