SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012"

Transkript

1 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 Vážení přátelé, stejně jako každý rok mám tu čest předložit Vám Výroční zprávu organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých Krajská organizace Vysočina. V roce 2012 došlo v naší organizaci k bouřlivým změnám. Hlavní a nejdůležitější změna se týkala samotné existence naší organizace na mapě poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina. Vzhledem k tomu, že naši organizaci přestalo financovat samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí a financování neziskového sektoru převzal Krajský úřad Kraje Vysočina, bylo nutné bojovat o místo na slunci. Toto se nakonec podařilo tím, že naše organizace vstoupila do společné Smlouvy o partnerství a odborné spolupráci při zajištění sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na roky Společně s Centrem pro zdravotně postižené, Tyflocentrem a Tyflem Vysočina. Tato spolupráce se nám jeví jako smysluplná a platná pro klienty se zdravotním postižením v Kraji Vysočina. Změnou ve struktuře poskytovatelů sociálních služeb došlo k výraznému navýšení poskytnutých služeb, neboť naše organizace převzala péči i o klienty, kteří v minulosti využívali služeb Jihlavské unie neslyšících. V rámci této smlouvy bylo potřeba přeregistrovat naše služby. Krajský úřad Kraje vysočina financoval pouze tlumočnické služby, na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením a odborné sociální poradenství bohužel finance naší organizaci nebyly poskytnuty. Naše organizace nicméně musela v zákonné lhůtě udržet výše jmenované služby, takže financování probíhalo z ostatních zdrojů. V tomto případě z projektu Evropského sociálního fondu. K dalšímu financování docházelo ze sponzorských darů Městských úřadů měst, ve kterých máme svoje poradny, jedná se zejména o města Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Pelhřimov. Toto financování není zanedbatelné, většinou se z něho hradí nájemné za prostory a telefonní poplatky. Menší finanční prostředky získala naše organizace prostřednictvím sponzorských darů od různých obcí a menších firem. Dále pak byla ukončena a znova otevřena veřejná sbírka. V roce 2012 se podařilo získat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a tím i rozšířit možnost našich služeb, které jsou v tomto případě již velmi úzce profilované na účel. Tímto účelem je získat zaměstnání pro neslyšící klienty. Naše neslyšící klienty se podařilo zapojit do projektu CZ.1.04/3.3.05/ Podpora vstupu na trh práce osobám se sluchovým postižením, v rámci tohoto projektu jsme pořádali motivační kurzy, které svými tématy dobře pokryly oblast zájmů našich klientů. Seznámili se s novinkami z různých oblastí práva, komunikačních a sociálních dovedností. V rámci projektu někteří účastníci zahájili kurz autoškoly na řidičské oprávnění skupiny B. Někteří klienti z cílové skupiny budou v roce 2013 absolvovat rekvalifikační kurzy a sedm úspěšných bude mít možnost získat zaměstnání. V tomto roce jsme podávali obdobný projekt s názvem Druhá šance, a i tento výběrová komise na MPSV shledala jako perspektivním a získali jsme další dotaci. Samozřejmostí zůstalo i vzdělávání zaměstnanců, poskytování supervizní péče. Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, dobrovolníkům i sympatizantům za odvedenou kvalitní práci při zajišťování všech aktivit, které vedly k uspokojení potřeb našich klientů z cílové skupiny a popřát jim mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce Jiřina Kocmanová, ředitelka

