Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden ,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku"

Transkript

1 Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden ,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme přesunout do roku, který právě začíná. Jaký byl rok 2014? Pro někoho šťastný a úspěšný, pro druhého méně radostný a pro třetího takový, který by už nechtěl nikdy zažít. Ano, naše životy jsou takové, že v nich prožíváme tu chvíle zdánlivě nekonečné radosti, tu okamžiky zmaru a smutku. A právě pro všechny tyto chvíle je náš život jedinečný - krutý i krásný, a proto si ho, prosím, važme. Chci vám na prahu nového roku, jehož první stránky právě otvíráme, popřát, aby byl rokem dobrým, úspěšným, plným dobrých zpráv, úsměvů a laskavého srdce. To, prosím, dávejme poznat všem okolo. Jenom tak to bude rok, na jehož konci se nebudeme muset mračit a nemusíme se za nic v něm prožité stydět. Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Ať už jste věřící, či ne, snad mi dáte za pravdu, že symbolem Vánoc a naděje je světlo. To světlo, jímž rozžínáme vánoční stromečky, svíčky doma na stolech i na hrobech našich blízkých. Ať je tedy pro nás všechny rok 2015 rokem světla a naděje. Světla a naděje v našich myslích, duších a ve všem konání, které učiníme. Přeji vám dobrý a šťastný rok 2015! Jiří Šírek Pozvánka Starosta Města Kojetín zve na 4. zasedání Zastupitelstva Města Kojetína, které se uskuteční v úterý 27. ledna 2015 od 16 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra (Okresní dům), Masarykovo náměstí 8, Kojetín. Slovo starosty na prahu nového roku Jiří Šírek starosta města

2 Kojetínský zpravodaj 01/15 Z jednání Rady Města Kojetín - nesouhlasila se zveřejněním záměru bezúplatného převodu pozemku p. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 455 m 2, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba občanského vybavení stojící na pozemku p.č. st. 1647, které jsou ve vlastnictví Města Kojetína, - souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 5751/1, ostatní plocha, o výměře cca 66 m 2 na ulici Blanská, za účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, minimílní výše nájemného činí 0,85 Kč/m 2 /rok, - souhlasila se zveřejněním zámě- Rada Města Kojetín se na svém 2. zasedání konaném dne 3. prosince 2014 zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení: ru pronájmu části pozemku parc. č. 211/5, ostatní plocha, o výměře cca 41 m 2 na ulici Jana Peštuky, za účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, minimální výše nájemného činí 0,85 Kč/m 2 /rok, - schválila pronájem prostor sloužících k podnikání ve III. nadzemním podlaží v budově polikliniky v Kojetíně za účelem provozování soukromých služeb v oboru nehtové kosmetiky, - nesouhlasila s návrhem smlouvy o nájmu části betonové plochy na ulici Sladovní a uložila finančnímu odboru podat u stavebního úřadu podnět na odstranění nepovolené - schválila rozpočtové opatření č. 19/2014, kterým se navyšují: - rozp.příjmy o částku 178,26 tis. Kč - rozp. výdaje o částku 178,26 tis. Kč, - souhlasila s návrhem OZV č. 1/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a po dopracování připomínek RM předloží ke schválení ZM 03/2015, - jmenovala předsedy a členy následujících komisí Rady Města Kojetína na funkční období takto: Komise pro otázky bydlení: před- stavby - betonové plochy na části pozemků ve vlastnictví Města Kojetína tj. parc. č. 211/7, ostatní plocha, parc. č. 5717/1, ostatní plocha, parc. č. 211/9, - schválila stávající Organizační strukturu Centra sociálních služeb Kojetín a počet pracovníků organizace na rok 2015, - schválila uzavření smlouvy připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv v rámci projektu Víceúčelová sportovní hala v Kojetíně. Smlouva je uzavírána mezi objednavatelem Městem Kojetín a zhotovitelem společností ČEZ Distribuce, a. s. ve výši Kč bez DPH. Jiří Šírek Rada Města Kojetín se na svém 3. zasedání konaném dne 16. prosince 2014 zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení: seda: Marie Bělková, členové: František Řihošek, Jaroslav Hýbner, Jana Dvořáková, Karel Divila, Blanka Laboňová, tajemnice: Šárka Pospíšilová, Komise životního prostředí a zemědělství: předseda: Jaroslav Drbal, členové: Jan Trávníček, Ladislava Minaříková, Jaroslav Minařík, Anna Acostová, Antonín Výtiska, tajemnice: Eliška Izsová, Komise pro poskytování dotací: předseda: Leoš Ptáček, členové: Miloslav Oulehla, Roman Matějka, Zdeněk Novák, Roman Evanžin, Martin Berčík, Bronislav Bobiš, Pavel Válek, tajemnice: Dana Chytilová, Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín Komise pro komunitní plánování: předseda: Eva Pěchová, členové: Jana Palmašová, Lenka Vargová, Blanka Laboňová, Helena Gračková, Jana Krejsová, tajemnice: Alice Přehnalová, Komise školství: předseda: Rudolf Pavlíček, členové: Olga Odehnalová, Ivana Krčmařová, Jaroslav Šiška, Květoslava Švédová, Jana Hrušáková, Hana Rohová, Mojmír Přikryl, tajemnice: Michaela Daňková, - uložila předsedům komisí RM předložit na jednání RM 02/2015 plány činností komisí na rok Jiří Šírek Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 3. zasedání konaném dne 16. prosince 2014 zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení: - vzalo na vědomí informaci o vyhodnocení provozu koupaliště za rok 2014, - schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč společnosti TECHNIS Kojetín, spol. s. r. o., za účelem kompenzace nákladů vynaložených k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu - Provoz letního koupaliště v roce 2014, - schválilo rozpočet Města Kojetína na rok 2015, který obsahuje: - příjmy ve výši ,47 tis. Kč - výdaje ve výši ,37 tis. Kč - financování ,90 tis. Kč, - schválilo rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017, - uložilo radě města zabezpečit hospodaření Města Kojetína v roce 2015 podle schváleného rozpočtu, - svěřilo radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2015 změny schváleného rozpočtu formou rozpočtových opatření do výše Kč v rámci jednoho závazného ukazatele a dále schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým transferům, určeným pro zřízené příspěvkové organizace, - stanovilo závazné ukazatele hospodaření zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2015, - uložilo ředitelům zřízených příspěvkových organizací zajistit dodržení stanovených závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015, - schválilo převod bytové jednotky 2

3 01/15 Kojetínský zpravodaj Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín č. 1191/14, o velikosti 2+kk, která se nachází v domě č. p. 1185, 1191 na ul. Sladovní, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč z vlastnictví Města Kojetína do vlastnictví současného nájemce bytu, - vzalo na vědomí výroční zprávy ZŠ Kojetín náměstí Míru 83, ZŠ Kojetín Svat. Čecha 586, Mateřské školy Kojetín, Domu dětí a mládeže Kojetín za školní rok 2013/2014, - schválilo termínový a obsahový plán jednání ZM na rok 2015, - vzalo na vědomí termínový a obsahový plán jednání RM na rok 2015, - schválilo poskytnutí peněžitého Ve zkratce daru Sokolu Kovalovice, oddílu kopané ve výši Kč, na opravu sociálního zařízení v areálu fotbalového hřiště v Kovalovicích, - schválilo v souladu s ustanovením 47 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, odvolání Mojmíra Haupta z funkce určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu Kojetín, Miloslava Oulehlu jako určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu Kojetín, - zvolilo předsedy a členy výborů Zastupitelstva Města Kojetína na funkční období ve složení: Finanční výbor: předseda: Ilona Kapounová, členové: Martin Barták, Františka Drbalová, Jolana Novotná, Josef Plesník, tajemnice: Hana Večeřová, Kontrolní výbor: předseda: Jaroslav Bělka, členové: Mojmír Haupt, Jindřich Bureš, Milan Hromada, Pavel Válek, tajemnice: Jiřina Látalová, Osadní výbor Kovalovice: předseda: Petra Skřipcová, členové: Miroslav Vaněk, Zdeňka Židlíková, tajemnice: Michaela Daňková. Jiří Šírek Zastupitelé schválili na svém zasedání rozpočet našeho města na rok Jde o rozpočet, který je provozní a obsahuje jen část investic, oprav a nutných výdajů. Jde především o ty akce, které má město zajištěny smluvně, tedy revitalizaci Masarykova náměstí, stavbu sportovní haly, dotaci na výpočetní techniku, nákup svozového vozidla na bioodpad, splátku hasičské cisterny apod. Další opravy a investice budou do rozpočtu zahrnuty formou rozpočtových opatření, jakmile bude znám přebytek hospodaření města za rok První takovéto rozpočtové opatření budeme schvalovat na jednání zastupitelstva 27. ledna2015. Z mého pohledu je velmi důležité, že rozpočet byl schválen všemi přítomnými zastupiteli, bez ohledu na příslušnost ke koalici či k opozici, čehož si vysoce cením. Znamená to nejen, že rozpočet byl sestaven racionálně a s ohledem k reálným možnostem města, ale i dobrý start do nového volebního období. Konstituovány byly také další orgány města důležité pro jeho rozvoj Rada města stanovila své komise a jmenovala jejich předsedy, členy a tajemníky. Zastupitelstvo pak zvolilo předsedy a členy výborů zastupitelstva města, tedy Finančního výboru, Kontrolního výboru a Osadního výboru místní části Kovalovice. Na dohodu občanů místní části Popůvky na obsazení jejich osadního výboru čekáme a tento výbor bude K připomínkám ke změnám kojetínských památek zvolen později. Přeji všem členům těchto orgánů zdar v jejich práci a děkuji za zájem pracovat v těchto orgánech. K důležité změně dochází na postu tajemnice Městského úřadu v Kojetíně. Do důchodu odchází Jiřina Zdařilová, která v této funkci působila od roku Po výběrovém řízení a souhlasu ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje jsem jmenoval do této funkce od 1. ledna 2015 Miloslavu Rosíkovou. Jiřince Zdařilové chci poděkovat za vše dobré, co pro náš úřad i město vykonala a popřát jí hodně radosti a štěstí v důchodu, který, jak ji znám, bude hodně aktivní a pracovní. Jiří Šírek K připomínkám Boleslava Leinerta ke změnám kojetínských památek V KZ 10/2014 v rubrice Došlo do reakce uvádí Boleslav Leinert připomínky k podobě Masarykova náměstí a nové hřbitovní zdi. Oslovil jsem autory podoby těchto realizací - architekta Milana Obenause z firmy Moraviaconsult Olomouc, který je autorem nové podoby Masarykova náměstí a Karla Kuchaře, projektanta z firmy Nell projekt Zlín - autora podoby zdi a úprav kolem smuteční obřadní síně. Zde jsou jejich názory. Jiří Šírek Stanovisko architekta Milana Obenause, firma Moraviaconsult Olomouc Původní osmiboká betonová kašna jistě po určitou dobu plnila svou funkci, v současné době je morálně i stavebně dožilá a bude na základě zadání města nahrazena novým vodním prvkem - menší fontánkou. Tato náhrada nemá nic společného s uváděnou neúctou k práci předchozích generací, jen vývoj v oblasti architektury a urbanismu zase o něco pokročil, i řešení z padesátých let 20. století měnilo vzhled původního náměstí dle tehdejších představ, z pohledu soudobých paradigmat památkové péče ne vždy k lepšímu. Důvody, proč bude kašna nahrazena, jsou mnohé, patří k nim např. následující: - stavebně technický špatný stav včetně dožilé technologie, - kašna s osmibokým půdorysem má poněkud tvrdý tvar vycházející z betonové technologie bednění a neprovazuje se tak s měkkostí barokních sousoší Mariánského morového sloupu, soch sv. Vendelí- 3

