Výzva k podání nabídky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner PC konzultace pro začátečníky a pokročilé (Zakázka malého rozsahu) Název projektu KLÍČ K PRÁCI II Registrační číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/ Zadavatel zakázky: Realizátor projektu Název: Rodinné centrum Petrklíč o.s. IČ: Sídlo: Sokolovská 580, Sedlčany Kontaktní osoba zadavatele: Ludmila Hegerová, tel.: Toto výběrové řízení není řízením podle zákona 137/2006 S., o veřejných zakázkách, není tímto zákonem tedy ani nařízen. Pravidla pro toto výběrové řízení jsou dána Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ, identifikační číslo MAD 99 číslo vydání 1.5 ze dne V Sedlčanech dne Ludmila Hegerová - vedoucí projektu Klíč k práci Strana 1 (celkem 17)

2 1. Základní údaje 1.1. Identifikace zadavatele Název zadavatele Rodinné centrum Petrklíč o.s. Sídlo zadavatele Sedlčany, Sokolovská 580, PSČ IČ DIČ CZ Osoba jednající za zadavatele Ludmila Hegerová, tel.: Kontaktní osoba zadavatele ve věci Ludmila Hegerová, tel.: výběrového řízení 1.2. Identifikace zakázky Název programu Název projektu Registrační číslo projektu Název zakázky Typ zakázky Předmět zakázky Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Klíč k práci II CZ.1.04/2.1.01/ Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách, Pracovník obchodu a služeb, Účetnictví s využitím výpočetní techniky, Mzdové účetnictví, Webdesigner a PC konzultace pro začátečníky a pokročilé (dále jen RK Pracovník v sociálních službách, RK Prodavač/ka, RK Účetnictví, RK Mzdové účetnictví, PC konzultace) Zakázka malého rozsahu Služba Celková předpokládaná hodnota zakázky bez DPH Maximální přípustná hodnota samostatných částí zakázky ,- Kč RK Pracovník v soc.sl. min. 180 hodin při 8 účastnících ; max ,- Kč RK Účetnictví, min.140 hodin při 8 účastnících max ,- Kč RK Webdesigner, min. 80 hodin, při 8 účastnících max ,- Kč RK Prodavač/ka; min. 150 hodin při 8 účastnících; max ,- Kč RK Mzdové účetnictví, min. 80 hodin, při 8 účastnících max ,- Kč PC konzultace pro začátečníky a pokročilé, min. 40 hodin, při 32 účastnících max ,- Kč Uchazeč může podat jen jednu nabídku, a to jak na dodávku všech rekvalifikačních kurzů, nebo jen na některé rekvalifikační kurzy. Délka trvání zakázky Začátek zakázky (zahájení RK Pracovník v soc.sl.). Konec zakázky Vymezení dle hodinových dotací vítězných nabídek s tím, že: RK Pracovník v soc.službách musí mít hod. dotaci min. 180, RK Prodavač/ka musí mít hodinovou dotaci min. 150, RK Účetní musí mít hod.dotaci min. 140, RK Mzdová účetní musí mít hod. dotaci min. 80, RK Strana 2 (celkem 17)

3 Místo plnění zakázky Popis předmětu zakázky Webdesigner musí mít min.hod.dotaci 80 a PC konzultace musí mít min.hod.dotaci 40. Maximální doba výuky všech rekvalifikačních kurzů jsou 4 vyučovací hodiny denně a musí probíhat ve dnech od pondělí do středy (s výjimkou počítačových konzultací) Podrobněji viz Zadávací dokumentace. V zajištěných prostorách zadavatele - Rodinné centrum Petrklíč o.s., SEDLČANY Viz. dále zadávací dokumentace 1.3. Informace k odevzdání nabídek Termín oslovení datum vyhlášení zakázky Lhůta pro podání - zaslání nabídek do 10:00 hod. Místo pro podání - zaslání nabídek Rodinné centrum Petrklíč o.s. Sokolovská 580, Sedlčany (osobně v pracovní dny od 9.00 do 13.00) Hodnocení nabídek proběhne Uchazeči o tuto zakázku jsou v tomto dokumentu také označováni jako poskytovatelé, nebo dodavatelé Další upřesnění výzvy k podání nabídky Hodnotící kritéria: 1. Výše nabídkové ceny (bez DPH) za rekvalifikační kurzy (RK) a. Pracovní v sociálních službách b. Prodavač/ka c. Účetnictví d. Mzdové účetnictví e. Webdesigner f. PC konzultace Při hodnocení nabídky váha 40 %. 2. Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky Při hodnocení nabídky váha 30 %. 3. Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu Při hodnocení nabídky váha 30 %. Podrobněji viz Zadávací dokumentace. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (nabídka bude obsahovat originál) Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální Strana 3 (celkem 17)

