Profesoři Teachers. Pořadatelé Organisers

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesoři Teachers. Pořadatelé Organisers"

Transkript

1

2 Profesoři Teachers Barokní tanec Baroque dance Françoise DENIEAU Zpěv Singing Julie HASSLER Housle Violin Amandine BEYER Viola de gamba Viola da gamba Marianne MULLER Cembalo Harpsichord Françoise LENGELLÉ Pořadatelé Organisers Festival & Académie de Sablé Jean-Bernard MEUNIER (Ředitel Director) Agathe BLONDEL (Produkce Production) Centre Culturel Joël le Theule 16 rue Saint Denis - BP Sablé-sur-Sarthe - France Tel : 0033 / Institut Français de Prague Barbora BUKOVINSKÁ (Produkce Production) Štěpánská 35 P.O. Box Praha 1 - Czech Republic Tel : / Ve spolupráci s Hudební fakultou Akademie múzických umění v Praze a za podpory Collegium Marianum Týnská vyšší odborná odborná škola a Culturesfrance. In cooperation with HAMU - Academy of Performing Arts in Prague and with the support of Collegium Marianum - Centre for Historical Arts in Prague and CulturesFrance.

3 Je pro nás velkým potěšením vracet se každoročně do Prahy u příležitosti pořádání Académie de Sablé à Prague, kurzů historického tance a staré hudby, a přispívat tak k dalšímu vzdělávání budoucích českých profesionálních hudebníků a tanečníků. To vše je nám umožněno díky příkladné spolupráci s Francouzským institutem a HAMU (Hudební fakulta Akademie múzických umění) a díky pomoci Collegium Marianum Týnské vyšší odborné školy. Letošní ročník povedou mezinárodně uznávaní profesoři a významní umělci a pedagogové: Françoise Denieau (barokní tanec), Julie Hassler (zpěv), Amandine Beyer (housle), Marianne Muller (viola da gamba) a Françoise Lengellé (cembalo). Hudebníci si budou moci rozšířit znalosti nejen díky individuálním lekcím, ale také prostřednictvím dílen komorní hudby a uvedení do barokního tance. V rámci této spolupráce pozvou francouzští organizátoři Akademie de Sablé stejně jako každý rok dva české studenty na Akademii, jež se bude konat v srpnu v Sablé. It is a great pleasure to come back each year to Prague to organize the Academy of Early Music and Dance of Sablé and to contribute to the formation of future professional Czech musicians and dancers. This is possible thanks to the exemplary cooperation conducted with the French Institute, the HAMU - Academy of Performing Arts in Prague and with the help of Collegium Marianum - Centre for Historical Arts in Prague. Experienced teachers and artists of international renown, will conduct this new session : Françoise Denieau for baroque dance, Julie Hassler for singing, Amandine Beyer for violin, Marianne Muller for viola da gamba and Françoise Lengellé for harpsichord. Besides individual courses, chamber music workshops will complement the musicians training who will also receive an introduction to baroque dance. As part of this partnership, the Academy of Sablé will also invite, as every year, two Czech students at the Academy to be held in Sablé in August. Jean-Bernard Meunier Ředitel Festivalu v Sablé Director of the Festival de Sablé 3

