Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů Jméno a příjmení studenta : Ročník, obor : Vedoucí práce : Ústav : David Tesař V., Materiálové inženýrství Doc. Ing. Rudolf Hela CSc. Ing. Michala Hubertová Ústav technologie stavebních hmot a dílců

2 1. OBSAH 1.Obsah Anotace Úvod do problematiky Cíl práce Metodika práce Experimentální část Receptura referenční (REF) Receptury s vlákny Receptura s přídavkem 1 kg/m3 syntetických vláken (R1) Receptura s přídavkem 4 kg/m3 syntetických vláken (R4) Receptura s přídavkem 8 kg/m3 syntetických vláken (R8) Srovnání jednotlivých receptur Vlastnosti čerstvého betonu Vlastnosti ztvrdlého betonu Závěr Použitá literatura

3 2. Anotace Práce se zabývá problematikou přídavku syntetických vláken do lehkého samozhutnitelného betonu s kamenivem Liapor. Bude porovnávána referenční receptura s recepturami s přídavkem 1, 4 a 8 kg/m 3 těchto vláken. Reologické vlastnosti jednotlivých receptur byly zkoušeny obvykle používanými metodami pro samozhutnitelné betony. Jednalo se o zkoušku Rozlití kužele, Orimet, J-Ring a L- Box. Zpracovatelnost těchto receptur byla zkoušena v časech po namíchání, po 6 minutách a po 9 minutách. Dále bylo prováděno měření objemových změn, a to jak v čerstvém stavu ihned po namíchání, tak v průběhu zrání na ztvrdlém betonu. Nakonec byly stanoveny základní fyzikálně mechanické vlastnosti těchto receptur. Práce se tedy bude zabývat porovnáním těchto receptur a vyhodnocením jejich vlastností právě vzhledem k různým přídavků syntetických vláken. 3. Úvod do problematiky Beton označovaný jako lehký beton LC (Light-weight Concrete) je heterogenní směs cementu, vody, přísad, příměsí a lehkého kameniva. Nejdůležitějším materiálovým předpokladem pro výrobu lehkých betonů je použití lehkých kameniv přírodních i uměle vyrobených. Vzrůstající popularita lehkých betonů je způsobena rychlým rozvojem stavebních technologií v odvětví zvukově a tepelně izolačních podlah, rekonstrukcí starých budov, které není vhodné dále přitěžovat nebo při výstavbě nových budov nebo konstrukcí, kde je využita jeho nízká objemová hmotnost při dostatečné pevnosti. V České republice je jediné průmyslově vyráběné lehké kamenivo Liapor (obch. název pro keramzit). Liapor je lehké keramické kamenivo, které se vyrábí výpalem a současnou expandací přírodních granulovaných jílů. Vznikají tak slinutá keramická zrna kameniva s vnitřní rovnoměrně pórovitou strukturou, která vynikají především fyzikálně chemickými a mechanickými vlastnostmi. [1] Lehký samozhutnitelný beton (Self Compacting Light-weight Concrete SCLC) je speciální typ betonu reprezentující poslední trendy betonářských technologií. Je to beton kombinující výhody samozhutnitelného a lehkého betonu. Jeho přednostmi jsou dobré tepelně-izolační vlastnosti, nízká objemová hmotnost s dostatečnou pevností v tlaku dohromady s dobrou zpracovatelností, která umožňuje jednoduché ukládání bez rizika nekvalitní vibrace způsobené lidským faktorem. [2] Specifickým problémem při návrhu a výrobě lehkých betonů obecně, a zvláště u SCLC je v nasákavost lehkého kameniva, a to nejen za atmosférického tlaku, ale i za vysokého tlaku, kterému může být SCLC vystaven během čerpání. Při výrobě lehkých betonů lze použít kamenivo Liapor v suchém stavu a pak je třeba dodat tzv. přídavnou vodu, která je potřebná pro nasáknutí Liaporu. Tato voda se neúčastní na tvorbě cementového tmele, proto se tedy nezapočítává do vodního součinitele. Nebo se může dávkovat Liapor předem navlhčený. Experimentální práce [3] s SCLC prokázaly, že je vhodné kamenivo předem namáčet a to minimálně 24 hod. v laboratorních podmínkách, aby bylo dosaženo nasycení pórové struktury jednotlivých zrn kameniva. Je ovšem prokázáno, že při použití receptury s vodou přídavnou, jsou dosaženy horší výsledky, než když necháme kamenivo ve vodě nasáknout. Tento výsledek je patrný jak u betonu 3