4 Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky: Požadovaný jazyk nabídky: Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další požadavky na zpracování nabídky: zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (nabídka bude obsahovat originál) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nabídka bude obsahovat kopie) Doklad o oprávnění k podnikání (nabídka bude obsahovat kopie) Nabídka rekvalifikace včetně kalkulace (v souladu se závazným vzorem, který je přílohou zadávací dokumentace č. 2) a kopie příslušné akreditace Doklady prokazující kvalifikaci realizačního týmu (stručný profesní životopis), a to minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitou. Zadavatel požaduje doložení min. 2 lektorů pro každý rekvalifikační kurz. (nabídka bude obsahovat prosté kopie dokladů). Podrobněji viz Zadávací dokumentace. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Český jazyk Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 1, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zadavatel požaduje od uchazeče písemný návrh smlouvy jako součást nabídky. Návrh smlouvy musí respektovat všechny podmínky uvedené v této výzvě pro podání nabídky, dále parametry uvedené v nabídce a všechny podmínky a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Podrobněji viz Zadávací dokumentace. Předmětné rekvalifikační kurzy bude dodavatel realizovat v zajištěných prostorách zadavatele na území města Sedlčany. 1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr. Strana 4 (celkem 17)

5 Popis předmětu a podmínek zakázky zadávací dokumentace 2. Cílová skupina Projekt Klíč k práci II oslovuje účastníky z řad uchazečů a zájemců o zaměstnání. Konkrétně jsou aktivity projektu zacíleny na: -dlouhodobě nezaměstnané ženy (v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců) pečující o dítě do 15 let věku -rodiče na rodičovské dovolené (jejich situace a podmínky nasvědčují tomu, že se po ukončení RD nebudou moci vrátit na své původní pracovní místo) -rodiče po rodičovské dovolené (pečující o děti předškolního věku) -ženy pečující o dítě do 15 let věku -těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu Projekt umožní cílové skupině rekvalifikaci, komplexní poradenský servis v oblasti hledání a získání pracovního místa včetně motivačních aktivit a profesní diagnostiky. Kromě toho nabídne zprostředkování práce, a pro část cílové skupiny i podporu pracovního uplatnění. Cílem zadavatele je poskytnout klientům projektu v rámci možností co nejkvalitnější rekvalifikační kurz, který bude realizován s ohledem na specifika cílové skupiny. Z výše uvedených důvodů, požaduje zadavatel, aby součástí nabídky byly podrobné učební osnovy s uvedením metod a forem výuky, které budou co nejlépe vyhovovat potřebám cílové skupiny účastníků. Podrobný popis potřeb cílové skupiny: Jedná se o rodiče s dětmi předškolního a školního věku, především pak rodiče na rodičovské dovolené. Jde o osoby, které se pohybují mimo pracovní, resp. profesní prostředí, což s sebou přináší negativní aspekty, jako je např. ztráta sociálních kontaktů, úbytek pracovních kompetencí, snížení sebevědomí apod. Velká část těchto rodičů má omezené možnosti v dalším sebevzdělávání a profesním růstu. Tito rodiče (převážně matky) jsou ohroženi ztrátou či omezením pracovních dovedností, kompetencí, snížením profesního sebevědomí. V konečném důsledku může přerušení pracovního života vlivem přímé péče o dítě vést ke ztrátě zaměstnání. Řada rodičů ztrácí po ukončení rodičovské dovolené možnost návratu na své původní pracovní místo (ať již z výše zmíněných subjektivních důvodů, či z důvodů objektivně-organizačních, kdy je pro velkou část profesí, vykonávaných na plný úvazek, obtížné sladit pracovní vytížení s potřebami rodiny a péčí o děti). Hlavním cílem projektu Klíč k práci II je zvýšit zaměstnatelnost osob rizikových z pohledu trhu práce, konkrétně především rodičů navracejících se na trh práce po rodičovské dovolené a žen pečujících o dítě do 15 let věku (více viz. cílové skupiny). Dalším z cílů projektu je umístění části podpořených osob na pracovní trh (na nově vytvořená pracovní místa, uvolněná pracovní místa, sebezaměstnání formou SVČ). Dílčími aktivitami projektu poskytuje Klíč k práci II řadu podpůrných služeb, které usnadní osobám z cílových skupin vstup na trh práce, a napomohou stabilizovat profesní kompetence, a obnovit či aktivizovat pracovní návyky. Strana 5 (celkem 17)