3 Obecné údaje: SNN v ČR je nestátní nezisková organizace občanské sdružení neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých občanů s právní subjektivitou, registrované u MV ČR pod č.j. VSP/1-139/90-R vznik: SNN v ČR, Krajská organizace Vysočina Vznik: IČ: Sídlo a kontakty organizace: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO Vysočina Úprkova 4340/ 6, Jihlava IČ.: Tel./fax: Web: Cíle činnosti: Poskytujeme služby všem sluchově postiženým v působnosti kraje Vysočina bez ohledu na jeho pohlaví, původ, národní příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení, příslušnosti k jiné organizaci a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. Jedná se o velmi rozmanitou skupinu, lišící se stupněm i druhem vady a způsobem komunikace. Jednou z hlavních náplní činnosti je poskytování informací sluchově postiženým, kteří z důvodu své vady trpí komunikačními, a tím i informačními bariérami. S tím souvisí také následná adaptace takto postižených na novou životní situaci. Svaz neslyšících a nedoslýchavých Krajská organizace Vysočina pořádal v roce 2012 Krajskou konferenci, na které byl zvolen nový předseda, kterým se stal pan Pavel Jindra. Bývalý předseda pan Oldřich Čenkovic byl navržen a jednomyslně zvolen čestným předsedou organizace. Krajská organizace volila výbor, předsedu, kontrolní a revizní komisi. Schvaloval volbu delegátů na celorepublikový sjezd SNN v ČR, schvaloval návrh do funkce ředitele. Na Krajské konferenci byly předneseny zprávy o činnosti KV SNN, Základních organizací, o hospodaření, zprávy kontrolní a revizní komise.

4 Zástupci volených orgánů a) Kocmanová Jiřina ředitelka organizace b) Předsednictvo KV ve složení Pavel Jindra předseda Nováková Františka místopředseda Ing. Karel Čada jednatel Strnad Jan hospodář Ivana Kohoutová zapisovatel c) Rozšířené předsednictvo SNN v ČR, KV Vysočina o předsedy organizací Ing. Karel Čada předseda SNN v ČR, ZO Třebíč Ryšánová Zdenka předseda SNN v ČR, ZO Velké Meziříčí Bírová Dana předseda SNN v ČR, ZO Pelhřimov Kinc Josef předseda SNN v ČR, ZO Žďár nad Sázavou Jindra Pavel předseda klubu Bystřice n/ Pernštejnem při SNN v ČR, ZO Žďár n/s Stojan Luboš předseda spolku neslyšících Havlíčkův Brod Havlíčková Martina předseda klubu rodičů sluchově postižených dětí d) revizoři KO SNN Vysočina e) Bc. Zdeňka Moučková předseda f) Eva Kantůrková člen g) Jiřina Výrostková člen h) Josef Kinc náhradník 1. STRUKTURA SNN v ČR KO VYSOČINA Základní struktura: 6 základních organizací 3 kluby 1 poradenské centrum 8 odborných pracovišť Aparát SNN v ČR, KO Vysočina ve složení: ředitel předseda SNN v ČR KO Vysočina ekonom Složení odborného pracovního týmu: 1 sociální pracovník 11 pracovníků v sociálních službách (včetně 3 tlumočníků ZJ) s absolvovaným vzdělávacím programem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Ostatní personál: koordinátor sociálních služeb administrativní pracovník technický pracovník soudní tlumočník administrátor www stránek předsedové organizací a vedoucí klubů

