Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16"

Transkript

1 Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období Vážení přítomní, dámy a pánové, dovolte mně, jako jednomu ze spoluautorů předešlé Výhledové koncepce resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí pro období a jako členu tvůrčího kolektivu Koncepce oborů Z a KN v podmínkách České republiky pro období , představit Vám základní myšlenky, závěry a doporučení tohoto nového dokumentu, který byl vytvořen z iniciativy vedoucích, výzkumných a vývojových pracovníků VÚGTK s původním úmyslem dokonalejší orientace jejich další činnosti v souladu s aktuálními a výhledovými potřebami naší společnosti a mezinárodní vědeckotechnické spolupráce. Protože současný kolektiv cca 20 tvůrčích pracovníků nepokrývá všechny oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí, obrátilo se vedení ústavu se žádostí o tvůrčí spolupráci na více než 60 odborníků ze státní, soukromé i akademické sféry. 30 z nich pak poskytlo cenné příspěvky podle přesně stanovených témat, hledisek i rozsahu, které umožnily další jejich editaci do kapitol, oponování a harmonizaci s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Na seznamu tvůrců Koncepce je 47 osobností českého zeměměřictví a katastru nemovitostí, mezi něž patří autoři 54 příspěvků, 10 editorů jednotlivých tematicky orientovaných kapitol z řad tvůrčích pracovníků VÚGTK, 10 oponentů kapitol ze státní, soukromé i akademické sféry a 2 renomovaní odborníci jako oponenti celé Koncepce. Já v současné době již jako důchodce, jsem byl požádán vedením VÚGTK o účast ve čtyřčlenné koordinační skupině, která zejména řídila a kontrolovala složitý pracovní a časový harmonogram, aby výsledný dokument byl dokončen do 11 měsíců od schválení projektu. Také jsem autorem kapitoly 1 Úloha zeměměřictví a katastru nemovitostí v současné společnosti a její očekávané požadavky v období a odborného příspěvku Úloha technické normalizace a standardizace při zajišťování kvality zeměměřických prací. Mým hlavním úkolem však byla terminologická, stylistická a obsahová harmonizace editovaných a oponovaných kapitol i celé Koncepce, aby nejen formálně působila dojmem uceleného díla. Jediný fotografický snímek v souboru 40 dnes promítaných slidů má názorně ilustrovat rozsah provedených prací: Víc než 1100 stran příspěvků, několik variant editovaných kapitol, oponentských posudků (někdy 2x opakovaných) v objemu 63,8 MB písemných dokumentů v elektronické formě, vyústilo do 139 stran výtisku s hustým řádkováním. Největšího rozšíření však dosáhla elektronická verze o objemu 1,2 MB, o jejíž dostupnost na internetu se postaralo nejen Odvětvové informační středisko VÚGTK, ale i časopis Zeměměřič a několik odborných profesních společností. V průběhu zpracování autorských příspěvků se ukázalo, že původní skromný cíl Koncepce poskytnout orientaci pro další výzkumnou a vývojovou činnost VÚGTK v právě otevřeném 5letém období bude možno rozšířit na cíle zajímající celou zeměměřickou a katastrální komunitu v České republice. Shromážděné materiály poskytly především možnost získat vícestranný a pokud možno objektivní obraz o současném stavu zeměměřictví a katastru nemovitostí v ČR. Tvůrci Koncepce se dále snažili definovat aktuální úlohy zeměměřictví a katastru nemovitostí, jak je požaduje současná společnost a podle reálné situace, která je ve výhledu zatemňována nejistým dalším vývojem národní ekonomiky a perspektivou pokračujících restrikcí státního rozpočtu, a také ukázat možné cesty, jak ve sledovaném pětiletém období i výhledově splnit aktuální i nové požadavky naší společnosti. Podle horizontálního, tj. tematického členění je Koncepce, která je na řadě míst obsahem spíše výhledovou studií, rozčleněna do 6 kapitol, které se dále (rovněž tematicky) a podrobněji dělí na oddíly a pododdíly. Z názvů kapitol je evidentní jejich obsah. Je třeba vysvětlit, že kapitola 3 se nezabývá všemi aspekty katastru nemovitostí ČR, ale soustřeďuje se na dopad nových fenoménů v období , protože řada dlouhodobých úkolů katastru byla již vytyčena a je realizována, aniž by to mohly závěry Koncepce nějak výrazněji ovlivnit (například přechod ISKN na třívrstvou architekturu pouze s centrální databází). Řada

