THEURGIE Od dob alexandrijských po prvé po dvou tisících létech přednáší theurgii doktor filosofie Jan Kefer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "THEURGIE Od dob alexandrijských po prvé po dvou tisících létech přednáší theurgii doktor filosofie Jan Kefer."

Transkript

1 THEURGIE Od dob alexandrijských po prvé po dvou tisících létech přednáší theurgii doktor filosofie Jan Kefer. Praha, 7. července Theurgie náleţí do oboru hermetických věd. Je to jakási nejvyšší hermetická věda. Praví-li se, ţe hermetismus byl vědou chrámovou, tedy kat exochén to platí o theurgii. Pozdějším vývojem okultismu ztotoţňuje se theurgie s magií evokační a proto můţeme čísti ve všech moderních dílech o okultismu, ţe theurgie je umění vyvolávati démony a anděly. Tato definice je naprosto nesprávná. Proto, máme-li správně pochopiti co theurgie je, musíme si rozděliti jednotlivé hermetické vědy. Víme, ţe existují podle hermetických pravidel tři světy, populárně řečeno: svět hmotný neboli fysický, svět astrální neboli duševní a svět boţský neboli duchovní. Alchymie je nauka o dokonalém zvládnutí hmoty, magie je nauka o dokonalém zvládnutí světa duševního neboli světa astrálního. Theurgie je nauka o zvládnutí světa duchovního nebo boţského. K této definici se ještě vrátíme. Aby nám bylo jasno, musíme si vydefinovati, co je to boţské. Boţské není Bůh, poněvadţ je samozřejmé, ţe Bůh je nezvladatelný, nepochopitelný a i kdyţ se pohybujeme na nejvyšších pláních ţivota, existence bytí, můţeme svým lidským rozumem a svým lidským duchem, to je naší boţskou jiskrou, utvářenou pro tuto naši plán, chápati jenom boţské. Slovo theurgie pochází od řeckého THEOS- Bůh a od ERGO- činím, konám. Potom ERGON- čin, vytváření. Správný překlad slova theurgie je stvoření Boha. Ergo ton theon, genitiv je to tvoření toho, co je boţího, to je tvoření přívlastků Boha. Boha podstatně nemůţeme pochopiti. Chápeme ho v harmonickém tvoření, kráse všeho stvořeného, v matematice hvězdných oběhů. Správný překlad jest tvoření přívlastků boţích, chceme-li, tvoření Boha, des Gottes. Samozřejmě ve starověkých svatyních platí doslova theurgie: tvoření bohů. Neuvaţujeme, ţe všechno to, co o Bohu vypovídáme, se k samému Bohu nevztahuje, nýbrţ jen k představě tohoto Boha. My svým kultem potvrzujeme pouze určitý přívlastek boţí. Ten je dán pouze filosoficky. Ku příkladu všechna náboţenství se obracejí k Bohu jakoţto k prabytosti, ale podtrhují určitou jeho sloţku, kterou se tento Bůh vnímajícímu lidskému mozku jeví. Ku příkladu starořecké náboţenství vytvořilo Jupitera, boha, přemoţitele nebe Urana a vládce bohů i lidí. Starořímské náboţenství snaţilo se o vytvoření Boha jakoţto prapodstaty všeho dobra. Proto nejvyšší jméno Jupitera; Jupiter optimus et maximus. Toto pojetí selhalo. O synthesu se snaţil Numa Pompilius. Nástupci ztratili klíč k jeho synthese. Mojţíš vybral si z této theurgické moţnosti Boha jako stvořitele, pána všeho tvorstva. Křesťanství potlačilo tento suverénní aspekt v Bohu a vytvořilo ideál Boha lásky, Boha slitovného. Divoké národy nemohly to pochopiti a proto Mohamed se pokusil o theurgickou synthesu. Vzal ze Ţidů Boha vládce, Boha tvůrce a z křesťanství ideál Boha milosrdného a snaţil se Nomádům pouště zprostředkovati tento náboţensko-theurgický ideál.

