Obchodní podmínky EDUA Languages, s.r.o. - Pomaturitní studium jazyků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky EDUA Languages, s.r.o. - Pomaturitní studium jazyků"

Transkript

1 Obchodní podmínky EDUA Languages, s.r.o. - Pomaturitní studium jazyků 1. společnost Společnost EDUA Languages, s.r.o., IČ: , (dále jen EDUA Languages, s.r.o.), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání. EDUA Languages, s.r.o. je mimo jiné jazykovou školou zapsanou do vyhlášky č.325/2008 Sb. (novelizace vyhlášky 322/2005) MŠMT. Na základě této vyhlášky je společnost EDUA Languages, s.r.o. způsobilá provozovat pomaturitní studium cizích jazyků. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností EDUA Languages, s.r.o. a objednavatelem a/nebo studentem pomaturitního studia a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem společnosti EDUA Languages, s.r.o. je poskytnout studentům, našim zákazníkům, co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. To vše dobrovolnou formou s důrazem na přátelskou atmosféru v malých skupinkách studentů. 2. přihlášení a) Smluvní vztah mezi společností EDUA Languages, s.r.o. a objednavatelem a/nebo studentem vzniká na základě objednávky. Přihlášení do kurzu je nezávazné, tzn. student může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3 této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 (storno podmínky). b) Všechny slevy lze uplatnit při objednání kurzu, nikoliv po jeho zaplacení. Jednotlivé slevy není možné sčítat. 3. platba a) Pokud zbývá do zahájení kurzu více než 21 dní, je možné hradit kurzovné formou zálohy. Výše zálohy činí 7000 Kč. Záloha je splatná do 14 dnů ode dne přihlášení a doplatek je splatný 7 dní před zahájením kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce Fio banka, a.s. b) V případě přihlášení mezi 21. a 7. dnem před zahájením kurzu je celé kurzovné splatné 7 dní před dnem zahájení kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce Fio banka, a.s. c) Pokud zbývá do zahájení kurzu 7 dní a méně, je celé kurzovné splatné v den přihlášení. Kurzovné je možné hradit pouze v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce Fio banka, a.s. s okamžitým doložením dokladu o zaplacení (osobně, faxem, em). d) Číslo účtu společnosti EDUA Languages, s.r.o. je /2010. Variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží student na základě objednávky. Pro přiřazení platby

2 k objednávce objednatele je nezbytné, aby byl uveden variabilní symbol, který je zároveň číslem objednávky. e) Student má možnost uhradit kurzovné formou zálohy 7000,-Kč a pěti splátek na základě splátkového kalendáře sestaveného společností EDUA Languages, s.r.o.. Cena kurzovného je v tomto případě navýšena o 5 %. Celé školné je však zapotřebí mít uhrazené nejpozději do konce dubna příslušného školního roku, kdy student dochází na toto studium. V případě úhrady školného formou splátek, klient musí doložit adresu trvalého bydliště. 3.1 Platba platebními poukázkami a) Společnost EDUA Languages, s.r.o. přijímá poukázky Sodexho (Smart PASS, Fokus PASS, Dárkový PASS nebo FlexiPASS), poukázky Cheque dejeuner (UNIŠEK) a poukázky Edenred (Compliments Academica, Compliments Multi). b) Poukázkami lze hradit celé kurzovné, ale i jeho část c) EDUA Languages, s.r.o. na výše zmíněné poukázky nevrací hotovost. d) Při platbě poukázkami může student uplatnit z nabízených slev pouze slevu věrnostní. e) Dojde-li při platbě vzdělávacími poukázkami ke zrušení kurzu (ze strany EDUA Languages, s.r.o. či studenta), je kurzovné nevratné. Kurz bude zrušen na základě storno podmínek (bod č. 4) a zbylá částka bude studentovi ponechána u společnosti EDUA Languages, s.r.o. v podobě kreditu pro příští období. Tento kredit může student uplatnit na kterýkoliv kurz z nabídky společnosti EDUA Languages, s.r.o ) Platba benefit body a) Společnost EDUA Languages, s.r.o. přijímá platby benefit body poskytované společnostmi Benefity Management s.r.o., Benefity a.s. a Edenred Benefity Café. b) Benefit body lze hradit celé kurzovné, ale i jeho část. c) Společnost za výše zmíněné body nevrací hotovost. 3.3) Smluvní sankce za prodlení Dostane-li se student při plnění závazků plynoucích z objednávky do prodlení, může po něm společnost EDUA Languages, s.r.o. požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 4. storno podmínky Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující: a) Vrácení plné části již uhrazeného kurzovného je možné v případě, že student byl přijat na státní nebo veřejnou vysokou školu a nejpozději do doloží potvrzení o přijetí na vysokou školu společnosti EDUA Languages, s.r.o..