4 Kojetínský zpravodaj 01/15 K připomínkám ke změnám kojetínských památek na a sv. Floriána, barevnost v šedé hladké žule je ve vztahu k okrovému pískovci soch rovněž nežádoucně kontrastní. Úroveň hladiny vody byla vyvýšená a postrádala interaktivnost, v poslední době kašna již nebyla užívána, - provoz kašny s recirkulací je z hlediska dnešní legislativy spíše složitý a nákladný s ohledem na požadavky na kvalitu vody a údržbu, - stávající betonová kašna není památkou ve smyslu zákona o památkové péči a je současnou památkovou péčí ve vztahu k barokním sochám, které náměstí dominují, vnímána jako rušivý prvek, - nový návrh byl konzultován s NPÚ i odborem památkové péče Magistrátu města Přerov, bude se jednat o architektonicko - sochařsky řešenou menší fontánku s funkcí pítka z ručně opracovaného pískovce a bronzu, vymezenou v ploše náměstí kruhem pískovcových patníků s vloženým segmentovým zábradlím s možností posezení. Typologie i tvarosloví je soudobé, přitom ale odvozené od hlavních barokních dominant. Umístění již nebude ve středu plochy před radnicí, ale cca v její 1/3, aby plocha mohla být lépe víceúčelově využívána. Návrh prošel několikastupňovou přípravou, byl připomínkován a upravován ve spolupráci s městem i Národním památkovým ústavem. Jeho dokumentace je součástí schválených projektů, na něž bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, a je také součástí projektu Regionální operační program, jež je poskytovatelem dotace. Z výkresové dokumentace na fontánku: Pohled a půdorys Stanovisko projektanta Karla Kuchaře k projektu úprav hřbitova: Jako projektant úpravy zpevněných ploch na hřbitově, obvodové stěny a rozšíření parkovacích ploch před hřbitovem reaguji na připomínky a názor Boleslava Leinerta. Stávající obřadní síň je postavena v roce 1978 a její stěny jsou omítnuty z šedého břízolitu. Investorovi byly předloženy možné varianty a druhy zdících prvků a typy zámkových dlažeb. Na obvodovou stěnu byl nakonec vybrán štípaný betonový prvek face blok, a to v barevné kombinaci černá a bílá. Na zpevněnou plochu byla vybrána zámková dlažba, šedé barvy, typ Holland s různými typy skladby prvků. Samozřejmě, že lze vybrat velice různorodé barvy a typy prvků, ze kterých by mohla být stěna a zpevněné plochy postaveny, ale důležitá je i ekonomičnost samotné stavby. Z vnitřní strany hřbitova bude stěna osazena do budoucnosti křížovou cestou (reliéfy) a v zadní části bude postaveno před stěnu kolumbárium. Kolumbárium může být postaveno přímo na místě z cihel (tzv. monolitické) nebo se může použít již vyrobené (tzv. prefabrikované). Proto se obvodová stěna postavila vyšší, než byla původní. Tímto způsobem byly městu ušetřeny nemalé finanční prostředky, za které je možné opravit např. další komunikace na hřbitově, zpevněné plochy a chodníky. Děkuji za pochopení, s pozdravem Karel Kuchař, NELL PROJEKT s. r. o., Zlín. Jiří Šírek Informace pro občany 4 Ukončení činnosti Komise pro občanské záležitosti V návaznosti na současnou platnou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů ukončila v roce 2014 svou dlouholetou činnost, Komise pro občanské záležitosti Rady Města Kojetína. Od ledna 2015 již nebudou probíhat akce, vítání občánků, gratulace jubilantům a jiné (zlaté, diamantové svatby, sjezdy rodáků ) tak, jak doposud. Po narození je třeba, aby alespoň jeden z rodičů přišel osobně na matriku Městského úřadu Kojetín s rodným listem dítěte. V kanceláři matriky a evidence obyvatel budou údaje o narození dítěte zavedeny do místního informačního systému a s rodiči bude dohodnut termín vítání občánků. Radou města Kojetína byly schváleny termíny vítání občánků (zveřejněno na webu radnice) takto: ledna 2015, března 2015, května 2015, července 2015, září 2015, listopadu Obdobný postup je nutné zvolit v případě životních jubileí. Rodinní příslušníci jubilantů, (ať už jedinců či manželských párů), si mohou na matrice Městského úřadu Kojetín dohodnout termín osobní návštěvy u těchto jubilantů, případně jejich přijetí v obřadní síni (zlaté, diamantové svatby). Písemná blahopřání k životním jubileím nebudou také automaticky zasílána. V případě sjezdu rodáků a spolužáků je nutné, aby iniciativa vzešla z přípravného výboru, který si může na matrice dohodnout termín akce. Děkujeme všem občanům města Kojetína a jeho místních částí Popůvky a Kovalovice za pochopení, všem bývalým členům Komise pro občanské záležitosti za jejich záslužnou a obětavou práci a doufáme, že i přes složitost a náročnost dnešní doby se budeme nadále scházet a vídat na Městském úřadě Kojetín u příležitosti různých společenských akcí. Jarmila Vašíčková matrikářka

5 01/15 Kojetínský zpravodaj Policie ČR - Obvodní oddělení Kojetín informuje... Preventivní akce na Kojetínsku Z iniciativy Obvodního oddělení v Kojetíně společně s Dopravním inspektorátem v Přerově a strážníky Městské policie v Kojetíně v září a v říjnu 2014 proběhly dvě úspěšné akce zaměřené na dodržování zákazu podávání alkoholu a tabákových výrobků mladistvým a nezletilým v hostinských zařízeních (dodržování ustanovení zákona č. 379/2005 Sb.). Při první akci bylo zkontrolováno celkem sedmnáct pohostinských zařízení, v jednom případě bylo zjištěno podání alkoholu mladistvé osobě ze strany obsluhujícího personálu a jeden mladistvý si vzal alkohol v místě bydliště bez vědomí rodičů. Také byl zjištěn jeden řidič pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek, tomuto řidiči byl zadržen ŘP a jeho přestupek byl oznámen příslušnému správnímu orgánu. Při druhé akci bylo zkontrolováno celkem devět pohostinských zařízení, při tomto byly zjištěny dvě osoby podezřelé ze spáchání provinění šíření toxikomanie a dále jeden přestupek na úseku toxikomanie. Další, tentokrát dopravně bezpečnostní akce policistů obvodního oddělení v Kojetíně, proběhly opět společně s policisty Dopravního inspektorátu v Přerově za účelem zlepšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu s cílem pozitivně ovlivnit dopravně bezpečnostní situaci a snížit dopravní nehodovost. V červnu a v srpnu 2014 byly zaměřeny na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek řidiči, v červenci a v září na dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci. Při těchto akcích bylo zkontrolováno celkem 89 vozidel a stejný počet řidičů, bylo uloženo celkem 47 blokových pokut v celkové částce Kč a dalších jedenáct přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. Nejzávažnějšími zjištěnými přestupky je překročení rychlosti v obci o 30 km/hod a řidič pod vlivem omamných a psychotropních látek. Martina Schrammová vedoucí OOP Kojetín Případ okradených seniorů objasněn Policisté obvodního oddělení PČR v Kojetíně objasnili případ okradených seniorů, ke kterému došlo v pondělí 13. ledna 2014 v dopoledních hodinách v jednom z rodinných domů na ulici náměstí Republiky v Kojetíně. Pachatel pod záminkou podomního prodeje zboží obelstil 83letého seniora a vloudil se k němu do domu. Tam po něm požadoval korun za zboží. Poškozený muž pachateli peníze přinesl z vedlejší místnosti, kde měl schované úspory. Všemu Honební společenstvo Morava Kojetín oznamuje konání valné hromady která se uskuteční v sobotu 26. února 2015 ve 13 hodin na Střelnici v Kojetíně Tímto zve členy honebního společenstva. Občerstvení zajištěno! byla přítomna i 76letá manželka poškozeného. Pachatel oba seniory zabavil, aby si tito nevšimli, že mezitím jeho komplic nepozorovaně vešel do vedlejší místnosti, kde měli senioři uschované své celoživotní úspory a odtud odcizil hotovost v celkové výši Kč. Celé dva dny senioři zvažovali, zda krádež oznámí a tímto policistům zkomplikovali prověřování celého případu. V rámci prověřování, ihned poté, co byl případ oznámen policii, byla oslovena veřejnost se žádostí o pomoc, kdy veřejnost tuto žádost vyslyšela a policistům bylo oznámeno velké množství poznatků, které byly postupně prověřovány. Bohužel žádný z těchto poznatků nepomohl při objasnění případu. Policisté po dlouhém a náročném prověřování, jehož součástí byla i rozsáhlá operativně pátrací činnost, zejména tipování pachatelů obdobné trestné činnosti v rámci celé České republiky zjistili, že pachateli jsou dva občané Slovenské republiky. Policisté v měsíci září 2014 kompletní spisový materiál předali cestou Okresního státního zastupitelství v Přerově k trestnímu stíhání pachatelů na Slovensko. Martina Schrammová vedoucí OOP Kojetín Sledujte aktuální dění ve měste na webových stránkách Města Kojetín na adrese 5

