Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16"

Transkript

1 Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období Vážení přítomní, dámy a pánové, dovolte mně, jako jednomu ze spoluautorů předešlé Výhledové koncepce resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí pro období a jako členu tvůrčího kolektivu Koncepce oborů Z a KN v podmínkách České republiky pro období , představit Vám základní myšlenky, závěry a doporučení tohoto nového dokumentu, který byl vytvořen z iniciativy vedoucích, výzkumných a vývojových pracovníků VÚGTK s původním úmyslem dokonalejší orientace jejich další činnosti v souladu s aktuálními a výhledovými potřebami naší společnosti a mezinárodní vědeckotechnické spolupráce. Protože současný kolektiv cca 20 tvůrčích pracovníků nepokrývá všechny oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí, obrátilo se vedení ústavu se žádostí o tvůrčí spolupráci na více než 60 odborníků ze státní, soukromé i akademické sféry. 30 z nich pak poskytlo cenné příspěvky podle přesně stanovených témat, hledisek i rozsahu, které umožnily další jejich editaci do kapitol, oponování a harmonizaci s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Na seznamu tvůrců Koncepce je 47 osobností českého zeměměřictví a katastru nemovitostí, mezi něž patří autoři 54 příspěvků, 10 editorů jednotlivých tematicky orientovaných kapitol z řad tvůrčích pracovníků VÚGTK, 10 oponentů kapitol ze státní, soukromé i akademické sféry a 2 renomovaní odborníci jako oponenti celé Koncepce. Já v současné době již jako důchodce, jsem byl požádán vedením VÚGTK o účast ve čtyřčlenné koordinační skupině, která zejména řídila a kontrolovala složitý pracovní a časový harmonogram, aby výsledný dokument byl dokončen do 11 měsíců od schválení projektu. Také jsem autorem kapitoly 1 Úloha zeměměřictví a katastru nemovitostí v současné společnosti a její očekávané požadavky v období a odborného příspěvku Úloha technické normalizace a standardizace při zajišťování kvality zeměměřických prací. Mým hlavním úkolem však byla terminologická, stylistická a obsahová harmonizace editovaných a oponovaných kapitol i celé Koncepce, aby nejen formálně působila dojmem uceleného díla. Jediný fotografický snímek v souboru 40 dnes promítaných slidů má názorně ilustrovat rozsah provedených prací: Víc než 1100 stran příspěvků, několik variant editovaných kapitol, oponentských posudků (někdy 2x opakovaných) v objemu 63,8 MB písemných dokumentů v elektronické formě, vyústilo do 139 stran výtisku s hustým řádkováním. Největšího rozšíření však dosáhla elektronická verze o objemu 1,2 MB, o jejíž dostupnost na internetu se postaralo nejen Odvětvové informační středisko VÚGTK, ale i časopis Zeměměřič a několik odborných profesních společností. V průběhu zpracování autorských příspěvků se ukázalo, že původní skromný cíl Koncepce poskytnout orientaci pro další výzkumnou a vývojovou činnost VÚGTK v právě otevřeném 5letém období bude možno rozšířit na cíle zajímající celou zeměměřickou a katastrální komunitu v České republice. Shromážděné materiály poskytly především možnost získat vícestranný a pokud možno objektivní obraz o současném stavu zeměměřictví a katastru nemovitostí v ČR. Tvůrci Koncepce se dále snažili definovat aktuální úlohy zeměměřictví a katastru nemovitostí, jak je požaduje současná společnost a podle reálné situace, která je ve výhledu zatemňována nejistým dalším vývojem národní ekonomiky a perspektivou pokračujících restrikcí státního rozpočtu, a také ukázat možné cesty, jak ve sledovaném pětiletém období i výhledově splnit aktuální i nové požadavky naší společnosti. Podle horizontálního, tj. tematického členění je Koncepce, která je na řadě míst obsahem spíše výhledovou studií, rozčleněna do 6 kapitol, které se dále (rovněž tematicky) a podrobněji dělí na oddíly a pododdíly. Z názvů kapitol je evidentní jejich obsah. Je třeba vysvětlit, že kapitola 3 se nezabývá všemi aspekty katastru nemovitostí ČR, ale soustřeďuje se na dopad nových fenoménů v období , protože řada dlouhodobých úkolů katastru byla již vytyčena a je realizována, aniž by to mohly závěry Koncepce nějak výrazněji ovlivnit (například přechod ISKN na třívrstvou architekturu pouze s centrální databází). Řada

2 součinností KN je také pojednána v kapitole 4 v souvislosti s budováním infrastruktury pro prostorové informace v ČR a Evropské unii. Zejména kapitoly 1, 2 a 6 mají celooborové nikoli jen resortní zaměření a mohou tak oslovit subjekty soukromé sféry v zeměměřictví a poskytnout cenné aktuální informace akademické sféře. Při tvorbě tak rozsáhlého dokumentu bylo nezbytné v rámci harmonizace tematicky odlišně zaměřených kapitol používat i jednotnou odbornou terminologii, vycházející ze zavedených světových, evropských a českých technických norem. Zejména je nutné, abychom nezaměňovali pojem data za informace a naopak, nepovažovali za rozdílné odlišné výrazy stejného významu. V této Koncepci jsou v zájmu souladu s terminologií, použitou v dokumentech INSPIRE, jednotně používány odborné termíny prostorová data (namísto ekvivalentů geoprostorová data, geodata, geografická prostorové informace data) (namísto ekvivalentů geoprostorové informace, geoinformace, geografické informace) Výjimkou jsou Česká asociace pro geoinformace, geoinformatika, geografický informační systém (GIS), Základní báze geografických dat (ZABAGED ) - vesměs názvy vzniklé Nebo převzaté ze zahraničí ještě před zahájením české terminologické normalizace po roce Definice zeměměřictví je uvedena v 2 zákona č.200/1994 Sb. a lze z ní vyvodit, že zahrnuje nejen všechny obory geodézie (aplikovanou, inženýrskou, vyšší, družicovou, fyzikální), ale i fotogrammetrii, topografickou a tematickou kartografii, kartografickou polygrafii a vybrané technické činnosti v katastru nemovitostí. Toto v současné době však již konzervativní pojetí, tj. sdružení jinak dosud samostatně žijících disciplín, je v mnoha vyspělých státech světa překonáno integrovaným přístupem ke sběru prostorových dat, jejich zpracování, vizualizaci a publikaci, užívající termín geomatika (v západní Evropě, celé Americe, Austrálii a na Dálném Východě) nebo geoinformatika (ve střední a východní Evropě). V České republice by byl termín geomatika výstižný pro sběr základních prostorových dat, tvorbu a publikaci základních referenčních bází prostorových dat, základních SMD a moderních geodetických základů, zatímco geoinformatika se od počátku 21. století zřetelně zaměřuje na doplňkový sběr tematických prostorových dat a na modelování, tvorbu tematických prostorových databází, vývoj geografických informačních systémů, analýzu, syntézu a vizualizaci výsledků tematického zpracování prostorových dat pro různé aplikace Definice katastru nemovitostí je uvedena v 1 zákona č. 344/1992 Sb. Důležitým doplňkem je ustanovení v 1 odst. (4), pocházející z novely tohoto zákona č. 120/2000 Sb., že katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky. To umožnilo vývoj a vedení Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) dnes všeobecně respektovaného a nejrozsáhlejšího informačního systému veřejné správy. Zeměměřictví ve veřejném zájmu realizují, v souladu se zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, - oba ve znění pozdějších předpisů, s dalšími právními předpisy České republiky a svými interními předpisy resorty Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Ministerstva obrany. Významnou výkonnou složkou v oboru zeměměřictví jsou subjekty soukromé sféry právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné. Pro rozvoj souvisejících vědních a technických disciplín a vzdělávání zeměměřičů je nezbytná existence vlastní vědeckovýzkumné základny a odpovídající soustavy středních odborných a vysokých škol. K extrapolaci vývojových trendů je účelné porovnat technický rozvoj zeměměřictví a katastru v ČR v uplynulých 20 letech ( ). Z promítané tabulky je zřejmý ohromný vývojový skok jakého nebylo dosaženo v žádném předchozím dvacetiletí uplynulého století. Na příkladě mně nejbližšího oboru fotogrammetrie mohu konstatovat, že zatímco v roce 1991 tehdy pouze analogová fotogrammetrie skomírala při posledních aplikacích v rámci tvorby Základní mapy velkého měřítka a při rozptýlené údržbě Základní mapy ČSFR 1:10 000, od roku 2003 bylo zahájeno periodické letecké měřické snímkování na barevný film celého území ČR v tříletém intervalu a vyhotovování digitálního Ortofota ČR jak pro potřeby Registru půdy Ministerstva zemědělství, tak pro aktualizaci Základní báze geografických dat

