Výzva k podání nabídky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner PC konzultace pro začátečníky a pokročilé (Zakázka malého rozsahu) Název projektu KLÍČ K PRÁCI II Registrační číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/ Zadavatel zakázky: Realizátor projektu Název: Rodinné centrum Petrklíč o.s. IČ: Sídlo: Sokolovská 580, Sedlčany Kontaktní osoba zadavatele: Ludmila Hegerová, tel.: Toto výběrové řízení není řízením podle zákona 137/2006 S., o veřejných zakázkách, není tímto zákonem tedy ani nařízen. Pravidla pro toto výběrové řízení jsou dána Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ, identifikační číslo MAD 99 číslo vydání 1.5 ze dne V Sedlčanech dne Ludmila Hegerová - vedoucí projektu Klíč k práci Strana 1 (celkem 17)

2 1. Základní údaje 1.1. Identifikace zadavatele Název zadavatele Rodinné centrum Petrklíč o.s. Sídlo zadavatele Sedlčany, Sokolovská 580, PSČ IČ DIČ CZ Osoba jednající za zadavatele Ludmila Hegerová, tel.: Kontaktní osoba zadavatele ve věci Ludmila Hegerová, tel.: výběrového řízení 1.2. Identifikace zakázky Název programu Název projektu Registrační číslo projektu Název zakázky Typ zakázky Předmět zakázky Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Klíč k práci II CZ.1.04/2.1.01/ Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách, Pracovník obchodu a služeb, Účetnictví s využitím výpočetní techniky, Mzdové účetnictví, Webdesigner a PC konzultace pro začátečníky a pokročilé (dále jen RK Pracovník v sociálních službách, RK Prodavač/ka, RK Účetnictví, RK Mzdové účetnictví, PC konzultace) Zakázka malého rozsahu Služba Celková předpokládaná hodnota zakázky bez DPH Maximální přípustná hodnota samostatných částí zakázky ,- Kč RK Pracovník v soc.sl. min. 180 hodin při 8 účastnících ; max ,- Kč RK Účetnictví, min.140 hodin při 8 účastnících max ,- Kč RK Webdesigner, min. 80 hodin, při 8 účastnících max ,- Kč RK Prodavač/ka; min. 150 hodin při 8 účastnících; max ,- Kč RK Mzdové účetnictví, min. 80 hodin, při 8 účastnících max ,- Kč PC konzultace pro začátečníky a pokročilé, min. 40 hodin, při 32 účastnících max ,- Kč Uchazeč může podat jen jednu nabídku, a to jak na dodávku všech rekvalifikačních kurzů, nebo jen na některé rekvalifikační kurzy. Délka trvání zakázky Začátek zakázky (zahájení RK Pracovník v soc.sl.). Konec zakázky Vymezení dle hodinových dotací vítězných nabídek s tím, že: RK Pracovník v soc.službách musí mít hod. dotaci min. 180, RK Prodavač/ka musí mít hodinovou dotaci min. 150, RK Účetní musí mít hod.dotaci min. 140, RK Mzdová účetní musí mít hod. dotaci min. 80, RK Strana 2 (celkem 17)

3 Místo plnění zakázky Popis předmětu zakázky Webdesigner musí mít min.hod.dotaci 80 a PC konzultace musí mít min.hod.dotaci 40. Maximální doba výuky všech rekvalifikačních kurzů jsou 4 vyučovací hodiny denně a musí probíhat ve dnech od pondělí do středy (s výjimkou počítačových konzultací) Podrobněji viz Zadávací dokumentace. V zajištěných prostorách zadavatele - Rodinné centrum Petrklíč o.s., SEDLČANY Viz. dále zadávací dokumentace 1.3. Informace k odevzdání nabídek Termín oslovení datum vyhlášení zakázky Lhůta pro podání - zaslání nabídek do 10:00 hod. Místo pro podání - zaslání nabídek Rodinné centrum Petrklíč o.s. Sokolovská 580, Sedlčany (osobně v pracovní dny od 9.00 do 13.00) Hodnocení nabídek proběhne Uchazeči o tuto zakázku jsou v tomto dokumentu také označováni jako poskytovatelé, nebo dodavatelé Další upřesnění výzvy k podání nabídky Hodnotící kritéria: 1. Výše nabídkové ceny (bez DPH) za rekvalifikační kurzy (RK) a. Pracovní v sociálních službách b. Prodavač/ka c. Účetnictví d. Mzdové účetnictví e. Webdesigner f. PC konzultace Při hodnocení nabídky váha 40 %. 2. Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky Při hodnocení nabídky váha 30 %. 3. Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu Při hodnocení nabídky váha 30 %. Podrobněji viz Zadávací dokumentace. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (nabídka bude obsahovat originál) Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální Strana 3 (celkem 17)

