Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989 2009"

Transkript

1 Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety V souladu s dramatickými změnami politického uspořádání po roce 1989 došlo přirozeně i ke změnám v navazujících oblastech společenského a kulturního života. Vzdělávání, jakožto jedna z těchto oblastí, nebylo výjimkou. Významné změny v pojetí a uspořádání českého vzdělávacího systému se v posledních dvaceti letech projevily jak ve formě nově přijaté legislativy, tak následně ve struktuře vzdělávacího systému, ale také na školách samotných: výrazně se změnilo a stále se mění školní prostředí, vzdělávací obsah i obecný přístup ke vzdělávání. Následující text stručně shrnuje vývoj uspořádání vzdělávací soustavy po roce 1989, a to včetně nejvýznamnějších legislativních změn. Legislativní rámec V roce 1989 upravoval základní a střední školství zákon o soustavě základních, středních a vyšších škol, tzv. školský zákon, který byl výsledkem několika novel původního zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol. Politické změny v roce 1989 vyvolaly potřebu novelizovat i školský zákon. První novela školského zákona č. 171/1990 Sb. uzákonila základní změny, které zcela změnily tvář českého školství. Byla zkrácena povinná školní docházka z desíti na devět let a současně byla prodloužena docházka na základní škole z osmi na devět let. Devátý ročník základní školy však nebyl po přechodnou dobu povinný, žáci mohli poslední rok povinné školní docházky plnit na střední škole. Současně byl zrušen systém jednotné školy a byla zavedena diverzifikace výuky podle schopností a zájmu žáků. Novela taktéž umožnila vznik víceletých gymnázií pro nadané žáky a vznik nestátních, tj. soukromých a církevních škol, čímž skončil monopol státu na zřizování institucí poskytujících vzdělání. Legislativní změny týkající se vysokých škol byly zahájeny přijetím zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, který vrátil vysokým školám akademické svobody, samosprávu a autonomii. Vedle vědeckých rad byly zavedeny samosprávné akademické senáty na úrovni škol a fakult. Zákon rovněž zavedl tři nové formy vysokoškolského studia: bakalářské, magisterské a doktorské studium. V průběhu let byl školský zákon několikrát znovu novelizován. 1 Významná novela č. 138/1995 Sb. iniciovala změny jak v základním, tak středním vzdělávání, dotkla se i oblasti speciálního školství a rovněž uzákonila nový druh škol vyšší odborné školy. V oblasti základního školství byla zavedena povinná devítiletá školní docházka na základní škole, příp. na víceleté střední škole gymnáziu a konzervatoři v oboru tanec. Základní škola byla dále rozdělena na pětiletý první stupeň (dříve čtyřletý) a čtyřletý druhý. stupeň (dříve pětiletý s nepovinným devátým ročníkem). Délka studia na gymnáziích byla stanovena na čtyři, šest a osm let, byla zrušena pětiletá a sedmiletá gymnázia. Délka studia na střední odborné škole byla stanovena na maximálně čtyři roky. 1 Novela č. 522/1990 Sb., č. 134/1993 Sb., č. 190/293 Sb., č. 331/1993 Sb., č. 49/1994 Sb.