4 čerstvého tak ztvrdlého (např. reologické vlastnosti; pevnost v tlaku; mrazuvzdornost atd.) Specifika při návrhu a výrobě SCLC, které musíme zohlednit jsou následující: zhoršená tekutost a samohutnitelnost způsobená nízkou objemovou hmotností kameniva tendence lehkého kameniva segregovat na povrchu vlivem pórovitosti kameniva je zvýšená absorpce záměsové vody dovnitř zrna a s tím spojená špatná hydratace cementu díky zmíněnému úbytku vody, zpracovatelnost v čase a v poslední řadě ztráta vlastnosti SCC (pro betony s nízkým w a pro suché kamenivo) [2] Vláknobetony jsou speciální typy konstrukčních betonů, jejichž struktura obsahuje mimo obvyklých složek vlákna. Vyztužování cementové matrice vlákny je datováno od roku 196. Zpočátku byly používány rovná ocelová vlákna. Základní požadavky byly směřovány na vylepšení duktility, lomové houževnatosti a dokonce bylo sledováno i zlepšení pevnosti v tahu za ohybu. V průběhu dalších let došlo k vývoji široké řady přírodních a syntetických vláken různých rozměrů, vlastností a využití. [7] Obecně lze konstatovat, že rovnoměrné rozptýlení vláken v betonu může významným způsobem ovlivnit některé jeho vlastnosti a to často ty, které jsou pokládány za jeho slabiny. Těmito vlastnostmi jsou především: schopnost odolávat účinkům tahových napětí, křehký charakter jeho porušení a v neposlední řadě i projevy objemových změn. [4] Jedna skupina z širokého spektra dnes nabízených vláken jsou syntetická vlákna. Syntetická polymerní vlákna jsou výsledkem výzkumu a rozvoje v petrochemickém a textilním průmyslu. Patří sem například polypropylenová vlákna, polyethylenová, akrylová, nylonová atd. Široká škála různých typů polymerních vláken nám dává možnost jimi vylepšovat některé méně kvalitní vlastnosti prostých betonů. V podstatě rozlišujeme tyto vlákna na dvě skupiny. Jsou to vlákna krátká do 12 mm s průměrem okolo 18 µm, které nemají přílišný vliv na zlepšení mechanických vlastností betonu, ale díky jejich vysokému zastoupení v čerstvém betonu (v 1 kg je 3 mil. kusů vláken) dokáží zamezovat vzniku smršťovacích trhlin v nejkritičtější počáteční fázi tuhnutí. Pro omezení smršťovacích trhlin používáme především vlákna polypropylenová [5]. Druhým typem vláken jsou vlákna konstrukční obvykle s maximální délkou do 55 mm. Tato vlákna mají schopnost zlepšovat mechanické vlastnosti betonu a to především tah za ohybu, rázovou houževnatost a duktilitu. Vyrábějí se například ze směsi polypropylénu a polyethylenu. Jejich výhodou oproti ocelovým vláknům, se kterými by jsem je mohli srovnávat je, že nekorodují, snadno se rozmíchávají, jsou účinná i při značném přetvoření a jsou výrazně lehčí. Tento typ vláken má široké možnosti využití zahrnující desky na zemním podloží (průmyslové podlahy, podlahy supermarketů, komunikace letišť), stropní ocelobetonové desky, mostní desky, dělící příčky kabelových rozvodů, septiky a další typy prostorových prefabrikátů, stříkané betonu v tunelech a opěrných stěnách atp. Ve většině těchto zmíněných aplikacích konstrukční syntetická vlákna dokáží vyloučit pomocné svařované ocelové sítě nebo nahradit ocelové drátky ve vláknobetonech. [6] 4

5 4. Cíl práce Cílem této práce bylo ověření vlivu syntetických vláken na vlastnosti lehkého samozhutnitelného betonu s lehkým kamenivem Liapor. Bylo třeba porovnat přídavky syntetických vláken Chryso Fibre S5 v dávkách 1, 4 a 8 kg/m 3 dle doporučení výrobce. Byly porovnávány jak reologické vlastnosti jednotlivých receptur, tak základní fyzikálně mechanické vlastnosti. Reologické vlastnosti byly zkoušeny nejčastěji používanými metodami pro samozhutnitelné betony. Jednalo se tedy zkoušky Rozlití kužele, Orimet, J-Ring a L-Box. Zpracovatelnost těchto receptur byla zkoušena v časech po namíchání, po 6 minutách a po 9 minutách, s ohledem na požadavek zpracovatelnosti v čase u těchto typů betonů. Dále bylo prováděno měření objemových změn, a to jak v čerstvém stavu ihned po namíchání, tak v průběhu zrání na ztvrdlém betonu. Nakonec byly stanoveny základní fyzikálně mechanické vlastnosti těchto receptur. Práce se tedy bude zabývat porovnáním těchto receptur a vyhodnocením jejich vlastností právě vzhledem k různým přídavků syntetických vláken. 5. Metodika práce Byla vytvořena referenční receptura s využitím kombinace lehkého kameniva Liapor a přírodního kameniva frakce -4 mm. Na této receptuře se ověřoval přídavek syntetických vláken Chryso Fibre S5. Jsou to vlákna vyrobená ze směsi polypropylénu a polyetylénu, jejichž délka je 5 mm, pevnost v tahu 65 N/mm 2, Youngův modul pružnosti 5 GPa a hustota 92 kg/m 3. Dle doporučení výrobce se tato vlákna dávkují v množství 1, 4 a 8 kg/m 3. Z tohoto důvodu byla referenční receptura modifikována třemi dávkami těchto syntetických vláken, a to dávkou 1, 4 a 8 kg/m 3. U tohoto souboru receptur byl použit cement CEM I 42,5 R v množství 37 kg/m 3 s využitím elektrárenského popílku jako aktivní příměsi. Dále byla použita prášková mikrosilika jako ultrajemná příměs, superplastifikátor na bázi polykarboxylátů a stabilizační přísada. Referenční receptura byla označena REF a receptury s přídavky syntetických vláken byly označeny R1, R4 a R8. REC REF bez vláken REC R1 1 kg.m -3 syntetických vláken REC R4 4 kg.m -3 syntetických vláken REC R8 8 kg.m -3 syntetických vláken Pro ověřování reologických vlastností SCLC byly vybrány nejčastěji používané metody, a to Slump flow (Rozlití kužele), T5 Slump flow, Orimet a L Box v časech ihned po namíchání, po 6 a po 9 minutách od zamíchání. Doporučené rozpětí hodnot těchto zkušebních metod byly získány ze směrnice [8]. 5

