Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace"

Transkript

1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa školy Ředitel Sazovice č.78, p. Mysločovice Mgr. Věra Velísková Kontakty: Telefon , , Web Zařazení do sítě škol IZO REDIZO IČO Jméno koordinátora ŠVP Mgr. Věra Velísková Zřizovatel Obec Sazovice Sazovice č.180, Mysločovice Kontakty: Telefon Edita Hrbáčková, starostka Platnost dokumentu od: Verze: č.5 /2013 Podpis ředitele školy Razítko školy Č.j. 99 /2013

2 Školní vzdělávací program byl schválen Školskou radou dne: Změna od Školní vzdělávací program byl projednán Školskou radou dne: Podpis ředitelky školy:... Mgr. Věra Velísková Razítko školy:

3 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy, součásti školy 2.2 Podmínky školy (materiální, prostorové, technické, hygienické, psychosociální, personální, organizační) 2.3 Charakteristika pedagogického sboru 2.4 Charakteristika žáků 2.5 Spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků a dalšími sociálními partnery 2.6 Dlouhodobé projekty 2.7 Vlastní hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení) 2.8 Historie školy

4 2.1 Úplnost a velikost školy, součásti školy Základní škola a Mateřská škola Sazovice se nachází při hlavní silnici ve středu obce. Tvoří ji původní dvoupatrová budova se třemi přístavbami. Ke vstupu do budovy jsou využívány z důvodu bezpečnosti dětí zadní vchody do základní i mateřské školy. K budově patří také školní dvůr, k němuž těsně přiléhá školní zahrada s veřejným dětským hřištěm. Základní škola a mateřská škola nabízí příjemné prostředí pro děti, žáky, učitele i ostatní nepedagogické pracovníky. Je školou rodinného typu s menším počtem žáků ve třídách, což umožňuje větší individuální přístup k žákům. Menší počet žáků a dětí v předškolním zařízení zároveň znamená, že lze zajistit vhodné podmínky pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky mimořádně nadané. Základní škola Sazovice je školou malotřídní. Z hlediska organizovanosti je školou neúplnou se dvěma třídami a čtyřmi ročníky ( ročníkem). Ročníky se spojují zpravidla po dvou podle počtu zapsaných žáků pro daný školní rok. Od 5. ročníku přecházejí žáci do spádové školy v Mysločovicích. Počet žáků ve škole kolísá mezi 27 až 30. V budoucích pěti letech by měla mít škola v počtu dětí mírný nárůst. Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity: Mateřská škola: 28 dětí IZO: Školní jídelna: 60 jídel IZO: Základní škola: 50 žáků IZO: Školní družina: 20 žáků IZO:

