SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012"

Transkript

1 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 Vážení přátelé, stejně jako každý rok mám tu čest předložit Vám Výroční zprávu organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých Krajská organizace Vysočina. V roce 2012 došlo v naší organizaci k bouřlivým změnám. Hlavní a nejdůležitější změna se týkala samotné existence naší organizace na mapě poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina. Vzhledem k tomu, že naši organizaci přestalo financovat samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí a financování neziskového sektoru převzal Krajský úřad Kraje Vysočina, bylo nutné bojovat o místo na slunci. Toto se nakonec podařilo tím, že naše organizace vstoupila do společné Smlouvy o partnerství a odborné spolupráci při zajištění sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na roky Společně s Centrem pro zdravotně postižené, Tyflocentrem a Tyflem Vysočina. Tato spolupráce se nám jeví jako smysluplná a platná pro klienty se zdravotním postižením v Kraji Vysočina. Změnou ve struktuře poskytovatelů sociálních služeb došlo k výraznému navýšení poskytnutých služeb, neboť naše organizace převzala péči i o klienty, kteří v minulosti využívali služeb Jihlavské unie neslyšících. V rámci této smlouvy bylo potřeba přeregistrovat naše služby. Krajský úřad Kraje vysočina financoval pouze tlumočnické služby, na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením a odborné sociální poradenství bohužel finance naší organizaci nebyly poskytnuty. Naše organizace nicméně musela v zákonné lhůtě udržet výše jmenované služby, takže financování probíhalo z ostatních zdrojů. V tomto případě z projektu Evropského sociálního fondu. K dalšímu financování docházelo ze sponzorských darů Městských úřadů měst, ve kterých máme svoje poradny, jedná se zejména o města Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Pelhřimov. Toto financování není zanedbatelné, většinou se z něho hradí nájemné za prostory a telefonní poplatky. Menší finanční prostředky získala naše organizace prostřednictvím sponzorských darů od různých obcí a menších firem. Dále pak byla ukončena a znova otevřena veřejná sbírka. V roce 2012 se podařilo získat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a tím i rozšířit možnost našich služeb, které jsou v tomto případě již velmi úzce profilované na účel. Tímto účelem je získat zaměstnání pro neslyšící klienty. Naše neslyšící klienty se podařilo zapojit do projektu CZ.1.04/3.3.05/ Podpora vstupu na trh práce osobám se sluchovým postižením, v rámci tohoto projektu jsme pořádali motivační kurzy, které svými tématy dobře pokryly oblast zájmů našich klientů. Seznámili se s novinkami z různých oblastí práva, komunikačních a sociálních dovedností. V rámci projektu někteří účastníci zahájili kurz autoškoly na řidičské oprávnění skupiny B. Někteří klienti z cílové skupiny budou v roce 2013 absolvovat rekvalifikační kurzy a sedm úspěšných bude mít možnost získat zaměstnání. V tomto roce jsme podávali obdobný projekt s názvem Druhá šance, a i tento výběrová komise na MPSV shledala jako perspektivním a získali jsme další dotaci. Samozřejmostí zůstalo i vzdělávání zaměstnanců, poskytování supervizní péče. Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, dobrovolníkům i sympatizantům za odvedenou kvalitní práci při zajišťování všech aktivit, které vedly k uspokojení potřeb našich klientů z cílové skupiny a popřát jim mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce Jiřina Kocmanová, ředitelka

