NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT?"

Transkript

1 PRODUKTOVÝ KATALOG 2013

2 NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT? Když tuto otázku uslyšíte od èíšníka v dobré restauraci, kde víte, že svou práci bere opravdu vážnì a že mu na Vaší spokojenosti záleží, mohou se Vám zaèít sbíhat sliny. Víte totiž, že Vám nebude nabízet to nejdražší z jídelního lístku nebo to, co zbylo v kuchyni, ale pomùže Vám vybrat si to, co Vám bude opravdu chutnat. Poradí s kombinací chutí i výbìrem vína. Stejnì tak i my bychom Vám rádi nabídli naše výrobky nejen jako vybrané delikatesy èi oblíbená klasická jídla z jídelního lístku, ale také bychom rádi pøedali veškeré potøebné informace, rady a tipy tak, aby Váš výbìr pøesnì odpovídal Vašim pøedstavám. Již poèet stran tohoto katalogu pøedznamenává, že je z èeho vybírat. Budeme rádi, když se obrátíte na naše prodejce, obchodní zástupce nebo další kvalifikované a kompetentní pracovníky, kteøí jsou pøipraveni Vám s výbìrem pomoci. K Vašemu zamyšlení, inspiraci èi usnadnìní rozhodování o Vašich nových oknech Vám zde pøinášíme nìkolik námìtù. Další najdete na našich webových stránkách a u našich obchodních zástupcù. Vìnujte jim prosím pozornost už proto, že pokud zvolíte naše okna, vyrobená s dùrazem na kvalitu a životnost, jedná se o volbu na desetiletí. KVALITA - JAK JI POZNAT? Nechceme Vás dostat do situace, kdy budete muset kvalitu posuzovat, poznávat, porovnávat. Naše výrobky mají to, co nazýváme pravou kvalitou, zabudováno v sobì. Je to nedílná souèást všech našich výrobkù. Slovo kvalita je dnes jedno z nejpoužívanìjších slov vùbec a staèí jen letmo prohlédnout plnou schránku letákù pøed tím, než je vyhodíte do sbìru, abyste se pøesvìdèili. Všichni dnes nabízejí kvalitní a nejkvalitnìjší okna. Proto jsme se rozhodli, že pøed Vámi odhalíme naši cestu, naše zásady a naše postoje, které nás, jak vìøíme, opravòují mluvit o kvalitì našich výrobkù. Není žádným tajemstvím, že znaèná èást oken na trhu je vyrábìna z vìtší nebo menší èásti v zahranièí, že je èasto kvalita podøizována cenì. U nás vìøíme vlastním rukám, vlastním lidem. Znaèka RI OKNA, to jsou výrobky vyrobené výhradnì a kompletnì v Èeské republice (v Bzenci) rukama kvalifikovaných apeèlivých pracovníkù. Máte-li zájem, mùžete se na vlastní oèi pøesvìdèit. Výroba je velmi pøesnì a zodpovìdnì organizována, vstupní a mezioperaèní kontroly pøípadnou vadu materiálu èi provedení odhalí a nepustí dál. Do závodu se dostanou jen vybrané a kontrolované komponenty od peèlivì zvolených a prùbìžnì kontrolovaných dodavatelù. Všechny tyto zásady ve spojení s moderními technologiemi a pøísnou výrobní kázní spoleènì zajišśují dosažení našeho cíle: dodat Vám takové okno èi dveøe, které budete pro jeho bezproblémovost, dlouhou životnost a pøíjemné užívání mít rádi. Snad si mùžeme dovolit nazvat to pravou kvalitou našich výrobkù. TEPLO A ÚSPORY ENERGIÍ Watty, Kelviny, koeficienty prostupu tepla a mnohé další odborné termíny byly ještì do nedávna výhradním majetkem vìdcù, odborníkù, akademikù. Je až pøekvapivé, jak za krátkou dobu vstoupily do našeho života, jakého významu nabyly, jak dùležité jsou dnes takøka pro každého. Na druhou stranu je potøebné nezavírat oèi pøed složitostí stavební fyziky, nepøebírat jen zjednodušující hru èísel, nenechat se vtáhnout do soutìže o nejnižší U. Písmeno U w je oznaèením souèinitele prostupu tepla, hodnoty, kterou se charakterizuje odpor, kterým okno brání v únicích tepla. Sebelepší U neznamená automaticky Úsporu. Na první pohled je vše jasné: koupím si okno s nejlepším U a mám zajištìno, že budu výraznì šetøit teplo, energie, pøírodu i vlastní penìženku. Bohužel to není tak jednoduché. Vždy záleží na celém obvodovém plášti (tedy stìnách, stropech, izolacích støech,...) a na provedení domu èi bytu. A extrémní význam, pøedevším u vysoce izolujících oken, má zpùsob a kvalita osazení oken do stavby. Proto je potøebné zohlednit více kritérií a parametrù, než jen koeficient prostupu tepla. Je to podobné, jako byste potøebovali auto pro Vaši rodinu a dva psy a jen na základì maximální rychlosti zvolili tøeba Porsche. Stejnì tak je potøebné u výbìru oken a dveøí postupovat uvážlivì a brát v úvahu vlastnosti stìny, hloubku osazení, celkové tepelné ztráty i velikost oken Je to složité, ale mohou Vám pomoci odborníci, projektanti nebo naši zástupci. NEBOJTE SE VÌTRAT Snaha o úsporu energií vede velké množství lidí k tomu, že málo vìtrají. Mnozí ještì pamatují doby, kdyokna ménì tìsnila, kdy byli zvyklí otevírat je jen málokdy. Jenže ztráta tepla vyvìtráním je mnohem menší, než by se mohlo zdát. Pokud budeme vìtrat správnì, tedy otevøením oken dokoøán, skuteènì nám unikne ohøátý teplý vzduch. Nemusíme toho ale moc litovat. Tento vzduch obsahuje vodní páru nejen z myèky, sušièky, rychlovarné konvice, praèky a vany, ale i tu, kterou jsme sami vydýchali. Pokud ji nevypustíme ven, zkondenzuje nám na oknech Navíc se vìtráním zbavujeme mnoha mikroorganismù a škodlivých látek, 1