4 Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky: Požadovaný jazyk nabídky: Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další požadavky na zpracování nabídky: zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (nabídka bude obsahovat originál) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nabídka bude obsahovat kopie) Doklad o oprávnění k podnikání (nabídka bude obsahovat kopie) Nabídka rekvalifikace včetně kalkulace (v souladu se závazným vzorem, který je přílohou zadávací dokumentace č. 2) a kopie příslušné akreditace Doklady prokazující kvalifikaci realizačního týmu (stručný profesní životopis), a to minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitou. Zadavatel požaduje doložení min. 2 lektorů pro každý rekvalifikační kurz. (nabídka bude obsahovat prosté kopie dokladů). Podrobněji viz Zadávací dokumentace. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Český jazyk Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 1, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zadavatel požaduje od uchazeče písemný návrh smlouvy jako součást nabídky. Návrh smlouvy musí respektovat všechny podmínky uvedené v této výzvě pro podání nabídky, dále parametry uvedené v nabídce a všechny podmínky a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Podrobněji viz Zadávací dokumentace. Předmětné rekvalifikační kurzy bude dodavatel realizovat v zajištěných prostorách zadavatele na území města Sedlčany. 1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr. Strana 4 (celkem 17)

5 Popis předmětu a podmínek zakázky zadávací dokumentace 2. Cílová skupina Projekt Klíč k práci II oslovuje účastníky z řad uchazečů a zájemců o zaměstnání. Konkrétně jsou aktivity projektu zacíleny na: -dlouhodobě nezaměstnané ženy (v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců) pečující o dítě do 15 let věku -rodiče na rodičovské dovolené (jejich situace a podmínky nasvědčují tomu, že se po ukončení RD nebudou moci vrátit na své původní pracovní místo) -rodiče po rodičovské dovolené (pečující o děti předškolního věku) -ženy pečující o dítě do 15 let věku -těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu Projekt umožní cílové skupině rekvalifikaci, komplexní poradenský servis v oblasti hledání a získání pracovního místa včetně motivačních aktivit a profesní diagnostiky. Kromě toho nabídne zprostředkování práce, a pro část cílové skupiny i podporu pracovního uplatnění. Cílem zadavatele je poskytnout klientům projektu v rámci možností co nejkvalitnější rekvalifikační kurz, který bude realizován s ohledem na specifika cílové skupiny. Z výše uvedených důvodů, požaduje zadavatel, aby součástí nabídky byly podrobné učební osnovy s uvedením metod a forem výuky, které budou co nejlépe vyhovovat potřebám cílové skupiny účastníků. Podrobný popis potřeb cílové skupiny: Jedná se o rodiče s dětmi předškolního a školního věku, především pak rodiče na rodičovské dovolené. Jde o osoby, které se pohybují mimo pracovní, resp. profesní prostředí, což s sebou přináší negativní aspekty, jako je např. ztráta sociálních kontaktů, úbytek pracovních kompetencí, snížení sebevědomí apod. Velká část těchto rodičů má omezené možnosti v dalším sebevzdělávání a profesním růstu. Tito rodiče (převážně matky) jsou ohroženi ztrátou či omezením pracovních dovedností, kompetencí, snížením profesního sebevědomí. V konečném důsledku může přerušení pracovního života vlivem přímé péče o dítě vést ke ztrátě zaměstnání. Řada rodičů ztrácí po ukončení rodičovské dovolené možnost návratu na své původní pracovní místo (ať již z výše zmíněných subjektivních důvodů, či z důvodů objektivně-organizačních, kdy je pro velkou část profesí, vykonávaných na plný úvazek, obtížné sladit pracovní vytížení s potřebami rodiny a péčí o děti). Hlavním cílem projektu Klíč k práci II je zvýšit zaměstnatelnost osob rizikových z pohledu trhu práce, konkrétně především rodičů navracejících se na trh práce po rodičovské dovolené a žen pečujících o dítě do 15 let věku (více viz. cílové skupiny). Dalším z cílů projektu je umístění části podpořených osob na pracovní trh (na nově vytvořená pracovní místa, uvolněná pracovní místa, sebezaměstnání formou SVČ). Dílčími aktivitami projektu poskytuje Klíč k práci II řadu podpůrných služeb, které usnadní osobám z cílových skupin vstup na trh práce, a napomohou stabilizovat profesní kompetence, a obnovit či aktivizovat pracovní návyky. Strana 5 (celkem 17)

