Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace"

Transkript

1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa školy Ředitel Sazovice č.78, p. Mysločovice Mgr. Věra Velísková Kontakty: Telefon , , Web Zařazení do sítě škol IZO REDIZO IČO Jméno koordinátora ŠVP Mgr. Věra Velísková Zřizovatel Obec Sazovice Sazovice č.180, Mysločovice Kontakty: Telefon Edita Hrbáčková, starostka Platnost dokumentu od: Verze: č.5 /2013 Podpis ředitele školy Razítko školy Č.j. 99 /2013

2 Školní vzdělávací program byl schválen Školskou radou dne: Změna od Školní vzdělávací program byl projednán Školskou radou dne: Podpis ředitelky školy:... Mgr. Věra Velísková Razítko školy:

3 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy, součásti školy 2.2 Podmínky školy (materiální, prostorové, technické, hygienické, psychosociální, personální, organizační) 2.3 Charakteristika pedagogického sboru 2.4 Charakteristika žáků 2.5 Spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků a dalšími sociálními partnery 2.6 Dlouhodobé projekty 2.7 Vlastní hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení) 2.8 Historie školy

4 2.1 Úplnost a velikost školy, součásti školy Základní škola a Mateřská škola Sazovice se nachází při hlavní silnici ve středu obce. Tvoří ji původní dvoupatrová budova se třemi přístavbami. Ke vstupu do budovy jsou využívány z důvodu bezpečnosti dětí zadní vchody do základní i mateřské školy. K budově patří také školní dvůr, k němuž těsně přiléhá školní zahrada s veřejným dětským hřištěm. Základní škola a mateřská škola nabízí příjemné prostředí pro děti, žáky, učitele i ostatní nepedagogické pracovníky. Je školou rodinného typu s menším počtem žáků ve třídách, což umožňuje větší individuální přístup k žákům. Menší počet žáků a dětí v předškolním zařízení zároveň znamená, že lze zajistit vhodné podmínky pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky mimořádně nadané. Základní škola Sazovice je školou malotřídní. Z hlediska organizovanosti je školou neúplnou se dvěma třídami a čtyřmi ročníky ( ročníkem). Ročníky se spojují zpravidla po dvou podle počtu zapsaných žáků pro daný školní rok. Od 5. ročníku přecházejí žáci do spádové školy v Mysločovicích. Počet žáků ve škole kolísá mezi 27 až 30. V budoucích pěti letech by měla mít škola v počtu dětí mírný nárůst. Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity: Mateřská škola: 28 dětí IZO: Školní jídelna: 60 jídel IZO: Základní škola: 50 žáků IZO: Školní družina: 20 žáků IZO:

5 2.2 Podmínky školy (materiální, prostorové, technické, hygienické, psychosociální, personální, organizační) Cílem současného vedení je vytvořit školu, která by kvalitou své práce, materiálně technickým vybavením, personálním obsazením i nabídkou mimoškolních aktivit byla konkurenceschopná vzhledem k okolním školám. Aby pro žáky i zaměstnance vytvářela dobré klima, podporovala spolupráci s rodiči, se zřizovatelem i ostatními subjekty v obci. U dětí pěstovala vztah k obci, její historii i tradicím. Materiální a prostorové podmínky Škola je tvořena čtyřmi součástmi základní školou, mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou. Ke své činnosti využívá prostory celého objektu, který je tvořen hlavní budovou a třemi přístavbami. V hlavní budově jsou umístěny esteticky a účelně zařízené učebny ZŠ, z nichž větší využívá ke své činnosti také školní družina, dále třída MŠ, šatna i WC žáků a tělocvična. Ve větší přístavbě se v přízemí nachází kotelna, školní kuchyně a školní jídelna, v prvním patře pak ředitelna, sborovna a kancelář účetní školy. V nově zrekonstruované menší přístavbě vznikly nově prostory pro mateřskou školu - šatnu dětí, umývárnu a WC a druhou třídu využívanou také jako ložnice dětí. Tělocvična školy je spíše menší místnost s neodpovídající výškou stropu a nelze v ní provádět všechny tělocvičné aktivity. Proto využívá škola školní zahradu s obecním hřištěm, které je od roku 2003 vybaveno moderními průlezkami, houpačkami a pískovištěm. V roce 2010 bylo hřiště dokončeno v souladu s bezpečnostními požadavky. Na školní zahradě je dětem k dispozici také nadkrytá pergola se stolky a lavicemi. Škola ji za příznivého počasí využívá k pobytu žáků na čerstvém vzduchu o velkých přestávkách, případně pro výuku čtení, výtvarné výchovy, prvouky apod.. Pro výuku atletiky i pro ostatní pohybové aktivity využívá škola sousední sportovní areál. K větším stavebním úpravám školy došlo v letech V roce 2009 byl zrekonstruován strop mezi II. třídou a třídou mateřské školy. V roce 2010 byla postavena nová přístavba, kde vznikly prostory pro školní jídelnu, kuchyň, kotelnu, ředitelnu, sborovnu, kancelář účetní školy a sociální zařízení pro pedagogy. Na podzim 2012 proběhla výměna podlahy na chodbě v přízemí školy. V době jarních prázdnin byla zrekonstruována tělocvična školy, u které byla vybudována i malá nářaďovna. V I. třídě bylo stávající nevyhovující osvětlení nahrazeno novým. Největší akcí pak byla celková rekonstrukce prostor mateřské školy i sociálního zařízení základní školy. Škola není bezbariérová, celou hlavní budovou vede poměrně strmé a dlouhé schodiště. Učebny ZŠ jsou umístěny v 1. patře, toalety v přízemí. Tyto podmínky neumožňují škole vzdělávat tělesně postižené žáky. V budoucnu by bylo žádoucí provést generální opravu střechy hlavní budovy školy, kterou občas zatéká. Nad vstupem do ZŠ vybudovat nadstřešení, které by sloužilo žákům jako útočiště v době nepříznivého počasí a rovněž jako místo pro parkování kol i dětských kočárků. Z hlediska bezpečnosti je nutné rozšíření parkoviště u školy, současná parkovací plocha nestačí. Rodiče jsou tak nuceni parkovat podél hlavní silnice, což je nebezpečné vzhledem k vysedání a přecházení dětí přes vozovku při příchodu do školy. Realizace těchto akcí však závisí na finančních možnostech školy i zřizovatele. Škola je poměrně dobře vybavena učebními pomůckami i fondem učebnic, které jsou doplňovány podle potřeby i finančních možností školy. Při výuce jsou rovněž využívány výukové softwary. K dalšímu vzdělávání a práci žáků i pedagogů slouží bohatě vybavená školní knihovna. Kromě populárně naučné

6 literatury a encyklopedií obsahuje také řadu titulů, které využívá škola v rámci mimočítankové četby. Také učitelská knihovna disponuje značným množstvím naučné literatury i odborných publikací. Technické podmínky Jednou z priorit školy je využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce. Ve škole je vybudována počítačová síť. Ve třídách je žákům k dispozici sedm počítačů. Další dva počítače využívají ředitelka školy a účetní školy. Škola disponuje také čtyřmi notebooky. Dva z nich jsou součástí příslušenství interaktivních tabulí, zbývající dva využívají vyučující v MŠ a ZŠ, kde je umístěn ve sborovně. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. K dalšímu vybavení školy patří dataprojektor s promítacím plátnem a dvě interaktivní tabule. V mateřské škole je umístěna plazmová televize rovněž připojená k internetu. Škola využívá ke zpestření pracovního vyučování i volnočasových aktivit keramickou pec. Toto zařízení je umístěno v kabinetu, což neodpovídá zcela požadavkům BOZP. Bohužel však ve škole chybí prostory pro samostatnou keramickou dílnu. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Hygienické podmínky v základní škole jsou vyhovující. V roce 2013, v době hlavních prázdnin, proběhla rozsáhlá rekonstrukce prostor ZŠ i MŠ, která vyřešila v základní škole problém zastaralého sociálního zařízení, v MŠ úpravu prostor pro požadovanou kapacitu dětí i několik hygienických nedostatků a požadavků z hlediska BOZP. Problémem v základní škole i nadále zůstává schodiště a umístění tříd v I. patře a sociálního zařízení v přízemí školy. V době přestávek je ve škole zajištěn dohled nad žáky. V ZŠ je dodržován pitný režim, v průběhu vyučování jsou zařazovány tělovýchovné a relaxační chvilky. V rámci školního stravování jsou pravidelně zařazovány zdravé pokrmy, zeleninové saláty nebo ovoce. Škola je zapojena do projektů Školní mléko, Ovoce do škol a Aktivní škola. V době přestávek mohou využívat žáci ke hře i k odpočinku relaxační koutky v přízemí i v 1.patře školy, dále tělocvičnu nebo školní zahradu. Pro výuku tělocviku a pohybových aktivit školní družiny využívá škola protilehlý sportovní areál. V případě potřeby ošetřit drobná poranění disponuje škola třemi lékárničkami, které jsou umístěny v kabinetu ZŠ, v mateřské škole a ve školní kuchyni. U lékárniček je přiložen traumatologický plán a důležitá telefonní čísla. Škola má jednoho odborně vyškoleného zdravotníka. Z hlediska bezpečnosti zůstává problémem nedostatečná parkovací plocha v souvislosti s umístěním školy při hlavní komunikaci a častým parkováním rodičů podél silnice. Řešení závisí na finančních možnostech školy a zřizovatele. Psychosociální podmínky Ve škole panuje příznivé sociální klima založené na vzájemné důvěře, úctě a zdravém respektu mezi vyučujícími i žáky školy. V rámci spojených ročníků se žáci učí spolupracovat, pomáhat si a také se vzájemně tolerovat.

