Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany"

Transkript

1 Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany, dne 29. června 2014 U S N E S E N Í ze 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného dne 28. srpna 2014 v prostorách zasedací místnosti budovy obecního úřadu. Pracovní část: Zastupitelstvo obce Staré Křečany schválilo ověřovatele zápisu ze 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany ve složení: Stanislava Tejnorová, Petr Chroustovský a schválilo Zápis ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce Staré Křečany schválilo upravený, rozšířený program jednání 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany. Zastupitelstvo obce Staré Křečany bere na vědomí kontrolu usnesení ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany. 1/1 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje pronájem pozemku p.č TTP o výměře 2248 m2 v k. ú. Staré Křečany za cenu 0,20 Kč/m2 ročně. Nájemce: manželé Špinkovi. 1/2 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje prodej pozemku p.č. 88 zahrady o výměře 13 m2 a p.p.č. 87/5 zahrady o výměře 19 m2, vše v k.ú. Brtníky za cenu 100 Kč/m2. Kupující : manželé Vondrákovi. 1/3 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje : a) smlouvu o darování stavby pozemní komunikace v délce 1,960 km s pozemkem p.č. 144 ost. komunikace, části p.p.č. 445 ost. komunikace a části p.p.č. 97/1 zahrady, vše v k.ú. Kopec do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem b) smlouvu o budoucí darovací smlouvě : předmětem daru jsou stavby mostu ev. č a ev. č pod výše darovanými komunikacemi do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.

2 1/4 Byl projednán jako samostatný bod č.2 na jednání 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 1/5 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje záměr na pronájem pozemku p.č. 290 zahrady o výměře 456 m2 v k.ú. Brtníky za cenu 1,- Kč/m2 ročně. Nájemce : p. Zikmund. 1/6 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje záměr na prodej části p.p.č. 1434/2 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Brtníky za cenu 100,- Kč/ m2. Kupující : manželé Stryalovi. 1/7 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje záměr na zřízení služebnosti práva na vodu pro dům čp. 42 ve Starých Křečanech z vrtané studny na p.č. 830/1 v k.ú. Staré Křečany. Oprávněná osoba : p.uhlířová. 1/8 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje záměr na prodej části p.p.č ost. komunikace o výměře 437 m2 v k. ú. Staré Křečany za cenu 100,- Kč/1 m2. Kupující p. Fremundová. 1/9 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a nepřijalo usnesení ve věci smlouvy o propachtování pozemku 315/4 v k.ú. Brtníky manželům Janu a Ireně Fenikovým, bytem Varnsdorf, Táborská /10 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje záměr na prodej st.p o výměře 10 m2 v k.ú. Staré Křečany za cenu 100,- Kč/1 m2. Kupující p. Taibl. 2 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje záměr pro rekonstrukci silnice II/262 na výpůjčku pozemků v k.ú. Brtníky : a) trvalý zábor : část p.č ost.plocha o výměře 28 m2, část p.č. 1426/12 ost.plocha 28 m2 b) dočasný zábor : část p.č ost.plocha o výměře 19 m2, část p.č. 1426/12 ost.plocha 27 m2 a část p.č. 218/2 zahrada o výměře 4,5 m2. Žadatel : Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem. 3 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje hudební skupině Nová škola, zastoupená Václavou Bažovou a) bezplatné zapůjčení sálu v termínu 27. a za účelem uspořádání Václavské zábavy b) zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč c) zmocněnec hudební skupiny Nová škola p.václava Bažová předloží vyúčtování akce v termínu do Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje finanční příspěvek Základní organizaci chovatelů poštovních holubů na rok 2014 ve výši ,-Kč a) předseda Základní organizace chovatelů poštovních holubů předloží vyúčtování činnosti organizace v termínu k