2 součinností KN je také pojednána v kapitole 4 v souvislosti s budováním infrastruktury pro prostorové informace v ČR a Evropské unii. Zejména kapitoly 1, 2 a 6 mají celooborové nikoli jen resortní zaměření a mohou tak oslovit subjekty soukromé sféry v zeměměřictví a poskytnout cenné aktuální informace akademické sféře. Při tvorbě tak rozsáhlého dokumentu bylo nezbytné v rámci harmonizace tematicky odlišně zaměřených kapitol používat i jednotnou odbornou terminologii, vycházející ze zavedených světových, evropských a českých technických norem. Zejména je nutné, abychom nezaměňovali pojem data za informace a naopak, nepovažovali za rozdílné odlišné výrazy stejného významu. V této Koncepci jsou v zájmu souladu s terminologií, použitou v dokumentech INSPIRE, jednotně používány odborné termíny prostorová data (namísto ekvivalentů geoprostorová data, geodata, geografická prostorové informace data) (namísto ekvivalentů geoprostorové informace, geoinformace, geografické informace) Výjimkou jsou Česká asociace pro geoinformace, geoinformatika, geografický informační systém (GIS), Základní báze geografických dat (ZABAGED ) - vesměs názvy vzniklé Nebo převzaté ze zahraničí ještě před zahájením české terminologické normalizace po roce Definice zeměměřictví je uvedena v 2 zákona č.200/1994 Sb. a lze z ní vyvodit, že zahrnuje nejen všechny obory geodézie (aplikovanou, inženýrskou, vyšší, družicovou, fyzikální), ale i fotogrammetrii, topografickou a tematickou kartografii, kartografickou polygrafii a vybrané technické činnosti v katastru nemovitostí. Toto v současné době však již konzervativní pojetí, tj. sdružení jinak dosud samostatně žijících disciplín, je v mnoha vyspělých státech světa překonáno integrovaným přístupem ke sběru prostorových dat, jejich zpracování, vizualizaci a publikaci, užívající termín geomatika (v západní Evropě, celé Americe, Austrálii a na Dálném Východě) nebo geoinformatika (ve střední a východní Evropě). V České republice by byl termín geomatika výstižný pro sběr základních prostorových dat, tvorbu a publikaci základních referenčních bází prostorových dat, základních SMD a moderních geodetických základů, zatímco geoinformatika se od počátku 21. století zřetelně zaměřuje na doplňkový sběr tematických prostorových dat a na modelování, tvorbu tematických prostorových databází, vývoj geografických informačních systémů, analýzu, syntézu a vizualizaci výsledků tematického zpracování prostorových dat pro různé aplikace Definice katastru nemovitostí je uvedena v 1 zákona č. 344/1992 Sb. Důležitým doplňkem je ustanovení v 1 odst. (4), pocházející z novely tohoto zákona č. 120/2000 Sb., že katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky. To umožnilo vývoj a vedení Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) dnes všeobecně respektovaného a nejrozsáhlejšího informačního systému veřejné správy. Zeměměřictví ve veřejném zájmu realizují, v souladu se zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, - oba ve znění pozdějších předpisů, s dalšími právními předpisy České republiky a svými interními předpisy resorty Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Ministerstva obrany. Významnou výkonnou složkou v oboru zeměměřictví jsou subjekty soukromé sféry právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné. Pro rozvoj souvisejících vědních a technických disciplín a vzdělávání zeměměřičů je nezbytná existence vlastní vědeckovýzkumné základny a odpovídající soustavy středních odborných a vysokých škol. K extrapolaci vývojových trendů je účelné porovnat technický rozvoj zeměměřictví a katastru v ČR v uplynulých 20 letech ( ). Z promítané tabulky je zřejmý ohromný vývojový skok jakého nebylo dosaženo v žádném předchozím dvacetiletí uplynulého století. Na příkladě mně nejbližšího oboru fotogrammetrie mohu konstatovat, že zatímco v roce 1991 tehdy pouze analogová fotogrammetrie skomírala při posledních aplikacích v rámci tvorby Základní mapy velkého měřítka a při rozptýlené údržbě Základní mapy ČSFR 1:10 000, od roku 2003 bylo zahájeno periodické letecké měřické snímkování na barevný film celého území ČR v tříletém intervalu a vyhotovování digitálního Ortofota ČR jak pro potřeby Registru půdy Ministerstva zemědělství, tak pro aktualizaci Základní báze geografických dat

3 a vojenského Digitálního modelu území 25. Rok 2010 byl historickým přechodem na digitální letecké měřické snímkování a ryze digitální zpracování získaných dat na fotogrammetrických pracovních stanicích. Ve stádiu pokročilé realizace je též Projekt nového výškopisu celé ČR na bázi leteckého laserového skenování. Technická a informační revoluce na přelomu 20. a 21. století přinesla řadu vymožeností, z nichž ty, které se dotýkají oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí, jsou uvedeny v promítaném přehledu. Kromě prvního trendu, který se v ČR prosazuje velmi pomalu - zejména ve sféře výzkumu a výuky na vysokých školách s dlouholetou tradicí, pronikají ostatní trendy vcelku úspěšně do činností orgánů státní správy i soukromé sféry a lze vykázat řadu fungujících produktů a služeb, jež ilustruje příští promítané schéma Vazby mezi zeměměřictvím, katastrem nemovitostí a informačním a komunikačními technologiemi. Zásluhu na vysoké současné technické úrovni zeměměřických prací v České republice i jejich úspěšného exportu do zahraničí má také skupina velkých soukromých firem, které investují do nejmodernějšího technického i programového vybavení, mj. proto, aby byly konkurenceschopné v prostředí velkých evropských a světových firem. Tato úroveň se pak odráží i v širokém sortimentu prací nabízených tuzemským zákazníkům. Toto schéma lokalizuje specifické činnosti oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí, jejich prolínání mezi sebou a se současnými informačními a komunikačními technologiemi. Lze z něj například vyčíst, že - činnosti soukromé sféry pro katastr nemovitostí mají výhradně charakter zeměměřických činností, protože evidenční agendy musí vést státní orgán, - základní referenční báze prostorových dat na straně zeměměřictví jsou: DBP, CZEPOS, Ortofoto ČR, ZABAGED, DMÚ-25, Geonames, digitální modely reliéfu a povrchu celého území ČR, témata INSPIRE např. (souřadnicové referenční systémy, zeměpisné soustavy souřadnicových sítí, zeměpisná jména, nadmořská výška, ortofotosnímky), - základní referenční báze na straně katastru nemovitostí pak jsou: ISKN, DKM+KMD, RÚIAN, ISÚI a témata INSPIRE (katastrální parcely a budovy). Tento obraz i obsah přesně odpovídá definici geomatiky, takže ji v České republice provozujeme, aniž tento termín v praxi používáme. Tvorba Koncepce nemůže vycházet pouze z dosavadních úspěchů oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v ČR, ale musí se vyrovnat s koncepčními chybami a některými - z dnešního hlediska problematickými - rozhodnutími v civilní sféře. Takové případy jsou vyjmenovány na promítaném slidu a zasluhují několik vysvětlujících poznámek: Vektorizace katastrálních map v sáhových měřítkách s ponecháním referenčních souřadnicových systémů stabilního katastru, které se ukázaly být nepoužitelné pro tvorbu GISů v orgánech místní samosprávy, byla zřejmě motivována obavami o změnu geometrie a tudíž i ploch parcel při použití zastáncům tohoto postupu tehdy známých souřadnicových transformací. Dlouhodobá absence základního státního mapového díla velkého měřítka, zobrazujícího skutečný stav nemovitostí, dalších vybraných technických objektů a výškopisu, je zřetelná zejména v souvislosti s projekty DMVS a TMO, avšak jeho realizace v současné době i blízké budoucnosti je zcela mimo možnosti financování ze státního rozpočtu. Po roce 1992 bylo s výjimkou Exekutorské komory a Komory auditorů odmítáno vládami i parlamentem ČR zřízení dalších odborných profesních komor s povinným členstvím zvláštním zákonem, takže KGK dosud působí podle zákona o sdružování občanů jako dobrovolné profesní sdružení. Chceme-li kvalifikovaně definovat požadavky naší společnosti na produkty a služby zeměměřictví a KN v současné době a s výhledem na příštích pět let, je nutné identifikovat potřeby občanů ČR, ostatních orgánů státní správy a místní samosprávy a významných subjektů soukromé sféry, pro jejichž činnost jsou nezbytné garantované a aktuální prostorové informace. Zjištění, včetně frekvence požadavků, vycházelo z informací uvedených jednak v širokém spektru 54 příspěvků, jednak ze statistik a prognóz publikovaných v ročních zprávách zainteresovaných orgánů a také z diskusí s řadou kompetentních odborníků.

