Výsledky dotazníkového šetření 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky dotazníkového šetření 2014"

Transkript

1 Výsledky dotazníkového šetření 2014 Místní program obnovy vesnice vytyčení hlavních plánů a cílů rozvoje obce v letech Dotazník vznikl ve spolupráci Obce Kovářov a MAS Střední Povltaví, o.s. Zpracovaly: Bc. Monika Hrochová, Vendula Čechmánková

2 Vyhodnocení výsledků Obecního dotazníku, který byl vytvořen obcí Kovářov ve spolupráci s MAS Střední Povltaví, o. s. v rámci práce na strategickém dokumentu MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE vytyčujícího hlavní plány a cíle rozvoje naší obce v letech Pro zmapování situace bylo použito metody nepřímého dotazování technikou dotazníku, který byl součástí každého výtisku Kovářovského zpravodaje č. 4/2013. Kovářovský zpravodaj byl distribuován v nákladu 654 ks dne , a to vždy 1 ks na rodinu jak v obci Kovářov, tak i v obcích spadajících pod Kovářov. Dotazník bylo možné si stáhnout a vyplnit i v elektronické podobě na stránkách obce Kovářov ( Dotazník byl vyplňován anonymně, pouze se vyplňovala část obce, ve které dotyčný občan žije. Dotazníky bylo možné odevzdávat na 5 sběrných místech: Kovářov (obecní úřad), Zahořany (obchod), Chrást (obchod), Lašovice (obchod) a Předbořice (večerka). Konec tohoto šetření a odevzdání dotazníků do připravených a označených schránek Sběrné místo obecního dotazníku byl stanoven na Tato technika byla pro dané téma a následné vyhodnocení nejvíce přijatelná, finančně a časově nejméně náročná a umožnila získat základní poznatky o názoru občanů k jednotlivě vypsaným tématům v dotazníku. Použity byly 4 základní okruhy otázek, jejichž součástí byly rozpracované a konkretizované otázky. Tento dotazník byl určen pro 5 věkových kategorií, a to let, let, let, let, 65 a více let. Další otázkou v průzkumu bylo rozdělení na muže a ženy. Sledované otázky se také týkaly hodnocení kvality a současného stavu jednotlivých oblastí obce. Dotazník také obsahoval tabulku pro návrhy investic obce do budoucích let. Posledním tématem dotazníku byla skupina konkrétních dotazů s prostorem pro případná další vyjádření postřehů občanů. Dne byly schránky vyzvednuty na sběrných místech a dopraveny na Obecní úřad v Kovářově ke zpracování dat. Při otevření jednotlivých schránek byl počet odevzdaných dotazníků následující: Kovářov - 23, Chrást 0, Lašovice 2, Předbořice 1, Zahořany 4. Celkový počet odevzdaných dotazníků činí 30, z čehož je 28 dotazníků tištěných v rámci zpravodaje a 2 dotazníky jsou staženy ze stránek

3 Graf č Počet roznesených zpravodajů ks 150 ks 240 ks ks Kovářov Chrást Předbořice Zahořany Graf č. 1 obsahuje informace o roznesených zpravodajích dle jednotlivých okruhů obcí. Chrást 52 zpravodajů Kovářov 212 zpravodajů Předbořice 150 zpravodajů (Vepice, Vladyčín, Hostín, Březí, Řenkov, Dobrá Voda, Zaluží) Zahořany 240 zpravodajů (Vesec, Žebrákov, Lašovice, Onen Svět, Kotýřina, Zlučín, Radvánov, Jalovčí) Graf č. 2 Informace v tomto grafu znázorňují počet odevzdaných dotazníků v rámci jednotlivých obcí. Počet odevzdaných dotazníků Kovářov Osada Březí (Samoty) Jalovčí Lašovice - Lašovky Předbořice Zahořany Řenkov Radvánov Z uvedeného grafu vyplývá, že z celkového počtu 654 roznesených zpravodajů se jich vrátilo pouze 28, což činí 4,28 % ze všech dotazníků. V tomto grafu jsou také započteny 2 ks dotazníků vytištěných z webových stránek obce Kovářov

