DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) Kraj... Místo...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo..."

Transkript

1 Knihovna (pobočka) Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce a roky.

2 Ú V O D Deník knihovny je vydáván ve spolupráci NIPOS a Institutu knihovnictví Národní knihovny ČR jako podklad pro knihovnickou statistiku. Obsahuje formuláře pro vedení průběžné evidence o činnosti knihovny, které pak slouží pro vyplňování ročního statistického výkazu KULT (MK) 12-01, schváleného Českým statistickým úřadem. Výkaz o knihovně obsahuje ukazatele, které charakterizují současnou podobu a očekávaný vývoj veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřízenými a provozovanými orgány územní samosprávy a státem. Respektuje doporučení UNESCO ke knihovnické statistice, resp. jeho metodologické a datové požadavky. Výkaz slouží jako jeden z podkladů pro řídící činnosti, hodnocení knihoven, plánování, srovnávání, pro nejrůznější koncepční i projektové práce a je i zdrojem pro mezinárodní statistiky a srovnávání. K vyplnění statistického výkazu jsou v Deníku uvedeny metodické pokyny a definice. Pro organizaci elektronického sběru je uvedena Předkládací cesta. Předkládací cesta pro statistické výkazy za rok 2013: 1) Knihovna odešle výkaz včetně údajů za své pobočky do 3. února 2014 pověřené knihovně. 2) Pověřená knihovna zkontroluje a vloží statistické údaje za všechny knihovny v oblasti své působnosti a za sebe do elektronických formulářů statistiky umístěných na internetové stránce NIPOS do 7. března 2014 Současně zašle Souhlas s publikováním údajů za pověřenou knihovnu a případné komentáře do NIPOS. 3) Krajská knihovna překontroluje údaje za pověřené knihovny a vloží údaje za svou krajskou vědeckou knihovnu do elektronických formulářů statistiky umístěných na internetové stránce NIPOS do 18. března Současně zašle Souhlas s publikováním údajů za sebe a případné komentáře k výkazům do NIPOS.

3 1) Knihovna Předpokládaná předkládací cesta pro statistické výkazy za rok 2014: odešle výkaz včetně údajů za své pobočky do 6. února 2015 pověřené knihovně. 2) Pověřená knihovna zkontroluje a vloží statistické údaje za všechny knihovny v oblasti své působnosti a za sebe do elektronických formulářů statistiky umístěných na internetové stránce NIPOS do 6. března Současně zašle Souhlas s publikováním údajů za pověřenou knihovnu a případné komentáře do NIPOS. 3) Krajská knihovna překontroluje údaje za pověřené knihovny a vloží údaje za svou krajskou vědeckou knihovnu do elektronických formulářů statistiky umístěných na internetové stránce NIPOS do 18. března Současně zašle Souhlas s publikováním údajů za sebe a případné komentáře k výkazům do NIPOS. Deník knihovny lze stáhnout z internetových stránek

4 1. Z Á V A Z N É D E F I N I C E 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena 1. Uvádí se stav k vykazovaného roku Knihovní fond Soubor vybraných, uspořádaných, evidovaných a odborně knihovnicky zpracovaných, shromážděných a uchovávaných v knihovně, který je k dispozici uživatelům pro absenční a prezenční půjčování a poskytování dalších knihovnických a informačních služeb. 3. Knihovní jednotka Základní jednotka evidence a statistiky knihovního fondu zapsaná v přírůstkovém seznamu. 4. Naučná literatura Vědecká, odborná a populárně naučná literatura ve formě knihy, ze všech oborů lidské činnosti a encyklopedická literatura. 5. Krásná literatura Veškerá beletrie, tj. próza, poezie, divadelní hry a filmové scénáře ve formě knihy. 6. Rukopis Původní dokument psaný rukou, na psacím stroji nebo na počítači. 7. Mikrografický dokument Fotografický dokument vyžadující pro použití zvětšení. Zahrnuje mikrofilmy a mikrofiše, apod. Diapozitivy se do této skupiny nezahrnují. 8. Kartografický dokument Dvojrozměrné a trojrozměrné mapy, plány, atlasy s kartografickou informací, globusy, topografické modely, plastické mapy a letecké snímky (nezahrnuje kartografické dokumenty ve formě knihy, v mikrografické, audiovizuální a elektronické formě). 9. Tištěná hudebnina Písemný dokument, jehož základním obsahem a podstatou je notový zápis hudebního díla. Může být ve formě volných listů nebo svazku a jeho součástí může být i text. 10. Zvukový dokument Dokument se záznamem zvuku, např. MP3, CD, magnetofonový pásek, kazeta, gramofonová deska, apod. 1 Nebo osob, jimž je knihovna připravena poskytovat své služby. 2 Nejaktuálnější údaje najdete na adrese Obsluhuje-li knihovna pouze místní část obce, musí tento údaj zjistit na obecním (městském) úřadě. 11. Zvukově obrazový dokument Dokument se zvukově obrazovým (audiovizuálním) záznamem, který vyžaduje použití speciálního zařízení (např. videopřehrávače apod.) k umožnění poslechu a k prohlížení, např. ozvučené videozáznamy, DVDvideo, filmové záznamy (nezahrnuje mikrografické a elektronické dokumenty). 12. Obrazový dokument Dokument, jehož základní charakteristikou je dvojrozměrné obrazové vyjádření např. fotografie, malba, umělecká reprodukce aj. 13. Elektronický dokument Dokument v elektronické formě zpřístupňovaný počítačovou technikou, např. digitalizovaný dokument. Dokument, který se od tištěných typů odlišuje nikoliv obsahovými, ale formálními vlastnostmi, zejména digitálním způsobem záznamu informací a z něho vyplývající větší nezávislostí a oddělitelností obsahu dokumentu od nosiče dat. Dokument v elektronické formě, zpřístupňovaný počítačovou technikou (např. e-book). Za elektronické dokumenty na hmotných nosičích jsou považovány i CD a DVD, které lze přehrát jen přes PC a dále CD a DVD s texty v pdf, obrázky a programy. Patří sem i dokumenty vystavované na webu. 14. Jiné dokumenty Všechny zbývající nezařazené dokumenty, např. normy, patentové spisy, firemní literatura, separáty, trojrozměrné dokumenty, multimediální soubory, dokumenty v Braillově písmu atd. 15. Periodikum, seriálová publikace Dokument v tištěné nebo elektronické formě, vydávaný postupně s pravidelnou nebo nepravidelnou periodicitou, obvykle s číselným nebo chronologickým označením, pod stejným názvem a se záměrem stálého pokračování. Zahrnuje např. časopisy, noviny, sborníky, výroční zprávy. 16. Volný výběr Knihovní fond, který je přímo přístupný uživatelům bez zprostředkování knihovníkem. 17. Přírůstek (knihovního fondu) Souhrn knihovních jednotek, které byly během vykazovaného období doplněny do knihovního fondu knihovny nákupem, darem, digitalizací, výměnou nebo jakýmkoliv jiným způsobem a evidovány v přírůstkovém seznamu. 18. Úbytek (knihovního fondu) Souhrn knihovních jednotek, které byly během vykazovaného období vyřazeny z knihovního fondu (ztráty, poškození, aktualizace apod.) a evidovány v seznamu úbytků.