5 2.2 Podmínky školy (materiální, prostorové, technické, hygienické, psychosociální, personální, organizační) Cílem současného vedení je vytvořit školu, která by kvalitou své práce, materiálně technickým vybavením, personálním obsazením i nabídkou mimoškolních aktivit byla konkurenceschopná vzhledem k okolním školám. Aby pro žáky i zaměstnance vytvářela dobré klima, podporovala spolupráci s rodiči, se zřizovatelem i ostatními subjekty v obci. U dětí pěstovala vztah k obci, její historii i tradicím. Materiální a prostorové podmínky Škola je tvořena čtyřmi součástmi základní školou, mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou. Ke své činnosti využívá prostory celého objektu, který je tvořen hlavní budovou a třemi přístavbami. V hlavní budově jsou umístěny esteticky a účelně zařízené učebny ZŠ, z nichž větší využívá ke své činnosti také školní družina, dále třída MŠ, šatna i WC žáků a tělocvična. Ve větší přístavbě se v přízemí nachází kotelna, školní kuchyně a školní jídelna, v prvním patře pak ředitelna, sborovna a kancelář účetní školy. V nově zrekonstruované menší přístavbě vznikly nově prostory pro mateřskou školu - šatnu dětí, umývárnu a WC a druhou třídu využívanou také jako ložnice dětí. Tělocvična školy je spíše menší místnost s neodpovídající výškou stropu a nelze v ní provádět všechny tělocvičné aktivity. Proto využívá škola školní zahradu s obecním hřištěm, které je od roku 2003 vybaveno moderními průlezkami, houpačkami a pískovištěm. V roce 2010 bylo hřiště dokončeno v souladu s bezpečnostními požadavky. Na školní zahradě je dětem k dispozici také nadkrytá pergola se stolky a lavicemi. Škola ji za příznivého počasí využívá k pobytu žáků na čerstvém vzduchu o velkých přestávkách, případně pro výuku čtení, výtvarné výchovy, prvouky apod.. Pro výuku atletiky i pro ostatní pohybové aktivity využívá škola sousední sportovní areál. K větším stavebním úpravám školy došlo v letech V roce 2009 byl zrekonstruován strop mezi II. třídou a třídou mateřské školy. V roce 2010 byla postavena nová přístavba, kde vznikly prostory pro školní jídelnu, kuchyň, kotelnu, ředitelnu, sborovnu, kancelář účetní školy a sociální zařízení pro pedagogy. Na podzim 2012 proběhla výměna podlahy na chodbě v přízemí školy. V době jarních prázdnin byla zrekonstruována tělocvična školy, u které byla vybudována i malá nářaďovna. V I. třídě bylo stávající nevyhovující osvětlení nahrazeno novým. Největší akcí pak byla celková rekonstrukce prostor mateřské školy i sociálního zařízení základní školy. Škola není bezbariérová, celou hlavní budovou vede poměrně strmé a dlouhé schodiště. Učebny ZŠ jsou umístěny v 1. patře, toalety v přízemí. Tyto podmínky neumožňují škole vzdělávat tělesně postižené žáky. V budoucnu by bylo žádoucí provést generální opravu střechy hlavní budovy školy, kterou občas zatéká. Nad vstupem do ZŠ vybudovat nadstřešení, které by sloužilo žákům jako útočiště v době nepříznivého počasí a rovněž jako místo pro parkování kol i dětských kočárků. Z hlediska bezpečnosti je nutné rozšíření parkoviště u školy, současná parkovací plocha nestačí. Rodiče jsou tak nuceni parkovat podél hlavní silnice, což je nebezpečné vzhledem k vysedání a přecházení dětí přes vozovku při příchodu do školy. Realizace těchto akcí však závisí na finančních možnostech školy i zřizovatele. Škola je poměrně dobře vybavena učebními pomůckami i fondem učebnic, které jsou doplňovány podle potřeby i finančních možností školy. Při výuce jsou rovněž využívány výukové softwary. K dalšímu vzdělávání a práci žáků i pedagogů slouží bohatě vybavená školní knihovna. Kromě populárně naučné

6 literatury a encyklopedií obsahuje také řadu titulů, které využívá škola v rámci mimočítankové četby. Také učitelská knihovna disponuje značným množstvím naučné literatury i odborných publikací. Technické podmínky Jednou z priorit školy je využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce. Ve škole je vybudována počítačová síť. Ve třídách je žákům k dispozici sedm počítačů. Další dva počítače využívají ředitelka školy a účetní školy. Škola disponuje také čtyřmi notebooky. Dva z nich jsou součástí příslušenství interaktivních tabulí, zbývající dva využívají vyučující v MŠ a ZŠ, kde je umístěn ve sborovně. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. K dalšímu vybavení školy patří dataprojektor s promítacím plátnem a dvě interaktivní tabule. V mateřské škole je umístěna plazmová televize rovněž připojená k internetu. Škola využívá ke zpestření pracovního vyučování i volnočasových aktivit keramickou pec. Toto zařízení je umístěno v kabinetu, což neodpovídá zcela požadavkům BOZP. Bohužel však ve škole chybí prostory pro samostatnou keramickou dílnu. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Hygienické podmínky v základní škole jsou vyhovující. V roce 2013, v době hlavních prázdnin, proběhla rozsáhlá rekonstrukce prostor ZŠ i MŠ, která vyřešila v základní škole problém zastaralého sociálního zařízení, v MŠ úpravu prostor pro požadovanou kapacitu dětí i několik hygienických nedostatků a požadavků z hlediska BOZP. Problémem v základní škole i nadále zůstává schodiště a umístění tříd v I. patře a sociálního zařízení v přízemí školy. V době přestávek je ve škole zajištěn dohled nad žáky. V ZŠ je dodržován pitný režim, v průběhu vyučování jsou zařazovány tělovýchovné a relaxační chvilky. V rámci školního stravování jsou pravidelně zařazovány zdravé pokrmy, zeleninové saláty nebo ovoce. Škola je zapojena do projektů Školní mléko, Ovoce do škol a Aktivní škola. V době přestávek mohou využívat žáci ke hře i k odpočinku relaxační koutky v přízemí i v 1.patře školy, dále tělocvičnu nebo školní zahradu. Pro výuku tělocviku a pohybových aktivit školní družiny využívá škola protilehlý sportovní areál. V případě potřeby ošetřit drobná poranění disponuje škola třemi lékárničkami, které jsou umístěny v kabinetu ZŠ, v mateřské škole a ve školní kuchyni. U lékárniček je přiložen traumatologický plán a důležitá telefonní čísla. Škola má jednoho odborně vyškoleného zdravotníka. Z hlediska bezpečnosti zůstává problémem nedostatečná parkovací plocha v souvislosti s umístěním školy při hlavní komunikaci a častým parkováním rodičů podél silnice. Řešení závisí na finančních možnostech školy a zřizovatele. Psychosociální podmínky Ve škole panuje příznivé sociální klima založené na vzájemné důvěře, úctě a zdravém respektu mezi vyučujícími i žáky školy. V rámci spojených ročníků se žáci učí spolupracovat, pomáhat si a také se vzájemně tolerovat.

