Výsledky dotazníkového šetření 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky dotazníkového šetření 2014"

Transkript

1 Výsledky dotazníkového šetření 2014 Místní program obnovy vesnice vytyčení hlavních plánů a cílů rozvoje obce v letech Dotazník vznikl ve spolupráci Obce Kovářov a MAS Střední Povltaví, o.s. Zpracovaly: Bc. Monika Hrochová, Vendula Čechmánková

2 Vyhodnocení výsledků Obecního dotazníku, který byl vytvořen obcí Kovářov ve spolupráci s MAS Střední Povltaví, o. s. v rámci práce na strategickém dokumentu MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE vytyčujícího hlavní plány a cíle rozvoje naší obce v letech Pro zmapování situace bylo použito metody nepřímého dotazování technikou dotazníku, který byl součástí každého výtisku Kovářovského zpravodaje č. 4/2013. Kovářovský zpravodaj byl distribuován v nákladu 654 ks dne , a to vždy 1 ks na rodinu jak v obci Kovářov, tak i v obcích spadajících pod Kovářov. Dotazník bylo možné si stáhnout a vyplnit i v elektronické podobě na stránkách obce Kovářov (www.kovarov.cz). Dotazník byl vyplňován anonymně, pouze se vyplňovala část obce, ve které dotyčný občan žije. Dotazníky bylo možné odevzdávat na 5 sběrných místech: Kovářov (obecní úřad), Zahořany (obchod), Chrást (obchod), Lašovice (obchod) a Předbořice (večerka). Konec tohoto šetření a odevzdání dotazníků do připravených a označených schránek Sběrné místo obecního dotazníku byl stanoven na Tato technika byla pro dané téma a následné vyhodnocení nejvíce přijatelná, finančně a časově nejméně náročná a umožnila získat základní poznatky o názoru občanů k jednotlivě vypsaným tématům v dotazníku. Použity byly 4 základní okruhy otázek, jejichž součástí byly rozpracované a konkretizované otázky. Tento dotazník byl určen pro 5 věkových kategorií, a to let, let, let, let, 65 a více let. Další otázkou v průzkumu bylo rozdělení na muže a ženy. Sledované otázky se také týkaly hodnocení kvality a současného stavu jednotlivých oblastí obce. Dotazník také obsahoval tabulku pro návrhy investic obce do budoucích let. Posledním tématem dotazníku byla skupina konkrétních dotazů s prostorem pro případná další vyjádření postřehů občanů. Dne byly schránky vyzvednuty na sběrných místech a dopraveny na Obecní úřad v Kovářově ke zpracování dat. Při otevření jednotlivých schránek byl počet odevzdaných dotazníků následující: Kovářov - 23, Chrást 0, Lašovice 2, Předbořice 1, Zahořany 4. Celkový počet odevzdaných dotazníků činí 30, z čehož je 28 dotazníků tištěných v rámci zpravodaje a 2 dotazníky jsou staženy ze stránek

3 Graf č Počet roznesených zpravodajů ks 150 ks 240 ks ks Kovářov Chrást Předbořice Zahořany Graf č. 1 obsahuje informace o roznesených zpravodajích dle jednotlivých okruhů obcí. Chrást 52 zpravodajů Kovářov 212 zpravodajů Předbořice 150 zpravodajů (Vepice, Vladyčín, Hostín, Březí, Řenkov, Dobrá Voda, Zaluží) Zahořany 240 zpravodajů (Vesec, Žebrákov, Lašovice, Onen Svět, Kotýřina, Zlučín, Radvánov, Jalovčí) Graf č. 2 Informace v tomto grafu znázorňují počet odevzdaných dotazníků v rámci jednotlivých obcí. Počet odevzdaných dotazníků Kovářov Osada Březí (Samoty) Jalovčí Lašovice - Lašovky Předbořice Zahořany Řenkov Radvánov Z uvedeného grafu vyplývá, že z celkového počtu 654 roznesených zpravodajů se jich vrátilo pouze 28, což činí 4,28 % ze všech dotazníků. V tomto grafu jsou také započteny 2 ks dotazníků vytištěných z webových stránek obce Kovářov