3 b) Vrácení poměrné části již uhrazeného kurzovného je možné v případě, že student nesložil úspěšně maturitní zkoušku a nejpozději do doloží potvrzení o této skutečnosti. Poměrnou částí se rozumí uhrazené kurzovné snížené o vyučovací hodiny, které proběhly do dne oznámení této skutečnosti společnosti EDUA Languages, s.r.o.. c) Vrácení plné části již uhrazeného kurzovného bude umožněno i studentům, kteří by na základě případného neobnovení příslušné vyhlášky MŠMT ztratili nárok na status studenta (viz bod 9). d) V případě, že byl student přijat na státní nebo veřejnou vysokou školu po 1. září 2014, a to na základě odvolání (platí pouze u kurzů, které začínají v září a říjnu 2014), má nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného, a to v případě, že tuto skutečnost oznámí společnosti EDUA Languages, s.r.o. s doložením potvrzení o studiu na dané vysoké škole společně s rozhodnutím akademického pracovníka o přijetí na základě odvolání a to nejpozději do Poměrnou částí se rozumí uhrazené kurzovné snížené o vyučovací hodiny, které proběhly do dne oznámení této skutečnosti společnosti EDUA Languages, s.r.o.. e) Nesplní-li student žádnou z podmínek a) až d), je účtován storno poplatek v plné výši kurzovného. f) Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu. g) Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován prostřednictvím zákaznického centra (sms, ) společnosti EDUA Languages, s.r.o.. h) V případě zrušení kurzu ze strany EDUA Languages, s.r.o. studentovi vzniká nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. i) V případě vrácení části kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka buď vyplacena v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno), nebo převedena na jeho účet do 15 pracovních dnů. 5. harmonogram školního roku a) V době školních prázdnin, státních svátků, studijního volna a ředitelského volna se neučí. Tato doba není započítána do ceny kurzu. Prázdniny v jazykové škole jsou shodné s prázdninami na středních školách. O přesných termínech prázdnin, svátků a studijního volna budou studenti včas informováni prostřednictvím u či informačními tabulemi umístěných v prostorách školy b) V první školní den probíhá vstupní testování všech studentů mimo úrovní A0. c) Na konci 1. semestru probíhá průběžné testování studentů, odpovídající jejich jazykové úrovni e) V 2. semestru se studenti připravují na mezinárodní jazykovou zkoušku, která odpovídá jejich úrovni. Pokud se skupina studentů domluví, že nechtějí ukončit studium mezinárodní

4 zkouškou, ale pouze závěrečným testováním EDUA Languages, s.r.o., budou mít studenti výuku bez zaměření, tedy s obecnou gramatikou. f) Přesný rozpis školního roku je možné na vyžádání získat na klientském centru Garance složení mezinárodní zkoušky Garance se vztahuje pouze na kurzy pomaturitní angličtiny s dotací 20 vyučovacích hodin týdně s počáteční úrovní alespoň mírně pokročilí (A2.1). Příprava ke zkouškám se řídí následujícím rozdělením: Podmínky garance: 5. zmeškané hodiny Mírně pokročilí (+) příprava na PET Středně pokročilí (+) příprava na FCE Pokročilí(+) příprava na CAE Pro uplatnění nároku na garanci musí student nastoupit ke studiu nejpozději k Studentova roční docházka bude minimálně 90%. Pololetní test pokroku student splní minimálně na 80 % a závěrečný test na 90 %. 1. Studentovi, který u zkoušky neuspěje a splňuje všechny podmínky garance, umožní škola absolvovat na svých pobočkách zdarma přípravný kurz ke Cambridgeským zkouškám dle svého výběru a uhradí za něj poplatek za opravnou zkoušku. 2. Přípravný kurz ke Cambridgeským zkouškám má student možnost absolvovat pouze jednou. Přípravný kurz je nutné zahájit vždy v následujícím semestru, jinak studentovi zaniká nárok na úhradu kurzu a zkoušky ze strany školy. a) Za neúčast studenta na výuce neposkytuje společnost EDUA Languages, s.r.o. žádnou finanční ani jinou kompenzaci. 6. průkaz studenta Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku je každý student povinen prokázat se průkazem studenta při každém vstupu do budovy výuky, a to příslušnému pracovníkovi bez vyzvání. a) Průkaz studenta obdrží každý platící student při zápisu do kurzu. Průkaz je platný pouze s vyplněným jménem a příjmením studenta. b) Student má možnost si za poplatek nechat vystavit mezinárodní průkaz ISIC.

