NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT?"

Transkript

1 PRODUKTOVÝ KATALOG 2013

2 NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT? Když tuto otázku uslyšíte od èíšníka v dobré restauraci, kde víte, že svou práci bere opravdu vážnì a že mu na Vaší spokojenosti záleží, mohou se Vám zaèít sbíhat sliny. Víte totiž, že Vám nebude nabízet to nejdražší z jídelního lístku nebo to, co zbylo v kuchyni, ale pomùže Vám vybrat si to, co Vám bude opravdu chutnat. Poradí s kombinací chutí i výbìrem vína. Stejnì tak i my bychom Vám rádi nabídli naše výrobky nejen jako vybrané delikatesy èi oblíbená klasická jídla z jídelního lístku, ale také bychom rádi pøedali veškeré potøebné informace, rady a tipy tak, aby Váš výbìr pøesnì odpovídal Vašim pøedstavám. Již poèet stran tohoto katalogu pøedznamenává, že je z èeho vybírat. Budeme rádi, když se obrátíte na naše prodejce, obchodní zástupce nebo další kvalifikované a kompetentní pracovníky, kteøí jsou pøipraveni Vám s výbìrem pomoci. K Vašemu zamyšlení, inspiraci èi usnadnìní rozhodování o Vašich nových oknech Vám zde pøinášíme nìkolik námìtù. Další najdete na našich webových stránkách a u našich obchodních zástupcù. Vìnujte jim prosím pozornost už proto, že pokud zvolíte naše okna, vyrobená s dùrazem na kvalitu a životnost, jedná se o volbu na desetiletí. KVALITA - JAK JI POZNAT? Nechceme Vás dostat do situace, kdy budete muset kvalitu posuzovat, poznávat, porovnávat. Naše výrobky mají to, co nazýváme pravou kvalitou, zabudováno v sobì. Je to nedílná souèást všech našich výrobkù. Slovo kvalita je dnes jedno z nejpoužívanìjších slov vùbec a staèí jen letmo prohlédnout plnou schránku letákù pøed tím, než je vyhodíte do sbìru, abyste se pøesvìdèili. Všichni dnes nabízejí kvalitní a nejkvalitnìjší okna. Proto jsme se rozhodli, že pøed Vámi odhalíme naši cestu, naše zásady a naše postoje, které nás, jak vìøíme, opravòují mluvit o kvalitì našich výrobkù. Není žádným tajemstvím, že znaèná èást oken na trhu je vyrábìna z vìtší nebo menší èásti v zahranièí, že je èasto kvalita podøizována cenì. U nás vìøíme vlastním rukám, vlastním lidem. Znaèka RI OKNA, to jsou výrobky vyrobené výhradnì a kompletnì v Èeské republice (v Bzenci) rukama kvalifikovaných apeèlivých pracovníkù. Máte-li zájem, mùžete se na vlastní oèi pøesvìdèit. Výroba je velmi pøesnì a zodpovìdnì organizována, vstupní a mezioperaèní kontroly pøípadnou vadu materiálu èi provedení odhalí a nepustí dál. Do závodu se dostanou jen vybrané a kontrolované komponenty od peèlivì zvolených a prùbìžnì kontrolovaných dodavatelù. Všechny tyto zásady ve spojení s moderními technologiemi a pøísnou výrobní kázní spoleènì zajišśují dosažení našeho cíle: dodat Vám takové okno èi dveøe, které budete pro jeho bezproblémovost, dlouhou životnost a pøíjemné užívání mít rádi. Snad si mùžeme dovolit nazvat to pravou kvalitou našich výrobkù. TEPLO A ÚSPORY ENERGIÍ Watty, Kelviny, koeficienty prostupu tepla a mnohé další odborné termíny byly ještì do nedávna výhradním majetkem vìdcù, odborníkù, akademikù. Je až pøekvapivé, jak za krátkou dobu vstoupily do našeho života, jakého významu nabyly, jak dùležité jsou dnes takøka pro každého. Na druhou stranu je potøebné nezavírat oèi pøed složitostí stavební fyziky, nepøebírat jen zjednodušující hru èísel, nenechat se vtáhnout do soutìže o nejnižší U. Písmeno U w je oznaèením souèinitele prostupu tepla, hodnoty, kterou se charakterizuje odpor, kterým okno brání v únicích tepla. Sebelepší U neznamená automaticky Úsporu. Na první pohled je vše jasné: koupím si okno s nejlepším U a mám zajištìno, že budu výraznì šetøit teplo, energie, pøírodu i vlastní penìženku. Bohužel to není tak jednoduché. Vždy záleží na celém obvodovém plášti (tedy stìnách, stropech, izolacích støech,...) a na provedení domu èi bytu. A extrémní význam, pøedevším u vysoce izolujících oken, má zpùsob a kvalita osazení oken do stavby. Proto je potøebné zohlednit více kritérií a parametrù, než jen koeficient prostupu tepla. Je to podobné, jako byste potøebovali auto pro Vaši rodinu a dva psy a jen na základì maximální rychlosti zvolili tøeba Porsche. Stejnì tak je potøebné u výbìru oken a dveøí postupovat uvážlivì a brát v úvahu vlastnosti stìny, hloubku osazení, celkové tepelné ztráty i velikost oken Je to složité, ale mohou Vám pomoci odborníci, projektanti nebo naši zástupci. NEBOJTE SE VÌTRAT Snaha o úsporu energií vede velké množství lidí k tomu, že málo vìtrají. Mnozí ještì pamatují doby, kdyokna ménì tìsnila, kdy byli zvyklí otevírat je jen málokdy. Jenže ztráta tepla vyvìtráním je mnohem menší, než by se mohlo zdát. Pokud budeme vìtrat správnì, tedy otevøením oken dokoøán, skuteènì nám unikne ohøátý teplý vzduch. Nemusíme toho ale moc litovat. Tento vzduch obsahuje vodní páru nejen z myèky, sušièky, rychlovarné konvice, praèky a vany, ale i tu, kterou jsme sami vydýchali. Pokud ji nevypustíme ven, zkondenzuje nám na oknech Navíc se vìtráním zbavujeme mnoha mikroorganismù a škodlivých látek, 1