3 jejichž koncentrace se dlouhými prodlevami mezi vìtráním zvyšuje. A teï to nejdùležitìjší - s vydýchaným vzduchem vypustíme ven také pøebyteèný oxid uhlièitý a vyrovnáme obsah kyslíku - budeme se cítit lépe, ménì unaveni. Ohøev vzduchu nestojí mnoho - jak sami víte, k ohøátí vzduchu staèí svíèka, ale k ohøátí stìn, podlah, nábytku a podobnì jsou nìkdy i kamna málo výkonná. Proto není dobré spoléhat na vìtrání mikroventilací nebo otevøením okna ve ventilaèní poloze. Ztráty tepla pøi trvalém vypouštìní teplého vzduchu vzrùstají, ochlazuje se okolí okna, dochází k výraznému vysušování vzduchu v místnosti. Pøi výbìru oken a pøedevším volbì otevírání tedy dbejte na to, abyste mìli ke klice okna pohodlný pøístup a mohli okna otevírat dokoøán. EXTRÉMY JEN DO EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK Podíváme-li se na souèasné trendy v Èeské republice zvenèí, zaznamenáme obrovskou snahu o dosažení co nejvyšších parametrù u oken, která jsou osazena v bìžných podmínkách. Napøíklad tøi skla v okenním køídle najdete èastìji v polabské nížinì než v italských Alpách. Speciální úpravy a extrémní vzduchotìsnost najdete spíše v horami chránìném Èesku než v trvale vìtrem ovívaném Irsku (tam naopak najdete èasto jen jedno sklo a kovovou klièku na zavírání køídla). Aniž bychom chtìli snižovat záslužnost hledání cest úspory energií, je potøebné podívat se na svou volbu v kontextu stavby a klimatických podmínek. Není pøíliš rozumné osadit okno s extrémními tepelnì izolaèními vlastnostmi do bìžné stìny. A pokud stejnì dùslednì nepøistoupíme k montáži tohoto okna, výraznì si mùžeme zkomplikovat život. Jakýkoli prudký pøechod, nehomogenita ve vlastnostech, výrazný rozdíl v parametrech jedné stìny - to vše mùže naopak vyvolat nový problém. Proto doporuèujeme: stanovujte své požadavky na okno èi dveøe ve vazbì na ostatní požadavky na celou stavbu a s pøihlédnutím k tomu, jaké klima panuje ve vaší lokalitì. Tepelný odpor, osazení okna, vlastnosti stìny, zpùsoby vytápìní a metody dosažení èistého a zdravého vzduchu uvnitø, to vše by mìlo být v rovnováze. Jakékoli extrémní požadavky na jednu vlastnost výraznì zamíchají vším a výsledkem mùže být Vaše zklamání. ABY SE OKNA NEROSILA Rosení oken je jev diskutovaný, problematický a nepøíjemný. Vždyś kdo by chtìl stále utírat vodu ze skel a parapetù, mít ztížený pohled ven a ještì se obávat plísní kvùli zkondenzované vodì v ostì ní okna? Ale jako v dobré detektivce není vždy vrahem zahradník, tak i v pøípadì rosení oken nemusí být vinna jen okna. A zkušenosti ukazují, že samotné okno je pachatelem spíše výjimeèným. Sklo okna bude s velkou pravdìpodobností vždy nejchladnìjším místem v místnosti. Rosení se dá zabránit v principu jednoduše: zvýšením teploty na povrchu nad teplotu rosného bodu. Proto se vždy umísśovaly radiátory pod okno, aby stoupající teplý vzduch ohøál také povrch okna a aby se umožnilo správné proudìní tepla v místnosti. Dalším aspektem, který pøispíval k zamezení rosení, byl pohyb vzduchu, a to i pøi zavøených oknech. Vznikající vlhkost byla odvádìna prùbìžnì a nekondenzovala tolik na vnitøním povrchu skla (mnozí si ale dobøe pamatují rosení mezi skly u zdvojených oken). Dnes nechceme okna, která nám nekontrolovanì vypouštìjí teplo ven, nechceme radiátory pod oknem a dáváme pøednost podlahovému vytápìní èi jiným zpùsobùm vytápìní. A tak staèí hùøe provedené osazení, málo zaizolované pøeklady nad oknem nebo špatnì izolující parapet a dochází k ochlazení skel, pøípadnì i rámù oken. A pokud k tomu všemu ještì i ménì vìtráme, máme jistotu, že se okna rosit budou. Zabránit rosení lze, ale vyhnìte se jednoduchému øešení, kterým je výbìr tìch nejtìsnìjších oken s nejvìtším odporem proti prostupu tepla. Je potøebné dbát na všechny stavební zásady, respektovat tepelnì technické vlastnosti stìny, nepodcenit vzduchotìsnost a izolaèní vlastnosti osazení oken a - vìtrat! JAK SE RODÍ ZE SNU SKUTEÈNOST? Stavba domu, zvelebení bytu, rekonstrukce Na zaèátku jsou vždy obrysy, nápady, pár neurèitých náèrtkù - a na konci rozhodování o poètu polic v lednici èi provedení vypínaèù a zásuvek. Stejnì tak každý ví, že bude mít nìjaká okna. Od urèité chvíle také tøeba ví, kolik by ta okna mìla stát. Ale až na úplném konci (nìkdy i dost pozdì) vyvstane otázka, co by okna mìla umìt. Banalita? Nikoli. Dnešní okna díky široké nabídce pøíslušenství mohou nabídnout víc, než jen utìsnìnou díru ve stìnì, kterou je vidìt ven a nepropouští zbyteènì ven teplo. Staèí zalistovat v našem katalogu a zjistíte, covšechno mùžete od svých oken chtít. Aś už je to nìco úplnì samozøejmého (prostì se vám mouchy létající kolem lustru nelíbí), nìco pro pohodlí (zvýšený útlum hluku), nebo tøeba nìco pro bezpeèí (úprava zvyšující odolnost proti násilnému vniknutí). Jsou však také možnosti a schopnosti oken, které je potøebné promyslet a naplánovat døív než pøi objednávce oken. Proto je dobré vèas se zasnít, zapøemýšlet a rozhodnout se tøeba pro pøedokenní žaluzie už pøi projektování a plánování. Stejnì tak je dobré mít pøedstavu o vnitøních a venkovních parapetech, úpravách skel èi dìlení oken na køídla. Ve spolupráci s projektantem by také mìly být už pøedem stanoveny požadavky na fyzikální vlastnosti oken, zejména ve spojitosti se zateplováním staveb. 2

