SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012"

Transkript

1 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 Vážení přátelé, stejně jako každý rok mám tu čest předložit Vám Výroční zprávu organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých Krajská organizace Vysočina. V roce 2012 došlo v naší organizaci k bouřlivým změnám. Hlavní a nejdůležitější změna se týkala samotné existence naší organizace na mapě poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina. Vzhledem k tomu, že naši organizaci přestalo financovat samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí a financování neziskového sektoru převzal Krajský úřad Kraje Vysočina, bylo nutné bojovat o místo na slunci. Toto se nakonec podařilo tím, že naše organizace vstoupila do společné Smlouvy o partnerství a odborné spolupráci při zajištění sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na roky Společně s Centrem pro zdravotně postižené, Tyflocentrem a Tyflem Vysočina. Tato spolupráce se nám jeví jako smysluplná a platná pro klienty se zdravotním postižením v Kraji Vysočina. Změnou ve struktuře poskytovatelů sociálních služeb došlo k výraznému navýšení poskytnutých služeb, neboť naše organizace převzala péči i o klienty, kteří v minulosti využívali služeb Jihlavské unie neslyšících. V rámci této smlouvy bylo potřeba přeregistrovat naše služby. Krajský úřad Kraje vysočina financoval pouze tlumočnické služby, na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením a odborné sociální poradenství bohužel finance naší organizaci nebyly poskytnuty. Naše organizace nicméně musela v zákonné lhůtě udržet výše jmenované služby, takže financování probíhalo z ostatních zdrojů. V tomto případě z projektu Evropského sociálního fondu. K dalšímu financování docházelo ze sponzorských darů Městských úřadů měst, ve kterých máme svoje poradny, jedná se zejména o města Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Pelhřimov. Toto financování není zanedbatelné, většinou se z něho hradí nájemné za prostory a telefonní poplatky. Menší finanční prostředky získala naše organizace prostřednictvím sponzorských darů od různých obcí a menších firem. Dále pak byla ukončena a znova otevřena veřejná sbírka. V roce 2012 se podařilo získat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a tím i rozšířit možnost našich služeb, které jsou v tomto případě již velmi úzce profilované na účel. Tímto účelem je získat zaměstnání pro neslyšící klienty. Naše neslyšící klienty se podařilo zapojit do projektu CZ.1.04/3.3.05/ Podpora vstupu na trh práce osobám se sluchovým postižením, v rámci tohoto projektu jsme pořádali motivační kurzy, které svými tématy dobře pokryly oblast zájmů našich klientů. Seznámili se s novinkami z různých oblastí práva, komunikačních a sociálních dovedností. V rámci projektu někteří účastníci zahájili kurz autoškoly na řidičské oprávnění skupiny B. Někteří klienti z cílové skupiny budou v roce 2013 absolvovat rekvalifikační kurzy a sedm úspěšných bude mít možnost získat zaměstnání. V tomto roce jsme podávali obdobný projekt s názvem Druhá šance, a i tento výběrová komise na MPSV shledala jako perspektivním a získali jsme další dotaci. Samozřejmostí zůstalo i vzdělávání zaměstnanců, poskytování supervizní péče. Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, dobrovolníkům i sympatizantům za odvedenou kvalitní práci při zajišťování všech aktivit, které vedly k uspokojení potřeb našich klientů z cílové skupiny a popřát jim mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce Jiřina Kocmanová, ředitelka