3 jejichž koncentrace se dlouhými prodlevami mezi vìtráním zvyšuje. A teï to nejdùležitìjší - s vydýchaným vzduchem vypustíme ven také pøebyteèný oxid uhlièitý a vyrovnáme obsah kyslíku - budeme se cítit lépe, ménì unaveni. Ohøev vzduchu nestojí mnoho - jak sami víte, k ohøátí vzduchu staèí svíèka, ale k ohøátí stìn, podlah, nábytku a podobnì jsou nìkdy i kamna málo výkonná. Proto není dobré spoléhat na vìtrání mikroventilací nebo otevøením okna ve ventilaèní poloze. Ztráty tepla pøi trvalém vypouštìní teplého vzduchu vzrùstají, ochlazuje se okolí okna, dochází k výraznému vysušování vzduchu v místnosti. Pøi výbìru oken a pøedevším volbì otevírání tedy dbejte na to, abyste mìli ke klice okna pohodlný pøístup a mohli okna otevírat dokoøán. EXTRÉMY JEN DO EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK Podíváme-li se na souèasné trendy v Èeské republice zvenèí, zaznamenáme obrovskou snahu o dosažení co nejvyšších parametrù u oken, která jsou osazena v bìžných podmínkách. Napøíklad tøi skla v okenním køídle najdete èastìji v polabské nížinì než v italských Alpách. Speciální úpravy a extrémní vzduchotìsnost najdete spíše v horami chránìném Èesku než v trvale vìtrem ovívaném Irsku (tam naopak najdete èasto jen jedno sklo a kovovou klièku na zavírání køídla). Aniž bychom chtìli snižovat záslužnost hledání cest úspory energií, je potøebné podívat se na svou volbu v kontextu stavby a klimatických podmínek. Není pøíliš rozumné osadit okno s extrémními tepelnì izolaèními vlastnostmi do bìžné stìny. A pokud stejnì dùslednì nepøistoupíme k montáži tohoto okna, výraznì si mùžeme zkomplikovat život. Jakýkoli prudký pøechod, nehomogenita ve vlastnostech, výrazný rozdíl v parametrech jedné stìny - to vše mùže naopak vyvolat nový problém. Proto doporuèujeme: stanovujte své požadavky na okno èi dveøe ve vazbì na ostatní požadavky na celou stavbu a s pøihlédnutím k tomu, jaké klima panuje ve vaší lokalitì. Tepelný odpor, osazení okna, vlastnosti stìny, zpùsoby vytápìní a metody dosažení èistého a zdravého vzduchu uvnitø, to vše by mìlo být v rovnováze. Jakékoli extrémní požadavky na jednu vlastnost výraznì zamíchají vším a výsledkem mùže být Vaše zklamání. ABY SE OKNA NEROSILA Rosení oken je jev diskutovaný, problematický a nepøíjemný. Vždyś kdo by chtìl stále utírat vodu ze skel a parapetù, mít ztížený pohled ven a ještì se obávat plísní kvùli zkondenzované vodì v ostì ní okna? Ale jako v dobré detektivce není vždy vrahem zahradník, tak i v pøípadì rosení oken nemusí být vinna jen okna. A zkušenosti ukazují, že samotné okno je pachatelem spíše výjimeèným. Sklo okna bude s velkou pravdìpodobností vždy nejchladnìjším místem v místnosti. Rosení se dá zabránit v principu jednoduše: zvýšením teploty na povrchu nad teplotu rosného bodu. Proto se vždy umísśovaly radiátory pod okno, aby stoupající teplý vzduch ohøál také povrch okna a aby se umožnilo správné proudìní tepla v místnosti. Dalším aspektem, který pøispíval k zamezení rosení, byl pohyb vzduchu, a to i pøi zavøených oknech. Vznikající vlhkost byla odvádìna prùbìžnì a nekondenzovala tolik na vnitøním povrchu skla (mnozí si ale dobøe pamatují rosení mezi skly u zdvojených oken). Dnes nechceme okna, která nám nekontrolovanì vypouštìjí teplo ven, nechceme radiátory pod oknem a dáváme pøednost podlahovému vytápìní èi jiným zpùsobùm vytápìní. A tak staèí hùøe provedené osazení, málo zaizolované pøeklady nad oknem nebo špatnì izolující parapet a dochází k ochlazení skel, pøípadnì i rámù oken. A pokud k tomu všemu ještì i ménì vìtráme, máme jistotu, že se okna rosit budou. Zabránit rosení lze, ale vyhnìte se jednoduchému øešení, kterým je výbìr tìch nejtìsnìjších oken s nejvìtším odporem proti prostupu tepla. Je potøebné dbát na všechny stavební zásady, respektovat tepelnì technické vlastnosti stìny, nepodcenit vzduchotìsnost a izolaèní vlastnosti osazení oken a - vìtrat! JAK SE RODÍ ZE SNU SKUTEÈNOST? Stavba domu, zvelebení bytu, rekonstrukce Na zaèátku jsou vždy obrysy, nápady, pár neurèitých náèrtkù - a na konci rozhodování o poètu polic v lednici èi provedení vypínaèù a zásuvek. Stejnì tak každý ví, že bude mít nìjaká okna. Od urèité chvíle také tøeba ví, kolik by ta okna mìla stát. Ale až na úplném konci (nìkdy i dost pozdì) vyvstane otázka, co by okna mìla umìt. Banalita? Nikoli. Dnešní okna díky široké nabídce pøíslušenství mohou nabídnout víc, než jen utìsnìnou díru ve stìnì, kterou je vidìt ven a nepropouští zbyteènì ven teplo. Staèí zalistovat v našem katalogu a zjistíte, covšechno mùžete od svých oken chtít. Aś už je to nìco úplnì samozøejmého (prostì se vám mouchy létající kolem lustru nelíbí), nìco pro pohodlí (zvýšený útlum hluku), nebo tøeba nìco pro bezpeèí (úprava zvyšující odolnost proti násilnému vniknutí). Jsou však také možnosti a schopnosti oken, které je potøebné promyslet a naplánovat døív než pøi objednávce oken. Proto je dobré vèas se zasnít, zapøemýšlet a rozhodnout se tøeba pro pøedokenní žaluzie už pøi projektování a plánování. Stejnì tak je dobré mít pøedstavu o vnitøních a venkovních parapetech, úpravách skel èi dìlení oken na køídla. Ve spolupráci s projektantem by také mìly být už pøedem stanoveny požadavky na fyzikální vlastnosti oken, zejména ve spojitosti se zateplováním staveb. 2

4 OKNO NENÍ JEN MÍSTO, KDE NENÍ ZEÏ O tom, že okno je okem domu, již bylo v èasopisech napsáno hodnì. Každý architekt ví, že okna èlení fasádu a svou velikostí a èlenìním mohou výraznì ovlivnit vyznìní budovy. Všimli jste si tøeba, že okna na zámcích jsou v každém patøe jinak velká, že dole jsou nižší a ve vyšších poschodích vyšší? I tím dávní stavitelé dosahovali kýženého vzhledu a vyznìní stavby. I my máme tuto možnost, ovšem v porovnání se staviteli zámkù mnohem širší. Jak v katalogu naleznete, máte na výbìr skuteènì širokou paletu barev, odstínù a tvarù profilù rámù a køídel, existují také rùzné úpravy skel. Mùžete mít barevnì a tvarovì sladìna okna a vnìjší èi balkonové dveøe. Existují vùbec nìjaká omezení ve Vašem výbìru? Asi je zøejmé, že fyziku a pøírodní zákony obejít nelze. Proto existují omezení velikosti otvíravých køídel, podle typu zasklení existuje omezení maximálních hmotností pùsobících na kování a podobnì. Obecnì jsou však tato omezení tak marginální, že na nì pøi svém výbìru pravdìpodobnì ani nenarazíte. Zato srážka s pøedpisem lidským je mnohem pravdìpodobnìjší. Ve vìtšinì mìst u nás je vzhled budovy pod dohledem bdìlých úøedníkù a je možné, že pro výmìnu oken bude potøebné respektovat požadavky magistrátu, mìstského úøadu èi památkáøù. JDEME DO TOHO S VÁMI Pokud držíte v ruce tento katalog, ètete tento text, je zøejmé, že Vám na vašich nových oknech èí dveøích záleží. Že chcete uèinit rozhodnutí, které nebude spoèívat jen v tom, jak uzavøít díru ve stìnì, ale že bude mnohem uvážlivìjší. Že Vám záleží na úsporách energií, že chcete pro sebe doma i pro ostatní tam venku vytvoøit nìco krásného, že chcete s ohledem na pøírodu i na budoucí generace vtisknout Vašemu domu èi bytu charakter, vyznìní, odraz svých myšlenek. Když dovolíte, rádi do toho pùjdeme s Vámi. Až nás a naše výrobky dobøe poznáte, uvidíte, že máme hodnì spoleèného. I nám záleží na lidech, naší zemi, pøírodì a na férových vztazích - stejnì jako Vám. Rádi otevøeme Vašim myšlenkám naše okna a dveøe dokoøán. 3

5 4 Vstup do administrativní budovy spoleènosti RI OKNA a.s.