7 Při výchově a vzdělávání volí učitelé vhodnou motivaci, metody a formy práce. Do vyučování jsou často zařazovány menší projekty či tematicky integrovaná výuka. Součástí hodnocení je také sebehodnocení žáků a vedení žákovských portfolií. Vedle získaných vědomostí dbá škola rovněž na rozvoj dovedností klíčových kompetencí i utváření správných návyků a postojů dětí. Důraz je kladen na propojování získaných poznatků s praktickým životem. Škola se věnuje také vzdělávání žáků nadaných i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Při jejich výchově a vzdělávání spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními KPPP, SPC apod. Zlín. Škola má vypracovaný minimální preventivní program. Spolupracuje s OS Podané ruce a Madio Personální podmínky Pedagogičtí pracovníci školy splňují podmínky stanovené zákonem č. 563/2004Sb. Od 1. ledna 2015 bude nutno zajistit pro výuku výchov pedagoga s příslušnou kvalifikací. Výchovy vyučuje ve škole zatím paní vychovatelka. Vedle své pedagogické práce zajišťuje škola žákům také další mimoškolní aktivity, žáky vzdělává a rozvíjí prostřednictvím zájmových útvarů. V případě potřeby nabízí škola žákům a jejich zákonným zástupcům také odbornou pomoc prostřednictvím KPPP, SPC apod. Ve škole je stanovena funkce výchovného poradce a školního metodika prevence, kterou vykonává paní učitelka splňující z hlediska vzdělání požadovanou kvalifikaci formou specializačního studia. Organizační podmínky Podmínky pro celkový chod školy, vzdělávání žáků, bezpečnost jejich i ostatních zaměstnanců stanovuje organizační řád školy. S jeho jednotlivými součástmi jsou seznámeni žáci, jejich zákonní zástupci i zaměstnanci školy. Žáci se aktivně spolupodílejí také na vytváření pravidel správného a bezpečného chování v rámci jednotlivých tříd a třídních kolektivů. Škola zajišťuje žákům rovněž zájmovou činnost, buď vlastním prostřednictvím nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi (Středisko volnočasových aktivit TYMY Holešov, DDM Astra Zlín apod.). Podmínky spolupráce školy a zákonných zástupců Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o chování a prospěchu svých dětí prostřednictvím notýsku či žákovské knížky nebo na třídních schůzkách, které se konají zpravidla třikrát za rok. Pravidelné informace mohou zákonní zástupci získat také na webových stránkách školy (akce žáků, týdenní plány učiva, aktuality, kontaktní údaje, jídelníček, fotogalerie školy aj.).