3 5 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo kalamitní stav ve věci polomu stromů v lesním porostu Valdek a přijímá níže uvedené body usnesení: a) Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a bere na vědomí předložené zprávy z Městského úřadu odbor životního prostředí ve věci lesní kalamity a zákazu vstupu do lesa. b) Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a bere na vědomí bez připomínek smlouvy s odběratelem Klausner Holz Sachsen GmbH, která byla uzavřena na základě kalamity a polomů v lese. c) Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Přílohu č.3 kupní smlouvy S /3.Q2014 mezi Obcí Staré Křečany a Uniles a.s. Pověřuje starostu obce k podpisu přílohy číslo 3 d) Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje výkup dřeva v kalamitním porostoru Valdek od majitele: Jitka KUBÁTOVÁ, Praha 3, Prokopova 150/19 zastoupená Josef Šteiger, bytem Višňová, Poustka čp.8, IČ: , DIČ:CZ v množství cca 104 m3 za průměrnou cenu 1 157,-Kč za m3 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy a zajištění odbytu této dřevní hmoty. e) Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje navrženou cenu paliva na expedičním skladě bez rozlišení druhu paliva, a to 850,-Kč bez 15 % DPH za m3. 6 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje návrhy na cenovou kalkulaci ve věci osazení sochy sv.jana Nepomuckého na vybraném a schváleném místě v Brtníkách. a) Zastupitelstvo jako nejvhodnější nabídku vybírá z nabídky variantu číslo:1. za částku ,-Kč vč.21% DPH b) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s restaurátorem Ivanem Hamáčkem 7 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje žádost starosty obce Staré Křečany ve věci proplacení nevyčerpané řádné dovolené za rok 2010, 2011, 2012 a 2013 a ukládá: a) Na základě metodického doporučení MV ČR proplatit nevyčerpanou dovolenou do termínu konání podzimních komunálních voleb do zastupitelstev měst a obcí tj. Do Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje ve věci vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavební úpravy zastřešení se změnou využití podkrovního prostoru objektu čp.44 ve Starých Křečanech ( budova ZŠ): a) Návrh změny termínu předání díla objednavateli ze Smlouvy o dílo s uchazečem ing. Davidem Dvořákem, Projekční a inženýrská kancelář, Skalní 397/25, Rumburk, IČ: a s ním související dodatek č.1 Smlouvy o dílo se zhotovitelem Davidem Dvořákem, Projekční a inženýrská kancelář, Skalní 397/25, Rumburk, IČ: ve věci vypracování projektové dokumentace k zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru na stave bní úpravy zastřešení se změnou využití podkrovního prostoru objektu čp.44 ve Starých Křečanech. b) Pověřuje starostu obce Staré Křečany k podpisu dodatku Smlouvy o dílo se zhotovitelem Davidem Dvořákem, Projekční a inženýrská kancelář, Skalní 397/25, Rumburk, IČ: ve věci vypracování projektové dokumentace k zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavební úpravy zastřešení se změnou využití podkrovního prostoru objektu čp.44 ve Starých Křečanech.

4 9 Zastupitelstvo obce Staré Křečany : a) bere na vědomí zveřejnění veřejné zakázky Průzkumný hydrogeologický vrt SK-3 na pozemku p.p.č.844/1, v k.ú. Staré Křečany, kde nebyla podána žádná nabídka. Na základě návrhu komise došlo ke zrušení výběrového řízení a zadání zakázky s některým z vhodných dodavatelů. Zajištění zkráceného výběrového řízení starostou obce. b)bere na vědomí posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu Průzkumný hydrogeologický vrt SK-3 na pozemku p.p.č.844/1 v k.ú. Staré Křečany s návrhem zadavateli na uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. c) schvaluje jako vítěze veřejné zakázky firmu IMG Ing.Miloš GRIESZEL, IČ d)pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem IMG Ing.Miloš GRIESZEL, IČ s cenou díla ,-Kč včetně DPH. 10 Zastupitelstvo obce Staré Křečany a) bere na vědomí vyjádření s odůvodněním projektantky HITFLORA s.r.o. Renáty TESÁROVÉ s návrhem na změnu termínu předání projektové dokumentace k řešení šesti lokalit na parkové úpravy v k.ú. Staré Křečany a v k.ú. Brtníky. b) pověřuje starostu obce k podpisu dodatku smlouvy, kde bude stanoven termín dodání projektové dokumentace v termínu do Zastupitelstvo obce Staré Křečany : a) bere na vědomí informaci o postupu na veřejnou zakázku malého rozsahu Staré Křečany rekonstrukce střešního pláště mateřské školy b) bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise, kde bylo zrušeno výběrové řízení vzhledem k tomu, že nebyla doručena zadavateli žádná nabídka. c) bere na vědomí vyhlášení nového výběrového řízení s termínem předložení nabídek do s termínem realizace od do d) schvaluje na základě doporučení komise na hodnocení nabídek jako vítěze nabídkového řízení na předmětnou zakázku zhotovitele : David BLAŽEJ PROREKO, Dolní Podluží 524, Dolní Podluží, IČ: , DIČ: CZ e) pověřuje a zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy s uchazečem David BLAŽEJ PROREKO, Dolní Podluží 524, Dolní Podluží, IČ: , DIČ: CZ Zastupitelstvo obce Staré Křečany : 12/1 a) bere na vědomí vyjádření Svazu měst a obcí ČR, kdy na základě Usnesení z 38. veřejného zasedání zažádala Obec Staré Křečany o vstup do Svazu měst a obcí ČR b) bere na vědomí zápis z 38. zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR ze dne , kdy v bodě III odst. 1, bylo Předsednictvo Svazu měst a obcí seznámeno s novými vstupy obcí do Svazu měst a obcí ČR včetně Obce Staré Křečany.