6 Dále bylo na jednotlivých recepturách provedeno zkoušení objemových změn v čerstvém stavu od zamíchání současně s měřením vývoje hydratačních teplot a byl také stanoven průběh objemových změn během zrání betonu. Na ztvrdlém betonu byly stanoveny základní fyzikálně mechanické vlastnosti. Nakonec se na jednotlivých recepturách stanovili základní fyzikálně mechanické vlastnosti ztvrdlého betonu, a to pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, pevnost v příčném tahu, objemová hmotnost a dynamický modul pružnosti. Jednotlivé zkoušky byly prováděny dle norem: ČSN EN Zkoušení čerstvého betonu-část 6: Objemová hmotnost. ČSN EN Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu. ČSN EN Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. ČSN EN Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles). Nenormová zkouška:pevnost v příčném tahu zkušebních těles Brazilskou zkouškou ČSN Ultrazvuková impulsová metoda zkoušení betonu. Objemové změny v ztvrdlém stavu Stanovení objemových změn bylo prováděno na trámcích 1*1*4 mm, vždy dva trámce od každé receptury. Jeden vzorek byl uložen v normovém uložení a druhý v laboratorních podmínkách. Měření se provádělo pomocí mechanického, číselníkového úchylkoměru s přesností,1 mm. Na každém vzorku byly nalepeny pomocí epoxidového lepidla vždy dva terčíky o rozteči 3 mm na dvě protilehlé stěny. Terčíky byly lepeny na vzorek o stáří obvykle 2 dny. Objemové změny v čerstvém stavu Pro měření objemových změn v čase od namíchání po neomezený čas byla použita speciální forma, která umožňuje změřit objemové změny libovolné směsi. Forma je vyrobena z plechu síly 3 mm, stěny jsou kónické. Vzorek byl uložen v laboratorních podmínkách a současně byla měřena teplota směsi a okolí i změna délky pomocí digitálního úchylkoměru SYLVAC S229 s výstupem na PC a přesností,1mm, hodnoty byly automaticky zaznamenávány po 3 minutách do PC. Popis částí formy: tělo formy je kónické a je dlouhé 375,55 mm, součástí těla formy je stojan pro uchycení úchylkoměru SYLVAC S 229 jedno čelo formy je pevně spojeno s tělem formy, druhé posuvné čelo umožňuje volný pohyb a je schopno sledovat změny délky uložené směsi pro ukotvení směsi k čelu, jsou pomocí závitu M6 upevněny kotvy z výztuže J 1 335, jejichž konce jsou rozříznuty a rozevřeny na úhel 9 pro umocnění hmoždinkového efektu na pohyblivé čelo je z vnější části umístěna dotyková hlavice, změny polohy této hlavice ( a tedy pohyblivého čela a volného konce zkušebního tělesa) je zaznamenána digitálním úchylkoměrem 6

7 6. Experimentální část 6.1. Referenční receptura (REF) Označení receptury REF Komponenty Lokalita [kg/m 3 ] Množ. [kg] Cem I 42,5R Mokrá Přírodní kamenivo -4 mm Spytihněv ,5 Lehké kamenivo -1 mm Liapor ,68 Lehké kamenivo 4-8 mm Liapor ,15 Voda vodovod Brno 1 19 Popílek Dětmarovice Superplastifikátor Stachema 175 5,55 Stabilizátor Liapor 815 1,48 Mikrosilika Chryso Vzduch 2% Objemová hmotnost čerstvého betonu-vypočítaná 1834,5 kg/m 3 Vlastnosti čerstvého betonu Rozlití - Abrams Orimet + J Ring L-Box 5mm celkem výtok blok. rozlití 4cm celkem h 1 /h 2 čas [s] [mm] [s] [mm] [mm] [s] [s] [mm] dop. 2-5s ,8-1 min 2,6 74 4, ,5 4,2 1 6 min 4, 7 7, ,9 7,6,91 9 min 5,5 69 8, ,5 8,5,84 Objemová hmotnost čerstvého betonu [kg/m 3 ] 1777,8 7

8 Objemové změny čerstvého betonu od zamíchání rec. REF smrštění (mm) -,5 -,1 -,15 -,2 -,25 -,3 -, čas (hod) (pozn. hodnoty smrštění v grafu platí pro formu délky 375,55 mm) graf č. 1.: objemové změny betonu po zamíchání rec. REF - objemové změny čerstvého betonu na 1 m 48 hodin po zamíchání:,855 mm Vlastnosti ztvrdlého betonu Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v příčném tahu Brazilskou zkouškou [MPa] 7 dní 29, 28 dní 4 28 dní 2,9 3,9 pevnost v ohybu [MPa] 28 dní 2,5 Objemová hmotnost ve vysušeném stavu [kg/m 3 ] Koficient konstruktivnosti k k 1) 28 dní dní 1, dní 2,44 1) Koeficient konstruktivnost je poměr tlakové pevnosti ku objemové hmotnosti vynásobené 1 k k fck = 1 ρ Dynamický modul pružnosti doba m a b l t 1 t 2 t 3 t L E [dny] [kg] [mm] [mm] [mm] s] s] [ s] [ s] [m/s] [kg/m 3 ] [GPa] 7 6,96 1,1 99,5 399,7 117,6 116,6 111,6 115,27 3, ,4 21,1 14 6,94 1,1 99,5 399,7 114,6 113,6 18,5 112,22 3, ,3 22,1 21 6,98 1,1 99,5 399, ,6 17,6 11,4 3, ,3 22, ,99 1,1 99,5 399,7 11,8 18, ,13 3,7 1755,8 24,4 8

9 Objemové změny ztvrdlého betonu Rec. REF -, smrštění (mm) -,1 -,15 -,2 -,25 uloženo na vzduchu uloženo ve vodě -,3 čas (dny) graf č. 2.: objemové změny ztvrdlého betonu rec. REF - Objemové změny zatvrdlého betonu na 1 metr 28 dnů po zamíchání: vzduch -,717 mm voda -,83 mm 6.2. RECEPTURY S VLÁKNY -složení receptur je stejné jako receptura referenční, liší se jen přídavkem vláken: receptura R1. 1kg*m -3 vláken Chryso Fibre S5 receptura R4. 4kg*m -3 vláken Chryso Fibre S5 receptura R8. 8kg*m -3 vláken Chryso Fibre S Receptura s přídavkem 1kg/m3 syntetických vláken (R1) Vlastnosti čerstvého betonu Rozlití - Abrams Orimet + J Ring L-Box 5mm celkem výtok blok. rozlití 4cm celkem h 1 /h 2 čas [s] [mm] [s] [mm] [mm] [s] [s] [mm] dop. 2-5s ,8-1 min 2,4 7 3, ,1 9,2,92 6 min 4,1 69 4, ,8 13,4,75 9 min 6,5 67 4, ,1 16,5,63 Objemová hmotnost čerstvého betonu [kg/m 3 ] 1777,8 9