3 Obecné údaje: SNN v ČR je nestátní nezisková organizace občanské sdružení neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých občanů s právní subjektivitou, registrované u MV ČR pod č.j. VSP/1-139/90-R vznik: SNN v ČR, Krajská organizace Vysočina Vznik: IČ: Sídlo a kontakty organizace: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO Vysočina Úprkova 4340/ 6, Jihlava IČ.: Tel./fax: Web: Cíle činnosti: Poskytujeme služby všem sluchově postiženým v působnosti kraje Vysočina bez ohledu na jeho pohlaví, původ, národní příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení, příslušnosti k jiné organizaci a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. Jedná se o velmi rozmanitou skupinu, lišící se stupněm i druhem vady a způsobem komunikace. Jednou z hlavních náplní činnosti je poskytování informací sluchově postiženým, kteří z důvodu své vady trpí komunikačními, a tím i informačními bariérami. S tím souvisí také následná adaptace takto postižených na novou životní situaci. Svaz neslyšících a nedoslýchavých Krajská organizace Vysočina pořádal v roce 2012 Krajskou konferenci, na které byl zvolen nový předseda, kterým se stal pan Pavel Jindra. Bývalý předseda pan Oldřich Čenkovic byl navržen a jednomyslně zvolen čestným předsedou organizace. Krajská organizace volila výbor, předsedu, kontrolní a revizní komisi. Schvaloval volbu delegátů na celorepublikový sjezd SNN v ČR, schvaloval návrh do funkce ředitele. Na Krajské konferenci byly předneseny zprávy o činnosti KV SNN, Základních organizací, o hospodaření, zprávy kontrolní a revizní komise.

4 Zástupci volených orgánů a) Kocmanová Jiřina ředitelka organizace b) Předsednictvo KV ve složení Pavel Jindra předseda Nováková Františka místopředseda Ing. Karel Čada jednatel Strnad Jan hospodář Ivana Kohoutová zapisovatel c) Rozšířené předsednictvo SNN v ČR, KV Vysočina o předsedy organizací Ing. Karel Čada předseda SNN v ČR, ZO Třebíč Ryšánová Zdenka předseda SNN v ČR, ZO Velké Meziříčí Bírová Dana předseda SNN v ČR, ZO Pelhřimov Kinc Josef předseda SNN v ČR, ZO Žďár nad Sázavou Jindra Pavel předseda klubu Bystřice n/ Pernštejnem při SNN v ČR, ZO Žďár n/s Stojan Luboš předseda spolku neslyšících Havlíčkův Brod Havlíčková Martina předseda klubu rodičů sluchově postižených dětí d) revizoři KO SNN Vysočina e) Bc. Zdeňka Moučková předseda f) Eva Kantůrková člen g) Jiřina Výrostková člen h) Josef Kinc náhradník 1. STRUKTURA SNN v ČR KO VYSOČINA Základní struktura: 6 základních organizací 3 kluby 1 poradenské centrum 8 odborných pracovišť Aparát SNN v ČR, KO Vysočina ve složení: ředitel předseda SNN v ČR KO Vysočina ekonom Složení odborného pracovního týmu: 1 sociální pracovník 11 pracovníků v sociálních službách (včetně 3 tlumočníků ZJ) s absolvovaným vzdělávacím programem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Ostatní personál: koordinátor sociálních služeb administrativní pracovník technický pracovník soudní tlumočník administrátor www stránek předsedové organizací a vedoucí klubů

5 Počet úvazků v organizaci úvazek 1-5 pracovníků zkrácený úvazek - 2 pracovníci dohody DPP/DPČ - 8 pracovníků dobrovolní pracovníci - 9 pracovníků 2. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH odborné sociální poradenství (1 pracovišť) - služba je terénní i ambulantní tlumočnické služby (5 pracovišť) - služba je poskytována terénní i ambulantní formou. Službu se podařilo rozšířit o další 3 detašovaná pracoviště. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením (1 pracoviště) Doplňkové služby půjčovna kompenzačních pomůcek a sluchadel poradenství týkající se kompenzačních pomůcek a příslušenství ke sluchadlům distribuce příslušenství ke sluchadlům Odborné a základní sociální poradenství a) základní sociální poradenství zde jsou poskytovány sluchově postiženým osobám potřebné relevantní informace přispívající k řešení jejich sociální situace prostřednictvím nabídky sociálních služeb a možností jejich výběru, tj. informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci; poradenství je ze zákona povinné. Tuto povinnost jsme měli až do , i když došlo ke změně v registraci na Krajském úřadě Kraje Vysočina. b) odborné sociální poradenství zde je poskytováno se zaměřením na konkrétní potřeby jednotlivých uživatelů se sluchovým postižením. - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - zprostředkování navazujících služeb, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, - pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Cílem poskytované služby je zabránit sociálnímu vyloučení SP, hledat optimální řešení situace, ve které se nachází uživatel služeb, předávat uživateli služeb informace o jeho právech a možnostech vzdělávání, zaměstnávání vhodnou komunikační formou (odezírání, znakový jazyk, psaný text, totální komunikace). Provozní místa jsou pronajata organizačními složkami SNN v ČR, KO Vysočina v místě působnosti, kde zajišťují klubovou činnost a to v Havlíčkově Brodě, ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem, Třebíči, Novém Městě na Moravě a v odloučeném pracovišti Moravských Budějovicích. Dále pak na požádání pracovníci jezdí v terénních úředních hodinách za nepohyblivými uživateli služeb, i do ústavů sociální péče.