4 Potřeby občanů v první dekádě 21. století, týkající se katastru nemovitostí a zeměměřictví, byly seřazeny sestupně podle frekvence dosavadní poptávky (nikoliv priorit!) a zřejmě se v následujících 5 letech výrazněji nezmění. Bude však stále zřetelnější orientace na využívání elektronických služeb. Pokud jde o produkty zeměměřictví, rovněž seřazené podle sestupné frekvence poptávky (nikoliv priorit!), je evidentní rutinní užívání internetu k bezplatnému vyhledávání map, ortofot a plánů měst, velký rozmach navigačních služeb v dopravě, ale i přetrvávající zájem o tradiční kartografické výrobky v papírové formě, které jsou používány k organizaci volného času a při základní školní výuce. Potřeby prostorové informace orgánů veřejné správy, převážně v digitální formě a často také formou elektronických služeb, jsou uspořádány podle resortů spravovaných ústředními správními orgány. V závěru přehledu jsou pak uvedeny významné potřeby orgánů místní samosprávy. Vysvětlivky zde použitých zkratek jsou uvedeny v souhrnném seznamu na začátku Koncepce. Uvedené potřeby jsou uspokojovány jednak sérií produktů a služeb zajišťovaných ze zákona orgány v resortech ČÚZK a Ministerstva obrany, jednak subjekty podnikatelské sféry v zeměměřictví (tyto jsou vyznačeny zeleně).produkty a služby katastru nemovitostí ČR jsou vyznačeny žlutou barvou. Jisté problémy orgánům veřejné správy dosud přináší realizace projektu Digitální mapa veřejné správy a její složky technická mapa obce, a pro řadu resortů a orgány místní samosprávy také (z jejich pohledu) pomalé tempo digitalizace katastrálních map do vektorové formy a jednotného souřadnicového referenčního systému S-JTSK. Významné právnické osoby (jde vesměs o subjekty podnikatelské sféry) byly vybrány především z hlediska frekvence a objemu současných požadavků na prostorové informace poskytované v civilní sféře převážně orgány resortu ČÚZK: Významnými odběrateli zeměměřických prací jsou také soukromé firmy ve stavebnictví, průmyslu, těžbě uhlí, rud a kamene. Tyto činnosti jsou v ČR realizovány výhradně soukromými zeměměřickými firmami, pokud si ovšem příslušná měření, výpočty a zobrazení neprovedou sami zaměstnanci často i osoby odborně nezpůsobilé ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb.Tento negativní jev - včetně okolnosti, že výsledky nejsou zpravidla ani ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem není nijak legislativně ošetřen, avšak taková náprava je v současném společenském zřízení téměř neprůchodná. Schůdnější cestou je přesvědčit stavební a další firmy dokumentováním kvality, přesnosti a nezbytnosti práce inženýrských geodetů na atraktivních příkladech včetně aplikace rozumné cenové politiky. Ze stejných dříve zmíněných zdrojů údajů o potřebách prostorové informace občanů, orgánů veřejné správy a podnikatelských subjektů bylo možné odvodit i jejich očekávání v nastávajícím pětiletém období ( ). Občan ČR se pochopitelně obrací na zeměměřiče v soukromé sféře, se kterými přichází nejčastěji do styku. Přál by si, aby zeměměřické služby byly poskytovány subjekty soukromé sféry operativně, za rozumné ceny a v kvalitě splňující požadavky právních a technických předpisů eventuálně příslušných technických norem, aby se zeměměřič ve své činnosti neomezil jen na vlastní měřické práce, ale dokázal poskytnout základní informace ze souvisejících technických oborů (katastr nemovitostí, pozemkové úpravy, oceňování nemovitostí, stavební řízení aj.). Od katastru nemovitostí občan očekává posílení důvěry veřejnosti ve správnost, úplnost a aktuálnost informací vedených v katastru nemovitostí, zvýšení ochrany osob jednajících v dobré víře ve stav zápisů v katastru nemovitostí, další kroky v elektronické komunikaci umožňující nejen získávání popisných a geodetických informací z ISKN on line, ale i elektronické podávání žádostí o zápisy do katastru nemovitostí. Ostatní orgány veřejné správy, tj. státní správy i místní samosprávy očekávají od civilních orgánů zeměměřictví působících ve veřejném zájmu (tj. od ČÚZK a ZÚ) bezplatné a garantované poskytování aktuálních referenčních datových sad a databází prostorových dat v rozsahu své územní působnosti. Jde zejména o:

5 DBP, ZABAGED, Geonames, Ortofoto ČR s rozlišením pixelu 25 cm v území, DMR 4G a DMR 5G, DMP 1G, a z oboru katastru nemovitostí ČR SPI a SGI KN. Většina těchto požadavků byla již řešena novelami příslušných oborových zákonů. Efektivní cestou k publikaci požadovaných referenčních sad a databází je Geoportál ČÚZK průběžně aktualizovaný a zdokonalovaný. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, budovaný v resortu ČÚZK, má být již v krátké době účinným nástrojem k odstranění nejednotnosti dat o osobách, adresách a územní identifikaci v dosavadních resortních informačních systémech. Další možnosti bezplatného přístupu k prostorovým informacím poskytne Národní geoportál INSPIRE budovaný v gesci Ministerstva životního prostředí. Podmínky přístupů k datům KN ČR cestou dálkového přístupu k ISKN, veřejného dálkového přístupu k RÚIAN a prostřednictvím vrstvy katastrální parcely INSPIRE (tj. bezplatně či za úplatu) bude nutno teprve sladit. Extrémní názory velkých firem: všechny zeměměřické výkony mají provádět subjekty soukromé sféry. Orgán státní správy pouze vybírá zhotovitele ve veřejné soutěži, financuje zakázky a kontroluje plnění termínů, objemu a dohodnuté kvality prací dodavatele, subjekty soukromé sféry pracují kvalitněji a levněji než orgány státní správy. Uvedené extrémní názory mně byly sděleny v roce 2000, kdy jsem ještě vykonával funkci předsedy ČÚZK, a opakovány i zcela nedávno řediteli dvou největších soukromých zeměměřických firem zajišťujících jednak rozsáhlý sortiment zeměměřických prací, jednak softwarové produkty pro zeměměřictví a pozemkové úpravy. Stěží si však lze představit situaci, že by např. s hraniční komisí svobodného státu Bavorsko jednali zástupci několika soukromých firem, které vysoutěžily jednotlivé úseky hranice, nebo kartografickou přípravu a tisk 909 různých mapových listů Základních map ČR v měřítkách 1: až 200 tisíc v roce 2011 jednou firmou, aby byla zajištěna shodnost metodiky počítačového zpracování a digitálního tisku. O nepřímé úměrnosti láce a kvality zeměměřických prací již byly dokumentovány četné varovné příklady v časopise Zeměměřič. Požadavek prosadit legislativně, aby zeměměřičtí inženýři vedli a ÚOZI ověřovali prostorová data v informačních systémech jiných resortů a firem je bohužel v současné liberalizaci podnikání nepravděpodobný a zde je opět na místě přesvědčovat správce těchto systémů, že přijetí takového opatření je pro jimi obhospodařovaná prostorová data zárukou kvality a efektivního využití. Dodržování etických kodexů (evropského zeměměřiče, etického řádu KGK) jde často stranou v boji o získání veřejných zakázek, a to nejen cenovým podbízením, jehož důsledkem je nutně ošizení kvality výsledného díla, ale i vykonstruovanými námitkami, jejichž jediným cílem je zdržení nebo dokonce (v případě přísně termínované zakázky) její úplné znemožnění. Zatímco prvně jmenovaný jev je v současné době typický pro malé soukromé firmy, druhý představuje tvrdý geobusiness největších firem. Nelze se pak divit, že orgány státní správy ojediněle berou i rozsáhlé výrobní úkoly do vlastních rukou, jako je tomu například v případě leteckého laserového skenování celého území ČR realizovaného v letech ve spolupráci MO, ČÚZK a MZe. Jednou z evidentních příčin poklesu morálky je i nadměrný počet zeměměřických firem vzniklých v době boomu zeměměřických prací v 2. polovině 90. let, takže v současném období přetrvávajícího ekonomického útlumu je evidentní převis nabídky nad poptávkou. Současná situace tak vyvolává stav, kdy zeměměřiči skutečně ještě nejsou společensky rovnocennými partnery s ostatními inženýrskými profesemi. Tímto slidem se snažím zdůvodnit, proč některé zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, pro potřeby obrany státu a krizového řízení nejsou až na výjimky svěřovány soukromým firmám, ale jejich realizaci zabezpečují specializované orgány státní správy s celostátní působností. Důvodem je jejich pověření příslušnými zákony ČR, které mají zajistit nepřetržitou realizaci těchto úkolů včetně mezinárodních povinností ČR bez toho, že jejich plnění bude komplikováno nebo i ohroženo průběhem a výsledky velkého počtu veřejných soutěží. V případě zajištění produkty a službami nezbytnými pro plnění úkolů Armády ČR při obraně státu a plnění úkolů v zahraničních misích o tom nikdo nepochybuje, avšak v případě

6 periodické tvorby Ortofota ČR primárně pro potřeby MZe, které je využívá k dokumentaci skutečně obdělávané půdy zemědělci žádajícími o dotace z fondů EU, a druhotně další 2 resorty pro aktualizaci celostátních bází prostorových dat (ZABAGED a DMÚ-25), jsm,e svědky opakovaných intervencí soukromých firem u odborně neinformovaných osob ve vysoké politice. Sortiment zeměměřických prací ve veřejném zájmu, vykonávaných prakticky výhradně subjekty soukromé sféry v ČR, je rozsáhlý a přístup k němu záleží na zájmu zákazníků, schopnosti soukromého subjektu nabídnout kvalitní produkty a služby operativně, za rozumné ceny a v odpovídající kvalitě a v neposlední řadě i na počtu odborně kvalifikovaných osob a efektivního technického a programového vybavení. Osoby samostatně výdělečně činní tak zřejmě dosáhnou jen na jednodušší úkoly praktické a inženýrské geodézie, větší a velké firmy pak na celý na slidu popsaný sortiment, který v ČR neposkytují orgány státní správy! Ve srovnatelném zahraničí tomu tak zdaleka není! Např. v Bavorsku, Nizozemsku, Norsku a Finsku vyhotovují geometrické plány orgány veřejné správy, ve Velké Británii i jinde státní orgány využívají jimi vedených databází prostorových dat k tvorbě a vydávání plánů měst, atlasů a rozsáhlého sortimentů map pro volný čas. Pětileté období před námi zaznamená řadu inovací v přístupu ke sběru prostorových dat, jejich zpracování, dokumentaci, harmonizaci a publikaci. Na obzoru je rozsáhlé využívání moderních technologií GNSS pro zřizování stálých a dočasných bodových polí i pro podrobná měření. Rostoucí počet vzájemně nezávislých systémů navigačních družic umožní omezit dosud rozsáhlou fyzickou údržbu bodových polí. Pokud jde o již připravený souřadnicový referenční systém S-JTSK/05, zbavený dřívějších problémů aplikace zejména při přesných měřeních pro vytyčování, rekonstrukce a a dokumentaci liniových staveb i v jiných úlohách inženýrské geodézie, jeho hromadné zavedení je reálné po ukončení digitalizace katastrálních map do vektorové formy a hromadném převodu všech podrobných bodů do nového systému. Odborné veřejnosti budou poskytovány všechny digitální letecké měřické snímky (nejprve od roku 2010 do budoucna) vybavené údaji o jejich prvcích vnější orientace a soustředěné v Národním archívu, takže kdokoli disponující SW pro digitální stereofotogrammetrické vyhodnocení - je bude moci druhotně využít pro vlastní účely. V roce 2015 se ČR, disponující novým a podstatně přesnějším výškopisem ve formě digitálních modelů reliéfu, povrchu a vrstevnicového obrazu na celém státním území, ocitne na evropské, ne-li světové špičce. Bez zajímavosti není, že tento rozsáhlý projekt realizuje bez větších problémů pracoviště tří pracoviště ústředních správních úřadů (MO,. MZe a ČÚZK), a to s menšími náklady, než vyplývaly z nabídky velké soukromé firmy. Nová Státní mapa 1: 5000 ve vektorové i rastrové podobě a s moderním kartografickým zpracováním si jistě získá přízeň si jistě získá přízeň mnoha uživatelů dřívější SMO-5, zejména díky digitální formě a přesnému výškopisu odvozenému z dat leteckého laserového skenování. Mezi civilními a vojenskými orgány dochází k efektivním opatřením při pořizování změnových prostorových dat pro aktualizaci ZABAGED a DMÚ-25. Rýsuje se zlepšení stavu dosavadního ignorování českých technických norem, namnoze zastaralých, a to jejich harmonizací s evropskými normami, jako jedno z opatření ke zvýšení kontroly přesnosti zeměměřických produktů. I když se předložená Koncepce nezabývá problematikou katastru nemovitostí ČR v celé šíři, protože pro období je řada úkolů již dána a rozpracována, dokument VÚGTK si všímá především nyní se objevivších fenoménů, které vyvolají potřebu nových reakcí ve sledovaném období. Je však namístě nejprve stručně připomenout společenské přínosy katastru nemovitostí v uplynulých 20 letech : KN ČR svými nástroji, daty a pracovníky výrazně přispěl ke společenskému zvládnutí restitucí nemovitostí, převodu majetku státu do vlastnictví obcí a krajů, k prodeji státní půdy a usnadnil práci notářům, exekutorům, soudům, policii, finančním úřadům, bankám a pojišťovnám.