2 Jaké bude příští náboţenství? Musí to býti náboţenství, které zde ještě nebylo. Poněvadţ pokrok je nemilosrdný a ţene vpřed přírodu, do které patří náš duch i náboţenství, bude to Bůh v aspektu Ducha svatého, Bůh osvětitel, Bůh dokonalého vývoje určité rasy. Ale náboţenství nepatří do našeho studia. Náš zájem je soustředěn jenom na theurgické umění. Třeba germánský zasvěcovatel vytvořil ideál Odina. To je martické náboţenství. Stvořil v představě lidské, tak na pláni astrální i boţské určitý přívlastek Boha. Podle oficielní křesťanské dogmatiky má kaţdý národ pouze jednoho Boha, ale ctí ho v určitém přívlastku. Tam skutečně byli theurgové, kteří vytvořili Brahmu, Allaha, Jehovu, křesťanskou Trojici. Tyto představy, celá jejich síla je uměle vytvořena, ať jiţ náhodou, nebo úmyslně, je vytvořena theurgicky. Je lhostejno, zda to člověk najde náhodou, nebo se tomu naučí. Příklad: Verdi byl zanedbaného vychování. Jako 15 lety chlapec měl lásku k hudbě, ale nepřijali ho na konservatoři. Potom měl moţnost dostati se do vesnického kostela. Základ c-dur akord musel znáti, kdyţ chtěl býti hudebním skladatelem. Něco podobného v náboţenském světě. Dokonalé náboţenství, má-li zachvacovati miliony, buďto je theurgicky vytvořené, nebo to náhodou prorok uhodl. Theurgie umění tvořiti bohy, lépe řečeno přívlastky nejvyšší bytosti, tvořiti nejvyšší lidské duchovní ideály. Mluvíme-li filosoficky, abychom neupadli do kacířství, musíme mluviti, ţe theurgie je věda ne o zvládnutí nebo vytvoření Boha, pro nás jiţ je to věda o zvládnutí principu. Z toho patrno, ţe definice opakující se v okultních knihách absolutně nestačí. Za druhé: definice kabaly. Kabala povaţuje za theurgii styk s anděly. Je to úplně totéţ. Bůh anděl, přívlastek boţí, posel boţí. Bůh posílá ve starém zákoně anděly, poněvadţ snad lidé by nesnesli přímý pohled Boha. Kabalisti se domnívají, ţe theurgie se vztahuje zcela na Ezechielovu visi. Popírá kabala, ţe theurgie by mohla býti vědou opřenou o rozumové poznání nebo zkušenost. Učí, ţe je zbudována extasemi. (Rituál jen slouţí k činnosti. Činnost, akce je v theugii hlavní.) Islámská theurgie a sufismus odvrací se od rozumového poznání Boha a vidí poměr v něčem citovém, jemném, ţenském, záporném. Praví, ţe není rozdílu mezi vědou a vírou. KORAN sám je věda, Bůh je přesně definován, státověda, poměr člověka k zákonům a lidem. Aby smířil sufismus a islám, mají zde střed, ve kterém náboţenství splývá dokonale s vědou. Tuto kabalistickou theurgii bych doporučoval všem, kdo mají sklon k mystice. Vezměte si kterýkoli systém mystický a kritisujte ho čistě magicky. Ty nejvyšší mystické extase dosahují svým vlivem ani ne ţivlové magie. Člověk zde tápe v naprostém bludném kruhu. To, co přičítá mysticismus vývoji, je pouze správný vývoj jeho citu. V nejlepším případě můţeme se zmocniti té představy našeho boţského ideálu. Proto ta skutečná mystika končí magickým posednutím v magii sexuelní a proto mezi Randolphem a Kerningem není veliký rozdíl. Nemají tradice a systému. Všichni opravdoví mystikové vycházejí z určitého náboţenství. Byl mystik mohamedán, katolík, protestant, celá ta mystika je naprosto katolická. Člověk se dal obsednouti theurgickým ideálem svého náboţenství. Tato kabalistická theurgie je jediným vhodným, systémem pro západního člověka. I kabala učí extasi, shodně s Orientem, Tibetem, jenomţe je zde opět důkladnost kabaly, poněvadţ kabalistická theurgie zná čistou mystickou evokaci, zná čistou mystickou koncentraci do sebe. Koncentrace kabalistická spočívá v určitém posismu. Tento posismus je klasiky kabaly, mystiky, popisován následovně. Člověk usedne, vloţí hlavu mezi kolena, (napodobení embryonálního stavu), nyní se plně koncentruje na kabalistickou formu a reguluje správně dech. Při vdechu se koncentruje na problém