8 V případě potřeby si mohou zákonní zástupci dohodnout s vyučujícím individuální konzultaci. Pravidelně jedenkrát týdně má své konzultační hodiny ředitelka školy, výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Jedenkrát za rok probíhá ve škole den otevřených dveří s možností návštěvy zákonných zástupců přímo ve vyučování. Při škole pracuje tříčlenná školská rada, která se schází dvakrát do roka. Vedle své kontrolní činnosti schvaluje řadu důležitých dokumentů (ŠVP, školní a klasifikační řád, koncepci školy, ). Zákonní zástupci spolupracují se školou v rámci různých aktivit (sběr papíru, školní ples, akce školy). V současné době chybí škole oficiální sdružení rodičů nebo klub rodičů.

9 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Velikost sboru: Sbor pedagogických pracovníků sestává ze tří učitelek: ředitelky a třídní učitelky jedné třídy, učitelky druhé třídy a vychovatelky školní družiny, která vyučuje ve škole výchovy. Ředitelka působí ve funkci druhým rokem. Čtrnáct let pracovala jako učitelka na I. stupni ZŠ. Další učitelka je absolventkou pedagogické fakulty. Nyní je na své druhé mateřské dovolené. Jako zástup za mateřskou dovolenou byla do školy přijata učitelka s patnáctiletou praxí, která vystudovala speciální pedagogiku. Vychovatelka vystudovala střední školu, obor vychovatelství. Ve škole vyučuje hudební, tělesnou, výtvarnou a pracovní výchovu. Věkový průměr pedagogických pracovníků ve škole je 41 let. V současné době máme 81% aprobovanost. Perspektivy kádrů: Dle zákona č. 563 o pedagogických pracovnících bude nutné pro výuku výchov, příp. dalších vyučovacích předmětů zajistit v základní škole pro školní rok 2014/2015 pedagoga s požadovanou kvalifikací pro výuku na I. stupni. Schopnost týmové práce: V takto malém kolektivu lidí je vzájemná spolupráce, pomoc a kolegialita nezbytná. Vyučující jsou schopni společně připravovat různé aktivity a projekty, vzájemně se podporovat, předávat si své zkušenosti i nápady. V případě potřeby jsou ochotni se navzájem zastoupit i ve svých pracovních povinnostech.

10 2.4 Charakteristika žáků Počet žáků: Průměrný počet žáků ve škole se pohybuje mezi 27 až 30. V budoucích letech lze předpokládat mírný nárůst v počtu dětí. Počet tříd, počet žáků ve třídě: Škola je dvojtřídní, v každé třídě spojuje dva ročníky. Průměrný počet v jedné třídě je asi 15 žáků. Ročníky se spojují zpravidla podle počtu zapsaných žáků pro daný školní rok. Sociální skladba, zájmy žáků: Z hlediska sociálního navštěvuje školu většina dětí za střední vrstvy, v současnosti do školy nedochází žádné sociálně znevýhodněné dítě. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, o své děti se řádně starají a pomáhají jim s domácími úkoly i přípravou na vyučování. V rámci školních i mimoškolních aktivit využívají místní děti řadu kroužků organizovaných školou (angličtina pro nejmenší, kroužek anglického jazyka pro 2. až 4. ročník, literárně dramatický kroužek, včelařský kroužek, TYMY Holešov výtvarný a keramický kroužek, sportovní kroužek I, sportovní kroužek II, kroužek bojového umění, dále výuka hry na hudební nástroje klavír, klávesy, zobcová flétna). V obci pak s dětmi pracují např.kroužek dovedných rukou Kutílek, Dětský folklórní soubor Konopka s cimbálovou muzikou Luňáček, Sbor dobrovolných hasičů Sazovice-oddíl mladých hasičů, fotbalový oddíl při TJ Sokol v sousedních Mysločovicích. Řada děvčat navštěvuje sportovní aerobic, který organizačně zajišťuje DDM Sluníčko Tlumačov. Individuálně se několik žáků věnuje hře na hudební nástroj v ZUŠ ve Zlíně Malenovicích.

