1 z 9 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK A. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 z 9 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK A. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE"

Transkript

1 Městská nemocnice v L I T O M Ě Ř I C Í CH Žitenická ul. 18, L i t o m ě ř i c e tel , , fax , IČ , DIČ CZ Doporučeně Vyřizuje: Ing. Janošík, tel V Litoměřicích Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku v souladu s 6, 12 odst. 2 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) č.j. OR-05/2010 Zadavatel Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 18, Litoměřice, IČ , zastoupený: MUDr. Leošem Vysoudilem, Vás jako zájemce o podlimitní veřejnou zakázku na Dodávku nemocničních postelí pro ARO a ženského odd. pro Městskou nemocnici v Litoměřicích vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK A. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE A.1 Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka nemocničních postelí, doprava na místo určení včetně balení, jeho uvedení do provozu, poskytnutí záručního a pozáručního servisu, zaškolení personálu zadavatele, dodávka průvodní technické dokumentace v jazyce českém a ujištění o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády v platném znění (návod k obsluze v českém jazyce, doklady prokazující shodu) pro ARO a ženské odd. v Městské nemocnici v Litoměřicích. A.2 Základní technická specifikace zařízení: 1 z 9

2 Viz příloha B. Doba a místo plnění zakázky Místem plnění veřejné zakázky je Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická ul. 18, Litoměřice, pracoviště ARO a ženské odd. Zadavatel požaduje, aby předmět veřejné zakázky byl dokončen a předán nejpozději do C. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů zájemce Zájemce je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky. Kvalifikaci splní zájemce, který prokáže : a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 62 zákona 137/2006 Sb. předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem dle odst.1 53 b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, - splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce, který předloží 54 písmeno a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 54 písmeno b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zák. prokáže zájemce předložením kopií dokladů (originály či ověřené kopie předloží vítěz před podpisem smlouvy). c) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1, písm. a) - splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce předložením seznamu významných dodávek realizovaných zájemcem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, druhu a doby plnění. Tento seznam bude obsahovat i kontaktní osoby k podání informací o dodávkách. D. Kriteria hodnocení nabídek Zadavatel bude při hodnocení nabídek postupovat v souladu s 6 zákona. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria: 1) technické parametry 2) cena 3) záruky za jakost v měsících Údaje týkající se dílčích hodnotících kritérií musí být uvedeny v návrhu smlouvy. E. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek 2 z 9

3 1. Nabídková cena Zájemci v nabídce navrhnou cenu plnění veřejné zakázky ve struktuře: * po položkách bez DPH v Kč * cena dodávky celkem v Kč bez DPH * DPH v Kč * cena dodávky celkem v Kč vč. DPH Cena v Kč bez DPH bude cenou nejvýše přípustnou 2. Platební podmínky Zadavatel předpokládá, že veřejná zakázka bude zájemcem fakturována po dokončení jednotlivých částí a úhrada bude provedena do 60 dnů od předání faktury odběrateli. F. Lhůta a místo pro podání nabídky Nabídky je možno podat osobně nebo poštou doporučeně na adresu: Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 18, Litoměřice, k rukám MUDr. Leoše Vysoudila, ředitele Měst.N v Litoměřicích. Nabídky se podávají v písemné formě v jednom vyhotovení v českém jazyce, v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem uchazeče a označené Výzva postele. Nabídky lze podat nejpozději v termínu do 7.září 2010 (úterý) do hod. na sekretariát ředitele. G. Další požadavky na zpracování nabídek Zájemce použije závazně pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech: Krycí list nabídky, kde budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a zájemce, nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat Doklady prokazující splnění kvalifikace Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za zájemce. Návrh smlouvy musí respektovat všechny podmínky v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou. Uvedení rozdílných hodnot či podmínění některých ustanovení je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení. Jako příloha návrhu smlouvy bude cenová nabídka s položkovým rozpisem předmětu smlouvy v rozsahu dle technické specifikace požadované zadavatelem Ostatní části, které tvoří nabídku. H. Práva zadavatele 3 z 9

