DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) Kraj... Místo...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo..."

Transkript

1 Knihovna (pobočka) Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce a roky.

2 Ú V O D Deník knihovny je vydáván ve spolupráci NIPOS a Institutu knihovnictví Národní knihovny ČR jako podklad pro knihovnickou statistiku. Obsahuje formuláře pro vedení průběžné evidence o činnosti knihovny, které pak slouží pro vyplňování ročního statistického výkazu KULT (MK) 12-01, schváleného Českým statistickým úřadem. Výkaz o knihovně obsahuje ukazatele, které charakterizují současnou podobu a očekávaný vývoj veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřízenými a provozovanými orgány územní samosprávy a státem. Respektuje doporučení UNESCO ke knihovnické statistice, resp. jeho metodologické a datové požadavky. Výkaz slouží jako jeden z podkladů pro řídící činnosti, hodnocení knihoven, plánování, srovnávání, pro nejrůznější koncepční i projektové práce a je i zdrojem pro mezinárodní statistiky a srovnávání. K vyplnění statistického výkazu jsou v Deníku uvedeny metodické pokyny a definice. Pro organizaci elektronického sběru je uvedena Předkládací cesta. Předkládací cesta pro statistické výkazy za rok 2013: 1) Knihovna odešle výkaz včetně údajů za své pobočky do 3. února 2014 pověřené knihovně. 2) Pověřená knihovna zkontroluje a vloží statistické údaje za všechny knihovny v oblasti své působnosti a za sebe do elektronických formulářů statistiky umístěných na internetové stránce NIPOS do 7. března 2014 Současně zašle Souhlas s publikováním údajů za pověřenou knihovnu a případné komentáře do NIPOS. 3) Krajská knihovna překontroluje údaje za pověřené knihovny a vloží údaje za svou krajskou vědeckou knihovnu do elektronických formulářů statistiky umístěných na internetové stránce NIPOS do 18. března Současně zašle Souhlas s publikováním údajů za sebe a případné komentáře k výkazům do NIPOS.

3 1) Knihovna Předpokládaná předkládací cesta pro statistické výkazy za rok 2014: odešle výkaz včetně údajů za své pobočky do 6. února 2015 pověřené knihovně. 2) Pověřená knihovna zkontroluje a vloží statistické údaje za všechny knihovny v oblasti své působnosti a za sebe do elektronických formulářů statistiky umístěných na internetové stránce NIPOS do 6. března Současně zašle Souhlas s publikováním údajů za pověřenou knihovnu a případné komentáře do NIPOS. 3) Krajská knihovna překontroluje údaje za pověřené knihovny a vloží údaje za svou krajskou vědeckou knihovnu do elektronických formulářů statistiky umístěných na internetové stránce NIPOS do 18. března Současně zašle Souhlas s publikováním údajů za sebe a případné komentáře k výkazům do NIPOS. Deník knihovny lze stáhnout z internetových stránek

4 1. Z Á V A Z N É D E F I N I C E 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena 1. Uvádí se stav k vykazovaného roku Knihovní fond Soubor vybraných, uspořádaných, evidovaných a odborně knihovnicky zpracovaných, shromážděných a uchovávaných v knihovně, který je k dispozici uživatelům pro absenční a prezenční půjčování a poskytování dalších knihovnických a informačních služeb. 3. Knihovní jednotka Základní jednotka evidence a statistiky knihovního fondu zapsaná v přírůstkovém seznamu. 4. Naučná literatura Vědecká, odborná a populárně naučná literatura ve formě knihy, ze všech oborů lidské činnosti a encyklopedická literatura. 5. Krásná literatura Veškerá beletrie, tj. próza, poezie, divadelní hry a filmové scénáře ve formě knihy. 6. Rukopis Původní dokument psaný rukou, na psacím stroji nebo na počítači. 7. Mikrografický dokument Fotografický dokument vyžadující pro použití zvětšení. Zahrnuje mikrofilmy a mikrofiše, apod. Diapozitivy se do této skupiny nezahrnují. 8. Kartografický dokument Dvojrozměrné a trojrozměrné mapy, plány, atlasy s kartografickou informací, globusy, topografické modely, plastické mapy a letecké snímky (nezahrnuje kartografické dokumenty ve formě knihy, v mikrografické, audiovizuální a elektronické formě). 9. Tištěná hudebnina Písemný dokument, jehož základním obsahem a podstatou je notový zápis hudebního díla. Může být ve formě volných listů nebo svazku a jeho součástí může být i text. 10. Zvukový dokument Dokument se záznamem zvuku, např. MP3, CD, magnetofonový pásek, kazeta, gramofonová deska, apod. 1 Nebo osob, jimž je knihovna připravena poskytovat své služby. 2 Nejaktuálnější údaje najdete na adrese Obsluhuje-li knihovna pouze místní část obce, musí tento údaj zjistit na obecním (městském) úřadě. 11. Zvukově obrazový dokument Dokument se zvukově obrazovým (audiovizuálním) záznamem, který vyžaduje použití speciálního zařízení (např. videopřehrávače apod.) k umožnění poslechu a k prohlížení, např. ozvučené videozáznamy, DVDvideo, filmové záznamy (nezahrnuje mikrografické a elektronické dokumenty). 12. Obrazový dokument Dokument, jehož základní charakteristikou je dvojrozměrné obrazové vyjádření např. fotografie, malba, umělecká reprodukce aj. 13. Elektronický dokument Dokument v elektronické formě zpřístupňovaný počítačovou technikou, např. digitalizovaný dokument. Dokument, který se od tištěných typů odlišuje nikoliv obsahovými, ale formálními vlastnostmi, zejména digitálním způsobem záznamu informací a z něho vyplývající větší nezávislostí a oddělitelností obsahu dokumentu od nosiče dat. Dokument v elektronické formě, zpřístupňovaný počítačovou technikou (např. e-book). Za elektronické dokumenty na hmotných nosičích jsou považovány i CD a DVD, které lze přehrát jen přes PC a dále CD a DVD s texty v pdf, obrázky a programy. Patří sem i dokumenty vystavované na webu. 14. Jiné dokumenty Všechny zbývající nezařazené dokumenty, např. normy, patentové spisy, firemní literatura, separáty, trojrozměrné dokumenty, multimediální soubory, dokumenty v Braillově písmu atd. 15. Periodikum, seriálová publikace Dokument v tištěné nebo elektronické formě, vydávaný postupně s pravidelnou nebo nepravidelnou periodicitou, obvykle s číselným nebo chronologickým označením, pod stejným názvem a se záměrem stálého pokračování. Zahrnuje např. časopisy, noviny, sborníky, výroční zprávy. 16. Volný výběr Knihovní fond, který je přímo přístupný uživatelům bez zprostředkování knihovníkem. 17. Přírůstek (knihovního fondu) Souhrn knihovních jednotek, které byly během vykazovaného období doplněny do knihovního fondu knihovny nákupem, darem, digitalizací, výměnou nebo jakýmkoliv jiným způsobem a evidovány v přírůstkovém seznamu. 18. Úbytek (knihovního fondu) Souhrn knihovních jednotek, které byly během vykazovaného období vyřazeny z knihovního fondu (ztráty, poškození, aktualizace apod.) a evidovány v seznamu úbytků.

5 19. Registrovaný uživatel Fyzická nebo právnická osoba, která byla během vykazovaného období nově zaregistrována v knihovně nebo její registrace byla obnovena, a která je oprávněna půjčovat si dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny a využívat další knihovnické a informační služby. Započítává se pouze první (jedna) registrace uživatele v knihovně ve vykazovaném roce. 20. Neregistrovaný uživatel Každá fyzická nebo právnická osoba, která není ve vykazovaném období registrována v knihovně, ale která využije některou službu v knihovně, která není vázána na registraci (např. prezenční výpůjčky, přístup na internet, vzdělávací nebo kulturní akci). 21. Registrovaný uživatel do 15 let Fyzická osoba, která nedosáhla věku 15 let a byla během vykazovaného období v knihovně nově zaregistrována nebo její registrace byla obnovena, a která je oprávněna si půjčovat si dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny a využívat další knihovnické a informační služby. Započítává se pouze první (jedna) registrace uživatele v knihovně ve vykazovaném roce. 22. Návštěvník knihovny Pro potřeby evidence a statistky je to každý, kdo toho dne osobně navštívil knihovnu a využil některou z jejích služeb, kulturních nebo vzdělávacích (fyzická návštěva), a každý vstup do oblasti elektronických služeb poskytovaných knihovnou a jejich on-line využití, z prostoru mimo knihovnu (virtuální návštěva). 23. Návštěvník knihovny fyzická návštěva Registrovaný nebo neregistrovaný uživatel, který toho dne (fyzicky) navštívil knihovnu, realizoval výpůjčku (půjčil si nebo vrátil knihovní dokumenty) nebo mu byla poskytnuta jiná knihovnická či informační služba. Započítávají se i účastníci kulturních a vzdělávacích pořádaných knihovnou (besed, přednášek, výstav, kurzů, exkurzí atd.) a dalších, jejichž hlavním pořadatelem byla knihovna. 24. Návštěvník kulturní akce Osoba, která se zúčastnila knihovnou pořádané kulturní akce, bez ohledu na to, zda je nebo není registrovaným uživatelem knihovny. 25. Návštěvník vzdělávací akce (účastník vzdělávací akce) Osoba, která se zúčastnila knihovnou pořádané vzdělávací akce, bez ohledu na to, zda je nebo není registrovaným uživatelem knihovny. 26. Návštěvník využívající internet v knihovně Osoba, která toho dne využila internet v knihovně bez ohledu na to, zda je či není registrovaným uživatelem knihovny. 27. Návštěvník on-line služeb knihovny (virtuální návštěva) Osoba, která vstoupila do elektronického katalogu prostřednictvím webového rozhraní, každý adresný vstup do výpůjčního protokolu, do specializovaných databází a licencovaných elektronických zdrojů apod. z prostoru mimo knihovnu. 28. Výpůjčka Knihovnou uskutečněné a zaevidované půjčení jedné knihovní jednotky jednomu uživateli prezenčně nebo absenčně. Výpůjčky periodik viz definice č. 36. Výpůjčky kopií se evidují a vykazují ve svazcích originálních. Výpůjčkou je i uživatelem požadované prodloužení výpůjčky (před uplynutím výpůjční doby) viz Definice č. 31 Prolongace výpůjčky. Prezenční výpůjčky se uvedou pouze v případě, že byly evidovány Prezenční výpůjčka Knihovnou registrované a zaevidované půjčení jedné knihovní jednotky v prostorách knihovny Absenční výpůjčka Knihovnou registrované a zaevidované půjčení jedné knihovní jednotky mimo knihovnu. 31. Prolongace výpůjčky Prodloužení výpůjčky před uplynutím řádné výpůjční doby dané knihovním (výpůjčním) řádem knihovny. Provádí se na vyžádání uživatele, v knihovně nebo on-line. Nezahrnuje automaticky generovaná prodloužení výpůjčky knihovním systémem bez žádosti uživatele. Prolongace výpůjčky se statisticky eviduje a vykazuje jako další výpůjčka Výpůjčka naučné literatury dospělému uživateli Výpůjčka vědecké, odborné, populárně naučné a encyklopedické literatury dospělému uživateli. 33 Výpůjčka krásné literatury dospělému uživateli Výpůjčka beletrie, tj. prózy, poezie, divadelních her a filmových scénářů dospělému uživateli. 34. Výpůjčka naučné literatury dětskému uživateli Výpůjčka naučné literatury uživateli do 15 let. 35. Výpůjčka krásné literatury dětskému uživateli Výpůjčka beletrie uživateli do 15 let. 36. Výpůjčka periodika Výpůjčka jednoho vázaného ročníku (nebo svazku, tj. k. j.). U průběžně docházejících periodik je výpůjčkou každý jednotlivý sešit nebo číslo 3 Při evidenci ve výpůjčním protokolu musí být rozlišeno, zde se jedná o absenční výpůjčku, prezenční výpůjčku nebo prolongaci.