4 Graf č.3 Pohlaví žena muž muž a žena V tomto grafu můžeme vidět, že počet respondentů dle pohlaví je takřka vyrovnaný - mužů odpovědělo 14 a žen 15; v jednom dotazníku odpovídali muž a žena společně. Graf č. 4 Věk let let let let 65 a více let V grafu č. 4 je popsán věk respondentů. S nejvyšším počtem odevzdaných dotazníků v tomto šetření je zastoupen věk 65 a více let. S tímto věkem dotazník odevzdalo 10 z 30, což činí 33%. S nejnižším počtem respondentů je zde zastoupena věková kategorie let, v níž dotazník odevzdali pouze 3 z 30, což je 10%

5 Tabulka č. 1 VĚK CELKOVÝ POČET OBYVATEL ZASTOUPENÍ V DOTAZNÍKU % let , let , let , let ,61 65 a více let ,25 Tato tabulka znázorňuje skutečný stav počtu jednotlivých věkových kategorií obyvatel obce Kovářov a jeho osad v období, kdy probíhalo dotazníkové šetření na jeho území. Procento zapojení se do tohoto šetření je vypočítáno skutečným počtem odevzdaných dotazníků obyvatel jednotlivých věkových kategorií děleno celkovým počtem obyvatel jednotlivých věkových kategorií krát 100. Graf č Bankomat 3 1 Ano Ne Nevím V dotazníku byla položena i otázka: Uvítali byste v obci Kovářov bankomat? V grafu č. 5 je tato skutečnost zaznamenána. Ze všech 30-ti odevzdaných dotazníků by tuto službu v obci uvítalo 26 respondentů, tj. 86,7%

6 Graf č. 6 Preference banky V grafu č. 6 je znázorněna preference jednotlivých zástupců bank, od kterých by si respondenti přáli mít v obci bankomat. V této otázce došlo ke shodnému počtu odpovědí u ČSOB banky a u odpovědi Bez preference. Obě tyto odpovědi získaly po 10 hlasech. Graf č Informace o obci 7 2 Ano Ne Nevím Graf č. 7 znázorňuje odpovědi respondentů na otázku, zda by chtěli být informováni o dění v jednotlivých obcích prostřednictvím SMS a em. Grafem je znázorněna jednoznačná odpověď, že by tuto službu uvítalo 21 z 30 respondentů, tj. 70%

7 Graf č. 8 Infocentra Ano Ne Nevím Infocentra v podobě regálu s letáky ve veřejných místech, jako je např. knihovna, vstupní chodba radnice apod., by dle grafu č. 8 našla své uplatnění dle 20 respondentů z 30, kteří se zapojili do dotazníkového šetření, tj. 66,7%. Graf č. 9 Webové stránky obce Ano Ne Nevím Informace ke grafu č. 9 vyplývají z otázky: Informují Vás dostatečně webové stránky Kovářova ( U odpovědí Ano a Ne došlo ke shodnému výsledku 8 a 8 hlasů, u Nevím byla tato odpověď zaznamenána 14x z 30, tj. 46,7%. Z toho výsledku lze předpokládat, že spoluobčané tyto stránky nevyužívají k získávání informací, nebo je to odpověď převážně věkové skupiny 65 a více let, která v tomto šetření je nejvíce zastoupena a která nemá takovou příležitost se na webové stránky obce přihlásit

8 Kódovací znaky matice: OBEC Kovářov 1 Osada 2 Březí (Samoty) 3 Jalovčí 4 Lašovice - Lašovky 5 Předbořice 6 Zahořany 7 Řenkov 8 Radvánov 9 VĚK let let let let 4 65 a více let 5 POHLAVÍ Muž 1 Žena 2 Muž a Žena 3 BANKOMAT Ano 1 Ne 2 Nevím 3-8 -

9 PREFERENCE ČSOB 1 Komerční banka 2 GE Money Bank 3 Česká spořitelna 4 Fio banka 5 Bez preference 6 Poštovní spořitelna 7 INFORMACE O OBCI Ano 1 Ne 2 Nevím 3 INFOCENTRA Ano 1 Ne 2 Nevím 3 WEB Ano 1 Ne 2 Nevím 3-9 -