3 mystický, při výdechu dostává odpověď, ale ze sebe. Probudí svoji vnitřní psychu, svého ducha. Mají jiskru boţí v sobě, ale nikdy ne Boha samotného. Kristus nás učil mystické koncentraci. Otče náš atd. neboť tvoje je sláva, tvoje je síla, tvé království to církev vyškrtla. (Pozpátku modliti se otčenáš.) Můţeme míti theurgii klasickou a moderní. Klasická theurgie se obrací do říše principu, do říše Bohů, andělů, co říše první emanace. Filosofické pojítko je však slovo princip. Křesťanský Bůh, milovati budeš bliţního jako sebe samého to je princip lásky, tedy ne Bůh, ale lidský theurgický princip lásky. Moderní nevěrci, kterým vadil tento boţí přívlastek lásky, abychom řekli, této křesťanská charity, opsali to slovem humanita. Jenomţe humanita vytvořená ve hmotě svrchovaně lidsky, rozlet této theurgické ctnosti pouze brzdí. Je to princip, jak charita, tak humanita. Proto theurgie je věda o těchto principech. Existence ideálna a existence reálna. Ku příkladu stavitel staví chrám, v mozku má jiţ konturu tohoto chrámu. Ten chrám existuje bytím ideálním, prozatím, a teprve kdyţ se vybuduje ve hmotě, bytuje fysicky. Hudba bytuje, kdyţ zní. Máte doma noty. Je to hudba? Je a není. Fysicky konkrétní hudba to není, je to hudba ideální, tak jako v gramofonové desce existuje hudba ideální. Ideální existence této hudby jest jenom jedna, fysická existence bude třeba v New Yorku, v Praze, v Londýně. Totéţ v theurgii. Známe milující lidi, odváţné lidi, silné lidi, známe z fysiky zákon dopadu, zemské tíţe, zákon planetárních oběhů. To všechno je existence konkrétní, ale mimo to existuje láska v principu, ideálně, metafysicky, existuje odvaha, zákon planetárních oběhů, metafysický. To vše existuje ve světe boţském, poněvadţ to můţe býti duchem pochopeno a duchem vyjádřeno. Po stránce moderní by theurgie byla zvládnutí těchto principů, práce s těmito principy a tvoření nových takových principů. Zde máme to boţské tvoření člověka. Tyto principy jsou zákony dějin.v náboţenství pravíme, ţe je dal Bůh, stvořitel světa. Po stránce filosofické, chceme-li si zachovati rozum, a ne míti jen zdání vědění, musíme toto převésti na nejvyšší příčiny. BIBLE nás poučuje, ţe Bůh sedmého dne odpočinul, to znamená, ţe vytvořením člověka je dokonáno dílo Boţí. Člověk, jenţ pochopil princip daný přírodou, prapříčinou nebo Bohem, je ovládá a kdyţ je zná, je schopen podle toho tvořiti principy nové. Zde jsme u toho theurgického tvoření, ve kterém člověk, kdyţ skutečně theurgicky tvoří, rovná se Bohu a nadto Boha do jisté míry překonává. Zdá se to příliš odváţné? Neříkám nic jiného, neţ to, co věří poslední babička, která je křesťankou. Křesťan ten předpokládá, ţe Bůh vdechuje duši. To znamená, ţe někde nějaký zpustlík přijde k ţeně, zplodí dítě a Bůh poslouchá i tohoto zvrhlíka a vdechne duši tomuto dítěti. Aby dokumentovalo křesťanství ideál lásky, vkládá ho do Boha. Kněz přeměňuje hostii v Boha. Stane se, ţe kněz odpadne a ten odpadlík přeměňuje dále platně, neboť Bůh ctí svobodnou vůli, poslouchá jej. Zásah svobodné lidské vůle do tvoření boţího! Je theurgická definice jasná? Znalost principů, ovládnutí principů a tvoření principů. Zde nám mizí jiţ ideál staré theurgie a klasické theurgie, kterou ovšem musíme studovati, musíme ji znáti, kdyţ máme nové tvořiti. Vidíte, kdyţ hermetismus slibuje moc nadlidskou a nadboţskou, ţe to dovede splniti a také splňuje. První věc je pohled na literaturu. Theurgická literatura, kdyţ nepřihlíţíme k náboţenským knihám, to tam také patří, není. Nic o theurgii nebylo veřejně psáno. Kdyţ chceme býti objektivní, musíme se dívati, co míní naši okultisté a naše věda.