5 19. Registrovaný uživatel Fyzická nebo právnická osoba, která byla během vykazovaného období nově zaregistrována v knihovně nebo její registrace byla obnovena, a která je oprávněna půjčovat si dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny a využívat další knihovnické a informační služby. Započítává se pouze první (jedna) registrace uživatele v knihovně ve vykazovaném roce. 20. Neregistrovaný uživatel Každá fyzická nebo právnická osoba, která není ve vykazovaném období registrována v knihovně, ale která využije některou službu v knihovně, která není vázána na registraci (např. prezenční výpůjčky, přístup na internet, vzdělávací nebo kulturní akci). 21. Registrovaný uživatel do 15 let Fyzická osoba, která nedosáhla věku 15 let a byla během vykazovaného období v knihovně nově zaregistrována nebo její registrace byla obnovena, a která je oprávněna si půjčovat si dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny a využívat další knihovnické a informační služby. Započítává se pouze první (jedna) registrace uživatele v knihovně ve vykazovaném roce. 22. Návštěvník knihovny Pro potřeby evidence a statistky je to každý, kdo toho dne osobně navštívil knihovnu a využil některou z jejích služeb, kulturních nebo vzdělávacích (fyzická návštěva), a každý vstup do oblasti elektronických služeb poskytovaných knihovnou a jejich on-line využití, z prostoru mimo knihovnu (virtuální návštěva). 23. Návštěvník knihovny fyzická návštěva Registrovaný nebo neregistrovaný uživatel, který toho dne (fyzicky) navštívil knihovnu, realizoval výpůjčku (půjčil si nebo vrátil knihovní dokumenty) nebo mu byla poskytnuta jiná knihovnická či informační služba. Započítávají se i účastníci kulturních a vzdělávacích pořádaných knihovnou (besed, přednášek, výstav, kurzů, exkurzí atd.) a dalších, jejichž hlavním pořadatelem byla knihovna. 24. Návštěvník kulturní akce Osoba, která se zúčastnila knihovnou pořádané kulturní akce, bez ohledu na to, zda je nebo není registrovaným uživatelem knihovny. 25. Návštěvník vzdělávací akce (účastník vzdělávací akce) Osoba, která se zúčastnila knihovnou pořádané vzdělávací akce, bez ohledu na to, zda je nebo není registrovaným uživatelem knihovny. 26. Návštěvník využívající internet v knihovně Osoba, která toho dne využila internet v knihovně bez ohledu na to, zda je či není registrovaným uživatelem knihovny. 27. Návštěvník on-line služeb knihovny (virtuální návštěva) Osoba, která vstoupila do elektronického katalogu prostřednictvím webového rozhraní, každý adresný vstup do výpůjčního protokolu, do specializovaných databází a licencovaných elektronických zdrojů apod. z prostoru mimo knihovnu. 28. Výpůjčka Knihovnou uskutečněné a zaevidované půjčení jedné knihovní jednotky jednomu uživateli prezenčně nebo absenčně. Výpůjčky periodik viz definice č. 36. Výpůjčky kopií se evidují a vykazují ve svazcích originálních. Výpůjčkou je i uživatelem požadované prodloužení výpůjčky (před uplynutím výpůjční doby) viz Definice č. 31 Prolongace výpůjčky. Prezenční výpůjčky se uvedou pouze v případě, že byly evidovány Prezenční výpůjčka Knihovnou registrované a zaevidované půjčení jedné knihovní jednotky v prostorách knihovny Absenční výpůjčka Knihovnou registrované a zaevidované půjčení jedné knihovní jednotky mimo knihovnu. 31. Prolongace výpůjčky Prodloužení výpůjčky před uplynutím řádné výpůjční doby dané knihovním (výpůjčním) řádem knihovny. Provádí se na vyžádání uživatele, v knihovně nebo on-line. Nezahrnuje automaticky generovaná prodloužení výpůjčky knihovním systémem bez žádosti uživatele. Prolongace výpůjčky se statisticky eviduje a vykazuje jako další výpůjčka Výpůjčka naučné literatury dospělému uživateli Výpůjčka vědecké, odborné, populárně naučné a encyklopedické literatury dospělému uživateli. 33 Výpůjčka krásné literatury dospělému uživateli Výpůjčka beletrie, tj. prózy, poezie, divadelních her a filmových scénářů dospělému uživateli. 34. Výpůjčka naučné literatury dětskému uživateli Výpůjčka naučné literatury uživateli do 15 let. 35. Výpůjčka krásné literatury dětskému uživateli Výpůjčka beletrie uživateli do 15 let. 36. Výpůjčka periodika Výpůjčka jednoho vázaného ročníku (nebo svazku, tj. k. j.). U průběžně docházejících periodik je výpůjčkou každý jednotlivý sešit nebo číslo 3 Při evidenci ve výpůjčním protokolu musí být rozlišeno, zde se jedná o absenční výpůjčku, prezenční výpůjčku nebo prolongaci.

6 periodika (evidovaného v evidenci docházejících periodik). Jednotlivá čísla ukončeného ročníku jsou chápána jako celek, jako jedna knihovní jednotka. 37. Webová stránka knihovny Elektronická služba knihovny, která má jednoznačnou doménu na internetu nebo využívá domény jiného subjektu. Skládá se ze souboru digitálních obsahujících základní informace o knihovně a jejích službách a zprostředkujících elektronické služby knihovny (např. elektronický katalog, licencované i vlastní databáze, on-line výpůjční služby, on-line informační služby) 4. Cílem webové stránky je poskytnout přístup ke knihovnickým a informačním službám a zdrojům nepřetržitě po 24 hodin, 7 dnů v týdnu. 38. Počet návštěv webové stránky knihovny Počet návštěv webové stránky knihovny bez ohledu na stran nebo prohlížených souborů, z prostoru knihovny nebo z prostoru mimo knihovnu 5. Návštěva webové stránky je definována jako série požadavků na stránky jednoho webu od jednoho unikátního návštěvníka v rámci časového intervalu 30 minut (tzn. že nový požadavek na stránku dotčeného webu musí následovat maximálně za 30 minut od předchozího požadavku). Pokud mezi dvěma požadavky uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu/návštěvníka 6. Toto pravidlo vychází z mezinárodního standardu organizace IF ABC a je používáno jak měřícími službami domácími 6, tak i zahraničními Elektronický katalog knihovny (OPAC) Veřejně dostupný online katalog určený uživatelům knihovny. Kromě vlastního vyhledávání záznamů obvykle zpřístupňuje i řadu dalších služeb, např. umožňuje správu uživatelského konta, přístup k dalším informačním zdrojům atd. 40. Elektronický katalog knihovny (OPAC) na internetu Elektronický katalog knihovny, který může veřejnost využívat prostřednictvím dálkového přístupu, tj. přes webové rozhraní. 41. Vstup do elektronického katalogu Vstup (připojení) do elektronického katalogu (OPAC) je definován jako úspěšný požadavek na elektronický katalog (OPAC) uskutečněný z počítače v prostorách knihovny nebo z prostoru mimo knihovnu. 4 Základní doporučené údaje na webové stránce knihovny: Název a sídlo knihovny, stručná charakteristika a organizační struktura (oddělení), otevírací doba, Knihovní řád, vstupy do DB, OPAC atd., odkazy na další knihovny, zřizovatele (provozovatele) 5 Návod na měření návštěv webové stránky 6 Toto pravidlo vychází z mezinárodního standardu organizace IF ABC 2 a je používáno jak měřícími službami domácími (např. Toplist (http://wiki.toplist.cz/metodika) nebo Navrcholu (http://navrcholu.cz/mexty/onas/metodika-technologie), tak i zahraničními (např. Google Analytics: Je to jeden cyklus uživatelských aktivit, který začíná připojením uživatele k OPAC a končí ukončením aktivit v OPAC, což je buď explicitně (tj. opuštění OPAC odpojením nebo ukončením, tzv. exit, logout) nebo implicitně (tj. vyčerpání času na základě nečinnosti uživatele, tzv. timeout). Průměrná doba časové prodlevy je stanovena na 30 minut. Delší potřebná doba se vykazuje jako další připojení. Nerozlišují se vstupy uživatelů a pracovníků knihovny. Údaje o počtech vstupů jsou k dispozici z automatizovaného knihovního systému. Pokud knihovna není schopna odlišit vstupy z prostoru knihovny a mimo prostor knihovny, stanoví vzájemné proporce pomocí kvalifikovaného odhadu, ale pak takový údaj uvede pouze v komentáři. 42. Vstup do elektronického katalogu z prostoru knihovny Vstup do elektronického katalogu (OPAC) z prostoru knihovny je definován jako úspěšný požadavek na OPAC uskutečněný z počítače v prostorách knihovny. 43. Vstup do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu Vstup do elektronického katalogu (OPAC) z prostoru mimo knihovnu je definován jako úspěšný požadavek na OPAC pomocí dálkového přístupu (přes webové rozhraní). 44. Elektronický výpůjční protokol (on-line) Elektronická evidence uživatelů, výpůjček a dalších operací vztahujících se k jednotlivým uživatelským kontům. Statistika sleduje vstupy registrovaných uživatelů do protokolu, který může uživatel realizovat pouze na základě přiděleného vstupního kódu. 45. Vstup do elektronického výpůjčního protokolu Vstup do elektronického výpůjčního protokolu je definován jako vstup (připojení) uživatele do vlastního uživatelského konta z počítače umístěného v prostorách knihovny nebo z počítače mimo knihovnu, tzn. pomocí dálkového přístupu. 46. Vstup do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru knihovny Je vstup (připojení) uživatele do vlastního uživatelského konta z počítače umístěného v prostorách knihovny. 47. Vstup do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu Je vstup (připojení) uživatele do vlastního uživatelského konta pomocí dálkového přístupu.