10 Výsledková MATICE OBEC VĚK POHLAVÍ BANKOMAT PREFERENCE INFORMACE O OBCI INFOCENTRA WEB Výsledková matice je seřazena podle obcí. V kódovacích znacích nad touto tabulkou jsou k této matici vysvětlivky a jsou i v totožné barvě

11 Tabulka č. 2 - V tabulce č. 2 jsou porovnané výsledky jednotlivých dotazníků. Z hodnocení byla vypočítána průměrná známka, která určuje kvalitu a současný stav jednotlivých oblastí naší obce. Výsledky jsou seřazeny od hodnocení vynikající až po nedostatečné. Pořadí DOTAZY HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH DOTAZNÍKŮ SOUČET PRŮMĚR 1. Mateřská škola ,86 2. Základní škola , Rozvoz obědů seniorům , ,5 1,116 Nabídka bydlení (obecní byty, možnost soukromé výstavby) , ,5 1,35 5. Sociální péče dům s pečovatelskou službou ,4 6. Obecní policie , ,5 1, Webové stránky obce ,7 Propagace obce a jejích částí ,766 Nabídka sportovního vyžití ,8 Kulturní akce (plesy, divadla ) , ,5 1,816 Veřejné osvětlení ,9 Kulturní a sakrální stavby (kapličky) ,96 Údržba zeleně a krajiny , ,5 2,216 Odpadové hospodářství (odvoz odpadu, kontejnery na třídění odpadu) , ,5 2, Kulturní dům , ,5 2, Stav vozovek , ,5 3, Zaměstnanost , , , Dopravní spojení ,23 1 VYNIKAJÍCÍ 5 NEDOSTATETČNÝ 0 NEVÍM

12 Tabulka č DOTAZY HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH DOTAZNÍKŮ - kvalita a současný stav jednotlivých oblastí naší obce SOUČET PRŮMĚR Podpora zaměstnanosti a vzniku prac. míst (rekvalifikace, tvorba prac. míst, veřejně prospěšné práce) ,2 Opravy místních komunikací (silnice, cesty, ) ,3 Podpora zdravého život. prostředí (kanalizace, ČOV, třídění odpadu, vodovod, ochrana ovzduší ) Zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou (počet spojů, kvalita ,87 cestování) ,73 Podpora podnikatelů (inovace, soc. podnikání..) ,5 Podpora aktivit občanů (sport, neziskové organizace, spolky, kulturní a společenské akce) ,93 Opravy a modernizace veřejných budov (školy, úřady, kulturní domy ) Podpora péče o krajinu a místní produkce (farmářské trhy, obecní zemědělství a lesnictví, rybářství atd.) ,27 Investice do veřejných prostranství (návsi, chodníky, veřejné osvětlení..) ,73 Dostupnost kvalitního bydlení (sociální byty, bydlení pro mladé rodiny) ,07 Rozvoj cestovního ruchu (ubytování, naučné stezky, cyklostezky, propagace ) ,1 Péče o sakrální stavby (kostely, kapličky, tvrze, hřbitovy ,2 Podpora řešení negativních společenských vlivů (závislosti, kriminalita, soc. vyloučení, nemoci..) ,27 V tabulce č. 3 jsou porovnané výsledky jednotlivých dotazníků. Z hodnocení byla vypočítána průměrná známka, která určuje důležitost a nedůležitost investic obce v budoucích letech dle názorů spoluobčanů, kteří se zapojili do dotazníkového šetření NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NEJMÉNĚ DŮLEŽITÉ Důležitost investic do budoucna je seřazená dle nejdůležitější oblasti. 0 NEZAPSANÁ DŮLEŽITOST

13 Výsledky dotazníku: OBEC Kovářov 15 Osada 1 Březí (Samoty) 4 Jalovčí 1 Lašovice - Lašovky 1 Předbořice 1 Zahořany 5 Řenkov 1 Radvánov 1 POHLAVÍ Muž 14 Žena 15 Muž a Žena 1 VĚK let let let let 5 65 a více let 10 BANKOMAT Ano 26 Ne 3 Nevím

14 PREFERENCE ČSOB 10 Komerční banka 2 GE Money Bank 2 Česká spořitelna 4 Fio banka 1 Bez preference 10 Poštovní spořitelna 1 INFORMACE O OBCI Ano 21 Ne 7 Nevím 2 INFOCENTRA Ano 20 Ne 4 Nevím 6 WEB Ano 8 Ne 8 Nevím

