Vliv lehkého kameniva (Liapor) na mechanické vlastnosti betonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv lehkého kameniva (Liapor) na mechanické vlastnosti betonu"

Transkript

1 VŠB-Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Studentská vědecká odborná činnost školní rok Vliv lehkého kameniva (Liapor) na mechanické vlastnosti betonu Předkládá student : Zdeňka Dočkálková Odborný garant : Ing. Iveta Skotnicová Ph.D.

2 Obsah Obsah...1 Anotace...2 Annotation Úvod Liapor lehké keramické kamenivo Liapor Postup výroby Základní vlastnosti Liaporu Základní oblasti použití Ověření fyzikálních vlastností lehkého kameniva Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti Stanovení zrnitosti sítový rozbor Stanovení sypné hmotnosti kameniva Návrh receptur čerstvého Liaporbetonu Složky Liaporbetonu Návrh složení čerstvého Liaporbetonu Příprava a zkoušení čerstvého Liaporbetonu Výroba čerstvého Liaporbetonu Zkoušení čerstvého Liaporbetonu Zkoušení ztvrdlého Liaporbetonu Zkouška pevnosti Liaporbetonu v tlaku Zkouška pevnosti Liaporbetonu v příčném tahu Vyhodnocení zkoušení ztvrdlého Liaporbetonu Vyhodnocení výsledků pevnosti Liaporbetonu v tlaku Vyhodnocení výsledků pevnosti Liaporbetonu v příčném tahu Závěr...15 Přílohy...17 Seznam literatury...19 Seznam použitých norem...19 Seznam tabulek...19 Seznam obrázků...20 Seznam grafů...20 Seznam příloh

3 Anotace Lehké betony označované LC jsou vylehčeny dutinami a póry v textuře betonu. Používají se do konstrukčně-izolačních, izolačních konstrukcí a někdy i ke konstrukčním účelům, pokud vlastní hmotnost konstrukce představuje rozhodující její zatížení. Liapor je jediný zástupce pórovitého kameniva v ČR. Vyrábí se ze snadněji tavitelných jílů, které v žáru nadýmají. Lehký keramický Liaporbeton vzniká smícháním keramického kameniva Liapor, cementu a vody. Liaporbeton je lehký keramický beton, který má při srovnatelné pevnosti poloviční objemovou hmotnost, lepší tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Je zdravotně nezávadný a plně recyklovatelný. Annotation Light concretes indicated LC, are cellular interstices and pores in the texture of concrete. They are used as constructional barrier, insulating construction and sometimes for constructional purposes when own weight of construction present conclusive her weighting. Liapor is only representative of pored aggregate in the Czech Republic. It is produced from easy melt clay, which in the heat inflates. Light ceramics Liaporconcrete arise from ceramics aggregate Liapor, cement and water. Liaporconcrete is light ceramics concrete, which have at comparable strength half capacities weight, better heat-insulating and acoustic property. He is unobjectionable and full recycling. 2

4 1 Úvod Doloženým původcem současného způsobu výroby expandovaných jílů je Stephen John Hayde z Kansas City, Missouri. Byl to stavební podnikatel a cihlář, který si při výrobě cihel všiml nafukování některých bloků při dosažení vysokých teplot během vypalovacího procesu. V letech 1911 a 1912 provedl první pokusy s kamenivem z tohoto materiálu a dostal patent na svůj postup výroby kameniva expandováním břidlice v rotační peci. Průmyslový proces výroby lehkých kameniv z expandovaných jílů a břidlic je různý podle vlastností vstupního materiálu. Záleží na obsahu vody a historii těchto přírodních materiálů. Používá se buď plastický postup podobný přípravě jílu pro výrobu cihel, který je obvyklejší pro plastické jíly, nebo suchý postup drcením nebo mletím a potom granulováním, který je obvyklejší pro tvrdší břidlice. Vypalování a expandování probíhá v obou případech v rotačních pecích při teplotě až C. Rotační pece jsou obvykle vytápěny protisměrným způsobem. Dobré vlastnosti pro výrobu Liaporu vykazují jíly z usazenin z jurských moří z druhohorního období Lias staré 150 milionů let. Odtud je také odvozen název skupiny výrobku. Cílem této práce je ověřit vliv lehkého kameniva (Liapor) na mechanické vlastnosti betonu. Budou vytvořeny různé receptury, které se budou odlišovat procentuálním složením kameniva, objemovou hmotností kameniva a typem použitého superplastifikátoru. Pro ověření nárůstu pevností vlivem drátků na pórobeton do vybraných receptur přidáme drátky ve dvou různých množstvích, a to 50 kg.m -3 a 75 kg.m Liapor lehké keramické kamenivo Liapor je ve Vintířově vyráběn z třetihorních cypřišových jílů. Při výrobě nejsou používány žádné umělé pórotvorné přísady, podmínkou expandace je pouze vhodné přírodní složení jílu a jeho dobré zpracování. Díky vynikajícím vlastnostem jílů je Liapor z Vintířova se svou sypnou hmotností frakce 8-16 mm pod 300 kg.m -3 jedním z nejlehčích materiálů tohoto druhu na světě.[3] 2.1 Liapor Liapor je velmi lehký granulát vyráběný expandováním přírodního jílu. Svou podstatou se Liapor řadí mezi keramické hmoty, které jsou jedním z nejstarších a nejosvědčenějších stavebních materiálů. Liapor je lehké keramické kamenivo, které se vyrábí výpalem a současnou expandací přírodních granulovaných jílů. Vznikají tak slinuté keramické perly s vnitřní rovnoměrně pórovitou strukturou, které vynikají především fyzikálně chemickými a mechanickými vlastnostmi. [3] 3

5 2.2 Postup výroby Vytěžený jíl je v několika stupních drcen a plastifikován. Potom jsou různými způsoby vytvářeny granule potřebné velikosti a tvaru. Tyto granule prochází rotační pecí, kde expandují při teplotě asi C, poté se chladí a vychlazený granulát je dopravován ke třídiči a tříděn na jednotlivé frakce. [3] 2.3 Základní vlastnosti Liaporu Jíl pro výrobu Liaporu obsahuje jako hlavní minerály illit, kaolinit, křemík a dále úlomky slíd a fosilní zbytky. Fosilní zbytky a určité příměsi minerálů působí při expandaci. Vlastnosti Liaporu jsou vlastnosti čistě keramického materiálu, viz obr. č. 1.[3] Mezi nejčastěji zmiňované vlastnosti keramického kameniva Liapor patří: - objemová hmotnost - tepelná vodivost - pevnost v tlaku - trvanlivost - žáruvzdornost - vlhkost - nasákavost - mrazuvzdornost - objemová stálost - chemické složení - obsah organických a cizorodých částic - obsah sloučenin síry a chloridů - zdravotní nezávadnost - vliv na životní prostředí Obr. č. 1: Zrno Liaporu 4