3 a vojenského Digitálního modelu území 25. Rok 2010 byl historickým přechodem na digitální letecké měřické snímkování a ryze digitální zpracování získaných dat na fotogrammetrických pracovních stanicích. Ve stádiu pokročilé realizace je též Projekt nového výškopisu celé ČR na bázi leteckého laserového skenování. Technická a informační revoluce na přelomu 20. a 21. století přinesla řadu vymožeností, z nichž ty, které se dotýkají oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí, jsou uvedeny v promítaném přehledu. Kromě prvního trendu, který se v ČR prosazuje velmi pomalu - zejména ve sféře výzkumu a výuky na vysokých školách s dlouholetou tradicí, pronikají ostatní trendy vcelku úspěšně do činností orgánů státní správy i soukromé sféry a lze vykázat řadu fungujících produktů a služeb, jež ilustruje příští promítané schéma Vazby mezi zeměměřictvím, katastrem nemovitostí a informačním a komunikačními technologiemi. Zásluhu na vysoké současné technické úrovni zeměměřických prací v České republice i jejich úspěšného exportu do zahraničí má také skupina velkých soukromých firem, které investují do nejmodernějšího technického i programového vybavení, mj. proto, aby byly konkurenceschopné v prostředí velkých evropských a světových firem. Tato úroveň se pak odráží i v širokém sortimentu prací nabízených tuzemským zákazníkům. Toto schéma lokalizuje specifické činnosti oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí, jejich prolínání mezi sebou a se současnými informačními a komunikačními technologiemi. Lze z něj například vyčíst, že - činnosti soukromé sféry pro katastr nemovitostí mají výhradně charakter zeměměřických činností, protože evidenční agendy musí vést státní orgán, - základní referenční báze prostorových dat na straně zeměměřictví jsou: DBP, CZEPOS, Ortofoto ČR, ZABAGED, DMÚ-25, Geonames, digitální modely reliéfu a povrchu celého území ČR, témata INSPIRE např. (souřadnicové referenční systémy, zeměpisné soustavy souřadnicových sítí, zeměpisná jména, nadmořská výška, ortofotosnímky), - základní referenční báze na straně katastru nemovitostí pak jsou: ISKN, DKM+KMD, RÚIAN, ISÚI a témata INSPIRE (katastrální parcely a budovy). Tento obraz i obsah přesně odpovídá definici geomatiky, takže ji v České republice provozujeme, aniž tento termín v praxi používáme. Tvorba Koncepce nemůže vycházet pouze z dosavadních úspěchů oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v ČR, ale musí se vyrovnat s koncepčními chybami a některými - z dnešního hlediska problematickými - rozhodnutími v civilní sféře. Takové případy jsou vyjmenovány na promítaném slidu a zasluhují několik vysvětlujících poznámek: Vektorizace katastrálních map v sáhových měřítkách s ponecháním referenčních souřadnicových systémů stabilního katastru, které se ukázaly být nepoužitelné pro tvorbu GISů v orgánech místní samosprávy, byla zřejmě motivována obavami o změnu geometrie a tudíž i ploch parcel při použití zastáncům tohoto postupu tehdy známých souřadnicových transformací. Dlouhodobá absence základního státního mapového díla velkého měřítka, zobrazujícího skutečný stav nemovitostí, dalších vybraných technických objektů a výškopisu, je zřetelná zejména v souvislosti s projekty DMVS a TMO, avšak jeho realizace v současné době i blízké budoucnosti je zcela mimo možnosti financování ze státního rozpočtu. Po roce 1992 bylo s výjimkou Exekutorské komory a Komory auditorů odmítáno vládami i parlamentem ČR zřízení dalších odborných profesních komor s povinným členstvím zvláštním zákonem, takže KGK dosud působí podle zákona o sdružování občanů jako dobrovolné profesní sdružení. Chceme-li kvalifikovaně definovat požadavky naší společnosti na produkty a služby zeměměřictví a KN v současné době a s výhledem na příštích pět let, je nutné identifikovat potřeby občanů ČR, ostatních orgánů státní správy a místní samosprávy a významných subjektů soukromé sféry, pro jejichž činnost jsou nezbytné garantované a aktuální prostorové informace. Zjištění, včetně frekvence požadavků, vycházelo z informací uvedených jednak v širokém spektru 54 příspěvků, jednak ze statistik a prognóz publikovaných v ročních zprávách zainteresovaných orgánů a také z diskusí s řadou kompetentních odborníků.

4 Potřeby občanů v první dekádě 21. století, týkající se katastru nemovitostí a zeměměřictví, byly seřazeny sestupně podle frekvence dosavadní poptávky (nikoliv priorit!) a zřejmě se v následujících 5 letech výrazněji nezmění. Bude však stále zřetelnější orientace na využívání elektronických služeb. Pokud jde o produkty zeměměřictví, rovněž seřazené podle sestupné frekvence poptávky (nikoliv priorit!), je evidentní rutinní užívání internetu k bezplatnému vyhledávání map, ortofot a plánů měst, velký rozmach navigačních služeb v dopravě, ale i přetrvávající zájem o tradiční kartografické výrobky v papírové formě, které jsou používány k organizaci volného času a při základní školní výuce. Potřeby prostorové informace orgánů veřejné správy, převážně v digitální formě a často také formou elektronických služeb, jsou uspořádány podle resortů spravovaných ústředními správními orgány. V závěru přehledu jsou pak uvedeny významné potřeby orgánů místní samosprávy. Vysvětlivky zde použitých zkratek jsou uvedeny v souhrnném seznamu na začátku Koncepce. Uvedené potřeby jsou uspokojovány jednak sérií produktů a služeb zajišťovaných ze zákona orgány v resortech ČÚZK a Ministerstva obrany, jednak subjekty podnikatelské sféry v zeměměřictví (tyto jsou vyznačeny zeleně).produkty a služby katastru nemovitostí ČR jsou vyznačeny žlutou barvou. Jisté problémy orgánům veřejné správy dosud přináší realizace projektu Digitální mapa veřejné správy a její složky technická mapa obce, a pro řadu resortů a orgány místní samosprávy také (z jejich pohledu) pomalé tempo digitalizace katastrálních map do vektorové formy a jednotného souřadnicového referenčního systému S-JTSK. Významné právnické osoby (jde vesměs o subjekty podnikatelské sféry) byly vybrány především z hlediska frekvence a objemu současných požadavků na prostorové informace poskytované v civilní sféře převážně orgány resortu ČÚZK: Významnými odběrateli zeměměřických prací jsou také soukromé firmy ve stavebnictví, průmyslu, těžbě uhlí, rud a kamene. Tyto činnosti jsou v ČR realizovány výhradně soukromými zeměměřickými firmami, pokud si ovšem příslušná měření, výpočty a zobrazení neprovedou sami zaměstnanci často i osoby odborně nezpůsobilé ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb.Tento negativní jev - včetně okolnosti, že výsledky nejsou zpravidla ani ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem není nijak legislativně ošetřen, avšak taková náprava je v současném společenském zřízení téměř neprůchodná. Schůdnější cestou je přesvědčit stavební a další firmy dokumentováním kvality, přesnosti a nezbytnosti práce inženýrských geodetů na atraktivních příkladech včetně aplikace rozumné cenové politiky. Ze stejných dříve zmíněných zdrojů údajů o potřebách prostorové informace občanů, orgánů veřejné správy a podnikatelských subjektů bylo možné odvodit i jejich očekávání v nastávajícím pětiletém období ( ). Občan ČR se pochopitelně obrací na zeměměřiče v soukromé sféře, se kterými přichází nejčastěji do styku. Přál by si, aby zeměměřické služby byly poskytovány subjekty soukromé sféry operativně, za rozumné ceny a v kvalitě splňující požadavky právních a technických předpisů eventuálně příslušných technických norem, aby se zeměměřič ve své činnosti neomezil jen na vlastní měřické práce, ale dokázal poskytnout základní informace ze souvisejících technických oborů (katastr nemovitostí, pozemkové úpravy, oceňování nemovitostí, stavební řízení aj.). Od katastru nemovitostí občan očekává posílení důvěry veřejnosti ve správnost, úplnost a aktuálnost informací vedených v katastru nemovitostí, zvýšení ochrany osob jednajících v dobré víře ve stav zápisů v katastru nemovitostí, další kroky v elektronické komunikaci umožňující nejen získávání popisných a geodetických informací z ISKN on line, ale i elektronické podávání žádostí o zápisy do katastru nemovitostí. Ostatní orgány veřejné správy, tj. státní správy i místní samosprávy očekávají od civilních orgánů zeměměřictví působících ve veřejném zájmu (tj. od ČÚZK a ZÚ) bezplatné a garantované poskytování aktuálních referenčních datových sad a databází prostorových dat v rozsahu své územní působnosti. Jde zejména o:

5 DBP, ZABAGED, Geonames, Ortofoto ČR s rozlišením pixelu 25 cm v území, DMR 4G a DMR 5G, DMP 1G, a z oboru katastru nemovitostí ČR SPI a SGI KN. Většina těchto požadavků byla již řešena novelami příslušných oborových zákonů. Efektivní cestou k publikaci požadovaných referenčních sad a databází je Geoportál ČÚZK průběžně aktualizovaný a zdokonalovaný. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, budovaný v resortu ČÚZK, má být již v krátké době účinným nástrojem k odstranění nejednotnosti dat o osobách, adresách a územní identifikaci v dosavadních resortních informačních systémech. Další možnosti bezplatného přístupu k prostorovým informacím poskytne Národní geoportál INSPIRE budovaný v gesci Ministerstva životního prostředí. Podmínky přístupů k datům KN ČR cestou dálkového přístupu k ISKN, veřejného dálkového přístupu k RÚIAN a prostřednictvím vrstvy katastrální parcely INSPIRE (tj. bezplatně či za úplatu) bude nutno teprve sladit. Extrémní názory velkých firem: všechny zeměměřické výkony mají provádět subjekty soukromé sféry. Orgán státní správy pouze vybírá zhotovitele ve veřejné soutěži, financuje zakázky a kontroluje plnění termínů, objemu a dohodnuté kvality prací dodavatele, subjekty soukromé sféry pracují kvalitněji a levněji než orgány státní správy. Uvedené extrémní názory mně byly sděleny v roce 2000, kdy jsem ještě vykonával funkci předsedy ČÚZK, a opakovány i zcela nedávno řediteli dvou největších soukromých zeměměřických firem zajišťujících jednak rozsáhlý sortiment zeměměřických prací, jednak softwarové produkty pro zeměměřictví a pozemkové úpravy. Stěží si však lze představit situaci, že by např. s hraniční komisí svobodného státu Bavorsko jednali zástupci několika soukromých firem, které vysoutěžily jednotlivé úseky hranice, nebo kartografickou přípravu a tisk 909 různých mapových listů Základních map ČR v měřítkách 1: až 200 tisíc v roce 2011 jednou firmou, aby byla zajištěna shodnost metodiky počítačového zpracování a digitálního tisku. O nepřímé úměrnosti láce a kvality zeměměřických prací již byly dokumentovány četné varovné příklady v časopise Zeměměřič. Požadavek prosadit legislativně, aby zeměměřičtí inženýři vedli a ÚOZI ověřovali prostorová data v informačních systémech jiných resortů a firem je bohužel v současné liberalizaci podnikání nepravděpodobný a zde je opět na místě přesvědčovat správce těchto systémů, že přijetí takového opatření je pro jimi obhospodařovaná prostorová data zárukou kvality a efektivního využití. Dodržování etických kodexů (evropského zeměměřiče, etického řádu KGK) jde často stranou v boji o získání veřejných zakázek, a to nejen cenovým podbízením, jehož důsledkem je nutně ošizení kvality výsledného díla, ale i vykonstruovanými námitkami, jejichž jediným cílem je zdržení nebo dokonce (v případě přísně termínované zakázky) její úplné znemožnění. Zatímco prvně jmenovaný jev je v současné době typický pro malé soukromé firmy, druhý představuje tvrdý geobusiness největších firem. Nelze se pak divit, že orgány státní správy ojediněle berou i rozsáhlé výrobní úkoly do vlastních rukou, jako je tomu například v případě leteckého laserového skenování celého území ČR realizovaného v letech ve spolupráci MO, ČÚZK a MZe. Jednou z evidentních příčin poklesu morálky je i nadměrný počet zeměměřických firem vzniklých v době boomu zeměměřických prací v 2. polovině 90. let, takže v současném období přetrvávajícího ekonomického útlumu je evidentní převis nabídky nad poptávkou. Současná situace tak vyvolává stav, kdy zeměměřiči skutečně ještě nejsou společensky rovnocennými partnery s ostatními inženýrskými profesemi. Tímto slidem se snažím zdůvodnit, proč některé zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, pro potřeby obrany státu a krizového řízení nejsou až na výjimky svěřovány soukromým firmám, ale jejich realizaci zabezpečují specializované orgány státní správy s celostátní působností. Důvodem je jejich pověření příslušnými zákony ČR, které mají zajistit nepřetržitou realizaci těchto úkolů včetně mezinárodních povinností ČR bez toho, že jejich plnění bude komplikováno nebo i ohroženo průběhem a výsledky velkého počtu veřejných soutěží. V případě zajištění produkty a službami nezbytnými pro plnění úkolů Armády ČR při obraně státu a plnění úkolů v zahraničních misích o tom nikdo nepochybuje, avšak v případě

6 periodické tvorby Ortofota ČR primárně pro potřeby MZe, které je využívá k dokumentaci skutečně obdělávané půdy zemědělci žádajícími o dotace z fondů EU, a druhotně další 2 resorty pro aktualizaci celostátních bází prostorových dat (ZABAGED a DMÚ-25), jsm,e svědky opakovaných intervencí soukromých firem u odborně neinformovaných osob ve vysoké politice. Sortiment zeměměřických prací ve veřejném zájmu, vykonávaných prakticky výhradně subjekty soukromé sféry v ČR, je rozsáhlý a přístup k němu záleží na zájmu zákazníků, schopnosti soukromého subjektu nabídnout kvalitní produkty a služby operativně, za rozumné ceny a v odpovídající kvalitě a v neposlední řadě i na počtu odborně kvalifikovaných osob a efektivního technického a programového vybavení. Osoby samostatně výdělečně činní tak zřejmě dosáhnou jen na jednodušší úkoly praktické a inženýrské geodézie, větší a velké firmy pak na celý na slidu popsaný sortiment, který v ČR neposkytují orgány státní správy! Ve srovnatelném zahraničí tomu tak zdaleka není! Např. v Bavorsku, Nizozemsku, Norsku a Finsku vyhotovují geometrické plány orgány veřejné správy, ve Velké Británii i jinde státní orgány využívají jimi vedených databází prostorových dat k tvorbě a vydávání plánů měst, atlasů a rozsáhlého sortimentů map pro volný čas. Pětileté období před námi zaznamená řadu inovací v přístupu ke sběru prostorových dat, jejich zpracování, dokumentaci, harmonizaci a publikaci. Na obzoru je rozsáhlé využívání moderních technologií GNSS pro zřizování stálých a dočasných bodových polí i pro podrobná měření. Rostoucí počet vzájemně nezávislých systémů navigačních družic umožní omezit dosud rozsáhlou fyzickou údržbu bodových polí. Pokud jde o již připravený souřadnicový referenční systém S-JTSK/05, zbavený dřívějších problémů aplikace zejména při přesných měřeních pro vytyčování, rekonstrukce a a dokumentaci liniových staveb i v jiných úlohách inženýrské geodézie, jeho hromadné zavedení je reálné po ukončení digitalizace katastrálních map do vektorové formy a hromadném převodu všech podrobných bodů do nového systému. Odborné veřejnosti budou poskytovány všechny digitální letecké měřické snímky (nejprve od roku 2010 do budoucna) vybavené údaji o jejich prvcích vnější orientace a soustředěné v Národním archívu, takže kdokoli disponující SW pro digitální stereofotogrammetrické vyhodnocení - je bude moci druhotně využít pro vlastní účely. V roce 2015 se ČR, disponující novým a podstatně přesnějším výškopisem ve formě digitálních modelů reliéfu, povrchu a vrstevnicového obrazu na celém státním území, ocitne na evropské, ne-li světové špičce. Bez zajímavosti není, že tento rozsáhlý projekt realizuje bez větších problémů pracoviště tří pracoviště ústředních správních úřadů (MO,. MZe a ČÚZK), a to s menšími náklady, než vyplývaly z nabídky velké soukromé firmy. Nová Státní mapa 1: 5000 ve vektorové i rastrové podobě a s moderním kartografickým zpracováním si jistě získá přízeň si jistě získá přízeň mnoha uživatelů dřívější SMO-5, zejména díky digitální formě a přesnému výškopisu odvozenému z dat leteckého laserového skenování. Mezi civilními a vojenskými orgány dochází k efektivním opatřením při pořizování změnových prostorových dat pro aktualizaci ZABAGED a DMÚ-25. Rýsuje se zlepšení stavu dosavadního ignorování českých technických norem, namnoze zastaralých, a to jejich harmonizací s evropskými normami, jako jedno z opatření ke zvýšení kontroly přesnosti zeměměřických produktů. I když se předložená Koncepce nezabývá problematikou katastru nemovitostí ČR v celé šíři, protože pro období je řada úkolů již dána a rozpracována, dokument VÚGTK si všímá především nyní se objevivších fenoménů, které vyvolají potřebu nových reakcí ve sledovaném období. Je však namístě nejprve stručně připomenout společenské přínosy katastru nemovitostí v uplynulých 20 letech : KN ČR svými nástroji, daty a pracovníky výrazně přispěl ke společenskému zvládnutí restitucí nemovitostí, převodu majetku státu do vlastnictví obcí a krajů, k prodeji státní půdy a usnadnil práci notářům, exekutorům, soudům, policii, finančním úřadům, bankám a pojišťovnám.