6 NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ 1-3 TRADICE ŠPPIÈKOVÉ VÝROBY A MONTÁŽE / NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁSADY 6 NEJMODERNÌJŠÍ TECHNOLOGIE 7 EXPEDICE A PRODEJ NAŠICH PRODUKTÙ 8-9 PLASTOVÉ SYSTÉMY OKENNÍ PROFILY PROFILINK PRIMA STANDARD / ELEGANT 12 PROFILINK PRIMA STANDARD / ELEGANT CLEAR 13 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD / ELEGANT 14 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD 7 / ELEGANT 7 15 SALAMANDER 3D LUXUS 16 SALAMANDER bluevolution STANDARD / ELEGANT 17 SPECIÁLNÍ RÁM 85 mm SALAMANDER STREAMLINE REVITAL 18 RI OKNA V SYSTÉMU REVITALIZACE 19 RENOVAÈNÍ RÁMY PROFILINK 35 mm, 60 mm 20 RENOVAÈNÍ RÁMY SALAMANDER 35 mm, 60 mm 21 BALKÓNOVÉ DVEØE PROFILINK PRIMA OTVÍRAVÉ DOVNITØ / VEN 22 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD OTVÍRAVÉ DOVNITØ / VEN 23 SALAMANDER STREAMLINE ELEGANT OTVÍRAVÉ DOVNITØ 24 SALAMANDER 3D LUXUS OTVÍRAVÉ DOVNITØ 25 SALAMANDER bluevolution STANDARD OTVÍRAVÉ DOVNITØ 26 ZDVIŽNÌ POSUVNÉ DVEØE SALAMANDER HST 27 RI OKNA V HARMONII BAREV PØÍSLUŠENSTVÍ K PLASTOVÝM OKNÙM A DVEØÍM UKÁZKY REALIZACÍ PLASTOVÝCH SYSTÉMÙ HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA A DVEØE PONZIO PT PONZIO PT PRO OKNA PONZIO PE PONZIO PE PONZIO PE PONZIO PE 68 HI SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ 45 PONZIO PE PONZIO PE 78 HI SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ 47 PRO DVEØE PONZIO PE PONZIO PE PROTIPOŽÁRNÍ PONZIO NT 78 EI 50 POSUVNÉ DVEØE PONZIO SLIDING SL FASÁDNÍ PONZIO PF PONZIO PF 152 ESG 54 PONZIO PF 152 HI SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ 55 PONZIO PF 152 EI PROTIPOŽÁRNÍ 56 PONZIO PF 152 WG PRO KONSTRUKCE ZIMNÍCH ZAHRAD 57 RÁMOVÉ A BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ BALKÓNÙ A LODŽIÍ 58 BARVY A DEKORY HLINÍKOVÝCH SYSTÉMÙ PØÍSLUŠENSTVÍ K HLINÍKOVÝM OKNÙM A DVEØÍM IZOLAÈNÍ ZASKLENÍ 66 DOPLÒKY 67 UKÁZKY REALIZACÍ HLINÍKOVÝCH SYSTÉMÙ POZNÁMKY 72 5

7 TRADICE ŠPIÈKOVÉ VÝROBY A MONTÁŽE Jsme jedna z nejvìtších spoleèností na èeském trhu stavebních otvorových výplní. Naše spoleènost RI OKNA a.s. byla založena jižv roce Od poèátku se zamìøujeme výluènì na výrobu a montáž prvotøídních plastových prvkù - oken, dveøí a jejich pøíslušenství. roce V 2006 jsme svou pùsobnost rozšíøili o výrobu a montáž hliníkových prvkù z profilù PONZIO : oken, dveøí, interiérových stìn a prosklených hliníkových konstrukcí (fasád). Devatenáct let zkušeností svýrobou a montáží pøedstavuje naši hlavní konkurenèní výhodu, a tonejen na èeském trhu. Od jara 2008, kdy jsme zprovoznili jeden z nejvìtších a nejmodernìjších výrobních areálù svého druhu vevropì, se naše spoleènost dostala na samou špièku souèasných technologických možností. Vyrábíme na nejpokrokovìjších obrábìcích centrech nìmecké spoleènosti ELUMATEC z nìmeckých znaèkových profilù SALAMANDER nebo profilù znaèky PROFILINK,což našim výrobkùm zajišśuje tunejlepší kvalitu a pøesnost. Veškeré souèásti našich oken a dveøí jsou ryzími originály, aśuž jde o izolaèní dvojskla èi trojskla, kování nebo pøíslušenství. Jako jedni z prvních výrobcù na trhu jsme vybudovali systém øízení, kterýzajišśuje stabilní kvalitu naší produkce (systém managementu kvality ISO 9001 ), zodpovìdnost k životnímu prostøedí (systém environmentálního managementu ISO ), minimalizaci rizik poškození zdraví pracovníkù (systém managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøipráci OHSAS ) a to pøi trvalé snaze o zvyšování energetické úèinnosti našich aktivit (systém managementu hospodaøení energií s ISO ). Technologické a kvalitativní prvenství však kúspìchu na trhu samo o sobì nestaèí. Klíèem k dobré povìsti našich výrobkù je proto pøedevším poctivá a dobøe odvedená práce pøi montáži a otevøené poskytování všech dùležitých informací pro naše zákazníky. V roce 2012 byl naší spoleènosti Asociací èeských výrobcù otvorových výplní udìlen certifikát ZAØUÈENÌ ÈESKÁ OKNA, který je potvrzením pùvodu našich produktù - všechny technologické operace od spojení prvkù rámù a køídel až do koneèné finalizace jsou provedeny v Èeské republice. NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁSADY Každý výrobek opouštìjící naše výrobní závody je dokonalefunkèní, nìkolikrát prùbìžnì kontrolován a bezvadnì pøipraven pro zabudování do stavby a splnìní svého úèelu. 19 let zkušeností nás opravòuje k tvrzení, že jsme zvládli výrobní proces. Všechno je relativní, a stejnì tak relativní je naše zvládnutí opravdu všech výrobních procesù, aproto na jejich zdokonalování budeme pracovat stále! Nauèili jsme se naslouchat potøebám našich klientù a pochopili jsme, žekaždý je dùležitý. Poskytujeme maximálnì otevøené informace o našich možnostech a o parametrech našich výrobkù. Vyrobíme-li jen dobrý, nikolivšak dokonale funkèní výrobek, pøiznáme toa nabídneme náhradní øešení. Jako první výrobce na trhu jsme nahlas øekli to, co jinak každý výrobce vìdìl, ale opravdu øíct se to bál: vchodové dveøe zplastových profilù nelze vyrobit na stejné úrovni jako okna. Proto naše spoleènost nabízí tyto produkty v hliníkovém provedení. Dnes už je tato informace všemi výrobci bìžnì pøiznávána. S klientem spolupracujeme na architektonickém øešení a zohledòujeme individuální charakter nemovitosti, když i se tøeba jedná jen o malý byt. Oknajsou nejdùležitìjším prvkem každé stavby - chaty, domku, vily, bytového domu. Ne každý klient si to uvìdomuje, proto mu tuto skuteènost zdùrazníme a o této zásadì ho pøesvìdèíme. Areál RI OKNA a.s. v Bzenci. 6