4 Novoplatonik Jamblichos (O MYSTERIÍCH EGYPTSKÝCH); celá alexandrijská theurgie se zabývá pouze démony. Co vypovídá Jamblichos, je zjevení démonů, ţivelných sil. Dluţno jej bráti opatrně. Další theurgické náznaky jsou v knize Agrippově OKULTNÍ FILOSOFII zvl. III. díl o styku se světem boţským. Tam jsou kabbalistické tabule. Také moţno jmenovati Tarot. Potom rozmanitá díla kabalistická, CABBALA DENUDATA od Rosenreutha, týká se Zoharu. Lenain: UMĚNÍ KABALISTICKÉ; dále velmi navazuje na theurgii VĚDA DUCHŮ od Leviho ve II. knize popsaná theurgie kabbalistická. Hodně je v Leviho LISTECH BARONU SPEDALIERIMU, zachovaly se velmi málo. Potom v Leviho některých dílech menších, nepřeloţených: FABLES ET SYMBOLES, kde vykládá talmudské legendy. V celé moderní literatuře není zmínky. Všichni moderní okultisté definují theurgii jako démonickou magii. V theurgické literatuře vede literatura česká. Za nejlepší dílo lze povaţovati KABBALISTICKÉ ZASVĚCENÍ našeho pana Kabeláka. Theurgie sama je mým oborem. Kaţdý před ní utíká, dokonce se praví, ţe nikdo o ní nesmí mluviti. Nikdy nebyla vyučována systematicky. THEURGIE MAGICKÉ EVOKACE vztahující se k tvoření oněch principů, je po stránce klasické dílo Kabeláka. Obecné představy jsou hlavně náboţenské. Theurgie není proto, aby tvořila náboţenství, to přenecháváme prorokům. Nechceme tvořiti nové Bohy, ani káceti staré. My jsme si zvykli chápati Boha tak trochu po domácku. Dobré odměňuje a zlé trestá. Lévi řekl velmi krásně jednu větu: Kdyţ se díváme na indické podoby Boha, vidíme příšeru o pěti hlavách se šedesáti rukama. Umělec chtěl tím znázorniti, ţe bohové nejsou lidé. Z tohoto bludu nás vyvádí kniha Jobova. Spravedlivý je trestán. Kdyţ ten Job tak dokonale slouţí Bohu, jak to přijde, ţe Bůh ho trestá? To jsou ta talmudskokoránská pojímání Boha. S tímto pojetím v theurgii nevystačíme. Odkud jsme vzali, ţe Bůh je povinen naše dobré skutky odměňovati? Kde jste vzali, ţe Bůh je milosrdný?bůh nám naprosto není ničím povinen. My musíme konati dobro, to je naše povinnost, náš úkol a naše spása. Jestli nás Bůh odmění nebo zavrhne do pekel, kdo se odváţí Bohu něco předpisovati? Učiňme si představu o Bohu jako o bytosti svobodné, o které neplatí ţádný lidský pojem. Dále je naše naprosto hloupé chápání světa. My jsme si představovali zde člověka, tam Boha. Stvoření boţí, hvězdičky, člověk a ta duše, kterou máme a víc jiţ na tomto světě není. Kde se opovaţujeme omezovati svobodu Boţí? I kdyţ věříme, ţe jsou duchové dobří a zlí, my s nimi vlastně nepočítáme. Kde je vývoj, jenţ se jeví našim smyslům nadnormálním? Zde je nesprávno kabbaly, ţe svět musel z Boha vyplynouti emanací. Bůh všechno stvořil svobodně. Tak jako je hierarchie stvoření od kamene přes rostlinu, ţivočicha, člověka, přes ty miliony a miliony druhů, tedy řekněme, ţe člověk je středisko a hierarchie postupuje od člověka dále. To všechno jsou stvoření, všechno, co je, všecko, co můţeme chápati je po náboţensku řečeno svobodné stvoření Boţí. Proč je třeba těch geniů, kdyţ nejdříve je stvořen minerál, nerost? Zde mezi lidskou duší a Bohem intervenuje obrovská involuce do hmoty. Intervenují síly minerálu, rostlin, zvířat. Bůh tvoří stejně dokonale jepici, která ţije jenom den, miliony milionů mikrobů a měkkýšů. Člověk přijde, poseče úrodu a ta je také autonomním výtvorem boţím. Vybuchne Vesuv, zasype město, ztroskotá loď, srazí se vlaky a nevinné děti přijdou o ţivot. Hnutí vůle, citů, rozumu, hárá v kaţdé bytosti Bohem stvořené. Kdyţ někdo říká, proč děláte theurgii, proč nejdete přímo k Bohu? Stvoření je hierarchické. Andělové nejsou Bohy, jsou to emanace tak jako ten elektron, ta rybička. Účelem lidského ţivota je toto stvoření ovládnouti. Kdyţ někdo praví, ţe podmaniti si andělské kůry je zásahem do Boţí Prozřetelnosti, stejným právem můţeme namítnouti, ţe kdyţ jsme zkrotili páru, aby nám tahala naše vozy, ţe jsme učinili vpád do prozřetelnosti Boţí. Zvládnutí blesku a