7 Důležitými milníky se staly roky 1992 uzákonění katastru nemovitostí, 1998 dokončení digitalizace souboru popisných informací KN, 2001 zahájení provozu ISKN včetně dálkového přístupu na Internetu, 2004 spuštění služby Nahlížení do KN vysoce oceňované občany, 2006 zahájení elektronických výstupů z KN s účinností veřejné listiny,2009 podpora vlády k urychlení digitalizace katastrálních map a 2011 předání první tematické vrstvy katastrální parcely do Národního a Evropského portálu INSPIRE. Nejzávažnější změnou pro katastr nemovitostí ČR v období je bezpochyby Nový občanský zákoník, který vstoupí v účinnost Podrobnosti o všech změnách by si vyžádaly samostatnou přednášku, proto nyní jen krátký výčet těch nejzávažnějších: - návrat k zásadě římského práva, že stavba je součástí pozemku na kterém stojí - nová definice nemovitostí (kromě pozemků, budov a bytů): - práva, která za nemovitost prohlásí občanský zákoník (např. právo stavby) - důsledný návrat k zásadě materiální publicity. I když ke stejnému termínu musí vstoupit v účinnost v současné době již připomínkovaný nový (a tentokrát jediný) katastrální zákon, nebude možné reagovat na všechny změny v sortimentu zápisů do KN najednou a bude třeba přijmout řadu přechodných opatření včetně vydání nových prováděcích vyhlášek. e- Government je významným projektem veřejné správy ČR s cílem maximálně využít výsledků rozvoje elektronizace ke zvýšení efektivnosti správních řízení ve vztahu k občanům i orgánům VS mezi sebou. Do prostředí katastru nemovitostí ČR byly již implementovány datové schránky, elektronická podatelna a výpravna, výstupy z KN opatřené elektronickou značkou, uznávané za veřejnou listinu a v běhu je zavádění systému pro správu dokumentů známého pod zkratkou DMS. Kromě překonávání dětských nemocí zmíněných nástrojů a jejich aplikace se v prostředí KN objevují některé komplikace, kdy technická úroveň nástrojů předběhla platný stav legislativy: Do roku 2010 byla Sbírka listin vedena a právně uznávána jen v listinné podobě. Ani v současné době nejsou některé dokumenty, podané v elektronické formě, dostatečné pro vkladová řízení a m usejí být vy-tištěny na papír. Nezodpovězenou otázkou zatím zůstává neměnnost a zachování archivních dokumentů na elektronickém médiu po celá desetiletí. Konečně, elektronická spisová služba en-block dosud nebyla uzákoněna. Společenské požadavky na KN v období z hlediska občana, ostatních orgánů VS a soukromé sféry byly již zmíněny v 1. kapitole Koncepce. Další aplikace elektronických zařízení a dokumentů se týká požadavku podávat a získávat informace pro / a z KN elektronicky on-line, což je zvláště naléhavé při styku osob samostatně výdělečně činných v zeměměřictví, zeměměřických firem a ÚOZI s katastrálními pracovišti. Naléhavě je voláno po vytvoření webové služby pro zhotovitele geometrických plánů. Občané, orgány veřejné správy i soukromé firmy mohou získat informace z KN již z několika zdrojů Nahlížením do KN, na katastrálních pracovištích nebo kontaktních místech CzechPOINT, u notářů, prostřednictvím Geoportálu ČÚZK, cestou veřejného dálkového přístupu k RÚIAN a také z Národního portálu INSPIRE a to za různých podmínek zpoplatnění služeb nebo bezplatně. Tato situace vyžaduje budoucí sladění podmínek pro uživatele. Fenomén Národní infrastuktura prostorových dat (NSDI) se objevil v druhé polovině 90. let ve Spojených státech amerických a záhy inspiroval ostatní vyspělé země k následování. V ČR reagoval jako první ČÚZK zařazením projektu NGII na léta do Programu státní informační politiky. Ten se věnoval naplňování základních referenčních prostorových dat pro potřeby zeměměřictví v ČR a byl beze zbytku splněn. Vzápětí za ním připravilo sdružení NEMOFORUM Program rozvoje NGII v ČR na léta , který měl širší meziresortní i mezioborový charakter včetně zaměření na podmínky dostupnosti a publikace prostorových dat, terminologii a vzdělávání. Výrazným zásahem do vývoje v ČR se stala Směrnice ES o zřízení INSPIRE z roku 2007, která stanovila pro členské země EU nejen povinnost přispívat do evropské infrastruktury pro prostorové informace, ale i přesné datové formáty, katalog objektů a harmonogram dodávek jednotlivých tematických vrstev. Národní koordinaci těchto činností převzalo v ČR ministerstvo ŽP a konkrétně pak jeho agentura CENIA.