7 48. Licencované elektronické informační zdroje Elektronické databáze (bibliografické, plnotextové a faktografické) a jednotlivé informační dokumenty, do nichž má knihovna pro své uživatele zajištěn přístup. Za elektronické informační zdroje považujeme báze dat zařazené do fondu knihovny, zpracované v lokálních informačních systémech a zpřístupňované prostřednictvím sítě. Jejich akvizice se uskutečňuje: nákupem dat, získáním přístupových práv v rámci lokální, regionální, národní, skupinové (konsorcia) nebo individuální licenční smlouvy, získáním přístupových práv na základě legislativní úpravy (povinný výtisk) digitalizací nebo cíleným lokálním ukládáním digitálních v souladu s autorským právem. Za databázi se považují soubory či sestavy dat, faktografických údajů, textů a jiných digitálních objektů, které se zpřístupňují prostřednictvím společného rozhraní. Zahrnujeme sem zejména báze elektronických periodik zpřístupňované v rámci konsorcií, agregační báze typu EBSCO, JSTOR, ANOPRESS, které nabízejí periodika různých vydavatelů. Nezahrnují se volné zdroje, portály knihoven (např. virtuální odborné knihovny), soubory odkazů zpracované v bázi dat nebo elektronické kurzy. Nezahrnují se rovněž tituly přístupné jako pay-per-view nebo báze přístupné pouze na testování. 49. Vstup do elektronických informačních zdrojů a databází Vstup (připojení) do elektronických informačních zdrojů a databází (dále jen databáze) z prostoru knihovny nebo z prostoru mimo knihovnu. Je definován jako úspěšný požadavek na databázi uskutečněný z počítače v prostorách knihovny nebo z počítače mimo prostor knihovny, tzn. pomocí dálkového přístupu. Průměrná doba časové prodlevy je stanovena na 30 minut. Delší potřebná doba se vykazuje jako další připojení. Nerozlišují se vstupy uživatelů a pracovníků knihovny. Zahrnuje se vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází vlastních i licencovaných. Pro dokumenty zpřístupňované ze serverů jiných poskytovatelů dodává statistiky poskytovatel příslušné služby případně vedoucí konsorcia. Zpřístupňuje-li knihovna vlastní digitální dokumenty (např. vlastní digitalizované objekty, elektronické disertace apod.), vykazuje statistiky sama. 50. Vstup do elektronických informačních zdrojů a databází z prostoru knihovny. Úspěšný požadavek na databázi nebo informační zdroj uskutečněný z počítače v prostorách knihovny. Zahrnuje se vstupů do vlastních i licencovaných elektronických informačních zdrojů a databází Vstup do elektronických informačních zdrojů a databází z prostoru mimo knihovnu Úspěšný požadavek na databáze nebo informační zdroj uskutečněný z počítače umístěného v prostoru mimo knihovnu pomocí dálkového přístupu. Zahrnuje se vstupů do vlastních i licencovaných elektronických informačních zdrojů a databází Zobrazení (stažení) digitálního dokumentu Zpřístupnění dokumentu nebo jeho části (např. časopiseckého článku, celého digitálního dokumentu, nebo jeho části typu kapitoly či vloženého vyobrazení nebo odkazu) bez ohledu na zobrazovací formát (např. pdf, html, ps). Nezapočítává se pouhé stažení obálky, obsahu či jiné doprovodné součásti dokumentu. 53. Počet zobrazených (stažených) digitálních Počet zobrazených (stažených download ) z vlastních specializovaných databází a licencovaných elektronických informačních zdrojů 7 případně z OPAC, které jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím lokální sítě nebo internetu Počet vlastních specializovaných databází Počet elektronických databází, které knihovna sama vytváří, jejichž obsah je speciálně tematicky, regionálně nebo jinak vymezen, a které zpřístupňuje uživatelům na místě (prostřednictvím PC v prostoru knihovny) i prostřednictvím sítě internet. Nezahrnuje elektronický katalog knihovny a výpůjční protokol. 55. On-line služby Všechny služby, které knihovna poskytuje uživatelům prostřednictvím sítě, např. internetu, intranetu, extranetu (on-line výpůjční služby, tj. objednávky, rezervace, prodlužování výpůjček, on-line informační a referenční služby, elektronické dodávání ). 55. a. On-line výpůjční služby Služby poskytované prostřednictvím elektronického výpůjčního protokolu, např. objednávky, rezervace, prodlužování výpůjček. 56. On-line informační služby ( zodpovězených dotazů) Informační služby, které knihovna poskytuje svým uživatelům prostřednictvím internetu na základě jejich vyžádání. (např. služba Ptejte se knihovny, Napište nám apod.) 7 Lze započítat i zobrazování (stahování) samostatných digitálních umístěných na webové stránce knihovny, např. digitalizované knihy a periodika. Podmínkou je, aby tyto dokumenty byly evidovány a zpracovány jakou součást knihovního fondu. Pro dokumenty zpřístupňované ze serverů jiných poskytovatelů dodává statistiky poskytovatel příslušné služby případně vedoucí konsorcia. Zpřístupňuje-li knihovna vlastní digitální dokumenty (např. vlastní digitalizované objekty, elektronické disertace apod.), vykazuje statistiky sama knihovna. Doporučuje se využívat statistiky kompatibilní s metodou COUNTER (viz

8 57. Meziknihovní výpůjční služba (MVS) Typ výpůjční služby, která umožňuje kterékoliv knihovně vyžádat si a půjčit pro svého uživatele od jiné knihovny v rámci státu ty dokumenty, které nemá ve svém fondu, a naopak půjčovat na vyžádání dokumenty z vlastních fondů jiným knihovnám. Může být realizována výpůjčkou fyzického dokumentu, kopií nebo elektronickou formou. 58. Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS) Meziknihovní výpůjční služba, která se realizuje mezi knihovnami různých států. Může být realizována výpůjčkou fyzického dokumentu, kopií nebo elektronickou formou. 59. Požadavek (v rámci MVS i MMVS) Požadavkem se rozumí tištěná nebo elektronická žádanka o poskytnutí výpůjčky dokumentu (nebo jeho kopie) zaslaná do jiné knihovny nebo obdržená z jiné knihovny. 60. Kladně vyřízený požadavek (v rámci MVS i MMVS) Zaslání (nebo obdržení) dokumentu (nebo jeho kopie) na základě obdržené (zaslané) žádanky. 61. Výměnný fond Samostatná část knihovního fondu pověřené knihovny, která je určena k půjčování v knihovnách obsluhovaných v rámci regionálních funkcí. 62. Výměnný soubor Jednorázově dodaný a zapůjčený soubor knih a dalších do (obsluhované) knihovny na určitou dobu (obvykle delší než je řádná výpůjční doba půjčující knihovny) z výměnného fondu. Tato služba se neřídí zásadami meziknihovní výpůjční služby. 63. Kulturní akce pro veřejnost Kulturní akce, které knihovna pořádá jak pro své uživatele, tak pro širokou veřejnost, např. besedy, výstavy, literární pásma, hudební pořady, kvízy, exkurze atd. Nezahrnují se nástěnky a drobné výstavky (např. novinek). 64. Vzdělávací akce pro veřejnost Knihovnou pořádané vzdělávací akce pro uživatele a veřejnost, např. školení, kurzy, semináře a další formy, na nichž se účastníci aktivně podílejí. 65. Vydané neperiodické publikace Publikace vydané knihovnou (v tištěné i elektronické podobě), a to jako ukončený celek, zpravidla najednou, popř. též postupně po jednotlivých částech, tvoří-li jeden celek, přičemž částí a lhůta dokončení celku jsou obvykle určeny předem. Vykazují se publikace, které obsahují tiráž (nebo titulní list) s údaji potřebnými pro knihovnické zpracování, resp. předepsanými příslušným zákonem. Nezahrnují se interní publikace administrativního charakteru (plány činnosti, oběžníky apod.). 66. Vydané periodické publikace Knihovnou postupně vydávané dokumenty v samostatných částech spojených společným názvem, označením posloupnosti (např. průběžným číslováním), jednotnou úpravou a obsahovým zaměřením, v pravidelných intervalech, se záměrem stálého pokračování, např. zpravodaje, bulletiny, periodické sborníky. Do evidence knihovnou vydávaných periodik jsou zahrnována i periodika vydávaná elektronicky. 67. Vydaná audiovizuální (zvukově obrazová) díla Knihovnou vydané dokumenty zaznamenávající zvuk a obraz (viz definice č 11) z nichž jeden může převažovat, a které vyžadují použití speciálního zařízení k umožnění poslechu a prohlížení. Např. ozvučené videozáznamy, DVD. 68. Vydané elektronické dokumenty Knihovnou vydané dokumenty v elektronické formě, které lze přečíst či přehrát pouze s pomocí PC nebo podobného zařízení. Viz definice č Studijní místo Místo v knihovně sloužící uživatelům na čtení nebo studium, ať už s technickými zařízeními nebo bez nich. Nezapočítávají se místa v halách, přednáškových a divadelních sálech, kde se uskutečňují kulturní a vzdělávací akce. 70. Počítač pro uživatele Počítač (pracovní stanice), zapojený do lokální sítě či umístěný samostatně, určený primárně pro samostatnou práci uživatelů knihovny. 71. Počítač pro uživatele napojený na internet Počítač (pracovní stanice), který umožňuje uživatelům knihovny přístup k internetu. 72. Plocha knihovny pro uživatele v m 2 Zahrnuje celkovou užitnou plochu knihovny určenou návštěvníkům (v hlavní budově a pobočkách), např. volný výběr, studovny, čítárny včetně letních čítáren, přednáškové (divadelní) sály apod. Nezahrnují se uzavřená skladiště, schodiště, vstupní prostory, sociální zařízení atd. 73. Počet hodin pro veřejnost týdně Uvede se hodin, během nichž je knihovna přístupna veřejnosti. Knihovny s více útvary (dětské oddělení, čítárna, studovna) nebo pobočkami uvedou týdenní hodin u nejdéle otevřeného útvaru. Nesčítají se provozní doby jednotlivých útvarů a poboček.