6 3. Předmět zakázky realizace vzdělávacích rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách, Prodavač/ka, Účetnictví, Webdesigner, Mzdové účetnictví, PC konzultace Předmětem poptávané služby je dodání rekvalifikačních kurzů kurzů na klíč, tj. kompletní dodávka, kdy v nabídkové ceně jsou obsaženy veškeré náklady dodavatele na plnění popsané v této zadávací dokumentaci Specifikace vzdělávacích kurzů Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách - minimálně 180 hodin s obsahem minimálně níže uvedených témat. V tomto rekvalifikačním kurzu budou vzděláváni účastníci pro doplnění kvalifikace a zvýšení atraktivnosti pro zaměstnavatele na trhu práce. Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách bude zaměřen zejména na vykonávání prací spojených s přímou péčí o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení; dále na vykonávání prací spojených s péčí o rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Absolvent bude vzdělán tak, aby se nejen dobře uplatnil na trhu práce a byl připraven kvalitně vykonávat své poslání, rozvinul komunikativní dovednosti a osobní vlastnosti. Absolvent kurzu po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní působností podle akreditace MPSV České republiky. Zadavatel požaduje, aby podrobná učební osnova s uvedením metod a forem výuky byla součástí nabídky dodavatele, a to v rozsahu maximálně 4 stran. V rámci kurzu musí být z důvodu zastupitelnosti zapojeni min. 2 lektoři (viz kvalifikační předpoklady). Návrh osnov bude zahrnovat minimálně tato témata: a) První pomoc b) Zdravověda c) Pomoc fyzioterapeuta d) Základy péče o nemocné e) Hygiena f) Psychologie g) Právní minimum h) BOZP Kurz bude probíhat v zajištěných prostorách zadavatele v Sedlčanech a to ve dnech pondělí až středa, 4 vyučovací hodiny (od 9 do 13 hodin). Kurz je určen pro 8 účastníků projektu. Termín realizace kurzu: Rekvalifikační kurz Prodavač minimálně 150 hodin s obsahem minimálně níže uvedených témat. V tomto rekvalifikačním kurzu budou vzděláváni účastníci pro doplnění kvalifikace a zvýšení atraktivnosti pro zaměstnavatele na trhu práce. Cílem je zvýšit znalosti a dovednosti v komunikaci, schopnosti aplikovat poznatky v rámci své prezentace. Rekvalifikační kurz Prodavač bude zaměřen na vedení vlastního obchodu nebo na prodavačskou profesi. Absolvent se naučí psychologii a obchodní taktice v ekonomické praxi, zbožíznalství, skladovému hospodářství zásob, marketing a propagaci výrobků či služeb. Absolvent by se měl rovněž naučit komunikaci a toleranci k zaměstnancům či podřízeným, organizaci řízení managementu firmy, příslušné rétorice i komunikaci v týmu. Strana 6 (celkem 17)

7 Cílem rekvalifikačního kurzu by mělo posluchače vybavit dovednostmi využitelnými zejména při komunikaci a práci v obchodě, ve službách a prozákaznických institucích. Při své pracovní činnosti by měl být absolvent kurzu plnohodnotným členem obchodního týmu, pracovníkem v oddělení pro styk se zákazníky, či na reklamačním oddělení. Absolvent kurzu po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní působností podle akreditace MŠMT České republiky Zadavatel požaduje, aby podrobná učební osnova s uvedením metod a forem výuky byla součástí nabídky dodavatele, a to v rozsahu max. 4 stran. V rámci kurzu musí být z důvodu zastupitelnosti zapojeni min. 2 lektoři (viz kvalifikační předpoklady). Návrh osnov bude zahrnovat minimálně tato témata: a) Marketing a management b) Zbožíznalství c) Organizace řízení a vedení provozní jednotky d) Skladové hospodářství e) Rétorika a komunikace f) Základy psychologie g) BOZP Kurz bude probíhat v zajištěných prostorách zadavatele v Sedlčanech a to ve dnech pondělí až středa, 4 vyučovací hodiny (od 9 do 13 hodin). Kurz je určen pro 8 účastníků projektu. Termín realizace kurzu: září 2012 prosinec 2012 (délka dle hodinové dotace vítězné nabídky) Rekvalifikační kurz Účetnictví minimálně 140 hodin s obsahem minimálně níže uvedených témat. V tomto rekvalifikačním kurzu budou vzděláváni účastníci pro doplnění kvalifikace a zvýšení atraktivnosti pro zaměstnavatele na trhu práce. Rekvalifikační kurz Účetnictví by měl absolventy na samostatné vedení účetnictví a k praktickému výkonu účetní profese. Absolvent rekvalifikačního kurzu by se měl po ukončení kurzu orientovat v oblasti českých účetních norem, daňových zákonech, zákonu o účetnictví, obchodním a občanském zákoníku. Měl by být schopen sestavit rozvahu, výkaz zisku a ztrát, třídit zásoby podle druhů a zpracovat jejich následné zaúčtování, účtovat stálá aktiva, kapitálové účty, pohledávky a závazky, mzdy, daně, finanční majetek, vést pokladnu a účetní knihy. Po absolvování rekvalifikačního kurzu účetnictví může být absolvent zaměstnán jako účetní nebo vést podvojné účetnictví podnikatelům. Absolvent kurzu po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní působností podle akreditace MŠMT České republiky Zadavatel požaduje, aby podrobná učební osnova s uvedením metod a forem výuky byla součástí nabídky dodavatele, a to v rozsahu max. 4 stran. V rámci kurzu musí být z důvodu zastupitelnosti zapojeni min. 2 lektoři (viz. kvalifikační předpoklady). Návrh osnov bude zahrnovat minimálně tato témata: a) úvod do účetnictví b) základy účetnictví c) účtování zásob d) zúčtovací vztahy e) náklady a výnosy f) účetní závěrka hospodářský výsledek a jeho dělení g) vedení účetnictví s využitím PC h) právní aspekty v účetnictví Strana 7 (celkem 17)