4 Graf č.3 Pohlaví žena muž muž a žena V tomto grafu můžeme vidět, že počet respondentů dle pohlaví je takřka vyrovnaný - mužů odpovědělo 14 a žen 15; v jednom dotazníku odpovídali muž a žena společně. Graf č. 4 Věk let let let let 65 a více let V grafu č. 4 je popsán věk respondentů. S nejvyšším počtem odevzdaných dotazníků v tomto šetření je zastoupen věk 65 a více let. S tímto věkem dotazník odevzdalo 10 z 30, což činí 33%. S nejnižším počtem respondentů je zde zastoupena věková kategorie let, v níž dotazník odevzdali pouze 3 z 30, což je 10%

5 Tabulka č. 1 VĚK CELKOVÝ POČET OBYVATEL ZASTOUPENÍ V DOTAZNÍKU % let , let , let , let ,61 65 a více let ,25 Tato tabulka znázorňuje skutečný stav počtu jednotlivých věkových kategorií obyvatel obce Kovářov a jeho osad v období, kdy probíhalo dotazníkové šetření na jeho území. Procento zapojení se do tohoto šetření je vypočítáno skutečným počtem odevzdaných dotazníků obyvatel jednotlivých věkových kategorií děleno celkovým počtem obyvatel jednotlivých věkových kategorií krát 100. Graf č Bankomat 3 1 Ano Ne Nevím V dotazníku byla položena i otázka: Uvítali byste v obci Kovářov bankomat? V grafu č. 5 je tato skutečnost zaznamenána. Ze všech 30-ti odevzdaných dotazníků by tuto službu v obci uvítalo 26 respondentů, tj. 86,7%

6 Graf č. 6 Preference banky V grafu č. 6 je znázorněna preference jednotlivých zástupců bank, od kterých by si respondenti přáli mít v obci bankomat. V této otázce došlo ke shodnému počtu odpovědí u ČSOB banky a u odpovědi Bez preference. Obě tyto odpovědi získaly po 10 hlasech. Graf č Informace o obci 7 2 Ano Ne Nevím Graf č. 7 znázorňuje odpovědi respondentů na otázku, zda by chtěli být informováni o dění v jednotlivých obcích prostřednictvím SMS a em. Grafem je znázorněna jednoznačná odpověď, že by tuto službu uvítalo 21 z 30 respondentů, tj. 70%

7 Graf č. 8 Infocentra Ano Ne Nevím Infocentra v podobě regálu s letáky ve veřejných místech, jako je např. knihovna, vstupní chodba radnice apod., by dle grafu č. 8 našla své uplatnění dle 20 respondentů z 30, kteří se zapojili do dotazníkového šetření, tj. 66,7%. Graf č. 9 Webové stránky obce Ano Ne Nevím Informace ke grafu č. 9 vyplývají z otázky: Informují Vás dostatečně webové stránky Kovářova (www.kovarov.cz)? U odpovědí Ano a Ne došlo ke shodnému výsledku 8 a 8 hlasů, u Nevím byla tato odpověď zaznamenána 14x z 30, tj. 46,7%. Z toho výsledku lze předpokládat, že spoluobčané tyto stránky nevyužívají k získávání informací, nebo je to odpověď převážně věkové skupiny 65 a více let, která v tomto šetření je nejvíce zastoupena a která nemá takovou příležitost se na webové stránky obce přihlásit

8 Kódovací znaky matice: OBEC Kovářov 1 Osada 2 Březí (Samoty) 3 Jalovčí 4 Lašovice - Lašovky 5 Předbořice 6 Zahořany 7 Řenkov 8 Radvánov 9 VĚK let let let let 4 65 a více let 5 POHLAVÍ Muž 1 Žena 2 Muž a Žena 3 BANKOMAT Ano 1 Ne 2 Nevím 3-8 -

9 PREFERENCE ČSOB 1 Komerční banka 2 GE Money Bank 3 Česká spořitelna 4 Fio banka 5 Bez preference 6 Poštovní spořitelna 7 INFORMACE O OBCI Ano 1 Ne 2 Nevím 3 INFOCENTRA Ano 1 Ne 2 Nevím 3 WEB Ano 1 Ne 2 Nevím 3-9 -

10 Výsledková MATICE OBEC VĚK POHLAVÍ BANKOMAT PREFERENCE INFORMACE O OBCI INFOCENTRA WEB Výsledková matice je seřazena podle obcí. V kódovacích znacích nad touto tabulkou jsou k této matici vysvětlivky a jsou i v totožné barvě