4 OKNO NENÍ JEN MÍSTO, KDE NENÍ ZEÏ O tom, že okno je okem domu, již bylo v èasopisech napsáno hodnì. Každý architekt ví, že okna èlení fasádu a svou velikostí a èlenìním mohou výraznì ovlivnit vyznìní budovy. Všimli jste si tøeba, že okna na zámcích jsou v každém patøe jinak velká, že dole jsou nižší a ve vyšších poschodích vyšší? I tím dávní stavitelé dosahovali kýženého vzhledu a vyznìní stavby. I my máme tuto možnost, ovšem v porovnání se staviteli zámkù mnohem širší. Jak v katalogu naleznete, máte na výbìr skuteènì širokou paletu barev, odstínù a tvarù profilù rámù a køídel, existují také rùzné úpravy skel. Mùžete mít barevnì a tvarovì sladìna okna a vnìjší èi balkonové dveøe. Existují vùbec nìjaká omezení ve Vašem výbìru? Asi je zøejmé, že fyziku a pøírodní zákony obejít nelze. Proto existují omezení velikosti otvíravých køídel, podle typu zasklení existuje omezení maximálních hmotností pùsobících na kování a podobnì. Obecnì jsou však tato omezení tak marginální, že na nì pøi svém výbìru pravdìpodobnì ani nenarazíte. Zato srážka s pøedpisem lidským je mnohem pravdìpodobnìjší. Ve vìtšinì mìst u nás je vzhled budovy pod dohledem bdìlých úøedníkù a je možné, že pro výmìnu oken bude potøebné respektovat požadavky magistrátu, mìstského úøadu èi památkáøù. JDEME DO TOHO S VÁMI Pokud držíte v ruce tento katalog, ètete tento text, je zøejmé, že Vám na vašich nových oknech èí dveøích záleží. Že chcete uèinit rozhodnutí, které nebude spoèívat jen v tom, jak uzavøít díru ve stìnì, ale že bude mnohem uvážlivìjší. Že Vám záleží na úsporách energií, že chcete pro sebe doma i pro ostatní tam venku vytvoøit nìco krásného, že chcete s ohledem na pøírodu i na budoucí generace vtisknout Vašemu domu èi bytu charakter, vyznìní, odraz svých myšlenek. Když dovolíte, rádi do toho pùjdeme s Vámi. Až nás a naše výrobky dobøe poznáte, uvidíte, že máme hodnì spoleèného. I nám záleží na lidech, naší zemi, pøírodì a na férových vztazích - stejnì jako Vám. Rádi otevøeme Vašim myšlenkám naše okna a dveøe dokoøán. 3

5 4 Vstup do administrativní budovy spoleènosti RI OKNA a.s.

6 NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ 1-3 TRADICE ŠPPIÈKOVÉ VÝROBY A MONTÁŽE / NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁSADY 6 NEJMODERNÌJŠÍ TECHNOLOGIE 7 EXPEDICE A PRODEJ NAŠICH PRODUKTÙ 8-9 PLASTOVÉ SYSTÉMY OKENNÍ PROFILY PROFILINK PRIMA STANDARD / ELEGANT 12 PROFILINK PRIMA STANDARD / ELEGANT CLEAR 13 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD / ELEGANT 14 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD 7 / ELEGANT 7 15 SALAMANDER 3D LUXUS 16 SALAMANDER bluevolution STANDARD / ELEGANT 17 SPECIÁLNÍ RÁM 85 mm SALAMANDER STREAMLINE REVITAL 18 RI OKNA V SYSTÉMU REVITALIZACE 19 RENOVAÈNÍ RÁMY PROFILINK 35 mm, 60 mm 20 RENOVAÈNÍ RÁMY SALAMANDER 35 mm, 60 mm 21 BALKÓNOVÉ DVEØE PROFILINK PRIMA OTVÍRAVÉ DOVNITØ / VEN 22 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD OTVÍRAVÉ DOVNITØ / VEN 23 SALAMANDER STREAMLINE ELEGANT OTVÍRAVÉ DOVNITØ 24 SALAMANDER 3D LUXUS OTVÍRAVÉ DOVNITØ 25 SALAMANDER bluevolution STANDARD OTVÍRAVÉ DOVNITØ 26 ZDVIŽNÌ POSUVNÉ DVEØE SALAMANDER HST 27 RI OKNA V HARMONII BAREV PØÍSLUŠENSTVÍ K PLASTOVÝM OKNÙM A DVEØÍM UKÁZKY REALIZACÍ PLASTOVÝCH SYSTÉMÙ HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA A DVEØE PONZIO PT PONZIO PT PRO OKNA PONZIO PE PONZIO PE PONZIO PE PONZIO PE 68 HI SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ 45 PONZIO PE PONZIO PE 78 HI SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ 47 PRO DVEØE PONZIO PE PONZIO PE PROTIPOŽÁRNÍ PONZIO NT 78 EI 50 POSUVNÉ DVEØE PONZIO SLIDING SL FASÁDNÍ PONZIO PF PONZIO PF 152 ESG 54 PONZIO PF 152 HI SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ 55 PONZIO PF 152 EI PROTIPOŽÁRNÍ 56 PONZIO PF 152 WG PRO KONSTRUKCE ZIMNÍCH ZAHRAD 57 RÁMOVÉ A BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ BALKÓNÙ A LODŽIÍ 58 BARVY A DEKORY HLINÍKOVÝCH SYSTÉMÙ PØÍSLUŠENSTVÍ K HLINÍKOVÝM OKNÙM A DVEØÍM IZOLAÈNÍ ZASKLENÍ 66 DOPLÒKY 67 UKÁZKY REALIZACÍ HLINÍKOVÝCH SYSTÉMÙ POZNÁMKY 72 5