10 Objemové změny čerstvého betonu od zamíchání Rec. R1 smrštění (mm) -,5 -,1 -,15 -,2 -,25 -,3 -, čas (hod) (pozn. hodnoty smrštění v grafu platí pro formu délky 375,55 mm) graf č. 3.: objemové změny betonu po zamíchání rec. R1 - objemové změny čerstvého betonu na 1 m 48 hodin po zamíchání:,812 mm Vlastnosti ztvrdlého betonu Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v příčném tahu Brazilskou zkouškou [MPa] 7 dní 29,5 28 dní 39,5 28 dní 3,8 4,1 pevnost v ohybu [MPa] 28 dní 3,2 Objemová hmotnost ve vysušeném stavu [kg/m 3 ] Koficient konstruktivnosti k k 1) 28 dní dní 1,61 28 dní 2,19 1) Koeficient konstruktivnost je poměr tlakové pevnosti ku objemové hmotnosti vynásobené 1 k k fck = 1 ρ Dynamický modul pružnosti doba m a b l t 1 t 2 t 3 t L E [dny] [kg] [mm] [mm] [mm] s] s] [ s] [ s] [m/s] [kg/m 3 ] [GPa] 7 7,18 1,4 1,1 4,3 115, ,5 114,47 3, ,7 21, ,19 1,4 1,1 4,3 112,8 111,2 1,3 18,1 3, ,2 22, ,21 1,4 1,1 4,3 111, ,5 19,53 3, ,2 23, ,21 1,4 1,1 4,3 19,2 17,8 16,3 17,77 3, ,2 24,73 1

11 Objemové změny ztvrdlého betonu Rec. R1 smrštění (mm),1,5 -,5 -,1 -,15 -,2 -,25 -, čas (dny) uloženo na vzduchu uloženo ve vodě graf č. 4.: objemové změny ztvrdlého betonu rec. R1 - Objemové změny zatvrdlého betonu na 1 metr 28 dnů po zamíchání: vzduch -,67 mm voda,113 mm Receptura s přídavkem 4kg/m 3 syntetických vláken (R4) Vlastnosti čerstvého betonu Rozlití - Abrams Orimet + J-Ring L-Box 5mm celkem výtok blok. rozlití 4cm celkem h 1 /h 2 čas [s] [mm] [s] [mm] [mm] [s] [s] [mm] dop. 2-5s ,8-1 min 2,5 74 3, min 4,2 7 4, min 5,4 68 6, Objemová hmotnost čerstvého betonu [kg/m 3 ] 1775,4 (POZN. Prázdná pole v tabulce jsou nevyplněna díky nemožnosti odečtu v průběhu i po skončení zkoušky. Blokace způsobená shlukem vláken na výztuži L-boxu a J-Ringu zabránila průchodu betonu a tím došlo k nenaplnění předepsaného průběhu zkoušek.) 11

12 Objemové změny čerstvého betonu od zamíchání Rec. R4 smrštění (mm) -,1 -,2 -,3 -,4 -,5 -,6 -,7 -,8 -, čas (hod) (pozn. hodnoty smrštění v grafu platí pro formu délky 375,55 mm) graf č. 5.: objemové změny betonu po zamíchání rec. R4 - objemové změny čerstvého betonu na 1 m 48 hodin po zamíchání:,25 mm Vlastnosti ztvrdlého betonu Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v příčném tahu Brazilskou zkouškou [MPa] 7 dní dní 45,5 28 dní 3,4 5,3 pevnost v ohybu [MPa] 28 dní 3,3 Objemová hmotnost ve vysušeném stavu [kg/m 3 ] Koficient konstruktivnosti k k 1) 28 dní dní 1,91 28 dní 2,73 1) Koeficient konstruktivnost je poměr tlakové pevnosti ku objemové hmotnosti vynásobené 1 k k fck = 1 ρ Dynamický modul pružnosti doba m a b l t 1 t 2 t 3 t L E [dny] [kg] [mm] [mm] [mm] s] s] [ s] [ s] [m/s] [kg/m 3 ] [GPa] 7 7,18 1,2 1,26 4,1 112, ,6 112,3 3, ,3 22, ,19 1,2 1,26 4,1 11,5 11,8 111,1 11,8 3, ,8 23, ,21 1,2 1,26 4,1 18,2 18, ,67 3, ,8 24, ,21 1,2 1,26 4,1 17,3 17,3 17,3 17,3 3, ,8 24,94 12

13 Objemové změny ztvrdlého betonu Rec. R4 smrštění (mm),2,15,1,5 -,5 -,1 -,15 -,2 -,25 -, čas (dny) uloženo na vzduchu uloženo ve vodě graf č. 6.: objemové změny ztvrdlého betonu rec. R4 - Objemové změny zatvrdlého betonu na 1 metr 28 dnů po zamíchání: vzduch -,68 mm voda,44 mm Receptura s přídavkem 8kg*m -3 syntetických vláken (R8) Vlastnosti čerstvého betonu Rozlití - Abrams Orimet + J Ring L-Box 5mm celkem výtok blok. rozlití 4cm celkem h 1 /h 2 čas [s] [mm] [s] [mm] [mm] [s] [s] [mm] dop. 2-5s ,8-1 min 2,5 74 3, min 4,2 7 4, min 5,4 68 6, Objemová hmotnost čerstvého betonu [kg/m 3 ] 1794,2 (POZN. Prázdná pole v tabulce jsou nevyplněna díky nemožnosti odečtu v průběhu i po skončení zkoušky. Blokace způsobená shlukem vláken na výztuži L-boxu a J-Ringu zabránila průchodu betonu a tím došlo k nenaplnění předepsaného průběhu zkoušek.) 13