11 Tabulka č. 2 - V tabulce č. 2 jsou porovnané výsledky jednotlivých dotazníků. Z hodnocení byla vypočítána průměrná známka, která určuje kvalitu a současný stav jednotlivých oblastí naší obce. Výsledky jsou seřazeny od hodnocení vynikající až po nedostatečné. Pořadí DOTAZY HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH DOTAZNÍKŮ SOUČET PRŮMĚR 1. Mateřská škola ,86 2. Základní škola , Rozvoz obědů seniorům , ,5 1,116 Nabídka bydlení (obecní byty, možnost soukromé výstavby) , ,5 1,35 5. Sociální péče dům s pečovatelskou službou ,4 6. Obecní policie , ,5 1, Webové stránky obce ,7 Propagace obce a jejích částí ,766 Nabídka sportovního vyžití ,8 Kulturní akce (plesy, divadla ) , ,5 1,816 Veřejné osvětlení ,9 Kulturní a sakrální stavby (kapličky) ,96 Údržba zeleně a krajiny , ,5 2,216 Odpadové hospodářství (odvoz odpadu, kontejnery na třídění odpadu) , ,5 2, Kulturní dům , ,5 2, Stav vozovek , ,5 3, Zaměstnanost , , , Dopravní spojení ,23 1 VYNIKAJÍCÍ 5 NEDOSTATETČNÝ 0 NEVÍM

12 Tabulka č DOTAZY HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH DOTAZNÍKŮ - kvalita a současný stav jednotlivých oblastí naší obce SOUČET PRŮMĚR Podpora zaměstnanosti a vzniku prac. míst (rekvalifikace, tvorba prac. míst, veřejně prospěšné práce) ,2 Opravy místních komunikací (silnice, cesty, ) ,3 Podpora zdravého život. prostředí (kanalizace, ČOV, třídění odpadu, vodovod, ochrana ovzduší ) Zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou (počet spojů, kvalita ,87 cestování) ,73 Podpora podnikatelů (inovace, soc. podnikání..) ,5 Podpora aktivit občanů (sport, neziskové organizace, spolky, kulturní a společenské akce) ,93 Opravy a modernizace veřejných budov (školy, úřady, kulturní domy ) Podpora péče o krajinu a místní produkce (farmářské trhy, obecní zemědělství a lesnictví, rybářství atd.) ,27 Investice do veřejných prostranství (návsi, chodníky, veřejné osvětlení..) ,73 Dostupnost kvalitního bydlení (sociální byty, bydlení pro mladé rodiny) ,07 Rozvoj cestovního ruchu (ubytování, naučné stezky, cyklostezky, propagace ) ,1 Péče o sakrální stavby (kostely, kapličky, tvrze, hřbitovy ,2 Podpora řešení negativních společenských vlivů (závislosti, kriminalita, soc. vyloučení, nemoci..) ,27 V tabulce č. 3 jsou porovnané výsledky jednotlivých dotazníků. Z hodnocení byla vypočítána průměrná známka, která určuje důležitost a nedůležitost investic obce v budoucích letech dle názorů spoluobčanů, kteří se zapojili do dotazníkového šetření NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NEJMÉNĚ DŮLEŽITÉ Důležitost investic do budoucna je seřazená dle nejdůležitější oblasti. 0 NEZAPSANÁ DŮLEŽITOST

13 Výsledky dotazníku: OBEC Kovářov 15 Osada 1 Březí (Samoty) 4 Jalovčí 1 Lašovice - Lašovky 1 Předbořice 1 Zahořany 5 Řenkov 1 Radvánov 1 POHLAVÍ Muž 14 Žena 15 Muž a Žena 1 VĚK let let let let 5 65 a více let 10 BANKOMAT Ano 26 Ne 3 Nevím

14 PREFERENCE ČSOB 10 Komerční banka 2 GE Money Bank 2 Česká spořitelna 4 Fio banka 1 Bez preference 10 Poštovní spořitelna 1 INFORMACE O OBCI Ano 21 Ne 7 Nevím 2 INFOCENTRA Ano 20 Ne 4 Nevím 6 WEB Ano 8 Ne 8 Nevím