2 Touto novelou byly zrušeny všechny formy státem financovaného pomaturitního studia. Absolventi maturitních oborů na středních školách mohou od té doby dále pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách. Délka studia na VOŠ byla stanovena na 2 3,5 roku, studium se ukončuje absolutoriem. Následně však přijetím nového školského zákona v roce 2004 (viz dále) došlo ke sjednocení délky studia na vyšších odborných školách na 3 roky, v případě zdravotnických oborů na 3,5 roku. V oblasti speciálního školství byl novelou zaveden nový druh školy: praktická škola v délce 1 3 roky pro absolventy pomocných škol (dnešních základních škol speciálních) a zvláštních škol (dnešních základních škol praktických), případně pro žáky základních škol, kteří ukončili povinnou školní docházku před ukončením devátého ročníku. Novelou bylo zajištěno státní uznání školy jejím zařazením do sítě škol, předškolních a školských zařízení a bylo rovněž umožněno zřizovat více druhů a typů škol jako jednu právnickou osobu. V oblasti vyššího odborného vzdělávání byla zakotvena možnost poskytovat vzdělání na vyšších odborných školách včetně státních za úplatu. Další úpravy školského zákona byly provedeny následnými novelami č. 306/1999 Sb., 19/2000 Sb., 132/2000 Sb. Novela č. 19/2000 Sb. umožnila přístup na střední školy i žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku a absolvovali základní školu v nižším než devátém ročníku základní školy, případně absolvovali zvláštní školu. V současné době upravuje strukturu českého vzdělávacího systému školský zákon z r a zákon o vysokých školách. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, upravuje veškerou výchovu a vzdělávání ve školách a školských zařízeních s výjimkou vzdělávání poskytovaného vysokými školami a ústavní výchovy. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, upravuje celospolečenské cíle a funkci vysokých škol. Ústavní výchovu pak upravuje zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Kurikulární reforma a rámcové vzdělávací programy V roce 2004 MŠMT schválilo nové principy v politice pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Toto rozhodnutí změnilo systém kurikulárních dokumentů, které jsou nyní vytvářeny na dvou úrovních, a to na úrovni státní a na úrovni školské. Státní úroveň představuje Národní program pro rozvoj vzdělávání (tzv. Bílá Kniha) a rámcové vzdělávací programy (RVP). Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek a rámcové programy pak vymezují závazné rámce pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní úroveň pak představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle kterých se uskutečňuje výuka na jednotlivých školách. RVP vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje tzv. klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Rámcové vzdělávací programy vycházejí z koncepce celoživotního učení, formulují očekávanou úroveň vzdělání

3 stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání a podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání (podrobnější informace lze nalézt na webu MŠMT ( Výzkumného ústavu pedagogického ( či Národního ústavu odborného vzdělávání ( Schválením zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon) a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) dne vyplývá školám povinnost vypracovat školní vzdělávací programy (ŠVP), které budou v souladu se závaznými rámcovými vzdělávacími programy. Rámcové vzdělávací programy vznikají odděleně pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání a střední odborné vzdělávání. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl přijat v roce 2002 a je již ve fázi realizace. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením byl přijat na začátku školního roku 2004/2005. V červnu roku 2007 skončila fáze ověřování a od roku 2009/2010 se na všech základních školách v 1., 2. a 3. ročníku a v 6., 7. a 8. ročníku vyučuje podle ŠVP. Dne schválilo MŠMT Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou. Tyto programy jsou určeny pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií. Během dvouletého období (2007 až 2009) měla gymnázia čas na přípravu svých školních vzdělávacích programů, podle kterých začala vyučovat nejpozději od 1. září Rámcové vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělávání i pro gymnázia a gymnázia se sportovní přípravou jsou dostupné na stránkách Výzkumného ústavu pedagogického ( Rámcové vzdělávací programy pro programy odborného vzdělávání jsou připravovány postupně v Národním ústavu odborného vzdělávání a jejich schvalování probíhá v několika fázích. Jedná se o RVP pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání se závěrečnou zkouškou a samostatné RVP pro nástavbové obory. Pro každý obor vzniká samostatný RVP a zároveň se redukuje původních 800 oborů na cca 250 šířeji koncipovaných oborů. Výuka podle RVP v programech odborného vzdělávání tak nabíhá postupně v závislosti na tom, jak probíhá schvalovací proces na MŠMT. Přehled dosud schválených RVP pro odborné vzdělávání je dostupný na stránkách Národního ústavu pro odborné vzdělávání ( V roce 2008 byly přijaty dvě významné novely školského zákona: Zákonem č. 242/2008 Sb. byl změněn školský zákon v oblasti maturitní zkoušky (zákon přinesl novou podobu maturitní zkoušky). Zákonem č. 243/2008 Sb. se změnila pravidla stanovená školským zákonem pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání. Změny ve struktuře českého vzdělávacího systému V návaznosti na legislativní změny po roce 1989 došlo k významným změnám i ve struktuře českého vzdělávacího systému. Tyto změny reflektovaly prodlouženou délku povinné školní docházky, velice se však změnila zejména celá soustava středního školství, nově vznikly vyšší odborné školy. Nejvýraznější změny se udály