9 74. Průměrný zaměstnanců knihovny Průměrný evidenční zaměstnanců vykazující knihovny, přepočtený na plně zaměstnané za rok. 75. Odborní zaměstnanci se dělí podle dosaženého vzdělání do dvou kategorií: a) knihovníci a informační pracovníci všichni pracovníci, kteří získali odbornou přípravu z knihovnictví nebo oblasti informačních věd absolvováním vysokoškolského nebo středoškolského studia, b) ostatní odborní pracovníci vysokoškolsky a středoškolsky kvalifikovaní specialisté v ostatních oborech. 76. Dobrovolní pracovníci Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu a ze své svobodné vůle poskytuje svůj čas, zkušenosti, dovednosti a energii k rozšíření či zkvalitnění služeb knihovny, příp. napomáhá při aktivitách spojených se službami knihovny. Dobrovolník je člověk starší patnácti let. 76a. Počet hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky ročně Uvede se součet všech odpracovaných hodin dobrovolnými pracovníky za rok. Definice č. 77. až č. 112a. Tyto definice se vztahují k vykazování údajů o hospodaření. Jsou vzhledem ke svému zaměření (předmětu) zpracovány v jiné podobě. Uveřejněny jsou na webové adrese KI NK ČR 8 a NIPOS, aby jejich eventuální změny mohly být operativně zapracovány Pobočka Lokálně vyčleněná část knihovny, která je její organizační částí a pracuje pod jejím přímým vedením Konzultace Konzultace nebo jiná forma poradenské služby, které se poskytují knihovníkům nebo jejich zřizovatelům a provozovatelům, na základě vyžádání, a které nepředstavují pracovní dobu kratší než 0,5 hod. Je lhostejné, zda ve formě písemné, telefonické či osobní Metodická návštěva Konzultace nebo jiná poradenská služba, instruktáž, která je poskytnuta přímo v žádající (obsloužené) knihovně a je spojena s návštěvou v této knihovně. Konzultace poskytnuté při metodické návštěvě již nejsou samostatně evidovány. 8

10 2. P O K Y N Y P R O V Y P L Ň O V Á N Í J E D N O T L I V Ý C H U K A Z A T E L Ů D E N Í K U I. Uživatelé knihovny Oddíl sleduje návštěvnost knihovny a další údaje o uživatelích na jednom místě. Vedle fyzických návštěv a registrovaných uživatelů, se zde vyplňují i údaje o tzv. virtuálních návštěvnících, to je o těch osobách, které využijí některou z elektronických služeb knihovny na dálku, pro účely statistiky užíváme označení z prostoru mimo knihovnu. Oddíl má 12 listů, na každý měsíc roku jeden. Vyplňovány jsou zpravidla údaje o uživatelích za každý den, který je knihovna přístupna veřejnosti, nebo kdy pořádá nějakou akci. Údaje do sloupce 9 o virtuálních návštěvách lze sumárně uvést za dobu sledovaného měsíce, tzn. přičíst virtuální návštěvníky k návštěvníkům fyzickým (ve sl. 3) na konci měsíce. Možné je vykazovat virtuální návštěvy i za každý den. Ve dnech, kdy není knihovna otevřena veřejnosti, budou vykazováni pouze virtuální návštěvníci. Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Registrovaní uživatelé všech v knihovně nově registrovaných uživatelů v daném dni. Při praxi kratších registrací než je jeden rok se započítává pouze první registrace uživatele v knihovně ve vykazovaném roce. Definice č. 19. Registrovaní uživatelé do 15 let - ze sloupce 1 se uvedou všichni nově registrovaní uživatelé do 15 let. Definice č. 21. Návštěvníci sl. 3 = součet ( ) sloupců 4 + 9, tzn. součet všech návštěvníků, kteří toho dne knihovnu fyzicky navštívili a všech návštěvníků on-line služeb, resp. všech tzv. virtuálních návštěvníků. Návštěvník knihovny (fyzická osoba) Definice č. 22. Návštěvník on-line služeb, virtuální návštěvník Definice č. 27. Sloupec 4 Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) sloupec 4 = součet ( ) sloupců Návštěvníci, kteří si přišli půjčit nebo vrátit dokumenty, návštěvníci půjčoven, studoven a dalších oddělení, návštěvníci, kteří využívali toho dne v knihovně internet a návštěvníci kulturních a vzdělávacích. Definice č. 23. Sloupec 5 Sloupec 6 Sloupec 7 Návštěvníci půjčoven a studoven všichni návštěvníci, kteří toho dne navštívili půjčovnu, studovnu nebo jiné oddělení poskytující obdobné služby. Návštěvníci využívající internet v knihovně všichni návštěvníci, kteří toho dne využili v knihovně internet. Definice č. 26. Návštěvníci kulturních všichni návštěvníci kulturní akce, kterou knihovna toho dne pořádala (nebo jejímž byla hlavním pořadatelem). Započítávají se i ti návštěvníci, kteří nejsou registrovanými uživateli knihovny. Není rozhodující místo, kde se akce koná, ale pořadatelství. Definice 24. Sloupec 7 = sloupci 49 oddílu V. Sloupec 8 Sloupec 9 Návštěvníci vzdělávacích všichni návštěvníci vzdělávací akce, kterou knihovna toho dne pořádala (nebo jejímž byla hlavním pořadatelem). Není rozhodující místo, kde se akce koná, ale pořadatelství. Započítávají se i ty osoby, které nejsou registrovanými uživateli knihovny. Definice č. 25. Sloupec 8 = sloupci 51 oddílu V. Návštěvníci on-line služeb knihovny (virtuální návštěvy) všechny vstupy do elektronického katalogu, výpůjčního protokolu, specializovaných databází prostřednictvím webového rozhraní z prostoru mimo knihovnu. Údaj v sloupci 9 je možné vyplňovat denně nebo 1x za měsíc (nebo za jiné časové údobí) V takovém případě budou každý otvírací den vyplňovány pouze údaje o fyzických návštěvách knihovny. Sloupec 9 bude prázdný, vyplněné budou pouze sloupce 1 až 8. Sloupec 3 bude obsahovat v jednotlivých dnech pouze fyzické návštěvy v knihovně. Na konci měsíce bude vyplněn sloupec 9 ( on-line služeb virtuálních návštěvníků) a přičten k hodnotě sloupce 3. Definice č. 27. Sloupec 9 = součet ( ) sloupců oddílu III. II. Služby uživatelům výpůjčky Oddíl má 12 listů, pro každý měsíc roku jeden a sloupce oddílu jsou vyplňovány údaji za každý den, kdy je knihovna přístupna veřejnosti. Výpůjčky se evidují a vykazují pouze podle druhů, s malou výjimkou u výpůjček knih, jimž jsou věnovány sloupce čtyři. Výpůjčky knih se evidují a vykazují ve 4 skupinách podle toho, zda jde o výpůjčky dospělým uživatelům anebo o výpůjčky uživatelům do 15 let. v obou skupinách se ještě dělí na výpůjčky beletrie a naučné literatury. Upouští se od třídění periodik do tematických skupin. Nadále budou výpůjčky periodik vykazovány samostatně jako výpůjčky svébytného druhu, obdobně jako je tomu při vykazování výpůjček dalších sledovaných druhů. Z celkového úhrnu výpůjček (sloupec 10) jednotlivých druhů se vyčleňují prezenční výpůjčky a prolongace, bez ohledu na druh dokumentu. Prezenční výpůjčky a prolongace, aby mohly být vykazovány, musí být evidovány 9. Sloupec 10 Výpůjčky - součet sloupců 11 až 24 - součet výpůjček jednotlivých druhů. V jednotlivých sloupcích se uvádí vždy absenčních výpůjček, prolongací a prezenčních výpůjček. Prezenční výpůjčky a prolongace musí být řádně zaevidovány ve výpůjčním protokolu. Definice č. 29 a 31. Sloupec 11 Naučná literatura dospělým uživatelům (Knihy) - všechny absenční výpůjčky, jejich prolongace a evidované prezenční výpůjčky vědecké, odborné, populárně naučné a encyklopedické literatury 9 Důvodem evidence je zpřesnění výpočtu částky na úhradu práv autorům za výpůjčky.