4 Zadavatel si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout, redukovat nebo rozdělit dodávku na etapy dle možnosti financování, případně veřejnou zakázku zrušit. Předložené nabídky zadavatel nevrací. Zadavatel má právo ověřit si informace uvedené v nabídkách, jakož i informace o uchazečích a rovněž vyžadovat doplňující informace před hodnocením nabídek. I. Zadávací lhůta Zájemce je vázán svou nabídkou vázán do MUDr. Leoš Vysoudil ředitel MěN v Litoměřicích Příloha 1.část ARO 4 z 9

5 Základní technická specifikace zařízení 3 ks lůžko resuscitační s možností laterálního náklonu velmi stabilní a jednoduše čistitelná, sloupová konstrukce lůžka zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu max od 44 cm(nižší je lepší) do min 88 cm (vyšší je lepší) čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl ovládaný elektromotorem, pánevní díl pevný laterální náklon minimálně +/- 30 pomocí elektromotoru, nejlépe s možností k ontinuální automatické laterální terapie pro řešení pulmonárních, kardiovaskulárních komplikací a dekubitů možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 16 a Antitrendeleburgovy polohy min. 16 pomocí elektromotoru ložná plocha s možností RTG vyšetření plic v lůžku; umístění RTG kazety pod ložnou plochou možnost snímání C ramenem pod bederní a zádovou částí ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střižných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR) odnímatelná čela, nejlépe s aretací proti samovolnému vytažení integrované dělené odklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému podpora mobilizace, nejlépe mobilizační madla po obou stranách lůžka s integrovaným ovladačem výšky ložné plochy sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami, přístupnost sesterského ovladače nejlépe z obou stran lůžka v postranici ( minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha, mobilizační poloha) integrované oboustranné ovladače lůžka v poststranicích s ochranou proti nechtěnému polohování nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení lůžka s předprogramovanou vyšetřovací polohu, s ochranou proti nechtěnému polohování integrované prodloužení lůžka minimálně 20 cm, nejlépe s pomocí elektromotoru kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. minimálně 150 mm, nejlépe s pátým kolečkem pro lepší manipulaci s lůžkem bez omezení přístupu pacientských zvedáků a servírovacích stolků funkce pro minimalizaci rizika pádu díky nezabrzděnému lůžku univerzální držáky na drobné příslušenství držáky na infúzní stojan, hrazdu a extenční systém, ochranná kolečka v rozích lůžka zálohová baterie s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti nosnost minimálně 250 kg potenciálové propojení 2 ks lůžko resuscitační s možností laterálního náklonu a integrovaným vážícím systémem velmi stabilní a jednoduše čistitelná, sloupová konstrukce lůžka zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu max od 44 cm(nižší je lepší) do min 88 cm (vyšší je lepší) čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl ovládaný elektromotorem, pánevní díl pevný laterální náklon minimálně +/- 30 pomocí elektromotoru, nejlépe s možností k ontinuální automatické laterální terapie pro řešení pulmonárních, kardiovaskulárních komplikací a dekubitů možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 16 a Antitrendeleburgovy polohy min. 16 pomocí elektromotoru ložná plocha s možností RTG vyšetření plic v lůžku; umístění RTG kazety pod ložnou 5 z 9