6 Kojetínský zpravodaj 01/15 XVIII. lékařské sympózium v Kojetíně 6 XVIII. lékařské sympózium v Kojetíně, pořádané a garantované Centrem žilní chirurgie a Soukromou chirurgickou ordinací, se uskutečnilo jako každoročně poslední pátek a sobotu v listopadu, ve dnech 28. a 29. listopadu 2014, v prostorách Městského kulturního střediska v Kojetíně. Sympózium je zařazeno do systému celorepublikového postgraduálního vzdělávání lékařů a zdravotních sester a je certifikováno Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester. Letošní téma Zajímavé kazuistiky - varia jsme zvolili proto, že moderní medicína se velmi rychle ve svých oborech rozvíjí a modernizuje, a každý lékař, ať již praktický či specialista, pracující v nemocnicích nebo na ambulancích v terénu, není schopen i přes vysoce kvalitní a rychlou informovanost přes internet sledovat a vnímat i zajímavosti a novinky v ostatních oborech. Našim cílem a smyslem při organizování sympozia a vybírání jednotlivých sdělení je zaměřit se na prezentaci zajímavých případů, se kterými jsme se v posledních letech na svých pracovištích setkali a museli řešit i ve spolupráci s jinými obory a s kolegy z jednotlivých pracovišť z regionu a i s kolegy na klinikách. Sympózium bylo slavnostně zahájeno v pátek 28. listopadu organizátorem Pavlem Matouškem, který přivítal účastníky sympózia i zástupce vystavujících farmaceutických firem a otevřel první blok pátečního odpoledního programu. Ten byl věnován urologické problematice a kolegové T. Kovařík, J. Chmelař, P. Vajcik, M. Plintovič a M. Kuhn z urologického oddělení Kroměřížské nemocnice, a. s. demonstrovali ve svých zajímavých a výborně dokumentovaných sděleních, jak lze moderně řešit nádory ledvin, jaké je využití miniinvazivních operačních metod při léčbě urologických onemocnění. Ve druhém bloku přednášek M. Holbová z oddělení ophtalmologie a ortoptiky Kroměřížské nemocnice a. s. demonstrovala někdy složitou léčbu u pacientky, která nespolupracuje a nemá zájem o zdárný průběh léčby. R. Kobza ve svých sděleních ukázal, jak se dají moderně léčit pacienti s cukrovkou. V. Regász z gynekologicko - porodnického oddělení Přerovské nemocnice a. s. ve velmi zajímavé kazuistice seznámil účastníky sympozia s komplikací při antikoncepci pomocí nitroděložního tělíska. Po kávové přestávce v kombinovaném sesterském a lékařském bloku kolegové P. Žemla, P. Osička a T. Kocourek z ortopedicko - traumatologického oddělení Přerovské nemocnice a. s., se ve svých přednáškách zaměřili na úrazy kolenního kloubu a polemizovali, zda je nutné odstraňovat kovový materiál, který byl použit u pacientů při léčbě zlomenin. H. Bačuvčíková a M. Fojtíková z chirurgického oddělení Přerovské nemocnice a. s. referovaly o možnostech léčby akutního onemocnění žlučníku a tenkého střeva. J. Zapletalová z Kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Olomouc, přednesla velmi zajímavé sdělení, ve kterém poukázala jak velmi náročné na koncentraci a psychiku zdravotních sester jsou urgentní stavy, a jak v těchto vypjatých situacích by bylo snadné udělat chybu. Zkušená porodní asistentka V. Hýbnerová ve svém sdělení ukázala, jak se může přirozenou cestou zvyšovat imunita novorozenců a kojenců. Páteční odpoledne bylo ukončeno v 19 hodin a po krátkém oddechu jsme se pobavili na Společenském večeru s diskotékou pro mladé, starší i pokročilé. Diskotéka a společenské setkání bylo doprovázeno bohatým rautem v sále Městského kulturního střediska, který byl tradičně a taky jak jinak, zcela v režii Jarmily Hodanové. První část sobotního programu byla věnována problematice léčby otoků, obezity a častému zánětu močových cest u žen. Zde se s námi podělili o své bohaté zkušenosti P. Pávek z Nového Města na Moravě a R. Vlasák z Centra preventivní medicíny v Praze. Ve druhém sobotním přednáškovém bloku P. Zímová z Ústavu ochrany a podpory zdraví z Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně, nás seznámila s právní problematikou,která nastává při ošetřování a léčbě agresivního pacienta a jeho příbuzných. J. Javora a J. Novák z chirurgického oddělení Kroměřížské nemocnice a. s. se ve svých přednáškách věnovali cizím tělesům v trávicím traktu a možnosti chirurgické léčby zlomenin v oblasti zápěstí a ruky. P. Matoušek z Centra žilní chirurgie Kojetín ve svém sdělení demonstroval raritní uzávěr podkolenní tepny u osmnáctiletého muže. Po polední přestávce a rautu nás ve svých přednáškách J. Zímová z kožní ambulance Přerovské nemocnice, a. s. a K. Rašková s E. Pospíšilovou z kožní ambulance Kroměřížské nemocnice a. s. seznámily s moderní diagnostikou a léčbou vypadávání vlasů a s diagnostikou a léčbou barevných i nebarevných kožních výrůstků a mateřských znamének. Světlana Němčáková z Charity Kojetín formou prezentace ukázala, jak funguje spolupráce s praktickými lékaři a i specialisty různých oborů a jaké jsou možnosti půjčování kompenzačních pomůcek

7 01/15 Kojetínský zpravodaj XVIII. lékařské sympózium v Kojetíně pro pacienty na Charitě v Kojetíně. Lékařské sympózium bylo ukončeno v 16 hodin a mnozí účastníci, jichž bylo letos přes 170, ještě těsně před odjezdem domů dokončovali své odborné diskuse a ujišťovali se, že příští rok zase přijedou. Součástí semináře byla i výstava farmaceutických firem, které představily své výrobky a podílely se sponzorsky na finančním zajištění semináře, za což jim patří dík organizátora. O příjemné a reprezentativní prostřední se jako každoročně na vy- soké profesionální úrovni postarali pracovníci Městského kulturního střediska a Jarmila Hodanová se svými spolupracovnicemi. Audiovizuální techniku opět bezchybně a tradičně zvládl Jiří Ston. Jsem přesvědčen, že i letos to byly dva příjemné dny, nejen s pohledu odborného, ale i společenského, protože pro mnohé z nás je toto sympózium jedinou možností, jak se s mnohými kolegyněmi a kolegy setkat a vytvářet nové kolegiální kontakty a rozvíjet ty stávající a to nejen mezi obory, ale i lékařskými generacemi. Pavel Matoušek Došlo do redakce Vánoční hvězda V předvánočním čase od konce listopadu a do prvního týdne prosince roku 2014 probíhal již 17. ročník charitativní sbírky Vánoční hvězda, kterou organizuje Sdružení Šance, což je sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí zřízené při Hemato- -onkologickém oddělení Dětské kliniky FN Olomouc. Prodejem květin jsme v Kojetíně, Újezdci u Přerova, Polkovicích a Křenovicích vybrali nádhernou částku Kč. Tento výtěžek byl věnován právě Hemato-onkologickému oddělení DK FN Olomouc. Děkuji za velkou pomoc při prodeji všem mým kolegyňkám a zástupcům odběrných míst. Vám všem tímto děkuji za vaši účast a přeji šťastný celý nový rok Vladimíra Štáblová Poděkování ZUŠ Kojetín V úterý 9. prosince 2014 uspořádala ZUŠ Kojetín tradiční Vánoční koncert. Sál Sokolovny, svátečně vyzdobený, zaplnili do posledního místa posluchači, kteří se přišli naladit na vánoční atmosféru. V první části koncertu účinkovali učitelé ZUŠ Kojetín, ve druhé pozvaní hosté - Komorní smyčcový orchestr konzervatoře Kroměříž. Skladby byly sestaveny z období baroka až po současnost. Zazněly tóny klavíru, zobcové flétny, houslí, lesního rohu, zpěvu a xylofonu. Hlavní zásluhu na programu i provedení koncertu měla učitelka Miluše Venclíková, která hrála sólově na klavír i doprovody všem nástrojům. Díky profesionálním výkonům všech účinkujících jsme jako posluchači získali silný hudební zážitek. Ke krásné atmosféře dopomohlo také emotivní průvodní slovo, které si připravila učitelka Lenka Čechová. Jako pravidelný posluchač těchto koncertů, jsem byla opět letos nadšená a dojatá. Proto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na koncertě podíleli. Přeji kolektivu ZUŠ v Kojetíně i všem přítomným klidné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví do nového roku Olga Parobková Předvánoční besídka ZŠ a MŠ Křenovice V úterý 16. prosince 2014 si připravila MŠ a ZŠ Křenovice velmi pěkné vystoupení na předvánoční besídce. Do kulturního domu přišel velký počet diváků a nejprve zhlédli nejmenší děti z mateřské školky a jejich pohybové a hudební umění. Je s podivem a ctí vedení a výchovy ve školce, že děti spolu dokáží tak pěkně zpívat, tančit, přednášet básničky a celý program secvičit. Následovaly ukázky žáků ze ZUŠ Kojetín, kteří mají výuku v naší škole na flétny a klávesy. Vrcholem večera bylo divadelní představení žáků základní školy. Nejprve nás nechali zmást úvodní písní, která ukazovala na pohádku O Popelce. Hudba ztichla, opona se rozevřela a podívaná začala. Byli jsme vtaženi do děje modernizované pohádky To, co mají děti nejvíc rády nad zlato (Čokoláda nad zlato). Projev královského páru a jednotlivých dcer byl velmi osobitý a výrazný. Humorný scénář vyvolával u diváků výbuchy smíchu. Ono například budoucí královský ženich jako sportovní rybář, to nenechá člověka bez polechtání bránice. Je třeba zmínit také úžasné povzdechy dvorních dam Herecké výkony byly na úrovni a celková choreografie působila vkusně. Za úspěchem představení jistě stojí jak talent účinkujících, tak režiséra. Závěrem vystoupila děvčata s taneční sestavou, kterou si sama vymyslela a nacvičila. Dle slov ředitelky školy nikdo z dospělých nevěděl, co je čeká, protože děvčata nacvičovala zcela samostatně a navrhla si i oblečení. Podařilo se jim všechny mile překvapit. Je potěšitelné, že kulturní úroveň se v naší obci již po několik let zvedá působením našich dětí. Připomínám, že po roce 1989 byl provoz školy naštěstí znovu obnoven. Personál školy a děti za to svým přístupem mimoděk projevují vděčnost. Jan Hrušák 7