11 (Definice č. 4) dospělým uživatelům uskutečněné v uvedeném dni. Definice č. 32. Sloupec 12 Krásná literatura dospělým uživatelům (Knihy) - veškeré výpůjčky, prolongace a evidované prezenční výpůjčky krásné literatury (Definice č. 5) dospělým uživatelům uskutečněné v uvedeném dni. Definice č. 33. Sloupec 13 Naučná literatura dětem (Knihy) - všechny absenční výpůjčky, prolongace a evidované prezenční výpůjčky naučné literatury (Definice č. 4) dětem, tj. uživatelům do 15 let uskutečněné v uvedeném dni. Definice č. 34 Sloupec 14 Krásná literatura dětem (Knihy) - všechny absenční výpůjčky, prolongace a evidované prezenční výpůjčky krásné literatury dětem tj. uživatelům do 15 let uskutečněné v uvedeném dni. Definice č. 35. Sloupec 15 Výpůjčky periodik veškeré absenční výpůjčky, prolongace a evidované prezenční výpůjčky periodik. Od roku 2009 nejsou výpůjčky periodik vykazovány v tematickém členění, ani podle toho, jakým uživatelům jsou periodika půjčena. Výpůjčky periodik se vykazují stejně jako další druhy pouze v příslušném sloupci a dále jsou přičteny do sloupce 10. (Periodikum viz Definice č. 15). Definice č. 36. Sloupec 16 Rukopisy všechny výpůjčky, prolongace a evidované prezenční výpůjčky rukopisů (Definice č. 6) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 17 Mikrografické dokumenty absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček mikrografických (Definice č. 7) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 18 Kartografické dokumenty absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček kartografických (Definice č. 8 realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 19 Tištěné hudebniny absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček tištěných hudebnin (Definice č. 9) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 20 Zvukové dokumenty absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček zvukových (Definice č. 10) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 21 Zvukově obrazové dokumenty absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček zvukově obrazových (Definice č. 11) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 22 Obrazové dokumenty absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček obrazových (Definice č. 12) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 23 Elektronické dokumenty - absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček elektronických (Definice č. 13) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 24 Jiné dokumenty - absenčních výpůjček, prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček jiných (Definice č. 14) realizovaných v uvedeném dni. Sloupec 25 Evidované prezenční výpůjčky - evidovaných prezenčních výpůjček (Definice č. 29) všech, a to ze sloupce 10. Nejsou-li prezenční výpůjčky řádně evidovány, pak nejsou ani vykazovány. Sloupec 26 Počet prolongací - prolongací výpůjček (Definice č. 31) všech druhů, a to ze sloupce 10. III. Elektronické služby Nově je zavedeno statistické sledování elektronických služeb, které v posledních letech masivně narůstají a představují stále větší část VKIS a zároveň i změny v náhledu na uživatele a návštěvnost knihovny. Pro potřeby statistického výkaznictví se elektronickými (on-line) službami rozumí všechny služby poskytované s využitím informačních a komunikačních technologií, tzn. internetu, (např. on-line výpůjční služby, tj. objednávky, rezervace, prodlužování výpůjček, on-line informační a referenční služby, webové stránky, ale i elektronické zpřístupňování a dodávání v prostorách knihovny). Ty knihovny, které dosud elektronické služby neposkytují, oddíl vyplňovat nebudou, nebo vyplní pouze jeho část, a to podle skutečnosti. Údaje, které je třeba vyplňovat, se přebírají přímo z automatizovaných knihovních systémů a počítadel webových stránek 10, které statisticky zachycují počty vstupů a dalších operací. Údaje lze vyplňovat 1x za měsíc (nebo jiném časovém rozmezí). Sloupec 27 Počet návštěv webové stránky vyplní se návštěv webové stránky knihovny (Definice č. 37) z prostoru knihovny i z prostoru mimo knihovnu. Údaj se přebere z počítadla vstupů, jímž je vybaven příslušný program 10. Definice č. 38. Sloupec 28 Vstupy do elektronického katalogu z prostoru knihovny uvede se údaj z příslušného programu (je-li váš program schopen identifikovat, resp. sledovat statisticky vstupy (uživatelů) do elektronického katalogu z prostoru knihovny) za sledované období (např. jeden měsíc). Elektronický katalog viz Definice č. 39, vstup do elektronického katalogu viz Definice č. 41 a č Návod na měření návštěv webové stránky měření webových stránek provozovaných na šabloně Web pro malé knihovny je instalováno a prezentováno přímo na hlavní stránce.

12 Sloupec 29 Vstupy do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu uvede se údaj z příslušného programu, je-li váš program schopen identifikovat, resp. sledovat statisticky vstupy (resp. připojení) uživatelů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu, za vykázané období. Součet ( ) sloupců ( ) se přenese do sloupce 9 oddílu I. Uživatelé knihovny. Definice č. 43. Sloupec 30 Vstupy do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru knihovny Všechny vstupy uživatelů do elektronického výpůjčního protokolu (Definice č. 44 a 45), objednávky, rezervace, prodloužení výpůjček apod., je-li váš program schopen identifikovat ty, které se uskutečnily z prostoru knihovny, a jak je statisticky zachytil za vykazované období. Definice č. 46. Sloupec 31 Vstupy do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu - všechny vstupy uživatelů do elektronického výpůjčního protokolu (Definice č. 44), objednávky, rezervace, prodloužení výpůjček apod., je-li váš program schopen identifikovat ty, které se uskutečnily z prostoru mimo knihovnu, a jak je statisticky zachytil za vykazované období. Součet ( ) sloupců se přenese do sloupce 9 oddílu I. Uživatelé knihovny. Definice č. 47. Sloupec 32 Vstupy do vlastních i licencovaných DB (databází) a EIZ (elektronických informačních zdrojů) z prostoru knihovny. Zahrnují se vstupy do vlastních databází a elektronických informačních zdrojů (EIZ i do databází a EIZ) licencovaných z prostoru knihovny. Počet vstupů do všech licencovaných databází přístupných jen vykazující knihovně i do databází knihovně přístupných v rámci multilicencí. Přebere se údaj z používaných programů za sledované období. Definice č. 48 a č. 50. Sloupec 33 Vstupy do vlastních i licencovaných DB (databází) a EIZ (elektronických informačních zdrojů) z prostoru mimo knihovnu. Zahrnují se vstupy do vlastních databází a elektronických informačních zdrojů (EIZ) i do databází a (EIZ) licencovaných. Počet vstupů do všech licencovaných databází přístupných jen vykazující knihovně i do databází knihovně přístupných v rámci multilicencí. Přebere se údaj z používaných programů za sledované období. Součet ( ) sloupců se přenese do sloupce 9 oddílu I. Uživatelé knihovny. Definice č. 51 Sloupec 34 Zobrazené (stažené) digitální dokumenty - zobrazených (stažených) digitálních, a to jak vlastních, tak licencovaných, které jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím lokální sítě nebo internetu za sledované období. Nezapočítává se stažení obálky, obsahu nebo jiné doprovodné součásti dokumentu. Definice č. 52 a 53 Sloupec 35 On-line informační služby - knihovnou zodpovězených dotazů. Počet všech knihovnou zodpovězených dotazů poskytnutých na vyžádání uživatelů prostřednictvím internetu i elektronické pošty za sledované období. Definice č. 56. IV. Meziknihovní výpůjční služba, vydavatelská činnost V tomto oddíle se eviduje půjčování a jejich kopií mezi knihovnami v rámci meziknihovních výpůjčních služeb (MVS), mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb (MMVS) a v rámci využívání výměnných fondů. III. I tento oddíl lze vyplňovat vždy po jednom měsíci, neboť knihovny si vedou podrobnější evidenci 11. Z ní také přebírají údaje do jednotlivých sloupců oddílu IV. Sloupce 36 až 39 MVS v rámci státu. Definice č. 57. Sloupec 36 Počet požadavků obdržených z jiných knihoven - uvede se všech požadavků, které vykazující knihovna obdrží z jiné knihovny za sledované období. Započítávají se papírové i elektronické žádanky. Knihovny přenesou údaj do tohoto sloupce z podkladové evidence. Definice č. 59. Sloupec 37 Počet kladně vyřízených požadavků - uvede se všech nebo kopií, které vykazující knihovna zaslala jiným knihovnám na základě jejich písemného požadavku (za sledované období). Knihovny přenesou údaj do tohoto sloupce z podkladové evidence. Definice č. 60. Sloupec 38 Počet požadavků zaslaných jiným knihovnám. Uvede se požadavků, které za sledované období zaslala vykazující (žádající) knihovna jiným knihovnám. Knihovny přenesou údaj do tohoto sloupce z podkladové evidence. Definice č. 59. Sloupec 39 Počet kladně vyřízených požadavků zaslaných jiným knihovnám. Počet kladně vyřízených požadavků, tj. a kopií náhradou za ně, které vykazující knihovna obdržela (byly jí půjčeny) z jiných knihoven, na základě písemného požadavku. Knihovny přenesou údaj do tohoto sloupce z podkladové evidence. Definice č. 60. Sloupce 40 až 43 zachycují MVS v mezinárodním rámci MMVS, obdobně jako sloupce 36 až 39. Definice č. 58. Sloupec 40 Počet obdržených požadavků. (z jiných zemí) Počet požadavků na výpůjčku, které vykazující knihovna obdržela z knihoven jiných zemí za sledované období. Údaj se přenáší z podkladové evidence MMVS. Definice č Zák. č. 257/2001 Sb., 14, odst. 5