15 Komentáře, popř. návrhy řešení: Odpadové hospodářství a dopravní a technická vybavenost Zahořany kontejner na papír Radvánov chybí funkční návaznost na průmyslová města - Praha 3:00 až 5:00 noční osvětlení 50% Kovářov špatné cesty spojující menší obce a osady, chybí spojení na hlavní vlakovou trasu Protivín - Zdice (do Mirovic či Čimelic), další spoje Kovářov Praha, místo dosavadních kontejnerů na plasty by bylo lepší pořídit větší odklápěcí kontejnery zřízení nových kontejnerů na plasty, které nebudou omezeny jen na PET lahve, nýbrž budou vhodné pro všechny druhy plastů postrádám kontejner na plasty, svoz komunálního odpadu 1 kontejnery na plast nejen PET lahve v dolní části obce chybí každý podzim kontejner na shrabané listí kontejner na plast a další chybí stav vozovek - jednat se ZD o příspěvky veřejné osvětlení nahradit úspornějším, odpadové hospodářství šetřit náklady a odpad svážet 1x za 14 dní celý rok chybí kontejner na ostatní plasty, když do žlutých patří jen plastové lahve a těch je taky málo! dopravní spojení dobré, třeba aby se nezhoršilo. Občas je třeba přistavit hlášený kontejner na bioodpad. V jiných obcích dávají dokonce lidem popelnice na bioodpad pravidelně. V této obci se bioodpad tajně vyváží do polí a dává do normálních popelnic. osada patřící pod obec Kovářov- stav komunikací závisí na vzdálenosti od Kovářova, nedostatečná zimní údržba, sečení krajnic,. Nedostatečné propojení jednotlivých vesnic s obcí Kovářov, svoz odpadu funguje relativně dobře externí firmou, ale vždyť zde máme Služby obce s. r. o.???

16 Řenkov Řenkov, Březí, Hostín, Záluží bez dopravní obslužnosti (využití obecní auto) stav vozovek třeba opravit silnici k zastávce u Dluhoše Jalovčí stav vozovek - např. nevyhovující silnice Jalovčí Předbořice, dopravní spojení - žádné, odpadové hospodářství přes léto problémy s odvozem odpadu 1x14 dní Lašovice Lašovky stav vozovek - ZD by mělo čistit své nánosy bahna na veřejné komunikaci, obec by měla plánovat změnu těžko sjízdných účelových komunikací vedoucích k obytným domům na zpevněné trvale sjízdné cesty, dopravní spojení z Lašovic je pomalu snazší jet autobusem pracovat do Prahy než do Milevska (o Písku nemluvě). Velmi těžko lze jet busy na krátké vyřizování do Milevska ba i Kovářova, osvětlení - kostela zvenčí považuji za zbytečný luxus pěkné, ale proč to platit, když to nemá kdo obdivovat (kde by se vzal v noci turista ve vsi bez atrakcí), odpadové hospodářství - pozitivně vnímám zavedení modrého kontejneru, stále není kam třídit plasty vyjma PET lahví, sběrný dvůr je správným krokem Březí stav vozovek - blátivá cesta, náves nutná úprava několik let slibovaná, dopravní spojení - pravidelný průjezd osobního vozu obce svoz - lékař, škola, obchod, zaměstnání. Odpady - na tříděný odpad si musím zjistit odvoz do Kovářova Odpady Kontejnery na papír jsou instalované v počtu 15 kusů. Rozšíření počtu kontejnerů na další druhy plastů se nadále jedná. Případné osazení novými kontejnery na plasty by vyžadovalo pořízení nového svozového auta anebo rozšíření činnosti společnosti AVE. Možnost třídění umožní od září 2014 otevření sběrného dvora. R Pro uložení rychle rozkladatelného odpadu bude od jara 2014 rozmístěno 289 kusů kompostérů po celé Obci Kovářov