8 Kurz bude probíhat v zajištěných prostorách zadavatele v Sedlčanech a to ve dnech pondělí až středa, 4 vyučovací hodiny (od 9 do 13 hodin). Kurz je určen pro 8 účastníků projektu. Termín realizace kurzu: únor 2013 květen 2013 (délka dle hodinové dotace vítězné nabídky) Rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví minimálně 80 hodin s obsahem minimálně níže uvedených témat. V tomto rekvalifikačním kurzu budou vzděláváni účastníci pro doplnění kvalifikace a zvýšení atraktivnosti pro zaměstnavatele na trhu práce. Po absolvování rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví by měl být posluchač schopen samostatně pracovat na pracovní pozici Mzdová účetní. Posluchač by si měl osvojit dovednosti mzdové účetní i získat základy pracovněprávních vztahů. Měl by umět zpracovat mzdovou agendu pro malou i velkou organizaci, vypočítat náhrady za dovolenou, nemocenskou, vést evidenční listy důchodového pojištění, sepsat žádost o důchod a další úkony mzdové účetní. Absolvent kurzu po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní působností podle akreditace MŠMT České republiky. Zadavatel požaduje, aby podrobná učební osnova s uvedením metod a forem výuky byla součástí nabídky dodavatele, a to v rozsahu max. 4 stran. V rámci kurzu musí být z důvodu zastupitelnosti zapojeni min. 2 lektoři (viz. kvalifikační předpoklady). Návrh osnov bude zahrnovat minimálně tato témata: a) úvod do účetnictví b) pracovněprávní minimum c) povinnosti organizace k úřadům d) sociální, zdravotní a nemocenské pojištění e) průměrný výdělek f) důchodové pojištění g) daňová legislativa h) vedení mzdové agendy Kurz bude probíhat v zajištěných prostorách zadavatele v Sedlčanech a to ve dnech pondělí až středa, 4 vyučovací hodiny (od 9 do 13 hodin). Kurz je určen pro 8 účastníků projektu. Termín realizace kurzu: prosinec 2013 únor 2014 (délka dle hodinové dotace vítězné nabídky) Rekvalifikační kurz Webdesigner minimálně 80 hodin s obsahem minimálně níže uvedených témat. V tomto rekvalifikačním kurzu budou vzděláváni účastníci pro doplnění kvalifikace a zvýšení atraktivnosti pro zaměstnavatele na trhu práce. Po dokončení kurzu by měl být posluchač schopen navrhnout grafický vzhled webových stránek s využitím grafických programů CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT. Dále by měl umět vytvořit webovou stránku včetně grafických prvků s využitím programovacího jazyka XHTML a kaskádových stylů CSS a orientuje se v možnostech umístění webových stránek na Internet. Absolvent kurzu po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní působností podle akreditace MŠMT České republiky. Zadavatel požaduje, aby podrobná učební osnova s uvedením metod a forem výuky byla součástí nabídky dodavatele, a to v rozsahu max. 4 stran. V rámci kurzu musí být z důvodu zastupitelnosti zapojeni min. 2 lektoři (viz. kvalifikační předpoklady). Kurz bude probíhat v zajištěných prostorách zadavatele v Sedlčanech a to ve dnech pondělí až středa, 4 vyučovací hodiny (od 9 do 13 hodin). Strana 8 (celkem 17)