4 ve třech obdobích v roce 1990, následně v roce 1996 a v roce 2004, kdy byl přijat v současné době platný školský zákon. Vzdělávací systém platný do roku 1990 Co se týče předškolního vzdělávání, mateřskou školu mohly stejně jako v současné době navštěvovat děti od tří let věku až do svého nástupu do základní školy, docházka byla nepovinná. Povinnou školní docházku pak před rokem 1990 plnili žáci v délce 10 let, a to 8 let na základní škole a 2 roky na střední škole. Oba stupně základní školy byly čtyřleté. Po ukončení 4. třídy mohli pohybově nadaní žáci studovat na osmileté konzervatoři obor tanec. Na středních školách gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích se mohli žáci vzdělávat ve čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou, nebo ve dvou až tříletých učebních oborech zakončených závěrečnou zkouškou. Výjimku tvořily konzervatoře, které byly osmileté nebo šestileté a vzdělávání na nich bylo ukončeno absolutoriem. Absolventi středoškolských oborů ukončených maturitní zkouškou mohli získat další maturitu, a tím i odbornou (případně další odbornou) kvalifikaci formou jedno či dvouletého pomaturitního studia na střední škole. Kromě běžných typů základních a středních škol existovaly i školy pro děti a mládež vyžadující zvláštní péči, tedy pro žáky zdravotně postižené. Tyto školy prostupovaly vzdělávací soustavou od zařízení předškolní výchovy až po střední vzdělávání. Studium na vysokých školách trvalo 4 5 let (resp. 6 let) a bylo ukončeno buď státní závěrečnou zkouškou, nebo rigorózní zkouškou (tituly Ing., MUDr., RNDr. atd.). Absolventi běžného studia na vysokých školách mohli pokračovat ve studiu formou aspirantury a získat titul CSc. Vzdělávací systém mezi lety Mateřskou školu mohly stejně jako před rokem 1989 době navštěvovat děti od tří let věku až do svého nástupu do základní školy, docházka byla nepovinná. Povinnou školní docházku v délce 9 let plnili žáci v devítileté základní škole. Základní škola měla čtyřletý první stupeň a pětiletý druhý stupeň. Devátý ročník byl však nepovinný a žáci mohli odcházet do středních škol po ukončení 8. ročníku. Nadaní žáci měli možnost odejít ze základní školy a vzdělávat se na víceletých gymnáziích, a to na šestiletých po ukončení 6. ročníku ZŠ, sedmiletých a osmiletých po ukončení 4. ročníku ZŠ. Pohybově nadaní žáci se mohli po ukončení 4. ročníku ZŠ vzdělávat v osmiletém oboru tanec na konzervatořích. Gymnázia nabízela jak víceleté formy studia, tak čtyřleté studium po ukončení 8., resp. 9. ročníku ZŠ. Navíc některá gymnázia s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce (tzv. bilingvní gymnázia) nabízela i pětileté studium. Střední odborné školy nabízely 4 5leté obory ukončené maturitní zkouškou a 2 3leté obory ukončené závěrečnou zkouškou. Výjimku tvořily konzervatoře, které byly osmileté nebo šestileté a vzdělávání na nich bylo ukončeno absolutoriem. Na středních odborných učilištích byla situace obdobná jako na středních odborných školách, učiliště navíc nabízela i výuku v oborech se zvlášť upravenými plány pro žáky, kteří ukončili základní školu v nižších ročnících. Nematuritní 2 3leté obory na SOU byly ukončeny výučním listem, 4leté obory pak maturitní zkouškou.