6 2.4 Základní oblasti použití Využití Liaporu ve stavebnictví je poměrně široké. Základní aplikací je volně sypaný Liapor pro výplňové a izolační zásypy a podkladní vrstvy. Další velkou skupinou aplikací jsou lehké betony, které se používají pro monolitické vrstvy a konstrukce, pro výrobu dílců nebo pro vibrolisovací výrobu tvarovek. Další velkou oblastí použití jsou lehké malty. Objevují se stále nové aplikace Liaporu, jako substráty pro hydroponické pěstování rostlin, filtrační zásypy, výplně absorpčních zón, vrstvy a prvky pojené jinými pojivy než cementem atd.[3] 3 Ověření fyzikálních vlastností lehkého kameniva Kamenivo pro lehké betony je pórovité s objemovou hmotností do 2000 kg.m -3, nebo jeho sypná hmotnost nepřesahuje 1200 kg.m -3. Liapor (dříve označován jako Keramzit) se vyrábí ze snadněji tavitelných jílů, které v žáru nadýmají. Plyny vzniklé uvnitř granule nemohu uniknout přes slinutý, zatavený povrch granule, který se nachází v pyroplastickém stavu, a svou teplotní roztažností zvětšuje objem granulí, tj. zvyšují pórovitost střepu. [2] Pro ověření fyzikálních vlastností lehkého kameniva jsem pro tuto práci zvolila frakce 1-4/500, 1-4/625, 4-8/350 a 4-8/650. Uvedené frakce byly zkoušeny dle normy ČSN EN 1097 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva. 3.1 Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti Objemová hmotnost a nasákavost byla stanovena dle normy ČSN EN Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti. Zjištěné hodnoty objemové hmotnosti a nasákavosti jednotlivých frakcí jsou uvedeny v tab. č. 1. Tab. č. 1: Objemová hmotnost a nasákavost kameniva Velikost zrn [mm] 4-8/ /650 Objemová hmotnost kameniva [Mg.m -3 ] 0,723 1,037 Nasákavost vodou [%] 20, Stanovení zrnitosti sítový rozbor Stanovení zrnitosti sítový rozbor byl stanoven dle normy ČSN EN Byly navrženy 3 záměsi s různým procentuálním složením kameniva pro čerstvý beton. Sítový rozbor byl proveden také pro navržené 3 záměsi s následujícím složením kameniva, viz tab č. 3: A 0-2 (45%) 1-4/500 (15%) 4-8/350(40%) B 0-2 (45%) 1-4/625 (15%) 4-8/650(40%) C 0-2 (53,6%) 1-4/625 (23,4%) 4-8/650(23%) 5

7 Tab. č. 2: Sítový rozbor jednotlivých frakcí kameniva Síto [mm] 0,063 0,125 0,25 0, Σ 1-4/500 [g] 0,1 0,1 0,1 2 44,6 499,5 269,9-816,2 1-4/625 [g] 0,7 1,0 10, ,7 87,9 2,4-499,3 4-8/350 [g] 0,1 0,1 0,1 0,1 2 15, ,7 499,9 4-8/650 [g] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 7,5 355,4 28, /500 [%] 0 0,01 0,02 0,03 0,33 5,83 67, /625 [%] 0 0,21 0,41 2,47 24,9 81,92 99, /350 [%] 0 0,25 0,5 0,75 1 1,5 3,66 98, Hmotnost Hmotnostní podíl Propad sítem 4-8/650 [%] 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,13 2,06 92, /500 [%] 0,01 0,01 0,01 0,3 5,5 61,2 32, /625 [%] 0,21 0,2 2,06 22,43 57,02 17,6 0, /350 [%] 0,025 0,025 0,025 0,025 0,4 3, , /650 [%] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 1,93 90,67 7, Tab. č. 3: Sítový rozbor směsí kameniva Síto mm 0,063 0,125 0,25 0, Σ A [g] 1,2 12,5 65,5 114,4 185,5 235,7 343,9 41, B [g] 2,7 15,3 77, ,3 133,2 405,7 27, Hmotnost Hmotnostní podíl Propad sítem C [g] 4,3 19, ,3 268,3 170,8 262,1 19, A [%] 0 0,12 1,37 7,92 19,36 37,91 61,48 95, B [%] 0 0,27 1,8 9,55 25,35 43,38 56,7 97, C [%] 0 0,43 2,37 10,01 27,9 54,73 71,81 98, A [%] 0,12 1,25 6,55 11,44 18,55 23,57 34,39 4, B [%] 0,27 1,53 7,75 15,8 18,03 13,32 40,57 2, C [%] 0,43 1,94 7,7 17,83 26,83 17,08 26,21 1, Zrnitostní křivky zjištěné sítovým rozborem uvedeným v tab. č. 3, které byly navrženy pro 3 různé záměsi s různým procentuálním složením kameniva jsou porovnány v grafu č Hmotnostní podíl [%] mm 0,125 0,5 2 8 A B C Velikost síta Graf č. 1: Zrnitostní křivky rozdílného procentuálního složení kameniva 3.3 Stanovení sypné hmotnosti kameniva Stanovení sypné hmotnosti kameniva se řídí dle normy ČSN EN

8 Tab. č. 4: Sypná hmotnost a mezerovitost volně sypaného i setřeseného kameniva Velikost zrna [mm] 1-4/ / / /500 Sypná hmotnost volně sypaného kameniva [Mg.m -3 ] 0,506 0,7126 0,34 0,71 Mezerovitost volně sypaného kameniva [%] 42, ,9 48,2 Sypná hmotnost setřeseného kameniva [Mg.m -3 ] 0,5726 0,8293 0,4135 0,755 Mezerovitost setřeseného kameniva [%] 34, ,8 44,89 Stejné zkoušky byly provedeny pro vybranou skladbu kameniva, která byla navržena do čerstvého betonu. Navržená skladba se skládá z frakcí 0-2 (45%), 1-4/500 (15%) a 4-8/350 (40%) a přidaného množství drátků RL 45/35 BN (50 kg.m -3 a 75 kg.m -3 ). Tab. č. 5: Sypná hmotnost a mezerovitost volně sypaného kameniva s drátky Skladba kameniva Bez drátků 50 [kg.m -3 ] [75 kg.m -3 ] Sypná hmotnost volně sypaného kameniva [Mg.m -3 ] 0,759 0,771 0,775 Mezerovitost volně sypaného kameniva [%] 44,2 45,3 45,99 Sypná hmotnost setřeseného kameniva [Mg.m -3 ] 0,859 0,897 0,899 Mezerovitost setřeseného kameniva [%] 36,48 36,8 37,35 Z uvedených výsledků vyplývá, že s nárůstem sypné hmotnosti volně sypaného kameniva dochází k nárůstu jeho mezerovitosti. Naopak u setřeseného kameniva dochází při narůstající sypné hmotnosti k poklesu mezerovitosti. 4 Návrh receptur čerstvého Liaporbetonu 4.1 Složky Liaporbetonu Kamenivo zaujímá 75 až 80 % objemu betonu a jeho hlavní funkcí je vytvoření pevné kostry betonu s minimální mezerovitostí. Proto obsahuje různě veliká zrna ve vhodném poměru. Kamenivo je přírodní nebo umělá, převážně anorganická, zrnitá látka určená pro stavební účely velikosti zrna do 125 mm.[2] Lehké kamenivo bylo popsáno v kapitole 3. Cement je nejvíce rozšířeným a používaným pojivem ve stavebnictví. Vedle kameniva představuje další základní složku betonu. V této práci byl použit portlandský cement CEM I 42,5 R z firmy Cement Hranice, a. s. Základní vlastnosti tohoto cementu budou uvedeny v tab. č. 6. Pro ověření vlastností cementu byly provedeny následující zkoušky: - stanovení pevnosti cementu dle ČSN EN stanovení normální hustoty cementové kaše dle ČSN EN stanovení dob tuhnutí cementové kaše dle ČSN EN Tab. č. 6: Základní vlastnosti cementu CEM I 42,5 R Zkouška Pevnost v tlaku Pevnost v ohybu Po 24 hodinách [MPa] 25,89 3,63 Po 3 dnech [MPa] 28,73 5,194 Po 7 dnech [MPa] 34,62 6,05 Po 28 dnech [MPa] 55,86 7,96 Normální hustota cementové kaše 132 g vody g cementu Počátek tuhnutí cementové kaše 1 hod 55 min Konec tuhnutí cementové kaše 3 hod 15 min 7