7 Důležitými milníky se staly roky 1992 uzákonění katastru nemovitostí, 1998 dokončení digitalizace souboru popisných informací KN, 2001 zahájení provozu ISKN včetně dálkového přístupu na Internetu, 2004 spuštění služby Nahlížení do KN vysoce oceňované občany, 2006 zahájení elektronických výstupů z KN s účinností veřejné listiny,2009 podpora vlády k urychlení digitalizace katastrálních map a 2011 předání první tematické vrstvy katastrální parcely do Národního a Evropského portálu INSPIRE. Nejzávažnější změnou pro katastr nemovitostí ČR v období je bezpochyby Nový občanský zákoník, který vstoupí v účinnost Podrobnosti o všech změnách by si vyžádaly samostatnou přednášku, proto nyní jen krátký výčet těch nejzávažnějších: - návrat k zásadě římského práva, že stavba je součástí pozemku na kterém stojí - nová definice nemovitostí (kromě pozemků, budov a bytů): - práva, která za nemovitost prohlásí občanský zákoník (např. právo stavby) - důsledný návrat k zásadě materiální publicity. I když ke stejnému termínu musí vstoupit v účinnost v současné době již připomínkovaný nový (a tentokrát jediný) katastrální zákon, nebude možné reagovat na všechny změny v sortimentu zápisů do KN najednou a bude třeba přijmout řadu přechodných opatření včetně vydání nových prováděcích vyhlášek. e- Government je významným projektem veřejné správy ČR s cílem maximálně využít výsledků rozvoje elektronizace ke zvýšení efektivnosti správních řízení ve vztahu k občanům i orgánům VS mezi sebou. Do prostředí katastru nemovitostí ČR byly již implementovány datové schránky, elektronická podatelna a výpravna, výstupy z KN opatřené elektronickou značkou, uznávané za veřejnou listinu a v běhu je zavádění systému pro správu dokumentů známého pod zkratkou DMS. Kromě překonávání dětských nemocí zmíněných nástrojů a jejich aplikace se v prostředí KN objevují některé komplikace, kdy technická úroveň nástrojů předběhla platný stav legislativy: Do roku 2010 byla Sbírka listin vedena a právně uznávána jen v listinné podobě. Ani v současné době nejsou některé dokumenty, podané v elektronické formě, dostatečné pro vkladová řízení a m usejí být vy-tištěny na papír. Nezodpovězenou otázkou zatím zůstává neměnnost a zachování archivních dokumentů na elektronickém médiu po celá desetiletí. Konečně, elektronická spisová služba en-block dosud nebyla uzákoněna. Společenské požadavky na KN v období z hlediska občana, ostatních orgánů VS a soukromé sféry byly již zmíněny v 1. kapitole Koncepce. Další aplikace elektronických zařízení a dokumentů se týká požadavku podávat a získávat informace pro / a z KN elektronicky on-line, což je zvláště naléhavé při styku osob samostatně výdělečně činných v zeměměřictví, zeměměřických firem a ÚOZI s katastrálními pracovišti. Naléhavě je voláno po vytvoření webové služby pro zhotovitele geometrických plánů. Občané, orgány veřejné správy i soukromé firmy mohou získat informace z KN již z několika zdrojů Nahlížením do KN, na katastrálních pracovištích nebo kontaktních místech CzechPOINT, u notářů, prostřednictvím Geoportálu ČÚZK, cestou veřejného dálkového přístupu k RÚIAN a také z Národního portálu INSPIRE a to za různých podmínek zpoplatnění služeb nebo bezplatně. Tato situace vyžaduje budoucí sladění podmínek pro uživatele. Fenomén Národní infrastuktura prostorových dat (NSDI) se objevil v druhé polovině 90. let ve Spojených státech amerických a záhy inspiroval ostatní vyspělé země k následování. V ČR reagoval jako první ČÚZK zařazením projektu NGII na léta do Programu státní informační politiky. Ten se věnoval naplňování základních referenčních prostorových dat pro potřeby zeměměřictví v ČR a byl beze zbytku splněn. Vzápětí za ním připravilo sdružení NEMOFORUM Program rozvoje NGII v ČR na léta , který měl širší meziresortní i mezioborový charakter včetně zaměření na podmínky dostupnosti a publikace prostorových dat, terminologii a vzdělávání. Výrazným zásahem do vývoje v ČR se stala Směrnice ES o zřízení INSPIRE z roku 2007, která stanovila pro členské země EU nejen povinnost přispívat do evropské infrastruktury pro prostorové informace, ale i přesné datové formáty, katalog objektů a harmonogram dodávek jednotlivých tematických vrstev. Národní koordinaci těchto činností převzalo v ČR ministerstvo ŽP a konkrétně pak jeho agentura CENIA.