5 Počet úvazků v organizaci úvazek 1-5 pracovníků zkrácený úvazek - 2 pracovníci dohody DPP/DPČ - 8 pracovníků dobrovolní pracovníci - 9 pracovníků 2. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH odborné sociální poradenství (1 pracovišť) - služba je terénní i ambulantní tlumočnické služby (5 pracovišť) - služba je poskytována terénní i ambulantní formou. Službu se podařilo rozšířit o další 3 detašovaná pracoviště. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením (1 pracoviště) Doplňkové služby půjčovna kompenzačních pomůcek a sluchadel poradenství týkající se kompenzačních pomůcek a příslušenství ke sluchadlům distribuce příslušenství ke sluchadlům Odborné a základní sociální poradenství a) základní sociální poradenství zde jsou poskytovány sluchově postiženým osobám potřebné relevantní informace přispívající k řešení jejich sociální situace prostřednictvím nabídky sociálních služeb a možností jejich výběru, tj. informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci; poradenství je ze zákona povinné. Tuto povinnost jsme měli až do , i když došlo ke změně v registraci na Krajském úřadě Kraje Vysočina. b) odborné sociální poradenství zde je poskytováno se zaměřením na konkrétní potřeby jednotlivých uživatelů se sluchovým postižením. - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - zprostředkování navazujících služeb, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, - pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Cílem poskytované služby je zabránit sociálnímu vyloučení SP, hledat optimální řešení situace, ve které se nachází uživatel služeb, předávat uživateli služeb informace o jeho právech a možnostech vzdělávání, zaměstnávání vhodnou komunikační formou (odezírání, znakový jazyk, psaný text, totální komunikace). Provozní místa jsou pronajata organizačními složkami SNN v ČR, KO Vysočina v místě působnosti, kde zajišťují klubovou činnost a to v Havlíčkově Brodě, ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem, Třebíči, Novém Městě na Moravě a v odloučeném pracovišti Moravských Budějovicích. Dále pak na požádání pracovníci jezdí v terénních úředních hodinách za nepohyblivými uživateli služeb, i do ústavů sociální péče.

6 Odborné sociální poradenství 2012: Poradny: Kontakty: Děti Ženy Muži Intervence: Bystřice nad Pernštejnem * Havl. Brod * Jihlava Žďár nad Sázavou * Třebíč * Celkem: *Odborné sociální poradenství bylo poskytováno v celém Kraji Vysočina do , po tomto datu tato služba byla soustředěna pouze do Jihlavy. Tlumočnické služby 2012: Jihlava Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min společností 59% do 30 min pomoc při uplatňování práv a zájmů 23% do 45 min poradenství 11% do 60 min doplňkové technické služby 7% do 120min celkem: 100% nad 120 min Další činnosti celkem: Půjčovna KP 106 Havlíčkův Brod Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min společností 49% do 30 min pomoc při uplatňování práv a zájmů 27% do 45 min poradenství 13% do 60 min doplňkové technické služby 11% do 120min celkem: 100% nad 120 min 3 3 Další činnosti celkem: Půjčovna KP 128

7 Pelhřimov Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min společností 41% do 30 min pomoc při uplatňování práv a zájmů 23% do 45 min 78 0 poradenství 21% do 60 min doplňkové technické služby 15% do 120min celkem: 100% nad 120 min Další činnosti celkem: 686 Půjčovna KP 48 Třebíč Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min společností 4% do 30 min pomoc při uplatňování práv a zájmů 38% do 45 min 72 0 poradenství 48% do 60 min 15 2 doplňkové technické služby 10% do 120min 2 15 celkem: 100% nad 120 min 0 24 Další činnosti celkem: 449 Půjčovna KP 65 Źďár nad Sázavou Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min společností 18% do 30 min pomoc při uplatňování práv a zájmů 54% do 45 min poradenství 20% do 60 min doplňkové technické služby 8% do 120min celkem: 100% nad 120 min 8 82 Další činnosti celkem: 1023 Půjčovna KP 46

8 Jindra - technická podpora Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min 0 0 společností 0% do 30 min 36 1 pomoc při uplatňování práv a zájmů 18% do 45 min 22 9 poradenství 19% do 60 min doplňkové technické služby 63% do 120min 0 32 celkem: 100% nad 120 min 99 8 Další činnosti celkem: 262 Půjčovna KP 215 odborný odhad časového podílu činnosti celkem: 22% 19% 29% zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv a zájmů poradenství doplňkové služby 30%

9 Počet uživatelů (klientů), kterým byla uvedená sociální služba poskytnuta za sledované období TLUMOČNICKÉ SLUŽBY (zprostředkování komunikace) děti a mládež do 18 let muži dospělí ženy celkem JIHLAVA HAVLÍČKŮV BROD TŘEBÍČ PELHŘIMOV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU JINDRA PAVEL CELKEM děti muži ženy