7 Při výchově a vzdělávání volí učitelé vhodnou motivaci, metody a formy práce. Do vyučování jsou často zařazovány menší projekty či tematicky integrovaná výuka. Součástí hodnocení je také sebehodnocení žáků a vedení žákovských portfolií. Vedle získaných vědomostí dbá škola rovněž na rozvoj dovedností klíčových kompetencí i utváření správných návyků a postojů dětí. Důraz je kladen na propojování získaných poznatků s praktickým životem. Škola se věnuje také vzdělávání žáků nadaných i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Při jejich výchově a vzdělávání spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními KPPP, SPC apod. Zlín. Škola má vypracovaný minimální preventivní program. Spolupracuje s OS Podané ruce a Madio Personální podmínky Pedagogičtí pracovníci školy splňují podmínky stanovené zákonem č. 563/2004Sb. Od 1. ledna 2015 bude nutno zajistit pro výuku výchov pedagoga s příslušnou kvalifikací. Výchovy vyučuje ve škole zatím paní vychovatelka. Vedle své pedagogické práce zajišťuje škola žákům také další mimoškolní aktivity, žáky vzdělává a rozvíjí prostřednictvím zájmových útvarů. V případě potřeby nabízí škola žákům a jejich zákonným zástupcům také odbornou pomoc prostřednictvím KPPP, SPC apod. Ve škole je stanovena funkce výchovného poradce a školního metodika prevence, kterou vykonává paní učitelka splňující z hlediska vzdělání požadovanou kvalifikaci formou specializačního studia. Organizační podmínky Podmínky pro celkový chod školy, vzdělávání žáků, bezpečnost jejich i ostatních zaměstnanců stanovuje organizační řád školy. S jeho jednotlivými součástmi jsou seznámeni žáci, jejich zákonní zástupci i zaměstnanci školy. Žáci se aktivně spolupodílejí také na vytváření pravidel správného a bezpečného chování v rámci jednotlivých tříd a třídních kolektivů. Škola zajišťuje žákům rovněž zájmovou činnost, buď vlastním prostřednictvím nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi (Středisko volnočasových aktivit TYMY Holešov, DDM Astra Zlín apod.). Podmínky spolupráce školy a zákonných zástupců Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o chování a prospěchu svých dětí prostřednictvím notýsku či žákovské knížky nebo na třídních schůzkách, které se konají zpravidla třikrát za rok. Pravidelné informace mohou zákonní zástupci získat také na webových stránkách školy (akce žáků, týdenní plány učiva, aktuality, kontaktní údaje, jídelníček, fotogalerie školy aj.).