6 periodika (evidovaného v evidenci docházejících periodik). Jednotlivá čísla ukončeného ročníku jsou chápána jako celek, jako jedna knihovní jednotka. 37. Webová stránka knihovny Elektronická služba knihovny, která má jednoznačnou doménu na internetu nebo využívá domény jiného subjektu. Skládá se ze souboru digitálních obsahujících základní informace o knihovně a jejích službách a zprostředkujících elektronické služby knihovny (např. elektronický katalog, licencované i vlastní databáze, on-line výpůjční služby, on-line informační služby) 4. Cílem webové stránky je poskytnout přístup ke knihovnickým a informačním službám a zdrojům nepřetržitě po 24 hodin, 7 dnů v týdnu. 38. Počet návštěv webové stránky knihovny Počet návštěv webové stránky knihovny bez ohledu na stran nebo prohlížených souborů, z prostoru knihovny nebo z prostoru mimo knihovnu 5. Návštěva webové stránky je definována jako série požadavků na stránky jednoho webu od jednoho unikátního návštěvníka v rámci časového intervalu 30 minut (tzn. že nový požadavek na stránku dotčeného webu musí následovat maximálně za 30 minut od předchozího požadavku). Pokud mezi dvěma požadavky uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu/návštěvníka 6. Toto pravidlo vychází z mezinárodního standardu organizace IF ABC a je používáno jak měřícími službami domácími 6, tak i zahraničními Elektronický katalog knihovny (OPAC) Veřejně dostupný online katalog určený uživatelům knihovny. Kromě vlastního vyhledávání záznamů obvykle zpřístupňuje i řadu dalších služeb, např. umožňuje správu uživatelského konta, přístup k dalším informačním zdrojům atd. 40. Elektronický katalog knihovny (OPAC) na internetu Elektronický katalog knihovny, který může veřejnost využívat prostřednictvím dálkového přístupu, tj. přes webové rozhraní. 41. Vstup do elektronického katalogu Vstup (připojení) do elektronického katalogu (OPAC) je definován jako úspěšný požadavek na elektronický katalog (OPAC) uskutečněný z počítače v prostorách knihovny nebo z prostoru mimo knihovnu. 4 Základní doporučené údaje na webové stránce knihovny: Název a sídlo knihovny, stručná charakteristika a organizační struktura (oddělení), otevírací doba, Knihovní řád, vstupy do DB, OPAC atd., odkazy na další knihovny, zřizovatele (provozovatele) 5 Návod na měření návštěv webové stránky 6 Toto pravidlo vychází z mezinárodního standardu organizace IF ABC 2 a je používáno jak měřícími službami domácími (např. Toplist (http://wiki.toplist.cz/metodika) nebo Navrcholu (http://navrcholu.cz/mexty/onas/metodika-technologie), tak i zahraničními (např. Google Analytics: Je to jeden cyklus uživatelských aktivit, který začíná připojením uživatele k OPAC a končí ukončením aktivit v OPAC, což je buď explicitně (tj. opuštění OPAC odpojením nebo ukončením, tzv. exit, logout) nebo implicitně (tj. vyčerpání času na základě nečinnosti uživatele, tzv. timeout). Průměrná doba časové prodlevy je stanovena na 30 minut. Delší potřebná doba se vykazuje jako další připojení. Nerozlišují se vstupy uživatelů a pracovníků knihovny. Údaje o počtech vstupů jsou k dispozici z automatizovaného knihovního systému. Pokud knihovna není schopna odlišit vstupy z prostoru knihovny a mimo prostor knihovny, stanoví vzájemné proporce pomocí kvalifikovaného odhadu, ale pak takový údaj uvede pouze v komentáři. 42. Vstup do elektronického katalogu z prostoru knihovny Vstup do elektronického katalogu (OPAC) z prostoru knihovny je definován jako úspěšný požadavek na OPAC uskutečněný z počítače v prostorách knihovny. 43. Vstup do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu Vstup do elektronického katalogu (OPAC) z prostoru mimo knihovnu je definován jako úspěšný požadavek na OPAC pomocí dálkového přístupu (přes webové rozhraní). 44. Elektronický výpůjční protokol (on-line) Elektronická evidence uživatelů, výpůjček a dalších operací vztahujících se k jednotlivým uživatelským kontům. Statistika sleduje vstupy registrovaných uživatelů do protokolu, který může uživatel realizovat pouze na základě přiděleného vstupního kódu. 45. Vstup do elektronického výpůjčního protokolu Vstup do elektronického výpůjčního protokolu je definován jako vstup (připojení) uživatele do vlastního uživatelského konta z počítače umístěného v prostorách knihovny nebo z počítače mimo knihovnu, tzn. pomocí dálkového přístupu. 46. Vstup do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru knihovny Je vstup (připojení) uživatele do vlastního uživatelského konta z počítače umístěného v prostorách knihovny. 47. Vstup do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu Je vstup (připojení) uživatele do vlastního uživatelského konta pomocí dálkového přístupu.

7 48. Licencované elektronické informační zdroje Elektronické databáze (bibliografické, plnotextové a faktografické) a jednotlivé informační dokumenty, do nichž má knihovna pro své uživatele zajištěn přístup. Za elektronické informační zdroje považujeme báze dat zařazené do fondu knihovny, zpracované v lokálních informačních systémech a zpřístupňované prostřednictvím sítě. Jejich akvizice se uskutečňuje: nákupem dat, získáním přístupových práv v rámci lokální, regionální, národní, skupinové (konsorcia) nebo individuální licenční smlouvy, získáním přístupových práv na základě legislativní úpravy (povinný výtisk) digitalizací nebo cíleným lokálním ukládáním digitálních v souladu s autorským právem. Za databázi se považují soubory či sestavy dat, faktografických údajů, textů a jiných digitálních objektů, které se zpřístupňují prostřednictvím společného rozhraní. Zahrnujeme sem zejména báze elektronických periodik zpřístupňované v rámci konsorcií, agregační báze typu EBSCO, JSTOR, ANOPRESS, které nabízejí periodika různých vydavatelů. Nezahrnují se volné zdroje, portály knihoven (např. virtuální odborné knihovny), soubory odkazů zpracované v bázi dat nebo elektronické kurzy. Nezahrnují se rovněž tituly přístupné jako pay-per-view nebo báze přístupné pouze na testování. 49. Vstup do elektronických informačních zdrojů a databází Vstup (připojení) do elektronických informačních zdrojů a databází (dále jen databáze) z prostoru knihovny nebo z prostoru mimo knihovnu. Je definován jako úspěšný požadavek na databázi uskutečněný z počítače v prostorách knihovny nebo z počítače mimo prostor knihovny, tzn. pomocí dálkového přístupu. Průměrná doba časové prodlevy je stanovena na 30 minut. Delší potřebná doba se vykazuje jako další připojení. Nerozlišují se vstupy uživatelů a pracovníků knihovny. Zahrnuje se vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází vlastních i licencovaných. Pro dokumenty zpřístupňované ze serverů jiných poskytovatelů dodává statistiky poskytovatel příslušné služby případně vedoucí konsorcia. Zpřístupňuje-li knihovna vlastní digitální dokumenty (např. vlastní digitalizované objekty, elektronické disertace apod.), vykazuje statistiky sama. 50. Vstup do elektronických informačních zdrojů a databází z prostoru knihovny. Úspěšný požadavek na databázi nebo informační zdroj uskutečněný z počítače v prostorách knihovny. Zahrnuje se vstupů do vlastních i licencovaných elektronických informačních zdrojů a databází Vstup do elektronických informačních zdrojů a databází z prostoru mimo knihovnu Úspěšný požadavek na databáze nebo informační zdroj uskutečněný z počítače umístěného v prostoru mimo knihovnu pomocí dálkového přístupu. Zahrnuje se vstupů do vlastních i licencovaných elektronických informačních zdrojů a databází Zobrazení (stažení) digitálního dokumentu Zpřístupnění dokumentu nebo jeho části (např. časopiseckého článku, celého digitálního dokumentu, nebo jeho části typu kapitoly či vloženého vyobrazení nebo odkazu) bez ohledu na zobrazovací formát (např. pdf, html, ps). Nezapočítává se pouhé stažení obálky, obsahu či jiné doprovodné součásti dokumentu. 53. Počet zobrazených (stažených) digitálních Počet zobrazených (stažených download ) z vlastních specializovaných databází a licencovaných elektronických informačních zdrojů 7 případně z OPAC, které jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím lokální sítě nebo internetu Počet vlastních specializovaných databází Počet elektronických databází, které knihovna sama vytváří, jejichž obsah je speciálně tematicky, regionálně nebo jinak vymezen, a které zpřístupňuje uživatelům na místě (prostřednictvím PC v prostoru knihovny) i prostřednictvím sítě internet. Nezahrnuje elektronický katalog knihovny a výpůjční protokol. 55. On-line služby Všechny služby, které knihovna poskytuje uživatelům prostřednictvím sítě, např. internetu, intranetu, extranetu (on-line výpůjční služby, tj. objednávky, rezervace, prodlužování výpůjček, on-line informační a referenční služby, elektronické dodávání ). 55. a. On-line výpůjční služby Služby poskytované prostřednictvím elektronického výpůjčního protokolu, např. objednávky, rezervace, prodlužování výpůjček. 56. On-line informační služby ( zodpovězených dotazů) Informační služby, které knihovna poskytuje svým uživatelům prostřednictvím internetu na základě jejich vyžádání. (např. služba Ptejte se knihovny, Napište nám apod.) 7 Lze započítat i zobrazování (stahování) samostatných digitálních umístěných na webové stránce knihovny, např. digitalizované knihy a periodika. Podmínkou je, aby tyto dokumenty byly evidovány a zpracovány jakou součást knihovního fondu. Pro dokumenty zpřístupňované ze serverů jiných poskytovatelů dodává statistiky poskytovatel příslušné služby případně vedoucí konsorcia. Zpřístupňuje-li knihovna vlastní digitální dokumenty (např. vlastní digitalizované objekty, elektronické disertace apod.), vykazuje statistiky sama knihovna. Doporučuje se využívat statistiky kompatibilní s metodou COUNTER (viz