5 Absolventi tříletých učebních oborů mohli dále studovat v oborech nástavbového studia, které bylo ukončeno maturitní zkouškou. Pro absolventy středoškolských oborů ukončených maturitní zkouškou, kteří nechtěli pokračovat na vysoké škole, bylo určeno jedno až dvouleté pomaturitní studium, případně mohli studovat v experimentálně ověřovaném vyšším studiu s absolutoriem. Tento druh studia byl MŠMT povolen pouze na několika středních odborných školách. Vysoké školy nabízely buď studium ve 3letých bakalářských oborech, nebo ve 4 6letých oborech magistersko-inženýrských. Absolventi bakalářských oborů získávali titul Bc., absolventi magistersko-inženýrského studia titul Mgr., Ing., MUDr., MVDr. apod. Absolventi magistersko-inženýrského studia mohli pokračovat ve studiu na vysoké škole v postgraduálním studiu a získat titul Ph.D. (Dr.). Žáci zdravotně postižení mohli navštěvovat speciální školy (od předškolní výchovy až po středoškolské vzdělání), případně speciální třídy běžných škol, nebo mohli být integrováni do běžných tříd. Současný vzdělávací systém Předškolní vzdělávání probíhá v mateřských školách, které jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy. Nový školský zákon s platností od ledna 2005 mateřské školy nově řadí mezi školy (vedle základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky), na rozdíl od dřívějšího zařazení mezi předškolní zařízení. Stejně jako dříve, mateřská škola zajišťuje péči dětem ve věku zpravidla od tří do šesti let, tedy do dosažení věku vstupu do povinné školní docházky. Vzhledem k tomu, že přes 20 % dětí má odloženou povinnou školní docházku, je zde i vysoké procento dětí šestiletých. Účastí v základním vzdělávání plní žáci povinnou školní docházku, která trvá 9 let. V rámci výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je možný i desetiletý studijní program. Převážná většina dětí nabývá základního vzdělání na základní škole s následující strukturou: první stupeň zahrnuje ročníky 1. 5., druhý stupeň ročníky Školy jsou většinou plnotřídní s oběma stupni, některé jsou tvořeny jen prvním či druhým stupněm, případně vzdělávají žáky jen v některých ročnících. Část žáků absolvuje vzdělávání odpovídající druhému stupni základní školy nebo jeho část na víceletých gymnáziích (šestiletém oboru po ukončení 7. ročníku ZŠ či osmiletém oboru po ukončení 5. ročníku ZŠ) nebo v osmiletých oborech tanec na konzervatořích. Střední vzdělávání může mít stejně jako v minulosti všeobecný charakter nebo být odborně zaměřené (s vyšším či nižším podílem všeobecné složky). Oproti minulým letům se však změnila struktura a názvosloví středních škol. Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu ve střední škole se dosahuje následujících stupňů vzdělání: a) střední vzdělání: převážně odborně zaměřené, toto vzdělání získá jen velice malý počet žáků (cca 0,5 % z celkového počtu absolventů středních škol); b) střední vzdělání s výučním listem: jedná se o odborné vzdělávání v délce 2 nebo 3 let zaměřené především na praxi; toto vzdělání získá přibližně 30 % žáků středních škol;