11 2.5 Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Spolupráce se zákonnými zástupci O dění ve škole jsou zákonní zástupci informováni prostřednictvím deníčků a žákovských knížek, webových stránek školy a informačních nástěnek v prostorách školy. Na třídních schůzkách jsou seznamováni s prospěchem a chováním svých dětí. Výchovné problémy jsou řešeny případným pohovorem mezi zákonným zástupcem a třídním učitelem, příp. vedením školy a výchovnou poradkyní. V rámci evaluace školy byly zákonným zástupcům žáků nabídnuty k vyplnění dotazníky, jejichž cílem bylo zjištění názoru zákonných zástupců na činnost školy v různých oblastech (kvalita výuky, školní akce, materiální vybavení školy, informovanost o školních akcích, činnost školní družiny, zájmové kroužky apod.). Aktivity podporující spolupráci se zákonnými zástupci - třídní schůzky (3x ročně), dotazníky pro zákonné zástupce žáků - jednání školské rady - schůzka se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků - sběry papíru, mobilů, PET vršků, pomerančové kůry - Drakiáda (ŠD) - Beseda s prarodiči, dotazník pro prarodiče o jejich dětství - Vánoční tvořivé dílny se zákonnými zástupci - Valentýnský ples - Besídka ke Svátku matek, Mikulášská besídka výročí školy - Den otevřených dveří - Pasování prvňáčků na čtenáře - Zahradní slavnost - přednáška na téma Školní zralost pro rodiče budoucích prvňáčků

12 Spolupráce se zřizovatelem Zřizovatel školy zajišťuje organizaci zejména finanční podporu (provozní příspěvek pro daný kalendářní rok). Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá. Obec vychází škole vstříc i v dotacích mimo provozní příspěvek, díky nimž mohla škola provést výměnu podlahy v přízemí školy, rekonstruovat tělocvičnu, vybudovat nářaďovnu, vyměnit hlučné nevyhovující osvětlení v I. třídě apod. Díky dotaci získané z finančních prostředků Krajského úřadu Zlín, Programu obnovy venkova a za velkého přispění zřizovatele proběhla v době hlavních prázdnin rozsáhlá rekonstrukce prostor mateřské školy i sociálního zařízení v ZŠ. Škola svou účastí podporuje některé obecní kulturní akce a aktivity, prezentuje školu i obec na veřejnosti (besídka ke Svátku matek, beseda s důchodci, Bambiriáda Zlín, výtvarné a pěvecké soutěže aj.). Spolupráce se školskou radou Školská rada byla založena v roce 2005 a je tříčlenná. Tvoří ji zástupci z řad obce, pedagogických pracovníků a rodičů žáků. Školská rada projednává a schvaluje některé dokumenty školy (ŠVP, školní řád, klasifikační řád, výroční zprávu školy atd.), vyjadřuje se ke koncepci rozvoje školy i jejímu hospodaření. Jednání školské rady s vedením školy se konají zpravidla dvakrát v daném školním roce. Spolupráce s institucemi, organizacemi, podnikatelskými subjekty MŠMT ČR, KÚ Zlín, Magistrát Města Zlína, FÚ Zlín, Kvasar spol. s r.o. Zlín Občanské sdružení Madio, Podané ruce - preventivní programy pro žáky KPPP Zlín - řešení problémů u žáků se SPU, depistáž SPU, přednášková činnost SPC Kroměříž, Zlín logopedická depistáž, vyšetření, konzultace a pomoc u integrovaných žáků Středisko volnočasových aktivit TYMY Holešov - vedení kroužků, nově DDM Astra Zlín Muzeum, kronikářka obce návštěvy muzea, besedy o obci Obecní knihovna besedy v knihovně, pasování prvňáčků na čtenáře Základní školy z blízkého okolí (ZŠ Tečovice, 8. ZŠ Zlín) - spolupráce při soutěžích ZŠ Mysločovice spolupráce v rámci MS, vzájemná výměna zkušeností MŠ Lechotice, Mysločovice, Tečovice vzájemná výměna zkušeností