8 57. Meziknihovní výpůjční služba (MVS) Typ výpůjční služby, která umožňuje kterékoliv knihovně vyžádat si a půjčit pro svého uživatele od jiné knihovny v rámci státu ty dokumenty, které nemá ve svém fondu, a naopak půjčovat na vyžádání dokumenty z vlastních fondů jiným knihovnám. Může být realizována výpůjčkou fyzického dokumentu, kopií nebo elektronickou formou. 58. Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS) Meziknihovní výpůjční služba, která se realizuje mezi knihovnami různých států. Může být realizována výpůjčkou fyzického dokumentu, kopií nebo elektronickou formou. 59. Požadavek (v rámci MVS i MMVS) Požadavkem se rozumí tištěná nebo elektronická žádanka o poskytnutí výpůjčky dokumentu (nebo jeho kopie) zaslaná do jiné knihovny nebo obdržená z jiné knihovny. 60. Kladně vyřízený požadavek (v rámci MVS i MMVS) Zaslání (nebo obdržení) dokumentu (nebo jeho kopie) na základě obdržené (zaslané) žádanky. 61. Výměnný fond Samostatná část knihovního fondu pověřené knihovny, která je určena k půjčování v knihovnách obsluhovaných v rámci regionálních funkcí. 62. Výměnný soubor Jednorázově dodaný a zapůjčený soubor knih a dalších do (obsluhované) knihovny na určitou dobu (obvykle delší než je řádná výpůjční doba půjčující knihovny) z výměnného fondu. Tato služba se neřídí zásadami meziknihovní výpůjční služby. 63. Kulturní akce pro veřejnost Kulturní akce, které knihovna pořádá jak pro své uživatele, tak pro širokou veřejnost, např. besedy, výstavy, literární pásma, hudební pořady, kvízy, exkurze atd. Nezahrnují se nástěnky a drobné výstavky (např. novinek). 64. Vzdělávací akce pro veřejnost Knihovnou pořádané vzdělávací akce pro uživatele a veřejnost, např. školení, kurzy, semináře a další formy, na nichž se účastníci aktivně podílejí. 65. Vydané neperiodické publikace Publikace vydané knihovnou (v tištěné i elektronické podobě), a to jako ukončený celek, zpravidla najednou, popř. též postupně po jednotlivých částech, tvoří-li jeden celek, přičemž částí a lhůta dokončení celku jsou obvykle určeny předem. Vykazují se publikace, které obsahují tiráž (nebo titulní list) s údaji potřebnými pro knihovnické zpracování, resp. předepsanými příslušným zákonem. Nezahrnují se interní publikace administrativního charakteru (plány činnosti, oběžníky apod.). 66. Vydané periodické publikace Knihovnou postupně vydávané dokumenty v samostatných částech spojených společným názvem, označením posloupnosti (např. průběžným číslováním), jednotnou úpravou a obsahovým zaměřením, v pravidelných intervalech, se záměrem stálého pokračování, např. zpravodaje, bulletiny, periodické sborníky. Do evidence knihovnou vydávaných periodik jsou zahrnována i periodika vydávaná elektronicky. 67. Vydaná audiovizuální (zvukově obrazová) díla Knihovnou vydané dokumenty zaznamenávající zvuk a obraz (viz definice č 11) z nichž jeden může převažovat, a které vyžadují použití speciálního zařízení k umožnění poslechu a prohlížení. Např. ozvučené videozáznamy, DVD. 68. Vydané elektronické dokumenty Knihovnou vydané dokumenty v elektronické formě, které lze přečíst či přehrát pouze s pomocí PC nebo podobného zařízení. Viz definice č Studijní místo Místo v knihovně sloužící uživatelům na čtení nebo studium, ať už s technickými zařízeními nebo bez nich. Nezapočítávají se místa v halách, přednáškových a divadelních sálech, kde se uskutečňují kulturní a vzdělávací akce. 70. Počítač pro uživatele Počítač (pracovní stanice), zapojený do lokální sítě či umístěný samostatně, určený primárně pro samostatnou práci uživatelů knihovny. 71. Počítač pro uživatele napojený na internet Počítač (pracovní stanice), který umožňuje uživatelům knihovny přístup k internetu. 72. Plocha knihovny pro uživatele v m 2 Zahrnuje celkovou užitnou plochu knihovny určenou návštěvníkům (v hlavní budově a pobočkách), např. volný výběr, studovny, čítárny včetně letních čítáren, přednáškové (divadelní) sály apod. Nezahrnují se uzavřená skladiště, schodiště, vstupní prostory, sociální zařízení atd. 73. Počet hodin pro veřejnost týdně Uvede se hodin, během nichž je knihovna přístupna veřejnosti. Knihovny s více útvary (dětské oddělení, čítárna, studovna) nebo pobočkami uvedou týdenní hodin u nejdéle otevřeného útvaru. Nesčítají se provozní doby jednotlivých útvarů a poboček.

9 74. Průměrný zaměstnanců knihovny Průměrný evidenční zaměstnanců vykazující knihovny, přepočtený na plně zaměstnané za rok. 75. Odborní zaměstnanci se dělí podle dosaženého vzdělání do dvou kategorií: a) knihovníci a informační pracovníci všichni pracovníci, kteří získali odbornou přípravu z knihovnictví nebo oblasti informačních věd absolvováním vysokoškolského nebo středoškolského studia, b) ostatní odborní pracovníci vysokoškolsky a středoškolsky kvalifikovaní specialisté v ostatních oborech. 76. Dobrovolní pracovníci Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu a ze své svobodné vůle poskytuje svůj čas, zkušenosti, dovednosti a energii k rozšíření či zkvalitnění služeb knihovny, příp. napomáhá při aktivitách spojených se službami knihovny. Dobrovolník je člověk starší patnácti let. 76a. Počet hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky ročně Uvede se součet všech odpracovaných hodin dobrovolnými pracovníky za rok. Definice č. 77. až č. 112a. Tyto definice se vztahují k vykazování údajů o hospodaření. Jsou vzhledem ke svému zaměření (předmětu) zpracovány v jiné podobě. Uveřejněny jsou na webové adrese KI NK ČR 8 a NIPOS, aby jejich eventuální změny mohly být operativně zapracovány Pobočka Lokálně vyčleněná část knihovny, která je její organizační částí a pracuje pod jejím přímým vedením Konzultace Konzultace nebo jiná forma poradenské služby, které se poskytují knihovníkům nebo jejich zřizovatelům a provozovatelům, na základě vyžádání, a které nepředstavují pracovní dobu kratší než 0,5 hod. Je lhostejné, zda ve formě písemné, telefonické či osobní Metodická návštěva Konzultace nebo jiná poradenská služba, instruktáž, která je poskytnuta přímo v žádající (obsloužené) knihovně a je spojena s návštěvou v této knihovně. Konzultace poskytnuté při metodické návštěvě již nejsou samostatně evidovány. 8