6 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou: trvá 4 roky, kdy obory mohou být odborně zaměřené nebo mít charakter všeobecného vzdělávání (obory gymnázií). Absolventi mohou pokračovat na vysoké nebo vyšší odborné škole. Toto vzdělání získá zhruba 70 % absolventů středních škol. Další skupinu tvoří obory lyceí (technická, ekonomická či pedagogická, zdravotnická, waldorfská nově kombinované, přírodovědná), která poskytují odborné vzdělání na širším všeobecném základě. Střední školy mohou také organizovat postsekundární vzdělávání, které vede k dosažení některého ze stupňů středního vzdělání. Jde o: nástavbové studium; dosahuje se v něm středního vzdělání s maturitní zkouškou. Je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání. Vzdělávání se uskutečňuje podle rámcového vzdělávacího programu pro příslušný obor vzdělání. Vzdělávání v nástavbovém studiu trvá při denní formě vzdělávání 2 roky. zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a chtějí si doplnit vzdělání v jiném oboru. Toto studium trvá při denní formě vzdělávání 1 až 2 roky. Mohou je poskytovat střední školy, které poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou v daném oboru vzdělání. zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem. Je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. Toto studium trvá při denní formě vzdělávání 1 až 2 roky; délku stanoví rámcový vzdělávací program příslušného oboru vzdělání. Mohou je poskytovat střední školy, které poskytují střední vzdělání s výučním listem v daném oboru vzdělání. Konzervatoře poskytují odborné umělecké vzdělávání v oborech hudba, tanec, zpěv a hudebně dramatické umění. Toto vzdělávání se uskutečňuje ve dvou typech vzdělávacích programů šestiletých oborech (zahajuje se po dosažení základního vzdělání) a osmiletých oborech tanec (zahajuje se po ukončení vzdělávání v 5. ročníku základní školy). Absolventi obou typů oborů získávají vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, které umožňuje studium pouze v uměleckých oborech vysokých škol, anebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, které umožňuje vstup na celou terciární úroveň. Terciární sektor vzdělávání se člení na vzdělávání vysokoškolské a vyšší odborné. Vysokoškolské vzdělávání poskytují tradičně vysoké školy, vyšší odborné vzdělávání organizují prakticky zaměřené vyšší odborné školy. Vyšší odborné vzdělávání Vyšší odborné školy byly jako nový typ postsekundárního vzdělávání experimentálně ověřovány od školního roku 1992/93. Novelou školského zákona z roku 1995 byly od školního roku 1995/96 zavedeny jako nová řádná součást vzdělávacího systému. Většina těchto institucí vznikla a dosud působí při středních odborných školách. Vzhledem k tomu, že problematika vyššího odborného vzdělávání byla do školského zákona zavedena až jeho novelou z roku 1995, a to pouze částečně, došlo v novém školském zákoně z roku 2004 ke komplexní úpravě této oblasti vzdělávání. Jak již bylo uvedeno, zákon přinesl změnu např. v délce studia, kterou sjednotil na 3 roky

7 (v případě zdravotnických oborů na 3,5 roku). Vzdělávací programy jednotlivých vyšších odborných škol podléhají akreditaci, kterou uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě stanoviska Akreditační komise pro vyšší odborné školy, která má postavení poradního orgánu ministerstva. Současný vývoj vede ke sbližování terciárního vzdělávání na vyšších odborných školách a školách vysokých (akreditací vzdělávacích, resp. studijních programů systémem kreditů, systémem hodnocení studentů apod.). Vysoké školy Zákon o vysokých školách z dubna 1998 změnil právní postavení dosavadních státních vysokých škol (s výjimkou vojenských a policejních) na veřejnoprávní instituce; veškerý majetek, který dosud užívaly, jim byl předán do vlastnictví. Zákon dále rozlišil vysoké školy na ty, které poskytují všechny 3 typy studijních programů bakalářské, magisterské a doktorské (univerzitní vysoké školy), a na ty, které poskytují převážně bakalářské vzdělání, případně vzdělání magisterské, nikoliv však doktorské (neuniverzitní vysoké školy), umožnil vznik soukromých vysokých škol a výrazně posílil kompetence nezávislé Akreditační komise. Do konce roku 2007 byl zákon šestnáctkrát novelizován. Předmětem novel bylo mj. zvýšení pravomocí vysokých škol v nakládání s majetkem s cílem usnadnit vícezdrojové financování. Striktní restrukturalizace studia dále zavedla celoživotní vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, kdy úspěšným absolventům těchto programů při zařazení do běžného studia může vysoká škola započítat až 60 % získaných kreditů. Nejvýznamnější novelizace v posledních letech se týkala struktury studia, kdy v roce 2001 byla striktně zavedena třístupňová struktura vysokoškolského vzdělávání a byla upravena i délka magisterského studia (dříve 2 3, nyní 1 3 roky) navazujícího na 3 4leté bakalářské. Od akademického roku 2004/05 je převážná většina studentů přijímána do bakalářských studijních programů. I nadále mohou existovat nestrukturované 4 6leté studijní programy; jsou to buď ty, kterým dosud nevypršela akreditace, nebo jsou to programy v určitých oborech, např. medicína, veterinární vědy, farmacie aj., které schválila Akreditační komise. Počínaje rokem 2006 byla upravena délka doktorského studia (z dřívějších 3 let na 3 4 standardní roky studia) a dokladem o ukončení studia již není vysvědčení o státní zkoušce, ale nově dodatek k diplomu, který se vydává současně s diplomem. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovu a vzdělávání dětí, resp. žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťují jak běžné školy, tak školy samostatně pro ně určené a dále poradenská a jiná školská zařízení, která poskytují podpůrné služby. V souvislosti se školským zákonem musí školy počítat s možností modifikace školních vzdělávacích programů pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už jde o žáky integrované do hlavního vzdělávacího proudu (formou individuální nebo skupinové integrace), či o žáky, kteří se vzdělávají ve školách samostatně pro ně zřízených. Podle nových vzdělávacích programů, popř. podle jejich přílohy určené pro žáky s lehkým mentálním postižením, se od školního roku 2008/09 povinně vyučuje v a ročnících všech základních škol. Pro základní školu speciální (určenou pro žáky s těžkým mentálním postižením, s více vadami nebo s autismem) byl rámcový vzdělávací program dokončen v roce 2008.