8 NEJMODERNÌJŠÍ TECHNOLOGIE V souèasnosti má náš závod k dispozici cca m 2 výrobních ploch. Na této ploše probíhá kompletní tok výroby od vstupu materiálu, pøípravy profilù pøes plnoautomatické linky po aždokonèovací proces výrobku a jeho expedici. Dnes jsou v provozu celkem tøi linky, které zajišśují výrobu oken ve standardním provedení, a jedna linka, která zabezpeèuje výrobu atypických prvkù vèetnì dveøí. Veškeré strojní vybavení tìchto linek bylo dodáno nìmeckou spoleèností ELUMATEC, vèetnì strojù znaèek STÜRTZ a FEDERHENN. Všechny dílèí operace na sebe èasovì navazují. Vše je centrálnì øízeno poèítaèovým vybavením (nejmodernìjší software KLAES ) pod dohledem speciálnì proškolených pracovníkù. Kvalitavýrobku je hlavní prioritou naší spoleènosti a tato potøeba je naplòována všemi zamìstnanci. K dispozici máme dokonalou technologii a systém øízení výroby. Souèasná výroba probíhá v souladu se všemi požadavky pøíslušných norem. Parametry našich výrobkù jsou pravidelnì ovìøovány notifikovánou zkušební laboratoøí (tzv. poèáteèní zkouška typu), èímž je prokazována shoda tìchto parametrù s požadavky evropských norem. Systém øízení výroby zajišśuje, že naše výrobky plní funkèní vlastnosti stanovené evropskými normami a že je potvrzen certifikátem systému managementu kvality ISO Na základì provádìných zkoušek a zavedenéhosystému managementu kvality jsou naše výrobky oznaèovány evropskou znaèkou shody CE () a jsou vybaveny evropským prohlášením o shodì (ES PROHLÁŠENÍ O SHODÌ ). Využití nejmodernìjší techniky dovolí zdùraznit všechny pøednosti našich oken a dveøí: prvotøídní kvalitu spojù, mechanickou pevnost a možnost vyrábìt podle pøedstav zákazníkù. Spektrum výroby naší spoleènosti se øídí pøáním zákazníka. Mùžeme vyrobit samotné vchodové dveøe èi stovky oken pro velký panelový dùm, nebo dokonce prvky pro opravu klasicistní vily i památkovì chránìného objektu. To vše v kvalitì naší spoleènosti vlastní. Naši technici jsou pøipraveni reagovat na netypická architektonická øešení, aniž by pøitom prodlužovali dodací lhùty neboslevovali zvysoce nastavené laśky kvality služeb poskytovaných naší spoleèností. Výrobní hala RI OKNA a.s. Výrobní hala RI OKNA a.s. Výrobní hala RI OKNA a.s. 7

9 Oslo Helsinki Stockholm Talin Riga Moskva Dublin Kodaò Vilnius Minsk Londýn Brusel Amsterdam Berlín Varšava Paøíž Lucemburk Praha Kyjev USA Bern Vaduz Vídeò Bratislava Budapešś Kišinìv Ljubljana Záhøeb Andora Monako San Marino Sarajevo Bìlehrad Bukurešś Sofie Øím Vatikán Skopje Tirana Atény Valletta Teplice Dìèín Varnsdorf Ústí n. Labem Liberec Láznì Bìlohrad Polepy Mnich. Hradištì Bílina Bakov n. Jizerou Domousnice Èervený Kostelec Aš Cheb Svatava Karlovy Vary Benátky n. Jizerou Èeská Skalice Praha Mìstec Králové Hradec Králové Pardubice Peèky Heø. Mìstec Jeseník Beroun Chodová Planá Kolín Kutná Hora Šumperk Rýmaøov Tachov Èáslav Rokycany Opava Záluží Ostrava Plzeò Vlašim Konice Pravonín Jevíèko Nový Jièín Horšovský Týn Havlíèkùv Brod Olomouc Frýdek-Místek Domažlice Prostìjov Otaslavice Tábor Žïár nad Sázavou Blansko Písek Jind. Hradec Kysucké N. Mesto Svidník Sušice Brno Oslavany Zlín Slavièín Sobìslav Kromìøíž Žilina Stropkov Daèice Otrokovice Martin Poprad Sabinov Uh. Brod Bzenec Èeské Budìjovice Uh. Hradištì Ružomberok Prešov Humenné Trenèín Spišská N. Ves Košice Vranov n. Ť. Myjava Prievidza Bánská Bystrica Košické O¾šany Brezová p. Bradlom Topo¾èany Rožòava Piešśany Zvolen Trebišov Malacky HlohovecŽiar n. Hron. Poltár Trnava Senec Luèenec Bernolákovo Nitra Bratislava Vráble 8

10 EXPEDICE A PRODEJ NAŠICH PRODUKTÙ Expedice a pøeprava našich výrobkù na místo urèení je svou kvalitou neodmyslitelnou souèástí naší strategie. Každý výrobek je nutno dodat zákazníkovi v tom nejlepším stavu, tudíž a je jeho ochrana na prvním místì bez ohledu na dopravní vzdálenost èi množství. Veškeré produkty spoleènosti RI OKNA a.s. jsou pøed expedicí automaticky opatøeny ochrannou fólií, kterázabraòuje jejich zneèištìní nebo poškození. Pøíslušná okna èi dveøe jsou následnì rozdìlena dle èísel jednotlivých zakázek ana stojanech pøipravena k vyexpedování. Pøepravu zajišśujeme vlastním vozovým parkem, který momentálnì obsahuje šest kamionù (zajišśujících rozvoz pøedevším v rámci našich poboèek a zastoupení v ÈR, na Slovensku a v dalších zemích) a dvacet tøi montážních vozidel spoleènosti, které naše produkty rozvážejí již pøímo zákazníkovi. k Distribuce veškerých produktù je v nepøetržitém vývoji a naším dlouhodobým cílem je její neustálé zdokonalování nejen v rámci Èeské republiky, ale také v zahranièí. K 1. dubnu 2012 mìla spoleènost RI OKNA a.s. celkem 68 obchodních zastoupení a autorizovaných prodejcù na území ÈR, dalších 32 prodejcù pak na území Slovenské republiky. Všichni prodejci našich oken a dveøí jsou speciálnì školeni a následnì certifikováni. V rámci exportu do dalších zemí mimo SR jsme naše produkty v minulosti vyvezli èi dodnes vyvážíme i do dalších evropských zemí (Rakousko, Nìmecko, Itálie, Švédsko, Norsko, Francie, Belgie, Maïarsko, Švýcarsko a Ukrajina), nìkolik otvorových výplní jsme dodali také do USA. Sídlo spoleènosti RI OKNA a.s. / Výroba plastových systémù. Areál RI OKNA a.s. / Divize hliníkových systémù. Kamiony a administrativní budova spoleènosti RI OKNA a.s. 9

11 Administrativní budova spoleènosti RI OKNA a.s. Zimní zahrada v administrativní budovì spoleènosti RI OKNA a.s. 10

12 PLASTOVÁ OKNA A DVEØE 11

13 OKENNÍ PROFIL PROFILINK PRIMA STANDARD / PRIMA ELEGANT Vnitøní èásti komor rámu, resp. rámu i køídla, jsou taženy z koextrudovaného materiálu, což vede èásteènì k vylepšení vlastností tohoto produktu a zároveò velmi pøíznivì ovlivòuje koneènou cenu. Reagujeme na trend významných výrobcù profilù sdružených v organizaci REWINDO a zároveò dbáme na životní prostøedí. PRIMA STANDARD PRIMA ELEGANT Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 70 mm 70 mm 66 mm 77 mm 115 mm Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 70 mm 80 mm 66 mm 77 mm 115 mm A 5 IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO Standardnì s teplým plastovým rámeèkem U g = 1,2-0,7 W/m 2 K. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI èi MACO Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body. UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu. PROFIL TØÍDY A DLE ÈSN EN Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. ŠESTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti. U f = 1,20 W/m 2 K U g = 1,20 > U w = 1,30 U g = 0,70 > U w = 0,89 KOEXTRUDOVANÝ MATERIÁL Technologie vychází vstøíc konzervativnìjšímu pøístupu k používání recyklovaných plastù. Jak je známo, na mechanické vlastnosti má vìtší vliv vnìjší materiál, nikoli støedová výplò (ocelové nosné profily také bývají duté). Stejnì tak vlivy vnìjšího prostøedí se projevují pouze na tenké povrchové vrstvì. Proto pro její výrobu je používáno nové PVC. Koextruze je technologicky vyspìlý a nároèný proces, který se již døíve využíval probarvení povrchù PVC oken, setkat jste se s ním mohli také napøíklad u vanových lišt, které mají mìkèené okraje. Do budoucna je možné, že tìsnìní na okenním profilu budou touto technologií vytlaèována souèasnì s výrobou profilu. Další velkou výhodou a pøínosem pro ekologii je, že rùzná chemická aditiva, která jsou dnes pøidávána do PVC v celém objemu, budou pøidávána pouze do vrstev, kde mají smysl (napøíklad UV stabilizátor jen na povrch profilu). Výsledky testù vlaboratoøi i zpraktického používání ukazují, že používání recyklovaného materiálu nejen že nezhoršuje vlastnosti okenních profilù, ale navíc svou technologií výroby umožòují pøesnìjší úpravu vlastností profilu podle skuteèných potøeb a podmínek použití. Životnost takto vyrábìných oken je nezmìnìna, naopak, mohou se projevit výhody modifikace jednotlivých vrstev materiálu. Recyklovány jsou výhradnì PVC profily z vlastní produkce spoleènosti PROFILINK. Odstín materiálu se mùže ve skuteènosti lišit dle pomìru bílých a hnìdých profilù v recyklátu (jedná se pouze o ilustraèní obrázky). 12