8 V případě potřeby si mohou zákonní zástupci dohodnout s vyučujícím individuální konzultaci. Pravidelně jedenkrát týdně má své konzultační hodiny ředitelka školy, výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Jedenkrát za rok probíhá ve škole den otevřených dveří s možností návštěvy zákonných zástupců přímo ve vyučování. Při škole pracuje tříčlenná školská rada, která se schází dvakrát do roka. Vedle své kontrolní činnosti schvaluje řadu důležitých dokumentů (ŠVP, školní a klasifikační řád, koncepci školy, ). Zákonní zástupci spolupracují se školou v rámci různých aktivit (sběr papíru, školní ples, akce školy). V současné době chybí škole oficiální sdružení rodičů nebo klub rodičů.

9 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Velikost sboru: Sbor pedagogických pracovníků sestává ze tří učitelek: ředitelky a třídní učitelky jedné třídy, učitelky druhé třídy a vychovatelky školní družiny, která vyučuje ve škole výchovy. Ředitelka působí ve funkci druhým rokem. Čtrnáct let pracovala jako učitelka na I. stupni ZŠ. Další učitelka je absolventkou pedagogické fakulty. Nyní je na své druhé mateřské dovolené. Jako zástup za mateřskou dovolenou byla do školy přijata učitelka s patnáctiletou praxí, která vystudovala speciální pedagogiku. Vychovatelka vystudovala střední školu, obor vychovatelství. Ve škole vyučuje hudební, tělesnou, výtvarnou a pracovní výchovu. Věkový průměr pedagogických pracovníků ve škole je 41 let. V současné době máme 81% aprobovanost. Perspektivy kádrů: Dle zákona č. 563 o pedagogických pracovnících bude nutné pro výuku výchov, příp. dalších vyučovacích předmětů zajistit v základní škole pro školní rok 2014/2015 pedagoga s požadovanou kvalifikací pro výuku na I. stupni. Schopnost týmové práce: V takto malém kolektivu lidí je vzájemná spolupráce, pomoc a kolegialita nezbytná. Vyučující jsou schopni společně připravovat různé aktivity a projekty, vzájemně se podporovat, předávat si své zkušenosti i nápady. V případě potřeby jsou ochotni se navzájem zastoupit i ve svých pracovních povinnostech.

10 2.4 Charakteristika žáků Počet žáků: Průměrný počet žáků ve škole se pohybuje mezi 27 až 30. V budoucích letech lze předpokládat mírný nárůst v počtu dětí. Počet tříd, počet žáků ve třídě: Škola je dvojtřídní, v každé třídě spojuje dva ročníky. Průměrný počet v jedné třídě je asi 15 žáků. Ročníky se spojují zpravidla podle počtu zapsaných žáků pro daný školní rok. Sociální skladba, zájmy žáků: Z hlediska sociálního navštěvuje školu většina dětí za střední vrstvy, v současnosti do školy nedochází žádné sociálně znevýhodněné dítě. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, o své děti se řádně starají a pomáhají jim s domácími úkoly i přípravou na vyučování. V rámci školních i mimoškolních aktivit využívají místní děti řadu kroužků organizovaných školou (angličtina pro nejmenší, kroužek anglického jazyka pro 2. až 4. ročník, literárně dramatický kroužek, včelařský kroužek, TYMY Holešov výtvarný a keramický kroužek, sportovní kroužek I, sportovní kroužek II, kroužek bojového umění, dále výuka hry na hudební nástroje klavír, klávesy, zobcová flétna). V obci pak s dětmi pracují např.kroužek dovedných rukou Kutílek, Dětský folklórní soubor Konopka s cimbálovou muzikou Luňáček, Sbor dobrovolných hasičů Sazovice-oddíl mladých hasičů, fotbalový oddíl při TJ Sokol v sousedních Mysločovicích. Řada děvčat navštěvuje sportovní aerobic, který organizačně zajišťuje DDM Sluníčko Tlumačov. Individuálně se několik žáků věnuje hře na hudební nástroj v ZUŠ ve Zlíně Malenovicích.