14 Objemové změny čerstvého betonu od zamíchání Rec Kg -, smrštění (mm) -,4 -,6 -,8 -,1 -,12 čas (dny) (pozn. hodnoty smrštění v grafu platí pro formu délky 375,55 mm) graf č. 7.: objemové změny betonu po zamíchání rec. R8 - objemové změny čerstvého betonu na 1 m 48 hodin po zamíchání:,266 mm Vlastnosti ztvrdlého betonu Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v příčném tahu Brazilskou zkouškou [MPa] 7 dní 36, 28 dní 44, 28 dní 3,1 5,5 pevnost v ohybu [MPa] 28 dní 3,2 Objemová hmotnost ve vysušeném stavu [kg/m 3 ] Koficient konstruktivnosti k k 1) 28 dní 17 7 dní 2,12 28 dní 2,57 1) Koeficient konstruktivnost je poměr tlakové pevnosti ku objemové hmotnosti vynásobené 1 k k fck = 1 ρ Dynamický modul pružnosti doba m a b l t 1 t 2 t 3 t L E [dny] [kg] [mm] [mm] [mm] s] s] [ s] [ s] [m/s] [kg/m 3 ] [GPa] 7 7,14 1,15 1,6 4,1 111,5 112,3 112,6 112,13 3, ,8 22, ,14 1,15 1,6 4,1 19,6 11,1 11,7 11,13 3, ,8 23,5 21 7,14 1,15 1,6 4,1 11,8 18,9 19,5 19,73 3, ,8 23, ,14 1,15 1,6 4,1 19,8 17,2 17,1 18,3 3,73 178,8 24,43 14

15 Objemové změny ztvrdlého betonu rec. R8 smrštění (mm),1,5 -,5 -,1 -,15 -,2 -,25 -,3 -, čas (dny) uloženo na vzduchu uloženo ve vodě graf č. 8.: objemové změny ztvrdlého betonu rec. R8 - Objemové změny zatvrdlého betonu na 1 metr 28 dnů po zamíchání: vzduch -,87 mm voda,167 mm 6.3. Srovnání receptur Vlastnosti čerstvého betonu OBJEMOVÉ ZMĚNY Porovnání vlivu vláken na objemové změny betonu po zamíchání -, smrštění (mm) -,1 -,15 -,2 -,25 -,3 REF 1 kg 4 kg 8 kg -,35 čas (hod) graf č. 9.: objemové změny betonu po zamíchání 15

16 Objemové změny čerstvého betonu 48 hodin po zamíchání RECEPTURY REFERENČNÍ R1 R4 R8 OBJ. ZMĚNA NA 1 m [mm],855,812,25,266 Předpokládaný vliv syntetických vláken na omezení smršťovacího efektu v průběhu tvrdnutí betonu se podařilo prokázat pro receptury R4 a R8 (viz. graf. č.9). Snížení tohoto nežádoucího procesu je až několikanásobné. Nejlépe dopadla receptura R4, kde bylo smrštění sníženo o,65 mm oproti receptuře referenční. ROZLITÍ KUŽELE Receptury rozlití (mm) čas t 5 (s) stupeň rozlití REF 74 2,6 SF2 R1 7 2,4 SF2 R4 74 3,5 SF2 R8 59 6,4 SF1 (pozn. hodnoty v tabulce popisují stav těsně po zamíchání) Navržená receptura vykázala výborné výsledky v oblasti rozlití kužele. Nebylo prokázáno, že by samotná vlákna bránila rozlití. K horším výsledkům jsme dospěli v metodách J-Ring a L-Box, kde nebylo možno zkoušku dokončit Vlastnosti ztvrdlého betonu OBJEMOVÉ ZMĚNY Objemové změny ztvrdlého betonu za 28 dnů uloženého na vzduchu RECEPTURY REFERENČNÍ R1 R4 R8 OBJ. ZMĚNA NA 1m [mm] -,717 -,67 -,68 -,87 Objemové změny ztvrdlého betonu za 28 dnů uloženého ve vodě RECEPTURY REFERENČNÍ R1 R4 R8 OBJ. ZMĚNA NA 1m [mm] -,83,113,44,167 Naměřené výsledky objemových změn zatvrdlého betonu v průběhu zrání, neprokázali vliv syntetických vláken na omezení nebo zabránění tohoto efektu. Pouze byl sledován rozdíl v průběhu těchto změn v závislosti na prostředí, ve kterém byly vzorky uloženy. Podle předpokladů nám vyšlo jako nebezpečnější uložení ponechání vzorků bez ošetřování na vzduchu ve vytápěných místnostech laboratoře. U vodního uložení nastal opačný efekt, kdy vzorky přijímaly vodu a nabývaly na objemu. 16

17 PEVNOST V TLAKU RECEPTURY REFERENČNÍ R1 R4 R8 PO 7 DNECH (MPa) 29, 29,5 32, 36, PO 28 DNECH (MPa) 4, 39,5 45,5 44, 5 pevnost v tlaku (MPa) REF R1 receptury R4 R8 pevnost v tlaku po 7 dnech pevnost v tlaku po 28 dnech graf č. 1.: porovnání pevností v tlaku Podařilo se nám vyrobit beton třídy LC 35/38, kde syntetická vlákna v přídavku 4 a 8 kg * m -3 zvedla pevnosti v řádu o více jak 1%. Vliv 1 kg * m -3 se nikterak výrazně neprojevil. Nejlépe dopadla receptura R4 kde je nárůst pevností v tlaku nejvyšší. PEVNOST V OHYBU RECEPTURY REFERENČNÍ R1 R4 R8 PO 28 DNECH (MPa) 2,5 3,2 3,3 3,2 3,5 pevnost v ohybu (MPa) 3 2,5 2 1,5 1,5 referenční 1kg vláken receptury 4kg vláken 8kg vláken graf č. 11.: porovnání pevností v ohybu 17