5 c) Bez prokázání se průkazem studenta nebude studentovi umožněn vstup do budovy, kde se koná výuka. Pokud se kurz koná v budově U Půjčovny 2, bude studentovi umožněn vstup do budovy i při předložení občanského průkazu (popř. cestovního pasu). 7. certifikát Každý student pomaturitního studia angličtiny, který absolvuje v pololetí a na konci studia test a jeho docházka bude min. 70% získá po ukončení studia certifikát o absolvování studia. 8. odstoupení od smlouvy a) Společnost EDUA Languages, s.r.o. může z důvodu naplnění kapacity kurzu do okamžiku řádného zaplacení kurzovného od smlouvy odstoupit. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. Přednost mají dříve platící studenti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve. b) Společnost EDUA Languages, s.r.o. si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů společnosti EDUA Languages, s.r.o. nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu. c) Postup při reklamaci kurzu (stížnosti na kurz) je popsán v reklamačním řádu. 9. status studenta a docházka a) Status studenta a s ním spojené sociální výhody získá student pouze v případě, že: 10. změny podmínek nastupuje na pomaturitní studium v celkové dotaci 20 hodin / týden úspěšně složil první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v roce 2014 odevzdá do společnosti EDUA Languages, s.r.o. kopii maturitního vysvědčení nebo absolutoria a kopii kartičky zdravotní pojišťovny v následujícím roce nedojde ke změně příslušné vyhlášky MŠMT, která by studentům pomaturitního studia status studenta odebrala. V takovém případě má však přihlášený student, který splňuje podmínky uvedené v bodech a) až c), nárok na vrácení plné části kurzovného. Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran. 11. ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení a) Ochrana osobních údajů studenta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6 b) Student tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností EDUA Languages, s.r.o.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako osobní údaje ). c) Student souhlasí se zpracováním osobních údajů společností EDUA Languages, s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků společností EDUA Languages, s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. d) Osobní údaje studenta mohou být předávány třetím osobám, zejména osobám, které tvoří se společností EDUA Languages, s.r.o. koncern. Zpracováním osobních údajů může společnost EDUA Languages, s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. e) Student bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost EDUA Languages, s.r.o. o změně ve svých osobních údajích. f) Student potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Student prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti EDUA Languages, s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti EDUA Languages, s.r.o. g) V případě, že by se student domníval, že společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života studenta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: I. požádat společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení, II. požadovat, aby společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost studenta podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel žádosti, má student právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění studenta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. h) Požádá-li student o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost EDUA Languages, s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost EDUA Languages, s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. i) Student souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti EDUA Languages, s.r.o. související se službami nebo podnikem společnosti EDUA Languages, s.r.o. na elektronickou adresu studenta a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob, zejména osob, které tvoří se společností EDUA Languages, s.r.o. koncern, na elektronickou adresu studenta. Tyto obchodní podmínky jsou platné od

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Docházkové kurzy pro veřejnost, Týdenní intenzivní kurzy, Dětské tábory, Studijní pobyty,

Docházkové kurzy pro veřejnost, Týdenní intenzivní kurzy, Dětské tábory, Studijní pobyty, Všeobecné obchodní podmínky spol. ABECEDA s.r.o. Docházkové kurzy pro veřejnost, Týdenní intenzivní kurzy, Dětské tábory, Studijní pobyty, Akreditované kurzy, Firemní kurzy, Individuální kurzy. Jazykovou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro poskytování služeb korporace Fall & GetUp s.r.o., IČ: 027 51 607, se sídlem Rumunská 18/22, 120 00 Praha zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnostivezeko s.r.o. se sídlem Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26273349 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. se sídlem Roudnická 447, Praha 8, 182 00 identifikační číslo 62911058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy STV Dřevostavby s.r.o. se sídlem Horolezecká 861/2, 102 00 Praha 10, Hostivař IČ: 28917189 DIČ: CZ28917189 zapsané v Živnostenském rejstříku. ŽL vydán MÚ Jeseník Č. j. MJ/ 40131/2011/ŽÚ/He

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodu Minority Records Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.minorityrecords.com 1. Úvodní

Více