6 Odborné sociální poradenství 2012: Poradny: Kontakty: Děti Ženy Muži Intervence: Bystřice nad Pernštejnem * Havl. Brod * Jihlava Žďár nad Sázavou * Třebíč * Celkem: *Odborné sociální poradenství bylo poskytováno v celém Kraji Vysočina do , po tomto datu tato služba byla soustředěna pouze do Jihlavy. Tlumočnické služby 2012: Jihlava Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min společností 59% do 30 min pomoc při uplatňování práv a zájmů 23% do 45 min poradenství 11% do 60 min doplňkové technické služby 7% do 120min celkem: 100% nad 120 min Další činnosti celkem: Půjčovna KP 106 Havlíčkův Brod Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min společností 49% do 30 min pomoc při uplatňování práv a zájmů 27% do 45 min poradenství 13% do 60 min doplňkové technické služby 11% do 120min celkem: 100% nad 120 min 3 3 Další činnosti celkem: Půjčovna KP 128

7 Pelhřimov Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min společností 41% do 30 min pomoc při uplatňování práv a zájmů 23% do 45 min 78 0 poradenství 21% do 60 min doplňkové technické služby 15% do 120min celkem: 100% nad 120 min Další činnosti celkem: 686 Půjčovna KP 48 Třebíč Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min společností 4% do 30 min pomoc při uplatňování práv a zájmů 38% do 45 min 72 0 poradenství 48% do 60 min 15 2 doplňkové technické služby 10% do 120min 2 15 celkem: 100% nad 120 min 0 24 Další činnosti celkem: 449 Půjčovna KP 65 Źďár nad Sázavou Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min společností 18% do 30 min pomoc při uplatňování práv a zájmů 54% do 45 min poradenství 20% do 60 min doplňkové technické služby 8% do 120min celkem: 100% nad 120 min 8 82 Další činnosti celkem: 1023 Půjčovna KP 46

8 Jindra - technická podpora Kontakty A T Odbor. odhad časového podílu činností Zprostředkování kontaktu se do 15 min 0 0 společností 0% do 30 min 36 1 pomoc při uplatňování práv a zájmů 18% do 45 min 22 9 poradenství 19% do 60 min doplňkové technické služby 63% do 120min 0 32 celkem: 100% nad 120 min 99 8 Další činnosti celkem: 262 Půjčovna KP 215 odborný odhad časového podílu činnosti celkem: 22% 19% 29% zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv a zájmů poradenství doplňkové služby 30%

9 Počet uživatelů (klientů), kterým byla uvedená sociální služba poskytnuta za sledované období TLUMOČNICKÉ SLUŽBY (zprostředkování komunikace) děti a mládež do 18 let muži dospělí ženy celkem JIHLAVA HAVLÍČKŮV BROD TŘEBÍČ PELHŘIMOV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU JINDRA PAVEL CELKEM děti muži ženy

10 Zprostředkování komunikace souhrn: TLUMOČNICKÉ SLUŽBY (zprostředkování komunikace) KLIENTI KONTAKTY JIHLAVA HAVLÍČKŮV BROD TŘEBÍČ PELHŘIMOV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU JINDRA PAVEL CELKEM Jindra Pavel Třebíč Pelhřimov Žďár nad Sázavou kontakty klient Havlíčkův Brod Jihlava