11 2.5 Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Spolupráce se zákonnými zástupci O dění ve škole jsou zákonní zástupci informováni prostřednictvím deníčků a žákovských knížek, webových stránek školy a informačních nástěnek v prostorách školy. Na třídních schůzkách jsou seznamováni s prospěchem a chováním svých dětí. Výchovné problémy jsou řešeny případným pohovorem mezi zákonným zástupcem a třídním učitelem, příp. vedením školy a výchovnou poradkyní. V rámci evaluace školy byly zákonným zástupcům žáků nabídnuty k vyplnění dotazníky, jejichž cílem bylo zjištění názoru zákonných zástupců na činnost školy v různých oblastech (kvalita výuky, školní akce, materiální vybavení školy, informovanost o školních akcích, činnost školní družiny, zájmové kroužky apod.). Aktivity podporující spolupráci se zákonnými zástupci - třídní schůzky (3x ročně), dotazníky pro zákonné zástupce žáků - jednání školské rady - schůzka se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků - sběry papíru, mobilů, PET vršků, pomerančové kůry - Drakiáda (ŠD) - Beseda s prarodiči, dotazník pro prarodiče o jejich dětství - Vánoční tvořivé dílny se zákonnými zástupci - Valentýnský ples - Besídka ke Svátku matek, Mikulášská besídka výročí školy - Den otevřených dveří - Pasování prvňáčků na čtenáře - Zahradní slavnost - přednáška na téma Školní zralost pro rodiče budoucích prvňáčků

12 Spolupráce se zřizovatelem Zřizovatel školy zajišťuje organizaci zejména finanční podporu (provozní příspěvek pro daný kalendářní rok). Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá. Obec vychází škole vstříc i v dotacích mimo provozní příspěvek, díky nimž mohla škola provést výměnu podlahy v přízemí školy, rekonstruovat tělocvičnu, vybudovat nářaďovnu, vyměnit hlučné nevyhovující osvětlení v I. třídě apod. Díky dotaci získané z finančních prostředků Krajského úřadu Zlín, Programu obnovy venkova a za velkého přispění zřizovatele proběhla v době hlavních prázdnin rozsáhlá rekonstrukce prostor mateřské školy i sociálního zařízení v ZŠ. Škola svou účastí podporuje některé obecní kulturní akce a aktivity, prezentuje školu i obec na veřejnosti (besídka ke Svátku matek, beseda s důchodci, Bambiriáda Zlín, výtvarné a pěvecké soutěže aj.). Spolupráce se školskou radou Školská rada byla založena v roce 2005 a je tříčlenná. Tvoří ji zástupci z řad obce, pedagogických pracovníků a rodičů žáků. Školská rada projednává a schvaluje některé dokumenty školy (ŠVP, školní řád, klasifikační řád, výroční zprávu školy atd.), vyjadřuje se ke koncepci rozvoje školy i jejímu hospodaření. Jednání školské rady s vedením školy se konají zpravidla dvakrát v daném školním roce. Spolupráce s institucemi, organizacemi, podnikatelskými subjekty MŠMT ČR, KÚ Zlín, Magistrát Města Zlína, FÚ Zlín, Kvasar spol. s r.o. Zlín Občanské sdružení Madio, Podané ruce - preventivní programy pro žáky KPPP Zlín - řešení problémů u žáků se SPU, depistáž SPU, přednášková činnost SPC Kroměříž, Zlín logopedická depistáž, vyšetření, konzultace a pomoc u integrovaných žáků Středisko volnočasových aktivit TYMY Holešov - vedení kroužků, nově DDM Astra Zlín Muzeum, kronikářka obce návštěvy muzea, besedy o obci Obecní knihovna besedy v knihovně, pasování prvňáčků na čtenáře Základní školy z blízkého okolí (ZŠ Tečovice, 8. ZŠ Zlín) - spolupráce při soutěžích ZŠ Mysločovice spolupráce v rámci MS, vzájemná výměna zkušeností MŠ Lechotice, Mysločovice, Tečovice vzájemná výměna zkušeností

13 Místní firmy: MRB Sazovice, spol. s r.o., Stolářství Bobr, Malířství a natěračství M. Balajka, Stolářství Doležel, Stavební firma p.l. Zapletala apod. Spolupráce se spádovou školou Spádovou školou pro naše žáky je od 5. ročníku ZŠ Mysločovice. V loňském školním roce proběhla v rámci spolupráce schůzka mezi ředitelkami obou škol a společné metodické sdružení vyučujících I. stupně. Vedení obou škol projednala požadavky na obsah učiva a úroveň vědomostí a dovedností přestupujících žáků v souvislosti se sjednocením ŠVP obou škol. Ve II. pololetí proběhla také výměna písemných prací žáků 4. ročníku a návrh další spolupráce mezi oběma školami. V červnu pak navštívili naši čtvrťáci své budoucí spolužáky v ZŠ Mysločovice a seznámili se s prostředím nové školy.