10 2. P O K Y N Y P R O V Y P L Ň O V Á N Í J E D N O T L I V Ý C H U K A Z A T E L Ů D E N Í K U I. Uživatelé knihovny Oddíl sleduje návštěvnost knihovny a další údaje o uživatelích na jednom místě. Vedle fyzických návštěv a registrovaných uživatelů, se zde vyplňují i údaje o tzv. virtuálních návštěvnících, to je o těch osobách, které využijí některou z elektronických služeb knihovny na dálku, pro účely statistiky užíváme označení z prostoru mimo knihovnu. Oddíl má 12 listů, na každý měsíc roku jeden. Vyplňovány jsou zpravidla údaje o uživatelích za každý den, který je knihovna přístupna veřejnosti, nebo kdy pořádá nějakou akci. Údaje do sloupce 9 o virtuálních návštěvách lze sumárně uvést za dobu sledovaného měsíce, tzn. přičíst virtuální návštěvníky k návštěvníkům fyzickým (ve sl. 3) na konci měsíce. Možné je vykazovat virtuální návštěvy i za každý den. Ve dnech, kdy není knihovna otevřena veřejnosti, budou vykazováni pouze virtuální návštěvníci. Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Registrovaní uživatelé všech v knihovně nově registrovaných uživatelů v daném dni. Při praxi kratších registrací než je jeden rok se započítává pouze první registrace uživatele v knihovně ve vykazovaném roce. Definice č. 19. Registrovaní uživatelé do 15 let - ze sloupce 1 se uvedou všichni nově registrovaní uživatelé do 15 let. Definice č. 21. Návštěvníci sl. 3 = součet ( ) sloupců 4 + 9, tzn. součet všech návštěvníků, kteří toho dne knihovnu fyzicky navštívili a všech návštěvníků on-line služeb, resp. všech tzv. virtuálních návštěvníků. Návštěvník knihovny (fyzická osoba) Definice č. 22. Návštěvník on-line služeb, virtuální návštěvník Definice č. 27. Sloupec 4 Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) sloupec 4 = součet ( ) sloupců Návštěvníci, kteří si přišli půjčit nebo vrátit dokumenty, návštěvníci půjčoven, studoven a dalších oddělení, návštěvníci, kteří využívali toho dne v knihovně internet a návštěvníci kulturních a vzdělávacích. Definice č. 23. Sloupec 5 Sloupec 6 Sloupec 7 Návštěvníci půjčoven a studoven všichni návštěvníci, kteří toho dne navštívili půjčovnu, studovnu nebo jiné oddělení poskytující obdobné služby. Návštěvníci využívající internet v knihovně všichni návštěvníci, kteří toho dne využili v knihovně internet. Definice č. 26. Návštěvníci kulturních všichni návštěvníci kulturní akce, kterou knihovna toho dne pořádala (nebo jejímž byla hlavním pořadatelem). Započítávají se i ti návštěvníci, kteří nejsou registrovanými uživateli knihovny. Není rozhodující místo, kde se akce koná, ale pořadatelství. Definice 24. Sloupec 7 = sloupci 49 oddílu V. Sloupec 8 Sloupec 9 Návštěvníci vzdělávacích všichni návštěvníci vzdělávací akce, kterou knihovna toho dne pořádala (nebo jejímž byla hlavním pořadatelem). Není rozhodující místo, kde se akce koná, ale pořadatelství. Započítávají se i ty osoby, které nejsou registrovanými uživateli knihovny. Definice č. 25. Sloupec 8 = sloupci 51 oddílu V. Návštěvníci on-line služeb knihovny (virtuální návštěvy) všechny vstupy do elektronického katalogu, výpůjčního protokolu, specializovaných databází prostřednictvím webového rozhraní z prostoru mimo knihovnu. Údaj v sloupci 9 je možné vyplňovat denně nebo 1x za měsíc (nebo za jiné časové údobí) V takovém případě budou každý otvírací den vyplňovány pouze údaje o fyzických návštěvách knihovny. Sloupec 9 bude prázdný, vyplněné budou pouze sloupce 1 až 8. Sloupec 3 bude obsahovat v jednotlivých dnech pouze fyzické návštěvy v knihovně. Na konci měsíce bude vyplněn sloupec 9 ( on-line služeb virtuálních návštěvníků) a přičten k hodnotě sloupce 3. Definice č. 27. Sloupec 9 = součet ( ) sloupců oddílu III. II. Služby uživatelům výpůjčky Oddíl má 12 listů, pro každý měsíc roku jeden a sloupce oddílu jsou vyplňovány údaji za každý den, kdy je knihovna přístupna veřejnosti. Výpůjčky se evidují a vykazují pouze podle druhů, s malou výjimkou u výpůjček knih, jimž jsou věnovány sloupce čtyři. Výpůjčky knih se evidují a vykazují ve 4 skupinách podle toho, zda jde o výpůjčky dospělým uživatelům anebo o výpůjčky uživatelům do 15 let. v obou skupinách se ještě dělí na výpůjčky beletrie a naučné literatury. Upouští se od třídění periodik do tematických skupin. Nadále budou výpůjčky periodik vykazovány samostatně jako výpůjčky svébytného druhu, obdobně jako je tomu při vykazování výpůjček dalších sledovaných druhů. Z celkového úhrnu výpůjček (sloupec 10) jednotlivých druhů se vyčleňují prezenční výpůjčky a prolongace, bez ohledu na druh dokumentu. Prezenční výpůjčky a prolongace, aby mohly být vykazovány, musí být evidovány 9. Sloupec 10 Výpůjčky - součet sloupců 11 až 24 - součet výpůjček jednotlivých druhů. V jednotlivých sloupcích se uvádí vždy absenčních výpůjček, prolongací a prezenčních výpůjček. Prezenční výpůjčky a prolongace musí být řádně zaevidovány ve výpůjčním protokolu. Definice č. 29 a 31. Sloupec 11 Naučná literatura dospělým uživatelům (Knihy) - všechny absenční výpůjčky, jejich prolongace a evidované prezenční výpůjčky vědecké, odborné, populárně naučné a encyklopedické literatury 9 Důvodem evidence je zpřesnění výpočtu částky na úhradu práv autorům za výpůjčky.

11 (Definice č. 4) dospělým uživatelům uskutečněné v uvedeném dni. Definice č. 32. Sloupec 12 Krásná literatura dospělým uživatelům (Knihy) - veškeré výpůjčky, prolongace a evidované prezenční výpůjčky krásné literatury (Definice č. 5) dospělým uživatelům uskutečněné v uvedeném dni. Definice č. 33. Sloupec 13 Naučná literatura dětem (Knihy) - všechny absenční výpůjčky, prolongace a evidované prezenční výpůjčky naučné literatury (Definice č. 4) dětem, tj. uživatelům do 15 let uskutečněné v uvedeném dni. Definice č. 34 Sloupec 14 Krásná literatura dětem (Knihy) - všechny absenční výpůjčky, prolongace a evidované prezenční výpůjčky krásné literatury dětem tj. uživatelům do 15 let uskutečněné v uvedeném dni. Definice č. 35. Sloupec 15 Výpůjčky periodik veškeré absenční výpůjčky, prolongace a evidované prezenční výpůjčky periodik. Od roku 2009 nejsou výpůjčky periodik vykazovány v tematickém členění, ani podle toho, jakým uživatelům jsou periodika půjčena. Výpůjčky periodik se vykazují stejně jako další druhy pouze v příslušném sloupci a dále jsou přičteny do sloupce 10. (Periodikum viz Definice č. 15). Definice č. 36. Sloupec 16 Rukopisy všechny výpůjčky, prolongace a evidované prezenční výpůjčky rukopisů (Definice č. 6) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 17 Mikrografické dokumenty absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček mikrografických (Definice č. 7) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 18 Kartografické dokumenty absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček kartografických (Definice č. 8 realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 19 Tištěné hudebniny absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček tištěných hudebnin (Definice č. 9) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 20 Zvukové dokumenty absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček zvukových (Definice č. 10) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 21 Zvukově obrazové dokumenty absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček zvukově obrazových (Definice č. 11) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 22 Obrazové dokumenty absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček obrazových (Definice č. 12) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 23 Elektronické dokumenty - absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček elektronických (Definice č. 13) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 24 Jiné dokumenty - absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček jiných (Definice č. 14) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 25 Evidované prezenční výpůjčky - evidovaných prezenčních výpůjček (Definice č. 29) všech, a to ze sloupce 10. Nejsou-li prezenční výpůjčky řádně evidovány, pak nejsou ani vykazovány. Sloupec 26 Počet prolongací - prolongací výpůjček (Definice č. 31) všech druhů, a to ze sloupce 10. III. Elektronické služby Nově je zavedeno statistické sledování elektronických služeb, které v posledních letech masivně narůstají a představují stále větší část VKIS a zároveň i změny v náhledu na uživatele a návštěvnost knihovny. Pro potřeby statistického výkaznictví se elektronickými (on-line) službami rozumí všechny služby poskytované s využitím informačních a komunikačních technologií, tzn. internetu, (např. on-line výpůjční služby, tj. objednávky, rezervace, prodlužování výpůjček, on-line informační a referenční služby, webové stránky, ale i elektronické zpřístupňování a dodávání v prostorách knihovny). Ty knihovny, které dosud elektronické služby neposkytují, oddíl vyplňovat nebudou, nebo vyplní pouze jeho část, a to podle skutečnosti. Údaje, které je třeba vyplňovat, se přebírají přímo z automatizovaných knihovních systémů a počítadel webových stránek 10, které statisticky zachycují počty vstupů a dalších operací. Údaje lze vyplňovat 1x za měsíc (nebo jiném časovém rozmezí). Sloupec 27 Počet návštěv webové stránky vyplní se návštěv webové stránky knihovny (Definice č. 37) z prostoru knihovny i z prostoru mimo knihovnu. Údaj se přebere z počítadla vstupů, jímž je vybaven příslušný program 10. Definice č. 38. Sloupec 28 Vstupy do elektronického katalogu z prostoru knihovny uvede se údaj z příslušného programu (je-li váš program schopen identifikovat, resp. sledovat statisticky vstupy (uživatelů) do elektronického katalogu z prostoru knihovny) za sledované období (např. jeden měsíc). Elektronický katalog viz Definice č. 39, vstup do elektronického katalogu viz Definice č. 41 a č Návod na měření návštěv webové stránky měření webových stránek provozovaných na šabloně Web pro malé knihovny je instalováno a prezentováno přímo na hlavní stránce.