9 Kurz je určen pro 8 účastníků projektu. Termín realizace kurzu: září 2013 listopad 2013(délka dle hodinové dotace vítězné nabídky) PC konzultace pro začátečníky a PC konzultace pro pokročilé 40 hodin s obsahem minimálně níže uvedených témat. Při těchto školeních budou účastníci vzděláváni pro doplnění zaměstnavatele na trhu práce. kvalifikace a zvýšení atraktivnosti pro Školení připraví posluchače na práci v kancelářích nebo v provozu podniku, firem a úřadu. Po absolvování školení budou posluchači umět pracovat nebo si rozšíří své znalosti v prostředí MS Windows, zpracovávat textové dokumenty v programu SM Word, vytvářet tabulky a grafy v programu MS Excel. Dále se naučí vyhledávat informace na Internetu a používat elektronickou poštu. Absolvent kurzu po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá "Osvědčení o školení". Zadavatel požaduje, aby návrh učební osnovy s uvedením metod a forem výuky byla součástí nabídky dodavatele, a to v rozsahu max. 2 stran. V rámci kurzu musí být z důvodu zastupitelnosti zapojeni min. 2 lektoři (viz. kvalifikační předpoklady). Kurz bude probíhat v zajištěných prostorách zadavatele v Sedlčanech a to ve dnech pondělí až pátek, 4 vyučovací hodiny (od 9 do 13 hodin). Jednotlivý kurz je určen pro 8 účastníků projektu Celkový počet účastníků 32 (2x 8 v roce 2012 a 2x 8 v roce 2013) Termín realizace kurzů: červenec srpen 2012 a červenec srpen Další specifikace plnění zakázky Rekvalifikační kurzy musí být akreditovány podle 108 odst. 2 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Klienti získají Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu (výjimkou jsou PC konzultace, které nemusí být akreditovány). Názvy kurzů uvedené v této dokumentaci nemusí být definitivní, dodavatel může prokázat, že je oprávněn realizovat akreditovaný kurz jinak nazvaný, ale prakticky stejného obsahu či zaměření. Jiný název kurzu, pokud bude z logiky věci vyplývat, že odpovídá požadavkům zadavatele, není překážkou pro akceptování nabídky dodavatele. Má li uchazeč akreditován rekvalifikační vzdělávací program s hodinovou dotací nižší, než je požadována v této zadávací dokumentaci, musí při návrhu osnov dodržet min. požadovanou hodinovou dotaci uvedenou v této zadávací dokumentaci. Cena rekvalifikačních kurzů bude zahrnovat i cenu za předepsané ukončení kurzů (složení předepsaných zkoušek). Uchazeč uzavře v případě úspěšnosti ve výběrovém řízení pojištění pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví při rekvalifikaci ve výukových prostorách zadavatele. Smluvní pokuta za neplnění předmětu služby řádně a včas. Zadavatel je oprávněn uložit smluvní pokutu až 5.000,- Kč za každý den, kdy plnění ze strany dodavatele nebude probíhat v souladu s harmonogramem uvedeném v nabídkovém listu rekvalifikace (výpadek v dodávce služby), nebo místo výuky nebude odpovídat podmínkám uvedeným zadávací dokumentaci, nebo plnění není poskytnuto řádně v souladu s podmínkami uvedenými v nabídce uchazeče, tj. zejména v případě, že nebyly dodrženy metody a formy výuky, lektor neměl požadovanou kvalifikaci, nebo hodnocení kurzu ze strany klientů nebylo alespoň průměrné (blíže viz specifikace plnění). V průběhu rekvalifikace bude zajištěna prokazatelná denní evidence: - docházky účastníků rekvalifikace Strana 9 (celkem 17)

10 - prováděné rekvalifikace minimálně v rozsahu: datum, téma, hodina začátku a konce, počet hodin, jméno osoby provádějící přípravu či ověření získaných znalostí a dovedností, stručný obsah výuky Formuláře k výše uvedené evidenci dodá zadavatel, dodavatel je povinen je používat. Zadavatel požaduje realizovat výuku v pracovní dny od pondělí do středy od 9.00 do hod. Po skončení rekvalifikace bude závěrečný protokol o úspěšném zakončení kurzu předán nejpozději do 5ti pracovních dnů, včetně čísel vydaných dokladů o absolvování a kopií vydaných osvědčení. Dále dodavatel podá písemnou informaci o účastnících, kteří kurz nedokončili. Předmětné rekvalifikační kurzy bude dodavatel realizovat v zajištěných prostorách zadavatele, na území města Sedlčan Doba trvání zakázky Obecné zahájení realizace zakázky: (zahájení prvního kurzu) Obecné zakončení realizace zakázky: (zakončení posledního kurzu) Podrobněji k časovému vymezení zakázky tabulka níže: Kurz minimální hodinová Požadovaný termín realizace dny a hodiny výuky dotace Pracovník v sociálních službách 180 duben 2012 červen 2012 po, út, st, 9:00 13:00 Prodavač/-ka 150 září 2012 prosinec 2012 po, út, st. 9:00 13:00 Účetnictví 140 únor 2013 květen 2013 po, út, st. 9:00 13:00 Mzdové účetnictví 80 prosinec 2013 únor 2014 Webdesigner 80 září 2013 listopad 2013 PC konzultace pro začátečníky 40 červenec 2012 srpen 2012 červenec 2013 srpen 2013 PC konzultace pro pokročilé 40 červenec 2012 srpen 2012 červenec 2013 srpen Místo plnění zakázky po pá, 9:00 13:00 po pá, 9:00 13:00 Předmětné rekvalifikační kurzy bude dodavatel realizovat v zajištěných prostorách zadavatele, Rodinné centrum Petrklíč, Sokolovská 580, Sedlčany. 4. Další podmínky, doplňující informace 4.1. Subdodávky Zadavatel v rámci výběrového řízení neumožňuje subdodávky Zvláštní povinnosti dodavatele a) Povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu - zejména se jedná o zadavatele, MPSV, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr z něhož je zakázka hrazena provést kontrolu těchto dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla uhrazena závěrečná platba. b) Dodavatel je povinen umožnit osobám pověřených zadavatelem provést kontrolu dodržování podmínek jednotlivých dohod o provedení vzdělávací činnosti. Strana 10 (celkem 17)