6 3. Předmět zakázky realizace vzdělávacích rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách, Prodavač/ka, Účetnictví, Webdesigner, Mzdové účetnictví, PC konzultace Předmětem poptávané služby je dodání rekvalifikačních kurzů kurzů na klíč, tj. kompletní dodávka, kdy v nabídkové ceně jsou obsaženy veškeré náklady dodavatele na plnění popsané v této zadávací dokumentaci Specifikace vzdělávacích kurzů Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách - minimálně 180 hodin s obsahem minimálně níže uvedených témat. V tomto rekvalifikačním kurzu budou vzděláváni účastníci pro doplnění kvalifikace a zvýšení atraktivnosti pro zaměstnavatele na trhu práce. Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách bude zaměřen zejména na vykonávání prací spojených s přímou péčí o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení; dále na vykonávání prací spojených s péčí o rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Absolvent bude vzdělán tak, aby se nejen dobře uplatnil na trhu práce a byl připraven kvalitně vykonávat své poslání, rozvinul komunikativní dovednosti a osobní vlastnosti. Absolvent kurzu po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní působností podle akreditace MPSV České republiky. Zadavatel požaduje, aby podrobná učební osnova s uvedením metod a forem výuky byla součástí nabídky dodavatele, a to v rozsahu maximálně 4 stran. V rámci kurzu musí být z důvodu zastupitelnosti zapojeni min. 2 lektoři (viz kvalifikační předpoklady). Návrh osnov bude zahrnovat minimálně tato témata: a) První pomoc b) Zdravověda c) Pomoc fyzioterapeuta d) Základy péče o nemocné e) Hygiena f) Psychologie g) Právní minimum h) BOZP Kurz bude probíhat v zajištěných prostorách zadavatele v Sedlčanech a to ve dnech pondělí až středa, 4 vyučovací hodiny (od 9 do 13 hodin). Kurz je určen pro 8 účastníků projektu. Termín realizace kurzu: Rekvalifikační kurz Prodavač minimálně 150 hodin s obsahem minimálně níže uvedených témat. V tomto rekvalifikačním kurzu budou vzděláváni účastníci pro doplnění kvalifikace a zvýšení atraktivnosti pro zaměstnavatele na trhu práce. Cílem je zvýšit znalosti a dovednosti v komunikaci, schopnosti aplikovat poznatky v rámci své prezentace. Rekvalifikační kurz Prodavač bude zaměřen na vedení vlastního obchodu nebo na prodavačskou profesi. Absolvent se naučí psychologii a obchodní taktice v ekonomické praxi, zbožíznalství, skladovému hospodářství zásob, marketing a propagaci výrobků či služeb. Absolvent by se měl rovněž naučit komunikaci a toleranci k zaměstnancům či podřízeným, organizaci řízení managementu firmy, příslušné rétorice i komunikaci v týmu. Strana 6 (celkem 17)

7 Cílem rekvalifikačního kurzu by mělo posluchače vybavit dovednostmi využitelnými zejména při komunikaci a práci v obchodě, ve službách a prozákaznických institucích. Při své pracovní činnosti by měl být absolvent kurzu plnohodnotným členem obchodního týmu, pracovníkem v oddělení pro styk se zákazníky, či na reklamačním oddělení. Absolvent kurzu po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní působností podle akreditace MŠMT České republiky Zadavatel požaduje, aby podrobná učební osnova s uvedením metod a forem výuky byla součástí nabídky dodavatele, a to v rozsahu max. 4 stran. V rámci kurzu musí být z důvodu zastupitelnosti zapojeni min. 2 lektoři (viz kvalifikační předpoklady). Návrh osnov bude zahrnovat minimálně tato témata: a) Marketing a management b) Zbožíznalství c) Organizace řízení a vedení provozní jednotky d) Skladové hospodářství e) Rétorika a komunikace f) Základy psychologie g) BOZP Kurz bude probíhat v zajištěných prostorách zadavatele v Sedlčanech a to ve dnech pondělí až středa, 4 vyučovací hodiny (od 9 do 13 hodin). Kurz je určen pro 8 účastníků projektu. Termín realizace kurzu: září 2012 prosinec 2012 (délka dle hodinové dotace vítězné nabídky) Rekvalifikační kurz Účetnictví minimálně 140 hodin s obsahem minimálně níže uvedených témat. V tomto rekvalifikačním kurzu budou vzděláváni účastníci pro doplnění kvalifikace a zvýšení atraktivnosti pro zaměstnavatele na trhu práce. Rekvalifikační kurz Účetnictví by měl absolventy na samostatné vedení účetnictví a k praktickému výkonu účetní profese. Absolvent rekvalifikačního kurzu by se měl po ukončení kurzu orientovat v oblasti českých účetních norem, daňových zákonech, zákonu o účetnictví, obchodním a občanském zákoníku. Měl by být schopen sestavit rozvahu, výkaz zisku a ztrát, třídit zásoby podle druhů a zpracovat jejich následné zaúčtování, účtovat stálá aktiva, kapitálové účty, pohledávky a závazky, mzdy, daně, finanční majetek, vést pokladnu a účetní knihy. Po absolvování rekvalifikačního kurzu účetnictví může být absolvent zaměstnán jako účetní nebo vést podvojné účetnictví podnikatelům. Absolvent kurzu po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní působností podle akreditace MŠMT České republiky Zadavatel požaduje, aby podrobná učební osnova s uvedením metod a forem výuky byla součástí nabídky dodavatele, a to v rozsahu max. 4 stran. V rámci kurzu musí být z důvodu zastupitelnosti zapojeni min. 2 lektoři (viz. kvalifikační předpoklady). Návrh osnov bude zahrnovat minimálně tato témata: a) úvod do účetnictví b) základy účetnictví c) účtování zásob d) zúčtovací vztahy e) náklady a výnosy f) účetní závěrka hospodářský výsledek a jeho dělení g) vedení účetnictví s využitím PC h) právní aspekty v účetnictví Strana 7 (celkem 17)