8 Kojetínský zpravodaj 01/15 Významné výročí v měsíci lednu 8 V lednu 2015 vzpomeneme dvousté výročí narození a sto dvacáté páté výročí úmrtí významného kojetínského rodáka P. Bedy Dudíka. Jako člen benediktinského řádu se věnoval vědecké činnosti, především studiu historie. Byl jmenován moravským zemským historiografem, profesorem filozofie ahistorie a čestným opatem. Jeho vědecké dílo je dodnes živé, odborníky Dvousté výročí moravského historika, kojetínského rodáka Bedy Dudíka Přes téměř celou šířku Kojetína se táhne ulice Dudíkova - napříč Lešetínem, kolem Masarykovy sochy v parku před Sokolovnou a dál až k restauraci Morava. Není sice nejdelší kojetínskou ulicí, jedno prvenství ale má: je nejdelší z ulic nesoucích jméno po významných osobnostech našeho města. A není divu: ten, po němž je pojmenována a jehož dvousté výročí narození připadá na letošní leden, si takovou poctu zaslouží. Moravský historik a benediktinský mnich Beda Dudík je znám především jako autor díla Mährens allgemeine Geschichte ( Obecné dějiny Moravy, ), ve kterém došel až do roku 1350 a které rozsahem i množstvím prozkoumaného materiálu předčí Palackého Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě. Neméně významná je však i jiná oblast jeho zájmu, bádání v českých rukopisech ukradených za třicetileté války, kvůli nimž Dudík podnikl několik cest do Švédska a do Říma. Narodil se v Kojetíně 29. ledna 1815 jako nejstarší syn Vincence Dudíka a jeho manželky Magdaleny a při křtu dostal jméno František. Z jeho osmi sourozenců zmiňme alespoň sestru Josefu, provdanou Mildnerovou, která spolu s dcerou Marií založila v Kojetíně nadaci na podporu kláštera milosrdných sester a sirotčince, a bratra Eduarda, který byl v letech kojetínským starostou. Po absolvování piaristického gymnázia v Kroměříži nastoupil František na filozofické učiliště v Brně. Jedním ceněné a využívané. Nejsou to jen jeho velké dějiny Moravy, ale i ostatní práce, kterými zpřístupnil velké bohatství archivních fondů a knihoven. K tomuto významnému výročí přináší Kojetínský zpravodaj dva zásadní příspěvky. Osobnost P. Bedy Dudíka bude v Kojetíně vzpomenuta bohoslužbou v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v neděli 25. ledna 2015 z jeho profesorů zde byl i benediktinský mnich a historik Řehoř Volný. Pod jeho vlivem se František nejen začal věnovat studiu dějin, ale v roce 1836 též vstoupil do rajhradského benediktinského kláštera a přijal zde jméno Beda po anglickém světci, teologovi a historikovi z 8. století. Doktorát filozofie získal Dudík roku 1840 v Olomouci a v témže roce byl vysvěcen na kněze. Poté se vrátil do Brna, kde začal vyučovat historii. Od roku 1848 se věnoval dějinám rajhradského kláštera a první svazek s názvem Geschichte des Benediktiner-Stiftes Raygern im Markgrafthum Mähren ( Dějiny benediktinského kláštera Rajhrad v markrabství moravském ) vyšel o rok později v Brně. Práci na druhém svazku však musel přerušit, neboť byl moravským zemským výborem pověřen, aby navštívil Švédsko a sestavil soupis knih a listin, které byly odvezeny za třicetileté války. Kromě toho zde opsal 36 archů různých pramenů a ve švédských knihovnách objevil důležité materiály k dějinám českých zemí. Důkladnou zprávu o výsledcích cesty podal v knize Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte ( Švédský výzkum k dějinám Moravy, 1852). Aby mohla být švédská kořist prozkoumána v úplnosti, bylo třeba zjistit, které české knihy odvezla švédská královna Kristina roku 1654 do Říma. Za tímto účelem byl Beda Dudík vyslán, aby v letech bádal v archivech na Monte Cassinu a ve Vatikánu. I zde se mu povedlo nalézt množství cenného materiálu pro české dějiny a výsledky představil ve dvou svazcích knihy Iter romanum ( Římská cesta, 1855). V roce 1877 byl do Švédska vyslán znovu a vyjednal zde navrácení jedenadvaceti českých rukopisů, čímž byla jeho práce v této oblasti završena. v 9 hodin, položením kytice květin k pamětní desce na Masarykově náměstí a v květnu t. r. zájezdem k jeho hrobu na řádovém hřbitově v Rajhradě. Vzpomínka P. Bedu Dudíkovi bude věnována také na vernisáži výstavy s názvem Kojetínské ulice a významné osobnosti Kojetína, která bude otevřena v předvečer Kojetínských hodů v srpnu řez Roku 1859 byl Dudík jmenován moravským zemským historiografem a stal se tak protějškem Františka Palackého jako historiografa země české. V témže roce byl habilitován jako docent středověkých dějin na vídeňské univerzitě, kam však nenastoupil, poněvadž moravský zemský výbor ho povolal zpět do Brna a uložil mu, aby pracoval na zmíněných dějinách Moravy. První svazek vydal německy v roce 1860 a postupně vydal celkem dvanáct svazků. Léta byla Dudíkovým vrcholným tvůrčím obdobím. Každého roku vydal aspoň jeden svazek svých dějin nebo jinou vědeckou práci. Přitom stále cestoval - bádal v Haliči a Uhrách, Holandsku a Belgii, znovu navštívil Řím a podnikl v diplomatickém poslání cestu do Ruska. V roce 1869 se zúčastnil cesty rakouské delegace do Egypta k otevření Suezského průplavu. Zážitky na cestě, slavnosti v Jeruzalémě a otevření průplavu mistrně popsal v knize Kaiser-reise nach dem Oriente ( Císařská cesta do Orientu, 1870). Na světové výstavě ve Vídni roku 1873 organizoval moravskou národopisnou expozici a vypracoval k ní katalog, který je považován za jednu z prvních odborných prací o moravském, zvláště hanáckém folklóru. Zdravotní potíže přinutily po roce 1880 Dudíka zmírnit pracovní tempo, přesto dále pokračoval v práci na Dějinách Moravy. Po záchvatu mrtvice roku 1888 už neopustil rajhradský klášter a zemřel zde 18. ledna 1890, krátce před svými 75. narozeninami. Nejen jeho monumentální Dějiny Moravy a přínos pro historické bádání v odvezených rukopisných památkách našich zemí z něj navždy činí jednoho z nejvýznamnějších moravských historiků. Jiří Gračka

9 01/15 Kojetínský zpravodaj Významné výročí v měsíci lednu Z Kojetína k císařskému trůnu (K 200. výročí narození historika Bedy Dudíka) Začátkem roku 2015 si bude naše kulturní veřejnost připomínat velké výročí - před 200 lety, 29. ledna 1815 se v Kojetíně narodil Beda Dudík, který vstoupil do našich dějin jako moravský zemský historiograf, protějšek českého historiografa Františka Palackého. Dudík byl nejstarším synem z devíti dětí pernikáře a voskaře Vincence Dudíka a při křtu dostal jméno František. Přesto, že rodina nebyla příliš zámožná, rozhodl se otec umožnit všem třem synům studium. František navštěvoval nejdříve farní školu v Kojetíně, odkud postoupil do hlavní školy a posléze na piaristické gymnázium v Kroměříži. V Brně absolvoval dvouroční filozofický ústav. Zde měl na něj velký vliv jeho profesor dějepisu a klasické filologie Řehoř Volný, rajhradský benediktin a přední moravský topograf a historik. Zřejmě jeho vzor zapůsobil na mladého Dudíka, aby roku 1836 vstoupil do benediktinského řádu v Rajhradě. Přijal řádové jméno Beda po anglickém teologovi a historikovi, svatém Bedovi Ctihodném, jako by tím již naznačoval svou budoucí historickou dráhu. Po noviciátu pokračoval na olomoucké univerzitě ve studiu teologie a filozofie a byl vysvěcen na kněze. Na filozofickém učilišti v Brně se stal profesorem klasické filologie a za dva roky převzal po svém bývalém učiteli Volném též katedru historie. V té době se Dudík po letech německé výchovy na školách národně uvědomil. Přispělo k tomu prostředí ve filozofickém učilišti, kde profesor František Matouš Klácel s úspěchem rozšiřoval mezi studenty vlastenecké ideje. Když byl Klácel roku 1844 profesury zproštěn, pokračoval Dudík v jeho činnosti. V roce 1846 dostal povolení ke konání veřejných přednášek o českém jazyku a literatuře s právem veřejných zkoušek. Dudík o tomto svém úspěchu napsal Janu Erazimu Vocelovi: Já vždy radostí nevyslovitelnou pohnut jsem, když národnost naši tak líbezně rozkvítati vidím, když vidím, jakou ochotností 119 mladých jinochů, kolik posluchačů v literatuře mám, poznati se snaží díla praotců našich! V revolučních událostech roku 1848 stál Dudík na straně bojovníků za konstituci a práva českého jazyka a jeho žáci si ho při utváření studentských legií dokonce zvolili za svého velitele. Dudík se však dostal do složité situace - na jedné straně cítil nenávist brněnských Němců a na druhé se proti němu obrátili radikální studenti, kteří v bouřlivých dnech neuznávali jeho snahu o zachování nutného pořádku. Dudík byl nucen uchýlit se na několik měsíců do ústraní svého kláštera. Vývojem událostí byl hluboce otřesen. Následující změna politické situace, kdy bylo na několik let potlačeno národní hnutí, přispěla k tomu, že Dudík obrátil veškerou svou energii a schopnosti k vědecké práci. Své národní cítění si však po celý život zachoval. Zajímavé svědectví o tom poskytuje důvěrná zpráva o policejním sledování gymnazijních profesorů z roku 1851, v níž je u Dudíka výslovně upozorněno na jeho zanícení pro slovanskou národnost. První Dudíkovou větší historickou prací byly dějiny jeho kláštera, jejichž první svazek vyšel roku Mezitím se uprázdnilo místo moravského stavovského historiografa a Dudík o něj projevil velký zájem. Jmenování moravským zemským výborem se však stále odkládalo. Částečnou náhradou se Dudíkovi stalo pověření tímtéž výborem, aby podnikl cestu do Švédska, při níž by zjistil skutečný stav knižní kořisti uloupené Švédy v našich zemích za třicetileté války a prozkoumal možnosti jejího vrácení. Švédská cesta roku 1851 skončila pro Dudíka velkým úspěchem. Podařilo se mu navázat přátelské styky se švédskými vědci a získal i přízeň královské rodiny. Výsledky své neúnavné práce v tamějších knihovnách a archivech podal v obsáhlém díle Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, vydaném roku 1852 a dodnes oceňovaném v mezinárodním měřítku. Dudíkův výzkum švédské kořisti a dalších materiálů pro dějiny Moravy pokračoval při další vědecké cestě do Itálie roku 1852, o níž podal zprávu ve velké práci Iter Romanum. Dudíkova činnost pedagogická pomalu ustupovala práci vědecké. Jeho pověst historika a archiváře rostla, takže se na něj obrátil velmistr řádu Německých rytířů arcivévoda Maxmilián s nabídkou, aby uspořádal centrální archiv řádu. Dudík tuto zajímavou práci přijal a během ní navázal řadu styků s nejvyššími církevními a státními představiteli. Jeho dvě díla, která při tom vznikla, jsou dodnes používána a kniha o řádové sbírce mincí vyšla dokonce roku 1966 v reprintu. Roku 1859 byl Dudík konečně jmenován moravským zemským historiografem, kterým pak zůstal až do své smrti. Jeho hlavním úkolem bylo sepsání dějin Moravy. Dudík již v roce 1860 vydal první svazek svého největšího díla nejdříve německy pod názvem Mährens allgemeine Geschichte, ale již od roku 1870 také česky a to jako nové přepracované vydání. Dudíkovou ctižádostí bylo podat dějiny, které by se neomezovaly jen na vývoj státu, ale podaly by obraz země rovněž z dalších hledisek - hospodářského, kulturního atd. Při tak široké a podrobné koncepci dospěl ve dvanácti dílech pouze do roku První svazek Dějin vyvolal vědec- 9