13 Místní firmy: MRB Sazovice, spol. s r.o., Stolářství Bobr, Malířství a natěračství M. Balajka, Stolářství Doležel, Stavební firma p.l. Zapletala apod. Spolupráce se spádovou školou Spádovou školou pro naše žáky je od 5. ročníku ZŠ Mysločovice. V loňském školním roce proběhla v rámci spolupráce schůzka mezi ředitelkami obou škol a společné metodické sdružení vyučujících I. stupně. Vedení obou škol projednala požadavky na obsah učiva a úroveň vědomostí a dovedností přestupujících žáků v souvislosti se sjednocením ŠVP obou škol. Ve II. pololetí proběhla také výměna písemných prací žáků 4. ročníku a návrh další spolupráce mezi oběma školami. V červnu pak navštívili naši čtvrťáci své budoucí spolužáky v ZŠ Mysločovice a seznámili se s prostředím nové školy.

14 2.7 Vlastní hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení) Cílem autoevaluace je zjistit aktuální stav v daných autoevaluačních oblastech a stanovit v rámci školy reálné postupy a opatření. Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán pedagogickou radou Průběžná evaluace vlastního hodnocení školy bude zpracovávaná ředitelkou školy a zakládána. Zpráva z vlastního hodnocení školy dle tohoto návrhu bude projednána na pedagogické radě v srpnu Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. a podle novely této vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Struktura hodnoceni: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, konkrétní hodnocené cíle, nástroje hodnocení: Oblast hodnocení konkrétní hodnocené cíle nástroje hodnocení časové rozvržení podmínky ke vzdělávání (materiální, technické, ekonomické, hygienické) realizace záměrů stanovených ve Strategii rozvoje školy na léta , klima školy - SWOT analýza - dotazníky - pozorování - rozhovory se zaměstnanci - inspekční zprávy, KHS - září, duben průběh vzdělávání naplňování stanovených cílů ŠVP kvalita výuky, metody aktivizace žáků úroveň práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, efektivita integrací péče o nadané žáky- podpora a rozvoj příprava žáků na soutěže a úroveň výsledků dosahovaných v soutěžích - hospitace - pozorování - účast v projektech - hodnocení projektů - dotazníky - testy - výsledkové listiny ze soutěží - inspekční zprávy - vedeni pedagogické -průběžně, dále pedag. rady, MS (5x ročně)

15 odbornost v cizím jazyce funkční gramotnosti dokumentace - vedení žákovských portfolií podpora školy žákům, spolupráce se zákonnými zástupci žáků, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, jejich ZZ a dalších osob na vzdělávání úroveň zapojení všech subjektů podílejících se na vzdělávání /žák, učitel, zákonný zástupce/ kvalitní úroveň spolupráce se zřizovatelem, aktivita rodičů, ZZ a stupeň jejich spolupráce se školou rozvoj spolupráce občanů a podnikatelských subjektů se školou rozvoj spolupráce s okolními školami spolupráce s KPPP, SPC - účast na akcích s rodiči - třídní schůzky - sponzorství, spoluúčast na tradičních akcích a projektech - pravidelná jednání se zřizovatelem /vzájemná informovanost o potřebách školy a možnostech zřizovatele/ - pozorování - dotazníky, anketa - spolupráce s okolními školami (MS) - exkurze, besedy - webové stránky školy - školní časopis (2x ročně) -průběžně, dle situace výsledky vzdělávání žáků řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků srovnávací testy naplňování výstupů ŠVPčtenářská a finanční gramotnost nabídka mimoškolních aktivit podporujících výchovu a vzdělávání, stabilizování pedagogického sboru motivace zaměstnanců k dobrým pracovním výsledkům smysluplnost a návratnost DVPP zajišťování bezpečného prostředí - testování žáků - srovnávací testy - projekty - výsledky v soutěžích - zájmová činnost žáků - prezentace na veřejnosti - rozhovory - dotazníky - inspekční zprávy - diskuze, porady - SWOT analýza -celoročně, dle aktuálních možností -pedagog. porady, provozní porady, MS úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám zajištění finančních prostředků od zřizovatele k rozvoji školy dle Koncepce rozvoje školy zajištění technických - rozhovory - dotazníky - kontroly hospodaření školy - srovnání finanční náročnosti s jinými stejně velkými dle možnosti a