17 Doprava Napojení na hlavní město Praha je oproti jiným obcím v našem okolí velmi dobré. Propojení s hlavní vlakovou trasou není v současné době v koncepci veřejné dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Zároveň jsou málo využívané spoje na zavolání. Místní komunikace se pravidelně opravují a v některých případech se dělá i nový povrch. V roce 2014 bude vybudován nový povrch na 2,75 km místních komunikací. Zimní údržba je prováděna na základě plánu zimní údržby, který je schválen zastupitelstvem obce. Každý rok se začleňují finanční prostředky do rozpočtu obce do kapitoly oprava místních komunikací. Ostatní Veřejné osvětlení se průběžně modernizuje. V současné době je z 90% vyměněno ve všech obcích - 150W nahrazeno 70W. Občanská vybavenost jídelnu zpřístupnit veřejnosti = polévky? Kulturní dům o ošklivá architektura zastiňující faru, architektonická ostuda obce zbořit, nedostatečné využití obcí, nevyužitá obecní restaurace KD chátrá (zatéká, okna netěsní ) o zateplení kulturního domu, rekonstrukce topení o rekonstrukce hlavního sálu o restaurace bez provozu vysoké náklady o nutné opravy a úpravy o málo využitý Obecní policie - neustálý dohled nad benzinovou pumpou (lidé jsou všímaví) Jídelna v ZŠ je zpřístupněna pro veřejnost jenom pro obědy do jídlonosičů. Zajištění veřejného stravování v jídelně ZŠ není možné kvůli velmi přísným hygienickým předpisům. O opravě KD se neustále jedná. V rozpočtu na tuto rekonstrukce v současnosti nejsou finanční prostředky. Proto je snaha získat dotaci, na základě by se mohla rekonstrukce uskutečnit. Předpokládaný rozsah rekonstrukce - změna vzhledu KD, úpravy na sále, rekonstrukce topení, zateplení

18 Do restaurace se investovalo v době relativně silné ekonomiky a kupní síly obyvatelstva a i s tím, že se jedná o obecní majetek. Současná ekonomická situace ale pronájem restaurace v KD vzhledem k vysokým provozním nákladům téměř neumožňuje. Sociálně ekonomická vybavenost akutně rozšířit kapacitu DPS Kovářov problém propojení dětské a seniorské výživy (snížení kvality obědů, zvýšení ceny dopravy), nabídku bydlení hodnotím kladně - po dlouhé době možnost výstavby na obecních pozemcích, zaměstnanost - ještě jsem se nesetkal s výběrovým řízením na pracovní místa ve veřejné správě (např. OÚ) DPS (žádné nezpoplatněné služby) webové stránky obce - nepřehlednost a chybí formuláře zaměstnanost - jak dokáže ovlivnit obec? proč investuje obec do bytů? Pro soukromou výstavbu nejsou pozemky, zaměstnanost minimum možností v obci zaměstnanost málo v celém regionu DPS bude velmi složité rozšiřovat, ovšem vzhledem k demografickému vývoji v samosprávném celku obce Kovářov se tato problematika neustále řeší. K obědům ze školní jídelny: Během školního roku je prioritní dodržovat plnění výživových norem na základě vyhlášky o školním stravování, o prázdninách se jídelníček do značné míry přizpůsobuje požadavkům cizích strávníků. Obecní úřad v minulosti dělal výběrová řízení na obsazení nově vznikajících míst anebo na zajištění již zřízeného místa dle platné legislativy. Zaměstnanost se obec snaží ovlivňovat vytvořením podmínek pro podnikání například tím, že jedná s možnými investory. Současně je i přes vysokou nezaměstnanost obtížné sehnat kvalifikovaného zaměstnance. Zastupitelstvo obce v současnosti diskutuje novou podobu a náplň webových stránek, které zcela jistě doznají změn. Výstavba obecních bytů je dlouhodobá investice i ze sociálního pohledu. Možnost bydlení pro sociálně slabší obyvatele, případně pro mladé rodiny jako startovací byty. Zároveň jsou v současné době připraveny obecní pozemky pro individuální výstavbu