3 Obecné údaje: SNN v ČR je nestátní nezisková organizace občanské sdružení neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých občanů s právní subjektivitou, registrované u MV ČR pod č.j. VSP/1-139/90-R vznik: SNN v ČR, Krajská organizace Vysočina Vznik: IČ: Sídlo a kontakty organizace: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO Vysočina Úprkova 4340/ 6, Jihlava IČ.: Tel./fax: Web: Cíle činnosti: Poskytujeme služby všem sluchově postiženým v působnosti kraje Vysočina bez ohledu na jeho pohlaví, původ, národní příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení, příslušnosti k jiné organizaci a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. Jedná se o velmi rozmanitou skupinu, lišící se stupněm i druhem vady a způsobem komunikace. Jednou z hlavních náplní činnosti je poskytování informací sluchově postiženým, kteří z důvodu své vady trpí komunikačními, a tím i informačními bariérami. S tím souvisí také následná adaptace takto postižených na novou životní situaci. Svaz neslyšících a nedoslýchavých Krajská organizace Vysočina pořádal v roce 2012 Krajskou konferenci, na které byl zvolen nový předseda, kterým se stal pan Pavel Jindra. Bývalý předseda pan Oldřich Čenkovic byl navržen a jednomyslně zvolen čestným předsedou organizace. Krajská organizace volila výbor, předsedu, kontrolní a revizní komisi. Schvaloval volbu delegátů na celorepublikový sjezd SNN v ČR, schvaloval návrh do funkce ředitele. Na Krajské konferenci byly předneseny zprávy o činnosti KV SNN, Základních organizací, o hospodaření, zprávy kontrolní a revizní komise.

4 Zástupci volených orgánů a) Kocmanová Jiřina ředitelka organizace b) Předsednictvo KV ve složení Pavel Jindra předseda Nováková Františka místopředseda Ing. Karel Čada jednatel Strnad Jan hospodář Ivana Kohoutová zapisovatel c) Rozšířené předsednictvo SNN v ČR, KV Vysočina o předsedy organizací Ing. Karel Čada předseda SNN v ČR, ZO Třebíč Ryšánová Zdenka předseda SNN v ČR, ZO Velké Meziříčí Bírová Dana předseda SNN v ČR, ZO Pelhřimov Kinc Josef předseda SNN v ČR, ZO Žďár nad Sázavou Jindra Pavel předseda klubu Bystřice n/ Pernštejnem při SNN v ČR, ZO Žďár n/s Stojan Luboš předseda spolku neslyšících Havlíčkův Brod Havlíčková Martina předseda klubu rodičů sluchově postižených dětí d) revizoři KO SNN Vysočina e) Bc. Zdeňka Moučková předseda f) Eva Kantůrková člen g) Jiřina Výrostková člen h) Josef Kinc náhradník 1. STRUKTURA SNN v ČR KO VYSOČINA Základní struktura: 6 základních organizací 3 kluby 1 poradenské centrum 8 odborných pracovišť Aparát SNN v ČR, KO Vysočina ve složení: ředitel předseda SNN v ČR KO Vysočina ekonom Složení odborného pracovního týmu: 1 sociální pracovník 11 pracovníků v sociálních službách (včetně 3 tlumočníků ZJ) s absolvovaným vzdělávacím programem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Ostatní personál: koordinátor sociálních služeb administrativní pracovník technický pracovník soudní tlumočník administrátor www stránek předsedové organizací a vedoucí klubů

5 Počet úvazků v organizaci úvazek 1-5 pracovníků zkrácený úvazek - 2 pracovníci dohody DPP/DPČ - 8 pracovníků dobrovolní pracovníci - 9 pracovníků 2. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH odborné sociální poradenství (1 pracovišť) - služba je terénní i ambulantní tlumočnické služby (5 pracovišť) - služba je poskytována terénní i ambulantní formou. Službu se podařilo rozšířit o další 3 detašovaná pracoviště. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením (1 pracoviště) Doplňkové služby půjčovna kompenzačních pomůcek a sluchadel poradenství týkající se kompenzačních pomůcek a příslušenství ke sluchadlům distribuce příslušenství ke sluchadlům Odborné a základní sociální poradenství a) základní sociální poradenství zde jsou poskytovány sluchově postiženým osobám potřebné relevantní informace přispívající k řešení jejich sociální situace prostřednictvím nabídky sociálních služeb a možností jejich výběru, tj. informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci; poradenství je ze zákona povinné. Tuto povinnost jsme měli až do , i když došlo ke změně v registraci na Krajském úřadě Kraje Vysočina. b) odborné sociální poradenství zde je poskytováno se zaměřením na konkrétní potřeby jednotlivých uživatelů se sluchovým postižením. - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - zprostředkování navazujících služeb, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, - pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Cílem poskytované služby je zabránit sociálnímu vyloučení SP, hledat optimální řešení situace, ve které se nachází uživatel služeb, předávat uživateli služeb informace o jeho právech a možnostech vzdělávání, zaměstnávání vhodnou komunikační formou (odezírání, znakový jazyk, psaný text, totální komunikace). Provozní místa jsou pronajata organizačními složkami SNN v ČR, KO Vysočina v místě působnosti, kde zajišťují klubovou činnost a to v Havlíčkově Brodě, ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem, Třebíči, Novém Městě na Moravě a v odloučeném pracovišti Moravských Budějovicích. Dále pak na požádání pracovníci jezdí v terénních úředních hodinách za nepohyblivými uživateli služeb, i do ústavů sociální péče.