9 Voda v betonářské technologii plní dvě funkce. První je funkce hydratační, kde voda podmiňuje hydrataci cementu a tak spolu s cementem vytváří tuhou strukturu cementového kamene. Druhá funkce je reologická, kde voda umožňuje vytvoření tvárného čerstvého betonu ve spojení s jeho složkami. Technologicky vodu rozdělujeme na záměsovou (musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1008) a ošetřovací (je nezbytná k udržování betonu ve vlhkém stavu). Přísady jsou chemické sloučeniny, které se přidávají do betonu během míchání v množství do 5 % hmotnosti cementu. Je zpracována norma ČSN EN Přísady do betonu, malty a injektážní malty část 2: Přísady do betonu definice a požadavky, která se jimi zabývá.[2] Superplastifikačními přísadami jsou látky, které mají silně ztekuťující účinek, ale pouze na časově omezenou dobu. Svými účinky výrazně převyšují účinky přísad plastifikačních.[4] Pro tuto práci byly použity superplastifikátory firmy Woermann Bohemia Woerment FM 787 a Woerment FM 794. Rozptýlená výztuž - drátky je systém náhodně prostorově rozmístěných vláken v betonu, jejíž úlohou je změna křehkého charakteru betonu a vytvoření tvárného konstrukčního materiálu s omezenými deformacemi smrštěním. [2] V této práci byly použity ocelové drátky DRAMIX RL 45/35 BN v množství 50 kg.m -3 a 75 kg.m Návrh složení čerstvého Liaporbetonu K navržení jednotlivých receptur čerstvého Liaporbetonu byl použit počítačový program firmy Woermann Bohemia. Požadovaná třída betonu je LC 25/28. Cílem bylo navrhnout 3 základní receptury, které se odlišovaly zrnitostní skladbou kameniva, objemovou hmotností kameniva, typem použitého superplastifikátoru a množstvím přidávaných drátků. Složení jednotlivých směsí je uvedeno v tab. č. 7. Základní složky použité pro navržené receptury k výrobě Liaporbetonu jsou: - kamenivo frakcí : 0,2, 1-4/500, 1-4/625, 4-8/350 a 4-8/650 - cement portlandský CEM I 42,5 R - voda pitná - drátky DRAMIX RL 45/35 BN v množství 50 kg.m -3 a 75 kg.m -3 - superplastifikátory firmy Woermann Bohemia FM 787 a FM 794 Tab. č. 7: Složení čerstvého Liaporbetonu Složení betonu A1 A2 B1 B2 C1 Cement CEM I 42,5 R [kg.m 3 ] Kamenivo frakce 0-2 [kg.m 3 ] Kamenivo frakce 1-4/500 [kg.m 3 ] Kamenivo frakce 1-4/625 [kg.m 3 ] Kamenivo frakce 4-8/350 [kg.m 3 ] Kamenivo frakce 4-8/650 [kg.m 3 ] Voda [kg.m 3 ] Superplastifikátor FM 787 [kg.m 3 ] - 6,3-6,3 - Superplastifikátor FM 794 [kg.m 3 ] 6,3-6,3-5,06 8

10 5 Příprava a zkoušení čerstvého Liaporbetonu Pro tuto práci byly navrženy 3 základní receptury, které se odlišují zrnitostní skladbou kameniva, typem použitého superplastifikátoru, objemovou hmotností kameniva a množstvím přidaných drátků. Bylo namícháno 14 různých záměsí o celkovém množství 98 zkušebních těles. Z každé záměsi bylo vyrobeno 7 zkušebních těles. Složení jednotlivých záměsí je uvedeno v tab. č Výroba čerstvého Liaporbetonu Míchání čerstvého Liaporbetonu a pozdější zkoušení vzorků probíhalo v laboratoři stavebních hmot FAST VŠB-TU Ostrava. Všechny složky byly dávkovány váhově. Po nadávkování všech frakcí kameniva se do míchačky přidal cement a následně účinná voda. Doba míchání byla 2 minuty. Superplastifikátor se přidával až po zamíchání kameniva s účinnou vodou, aby se nekontrolovaně nevsákl do Liaporu. Minimální doba míchání lehkého betonu po přidání superplastifikátoru byla 60 sekund.[3] 5.2 Zkoušení čerstvého Liaporbetonu Po namíchání čerstvého Liaporbetonu se jeho vlastnosti ověřovaly třemi způsoby. Byly to zkoušky: - rozlitím dle ČSN EN obsah vzduchu v čerstvém betonu dle ČSN EN objemová hmotnost čerstvého betonu dle ČSN EN Výsledné vlastnosti čerstvého Liaporbetonu jsou uvedeny v tab. č. 8. U záměsí s drátky se zkoušky čerstvého Liaporbetonu neprováděly. Následně se čerstvý Liaporbeton naplnil do forem vymazaných separačním prostředkem a zhutnil se. Použily se formy tvaru krychle o rozměrech 150x150x150 mm. Zkušební tělesa byla ve formách po dobu 24 hodin při teplotě 20 C a následně se odformovala. Byla popsána a uložena do vodní lázně o teplotě 20 C. Tab.č.8: Vlastnosti čerstvého Liaporbetonu Stupeň rozlití Obsah vzduchu Třída objemové [%] hmotnosti A1 F3 3,6 D 2,0 A2 F3 3,6 D 1,8 B1 F4 3,8 D 2,0 B2 F3 3,6 D 2,0 C1 F3 3,8 D 2,0 6 Zkoušení ztvrdlého Liaporbetonu Za základní porovnávací zkoušky pro ověření mechanických vlastností Liaporbetonu byly použity zkoušky pevnosti v tlaku a pevnosti v příčném tahu. Zkoušky byly prováděny v laboratoři stavebních hmot FAST VŠB-TU Ostrava na lisech firmy BetonSystem, spol. s r. o. 9