6 plochou možnost snímání C ramenem pod bederní a zádovou částí ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střižných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR) odnímatelná čela, nejlépe s aretací proti samovolnému vytažení integrované dělené odklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému podpora mobilizace, nejlépe mobilizační madla po obou stranách lůžka s integrovaným ovladačem výšky ložné plochy sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami, přístupnost sesterského ovladače nejlépe z obou stran lůžka v postranici ( minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha, mobilizační poloha) integrované oboustranné ovladače lůžka v poststranicích s ochranou proti nechtěnému polohování nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení lůžka s předprogramovanou vyšetřovací polohu, s ochranou proti nechtěnému polohování integrovaný vážící systém s možností vážení pacienta v absolutním a diferenčním režimu a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, nejlépe s možností grafického zobrazení historie vážení, signalizace opuštění lůžka pacientem integrované prodloužení lůžka minimálně 20 cm, nejlépe s pomocí elektromotoru kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. minimálně 150 mm, nejlépe s pátým kolečkem pro lepší manipulaci s lůžkem bez omezení přístupu pacientských zvedáků a servírovacích stolků funkce pro minimalizaci rizika pádu díky nezabrzděnému lůžku univerzální držáky na drobné příslušenství držáky na infúzní stojan, hrazdu a extenční systém, ochranná kolečka v rozích lůžka zálohová baterie s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti nosnost minimálně 250 kg potenciálové propojení 5 ks aktivní antidekubitní matrace pro podporu léčby dekubitů až IV. stupně - vyšší standard pro velmi vysoké riziko dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV.stupně možnost volby mezi statickým, dynamickým a diagnostickým režimem možnost transportu pacienta bez kompresoru systém střídání tlaků v celách 3-1 uspořádání cel do kompaktních modulů perioda střídání tlaku v celách nejlépe 7,5 minuty možnost rychlého vypuštění CPR automatické nastavení tlaku v celách nejlépe na 45mmHg s minimální možností korekce (minimalizace možnosti chybného nastavení tlaku obsluhou) automatická kompenzace tlaku v celách při polohování systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením nosnost minimálně 250kg alarm v případě výpadku napájení potah snadno snímatelný - nejlépe zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, nejlépe kontinuálně svařovaný rozměr cca 200 x 85 x 23cm 6 z 9

7 Příloha 2.část ženské odd. Základní technická specifikace zařízení A. nadstandardní pokoje - 4 ks 4 ks lůžko s dřevěným obložením elektrické zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu cm čtyřdílná ložná plocha, nejlépe 200x86 cm, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem mechanicky nastavitelný lýtkový díl možnost mechanického odblokování zádového dílu čela s bočními kovovými ochrannými sloupky a kovovým příčným vodícím madlem v imitaci dřeva v různých dekorech celohliníkové spustitelné průběžné postranice v imitaci dřeva v různých dekorech s ochranou proti nechtěnému spuštění ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování kolečka o prům mm s centrálním ovládáním brzd držáky na infúzní stojan, hrazdu boční držáky na drobné příslušenství nosnost minimálně 170 kg 4 ks noční stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou v provedení dřevo pojízdný, oboustranný dřevěný stolek k lůžku korpus nejlépe z laminovaných desek odolná horní plocha a jídelní deska nejlépe z HPL (vysokotlakého laminátu) integrovaniá výškově stavitelná jídelní deska, jednoduše ovladatelná, nejlépe s posilováním pružinami, naklopitelná pro čtení i psaní nastavení jídelní desky nejlépe cm kolečka nejlépe 75mm, min. dvě kolečka brzditelná provedení stolku horní zásuvka, prostřední nika, dolní dvířka stolek dobře čistitelný, vnitřek zásuvky nejlépe vyjímatelný držák na zavěšení ručníku design odpovídající lůžku 4 ks jídelní stůl laminovaná deska s naráženou hranou kruhové nohy, provedení chrom rozměr nejlépe 600 x 800 mm design odpovídající lůžku 4 ks konferenční stůl laminovaná deska s naráženou hranou středová kruhová noha, provedení chrom průměr desky nejlépe 600 mm design odpovídající lůžku 8 ks židle sedák i opěrák z omyvatelné HPL tvarované desky podnož chrom, ochranné návleky proti poškození 4 ks rozkládací křeslo jednomístné s možností rozložení (přistýlka) kovový rozkládací mechanizmus omyvatelný potah z koženky 2 ks polštářů výplně sedáku a opěráku z polyuretanové pěny 7 z 9