16 vzdělávání a ekonomickým zdrojům a materiálních podmínek k hygienicky a zdravotně nezávadnému průběhu vzdělávacího procesu v prostorách školy rozšíření výbavy tříd didaktickou technikou /PC sestavy, notebooky pro pedagogy/, grantová aktivita a získávání finančních prostředků nad rámec rozpočtu školami podmínek školy, zřizovatele Hodnocení konečného stavu je závislé na časovém úseku stanoveném pro vlastní hodnocení školy. Vyhodnocují se všechny výše uvedené sledované oblasti, závěry některých z nich jsou zvláštní přílohou. Hodnocení již není zákonnou podmínkou, ale přispívá k reálnému stavu a obrazu školy. Škola získává jedinečný materiál pro stanovení koncepce rozvoje školy.

17 2.8 Historie školy Škola je nejstarší veřejnou stavbou v obci. Byla postavena před 140 lety v roce Do té doby navštěvovali žáci obce Sazovice školu v sousedních Mysločovicích. Školní budova byla nejdříve přízemní a tvořila ji jedna třída. V roce 1877 navštěvovalo školu již 66 dětí a o rok později ještě o 10 dětí více. Proto bylo nutné školu rozšířit, a tak byla budova v roce 1893 zvýšena o jedno patro a přestavěna na patrovou školu dvojtřídní. V období Rakousko-Uherska a za první republiky navštěvovalo školu až 100 žáků a ti zde absolvovali celou školní docházku, což ve 30. letech představovalo 8 let. Za dobu svého trvání prodělala školní budova řadu úprav a oprav. V roce 1929 do ní byla zavedena elektřina. V letech proběhla oprava střechy a schodiště, v roce 1937 byla při škole zřízena školní zahrada. Osudným se pro sazovickou školu stal konec druhé světové války, po odstřelování obce patřila škola mezi nejvíce poškozené budovy. K nové adaptaci školní budovy došlo v letech , kdy v ní byla zřízena také mateřská škola a knihovna. Průměrný počet žáků se v 1. pol. 20. století pohyboval kolem 80 až 90, v některých školních letech kolem 100 žáků. Jako dvojtřídní pracovala škola až do roku V této době byla využívána i jako odloučené pracoviště 1. stupně tehdejší ZDŠ Otrokovice. Od roku 1987 byla škola zrušena, zachován zůstal pouze provoz mateřské školy. K obnovení výuky došlo ve školním roce jako ve škole soukromé. Ve školním roce se zařízení stává státní školou zapsanou do sítě škol. Právní subjektivitu získala k Původně se v sazovické dvojtřídce učily děti od 1. až do 5. ročníku. Po jejím zapsání do sítě státních škol byl 5. ročník převeden do Základní školy Mysločovice, která je nejbližší úplnou základní školou. Další větší stavební úpravy školní budovy proběhly v letech , kdy zde vznikly prostory pro obecní úřad, později pro školní jídelnu a kuchyň, byl upraven školní dvůr a budova získala novou fasádu. Větší stavební zásah do budovy školy proběhl v letech Byl opraven stávající strop mezi místnostmi MŠ a horní třídou ZŠ, původní přístavba byla nahrazena novou, větší, kde vznikly prostory pro větší školní kuchyni s jídelnou, ředitelnu, sborovnu i šatnu pro žáky ZŠ. V souvislosti s těmito úpravami se podařilo odstranit i několik hygienických nedostatků. Další rozsáhlé opravy školní budovy proběhly ve školním roce 2012/2013. Byla rekonstruována tělocvična, sociální zařízení žáků a veškeré prostoty mateřské školy. Za 140 let trvání působilo na zdejší škole osm ředitelů a ředitelek a desítky pedagogů. Školou prošla také řada žáků, na něž může být hrdá. Vzpomeňme alespoň významného matematika, profesora UK doktora Františka Velíska, akademického malíře Františka Šestáka nebo lidového řezbáře Bernarda Kučeru. Škola však může být hrdá nejen na ně, ale na všechny slušné, poctivé, podnikavé a pracovité lidi, které za ta dlouhá léta ze svých žáků vychovala.