19 Životní prostředí a cestovní ruch údržba zeleně je třeba udržovat a nenechat divoce zarůstat cesty jako např. cestu na Budař nebyly by od věci častější výjezdy mimo obec Kovářov propagace obce není vyvážená (preference Kovářova) vadí nekontrolovaná skládka na Lipníku!!! nevysečené příkopy podél obecních cest, neudržovaný hřbitov je to spíše věc soukromých vlastníků Obec má zřízenou komisi životního prostředí, která posuzuje vhodnost zásahu do vzrostlé zeleně. Účelová komunikace na osadu Budař je momentálně sledovaná ORP OŽP Milevsko, které rozhodne o způsobu údržby této lokality. Hřbitovy jsou od roku 2003 udržovány komplexně, do této doby údržba probíhala individuálně. Lipník byl původně uvažován jako místo, kde by byla umožněna likvidace biologického odpadu, jako je klestí, větve a v části Lipníku i nepotřebná tráva. Obec má uzavřenu smlouvu s vlastníkem pozemku a chce toto odkládání nadále umožňovat. Občané však tuto možnost zneužívají ukládáním jiných druhů odpadů, což může vést až k úplnému zákazu vyžívání této lokality pro odkládání biologického odpadu. Obecní policie bude tento prostor monitorovat. Kultura a sport kromě fotbalu nic jiného není kulturní a sakrální stavby v okolí je jich celá řada, ne o všechny je dobře postaráno, kulturní akce - nezapomenutelný byl festival 2013, kdy vlivem vytrvalých dešťů zatékalo do KD na více místech. Celá akce byla přesunuta do soukromého zařízení. (Proč nebyla využita nákladně opravená restaurace obce Kovářov?), sportu se u nás daří KD, sport - pouze fotbal a stolní tenis

20 Nabídka sportu je jen taková, jakou vytvoří nadšenci, kteří chtějí obětovat svůj volný čas a mnohdy i peníze. Obec jako taková nemůže spoluobčanům nařizovat, jakou zájmovou činnost by měli ve svém volném čase provozovat. Obec se v rámci svých možností snaží podporovat jakoukoli aktivitu svých občanů. Většina sakrálních staveb na území obce je v současnosti v jejím vlastnictví. Obec pravidelně ve svém rozpočtu na opravy těchto staveb vyčleňuje finance. Paralelně opravy provádí i za pomoci grantů. Večerní část festivalového dne byla přesunuta do restaurace Na Křižovatce, protože velmi extrémní počasí zapříčinilo i zatékání do KD. Toto provizorní řešení mělo velmi dobrý ohlas návštěvníků restaurace i samotných hudebníků. Návrhy občanů na investice v budoucích letech: Rozvoj cestovního ruchu rozvoj cyklostezek dají se využít dnes zanikající cesty, např. Kovářov Klisinec, je neuvěřitelné, když někdo záměrně rozbagruje používanou cestu obnova zastaralých tabulí a značení naučné stezky a info tabulí v obci nevyužitá oblast rozvoje obce, přilákat turisty pořádání akcí, jaké se konají málokde (vypsat soutěž na nápad?) - nabízením prostor (škola) k využití pořádání letních seminářů a kurzů různým zájmovým sdružením, propagovat Kovářov jako nejbližší jižní Čechy z Prahy reprezentativní fota krajiny a lid. architektury směrovat na produkční odd. film. ateliérů zajistit propagaci na úrovni JČ kraje i mimo něj Obec se snaží stále rozvíjet cykloturistiku i pěší turistiku - např. trasa Z Týna až na Onen Svět. Započala obnova tabulí, které poničili jednak vandalové (celkem 5), jednak sluneční svit. Obec je zapojena do regionální značky Prácheňsko (certifikace služeb a výrobků). Celá obec Kovářov je součástí nové turistické destinace TOULAVA. To by mělo společně s dalšími akcemi (např. veletrhy Regiontur Brno, Jihočeský Kompas, Holiday tour Praha) propagovat obec v ČR. Propagaci podporuje také vydání několika společných publikací Svazku obcí Milevska a zapojení do infocentra Milevsko. Cestovní ruch určitě posílí nově vzniklý zážitkový park Zeměráj