14 OKENNÍ PROFIL PROFILINK PRIMA STANDARD CLEAR / PRIMA ELEGANT CLEAR Mírnì zaoblené hrany profilu STANDARD CLEAR èi elegantní zaoblení profilu ELEGANT CLEAR v kombinaci s ideálními tepelnì-izolaèními vlastnostmi danými dùmyslným uspoøádáním jednotlivých komor dìlají z tìchto profilù znaèky PROFILINK ideální volbu pro všechny, kdo požadují kvalitu za pøíznivou cenu. PRIMA STANDARD CLEAR PRIMA ELEGANT CLEAR Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 70 mm 70 mm 66 mm 77 mm 115 mm Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 70 mm 80 mm 66 mm 77 mm 115 mm IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO Standardnì s teplým plastovým rámeèkem U g = 1,2-0,7 W/m 2 K. ŠESTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI èi MACO Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body. 5 MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti. UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu. A PROFIL TØÍDY A DLE ÈSN EN Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. U f = 1,20 W/m 2 K U g = 1,20 > U w = 1,30 U g = 0,70 > U w = 0,89 13

15 OKENNÍ PROFIL SALAMANDER STREAMLINE STANDARD / STREAMLINE ELEGANT Profily SALAMANDER STREAMLINE Vás uspokojí svou kvalitou, stabilitou, tepelnì a zvukovì-izolaèními vlastnostmi a zároveò také rozumnou cenou. Øada STANDARD se vyznaèuje mírnì zaoblenými hranami, øada ELEGANT pak oblým køídlem, které plní zároveò funkci okapnièky. STREAMLINE STANDARD STREAMLINE ELEGANT Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 76 mm 76 mm 68 mm 80 mm 120 mm Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 76 mm 82 mm 68 mm 80 mm 120 mm IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO Standardnì s teplým plastovým rámeèkem U g = 1,2-0,5 W/m 2 K. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla. PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním, které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti. A CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI èi MACO Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body. UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu. PROFIL TØÍDY A DLE ÈSN EN Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. 5 MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti. SVT KÓDY Produkt je podporován v programu Zelená úsporám. Splòuje legislativní požadavky a technické parametry zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos. U f = 1,19 W/m 2 K U g = 1,20 > U w = 1,30 U g = 0,50 > U w = 0,84 14

16 OKENNÍ PROFIL SALAMANDER STREAMLINE STANDARD 7 / STREAMLINE ELEGANT 7 Sedmikomorové profily øady SALAMANDER STREAMLINE jsou kombinací perfektní stability a vysoké kvality s vynikajícími tepelnì a zvukovì-izolaèními vlastnostmi. Øada STANDARD 7 sevyznaèuje mírnì zaoblenými hranami, øada ELEGANT 7 pak oblým køídlem, které plní zároveò funkci okapnièky. STREAMLINE STANDARD 7 STREAMLINE ELEGANT 7 Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 76 mm 76 mm 68 mm 80 mm 120 mm Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 76 mm 82 mm 68 mm 80 mm 120 mm IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO Standardnì s teplým plastovým rámeèkem U g = 1,2-0,5 W/m 2 K. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla. PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním, které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti. A CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI èi MACO Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body. UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu. PROFIL TØÍDY A DLE ÈSN EN Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. 7 MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE Sedmikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovìizolaèní vlastnosti. SVT KÓDY Produkt je podporován v programu Zelená úsporám. Splòuje legislativní požadavky a technické parametry zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos. U f = 1,17 W/m 2 K U g = 1,20 > U w = 1,30 U g = 0,50 > U w = 0,75 15

17 OKENNÍ PROFIL SALAMANDER 3D LUXUS Profil SALAMANDER 3D LUXUS je vysoce kvalitní stabilní profil se støedovým tìsnìním. Vyznaèuje se velmi ladným oblým provedením rámu i køídla. Výrobky z tohoto profilu jsou ideálním øešením pro všechny, kdo dbají nejen na vynikající zvukovì a tepelnì-izolaèní vlastnosti, ale také na vysokou estetickou hodnotu. 3D LUXUS Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 76 mm 76 mm 81 mm 80 mm 120 mm IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO Standardnì s teplým plastovým rámeèkem U g = 1,2-0,5 W/m 2 K. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla. STØEDOVÉ TÌSNÌNÍ Podstatnì snižuje vliv klimatických podmínek a vlhkosti a tím zajišśuje vyšší kvalitu izolace otvorové výplnì. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI èi MACO Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu. A 5 PROFIL TØÍDY A DLE ÈSN EN Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním, které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti. MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti. SVT KÓDY Produkt je podporován v programu Zelená úsporám. Splòuje legislativní požadavky a technické parametry zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos. U f = 1,17 W/m 2 K U g = 1,20 > U w = 1,30 U g = 0,50 > U w = 0,73 16

18 OKENNÍ PROFIL SALAMANDER bluevolution STANDARD / bluevolution ELEGANT Profil SALAMANDER bluevolution je vysoce kvalitní stabilní profil urèený pro nízkoenergetická apasivní provedení staveb. Øada STANDARD se vyznaèuje klasickou èistou linií, øada ELEGANT ladnou oblou køivkou. Výrobky z profilu SALAMANDER bluevolution patøí k absolutní svìtové špièce. bluevolution STANDARD bluevolution ELEGANT Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 92 mm 92 mm 83 mm 80 mm 118 mm Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 92 mm 103 mm 83 mm 80 mm 118 mm IZOLAÈNÍ TROJSKLO Standardnì s teplým plastovým rámeèkem U g = 0,8-0,5 W/m 2 K. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla. PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním, které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti. STØEDOVÉ TÌSNÌNÍ Podstatnì snižuje vliv klimatických podmínek a vlhkosti a tím zajišśuje vyšší kvalitu izolace otvorové výplnì. CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI èi MACO Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu. 6 MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE Šestikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti. SVT KÓDY Produkt je podporován v programu Zelená úsporám. Splòuje legislativní požadavky a technické parametry zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos. A PROFIL TØÍDY A DLE ÈSN EN Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. U f = 1,0-0,94* W/m 2 K U g = 0,80 > U w = 0,92 U g = 0,50 > U w = 0,69 * U f = 0,94 W/m 2 K s termovýztuhou. 17

19 SPECIÁLNÍ RÁM 85 mm SALAMANDER STREAMLINE REVITAL s køídlem STREAMLINE ELEGANT SALAMANDER STREAMLINE REVITAL je speciální rám pro revitalizace s výškou 85 mm. Jedineèná výška rámu umožòuje bezproblémové zateplení vnìjší špalety o tloušśce mm, èímž se dosáhne pøíznivé šíøky pøipojovací spáry odpovídající správným technologickým postupùm. STREAMLINE REVITAL Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: Výška rámu: Výška køídla: Pohledová výška: 76 mm 82 mm 85 mm 80 mm 137 mm IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO Standardnì s teplým plastovým rámeèkem U g = 1,2-0,5 W/m 2 K. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla. PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním, které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti. A CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI èi MACO Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body. POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu. PROFIL TØÍDY A DLE ÈSN EN Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. 5 MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti. SVT KÓDY Produkt je podporován v programu Zelená úsporám. Splòuje legislativní požadavky a technické parametry zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos. U f = 1,19 W/m 2 K U g = 1,20 > U w = 1,30 U g = 0,50 > U w = 0,84 18