18 3. Charakteristika ŠVP ZV 3.1 Zaměření školy 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 3.5 Začlenění průřezových témat

19 Školní vzdělávací program s názvem Škola základ života si klade za cíl poskytovat žákům vzdělání v podobě nabytých primárních vědomostí, dovedností, postojů a návyků, které mohou dále využívat ve svém běžném životě. Rozvíjí žákovu osobnost, učí ho přemýšlet, vzbuzuje u něho přirozený zájem o získávání nových informací. Vede žáky ke spolupráci a vzájemné komunikaci, toleranci a porozumění, učí je hodnocení i sebehodnocení. Připravuje žáky k pochopení významu celoživotního vzdělávání. 3.1 Zaměření školy Charakteristika ŠVP ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Hlavním posláním školy je vzdělávat žáky s porozuměním a v souvislostech, nikoliv v samostatných odtržených pojmech. Výstupem je rozvoj znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v jednotlivých vzdělávacích oborech. ŠVP je přístupný k nahlédnutí v ředitelně školy, dále ve schránce Dokumenty školy ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Škola má v obci dlouholetou tradici. Jako malotřídní má svá určitá specifika a důraz klade zejména na kvalitu výchovy a vzdělávání a na oblast spolupráce a mezilidských vztahů. Hlavním cílem je vytvořit takový systém výuky, který by vyhovoval každému dítěti podle jeho individuálních potřeb. Snahou vyučujících je vytvářet u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělání a motivovat ho k dalšímu sebevzdělávání. Zaměření školy položení kvalitních základů ve výchově a vzdělávání práce s informačními a komunikačními technologiemi vytváření podmínek pro rovné příležitosti všech žáků oblast spolupráce a mezilidských vztahů vytváření vztahu k obci a jejím tradicím všestranný rozvoj žáka rozvoj talentu individuálním přístupem O svých vzdělávacích aktivitách i ostatních akcích informuje škola prostřednictvím internetových stránek školního časopisu a obecního tisku.

20 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 1/ Cíle základního vzdělávání Vyučující: Žáci: umožňují žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vedou žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjejí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravují žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářejí u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjejí vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učí žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učí je žít společně s ostatními lidmi pomáhá žákovi poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi využívají teoretické poznatky v praktickém životě zvládají běžnou komunikaci s vrstevníky i dospělými respektují pravidla spolupráce, váží si práce své i druhých jsou si vědomi svých práv, ale i povinností jsou empatičtí, chovají se slušně k lidem, svému okolí i k přírodě jsou zodpovědní za své zdraví, jsou si vědomi možných následků rizikového chování respektují fyzické, kulturní, náboženské a rasové rozdíly mezi lidmi 2/ Cíle školního vzdělávacího programu vytváření pohodového a bezpečného prostředí ve škole zajišťování rovných příležitostí pro všechny žáky ke kvalitnímu všeobecnému vzdělání volba nejvhodnějších metod a forem práce, zejména takových, které vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, aktivitě a přemýšlení aktivní zapojování žáků do procesu učení, zájem o další vzdělávání respektování individuálních potřeb jednotlivce, posilování osobnostního rozvoje dítěte rozvíjení schopností a dovedností žáků vedení žáků k dobrému zvládnutí čtenářských a komunikačních dovedností možnost práce s informacemi, rozvoj schopností a dovedností při práci s počítačem využívání všech možností školy pro sportovní a kulturní vyžití žáků vedení žáků k zodpovědnosti, k hodnocení sebe i druhých vedení žáků k všestranné komunikaci se spolužáky, s ostatními dětmi, s učiteli i s dospělými ve škole i mimo ni podpora zdravého životního stylu - výuka plavání, pohybové aktivity, pitný režim, stravování podpora účasti žáků na kulturních akcích, organizování exkurzí, kulturně-výchovných pořadů a tematicky zaměřených projektů zapojování žáků do soutěží využívání nabídky preventivních programů, spolupráce s výchovnou poradkyní, se speciálními pedagogy, psychology a dalšími odborníky ( KPPP, SPC) nabídka aktivit pro smysluplné využívání volného času podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy komunikace s veřejností, zejména s rodičovskou, informace o životě školy pravidelné třídní schůzky, společné akce, školní časopis, internetové stránky školy, obecní noviny atd.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více