10 10 Kojetínský zpravodaj 01/15 Významné výročí v měsíci lednu ký spor, který se přenesl do široké veřejnosti a nabyl rozměrů politické aféry podobné sporům o pravost Rukopisů. Dudík ve své knize prohlásil, že současný Velehrad u Uherského Hradiště nelze ztotožňovat s velkomoravským Veligradem, sídlem knížete Svatopluka a arcibiskupa Metoděje, protože pro toto tvrzení nejsou důkazy v historických pramenech. Tento názor se dotkl národního cítění moravské katolické společnosti, zvláště když přišel v době oslav tisíciletého příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Proti Dudíkovi se postavily církevní a vědecké kruhy, novináři a spisovatelé. Věcná polemika byla nahrazena nevybíravými útoky. Dudík nakonec pod tlakem společenského mínění své tvrzení o Velehradě odvolal, ale moravského národního života se již nadále nijak aktivně neúčastnil, i když ho se sympatiemi sledoval. Je třeba dodat, že o poloze velkomoravského Velehradu se vedou spory dodnes. Léta byla Dudíkovým vrcholným tvůrčím obdobím. Každoročně vydal aspoň jeden svazek svých Dějin nebo jinou vědeckou práci. Neúnavně zkoumal fondy církevních a šlechtických knihoven a archivů a podával jejich popisy v řadě samostatných děl. Přitom stále cestoval - po Orientu, v Haliči a Uhrách, Holandsku a Belgii a znovu navštívil Řím a studoval ve vatikánských archivech. Dudíkovy bohaté styky s církevními a šlechtickými kruhy ho přivedly až do blízkosti císařského dvora. Roku 1866 ve válce prusko - rakouské byl na přímé přání velitele jižní armády v Itálii arcivévody Albrechta přidělen císařským rozkazem do hlavního stanu armády jako historik a oficiální válečný zpravodaj. Ve své zpravodajské poctivosti se řady akcí osobně zúčastnil a při bitvě u Custozzy unikl jen o vlásek smrti. Jako kněz pomáhal raněným vojákům a věnoval se zejména svým slovanským krajanům. Jeho reportáže vycházely v novinách Wiener Zeitung a po válce souhrnně v knize Erinnerungen aus dem Feldzuge in Italien. Dudík byl pověřován i diplomatickými úkoly - například po skončení války připravoval v Krakově jednání s ruskou vládou o majetku tamní diecéze. V roce 1869 se mu dostalo dalšího čestného pověření - byl jmenován kaplanem a historiografem výpravy císaře Františka Josefa I. do Turecka, Řecka, Palestiny a Egypta na otevření Suezského průplavu. Z této cesty vzešla kniha Kaiser-Reise nach dem Oriente, v níž se opět projevily Dudíkovy pozorovatelské schopnosti a literární nadání. O jeho vztahu k rodné Moravě svědčí skutečnost, že pro světovou výstavu roku ve Vídni roku 1873 zorganizoval moravskou národopisnou expozici a vypracoval k ní katalog, který je považován za jednu z prvních odborných prací o moravském folkloru. Rok 1878 přinesl Dudíkovi velkou radost a uspokojení ze zdárného výsledku jeho dlouholetého snažení. Byla to jeho osobní vytrvalost a diplomatické umění, že Švédsko nakonec souhlasilo s vrácením nejdůležitějších českých rukopisů z válečné kořisti. Dudíkovi navíc ztěžoval práci nezájem oficiálních kruhů o tento významný akt, protože šlo o knihy psané českým jazykem. V Čechách a na Moravě však návrat vzácných památek vzbudil velký ohlas. Dudík mohl opět po dlouhé době číst v tisku slova uznání svých zásluh, mj. i od Jana Nerudy, který ho zařadil do své galerie nejzasloužilejších Čechů a Slovanů. Po roce 1880 začaly Dudíka v jeho činnosti omezovat zdravotní potíže spojené s příchodem stáří. Navštívil ještě naposled Řím a roku 1884 se dočkal i prvního vyznamenání od církve, zatímco byl již nositelem četných řádů a vyznamenání od světských panovníků a členem mnoha vědeckých institucí. V roce 1884 byl papežem jmenován čestným opatem zaniklého benediktinského kláštera v Třebíči. Roku 1887 postihl Dudíka první záchvat mrtvice a od té doby již neopustil rajhradský klášter. Zemřel zde 18.ledna 1890 a byl pohřben na řádovém hřbitově v Rajhradě. V souvislosti s úvahami o vhodném kandidátu na uprázdněné místo moravského historiografa se v německém tisku na Moravě objevil názor, že Dudík byl více Čechem než benediktinem a pokračoval v tom, co začal Palacký, tj. psát dějiny zcela ve smyslu Slovanů. V tom měl Dudík Palackého ještě předstihnout. Beda Dudík vřele miloval svou rodinu a rodné město. Rád se do něj vracel a navštěvoval zde svého bratra Eduarda, který převzal otcovu živnost a později se stal kojetínským starostou. Měl rád děti a v době jeho pobytu v Kojetíně ho bylo vidět vždy obklopeného jeho malými neteřemi a synovci. Velmi mu ležel na srdci rozvoj jeho rodiště. V roce 1860 napsal Eduardovi: Nezaložíte vy si obecní knihovnu, z které by každý si určitého času knihy bráti mohl? Silně a vydatně bych vás podporoval. Láska k otčině nepozůstává v slovech, nýbrž se ukazuje činem. Eva Ryšavá (příbuzná B. Dudíka) Městské kulturní středisko Kojetín a Město Kojetín všechny srdečně zvou na 23. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů DIVADELNÍ KOJETÍN března 2015, Sokolovna Kojetín Soutěžní divadelní přehlídka s postupem na Celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně 2015 PROGRAM BUDE SESTAVEN Z PŘIHLÁŠENÝCH SOUBORŮ

11 01/15 Kojetínský zpravodaj Mateřská škola Kojetín Vánoční atmosféra v MŠ Kojetín Na konci roku na nás čekal čas kouzelného a tajemného očekávání - advent. Ke sváteční náladě přispívala vlastnoručně vyrobená vánoční výzdoba v obou školách i v jednotlivých třídách. V prosinci byla pro děti připravena hned dvě kulturní představení. Opět jsme v obou mateřských školách přivítali Kašpárka s maňáskovou pohádkou, kterou si připravily paní učitelky. Ve čtvrtek 4. prosince 2014 navštívily děti z obou mateřských škol sál Sokolovny Kojetín, kde zhlédly adventní koncert Pavla Nováka Od čerta k ježíškovi. Hned zkraje prosince děti z Pastelek v prostorách Školní jídelny Kojetín popřály svým pásmem krásné Vánoce, hodně pohody a zdraví v roce 2015 bývalým zaměstnancům MěÚ Kojetín. Příchod Mikuláše byl jednou z nejvíce očekávaných prosincových událostí. V pátek 5. prosince 2014 proběhla v obou budovách mateřské školy mikulášská nadílka. Děti Mikuláši zarecitovaly a čertům zazpívaly veselé čertovské písničky. A že byly celý rok hodné, dostaly od krásného anděla sladký balíček. Za letošní veselé dopoledne s hodným čertem, krásným andělem a štědrým Mikulášem patří dík oběma základním školám. Druhý prosincový týden byl slavnostní, v obou mateřských školách jsme totiž přivítali rodiče a další příbuzné na vánočních besídkách. Při vánočních vystoupeních mohli rodiče ocenit pokroky a úspěchy svých dětí a společně se pobavit při zhlédnutí vánočního programu, který si děti za pomoci svých učitelek připravily. Svou šikovnost také předvedly při výrobě dárečků pro své nejbližší. V půli prosince 2014 děti ze třídy Rybiček poděkovaly všem zaměstnancům MěÚ Kojetín za celoroční spolupráci a děti ze třídy Sluníček zase zaměstnancům Školní jídelny Kojetín. Děti z Pastelek a Rybiček jely také vlakem do Kroměříže, kde navštívily Muzeum Kroměřížska s vánočním programem. Kromě toho, že se děti dozvěděly o staročeských obyčejích a zvycích, samy si prostřely štědrovečerní stůl, nazdobily perníčky, vyrobily si vánoční ozdobu a na závěr si odnesly domů kousek staročeské vánoční tradice. Pastelky a Sluníčka přijaly taktéž pozvání ZŠ Sv. Čecha, kde žáci školy pod vedením Marie Němečkové v prostorách tělocvičny zahráli vánoční příběh z Betléma. Za pozvání děkujeme a těšíme se na další setkání. Prosinec plný zážitků je za námi a na co se můžeme těšit od ledna? Jako každý rok, začnou nejstarší děti navštěvovat rehabilitaci v Kojetíně, kde nás čeká nejen cvičení pod odborným vedením rehabilitačních pracovníků, ale také příjemné saunování. Na prahu nového roku se sluší popřát všem dětem, rodičům a zaměstnancům mateřské školy, ale také čtenářům zpravodaje zdraví, štěstí a úspěšné vykročení do roku 2015! vedení MŠ Kojetín Návštěva Muzea Kroměřížska Návštěva Muzea Kroměřížska Výrobky Besídka - Berušky Besídka - Rybičky Besídka - Sluníčka 11

12 Kojetínský zpravodaj 01/15 Základní škola náměstí Míru Kojetín Školou zase chodil Mikuláš! A za sebou vedl nesourodou chásku - čertíky s anděly. Čertí ocásky se motaly andílkům pod nohy, roucha šustila, Mikulášova berla ťukala, čerti pekelně brblali a děti za dveřmi svých tříd strachy ani nedutaly. Pátý prosincový den je každoročně ve znamení zpytování svědomí, doznání dětských hříšků a Mikulášových slov rozhřešení. Tomu všemu obvykle přihlížejí poslové dobra - andělé, zatímco špinaví pekelníci otevírají pytel a rachotem řetězů o sobě dávají vědět. Bělostných křídel i čertích růžků bylo v Základní škole na náměstí Míru v Kojetíně přehršel. Dobrovolníci z řad devátých tříd se na akci pečlivě připravovali a dlužno říct, že neméně pečlivé byly i jejich třídní paní učitelky - jedna z nich se stala ztělesněním andělské krásy a klidu a druhá jiskrného čertího popichování. Andělé a čerti školou povinní byli sice lehce nesví z toho, zda dokážou nadpřirozené postavy zdárně zastat, své role ale zvládli perfektně. Ostatně jejich mladší spolužáci se jim stali zrcadlem. Děti z prvních až pátých tříd byly před mikulášským průvodem ochotné přiznat se ke všemu, co který z nich za uplynulý rok provedl. Mikuláš si od většiny z nich odnášel přislíbení nápravy. Žáci pátých tříd (ale nejen ti) byli především navýsost spokojeni s přerušením průběhu výuky a nejprve měli z návštěvy Mikuláše a jeho doprovodu legraci. Když ale slyšeli, o kolika jejich poklescích je Mikuláš informován, úsměv je natotata přešel. Dobrou zprávou bylo, že žádný z nich neskončil v čertovském pytli. Ráno ve škole, než čerti přišli do naší třídy, snad polovina spolužáků seděla jak na trní. Ale já jsem se nebála, svěřila se čtvrťačka Lea, zazpívali jsme jim písničku a andílci nám za odměnu rozdali čokoládky. Mikulášská návštěva si opravdu v každé třídě vysloužila poděkování pěkným dětským vystoupením, za které andělé všechny bez rozdílu, hříšník nehříšník, odměnili sladkostí. Celý mikulášský průvod se pak jednoznačně shodl na tom, že nejhlubší dojem v nich zanechala návštěva mateřské školy. A pokud byste se ptali dětí z mateřinky, zjistili byste, že pocity to jsou rozhodně vzájemné. Mikulášské tažení se vydařilo. Po andílcích zbylo peří, po čertech trocha pekelného smradu. Mikulášovo kázání snad bude dětem v uších znít až do příštího adventu. Takže - Mikuláši, za rok v jiném osazenstvu opět nahledanou! Markéta Matějková ve spolupráci s Terezkou Švarcovou a Leou Hönigovou ze 4.B, Anetou Koňárkovou a Petrou Pěchovou z 9.B Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 pořádá ve dnech 5. a 6. února 2015 zápis dětí do prvních tříd Zápis se koná v 1. poschodí školy (učebny č. 112 a č. 113) čtvrtek 5. února 2015 od 15 do 17 hodin pátek 6. února 2015 od 15 do 17 hodin Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. srpna 2015 dovrší 6. rok věku. Výjimečně mohou být zapsány i děti mladší, nebo může být vyřízen odklad školní docházky. K zápisu přijdou rodiče s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů. Těší se na vás kolektiv pracovníků ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83 Podrobnější informace o naší škole a o možnostech rodičů při výběru školy Vám rádi poskytneme osobně nebo na telefonním čísle Rudolf Pavlíček, ředitel školy 12 PF 2015 Vše nejlepší do roku 2015 přejí všichni z naší školy POJedete lyžovat? Potřebujete půjčit lyžařskou nebo snowboardovou výstroj? SRPŠ při Základní škole Kojetín,náměstí Míru 83 půjčuje lyžařskou i snowboardovou výstroj všem zájemcům. Cena za komplet je od 50 do 80 Kč za den. Bližší informace získáte na telefonním čísle:

13 01/15 Kojetínský zpravodaj Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín Reprezentace školy a Města Kojetín Ve čtvrtek 11. prosince 2014 se žákyně naší školy zúčastnily vyhodnocení literární a výtvarné soutěže Romano Suno v Praze ve vile americké ambasády. Sara Pompová získala 1. místo za svou literární práci, Sabina Pompová 3. místo za svou literární práci a Tereza Kakurová zvláštní ocenění za výtvarnou práci. Blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy. Olga Odehnalová, ředitelka školy Zápis do první třídy pro školní rok se uskuteční v budově Základní školy ulice Svatopluka Čecha 586 ve čtvrtek 5. února 2015 a v pátek 6. února 2015 vždy od 15 do 17 hodin. Do první třídy se zapisuje dítě, které do 31. srpna 2015 dovrší 6 let. Zákonný zástupce předloží u zápisu rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti. Naše škola nabízí zejména, individuální péči, dobré podmínky pro integraci, moderní pomůcky ve vyučování, pracujeme se školním vzdělávacím programem Škola pro všechny. Olga Odehnalová ředitelka školy Podle čeho učíme na naší škole: ročník dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod názvem Škola pro všechny. Nabídka - Pitný režim, mléčné svačinky - Přestávky na hřišti - Škola v přírodě pro ročník - Plavání - Dopravní výchova - Turistický kurz - Environmentální výchova - Logopedie, školní logoped - Školní psycholog - Asistenti ve třídách - Internet pro žáky - Žákovský parlament - Exkurze - Inkluzivní vzdělávání - Turistický kurz - Angličtina hrou 1. a 2. ročník - Uplatňujeme individuální přístup ve výuce (méněpočetné třídy) - Výuku přizpůsobujeme potřebám žáků - Vyučujeme polytechnickou výchovu - Zohledňujeme žáky se specifickými poruchami učení a chování - Děti s odkladem školní docházky mohou navštěvovat přípravný ročník Projekty - Zdravá škola - Recyklohraní - Tvořivá škola - Zdravé zuby - Nechceme stát stranou - Modernizace ve výuce - využití tabletů Odborné učebny - Fyzika a chemie - Výpočetní technika - dvě učebny - Dějepis, zeměpis - Přírodopis - Cizí jazyky - Výtvarná výchova - Hudební výchova pro 1. stupeň - Hudební výchova pro 2. stupeň - Cvičná kuchyně - Školní dílna pro výuku praktických činností Školní družina - Pestrý program - Provoz hodin (a dle potřeb rodičů) - Pro žáky 1. i 2. stupně - O vedlejších prázdninách otevřena dle potřeby rodičů Základní umělecká škola Kojetín Koncerty ZUŠ Kojetín a jejich přesah Dne 9. a 17. prosince 2014 proběhly dva koncerty Základní umělecké školy v Kojetíně. Tím prvním byl Vánoční koncert učitelů ZUŠ a hostů. Na základě ohlasů a hodnocení posluchačů nejen z řad široké veřejnosti, ale i z odborných hudebních kruhů měly koncerty vysokou uměleckou úroveň a úžasnou jiskřivou atmosféru. Překvapujícím prvkem byla účast publika, která přesáhla očekávání. Nejvíce potěšující však bylo složení posluchačů, zahrnující studenty, mládež, střední i pokročilejší generaci. V podobném duchu se dá psát i o Předvánočním vyhrávání žáků Základní umělecké školy. Takové množství kvalitně muzicírující kojetínské mládeže musí potěšit nejen rodiče žáků, jejich pedagogy, ale jistě také všechny ty, kteří mají zájem na utváření společenského a kulturního prostoru Kojetína, hodnot našich dětí a mládeže a utváření obecně inspirativního a tvůrčího prostředí. Zde patří také veliké díky MěKS, účinkujícím a organizátorům koncertů. S přáním toho nejlepšího do nového roku za vaši zušku Mojmír Přikryl ředitel ZUŠ 13

14 Kojetínský zpravodaj 01/15 Gymnázium Kojetín 14 Galerie absolventů Gymnázia Kojetín I v novém roce 2015 pokračujeme v uveřejňování vzpomínek na školní léta našich absolventů. Ing. Andrea Šebestová asistentka vedoucího odboru - Kancelář vedení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Léta strávená na gymnáziu v Kojetíně byla pro mě naprosto nezapomenutelná a vždy na ně vzpomínám velice ráda a s hrdostí, že právě já jsem mohla být absolventem tohoto ústavu. Nikdy nebudu litovat, že při volbě střední školy jsem si nakonec vybrala gymnázium v Kojetíně. Nejen, že zde za mé přítomnosti působila spousta vynikajících lektorů, ale především přátelská atmosféra, která zde panovala, férovost a soudružnost, pozvedla toto gymnázium v očích všech, kterým jsem své zážitky a zkušenosti předávala. Gymnáziu v Kojetíně přeji, aby si zachovalo svůj rodinný styl, kterým je výjimečné, a budoucím žákům, aby později s hrdostí mohli prezentovat své zážitky, zkušenosti a vědomosti, které za svého působení na tomto gymnáziu nasbírali. RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí Zlínského kraje Asi neznám ve svém okolí nikoho, kdo by vzpomínal na středoškolské období ve zlém. Nicméně kojetínské gymnázium bylo pro náš ročník specifické tím, že jsme jeho obnovenou historii začínali jako úplně první ročník, tudíž jsme byli pořád mazáci. Proto je také má vazba ke střední škole možná silnější než u jiných. Ze zážitků, které možná všichni středoškoláci nemají, si pamatuji dojíždění vlakem, kde jsme se brzy ráno a odpoledne potkávali se studenty a žáky dalších škol v Kojetíně a navázali tak nová přátelství nejen na půdě své střední školy. Pro mě osobně byla také vtipná volba následného studia, kdy jsem se po absolvování humanitně zaměřené větve gymnázia hlásila na vysokoškolský obor matematická analýza a díky individuální přípravě před přijímací zkouškou (dodnes nechápu, že se mi do ní po šprtání se na maturitu ještě vůbec chtělo) se mi podařilo na VŠ dostat. A úplná perlička na závěr: Při skládání maturity z dějepisu jsem se samozřejmě nestihla věnovat dvěma posledním otázkám, které jsme probírali v posledních dnech studia a všichni už jsme měli plnou hlavu maturity. Jedna z nich byla Poválečný vývoj v Československu nebo tak nějak. Samozřejmě jsem si ji vytáhla, což obnášelo to, že jsem na otázku zkoušejících: Co to bylo Pražské jaro? nejistě odpověděla: To je ten koncert? Nakonec jsem se naštěstí chytla a na výslednou dvojku si dění po válce vybavila. Gymnaziální vzdělání je a bylo specifické, určené především lidem, kteří vědí, že budou dále pokračovat studiem vysoké školy. Přeji gymnáziu, aby přijímalo především takovéto studenty, kteří mají jasnou ambici a předpoklady ji dotáhnout do úspěšného konce, a nestanou se po ukončení studia nezaměstnanými maturanty. Studentům pak přeji, aby jejich volba gymnaziálního vzdělání byla správná a po složení maturity se horko těžko nepotýkali s dalším uplatněním. Nabídka vysokoškolských studií je v dnešní době až nepřirozeně široká a ne všichni inženýři ekonomie či marketingoví manažeři budou mít šanci uplatnit se ve svém oboru. Přeji proto studentům kojetínského gymnázia, aby dobře zvolili také následné studium vysoké školy a byli díky kvalitní střední škole perfektně připraveni i na náročnější a méně vyhledávané obory vysokoškolského studia, jejichž absolvování jim pak otevře dveře k úspěšné pracovní kariéře. Michaela Cvachová, DiS. prodavačka v italské sýrárně Na léta strávená na gymnáziu vzpomínám moc ráda. Poznala jsem tu skvělé spolužáky i učitele. I když mám v paměti pár předzkouškových stresů, nezažila jsem tu nic vysloveně negativního. Konkrétních příhod mám v paměti hodně, přiznám se ale, že ne všechny jsou samozřejmě veřejně publikovatelné. Za všechny bych asi zmínila náš maturitní ples, který byl skutečně krásný a jsem moc ráda, že Gymnázium Kojetín umožňuje maturantům mít tak pěkné stužkování. Dodnes mě sledování záznamu z plesu dojímá k slzám. :) Ráda bych současných žákům vzkázala to, co mi kdysi řekl náš třídní učitel Růžička: Užívejte si každý den, který na gymnáziu strávíte, protože jsou to krásná léta, která se nikdy nebudou opakovat. Gymnáziu i studentům pak samozřejmě přeji spoustu úspěchů a krásných dní. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D. akademický pracovník Na svá studia na Gymnáziu Kojetín vzpomínám jako na období, které předurčilo mé budoucí pracovní zaměření. Přeji škole studenty, kteří si již v prvním ročníku uvědomí, že opravdu důkladným studiem získají pro život nesmazatelný náskok. A studentům rada na závěr: Učte se tak, aby vás to pořád bavilo.

15 01/15 Kojetínský zpravodaj Gymnázium Kojetín DDM Kojetín - z akcí, které se konaly Návštěvníci DOD v minulém roce Turnaj ve florbale Tradicí se již stávají přátelské turnaje ve florbalu zájmových kroužků DDM Kojetín a DDM Hranice. Podzimní turnaj pořádáme v Kojetíně a tentokrát proběhl 29. listopadu Tělocvičnu ZŠ nám. Míru na- Beseda se starostou Na podzim v každém městě probíhalo bouřlivé období komunálních voleb. Každý, komu není lhostejné co se v jeho místě bydliště děje, má v hlavě spousty otázek. Nějaké tyto otázky padly v předvánočním čase na DDM Kojetín. Otázky měly možnost klást děti se základních škol a gymnázia v Kojetíně. Na DDM Kojetín byl pozván starosta Jiří Šírek spolu s místostarosotu Miloslavem Oulehlou a s nimi diskutovalo osm mladých lidí, kteří sice ještě nemají možnost volit, vštívily nejen čtyři týmy hráčů, z toho dva hostující z DDM Hranice, ale i fanouškovská základna především v podobě rodičů. Tentokrát za Kojetín nastoupili i nejmladší hráči. Někteří dokonce zájmový kroužek florbal navštěvují první rok, což jim ale rozhodně neubíralo na hráčské ale mají zájem na budoucnosti našeho města. Diskuse se nejvíce stáčela kolem výstavby nové haly a jejích možnostech, oprav náměstí a jeho nové podoby, možností kuturního vyžití pro mládež, ještě školou povinnou, budování nových zelených ploch a hřišť. Diskuse byla sice obsáhlá, ale určitě nebylo nebylo řečeno vše. Rádi bychom touto první besedou navázali na další, kdy budou mít mladí lidé možnost komunikovat s představenstvem města, aby měli možnost získat nové informace a předávat své podněty. kvalitě. Zahrát si a zabojovat v zápase se staršími spoluhráči pro ně byla výzva i zkušenost. I když se umístili na poslední příčce, svým protivníkům nenechali nic zadarmo. Jako třetí se umístili starší hráči DDM Kojetín. DDM Hranice se svými dvěma týmy obsadily první dvě příčky. Úklid revíru Uhřičák Dne 22. listopadu 2014 jsme s naším rybářským kroužkem Cyprinus Carpio vyrazili na úklid revíru Morava 14A Uhřičák. Děti se tak mohly aktivně zúčastnit brigádnické činnosti ČRS MO Tovačov a pomoct při úklidu tohoto revíru od odpadků. A bylo tam toho opravdu hodně. Je smutné, že si po sobě nejsou někteří lidé schopni uklidit a musí po nich udělat pořádek děti. Děkujeme všem rodičům, kteří se této akce aktivně zúčastnili a pomohli nám. Po úklidu jsme si udělali ohýnek a opekli špekáčky. Všem se akce líbila a byli jsme spokojení, jak se vše vydařilo. Tomáš Bělka a Slávek Ruman 15