6 Odborné sociální poradenství 2012: Poradny: Kontakty: Děti Ženy Muži Intervence: Bystřice nad Pernštejnem * Havl. Brod * Jihlava Žďár nad Sázavou * Třebíč * Celkem: *Odborné sociální poradenství bylo poskytováno v celém Kraji Vysočina do , po tomto datu tato služba byla soustředěna pouze do Jihlavy. Tlumočnické služby 2012: Jihlava Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min společností 59% do 30 min pomoc při uplatňování práv a zájmů 23% do 45 min poradenství 11% do 60 min doplňkové technické služby 7% do 120min celkem: 100% nad 120 min Další činnosti celkem: Půjčovna KP 106 Havlíčkův Brod Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min společností 49% do 30 min pomoc při uplatňování práv a zájmů 27% do 45 min poradenství 13% do 60 min doplňkové technické služby 11% do 120min celkem: 100% nad 120 min 3 3 Další činnosti celkem: Půjčovna KP 128

7 Pelhřimov Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min společností 41% do 30 min pomoc při uplatňování práv a zájmů 23% do 45 min 78 0 poradenství 21% do 60 min doplňkové technické služby 15% do 120min celkem: 100% nad 120 min Další činnosti celkem: 686 Půjčovna KP 48 Třebíč Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min společností 4% do 30 min pomoc při uplatňování práv a zájmů 38% do 45 min 72 0 poradenství 48% do 60 min 15 2 doplňkové technické služby 10% do 120min 2 15 celkem: 100% nad 120 min 0 24 Další činnosti celkem: 449 Půjčovna KP 65 Źďár nad Sázavou Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min společností 18% do 30 min pomoc při uplatňování práv a zájmů 54% do 45 min poradenství 20% do 60 min doplňkové technické služby 8% do 120min celkem: 100% nad 120 min 8 82 Další činnosti celkem: 1023 Půjčovna KP 46

8 Jindra - technická podpora Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min 0 0 společností 0% do 30 min 36 1 pomoc při uplatňování práv a zájmů 18% do 45 min 22 9 poradenství 19% do 60 min doplňkové technické služby 63% do 120min 0 32 celkem: 100% nad 120 min 99 8 Další činnosti celkem: 262 Půjčovna KP 215 odborný odhad časového podílu činnosti celkem: 22% 19% 29% zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv a zájmů poradenství doplňkové služby 30%

9 Počet uživatelů (klientů), kterým byla uvedená sociální služba poskytnuta za sledované období TLUMOČNICKÉ SLUŽBY (zprostředkování komunikace) děti a mládež do 18 let muži dospělí ženy celkem JIHLAVA HAVLÍČKŮV BROD TŘEBÍČ PELHŘIMOV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU JINDRA PAVEL CELKEM děti muži ženy

10 Zprostředkování komunikace souhrn: TLUMOČNICKÉ SLUŽBY (zprostředkování komunikace) KLIENTI KONTAKTY JIHLAVA HAVLÍČKŮV BROD TŘEBÍČ PELHŘIMOV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU JINDRA PAVEL CELKEM Jindra Pavel Třebíč Pelhřimov Žďár nad Sázavou kontakty klient Havlíčkův Brod Jihlava