11 Celkový počet klientů a poskytnutých intervencí v Kraji Vysočina v roce kontakty klienti Tlumočnické služby Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby, poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými sluchovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci fyzické osoby. Zahrnují: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci, které vedou k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Tlumočnické služby jsou určeny: osobám se sluchovým postižením, které potřebují a chtějí překonat komunikační a informační bariéru při účasti na společenském, kulturním a veřejném životě, osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc a podporu při ochraně svých práv a zájmů, případně komunikaci k tomuto vedoucí, osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc při vyřizování běžných záležitostí v rámci slyšícího prostředí, osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc a podporu při komunikaci s rodinou, přáteli, zejména pro rodiny s dětmi. Tlumočníka si lze zajistit v Jihlavě a Pelhřimově

12 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: o zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: o pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, o pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Aktivity: Přednášky Semináře Víkendové akce Sportovní akce Spoluúčast uživatele na službě: Služby se poskytují bezplatně všem uživatelům našich služeb a bez diskriminačních faktorů (rozsah a typ postižení, rasa, pohlaví, věk) nebo bez ohledu na členství v organizaci. Přehled poskytnutých služeb: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením Kontakty: Poradna Intervence Muži Ženy Děti Jihlava Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A KLUBŮ SNN v ČR, PC Jihlava Poradna je otevřena pravidelně každý týden od pondělí do pátku v určené úřední hodiny. V poradenském centru je zajištěno odborné sociální poradenství, které bylo v roce 2012 velmi hojně využíváno zejména z důvodu legislativních změn, které dolehly na naše klienty, bylo potřeba vysvětlit mnoho nejasností, které s sebou přineslo zavedení s-karet, změna zákona ohledně vyplácení dávek v hmotné nouzi a sociálních dávek tzv. mobility.

13 SNN v ČR, ZO Pelhřimov Výbor SNN v ČR, ZO Pelhřimov se schází pravidelně jedenkrát za měsíc a dále podle domluvy. Klubovna je otevřena každou sudou středu, probíhají zde besedy, školení, přípravy a realizace naplánovaných akcí (např. turnaj v bowlingu), které jsou pak prezentovány v tisku. Členové organizace se schází každou středu v naší malé klubovně. Zde také probíhá výuka znakového jazyka, jak pro členy, tak i pro jiné zájemce. Dne se uskutečnil turnaj v bowlingu za účasti 35 osob. Dne se uskutečnil turnaj v šipkách za účasti 21 osob. Dne byla svolána členská schůze úprava nových podpisových vzorů. Dne jsme měli opékání buřtů. Dne se uskutečnil turnaj v kuželkách ze účasti 70 osob. Dne jsme měli vánoční besídku a ukončení roku 2012 za účasti 20 osob. SNN v ČR, OV Havlíčkův Brod Poradna je bezbariérová a otevřena pravidelně od pondělí do středy. Zbývající pracovní dny jsou hrazeny pro služby v terénu. Dále pak ve čtvrtek, kdy probíhají besedy, školení a přípravy na různé akce (bowling, šipky, ). Tento den je vyhrazen pro Klub neslyšících. V srpnu 2012 proběhl Den dětí 2012 pro sluchově postižené děti se zábavným a výučným programem. Pro děti byla připravena pohádková cesta za pokladem, seznámení se zvířaty v místní farmě a hudební zakončení vyčerpávajícího dne. V listopadu se organizace zúčastnila Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v KD Ostrov Havl. Brod pozvána byla i firma Interhelp a odborník na seřizování sluchadel. Organizace se v měsíci říjnu zapojili do Celostátního dne otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb. V prosinci proběhla každoroční Mikulášská 2012 s bohatou tombolou, občerstvením a zábavou. Nadále probíhá poradenství, práce v terénu (navštěvování domovu důchodců a seniorů v místě bydliště) a půjčovna kompenzačních pomůcek. Probíhalo průběžné proškolování pracovníků zaměřené na zvýšení kvalifikace