13 Sloupec 41 Počet kladně vyřízených požadavků (z jiných zemí) - nebo kopií, které za vykazované období zaslala vykazující knihovna, na základě požadavků z jiných zemí, žádajícím knihovnám. Údaj se přenáší z podkladové evidence MMVS. Definice č. 60. Sloupec 42 Počet požadavků zaslaných (do jiných zemí) - nebo kopií, které vykazující knihovna zaslala do knihoven jiných zemí, na základě jejich písemného požadavku. Údaj se přenáší z podkladové evidence MMVS. Definice č. 59. Sloupec 43 Počet kladně vyřízených požadavků - výpůjček a kopií, které vykazující knihovna obdržela za sledované období z knihoven jiných zemí na základě vlastních požadavků (elektronických i papírových). Údaj se přenáší z podkladové evidence MMVS. Definice č. 60. Sloupce 43 až 47 o vydavatelských aktivitách knihovny. Definice č. 65 až 68. Sloupec 44 Sloupec je rozdělen na dvě části. V první uvedete vydaných titulů a v druhé části velikost nákladu. Počet titulů neperiodických publikací - vydaných neperiodických publikací v tištěné i elektronické podobě viz definice. Vydá-li knihovna publikaci současně formou papírovou i elektronickou, uvede se vydání jednoho titulu. Za název uveďte vydávání obou forem. V řádku uvedete datum vydání (jméno publikace), popřípadě další důležitý údaj. Nevykazují se dokumenty, které mají znaky vnitropodnikových a administrativních, resp. nejsou-li opatřeny tiráží. Definice č. 65. Sloupec 45 Počet titulů periodických publikací - vykazuje se vydání periodika viz definice. V řádku uvedete datum vydání, jméno publikace, čísel, popřípadě další důležitý údaj. Evidují se i elektronická periodika knihovnou vydávaná. Vydává-li knihovna periodikum současně formou papírovou i elektronickou, uvede se vydání jednoho titulu. Za název uveďte vydávání obou forem. Nevykazují se dokumenty, které mají znaky vnitropodnikových a administrativních, resp. nejsou-li opatřeny tiráží. Definice č. 66. Sloupec 46 Počet titulů AV (audiovizuálních) děl - vykazuje se vydání audiovizuálního díla viz definice. Uvádí se datum vydání, jméno a další zásadní identifikační údaje AV díla. Definice č. 67. Sloupec 47 Počet titulů elektronických vykazuje se vydání elektronického dokumentu viz definice, a to jak na pevném nosiči tak jen v počítačové podobě. Uvádějí se stejné údaje jako v předešlých sloupcích. Definice č. 68. V. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost V oddíle se sledují kulturní a vzdělávací akce pro uživatele i širokou veřejnost, včetně těch, které knihovna pořádá ve spolupráci s dalším subjektem, přičemž je ale hlavním pořadatelem. Vykazují se i ty akce, které jsou pořádány mimo prostory knihovny. Sloupec 48 Kulturní akce pro veřejnost -. Evidovány jsou všechny kulturní akce s výjimkou nástěnek a drobných výstavek (např. výstavky novinek). Pořádá-li knihovna stejnou akci opakovaně v daném dni, pak uvedete těchto opakování. Např. beseda pro školní třídy je provedena 3x za den, pak do sloupce vepíšete trojku. Pořádá-li knihovna stejnou akci v jiný den, pak ji eviduje znovu. Definice č. 63. Sloupec 49 Kulturní akce pro veřejnost - návštěvníků. Počet návštěvníků vykazované akce () v daný den. V případě opakování akce v daném dni se počty návštěvníků sčítají. Údaj ze sloupce 49 se přenese do sloupce 7 (Návštěvníci kulturních ) odd. I. Uživatelé knihovny. Definice č. 24. Sloupec 50 Vzdělávací akce pro veřejnost. Počet - vykazují se vzdělávací akce viz definice. Pořádá-li knihovna stejnou akci opakovaně v daném dni, pak uvedete těchto (opakování). Např. přednáška o literatuře je provedena 3x za den, pak do sloupce vepíšete trojku. Opakuje-li knihovna jednorázovou akci v jiný den, pak ji evidujete znovu. Pořádá-li knihovna vzdělávací cyklus, je považován za jednu akci a uvede se při závěrečné lekci (do sloupce uveďte od-do, ve sloupci Název uveďte po názvu akce i skutečnost, že šlo o cyklus a pokračovacích. Např. ICT Word. Cyklus 3 přednášek - účastníků jednotlivých lekcí cyklické akce se nesčítá. Definice č. 64. Sloupec 51 Vzdělávací akce pro veřejnost - účastníků (tj. návštěvníků). Počet návštěvníků vzdělávací akce () pořádané v daný den. V případě opakování v jednom dni se počty návštěvníků sčítají. Počet účastníků cyklické vzdělávací akce (má společné téma a stejné účastníky) viz výše. Vykazuje se po ukončení celého cyklu. Údaj ze sloupce 51 se přenese do sloupce 8 (Návštěvníci vzdělávacích.) odd. I. Uživatelé knihovny. Definice č. 25. VI. Aktivity pro knihovny a provozovatele, regionální funkce (výběr) Sloupce 53 až 56 jsou určeny k evidenci pohybu výměnného fondu, resp. výměnných souborů. Vyplňují je jak knihovny, které soubory poskytují, tak i knihovny, jimž jsou soubory poskytovány.

14 Sloupec 53 Počet souborů půjčených jiným (obsluhovaným) knihovnám - souborů, který toho dne poskytující knihovna půjčila (dodala). Údaj se přenese z podkladové evidence. Vykazuje zpravidla pouze knihovna, která poskytuje regionální funkce. Výměnný soubor viz Definice č. 62. nesčítá. Vykazuje se tehdy, když vykazujete celý cyklus (a ve stejné řádce). Sloupec 54 Počet svazků (v poskytnutých souborech uvedených v sl. 53) - svazků () obsažených ve všech souborech, které knihovna v daný den poskytla jiným knihovnám a uvedla ve sl. 53. Sloupec 55 Počet souborů půjčených od jiné knihovny - souborů, který toho dne vykazující knihovna obdržela od jiné knihovny, a to zpravidla obecní knihovna (obsluhovaná) od knihovny pověřené RF. Uvede se v řádce datum a jméno poskytující knihovny. Výměnný soubor viz Definice č. 62. Sloupec 56 Počet svazků (v souborech) půjčených od jiných knihoven - uvede se svazků () obsažených ve všech souborech, které knihovna v daný den obdržela od jiných knihoven a uvedla ve sloupci 55. Údaj se přenese z podkladové evidence. Sloupec 57 Poradenská a konzultační činnost pro knihovníky a v rámci RF - vykazuje poskytující knihovna, a to konzultace a další poradenské činnosti knihovníkům jiných knihoven, jejich zřizovatelům a provozovatelům, a to na základě jejich žádosti nebo dotazu. Evidují se písemné, telefonické i osobní konzultace a instruktáže (trvající minimálně 0,5 hodiny pracovního času). Definice č Sloupec 58 Metodické návštěvy - metodických návštěv, které knihovna ve sledovaném dni uskutečnila. Ve sl. 52 lze uvést i navštívené místo a účel návštěvy. Definice č Sloupce 59 a 60 jsou určeny pro evidenci vzdělávacích (a porad) pro knihovníky a v rámci RF. Tyto akce se nepřičítají ke vzdělávacím m určeným veřejnosti. Sloupec 59 Vzdělávací akce pro knihovníky a v rámci RF ( ) - vykazují se vzdělávací akce určené knihovníkům, zřizovatelům a provozovatelům knihoven. Opakované akce a cyklické akce evidujeme stejně jako v případě vzdělávacích pro veřejnost. Viz pokyny ke sloupci 50. Pořádá-li knihovna vzdělávací cyklus, je považován za jednu akci a uvede se při závěrečné akci (do sloupce uveďte od-do, ve sloupci 60 Název uveďte po názvu akce i skutečnost, že šlo o cyklus a pokračovacích. Sloupec 60 Vzdělávací akce pro knihovníky a v rámci RF, návštěvníků (účastníků) - účastníků vzdělávací akce, kterou pořádající knihovna vykazuje za daný den. v případě opakování se počty účastníků sčítají. Počet účastníků jednotlivých lekcí cyklické akce se

15 3. P O K Y N Y P R O V Y P L Ň O V Á N Í J E D N O T L I V Ý C H U K A Z A T E L Ů V Ý K A Z U O K N I H O V N Ě ZA R O K K U L T ( M K ) Roční výkaz o knihovně Kult (MK) vyplňují všechny knihovny v papírové 12 nebo elektronické podobě. Výkaz má devět oddílů. Pokud se u vykazující knihovny některá z činností nevyskytuje, vyplní se příslušný řádek (pole) nulou. Podkladem pro vyplnění výkazu je především Deník knihovny, z něhož se čerpají údaje do oddílu II. Uživatelé, III. Výpůjčky, IV. Další údaje a oddílu V. Elektronické služby. Do oddílu I. Knihovní fond jsou přebírány údaje z přírůstkových a úbytkových seznamů, seznamů docházejících periodik a dalších evidencí, které si knihovna dle svého uvážení a potřeb vede. Údaje do oddílů výkazu lze přebírat i z elektronické formy evidencí (statistik), vede-li je knihovna. Zdrojem údajů do oddílu VI. Zaměstnanci jsou údaje z personální agendy. Podklady pro vyplnění oddílu VII. Příjmy resp. výnosy a oddílu VIII. Výdaje resp. náklady jsou účetní evidence, výkaz zisku a ztráty a rozvaha 13. Identifikační údaje o zpravodajské jednotce se uvádí dle skutečnosti v jednotlivých kolonkách: Název zpravodajské jednotky IČO a Evidenční číslo knihovny (udělené MK ČR) Adresa Telefon Kraj www stránky ZJ (zpravodajské jednotky) Zřizovatel/zakladatel (jméno, název) vyplní se v plném znění, nikoliv ve zkratkách Velikost obsluhované populace viz Definice č. 1 a údaje převezmete na adrese Právní forma zpravodajské jednotky zakroužkuje se z uvedených možností odpovídající právní forma (lze zjistit ve zřizovací (zakládací) listině či u provozovatele). Bezbariérový přístup (označte X) zda ANO či NE. I. Knihovní fond Vykazuje se celkový stav knihovního fondu podle druhů ke konci sledovaného období, tj. řádně zaevidovaných knihovních jednotek, které jsou součástí knihovního fondu. Stav knihovního fondu je výsledkem pohybu knihovních fondů, a to: Stav na konci minulého roku (ř. 0101) + přírůstek ve sledovaném roce (ř. 0116) - úbytek ve sledovaném roce (ř. 0117) = stav na konci sledovaného (vykazovaného) roku (ř. 0102) Údaje převezmete z evidence knihovního fondu přírůstkového seznamu, seznamu úbytků, z evidence docházejících periodik, popřípadě dalších evidencí budování (správy) knihovních fondů. Ř stav k předešlého roku, tzn. údaj uvedený ve výkaze za předešlý rok (Kult (MK) 12-01, ř. 0102). Ř stav knihovního k vykazovaného roku. Ř = součtu ( ) řádků 0103 až (nezapomenout přičíst i přírůstky a odečíst úbytky v ř až 0113). Kontrola správnosti: ř = součtu ( ) ř ř ř ř ř Ř až 0113 údaje z evidence stavu KF k vykazovaného roku (přírůstkové a úbytkové seznamy). Ř Počet exemplářů titulů docházejících periodik. Údaj z evidence docházejících periodik. Duplikáty (multiplikáty titulů se počítají). Ř Počet knihovních jednotek ve volném výběru. Uvede se podle skutečnosti. (1m police = cca k. j.). Ř Přírůstky. Údaj ze seznamu přírůstků. Počet všech přírůstků za vykazovaný rok v knihovních jednotkách. Vede-li knihovna více přírůstkových seznamů, pak součet všech v nich nově zaevidovaných za vykazovaný rok v knihovních jednotkách. Ř Úbytky. Údaj ze seznamu úbytků. Uvede se všech úbytků za vykazovaný rok v knihovních jednotkách. Ř uvede se (knihovních jednotek), které v knihovně přibyly převzetím z jiné knihovny nebo sloučením knihoven při organizační změně. Ř uvede se (knihovních jednotek), které v knihovně ubyly převodem do jiné knihovny při organizační změně Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky., které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, v platném znění.