11 Pro zkoušení ztvrdlého Liaporbetonu bylo namícháno 14 záměsí s celkovým počtem 98 zkušebních těles. 11 záměsí sloužilo pro zkoušení pevnosti v tlaku a zbývající 3 záměsi byly určeny pro zkoušení pevnosti v příčném tahu. Z každé záměsi bylo vyrobeno 7 zkušebních těles. 3 zkušební tělesa z každé záměsi byla zkoušena po 7 dnech, další 3 zkušební tělesa byla zkoušena po 28 dnech a poslední zkušební těleso z každé záměsi bylo ponecháno k vyschnutí. Tělesa vysychala do ustálené hmotnosti 56 dní ± 2 dny. Díky pórovité struktuře kameniva dochází k postupnému uvolňování vody ze zrn a tím k narůstající pevnosti Liaporbetonu. Při vysychání docházelo ke ztrátám vody a tím k následné změně objemové hmotnosti. Objemová hmotnost se po 56 dnech v průměru snížila o 4,1 %. Zkoušky byly prováděny na zkušebních tělesech o rozměrech 150x150x150 mm. Po 24 hodinovém tuhnutí byla zkušební tělesa uložena do vodní lázně o teplotě 20 C tak, aby voda měla přístup ke všem stranám zkušebních těles. Po vyjmutí z vodní lázně byly vzorky osušeny, poté se vzorky zvážily a přeměřily pro výpočet pevností. Výsledná hodnota byla určena z průměru pevností tří zkušebních krychlí. 6.1 Zkouška pevnosti Liaporbetonu v tlaku Pro zjištění tlakové pevnosti Liaporbetonu zkouškou pevnosti v tlaku bylo namícháno 11 záměsí s celkovým počtem 77 zkušebních krychlí. Z každé záměsi bylo vyrobeno 7 zkušebních krychlí. Zkouška pevnosti v tlaku byla provedena dle normy ČSN EN Zkušební postup: Před začátkem zkoušky se z povrchu tělesa otře voda a odstraní se všechny zbytky uvolněného materiálu z povrchu tlačných ploch. Krychle se do zkušebního lisu osadí tak, aby směr zatěžování byl kolmý na směr ukládání betonu. Pro výpočet pevnosti v tlaku f c [N.mm -2 ] platí vztah: F f c = [N.mm -2 ] (1) Ac F maximální zatížení [N] A c plocha těles [mm 2 ] Vypočtené průměrné hodnoty krychelných pevností a nárůstu pevností v tlaku v závislosti na typu použitého superplastifikátoru jsou uvedeny v tab. č. 9 a v závislosti na množství přidaných drátků jsou uvedeny v tab. č. 10. Tab. č. 9: Průměrné krychelné pevnosti v tlaku a nárůst pevností v závislosti na typu použitého superplastifikátoru Pevnost v tlaku [MPa] Nárůst pevnosti [%] 7 dnů 28 dnů 56 dnů 28 dnů 56 dnů A1 30,0 34,5 36, ,7 A2 22,5 24,5 28,0 8,9 24,4 B1 29,0 34,5 38, ,8 B2 30,0 31,5 33,5 5 11,7 Pevnost Liaporbetonu v tlaku v závislosti na typu použitého superplastifikátoru je znázorněn v grafu č. 2, nárůst pevností Liaporbetonu v tlaku v závislosti na typu použitého superplastifikátoru je znázorněn v grafu č

12 40 Pevnost v tlaku [Mpa] A1 A2 B1 B2 Po 7 dnech Po 28 dnech Po 56 dnech Graf č. 2: Pevnost v tlaku v závislosti na typu použitého superplastifikátoru 35 Nárůst pevnosti v tlaku [%] A1 A2 B1 B2 Nárůst pevností v tlaku [%] 28 dnů Nárůst pevností v tlaku [%] 56 dnů Graf. č. 3: Nárůst pevností v tlaku v závislosti na typu použitého superplastifikátoru Tab. č. 10: Průměrné krychelné pevnosti v tlaku a nárůst pevností v tlaku v závislosti na množství přidaných drátků Pevnost v tlaku [MPa] Nárůst pevnosti [%] 7 dnů 28 dnů 56 dnů 28 dnů 56 dnů A1 30,0 34,5 36,5 15,0 21,7 A [kg.m -3 ] drátků 30,0 34,0 38,0 13,3 26,7 A1 + 75[kg.m -3 ] drátků 31,5 34,5 39,5 9,5 25,4 B1 29,0 34,5 38,5 19,0 32,8 B1 + 50[kg.m -3 ] drátků 32,0 37,5 42,5 17,2 32,8 B [kg.m -3 ] drátků 36,0 38,5 43,5 8,5 20,9 C1 31,0 35,0 37,5 12,9 20,97 C [kg.m 3 ]drátků 34,5 37,5 44,5 8,7 29,0 C [kg.m 3 ]drátků 36,5 39,5 45,5 8,2 24,7 Pevnosti Liaporbetonu v tlaku v závislosti na množství přidaných drátků je znázorněn v grafu č. 4, nárůst pevností Liaporbetonu v tlaku v závislosti na množství přidaných drátků je znázorněn v grafu č.5. 11

13 Pevnost v tlaku [MPa] Po 7 dnech Po 28 dnech Po 56 dnech A1 A A B1 B B C1 C C Graf č. 4: Pevnost Liaporbetonu v tlaku v závislosti na množství přidaných drátků Nárůst pevností v tlaku [%] A1 A A B1 B B C1 C C Nárůst pevností v tlaku [%] 28 dnů Nárůst pevností v tlaku [%] 56 dnů Graf č.5: Nárůst pevností v tlaku v závislosti na množství přidaných drátků 6.2 Zkouška pevnosti Liaporbetonu v příčném tahu Pro zjištění tahové pevnosti Liaporbetonu zkouškou pevnosti v příčném tahu byly namíchány 3 záměsi s celkovým počtem 21 zkušebních krychlí. Z každé záměsi bylo vyrobeno 7 zkušebních krychlí. Pro tuto zkoušku byla zvolena záměs B1, viz. tab. č. 7, která vykazovala velmi dobré pevnosti v tlaku, viz. tab. č. 9. Zkouška pevnosti v příčném tahu byla provedena dle normy ČSN EN Zkušební postup: Před začátkem zkoušky se z povrchu tělesa otře voda a odstraní se všechny zbytky uvolněného materiálu z povrchu tlačných ploch. Krychle se do zkušebního lisu osadí tak, aby směr zatěžování byl kolmý na směr ukládání betonu. Pro výpočet pevnosti v příčném tahu P [N.mm -2 ] platí vztah: 2 F P = [N.mm -2 ] (2) π l d 12

14 F síla zaznamenaná zkušebním lisem při vzniku trhliny způsobené příčným tahem l rozměr krychle ve směru rovnoběžném se směrem zatížení d rozměr krychle rovnoběžný se směrem hutnění Vypočtené průměrné hodnoty krychelných pevností v příčném tahu a nárůst pevností v příčném tahu jsou uvedeny v tab. č. 1. Tab. č. 11: Průměrné krychelné pevnosti a nárůst pevností v příčném tahu Pevnost v příčném tahu [MPa] Nárůst pevnosti [%] 7 dnů 28 dnů 56 dnů 28 dnů 56 dnů B1 2,5 3,0 3,5 20,0 36,7 B [kg.m -3 ] drátků 3,0 3,5 4,0 16,7 31,0 B [kg.m -3 ] drátků 3,5 4,0 4,5 14,3 26,8 Pevnost Liaporbetonu v příčném tahu v závislosti na množství použitých drátků je znázorněn v grafu č. 6, nárůst pevností Liaporbetonu v příčném tahu je znázorněn v grafu č.7. Pevnost v příčném tahu [MPa] 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 B1 B B Pevnost v příčném tahu [MPa] Po 7 dnech Pevnost v příčném tahu [MPa] Po 28 dnech Pevnost v příčném tahu [MPa] Po 56 dnech Graf č.6: Pevnost v příčném tahu Liaporbetonu po přidání drátků 40 Nárůst pevností v příčném tahu [%] B1 Nárůst pevností v příčném tahu [%] Po 28 dnech Nárůst pevností v příčném tahu [%] Po 56 dnech B B Graf. č.7: Nárůst pevností v příčném tahu 13