8 Vzhledem k řadě potíží s meziresortní koordinací byl teprve v roce 2010 zřízen KOVIN (Kord. výbor pro INSPIRE). Všeobecně se pociťuje nedostatek zastřešujícího zákona, protože dosavadní řešení novelou zákona o právu na informace o životním prostředí se ukázalo jako vágní a neúplné. Legislativní zajištění realizace účasti ČR v programu INSPIRE, bylo totiž ve spěchu a bez vyslyšení řady kvalifikovaných připomínek promítnuto do zákona č.123/1998 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 103/2010 Sb., a v nezbytném rozsahu se dostalo i do novely zeměměřického zákona č. 200/1994 Sb.. Agentura CENIA buduje a naplňuje Národní portál INSPIRE s 34 tematickými oblastmi, který pak zprostředkuje přenos národních dat do Evropského geoportálu INSPIRE. Resort ČÚZK je bezesporu nejdůležitějším českým poskytovatelem referenčních prostorových dat z tematických oblastí: katastrální parcely (správně parcely katastru nemovitostí), souřadnicové referenční systémy, zeměpisné soustavy souřadnicových sítí (správně zobrazené systémy neboli kartografická zobrazení), zeměpisné názvy (správně geografická jména), nadmořská výška, ortofotosnímky (správně ortofotografické zobrazení), správní jednotky (správní územní jednotky), budovy, a ve spolupráci s dalšími správci dopravní sítě, vodopis (právně vodstvo), chráněné krajinné oblasti a krajinný pokryv (správně půdní kryt). Podle prováděcích pravidel INSPIRE zajišťuje Geoportál ČÚZK prohlížecí, stahovací, vyhledávací a transformační služby, aktuální metadata, a také monitoring a reporting vůči národnímu koordinátorovi. Maximální zjednodušení průběhu správního řízení pro občana i právnické osoby je cílem Strategie Smart Administration podpořené usnesením vlády v roce Účinným nástrojem se mají stát zejména základní registry jako informační systémy veřejné správy propojené informačním systémem základních registrů v gesci MV. V základních registrech vyjmenovaných na promítaném slidu budou vedeny pouze aktuální referenční údaje, které ostatní registry budou závazně přebírat. V gesci ČÚZK je RÚIAN, který je v procesu budování a brzkého ostrého startu nejdále ze všech vyjmenovaných základních registrů. Obsahuje referenční údaje vázané na územní prvky (od území celého státu, přes regiony soudržnosti, kraje atd. atd., až po kat. území, základní sídelní jednotku, stavební objekt, adresní místo a pozemek v podobě parcely). Aktuální údaje poskytuje zejména ISKN, agendový informační systém územní identifikace, do nějž přispívají orgány místní samosprávy údaji o územních prvcích, které se nevedou v ISKN (např. technické parametry budov); z jiných ústředních správních úřadů pak MPSV a ČSÚ, dále též Česká pošta. K výkonu agend orgánů místní samosprávy v jejich územní působnosti s využitím moderních informačních technologií jsou nezbytné digitální vektorové mapové podklady s obsahem katastrální mapy. Postup jejich digitalizace v resortu ČÚZK i ve spolupráci se soukromými firmami je z hlediska orgánů místní samosprávy příliš pomalý a ty proto iniciovaly realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy, v jehož rámci jsou soukromými firmami v režii krajských úřadů vektorizovány rastrové obrazy listů platné katastrální mapy,, která je dosud vedena v analogové formě na plastových fóliích (v současné době ještě ve 40 % katastrálních území) a označované jako Orientační mapa parcel. Tyto produkty jsou nazvány účelovými katastrálními mapami (ÚKM) a mají být postupně do roku 2017 nahrazovány KMD v S-JTSK podle technologie platné v resortu ČÚZK. Promítané složky DMVS jsou vcelku nazývány mapovou kompozicí, správně ovšem propojením všech disponibilních složek, jak je uvedeno v zákoně č. 111/2009 Sb. Přínosy tohoto projektu jsou pracovní příležitosti pro soukromé firmy při vektorizaci, na druhé straně se objevují problémy, zejména značná zátěž orgánů ČÚZK spojená s údržbou ÚKM, které nemají právní platnost. Výzkum a vývoj v oborech zeměměřictví a katastru nemovitostí je důležitou složkou jejich dalšího technologického rozvoje k udržení České republiky mezi technicky nejvyspělejšími státy Evropy i světa. Velkou výhodou je vlastní vědeckovýzkumná základna (VÚGTK,v.v.i), která svou oprávněnost uhájila i po roce 1990, kdy ze 113 resortních výzkumných ústavů zůstalo pouhých 15. Představa, že veškerý výzkum, včetně základního badatelského se bude odbývat na vysokých školách, se ukázala jako nerealistická. Ani VÚGTK nemůže pokrýt veškeré potřeby VaV, protože zaměstnává pouze cca 20 tvůrčích vědeckých a výzkumných