14 SNN v ČR, ZO Třebíč Poradna je otevřena ve všechny pracovní dny v týdnu a v určité hodiny. Ve zvýšené míře je zde využívána terénní práce s klienty. V roce 2012 se podařil udržet stále vysoký počet uživatelů služby. Pokračovalo se ve vydávání měsíčního bulletinu SNNÁČEK. Dále pak jedenkrát měsíčně v úterý odpoledne probíhaly besedy, školení a přípravy na nejrůznější akce. SNN v ČR, ZO Žďár nad Sázavou Klubovna je otevřena každé úterý dopoledne pro poradenskou činnost. Dále pak první a třetí úterý v měsíci od 14:00 hodin probíhají besedy, školení a přípravy na akce. V tento den se schází i Klub neslyšících, jejich aktivity jsou zaměřeny na manuální práce (pletení košíků, pomlázek), ale i na sportovní vyžití. Další klubovna je otevřena v Bystřici nad Pernštejnem a to první čtvrtek v měsíci pro poradenskou, kulturní i klubovou činnost PŘEDNÁŠKA : "SLUCHOVÁ VADA A SLUCHADLA" Požádali jsme foniatra z ORL v Novém Městě na Moravě MUDr. Alenu Ondrovou o provedení přednášky pro naše členy i pro veřejnost. Účast osob na této přednášce byla opravdu hojná. Přijeli lidé i ze vzdálenějších obcí, aby se dozvěděli potřebné informace o sluchové vadě, a jak se zachovat, pokud hůř slyší nebo začínají tento handicap pozorovat na sobě nebo na někom blízkém. Další věc, kterou se klienti dozvěděli, byla např. jak se starat o hygienu uší, jak pečovat o svá sluchadla atd. Na závěr přednášky paní doktorka odpovídala na konkrétní dotazy PREZENTACE KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Prezentace kompenzačních pomůcek se uskutečnila v místě sídla Poradny pro osoby se sluchovým postižením, ZO Žďár nad Sázavou, Dolní 165/1 odpoledne, a to od 13,00 hod. do 17,00 hod.. Návštěvníci měli zájem vyzkoušet si hlavně zesilující sluchátka na TV a rádio, signalizační zařízení, ale přivítali i údržbu sluchadel a návod, jak se o svá sluchadla správně starat a jak je obsluhovat. S podrobnostmi, jak je možno získat příspěvek od ÚP, nás seznámily pracovnice ÚP ze Žďáru nad Sázavou TVOŘENÍČKO - RÁMEČEK NA FOTO Přišli jsme se přiučit něco pěkného a milého.. Vyráběli jsme rámeček na fotku. Klientům se velmi dařilo, jejich trpělivost a snaha byla odměněna vkusným vlastnoručně vytvořeným rámečkem na fotografii či jiný obrázek. Vyráběli jej z kartonu a malých kousků natrhaných listů novin, lepených na základní rámeček. Volnou chvíli mezi zasycháním lepidla a barvením jsme si krátili na počítačích a sdělováním vlastních dojmů. Nakonec jsme rámečky natupovali barvou a výsledek určitě potěšil nejednu spřízněnou duši..