12 Sloupec 29 Vstupy do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu uvede se údaj z příslušného programu, je-li váš program schopen identifikovat, resp. sledovat statisticky vstupy (resp. připojení) uživatelů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu, za vykázané období. Součet ( ) sloupců ( ) se přenese do sloupce 9 oddílu I. Uživatelé knihovny. Definice č. 43. Sloupec 30 Vstupy do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru knihovny Všechny vstupy uživatelů do elektronického výpůjčního protokolu (Definice č. 44 a 45), objednávky, rezervace, prodloužení výpůjček apod., je-li váš program schopen identifikovat ty, které se uskutečnily z prostoru knihovny, a jak je statisticky zachytil za vykazované období. Definice č. 46. Sloupec 31 Vstupy do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu - všechny vstupy uživatelů do elektronického výpůjčního protokolu (Definice č. 44), objednávky, rezervace, prodloužení výpůjček apod., je-li váš program schopen identifikovat ty, které se uskutečnily z prostoru mimo knihovnu, a jak je statisticky zachytil za vykazované období. Součet ( ) sloupců se přenese do sloupce 9 oddílu I. Uživatelé knihovny. Definice č. 47. Sloupec 32 Vstupy do vlastních i licencovaných DB (databází) a EIZ (elektronických informačních zdrojů) z prostoru knihovny. Zahrnují se vstupy do vlastních databází a elektronických informačních zdrojů (EIZ i do databází a EIZ) licencovaných z prostoru knihovny. Počet vstupů do všech licencovaných databází přístupných jen vykazující knihovně i do databází knihovně přístupných v rámci multilicencí. Přebere se údaj z používaných programů za sledované období. Definice č. 48 a č. 50. Sloupec 33 Vstupy do vlastních i licencovaných DB (databází) a EIZ (elektronických informačních zdrojů) z prostoru mimo knihovnu. Zahrnují se vstupy do vlastních databází a elektronických informačních zdrojů (EIZ) i do databází a (EIZ) licencovaných. Počet vstupů do všech licencovaných databází přístupných jen vykazující knihovně i do databází knihovně přístupných v rámci multilicencí. Přebere se údaj z používaných programů za sledované období. Součet ( ) sloupců se přenese do sloupce 9 oddílu I. Uživatelé knihovny. Definice č. 51 Sloupec 34 Zobrazené (stažené) digitální dokumenty - zobrazených (stažených) digitálních, a to jak vlastních, tak licencovaných, které jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím lokální sítě nebo internetu za sledované období. Nezapočítává se stažení obálky, obsahu nebo jiné doprovodné součásti dokumentu. Definice č. 52 a 53 Sloupec 35 On-line informační služby - knihovnou zodpovězených dotazů. Počet všech knihovnou zodpovězených dotazů poskytnutých na vyžádání uživatelů prostřednictvím internetu i elektronické pošty za sledované období. Definice č. 56. IV. Meziknihovní výpůjční služba, vydavatelská činnost V tomto oddíle se eviduje půjčování a jejich kopií mezi knihovnami v rámci meziknihovních výpůjčních služeb (MVS), mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb (MMVS) a v rámci využívání výměnných fondů. III. I tento oddíl lze vyplňovat vždy po jednom měsíci, neboť knihovny si vedou podrobnější evidenci 11. Z ní také přebírají údaje do jednotlivých sloupců oddílu IV. Sloupce 36 až 39 MVS v rámci státu. Definice č. 57. Sloupec 36 Počet požadavků obdržených z jiných knihoven - uvede se všech požadavků, které vykazující knihovna obdrží z jiné knihovny za sledované období. Započítávají se papírové i elektronické žádanky. Knihovny přenesou údaj do tohoto sloupce z podkladové evidence. Definice č. 59. Sloupec 37 Počet kladně vyřízených požadavků - uvede se všech nebo kopií, které vykazující knihovna zaslala jiným knihovnám na základě jejich písemného požadavku (za sledované období). Knihovny přenesou údaj do tohoto sloupce z podkladové evidence. Definice č. 60. Sloupec 38 Počet požadavků zaslaných jiným knihovnám. Uvede se požadavků, které za sledované období zaslala vykazující (žádající) knihovna jiným knihovnám. Knihovny přenesou údaj do tohoto sloupce z podkladové evidence. Definice č. 59. Sloupec 39 Počet kladně vyřízených požadavků zaslaných jiným knihovnám. Počet kladně vyřízených požadavků, tj. a kopií náhradou za ně, které vykazující knihovna obdržela (byly jí půjčeny) z jiných knihoven, na základě písemného požadavku. Knihovny přenesou údaj do tohoto sloupce z podkladové evidence. Definice č. 60. Sloupce 40 až 43 zachycují MVS v mezinárodním rámci MMVS, obdobně jako sloupce 36 až 39. Definice č. 58. Sloupec 40 Počet obdržených požadavků. (z jiných zemí) Počet požadavků na výpůjčku, které vykazující knihovna obdržela z knihoven jiných zemí za sledované období. Údaj se přenáší z podkladové evidence MMVS. Definice č Zák. č. 257/2001 Sb., 14, odst. 5

13 Sloupec 41 Počet kladně vyřízených požadavků (z jiných zemí) - nebo kopií, které za vykazované období zaslala vykazující knihovna, na základě požadavků z jiných zemí, žádajícím knihovnám. Údaj se přenáší z podkladové evidence MMVS. Definice č. 60. Sloupec 42 Počet požadavků zaslaných (do jiných zemí) - nebo kopií, které vykazující knihovna zaslala do knihoven jiných zemí, na základě jejich písemného požadavku. Údaj se přenáší z podkladové evidence MMVS. Definice č. 59. Sloupec 43 Počet kladně vyřízených požadavků - výpůjček a kopií, které vykazující knihovna obdržela za sledované období z knihoven jiných zemí na základě vlastních požadavků (elektronických i papírových). Údaj se přenáší z podkladové evidence MMVS. Definice č. 60. Sloupce 43 až 47 o vydavatelských aktivitách knihovny. Definice č. 65 až 68. Sloupec 44 Sloupec je rozdělen na dvě části. V první uvedete vydaných titulů a v druhé části velikost nákladu. Počet titulů neperiodických publikací - vydaných neperiodických publikací v tištěné i elektronické podobě viz definice. Vydá-li knihovna publikaci současně formou papírovou i elektronickou, uvede se vydání jednoho titulu. Za název uveďte vydávání obou forem. V řádku uvedete datum vydání (jméno publikace), popřípadě další důležitý údaj. Nevykazují se dokumenty, které mají znaky vnitropodnikových a administrativních, resp. nejsou-li opatřeny tiráží. Definice č. 65. Sloupec 45 Počet titulů periodických publikací - vykazuje se vydání periodika viz definice. V řádku uvedete datum vydání, jméno publikace, čísel, popřípadě další důležitý údaj. Evidují se i elektronická periodika knihovnou vydávaná. Vydává-li knihovna periodikum současně formou papírovou i elektronickou, uvede se vydání jednoho titulu. Za název uveďte vydávání obou forem. Nevykazují se dokumenty, které mají znaky vnitropodnikových a administrativních, resp. nejsou-li opatřeny tiráží. Definice č. 66. Sloupec 46 Počet titulů AV (audiovizuálních) děl - vykazuje se vydání audiovizuálního díla viz definice. Uvádí se datum vydání, jméno a další zásadní identifikační údaje AV díla. Definice č. 67. Sloupec 47 Počet titulů elektronických vykazuje se vydání elektronického dokumentu viz definice, a to jak na pevném nosiči tak jen v počítačové podobě. Uvádějí se stejné údaje jako v předešlých sloupcích. Definice č. 68. V. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost V oddíle se sledují kulturní a vzdělávací akce pro uživatele i širokou veřejnost, včetně těch, které knihovna pořádá ve spolupráci s dalším subjektem, přičemž je ale hlavním pořadatelem. Vykazují se i ty akce, které jsou pořádány mimo prostory knihovny. Sloupec 48 Kulturní akce pro veřejnost -. Evidovány jsou všechny kulturní akce s výjimkou nástěnek a drobných výstavek (např. výstavky novinek). Pořádá-li knihovna stejnou akci opakovaně v daném dni, pak uvedete těchto opakování. Např. beseda pro školní třídy je provedena 3x za den, pak do sloupce vepíšete trojku. Pořádá-li knihovna stejnou akci v jiný den, pak ji eviduje znovu. Definice č. 63. Sloupec 49 Kulturní akce pro veřejnost - návštěvníků. Počet návštěvníků vykazované akce () v daný den. V případě opakování akce v daném dni se počty návštěvníků sčítají. Údaj ze sloupce 49 se přenese do sloupce 7 (Návštěvníci kulturních ) odd. I. Uživatelé knihovny. Definice č. 24. Sloupec 50 Vzdělávací akce pro veřejnost. Počet - vykazují se vzdělávací akce viz definice. Pořádá-li knihovna stejnou akci opakovaně v daném dni, pak uvedete těchto (opakování). Např. přednáška o literatuře je provedena 3x za den, pak do sloupce vepíšete trojku. Opakuje-li knihovna jednorázovou akci v jiný den, pak ji evidujete znovu. Pořádá-li knihovna vzdělávací cyklus, je považován za jednu akci a uvede se při závěrečné lekci (do sloupce uveďte od-do, ve sloupci Název uveďte po názvu akce i skutečnost, že šlo o cyklus a pokračovacích. Např. ICT Word. Cyklus 3 přednášek - účastníků jednotlivých lekcí cyklické akce se nesčítá. Definice č. 64. Sloupec 51 Vzdělávací akce pro veřejnost - účastníků (tj. návštěvníků). Počet návštěvníků vzdělávací akce () pořádané v daný den. V případě opakování v jednom dni se počty návštěvníků sčítají. Počet účastníků cyklické vzdělávací akce (má společné téma a stejné účastníky) viz výše. Vykazuje se po ukončení celého cyklu. Údaj ze sloupce 51 se přenese do sloupce 8 (Návštěvníci vzdělávacích.) odd. I. Uživatelé knihovny. Definice č. 25. VI. Aktivity pro knihovny a provozovatele, regionální funkce (výběr) Sloupce 53 až 56 jsou určeny k evidenci pohybu výměnného fondu, resp. výměnných souborů. Vyplňují je jak knihovny, které soubory poskytují, tak i knihovny, jimž jsou soubory poskytovány.

14 Sloupec 53 Počet souborů půjčených jiným (obsluhovaným) knihovnám - souborů, který toho dne poskytující knihovna půjčila (dodala). Údaj se přenese z podkladové evidence. Vykazuje zpravidla pouze knihovna, která poskytuje regionální funkce. Výměnný soubor viz Definice č. 62. nesčítá. Vykazuje se tehdy, když vykazujete celý cyklus (a ve stejné řádce). Sloupec 54 Počet svazků (v poskytnutých souborech uvedených v sl. 53) - svazků () obsažených ve všech souborech, které knihovna v daný den poskytla jiným knihovnám a uvedla ve sl. 53. Sloupec 55 Počet souborů půjčených od jiné knihovny - souborů, který toho dne vykazující knihovna obdržela od jiné knihovny, a to zpravidla obecní knihovna (obsluhovaná) od knihovny pověřené RF. Uvede se v řádce datum a jméno poskytující knihovny. Výměnný soubor viz Definice č. 62. Sloupec 56 Počet svazků (v souborech) půjčených od jiných knihoven - uvede se svazků () obsažených ve všech souborech, které knihovna v daný den obdržela od jiných knihoven a uvedla ve sloupci 55. Údaj se přenese z podkladové evidence. Sloupec 57 Poradenská a konzultační činnost pro knihovníky a v rámci RF - vykazuje poskytující knihovna, a to konzultace a další poradenské činnosti knihovníkům jiných knihoven, jejich zřizovatelům a provozovatelům, a to na základě jejich žádosti nebo dotazu. Evidují se písemné, telefonické i osobní konzultace a instruktáže (trvající minimálně 0,5 hodiny pracovního času). Definice č Sloupec 58 Metodické návštěvy - metodických návštěv, které knihovna ve sledovaném dni uskutečnila. Ve sl. 52 lze uvést i navštívené místo a účel návštěvy. Definice č Sloupce 59 a 60 jsou určeny pro evidenci vzdělávacích (a porad) pro knihovníky a v rámci RF. Tyto akce se nepřičítají ke vzdělávacím m určeným veřejnosti. Sloupec 59 Vzdělávací akce pro knihovníky a v rámci RF ( ) - vykazují se vzdělávací akce určené knihovníkům, zřizovatelům a provozovatelům knihoven. Opakované akce a cyklické akce evidujeme stejně jako v případě vzdělávacích pro veřejnost. Viz pokyny ke sloupci 50. Pořádá-li knihovna vzdělávací cyklus, je považován za jednu akci a uvede se při závěrečné akci (do sloupce uveďte od-do, ve sloupci 60 Název uveďte po názvu akce i skutečnost, že šlo o cyklus a pokračovacích. Sloupec 60 Vzdělávací akce pro knihovníky a v rámci RF, návštěvníků (účastníků) - účastníků vzdělávací akce, kterou pořádající knihovna vykazuje za daný den. v případě opakování se počty účastníků sčítají. Počet účastníků jednotlivých lekcí cyklické akce se