4 Barokní tanec Baroque dance Program tanečníci Gigue de Roland, úryvek z Rolanda, J. B. Lullyho, 1685 La Savoye, úryvek z Méduse, C.H. Gervais, 1697 "Gigue de Roland", from Roland, by J.B. Lully, 1685 "La Savoye" from Medusa, by C.H. Gervais, 1697 Program hudebníci Gigue de Roland, úryvek z Rolanda, J. B. Lullyho, 1685 La Savoye, úryvek z Méduse, C.H. Gervais, Program zaměřený na osvojení základních kroků barokních tanců a vztahu k hudební interpretaci. "Gigue de Roland", from Roland, by J.B. Lully, 1685 "La Savoye" from Medusa, by C.H. Gervais, 1697 The program focuses on learning basic steps and linking with musical interpretation. Françoise DENIEAU Françoise Denieau vystudovala taneční školu při Opeře v Paříži a tam zahájila i svou kariéru v baletním souboru. Poté se rozhodla zaměřit se na současný tanec a v roce 1972 Operu opustila a spolu s Jacquesem Garnierem a Brigitte Lefèvre založila v la Rochelle Théâtre du Silence. Zajímá se také o tradiční tanec poznala indickou tanečnici Malaviku Sarukkai, která ji seznámila s tancem Bharata Natyam. Poté Françoise Denieau odjela do Indie studovat tanec pod vedením Muthuswami Pillai. Barokní tanec objevila díky Francine Lancelot a v roce 1987 vstoupila do souboru la Cie «Ris et Danceries» jako tanečnice, vyučující a asistentka. Od roku 1993 také pracuje v Centru barokní hudby ve Versailles jako vyučující a choreografka pod uměleckým vedením Oliviera Schneebeliho. Vytvořila choreografii například k opeře Rinaldo G. F. Händela pro Národní divadlo v Praze. Françoise Denieau received her initial training at the school of dance of the Paris Opera, where she also commenced her professional career in the corps de ballet. Choosing to focus on contemporary dance, she left the Paris Opera in 1972 and, in collaboration with Jacques Garnier and Brigitte Lefevre, created the Théâtre du Silence in La Rochelle. She was also interested in traditional dances so she met the Indian dancer Malavika Sarukkai who introduced her to Bharata Natyam. Then she went to study in India with Sri Muthuswami Pillai. She discovered the baroque dance with Francine Lancelot and in 1987 joined the Co Ris et Danceries as a performer, teacher and assistant. Since 1993 she works at the Centre de Musique Baroque de Versailles as a teacher and choreographer under the artistic direction of Olivier Schneebeli. Her own choreographies include Rinaldo by G. F. Haendel for the National Theatre in Prague. 4

5 Zpěv Singing Program Volný výběr z repertoáru od konce 16. století do poloviny 18. století. Kurz bude zaměřen na specifika barokního stylu, na deklamaci a ornamentiku. Doporučený repertoár: Caccini: Nuove Musiche, Frescobaldi: Arie Musicali, Schütz: Petits Concerts Spirituels, Purcell: Airs, Montéclair, Clérambault nebo Jacquet de la Guerre: Cantates, Lambert, Le Camus či Chabanceau: Airs de cour... Free choice in the repertory of the late sixteenth century to the mid eighteenth century. Key point of the work: Baroque stylistic characteristics, ornamentation and declamation. Some suggestions: Nuove Musiche by Caccini, Arie Musicali by Frescobaldi, Small Concerts Spiritual by Schütz, Arias by Purcell, Cantatas by Montéclair, Clérambault or Jacquet de la Guerre, Airs de cour by Lambert, Le Camus or Chabanceau... Julie HASSLER Po studiích na Conservatoire v Montpellier se Julie Hassler již během studia na Conservatoire de Région v Paříži a v Centru barokní hudby ve Versailles zaměřila na interpretaci staré hudby. Od zahájení kariéry v roce 1993 vystupovala s mnoha vynikajícími soubory, jakými jsou například La Grande Ecurie, la Chambre du Roy, Le Concert Spirituel, La Simphonie du Marais, Doulce Mémoire, Le Parlement de Musique, Le Concert Brisé pod vedením Williama Dongoise, La Rêveuse Benjamina Perrota... Podílí se na četných nahrávkách a vystupuje na významných festivalech nejen ve Francii, ale i v Německu, Holandsku, ve Velké Británii, ve Španělsku, v Mexiku Vedle zpěvu se Julie Hassler intenzivně věnuje také pedagogické činnosti, a to předevšim na konzervatoři Charlese Müncha v Paříži a v Centru barokní hudby ve Versailles. After studying music at the Conservatory in Montpellier, Julie Hassler has specialized in the interpretation of early music at the Conservatory of Paris and at the Baroque Studio in Versailles. Since 1993, she has performed with various specialized ensembles such as La Grande Ecurie et La Chambre du Roy, Le Concert Spirituel, La Simphonie du Marais, Doulce Mémoire, Le Parlement de Musique, Le Concert Brisé of William Dongois, La Rêveuse of Benjamin Perrot... She has participated in numerous recordings and has performed in numerous festivals in France but also in Germany, in Netherlands, in the Great Britain, Spain, Mexico and elsewhere. As a graduate teacher of singing, she has always reconciled her activities as a singer with her teaching activities, especially at the conservatory in Paris Charles Munch and the Centre de Musique Baroque de Versailles. 5