15 KREATIVNÍ ODPOLEDNE pořádané ZO Žďár nad Sázavou SNN v ČR, konané dne v době od 14:00 do 18:00 hod. v Knihovně M. J. Sychry ve Žďáru nad Sázavou za podpory KOUS Vysočina a Kraje Vysočina, dále podpořila Knihovna J.M.Sychry a lektorky paní Laštovičková-Grygarová a paní Hana Hájková. Na akci se za dobu konání vystřídalo celkem 37 účastníků. Přišli malé i větší děti, mládež, dospělí, lidé bez i s handicapem, tedy opravdu široká veřejnost. Všichni tito účastníci si sami nebo za pomoci lektorů vyrobili z drátků a na ně navlékaných korálek různé zápichy, šperky a ozdoby na stromeček, nebo velmi zajímavé sošky z drátů zapuštěných do betonového podstavečku, na které namačkali alobal a obalili látkami namočenými do speciální schnoucí hmoty, která po zaschnutí vytvrdla. Z příjemně stráveného odpoledne odcházeli účastníci spokojeni, odnášeli si domů své vlastnoručně zhotovené výrobky a malé dárečky za účast. Akce se vydařila a chvíle strávené při tomto odpoledni byly příjemné pro všechny, kdo přišli a rozhodli se smysluplně využít své volné odpoledne ÚDRŽBA SLUCHADEL A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Pro klienty Domova pro seniory na ulici Libušínská 13 ve Žďáru nad Sázavou jsme provedli údržbu sluchadel a kompenzačních pomůcek.. Návštěva byla v dostatečném předstihu dohodnuta s vedením a oznámena klientům Domova, aby se mohli včas nahlásit ti, kdo potřebují nebo chtějí naše služby využít. Klienti byli spokojeni, že se jim dostalo této pomoci, aniž by museli opustit práh domova, což je některé velmi namáhavé až nemožné. Jihlavský spolek neslyšících Bohužel spolek vyvíjí pouze klubovou činnost. - Klub neslyšících v Havlíčkově Brodě - Klub neslyšících ve Žďáře nad Sázavou Klub rodičů se sluchově postiženými dětmi, nebo rodiči Klubovna je otevřena každé druhé úterý v měsíci. Pořádají besedy (se sociálním pracovníkem, logopedem, surdopedem,...) přednášky, výukové programy pro děti. Dětem se zde věnuje slečna Iva Pekařová, která je vystudovanou speciální pedagožkou a učí na speciální Mateřské škole. Její přístup k dětem je velice empatický a děti i rodiče si ji velmi oblíbili a klub velice rádi navštěvují. Z pořádaných akcí: V květnu se konal Den dětí Byl organizován na Salaši Hájek u Chotěboře měl velký ohlas mezi našimi klienty i mezi běžnou veřejností. Děti i jejich rodiče naší akci navštívili ve velkém počtu a podle jejich reakcí se jim pohádková cesta s dárečky, soutěže a atrakce velice líbily. Velmi byl oceněn skákací hrad, projížďka koňským spřežením. V prosinci se děti i s rodiči mohli zúčastnit již tradičního Mikulášského setkání s bohatou tombolou a tancem. Dětem naděloval dárky Svatý Mikuláš se svou družinou. Tato akce byla

16 dobře hodnocena jak dětmi, tak i jejich rodiči a jinými rodinnými příslušníky. Máme radost, že na takovýchto akcích dochází k provázání vztahů mezi zdravými a postiženými jednotlivci a stírají se komunikační a ostatní sociální rozdíly. Počty členů v organizacích Organizace Předseda Počet členů Klub Bystřice nad Pernštejnem Kinc Josef 47 ZO Žďár nad Sázavou Jindra Pavel 55 ZO Pelhřimov Bírová Dana 35 ZO Třebíč Čenkovic Oldřich 18 OV Havlíčkův Brod Kocmanová Jiřina 71 Jihlavský spolek neslyšících Stojan Luboš 26 Klub ŠNEČEK Havlíčková Martina 17 CELKEM DALŠÍ AKTIVITY SNN V ČR, KO VYSOČINA V měsíci červnu byl vypracován a podán další projekt zaměřen na činnost organizace na MPSV v ČR pro následující rok Dalším vypracovaným a podaným projektem byl projekt, který se zaměřil na podporu vstupu na trh práce osobám se sluchovým postižením. Tento je navazujícím na již běžící. Průběžně se scházeli předsedové organizací a pracovníci na pravidelných poradách, kde byli seznamováni s novými předpisy a návrhy. V měsíci říjnu proběhl v rámci Týdne sociálních služeb 2012 Celostátní den otevřených dveří Probíhaly akreditované kurzy a školení pro zaměstnance a členy organizace, Sociální reforma a změny v státní sociální politiky v roce 2012, Etika v sociálních službách a etické zásady při jednání s uživateli, Postupy při vyřizování nepojistných sociálních dávek Byly zajištěny odborné supervize, které byly vedeny proškoleným supervizorem. Další akreditované i neakreditované kurzy a školení, např. Víkendový kurs znakového jazyka Workshop pro tlumočníky českého znakového jazyka. Spolupráce: Spolupráce s KÚ Vysočina při vytváření krajských střednědobých plánů Spolupráce s ostatním neziskovým sektorem v kraji Spolupráce se státní správou a samosprávou v kraji