11 Celkový počet klientů a poskytnutých intervencí v Kraji Vysočina v roce kontakty klienti Tlumočnické služby Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby, poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými sluchovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci fyzické osoby. Zahrnují: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci, které vedou k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Tlumočnické služby jsou určeny: osobám se sluchovým postižením, které potřebují a chtějí překonat komunikační a informační bariéru při účasti na společenském, kulturním a veřejném životě, osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc a podporu při ochraně svých práv a zájmů, případně komunikaci k tomuto vedoucí, osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc při vyřizování běžných záležitostí v rámci slyšícího prostředí, osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc a podporu při komunikaci s rodinou, přáteli, zejména pro rodiny s dětmi. Tlumočníka si lze zajistit v Jihlavě a Pelhřimově

12 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: o zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: o pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, o pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Aktivity: Přednášky Semináře Víkendové akce Sportovní akce Spoluúčast uživatele na službě: Služby se poskytují bezplatně všem uživatelům našich služeb a bez diskriminačních faktorů (rozsah a typ postižení, rasa, pohlaví, věk) nebo bez ohledu na členství v organizaci. Přehled poskytnutých služeb: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením Kontakty: Poradna Intervence Muži Ženy Děti Jihlava Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A KLUBŮ SNN v ČR, PC Jihlava Poradna je otevřena pravidelně každý týden od pondělí do pátku v určené úřední hodiny. V poradenském centru je zajištěno odborné sociální poradenství, které bylo v roce 2012 velmi hojně využíváno zejména z důvodu legislativních změn, které dolehly na naše klienty, bylo potřeba vysvětlit mnoho nejasností, které s sebou přineslo zavedení s-karet, změna zákona ohledně vyplácení dávek v hmotné nouzi a sociálních dávek tzv. mobility.

13 SNN v ČR, ZO Pelhřimov Výbor SNN v ČR, ZO Pelhřimov se schází pravidelně jedenkrát za měsíc a dále podle domluvy. Klubovna je otevřena každou sudou středu, probíhají zde besedy, školení, přípravy a realizace naplánovaných akcí (např. turnaj v bowlingu), které jsou pak prezentovány v tisku. Členové organizace se schází každou středu v naší malé klubovně. Zde také probíhá výuka znakového jazyka, jak pro členy, tak i pro jiné zájemce. Dne se uskutečnil turnaj v bowlingu za účasti 35 osob. Dne se uskutečnil turnaj v šipkách za účasti 21 osob. Dne byla svolána členská schůze úprava nových podpisových vzorů. Dne jsme měli opékání buřtů. Dne se uskutečnil turnaj v kuželkách ze účasti 70 osob. Dne jsme měli vánoční besídku a ukončení roku 2012 za účasti 20 osob. SNN v ČR, OV Havlíčkův Brod Poradna je bezbariérová a otevřena pravidelně od pondělí do středy. Zbývající pracovní dny jsou hrazeny pro služby v terénu. Dále pak ve čtvrtek, kdy probíhají besedy, školení a přípravy na různé akce (bowling, šipky, ). Tento den je vyhrazen pro Klub neslyšících. V srpnu 2012 proběhl Den dětí 2012 pro sluchově postižené děti se zábavným a výučným programem. Pro děti byla připravena pohádková cesta za pokladem, seznámení se zvířaty v místní farmě a hudební zakončení vyčerpávajícího dne. V listopadu se organizace zúčastnila Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v KD Ostrov Havl. Brod pozvána byla i firma Interhelp a odborník na seřizování sluchadel. Organizace se v měsíci říjnu zapojili do Celostátního dne otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb. V prosinci proběhla každoroční Mikulášská 2012 s bohatou tombolou, občerstvením a zábavou. Nadále probíhá poradenství, práce v terénu (navštěvování domovu důchodců a seniorů v místě bydliště) a půjčovna kompenzačních pomůcek. Probíhalo průběžné proškolování pracovníků zaměřené na zvýšení kvalifikace