21 Péče o sakrální stavby Péče o kamenné křížky na rozcestích (u cest) Oprava křížků u cest např. poškozeného a zarostlého kamen. kříže při zaniklé staré cestě z Radvánova do Zlučína nebo zarostlého křížku na býv. rozcestí v půlce cesty na Budař neměla by obec přispívat více na opravy kostela? budiž ponechána na církvi upravit a opravit staré poškozené kamenné, železné kříže u cest, v polích a loukách Většina sakrálních staveb na území obce je v současnosti v jejím vlastnictví. Obec pravidelně ve svém rozpočtu na opravy těchto staveb vyčleňuje finance. Paralelně opravy provádí i za pomoci grantů. Každý rok obec přispívá z rozpočtu farnosti. V minulosti byl vybudován nový hřbitov v Kovářově a Lašovicích, byl opraven také chodník okolo kovářovského kostela, hřbitovní zeď v Předbořicích a márnice v Laštovicích. Opravy místních komunikací zachovat a opravit cesty mezi obcemi nutnost rekonstrukce téměř všech místních (účelových) komunikací vedoucích do malých osad a samot cesty na samoty v dezolátním stavu komunikace neničí osobní vozy vybírat příspěvek na opravu komunikací od místních firem (družstev) osob užívajících traktory, větší nákladní vozy apod. těžkou techniku? Omezit vjezd kamionové dopravy na místní (okolní) firmy? oprava výtluků, zabezpečení sjízdnosti cest v okraj. osadách v zimním období Celkové množství silnic obce Kovářov zahrnuje cca 40 km místních komunikací a 30 km komunikací účelových. Plán zimní údržby časově rozděluje jejich pravidelnou zimní údržbu podle důležitosti

22 Každý rok je na opravy místních a účelových komunikací vynaloženo asi 1,5 2 mil korun. Omezování vjezdu není možné nejen z důvodu narušení podnikání, ale i značných finančních nákladů pro obec (místní značení, kontrola). Opravy a modernizace veřejných budov celosezónní zpřístupnění bývalé fary, uvnitř zřízení např. výstavních prostor kulturní dům Kovářov modernizace kulturního domu jak vně, tak uvnitř naléhavost opravy KD, změna nájemní smlouvy na KD zapojit nájemníka do oprav, řešit využití obecní restaurace Kovářovská fara je poměrně dobře opravená. Před dvěma roky zde byla provedena výměna venkovních oken a interiér byl též opraven, obřadní místnost má nový koberec. Je zde kancelář JFoS, v přízemí je klubovna Kovářovanu a je zde stálá expozice věnovaná lidovým tradicím pod názvem Centrum lidových tradic. Ke KD viz vyjádření v kapitole Občanská vybavenost Zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou chybí spojení na hlavní vlakovou trasu Protivín - Zdice (do Mirovic či Čimelic) plus další dopravní spoje Kovářov Praha přidání alespoň jednoho spoje do Prahy po 7. hodině ráno, zřízení nových spojů do Mirovic nebo Čimelic s návazností na vlaky auto je již nutnost aspoň 1x týdně spoje odevšad na úřad (tj. otočkou na cca 1h v úř. hodinách a zároveň ordinačních a poštovních) do Kovářova a totéž do Milevska. Větší frekvence spojů dětem na kroužky ze školy do Milevska, pracujícím do Písku a ČB. Večerní spoje: za kulturou, do hospody. Koncepce autobusenky síťové jízdenky na oblast Mil. Kov. Kluč

23 Tato oblast je velmi těžko ovlivnitelná obcí. Veřejnou dopravní obslužnost řídí JIKORD a následně Jihočeský kraj (Jčk). Jčk platí na tuto činnost zhruba 1 mild. Kč ročně a snaží se neustále přehodnocovat jednotlivé spoje a sledovat jejich rentabilitu jak v autobusové, tak drážní přepravě. Jčk v současné době připlácí dopravcům na autobus a ujetý km 23,- Kč, na drážní km 103,50 Kč. Obec se pravidelně může vyjadřovat k návrhu jízdního řádu, když by se měnil tak, že linka zmizí nebo by ji chtěl Jčk omezit. Současný trend je takový, že veřejnou přepravu využívá málo lidí - mimo časy přepravy do zaměstnání a do školy. Podpora zdravého životního prostředí Radvánov ČOV řešit u novostaveb mini čističkami zřízení nových kontejnerů na plasty, které už nebudou omezeny jen na PET lahve, nýbrž budou vhodné pro všechny druhy plastů chybí kanalizace, ČOV upozorňovat občany na škodlivost spalování odpadu kanalizace a ČOV chybí, kvalita ovzduší špatná kanalizace nebo podpora domácích čističek vodovod aneb zdroj pitné vody Březí, kanalizace zlepšit stav a kvalitu vody ve veřejném vodovodu, čistička a kanalizace nutná! O ČOV probíhá diskuze, jakým způsobem ji řešit u pozemků určených k individuální výstavbě. Jedná se jak o tzv. miničističky, tak o ČOV sdružující kanalizaci z několika pozemků. Zastupitelstvo obce ještě nerozhodlo o výběru nejvhodnější varianty. Obec nemůže kontrolovat, co občané spalují v kotlích. Nelze bez svolení vstoupit na soukromý pozemek (kotelny) ke kontrole. Vodovod nebo zdroj pitné vody Březí v současné době finanční situace Obce Kovářov neumožňuje výstavbu vodovodu (najít zdroj pitné vody), kanalizace a ČOV. Zároveň je nutno říci, že vybudování kanalizační sítě s centrální ČOV znamená placení vodného a stočného pro občany připojené k těmto sítím. K třídění odpadu viz vyjádření v kapitole Odpadové hospodářství