10 Zprostředkování komunikace souhrn: TLUMOČNICKÉ SLUŽBY (zprostředkování komunikace) KLIENTI KONTAKTY JIHLAVA HAVLÍČKŮV BROD TŘEBÍČ PELHŘIMOV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU JINDRA PAVEL CELKEM Jindra Pavel Třebíč Pelhřimov Žďár nad Sázavou kontakty klient Havlíčkův Brod Jihlava

11 Celkový počet klientů a poskytnutých intervencí v Kraji Vysočina v roce kontakty klienti Tlumočnické služby Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby, poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými sluchovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci fyzické osoby. Zahrnují: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci, které vedou k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Tlumočnické služby jsou určeny: osobám se sluchovým postižením, které potřebují a chtějí překonat komunikační a informační bariéru při účasti na společenském, kulturním a veřejném životě, osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc a podporu při ochraně svých práv a zájmů, případně komunikaci k tomuto vedoucí, osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc při vyřizování běžných záležitostí v rámci slyšícího prostředí, osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc a podporu při komunikaci s rodinou, přáteli, zejména pro rodiny s dětmi. Tlumočníka si lze zajistit v Jihlavě a Pelhřimově

12 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: o zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: o pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, o pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Aktivity: Přednášky Semináře Víkendové akce Sportovní akce Spoluúčast uživatele na službě: Služby se poskytují bezplatně všem uživatelům našich služeb a bez diskriminačních faktorů (rozsah a typ postižení, rasa, pohlaví, věk) nebo bez ohledu na členství v organizaci. Přehled poskytnutých služeb: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením Kontakty: Poradna Intervence Muži Ženy Děti Jihlava Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A KLUBŮ SNN v ČR, PC Jihlava Poradna je otevřena pravidelně každý týden od pondělí do pátku v určené úřední hodiny. V poradenském centru je zajištěno odborné sociální poradenství, které bylo v roce 2012 velmi hojně využíváno zejména z důvodu legislativních změn, které dolehly na naše klienty, bylo potřeba vysvětlit mnoho nejasností, které s sebou přineslo zavedení s-karet, změna zákona ohledně vyplácení dávek v hmotné nouzi a sociálních dávek tzv. mobility.

13 SNN v ČR, ZO Pelhřimov Výbor SNN v ČR, ZO Pelhřimov se schází pravidelně jedenkrát za měsíc a dále podle domluvy. Klubovna je otevřena každou sudou středu, probíhají zde besedy, školení, přípravy a realizace naplánovaných akcí (např. turnaj v bowlingu), které jsou pak prezentovány v tisku. Členové organizace se schází každou středu v naší malé klubovně. Zde také probíhá výuka znakového jazyka, jak pro členy, tak i pro jiné zájemce. Dne se uskutečnil turnaj v bowlingu za účasti 35 osob. Dne se uskutečnil turnaj v šipkách za účasti 21 osob. Dne byla svolána členská schůze úprava nových podpisových vzorů. Dne jsme měli opékání buřtů. Dne se uskutečnil turnaj v kuželkách ze účasti 70 osob. Dne jsme měli vánoční besídku a ukončení roku 2012 za účasti 20 osob. SNN v ČR, OV Havlíčkův Brod Poradna je bezbariérová a otevřena pravidelně od pondělí do středy. Zbývající pracovní dny jsou hrazeny pro služby v terénu. Dále pak ve čtvrtek, kdy probíhají besedy, školení a přípravy na různé akce (bowling, šipky, ). Tento den je vyhrazen pro Klub neslyšících. V srpnu 2012 proběhl Den dětí 2012 pro sluchově postižené děti se zábavným a výučným programem. Pro děti byla připravena pohádková cesta za pokladem, seznámení se zvířaty v místní farmě a hudební zakončení vyčerpávajícího dne. V listopadu se organizace zúčastnila Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v KD Ostrov Havl. Brod pozvána byla i firma Interhelp a odborník na seřizování sluchadel. Organizace se v měsíci říjnu zapojili do Celostátního dne otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb. V prosinci proběhla každoroční Mikulášská 2012 s bohatou tombolou, občerstvením a zábavou. Nadále probíhá poradenství, práce v terénu (navštěvování domovu důchodců a seniorů v místě bydliště) a půjčovna kompenzačních pomůcek. Probíhalo průběžné proškolování pracovníků zaměřené na zvýšení kvalifikace