7 TRADICE ŠPIÈKOVÉ VÝROBY A MONTÁŽE Jsme jedna z nejvìtších spoleèností na èeském trhu stavebních otvorových výplní. Naše spoleènost RI OKNA a.s. byla založena jižv roce Od poèátku se zamìøujeme výluènì na výrobu a montáž prvotøídních plastových prvkù - oken, dveøí a jejich pøíslušenství. roce V 2006 jsme svou pùsobnost rozšíøili o výrobu a montáž hliníkových prvkù z profilù PONZIO : oken, dveøí, interiérových stìn a prosklených hliníkových konstrukcí (fasád). Devatenáct let zkušeností svýrobou a montáží pøedstavuje naši hlavní konkurenèní výhodu, a tonejen na èeském trhu. Od jara 2008, kdy jsme zprovoznili jeden z nejvìtších a nejmodernìjších výrobních areálù svého druhu vevropì, se naše spoleènost dostala na samou špièku souèasných technologických možností. Vyrábíme na nejpokrokovìjších obrábìcích centrech nìmecké spoleènosti ELUMATEC z nìmeckých znaèkových profilù SALAMANDER nebo profilù znaèky PROFILINK,což našim výrobkùm zajišśuje tunejlepší kvalitu a pøesnost. Veškeré souèásti našich oken a dveøí jsou ryzími originály, aśuž jde o izolaèní dvojskla èi trojskla, kování nebo pøíslušenství. Jako jedni z prvních výrobcù na trhu jsme vybudovali systém øízení, kterýzajišśuje stabilní kvalitu naší produkce (systém managementu kvality ISO 9001 ), zodpovìdnost k životnímu prostøedí (systém environmentálního managementu ISO ), minimalizaci rizik poškození zdraví pracovníkù (systém managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøipráci OHSAS ) a to pøi trvalé snaze o zvyšování energetické úèinnosti našich aktivit (systém managementu hospodaøení energií s ISO ). Technologické a kvalitativní prvenství však kúspìchu na trhu samo o sobì nestaèí. Klíèem k dobré povìsti našich výrobkù je proto pøedevším poctivá a dobøe odvedená práce pøi montáži a otevøené poskytování všech dùležitých informací pro naše zákazníky. V roce 2012 byl naší spoleènosti Asociací èeských výrobcù otvorových výplní udìlen certifikát ZAØUÈENÌ ÈESKÁ OKNA, který je potvrzením pùvodu našich produktù - všechny technologické operace od spojení prvkù rámù a køídel až do koneèné finalizace jsou provedeny v Èeské republice. NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁSADY Každý výrobek opouštìjící naše výrobní závody je dokonalefunkèní, nìkolikrát prùbìžnì kontrolován a bezvadnì pøipraven pro zabudování do stavby a splnìní svého úèelu. 19 let zkušeností nás opravòuje k tvrzení, že jsme zvládli výrobní proces. Všechno je relativní, a stejnì tak relativní je naše zvládnutí opravdu všech výrobních procesù, aproto na jejich zdokonalování budeme pracovat stále! Nauèili jsme se naslouchat potøebám našich klientù a pochopili jsme, žekaždý je dùležitý. Poskytujeme maximálnì otevøené informace o našich možnostech a o parametrech našich výrobkù. Vyrobíme-li jen dobrý, nikolivšak dokonale funkèní výrobek, pøiznáme toa nabídneme náhradní øešení. Jako první výrobce na trhu jsme nahlas øekli to, co jinak každý výrobce vìdìl, ale opravdu øíct se to bál: vchodové dveøe zplastových profilù nelze vyrobit na stejné úrovni jako okna. Proto naše spoleènost nabízí tyto produkty v hliníkovém provedení. Dnes už je tato informace všemi výrobci bìžnì pøiznávána. S klientem spolupracujeme na architektonickém øešení a zohledòujeme individuální charakter nemovitosti, když i se tøeba jedná jen o malý byt. Oknajsou nejdùležitìjším prvkem každé stavby - chaty, domku, vily, bytového domu. Ne každý klient si to uvìdomuje, proto mu tuto skuteènost zdùrazníme a o této zásadì ho pøesvìdèíme. Areál RI OKNA a.s. v Bzenci. 6