8 Kurz bude probíhat v zajištěných prostorách zadavatele v Sedlčanech a to ve dnech pondělí až středa, 4 vyučovací hodiny (od 9 do 13 hodin). Kurz je určen pro 8 účastníků projektu. Termín realizace kurzu: únor 2013 květen 2013 (délka dle hodinové dotace vítězné nabídky) Rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví minimálně 80 hodin s obsahem minimálně níže uvedených témat. V tomto rekvalifikačním kurzu budou vzděláváni účastníci pro doplnění kvalifikace a zvýšení atraktivnosti pro zaměstnavatele na trhu práce. Po absolvování rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví by měl být posluchač schopen samostatně pracovat na pracovní pozici Mzdová účetní. Posluchač by si měl osvojit dovednosti mzdové účetní i získat základy pracovněprávních vztahů. Měl by umět zpracovat mzdovou agendu pro malou i velkou organizaci, vypočítat náhrady za dovolenou, nemocenskou, vést evidenční listy důchodového pojištění, sepsat žádost o důchod a další úkony mzdové účetní. Absolvent kurzu po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní působností podle akreditace MŠMT České republiky. Zadavatel požaduje, aby podrobná učební osnova s uvedením metod a forem výuky byla součástí nabídky dodavatele, a to v rozsahu max. 4 stran. V rámci kurzu musí být z důvodu zastupitelnosti zapojeni min. 2 lektoři (viz. kvalifikační předpoklady). Návrh osnov bude zahrnovat minimálně tato témata: a) úvod do účetnictví b) pracovněprávní minimum c) povinnosti organizace k úřadům d) sociální, zdravotní a nemocenské pojištění e) průměrný výdělek f) důchodové pojištění g) daňová legislativa h) vedení mzdové agendy Kurz bude probíhat v zajištěných prostorách zadavatele v Sedlčanech a to ve dnech pondělí až středa, 4 vyučovací hodiny (od 9 do 13 hodin). Kurz je určen pro 8 účastníků projektu. Termín realizace kurzu: prosinec 2013 únor 2014 (délka dle hodinové dotace vítězné nabídky) Rekvalifikační kurz Webdesigner minimálně 80 hodin s obsahem minimálně níže uvedených témat. V tomto rekvalifikačním kurzu budou vzděláváni účastníci pro doplnění kvalifikace a zvýšení atraktivnosti pro zaměstnavatele na trhu práce. Po dokončení kurzu by měl být posluchač schopen navrhnout grafický vzhled webových stránek s využitím grafických programů CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT. Dále by měl umět vytvořit webovou stránku včetně grafických prvků s využitím programovacího jazyka XHTML a kaskádových stylů CSS a orientuje se v možnostech umístění webových stránek na Internet. Absolvent kurzu po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní působností podle akreditace MŠMT České republiky. Zadavatel požaduje, aby podrobná učební osnova s uvedením metod a forem výuky byla součástí nabídky dodavatele, a to v rozsahu max. 4 stran. V rámci kurzu musí být z důvodu zastupitelnosti zapojeni min. 2 lektoři (viz. kvalifikační předpoklady). Kurz bude probíhat v zajištěných prostorách zadavatele v Sedlčanech a to ve dnech pondělí až středa, 4 vyučovací hodiny (od 9 do 13 hodin). Strana 8 (celkem 17)