16 Kojetínský zpravodaj 01/15 DDM Kojetín - z akcí, které se konaly Andělská návštěva v Klubu kamarád Anděl, sice bez Mikuláše a čerta, navštívil klub Kamarád, kde se scházejí na DDM Kojetín handikepované děti a rozdal sladkou nadílku a popřál dětem i jejich rodičům krásné Vánoce. Čertoviny Dne 4. prosince 2014 proběhla akce s názvem Čertoviny. Na děti čekala i čertovská nadílka, kterou přinesli samotní čerti z pekla. Odpoledne plné soutěží, her a tanečků bylo určitě pro všechny účastníky příjemně stráveným dnem. Sraz táborníků LT Nejdek 2014 Sraz táborníků a tábornic z letního pobytového táboru se uskutečnil v příjemném prostředí DDM Kojetín. Atmosféra se překlenula zpět do teplých táborových dní, který si každý účastník užil. Na mimoně jsme zavzpomínali a vyrobili mimoňské postavičky z písku. Sraz se vydařil a všichni účastníci se již dnes těší na další ročník, který bude v duchu zajímavé a nevšední celotáborové hry. Máte se na co těšit. 16 Plastiková zima 2014 Zdraví a štěstí v novém roce čtenářům přeji za kojetínské modeláře. V letošním školním roce se v kroužku plastikových modelářů sešli hoši, kteří, jak se zdá, mají o tento druh hobby zájem. Vybrali si sami, které modely by si chtěli postavit a podle toho se také snaží a těší se na to, až se s nimi budou moci pochlubit na některých výstavách a soutěžích. Letos jsme se rozdělili na poloviny, kde děti sestavují vozidlo z 2.w.w. a druzí slavný letoun z 1.w.w. Fokker Dr.I. Podle toho, jak se zatím vše vyvíjí, můžeme se těšit na jejich výsledky. V kroužku se zapojili do rad a pomoci také odchovanci DDM - Zimní chytání na Svitavě s Jirkou Hrazdilem Dne 14. prosince 2014 jsme vyrazili s naším rybářským kroužkem na naši poslední větší rybářskou M. Mikulík, L. Bibr a hlavně Ondra Mořický, který je již v modelářském světě známý svými vynikajícími modely techniky. A to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jak jsem již psal dříve, jezdí modeláři z Kojetína na soutěže i do Maďarska a na Slovensko, kde se neztratíme mezi středoevropany. Dne 22. listopadu 2014 jsme se vypravili na naši již třetí návštěvu Bratislavy. Měli jsme s sebou naše poslední modely a těšili se na naše přátele i jejich výtvory. Na tak velkých akcích se také sejde mnoho prodejců se vším, co je pro modeláře k potřebě, ať jde o literaturu, nářadí a doplňky, tak také stavebnice modelů. Kdo se o modelaření zajímá výpravu v roce 2014 a to na řeku Svitavu v Brně. S Jirkou Hrazdilem, dlouholetým závodníkem v plavané, jsme si povídali o úskalích zimní plavané. Jirka nám poradil s výběrem montáží pro zimní plavanou. Probrali jsme jak správně vyvážit sestavu a jak správně odměřit hloubku při lovu. Toto se nakonec ukázalo jako velmi důležité, protože i pár centimetrů ponoru sestavy velmi ovlivnilo braní ryb. Nakonec jsme pro rybolov zvolili sestavy s pevným splávkem. Tato volba se ukázala jako správná a všechny děti si skvěle zachytaly. Nejlepší nástraha byla masný červ. Ryby braly skvěle. Nachytali jsme hlavně ostroretky, podoustve a plotice. Počasí nám také vyšlo skvěle, nebo se rád na něco pěkného podívá, ten se měl na čem pokochat. Tradičně se sešly modely všeho možného, ale i nemožného, a celý den se bylo na dívat a obdivovat. Vřele všem doporučuji. Naše modely přítomné také zaujaly a při vyhlášení vítězů jsme mohli zatleskat i našemu Ondrovi Mořickému, který vytvořil krásný model zimního GAZu. Ve stovkách exponátů bylo opravdu těžké vybrat to nej a pořadatelům nezáviděl nikdo. Tím je toto ocenění vzácnější. Děkujeme všem, kteří se zájmem sledují počínání nás modelářů i začátečníků z řad dětí, což dokládá velká návštěvnost Koječáků na soutěžní výstavě v Tovačově. Velké poděkování patří hlavně všem na DDM v Kojetíně, protože tato podpora je pro naše děti opravdu důležitá. za kroužek modelářů M.Ševeček bylo kolem 5 C nad nulou a dokonce se na nás i chvíli podívalo sluníčko. Prostě bylo to skvělé sobotní dopoledne na rybách. Nakonec jsme poděkovali Jirkovi Hrazdilovi za zajímavé vyprávění o zimní plavané a za čas strávený s námi. Tomáš Bělka

17 01/15 Kojetínský zpravodaj DDM Kojetín informuje ZIMA NA HORÁCH S DDM KOJETÍN Jednodenní výlety na hory s výukou lyžování a snowboardingu - Kouty nad Desnou (kapacita min. 34, max. 40 účastníků) Termíny: Cena zájezdu: 330 Kč (bez permanentky - zvýhodněná cena 150 Kč/den) Pololetky na horách - Kouty nad Desnou (kapacita min. 12, max. 14 účastníků) Cena: Kč (bez permanentky - zvýhodněná cena 150 Kč/den, plná penze) Týdenní lyžovačka - Kouty nad Desnou Cena: Kč (bez permanentky - zvýhodněná cena 150 Kč /den, plná penze) Čtyřdenní lyžování ve Skireálu Kouty (jarní prázdniny Přerov) (kapacita min. 25, max. 40 účastníků) Cena: Kč (bez permanentky - zvýhodněná cena, polopenze) Bližší informace o všech připravovaných akcích najdete na internetových a facebookových stránkách DDM Kojetín. Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici na: Městská knihovna MěKS Kojetín informuje... Prosinec v knihovně - Advent v knihovně Adventní ladění Tak jsme nazvali literární pásmo, průřez celým adventním obdobím s důrazem na nejdůležitější sváteční dny. Předčítali jsme z knížek Babička (Božena Němcová), Vánoční koleda (Charles Dickens), Balada štědrovečerní (K. J. Erben), Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my (Miloš Kratochvíl), O třech stříbrných mincích (Martina Drijverová) a naše mluvené slovo doprovázela hrou na flétnu Berenika Fíková a Pepa Kusák na tenor. Báječná atmosféra, která vládla, jak v Centru sociálních služeb, tak v Domě svatého Josefa, soudím dle potlesku a slz dojetí... znamená, že jsme naše seniory dokázali svátečně naladit a oni zpětně nás. Moc jim děkujeme a těšíme se na další setkávání. Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my Beseda s knížkou Miloše Kratochvíla Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my. Jedná se o úsměvné vyprávění malého kluka o nejkouzelnějším a nejvoňavějším období v roce. Humorné ukázky z knížky byly proloženy vyprávěním o lidových zvycích a pověrách, které se přenášely se z generace na generaci a některé se dochovaly dodnes. Děti se dozvěděly, co jsou to barborky a proč je vdavekchtivé dívky olamovaly v sadech, rozkrajovaly jablka a hledaly hvězdičky a děvčata házela přes hlavu papu- čí a jedna dívenka, když její bota dopadla špičkou ke dveřím, nám sdělila, že je to pravda, že půjde z domu. Ne, že by se měla vdát, na to opravdu neměla věk, ale že se bude s rodiči stěhovat. A pak, že pověry patří minulosti! Záleží jenom na výkladu. Beseda byla určena pro I. stupeň základních škol. Rukodělná dílnička - výroba adventních přáníček a záložek v dětském oddělení Mikulášské čtení, Vánoční soutěže a rébusy - v dětském oddělení Výstavka novoročenek v dospělém oddělení 17

18 18 Kojetínský zpravodaj 01/15 Městská knihovna MěKS Kojetín informuje... Kniha základ života z připravovaných akcí: Draka je lepší pozdravit Beseda o pravidlech slušného chování, etiketě s praktickými ukázkami modelových situací. - pro žáky 2. tříd ZŠ Novoroční setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín Lekce informační výchovy Vysvětlení základních pojmů - jak vzniká kniha, kdo je spisovatel, ilustrátor, co je knihovna, uspořádání fondu v knihovně x pořádek v domácí knihovničce, půjčovní doba a knihovní řád, na závěr praktická hra na půjčování v knihovně. - pro žáky 1. tříd ZŠ Přehled o knižních novinkách najdete na adrese: V prosincovém čísle Kojetínského zpravodaje vyšel článek Jarmily Matouškové, zástupkyně MAS Střední Haná o realizaci projektu pod názvem Kniha základ života. Cíl projektu propojit knihovny, podpořit spolupráci a výměnu informací je výborný a také zakoupení knih, nábytku, techniky nebo pomůcek k volnočasovým aktivitám je čin velmi záslužný. My, knihovníci, vítáme každou pomoc, abychom mohli v knihovnách uvítat nejen čtenáře, ale i širokou veřejnost a nabídnout i jiné společenské aktivity tak, jak si žádá dnešní doba. Jmenovaný projekt velmi chválíme a jsme opravdu potěšeni, že naše knihovna byla mezi vybranými. Přesto však čtenář Kojetínského zpravodaje mohl nabýt dojmu, že úroveň místních knihoven v obcích není valná, mají zastaralý knihovní fond, nábytek, vybavení atd. Situace je však podstatně jiná, pokud se tedy mohu vyjádřit k místním knihovnám střediska Kojetína (poměry v knihovnách Ivaň, Obědkovice, Tovačov a Záříčí neznám). Funkci střediskovou začala kojetínská knihovna vykonávat již v roce 1965, je to tedy systém práce lety prověřený a osvědčený. V současnosti středisko Kojetín zahrnuje devět místních knihoven: Kovalovice, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky a Uhřičice. Všechny jmenované knihovny jsou umístěny v důstojných prostorách, vybavené novým nábytkem, počítače s připojením na internet a aktuálním knihovním fondem (on-line katalog na webu). Obce dotují provoz, plat knihovníka a nákup knih. Tímto bych chtěla vyjádřit velké poděkování starostům jmenovaných obcí za jejich obrovskou podporu. Jejich místní knihovny jsou moderní informační a společenská centra obce a právem na ně mohou být pyšní. My, jako profesionální knihovna, provádíme odborné knihovnické činnosti. Staráme se o objednávky, nákup, odbornou katalogizaci a technické zpracování novinek. Z takto nakoupených a odborně zpracovaných knih tvoříme cirkulační výměnné soubory a distribuujeme do střediskových knihoven. (vysvětlení pojmu cirkulace: soubor knih je v průběhu tří let převážen mezi knihovnami tak, aby jeho využití bylo co největší a čtenáři místních knihoven měli maximální výběr knižních novinek. Po uplynutí tří let se knihy vrací do knihovny, z jejichž finančních prostředků byly pořízeny, do stálého fondu a zůstávají tam na dožití). Například v roce 2013 bylo naší knihovnou expedováno 146 souborů o 3316 svazcích. Cirkulace probíhá pravidelně každý měsíc (každá místní knihovna má tedy každý měsíc nové knihy), nové soubory čtvrtletně. Námi praktikovaný model cirkulace je jeden z nejpropracovanějších, jak jsem zjistila na semináři o regionálních funkcích, který se konal ve Vědecké knihovně v Olomouci dne 13. května Každých pět let probíhá v knihovně revize fondu (dle knihovního zákona č. 257/2001), a v tomto období pracujeme i na aktualizaci fondu - vyřazujeme opotřebované, poškozené, ztracené nebo tématicky zastaralé knihy. Mimo jiné provádíme metodické návštěvy - osmkrát ročně, zapracováváme nové knihovníky, pořádáme setkání dobrovolných knihovníků spojené s výměnou zkušeností - dvakrát ročně, konzultační a poradenské dny - dvakrát ročně. Tolik pro představu...tak fungují knihovny střediska Kojetín. Tyto odborné knihovnické služby jsou zastřešeny usnesením vlády České republiky č. 68, aby byla zajištěna kvalita a kontinuita ve veřejných knihovnách a odstranily se nežádoucí diference v úrovni poskytovaných služeb. V příštím roce vám každý měsíc představím, alespoň ve zkratce, jednu knihovnu střediska Kojetín. Popisné údaje budou doplněny o fotodokumentaci interiéru knihovny. Jitka Lorencová