18 U pevnosti v tahu za ohybu je opět patrný nárůst pevností v ohybu u receptur s vlákny oproti receptuře referenční. Při zkoušení jsem se snažil zkušební tělesa před zkoušením vysušit jak doporučuje norma. Ovšem po zlomení trámce jsem pozoroval, že Liapor uvnitř trámce si část vlhkosti podržel a to jistě zkreslilo výsledky. Dokazuje to zkouška, při které jsem trámce pro smrštění v zatvrdlém stavu odzkoušel stejně jako trámce pro ohyb. Díky tomu, že trámce pro smrštění byly uloženy minimálně po dobu 28 dnů v suché laboratoři došlo k jejich stoprocentnímu vysušení. Po zkoušce pevnosti v tahu ohybem dosáhl například trámec se 4kg.m -3 syntetických vláken, 49 dnů starý pevnosti 6,39 MPa. Výsledkem je tedy skoro 1 % nárůst pevnosti v ohybu oproti trámci, který byl pro zkoušku pevnosti v ohybu určený. PEVNOST V PŘÍČNÉM TAHU Brazilskou zkouškou RECEPTURY REFERENČNÍ R1 R4 R8 Pevnost do vzniku první trhliny (MPa) 2,9 3,8 3,4 3,1 Maximální dosažená pevnost (MPa) 3,9 4, 5,3 5,5 6 pevnost v příčném tahu (MPa) referenční receptury 1kg vláken 4kg vláken 8kg vláken pevnost do vzniku první trhliny maximální dosažená pevnost graf č. 12.: porovnání pevností v příčném tahu Brazilskou zkouškou Z výsledků je opět patrné, že syntetická vlákna posunují hranici maximální dosažitelné pevnosti betonu při zatížení v příčném tahu a to při vyšším objemovém zastoupení jak je tomu u receptur R4 a R8. 18

19 DYNAMICKÝ MODUL RECEPTURY REFERENČNÍ R1 R4 R8 Po 7 dnech (GPa) 21,1 21,83 22,67 22,67 Po 14 dnech (GPa) 22,1 22,71 23,33 23,5 Po 21 dnech (GPa) 22,98 23,94 24,32 23,67 Po 28 dnech (GPa) 24,4 24,73 24,94 24, dyn. modul (GPa) REF R1 receptury R4 R8 28 den 21 den 14 den 7 den 7 den 14 den 21 den 28 den graf č. 13.: nárůst dynamických modulů v závislosti na čase Z naměřených hodnot je patrné, že vlákna ovlivňují dynamický modul především v prvních týdnech od zamíchání. V průběhu dalších dnů dochází k částečnému srovnávání hodnot, kdy po 28, dnech dosáhne beton 24 GPa. 7. Závěr Cílem této práce bylo ověřit vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkého samozhutnitelného betonu. Zkouškami bylo prokázáno, že syntetická vlákna výrazně ovlivňují vlastnosti čerstvého betonu a to hlavně při větších dávkách. Především dochází k blokování vláken na výztuži což by výrazně ztížilo užití tohoto betonu pro hustěji vyztužené konstrukce. Nabízí se tedy možnost použití tohoto betonu například pro konstrukci podlah, kde by jsme ocenili schopnost vláken omezovat smršťovací trhliny v průběhu zrání, dále také vyšší ohybové pevnosti a v neposlední řadě zvýšenou duktilitu. Obecně je také tento beton lehký stavební materiál a má i vyšší tepelně izolační vlastnosti oproti klasickým betonům. Všechny tyto zmíněné vlastnosti pozitivně ovlivňují kvalitu konstrukcí podlah. Měl jsem možnost porovnávat tři receptury s vlákny s referenční recepturou bez vláken. Nejlepších výsledků dosáhla receptura se 4 kg.m -3 syntetických vláken. V oblasti zpracovatelnosti čerstvého betonu vykázala ovšem tato receptura horší výsledky. Jako zatvrdlý beton je to materiál s výbornými mechanickými vlastnostmi. Má vysokou pevnost v tlaku a ohybu. Vlákna dokázaly snížit smršťování betonu oproti referenčnímu až čtyřnásobně. 19

20 8. Použitá literatura [1] Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s., Liapor lehké keramické kamenivo navrhování a provádění sypaných konstrukcí, 2 [2] Hubertová, M., Vývoj lehkého samozhutnitelného betonu s kamenivem Liapor, článek ve sborníku 24, Bekros Brno, ISBN: [3] Kolář, M., Lehké samozhutnitelné betony s kamenivem Liapor, Diplomová práce 24, VUT Brno Fakulta stavební 24 [4] Svaz výrobců betonu ČR, Speciální betony, Praha 21, ISBN: [5] Crackstop, Polypropylenová vlákna do betonu Crackstop, katalogoví list číslo 31.28/98 [6] Sklocement Beneš, Benesteel, konstrukční vlákna do betonu, [7] Perumalsamy, N., Balaguru Surendra, P., Shah, Fiber reinforced cement composites, USA 1992, ISBN [8] The European Guidelines for Self-Compacting Concrete, May 25, 2

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi Ing. Ivana Chromková, Ing. Pavel Leber, Ing. Oldřich Sviták Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, e-mail: chromkova@vustah.cz,

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí Betonové konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav

Více

Vývoj stínicích barytových směsí

Vývoj stínicích barytových směsí Vývoj stínicích barytových směsí Fridrichová, M., Pospíšilová, P., Hoffmann, O. ÚVOD I v začínajícím v 21. století nepříznivě ovlivňuje životní prostředí nejenom intenzivní a z hlediska ekologických důsledků

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 20. Zvláštní druhy betonů Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 % Objemová hmotnost, hydrostatické váhy PŘÍKLADY 1 P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

Vliv mikroplniva na objemovou stálost cementových kompozitů.