14 SNN v ČR, ZO Třebíč Poradna je otevřena ve všechny pracovní dny v týdnu a v určité hodiny. Ve zvýšené míře je zde využívána terénní práce s klienty. V roce 2012 se podařil udržet stále vysoký počet uživatelů služby. Pokračovalo se ve vydávání měsíčního bulletinu SNNÁČEK. Dále pak jedenkrát měsíčně v úterý odpoledne probíhaly besedy, školení a přípravy na nejrůznější akce. SNN v ČR, ZO Žďár nad Sázavou Klubovna je otevřena každé úterý dopoledne pro poradenskou činnost. Dále pak první a třetí úterý v měsíci od 14:00 hodin probíhají besedy, školení a přípravy na akce. V tento den se schází i Klub neslyšících, jejich aktivity jsou zaměřeny na manuální práce (pletení košíků, pomlázek), ale i na sportovní vyžití. Další klubovna je otevřena v Bystřici nad Pernštejnem a to první čtvrtek v měsíci pro poradenskou, kulturní i klubovou činnost PŘEDNÁŠKA : "SLUCHOVÁ VADA A SLUCHADLA" Požádali jsme foniatra z ORL v Novém Městě na Moravě MUDr. Alenu Ondrovou o provedení přednášky pro naše členy i pro veřejnost. Účast osob na této přednášce byla opravdu hojná. Přijeli lidé i ze vzdálenějších obcí, aby se dozvěděli potřebné informace o sluchové vadě, a jak se zachovat, pokud hůř slyší nebo začínají tento handicap pozorovat na sobě nebo na někom blízkém. Další věc, kterou se klienti dozvěděli, byla např. jak se starat o hygienu uší, jak pečovat o svá sluchadla atd. Na závěr přednášky paní doktorka odpovídala na konkrétní dotazy PREZENTACE KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Prezentace kompenzačních pomůcek se uskutečnila v místě sídla Poradny pro osoby se sluchovým postižením, ZO Žďár nad Sázavou, Dolní 165/1 odpoledne, a to od 13,00 hod. do 17,00 hod.. Návštěvníci měli zájem vyzkoušet si hlavně zesilující sluchátka na TV a rádio, signalizační zařízení, ale přivítali i údržbu sluchadel a návod, jak se o svá sluchadla správně starat a jak je obsluhovat. S podrobnostmi, jak je možno získat příspěvek od ÚP, nás seznámily pracovnice ÚP ze Žďáru nad Sázavou TVOŘENÍČKO - RÁMEČEK NA FOTO Přišli jsme se přiučit něco pěkného a milého.. Vyráběli jsme rámeček na fotku. Klientům se velmi dařilo, jejich trpělivost a snaha byla odměněna vkusným vlastnoručně vytvořeným rámečkem na fotografii či jiný obrázek. Vyráběli jej z kartonu a malých kousků natrhaných listů novin, lepených na základní rámeček. Volnou chvíli mezi zasycháním lepidla a barvením jsme si krátili na počítačích a sdělováním vlastních dojmů. Nakonec jsme rámečky natupovali barvou a výsledek určitě potěšil nejednu spřízněnou duši..