15 7 Vyhodnocení zkoušení ztvrdlého Liaporbetonu Všechny betonové směsi byly navrženy pro pevnostní třídu lehkého betonu LC 25/28. Pro vyhodnocení výsledků pevností lehkého betonu v tlaku i v příčném tahu bylo použito kritérium shody dle normy ČSN EN Vyhodnocení výsledků pevnosti Liaporbetonu v tlaku Pro vyhodnocení výsledků v tlaku jsem použila kritérium shody dle normy ČSN EN Shoda pevnosti betonu v tlaku se posuzuje z výsledků zkoušek zkušebních těles zkoušených ve stáří 28 dnů. Aby kritérium shody bylo splněno musí platit vztahy: Kritérium 1: f cm > f ck + 4 [N.mm -2 ] (3) Kritérium 2: f ci > f ck 4 [N.mm -2 ] (4) f cm průměrná krychelná pevnost betonu v tlaku [N.mm -2 ] f ci krychelná pevnost betonu v tlaku jednotlivých vzorků [N.mm -2 ] f ck minimální charakteristická krychelná pevnost v tlaku [N.mm -2 ] Pro lehký beton třídy LC 25/28 je minimální charakteristická krychelná pevnost v tlaku f ck = 28 N.mm -2. Výsledky kritéria shody pro pevnost v tlaku v závislosti na typu použitého superplastifikátoru jsou uvedeny v tab. č.12 a výsledky kritéria shody pro pevnost v tlaku v závislosti na množství přidaných drátků jsou uvedeny v tab. č. 13. Tab. č. 12: Kritérium shody pro pevnost v tlaku v závislosti na typu použitého superplastifikátoru Pevnost v tlaku [N.mm -2 ] f cm > 32,0 f cmi > 24,0 f ci > 24,0 f ci > 24,0 Kritérium shody A1 34,5 34,0 33,5 35,5 SPLŇUJE A2 24,5 23,5 25,0 24,5 NESPLŇUJE B1 34,5 34,0 35,0 34,5 SPLŇUJE B2 31,5 31,5 32,0 30,5 NESPLŇUJE Tab. č. 13: Kritérium shody pro pevnost v tlaku v závislosti na množství přidaných drátků Pevnost v tlaku [N.mm -2 ] f cm > 32,0 f ci > 24,0 f ci > 24,0 f ci > 24,0 Kritérium shody A1 + 50[kg.m -3 ] drátků 34,0 34,0 33,5 34,0 SPLŇUJE A1 + 75[kg.m -3 ] drátků 34,5 34,0 34,5 34,5 SPLŇUJE B1 + 50[kg.m -3 ] drátků 37,5 38,0 37,0 38,0 SPLŇUJE B1 + 75[kg.m -3 ] drátků 39,0 39,5 39,5 38,0 SPLŇUJE C1 35,0 35,0 35,0 34,5 SPLŇUJE C1 + 50[kg.m -3 ] drátků 37,5 37,0 37,0 38,0 SPLŇUJE C1 + 75[kg.m -3 ] drátků 39,5 40,5 39,0 39,5 SPLŇUJE Ze získaných průměrných hodnot pevností v tlaku byly vyvozeny tyto závěry: nejvyšší pevnost v tlaku vykázala záměs C1 (procentuální zastoupení kameniva: 53,6 % 0-2, 23,4% 1-4/625 a 23% 4-8/650 a s přídavkem superplastifikátoru firmy Woermann Bohemia FM 794), po 28 dnech dosáhla pevnosti v tlaku 35 MPa, viz. tab. č. 10 nejvyšší nárůst pevnosti v tlaku byl u záměsi B1 (procentuální zastoupení kameniva: 45% 0-2, 15% 1-4/625, 40% 4-8/650 a s přídavkem superplastifikátoru firmy Woermann Bohemia FM 794), kde došlo k nárůstu o 19% viz. tab. č. 9 14

16 u všech záměsí se s přidáním různého množství drátků (50 kg.m -3 a 75 kg.m -3 ) pevnost v tlaku zvýšila po přidání 50 kg.m -3 vykázaly nejvyšší pevnost záměsi B1 a C1, viz. tab. č. 10 po přidání 50 kg.m -3 došlo k nejvyššímu nárůstu pevnosti u záměsi B1. Došlo k nárůstu o 17,2%, viz tab. č. 10 po přidání 75 kg.m -3 vykázala nejvyšší pevnost záměs C1 po přidání 75 kg.m -3 vykázala nejvyšší nárůst pevnosti záměs A1 (procentuální zastoupení kameniva: 45% 0-2, 15% 1-4/500, 40% 4-8/350 a s přídavkem superplastifikátoru firmy Woermann Bohemia FM 794). Došlo k nárůstu o 9,5%, viz tab. č. 10 záměsi A2 (procentuální zastoupení kameniva: 45% 0-2, 15% 1-4/500,40% 4-8/350 s přídavkem superplastifikátoru firmy Woermann Bohemia FM 787) a B2 (procentuální zastoupení kameniva: 45% 0-2, 15% 1-4/625, 40% 4-8/650 a s přídavkem superplastifikátoru firmy Woermann Bohemia FM 787) nevyhověly kritériu shody pro pevnost v prostém tlaku, viz. tab. č Vyhodnocení výsledků pevnosti Liaporbetonu v příčném tahu Pro vyhodnocení výsledků Liaporbetonu v příčném tahu bylo použito kritérium shody dle normy ČSN EN Shoda pevnosti betonu v příčném tahu se posuzuje ve stáří 28 dnů. Aby kritérium shody bylo splněno musí platit vztahy: Kritérium 1: f tm > f tk + 0,5 [N.mm -2 ] (5) Kritérium 2: f ti > f tk 0,5 [N.mm -2 ] (6) f tm průměrná krychelná pevnost betonu v tlaku [N.mm -2 ] f ti krychelná pevnost betonu v tlaku jednotlivých vzorků [N.mm -2 ] f tk minimální charakteristická krychelná pevnost v tlaku [N.mm -2 ] Pro beton LC 25/28 je hodnota f tk = 2,2 N.mm -2. Uvedená hodnota f tk byla odvozena dle normy ENV Výsledky kritéria shody pro pevnost Liaporbetonu v příčném tahu v závislosti na množství přidaných drátků jsou uvedeny v tab. č. 14. Tab. č. 14: Kritérium shody pro pevnost v příčném tahu f tm > 2,7 Pevnost v příčném tahu [N.mm f ti > 1,7 f ti > 1,7 f ti > 1,7 Kritérium shody B1 3,0 3,0 3,0 2,5 SPLŇUJE B1 + 50[kg.m -3 ] drátků 3,5 3,0 3,0 4,0 SPLŇUJE B1 + 75[kg.m -3 ] drátků 4,0 4,0 4,0 3,5 SPLŇUJE 8 Závěr Cílem práce bylo ověření vlivu lehkého kameniva (Liapor) s různou objemovou hmotností, procentuálním zastoupením a se dvěma typy použitých superplastifikátorů na mechanické vlastnosti betonu. Pro ověření vlivu drátků na nárůst pevností bylo přidáváno 50 kg.m -3 a 75 kg.m -3 drátků. 15