5 elektřiny je stejným tvorstvem jako ta sefira. Země a všecko, co na ni je, je boţí, ale Bůh dal vše do sluţeb člověka, který svou duší, psychou, je výtvor hrubých fysických sil, ale svou svobodou, svobodou ducha, je výtvorem Boha. Můţe-li člověk vše na této zemi, můţe a také má ovládnouti ono tvorstvo, které my nazýváme duchovním světem nadpřirozeným. Stejným právem můţeme uspořádati svět astrální i duchovní, který nazýváme boţským. Všechno tvorstvo je dáno do sluţeb člověku, jenţ takto se stává skutečným synem Boţím. Proto celá věda krotí celý svět hmotný, vybíjí škodlivé bakterie, ničí boţí tvory a má na to právo, krotí zvěř, předpisuje přírodě, vyrovnává údolí a navršuje hory. Hermetismus je zvládnutí těchto principů. Alchymie je dokonalým zásahem do světa hmoty, magie vítězným zásahem do světa astrálu a theurgie zásahem do světa duchovního, nebo zásahem do světa principů. Tvorstvo boţí je daleko obsáhlejší, daleko krásnější neţ se jeví našim smyslům odvislým od jevů tohoto smyslového světa. Kabala praví: první slovo bible je BETH. Proč ne ALEF? Proč Mojţíš počíná Bethem? Naznačuje, ţe kdyţ Bůh stvořil tento svět, tvořil jiţ po druhé. Jiţ před námi existovalo tvorstvo stvořené jednotkou, Alefem, ale posuzováno s lidského hlediska. Bible: Bůh sedmého dne odpočinul a nyní záleţí jenom na člověku, aby spolutvořil, aby vytvořil svobodu a další říše principů. Tato filosofie je odváţná, je pro lidi velmi silné. Tito lidé, znající princip a zákon, musí uniknouti světu hmotnému. Je jistě snadnější plakati a skuhrati, neţ dovolávati se přímým zásahem Boţí síly. Jak jsme řekli, můţeme, aneb alespoň si dovolíme rozlišovati dvojí theurgii. Moderní theurgie se dělá povětšině prakticky. Varuji, abychom si neříkali, proč máme studovati astrologii, alchymii, magii, kdyţ můţeme hned studovati theurgii. Nepodceňuji tyto vědy, kdyţ pravím, ţe theurgie je nejvyšší věda. Někteří magikové říkají; k čemu magii, kdyţ máme theurgii? Jako kdyţ by lékař řekli k čemu škola obecná, kdyţ máme university? Jaký zázrak dělá z lidské psychy škola! Co je to za tvora, kdyţ přijde do primy a co z něho můţe udělati škola. Proto potřebuji mnoho teorie a proto je naprosto nutné míti v theorii průpravu magickou. Nebude theurgické práce bez magie ţivlové, planetární a zvířetníkové. Úplně vyloučeno, aby člověk, který neprošel těmito stadii, odváţil se theurgie. Musíme znáti dobře oblast magických jevů, abychom neupadli do úskalí. Tak jako máme v přírodě kámen, ţivočicha, tak jako se předpokládá, ţe člověk v pěti létech si uvědomí rozdíl mezi kamenem a kravičkou a později mezi keřem, a stromem, totéţ primární rozlišování je nutné i v magii. Tak jako věda třídí svět hmotný, tak magie třídí fenomény. Coţ je moţné, aby magie byla odvislá od magie krve? To dnes nebude nikdo dělati tak jako moderní lékař nebude léčiti ránu prachem jako primitiv. Jak je moţné; ţe někdo se ohání sexuelní magií, magií primitivních barbarů. Ţe tato magie straší ve všech loţích! Coţ si neuvědomují, ţe ţijí ve XX.století? Fenomény jsou, ale larvální. Magik se musí naučiti rozlišovat fenomény. Účel kursu ukázat okultismus se stránky nejčistší. Tak jako rozdělujeme říši nerostnou, rostlinnou a ţivočišnou, kaţdou na mnoho druhů, musíme se naučiti rozlišovat astrální svět. Co v něm je: Nejniţším výtvorem astrálu je larva. Tuto larvu tvoří kaţdý člověk. Kdyţ teď řeknu slovo: ţidle, okamţitě v astrálu tvořím larvu slova ţidle. Kdyţ pojmu vůči někomu lásku, tvořím larvu lásky, kdyţ nenávist, okamţitě larvu této nenávisti. To je první třída. Při všech tzv.nadsmyslných úkazech, které se zovou nadpřirozenými, intervenují pouhé larvy.