9 Kurz je určen pro 8 účastníků projektu. Termín realizace kurzu: září 2013 listopad 2013(délka dle hodinové dotace vítězné nabídky) PC konzultace pro začátečníky a PC konzultace pro pokročilé 40 hodin s obsahem minimálně níže uvedených témat. Při těchto školeních budou účastníci vzděláváni pro doplnění zaměstnavatele na trhu práce. kvalifikace a zvýšení atraktivnosti pro Školení připraví posluchače na práci v kancelářích nebo v provozu podniku, firem a úřadu. Po absolvování školení budou posluchači umět pracovat nebo si rozšíří své znalosti v prostředí MS Windows, zpracovávat textové dokumenty v programu SM Word, vytvářet tabulky a grafy v programu MS Excel. Dále se naučí vyhledávat informace na Internetu a používat elektronickou poštu. Absolvent kurzu po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá "Osvědčení o školení". Zadavatel požaduje, aby návrh učební osnovy s uvedením metod a forem výuky byla součástí nabídky dodavatele, a to v rozsahu max. 2 stran. V rámci kurzu musí být z důvodu zastupitelnosti zapojeni min. 2 lektoři (viz. kvalifikační předpoklady). Kurz bude probíhat v zajištěných prostorách zadavatele v Sedlčanech a to ve dnech pondělí až pátek, 4 vyučovací hodiny (od 9 do 13 hodin). Jednotlivý kurz je určen pro 8 účastníků projektu Celkový počet účastníků 32 (2x 8 v roce 2012 a 2x 8 v roce 2013) Termín realizace kurzů: červenec srpen 2012 a červenec srpen Další specifikace plnění zakázky Rekvalifikační kurzy musí být akreditovány podle 108 odst. 2 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Klienti získají Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu (výjimkou jsou PC konzultace, které nemusí být akreditovány). Názvy kurzů uvedené v této dokumentaci nemusí být definitivní, dodavatel může prokázat, že je oprávněn realizovat akreditovaný kurz jinak nazvaný, ale prakticky stejného obsahu či zaměření. Jiný název kurzu, pokud bude z logiky věci vyplývat, že odpovídá požadavkům zadavatele, není překážkou pro akceptování nabídky dodavatele. Má li uchazeč akreditován rekvalifikační vzdělávací program s hodinovou dotací nižší, než je požadována v této zadávací dokumentaci, musí při návrhu osnov dodržet min. požadovanou hodinovou dotaci uvedenou v této zadávací dokumentaci. Cena rekvalifikačních kurzů bude zahrnovat i cenu za předepsané ukončení kurzů (složení předepsaných zkoušek). Uchazeč uzavře v případě úspěšnosti ve výběrovém řízení pojištění pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví při rekvalifikaci ve výukových prostorách zadavatele. Smluvní pokuta za neplnění předmětu služby řádně a včas. Zadavatel je oprávněn uložit smluvní pokutu až 5.000,- Kč za každý den, kdy plnění ze strany dodavatele nebude probíhat v souladu s harmonogramem uvedeném v nabídkovém listu rekvalifikace (výpadek v dodávce služby), nebo místo výuky nebude odpovídat podmínkám uvedeným zadávací dokumentaci, nebo plnění není poskytnuto řádně v souladu s podmínkami uvedenými v nabídce uchazeče, tj. zejména v případě, že nebyly dodrženy metody a formy výuky, lektor neměl požadovanou kvalifikaci, nebo hodnocení kurzu ze strany klientů nebylo alespoň průměrné (blíže viz specifikace plnění). V průběhu rekvalifikace bude zajištěna prokazatelná denní evidence: - docházky účastníků rekvalifikace Strana 9 (celkem 17)

10 - prováděné rekvalifikace minimálně v rozsahu: datum, téma, hodina začátku a konce, počet hodin, jméno osoby provádějící přípravu či ověření získaných znalostí a dovedností, stručný obsah výuky Formuláře k výše uvedené evidenci dodá zadavatel, dodavatel je povinen je používat. Zadavatel požaduje realizovat výuku v pracovní dny od pondělí do středy od 9.00 do hod. Po skončení rekvalifikace bude závěrečný protokol o úspěšném zakončení kurzu předán nejpozději do 5ti pracovních dnů, včetně čísel vydaných dokladů o absolvování a kopií vydaných osvědčení. Dále dodavatel podá písemnou informaci o účastnících, kteří kurz nedokončili. Předmětné rekvalifikační kurzy bude dodavatel realizovat v zajištěných prostorách zadavatele, na území města Sedlčan Doba trvání zakázky Obecné zahájení realizace zakázky: (zahájení prvního kurzu) Obecné zakončení realizace zakázky: (zakončení posledního kurzu) Podrobněji k časovému vymezení zakázky tabulka níže: Kurz minimální hodinová Požadovaný termín realizace dny a hodiny výuky dotace Pracovník v sociálních službách 180 duben 2012 červen 2012 po, út, st, 9:00 13:00 Prodavač/-ka 150 září 2012 prosinec 2012 po, út, st. 9:00 13:00 Účetnictví 140 únor 2013 květen 2013 po, út, st. 9:00 13:00 Mzdové účetnictví 80 prosinec 2013 únor 2014 Webdesigner 80 září 2013 listopad 2013 PC konzultace pro začátečníky 40 červenec 2012 srpen 2012 červenec 2013 srpen 2013 PC konzultace pro pokročilé 40 červenec 2012 srpen 2012 červenec 2013 srpen Místo plnění zakázky po pá, 9:00 13:00 po pá, 9:00 13:00 Předmětné rekvalifikační kurzy bude dodavatel realizovat v zajištěných prostorách zadavatele, Rodinné centrum Petrklíč, Sokolovská 580, Sedlčany. 4. Další podmínky, doplňující informace 4.1. Subdodávky Zadavatel v rámci výběrového řízení neumožňuje subdodávky Zvláštní povinnosti dodavatele a) Povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu - zejména se jedná o zadavatele, MPSV, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr z něhož je zakázka hrazena provést kontrolu těchto dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla uhrazena závěrečná platba. b) Dodavatel je povinen umožnit osobám pověřených zadavatelem provést kontrolu dodržování podmínek jednotlivých dohod o provedení vzdělávací činnosti. Strana 10 (celkem 17)