14 2.7 Vlastní hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení) Cílem autoevaluace je zjistit aktuální stav v daných autoevaluačních oblastech a stanovit v rámci školy reálné postupy a opatření. Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán pedagogickou radou Průběžná evaluace vlastního hodnocení školy bude zpracovávaná ředitelkou školy a zakládána. Zpráva z vlastního hodnocení školy dle tohoto návrhu bude projednána na pedagogické radě v srpnu Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. a podle novely této vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Struktura hodnoceni: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, konkrétní hodnocené cíle, nástroje hodnocení: Oblast hodnocení konkrétní hodnocené cíle nástroje hodnocení časové rozvržení podmínky ke vzdělávání (materiální, technické, ekonomické, hygienické) realizace záměrů stanovených ve Strategii rozvoje školy na léta , klima školy - SWOT analýza - dotazníky - pozorování - rozhovory se zaměstnanci - inspekční zprávy, KHS - září, duben průběh vzdělávání naplňování stanovených cílů ŠVP kvalita výuky, metody aktivizace žáků úroveň práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, efektivita integrací péče o nadané žáky- podpora a rozvoj příprava žáků na soutěže a úroveň výsledků dosahovaných v soutěžích - hospitace - pozorování - účast v projektech - hodnocení projektů - dotazníky - testy - výsledkové listiny ze soutěží - inspekční zprávy - vedeni pedagogické -průběžně, dále pedag. rady, MS (5x ročně)

15 odbornost v cizím jazyce funkční gramotnosti dokumentace - vedení žákovských portfolií podpora školy žákům, spolupráce se zákonnými zástupci žáků, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, jejich ZZ a dalších osob na vzdělávání úroveň zapojení všech subjektů podílejících se na vzdělávání /žák, učitel, zákonný zástupce/ kvalitní úroveň spolupráce se zřizovatelem, aktivita rodičů, ZZ a stupeň jejich spolupráce se školou rozvoj spolupráce občanů a podnikatelských subjektů se školou rozvoj spolupráce s okolními školami spolupráce s KPPP, SPC - účast na akcích s rodiči - třídní schůzky - sponzorství, spoluúčast na tradičních akcích a projektech - pravidelná jednání se zřizovatelem /vzájemná informovanost o potřebách školy a možnostech zřizovatele/ - pozorování - dotazníky, anketa - spolupráce s okolními školami (MS) - exkurze, besedy - webové stránky školy - školní časopis (2x ročně) -průběžně, dle situace výsledky vzdělávání žáků řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků srovnávací testy naplňování výstupů ŠVPčtenářská a finanční gramotnost nabídka mimoškolních aktivit podporujících výchovu a vzdělávání, stabilizování pedagogického sboru motivace zaměstnanců k dobrým pracovním výsledkům smysluplnost a návratnost DVPP zajišťování bezpečného prostředí - testování žáků - srovnávací testy - projekty - výsledky v soutěžích - zájmová činnost žáků - prezentace na veřejnosti - rozhovory - dotazníky - inspekční zprávy - diskuze, porady - SWOT analýza -celoročně, dle aktuálních možností -pedagog. porady, provozní porady, MS úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám zajištění finančních prostředků od zřizovatele k rozvoji školy dle Koncepce rozvoje školy zajištění technických - rozhovory - dotazníky - kontroly hospodaření školy - srovnání finanční náročnosti s jinými stejně velkými dle možnosti a

16 vzdělávání a ekonomickým zdrojům a materiálních podmínek k hygienicky a zdravotně nezávadnému průběhu vzdělávacího procesu v prostorách školy rozšíření výbavy tříd didaktickou technikou /PC sestavy, notebooky pro pedagogy/, grantová aktivita a získávání finančních prostředků nad rámec rozpočtu školami podmínek školy, zřizovatele Hodnocení konečného stavu je závislé na časovém úseku stanoveném pro vlastní hodnocení školy. Vyhodnocují se všechny výše uvedené sledované oblasti, závěry některých z nich jsou zvláštní přílohou. Hodnocení již není zákonnou podmínkou, ale přispívá k reálnému stavu a obrazu školy. Škola získává jedinečný materiál pro stanovení koncepce rozvoje školy.