8 délka rozložení nejlépe min. 200 cm 4 ks polička na knihy otevřená, plná záda spodní a horní police svislé příčky k zavěšení na zeď design odpovídající lůžku 4 ks komoda 2 horní zásuvky, spodní uzavřené police, otevřený zaoblený roh s policemi stříbrné plastové zaoblené svislé hrany krycí deska ABS hrany rektifikovatelné nožičky laminový sokl design odpovídající lůžku B. standardní pokoje 22 ks lůžko standardní elektrické zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu cm čtyřdílná ložná plocha, nejlépe 200x86 cm, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu odnímatelná celoplastová čela s barevnou výplní v různých dekorech kolečka o prům mm s centrálním ovládáním brzd univerzální držáky na drobné příslušenství držáky na infúzní stojan, hrazdu a extenční systém ochranná kolečka v rozích lůžka ruční ovladač s blokovacím panelem integrované prodloužení lůžka minimálně 2 x 10 cm nosnost minimálně 170 kg potenciálové propojení Příslušenství lůžek 10 ks infúzní stojan teleskopický, s plastovou nádobkou, 4 plastové háčky, chromovaný 8 ks hrazda lakovaná, zesílená s vnitřní trubkou 8 ks plastová rukojeť na hrazdu, navíjecí 2 páry odnímatelná postranice sklopná k postelím s ochranou proti nechtěnému spuštění 22 ks pacientský stolek k lůžku bez integrované jídelní desky v provedení kov pojízdný, oboustranný kovový stolek k lůžku korpus nejlépe z pozinkovaného lakovaného plechu odolná horní plocha a jídelní deska nejlépe z HPL (vysokotlakého laminátu) kolečka nejlépe 75mm, min. dvě kolečka brzditelná provedení stolku horní zásuvka, prostřední nika, dolní dvířka stolek dobře čistitelný, vnitřek zásuvky nejlépe vyjímatelný držák na zavěšení ručníku design odpovídající lůžku 26 ks matrace jádro ze studené PUR pěny, min. hustota 35 kg/m3 se sníženou 8 z 9

9 hořlavostí potah snímatelný, paropropustný, voděodolný, obousměrně pružný materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky potah opatřen dvoustranným zipem rozměr dle lůžka, tl. nejlépe 12 cm 10 ks jídelní stůl laminovaná deska s naráženou hranou kruhové nohy, provedení chrom rozměr nejlépe 600 x 800 mm design odpovídající lůžku 22 ks židle sedák i opěrák z omyvatelné HPL tvarované desky podnož chrom, ochranné návleky proti poškození 4 ks pojízdný jídelní stolek k lůžku jídelní deska z HPL s ochrannými lištami naklápění do jedné strany pevná část s galerií dvojitá kolečka 4x 50 mm, 2 brzditelná výškově nastavitelná deska nejlépe cm nosnost min. 30 kg C. jídelna 14 ks stůl do jídelny laminovaná deska s naráženou hranou kruhové nohy, provedení chrom rozměr nejlépe 800 x 1200 mm 56 ks židle k jídelnímu stolu sedák i opěrák z omyvatelné HPL tvarované desky podnož chrom, ochranné návleky proti poškození 9 z 9

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno II.

Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno II. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona Modernizace

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Pořízení

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Dvouhlavá SPECT gamakamera 1 ks

Dvouhlavá SPECT gamakamera 1 ks Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávku: Dvouhlavá SPECT gamakamera 1 ks Kód CPV:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Velichov dětské hřiště (dále jen Stavba ).

Velichov dětské hřiště (dále jen Stavba ). Obec Velichov zastoupená Ing. Markétou Moravcovou, starostkou obce, v souladu s 18 odst. 5) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané podle vnitřního předpisu VS 06.4 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, v souladu

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č. j. KrÚ 58801/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejný zadavatel Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822 vyhlašuje

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více