Vliv mikroplniva na objemovou stálost cementových kompozitů. Vliv mikroplniva na objemovou stálost cementových kompozitů. Aleš Kratochvíl, Josef Stryk, Rudolf Hela Souhrn Cementová malta, jako součást betonu, ovlivňuje zásadním způsobem jeho fyzikálněmechanické

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 21 Desky

Více

BETON Beton pojiva plniva vody přísady příměsi umělému kameni asfaltobetony polymerbetony 3600 př. n.l. římský Pantheon

BETON Beton pojiva plniva vody přísady příměsi umělému kameni asfaltobetony polymerbetony 3600 př. n.l. římský Pantheon BETON Beton je kompozitní látka vznikající ztvrdnutím směsi jeho základních složek pojiva (nejčastěji cementu), plniva (kameniva nejčastěji písku a štěrku) a vody. Kromě těchto základních složek obsahuje

Více

Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce

Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce 38 technologie Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce Podzemní části staveb jsou velmi často budovány formou vodonepropustných betonových konstrukcí, systémem tzv. bílé vany. Obzvláště u konstrukcí

Více

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování

Více

Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí

Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2010 Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí Petr Frantík 1, Barbara Kucharczyková 2, Zbyněk Keršner 1

Více

V LIV PŘÍDAVKU VLÁKEN NA VLASTNOSTI LEHKÉHO

V LIV PŘÍDAVKU VLÁKEN NA VLASTNOSTI LEHKÉHO V LIV PŘÍDAVKU VLÁKEN NA VLASTNOSTI LEHKÉHO SAMOZHUTNITELNÉHO B E T O N U THE EFFECT OF FIBRE R E I N F O R C E M E N T ADDITION ON THE L I G H T W E I G H T SELF COMPACTING CONCRETE PROPERTIES M ICHALA

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz TECHNICKÝ LIST CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY je lehký silikátový materiál, vyráběný na stavbě pomocí mobilního zařízení Aeronicer II z cementové suspenze dovezené autodomíchávačem z betonárny. Do některých typů

Více

VYSOKOHODNOTNÉ A ENVIRONMENTÁLNĚ EFEKTIVNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY, KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE

VYSOKOHODNOTNÉ A ENVIRONMENTÁLNĚ EFEKTIVNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY, KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE VYSOKOHODNOTNÉ A ENVIRONMENTÁLNĚ EFEKTIVNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY, KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE Ctislav Fiala 1. Vysokohodnotné materiály na silikátové bázi Hitem stavebnictví v oblasti silikátů se na přelomu

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

Samozhutnitelný beton moderní technologie

Samozhutnitelný beton moderní technologie a provozu dálnice novými ustanoveními 18a) až 18f), které nabývají úèinnosti také dnem 1.1.2003, ale budou zajímat pøedevšín centrální sféru øízení. V souvislosti s novým zákonem o odpadech è. 185/2001

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

IX. KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky Materiály příznivé pro životní prostředí POPÍLKOVÝ BETON

IX. KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky Materiály příznivé pro životní prostředí POPÍLKOVÝ BETON POPÍLKOVÝ BETON Pavel Svoboda, Josef Doležal, Kamil Dvořáček, Martin Lucuk, Milan Žamberský 1, František Škvára 2 1. Úvod Na základě několikaletého výzkumu který realizovala VŠCHT katedra skla na silikátů,

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

Building the future TM COMPACTON COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. ... nový standard betonáže

Building the future TM COMPACTON COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. ... nový standard betonáže Building the future TM Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony... nový standard betonáže Současné požadavky na vysokou kvalitu a zároveň rychlost prováděných prací vyžadují nové technologie a materiály.

Více

Obr. 1 - Rybák obecný na plovoucím ostrůvku - Tovačov

Obr. 1 - Rybák obecný na plovoucím ostrůvku - Tovačov NETRADIČNÍ APLIKACE VLÁKNOBETONU Jan Vodička,Vladimír Veselý, Iva Broukalová, Karel Lorek 1 Úvod Vláknobeton, jako specifický stavební materiál, je v poslední době stále častěji používán ve stavební výrobě.

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212 Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 Zálivková hmota Popis výrobku je zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem. splňuje požadavky na

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta.

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta. POPIS PRODUKTU MasterFlow 928 je předem připravená jednosložková nesmrštivá vysoce pevnostní zálivková a kotevní malta, vyrobená na cementové bázi s obsahem přírodních plniv. Receptura umožňuje použití

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY PŘÍDLAŽBA Přídlažba 8, Přídlažba 10 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební desky Přídlažby

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ Ing.Ondřej Šilhan, Ph.D. Minova Bohemia s.r.o, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice, tel.: +420 596 232 801, fax: +420 596 232 944, email: silhan@minova.cz ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU

Více

VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST

VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. (1) Ing. Daniel Makovička (2) (1) České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je tvořena plnivem, pojivem a vodou a přísadami. Malta tvrdne hydraulicky, teplem, vysycháním

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ NICE betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami povrch betonových dlažebních bloků je strukturovaný vydlážděné

Více

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1 Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘV TEHNIKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘV ČR Kapitola 1 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝH A ŽELEZOBETONOVÝH KONSTRUKÍ Vydání druhé Schváleno ŘV ČR č.j. ŘV/1606/09 ze dne

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ 3D průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování. Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Construction Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

přísadami dle Délka [mm] [mm]

přísadami dle Délka [mm] [mm] TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ LYON betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva)) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební bloky Brož Lyon jsou vyráběny, sledovány

Více

Obrubníky. typy obrubníků. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. pokládka bezbariérových obrubníků

Obrubníky. typy obrubníků. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. pokládka bezbariérových obrubníků Obrubníky typy obrubníků technické listy vlastnosti a charakteristika barevné a povrchové úpravy pokládka bezbariérových obrubníků GS01 CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 25 GS02 CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H 30 GS02

Více

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE CENÍK ZKOUŠEK PRCÍ ZKUŠEBNÍ LBORTOŘE Platnost: Od 8.02.2010 Vypracoval: Schválil: Milan Pěkný vedoucí laboratoře Ing. Josef Matějka ředitel společnosti Datum : 4.2.2010 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou

Více

1. Základy plotové konstrukce

1. Základy plotové konstrukce BETONOVÉ PLOTY V posledních letech si stále na větší oblibě získávají ploty z betonových štípaných tvarovek a nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec a nebo jiný kámen.