11 4.3. Způsob zpracování nabídkové ceny Zadavatel požaduje zpracovat nabídkovou cenu v souladu se zásadami uvedenými v této Zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (uchazeč závazně použije vzor krycího listu uvedený v příloze č.1). Předmětem hodnocení bude výše nabídkové ceny za rekvalifikační program kurz jako celek. Zadavatel požaduje uvést mimo nabídkové ceny za kurz rovněž cenu za jednoho účastníka s tím, že počet účastníků ve všech RK včetně PC konzultací bude 8. Nabídková cena musí být uvedena v české měně. Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky. Nejvýše přípustná nabídková cena za celý předmět plnění byla stanovena na částku ,- Kč bez DPH. Nabídková cena bude zpracována pro jednotlivé aktivity plnění samostatně. Předmětem soutěže jsou samostatné ceny pro jednotlivé samostatné části zakázky. Maximální přípustná cena za dodávku RK Pracovník v sociálních službách činí ,- Kč (za jednoho účastníka max ,- Kč), maximální přípustná cena za RK Prodavač/ka činí ,- Kč (za jednoho účastníka max Kč), maximální přípustná cena za RK Účetní činí ,- Kč (za jednoho účastníka max ,- Kč), maximální přípustná cena za RK Mzdová účetní činí ,- Kč (za jednoho účastníka max ,- Kč), maximální přípustná cena za RK Webdesigner činí ,- Kč (za jednoho účastníka max ,- Kč) a maximální přípustná cena za PC konzultace činí ,- Kč (za jednoho účastníka max ,- Kč) Kurzy (kromě pc konzultací) jsou akreditované MŠMT nebo MPSV proto je cena osvobozena od DPH ( 51 ZDPH). Předmětem soutěže bude cena bez DPH Platební podmínky Zadavatel uhradí uchazeči cenu za plnění na základě předložené faktury, kterou je uchazeč oprávněn vystavit vzhledem k poskytovanému plnění, které doloží prezenčními listinami a další řádně vedenou evidencí, která je popsána v této dokumentace s tím, že vzory formulářů dodá zadavatel. Lhůta splatnosti faktury bude min. 21 dnů ode dne řádného doručení faktury zadavateli. Úplata za poskytnuté služby bude poskytnuta dle skutečného počtu odebraných služeb, tj. za každého jednoho účastníka kurzu. Zadavatel požaduje uvést mimo nabídkové ceny za kurz rovněž cenu za jednoho účastníka. Požadované členění nabídkové ceny je uvedeno v Krycím listu nabídky (viz příloha č. 1). V případě, že klesne v průběhu kurzu počet účastníků kurzu, bude v případě zajištění řádné výuky dle podmínek zadávací dokumentace dodavatel fakturovat nabídkovou cenu za účastníka x 8 bez ohledu na počet účastníků, kteří kurz dokončí. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu - faktury Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit zadavateli podepsaný návrh smlouvy o realizaci, který navrhne uchazeč tak, že bude respektovat veškeré podmínky a požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídky. Uchazeč do smlouvy o realizaci uvede ve stejné výši smluvní pokuty za neplnění předmětu služby řádně a včas (dále jen smluvní pokuta) v jaké ji navrhl i ve své nabídce. Výše smluvní pokuty v nabídce je v případě vítězství uchazeče v zadávacím řízení pro něj závazná. Smluvní pokuta bude dodavatelem uvedena v intervalu od Kč do Kč, tj. Dodavatelem navržená smluvní bude minimálně v hodnotě Kč a Strana 11 (celkem 17)

12 maximálně v hodnotě Kč. Smluvní pokuta bude hrazena dodavatelem za každý den, kdy plnění ze strany dodavatele nebude probíhat v souladu s harmonogramem uvedeném v nabídkovém listu rekvalifikace (výpadek v dodávce služby), nebo místo výuky nebude odpovídat podmínkám uvedeným zadávací dokumentaci, nebo plnění není poskytnuto řádně v souladu s podmínkami uvedenými v nabídce uchazeče, tj. zejména v případě, že nebyly dodrženy metody a formy výuky, lektor neměl požadovanou kvalifikaci, nebo hodnocení kurzu ze strany klientů nebylo alespoň průměrné (blíže viz specifikace plnění). Zadavatel si vyhrazuje právo předložený návrh smlouvy změnit či doplnit, a to v rámci nezbytné součinnosti vítězného dodavatele se zadavatelem. Zadavatel může navrhnout změny ve smlouvě tak, aby její formulace nepřipouštěli dvojí výklad, nebo smlouvu doplnit tak, aby nechyběla žádná z podmínek uvedených ve výzvě pro podání nabídky či zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy o realizaci. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče bude v takovém případě neúplná Variantní řešení nabídky - Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 5.1. Požadavky na členění nabídky Zadavatel požaduje, aby nabídka byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením - nabídka musí dále obsahovat následující části: a) Krycí list dle přílohy č. 1 (ke stažení na webových stránkách b) Obsah nabídky (ke stažení na webových stránkách c) Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (nabídka bude obsahovat originál) Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (nabídka bude obsahovat originál) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nabídka bude obsahovat kopie) Doklad o oprávnění k podnikání (nabídka bude obsahovat kopie) Nabídka rekvalifikace včetně kalkulace (v souladu se závazným vzorem, který je přílohou zadávací dokumentace) a příslušné akreditace (prostá kopie) (ke stažení na webových stránkách Doklady prokazující kvalifikaci realizačního týmu (profesní životopis), a to minimálně SŠ vzdělání ukončené. Zadavatel požaduje z důvodu zastupitelnosti doložení min. 2 lektorů pro každý rekvalifikační kurz. (nabídka bude obsahovat prosté kopie dokladů) d) Podrobná učební osnova s uvedením metod a forem výuky f) Řádně doplněný návrh smlouvy o realizaci Strana 12 (celkem 17)