14 SNN v ČR, ZO Třebíč Poradna je otevřena ve všechny pracovní dny v týdnu a v určité hodiny. Ve zvýšené míře je zde využívána terénní práce s klienty. V roce 2012 se podařil udržet stále vysoký počet uživatelů služby. Pokračovalo se ve vydávání měsíčního bulletinu SNNÁČEK. Dále pak jedenkrát měsíčně v úterý odpoledne probíhaly besedy, školení a přípravy na nejrůznější akce. SNN v ČR, ZO Žďár nad Sázavou Klubovna je otevřena každé úterý dopoledne pro poradenskou činnost. Dále pak první a třetí úterý v měsíci od 14:00 hodin probíhají besedy, školení a přípravy na akce. V tento den se schází i Klub neslyšících, jejich aktivity jsou zaměřeny na manuální práce (pletení košíků, pomlázek), ale i na sportovní vyžití. Další klubovna je otevřena v Bystřici nad Pernštejnem a to první čtvrtek v měsíci pro poradenskou, kulturní i klubovou činnost PŘEDNÁŠKA : "SLUCHOVÁ VADA A SLUCHADLA" Požádali jsme foniatra z ORL v Novém Městě na Moravě MUDr. Alenu Ondrovou o provedení přednášky pro naše členy i pro veřejnost. Účast osob na této přednášce byla opravdu hojná. Přijeli lidé i ze vzdálenějších obcí, aby se dozvěděli potřebné informace o sluchové vadě, a jak se zachovat, pokud hůř slyší nebo začínají tento handicap pozorovat na sobě nebo na někom blízkém. Další věc, kterou se klienti dozvěděli, byla např. jak se starat o hygienu uší, jak pečovat o svá sluchadla atd. Na závěr přednášky paní doktorka odpovídala na konkrétní dotazy PREZENTACE KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Prezentace kompenzačních pomůcek se uskutečnila v místě sídla Poradny pro osoby se sluchovým postižením, ZO Žďár nad Sázavou, Dolní 165/1 odpoledne, a to od 13,00 hod. do 17,00 hod.. Návštěvníci měli zájem vyzkoušet si hlavně zesilující sluchátka na TV a rádio, signalizační zařízení, ale přivítali i údržbu sluchadel a návod, jak se o svá sluchadla správně starat a jak je obsluhovat. S podrobnostmi, jak je možno získat příspěvek od ÚP, nás seznámily pracovnice ÚP ze Žďáru nad Sázavou TVOŘENÍČKO - RÁMEČEK NA FOTO Přišli jsme se přiučit něco pěkného a milého.. Vyráběli jsme rámeček na fotku. Klientům se velmi dařilo, jejich trpělivost a snaha byla odměněna vkusným vlastnoručně vytvořeným rámečkem na fotografii či jiný obrázek. Vyráběli jej z kartonu a malých kousků natrhaných listů novin, lepených na základní rámeček. Volnou chvíli mezi zasycháním lepidla a barvením jsme si krátili na počítačích a sdělováním vlastních dojmů. Nakonec jsme rámečky natupovali barvou a výsledek určitě potěšil nejednu spřízněnou duši..