9 pracovníků, téměř ze dvou třetin se zabývajících základním výzkumem a mezinárodním servisem v oboru geodézie (fyzikální, vyšší), který je v ČR svěřen VÚGTK na základě dlouhodobé dohody s AV ČR. VÚGTK také plní velkou část závazků resortu ČÚZK a ČR obecně, pokud jde o mezinárodní vědeckou spolupráci. Vynikající výsledky ve výzkumu dosahuje i Vojenský GHMÚř v Dobrušce (zde připomeňme cenu Česká hlava udělenou doc. Vatrtovi za stanovení celosvětově užitelné konstanty Wo umožňující sjednocení národních, kontinentálních a ostrovních výškových systémů do celosvětového rámce). Ze závěrů Koncepce vyplynuly pro VÚGTK kromě základního výzkumu v geodézii a plnění úkolů mezinárodní vědecké spolupráce náměty pro zaměření aplikovaného výzkumu a vývoje potřebného k nasazení nové techniky a technologií v orgánech resortu ČÚZK a u dalších objednatelů. Již v tomto roce je objednávkou ČÚZK smluvně zajištěn vývoj nových postupů vedení digitálních katastrálních map typu KM-D a ÚKM a automatizované tvorby velkých GP a zápisníků podrobného měření změn. Dále je to vývoj metody PPP- využití GNSS v reálném čase pro podrobná měření - s přesností obdobnou použití totální stanice. Pro potřeby mapování a inženýrské geodézie bude v rámci metrologických aktivit navržen postup kalibrace pozemních laserových skenovacích systémů a elektronických dálkoměrů s pasivním odrazem. Další požadavky orgánů a organizací z jiných resortů a subjektů soukromé sféry lze uplatnit objednávkou vývojových prací ve VÚGTK za úplatu jako tzv. smluvní výzkum. Kapacita vědeckých a tvůrčích pracovníků VÚGTK je omezená (cca 20 osob) a některé části zeměměřictví (zejména FGM a moderní kartografie) nejsou v ní zastoupeny. Proto je zvláště důležitá soustavná vývojová činnost ZÚ v oblasti digitálního sběru a zpracování prostorových dat pořízených digitálním leteckým snímkováním a leteckým laserovým skenováním. Již řadu let zeměměřiči v ČR intuitivně cítí, že je cosi nenormálního ve vztazích nabídky a poptávky po zeměměřických pracích a v počtu každoročních absolventů se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru.v rámci tvorby Koncepce byl pro kapitolu Profesní růst a vzdělávání zeměměřičů získán kvalifikovaný odhad z vedení ČSGK, který je ve zkratce uveden na promítaném slidu. Z tohoto odhadu vyplývá, že v současné době působí ve státní, soukromé i akademické sféře téměř 8000 zeměměřičů s výše uvedeným vzděláním tj.(podle definice zeměměřictví v zákoně č. 200/ 1994 Sb.), včetně kartografů, fotogrammetrů a zeměměřičů působících v katastru nemovitostí. Tomuto počtu by odpovídala roční potřeba max. 200 absolventů. Důležitými faktory dalšího vývoje je však: stále trvající snižování počtu státních zaměstnanců, sílící propouštění zaměstnanců ve firmách i školách a zřetelný vliv automatizace a informace na urychlování pracovních procesů.výsledkem kvalifikovaných úvah je pak skutečná potřeba polovičního počtu absolventů v roce 2016, aby ze škol neodcházeli rovnou na pracovní úřady. Promítaná tabulka potvrzuje předchozí úvahy. Z údajů poskytnutých jmenovanými školami je zřejmé, že v letech byl počet absolventů středních i vysokých škol zeměměřického směru kolem 240 tedy evidentní nadprodukce. Školy zejména vysoké jsou však motivovány k přijímání až maximálního počtu uchazečů, který pojmou učebny, laboratoře a pracovní úvazky pedagogů, protože jsou Ministerstvem ŠMT financovány paušálem za odučenou hlavu. Že takto orientovaný nábor studentů vede nutně ke snížení průměru jejich kvality a výsledků výuky vůbec je neoddiskutovatelné a plně se projevuje i při státních závěrečných zkouškách. Zde je často dramatický rozdíl mezi úrovní úzce specializované diplomové práce a skutečnými znalostmi potřebnými v praxi. Někteří pedagogové setrvávají v úzkých ulitách svých odborností a znalostí nabytých před řadou let a nereflektují současné prolínání vědeckých a technických oborů. Konečně moderní měřická technika, která je často černými skříňkami, a související programové zabezpečení usnadňuje výkon zeměměřických činností odborně nezpůsobilými osobami v řadě jiných technických oborů (např.ve stavebnictví). Ty pak blokují volná pracovní místa pro kvalifikované zeměměřiče. Celoživotní profesní rozvoj zeměměřičů je již v současné době zcela nezbytný. Výsledky speciálních studií dokazují, že absolvent vysoké technické školy je dnes již za 4 roky pokud si nedoplňuje odborné znalosti vlastní pílí, návštěvou různých odborných akcí nebo školení -

10 zcela mimo mísu,tj. s omezenou využitelností pro firmy a instituce, které jsou úspěšné díky využívání technických inovací. Zvláště potřebné je celoživotní vzdělávání početné skupiny ÚOZI. Při současném počtu aktivních ÚOZI (2410! osob) se lze oprávněně domnívat, že ne všichni a všechny jsou schopni/ny skutečně kvalifikovaně posoudit a potvrdit výsledky zeměměřických prací získané moderními postupy geodetických měření a informačních technologií. Dosavadní akce celoživotního profesního rozvoje v režii profesních společností byly nesystematické a vesměs vedené formou tradičních přednášek. Nabízejí se však moderní nástroje prostřednictvím internetu, které nevyžadují dojíždění a absenci v práci jako jsou např. e-learningové programy a on-line testy, na kterých si může každý ověřit svou odbornou úroveň. ODIS VÚGTK je držitelem řady licencí pro vzdělávání a nabízí koordinační funkci akcí celoživotního profesního rozvoje. Zeměměřiči zejména geodeti pracující v soukromé sféře jsou vystaveni mnohým tlakům, k jejichž překonání se nabízí porušování etických pravidel: Zopakujme ta nejzávažnější: - evidentní převis nabídky nad poptávkou zeměměřických prací vede k cenovému podbízení, zpravidla na úkor jejich kvality, - obstrukce při nezískání zakázky ve veřejné soutěži vedoucí ke zpoždění nebo znemožnění její realizace vítěznou firmou. Existující Etické řády či kodexy zavazují členy příslušné české profesní organizace (např. KGK) nebo evropské (Rada evropských zeměměřičů) k respektování etických pravidel, avšak na žádné úrovni není právně zajištěno účinné potrestání provinilce. Kodex etiky zaměstnanců v resortu ČÚZK je zaměřen jiným směrem: - na vyloučení protekce a porušování pořadí správních řízení a především na všechny formy korupce, které se mohou vyskytnout zejména v agendách KN. Velmi účinným antikorupčním opatřením je zveřejnění informací o stavu vkladového řízení v Nahlížení do KN. Když už mnou dnes prezentovaný dokument byl vystaven na webových stránkách VÚGTK, vyšla v nakladatelství Klaudian Praha pozoruhodná publikace Pavla Hánka Data z dějin zeměměřictví 25 tisíc let oboru. Tato útlá knížka s působivou formální úpravou a velmi cenným obsahem má jednu vlastnost už pouhým prolistováním může zvýšit profesní sebevědomí a hrdost geodetů, kartografů, fotogrammetrů a dalších odborníků pracujících v katastru nemovitostí. Proto by se měla stát povinnou četbou v rámci celoživotního profesního rozvoje. Nezmiňuji se o ní proto, že bych jí chtěl dělat reklamu, ale zaujal mě jeden z citátů hned na začátku knihy, kde se známý český písmák z konce 18. století milčický rychtář František Vavák zmiňuje o důležitosti zeměměřické profese. Tento citát nejen,že potvrzuje význam zeměměřictví, ale již před 230 lety nabádal k dodržování etických pravidel. Není nebo je (?) náhodou, že ve stejném smyslu končí kapitola 7 Koncepce Závěry větou, která naznačuje cesty k východům ze současného nerovného postavení zeměměřické profese a k výraznému posílení jejího společenského významu: Společnými rysy všech odborných činností v nadcházejícím období musí být kvalita a etika zeměměřických prací, které vedle technické dokonalosti a včasnosti přispějí k obnovení a posílení významu naší profese pro současnou společnost.