20 RI OKNA V SYSTÉMU REVITALIZACE Revitalizací je mínìna komplexní renovace bytových objektù, které vlivem opotøebení a díky nedostateèné údržbì již nevyhovují standardùm souèasných trendù bydlení. Standardy jsou pøedevším minimalizace provozních nákladù, funkènost, zajištìní zdravých životních podmínek v interiéru (teplota, vlhkost a jejich udržování). Komplexní renovace bytových objektù pøináší úspory provozních nákladù až do výše celkovì vynaložených investic na renovaci. Dílèí úkony provádìné na pøíslušném objektu, jako jsou zateplení obvodového pláštì, výmìna otvorových výplní, støech, výtahù, elektrických rozvodù, sanace panelové konstrukce a další nezbytnì nutné práce, tvoøí jako celek revitalizaèní systém. Veškeré èinnosti provedené v rámci revitalizace by mìly být provádìny kvalitnì a zaruèit dlouhodobou a bezproblémovou funkènost renovovaného bytového domu. Šetøit na opravách se nevyplatí: jen kvalitní provedení z kvalitních materiálù povede ke spokojenosti uživatelù. Kvalitnì provedenou práci Vám jen obtížnì zajistí malý, byś známý dodavatel. Vysoké požadavky na preciznost a kontinuitu jednotlivých subdodávek zajistí renomovaná spoleènost, která na trhu pùsobí již dlouho a disponuje širokým personálním zázemím. Dovolujeme si tvrdit, že i naše spoleènost RI OKNA a.s. do této skupiny zaslouženì patøí. Naše spoleènost vyrábí prvotøídní produkty a dodává perfektní služby. Partneøi, které si peèlivì vybíráme, jsou absolutní špièkou ve svých oborech a naše spolupráce s nimi Vám pøinese pøinejmenším bezproblémové vyøešení kvality veškerých subdodávek. To je první, avšak nikoli jediný pøedpoklad u každé kvalitní revitalizace obytného domu. Jedineèná výška rámu našeho okenního profilu SALAMANDER STREAMLINE REVITAL urèeného pro systém revitalizace (85 mm) umožòuje bezproblémové zateplení vnìjší špalety. Tak dosáhneme pøíznivé šíøky pøipojovací spáry odpovídající správným technologickým postupùm. Okna z našeho systému se postarají o to, aby žádný z venkovních vlivù nenarušil Váš klid. Døíve, než se rozhodnete pro okna z jiných profilù, máte možnost nechat si pøedvést nová okna nabízející moderní, nadèasový a pøedevším funkèní design, vysokou tvarovou stabilitu, optimální souèinitel tepelného prostupu a s ním spojenou velkou úsporu energií. Vysoká odolnost vùèi nepøíznivým vlivùm prostøedí a stárnutí, optimální zvuková izolace, barevná stálost a velmi nenároèná údržba pak jen dotváøejí opravdu lepší pohled z našich oken. Pro vchody do bytových domù s více než tøemi bytovými jednotkami, a tudíž vyšším zatížením doporuèujeme dveøe hliníkové (garance stability s minimální tepelnou roztažností). Naše produktová série znaèky PONZIO se v dnešní dobì øadí mezi vùbec nejkvalitnìjší výrobky svého druhu. BD Slovácká v Bøeclavi. ZŠ a MŠ Komenského v Adamovì. ZŠ a MŠ v Žarošicích. ZŠ a MŠ Komenského v Adamovì. 19

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán.

Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán. PRODUKTOVÝ KATALOG 2013 Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán. NĚKOLIK ZAMYŠLENÍ PŘED VÝBĚREM OKEN A DVEŘÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT? Když tuto otázku uslyšíte od číšníka v dobré restauraci,

Více

Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán.

Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán. PRODUKTOVÝ KATALOG 2013 Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán. NĚKOLIK ZAMYŠLENÍ PŘED VÝBĚREM OKEN A DVEŘÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT? Když tuto otázku uslyšíte od číšníka v dobré restauraci,

Více

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO.

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO. Plastová okna jsou v dnešní době výhodným řešením pro Vaše bydlení. Plastová okna mají výborné izolační vlastnosti, díky nimž ušetříte na vytápění Vašeho domu či bytu. Ať už bydlíte v bytě nebo rodinném

Více

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532 www.oknanedbal.cz +40 777 143 53 Chcete-li zaèít vyrábìt døevìná eurookna bez nutného strojního vybavení, jsou pro vás výborným øešením námi nabízené polotovary oken. Nabízené polotovary okna v profilu

Více

KATALOG 2014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU. - technické informácie - zameranie - montáž

KATALOG 2014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU. - technické informácie - zameranie - montáž KATALOG 014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU - technické informácie - zameranie - montáž Okenní profil válcovaný OV 5x10 10 17 8 5 mm Pøíèka 5x10 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ PROFIL OV 5x10 OVINY

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU V20140101 KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ VERSA - ROLOVACÍ

Více

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí Popis: Sendvièové prvky Stadurlon Concept se skládají z jádra z extrudovaného polystyrenu a oboustranné krycí vrstvy Stadurlonu o tlouš ce 1,5 mm. Sendvièový prvek je z obou stran opatøen ochrannou folií.

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

V20130101 KATALOG 2013 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz

V20130101 KATALOG 2013 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz V20130101 KATALOG 2013 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Typy garážových vrat Základní ceníková sestava

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC 04.11.2015 NABÍDKA ČÍSLO > 1/2015/117 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC OBSAH > ZÁKAZNÍK > Úvod Technické provedení výrobků Specifikace a ocenění Podmínky pro realizaci zakázky Platební podmínky Služby Doplňky

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace o Rezy 5-komorových PVC profilu VEKA 2009 Softline AD 70 mm Okna Macek s.r.o., 2009 Zmeny vyhrazeny Naše výrobky jsou vyrobeny z nìmeckých pìtikomorových profilù VEKA. Systémy VEKA

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Plastové a hliníkové systémy nejvyšší kvality

Plastové a hliníkové systémy nejvyšší kvality Plastové a hliníkové systémy nejvyšší kvality Katalog produktů RI OKNA OSAH O NAŠÍ SPOLEČNOSTI NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE PLASTOVÉ SYSTÉMY SALAMANDER Okenní a balkónové systémy Zdvižně posuvný systém PLASTOVÉ

Více

STANDARD 5 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD. IZOLAČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO standardně s teplým nerezovým rámečkem Ug = 1,1-0,5 W/m 2 K.

STANDARD 5 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD. IZOLAČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO standardně s teplým nerezovým rámečkem Ug = 1,1-0,5 W/m 2 K. PRODUKTY SLMNDER STREMLINE STNDRD SLMNDER STREMLINE STNDRD IZOLČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO Ug =, - 0, W/m K. MSIVNÍ POZINKOVNÁ OCELOVÁ RMTUR po obvodu celého křídla. MCO MULTI-MTIC standardně s mikroventilací

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

Naše společnost s tradicí vlastní výroby oken

Naše společnost s tradicí vlastní výroby oken Česká okna, dveře a zimní zahrady Tradice od roku 1993 PŘEHLED PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OTVOROVÝCH PRVKŮ Naše společnost s tradicí vlastní výroby oken od roku 1993 si klade za cíl stát se kompletním dodavatelem

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

STANDARD 5 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD. IZOLAČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO standardně s teplým nerezovým rámečkem Ug = 1,1-0,5 W/m 2 K.