8 Zvýšená pozornost se i nadále věnuje vzdělávání Romů, kteří představují podstatnou část sociálně znevýhodněných žáků.

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace CEÁ REPUBLIKA CEÁ REPUBLIKA Vzdelávání v císlech Žáci ve středním vzdělávání zapsaní v odborných a všeobecných programech % všech žáků ve středním vzdělávání, 11 ODBORNÉ VŠEOBECNÉ 1 23,9 27, 8 29,1 49,

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

A b c. Vzdělávací systém v České republice

A b c. Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Pomaturitní studium Vyšší odborné školy Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RVP pro odborné školy Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Radmila Hýblová OLOMOUC 2011 Tento projekt je spolufinancován

Více

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Ředitelka Soukromé střední odborné školy (1. KŠPA) Praha s. r. o. v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Národní přiřazovací zpráva České republiky Květen, 2011

Národní přiřazovací zpráva České republiky Květen, 2011 Národní přiřazovací zpráva České republiky Květen, 2011 Vytvořeno v Koordinačním centru EQF při Národním ústavu odborného vzdělávání z podkladů připravených v rámci projektu NCP EQF ve spolupráci s MŠMT,

Více

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování...

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování... 1 2 Vytvořeno v Koordinačním centru pro EQF při Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) [do července 2011 Národní ústav

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání Jednotné přijímací zkoušky

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Analytický podklad Příloha Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Analytický podklad Příloha Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Analytický podklad Příloha Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 1 Obsah I. Vzdělávací systém České republiky... 3 Schéma vzdělávací soustavy... 3 Vývoj výkonů vzdělávací soustavy... 5 II. Strategie

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Ruská federace1. Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik

Ruská federace1. Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik Ruská federace1 2 Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik 1 Informace o ruském vzdělávacím systému jsou volně přeloženy do češtiny ze

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

Odborné vzdělávání v České republice Přehledová zpráva Listopad 2004

Odborné vzdělávání v České republice Přehledová zpráva Listopad 2004 Odborné vzdělávání v České republice Přehledová zpráva Listopad 2004 Přehledová zpráva Autorský kolektiv: RNDr. František Barták, Ústav pro informace ve vzdělávání (téma 8) Mgr. Milena Bubíková, Národní

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka

Konkurenceschopné vysoké školství. (Vize 2020) Rudolf Haňka Konkurenceschopné vysoké školství (Vize 2020) Rudolf Haňka Podfinancované veřejné vysoké školy? Výdaje na VVŠ jako takové, i přepočtené na jednoho studenta, narůstají každoročně Těžká soutěžse zeměmi které

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více

meta Sdružení pro příležitosti

meta Sdružení pro příležitosti meta Sdružení pro příležitosti mladých migrantů ŠKOLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ CIZINCŮ ČESKÁ ŠKOLA INFORMACE O ČESKÉM ŠKOLSTVÍ Struktura českého školství Od 3 6 let Mateřské školy (MŠ) předškolní vzdělávání Zápis

Více

1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední škole

1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední škole 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední škole 1. 1. Výčet právních předpisů Přijímací řízení ke studiu ve střední škole je upravováno zejména těmito důležitými právními předpisy:

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Částka: 81/2005 Sb. Rozeslána dne: 13. června 2005 Změny a doplňky předpisu: 489/2006 Sb. 63/2008 Sb. s účinností dnem 14. března 2008 Ministerstvo

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více