11 4.3. Způsob zpracování nabídkové ceny Zadavatel požaduje zpracovat nabídkovou cenu v souladu se zásadami uvedenými v této Zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (uchazeč závazně použije vzor krycího listu uvedený v příloze č.1). Předmětem hodnocení bude výše nabídkové ceny za rekvalifikační program kurz jako celek. Zadavatel požaduje uvést mimo nabídkové ceny za kurz rovněž cenu za jednoho účastníka s tím, že počet účastníků ve všech RK včetně PC konzultací bude 8. Nabídková cena musí být uvedena v české měně. Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky. Nejvýše přípustná nabídková cena za celý předmět plnění byla stanovena na částku ,- Kč bez DPH. Nabídková cena bude zpracována pro jednotlivé aktivity plnění samostatně. Předmětem soutěže jsou samostatné ceny pro jednotlivé samostatné části zakázky. Maximální přípustná cena za dodávku RK Pracovník v sociálních službách činí ,- Kč (za jednoho účastníka max ,- Kč), maximální přípustná cena za RK Prodavač/ka činí ,- Kč (za jednoho účastníka max Kč), maximální přípustná cena za RK Účetní činí ,- Kč (za jednoho účastníka max ,- Kč), maximální přípustná cena za RK Mzdová účetní činí ,- Kč (za jednoho účastníka max ,- Kč), maximální přípustná cena za RK Webdesigner činí ,- Kč (za jednoho účastníka max ,- Kč) a maximální přípustná cena za PC konzultace činí ,- Kč (za jednoho účastníka max ,- Kč) Kurzy (kromě pc konzultací) jsou akreditované MŠMT nebo MPSV proto je cena osvobozena od DPH ( 51 ZDPH). Předmětem soutěže bude cena bez DPH Platební podmínky Zadavatel uhradí uchazeči cenu za plnění na základě předložené faktury, kterou je uchazeč oprávněn vystavit vzhledem k poskytovanému plnění, které doloží prezenčními listinami a další řádně vedenou evidencí, která je popsána v této dokumentace s tím, že vzory formulářů dodá zadavatel. Lhůta splatnosti faktury bude min. 21 dnů ode dne řádného doručení faktury zadavateli. Úplata za poskytnuté služby bude poskytnuta dle skutečného počtu odebraných služeb, tj. za každého jednoho účastníka kurzu. Zadavatel požaduje uvést mimo nabídkové ceny za kurz rovněž cenu za jednoho účastníka. Požadované členění nabídkové ceny je uvedeno v Krycím listu nabídky (viz příloha č. 1). V případě, že klesne v průběhu kurzu počet účastníků kurzu, bude v případě zajištění řádné výuky dle podmínek zadávací dokumentace dodavatel fakturovat nabídkovou cenu za účastníka x 8 bez ohledu na počet účastníků, kteří kurz dokončí. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu - faktury Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit zadavateli podepsaný návrh smlouvy o realizaci, který navrhne uchazeč tak, že bude respektovat veškeré podmínky a požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídky. Uchazeč do smlouvy o realizaci uvede ve stejné výši smluvní pokuty za neplnění předmětu služby řádně a včas (dále jen smluvní pokuta) v jaké ji navrhl i ve své nabídce. Výše smluvní pokuty v nabídce je v případě vítězství uchazeče v zadávacím řízení pro něj závazná. Smluvní pokuta bude dodavatelem uvedena v intervalu od Kč do Kč, tj. Dodavatelem navržená smluvní bude minimálně v hodnotě Kč a Strana 11 (celkem 17)