17 Členství: Koordinační uskupení nestátních neziskových organizací kraje Vysočina Krajská rada zdravotně postižených kraje Vysočina Centrum zdravotně postižených kraje Vysočina 5. VÝHLED NA ROK 2013 V dalším roce bychom chtěli pokračovat v naší dosavadní činnosti, a tu ještě více rozšířit do regionů, aby převážně senioři a méně pohybliví občané za službou nemuseli dojíždět až do Krajského města a dále pokračovat v započatých projektech. Naší další potřebou je další zvýšení kvalifikace pracovníků čehož chceme dosáhnout prostřednictvím dalšího průběžného proškolování. Velká změna nás čeká ve statusu organizace. Podle všech dostupných informací bude nutné naši organizaci transformovat z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. A klubová činnost bude v budoucnu zastřešena pod spolky. Vize SNN v ČR, KO Vysočina: Být zdravě fungující organizací, reagující na potřeby obyvatel Kraje, především sluchově postižených a jejich rodin a přátel. Být vyhledávána pro svoji profesionalitu, efektivitu a kvalitu služeb Být sebevědomým a respektovaným partnerem pro veřejnou i podnikatelskou sféru Zvýšit finanční stabilitu SNN v ČR, KO Vysočina zvládnutím způsobu vícezdrojového financování Zrovnoprávnit své postavení ve společnosti, tak jak je to běžné v zahraničních demokraciích. Bude uplatňovat princip partnerství uvnitř organizace i navenek na základě vzájemné prospěšnosti. Bude nabízet sluchově postiženým možnost smysluplného uplatnění v běžné společnosti

18 6. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 2012 Finanční prostředky k zajištění úkolů Krajské organizace Vysočina 2012 Příjmy Výdaje Kč Kč Kraj Mzdové náklady obec materiálové náklady Úřad práce propagační materiál EU cestovné ostatní spoje nájem školení pojištění ostatní celkem celkem Finanční prostředky použité na tlumočnické služby v jednotlivých poradnách Pelhřimov Havlíčkův Brod Žďár nad Sázavou Třebíč Jihlava celkem

19 Finanční prostředky použité na odborné sociální poradenství v Jihlavě Jihlava celkem Finanční prostředky použité na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Jihlavě Jihlava celkem

20 7. FOTOGALERIE 2012 Přednáška sluchová vada a sluchadla Žďár nad Sázavou

21 Kreativní odpoledne a Tvořeníčko v knihovně Žďár nad Sázavou

22 Den dětí Hájek u Chotěboře

23 Klub Šneček

24 Výstava kompenzačních pomůcek Jihlava

25 Volby SNN KO Vysočina

26 Mikuláš 2012

27

28 Seminář Komunikační dovednosti

29 Seminář Finanční gramotnost

30 Další semináře

31 Auto škol a

32 8. PODĚKOVÁNÍ

33 Děkujeme všem našim donátorům, sponzorům, příznivcům a partnerům za finanční, věcné a morální podpoření našich aktivit, zejména Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Centru pro zdravotně postižené, Tyflocentru a Tyflu Vysočina a doufáme v jejich přízeň i nadále. Děkujeme i našim pracovníkům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a členům za obětavou práci, trpělivost a čas, který věnují pro naplněné cílů SNN v ČR KO Vysočina. Kocmanová Jiřina ředitelka SNN v ČR, KO Vysočina Vypracoval/a: Bc. Zdeňka Moučková.. Kocmanová Jiřina Ředitelka SNN v ČR, KO Vysočina Oldřich Čenkovic předseda SNN v ČR, KO Vysočina V Jihlavě 10. ledna 2013

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov...

Více

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH Výroční zpráva 2010 HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH při Hradeckém spolku neslyšících Slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, největší událostí roku 2010 bylo stěhování do nových prostor. Důvodů pro stěhování

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 4 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Brno 6 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Liberec

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Občanské sdružení LORM Společnost pro hluchoslepé Skupina hluchoslepých běžkařů se svými traséry - průvodci na 1. zimním pobytu na Vysočině Obsah 1. Úvodní slovo 2. LORM Společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Středisko pracovní rehabilitace L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, 708 00 Tel., fax : 596 954 480 e-mail : spr@sprostrava.cz www : sprostrava.cz Středisko pracovní rehabilitace

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

Výroční zpráva 2009. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

Výroční zpráva 2009. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, v roce 2009 uplynulo od založení občanského sdružení Ostravské organizace vozíčkářů již 12 let. Když občanské sdružení vzniklo, stanovilo si za cíl svého konání

Více