STANDARD 5 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD. IZOLAČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO standardně s teplým nerezovým rámečkem Ug = 1,1-0,5 W/m 2 K. PRODUKTY SLMNDER STREMLINE STNDRD SLMNDER STREMLINE STNDRD IZOLČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO Ug =, - 0, W/m K. MSIVNÍ POZINKOVNÁ OCELOVÁ RMTUR po obvodu celého křídla. MCO MULTI-MTIC standardně s mikroventilací

Více

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken,

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken, Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou a montáží plastových a hliníkových oken, dveří, prosklených stěn a zimních zahrad, ale i poradenstvím, odbornými

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLASSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

mako prezentaèní øešení

mako prezentaèní øešení mako prezentaèní øešení 40068.. mako pultový stojan na tìsnìní obsah viz ceník pro optimální doplnìní prodejní plochy 889 0 889 0..88944..88968 mako podlahový stojan na tìsnìní obsah viz ceník pro nejprodávanìjší

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD BACHL, spol. s r.o. SKLAD Bohumilice divize OKNA A DVEŘE Bohumilice 70 384 81 Čkyně tel: +420 388 303 225 fax: +420 388 303 227 e-mail: okna@bachl.cz CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD Vyřizuje Mobil E-Mail Pavel Rychtař

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

www.monarc.cz Sektorový nábytek BONUS Technické rozkresy

www.monarc.cz Sektorový nábytek BONUS Technické rozkresy ... moderní nábytek za rozumné ceny... kvalitní nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. Sektorový nábytek Technické rozkresy Sektorový nábytek - fotogalerie 2 BA - nízké skøíòky

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

.rodinné domy s jednou a více bytovými jednotkami: -okna -francouzská okna -zimní zahradv. všechna použití v novostavbách

.rodinné domy s jednou a více bytovými jednotkami: -okna -francouzská okna -zimní zahradv. všechna použití v novostavbách "-GOBAIN GLASS COMFORT Tepelnì izolaèni zasklení Použití Svìtové klima se mìní: skleníkový efekt vede pomalu ale nepretržitì ke globálnímu oteplování. K omezení dramatických dùsledkù tohoto vývoje je nutno

Více

DATOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ

DATOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ DATOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ Certifikace strana 02 Pøedstavení firmy strana 03 KROMEXIM Products spol. s r.o. byla zapsána u Krajského obchodního soudu v Brnì dne 19.06.1996. Vlastní poèátek výroby rozvadìèových

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení Prumyslové oplocení Posuvná brána Panelové drátené oplocení Prùmyslová brána je vhodná pro uzavøení prùmyslových objektù, dvorù, parkoviš atd. Díky bytelné konstrukci je touto bránou mo né uzavøít velké

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

V20150514 KATALOG 2015 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù

V20150514 KATALOG 2015 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù V20150514 KTLOG 2015 LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù OSH Všeobecné informace Látkové žaluzie Plisé LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - základní ceníkové sestava

Více

06.01.12 Barvy krytek kování oken a dveří z PVC

06.01.12 Barvy krytek kování oken a dveří z PVC 06.01.12 Barvy krytek kování oken a dveří z PVC Barevné provedení krytek a kování plastových oken a dveří je standardně navázané v katalogu KLAES AF-STD na barvu profilu. Není nutno zadávat. Přiřazení

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO » Plastové» okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO plastová okna rovný nebo zkosený tvar køídla s vysokou tepelnou izolací šedé nebo èerné dvojité tìsnìní zasklení izolaèním

Více

V20150925 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù

V20150925 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù V20150925 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù OBSAH Všeobecné informace Typy garážových vrat Základní ceníková sestava - barva bílá, hnìdá (RAL

Více

www.presbeton.cz ZDICÍ MATERIÁLY

www.presbeton.cz ZDICÍ MATERIÁLY www.presbeton.cz ZDICÍ MATERIÁLY Technické informace Použití: zdicí tvarovky FACE BLOCK tvoøí ucelený systém pro základy, nosné stìny i pøíèky, pøeklady a vìnce. Technologie umožòuje stavìt tradièním zpùsobem

Více

kompaktní montážní systém profesionálù

kompaktní montážní systém profesionálù kompaktní montážní systém profesionálù TORAL kompaktní montážní systém profesionálù systém montáže oken a dveøí s ven odvìtranou spárou, vycházející ze zásad TNI 74 6077 Vzrùstající ceny energií, vysoce

Více

Venkovní foliované plastové palubky Alto a Alto+ Hlavní výhody a použití plastových palubek Alto a Alto+:

Venkovní foliované plastové palubky Alto a Alto+ Hlavní výhody a použití plastových palubek Alto a Alto+: Venkovní foliované plastové palubky Alto a Alto+ Jedná se o systém plastových obkladů, který je vhodný pro řešení povrchových úprav jak vnějších, tak i vnitřních prostor.plastové palubky nahrazují klasické

Více

SVĚT OKEN, spol. s r. o. Jasenice 1254 Vsetín 755 01. Cenová nabídka Stavební objekt: Nachod 1576 Číslo nabídky: 131004-1576

SVĚT OKEN, spol. s r. o. Jasenice 1254 Vsetín 755 01. Cenová nabídka Stavební objekt: Nachod 1576 Číslo nabídky: 131004-1576 SVĚT OKEN, spol. s r. o. Jasenice 1254 Vsetín 755 01 Tel.: +420 571 478 107 Fax: +420 571 405 500 Datum:26.11.2013 Cenová nabídka Stavební objekt: Nachod 1576 Číslo nabídky: 131004-1576 Vážený zákazníku,

Více

Okna, střešní okna, a, střešní okna,

Okna, střešní okna, a, střešní okna, Okna, střešní okna, a, střešní okna, a vchodové dveře Seznam výrobků Okna PVC 4 PRIME 4 ENCORE 5 OVLO 6 OVLO CLASSIC 7 AVANTGARDE 9000 8 AVANTGARDE 7000 9 Vchodové dveře PVC 12 AVANTGARDE 7000 10 Střešní

Více

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE EFFEKT T Profilová série: VEKA SOFTLINE AD T Členění profilu: 5 komorový (rám i křídlo) T Těsnění: dvě dorazová T Stavební hloubka: 70 mm T Výztuha: pozinkovaná ocelová T Kování:

Více

revitalizace s dotací

revitalizace s dotací revitalizace s dotací panelových a bytových domů www.omlux.cz bezplatná infolinka 800 11 66 55 OMLUX - snadný přístup k dotacím... nabízíme vám tyto garance: garance získání dotace na energetické úspory

Více

p l a s t o v á o k n a

p l a s t o v á o k n a p l a s t o v á o k n a BENEŠOV Křižíkova 1703 tel.: 773 360 015 DOBŘICHOVICE V Zahradách 1084 tel.: 773 360 014 JESENICE Říčanská 78 tel.: 773 360 011 LEDEČ n. SÁZAVOU Husovo náměstí 18 tel.: 773 360

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1 HOBRA HOFATEX návody na použití døevovláknitých desek pøednosti desek hofatex: pøírodní materiál z døevního vlákna tepelná izolace a akumulace tepla zvukovì izolaèní vlastnosti propustnost pro vodní páru

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné ROZVÁDĚČE NN systém EU Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních požadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkušeností našich pracovníkù i z nejmodernìjších poznatkù v elektrotechnice. Každý

Více

www.monarc.cz BONUS, BONUS PLUS Technické rozkresy

www.monarc.cz BONUS, BONUS PLUS Technické rozkresy www.... moderní nábytek za rozumné ceny www.... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www., PLUS Technické rozkresy - výšková øada 32.1 cm, hloubka 35 / 50 cm

Více

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ EXPOL INDUSTRYspol.s.r.o., Telefon: 271 742 422, 602 727 658, fax: 271 742 422 Zákazník: Adresa: Telefon: 271 742 422 Fax: EXPOL INDUSTRY spol. s r.o. - "VÝPRODEJ" NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ Nabídka: N 8560

Více

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120 kg pro

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72 Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení 2 Více kvality pro váš domov Větší komfort bydlení snížené náklady na energie minimální náročnost na opravy a údržbu FINSTRAL vyrábí

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen.