17 Výsledky zkoušek: i B vykázali vyšší pevnosti než záměsi A. Rozdíl pevností je v průměru o 7%. Došlo k tomu v důsledku vyšší sypné hmotnosti použitého kameniva. S narůstající sypnou hmotností se zvyšuje i pevnost zrna Liaporu v tlaku. Nejvyšší pevnost v tlaku vykázala záměs C1 (Pevnost v tlaku po 28 dnech byla 35 MPa). U této záměsi převládalo drobné kamenivo s vyšší sypnou hmotností nad hrubým kamenivem. Nejvyšší nárůst pevnosti v tlaku vykázala záměs B1. K nárůstu pevnosti došlo o 19 %. Tato záměs měla také nejvyšší objemovou hmotnost a nejlepší zpracovatelnost. Velký vliv na nárůst pevnosti se projevil i v pórovité struktuře kameniva. Při vysychání betonu dochází k postupnému uvolňování vody ze zrn a tím k narůstající pevnosti betonu. Liaporbeton po 56 dnech dosáhl v průměru o 9,5% vyšší pevnosti v tlaku a o 16,7% vyšší pevnosti v příčném tahu. Vliv superplastifikátorů se projevil nejen v počáteční fázi při lepší zpracovatelnosti čerstvého Liaporbetonu, ale také ve výsledných pevnostech Liaporbetonu v tlaku. Vyšších hodnot dosahovali záměsi A1 a B1 se superplastifikátorem FM 794. Vliv drátků na Liaporbeton se projevil nárůstem pevností v příčném tahu i pevností v tlaku. Pevnost v tlaku po přidání 50 kg.m -3 drátků se zvýšila v průměru o 13,0%, po přidání 75 kg.m -3 drátků se pevnost v tlaku zvýšila v průměru o 13,6%. Pevnost v příčném tahu po přidání 50 kg m -3 drátků se zvýšila o 16,7% a po přidání 75 kg m -3. drátků se pevnost v příčném tahu zvýšila až o 33,3%. Doporučení do praxe: C1 s třídou objemové hmotnosti D2,0 vykázala nejlepší hodnoty (pevnost v tlaku po 28 dnech). Přidávání drátků výrazně ovlivňuje pevnost hlavně v příčném tahu (zkoušení proběhlo pouze u záměsi B1). Děkuji Ing. I. Skotnicové Ph.D., za všestrannou pomoc a odborné rady při zpracování této práce. 16

18 Přílohy Příloha č. 1: Vzorek Liaporbetonu po zkoušce v příčném tahu Příloha č. 2: Vzorek Liaporbetonu po zkoušce v tlaku 17

19 Příloha č. 3: Vzorek Liaporbetonu s 50kg drátků na 1 m 3 po zkoušce v příčném tahu Příloha č. 4: Vzorek Liaporbetonu s 75kg drátků na 1 m 3 po zkoušce v příčném tahu 18

20 Seznam literatury [1] ADÁMEK, J., KOUKAL, J., NOVOTNÝ, B.:Stavební materiály, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 1997, ISBN [2] PYTLÍK, P.: Technologie betonu, VUT, Brno, 2000, ISBN [3] TOMIS, V.: Liapor vlastnosti a aplikace, Lias Vintířov 4/2000 [4] Podklady firmy Woermann Bohemia Seznam použitých norem ČSN EN Metody zkoušení cementu část1: Stanovení pevnosti cementu, Září 1996 ČSN EN Metody zkoušení cementu část3: Stanovení normální hustoty cementové kaše a stanovení dob tuhnutí cementové kaše, Září 1996 ČSN EN Beton část1: Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda, Září 2001 ČSN EN Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor, Červen 1998 ČSN EN Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva část3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitostí volně sypaného kameniva, Srpen 1999 ČSN EN Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva část6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti, Říjen 2001 ČSN EN Zkoušení čerstvého betonu část5: Zkouška rozlitím, Červenec 2000 ČSN EN Zkoušení čerstvého betonu část6: Objemová hmotnost, ČSN EN Zkoušení čerstvého betonu část7: Obsah vzduchu Tlakové metody, Únor 2001 ČSN EN Zkoušení ztvrdlého betonu část3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, Září 2002 ČSN EN Zkoušení ztvrdlého betonu část6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles, Květen 2001 ČSN ISO 4103 Beton Klasifikace, konzistence ENV Navrhování betonových konstrukcí část1-4: Obecná pravidla Hutný beton s pórovitým kamenivem Seznam tabulek Tab. č. 1 Tab. č. 2 Tab. č. 3 Tab. č. 4 Tab. č. 5 Objemová hmotnost a nasákavost kameniva Sítový rozbor jednotlivých frakcí kameniva Sítový rozbor směsí kameniva Sypná hmotnost a mezerovitost volně sypaného i setřeseného kameniva Sypná hmotnost a mezerovitost volně sypaného i setřeseného kameniva s drátky 19

21 Tab. č. 6 Základní vlastnosti cementu CEM I 42,5R Tab. č. 7 Složení čerstvého Liaporbetonu Tab. č. 8 Vlastnosti čerstvého Liaporbetonu Tab. č. 9 Průměrné krychelné pevnosti v tlaku a nárůst pevností v tlaku v závislosti na typu použitého superplastifikátoru Tab. č. 10 Průměrné krychelné pevnosti v tlaku a nárůst pevností v tlaku v závislosti na množství přidaných drátků Tab. č. 11 Průměrné krychelné pevnosti a nárůst pevností v příčném tahu Tab. č. 12: Kritérium shody pro pevnost v tlaku v závislosti na typu použitého superplastifikátoru Tab. č. 13: Kritérium shody pro pevnost v tlaku v závislosti na množství přidaných drátků Tab. č. 14: Kritérium shody pro pevnost v příčném tahu Seznam obrázků Obr. č. 1 Zrno Liaporu Seznam grafů Graf č. 1: Graf č. 2: Graf č. 3: Graf č. 4: Graf č. 5: Graf č. 6: Graf č. 7: Zrnitostní křivky rozdílného procentuálního složení kameniva Pevnost v tlaku v závislosti na typu použitého superplastifikátoru Nárůst pevností v tlaku v závislosti na typu použitého superplastifikátoru Pevnost Liaporbetonu v tlaku v závislosti na množství přidaných drátků Nárůst pevností v tlaku v závislosti na množství přidaných drátků Pevnost v příčném tahu Liaporbetonu Nárůst pevností v příčném tahu Seznam příloh Příloha č. 1: Vzorek Liaporbetonu po zkoušce v příčném tahu Příloha č. 2: Vzorek Liaporbetonu po zkoušce v tlaku Příloha č. 3: Vzorek Liaporbetonu s 50kg drátků na 1 m 3 po zkoušce v příčném tahu Příloha č. 4: Vzorek Liaporbetonu s 75kg drátků na 1 m 3 po zkoušce v příčném tahu 20

LEHKÉ BETONY A MALTY

LEHKÉ BETONY A MALTY Betony a malty s nízkou objemovou hmotností jsou velmi žádané materiály, protože pomocí těchto materiálů lze dosáhnout významných úspor energii, potřebných k provozu staveb. Používání materiálů s nízkou