8 Vzhledem k řadě potíží s meziresortní koordinací byl teprve v roce 2010 zřízen KOVIN (Kord. výbor pro INSPIRE). Všeobecně se pociťuje nedostatek zastřešujícího zákona, protože dosavadní řešení novelou zákona o právu na informace o životním prostředí se ukázalo jako vágní a neúplné. Legislativní zajištění realizace účasti ČR v programu INSPIRE, bylo totiž ve spěchu a bez vyslyšení řady kvalifikovaných připomínek promítnuto do zákona č.123/1998 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 103/2010 Sb., a v nezbytném rozsahu se dostalo i do novely zeměměřického zákona č. 200/1994 Sb.. Agentura CENIA buduje a naplňuje Národní portál INSPIRE s 34 tematickými oblastmi, který pak zprostředkuje přenos národních dat do Evropského geoportálu INSPIRE. Resort ČÚZK je bezesporu nejdůležitějším českým poskytovatelem referenčních prostorových dat z tematických oblastí: katastrální parcely (správně parcely katastru nemovitostí), souřadnicové referenční systémy, zeměpisné soustavy souřadnicových sítí (správně zobrazené systémy neboli kartografická zobrazení), zeměpisné názvy (správně geografická jména), nadmořská výška, ortofotosnímky (správně ortofotografické zobrazení), správní jednotky (správní územní jednotky), budovy, a ve spolupráci s dalšími správci dopravní sítě, vodopis (právně vodstvo), chráněné krajinné oblasti a krajinný pokryv (správně půdní kryt). Podle prováděcích pravidel INSPIRE zajišťuje Geoportál ČÚZK prohlížecí, stahovací, vyhledávací a transformační služby, aktuální metadata, a také monitoring a reporting vůči národnímu koordinátorovi. Maximální zjednodušení průběhu správního řízení pro občana i právnické osoby je cílem Strategie Smart Administration podpořené usnesením vlády v roce Účinným nástrojem se mají stát zejména základní registry jako informační systémy veřejné správy propojené informačním systémem základních registrů v gesci MV. V základních registrech vyjmenovaných na promítaném slidu budou vedeny pouze aktuální referenční údaje, které ostatní registry budou závazně přebírat. V gesci ČÚZK je RÚIAN, který je v procesu budování a brzkého ostrého startu nejdále ze všech vyjmenovaných základních registrů. Obsahuje referenční údaje vázané na územní prvky (od území celého státu, přes regiony soudržnosti, kraje atd. atd., až po kat. území, základní sídelní jednotku, stavební objekt, adresní místo a pozemek v podobě parcely). Aktuální údaje poskytuje zejména ISKN, agendový informační systém územní identifikace, do nějž přispívají orgány místní samosprávy údaji o územních prvcích, které se nevedou v ISKN (např. technické parametry budov); z jiných ústředních správních úřadů pak MPSV a ČSÚ, dále též Česká pošta. K výkonu agend orgánů místní samosprávy v jejich územní působnosti s využitím moderních informačních technologií jsou nezbytné digitální vektorové mapové podklady s obsahem katastrální mapy. Postup jejich digitalizace v resortu ČÚZK i ve spolupráci se soukromými firmami je z hlediska orgánů místní samosprávy příliš pomalý a ty proto iniciovaly realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy, v jehož rámci jsou soukromými firmami v režii krajských úřadů vektorizovány rastrové obrazy listů platné katastrální mapy,, která je dosud vedena v analogové formě na plastových fóliích (v současné době ještě ve 40 % katastrálních území) a označované jako Orientační mapa parcel. Tyto produkty jsou nazvány účelovými katastrálními mapami (ÚKM) a mají být postupně do roku 2017 nahrazovány KMD v S-JTSK podle technologie platné v resortu ČÚZK. Promítané složky DMVS jsou vcelku nazývány mapovou kompozicí, správně ovšem propojením všech disponibilních složek, jak je uvedeno v zákoně č. 111/2009 Sb. Přínosy tohoto projektu jsou pracovní příležitosti pro soukromé firmy při vektorizaci, na druhé straně se objevují problémy, zejména značná zátěž orgánů ČÚZK spojená s údržbou ÚKM, které nemají právní platnost. Výzkum a vývoj v oborech zeměměřictví a katastru nemovitostí je důležitou složkou jejich dalšího technologického rozvoje k udržení České republiky mezi technicky nejvyspělejšími státy Evropy i světa. Velkou výhodou je vlastní vědeckovýzkumná základna (VÚGTK,v.v.i), která svou oprávněnost uhájila i po roce 1990, kdy ze 113 resortních výzkumných ústavů zůstalo pouhých 15. Představa, že veškerý výzkum, včetně základního badatelského se bude odbývat na vysokých školách, se ukázala jako nerealistická. Ani VÚGTK nemůže pokrýt veškeré potřeby VaV, protože zaměstnává pouze cca 20 tvůrčích vědeckých a výzkumných

9 pracovníků, téměř ze dvou třetin se zabývajících základním výzkumem a mezinárodním servisem v oboru geodézie (fyzikální, vyšší), který je v ČR svěřen VÚGTK na základě dlouhodobé dohody s AV ČR. VÚGTK také plní velkou část závazků resortu ČÚZK a ČR obecně, pokud jde o mezinárodní vědeckou spolupráci. Vynikající výsledky ve výzkumu dosahuje i Vojenský GHMÚř v Dobrušce (zde připomeňme cenu Česká hlava udělenou doc. Vatrtovi za stanovení celosvětově užitelné konstanty Wo umožňující sjednocení národních, kontinentálních a ostrovních výškových systémů do celosvětového rámce). Ze závěrů Koncepce vyplynuly pro VÚGTK kromě základního výzkumu v geodézii a plnění úkolů mezinárodní vědecké spolupráce náměty pro zaměření aplikovaného výzkumu a vývoje potřebného k nasazení nové techniky a technologií v orgánech resortu ČÚZK a u dalších objednatelů. Již v tomto roce je objednávkou ČÚZK smluvně zajištěn vývoj nových postupů vedení digitálních katastrálních map typu KM-D a ÚKM a automatizované tvorby velkých GP a zápisníků podrobného měření změn. Dále je to vývoj metody PPP- využití GNSS v reálném čase pro podrobná měření - s přesností obdobnou použití totální stanice. Pro potřeby mapování a inženýrské geodézie bude v rámci metrologických aktivit navržen postup kalibrace pozemních laserových skenovacích systémů a elektronických dálkoměrů s pasivním odrazem. Další požadavky orgánů a organizací z jiných resortů a subjektů soukromé sféry lze uplatnit objednávkou vývojových prací ve VÚGTK za úplatu jako tzv. smluvní výzkum. Kapacita vědeckých a tvůrčích pracovníků VÚGTK je omezená (cca 20 osob) a některé části zeměměřictví (zejména FGM a moderní kartografie) nejsou v ní zastoupeny. Proto je zvláště důležitá soustavná vývojová činnost ZÚ v oblasti digitálního sběru a zpracování prostorových dat pořízených digitálním leteckým snímkováním a leteckým laserovým skenováním. Již řadu let zeměměřiči v ČR intuitivně cítí, že je cosi nenormálního ve vztazích nabídky a poptávky po zeměměřických pracích a v počtu každoročních absolventů se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru.v rámci tvorby Koncepce byl pro kapitolu Profesní růst a vzdělávání zeměměřičů získán kvalifikovaný odhad z vedení ČSGK, který je ve zkratce uveden na promítaném slidu. Z tohoto odhadu vyplývá, že v současné době působí ve státní, soukromé i akademické sféře téměř 8000 zeměměřičů s výše uvedeným vzděláním tj.(podle definice zeměměřictví v zákoně č. 200/ 1994 Sb.), včetně kartografů, fotogrammetrů a zeměměřičů působících v katastru nemovitostí. Tomuto počtu by odpovídala roční potřeba max. 200 absolventů. Důležitými faktory dalšího vývoje je však: stále trvající snižování počtu státních zaměstnanců, sílící propouštění zaměstnanců ve firmách i školách a zřetelný vliv automatizace a informace na urychlování pracovních procesů.výsledkem kvalifikovaných úvah je pak skutečná potřeba polovičního počtu absolventů v roce 2016, aby ze škol neodcházeli rovnou na pracovní úřady. Promítaná tabulka potvrzuje předchozí úvahy. Z údajů poskytnutých jmenovanými školami je zřejmé, že v letech byl počet absolventů středních i vysokých škol zeměměřického směru kolem 240 tedy evidentní nadprodukce. Školy zejména vysoké jsou však motivovány k přijímání až maximálního počtu uchazečů, který pojmou učebny, laboratoře a pracovní úvazky pedagogů, protože jsou Ministerstvem ŠMT financovány paušálem za odučenou hlavu. Že takto orientovaný nábor studentů vede nutně ke snížení průměru jejich kvality a výsledků výuky vůbec je neoddiskutovatelné a plně se projevuje i při státních závěrečných zkouškách. Zde je často dramatický rozdíl mezi úrovní úzce specializované diplomové práce a skutečnými znalostmi potřebnými v praxi. Někteří pedagogové setrvávají v úzkých ulitách svých odborností a znalostí nabytých před řadou let a nereflektují současné prolínání vědeckých a technických oborů. Konečně moderní měřická technika, která je často černými skříňkami, a související programové zabezpečení usnadňuje výkon zeměměřických činností odborně nezpůsobilými osobami v řadě jiných technických oborů (např.ve stavebnictví). Ty pak blokují volná pracovní místa pro kvalifikované zeměměřiče. Celoživotní profesní rozvoj zeměměřičů je již v současné době zcela nezbytný. Výsledky speciálních studií dokazují, že absolvent vysoké technické školy je dnes již za 4 roky pokud si nedoplňuje odborné znalosti vlastní pílí, návštěvou různých odborných akcí nebo školení -