6 Housle Violin Program Volný výběr z repertoáru od konce 16. století do poloviny 18. století. Doporučený repertoár: Bach: Sonáty a Partity, Westhoff: Suity, skladby Pisendela a Bibera, Sonáty od Corelliho a Veraciniho, Sonáty od Rebela, Leclaira, F r a n c œ u r a, s k l a d b y o d Couperina. Free choice in the repertory of the late sixteenth century to the mid eighteenth century. Some suggestions: For the solo: Sonatas and Partitas by Bach, Suites by Westhoff, works by Biber and Pisendel / Italian Music: Sonatas by Corelli and Veracini / French Music: Sonatas by Rebel, Leclair, Francoeur, works by Couperin. Amandine BEYER Amandine Beyer začala studovat hru na housle v Aix-en- Provence pod vedením Aurélie Spadaro. Ve studiu pokračovala na CNSM v Pařiži a Schole Cantorum v Basileji ve Švýcarsku ve třídě Chiary Banchini. Její hudební kariéru zdobí několik mezinárodních ocenění: Premio Rovereto (1998), cena Fondation Juventus (2000), Premio Antonio Vivaldi pro barokní housle v Turíně (2001). Odborná kritika také ocenila její nahrávky Rebela se souborem l'assemblée des Honnestes Curieux, dále také nahrávky Bacha, Vivaldiho, Matteise či Rosenmüllera se souborem Gli Incogniti, jehož je uměleckou vedoucí. Často vystupuje jako sólistka či první hráčka orchestrů jako Les Siècles, Ensemble 415, Collegium 1704, Le Concert Français, Le Collegium Vocale, Ensemble Jacques Moderne ad Vedle toho také pravidelně vede stáže v Mondovi (Itálie), Barbaste (Francie) a na Tchaj-wanu. Již sedm let působí jako profesorka na ESMAE v Portu a letos převzala spolu s Leilou Shayegh třídu jejich bývalé profesorky Chiary Banchini na Schole Cantorum v Basileji. After starting the violin with Aurélia Spadaro in Aix-en-Provence, Amandine Beyer continued her studies at the Paris Conservatory, then she joined the Schola Cantorum in Basel (Switzerland) and followed the class of Chiara Banchini. Amandine Beyer s musical activity has been marked by several international awards: Premio Rovereto (1998), winner of the Foundation Juventus (2000), Premio Antonio Vivaldi baroque violin in Turin (2001). Her recordings of Rebel with l'assemblée des Honneste Curieux, then Bach, Vivaldi, Matteis or Rosenmüller with her ensemble Gli Incogniti was well acclaimed by the press. She is regularly sought as a soloist and concertmaster with orchestras such as: Les Siècles, Ensemble 415, Collegium 1704, Le Concert Français, Le Collegium Vocale, Ensemble Jacques Moderne etc Furthermore she has been invited as a teacher in Mondovi (Italy), Barbaste (France), and Taiwan. For seven years she was a professor at the ESMA (Porto), and since this year she has started teaching at the Schola Cantorum in Basel, sharing with Leila Shayegh the class of their former teacher, Chiara Banchini. 6