5 12/2 Zastupitelstvo obce Staré Křečany bere na vědomí informaci starosty obce ve věci občanského sdružení Náš Kopec. 12/3 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a bere na vědomí Nabídku s naceněním ve věci výroby kované brány a kovaného zábradlí na rekonstruované schodiště v Brtníkách. a) Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje cenovou nabídku zpracovanou Umělecké kovářství Josef HERCÍK Brtníky 270, IČ: b) Zmocňuje a pověřuje starostu obce k sepsání smlouvy s Umělecké kovářství Josef HERCÍK Brtníky 270, IČ: na instalaci kované brány a zábradlí na schodiště v Brtníkách s celkovou cenou díla ,-Kč a s termínem dokončení do /4 Zastupitelstvo obce Staré Křečany na základě písemného protokolu z jednání komise bere na na vědomí zprávu ve věci výběrového řízení na zajištění stavební zakázky malého rozsahu: Realizace stavebních úprav v objektu čp.555 Staré Křečany - výměna stávajících oken za nová. a) Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje na doporučení hodnotící komise jako vítěze výběrového řízení : Plastová okna a dveře Roman Rýznar, Lipová 1215, Rumburk, IČ: b) Zastupitelstvo obce Staré Křečany pověřuje a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem Plastová okna a dveře Roman Rýznar, Lipová 1215, Rumburk, IČ: za podmínky, že Roman Rýznar doložíl požadované doklady a dokumenty. 12/5 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a bere na vědomí Petici dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb., o právu petičním ve věci problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí a ukládá: a) petice bude zveřejněna na úřední desce a na webu obce, aby se občané obce mohli připojit b) petice bude dostupná i v úřední dny na obecním úřadě, kde ji budou moci občané přečíst případně podepsat c) dle požadavku Svazu měst a obcí bude pověřenou osobou petice vyřízena a výsledky zaslány organizátorovi petice v daném termínu. 12/6 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje žádost o podání dotace z rozpočtu Ústeckého kraje k opatření Fondu solidarity Evropské unie ve výši cca ,-Kč a) Zastupitelstvo obce v případě poskytnutí dotace schvaluje její přijetí b) Zastupitelstvo obce ukládá, aby byly tyto prostředky uvolněny výhradně jako spoluúčast obce při dotacích z Ministerstva dopravy na škody způsobené povodní v roce 2011

6 12/7 a) Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a bere na vědomí rezignaci paní Jany Collerové, Pavlíny Hlinkové a Kláry Polákové b) Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a bere na vědomí informaci, kdy od nastoupí do vedení Mateřského centra Bambulka p. Hana HOMOLOVÁ, toho času na mateřské dovolené c) Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje měsíční, finanční příspěvek na provoz Mateřského centra Bambulka ve výši 1000,-Kč měsíčně d) Zastupitelstvo obce ukládá, že vedení Mateřského centra předloží doklady o vyúčtování příspěvku v jednotlivých měsících. e) Zastupitelstvo obce žádá vedoucí Mateřského centra p. Hanu Homolovou o předložení Plánu činnosti na rok /8 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje dle písemné předlohy informace podatelny obecního úřadu ve věci provozní doby podatelny, kontakty na platby, příjem žádostí a podání v písemné podobě, příjem písemností v elektronické podobě. Místostarosta obce Staré Křečany: Starosta obce Staré Křečany : Ing.Jiří Martínek František Moravec Datum zveřejnění:. Datum sejmutí:.

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007...

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více