13 5.2. Formální požadavky na zpracování nabídky Uchazeč může podat jen jednu nabídku, a to jak na dodávku všech kurzů, nebo jen na některé kurzy. Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v jednom originále a jedné písemné kopii. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (řádně podepsaný krycí list nabídky a návrh realizační smlouvy). Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky Výzvy pro podání nabídky a zadávací dokumentací. Jednotlivé listy nabídky budou pevně spojeny a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Originál nabídky bude označen jako ORIGINÁL a kopie nabídky jako KOPIE v pravém horním rohu. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídku uchazeč zašle/osobně předá zadavateli v uzavřené a neprůhledné obálce, na které bude uvedeno: 1. Název uchazeče o zakázku vč. adresy 2. Název zakázky 3. Neotevírat 4. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Poštovní adresa místa pro předání nabídek (tj. Rodinné centrum Petrklíč o.s., Sokolovská 580, Sedlčany) bude obvyklým způsobem uvedena v pravém dolním rohu. Nabídka bude doručena osobně, doporučeně poštou nebo kurýrní službou na adresu výše uvedenou. 6. Podmínky vyhodnocování nabídky 6.1. Kritéria hodnocení formální správnosti - obecné Nabídka byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem ANO x NE krycí list byl řádně vyplněn a podepsán statutárním zástupcem případně osobou zmocněnou (v takovém případě byla doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče) ANO x NE Nabídka obsahuje veškeré doklady o kvalifikaci uchazeče dle podmínek výzvy ANO x NE Nabídka obsahuje veškeré údaje potřebné k hodnocení nabídky dle podmínek výzvy ANO x NE Nabídková cena nepřevyšuje limitní cenu uvedenou v podmínkách výzvy ANO x NE Nabídka obsahuje návrh realizační smlouvy ANO x NE Nabídky, které nesplní kterýkoliv z formálních požadavků, budou z dalšího hodnocení vyřazeny a nebudou tedy hodnoceny z hlediska věcného obsahu Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek a budou v souladu s požadavky této zadávací dokumentace, budou hodnoceny dle níže uvedených 3 dílčích kritérií, z nichž dílčí kritérium 1 je kritérium kvantitativní a kritéria 2 a 3 jsou kvalitativní. Nabídky realizačních kurzů budou hodnoceny zvlášť/ jednotlivě. Dílčí hodnotící kriteria jsou stanovena takto: Kriterium Váha (v %) Strana 13 (celkem 17)

14 Výše nabídkové ceny bez DPH za dodávku rekvalifikačního kurzu programu Pracovník v sociálních službách Výše nabídkové ceny bez DPH za dodávku rekvalifikačního kurzu programu Prodavač/ka Výše nabídkové ceny bez DPH za dodávku rekvalifikačního kurzu programu Účetní Výše nabídkové ceny bez DPH za dodávku rekvalifikačního kurzu programu Mzdová účetní Výše nabídkové ceny bez DPH za dodávku rekvalifikačního kurzu programu Webdesigner Výše nabídkové ceny bez DPH za dodávku rekvalifikačního kurzu programu PC konzultace Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky programu Pracovník v sociálních službách Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky kurzu programu Prodavač/ka Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky programu Účetní Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky programu Mzdová účetní Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky programu Webdesigner Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky programu PC konzultace Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu programu Pracovník v sociálních službách Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu programu Prodavač/ka Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu programu Účetní Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu programu Mzdová účetní Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v 40 % 30 % 30 % Strana 14 (celkem 17)

15 prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu programu Webdesigner Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu kurzu programu PC konzultace 6.3. Parametry hodnocení kritérii Jednotlivé nabídky budou posuzovány hodnotící komisí, která je jmenována zadavatelem. Výběrová komise bude mít 3 členy. Uchazeč bude o výsledcích výběru informován písemně do 3 dnů od otevírání obálek. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo doplnit soutěžní podmínky, právo zrušit soutěž, omezit rozsah předmětu zakázky a právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky na případné námitky nevybraných uchazečů nebude reflektováno. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká příslušnému uchazeči právní nárok a zadavateli povinnost beze zbytku přijmout tento návrh smlouvy. Smlouva o dílo pro vítězného uchazeče bude po vyhodnocení nabídek doplněna o ustanovení, která odpovídají podmínkám OP LZZ a případně doplněna či zpřesněna v souladu s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Z důvodu povinné archivace se podané nabídky nevracejí. Ad dílčí kriterium 1. Nabídková cena za realizaci předmětu zakázky (bez DPH) musí být uvedena v korunách českých. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny bez DPH za každý rekvalifikační kurz zvlášť. Ad dílčí kriterium 2. Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky (týká se všech kurzů) se rozumí dokument definovaný v této zadávací dokumentaci, který popíše způsob plnění předmětu zakázky. Hodnoceny budou: - návrh obsahu a struktury kurzu (počet jednotlivých témat a jejich struktur) včetně úrovně odborného zpracování. - návrh metod a formy výuky, tedy způsob práce s účastníkem kurzu s ohledem na o odbornou úroveň návrhu o o praktickou proveditelnost návrhu ohled na specifické potřeby cílové skupiny účastníků kurzu včetně přínosu pro jejich následné uplatnění na trhu práce - formální úroveň zpracování návrhu Návrh učebních osnov rekvalifikačního kurzu s uvedením metod a forem výuky bude zpracován v maximálním rozsahu 4 stran. Ad dílčí kriterium 3. Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu Dodavatel je povinen zajistit realizaci kurzů výhradně v prostorách Rodinného centra Petrklíč, které disponuje učebnou vybavenou výpočetní a prezentační technikou. Výjimku tvoří odborné praxe realizované v rámci kurzů. Předpokládáme výkon praxe účastníků v zařízeních/subjektech v regionu, příp. regionech přilehlých. Posuzováno bude oborové zaměření lektora v souvislosti s obsahem kurzu, formální lektorská kompetence, délka praxe Způsob hodnocení kritérii Strana 15 (celkem 17)