6 Vyšší třídou jsou odtělesněné myšlenky. To neznamená odraz hmotných citů, lásky, nenávisti. Tvoříme ku příkladu ideu krásy, zpíváme, napadne nás myšlenka, verš. Jakmile to uskutečníme ve hmotně, tvoříme další druh astrální přírody, odtělesněnou myšlenku. Další je mentální personifikace. Byl Smetana a umřel. Nyní hrají v Brně Libuši, na Národním divadle v Praze Prodanou nevěstu, další dva amatéři jeho duo pro housle a klavír. To všechno, co vyšlo ze Smetanova ducha vrací se v analogii k tomuto jádru a vytváří personifikaci. Je to všechno to, jak na jeho bytost lidstvo, ale i zvířata nebo předměty reagují. To všechno tvoří určitou personifikaci. Obyčejně silná personifikace vytváří egregora. Ku příkladu egregor národa. Larva náboţensky stejně myslících lidí se mění v egregora. Co odpovídá úrovni rostlinné jsou astrální těla zemřelých lidí, která bytují v astrálu určitý čas, 30 aţ 40 let. U bytosti veliké, třeba Homéra, aţ dodnes. Dále astrální těla nenarozených lidí 30 aţ 40 let před narozením člověka. Proto můţeme magicky vědět, kdo bude zde ţíti za 50 let. Pále máme kosmotvárné síly, to je v prvé řadě to, co nazýváme démony. Démon je astrální odraz osudové síly. Není v něm svobody, démon Venuše: Larva Venuše krouţí kolem slunce. Tento pohyb je nesvobodný, tímto neustálým, nutným pohybem tvoří v astrálnu osudovou sílu, kterou nazýváme démonem Venuše. Kdyţ člověk propadne vraţedné manii, která ho bezesmyslu pudí, mluvíme docela správně, ţe ho posedl zlý duch. Ku př. člověk je přímo hnán pohlavním pudem osudově nutným. Po katolicku řečeno, naslouchal osudovému svádění ďábla. Představte si nyní armádu, která rozvášněna vraţdícími slovy, vymyká se lidské svobodě a ničí vše a otravuje jako jedovatá houba astrál naší země. Démon je tedy astrální odraz osudové síly. Kdyţ kámen padá k zemi, osudová nutnost, tíţe, vytváří tam takového démona. Poněkud vyšší jsou ţivelní duchové. Tito nevznikají statikou přírodních jevů, nýbrţ jsou odrazem dynamiky přírodních jevů. Ţivelní duchové tekoucí, oplodňující vody. Potom konečně jsou v astrálu andělé. Ti ovšem jiţ nevznikají ze země. Poněvadţ předpokládáme, ţe nad astrální pláni je plán duchová a tam ţijí duchové bytosti a poněvadţ, co nahoře, to dole a náš svět se odráţí do astrálu ze spoda, tedy dle zákona analogie, odráţí se také do astrálu andělské síly z pláně duchové. To odpovídá říši ţivočišné. To všechno jsou ţivočichové. Poměr anděla k Bohu je jako poměr zvířete k člověku. Člověk je synthesou hmoty, rostlin a zvířat. Metatron neboli Kether je synthesa andělů, to je magická příroda. Ještě se to můţe tříditi jinak, to je věcí odborné magie. Zde jde o to, abychom se naučili tyto zákony rozlišovati. Jaký je rozdíl mezi tvořením magickým a theurgickým? Člověk nemagický, vědec, dělník, tvoří ve světě hmotném, a z toho se to promítá do astrálu. Mnoho larev dá jeho personifikaci. Kdeţto magik ten tvoří ve světě astrálu a pak se to promítne do hmoty. Nad tím astrálním světem je svět principů. Theurg tvoří princip, a tento vytvořený ve světě boţském, si to v astrálu zařídí, případně i ve hmotě. Nejdříve se musí člověk naučiti dělati dobrou práci ve hmotě, pak v astrálu a potom ve světě principů. Nyní se můţeme obrátiti ke klasické theurgii. Plán, který budeme studovati.