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Schéma návrhu složení betonu 2 www.fast.vsb.cz 3 www.fast.vsb.cz 4 www.fast.vsb.cz 5 www.fast.vsb.cz 6 www.fast.vsb.cz Informativní příklady

Více

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 PŘÍKLADY 1 Objemová hmotnost, hydrostatické váhy P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun

Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun Technická norma Září 2017 Cementopísková směs MC Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Technická norma ČB MC 01-2010 Platnost : od 09/2017 Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, 266 01 Beroun Tato technická

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

LIAPOR FILLINGS OF EXPANDED CLAY CAN BE USED FOR THE PRODUCTION (AS ONE OF THE SOURCE MATERIALS) OF THE CEMENT-BONDED PARTICLEBOARD AS WELL

LIAPOR FILLINGS OF EXPANDED CLAY CAN BE USED FOR THE PRODUCTION (AS ONE OF THE SOURCE MATERIALS) OF THE CEMENT-BONDED PARTICLEBOARD AS WELL MOŽNOSTI VYUŽÍTÍ LEHČENÉHO KAMENIVA PŘI VÝROBĚ CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY LIAPOR FILLINGS OF EXPANDED CLAY CAN BE USED FOR THE PRODUCTION (AS ONE OF THE SOURCE MATERIALS) OF THE CEMENT-BONDED PARTICLEBOARD

Více

Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva

Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva Ing. Ivana Chromková 1, Ing. René Čechmánek 1, Lubomír Zavřel 1 Ing. Jindřich Sedlák 2, Ing. Michal Ševčík 2 1 Výzkumný ústav stavebních

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 6. Prostý beton Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D. Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa ď Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav - Technologie, mechanické

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Speciální betony Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky-

Více

Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu

Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu Jaroslav Výborný, Jan Vodička, Hana Hanzlová Summary: The main objective in this project is Waste utilization, recycled material in the building industry,

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

SPECIÁLNÍ BETONY A ZAJIŠTĚNÍ KVALITY. Viktor Slezák

SPECIÁLNÍ BETONY A ZAJIŠTĚNÍ KVALITY. Viktor Slezák SPECIÁLNÍ BETONY A ZAJIŠTĚNÍ KVALITY Viktor Slezák Náplň přednášky Úvod Zajištění kvality na stavbě Předpisy a Všeobecný návod na použití betonu Vodostavební beton a koncepce konstrukce bílé vany Ošetřování

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny

Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny Ing. Martin Vyvážil, Ing. Vladan Prachař Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. vyvazil@vustah.cz, prachar@vustah.cz Souhrn Příspěvek

Více

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů Jméno a příjmení studenta

Více

Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění

Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění Autor: Adam Hubáček, VUT, WP4 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Přednáška 2

STAVEBNÍ HMOTY. Přednáška 2 STAVEBNÍ HMOTY Přednáška 2 Zkušebnictví ke zjištění vlastností materiálu je třeba ho vyzkoušet Materiál se zkouší podle zkušebních norem na vhodném vzorku Principy materiálového zkušebnictví zkoušíme za

Více

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. v zastoupení: Ing. Markéta Bambuchová BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ Existuje Má charakter přírodního zákona Nepodléhá rozhodnutí šéfů pevnost

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS 06. ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT SLOŽKY BETONU Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony

Více

Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: PONDĚLÍ 10:00 AŽ 11:00

Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: PONDĚLÍ 10:00 AŽ 11:00 Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: PONDĚLÍ 10:00 AŽ 11:00 Organizace předmětu Odborné přednášky 4 cvičení v laboratoři Podmínky získání zápočtu Účast na přednáškách a laboratorních

Více

1m3 stříkaného betonu

1m3 stříkaného betonu Kvalita stříkaného betonu Lukáš Kopecký 1 Karel Dočkal 2 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební; Veveří 331/95 602 00 Brno; kopeckyl@fce.vutbr.cz 2 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební;

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 % Objemová hmotnost, hydrostatické váhy PŘÍKLADY 1 P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

TKP 18 MD zásady připravované revize

TKP 18 MD zásady připravované revize TKP 18 MD zásady připravované revize Ing. Jan Horský e-mail: horsky@horsky.cz Horský s.r.o. mobil: 603540690 Klánovická 286/12; 194 00 Praha 9 Osnova TKP 18 v systému předpisů MD Podklady pro revizi Zásady

Více

Plán jakosti procesu

Plán jakosti procesu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Program č. 1 Plán jakosti procesu Jana Boháčová VN1SHD01 2008/2009 Obsah: 1. Cíl zpracování plánu

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

SPECIÁLNÍ VÝROBKY PRO ZRYCHLENÍ A ZJEDNODUŠENÍ VAŠÍ PRÁCE

SPECIÁLNÍ VÝROBKY PRO ZRYCHLENÍ A ZJEDNODUŠENÍ VAŠÍ PRÁCE SPECIÁLNÍ VÝROBKY PRO ZRYCHLENÍ A ZJEDNODUŠENÍ VAŠÍ PRÁCE KDO JSME ZAPA beton je společnost s 25letou tradicí na českém a 15letou zkušeností na slovenském trhu transportbetonu. Skupina ZAPA beton v ČR

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky

Více

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5 Návrhové parametry betonu Diagnostika g železobetonovch konstrukcí Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570 Pevnost v tlaku Modul pružnosti Vlastnosti betonu dle SVP Konzistence Maximální

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 6.1 LEHKÉ BETONY

STAVEBNÍ MATERIÁLY 6.1 LEHKÉ BETONY LEHKÉ BETONY Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 24 říjen 2013 L E H K É B E T O N Y dělení dle způsobu vylehčení Betony mezerovité zrna kameniva spojena cement. tmelem v bodech dotyku Betony nepřímo

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ZF_POS_20 Cement - vlastnosti Název školy Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů chemické závisejí na chemickém složení materiálu zjišťuje se působení na jiné hmoty zkoumá se vliv na životní prostředí

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON lehký beton částečně kompenzuje nevhodné vlastnosti klasického betonu (velká objemová hmotnost, vysoká tepelná

Více

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Katedra silničních staveb Thákurova 7, PSČ 116 29 Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ OL 136 telefon 224353880 telefax 224354902, e-mail:

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

Tlaková síla Hmotnost [g] hmotnost [kn] b [mm] h [mm] l [mm]

Tlaková síla Hmotnost [g] hmotnost [kn] b [mm] h [mm] l [mm] Laboratorní zkoušení vzorků drátkobetonu navrženého pro výrobu tunelových segmentů M.Hilar 3G Consulting Engineers s.r.o. a FSv ČVUT v Praze, Praha, ČR J. Vodička, J. Krátký & V. Ráček FSv ČVUT v Praze,

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013 MCT spol. s r. o. ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HMOT Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař, ČR, tel./fax +420 271 750 448 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013 Provedené zkoušky: - Stanovení rozměrů

Více

Stavební materiály. Pozemní stavitelství

Stavební materiály. Pozemní stavitelství Učební osnova předmětu Stavební materiály Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 105 1.ročník: 35 týdnů po 3 hodinách

Více

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi Ing. Ivana Chromková, Ing. Pavel Leber, Ing. Oldřich Sviták Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, e-mail: chromkova@vustah.cz,