11 VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ veřejná výzkumná instituce KONCEPCE ROZVOJE OBORŮ ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTI V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ KOLEKTIVNÍ DÍLO 30 PŘISPĚVATELŮ 11 EDITORŮ 14 OPONENTŮ ZDIBY 2011

12 Tvůrci Koncepce Autoři příspěvků Barešová, E. Bartoš, J. Boháč, P. Brázdil, K. Bureš, J. Cajthaml, T. Čada, V.Čepek, A. Černohorský, J. Dvořáček, P. Fafejta, J. Holenda, T.- Hrdlička, M. Lechner, J. Novák, P. Oplatek, M. Pauknerová, E. Pekarská, J. Poláková, M. Řezníček, J. plk. Skála, P. Slaboch, V. Suchánek, V. Svobodová, D. Šíma, J. Švehlová, I. Tomandl, L. Traurig, M. Vrábel, J. Žufanová, V. Editoři kapitol Cajthaml, T. Drozda, J. Holota, P. Kocáb, M. Kostelecký, J. Lechner, J. Novák, P. Raděj, K. Šimek, J. Zaoralová, J. Oponenti kapitol Bačina, J. Kamera, J. Kubíček, P. Polák, P. Svobodová, D. (2x) Richter, R. - Šanda, V. Švarc, K. - Taraba, P. Weigel, J. Zímová, R. Harmonizace kapitol Šíma, J. Oponenti Koncepce Pašek, O. Weigel, J.

13 63,8 MB víc než 1100 s. příspěvků, konceptů kapitol, posudků 1,2 MB 139 s. hustého řádkování

14 Hlavní cíle Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období Získat komplexní a pravdivý současný obraz o stavu zeměměřictví a katastru nemovitostí v České republice 2. Definovat úlohy zeměměřictví a katastru nemovitostí ČR v současné společnosti a její očekávané požadavky v období Ukázat možné cesty ke splnění společenských požadavků ve sledovaném období s respektováním reality pravděpodobného vývoje státního rozpočtu a tržního prostředí

15 TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ KONCEPCE 1. Úloha zeměměřictví a katastru nemovitostí v současné společnosti a její očekávané požadavky v období Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, pro potřeby obrany státu a činnosti zabezpečované subjekty soukromé sféry 3. Dopady nových fenoménů (nový občanský zákoník, realizace e-government, další elektronizace) na katastr nemovitostí ČR 4. Budování infrastruktury pro prostorové informace v ČR a s tím související projekty (INSPIRE, RÚIAN, e-government, DMVS) 5. Hlavní směry výzkumu a vývoje v geodézii, metrologii, katastru nemovitostí a v infrastruktuře pro prostorová data 6. Profesní růst a vzdělávání zeměměřičů, etické kodexy

16 Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období Úloha zeměměřictví v současné společnosti a očekávané požadavky v období doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

17 geografická data = (geo)prostorová data = geodata data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi, zpravidla ve formalizované podobě vhodné pro zpracování na počítači (vždy plurál!) údaj, údaje (sg. i pl.) reprezentace skutečností, pojmů nebo instrukcí zpravidla v neformalizované podobě geodetické datum (vždy singulár) soubor parametrů popisujících vztah referenčního souřadnicového systému k Zemi; zahrnuje zpravidla i parametry použitého elipsoidu geografická informace = (geo)prostorová informace = geoinformace informace o jevu s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi; znalost získaná analýzou, syntézou nebo integrací (geo)prostorových dat Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí na internetu

18 ZEMĚMĚŘICTVÍ je souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí (zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů) KATASTR NEMOVITOSTÍ ČR je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu a dalších práv k nemovitostem Katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky. (zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

19 ZEMĚMĚŘICTVÍ je souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí (zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů) KATASTR NEMOVITOSTÍ ČR je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu a dalších práv k nemovitostem Katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky. (zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

20 geodetické základy pouze klasické v ČR 3 trigonometrické body v ETRS89 (rámec ETRF89) letecké měřické snímkování na černobílý film jen analogové vyhodnocovací přístroje SMD středních měřítek tiskem na papír analogové podklady pro sestavení map zobrazení georeliéfu ČR jen vrstevnicemi manuální sestavitelské kartografické práce pracný tisk map na ofsetových strojích evidence nemovitostí v analogové formě informace pouze na územně příslušném SG manuální výpisy z listů vlastnictví + sítě permanentních stanic GNSS, v ČR ca trigonometrických a zhušťovacích bodů v ETRS89 (rámec ETRF2000) barevné digitální letecké měřické snímkování jen digitální fotogram. pracovní stanice + SMD středních měřítek v rastrové formě vektorová databáze ZABAGED + DMR DMR z dat leteckého laserového skenování sestavitelské práce výhradně na počítačích snadný tisk na digitálních tiskových strojích katastr nemovitostí jako informační systém výpisy na všech KP, CzechPOINT, u notářů, nahlížení do KN na internetu zdarma

21 AUTOMATIZACE ELEKTRONIZACE INFORMATIZACE výzkum, vývoj, výuka a aplikace v ulitách jednotlivých vědních oborů (geodézie, kartografie, fotogrammetrie, topografie, DPZ, katastr nemovitostí) orientace na odborně náročná měření, tvorbu map a plánů limitované možnosti distribuce prostorových dat a produktů šíření vědeckotechnických informací převážně tiskem a přednáškami občan jedná v jedné záležitosti s řadou orgánů veřejné správy (VS) integrovaný přístup ke sběru prostorových dat, jejich zpracování, vizualizaci a prezentaci (geomatika, geoinformatika) orientace na zpracování, správu databází prostorových dat a jejich interpretaci e-commerce, webové portály, webové služby internet, globální informační společnost, e-learning e-government, jedno podání, dokument obíhá elektronicky příslušné orgány VS

22

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Otázky ÚOZI obecná část

Otázky ÚOZI obecná část Otázky ÚOZI obecná část 1. Katastrální zákon, základní ustanovení, vymezení pojmu katastr nemovitostí. Předměty evidování, obsah katastru, základní znalosti prováděcí vyhlášky... 2 2. Povinnosti vlastníků

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

Úspěšné projekty. Successful projects

Úspěšné projekty. Successful projects Úspěšné projekty Successful projects Projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra České republiky Vážené

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE - 2010 1 Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu

Více

ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR

ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR GALL Jaroslav, Ing., PEŠŤÁK Jaroslav, Ing. ČVUT Praha, fa stavební, katedra mapování a kartografie, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více