Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, Jihlava IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA. Strana 1 (celkem 11)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Strana 1 (celkem 11)"

Transkript

1 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, Jihlava IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Strana 1 (celkem 11)

2 ÚVODNÍ SLOVO V naší společnosti žije nemalé procento osob, které se potýkají s celou řadou zdravotních potíží a hadicapů. Vlivem zhoršujícího se životního prostředí a nezdravém způsobu života naší populace dochází k tomu, že osob se zdravotním postižením stále přibývá. Kromě zdravotních problémů před těmito osobami vyvstávají problémy finanční, pracovní a sociální a mnozí tak potřebují pomocnou ruku, Lidé se sluchovým nebo kombinovaným postižením tvoří v rámci své identity velmi heterogenní skupinu osob se zcela specifickými potřebami a požadavky na komunikaci, sociální služby, rehabilitaci a seberealizaci, jenž se liší podle typu a stupně postižení. Stěžejním problémem jedinců výše uvedené cílové skupiny je jejich v podstatě nepříznivé oddělení vůči nedotčené (intaktní) majoritní společnosti. Sluchový handicap není vidět, ale má silný dopad na lidskou psychiku. Komunikace s okolním světem přináší často náročné stresující situace, která tyto osoby stojí veliké úsilí při jejich překonávání. Socializace zde není nikdy úplná. Pro všechny prelingválně neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé jedince platí, že s ohledem na komunikační a následně informační bariéry ve všech oblastech jejich života postrádají průběžné informace, jejichž získání a vstřebání považuje majoritní společnost za samozřejmé. Není náhodou že WHO (Světová zdravotnická organizace) v jednom ze svých prohlášení konstatovala, že hluchota od narození je druhé nejtěžší zdravotní postižení po mentálním postižením. Uzákoněním znakového jazyka jako jednacího a mateřského jazyka neslyšících v r se Česká republika zařadila mezi první státy světa, které vzaly na vědomí marginální (okrajovou) skupinu neslyšících. V dnešní době se uvádí, že až 8 10 % populace má větší potíže se sluchem, přičemž u osob nad 60 let se uvádí až 30 % vážných poruch sluchu. Stále ještě je pro současnou majoritní společnost obtížné pochopit specifika sluchově postižených lidí a respektovat širokou škálu jejich odlišných požadavků na bezbariérové prostředí a bezproblémový kontakt s intaktní společností. Tento zásadní důsledek bariér ovlivňuje psychiku sluchově postižených osob, následně jejich celkový zdravotní stav, dopadá do oblasti sociální, pracovní a společenské, což si majoritní společnost (laická i odborné veřejnost) dosud nedostatečně uvědomuje. Snížená až nulová orientace i v běžných situacích, ztížené uplatnění na trhu práce, vyšší věk zde všude dochází ke kumulaci znevýhodnění sluchově postižené klientely. Ani odborná veřejnost, včetně oblasti zdravotnictví a sociální péče, není zatím schopna napomáhat sluchově postiženým při odstraňování komunikační bariéry tak, aby část těchto osob nebyla ve větší či menší míře závislá na pomoci jiných osob při vyřizování různých úředních záležitostí, při telefonickém styku, ale i při návštěvě lékaře. Úkol získat nebo poskytnout optimální informace nejvhodnějšími prostředky v potřebnou chvíli a na správném místě je proto velmi obtížný a pro širokou veřejnost téměř nepřestavitelný. Naše organizace vytváří sociální kapitál a díky svému lidskému přístupu klient se sociálním pracovníkem a tlumočníkem znakového jazyka, navazuje vztah a mnohdy se s důvěrou vrací informovat o své životní situaci či zdravotním stavu. Tím dohází ke zpětné vazbě a pracovník vidí, jakým způsobem jsou realizovány cíle klienta a s jakou úspěšností. Pro celou naší krajskou organizaci je tento fakt velmi motivující a utvrzuje nás v tom, že naše práce má svůj význam a smysl. Čenkovic Oldřich Strana 2 (celkem 11)

3 Obecné údaje o KO SNN v ČR kraje Vysočina: Z historie Název: Krajská organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v České republice kraje Vysočina Vznik: IČ Právní forma: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR kraje Vysočina je nestátní nezisková organizace - Občanské sdružení Cíle činnosti: Poskytujeme služby a péči všem sluchově postiženým v působnosti kraje Vysočina, bez rozdílu věku, rozsahu postižení či příslušnosti k jiné organizaci. Jednou z hlavních náplní činnosti je poskytování informací sluchově postiženým, kteří z důvodu své vady trpí komunikačními a tím i informačními barierami. S tím souvisí také následná adaptace takto postižených na novou životní situaci Výkonný orgán: Konference krajské organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR kraje Vysočina, která se svolává jednou za čtyři roky. Adresa: Jihlava, Úprková 6, PSČ Tel./fax: Strana 3 (celkem 11)