15 Komentáře, popř. návrhy řešení: Odpadové hospodářství a dopravní a technická vybavenost Zahořany kontejner na papír Radvánov chybí funkční návaznost na průmyslová města - Praha 3:00 až 5:00 noční osvětlení 50% Kovářov špatné cesty spojující menší obce a osady, chybí spojení na hlavní vlakovou trasu Protivín - Zdice (do Mirovic či Čimelic), další spoje Kovářov Praha, místo dosavadních kontejnerů na plasty by bylo lepší pořídit větší odklápěcí kontejnery zřízení nových kontejnerů na plasty, které nebudou omezeny jen na PET lahve, nýbrž budou vhodné pro všechny druhy plastů postrádám kontejner na plasty, svoz komunálního odpadu 1 kontejnery na plast nejen PET lahve v dolní části obce chybí každý podzim kontejner na shrabané listí kontejner na plast a další chybí stav vozovek - jednat se ZD o příspěvky veřejné osvětlení nahradit úspornějším, odpadové hospodářství šetřit náklady a odpad svážet 1x za 14 dní celý rok chybí kontejner na ostatní plasty, když do žlutých patří jen plastové lahve a těch je taky málo! dopravní spojení dobré, třeba aby se nezhoršilo. Občas je třeba přistavit hlášený kontejner na bioodpad. V jiných obcích dávají dokonce lidem popelnice na bioodpad pravidelně. V této obci se bioodpad tajně vyváží do polí a dává do normálních popelnic. osada patřící pod obec Kovářov- stav komunikací závisí na vzdálenosti od Kovářova, nedostatečná zimní údržba, sečení krajnic,. Nedostatečné propojení jednotlivých vesnic s obcí Kovářov, svoz odpadu funguje relativně dobře externí firmou, ale vždyť zde máme Služby obce s. r. o.???

16 Řenkov Řenkov, Březí, Hostín, Záluží bez dopravní obslužnosti (využití obecní auto) stav vozovek třeba opravit silnici k zastávce u Dluhoše Jalovčí stav vozovek - např. nevyhovující silnice Jalovčí Předbořice, dopravní spojení - žádné, odpadové hospodářství přes léto problémy s odvozem odpadu 1x14 dní Lašovice Lašovky stav vozovek - ZD by mělo čistit své nánosy bahna na veřejné komunikaci, obec by měla plánovat změnu těžko sjízdných účelových komunikací vedoucích k obytným domům na zpevněné trvale sjízdné cesty, dopravní spojení z Lašovic je pomalu snazší jet autobusem pracovat do Prahy než do Milevska (o Písku nemluvě). Velmi těžko lze jet busy na krátké vyřizování do Milevska ba i Kovářova, osvětlení - kostela zvenčí považuji za zbytečný luxus pěkné, ale proč to platit, když to nemá kdo obdivovat (kde by se vzal v noci turista ve vsi bez atrakcí), odpadové hospodářství - pozitivně vnímám zavedení modrého kontejneru, stále není kam třídit plasty vyjma PET lahví, sběrný dvůr je správným krokem Březí stav vozovek - blátivá cesta, náves nutná úprava několik let slibovaná, dopravní spojení - pravidelný průjezd osobního vozu obce svoz - lékař, škola, obchod, zaměstnání. Odpady - na tříděný odpad si musím zjistit odvoz do Kovářova Odpady Kontejnery na papír jsou instalované v počtu 15 kusů. Rozšíření počtu kontejnerů na další druhy plastů se nadále jedná. Případné osazení novými kontejnery na plasty by vyžadovalo pořízení nového svozového auta anebo rozšíření činnosti společnosti AVE. Možnost třídění umožní od září 2014 otevření sběrného dvora. R Pro uložení rychle rozkladatelného odpadu bude od jara 2014 rozmístěno 289 kusů kompostérů po celé Obci Kovářov