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen. Okenní systémy Energie zůstává uvnitř vše ostatní venku Kvalita, která přesvědčí Vaše výhody s Výrobek Vám nabízí vhodné řešení všech problémů, které vzniknou při stavbě či rekonstrukci. Bohatý výběr systémů,

Více

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství pro hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

BONUS. hl. 35 cm. v. 32.1 cm. š. 90 cm BA 19001 BONUS. hl. 50 cm. v. 32.1 cm BA 29001 BA 24501 BA 24502 VÝKLOP BONUS. hl. 50 cm. v. 53.9 cm. š.

BONUS. hl. 35 cm. v. 32.1 cm. š. 90 cm BA 19001 BONUS. hl. 50 cm. v. 32.1 cm BA 29001 BA 24501 BA 24502 VÝKLOP BONUS. hl. 50 cm. v. 53.9 cm. š. - výšková øada 32.1 cm, hloubka 35 / 50 cm ( výška je uvedena vèetnì nožek v. 10 cm ) 14501 14502 16001 16002 19001 19002 12001 12002 hloubka 50 cm 24501 24502 26001 26002 - výšková øada 53.9 cm, hloubka

Více

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000 h l i n í k o v á o k n a BENEŠOV Křižíkova 1703 tel.: 773 360 015 BEROUN Plzeňská 341 tel.: 773 360 069 ČESKÝ BROD Palackého 491 tel.: 773 360 008 Vrchlabí DOBŘICHOVICE V Zahradách 1084 tel.: 773 360

Více

inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták www.ekookna.pl

inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták www.ekookna.pl inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták www.ekookna.pl Salamander Streamline DOKONALOST FORMY Spojení elegantního, oblého křídla round-line

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

------------------------------------------------------------------------------- AZ EKOTHERM spol. s r.o.

------------------------------------------------------------------------------- AZ EKOTHERM spol. s r.o. ------------------------------------------------------------------------------- AZ EKOTHERM spol. s r.o. Přátelství 207/00 04 00 Praha 0 - Uhříněves tel:267 7 399 fax:267 72 -------------------------------------------------------------------------------

Více

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,-

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,- F ESPO VÝROBA SKLEPNÍCH KÓJÍ, interiéry www.sklepni-koje.cz Tel.: 603-423-834, 732-441-435 www.uv-print.cz Tel./Fax: 222-959-288 PK-079-2012-01 Na základì vaší poptávky sdìlujeme požadované ceny a možnosti

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém UNI Energie OBSAH 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. VŠEOBECNÌ SYSTÉM FORMÁTY REGISTRU SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY ZPRACOVÁNÍ A MONTÁŽ PØIPOJOVACÍ SCHÉMA VYSVÌTLENÍ UNI Energie 1. VŠEOBECNĚ Universa stìnové vytápìní

Více

************************************************************************ R I O K N A a. s.,středisko: Bzenec

************************************************************************ R I O K N A a. s.,středisko: Bzenec ************************************************************************ R I O K N A a. s.,středisko: Bzenec Úkolky 055 696 8 Bzenec ********************************************************************VJ**

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE CZ Dřevěná eurookna a dveře Winwood plní všechna náročná kritéria vysokou energetickou úsporu, kvalitní zvukovou izolaci a dlouhou životnost. Liší se typem profilu, který jim dodává

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu p l a s t o v á o k n a plastová okna CLASSIC 76 aluclip s izolačním trojsklem a hliníkovým opláštěním profilového systému TROCAL o stavební hloubce 76 mm, opatřená

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Trouby jsou jedním z pøístrojù pro domácnost, jejichž vývoj se dostal skuteènì velmi daleko. Abyste si ze široké škály tìchto výrobkù vybrali skuteènì

Více

Janisol HI. Kvalitní ocel pro kvalitní izolaci

Janisol HI. Kvalitní ocel pro kvalitní izolaci Janisol HI Kvalitní ocel pro kvalitní izolaci Nové měřítko v oblasti tepelných izolací oken a dveří Janisol HI spojuje estetiku a technickou vyzrálost. Velmi štíhlé pohledové šířky dávají akcent architektuře,

Více

Technické a obchodní podmínky:

Technické a obchodní podmínky: Technické a obchodní podmínky: 1. Materiály dveřních výplní a jejich složení: Dveřní výplně jsou vyráběny jako sendvičové desky lepené z několika typů materiálů. Exteriérovou a interiérovou část tvoří:

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

RENOLIT/HORNSCHUC H Eiche dunkel F436-2007. HORNSCHUCH Cherry amaretto F436-3043. RENOLIT Oregon 1192001-167

RENOLIT/HORNSCHUC H Eiche dunkel F436-2007. HORNSCHUCH Cherry amaretto F436-3043. RENOLIT Oregon 1192001-167 BOPAL CZ a BOPAL SK NEWSLETTER : 3 / 2013 Téma: Novinky v sortimentu Vážení zákazníci, rádi bychom Vás tímto informovali o těchto novinkách: 1) Rozšíření nabídky parapetních desek : a) TOP 20 dodatečné

Více

TURBOVAC vakuové stroje

TURBOVAC vakuové stroje vakuové stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Turbovac Nizozemská spoleènost Turbovac je jedním z prùkopníkù strojù pro vakuové balení. Turbovac spojuje více než 60

Více

Alu Click. Systém hliníkového zábradlí pro Vás... AluClick DuoTech s.r.o. DuoTech s.r.o.

Alu Click. Systém hliníkového zábradlí pro Vás... AluClick DuoTech s.r.o. DuoTech s.r.o. AluClick Systém hliníkového zábradlí pro Vás... Úvod : Vážený zákazníku, dovolujeme si Vám představit náš výrobek AluClick - moderní špičkový systém hliníkového zábradlí určený především pro panelové domy

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali 1 / Izolační dvojsklo či trojsklo s inertním plynem (argon). 2 / Interiérové a exteriérové zasklívací těsnění. 3 / Zasklívací

Více

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Návod k použití Sada na èištìní oken Vorwerk Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Úvodní poznámka Blahopøejeme Vám k zakoupení sady na èištìní oken od firmy Vorwerk. Tato sada je ideálním doplòkem k vysavaèi

Více

SPECIAL KRBOVÁ KAMNA

SPECIAL KRBOVÁ KAMNA SPECIAL KRBOVÁ KAMNA Krby Posezení u odkrytého èi za prùzraèným sklem plápolajícího ohnì není jen Krby a krbová kamna jsou v posledních letech neodmyslitelnou souèástí interiérù novì postavených rodinných

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO Popis, technické údaje Funkce otevírání

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu p l a s t o v á o k n a PASIV HL aluclip a hliníkovým opláštěním Plastová okna z německého osmikomorového hloubce 86 mm opatřená z exteriérové strany velmi pevným

Více

DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu

DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu EN E U R O N O R M 4 4 2 1 Filozofie konstrukce Elegance, tvùrèí dekor, kvalita, spolehlivost, tvarová flexibilita, prostorová pøizpùsobivost, malý objem náplnì, dynamická

Více

stylos H 260 Plastová okna

stylos H 260 Plastová okna Plastová okna 08 09 Kvalita, která přesvědčí... Nejmodernější technika pro váš dům Funkčnost v každém detailu Zešikmení profilů u systému stylos působí opticky velmi harmonicky. Systém je vhodný pro instalaci

Více