10 zcela mimo mísu,tj. s omezenou využitelností pro firmy a instituce, které jsou úspěšné díky využívání technických inovací. Zvláště potřebné je celoživotní vzdělávání početné skupiny ÚOZI. Při současném počtu aktivních ÚOZI (2410! osob) se lze oprávněně domnívat, že ne všichni a všechny jsou schopni/ny skutečně kvalifikovaně posoudit a potvrdit výsledky zeměměřických prací získané moderními postupy geodetických měření a informačních technologií. Dosavadní akce celoživotního profesního rozvoje v režii profesních společností byly nesystematické a vesměs vedené formou tradičních přednášek. Nabízejí se však moderní nástroje prostřednictvím internetu, které nevyžadují dojíždění a absenci v práci jako jsou např. e-learningové programy a on-line testy, na kterých si může každý ověřit svou odbornou úroveň. ODIS VÚGTK je držitelem řady licencí pro vzdělávání a nabízí koordinační funkci akcí celoživotního profesního rozvoje. Zeměměřiči zejména geodeti pracující v soukromé sféře jsou vystaveni mnohým tlakům, k jejichž překonání se nabízí porušování etických pravidel: Zopakujme ta nejzávažnější: - evidentní převis nabídky nad poptávkou zeměměřických prací vede k cenovému podbízení, zpravidla na úkor jejich kvality, - obstrukce při nezískání zakázky ve veřejné soutěži vedoucí ke zpoždění nebo znemožnění její realizace vítěznou firmou. Existující Etické řády či kodexy zavazují členy příslušné české profesní organizace (např. KGK) nebo evropské (Rada evropských zeměměřičů) k respektování etických pravidel, avšak na žádné úrovni není právně zajištěno účinné potrestání provinilce. Kodex etiky zaměstnanců v resortu ČÚZK je zaměřen jiným směrem: - na vyloučení protekce a porušování pořadí správních řízení a především na všechny formy korupce, které se mohou vyskytnout zejména v agendách KN. Velmi účinným antikorupčním opatřením je zveřejnění informací o stavu vkladového řízení v Nahlížení do KN. Když už mnou dnes prezentovaný dokument byl vystaven na webových stránkách VÚGTK, vyšla v nakladatelství Klaudian Praha pozoruhodná publikace Pavla Hánka Data z dějin zeměměřictví 25 tisíc let oboru. Tato útlá knížka s působivou formální úpravou a velmi cenným obsahem má jednu vlastnost už pouhým prolistováním může zvýšit profesní sebevědomí a hrdost geodetů, kartografů, fotogrammetrů a dalších odborníků pracujících v katastru nemovitostí. Proto by se měla stát povinnou četbou v rámci celoživotního profesního rozvoje. Nezmiňuji se o ní proto, že bych jí chtěl dělat reklamu, ale zaujal mě jeden z citátů hned na začátku knihy, kde se známý český písmák z konce 18. století milčický rychtář František Vavák zmiňuje o důležitosti zeměměřické profese. Tento citát nejen,že potvrzuje význam zeměměřictví, ale již před 230 lety nabádal k dodržování etických pravidel. Není nebo je (?) náhodou, že ve stejném smyslu končí kapitola 7 Koncepce Závěry větou, která naznačuje cesty k východům ze současného nerovného postavení zeměměřické profese a k výraznému posílení jejího společenského významu: Společnými rysy všech odborných činností v nadcházejícím období musí být kvalita a etika zeměměřických prací, které vedle technické dokonalosti a včasnosti přispějí k obnovení a posílení významu naší profese pro současnou společnost.

11 VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ veřejná výzkumná instituce KONCEPCE ROZVOJE OBORŮ ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTI V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ KOLEKTIVNÍ DÍLO 30 PŘISPĚVATELŮ 11 EDITORŮ 14 OPONENTŮ ZDIBY 2011

12 Tvůrci Koncepce Autoři příspěvků Barešová, E. Bartoš, J. Boháč, P. Brázdil, K. Bureš, J. Cajthaml, T. Čada, V.Čepek, A. Černohorský, J. Dvořáček, P. Fafejta, J. Holenda, T.- Hrdlička, M. Lechner, J. Novák, P. Oplatek, M. Pauknerová, E. Pekarská, J. Poláková, M. Řezníček, J. plk. Skála, P. Slaboch, V. Suchánek, V. Svobodová, D. Šíma, J. Švehlová, I. Tomandl, L. Traurig, M. Vrábel, J. Žufanová, V. Editoři kapitol Cajthaml, T. Drozda, J. Holota, P. Kocáb, M. Kostelecký, J. Lechner, J. Novák, P. Raděj, K. Šimek, J. Zaoralová, J. Oponenti kapitol Bačina, J. Kamera, J. Kubíček, P. Polák, P. Svobodová, D. (2x) Richter, R. - Šanda, V. Švarc, K. - Taraba, P. Weigel, J. Zímová, R. Harmonizace kapitol Šíma, J. Oponenti Koncepce Pašek, O. Weigel, J.

13 63,8 MB víc než 1100 s. příspěvků, konceptů kapitol, posudků 1,2 MB 139 s. hustého řádkování

14 Hlavní cíle Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období Získat komplexní a pravdivý současný obraz o stavu zeměměřictví a katastru nemovitostí v České republice 2. Definovat úlohy zeměměřictví a katastru nemovitostí ČR v současné společnosti a její očekávané požadavky v období Ukázat možné cesty ke splnění společenských požadavků ve sledovaném období s respektováním reality pravděpodobného vývoje státního rozpočtu a tržního prostředí

15 TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ KONCEPCE 1. Úloha zeměměřictví a katastru nemovitostí v současné společnosti a její očekávané požadavky v období Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, pro potřeby obrany státu a činnosti zabezpečované subjekty soukromé sféry 3. Dopady nových fenoménů (nový občanský zákoník, realizace e-government, další elektronizace) na katastr nemovitostí ČR 4. Budování infrastruktury pro prostorové informace v ČR a s tím související projekty (INSPIRE, RÚIAN, e-government, DMVS) 5. Hlavní směry výzkumu a vývoje v geodézii, metrologii, katastru nemovitostí a v infrastruktuře pro prostorová data 6. Profesní růst a vzdělávání zeměměřičů, etické kodexy

16 Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období Úloha zeměměřictví v současné společnosti a očekávané požadavky v období doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

17 geografická data = (geo)prostorová data = geodata data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi, zpravidla ve formalizované podobě vhodné pro zpracování na počítači (vždy plurál!) údaj, údaje (sg. i pl.) reprezentace skutečností, pojmů nebo instrukcí zpravidla v neformalizované podobě geodetické datum (vždy singulár) soubor parametrů popisujících vztah referenčního souřadnicového systému k Zemi; zahrnuje zpravidla i parametry použitého elipsoidu geografická informace = (geo)prostorová informace = geoinformace informace o jevu s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi; znalost získaná analýzou, syntézou nebo integrací (geo)prostorových dat Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí na internetu

18 ZEMĚMĚŘICTVÍ je souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí (zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů) KATASTR NEMOVITOSTÍ ČR je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu a dalších práv k nemovitostem Katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky. (zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

19 ZEMĚMĚŘICTVÍ je souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí (zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů) KATASTR NEMOVITOSTÍ ČR je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu a dalších práv k nemovitostem Katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky. (zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

20 geodetické základy pouze klasické v ČR 3 trigonometrické body v ETRS89 (rámec ETRF89) letecké měřické snímkování na černobílý film jen analogové vyhodnocovací přístroje SMD středních měřítek tiskem na papír analogové podklady pro sestavení map zobrazení georeliéfu ČR jen vrstevnicemi manuální sestavitelské kartografické práce pracný tisk map na ofsetových strojích evidence nemovitostí v analogové formě informace pouze na územně příslušném SG manuální výpisy z listů vlastnictví + sítě permanentních stanic GNSS, v ČR ca trigonometrických a zhušťovacích bodů v ETRS89 (rámec ETRF2000) barevné digitální letecké měřické snímkování jen digitální fotogram. pracovní stanice + SMD středních měřítek v rastrové formě vektorová databáze ZABAGED + DMR DMR z dat leteckého laserového skenování sestavitelské práce výhradně na počítačích snadný tisk na digitálních tiskových strojích katastr nemovitostí jako informační systém výpisy na všech KP, CzechPOINT, u notářů, nahlížení do KN na internetu zdarma

21 AUTOMATIZACE ELEKTRONIZACE INFORMATIZACE výzkum, vývoj, výuka a aplikace v ulitách jednotlivých vědních oborů (geodézie, kartografie, fotogrammetrie, topografie, DPZ, katastr nemovitostí) orientace na odborně náročná měření, tvorbu map a plánů limitované možnosti distribuce prostorových dat a produktů šíření vědeckotechnických informací převážně tiskem a přednáškami občan jedná v jedné záležitosti s řadou orgánů veřejné správy (VS) integrovaný přístup ke sběru prostorových dat, jejich zpracování, vizualizaci a prezentaci (geomatika, geoinformatika) orientace na zpracování, správu databází prostorových dat a jejich interpretaci e-commerce, webové portály, webové služby internet, globální informační společnost, e-learning e-government, jedno podání, dokument obíhá elektronicky příslušné orgány VS

22

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Zeměměřický úřad ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. dubna 2013, Hradec Králové http://geoportal.cuzk.cz ČÚZK - jaké geografické informace poskytuje Informace z katastru