4 Statutární zástupci Krajské organizaci SNN Vysočina Ředitelka KO SNN Vysočina Tel/fax: Mobil: Předseda KO SNN Vysočina: Mobil: Jiřina Kocmanová Oldřich Čenkovic Dostupnost sídla: Krajská organizace Vysočina sídlí v prostorách Sportovního klubu 100 m od vlakové zastávky Jihlava město, 300 m od autobusového nádraží a 300 m od zastávky MHD písmeno E. v Úprkově ul. 6, Jihlava. V budově sídlí též Jihlavský spolek neslyšících a Poradenské centrum pro sluchově postižené. GPS: \ \\ N \ \\ E Strana 4 (celkem 11)

5 Sídla členských organizací a Poraden pro sluchově postižené včetně kontaktních osob Sídlo Adresa PSČ Telefon Bystřice n./pernš. Hornická Havlíčkův Brod Dobrovského Jihlava Úprkova Třebíč Komenského nám Velké Meziříčí Komenského Žďár n/sázavou Dolní Zhodnocení činnosti: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zásadním způsobem změnil s účinností od 1. ledna 2007 systém sociálních služeb. Organizace začala zpracovávat Standardy sociálních služeb a realizovat je v praxi v jednotlivých Poradnách pro sluchově postižené v kraji Vysočina. V červnu bylo zažádáno o registracích sociálních služeb, na krajském úřadě kraje Vysočiny. Zaregistrované sociální služby: 1. Sociální poradenství a) základní sociální poradenství zde jsou poskytovány sluchově postiženým osobám potřebné relevantní informace přispívající k řešení jejich sociální situace prostřednictvím nabídky sociálních služeb a možností jejich výběru tj. informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci toto poradenství je ze zákona povinné b) odborné sociální poradenství zde je poskytováno se zaměřením na konkrétní potřeby jednotlivých uživatelů se sluchovým postižením. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Cílem poskytovaných služeb je zabránit sociálnímu vyloučení SP, hledat optimální řešení osobní situace, ve které se nachází uživatel služeb, předávat uživateli služeb vhodnou komunikační formou (odezírání, znakový jazyk, psaný text, totální komunikace) informace o jeho právech a možnostech vzdělávání, zaměstnávání. Provozní místa jsou pronajata organizačními složkami Svazu v místě působnosti, kde zajišťují klubovou činnost a to v Havlíčkově Brodě, Žďáre nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem a v Třebíči v dohodnutých termínech s uživatelem služby, nebo na požádání Strana 5 (celkem 11)

6 pracovníci jezdí mimo úřední hodiny za nepohyblivými uživateli služeb, totéž se týká ústavů sociální péče. Počet intervencí Město Rok 2007 Jihlava 328 Havlíčkův Brod 126 Třebíč 120 Žďár nad Sázavou 116 Bystřice nad Pernštejnem Tlumočnické služby Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými sluchovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci fyzické osoby. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Tlumočnické služby jsou určeny: osobám se sluchovým postižením, které potřebují a chtějí překonat komunikační a informační bariéru při účasti na společenském, kulturním a veřejném životě osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc a podporu při ochraně svých práv a zájmů, případně komunikaci k tomuto vedoucí osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc při vyřizování běžných záležitostí v rámci slyšícího prostředí osobám se sluchovým postižením, které potřebují pomoc a podporu při komunikaci s rodinou, přáteli, zejména pro rodiny s dětmi. Popis vlastní realizace služby Znakový jazyk je ve smyslu 18 Občanského soudního řádu a ve smyslu zákona č. 155/1998 Sb. jednacím a mateřským jazykem neslyšících. Principy poskytování služeb jsou vyjádřeny v etickém kodexu tlumočníků znakového jazyka, Tlumočnické služby jsou poskytovány a zprostředkovávány uživatelům služeb jako základní nástroj pro poskytování dalších služeb (např. sociální poradenství) a vytváření zakázky, kterou uživatel služby na místě služby uzavírá právě mluvenou/znakovanou podobou. Tlumočníka si lze zajistit v Jihlavě a Pelhřimově Počet uživatelů Město Rok 2007 Jihlava 369 Pelhřimov 252 Ostatní místa v kraji 291 Strana 6 (celkem 11)