16 II. Uživatelé Údaje převezmete z Deníku veřejné knihovny, oddílu I. Uživatelé, z posledního řádku Celkem od začátku roku, nebo z elektronické evidence. Vzhledem ke kumulaci evidencí všech typů uživatelů služeb je však Deník přehledným a vyčerpávajícím zdrojem všech údajů o uživatelích i pro tento oddíl výkazu. Ř = Sloupec 1 Registrovaní uživatelé ve sledovaném období. Uvedou se všichni registrovaní uživatelé (tj. čtenáři), jejich registrace byla platná ve vykazovaném roce. Při opakované registraci během vykazovaného roku se započítává pouze první registrace v daném roce. Viz Definice č. 19 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 2 Z toho registrovaní uživatelé do 15 let. Z ř se uvedou všichni nově registrovaní uživatelé (čtenáři) mladší 15 let. Viz Definice č. 21 a pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 3 Návštěvníci. Součet všech návštěvníků, kteří toho dne knihovnu fyzicky navštívili a všech návštěvníků on-line služeb, tzn. virtuálních návštěvníků. Ř = ř ř Viz též Pokyny k vyplňování Deníku a Definice č. 22 a 27. Ř = Sloupec 4 Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy). Počet všech návštěv fyzických osob, které za vykazovaný rok knihovnu osobně navštívily, aby využily služeb knihovny. Viz Definice č. 23 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 5 Návštěvníci půjčoven a studoven Ř = Sloupec 6 Návštěvníci využívající internet v knihovně Počet všech návštěvníků, kteří v daném roce využili v knihovně internet (z celkového počtu fyzických návštěvníků v ř. 0204). Viz Definice Ř Ř = Sloupec 7 Návštěvníci kulturních. Počet návštěvníků všech kulturních (z celkového počtu fyzických návštěvníků v Ř. 0204). Definice č. 24 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 8 Návštěvníci vzdělávacích. Počet návštěvníků (účastníků) všech vzdělávacích pro veřejnost (z celkového počtu fyzických návštěvníků v Ř. 0204). Definice č. 25 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 9 Návštěvníci on-line služeb (virtuální návštěvy). Z ř Definice č. 27 a Pokyny k vyplňování Deníku. Tento údaj III. Výpůjčky je součtem údajů z oddílu V. Elektronické služby, sloupců (viz též Definice č. 47 a 51). Údaje převezmete z Deníku veřejné knihovny, oddílu II. Služby uživatelům - výpůjčky nebo ze statistiky výpůjček používaného automatizovaného knihovního systému. Výpůjčky periodik se vykazují jako výpůjčky samostatného druhu a je jim proto věnován i samostatný řádek. Ř = Sloupec 10 Výpůjčky (součet ř až ř. 0315). Uvede se celkový výpůjček jednotlivých druhů uvedených v řádcích 0302 až Započítávají se všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace. Viz Definice č. 28 až 36 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 11 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace naučné literatury dospělým uživatelům (knihy), z ř Ř = Sloupec 12 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace krásné literatury dospělým uživatelům (knihy), z ř Ř = Sloupec 13 -všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace naučné literatury dětem (knihy), z ř Ř = Sloupec 14 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace krásné literatury dětem (knihy), z ř Ř = Sloupec 15 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace periodik, z ř Výpůjčky periodik se evidují samostatně, obdobně jako výpůjčky dalších druhů. Nepřičítají se k výpůjčkám naučné literatury nebo literatury krásné. Definice č. 15 a č. 36 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 16 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace rukopisů. Ř = Sloupec 17 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace mikrografických. Ř = Sloupec 18 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace kartografických. Ř = Sloupec 19 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace tištěných hudebnin. Ř = Sloupec 20 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace zvukových. Ř = Sloupec 21 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace zvukově obrazových.

17 Ř = Sloupec 22 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace obrazových. Ř = Sloupec 23 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace elektronických. Ř = Sloupec 24 - všechny evidované absenční a prezenční výpůjčky a prolongace jiných, tj. takových, které nelze z hlediska druhu zařadit mezi výše uváděné. Definice č. 14. Ř = Sloupec 25 - z Ř uvedou se všechny prezenční výpůjčky. Definice č. 29 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 26 - z ř uvedou se všechny prolongace. Definice č. 31 a Pokyny k vyplňování Deníku. IV. Další údaje Údaje převezmete z Deníku veřejné knihovny, oddílů IV. Meziknihovní výpůjční služba, vydavatelská činnost, VI. Aktivity pro knihovny a provozovatele, regionální funkce (výběr) a dalších evidencí, které si knihovny vedou. Některé řádky podle skutečnosti k vykazovaného roku. Meziknihovní výpůjční služba v rámci státu se uvádí v řádcích 0401 až Ř = Sloupec 36 - obdržených požadavků z jiných knihoven (papírových i elektronických žádanek). Definice č. 57 až 60. Ř = Sloupec 37 - kladně vyřízených požadavků. Definice č. 60 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 38 - požadavků, které vykazující knihovna zaslala jiným knihovnám. Ř = Sloupec 39 - kladně vyřízených požadavků. Definice č. 60 a Pokyny k vyplňování Deníku. Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba se uvádí v řádcích 0405 až 0408, a to ve stejných ukazatelích jako MVS. Ř = Sloupec 40 - obdržených požadavků z jiných zemí. Definice č. 59 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 41 - kladně vyřízených požadavků. Definice č. 60 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 42 - požadavků, které vykazující knihovna zaslala do knihoven jiných zemí. Definice č. 59 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 43 - kladně vyřízených požadavků z jiných zemí. Definice č. 60 a Pokyny k vyplňování Deníku. Do řádků 0409 až 0414 se uvedou údaje o výměnných fondech a dalších aktivitách směrem k jiným knihovnám a v rámci RF, které lze přenést z oddílu VI. Aktivity pro knihovny a provozovatele, regionální funkce (výběr) a podkladové evidence, které si knihovny o RF vedou. Ř = Sloupec 53 - souborů půjčených jiným knihovnám. Definice č. 62 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 54 - v nich svazků, tj. všech ve všech souborech poskytnutých jiným knihovnám (v Ř. 0409). Ř = Sloupec 55 - souborů od jiných knihoven. Definice č. 62 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 56 v nich svazků, tj. všech ve všech souborech od jiných knihoven (v Ř. 0411). Ř = Součet ( ) sloupců Poradenská a konzultační činnost pro knihovníky a v rámci RF a Metodické návštěvy. Uvede se součet obou typů metodické činnosti. Definice č. 115 a č. 116 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 59 Počet vzdělávacích a porad pro knihovníky a v rámci RF. Nepřičítají se k m pořádaným pro veřejnost. Viz Pokyny pro vyplňování Deníku. Do řádků 0415 až 0417 uvedete údaje z oddílu V. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost, a to jen ze sloupců o počtu. Ř = Sloupec 48 Počet kulturních pro veřejnost. Definice č. 63 a Pokyny k vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 50 Počet vzdělávacích pro veřejnost. Definice č. 64 a Pokyny pro vyplňování Deníku. Ř = ze sloupce 50 - Počet vzdělávacích v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) z počtu vzdělávacích pro veřejnost, tzn. z Ř Řádky 0418 až 0424 se vyplňují údaji o vydavatelské činnosti knihovny. Údaje přeberete z oddílu IV. MVS a vydavatelská činnost. Ř = Sloupec 44 Počet vydaných titulů neperiodických publikací. Definice č. 65. Ř = Uveďte součet nákladů jednotlivých vydaných titulů uvedených v ř Ř = Sloupec 45 Počet vydaných titulů periodického tisku. Definice č. 66. Ř = Uveďte součet nákladů jednotlivých vydaných titulů uvedených v ř Ř = Sloupec 46 Počet titulů vydaných audiovizuálních děl. Definice č. 67. Ř = Uveďte součet nákladů jednotlivých vydaných titulů v ř