12 maximálně v hodnotě Kč. Smluvní pokuta bude hrazena dodavatelem za každý den, kdy plnění ze strany dodavatele nebude probíhat v souladu s harmonogramem uvedeném v nabídkovém listu rekvalifikace (výpadek v dodávce služby), nebo místo výuky nebude odpovídat podmínkám uvedeným zadávací dokumentaci, nebo plnění není poskytnuto řádně v souladu s podmínkami uvedenými v nabídce uchazeče, tj. zejména v případě, že nebyly dodrženy metody a formy výuky, lektor neměl požadovanou kvalifikaci, nebo hodnocení kurzu ze strany klientů nebylo alespoň průměrné (blíže viz specifikace plnění). Zadavatel si vyhrazuje právo předložený návrh smlouvy změnit či doplnit, a to v rámci nezbytné součinnosti vítězného dodavatele se zadavatelem. Zadavatel může navrhnout změny ve smlouvě tak, aby její formulace nepřipouštěli dvojí výklad, nebo smlouvu doplnit tak, aby nechyběla žádná z podmínek uvedených ve výzvě pro podání nabídky či zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy o realizaci. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče bude v takovém případě neúplná Variantní řešení nabídky - Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 5.1. Požadavky na členění nabídky Zadavatel požaduje, aby nabídka byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením - nabídka musí dále obsahovat následující části: a) Krycí list dle přílohy č. 1 (ke stažení na webových stránkách b) Obsah nabídky (ke stažení na webových stránkách c) Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (nabídka bude obsahovat originál) Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (nabídka bude obsahovat originál) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nabídka bude obsahovat kopie) Doklad o oprávnění k podnikání (nabídka bude obsahovat kopie) Nabídka rekvalifikace včetně kalkulace (v souladu se závazným vzorem, který je přílohou zadávací dokumentace) a příslušné akreditace (prostá kopie) (ke stažení na webových stránkách Doklady prokazující kvalifikaci realizačního týmu (profesní životopis), a to minimálně SŠ vzdělání ukončené. Zadavatel požaduje z důvodu zastupitelnosti doložení min. 2 lektorů pro každý rekvalifikační kurz. (nabídka bude obsahovat prosté kopie dokladů) d) Podrobná učební osnova s uvedením metod a forem výuky f) Řádně doplněný návrh smlouvy o realizaci Strana 12 (celkem 17)

13 5.2. Formální požadavky na zpracování nabídky Uchazeč může podat jen jednu nabídku, a to jak na dodávku všech kurzů, nebo jen na některé kurzy. Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v jednom originále a jedné písemné kopii. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (řádně podepsaný krycí list nabídky a návrh realizační smlouvy). Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky Výzvy pro podání nabídky a zadávací dokumentací. Jednotlivé listy nabídky budou pevně spojeny a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Originál nabídky bude označen jako ORIGINÁL a kopie nabídky jako KOPIE v pravém horním rohu. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídku uchazeč zašle/osobně předá zadavateli v uzavřené a neprůhledné obálce, na které bude uvedeno: 1. Název uchazeče o zakázku vč. adresy 2. Název zakázky 3. Neotevírat 4. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Poštovní adresa místa pro předání nabídek (tj. Rodinné centrum Petrklíč o.s., Sokolovská 580, Sedlčany) bude obvyklým způsobem uvedena v pravém dolním rohu. Nabídka bude doručena osobně, doporučeně poštou nebo kurýrní službou na adresu výše uvedenou. 6. Podmínky vyhodnocování nabídky 6.1. Kritéria hodnocení formální správnosti - obecné Nabídka byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem ANO x NE krycí list byl řádně vyplněn a podepsán statutárním zástupcem případně osobou zmocněnou (v takovém případě byla doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče) ANO x NE Nabídka obsahuje veškeré doklady o kvalifikaci uchazeče dle podmínek výzvy ANO x NE Nabídka obsahuje veškeré údaje potřebné k hodnocení nabídky dle podmínek výzvy ANO x NE Nabídková cena nepřevyšuje limitní cenu uvedenou v podmínkách výzvy ANO x NE Nabídka obsahuje návrh realizační smlouvy ANO x NE Nabídky, které nesplní kterýkoliv z formálních požadavků, budou z dalšího hodnocení vyřazeny a nebudou tedy hodnoceny z hlediska věcného obsahu Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek a budou v souladu s požadavky této zadávací dokumentace, budou hodnoceny dle níže uvedených 3 dílčích kritérií, z nichž dílčí kritérium 1 je kritérium kvantitativní a kritéria 2 a 3 jsou kvalitativní. Nabídky realizačních kurzů budou hodnoceny zvlášť/ jednotlivě. Dílčí hodnotící kriteria jsou stanovena takto: Kriterium Váha (v %) Strana 13 (celkem 17)

14 Výše nabídkové ceny bez DPH za dodávku rekvalifikačního kurzu programu Pracovník v sociálních službách Výše nabídkové ceny bez DPH za dodávku rekvalifikačního kurzu programu Prodavač/ka Výše nabídkové ceny bez DPH za dodávku rekvalifikačního kurzu programu Účetní Výše nabídkové ceny bez DPH za dodávku rekvalifikačního kurzu programu Mzdová účetní Výše nabídkové ceny bez DPH za dodávku rekvalifikačního kurzu programu Webdesigner Výše nabídkové ceny bez DPH za dodávku rekvalifikačního kurzu programu PC konzultace Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky programu Pracovník v sociálních službách Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky kurzu programu Prodavač/ka Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky programu Účetní Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky programu Mzdová účetní Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky programu Webdesigner Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky programu PC konzultace Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu programu Pracovník v sociálních službách Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu programu Prodavač/ka Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu programu Účetní Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu programu Mzdová účetní Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v 40 % 30 % 30 % Strana 14 (celkem 17)