15 KREATIVNÍ ODPOLEDNE pořádané ZO Žďár nad Sázavou SNN v ČR, konané dne v době od 14:00 do 18:00 hod. v Knihovně M. J. Sychry ve Žďáru nad Sázavou za podpory KOUS Vysočina a Kraje Vysočina, dále podpořila Knihovna J.M.Sychry a lektorky paní Laštovičková-Grygarová a paní Hana Hájková. Na akci se za dobu konání vystřídalo celkem 37 účastníků. Přišli malé i větší děti, mládež, dospělí, lidé bez i s handicapem, tedy opravdu široká veřejnost. Všichni tito účastníci si sami nebo za pomoci lektorů vyrobili z drátků a na ně navlékaných korálek různé zápichy, šperky a ozdoby na stromeček, nebo velmi zajímavé sošky z drátů zapuštěných do betonového podstavečku, na které namačkali alobal a obalili látkami namočenými do speciální schnoucí hmoty, která po zaschnutí vytvrdla. Z příjemně stráveného odpoledne odcházeli účastníci spokojeni, odnášeli si domů své vlastnoručně zhotovené výrobky a malé dárečky za účast. Akce se vydařila a chvíle strávené při tomto odpoledni byly příjemné pro všechny, kdo přišli a rozhodli se smysluplně využít své volné odpoledne ÚDRŽBA SLUCHADEL A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Pro klienty Domova pro seniory na ulici Libušínská 13 ve Žďáru nad Sázavou jsme provedli údržbu sluchadel a kompenzačních pomůcek.. Návštěva byla v dostatečném předstihu dohodnuta s vedením a oznámena klientům Domova, aby se mohli včas nahlásit ti, kdo potřebují nebo chtějí naše služby využít. Klienti byli spokojeni, že se jim dostalo této pomoci, aniž by museli opustit práh domova, což je některé velmi namáhavé až nemožné. Jihlavský spolek neslyšících Bohužel spolek vyvíjí pouze klubovou činnost. - Klub neslyšících v Havlíčkově Brodě - Klub neslyšících ve Žďáře nad Sázavou Klub rodičů se sluchově postiženými dětmi, nebo rodiči Klubovna je otevřena každé druhé úterý v měsíci. Pořádají besedy (se sociálním pracovníkem, logopedem, surdopedem,...) přednášky, výukové programy pro děti. Dětem se zde věnuje slečna Iva Pekařová, která je vystudovanou speciální pedagožkou a učí na speciální Mateřské škole. Její přístup k dětem je velice empatický a děti i rodiče si ji velmi oblíbili a klub velice rádi navštěvují. Z pořádaných akcí: V květnu se konal Den dětí Byl organizován na Salaši Hájek u Chotěboře měl velký ohlas mezi našimi klienty i mezi běžnou veřejností. Děti i jejich rodiče naší akci navštívili ve velkém počtu a podle jejich reakcí se jim pohádková cesta s dárečky, soutěže a atrakce velice líbily. Velmi byl oceněn skákací hrad, projížďka koňským spřežením. V prosinci se děti i s rodiči mohli zúčastnit již tradičního Mikulášského setkání s bohatou tombolou a tancem. Dětem naděloval dárky Svatý Mikuláš se svou družinou. Tato akce byla