18 Ř. 0424= Sloupec 47 Počet titulů vydaných elektronických. Definice č. 68 Řádky č až 0431 se vyplní dle skutečnosti ve vykazující knihovně k Ř = Plocha knihovny pro uživatele v m 2. Definice č. 72. Ř = Počet studijních míst k Definice č. 69 Ř = Počet počítačů pro uživatele k Definice č. 70. Ř 0428 = Z toho napojených na internet k z ř Definice č. 71. Ř = Připojení WiFi v prostorách knihovny pro uživatele. Zaškrtněte dle skutečnosti. Ř = Poskytujete uživatelům kopírovací služby? Zaškrtněte dle skutečnosti. Ř = Počet hodin pro veřejnost týdně. Definice č. 73 a poznámka pod čarou ve výkaze Kult (MK) V. Elektronické služby knihovny Údaje převezmete z Deníku knihovny, oddílu III. Elektronické služby nebo přímo ze statistik, které jsou součástí Vámi užívaných automatizovaných knihovních systému a dalších SW a dle skutečnosti v knihovně. Ř = Webová stránka knihovny. Zaškrtnete dle skutečnosti. Definice č. 37. Ř = Elektronický katalog knihovny na internetu. Zaškrtnete dle skutečnosti. Definice č 40. Ř = Sloupec 27 Počet návštěv webové stránky knihovny (za sledované období). Definice č. 38 a Pokyny pro vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 28 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostorů knihovny. Definice č. 42 a Pokyny pro vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 29 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu. Definice č. 43 a Pokyny pro vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 30 Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru knihovny. Definice č. 46 a Pokyny pro vyplňování Deníku. Ř = Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů. Uvede se dle skutečnosti. Definice č 48. Ř = Sloupec 32 Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází z prostoru knihovny. Definice č. 50 a Pokyny pro vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 33 Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází z prostoru mimo knihovnu. Definice č. 51 a Pokyny pro vyplňování Deníku. Ř = Sloupec 34 Počet zobrazených (stažených) digitálních. Definice č. 53. Ř = Sloupec 35 On-line informační služby ( zodpovězených dotazů). Definice č. 56. VI. Zaměstnanci Podklady získáte v ekonomickém, resp. personálním oddělení knihovny nebo v ekonomickém resp. personálním oddělení zřizovatele (obecní, městský úřad). Počty zaměstnanců se uvádějí v celoročním průměru evidenčního počtu zaměstnanců přepočteném na plně zaměstnané. Uvede se podle skutečnosti za vykazovaný rok. Definice č. 74 a 75. Vyplňují všechny knihovny. Ř = Počet zaměstnanců (přepočtený stav). Ř = z ř VŠ knihovnického směru. (přepočtený stav). Ř = z ř VŠ ostatní. (přepočtený stav). Ř = z ř SŠ knihovnického směru. (přepočtený stav). Ř = z ř SŠ ostatní (přepočtený stav). Ř = z ř ostatní zaměstnanci (tj. neuvedení v řádcích 0602 až 0605). Ř = Počet dobrovolných pracovníků Definice č. 76. Vyplní se dle skutečnosti ve vykazující knihovně za vykazované období. Uvádí se fyzických osob. Ř = Počet hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky za vykazované období. Definice č. 76a. Vyplní se dle skutečnosti ve vykazující knihovně za vykazované období. VII. Příjmy resp. výnosy Podklady získáte na ekonomickém oddělení (úseku) knihovny nebo v ekonomickém oddělení (úseku) zřizovatele (obecní, městský úřad). Vyplňují všechny knihovny. Konkrétní údaje se čerpají z účetní evidence, výkazu zisku a ztráty a rozvahy (dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 14. Ř = Definice č Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží. 14 Definice vykazovaných položek z oblasti hospodaření a pro tento statistický účel budou uvedeny na webu KI NK ČR.

19 Ř = Definice č z ř Výnosy (příjmy) z hlavní činnosti. Ř = Definice č Příspěvky, dotace a granty ze státního rozpočtu. Ř = Definice č Příspěvky, dotace a granty z rozpočtu kraje. Ř = Definice č Příspěvky, dotace a granty z rozpočtu obce. Ř = Definice č Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostatních subjektů. Ř = Definice č Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí. Ř = Definice č z ř Příspěvky, dotace a granty na provoz z fondů EU. Ř = Definice č Dary a sponzorské příspěvky. Ř = Definice č Ostatní výnosy výše neuvedené. Ř = Definice č Příjmy (výnosy). Ř = součet ( ) ř ř až ř ř ř Ř = Definice č Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu. Ř = Definice č Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje. Ř = Definice č Dotace a granty na investice z rozpočtu obce. Ř = Definice č Dotace a granty na investice od ostatních subjektů. Ř = Definice č Dotace a granty na investice ze zahraničí. Ř = Definice č z ř Dotace a granty na investice z fondů EU. Ř = Definice č Dotace a granty na investice. Ř = součet ( ) ř VIII. Výdaje resp. náklady vyplňují všechny knihovny, především pak ZKNP povinně vyplní ř až 0810, byť by byl údaj nula. Ř = Definice č Spotřeba materiálu energie a služeb. Ř = Definice č z ř Nájmy (Výdaje knihovny na nájmy). Ř = Definice č Osobní náklady. Ř =součet ( ) ř Ř = Definice č z ř Mzdy(tj. platy). Ř = Definice č z ř Ostatní osobní náklady. Ř = Definice č z ř Náklady na zdravotní a sociální pojištění. Ř = Definice č z ř Ostatní sociální náklady. Ř = Definice č. 102 z ř Náklady na pořízení knihovního fondu. Ř = Definice č. 103 z ř Nákup předplatné periodik. Ř = Definice č. 104 z ř Nákup pořízení licencí na elektronické zdroje. Ř = Definice č Daně a poplatky (bez daně z příjmů). Ř = Definice č Daň z příjmů. Ř = Definice č Odpisy dlouhodobého majetku. Ř = Definice č Ostatní provozní náklady výše neuvedené. Ř = Definice č Výdaje (náklady). Ř = součet ( ) ř Ř = Definice č. 110 z ř Výdaje na hlavní činnost. Ř = Definice č Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek). Ř = součet ( ) ř Ř = Definice č. 112 z ř Výdaje na hmotný investiční majetek. Ř = Definice č. 112a z ř Výdaje na nehmotný investiční majetek. Zdrojem údajů jsou stejné dokumenty jako pro oddíl VII Definice vykazovaných položek z oblasti hospodaření a pro tento statistický účel budou uvedeny na webu KI NK ČR. IX. Síť knihoven k vyplňují pouze ty knihovny, které vyplňují výkaz v papírové podobě.

20

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY PRAHA 2008 2 OBSAH Poslání a činnost knihovny 3 Část I 1 Základní ustanovení 3 2 Uživatelé STK 5 3 Výpůjční řád 7 Část II Práva a povinnosti uživatelů 1 Obecná

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení 3 Čl. 1 Právní zakotvení 3 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny 3 Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby 4 II. Uživatelé knihovnických, informačních a elektronických

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 9/2014 Věc Knihovní řád Univerzitní knihovny Působnost pro všechny útvary univerzity a uživatele Univerzitní knihovny Účinnost 1. října 2014 Číslo jednací RPO/0033/14 Vypracovala

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín Knihovní řád Městské knihovny Hodonín V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Hodonín, schválenou na základě usnesení zastupitelstva města Hodonín usnesením č.1708 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby...

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 II.... 4 Uživatelé knihovnických a informačních

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Knihovní řád Trutnov, dne 30.11.2007 Zpracovala: Jaroslava Maršíková I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i.

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Knihovna VÚV TGM, v.v.i. Obsah I. Základní ustanovení 1. Právní zakotvení 2. Poslání a činnost knihovny II. III. Knihovní a informační

Více

Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV

Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV Martin Svoboda, Jan Bayer: Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV Výchozí podmínky V letech 1996 1999 kulminoval neutěšený stav v doplňování knihovních

Více

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Rtyně v P., dne 1.1.2011 Zpracovala: Jana Sehnalová I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah Stránka č. 1 z 9 Obecní knihovna Vážany nad Litavou Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení Čl. 1.Právní zakotvení Čl. 2.Poslání a činnost knihovny II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl.

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Řád knihovny. Gender Studies

Řád knihovny. Gender Studies Řád knihovny Gender Studies Obsah I.... Základní ustanovení... Čl.1 Právní zakotvení... Čl.2 Poslání a činnost knihovny... Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... II.... Uživatelé knihovnických

Více

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů VYHLÁŠKA č. 645/2004 Sb. ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Změna: 192/2009 Sb. (účinnost od 1. 7. 2009)

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více