17 Doprava Napojení na hlavní město Praha je oproti jiným obcím v našem okolí velmi dobré. Propojení s hlavní vlakovou trasou není v současné době v koncepci veřejné dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Zároveň jsou málo využívané spoje na zavolání. Místní komunikace se pravidelně opravují a v některých případech se dělá i nový povrch. V roce 2014 bude vybudován nový povrch na 2,75 km místních komunikací. Zimní údržba je prováděna na základě plánu zimní údržby, který je schválen zastupitelstvem obce. Každý rok se začleňují finanční prostředky do rozpočtu obce do kapitoly oprava místních komunikací. Ostatní Veřejné osvětlení se průběžně modernizuje. V současné době je z 90% vyměněno ve všech obcích - 150W nahrazeno 70W. Občanská vybavenost jídelnu zpřístupnit veřejnosti = polévky? Kulturní dům o ošklivá architektura zastiňující faru, architektonická ostuda obce zbořit, nedostatečné využití obcí, nevyužitá obecní restaurace KD chátrá (zatéká, okna netěsní ) o zateplení kulturního domu, rekonstrukce topení o rekonstrukce hlavního sálu o restaurace bez provozu vysoké náklady o nutné opravy a úpravy o málo využitý Obecní policie - neustálý dohled nad benzinovou pumpou (lidé jsou všímaví) Jídelna v ZŠ je zpřístupněna pro veřejnost jenom pro obědy do jídlonosičů. Zajištění veřejného stravování v jídelně ZŠ není možné kvůli velmi přísným hygienickým předpisům. O opravě KD se neustále jedná. V rozpočtu na tuto rekonstrukce v současnosti nejsou finanční prostředky. Proto je snaha získat dotaci, na základě by se mohla rekonstrukce uskutečnit. Předpokládaný rozsah rekonstrukce - změna vzhledu KD, úpravy na sále, rekonstrukce topení, zateplení

18 Do restaurace se investovalo v době relativně silné ekonomiky a kupní síly obyvatelstva a i s tím, že se jedná o obecní majetek. Současná ekonomická situace ale pronájem restaurace v KD vzhledem k vysokým provozním nákladům téměř neumožňuje. Sociálně ekonomická vybavenost akutně rozšířit kapacitu DPS Kovářov problém propojení dětské a seniorské výživy (snížení kvality obědů, zvýšení ceny dopravy), nabídku bydlení hodnotím kladně - po dlouhé době možnost výstavby na obecních pozemcích, zaměstnanost - ještě jsem se nesetkal s výběrovým řízením na pracovní místa ve veřejné správě (např. OÚ) DPS (žádné nezpoplatněné služby) webové stránky obce - nepřehlednost a chybí formuláře zaměstnanost - jak dokáže ovlivnit obec? proč investuje obec do bytů? Pro soukromou výstavbu nejsou pozemky, zaměstnanost minimum možností v obci zaměstnanost málo v celém regionu DPS bude velmi složité rozšiřovat, ovšem vzhledem k demografickému vývoji v samosprávném celku obce Kovářov se tato problematika neustále řeší. K obědům ze školní jídelny: Během školního roku je prioritní dodržovat plnění výživových norem na základě vyhlášky o školním stravování, o prázdninách se jídelníček do značné míry přizpůsobuje požadavkům cizích strávníků. Obecní úřad v minulosti dělal výběrová řízení na obsazení nově vznikajících míst anebo na zajištění již zřízeného místa dle platné legislativy. Zaměstnanost se obec snaží ovlivňovat vytvořením podmínek pro podnikání například tím, že jedná s možnými investory. Současně je i přes vysokou nezaměstnanost obtížné sehnat kvalifikovaného zaměstnance. Zastupitelstvo obce v současnosti diskutuje novou podobu a náplň webových stránek, které zcela jistě doznají změn. Výstavba obecních bytů je dlouhodobá investice i ze sociálního pohledu. Možnost bydlení pro sociálně slabší obyvatele, případně pro mladé rodiny jako startovací byty. Zároveň jsou v současné době připraveny obecní pozemky pro individuální výstavbu