8 NEJMODERNÌJŠÍ TECHNOLOGIE V souèasnosti má náš závod k dispozici cca m 2 výrobních ploch. Na této ploše probíhá kompletní tok výroby od vstupu materiálu, pøípravy profilù pøes plnoautomatické linky po aždokonèovací proces výrobku a jeho expedici. Dnes jsou v provozu celkem tøi linky, které zajišśují výrobu oken ve standardním provedení, a jedna linka, která zabezpeèuje výrobu atypických prvkù vèetnì dveøí. Veškeré strojní vybavení tìchto linek bylo dodáno nìmeckou spoleèností ELUMATEC, vèetnì strojù znaèek STÜRTZ a FEDERHENN. Všechny dílèí operace na sebe èasovì navazují. Vše je centrálnì øízeno poèítaèovým vybavením (nejmodernìjší software KLAES ) pod dohledem speciálnì proškolených pracovníkù. Kvalitavýrobku je hlavní prioritou naší spoleènosti a tato potøeba je naplòována všemi zamìstnanci. K dispozici máme dokonalou technologii a systém øízení výroby. Souèasná výroba probíhá v souladu se všemi požadavky pøíslušných norem. Parametry našich výrobkù jsou pravidelnì ovìøovány notifikovánou zkušební laboratoøí (tzv. poèáteèní zkouška typu), èímž je prokazována shoda tìchto parametrù s požadavky evropských norem. Systém øízení výroby zajišśuje, že naše výrobky plní funkèní vlastnosti stanovené evropskými normami a že je potvrzen certifikátem systému managementu kvality ISO Na základì provádìných zkoušek a zavedenéhosystému managementu kvality jsou naše výrobky oznaèovány evropskou znaèkou shody CE () a jsou vybaveny evropským prohlášením o shodì (ES PROHLÁŠENÍ O SHODÌ ). Využití nejmodernìjší techniky dovolí zdùraznit všechny pøednosti našich oken a dveøí: prvotøídní kvalitu spojù, mechanickou pevnost a možnost vyrábìt podle pøedstav zákazníkù. Spektrum výroby naší spoleènosti se øídí pøáním zákazníka. Mùžeme vyrobit samotné vchodové dveøe èi stovky oken pro velký panelový dùm, nebo dokonce prvky pro opravu klasicistní vily i památkovì chránìného objektu. To vše v kvalitì naší spoleènosti vlastní. Naši technici jsou pøipraveni reagovat na netypická architektonická øešení, aniž by pøitom prodlužovali dodací lhùty neboslevovali zvysoce nastavené laśky kvality služeb poskytovaných naší spoleèností. Výrobní hala RI OKNA a.s. Výrobní hala RI OKNA a.s. Výrobní hala RI OKNA a.s. 7

9 Oslo Helsinki Stockholm Talin Riga Moskva Dublin Kodaò Vilnius Minsk Londýn Brusel Amsterdam Berlín Varšava Paøíž Lucemburk Praha Kyjev USA Bern Vaduz Vídeò Bratislava Budapešś Kišinìv Ljubljana Záhøeb Andora Monako San Marino Sarajevo Bìlehrad Bukurešś Sofie Øím Vatikán Skopje Tirana Atény Valletta Teplice Dìèín Varnsdorf Ústí n. Labem Liberec Láznì Bìlohrad Polepy Mnich. Hradištì Bílina Bakov n. Jizerou Domousnice Èervený Kostelec Aš Cheb Svatava Karlovy Vary Benátky n. Jizerou Èeská Skalice Praha Mìstec Králové Hradec Králové Pardubice Peèky Heø. Mìstec Jeseník Beroun Chodová Planá Kolín Kutná Hora Šumperk Rýmaøov Tachov Èáslav Rokycany Opava Záluží Ostrava Plzeò Vlašim Konice Pravonín Jevíèko Nový Jièín Horšovský Týn Havlíèkùv Brod Olomouc Frýdek-Místek Domažlice Prostìjov Otaslavice Tábor Žïár nad Sázavou Blansko Písek Jind. Hradec Kysucké N. Mesto Svidník Sušice Brno Oslavany Zlín Slavièín Sobìslav Kromìøíž Žilina Stropkov Daèice Otrokovice Martin Poprad Sabinov Uh. Brod Bzenec Èeské Budìjovice Uh. Hradištì Ružomberok Prešov Humenné Trenèín Spišská N. Ves Košice Vranov n. Ť. Myjava Prievidza Bánská Bystrica Košické O¾šany Brezová p. Bradlom Topo¾èany Rožòava Piešśany Zvolen Trebišov Malacky HlohovecŽiar n. Hron. Poltár Trnava Senec Luèenec Bernolákovo Nitra Bratislava Vráble 8

10 EXPEDICE A PRODEJ NAŠICH PRODUKTÙ Expedice a pøeprava našich výrobkù na místo urèení je svou kvalitou neodmyslitelnou souèástí naší strategie. Každý výrobek je nutno dodat zákazníkovi v tom nejlepším stavu, tudíž a je jeho ochrana na prvním místì bez ohledu na dopravní vzdálenost èi množství. Veškeré produkty spoleènosti RI OKNA a.s. jsou pøed expedicí automaticky opatøeny ochrannou fólií, kterázabraòuje jejich zneèištìní nebo poškození. Pøíslušná okna èi dveøe jsou následnì rozdìlena dle èísel jednotlivých zakázek ana stojanech pøipravena k vyexpedování. Pøepravu zajišśujeme vlastním vozovým parkem, který momentálnì obsahuje šest kamionù (zajišśujících rozvoz pøedevším v rámci našich poboèek a zastoupení v ÈR, na Slovensku a v dalších zemích) a dvacet tøi montážních vozidel spoleènosti, které naše produkty rozvážejí již pøímo zákazníkovi. k Distribuce veškerých produktù je v nepøetržitém vývoji a naším dlouhodobým cílem je její neustálé zdokonalování nejen v rámci Èeské republiky, ale také v zahranièí. K 1. dubnu 2012 mìla spoleènost RI OKNA a.s. celkem 68 obchodních zastoupení a autorizovaných prodejcù na území ÈR, dalších 32 prodejcù pak na území Slovenské republiky. Všichni prodejci našich oken a dveøí jsou speciálnì školeni a následnì certifikováni. V rámci exportu do dalších zemí mimo SR jsme naše produkty v minulosti vyvezli èi dodnes vyvážíme i do dalších evropských zemí (Rakousko, Nìmecko, Itálie, Švédsko, Norsko, Francie, Belgie, Maïarsko, Švýcarsko a Ukrajina), nìkolik otvorových výplní jsme dodali také do USA. Sídlo spoleènosti RI OKNA a.s. / Výroba plastových systémù. Areál RI OKNA a.s. / Divize hliníkových systémù. Kamiony a administrativní budova spoleènosti RI OKNA a.s. 9