7 Viola da gamba Viola da Gamba Program Jedna z Bachových či Telemannových Sonát / jedna z tanečních suit Marina Maraise nebo jiného francouzského autora dle vašeho výběru / pokud možno jednu z Montéclairových či Clérambaultových kantát A sonata by Bach or Telemann / A dance suite by Marin Marais or other French composer of partipant s choice / If possible, part of a cantata by Montéclair or Clérambault. Marianne MULLER Marianne Muller studovala u Wielanda Kuijkena na Konzervatoři v Haagu. Její sólistická a komorní koncertní kariéra ji zavedla do všech koutů světa. Vystupovala v rámci festivalů v Bruggách, Saintes, Sablé, Utrechtu a dalších, s tak význačnými soubory, jako jsou Chapelle Royale, Esperion XX, Akademia či Les Nièces de Rameau. Je uměleckou vedoucí souboru Spirale a profesorkou na konzervatoři v Lyonu. Zabývá se také interpretací soudobé hudby a tancem. Její umění je zaznamenáno na nosičích renomovaných nahrávacích společností, například Stil, Harmonia Mundi, Chant du Monde, Universal, pravidelně natáčí také u Zig Zag Territoires. After a self-taught approach, Marianne Muller continued to train with Wieland Kuijken (diploma of the Royal Conservatory in The Hague). Actress and witness to the Baroque revival, she has been conducting a concert career, and her qualities as a soloist and as a chamber musician led her to travel around the world. She was heard in famous festivals in Bruges, Saintes, Sablé, Utrecht with ensembles such as La Chapelle Royale, Akademia, Esperion xx, Les Nièces de Rameau and was on the initiative of the Ensemble Spirale. Professor in CNSMD in Lyon, Marianne Muller also likes to expand her playing to contemporary music and dance. She has made several recordings for renewed labels such as Stil, Harmonia Mundi, Chant du Monde, Universal, and more particularly Zig Zag Territoires... 7

8 Cembalo Harpsichord Program Volný výběr francouzského repertoáru 17. a 18. století Doporučený repertoár pro individuální lekce: jedna ze Suit od Dieuparta, a to buď první, druhá či šestá. Free choice in the French repertoire of the seventeenth century and eighteenth century Suggestions for solo: a suite of Dieupart to choose between 1 st, 2 nd and 6 th. Françoise LENGELLÉ Po studiu na pařížské konzervatoři (cembalo a komorní hudba) se Françoise Lengellé dále zdokonalovala pod vedením K. Gilberta, T. Koopmana a G. Leonhardta. Úspěch na mezinárodní cembalové soutěži v Bruggách v roce 1977 jí otevřel cestu na významná pódia v celé Evropě, v USA, Jižní Americe, Japonsku a na Islandu. Vyučuje hru na cembalo na konzervatoři v Lyonu a od roku 1991 působí jako hostující profesorka v USA. Zabývá se také výzkumem spojitostí mezi barokní hudbou a tancem. Nahrála sólové skladby pro cembalo J. Ch. de Chambonnièrese a F. Couperina, Pièces de clavecin en concert J-Ph. Rameau (tato nahrávka s C. Banchini a M. Müller získala ocenění Diapason d'or ). Její poslední solová nahrávka děl od Chambonnièrese je velice kladně hodnocena kritiky a získala 10 de Répertoire". After her studies at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (harpsichord and chamber music), Françoise Lengellé improved herself with K. Gilbert, T. Koopman and G. Leonhardt. Winner of the International Harpsichord Competition in Bruges in 1977, she also won the audience award. Since then she has played as soloist and chamber musician in main festivals and events in Europe, in the United States, in Japan, Iceland and Latin America. She teaches harpsichord at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon and is also a visiting professor since 1991 in the USA. At the same time, she conducts research on the relationship between baroque music and dance. She has recorded, as soloist, works by Chambonnières and François Couperin. The Pièces de clavecin en concerts by Rameau with Chiara Banchini and Marianne Muller received a "Diapason d'or". Her most recent solo recording of Chambonnières, was unanimously praised by critics and won "10 de Répertoire". 8