16 dobře hodnocena jak dětmi, tak i jejich rodiči a jinými rodinnými příslušníky. Máme radost, že na takovýchto akcích dochází k provázání vztahů mezi zdravými a postiženými jednotlivci a stírají se komunikační a ostatní sociální rozdíly. Počty členů v organizacích Organizace Předseda Počet členů Klub Bystřice nad Pernštejnem Kinc Josef 47 ZO Žďár nad Sázavou Jindra Pavel 55 ZO Pelhřimov Bírová Dana 35 ZO Třebíč Čenkovic Oldřich 18 OV Havlíčkův Brod Kocmanová Jiřina 71 Jihlavský spolek neslyšících Stojan Luboš 26 Klub ŠNEČEK Havlíčková Martina 17 CELKEM DALŠÍ AKTIVITY SNN V ČR, KO VYSOČINA V měsíci červnu byl vypracován a podán další projekt zaměřen na činnost organizace na MPSV v ČR pro následující rok Dalším vypracovaným a podaným projektem byl projekt, který se zaměřil na podporu vstupu na trh práce osobám se sluchovým postižením. Tento je navazujícím na již běžící. Průběžně se scházeli předsedové organizací a pracovníci na pravidelných poradách, kde byli seznamováni s novými předpisy a návrhy. V měsíci říjnu proběhl v rámci Týdne sociálních služeb 2012 Celostátní den otevřených dveří Probíhaly akreditované kurzy a školení pro zaměstnance a členy organizace, Sociální reforma a změny v státní sociální politiky v roce 2012, Etika v sociálních službách a etické zásady při jednání s uživateli, Postupy při vyřizování nepojistných sociálních dávek Byly zajištěny odborné supervize, které byly vedeny proškoleným supervizorem. Další akreditované i neakreditované kurzy a školení, např. Víkendový kurs znakového jazyka Workshop pro tlumočníky českého znakového jazyka. Spolupráce: Spolupráce s KÚ Vysočina při vytváření krajských střednědobých plánů Spolupráce s ostatním neziskovým sektorem v kraji Spolupráce se státní správou a samosprávou v kraji

17 Členství: Koordinační uskupení nestátních neziskových organizací kraje Vysočina Krajská rada zdravotně postižených kraje Vysočina Centrum zdravotně postižených kraje Vysočina 5. VÝHLED NA ROK 2013 V dalším roce bychom chtěli pokračovat v naší dosavadní činnosti, a tu ještě více rozšířit do regionů, aby převážně senioři a méně pohybliví občané za službou nemuseli dojíždět až do Krajského města a dále pokračovat v započatých projektech. Naší další potřebou je další zvýšení kvalifikace pracovníků čehož chceme dosáhnout prostřednictvím dalšího průběžného proškolování. Velká změna nás čeká ve statusu organizace. Podle všech dostupných informací bude nutné naši organizaci transformovat z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. A klubová činnost bude v budoucnu zastřešena pod spolky. Vize SNN v ČR, KO Vysočina: Být zdravě fungující organizací, reagující na potřeby obyvatel Kraje, především sluchově postižených a jejich rodin a přátel. Být vyhledávána pro svoji profesionalitu, efektivitu a kvalitu služeb Být sebevědomým a respektovaným partnerem pro veřejnou i podnikatelskou sféru Zvýšit finanční stabilitu SNN v ČR, KO Vysočina zvládnutím způsobu vícezdrojového financování Zrovnoprávnit své postavení ve společnosti, tak jak je to běžné v zahraničních demokraciích. Bude uplatňovat princip partnerství uvnitř organizace i navenek na základě vzájemné prospěšnosti. Bude nabízet sluchově postiženým možnost smysluplného uplatnění v běžné společnosti

18 6. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 2012 Finanční prostředky k zajištění úkolů Krajské organizace Vysočina 2012 Příjmy Výdaje Kč Kč Kraj Mzdové náklady obec materiálové náklady Úřad práce propagační materiál EU cestovné ostatní spoje nájem školení pojištění ostatní celkem celkem Finanční prostředky použité na tlumočnické služby v jednotlivých poradnách Pelhřimov Havlíčkův Brod Žďár nad Sázavou Třebíč Jihlava celkem

19 Finanční prostředky použité na odborné sociální poradenství v Jihlavě Jihlava celkem Finanční prostředky použité na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Jihlavě Jihlava celkem