16 Hodnocení nabídek bude provedeno podle dílčích hodnotících kritérií a jejich vah. Hodnotící komise bude nabídky hodnotit dle výše uvedených dílčích kritérií podle jejich váhy, a to bodovací metodou s použitím bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Ad dílčí kriterium 1. Pro číselně vyjádřitelné kritérium (Výše nabídkové ceny) pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru cen hodnocené nabídky k ceně nejvýhodnější nabídky. Bodové hodnocení dílčího kritéria bude posléze vynásobeno vahou daného kritéria. Cena bude hodnocena dle následujícího vzorce: cena hodnocené nabídky Počet bodů = 100 x x 40 % cena nejvýhodnější nabídka Ad dílčí kriterium 2. Pro kriterium, které nelze číselně vyjádřit (Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky), sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kriteria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení dílčího kritéria bude posléze vynásobeno vahou daného kritéria. Počet bodů = počet bodů hodnocené nabídky x 30 % Ad dílčí kriterium 3. Pro kriterium, které nelze číselně vyjádřit (Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu), sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kriteria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení dílčího kritéria bude posléze vynásobeno vahou daného kritéria. Počet bodů = počet bodů hodnocené nabídky x 30 % Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií (po jejich vynásobení vahou daného kritéria). Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů. Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí z otevřeného řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, údaj o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií, a údaj o složení komise. Neprováděla-li hodnotící komise hodnocení nabídek, neboť by hodnotila nabídku pouze jednoho Strana 16 (celkem 17)

17 uchazeče, nebude zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahovat údaje související s hodnocením nabídky. Zprávu podepisují všichni členové komise, kteří se účastnili jednání komise, na němž bylo hodnocení nabídek provedeno. Bezodkladně po ukončení své činnosti předá komise tuto zprávu společně s nabídkami a ostatní dokumentací související s její činností Zadavateli. Zadavatel umožní do 15 dnů od hodnocení všem uchazečům na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpis nebo její opis Výběr nejvhodnější Nabídky Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka získala při hodnocení dílčích kritérií nejvyšší celkový počet bodů. Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 3 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvede: a) identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena; b) výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek Strana 17 (celkem 17)

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro podlimitní výběrové řízení na nákup služeb. Název zakázky: Rekvalifikační kurzy v rámci projektu S Krakonošem proti krizi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00086 Podmínky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp.

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení IT dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy Vary a.s.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Výroba a tisk reprezentačních materiálů a propagačních předmětů pro účely prezentace ČR v rámci Zadavatel veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. Zadavatel Obchodní firma: Královský pivovar Krušovice a.s. sídlem: Krušovice 1, PSČ

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele 1 níže uvedených vzdělávacích a školících aktivit z grantového projektu Uplatnění a rozvoj zaměstnanců ve strojírenské firmě, registrační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 11.2013 č.j.. Věc:

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

Projekt MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje (registrační číslo CZ.04.1.03/2.1.25.

Projekt MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje (registrační číslo CZ.04.1.03/2.1.25. Projekt realizovaný ve spolupráci s Evropským sociálním fondem: Projekt MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje (registrační číslo CZ.04.1.03/2.1.25.2/2334) SPOLEČNOST

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Datum: 15. 4. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Webová inzerce Pro projekt: Název projektu: Vzdělávání všem Reg. číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0098 Místo plnění zakázky: Code Creator, s.r.o. Nové Sady

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurzy angličtiny 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele CCFT Services, s.r.o. Sídlo IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Certifikát ISO 9001:2001 Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) na veřejnou zakázku Zadávanou v souladu s postupy a finančními limity

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO IT kurzy 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Dodávka vzdělávacích služeb pro projekt Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců DAS spol s r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00093

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky v rámci výběrového řízení na služby Název veřejné zakázky: Název: IČ/DIČ: Doprava žáků SOŠ SE Velešín Zadavatel Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín,

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: 27/2014

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: 27/2014 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více