7 Nahoře, řekněme, je Bůh, En-Sof, naprosto nepoznatelný. Kdyţ někdo řekne, ţe mluvil s Bohem, je blázen. První, co můţeme pochopiti, je Kether, to čemu kabala tak říká Tetragram, nevyslovitelné jméno boţí, které můţeme pochopiti alespoň symbolem. Nyní máme sefiru opět nepochopitelnou: Binah; v kabale odpovídá Racielu, v křesťanství Duchu svatému. Nyní Chokmah, slovo, syn, Logos, moudrost, uskutečnění. Na počátku bylo slovo, slovo bylo u Boha a Bůh byl slovo! Skrze slovo chápeme Boha. Kristus ukázal lidem Boha. Katolicismus dělali velmi chytří theurgové, praktiky znalí. Na pláni hmotné čas a prostor, na pláni theurgické dvanáct haviothů. A nyní tam také patří nejvyšší poznatelná theurgická hodnota, to je Metatron, Bůh Mojţíšův, BIBLE: Henoch chodil s Bohem a Henocha nebylo. To je Metatron. Další podstata theurgie je zvládnutí Šému, sedmdesátidvou písmen boţího jména. Těchto 72 geniů je 3, tak jako Bůh se nám jeví v trojici, tak kaţdý z těchto geniů se nám jeví trojnásobně. Je to genius involuce, sestupu, pak genius evoluce a genius rovnováhy, tak zvaný ředitel ţivota, filosoficky řečeno máme 72 principů involuce, které poslouchá celý svět, 72 principů evoluce a 72 principů v rovnováze, ředitelů ţivota a těchto 72 principů je vlastní obor theurgie. Veliké dílo theurgie uskuteční ten, kdo ovládne, jak praví kabala, tyto vyrovnovaţující principy, jeţ jsou činiteli v Tiferethu, kterým se zove krása. Odtud 666 ve sv. Janu, zvládnutí Tiferethu, vlastní obor theurgie. Kdyţ chceme říci filosoficky, tedy geniové involuce jsou principem, vládnoucím prostorem, geniové evoluce principem vládnoucím v čase a geniové rovnováhy sídlící v Tiferethu, ředitelé ţivota. Jsou tři sloţky těchto geniů, říká se, ţe uskutečnění šému je zvládnutí všeho dění. Proto se před číslem 6 hvězdou Davidovou třesou všechny mocnosti, poněvadţ je tajemstvím dění. Uskutečnění a zvládnutí Šému je podmíněna uskutečněním těchto 72 geniů a to je plán theurgie. Jak obrovský to plán před námi, jak daleko jsou ideály, jak ohromný v tom řád a synthesa!

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Český esoterismus ETF UK 2009

Český esoterismus ETF UK 2009 ETF UK 2009 Společná zúčastněná pozorování Tomáš Pfeiffer a biotronika (pondělí 9. 11. v 17:00, Soukenická 21, http://www.dub.cz) festival Mystica (neděle 22. 11. odpoledne, (http://mystica.davnyobycej.cz)

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil.