7 3. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, - pomoc při vyřizování běžných záležitostí.. Aktivity: Přednášky Semináře Zájezdy Sportovní akce Kulturní akce Zdravý životní styl Vzdělávací kurzy (práce na PC) Spoluúčast uživatele na službě: Služby se poskytují bezplatně od r všem uživatelům našich služeb a bez diskriminačních faktorů (rozsah a typ postižení, rasa, pohlaví, věk) nebo bez ohledu na členství v organizaci. Počet uživatelů Město Rok 2007 Jihlava 34 Poskytované služby jsou: Dle kontaktu s uživateli: Osobní v poradnách nebo po předchozí dohodě i v místě bydliště, zaměstnání nebo vzdělávání uživatele služby Telefonické (Prostřednictvím faxu, SMS,) Prostřednictvím elektronické pošty velmi potřebné pro neslyšící, kteří nemohou telefonovat, počítač v jejich případě stírá informační bariéru Dle počtu uživatelů služeb: Individuální Skupinové např. přednáška pro seniory o kompenzačních pomůckách Poskytované služby jsou na základě ústní dohody nebo písemné smlouvy či anonymního zápisu. Dle zákona č.108/2006 Sb. bez úhrady klienta. Strana 7 (celkem 11)

8 Globálníhí grant realizovaný v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů při zabezpečení realizace projektu pod názvem Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina č.projektu CZ / / plánovaný záměr Zahájení projektu : 1.září 2005 Ukončení financování projektu 30. srpna 2007 Přiznaná částka projektu ,00 Kč Prioritním cílem projektu bylo zvýšení možnosti pracovního uplatnění osob se sluchovým postižením na otevřeném trhu práce prostřednictvím poskytování odborných speciálních služeb, které zvýší informovanost a motivaci osob se sluchovým postižením a pomohou překonávat informační a komunikační bariéru. Tento projekt se chýlil ke konci a zorganizovány byly: - v únoru: Čtyř hodinový seminář pro neslyšící uživatele služeb na téma: a) postupy při vyhledávání zaměstnání b) komunikace se zaměstnavateli c) Etika při jednání se zaměstnavateli d )jak psát profesní životopis - V květnu: Na střední škole ve Světlé nad Sázavou na žádost studentů uspořádán seminář pro 33 účastníků na téma: a) komunikačními dovednostmi Desatero pro slyšící členy rodiny a spolupracovníky SP b) kompenzačními pomůckami pro SP Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek podle ustanovení 33 vyhl. MPSV ČR č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. c) způsoby a přístupy před zahájením komunikace Jak hovořit se sluchově postiženým d) druhy komunikace Znaková řeč, Znakovaná čeština, Prstová abeceda, Artikulační tlumočení 2. Vyhodnocení projektu v červenci 2007 Závěrečná konference zhodnotila celé uplynulé období a zajistila následné udržitelnosti projektu a to: poradenské služby i motivační semináře v omezené míře pokračují i po ukončení financování z ESF výsledky projektu na regionálních úrovních mohou být podkladem pro celorepublikový projekt výsledky projektu jsou na požádání přístupné pro ostatní organizace i v elektronické podobě, mohou z něj čerpat zkušenosti pro vlastní projekty vydané brožury pro osoby se SP i zaměstnavatele budou v případě zájmu i potřeb znovu vydávány Monitoring projektu: a) počty uživatelů, kterým byla poskytnuta poradenská služba jsou evidovány v záznamových arších na každém středisku tj. v Havlíčkově Brodě, Třebíči, Pelhřimově, Žďáre nad Sázavou a Velkém Meziříčí a Jihlavě Strana 8 (celkem 11)