15 KREATIVNÍ ODPOLEDNE pořádané ZO Žďár nad Sázavou SNN v ČR, konané dne v době od 14:00 do 18:00 hod. v Knihovně M. J. Sychry ve Žďáru nad Sázavou za podpory KOUS Vysočina a Kraje Vysočina, dále podpořila Knihovna J.M.Sychry a lektorky paní Laštovičková-Grygarová a paní Hana Hájková. Na akci se za dobu konání vystřídalo celkem 37 účastníků. Přišli malé i větší děti, mládež, dospělí, lidé bez i s handicapem, tedy opravdu široká veřejnost. Všichni tito účastníci si sami nebo za pomoci lektorů vyrobili z drátků a na ně navlékaných korálek různé zápichy, šperky a ozdoby na stromeček, nebo velmi zajímavé sošky z drátů zapuštěných do betonového podstavečku, na které namačkali alobal a obalili látkami namočenými do speciální schnoucí hmoty, která po zaschnutí vytvrdla. Z příjemně stráveného odpoledne odcházeli účastníci spokojeni, odnášeli si domů své vlastnoručně zhotovené výrobky a malé dárečky za účast. Akce se vydařila a chvíle strávené při tomto odpoledni byly příjemné pro všechny, kdo přišli a rozhodli se smysluplně využít své volné odpoledne ÚDRŽBA SLUCHADEL A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Pro klienty Domova pro seniory na ulici Libušínská 13 ve Žďáru nad Sázavou jsme provedli údržbu sluchadel a kompenzačních pomůcek.. Návštěva byla v dostatečném předstihu dohodnuta s vedením a oznámena klientům Domova, aby se mohli včas nahlásit ti, kdo potřebují nebo chtějí naše služby využít. Klienti byli spokojeni, že se jim dostalo této pomoci, aniž by museli opustit práh domova, což je některé velmi namáhavé až nemožné. Jihlavský spolek neslyšících Bohužel spolek vyvíjí pouze klubovou činnost. - Klub neslyšících v Havlíčkově Brodě - Klub neslyšících ve Žďáře nad Sázavou Klub rodičů se sluchově postiženými dětmi, nebo rodiči Klubovna je otevřena každé druhé úterý v měsíci. Pořádají besedy (se sociálním pracovníkem, logopedem, surdopedem,...) přednášky, výukové programy pro děti. Dětem se zde věnuje slečna Iva Pekařová, která je vystudovanou speciální pedagožkou a učí na speciální Mateřské škole. Její přístup k dětem je velice empatický a děti i rodiče si ji velmi oblíbili a klub velice rádi navštěvují. Z pořádaných akcí: V květnu se konal Den dětí Byl organizován na Salaši Hájek u Chotěboře měl velký ohlas mezi našimi klienty i mezi běžnou veřejností. Děti i jejich rodiče naší akci navštívili ve velkém počtu a podle jejich reakcí se jim pohádková cesta s dárečky, soutěže a atrakce velice líbily. Velmi byl oceněn skákací hrad, projížďka koňským spřežením. V prosinci se děti i s rodiči mohli zúčastnit již tradičního Mikulášského setkání s bohatou tombolou a tancem. Dětem naděloval dárky Svatý Mikuláš se svou družinou. Tato akce byla

16 dobře hodnocena jak dětmi, tak i jejich rodiči a jinými rodinnými příslušníky. Máme radost, že na takovýchto akcích dochází k provázání vztahů mezi zdravými a postiženými jednotlivci a stírají se komunikační a ostatní sociální rozdíly. Počty členů v organizacích Organizace Předseda Počet členů Klub Bystřice nad Pernštejnem Kinc Josef 47 ZO Žďár nad Sázavou Jindra Pavel 55 ZO Pelhřimov Bírová Dana 35 ZO Třebíč Čenkovic Oldřich 18 OV Havlíčkův Brod Kocmanová Jiřina 71 Jihlavský spolek neslyšících Stojan Luboš 26 Klub ŠNEČEK Havlíčková Martina 17 CELKEM DALŠÍ AKTIVITY SNN V ČR, KO VYSOČINA V měsíci červnu byl vypracován a podán další projekt zaměřen na činnost organizace na MPSV v ČR pro následující rok Dalším vypracovaným a podaným projektem byl projekt, který se zaměřil na podporu vstupu na trh práce osobám se sluchovým postižením. Tento je navazujícím na již běžící. Průběžně se scházeli předsedové organizací a pracovníci na pravidelných poradách, kde byli seznamováni s novými předpisy a návrhy. V měsíci říjnu proběhl v rámci Týdne sociálních služeb 2012 Celostátní den otevřených dveří Probíhaly akreditované kurzy a školení pro zaměstnance a členy organizace, Sociální reforma a změny v státní sociální politiky v roce 2012, Etika v sociálních službách a etické zásady při jednání s uživateli, Postupy při vyřizování nepojistných sociálních dávek Byly zajištěny odborné supervize, které byly vedeny proškoleným supervizorem. Další akreditované i neakreditované kurzy a školení, např. Víkendový kurs znakového jazyka Workshop pro tlumočníky českého znakového jazyka. Spolupráce: Spolupráce s KÚ Vysočina při vytváření krajských střednědobých plánů Spolupráce s ostatním neziskovým sektorem v kraji Spolupráce se státní správou a samosprávou v kraji