11 Administrativní budova spoleènosti RI OKNA a.s. Zimní zahrada v administrativní budovì spoleènosti RI OKNA a.s. 10

12 PLASTOVÁ OKNA A DVEØE 11

13 OKENNÍ PROFIL PROFILINK PRIMA STANDARD / PRIMA ELEGANT Vnitøní èásti komor rámu, resp. rámu i køídla, jsou taženy z koextrudovaného materiálu, což vede èásteènì k vylepšení vlastností tohoto produktu a zároveò velmi pøíznivì ovlivòuje koneènou cenu. Reagujeme na trend významných výrobcù profilù sdružených v organizaci REWINDO a zároveò dbáme na životní prostøedí. PRIMA STANDARD PRIMA ELEGANT Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 70 mm 70 mm 66 mm 77 mm 115 mm Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 70 mm 80 mm 66 mm 77 mm 115 mm A 5 IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO Standardnì s teplým plastovým rámeèkem U g = 1,2-0,7 W/m 2 K. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI èi MACO Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body. UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu. PROFIL TØÍDY A DLE ÈSN EN Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. ŠESTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti. U f = 1,20 W/m 2 K U g = 1,20 > U w = 1,30 U g = 0,70 > U w = 0,89 KOEXTRUDOVANÝ MATERIÁL Technologie vychází vstøíc konzervativnìjšímu pøístupu k používání recyklovaných plastù. Jak je známo, na mechanické vlastnosti má vìtší vliv vnìjší materiál, nikoli støedová výplò (ocelové nosné profily také bývají duté). Stejnì tak vlivy vnìjšího prostøedí se projevují pouze na tenké povrchové vrstvì. Proto pro její výrobu je používáno nové PVC. Koextruze je technologicky vyspìlý a nároèný proces, který se již døíve využíval probarvení povrchù PVC oken, setkat jste se s ním mohli také napøíklad u vanových lišt, které mají mìkèené okraje. Do budoucna je možné, že tìsnìní na okenním profilu budou touto technologií vytlaèována souèasnì s výrobou profilu. Další velkou výhodou a pøínosem pro ekologii je, že rùzná chemická aditiva, která jsou dnes pøidávána do PVC v celém objemu, budou pøidávána pouze do vrstev, kde mají smysl (napøíklad UV stabilizátor jen na povrch profilu). Výsledky testù vlaboratoøi i zpraktického používání ukazují, že používání recyklovaného materiálu nejen že nezhoršuje vlastnosti okenních profilù, ale navíc svou technologií výroby umožòují pøesnìjší úpravu vlastností profilu podle skuteèných potøeb a podmínek použití. Životnost takto vyrábìných oken je nezmìnìna, naopak, mohou se projevit výhody modifikace jednotlivých vrstev materiálu. Recyklovány jsou výhradnì PVC profily z vlastní produkce spoleènosti PROFILINK. Odstín materiálu se mùže ve skuteènosti lišit dle pomìru bílých a hnìdých profilù v recyklátu (jedná se pouze o ilustraèní obrázky). 12

14 OKENNÍ PROFIL PROFILINK PRIMA STANDARD CLEAR / PRIMA ELEGANT CLEAR Mírnì zaoblené hrany profilu STANDARD CLEAR èi elegantní zaoblení profilu ELEGANT CLEAR v kombinaci s ideálními tepelnì-izolaèními vlastnostmi danými dùmyslným uspoøádáním jednotlivých komor dìlají z tìchto profilù znaèky PROFILINK ideální volbu pro všechny, kdo požadují kvalitu za pøíznivou cenu. PRIMA STANDARD CLEAR PRIMA ELEGANT CLEAR Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 70 mm 70 mm 66 mm 77 mm 115 mm Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 70 mm 80 mm 66 mm 77 mm 115 mm IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO Standardnì s teplým plastovým rámeèkem U g = 1,2-0,7 W/m 2 K. ŠESTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI èi MACO Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body. 5 MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti. UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu. A PROFIL TØÍDY A DLE ÈSN EN Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. U f = 1,20 W/m 2 K U g = 1,20 > U w = 1,30 U g = 0,70 > U w = 0,89 13

15 OKENNÍ PROFIL SALAMANDER STREAMLINE STANDARD / STREAMLINE ELEGANT Profily SALAMANDER STREAMLINE Vás uspokojí svou kvalitou, stabilitou, tepelnì a zvukovì-izolaèními vlastnostmi a zároveò také rozumnou cenou. Øada STANDARD se vyznaèuje mírnì zaoblenými hranami, øada ELEGANT pak oblým køídlem, které plní zároveò funkci okapnièky. STREAMLINE STANDARD STREAMLINE ELEGANT Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 76 mm 76 mm 68 mm 80 mm 120 mm Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 76 mm 82 mm 68 mm 80 mm 120 mm IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO Standardnì s teplým plastovým rámeèkem U g = 1,2-0,5 W/m 2 K. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla. PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním, které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti. A CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI èi MACO Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body. UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu. PROFIL TØÍDY A DLE ÈSN EN Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. 5 MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti. SVT KÓDY Produkt je podporován v programu Zelená úsporám. Splòuje legislativní požadavky a technické parametry zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos. U f = 1,19 W/m 2 K U g = 1,20 > U w = 1,30 U g = 0,50 > U w = 0,84 14

16 OKENNÍ PROFIL SALAMANDER STREAMLINE STANDARD 7 / STREAMLINE ELEGANT 7 Sedmikomorové profily øady SALAMANDER STREAMLINE jsou kombinací perfektní stability a vysoké kvality s vynikajícími tepelnì a zvukovì-izolaèními vlastnostmi. Øada STANDARD 7 sevyznaèuje mírnì zaoblenými hranami, øada ELEGANT 7 pak oblým køídlem, které plní zároveò funkci okapnièky. STREAMLINE STANDARD 7 STREAMLINE ELEGANT 7 Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 76 mm 76 mm 68 mm 80 mm 120 mm Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 76 mm 82 mm 68 mm 80 mm 120 mm IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO Standardnì s teplým plastovým rámeèkem U g = 1,2-0,5 W/m 2 K. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla. PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním, které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti. A CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI èi MACO Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body. UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu. PROFIL TØÍDY A DLE ÈSN EN Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. 7 MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE Sedmikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovìizolaèní vlastnosti. SVT KÓDY Produkt je podporován v programu Zelená úsporám. Splòuje legislativní požadavky a technické parametry zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos. U f = 1,17 W/m 2 K U g = 1,20 > U w = 1,30 U g = 0,50 > U w = 0,75 15