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. Svatý Augustin Dilige, et quod vis fac Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. 4, 11-12 Život *354-430 AD Narozen v Thagaste (severní Afrika) Vzdělanec učitel

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

A.1 Kněz Šin Vlastnost: Inteligence 14-19 Typ: C Náměty ke hře : Šinův kněz se zřejmě nejvíce uplatní při dobrodruţství, kde hrají zásadní roli

A.1 Kněz Šin Vlastnost: Inteligence 14-19 Typ: C Náměty ke hře : Šinův kněz se zřejmě nejvíce uplatní při dobrodruţství, kde hrají zásadní roli A.1 Kněz Šin Vlastnost: Inteligence 14-19 Typ: C Náměty ke hře : Šinův kněz se zřejmě nejvíce uplatní při dobrodruţství, kde hrají zásadní roli vědomosti a informace. Stejně tak určitě neopomene moţnost

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

KAPITOLA I. VZTAHY MEZI MAKRO- A MIKROKOSMEM.

KAPITOLA I. VZTAHY MEZI MAKRO- A MIKROKOSMEM. KAPITOLA I. VZTAHY MEZI MAKRO- A MIKROKOSMEM. I. EXAKTNÍ DŮKAZY O EXISTENCI VZTAHŮ. Filosofie, astronomie, alchymie a ctnost jsou dle mínění slavného hermetika a lékaře Paracelsa 1 čtyřmi pilíři celého

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Naučíme se biblický verš: Setba i ţeň a chlad i ţár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1.

Naučíme se biblický verš: Setba i ţeň a chlad i ţár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1. OBŠ1 SZ Z / LEKCE 4 N O E Genesis 6 9,19 Naučíme se biblický verš: Setba i ţeň a chlad i ţár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1. Mojžíšova 8,22 1. Porozumění textu 1.1 Souvislosti/Obsah

Více

DUCH - Význam slova. Dosavadní náhledy na význam slova

DUCH - Význam slova. Dosavadní náhledy na význam slova DUCH - Význam slova Dosavadní náhledy na význam slova Toto slovo je v Bibli užíváno tak rozmanitým způsobem, že hledání jeho významu se stalo znovu a znovu opakovanou záležitostí všech generací. Všechna

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3 Filozofie a ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vztah filozofie a ošetřovatelství 1 Filozofie má vliv na život, chování, jednání a práci člověka Filozofie tím do značné míry

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že?

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že? Příkladů se symboly popisujících vyváženost energie v BYTÍ bychom mohli uvést celou řadu přes astrologický zvěrokruh, aztécký kalendář, Davidovu hvězdu, půdorysy egyptských a mayských pyramid či dalších

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Současná religiozita Její sociální a kulturní kořeny, faktografický přehled a perspektivy Náboženská mapa současného světa Vývoj náboženských směrů v ČR Název 1991 2001 bez vyznání 4 000 000 6 000 000

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Stvoření a Bible. Texty na tento týden: Gn 2,4; Mt 19,4 6; Ž 8,4 7; Jb 42,1 4; Iz 45,18; Sk 17,22 28. Základní verš

Stvoření a Bible. Texty na tento týden: Gn 2,4; Mt 19,4 6; Ž 8,4 7; Jb 42,1 4; Iz 45,18; Sk 17,22 28. Základní verš Týden od 20. do 26. ledna 4 Texty na tento týden: Gn 2,4; Mt 19,4 6; Ž 8,4 7; Jb 42,1 4; Iz 45,18; Sk 17,22 28 Základní verš Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz FRANTIŠEK KRUML NUMEROLOGIE ČÍSELNÝCH MŘÍŽEK Copyright by František Kruml, 2009 ISBN 978-80-7207-949-0 Jazyková redaktorka Tereza Houšková Obálka

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Lidský motýl: naznačuje největší kruh v obilí všech dob, že lidstvo právě prochází prudkou evolucí?!

Lidský motýl: naznačuje největší kruh v obilí všech dob, že lidstvo právě prochází prudkou evolucí?! Lidský motýl: naznačuje největší kruh v obilí všech dob, že lidstvo právě prochází prudkou evolucí?! 8. srpna 2009 se objevil obří kruh v obilí s lidským motýlem (530 metrů x 450 metrů) v jiţním Holandsku,

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více