20 7. FOTOGALERIE 2012 Přednáška sluchová vada a sluchadla Žďár nad Sázavou

21 Kreativní odpoledne a Tvořeníčko v knihovně Žďár nad Sázavou

22 Den dětí Hájek u Chotěboře

23 Klub Šneček

24 Výstava kompenzačních pomůcek Jihlava

25 Volby SNN KO Vysočina

26 Mikuláš 2012

27

28 Seminář Komunikační dovednosti

29 Seminář Finanční gramotnost

30 Další semináře

31 Auto škol a

32 8. PODĚKOVÁNÍ

33 Děkujeme všem našim donátorům, sponzorům, příznivcům a partnerům za finanční, věcné a morální podpoření našich aktivit, zejména Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Centru pro zdravotně postižené, Tyflocentru a Tyflu Vysočina a doufáme v jejich přízeň i nadále. Děkujeme i našim pracovníkům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a členům za obětavou práci, trpělivost a čas, který věnují pro naplněné cílů SNN v ČR KO Vysočina. Kocmanová Jiřina ředitelka SNN v ČR, KO Vysočina Vypracoval/a: Bc. Zdeňka Moučková.. Kocmanová Jiřina Ředitelka SNN v ČR, KO Vysočina Oldřich Čenkovic předseda SNN v ČR, KO Vysočina V Jihlavě 10. ledna 2013

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA 70955751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. ÚVODNÍ SLOVO Pár slov. Váţení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Svazu neslyšících a nedoslýchavých

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO Váţení přátelé, jako kaţdoročně Vám předkládáme výroční zprávu Svazu neslyšících a nedoslýchavých

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA 70955751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1. ÚVODNÍ SLOVO Váţení přátelé, jako kaţdý rok, tak i letos Vám předkládáme výroční zprávu Svazu neslyšících

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Strana 1 (celkem 11)

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Strana 1 (celkem 11) 92 95 102 104 11 18 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Strana 1 (celkem 11) ÚVODNÍ SLOVO V naší společnosti

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA 70955751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Vážení přátelé, Opět po roce si Vás dovoluji pozdravit a předložit Vám k nahlédnutí přehled naší roční práce

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 557 51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 557 51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 92 95 102 104 11 18 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 557 51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ÚVODNÍ SLOVO Váţení kolegové, partneři, přátelé, kaţdým

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Detašované pracoviště Bruntál, P.O. Box 62, Dukelská 2, 792 01 Bruntál, Tel: 554 718 068/605 441 443, czp.bruntal@centrum.cz, www.czp-msk.cz VÝROČNÍ

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA

HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA LEDEN ČERVEN 2010 navíc i červenec a srpen Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat Tichá linka CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka Tichá linka I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2011 Odborné sociální

Více

Moravskoslezská unie neslyšících. z a psaný spolek

Moravskoslezská unie neslyšících. z a psaný spolek Moravskoslezská unie neslyšících z a psaný spolek Výroční zpráva 2014 Obsah Identifikace 2 Úvod 3 Odborné sociální poradenství 4 Tlumočnické služby 5 Sociálně aktivizační služby 6 Přehled hospodaření 11

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH Výroční zpráva 2010 HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH při Hradeckém spolku neslyšících Slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, největší událostí roku 2010 bylo stěhování do nových prostor. Důvodů pro stěhování

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Moravskoslezská unie neslyšících

Moravskoslezská unie neslyšících Moravskoslezská unie neslyšících Výroční zpráva 2013 Obsah Identifikace 2 Úvod 3 Odborné sociální poradenství 4 Tlumočnické služby 5 Sociálně aktivizační služby 6 Přehled hospodaření 11 Poděkování 12 Identifikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Nabídka školících akcí VZDĚLÁVACÍ AGENTURA - PHDR. JINDŘICH KADLEC Listopad, 2013 Autor: PhDr. Jindřich Kadlec 1 Vážení přátelé, dostává se Vám do ruky aktualizovaná

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Proběhlý rok 2013 hodnotím jako uspokojivý. Za úspěšný bych ho považoval,

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 004 Nováková, 773 586 001

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2014 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY Úvodní ustanovení Článek I Název:..Unie neslyšících Brno, z.s. (dále jen spolek) Zkratka: UNB Sídlo: Palackého třída 19/114, 612 00 Brno Účel spolku Článek II Účelem

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více