17 2.8 Historie školy Škola je nejstarší veřejnou stavbou v obci. Byla postavena před 140 lety v roce Do té doby navštěvovali žáci obce Sazovice školu v sousedních Mysločovicích. Školní budova byla nejdříve přízemní a tvořila ji jedna třída. V roce 1877 navštěvovalo školu již 66 dětí a o rok později ještě o 10 dětí více. Proto bylo nutné školu rozšířit, a tak byla budova v roce 1893 zvýšena o jedno patro a přestavěna na patrovou školu dvojtřídní. V období Rakousko-Uherska a za první republiky navštěvovalo školu až 100 žáků a ti zde absolvovali celou školní docházku, což ve 30. letech představovalo 8 let. Za dobu svého trvání prodělala školní budova řadu úprav a oprav. V roce 1929 do ní byla zavedena elektřina. V letech proběhla oprava střechy a schodiště, v roce 1937 byla při škole zřízena školní zahrada. Osudným se pro sazovickou školu stal konec druhé světové války, po odstřelování obce patřila škola mezi nejvíce poškozené budovy. K nové adaptaci školní budovy došlo v letech , kdy v ní byla zřízena také mateřská škola a knihovna. Průměrný počet žáků se v 1. pol. 20. století pohyboval kolem 80 až 90, v některých školních letech kolem 100 žáků. Jako dvojtřídní pracovala škola až do roku V této době byla využívána i jako odloučené pracoviště 1. stupně tehdejší ZDŠ Otrokovice. Od roku 1987 byla škola zrušena, zachován zůstal pouze provoz mateřské školy. K obnovení výuky došlo ve školním roce jako ve škole soukromé. Ve školním roce se zařízení stává státní školou zapsanou do sítě škol. Právní subjektivitu získala k Původně se v sazovické dvojtřídce učily děti od 1. až do 5. ročníku. Po jejím zapsání do sítě státních škol byl 5. ročník převeden do Základní školy Mysločovice, která je nejbližší úplnou základní školou. Další větší stavební úpravy školní budovy proběhly v letech , kdy zde vznikly prostory pro obecní úřad, později pro školní jídelnu a kuchyň, byl upraven školní dvůr a budova získala novou fasádu. Větší stavební zásah do budovy školy proběhl v letech Byl opraven stávající strop mezi místnostmi MŠ a horní třídou ZŠ, původní přístavba byla nahrazena novou, větší, kde vznikly prostory pro větší školní kuchyni s jídelnou, ředitelnu, sborovnu i šatnu pro žáky ZŠ. V souvislosti s těmito úpravami se podařilo odstranit i několik hygienických nedostatků. Další rozsáhlé opravy školní budovy proběhly ve školním roce 2012/2013. Byla rekonstruována tělocvična, sociální zařízení žáků a veškeré prostoty mateřské školy. Za 140 let trvání působilo na zdejší škole osm ředitelů a ředitelek a desítky pedagogů. Školou prošla také řada žáků, na něž může být hrdá. Vzpomeňme alespoň významného matematika, profesora UK doktora Františka Velíska, akademického malíře Františka Šestáka nebo lidového řezbáře Bernarda Kučeru. Škola však může být hrdá nejen na ně, ale na všechny slušné, poctivé, podnikavé a pracovité lidi, které za ta dlouhá léta ze svých žáků vychovala.