17 OKENNÍ PROFIL SALAMANDER 3D LUXUS Profil SALAMANDER 3D LUXUS je vysoce kvalitní stabilní profil se støedovým tìsnìním. Vyznaèuje se velmi ladným oblým provedením rámu i køídla. Výrobky z tohoto profilu jsou ideálním øešením pro všechny, kdo dbají nejen na vynikající zvukovì a tepelnì-izolaèní vlastnosti, ale také na vysokou estetickou hodnotu. 3D LUXUS Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 76 mm 76 mm 81 mm 80 mm 120 mm IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO Standardnì s teplým plastovým rámeèkem U g = 1,2-0,5 W/m 2 K. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla. STØEDOVÉ TÌSNÌNÍ Podstatnì snižuje vliv klimatických podmínek a vlhkosti a tím zajišśuje vyšší kvalitu izolace otvorové výplnì. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI èi MACO Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu. A 5 PROFIL TØÍDY A DLE ÈSN EN Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním, které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti. MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti. SVT KÓDY Produkt je podporován v programu Zelená úsporám. Splòuje legislativní požadavky a technické parametry zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos. U f = 1,17 W/m 2 K U g = 1,20 > U w = 1,30 U g = 0,50 > U w = 0,73 16

18 OKENNÍ PROFIL SALAMANDER bluevolution STANDARD / bluevolution ELEGANT Profil SALAMANDER bluevolution je vysoce kvalitní stabilní profil urèený pro nízkoenergetická apasivní provedení staveb. Øada STANDARD se vyznaèuje klasickou èistou linií, øada ELEGANT ladnou oblou køivkou. Výrobky z profilu SALAMANDER bluevolution patøí k absolutní svìtové špièce. bluevolution STANDARD bluevolution ELEGANT Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 92 mm 92 mm 83 mm 80 mm 118 mm Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 92 mm 103 mm 83 mm 80 mm 118 mm IZOLAÈNÍ TROJSKLO Standardnì s teplým plastovým rámeèkem U g = 0,8-0,5 W/m 2 K. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla. PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním, které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti. STØEDOVÉ TÌSNÌNÍ Podstatnì snižuje vliv klimatických podmínek a vlhkosti a tím zajišśuje vyšší kvalitu izolace otvorové výplnì. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI èi MACO Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu. 6 MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE Šestikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti. SVT KÓDY Produkt je podporován v programu Zelená úsporám. Splòuje legislativní požadavky a technické parametry zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos. A PROFIL TØÍDY A DLE ÈSN EN Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. U f = 1,0-0,94* W/m 2 K U g = 0,80 > U w = 0,92 U g = 0,50 > U w = 0,69 * U f = 0,94 W/m 2 K s termovýztuhou. 17

19 SPECIÁLNÍ RÁM 85 mm SALAMANDER STREAMLINE REVITAL s køídlem STREAMLINE ELEGANT SALAMANDER STREAMLINE REVITAL je speciální rám pro revitalizace s výškou 85 mm. Jedineèná výška rámu umožòuje bezproblémové zateplení vnìjší špalety o tloušśce mm, èímž se dosáhne pøíznivé šíøky pøipojovací spáry odpovídající správným technologickým postupùm. STREAMLINE REVITAL Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 76 mm 82 mm 85 mm 80 mm 137 mm IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO Standardnì s teplým plastovým rámeèkem U g = 1,2-0,5 W/m 2 K. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla. PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním, které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti. A CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI èi MACO Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu. PROFIL TØÍDY A DLE ÈSN EN Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. 5 MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti. SVT KÓDY Produkt je podporován v programu Zelená úsporám. Splòuje legislativní požadavky a technické parametry zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos. U f = 1,19 W/m 2 K U g = 1,20 > U w = 1,30 U g = 0,50 > U w = 0,84 18