9 Harmonogram Course schedule h30 Registrace účastníků a zahájení Akademie Trainees welcoming and presentation of the Academy TANEČNÍCI DANCERS 10h30-12h30 14h30-15h 15h-17h HUDEBNÍCI MUSICIANS 9h30-12h30 14h-14h30 14h30-15h 15h-18h Společná výuka tanečníci Dance group course Setkání tanečníci + hudebníci Meeting dancers-musicians Společná výuka tanečníci Dance group course Výuka individuální lekce & Komorní hudba Individual courses & chamber music Kurz uvedení do taneční problematiky Introductory course in dance Setkání tanečníci + hudebníci Meeting dancers-musicians Výuka individuální lekce & Komorní hudba Individual courses & chamber music h30-12h30 10h30-12h30 14h-14h30 14h30-15h 16h Výuka individuální lekce & Komorní hudba Individual courses & chamber music Společná výuka tanečníci Dance group course Kurz uvedení do taneční problematiky Introductory course in dance Setkání tanečníci + hudebníci Meeting dancers-musicians Závěrečná přehlídka účastníků kurzu Public audition of the students work Hudebníci individuální lekce : 45 minut na každého žáka každý den či ob den (rozvrh bude stanoven každým z profesorů minimálně 3 hodiny výuky). Všichni hudebníci se mohou zúčastnit kurzů ostatních účastníků. Music individual courses: 45 minutes per student every day or every two days (schedule to be agreed with the teacher - minimum 3 courses). All musicians can attend other students courses. Komorní hudba : Profesoři sestaví ansámbly na konci prvního dne výuky. Každý z ansámblů bude mít následně 2 hodiny výuky s jedním z profesorů. Chamber Music: Ensembles are formed by professors at the end of the first day. Each ensemble has then 2 rehearsal with one of the teachers. Setkání tanečníků a hudebníků : Hudebníci budou doprovázet choreografie tanečníků a společně budou probírat interpretaci. Meeting dancers-musicians: Musicians play the musical part of the choreography performed by dancers and discuss with them concerning the interpretation. 9

10 Praktické informace Pratical Information Požadovaná úroveň účastníků Level of training Kurzy pro hudebníky jsou určeny pro pokročilé studenty a profesionály, kteří si přejí zdokonalit se v interpretaci staré hudby. Kurzy tance jsou určeny pro začátečníky nebo mírné pokročilé tanečníky barokního tance. Music courses are for advanced students and for professionals looking to improve in early music. Dance course is for dancers who have a beginner or intermediate level in baroque dance. Počet studentů ve třídách Number of trainees Počet účastníků kurzů barokního tance je omezen na 15, v ostatních třídách je vždy 8 studentů. Number of trainees limited to 15 people for the dance course and to 8 people for each course in music. Výběr účastníků Students selection Zápisy: do 17. ledna (pro třídu zpěvu je podmínkou nahrávka 2 árií) Výsledky výběrového řízení: do 24. ledna Zaplacení účastnického poplatku: do 31. ledna Nezaplacením příspěvku je účastník automaticky vyloučen z kurzu. Registration before January 17 th (singing : send a recording of two arias). Selection results: before January 24 th Settlement of tuition fees: before January 31 st Registrations that have not been settled will be automatically cancelled. Kurzovné Tuition fees Tanečníci Dancers Hudebníci Musicians Studenti HAMU Students of HAMU Kč Kč Zdarma Free Způsob platby Payment method Bankovní převod By bank transfer: Account number: /0300 IBAN : CZ Swift code: CEKOCZPP Bank : CSOB (Na Prikope Praha 1 - Czech Republic) Kurzovné uhradí účastníci platebním příkazem na účet Francouzského institutu v Praze (prosím uveďte jako variabilní symbol vaše registrační číslo). Vzhledem k omezenému počtu účastníků je kurzovné nevratné. Kopii platebního příkazu předloží účastníci při registraci 9. února. To be paid in full to the French Institute of Prague (remember to mention your registration number). Given the limited number of places, teaching costs are not refundable. Thank you to bring the copy of payment for registration on February 9th. Místo konání Courses location HAMU - Lichtenštejnský palác - Malostranské náměstí Praha 1 - Czech Republic Ubytování a cesty Accommodation and travel Ubytování, cestovní náklady a diety jsou na náklady jednotlivých účastníků. Accommodation, meals and transport are the responsibility of trainees. 10