19 Životní prostředí a cestovní ruch údržba zeleně je třeba udržovat a nenechat divoce zarůstat cesty jako např. cestu na Budař nebyly by od věci častější výjezdy mimo obec Kovářov propagace obce není vyvážená (preference Kovářova) vadí nekontrolovaná skládka na Lipníku!!! nevysečené příkopy podél obecních cest, neudržovaný hřbitov je to spíše věc soukromých vlastníků Obec má zřízenou komisi životního prostředí, která posuzuje vhodnost zásahu do vzrostlé zeleně. Účelová komunikace na osadu Budař je momentálně sledovaná ORP OŽP Milevsko, které rozhodne o způsobu údržby této lokality. Hřbitovy jsou od roku 2003 udržovány komplexně, do této doby údržba probíhala individuálně. Lipník byl původně uvažován jako místo, kde by byla umožněna likvidace biologického odpadu, jako je klestí, větve a v části Lipníku i nepotřebná tráva. Obec má uzavřenu smlouvu s vlastníkem pozemku a chce toto odkládání nadále umožňovat. Občané však tuto možnost zneužívají ukládáním jiných druhů odpadů, což může vést až k úplnému zákazu vyžívání této lokality pro odkládání biologického odpadu. Obecní policie bude tento prostor monitorovat. Kultura a sport kromě fotbalu nic jiného není kulturní a sakrální stavby v okolí je jich celá řada, ne o všechny je dobře postaráno, kulturní akce - nezapomenutelný byl festival 2013, kdy vlivem vytrvalých dešťů zatékalo do KD na více místech. Celá akce byla přesunuta do soukromého zařízení. (Proč nebyla využita nákladně opravená restaurace obce Kovářov?), sportu se u nás daří KD, sport - pouze fotbal a stolní tenis

20 Nabídka sportu je jen taková, jakou vytvoří nadšenci, kteří chtějí obětovat svůj volný čas a mnohdy i peníze. Obec jako taková nemůže spoluobčanům nařizovat, jakou zájmovou činnost by měli ve svém volném čase provozovat. Obec se v rámci svých možností snaží podporovat jakoukoli aktivitu svých občanů. Většina sakrálních staveb na území obce je v současnosti v jejím vlastnictví. Obec pravidelně ve svém rozpočtu na opravy těchto staveb vyčleňuje finance. Paralelně opravy provádí i za pomoci grantů. Večerní část festivalového dne byla přesunuta do restaurace Na Křižovatce, protože velmi extrémní počasí zapříčinilo i zatékání do KD. Toto provizorní řešení mělo velmi dobrý ohlas návštěvníků restaurace i samotných hudebníků. Návrhy občanů na investice v budoucích letech: Rozvoj cestovního ruchu rozvoj cyklostezek dají se využít dnes zanikající cesty, např. Kovářov Klisinec, je neuvěřitelné, když někdo záměrně rozbagruje používanou cestu obnova zastaralých tabulí a značení naučné stezky a info tabulí v obci nevyužitá oblast rozvoje obce, přilákat turisty pořádání akcí, jaké se konají málokde (vypsat soutěž na nápad?) - nabízením prostor (škola) k využití pořádání letních seminářů a kurzů různým zájmovým sdružením, propagovat Kovářov jako nejbližší jižní Čechy z Prahy reprezentativní fota krajiny a lid. architektury směrovat na produkční odd. film. ateliérů zajistit propagaci na úrovni JČ kraje i mimo něj Obec se snaží stále rozvíjet cykloturistiku i pěší turistiku - např. trasa Z Týna až na Onen Svět. Započala obnova tabulí, které poničili jednak vandalové (celkem 5), jednak sluneční svit. Obec je zapojena do regionální značky Prácheňsko (certifikace služeb a výrobků). Celá obec Kovářov je součástí nové turistické destinace TOULAVA. To by mělo společně s dalšími akcemi (např. veletrhy Regiontur Brno, Jihočeský Kompas, Holiday tour Praha) propagovat obec v ČR. Propagaci podporuje také vydání několika společných publikací Svazku obcí Milevska a zapojení do infocentra Milevsko. Cestovní ruch určitě posílí nově vzniklý zážitkový park Zeměráj