15 3. P O K Y N Y P R O V Y P L Ň O V Á N Í J E D N O T L I V Ý C H U K A Z A T E L Ů V Ý K A Z U O K N I H O V N Ě ZA R O K K U L T ( M K ) Roční výkaz o knihovně Kult (MK) vyplňují všechny knihovny v papírové 12 nebo elektronické podobě. Výkaz má devět oddílů. Pokud se u vykazující knihovny některá z činností nevyskytuje, vyplní se příslušný řádek (pole) nulou. Podkladem pro vyplnění výkazu je především Deník knihovny, z něhož se čerpají údaje do oddílu II. Uživatelé, III. Výpůjčky, IV. Další údaje a oddílu V. Elektronické služby. Do oddílu I. Knihovní fond jsou přebírány údaje z přírůstkových a úbytkových seznamů, seznamů docházejících periodik a dalších evidencí, které si knihovna dle svého uvážení a potřeb vede. Údaje do oddílů výkazu lze přebírat i z elektronické formy evidencí (statistik), vede-li je knihovna. Zdrojem údajů do oddílu VI. Zaměstnanci jsou údaje z personální agendy. Podklady pro vyplnění oddílu VII. Příjmy resp. výnosy a oddílu VIII. Výdaje resp. náklady jsou účetní evidence, výkaz zisku a ztráty a rozvaha 13. Identifikační údaje o zpravodajské jednotce se uvádí dle skutečnosti v jednotlivých kolonkách: Název zpravodajské jednotky IČO a Evidenční číslo knihovny (udělené MK ČR) Adresa Telefon Kraj www stránky ZJ (zpravodajské jednotky) Zřizovatel/zakladatel (jméno, název) vyplní se v plném znění, nikoliv ve zkratkách Velikost obsluhované populace viz Definice č. 1 a údaje převezmete na adrese Právní forma zpravodajské jednotky zakroužkuje se z uvedených možností odpovídající právní forma (lze zjistit ve zřizovací (zakládací) listině či u provozovatele). Bezbariérový přístup (označte X) zda ANO či NE. I. Knihovní fond Vykazuje se celkový stav knihovního fondu podle druhů ke konci sledovaného období, tj. řádně zaevidovaných knihovních jednotek, které jsou součástí knihovního fondu. Stav knihovního fondu je výsledkem pohybu knihovních fondů, a to: Stav na konci minulého roku (ř. 0101) + přírůstek ve sledovaném roce (ř. 0116) - úbytek ve sledovaném roce (ř. 0117) = stav na konci sledovaného (vykazovaného) roku (ř. 0102) Údaje převezmete z evidence knihovního fondu přírůstkového seznamu, seznamu úbytků, z evidence docházejících periodik, popřípadě dalších evidencí budování (správy) knihovních fondů. Ř stav k předešlého roku, tzn. údaj uvedený ve výkaze za předešlý rok (Kult (MK) 12-01, ř. 0102). Ř stav knihovního k vykazovaného roku. Ř = součtu ( ) řádků 0103 až (nezapomenout přičíst i přírůstky a odečíst úbytky v ř až 0113). Kontrola správnosti: ř = součtu ( ) ř ř ř ř ř Ř až 0113 údaje z evidence stavu KF k vykazovaného roku (přírůstkové a úbytkové seznamy). Ř Počet exemplářů titulů docházejících periodik. Údaj z evidence docházejících periodik. Duplikáty (multiplikáty titulů se počítají). Ř Počet knihovních jednotek ve volném výběru. Uvede se podle skutečnosti. (1m police = cca k. j.). Ř Přírůstky. Údaj ze seznamu přírůstků. Počet všech přírůstků za vykazovaný rok v knihovních jednotkách. Vede-li knihovna více přírůstkových seznamů, pak součet všech v nich nově zaevidovaných za vykazovaný rok v knihovních jednotkách. Ř Úbytky. Údaj ze seznamu úbytků. Uvede se všech úbytků za vykazovaný rok v knihovních jednotkách. Ř uvede se (knihovních jednotek), které v knihovně přibyly převzetím z jiné knihovny nebo sloučením knihoven při organizační změně. Ř uvede se (knihovních jednotek), které v knihovně ubyly převodem do jiné knihovny při organizační změně Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky., které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, v platném znění.

16 II. Uživatelé Údaje převezmete z Deníku veřejné knihovny, oddílu I. Uživatelé, z posledního řádku Celkem od začátku roku, nebo z elektronické evidence. Vzhledem ke kumulaci evidencí všech typů uživatelů služeb je však Deník přehledným a vyčerpávajícím zdrojem všech údajů o uživatelích i pro tento oddíl výkazu. Ř = Sloupec 1 Registrovaní uživatelé ve sledovaném období. Uvedou se všichni registrovaní uživatelé (tj. čtenáři), jejich registrace byla platná ve vykazovaném roce. Při opakované registraci během vykazovaného roku se započítává pouze první registrace v daném roce. Viz Definice č. 19 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 2 Z toho registrovaní uživatelé do 15 let. Z ř se uvedou všichni nově registrovaní uživatelé (čtenáři) mladší 15 let. Viz Definice č. 21 a pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 3 Návštěvníci. Součet všech návštěvníků, kteří toho dne knihovnu fyzicky navštívili a všech návštěvníků on-line služeb, tzn. virtuálních návštěvníků. Ř = ř ř Viz též Pokyny k vyplňování Deníku a Definice č. 22 a 27. Ř = Sloupec 4 Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy). Počet všech návštěv fyzických osob, které za vykazovaný rok knihovnu osobně navštívily, aby využily služeb knihovny. Viz Definice č. 23 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 5 Návštěvníci půjčoven a studoven Ř = Sloupec 6 Návštěvníci využívající internet v knihovně Počet všech návštěvníků, kteří v daném roce využili v knihovně internet (z celkového počtu fyzických návštěvníků v ř. 0204). Viz Definice Ř Ř = Sloupec 7 Návštěvníci kulturních. Počet návštěvníků všech kulturních (z celkového počtu fyzických návštěvníků v Ř. 0204). Definice č. 24 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 8 Návštěvníci vzdělávacích. Počet návštěvníků (účastníků) všech vzdělávacích pro veřejnost (z celkového počtu fyzických návštěvníků v Ř. 0204). Definice č. 25 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 9 Návštěvníci on-line služeb (virtuální návštěvy). Z ř Definice č. 27 a Pokyny k vyplňování Deníku. Tento údaj III. Výpůjčky je součtem údajů z oddílu V. Elektronické služby, sloupců (viz též Definice č. 47 a 51). Údaje převezmete z Deníku veřejné knihovny, oddílu II. Služby uživatelům - výpůjčky nebo ze statistiky výpůjček používaného automatizovaného knihovního systému. Výpůjčky periodik se vykazují jako výpůjčky samostatného druhu a je jim proto věnován i samostatný řádek. Ř = Sloupec 10 Výpůjčky (součet ř až ř. 0315). Uvede se celkový výpůjček jednotlivých druhů uvedených v řádcích 0302 až Započítávají se všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace. Viz Definice č. 28 až 36 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 11 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace naučné literatury dospělým uživatelům (knihy), z ř Ř = Sloupec 12 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace krásné literatury dospělým uživatelům (knihy), z ř Ř = Sloupec 13 -všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace naučné literatury dětem (knihy), z ř Ř = Sloupec 14 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace krásné literatury dětem (knihy), z ř Ř = Sloupec 15 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace periodik, z ř Výpůjčky periodik se evidují samostatně, obdobně jako výpůjčky dalších druhů. Nepřičítají se k výpůjčkám naučné literatury nebo literatury krásné. Definice č. 15 a č. 36 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 16 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace rukopisů. Ř = Sloupec 17 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace mikrografických. Ř = Sloupec 18 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace kartografických. Ř = Sloupec 19 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace tištěných hudebnin. Ř = Sloupec 20 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace zvukových. Ř = Sloupec 21 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace zvukově obrazových.

17 Ř = Sloupec 22 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace obrazových. Ř = Sloupec 23 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace elektronických. Ř = Sloupec 24 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace jiných, tj. takových, které nelze z hlediska druhu zařadit mezi výše uváděné. Definice č. 14. Ř = Sloupec 25 - z Ř uvedou se všechny prezenční výpůjčky. Definice č. 29 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 26 - z ř uvedou se všechny prolongace. Definice č. 31 a Pokyny k vyplňování Deníku. IV. Další údaje Údaje převezmete z Deníku veřejné knihovny, oddílů IV. Meziknihovní výpůjční služba, vydavatelská činnost, VI. Aktivity pro knihovny a provozovatele, regionální funkce (výběr) a dalších evidencí, které si knihovny vedou. Některé řádky podle skutečnosti k vykazovaného roku. Meziknihovní výpůjční služba v rámci státu se uvádí v řádcích 0401 až Ř = Sloupec 36 - obdržených požadavků z jiných knihoven (papírových i elektronických žádanek). Definice č. 57 až 60. Ř = Sloupec 37 - kladně vyřízených požadavků. Definice č. 60 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 38 - požadavků, které vykazující knihovna zaslala jiným knihovnám. Ř = Sloupec 39 - kladně vyřízených požadavků. Definice č. 60 a Pokyny k vyplňování Deníku. Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba se uvádí v řádcích 0405 až 0408, a to ve stejných ukazatelích jako MVS. Ř = Sloupec 40 - obdržených požadavků z jiných zemí. Definice č. 59 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 41 - kladně vyřízených požadavků. Definice č. 60 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 42 - požadavků, které vykazující knihovna zaslala do knihoven jiných zemí. Definice č. 59 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 43 - kladně vyřízených požadavků z jiných zemí. Definice č. 60 a Pokyny k vyplňování Deníku. Do řádků 0409 až 0414 se uvedou údaje o výměnných fondech a dalších aktivitách směrem k jiným knihovnám a v rámci RF, které lze přenést z oddílu VI. Aktivity pro knihovny a provozovatele, regionální funkce (výběr) a podkladové evidence, které si knihovny o RF vedou. Ř = Sloupec 53 - souborů půjčených jiným knihovnám. Definice č. 62 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 54 - v nich svazků, tj. všech ve všech souborech poskytnutých jiným knihovnám (v Ř. 0409). Ř = Sloupec 55 - souborů od jiných knihoven. Definice č. 62 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 56 v nich svazků, tj. všech ve všech souborech od jiných knihoven (v Ř. 0411). Ř = Součet ( ) sloupců Poradenská a konzultační činnost pro knihovníky a v rámci RF a Metodické návštěvy. Uvede se součet obou typů metodické činnosti. Definice č. 115 a č. 116 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 59 Počet vzdělávacích a porad pro knihovníky a v rámci RF. Nepřičítají se k m pořádaným pro veřejnost. Viz Pokyny pro vyplňování Deníku. Do řádků 0415 až 0417 uvedete údaje z oddílu V. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost, a to jen ze sloupců o počtu. Ř = Sloupec 48 Počet kulturních pro veřejnost. Definice č. 63 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 50 Počet vzdělávacích pro veřejnost. Definice č. 64 a Pokyny pro vyplňování Deníku. Ř = ze sloupce 50 - Počet vzdělávacích v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) z počtu vzdělávacích pro veřejnost, tzn. z Ř Řádky 0418 až 0424 se vyplňují údaji o vydavatelské činnosti knihovny. Údaje přeberete z oddílu IV. MVS a vydavatelská činnost. Ř = Sloupec 44 Počet vydaných titulů neperiodických publikací. Definice č. 65. Ř = Uveďte součet nákladů jednotlivých vydaných titulů uvedených v ř Ř = Sloupec 45 Počet vydaných titulů periodického tisku. Definice č. 66. Ř = Uveďte součet nákladů jednotlivých vydaných titulů uvedených v ř Ř = Sloupec 46 Počet titulů vydaných audiovizuálních děl. Definice č. 67. Ř = Uveďte součet nákladů jednotlivých vydaných titulů v ř