19 01/15 Kojetínský zpravodaj Z kulturních akcí Derniéra představení Hanácké scény Ve středu 3. prosince 2014 naposledy rozzářila tváře diváků komedie autora Antonína Procházky Ještě jednou, profesore v podání naší domácí Hanácké scény. Znovu jsme se mohli setkat s roztržitým profesorem, který se ocitne ve svém oblíbeném románu Vojna a mír a zažívá jak komické situace, tak nezávidění hodné zápletky plné nedorozumění a omylů. I přes nevelký počet diváků v obecenstvu se derniéra vydařila skvěle. Poprvé jsme se s kojetínským profesorem Ivošem a jeho virtuálním světem setkali na premiéře hry dne 12. dubna roku 2013 na prknech Sokolovny Kojetín. Od té doby Hanácká scéna cestovala s představením celkem čtrnáctkrát. V roce 2013 se lidé s profesorem I v Kojetíně chodil Mikuláš V podvečer 5. prosince 2014 vyrazil do kojetínských ulic Mikuláš s anděly a čerty. Hodné děti odměnila nebeská družina nějakým tím pamlskem stejně tak jako děti zlobivé, které se dušovaly, že už budou hodné, tak jako každý rok. Naštěstí v Kojetíně moc neposlušných dětí není, takže čerti odcestovali do pekla s prázdným pytlem. Mikuláš s anděly měl opravdu těžkou práci, protože Závěrečná kolona tanečních Závěrečná taneční je klasickým plesem se vším všudy, trvá od šesté hodiny večerní až do půlnoci. Užít si tento večer v sobotu 6. prosince 2014 mohli nejen samotní absolventi kurzu, ale také jejich rodiče a známí, kteří je na ples doprovodili. Zaplněný sál kojetínské Sokolovny rodinnými příslušníky možná trochu svazoval nohy všem tanečníkům při úvodní polonéze, ale tréma záhy brzy opadla. Taneční partneři si mezi sebou také vyměnili malé dárečky jako malé poděkování. Taneční mistr Igor Henzély jako vždy celé taneční vedl a nezapomínal studenty chválit za předvedené výkony. Absolventi musel navštívit ve sváteční večer skoro šedesát rodin, kde se radoval nad každou zazpívanou písničkou, či zarecitovanou básničkou. Snad ti hodní zůstanou hodnými a zlobivci se polepší, protože jak se říká v jedné pohádce:,,ať už peklo bylo nebo nebylo, bylo vymyšleno dobře. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno -miza- kurzu postupně předvedli všechny tance, které se během jedenácti lekcí naučili. Bylo velmi příjemné pozorovat přítomné rodiče, jak bedlivě sledují své dítky, ze kterých se stali půvabné slečny a mladí pánové a jak to všichni emotivně prožívají. Příjemným zpestřením bylo vystoupení Tanečního klubu Henzély-Swing Kroměříž, kteří se také stali porotci pro Taneční soutěž mezi jednotlivými páry, ti nejlepší byli oceněni drobnými cenami. O hudební doprovod se na výbornou postarala kapela Benny-Q. Něco pěkného v loňském roce skončilo, ale v tom smáli ve Zdounkách, Bezměrově, Chropyni, Horních Heřmanicích a na divadelní přehlídce ve Václavově, kde herci získali nějaká motivační ocenění. V roce 2014 profesor zavítal do Troubek, Hulína, Starého Města, Morkovic, Velké Bystřice, Přerova a Kroměříže. V březnu 2014 se Hanácká scéna s touto hrou zúčastnila i domácí přehlídky Divadelní Kojetín, kde odborná porota udělila čestná uznání oběma Radkům - Radku Svobodovi za roli Ivoše a Radku Baštincovi za roli Oty. Za Městské kulturní středisko Kojetín, ale i za celé Město Kojetín a především za diváky, děkujeme všem členům Hanácké scény - hercům, nápovědě, osvětlovačům i zvukařům, že i nadále drží tu divadelní štafetu a pokračují v tak nádherné tradici, jako je uchování divadla a komediantství v rodném městě. Děkujeme režisérovi Jirkovi Kašíkovi, který s kojetínskými ochotníky trávil na zkouškách své volné chvíle a dotáhl hru do zdárného konce. -miza- letošním může něco krásné opět začít. Mezi absolventy se našli nadšení tanečníci a v půli ledna budou pravděpodobně otevřeny pokračovací kurzy tanečních, kterých může využít i široká tancechtivá veřejnost - jste srdečně zváni! -svah- 19

20 20 Kojetínský zpravodaj 01/15 Z kulturních akcí Pavel Novák dětem Řeknu ti to v říjnu Ve středu 10. prosince 2014 zavítali na kojetínská prkna, která znamenají svět, herci z Divadla DiGoknu z Rožnova pod Radhoštěm s autorskou hrou Františka Kreuzmanna a Ilony Zámečníkové Řeknu ti to v říjnu. Tuto inscenaci měli možnost kojetínští zhlédnout také v rámci 22. ročníku Divadelního Kojetína, kde se úspěšně umístila na 2. místě s doporučením na Šrámkův Písek. Tato hra dvou aktérů s Ilonou Zámečníkovou v roli Lídy a Marka Španihela v roli Ludvíka okouzlila diváky především svou opravdovostí, vtipem, absurditou, Vánoční koncertování pěveckého souboru Cantas Ve čtvrtek 4. prosince 2014 se děti z mateřských škol a žáci prvního stupně základních škol pobavili při produkci koncertu Pavla Nováka s názvem Od čerta k Ježíškovi. Pavel Novák si pro děti připravil pestrý pořad, který přiblížil dětem vánoční období, tradice u nás i v zahraničí a jejich význam. Kombinaci známých dětských písniček, koled a mluveného slova dětské publikum přijalo se zájmem a neskrývanou radostí. Společně si s Pavlem Novákem zazpívali jeho známé písně jako Zlaté prase, Na mravenčí pasece, ale i lidové koledy jako Nesem vám noviny nebo Štědrej večer nastal. Pro umocnění předvánoční atmosféry použil Pavel Novák i zajímavé vizuální efekty. Děti dokonce viděly na pódiu Sokolovny padat první letošní sníh. O tom, že umí Pavel Novák zaujmout a nadchnout děti i dnes svědčí především to, že dětské publikum mezi řadami židlí vesele tančilo a zpívalo sborově skoro každou jeho písničku. Děkujeme Pavlu Novákovi a skupině překvapivým dějem vycházejícím ze samotného lidského života. K příjemné atmosféře přispěla i stolová úprava, která podtrhla komorní provedení této inscenace. Divadlo DiGoknu letos slaví deset let od svého vzniku a touto hrou se tak trochu vrací ke kořenům, protože první hra, adaptace pohádky, byla také autorská. Řeknu ti to v říjnu byl poslední počin v rámci divadelního předplatného v roce 2014 a věříme, že jak pro diváky, tak i pro herce, to byla krásná tečka za odcházejícím rokem. Také v tomto roce 2015 neseďte doma a přijďte do divadla. Už ve středu 21. ledna 2015 se můžete Tradiční vánoční koncert pěveckého souboru Cantas se konal v pátek 12. prosince 2014 před zcela zaplněným sálem kojetínské Sokolovny. Koncert s názvem Tisíc andělů bravurně uvedl dvorní moderátor sboru Čestmír Novotný. Letošní koncert byl tradičně obvyklý a zároveň něčím nový. Děvčata ze souboru v čele s vedoucí Zuzkou Zifčákovou a dirigentkou Renátou Vozkovou si přichystala několik novinek, kterými překvapila své věrné fanoušky. Oproti minulým koncertům zazpívala několik vánočních písní v doprovodu živé kapely a to rozhodně nebylo na škodu. Hodonínská country kapela Countrio ve složení Lubomír Krobot, Zdeněk Vašek, Otto Chlapečka a Konstantin Charalambidis se doprovodných rolí zhostila na výbornou a pěveckému souboru zkušeně sekundovala. Co se týče samotného koncertu, byl domácký. Domácky příjemný, osobní a vřelý. Posluchači si vyslechli přes třicet vánočních písní od spirituálů po tradiční a nepostradatelné české a moravské koledy, ovšem v aranžmá, které bychom u kojetínského souboru nečekali. Nejenže šlo o vrchol zimní sezóny kulturních akcí v našem městě, ale mnoha lidem vánoční koncert pěveckého souboru Cantas a hodonínských hostů navodil tu správnou vánoční atmosféru, na kterou se každý rok těší a netrpělivě čekají. S repertoárem Tisíc andělů se ve středu 17. prosince 2014 rozjela cantaská děvčata i za hranice našeho města a vystoupila na třech místech. Tradičně rozdávala radost Family za krásné navození vánoční atmosféry a radosti, kterou umí svými písničkami rozdávat. -miza- bavit u dnes populární, i v kinech uváděné, komedie Zakázané uvolnění, v sále Sokolovny od devatenácté hodiny. -miza- a zpříjemnila předvánoční čas seniorům Domova Barborka v Kroměříži (osoby se zdravotním postižením) a dětem z Klokánku (Fond ohrožených dětí), obyvatelům domů pro zdravotně postižené osoby ve Zborovicích a učňům Odborného učiliště v Křenovicích. Celému pěveckému souboru Cantas naleží obrovské poděkování za krásnou prezentaci vánoční hudby a zpěvu. -svah- Foto: J. Večeřová

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 944/09-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.09.2012.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 944/09-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.09.2012. U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 5. září 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Organizační zajištění zasedání

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346)

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346) U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. února 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o vyřizování stížností

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více