11 Registrační formulář Registration form Poslat na adresu Send to the following address : Prosím vyplňte formulář ve francouzštině nebo angličtině Thanks to complete the form in French or English Křestní jméno First name.. Příjmení Surname.. Datum narození Date of birth... Národnost Nationality.. Sexe sex : F M Adresa Address Tel Phone (+ international code). Zatrhněte zvolený obor Tick off your chosen course Barokní tanec Baroque dance Zpěv Singing (Hlas voice... ) Housle Violin Viola da gamba Viola da gamba Cembalo Harpsichord Hudební vzdělání, technická úroveň Musical training, level Zkušenosti, koncerty, nahrávky Experiences, concerts, recordings Prosíme zájemce o hodiny zpěvu, aby zároveň s přihláškou zaslali nahrávku 2 arií. For singing, thank you for joining to form a recording of 2 arias. Pokud bude moje přihláška vybrána, zavazuji se uhradit kurzovné do 31 ledna If my application is selected, I agree to pay the costs of training before January 31 st. Datum :... Podpis : 11

12

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight]

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight] I. bílá a černá [white and black] [1 Preletělo ftáča, 2 Lásko, milá lásko, 3 Nasomas me khere, 4 Ara more]. Hudba a text: Zuzana Lapčíková 1, 2, Romská lidová úprava Josef Fečo junior 3, 4 II. sblížení

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Jen pár slov... In just a few words... Váš Jan Hasenöhrl. Yours sincerely, Jan Hasenöhrl

Jen pár slov... In just a few words... Váš Jan Hasenöhrl. Yours sincerely, Jan Hasenöhrl Jen pár slov... Naději, uspokojení, a energii do dalších sezon. To cítím, když vidím zaplněnou Smetanovu síň a slyším váš potlesk. Devatenáct let se setkáváme, ať už během roku, či na festivalech Prague

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES FACULTY OF ARTS AND PHILOSOPHY OF CHARLES UNIVERSITY Institute of Czech Studies PRAGUE 2010 The 54 th session of the Summer School of Slavonic Studies (the LŠSS) held

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 7 Červenec 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Žďár nad Sázavou 3. 5. 7. 2015

Žďár nad Sázavou 3. 5. 7. 2015 Mezinárodní festival současného tance a pohybového umění International Festival of Contemporary Dance and Physical Theatre Žďár nad Sázavou 3. 5. 7. 2015 www.korespondance.cz Záštita: Festival probíhá

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

Addvantage 2014 / 2015

Addvantage 2014 / 2015 Addvantage 2014 / 2015 Partnerský program Partnership Programme pro učitele základních a středních škol for primary and secondary school teachers pro školy, instituce a firmy for schools, institutions

Více

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ FOREIGN GUESTS

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ FOREIGN GUESTS ZAHRANIČNÍ HOSTÉ FOREIGN GUESTS krisztián alt MAďARSKO HUNGARY *1976 15. 5. 18.00 literární kavárna Autor v letech 1996 až 2001 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Loránda Eötvöse (ELTE) v Budapešti

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

Tanec Praha o.s. Výroční zpráva / Annual report 2008

Tanec Praha o.s. Výroční zpráva / Annual report 2008 Tanec Praha o.s. Výroční zpráva / Annual report 2008 Obsah / Contents: Strana / page 3 4 Úvodní slovo / Introductory word 5 12 TANEC PRAHA 2008 13 22 PONEC 2008 23 26 Přehled představení v divadle Ponec

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz www.kongrescos.cz DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT XIII. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. 9. 2012 LUHAČOVICE, Společenský dům Martin Kotas Prezident kongresu President of the Congress Vážené

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více