Více

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Zeměměřický úřad PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 15. května 2014, Praha http://geoportal.cuzk.cz Prostorová data z produkce ZÚ Data z databáze

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

Zeměměřický úřad v roce Ing. Danuše Svobodová

Zeměměřický úřad v roce Ing. Danuše Svobodová Zeměměřický úřad v roce 2011 Ing. Danuše Svobodová 11. listopad 2011 Věcná působnost Zeměměřického úřadu o správa geodetických základů ČR; o zeměměřické činnosti na státních hranicích; o správa ZABAGED

Více

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Geportál ČÚZK stručný přehled možností, jež

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

ČÚZK a INSPIRE. Jiří Poláček. Konference Inspirujme se..., Průhonice,

ČÚZK a INSPIRE. Jiří Poláček. Konference Inspirujme se..., Průhonice, ČÚZK a INSPIRE Jiří Poláček Konference Inspirujme se..., Obsah prezentace 1. Průběh prací při implementaci směrnice INSPIRE 2. Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) a INSPIRE

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt egovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových informací RNDr. Eva Kubátová Obsah Z čeho vycházíme Úloha MV v oblasti prostorových

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Ing. Danuše Svobodová 6. září 2013, Plzeň Obsah prezentace O státním mapovém díle Státní mapové dílo = tisíce mapových listů Klady mapových listů Obsah

Více

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Ministerstvo vnitra RNDr. Eva Kubátová Nemoforum, Seminář k digitalizaci katastrálních map, 4. prosince 2008, Praha Obsah prezentace - Úloha

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

ČÚZK a INSPIRE. Ing. E. Pauknerová, CSc., Ing.I. Svatá a Ing.T. Cajthaml. Konference ISSS 2010, Hradec Králové ISSS 2010 ČÚZK a INSPIRE

ČÚZK a INSPIRE. Ing. E. Pauknerová, CSc., Ing.I. Svatá a Ing.T. Cajthaml. Konference ISSS 2010, Hradec Králové ISSS 2010 ČÚZK a INSPIRE ČÚZK a INSPIRE Ing. E. Pauknerová, CSc., Ing.I. Svatá a Ing.T. Cajthaml Konference ISSS 2010, Hradec Králové ISSS 2010 ČÚZK a INSPIRE 1 INSPIRE - infrastruktura pro prostorové informace v Evropě Směrnice

Více

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček Služby katastru nemovitostí JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů".

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů. Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů". KVALITA, PŘESNOST A ROZSAH DAT STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL VE VZTAHU K POTŘEBÁM INFORMAČNÍCH

Více

Poskytování údajů ČÚZK. Jiří Poláček

Poskytování údajů ČÚZK. Jiří Poláček Poskytování údajů ČÚZK Jiří Poláček Obsah prezentace Poskytování údajů v resortu ČÚZK Přehled resortních informačních systémů a jejich vazby Pohled do historie Poskytování údajů z KN - související právní

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 1. června 2015 č.j.: S 1819/2015-O13 Účinnost

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Petr Dvořáček Odborný seminář pracovníků stavebních úřadů Královéhradeckého kraje Hradec Králové 30. 6. 2016 Přehled základních

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK Krajský úřad Pardubického kraje 27. 4. 2017 Formy poskytování geografických podkladů Tištěné mapy Data Mapové listy Souborová data Mapové služby

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 1 O B S A H P R E Z E N T A C E 1. Projekt nového mapování výškopisu

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice 24. 25. listopadu 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam INSPIRE

Více

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina ISSS 2006 Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR Vojtěch Zvěřina GIS nástroj laika i specialisty Geografický informační systém je nástrojem, který je schopen poskytnout správné informace

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ Seznam a doporučené odborné literatury ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností /1/ Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Legislativa Přehled služeb Datové toky Digitalizace katastrálních map 9.6.2015 seminář na krajském úřadě v Hradci Králové

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK Petr Dvořáček Ústí nad Labem 25. 10. 2016 Formy poskytování geografických podkladů Tištěné mapy Data Mapové listy Souborová data Mapové služby WMS,

Více

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Výchozí stav Fixní (omezené) zdroje primárních geodat Heterogenní pojetí agend VS při využívání zdrojů geodat Neefektivní procesy

Více

Vyhotovování geometrických plánů v Česku

Vyhotovování geometrických plánů v Česku Vyhotovování geometrických plánů v Česku Karel Štencel karel.stencel@cuzk.cz 24. slovenské geodetické dni Trnava, 10. listopadu 2016 Obsah prezentace Právní úprava Digitalizace katastrálních map Poskytování

Více

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Význam a způsoby sdílení geodat Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Geodata data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi data identifikující geografickou polohu a charakteristiky

Více

Informační systémy zeměměřictví a katastru. Jiří Poláček

Informační systémy zeměměřictví a katastru. Jiří Poláček Informační systémy zeměměřictví a katastru Jiří Poláček Obsah prezentace Co to je zeměměřictví a katastr Přehled resortních inf. systémů a jejich vazby Pohled do historie Poskytování údajů z KN - související

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu RNDr. Eva Kubátová, MV, odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Ing. Petr Dvořáček, ZÚ, vedoucí odboru správy a užití geoinformací Porada MV

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Využívání katastrálních map ve státní statistice včera, dnes a zítra (pro seminář Digitalizace katastrálních map, Nemoforum, červen 2007) Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Obsah prezentace

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 KAREL BRÁZDIL CACIO fórum 2015, PRAHA 3. ČERVNA 2015 ÚVOD Zeměměřický úřad (ZÚ) je správní úřad s celostátní působností podřízený Českému

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

Mapové produkty Zeměměřického úřadu

Mapové produkty Zeměměřického úřadu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Mapové produkty Zeměměřického úřadu semestrální práce Lucie Brejníková Darina Řičařová editor:

Více

TERMINOLOGIE V PROJEKTOVÝCH LNÍ

TERMINOLOGIE V PROJEKTOVÝCH LNÍ Technická mapa v souvislostech DMVS, Novotného lávka l 2010 TERMINOLOGIE V PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH ÚČELOV ELOVÁ KATASTRÁLN LNÍ MAPA A DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA Václav Čada cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Obecné poznatky z digitalizace katastrálních map a výhled do budoucnosti. NEMOFORUM Seminář k digitalizaci katastrálních map

Obecné poznatky z digitalizace katastrálních map a výhled do budoucnosti. NEMOFORUM Seminář k digitalizaci katastrálních map Obecné poznatky z digitalizace katastrálních map a výhled do budoucnosti Na úvod Počátky - KM digitalizovány pro města a obce - v okamžiku svého vzniku již byly archiválií - aktualizace se prováděla nepravidelně

Více

ZABAGED Mgr. Petr Neckář

ZABAGED Mgr. Petr Neckář ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Mgr. Petr Neckář Zeměměřický úřad 27. 4. 2017, Pardubice ZABAGED ZÁKLADNÍ BÁZE GEOGRAFICKÝCH DAT digitální geografický model území České republiky, který je spravován Zeměměřickým

Více

INSPIRE v resortu ČÚZK

INSPIRE v resortu ČÚZK INSPIRE v resortu ČÚZK Karel Štencel Konference Inspirujme se..., Obsah prezentace 1. Data a služby poskytovanéčúzk pro infrastrukturu pro prostorové informace v ES 2. Požadavky na poskytovatele dat a

Více

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Ing. Petr Dvořáček Konference Praha 19. listopadu 2008 internet interní síť databázové úložiště ZABAGED Geoportál ZÚ migrace GEONAMES SM-5

Více

Pojmy. Přednáška č. 4. (mapování a katastr nemovitostí) výklad pojmů. PUG 14/15 předn Karel Benda 1.

Pojmy. Přednáška č. 4. (mapování a katastr nemovitostí) výklad pojmů. PUG 14/15 předn Karel Benda 1. Pozemkové úpravy Přednáška č. 4 Pojmy (mapování a katastr nemovitostí) 11.3.2015 Karel Benda výklad pojmů oborový slovník http://www.vugtk.cz/slovnik/ Karel Benda 1 operát PK souhrn měřického a písemného

Více

MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD

MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD Abstrakt Petr Dvořáček 27 Důležitými vstupními daty pro analýzu dopravních nehod jsou i vhodné mapové podklady. Ty umožňují zasadit řešenou událost

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ (ČÚZK) KATASTRÁLNÍ ÚŘAD pro hl. m. Prahu pro Jihočeský kraj pro Karlovarský kraj pro Královéhradecký kraj for the Region Liberec pro Plzeňský kraj pro Pardubický kraj

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO

Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti, Praha, 22. května

Více

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a rozvoje IS zeměměřictví 4. 5. 2015 Zeměměřický úřad - formy publikace produktů Tištěné mapy Data

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODAT V REZORTU ČÚZK. Ing. Petr Dvořáček. Zeměměřický úřad. 9. září 2014, Praha.

Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODAT V REZORTU ČÚZK. Ing. Petr Dvořáček. Zeměměřický úřad. 9. září 2014, Praha. Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODT V REZORTU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. září 2014, Praha Jaká geodata ČÚZK poskytuje Data z databáze bodových polí Základní báze geografických dat (ZBGED

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj Problematika digitální technické mapy RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj 20.10.2009 Souvislosti Digitální technické mapy (DTM) V současné době neexistuje v České republice jednotný a ucelený rámec pro tvorbu

Více

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, Plzeň Č.j /2008

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, Plzeň Č.j /2008 Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, Plzeň Č.j. 40001001-40-134/2008 Podmínky využití výsledků pozemkových úprav k obnově katastrálního operátu (2. aktualizované vydání) 1) Úvod Zpracovatel

Více

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček Nové služby nad údaji KN JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné a nové formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

INSPIRE a katastr nemovitostí ČR. Jiří Poláček

INSPIRE a katastr nemovitostí ČR. Jiří Poláček INSPIRE a katastr nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace 1. Směrnice INSPIRE a IS spravované ČÚZK 2. Průběh implementace 3. Základní informace o RÚIAN 4. Současný stav implementace 5. Provozní aspekty

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. RNDr. Jana Pressová

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. RNDr. Jana Pressová ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Základní báze geografických dat RNDr. Jana Pressová Zeměměřický úřad Ústí nad Labem, 25. 10. 2016 ZABAGED - definice ZABAGED je digitální geografický model území České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Několik poznámek k tomu, jak vidím, kam kráčí náš obor. Ing. Jan Fafejta, Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Několik poznámek k tomu, jak vidím, kam kráčí náš obor. Ing. Jan Fafejta, Úředně oprávněný zeměměřický inženýr Několik poznámek k tomu, jak vidím, kam kráčí náš obor Ing. Jan Fafejta, Úředně oprávněný zeměměřický inženýr V nadpisu je zcela záměrně použit singulár podstatného jména obor, zdrobnělinu k němu neumím

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 KAREL BRÁZDIL NEMOFORUM 2015 16. ŘÍJNA 2015 1. SPRÁVA GEODETICKÝCH ZÁKLADŮ ČR 74 800 trigonometrických a zhušťovacích bodů 35 600 přidružených

Více

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Obsah Úvod Klíčové aktivity MV v oblasti prostorových dat

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy

Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy Seminář k digitalizaci katastrálních map Praha 2. 6. 2010 RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Irena Křeková Zlínský kraj Typové projekty krajů Digitální mapa veřejné

Více

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK DMVS aktualizace a poskytování ÚKM Jan Kmínek ČÚZK Přehled digitalizace katastrálních map (stav k 31.10.2013) Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký. člen zpracovatelského týmu. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha

GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký. člen zpracovatelského týmu. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha GeoInfoStrategie Jiří Čtyroký člen zpracovatelského týmu Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha Obsah - Plán prací - Struktura materiálu - Osnova Geoinfostrategie -

Více

Katastr Nemovitostí a související témata

Katastr Nemovitostí a související témata Katastr Nemovitostí a související témata (KMA/TGI) Karel Jedlička (UN 627) smrcek@kma.zcu.cz Pouze podkladové texty k přednáškám Obsah Výsledky vstupního dotazníku Katastr nemovitostí a související témata

Více

Nová topografická mapování období 1952 až 1968

Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Miroslav Mikšovský 1. Topografické mapování v měřítku 1:25 000 V souladu s usnesením vlády ČSR č.35/1953 Sb. bylo v roce 1952 zahájeno nové topografické mapování

Více

Nové služby geoportálu

Nové služby geoportálu Nové služby geoportálu Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 7.dubna 2009 Hradec Králové Rezort zeměměř ěřictví a katastru poskytuje: 1. Datové sady KN 1.1 Soubor popisných informací (SPI) 1.2 Soubor grafických

Více

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Spuštěna v roce 2004 Volně přístupná, bez registrace Umožňuje bezúplatné

Více

Otevřená data a služby ČÚZK. JiříPoláček

Otevřená data a služby ČÚZK. JiříPoláček Otevřená data a služby ČÚZK JiříPoláček Obsah prezentace Proč se nám to stalo Jak jsme se s tím poprali Jaké máme problémy Co je třeba ještě udělat 27.11. 2013 Otevřená data a služby ČÚZK 2 Obsah prezentace

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE. Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie

ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE. Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie 25.11.2015 Informační systém veřejné správy VODA Aktuální informace stavy a

Více

Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje

Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje Ústecký kraj Krajský úřad 400 02 Ústí nad Labem tel: 475 657 111 email: urad@kr-ustecky.cz datová schránka: t9zbsva Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických

Více

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek Stávající a připravované služby ČÚZK Jiří Poláček Jiří Formánek Úvod Obsah prezentace Milníky při poskytování služeb Toky dat v informačních systémech ČÚZK Přehled a ukázky služeb, jejich využití Změny

Více

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM Jan Kmínek Český úřad zeměměřický a katastrální ČAGI Nový katastrální zákon Novotného lávka, 21.2.2014 Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT. Ing. Karel Brázdil, CSc

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT. Ing. Karel Brázdil, CSc ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 21.10.2009 1 OBSAH PREZENTACE 1. Něco málo historie o leteckém měřickém snímkování 2.

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální Katastr nemovitostí (katastrální mapa) Stav digitalizace Poskytování ZPMZ geodetům RÚIAN Reklamační formuláře Zavádění účelových územních prvků (ÚÚP) Poskytování

Více

Mapové produkty Zeměměřického úřadu

Mapové produkty Zeměměřického úřadu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Mapové produkty Zeměměřického úřadu semestrální práce Lucie Brejníková Darina Řičařová editor:

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Úvod do Geografických Informačních Systémů 3.seminární práce Představení organizace Jana Bittnerová Plzeň, 2004 Osnova: 1. vznik asociace 2. organizační

Více

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně

Více

7 let s INSPIRE z pohledu resortu ČÚZK. Karel Štencel

7 let s INSPIRE z pohledu resortu ČÚZK. Karel Štencel 7 let s INSPIRE z pohledu resortu ČÚZK Karel Štencel Výchozí stav a hlavní vlivy 1) ČÚZK v roli LMO testování, připomínky cestou EC JRC 2) Od počátku bylo vedení ČÚZK jasné, že implementace bude pracná

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) v kontextu rozvoje veřejné správy a egovernmentu Eva Kubátová, koordinátorka projektu Obsah - Dohoda o spolupráci

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová sekce pro veřejnou správu a egovernment Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti

Více

PROSTOROVÁ DATA Z GEOPORTÁLU ČÚZK A INSPIRE

PROSTOROVÁ DATA Z GEOPORTÁLU ČÚZK A INSPIRE PROSTOROVÁ DATA Z GEOPORTÁLU ČÚZK A INSPIRE Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah prezentace Obsah prezentace 1. Geoportál ČÚZK úvod, historie rozvoje 2. Správa metadat 3. Nový vzhled Geoportálu ČÚZK 4.

Více

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán Geometrický plán (1) GEOMETRICKÝ PLÁN Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) č. 357/2013 Sb. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti

Více

AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK. Pavel Doubek

AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK. Pavel Doubek AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK Internet ve státní správě a samosprávě, AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK Obsah Úvod Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Účelová katastrální mapa (ÚKM) Aktualizace ÚKM Stránka

Více

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Zpráva o řešení úkolu za I. pololetí 2011 Výzkum uplatnění dat laserového skenování v katastru nemovitostí Červen 2011 Výzkumný ústav geodetický,

Více

Požadavky na práce vykonávané soukromými zeměměřiči zejména v oblasti KN. Ing. Jan Plavec, GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Požadavky na práce vykonávané soukromými zeměměřiči zejména v oblasti KN. Ing. Jan Plavec, GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. Požadavky na práce vykonávané soukromými zeměměřiči zejména v oblasti KN Ing. Jan Plavec, GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. Témata: Požadavky na vědomosti a vybavení zeměměřiče pro práci v

Více

pro převody nemovitostí (1)

pro převody nemovitostí (1) pro převody nemovitostí (1) Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více