18 Ř. 0424= Sloupec 47 Počet titulů vydaných elektronických. Definice č. 68 Řádky č až 0431 se vyplní dle skutečnosti ve vykazující knihovně k Ř = Plocha knihovny pro uživatele v m 2. Definice č. 72. Ř = Počet studijních míst k Definice č. 69 Ř = Počet počítačů pro uživatele k Definice č. 70. Ř 0428 = Z toho napojených na internet k z ř Definice č. 71. Ř = Připojení WiFi v prostorách knihovny pro uživatele. Zaškrtněte dle skutečnosti. Ř = Poskytujete uživatelům kopírovací služby? Zaškrtněte dle skutečnosti. Ř = Počet hodin pro veřejnost týdně. Definice č. 73 a poznámka pod čarou ve výkaze Kult (MK) V. Elektronické služby knihovny Údaje převezmete z Deníku knihovny, oddílu III. Elektronické služby nebo přímo ze statistik, které jsou součástí Vámi užívaných automatizovaných knihovních systému a dalších SW a dle skutečnosti v knihovně. Ř = Webová stránka knihovny. Zaškrtnete dle skutečnosti. Definice č. 37. Ř = Elektronický katalog knihovny na internetu. Zaškrtnete dle skutečnosti. Definice č 40. Ř = Sloupec 27 Počet návštěv webové stránky knihovny (za sledované období). Definice č. 38 a Pokyny pro vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 28 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostorů knihovny. Definice č. 42 a Pokyny pro vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 29 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu. Definice č. 43 a Pokyny pro vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 30 Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru knihovny. Definice č. 46 a Pokyny pro vyplňování Deníku. Ř = Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů. Uvede se dle skutečnosti. Definice č 48. Ř = Sloupec 32 Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází z prostoru knihovny. Definice č. 50 a Pokyny pro vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 33 Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází z prostoru mimo knihovnu. Definice č. 51 a Pokyny pro vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 34 Počet zobrazených (stažených) digitálních. Definice č. 53. Ř = Sloupec 35 On-line informační služby ( zodpovězených dotazů). Definice č. 56. VI. Zaměstnanci Podklady získáte v ekonomickém, resp. personálním oddělení knihovny nebo v ekonomickém resp. personálním oddělení zřizovatele (obecní, městský úřad). Počty zaměstnanců se uvádějí v celoročním průměru evidenčního počtu zaměstnanců přepočteném na plně zaměstnané. Uvede se podle skutečnosti za vykazovaný rok. Definice č. 74 a 75. Vyplňují všechny knihovny. Ř = Počet zaměstnanců (přepočtený stav). Ř = z ř VŠ knihovnického směru. (přepočtený stav). Ř = z ř VŠ ostatní. (přepočtený stav). Ř = z ř SŠ knihovnického směru. (přepočtený stav). Ř = z ř SŠ ostatní (přepočtený stav). Ř = z ř ostatní zaměstnanci (tj. neuvedení v řádcích 0602 až 0605). Ř = Počet dobrovolných pracovníků Definice č. 76. Vyplní se dle skutečnosti ve vykazující knihovně za vykazované období. Uvádí se fyzických osob. Ř = Počet hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky za vykazované období. Definice č. 76a. Vyplní se dle skutečnosti ve vykazující knihovně za vykazované období. VII. Příjmy resp. výnosy Podklady získáte na ekonomickém oddělení (úseku) knihovny nebo v ekonomickém oddělení (úseku) zřizovatele (obecní, městský úřad). Vyplňují všechny knihovny. Konkrétní údaje se čerpají z účetní evidence, výkazu zisku a ztráty a rozvahy (dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 14. Ř = Definice č Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží. 14 Definice vykazovaných položek z oblasti hospodaření a pro tento statistický účel budou uvedeny na webu KI NK ČR.

19 Ř = Definice č z ř Výnosy (příjmy) z hlavní činnosti. Ř = Definice č Příspěvky, dotace a granty ze státního rozpočtu. Ř = Definice č Příspěvky, dotace a granty z rozpočtu kraje. Ř = Definice č Příspěvky, dotace a granty z rozpočtu obce. Ř = Definice č Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostatních subjektů. Ř = Definice č Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí. Ř = Definice č z ř Příspěvky, dotace a granty na provoz z fondů EU. Ř = Definice č Dary a sponzorské příspěvky. Ř = Definice č Ostatní výnosy výše neuvedené. Ř = Definice č Příjmy (výnosy). Ř = součet ( ) ř ř až ř ř ř Ř = Definice č Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu. Ř = Definice č Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje. Ř = Definice č Dotace a granty na investice z rozpočtu obce. Ř = Definice č Dotace a granty na investice od ostatních subjektů. Ř = Definice č Dotace a granty na investice ze zahraničí. Ř = Definice č z ř Dotace a granty na investice z fondů EU. Ř = Definice č Dotace a granty na investice. Ř = součet ( ) ř VIII. Výdaje resp. náklady vyplňují všechny knihovny, především pak ZKNP povinně vyplní ř až 0810, byť by byl údaj nula. Ř = Definice č Spotřeba materiálu energie a služeb. Ř = Definice č z ř Nájmy (Výdaje knihovny na nájmy). Ř = Definice č Osobní náklady. Ř =součet ( ) ř Ř = Definice č z ř Mzdy(tj. platy). Ř = Definice č z ř Ostatní osobní náklady. Ř = Definice č z ř Náklady na zdravotní a sociální pojištění. Ř = Definice č z ř Ostatní sociální náklady. Ř = Definice č. 102 z ř Náklady na pořízení knihovního fondu. Ř = Definice č. 103 z ř Nákup předplatné periodik. Ř = Definice č. 104 z ř Nákup pořízení licencí na elektronické zdroje. Ř = Definice č Daně a poplatky (bez daně z příjmů). Ř = Definice č Daň z příjmů. Ř = Definice č Odpisy dlouhodobého majetku. Ř = Definice č Ostatní provozní náklady výše neuvedené. Ř = Definice č Výdaje (náklady). Ř = součet ( ) ř Ř = Definice č. 110 z ř Výdaje na hlavní činnost. Ř = Definice č Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek). Ř = součet ( ) ř Ř = Definice č. 112 z ř Výdaje na hmotný investiční majetek. Ř = Definice č. 112a z ř Výdaje na nehmotný investiční majetek. Zdrojem údajů jsou stejné dokumenty jako pro oddíl VII Definice vykazovaných položek z oblasti hospodaření a pro tento statistický účel budou uvedeny na webu KI NK ČR. IX. Síť knihoven k vyplňují pouze ty knihovny, které vyplňují výkaz v papírové podobě.

20

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2015 *) NA ROK 2016 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2015 *) NA ROK 2016 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2015 *) NA ROK 2016 *) *) Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2009 *) NA ROK 2010 *) Knihovna (pobočka) Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2009 *) NA ROK 2010 *) Knihovna (pobočka) Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2009 *) NA ROK 2010 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2017 *) NA ROK 2018 *) Knihovna (pobočka) Kraj. Místo

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2017 *) NA ROK 2018 *) Knihovna (pobočka) Kraj. Místo Knihovna (pobočka) Kraj Místo DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2017 *) NA ROK 2018 *) *) Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce a roky. Ú V

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

Knihovnická statistika

Knihovnická statistika Knihovnická statistika Statistika nuda je, má však cenné údaje Zdeněk Svěrák z pohádky Princové jsou na draka Čísla, čísla, čísla Statistika NIPOS Statistika regionálních funkcí Benchmarking Standard pro

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Statistika nuda je má však cenné údaje Statistika- statistické výsledky číselné vyjádření činnosti knihoven, služeb knihovny povinnost ze zákona

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ

KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ Porada RF Bílovec 16.11.2016 STATISTIKA POVINNOST Každoroční statistické šetření je ze zákona povinné NIPOS, Kult (MK) 12-01 Můžeme ovlivnit, co budeme vykazovat!