18 3. Charakteristika ŠVP ZV 3.1 Zaměření školy 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 3.5 Začlenění průřezových témat

19 Školní vzdělávací program s názvem Škola základ života si klade za cíl poskytovat žákům vzdělání v podobě nabytých primárních vědomostí, dovedností, postojů a návyků, které mohou dále využívat ve svém běžném životě. Rozvíjí žákovu osobnost, učí ho přemýšlet, vzbuzuje u něho přirozený zájem o získávání nových informací. Vede žáky ke spolupráci a vzájemné komunikaci, toleranci a porozumění, učí je hodnocení i sebehodnocení. Připravuje žáky k pochopení významu celoživotního vzdělávání. 3.1 Zaměření školy Charakteristika ŠVP ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Hlavním posláním školy je vzdělávat žáky s porozuměním a v souvislostech, nikoliv v samostatných odtržených pojmech. Výstupem je rozvoj znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v jednotlivých vzdělávacích oborech. ŠVP je přístupný k nahlédnutí v ředitelně školy, dále ve schránce Dokumenty školy ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Škola má v obci dlouholetou tradici. Jako malotřídní má svá určitá specifika a důraz klade zejména na kvalitu výchovy a vzdělávání a na oblast spolupráce a mezilidských vztahů. Hlavním cílem je vytvořit takový systém výuky, který by vyhovoval každému dítěti podle jeho individuálních potřeb. Snahou vyučujících je vytvářet u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělání a motivovat ho k dalšímu sebevzdělávání. Zaměření školy položení kvalitních základů ve výchově a vzdělávání práce s informačními a komunikačními technologiemi vytváření podmínek pro rovné příležitosti všech žáků oblast spolupráce a mezilidských vztahů vytváření vztahu k obci a jejím tradicím všestranný rozvoj žáka rozvoj talentu individuálním přístupem O svých vzdělávacích aktivitách i ostatních akcích informuje škola prostřednictvím internetových stránek školního časopisu a obecního tisku.

20 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 1/ Cíle základního vzdělávání Vyučující: Žáci: umožňují žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vedou žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjejí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravují žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářejí u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjejí vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učí žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učí je žít společně s ostatními lidmi pomáhá žákovi poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi využívají teoretické poznatky v praktickém životě zvládají běžnou komunikaci s vrstevníky i dospělými respektují pravidla spolupráce, váží si práce své i druhých jsou si vědomi svých práv, ale i povinností jsou empatičtí, chovají se slušně k lidem, svému okolí i k přírodě jsou zodpovědní za své zdraví, jsou si vědomi možných následků rizikového chování respektují fyzické, kulturní, náboženské a rasové rozdíly mezi lidmi 2/ Cíle školního vzdělávacího programu vytváření pohodového a bezpečného prostředí ve škole zajišťování rovných příležitostí pro všechny žáky ke kvalitnímu všeobecnému vzdělání volba nejvhodnějších metod a forem práce, zejména takových, které vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, aktivitě a přemýšlení aktivní zapojování žáků do procesu učení, zájem o další vzdělávání respektování individuálních potřeb jednotlivce, posilování osobnostního rozvoje dítěte rozvíjení schopností a dovedností žáků vedení žáků k dobrému zvládnutí čtenářských a komunikačních dovedností možnost práce s informacemi, rozvoj schopností a dovedností při práci s počítačem využívání všech možností školy pro sportovní a kulturní vyžití žáků vedení žáků k zodpovědnosti, k hodnocení sebe i druhých vedení žáků k všestranné komunikaci se spolužáky, s ostatními dětmi, s učiteli i s dospělými ve škole i mimo ni podpora zdravého životního stylu - výuka plavání, pohybové aktivity, pitný režim, stravování podpora účasti žáků na kulturních akcích, organizování exkurzí, kulturně-výchovných pořadů a tematicky zaměřených projektů zapojování žáků do soutěží využívání nabídky preventivních programů, spolupráce s výchovnou poradkyní, se speciálními pedagogy, psychology a dalšími odborníky ( KPPP, SPC) nabídka aktivit pro smysluplné využívání volného času podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy komunikace s veřejností, zejména s rodičovskou, informace o životě školy pravidelné třídní schůzky, společné akce, školní časopis, internetové stránky školy, obecní noviny atd.

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/2014 Ředitelka školy:. Mgr. Věra Velísková Metodička prevence:. Mgr. Marcela

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Škola: Základní škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace Ředitel

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více