9 poradenství bylo poskytnuto 501 uživatelům zaměstnání bylo zajištěno 7 neslyšícím, z toho k dnešnímu dni pracují 3 neslyšící, jeden se odstěhoval, jeden má již starobní důchod a jedna mladá žena nastoupila na mateřskou dovolenou. b) počty účastníků školení, kurzů, seminářů jsou zaznamenávány na prezenčních listinách pro každou akci zvlášť a jsou uloženy v KO SNN Vysočina bylo proškoleno 178 uživatelů a 45 poskytovatelů c) počet publikací, propagačních a informačních materiálů je přesně zaznamenáván - brožura - Jak si lépe hledat uplatnění na trhu práce -50 ks. - brožura -Jak správně komunikovat se sluchově postiženým a výhody vyplývající se zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností 50 ks. - informační materiál -Centra pro podporu zaměstnanosti osob se sluchovým postižením 2000 ks. - loga EU, ČR, NROS, ESF - 4 ks., vlaječky EU a ČR - 2 ks. Další akce: - V srpnu byly vypracovány a podány projekty na MPSV v ČR pro rok Ke vzdělávání byly využity školení a kurzy pořádané Ústředím SNN v ČR a KÚ Vysočina - Na zakončení roku proběhlo psychorehabilitační setkání neslyšících jinak zdravotně postižených dospělých a dětí, které bylo zakončeno příchodem Mikuláše a čerta s drobnými dárečky pro děti. Strana 9 (celkem 11)

10 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KO SNN v ČR ZA ROK 2007 Účet krajské organizace Příjmy Kč výdaje Bú - zůstatek 108,09 Mzdové náklady pokladna 150 nájmy MPSV spoje 3000 ZO Bystřice nad Pernštejnem 5000 cestovné 2417 ZO Žďár na Sázavou pojištění 2200 úrok 32,06 školení 1200 sponzor I náklady zákl. org sponzor II bankovní poplatky 1662 překlenovací půjčka kancel. potřeby 1769,29 instal. sítě PC 1961,5 úrok z překlen. půjčky 3500 půjčka na Benefit , ,79 zůstatek bú 2825,36 pokladna 6403 celkem 9228,36 BENEFIT Příjmy Kč výdaje Bú - zůstatek 72143,22 Mzdové náklady 74072,66 pokladna 16662,00 nájmy záloha 23333,00 spoje 4194 překlenovací půjčka 44000,00 cestovné 4074 úroky 202,93 poštovné 86,5 doplatek 42924,21 školení PC konference 5000 bankovní poplatky 734 účetní zak.poj.odpovědnosti 149,7 kancel. potřeby 8358,8 kopírování 1100 celkem , ,6 zůstatek bú 44781,7 pokladna 0 celkem 44781,7 Souhrn za KO SNN Vysočina celkem příjmy celkem ,51 výdaje celkem ,42 zůstatek celkem ,09 Čenkovic Oldřich předseda KO SNN Vysočina Strana 10 (celkem 11)

11 Vize KO SNN Vysočina: Být zdravě fungující organizací, reagující na potřeby obyvatel kraje, především sluchově postižených a jejich rodin a přátel. Být vyhledávaná pro svoji profesionalitu, efektivitu a kvalitu služeb Být sebevědomím a respektovaným partnerem pro veřejnou i podnikatelskou sféru Zvýšit finanční stabilitu KO SNN Vysočina zvládnutím způsobu vícezdrojového financování Zrovnoprávnit svého postavení ve společnosti, tak jak je to běžné v zahraničních demokraciích. Bude uplatňovat princip partnerství uvnitř organizace i navenek na základě vzájemné prospěšnosti. Bude nabízet sluchově postiženým možnost smysluplného uplatnění Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Vám všem, kteří jste nás podpořili finančně, věcným darem, psychickou útěchou a fyzickou pomocí. Opravdu si vážíme každého, kdo se snaží jakoukoliv měrou přispět sluchově postiženým při jejich integraci do společnosti a pracovního procesu. V Jihlavě dne: Čenkovic Oldřich předseda KO SNN Vysočina Strana 11 (celkem 11)

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA 70955751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vážení přátelé, stejně jako každý rok mám tu čest předložit Vám Výroční zprávu organizace Svaz neslyšících

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro osoby se sluchovým postižením Zpracovala: Eva Souralová 1 Charakteristika cílové skupiny Sluchové postižení představuje závažnou komunikační bariéru, jejíž důsledky si

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Výroční. organizace. Ředitel Milan Kováč

Výroční. organizace. Ředitel Milan Kováč Výroční zpráva 2014 organizace Ředitel Milan Kováč ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI... 3 2. HISTORIE A SOUČASNOST ORGANIZACE... 4 Historie... 4 Současnost... 4 3. POSLÁNÍ A

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura 3 2. Poslání a cíle OUN Olomouc 4 3. Činnost a program akcí OUN Olomouc v roce 2010

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení srpen 1993 Úvod Stejně jako zdraví patří i nemoc a zdravotní postižení k životu.

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více