17 Členství: Koordinační uskupení nestátních neziskových organizací kraje Vysočina Krajská rada zdravotně postižených kraje Vysočina Centrum zdravotně postižených kraje Vysočina 5. VÝHLED NA ROK 2013 V dalším roce bychom chtěli pokračovat v naší dosavadní činnosti, a tu ještě více rozšířit do regionů, aby převážně senioři a méně pohybliví občané za službou nemuseli dojíždět až do Krajského města a dále pokračovat v započatých projektech. Naší další potřebou je další zvýšení kvalifikace pracovníků čehož chceme dosáhnout prostřednictvím dalšího průběžného proškolování. Velká změna nás čeká ve statusu organizace. Podle všech dostupných informací bude nutné naši organizaci transformovat z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. A klubová činnost bude v budoucnu zastřešena pod spolky. Vize SNN v ČR, KO Vysočina: Být zdravě fungující organizací, reagující na potřeby obyvatel Kraje, především sluchově postižených a jejich rodin a přátel. Být vyhledávána pro svoji profesionalitu, efektivitu a kvalitu služeb Být sebevědomým a respektovaným partnerem pro veřejnou i podnikatelskou sféru Zvýšit finanční stabilitu SNN v ČR, KO Vysočina zvládnutím způsobu vícezdrojového financování Zrovnoprávnit své postavení ve společnosti, tak jak je to běžné v zahraničních demokraciích. Bude uplatňovat princip partnerství uvnitř organizace i navenek na základě vzájemné prospěšnosti. Bude nabízet sluchově postiženým možnost smysluplného uplatnění v běžné společnosti

18 6. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 2012 Finanční prostředky k zajištění úkolů Krajské organizace Vysočina 2012 Příjmy Výdaje Kč Kč Kraj Mzdové náklady obec materiálové náklady Úřad práce propagační materiál EU cestovné ostatní spoje nájem školení pojištění ostatní celkem celkem Finanční prostředky použité na tlumočnické služby v jednotlivých poradnách Pelhřimov Havlíčkův Brod Žďár nad Sázavou Třebíč Jihlava celkem

19 Finanční prostředky použité na odborné sociální poradenství v Jihlavě Jihlava celkem Finanční prostředky použité na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Jihlavě Jihlava celkem

20 7. FOTOGALERIE 2012 Přednáška sluchová vada a sluchadla Žďár nad Sázavou

21 Kreativní odpoledne a Tvořeníčko v knihovně Žďár nad Sázavou

22 Den dětí Hájek u Chotěboře

23 Klub Šneček

24 Výstava kompenzačních pomůcek Jihlava

25 Volby SNN KO Vysočina

26 Mikuláš 2012

27

28 Seminář Komunikační dovednosti

29 Seminář Finanční gramotnost

30 Další semináře

31 Auto škol a

32 8. PODĚKOVÁNÍ

33 Děkujeme všem našim donátorům, sponzorům, příznivcům a partnerům za finanční, věcné a morální podpoření našich aktivit, zejména Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Centru pro zdravotně postižené, Tyflocentru a Tyflu Vysočina a doufáme v jejich přízeň i nadále. Děkujeme i našim pracovníkům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a členům za obětavou práci, trpělivost a čas, který věnují pro naplněné cílů SNN v ČR KO Vysočina. Kocmanová Jiřina ředitelka SNN v ČR, KO Vysočina Vypracoval/a: Bc. Zdeňka Moučková.. Kocmanová Jiřina Ředitelka SNN v ČR, KO Vysočina Oldřich Čenkovic předseda SNN v ČR, KO Vysočina V Jihlavě 10. ledna 2013