15 prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu programu Webdesigner Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu kurzu programu PC konzultace 6.3. Parametry hodnocení kritérii Jednotlivé nabídky budou posuzovány hodnotící komisí, která je jmenována zadavatelem. Výběrová komise bude mít 3 členy. Uchazeč bude o výsledcích výběru informován písemně do 3 dnů od otevírání obálek. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo doplnit soutěžní podmínky, právo zrušit soutěž, omezit rozsah předmětu zakázky a právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky na případné námitky nevybraných uchazečů nebude reflektováno. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká příslušnému uchazeči právní nárok a zadavateli povinnost beze zbytku přijmout tento návrh smlouvy. Smlouva o dílo pro vítězného uchazeče bude po vyhodnocení nabídek doplněna o ustanovení, která odpovídají podmínkám OP LZZ a případně doplněna či zpřesněna v souladu s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Z důvodu povinné archivace se podané nabídky nevracejí. Ad dílčí kriterium 1. Nabídková cena za realizaci předmětu zakázky (bez DPH) musí být uvedena v korunách českých. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny bez DPH za každý rekvalifikační kurz zvlášť. Ad dílčí kriterium 2. Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky (týká se všech kurzů) se rozumí dokument definovaný v této zadávací dokumentaci, který popíše způsob plnění předmětu zakázky. Hodnoceny budou: - návrh obsahu a struktury kurzu (počet jednotlivých témat a jejich struktur) včetně úrovně odborného zpracování. - návrh metod a formy výuky, tedy způsob práce s účastníkem kurzu s ohledem na o odbornou úroveň návrhu o o praktickou proveditelnost návrhu ohled na specifické potřeby cílové skupiny účastníků kurzu včetně přínosu pro jejich následné uplatnění na trhu práce - formální úroveň zpracování návrhu Návrh učebních osnov rekvalifikačního kurzu s uvedením metod a forem výuky bude zpracován v maximálním rozsahu 4 stran. Ad dílčí kriterium 3. Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu Dodavatel je povinen zajistit realizaci kurzů výhradně v prostorách Rodinného centra Petrklíč, které disponuje učebnou vybavenou výpočetní a prezentační technikou. Výjimku tvoří odborné praxe realizované v rámci kurzů. Předpokládáme výkon praxe účastníků v zařízeních/subjektech v regionu, příp. regionech přilehlých. Posuzováno bude oborové zaměření lektora v souvislosti s obsahem kurzu, formální lektorská kompetence, délka praxe Způsob hodnocení kritérii Strana 15 (celkem 17)

16 Hodnocení nabídek bude provedeno podle dílčích hodnotících kritérií a jejich vah. Hodnotící komise bude nabídky hodnotit dle výše uvedených dílčích kritérií podle jejich váhy, a to bodovací metodou s použitím bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Ad dílčí kriterium 1. Pro číselně vyjádřitelné kritérium (Výše nabídkové ceny) pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru cen hodnocené nabídky k ceně nejvýhodnější nabídky. Bodové hodnocení dílčího kritéria bude posléze vynásobeno vahou daného kritéria. Cena bude hodnocena dle následujícího vzorce: cena hodnocené nabídky Počet bodů = 100 x x 40 % cena nejvýhodnější nabídka Ad dílčí kriterium 2. Pro kriterium, které nelze číselně vyjádřit (Návrh učební osnovy RK s uvedením metod a forem výuky), sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kriteria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení dílčího kritéria bude posléze vynásobeno vahou daného kritéria. Počet bodů = počet bodů hodnocené nabídky x 30 % Ad dílčí kriterium 3. Pro kriterium, které nelze číselně vyjádřit (Podmínky realizace, schopnost zajistit výuku výhradně v prostorách zadavatele, kvalita lektorského týmu), sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kriteria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení dílčího kritéria bude posléze vynásobeno vahou daného kritéria. Počet bodů = počet bodů hodnocené nabídky x 30 % Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií (po jejich vynásobení vahou daného kritéria). Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů. Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí z otevřeného řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, údaj o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií, a údaj o složení komise. Neprováděla-li hodnotící komise hodnocení nabídek, neboť by hodnotila nabídku pouze jednoho Strana 16 (celkem 17)

17 uchazeče, nebude zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahovat údaje související s hodnocením nabídky. Zprávu podepisují všichni členové komise, kteří se účastnili jednání komise, na němž bylo hodnocení nabídek provedeno. Bezodkladně po ukončení své činnosti předá komise tuto zprávu společně s nabídkami a ostatní dokumentací související s její činností Zadavateli. Zadavatel umožní do 15 dnů od hodnocení všem uchazečům na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpis nebo její opis Výběr nejvhodnější Nabídky Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka získala při hodnocení dílčích kritérií nejvyšší celkový počet bodů. Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 3 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvede: a) identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena; b) výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek Strana 17 (celkem 17)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více