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Využití odpadního materiálu z výroby minerální vlny do stavebních materiálů a produktů

Využití odpadního materiálu z výroby minerální vlny do stavebních materiálů a produktů Využití odpadního materiálu z výroby minerální vlny do stavebních materiálů a produktů Ivana Chromková, Pavel Leber, Petr Bibora, Jiří Junek, Michal Frank Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského

Více

Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží

Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží Ing. Ivana Chromková 1, Ing. René Čechmánek 1, Lubomír Zavřel 1 Ing. Jindřich Sedlák 2, Ing. Michal Ševčík 2 1 Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.,

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

MECHANICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH MALT MODIFIKOVANÝCH MIKROPLNIVEM

MECHANICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH MALT MODIFIKOVANÝCH MIKROPLNIVEM MECHANICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH MALT MODIFIKOVANÝCH MIKROPLNIVEM Aleš Kratochvíl, Jaroslav Urban, Rudolf Hela Úvod Při použití vhodného kameniva je cementová malta tou součástí betonu, která

Více

POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Více

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí Betonové konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav

Více

ČVUT v Praze Kloknerův ústav

ČVUT v Praze Kloknerův ústav ČVUT v Praze Kloknerův ústav Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích JIŘÍ KOLÍSKO jiri.kolisko@klok.cvut.cz 1 2 3 4 5 6 7 V případě problému se objeví jednoduché dotazy jako Jsou vlastnosti betonu

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Ošetřování betonu. Ing. Vladimír Veselý. Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí Praha

Ošetřování betonu. Ing. Vladimír Veselý. Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí Praha Ošetřování betonu Ing. Vladimír Veselý OSNOVA Proč ošetřovat beton Kdy s ošetřováním začít Jak ošetřovat Jak dlouho ošetřovat Betonáž za nízkých teplot Betonáž v létě Nejčastější chyby Závěrem Proč ošetřovat

Více

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty Obsah: Vodotěsný beton Beton pro bílou vanu Krystalizační, těsnící a jiné přísady

Více

Rychletuhnoucí opravný beton s vysokou brzkou pevností Třída R4

Rychletuhnoucí opravný beton s vysokou brzkou pevností Třída R4 Popis obsahuje směs modifikovaného portlandského cementu a vápenokamenného plniva s přídavkem akrylátového polymeru. Jde o kvalitní, vysoce účinnou opravnou maltu, která vykazuje výborné fyzikální vlastnosti,

Více

SANAČNÍ MALTA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ÚČINKEM NA BÁZI PUR PĚNY PO UKONČENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU. Vojtěch Václavík a kol.

SANAČNÍ MALTA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ÚČINKEM NA BÁZI PUR PĚNY PO UKONČENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU. Vojtěch Václavík a kol. SANAČNÍ MALTA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ÚČINKEM NA BÁZI PUR PĚNY PO UKONČENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU Vojtěch Václavík a kol. Cíl výzkumu Hlavní cíl výzkumu spočíval ve využití recyklované polyuretanové pěny po ukončení

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1 Zděné konstrukce podle ČSN EN 1996-1-2: 2006 Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1 OBSAH: Úvod zděné konstrukce Normy pro navrhování zděných konstrukcí Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru: EN

Více

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

Vývoj stínicích barytových směsí

Vývoj stínicích barytových směsí Vývoj stínicích barytových směsí Fridrichová, M., Pospíšilová, P., Hoffmann, O. ÚVOD I v začínajícím v 21. století nepříznivě ovlivňuje životní prostředí nejenom intenzivní a z hlediska ekologických důsledků

Více

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Ing. Lukáš Peřka, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. V uplynulém období se podle stavu zpracovaných a připravovaných evropských norem měnil

Více

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK 9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK 9.1 Norma ČSN EN 1996-1-2 Evropská norma pro navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru EN 1996-1-2 nahrazující předběžnou normu ENV 1996-1-2:1995

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 20. Zvláštní druhy betonů Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

Stříkané betony maxit

Stříkané betony maxit Stříkané betony Stříkané betony Firma je výrobcem a dodavatelem suchých betonových směsí pro stříkané betony. Použití Stříkané betony nacházejí široké uplatnění při zpevňování stěn stavebních jam, zpevňování

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

SR 450 Rychletuhnoucí potěr cementový. Rychleschnoucí potěr na bázi cementu s kompenzací smrštění pro vnitřní podlahy

SR 450 Rychletuhnoucí potěr cementový. Rychleschnoucí potěr na bázi cementu s kompenzací smrštění pro vnitřní podlahy SR 450 Rychletuhnoucí potěr cementový Číslo výrobku Popis výrobku Rychleschnoucí potěr na bázi cementu s kompenzací smrštění pro vnitřní podlahy Složení SR 450 je suchá směs, sestávající ze speciálních

Více

Směsi stmelené hydraulickými pojivy

Směsi stmelené hydraulickými pojivy Směsi stmelené hydraulickými pojivy Silniční stavby 2 Stmelené směsi hydraulickými pojivy Zeminy Kamenivo Požadavky na zeminy Nejsou specifikovány v normě jako u kameniva 95 % velikosti zrn pod 63 mm (u

Více

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zprávy. Skladování. Technický list Vydání 13/09/2010 Identifikační č.

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zprávy. Skladování. Technický list Vydání 13/09/2010 Identifikační č. Technický list Vydání 13/09/2010 Identifikační č.: Zálivková hmota Popis výrobku Použití Výhody je 1-komponentní zálivková hmota s cementovým pojivem, expanzní, homogenní malta s vysokými pevnostmi po

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. OBSAH Vzorky betonu jádrové vývrty Objemová hmotnost Dynamické moduly pružnosti Pevnost v tlaku Statický

Více

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI1 Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. a kolektiv Student: Studijní skupina: Školní rok: Zkratka

Více

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY Miroslava KLÁROVÁ, Jozef VLČEK, Michaela TOPINKOVÁ, Jiří BURDA, Dalibor JANČAR, Hana OVČAČÍKOVÁ, Romana ŠVRČINOVÁ, Anežka VOLKOVÁ VŠB-TU Ostrava,

Více

BZ1 - TECHNOLOGIE BETONU I

BZ1 - TECHNOLOGIE BETONU I Přednáška: 1 Strana: 1 BZ1 - TECHNOLOGIE BETONU I Technologie: nauka o zpracování surovin nebo polotovarů na konečný produkt Beton: umělý slepenec, ve kterém je jako plniva použito zpravidla přírodního

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Vypracoval: Ing. Jaroslava Kislingerová Schválil: Ing. Jiří Zacharda Pracovník odpovědný za aktuálnost dokumentu: č. 1A/2013 Strana: 1 Stran celkem: 14 Nahrazuje stranu: / Datum vydání: 1.7. 2013 Účinnost

Více

DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ

DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ Sborník 19. Betonářské dny (2012) ISBN 978-80-87158-32-6 Sekce XXX: YYY DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ Václav Ráček 1 Hlavní autor Jan Vodička 1 Jiří Krátký 1 Matouš Hilar 2 1 ČVUT v Praze, Fakulta

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE Třetí aktualizované vydání Změna č. xx Schváleno VŘ DDC č.j.túdc-xxxxx/2002

Více