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Níže komentovaná statistická data představují údaje z celostátního sumáře výkazu Kult(MK) 12-01 za knihovny oblasti veřejné správy, tj. NK,

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010)

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) Základní škola Brno, Heyrovského 32 Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 8.10.2002 a pozdějších dodatků vydávám

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka Řád školní knihovny V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento řád

Více

Knihovní řád MKS Tachov odbor knihovna

Knihovní řád MKS Tachov odbor knihovna Knihovní řád MKS Tachov odbor knihovna I. Základní ustanovení Článek I. Právní zakotvení a) V souladu se zřizovací listinou Městského kulturního střediska v Tachově a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 OBSAH: Úvod 1. Demografické údaje a síť knihoven 2. Knihovní fondy 3. Uživatelé

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

Akvizice periodické literatury

Akvizice periodické literatury Vnější vlivy Vydavatelská sféra Čtenáři / uživatelé Vnitřní vlivy Profil fondu knihovny (oborové zaměření) Finanční možnosti knihoven Definice seriálu Publikace na jakémkoliv médiu, vydávaná v částech

Více

Služby Virtuální polytechnické knihovny

Služby Virtuální polytechnické knihovny Služby Virtuální polytechnické knihovny Markéta Máliková Oddělení meziknihovních služeb Co je VPK systém pro služby dodávání dokumentů projekt spuštěn r. 2001 v současnosti se na VPK podílí necelých 50

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

plus (zjistit zvlášť u správy vysoké školy):

plus (zjistit zvlášť u správy vysoké školy): Přehled ukazatelů BIX Překlad definic a vysvětlení způsobu výpočtu ukazatelů 1 POČET PRACOVNÍCH MÍST PRO UŽIVATELE CO? Zde jsou zahrnuty: Studijní a pracovní místa pro uživatele na konci vykazovaného období

Více

Jak pomáháme našim klientům

Jak pomáháme našim klientům Jak pomáháme našim klientům Praha 6. 10. 2015 Bc. Ludmila Stuchlá Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Počet

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

Knihovní řád Knihovny Matematického ústavu v Opavě

Knihovní řád Knihovny Matematického ústavu v Opavě Knihovní řád Knihovny Matematického ústavu v Opavě Ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákona č. 111/1998

Více

Knihovní řád Obecní knihovny v Blížkovice

Knihovní řád Obecní knihovny v Blížkovice Knihovní řád Obecní knihovny v Blížkovice 1. Obecní knihovna v Blížkovicích (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Co jsme si slíbili Trochu teorie (informační potřeby, typy informací, informační dokumenty) Trochu praxe

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Seznam příloh. Obrázek č. 4 VIII. Obrázek č. 5...IX Obrázek č. 6...IX Obrázek č. 8.X. Obrázek č. 9 XI Obrázek č. 10..XI

Seznam příloh. Obrázek č. 4 VIII. Obrázek č. 5...IX Obrázek č. 6...IX Obrázek č. 8.X. Obrázek č. 9 XI Obrázek č. 10..XI Seznam příloh Výpůjční řád Městské knihovny ve Svitavách...II Ceník placených služeb a sankční poplatky...v Obrazová příloha Multifunkční centrum Fabrika.VII Obrázek č. 1.VII Obrázek č. 2.VII Obrázek č.

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu s Prohlášením provozovatele jazykové školy AKCENT International House Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4: "PROHLÁŠENÍ

Více

Centrální adresář knihoven

Centrální adresář knihoven Centrální adresář knihoven informace o stavu projektu Sloučení báze Adresáře knihoven a informačních institucí v ČR (ADR) a Evidence knihoven MK ČR (EK) Seminář Regionální funkce Pardubice 20.-21.10.2015

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce Na základě 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává obec FELBABKA Středočeský kraj IČ 233 226 tento knihovní řád o poskytování knihovnických a

Více

Hledám knihu, časopis

Hledám knihu, časopis Hledám knihu, časopis návod na vyhledávání v online katalogu aleph.mzk.cz Elektronický katalog Vyhledávání Elektronický katalog MZK najdete na adrese aleph.mzk.cz. Objeví se přihlašovací okno. Pokud se

Více

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Jak fungují nyní a kam by mohly směřovat Věra Mynářová v Brně www.mzk.cz MZK v rámci MS MZK je 2. největší knihovna v ČR - plní funkci krajské knihovny v

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Služby nejen na webu NLK Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Doporučená literatura pro studium pregraduální, postgraduální, k atestaci, pro praxi... Doporučená literatura Doporučená literatura

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2007 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Definice - dokument:

Definice - dokument: Informační prameny Dokument z lat. - docere - učit documentum - prostředek, pomocí něhož se něco někomu vykládá; význam poučení 20. stol. - dokument zastřešující pojem pro všechny druhy primárních informačních

Více

R 13-01 Výkaz o ředitelství škol podle stavu k 30. 9. 2015 Pokyny a vysvětlivky k vyplnění

R 13-01 Výkaz o ředitelství škol podle stavu k 30. 9. 2015 Pokyny a vysvětlivky k vyplnění Liší-li se text či vysvětlivky uvedené na formuláři výkazu od těchto Pokynů a vysvětlivek k vyplnění, platí verze uvedená v Pokynech a vysvětlivkách. Kdo výkaz vyplňuje Výkaz vyplňují všechny mateřské

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF

Standard pro doplňování a aktualizaci KF Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, KI NK, 2015 aneb knihovníci jako lovci a sběrači 23.11.2015 MP - AKVIZICE A AKTUALIZACE KF 2 Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2004 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Knihovní řád Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě

Knihovní řád Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě Knihovní řád Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě Ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákona

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Městská knihovna Rousínov je knihovnou základní ve smyslu zákona č.257/2001 Sb., - zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní

Více

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Tabulka č. 1 e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Název funkčního místa Kvalifikační požadavky Platová třída Úvazek / FTE Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VELKÝCH OPATOVICÍCH

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VELKÝCH OPATOVICÍCH KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VELKÝCH OPATOVICÍCH V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny ve Velkých Opatovicích, schválenou na mimořádném jednání zastupitelstva obce dne 1. ledna 2008 a podle

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Zkušenosti s e-knihami Flexibooks. Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková

Zkušenosti s e-knihami Flexibooks. Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková Zkušenosti s e-knihami Flexibooks Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková Základní informace o knihovně Vznik v roce 2013 sloučením 5 fakultních knihoven (ocenění Knihovna

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 Obsah Umístění provozů knihovny Otevírací doba Práva a povinnosti uživatelů, registrace Výpůjčky Sankce E-zdroje Přehled

Více

Knihovní řád Místní knihovny ve Vražném

Knihovní řád Místní knihovny ve Vražném Knihovní řád Místní knihovny ve Vražném 1. Místní knihovna ve Vražném (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu

Více

Standard pro dobrou knihovnu Vít Richter Národní knihovna ČR

Standard pro dobrou knihovnu Vít Richter Národní knihovna ČR Standard pro dobrou knihovnu 14.9.2016 Vít Richter Národní knihovna ČR http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/standard_pro_dobrou.pdf od roku 2005 Cíl standardu VKIS Stanovit podmínky činnosti knihovny, které

Více

Aktualizace standardu VKIS

Aktualizace standardu VKIS Aktualizace standardu VKIS 15.9.2010 Knihovny současnosti 2010 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Současný stav přípravy novely standardu VKIS Pojetí standardu, kategorizace knihoven

Více

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M)

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M) 1. Výkaz pro hodnocení

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Veřejné knihovny Slivenec

KNIHOVNÍ ŘÁD. Veřejné knihovny Slivenec KNIHOVNÍ ŘÁD Veřejné knihovny Slivenec V souladu se zřizovací listinou Veřejné knihovny Slivenec, schválenou usnesením Zastupitelstva Městské části Praha Slivenec č. 1/2003 ze dne 5. 2. 2003 a podle 4,

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno zastupitelstvem kraje usnesením č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 s účinností

Více

Základní údaje o žadateli a knihovně (vyplňte všechny pro vás relevantní údaje)

Základní údaje o žadateli a knihovně (vyplňte všechny pro vás relevantní údaje) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu samostatného oddělení literatury a knihoven MK v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2012 NÁZEV ŽADATELE: Právní forma: IČ: 12346789 DIČ:

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Digitální knihovny v České republice

Digitální knihovny v České republice Digitální knihovny v České republice PhDr. Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170 E-mail: machat@mzk.cz Aktualizace: 19. prosince 2016 Digitální knihovna Definice 1 Integrovaný

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou KyTICe Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 75059771, číslo účtu: 78-8036930257/0100 tel./fax 569 456 001, e-mail: kytice@svetlans.cz KNIHOVNÍ ŘÁD

Více

METODIK A KDO JE VÍC. Kutná Hora, workshop pro metodiky veřejných knihoven Zlata Houšková

METODIK A KDO JE VÍC. Kutná Hora, workshop pro metodiky veřejných knihoven Zlata Houšková METODIK A KDO JE VÍC Kutná Hora, workshop pro metodiky veřejných knihoven 20. 21.10.2016 Zlata Houšková UKLIDNIT NEBO VYDĚSIT? Vyděsit! Uklidní se každý sám Není čím být vyděšen, pokud si proberu a ujasním,

Více

Stručný návod pro práci s knihovním katalogem OPAC

Stručný návod pro práci s knihovním katalogem OPAC Stručný návod pro práci s knihovním katalogem OPAC http://aleph.lib.vutbr.cz CO VŠECHNO SE ZDE MŮŽETE DOZVĚDĚT? Co je to Online Public Access Catalogue (OPAC). Jak se přihlásíte. Jak vyhledáte knihu. Jak

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

CO NÁS ČEKÁ. Výjezdní zasedání knihoven, Hradec nad Moravicí 15.5.2013

CO NÁS ČEKÁ. Výjezdní zasedání knihoven, Hradec nad Moravicí 15.5.2013 CO NÁS ČEKÁ A NEMINE Výjezdní zasedání knihoven, Hradec nad Moravicí 15.5.2013 NOVINKY LET 2012-2013 Koncepce rozvoje knihoven Celostátní koncepce Krajské koncepce Hodnocení podle Standardu VKIS Změny

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy Úvod: Knihovnu Právnické fakulty Univerzity Karlovy jsem navštívil 29. května 2015. Knihovna se nachází v Praze poblíž stanice metra Staroměstská. Její adresa

Více

Sběr statistických dat v akademických knihovnách

Sběr statistických dat v akademických knihovnách Sběr statistických dat v akademických knihovnách vyhodnocení výzkumu Martin Krčál Statistiky jak je známe, statistiky jak je neznáme Brno, VUT, 11. prosince 2014 Příprava a sběr dat dotazník cílem zjistit

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Mgr. Vladana Pillerová, PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 22.10.2013 Pardubice od roku 2005 Cíl standardu

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Knihovní řád Místní knihovny ve Vintířově V souladu se statutem Místní knihovny ve Vintířově, schváleným dne 10.1.1992 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní

Více

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ. Knihovní řád knihovny Biskupství brněnského

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ. Knihovní řád knihovny Biskupství brněnského BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ Knihovní řád knihovny Biskupství brněnského V souladu s 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních složeb (dále

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více