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

o společnosti vize kvalita mise deklarace vlastností u všech typů výrobků www.koncak.cz

o společnosti vize kvalita mise deklarace vlastností u všech typů výrobků www.koncak.cz s o společnosti Firma KONČÁK s.r.o. byla založena v roce 1994 jako ryze česká soukromá firma Betonové výrobky Jiří Končák. Původní program byl postaven na výrobě, dodání a pokládce zámkové dlažby, včetně

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 26. 2. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 26. 2. 2015 Divize vstřikování

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Katalogový list KP 12 3330 Strana: 1/7 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Volné ložisko 2. Oběžné kolo 8. Rám 3. Sací hrdlo 9. Podpěra 4. Regulační

Více

Příloha č. 1. Posypový materiál EKOGRIT

Příloha č. 1. Posypový materiál EKOGRIT Příloha č. 1 Posypový materiál EKOGRIT Firma Lias Vintířov (Lias Vintířov, Lehký stavební materiál k.s., 357 44 Vintířov, tel.: 352 324 444 8, fax: 352 324 499) využívá průmyslový proces výroby lehkých

Více

PŘÍSPĚVEK K TORKRETACI ZTEKUCENÝCH ŽÁROBETONŮ

PŘÍSPĚVEK K TORKRETACI ZTEKUCENÝCH ŽÁROBETONŮ PŘÍSPĚVEK K TORKRETACI ZTEKUCENÝCH ŽÁROBETONŮ Ing.Milan Henek, CSc. Průmyslová keramika, spol. s r.o., Rájec-Jestřebí Ing. Miroslav Vajda RAMIRA PRAHA-ZÁPAD, Třebotov 1. ÚVOD Torkretování (stříkání) je

Více

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník chodníkový 25, Obrubník chodníkový 50, Obrubník chodníkový 100, vnitřní a vnější betonové obrubníky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek

Více

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK Rudolf Hela, Oldřich Fiala, Jiří Zach V příspěvku je popsán systém protihlukových stěn za využití odpadu z těžby a zpracování dřeva. Pro pohltivou

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 PŘÍKLADY 1 Objemová hmotnost, hydrostatické váhy P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. v zastoupení: Ing. Markéta Bambuchová BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ Existuje Má charakter přírodního zákona Nepodléhá rozhodnutí šéfů pevnost

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání.

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání. POPIS MasterFlow 648 je 3K vysokopevnostní, zálivková hmota na bázi EP s nízkým smrštěním. Vykazuje vysokou počáteční I konečnou pevnost. Po smíchání všech tří složek MasterFlow 648 představuje maltu s

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 13 OSB

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO TECHNICKÝ LIST - ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA Plot Tvář kamene Gabro - sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Plot Tvář kamene Gabro - deska, Plot Tvář kamene Gabro - stříška na sloupek (oboustranná, jednostranná),

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY 25, 50, 100, nájezdový 25, nájezdový 50, nájezdový 100, přechodový L+P, oblý R 0,5 m vnější, oblý R 1,0 m vnější, oblý R 0,5 m vnitřní, oblý R 1,0 m vnitřní

Více

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího

Více

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice Popis výrobku je tixotropní 2-komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku Technický list Vydání 01.02.2013 Identifikační č.: 010201010010000005 Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota Construction Popis výrobku je jednosložková zálivková hmota s cementovým

Více

Technický list. Polyuretanbeton daxner

Technický list. Polyuretanbeton daxner Technický list Polyuretanbeton daxner Jedná se o speciální typ lehkého betonu na bázi pěnového polyuretanu. Beton je lehce připravitelný ručně, v míchačce i betonárnách. Polyuretanbeton daxner je až 4

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška Obsah Definice kompozitních materiálů Synergické působení

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Stavební,, maltové směsi si (Příprava materiálů pro zhotovení stavebních směsí) 17. 03.. / 2013 Ing. Martin Greško Historie stavebnictví

Více

Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva

Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva Ing. Ivana Chromková 1, Ing. René Čechmánek 1, Lubomír Zavřel 1 Ing. Jindřich Sedlák 2, Ing. Michal Ševčík 2 1 Výzkumný ústav stavebních

Více

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY 6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY Ve srovnání s protipožárními nátěry a nástřiky, které slouží především pro zvýšení požární odolnosti nosných, zejména tyčových prvků, mohou být protipožární deskové obklady

Více

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM Pavla Rovnaníková, Jitka Meitnerová Stavební fakulta VUT v Brně Abstract: The properties of flue

Více

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO TECHNICKÝ LIST BROŽ TVÁŘ KAMENE - GABRO PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO Sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Deska, Stříška (na sloupek oboustranná, na sloupek jednostranná, na desku oboustranná, na desku

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití    Construction Vlastnosti / výhody     Testy Zkušební zprávy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000043 2komponentní tixotropní epoxidové lepidlo Popis výrobku je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY LEPIDLA

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY LEPIDLA KATALOG VÝROBKŮ 29 MONOTACK SR Lepidlo na obklady a dlažby TYP C1 MONOTACK SR je práškové lepidlo určené na obklady a dlažby pro vnitřní a venkovní použití. Má vynikající vlastnosti zpracování, téměř bez

Více

Zkouška stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti provedena od 26.10. do 30.10.2015.

Zkouška stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti provedena od 26.10. do 30.10.2015. Výtisk č. PROTOKOL O ZKOUŠCE č. A 159 / 2015 Zkouška: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti Stanovení pevnosti za ohybu Stanovení mrazuvzdornosti Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku. Název položky:

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Příloha D7 Název diagnostiky: Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Lokalizace: Silnice I/3, km 2,200 14,320 Datum provedení: 04-05/2013 Provedl: Kolektiv

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

LEHKÉ BETONY A MALTY

LEHKÉ BETONY A MALTY Betony a malty s nízkou objemovou hmotností jsou velmi žádané materiály, protože pomocí těchto materiálů lze dosáhnout významných úspor energii, potřebných k provozu staveb. Používání materiálů s nízkou

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A, B, C, D1, D2, E, H, G, F, J, P betonové okrasné tvárnice štípané na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

Více

Sevilla. Výška. Šířka. Délkaa. [mm]

Sevilla. Výška. Šířka. Délkaa. [mm] TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BROŽ SEVILLA průmyslověě vyráběné betonovéé dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami betonové

Více

Konstrukční desky z polypropylenu

Konstrukční desky z polypropylenu IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 03/12 Vydáno dne: 7.12.2012 Účinnost

Více