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO Váţení přátelé, jako kaţdoročně Vám předkládáme výroční zprávu Svazu neslyšících a nedoslýchavých

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA 70955751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1. ÚVODNÍ SLOVO Váţení přátelé, jako kaţdý rok, tak i letos Vám předkládáme výroční zprávu Svazu neslyšících

Více

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Strana 1 (celkem 11)

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Strana 1 (celkem 11) 92 95 102 104 11 18 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Strana 1 (celkem 11) ÚVODNÍ SLOVO V naší společnosti

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH Výroční zpráva 2010 HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH při Hradeckém spolku neslyšících Slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, největší událostí roku 2010 bylo stěhování do nových prostor. Důvodů pro stěhování

Více

Moravskoslezská unie neslyšících. z a psaný spolek

Moravskoslezská unie neslyšících. z a psaný spolek Moravskoslezská unie neslyšících z a psaný spolek Výroční zpráva 2014 Obsah Identifikace 2 Úvod 3 Odborné sociální poradenství 4 Tlumočnické služby 5 Sociálně aktivizační služby 6 Přehled hospodaření 11

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA

HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA LEDEN ČERVEN 2010 navíc i červenec a srpen Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf,

Více

Moravskoslezská unie neslyšících

Moravskoslezská unie neslyšících Moravskoslezská unie neslyšících Výroční zpráva 2013 Obsah Identifikace 2 Úvod 3 Odborné sociální poradenství 4 Tlumočnické služby 5 Sociálně aktivizační služby 6 Přehled hospodaření 11 Poděkování 12 Identifikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Proběhlý rok 2013 hodnotím jako uspokojivý. Za úspěšný bych ho považoval,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Moravskoslezská unie neslyšících

Moravskoslezská unie neslyšících Moravskoslezská unie neslyšících Výroční zpráva 2012 Obsah Identifikace 2 Úvod 3 Odborné sociální poradenství 4 Tlumočnické služby 5 Sociálně aktivizační služby 6 Přehled hospodaření 11 Poděkování 12 Identifikace

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří, 140. výročí založení PSN a Mezinárodní den neslyšících Centrum denních služeb SNN Cíle a poslání: Výroční zpráva 2008 Jak se k nám dostanete:

Více

HANDICAP Žatec o. s. Organizace zdravotně postižených občanské sdružení

HANDICAP Žatec o. s. Organizace zdravotně postižených občanské sdružení HANDICAP Žatec o. s. Organizace zdravotně postižených občanské sdružení Název: Handicap Žatec o. s., organizace zdravotně postižených Forma: občanské sdružení Registrace: Ministerstvo vnitra ČR č. VS-2774/SDR/1-2002

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura 3 2. Poslání a cíle OUN Olomouc 4 3. Činnost a program akcí OUN Olomouc v roce 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Český Krumlov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Český Krumlov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Český Krumlov Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské

Více

Výroční zpráva. Oblastní unie neslyšících Olomouc. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC

Výroční zpráva. Oblastní unie neslyšících Olomouc. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC Výroční zpráva 2 0 0 8 Oblastní unie neslyšících Olomouc TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace 3 2. Činnost

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva 2 0 0 7 Oblastní unie neslyšících Olomouc

Výroční zpráva 2 0 0 7 Oblastní unie neslyšících Olomouc Výroční zpráva 2 0 0 7 Oblastní unie neslyšících Olomouc Ze slavnostního otevření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením Dne 10.5.2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Obsah Obsah Úvod Veřejný závazek Organizační schéma Finanční zpráva Zaměstnanci Významné akce Zhodnocení průběhu

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Výroční zpráva. Oblastní unie neslyšících Olomouc. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

Výroční zpráva. Oblastní unie neslyšících Olomouc. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Výroční zpráva 2 0 0 4 Oblastní unie neslyšících Olomouc Obsah: 1. Základní identifikační údaje 2. Činnost a program akcí OUN Olomouc v roce 2004 3. Údaje roční účetní závěrky (Rozvaha, VZZ, Příloha k

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více