24 Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst chybí 3-5 menších firem pro pracovníků Viz vyjádření v kapitole Sociálně ekonomická vybavenost Dostupnost kvalitního bydlení nestavět další obecní byty vyčlenit pozemky pro individuální výstavbu, sociálních bytů je již dostatek nejprve musí být perspektiva jak se zde živit a jak bavit a pak teprve má smysl lákat nové přistěhovalce což takhle bydlení pro seniory tak zvaný důchoďák, ovšem ne ve stylu současného Obecní byty jsou vždy přínosem pro obec, umožňují navýšení počtu obyvatel, což s sebou přináší větší počty dětí, které mohou navštěvovat školku a školu. Větší množství obyvatel umožňuje lepší naplnění volnočasových sportovních, kulturních i spolkových aktivit. Obec je vlastníkem pozemků pro individuální výstavbu. V současné době se připravuje základní technická vybavenost lokalita Kovářov. V regionu Milevsko je v současné době dostatek volných kapacit pro umístění seniorů v tzv. domovech důchodců. Výstavba takového zařízení by byla finančně velmi náročná a bez dotace pro obec neuskutečnitelná

25 Investice do veřejných prostranství jsem pro uložení elektrického vedení do země úpravy cesty na návsi v Březí a rozhlas Uložení kabelu do země je věc, kterou si přeje i obec a o které se neustále jedná s distribuční společností. Tato rekonstrukce vedení NN však přináší i další náležitosti a finanční náklady, které by mohly ovlivnit i infrastrukturní rozvoj jednotlivých obcí. Například by musela obec vybudovat nové veřejné osvětlení, a to je velmi finančně náročné. V současné době neexistují na rekonstrukci veřejného osvětlení dotace, a tak by to muselo být financováno jenom z rozpočtu obce bez přispění distributora elektrické energie. Dalším problémem jsou ochranná pásma kolem nově položeného kabelu, což by znamenalo další nárůst nákladů pro případné vybudování nebo rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Rozšíření rozhlasu do několika obcí se plánuje. Podpora řešení negativních společenských vlivů to je nesmírně důležité, teprve na třetí místo se mi to dostalo jen proto, že 1. a 2. se týká všech občanů, toto jen části Primární prevence sociálně patologických jevů je realizována v rámci základní školy, která spolupracuje s regionálními organizacemi, jako je např. PPP Písek či Arkáda. Významnou roli v prevenci i řešení kriminality v obci hraje obecní policie. Podpora aktivit občanů podporovat stejnou mírou všechny spolky, nezvýhodňovat TJ ZD Kovářov folklorní festival by měl mít novou důstojnou profesionální podobu, ne jako nyní kýčovitou vesnickou tancovačku s pouťovými cetkami kopaná je příliš preferovaná

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Dotazník pro občany obce Písečná

Dotazník pro občany obce Písečná www.survio.com 29. 03. 2015 21:16:46 Základní údaje Název výzkumu Dotazník pro občany obce Písečná Autor Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/z1l6b7k2l5c7a3g5g

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022 Vyhodnocení dotazníků V rámci zpracování Programu rozvoje města Luhačovice na období 2014 2022 bylo na podzim roku 2013 provedeno dotazníkové šetření zaměřené

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura, cestování Sport.

Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura, cestování Sport. květen - čer ven 2009 20 Inzerce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2009 Z P R AVO DA J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L AT I C E Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Enterprise plc, s. r. o. & VŠP, a. s. Strana 1/1 Příloha č. 2 Plnění Akčního plánu rozvoje Města Jeseníku v období 2008-2011 Specifický

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více