20 RI OKNA V SYSTÉMU REVITALIZACE Revitalizací je mínìna komplexní renovace bytových objektù, které vlivem opotøebení a díky nedostateèné údržbì již nevyhovují standardùm souèasných trendù bydlení. Standardy jsou pøedevším minimalizace provozních nákladù, funkènost, zajištìní zdravých životních podmínek v interiéru (teplota, vlhkost a jejich udržování). Komplexní renovace bytových objektù pøináší úspory provozních nákladù až do výše celkovì vynaložených investic na renovaci. Dílèí úkony provádìné na pøíslušném objektu, jako jsou zateplení obvodového pláštì, výmìna otvorových výplní, støech, výtahù, elektrických rozvodù, sanace panelové konstrukce a další nezbytnì nutné práce, tvoøí jako celek revitalizaèní systém. Veškeré èinnosti provedené v rámci revitalizace by mìly být provádìny kvalitnì a zaruèit dlouhodobou a bezproblémovou funkènost renovovaného bytového domu. Šetøit na opravách se nevyplatí: jen kvalitní provedení z kvalitních materiálù povede ke spokojenosti uživatelù. Kvalitnì provedenou práci Vám jen obtížnì zajistí malý, byś známý dodavatel. Vysoké požadavky na preciznost a kontinuitu jednotlivých subdodávek zajistí renomovaná spoleènost, která na trhu pùsobí již dlouho a disponuje širokým personálním zázemím. Dovolujeme si tvrdit, že i naše spoleènost RI OKNA a.s. do této skupiny zaslouženì patøí. Naše spoleènost vyrábí prvotøídní produkty a dodává perfektní služby. Partneøi, které si peèlivì vybíráme, jsou absolutní špièkou ve svých oborech a naše spolupráce s nimi Vám pøinese pøinejmenším bezproblémové vyøešení kvality veškerých subdodávek. To je první, avšak nikoli jediný pøedpoklad u každé kvalitní revitalizace obytného domu. Jedineèná výška rámu našeho okenního profilu SALAMANDER STREAMLINE REVITAL urèeného pro systém revitalizace (85 mm) umožòuje bezproblémové zateplení vnìjší špalety. Tak dosáhneme pøíznivé šíøky pøipojovací spáry odpovídající správným technologickým postupùm. Okna z našeho systému se postarají o to, aby žádný z venkovních vlivù nenarušil Váš klid. Døíve, než se rozhodnete pro okna z jiných profilù, máte možnost nechat si pøedvést nová okna nabízející moderní, nadèasový a pøedevším funkèní design, vysokou tvarovou stabilitu, optimální souèinitel tepelného prostupu a s ním spojenou velkou úsporu energií. Vysoká odolnost vùèi nepøíznivým vlivùm prostøedí a stárnutí, optimální zvuková izolace, barevná stálost a velmi nenároèná údržba pak jen dotváøejí opravdu lepší pohled z našich oken. Pro vchody do bytových domù s více než tøemi bytovými jednotkami, a tudíž vyšším zatížením doporuèujeme dveøe hliníkové (garance stability s minimální tepelnou roztažností). Naše produktová série znaèky PONZIO se v dnešní dobì øadí mezi vùbec nejkvalitnìjší výrobky svého druhu. BD Slovácká v Bøeclavi. ZŠ a MŠ Komenského v Adamovì. ZŠ a MŠ v Žarošicích. ZŠ a MŠ Komenského v Adamovì. 19

Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán.

Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán. PRODUKTOVÝ KATALOG 2013 Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán. NĚKOLIK ZAMYŠLENÍ PŘED VÝBĚREM OKEN A DVEŘÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT? Když tuto otázku uslyšíte od číšníka v dobré restauraci,

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe OKNA S PERSPEKTIVOU okna & dveøe Obsah strana FENESTRA CZ spol. s r.o. Profil spoleènosti 2 Ohleduplnost k životnímu prostøedí 4 Orientace na zákazníka 5 Výroba a Péèe o procesy 6 Lidské zdroje 8 Reference

Více

Nepotřebujeme vědět jak nebo kam, ale existuje jedna otázka, kterou bychom si měli položit pokaždé, když s něčím začínáme: Proč to dělám?

Nepotřebujeme vědět jak nebo kam, ale existuje jedna otázka, kterou bychom si měli položit pokaždé, když s něčím začínáme: Proč to dělám? PARTNERSTVÍ Nepotřebujeme vědět jak nebo kam, ale existuje jedna otázka, kterou bychom si měli položit pokaždé, když s něčím začínáme: Proč to dělám? Paolo Coelho Naše společnost stojí před podobnou otázkou.

Více

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO » Plastové» okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO plastová okna rovný nebo zkosený tvar køídla s vysokou tepelnou izolací šedé nebo èerné dvojité tìsnìní zasklení izolaèním

Více

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3 P ø e d m l u v a Pøedmluva vydavatele Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB Pøinášíme Vám první èíslo TechCON magazínu, èasopisu, který se bude vìnovat Vašemu projekènímu systému

Více

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru Legislativní zmìna, týkající se požární bezpeènosti staveb, aneb ochrana domácností pøed požárem. Více na stranì 6. GSM Axemax - multifunkèní komunikátor s mnoha zpùsoby využití. Ètìte na stranì 12. Bulletin

Více

Tepelnì technické vady a poruchy

Tepelnì technické vady a poruchy OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Tepelnì technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace ENERGIE Praha/Brno 2002 OPET Czech Republic OPET

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

záøí 2007, roèník 7, èíslo 2

záøí 2007, roèník 7, èíslo 2 Zwww.sbdcv.cz záøí 007, roèník 7, èíslo pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Zpráva pøedstavenstva SBD Na stranì najdete text, který byl prezentován na shromáždìní delegátù 8. èervna 007. Výsledky hospodaøení

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

Energy Centre Èeské Budìjovice. Úspory elektøiny v domácnosti

Energy Centre Èeské Budìjovice. Úspory elektøiny v domácnosti Energy Centre Èeské Budìjovice Úspory elektøiny v domácnosti Úvod Svìt, ve kterém žijeme, se mìní. Leccos z toho, co bylo døíve nevýznamné, se stává dùležitým a naopak. Døíve platilo, že nejvíce energie

Více

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY 0,- Kè DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY GPS CI A G I V NA Sokolov, Mìstská tržnice, 1. patro Sklo 1,1 + 5 komorový systém ç w Pøijedeme, poradíme, zamìøíme w Rychle, odbornì, kvalitnì w Záruka 5 let w Zednické

Více

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE Brno 2001 OPET CR Organizace na Podporu

Více

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice ENERGIE Praha 2002 OPET

Více

www.sulko.cz. 800 155 156

www.sulko.cz. 800 155 156 www.sulko.cz. 800 155 156 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu jejich bydlení.

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji

Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji 3 Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji 2008 Obsah Úvodem Ellen Volavková: Pøekonávání tisíce pøekážek... 5 Jiøí

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Průvodce nabídkou. www.sulko.cz. 800 155 156

Průvodce nabídkou. www.sulko.cz. 800 155 156 Průvodce nabídkou 2011. 800 155 156 02 03 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. èeský výrobce plastových oken a dveøí REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. I. Délka a plynutí záruèní doby 1. Záruèní

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. Fenstarová 1, 684 01 Hodějice tel. +420 544 146 111, fax +420 544 146 006 info@fenstar.com www.fenstar.com KATALOG VÝROBKŮ Katalog výrobků Společnost FenStar 4 Proč právě

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více