21 Péče o sakrální stavby Péče o kamenné křížky na rozcestích (u cest) Oprava křížků u cest např. poškozeného a zarostlého kamen. kříže při zaniklé staré cestě z Radvánova do Zlučína nebo zarostlého křížku na býv. rozcestí v půlce cesty na Budař neměla by obec přispívat více na opravy kostela? budiž ponechána na církvi upravit a opravit staré poškozené kamenné, železné kříže u cest, v polích a loukách Většina sakrálních staveb na území obce je v současnosti v jejím vlastnictví. Obec pravidelně ve svém rozpočtu na opravy těchto staveb vyčleňuje finance. Paralelně opravy provádí i za pomoci grantů. Každý rok obec přispívá z rozpočtu farnosti. V minulosti byl vybudován nový hřbitov v Kovářově a Lašovicích, byl opraven také chodník okolo kovářovského kostela, hřbitovní zeď v Předbořicích a márnice v Laštovicích. Opravy místních komunikací zachovat a opravit cesty mezi obcemi nutnost rekonstrukce téměř všech místních (účelových) komunikací vedoucích do malých osad a samot cesty na samoty v dezolátním stavu komunikace neničí osobní vozy vybírat příspěvek na opravu komunikací od místních firem (družstev) osob užívajících traktory, větší nákladní vozy apod. těžkou techniku? Omezit vjezd kamionové dopravy na místní (okolní) firmy? oprava výtluků, zabezpečení sjízdnosti cest v okraj. osadách v zimním období Celkové množství silnic obce Kovářov zahrnuje cca 40 km místních komunikací a 30 km komunikací účelových. Plán zimní údržby časově rozděluje jejich pravidelnou zimní údržbu podle důležitosti

22 Každý rok je na opravy místních a účelových komunikací vynaloženo asi 1,5 2 mil korun. Omezování vjezdu není možné nejen z důvodu narušení podnikání, ale i značných finančních nákladů pro obec (místní značení, kontrola). Opravy a modernizace veřejných budov celosezónní zpřístupnění bývalé fary, uvnitř zřízení např. výstavních prostor kulturní dům Kovářov modernizace kulturního domu jak vně, tak uvnitř naléhavost opravy KD, změna nájemní smlouvy na KD zapojit nájemníka do oprav, řešit využití obecní restaurace Kovářovská fara je poměrně dobře opravená. Před dvěma roky zde byla provedena výměna venkovních oken a interiér byl též opraven, obřadní místnost má nový koberec. Je zde kancelář JFoS, v přízemí je klubovna Kovářovanu a je zde stálá expozice věnovaná lidovým tradicím pod názvem Centrum lidových tradic. Ke KD viz vyjádření v kapitole Občanská vybavenost Zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou chybí spojení na hlavní vlakovou trasu Protivín - Zdice (do Mirovic či Čimelic) plus další dopravní spoje Kovářov Praha přidání alespoň jednoho spoje do Prahy po 7. hodině ráno, zřízení nových spojů do Mirovic nebo Čimelic s návazností na vlaky auto je již nutnost aspoň 1x týdně spoje odevšad na úřad (tj. otočkou na cca 1h v úř. hodinách a zároveň ordinačních a poštovních) do Kovářova a totéž do Milevska. Větší frekvence spojů dětem na kroužky ze školy do Milevska, pracujícím do Písku a ČB. Večerní spoje: za kulturou, do hospody. Koncepce autobusenky síťové jízdenky na oblast Mil. Kov. Kluč

23 Tato oblast je velmi těžko ovlivnitelná obcí. Veřejnou dopravní obslužnost řídí JIKORD a následně Jihočeský kraj (Jčk). Jčk platí na tuto činnost zhruba 1 mild. Kč ročně a snaží se neustále přehodnocovat jednotlivé spoje a sledovat jejich rentabilitu jak v autobusové, tak drážní přepravě. Jčk v současné době připlácí dopravcům na autobus a ujetý km 23,- Kč, na drážní km 103,50 Kč. Obec se pravidelně může vyjadřovat k návrhu jízdního řádu, když by se měnil tak, že linka zmizí nebo by ji chtěl Jčk omezit. Současný trend je takový, že veřejnou přepravu využívá málo lidí - mimo časy přepravy do zaměstnání a do školy. Podpora zdravého životního prostředí Radvánov ČOV řešit u novostaveb mini čističkami zřízení nových kontejnerů na plasty, které už nebudou omezeny jen na PET lahve, nýbrž budou vhodné pro všechny druhy plastů chybí kanalizace, ČOV upozorňovat občany na škodlivost spalování odpadu kanalizace a ČOV chybí, kvalita ovzduší špatná kanalizace nebo podpora domácích čističek vodovod aneb zdroj pitné vody Březí, kanalizace zlepšit stav a kvalitu vody ve veřejném vodovodu, čistička a kanalizace nutná! O ČOV probíhá diskuze, jakým způsobem ji řešit u pozemků určených k individuální výstavbě. Jedná se jak o tzv. miničističky, tak o ČOV sdružující kanalizaci z několika pozemků. Zastupitelstvo obce ještě nerozhodlo o výběru nejvhodnější varianty. Obec nemůže kontrolovat, co občané spalují v kotlích. Nelze bez svolení vstoupit na soukromý pozemek (kotelny) ke kontrole. Vodovod nebo zdroj pitné vody Březí v současné době finanční situace Obce Kovářov neumožňuje výstavbu vodovodu (najít zdroj pitné vody), kanalizace a ČOV. Zároveň je nutno říci, že vybudování kanalizační sítě s centrální ČOV znamená placení vodného a stočného pro občany připojené k těmto sítím. K třídění odpadu viz vyjádření v kapitole Odpadové hospodářství

24 Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst chybí 3-5 menších firem pro pracovníků Viz vyjádření v kapitole Sociálně ekonomická vybavenost Dostupnost kvalitního bydlení nestavět další obecní byty vyčlenit pozemky pro individuální výstavbu, sociálních bytů je již dostatek nejprve musí být perspektiva jak se zde živit a jak bavit a pak teprve má smysl lákat nové přistěhovalce což takhle bydlení pro seniory tak zvaný důchoďák, ovšem ne ve stylu současného Obecní byty jsou vždy přínosem pro obec, umožňují navýšení počtu obyvatel, což s sebou přináší větší počty dětí, které mohou navštěvovat školku a školu. Větší množství obyvatel umožňuje lepší naplnění volnočasových sportovních, kulturních i spolkových aktivit. Obec je vlastníkem pozemků pro individuální výstavbu. V současné době se připravuje základní technická vybavenost lokalita Kovářov. V regionu Milevsko je v současné době dostatek volných kapacit pro umístění seniorů v tzv. domovech důchodců. Výstavba takového zařízení by byla finančně velmi náročná a bez dotace pro obec neuskutečnitelná

25 Investice do veřejných prostranství jsem pro uložení elektrického vedení do země úpravy cesty na návsi v Březí a rozhlas Uložení kabelu do země je věc, kterou si přeje i obec a o které se neustále jedná s distribuční společností. Tato rekonstrukce vedení NN však přináší i další náležitosti a finanční náklady, které by mohly ovlivnit i infrastrukturní rozvoj jednotlivých obcí. Například by musela obec vybudovat nové veřejné osvětlení, a to je velmi finančně náročné. V současné době neexistují na rekonstrukci veřejného osvětlení dotace, a tak by to muselo být financováno jenom z rozpočtu obce bez přispění distributora elektrické energie. Dalším problémem jsou ochranná pásma kolem nově položeného kabelu, což by znamenalo další nárůst nákladů pro případné vybudování nebo rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Rozšíření rozhlasu do několika obcí se plánuje. Podpora řešení negativních společenských vlivů to je nesmírně důležité, teprve na třetí místo se mi to dostalo jen proto, že 1. a 2. se týká všech občanů, toto jen části Primární prevence sociálně patologických jevů je realizována v rámci základní školy, která spolupracuje s regionálními organizacemi, jako je např. PPP Písek či Arkáda. Významnou roli v prevenci i řešení kriminality v obci hraje obecní policie. Podpora aktivit občanů podporovat stejnou mírou všechny spolky, nezvýhodňovat TJ ZD Kovářov folklorní festival by měl mít novou důstojnou profesionální podobu, ne jako nyní kýčovitou vesnickou tancovačku s pouťovými cetkami kopaná je příliš preferovaná

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020.

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Úvodem : Podkladový materiál je výhledový, je možné jej návrhy zastupitelů, z komisí a výborů do 10.12.2013 / v prosinci schválení základní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. Dotazník pro obyvatele městyse Nový Hrádek Vážení občané Nového Hrádku, dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který slouží pro zjištění Vašich názorů a potřeb. V dotazníku najdete otázky

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více