MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Koncentrační tábory: Antropologické aspekty. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Koncentrační tábory: Antropologické aspekty. Bakalářská práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Koncentrační tábory: Antropologické aspekty Bakalářská práce prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. vedoucí práce Iva Poláčková autorka práce Brno 2011

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a s použitím literatury uvedené v seznamu literatury. Iva Poláčková. Chtěla bych poděkovat především vedoucímu mé bakalářské práce prof. PhDr. Jaroslavu Malinovi, DrSc. za cenné rady, připomínky a čas. A v neposlední řadě také doc. PhDr. Františku Čapkovi, CSc. a Mgr. Tomáši Machalíkovi, Ph.D. za poskytnuté informace. 2

3 Obsah 1. Abstrakt Klíčová slova Pohled do historie koncentračních táborů Búrské války Povstání Hererů a Namů v německé Jihozápadní Africe Německé koncentrační tábory Eutanazie Pokusy na lidech Japonské koncentrační tábory Gulagy Začátek 2. světové války a evakuace táborů Život v gulagu Internační tábory Americké japonské internační tábory Německé a italské americké internační tábory Závěr O autorovi Slovník důležitých pojmů Rejstřík Použitá literatura

4 1. Abstrakt Obsahem této bakalářské práce je srovnávací studie o vzniku a historii koncentračních táborů. Koncentrační tábory vznikají zejména v době válečných konfliktů, kdy jsou do nich soustřeďováni lidé podle různých kritérií (etnických, náboţenských, politických a jiných). Cílem těchto táborů je odloučení lidí od zbytku společnosti a moţnosti manipulace s nimi. Pozornost bude věnována koncentračním táborům během 2. světové války, zejména německým a japonským koncentračním táborům, v nichţ byly prováděny antropologické, eugenické a jiné experimenty. 2. Klíčová slova Pokusy na lidech Jednotka 731 Vivisekce Gulag Internační tábory 4

5 3. Pohled do historie koncentračních táborů Koncentrační tábor je místem, které slouţí k soustředění větší skupiny obyvatelstva podle nejrůznějších kategorií (etnických, politických, náboţenských apod.). Věznění lidé jsou zde umisťováni bez řádného soudu či jiného právního důvodu. Koncentrační tábory rozlišujeme do několika kategorií, od čistě separačních, přes pracovní aţ po likvidační, vyhlazovací tzv. tábory smrti. Poprvé můţeme pouţít označení koncentrační tábor pro internační tábory na Kubě v průběhu války za nezávislost ostrova na Španělsku na konci 19. století. V letech generál Valeriano Weyler zaloţil několik internačních táborů pro obyvatelstvo vesnic a menších měst. První takový tábor byl v Pinar del Rio západně od Havany. Samotný termín koncentrační tábor je spojován s druhou búrskou válkou ( ) v Jiţní Africe. V letech byly koncentrační tábory také budovány v německé Jihozápadní Africe během povstání Hererů a Namů. V některých z nich se jiţ v té době prováděly pokusy na lidech. Nejlépe popsané jsou nacistické koncentrační tábory ( ). Avšak i jiné mocnosti prosluly svými koncentračními tábory. Od 20. let 20. století budoval Sovětský svaz pracovní tábory tzv. gulagy. Za 2. světové války se na území USA taktéţ nacházely koncentrační tábory pro osoby japonského a německého původu. V této práci bych se ráda zaměřila na koncentrační tábory v době 2. světové války, zejména na německé a japonské koncentrační tábory, v nichţ byly prováděny antropologické, eugenické a jiné experimenty Búrské války Búrskými válkami označujeme války za svobodu mezi oběma jihoafrickými republikami Búrů (Jihoafrická republika vyhlášena roku 1852, Oranţský svobodný stát vyhlášen roku 1854) a Britským impériem. Búrové, označovaní téţ někdy jako Afrikánci, jsou potomci holandských přistěhovalců a francouzských hugenotů trvale ţijící v oblasti jiţní Afriky od 2. poloviny 17. století. Tyto války byly dvě. První búrská válka propukla v roce 1880 a skončila v březnu roku 1881 poté, co Británie akceptovala búrskou samosprávu pod britským dohledem. Druhá búrská válka začala v říjnu roku 1899 a skončila v květnu roku 1901 vítězstvím Britského impéria. Klasická válka, v níţ Britové utrpěli několik menších 5

6 poráţek, byla nahrazena guerillovou válkou ze strany Búrů. Britové pod vedením Fredericka Robertse ( ) na ni odpověděli taktikou spálené země. Vypalovány byly hlavně búrské farmy, protoţe tyto farmy poskytovali búrským bojovníkům moţnost zásobení jídlem, materiálem a ošetření zranění. V té době se na farmách nacházely především ţeny a děti, které se tak náhle ocitly bez přístřeší. Tyto ţeny a děti byly soustředěny do tzv. uprchlických či vládních táborů. Jednalo se o první masové tábory moderního typu, kde bylo zadrţováno velké mnoţství civilistů bez prokázání odpovídajících trestných činů. Tyto tábory byly vybudované na území Kapské kolonie i na území obou búrských republik. Jejich kapacita byla mnohonásobně překračována. V letech v nich bylo koncentrováno přes osob. Z rasové segregace byli v separátních táborech umístěni příslušníci domorodých etnik. Podmínky v těchto uprchlických táborech byly nevyhovující a postupem času se zhoršovaly. Sociální zařízení neexistovala, ve většině stanů nebyly ani postele. Potraviny byly pouze na příděl. Tyto příděly byly odstupňovány podle toho, zda internovaní patřili k tzv. bensoppers (těm, co uposlechli vládních výzev a vzdali se), anebo k tzv. bittereinders (jejich muţští členové stále vzdorovali britským silám se zbraní v ruce). Lékařská péče neměla ţádnou úroveň, v důsledku toho se v separátních táborech vyskytovaly epidemie planých neštovic, úplavice a spalniček. Výsledkem pak byla vysoká úmrtnost (3/4 všech úmrtí byly děti). Tábory byly rozpuštěny aţ po mírových jednáních, která probíhala od března 1902 aţ do 31. května 1902, kdy byla uzavřena tzv. pretorijská dohoda o míru. (Machalík 2006, s ; Machalík 2007, s ) 3.2. Povstání Hererů a Namů v německé Jihozápadní Africe Povstání Hererů a Namů v německé Jihozápadní Africe proti německým kolonizátorům můţeme označit jako první genocidu 20. století. Povstání propuklo začátkem ledna 1904 a definitivně byli Hererové poraţeni v březnu Příčiny, které vedly k tomuto povstání, byly hospodářské, společenské, politické, vojenské i filozofické. Avšak nejvíce viditelné byly hospodářské faktory. Podmínky pro získání území německými kolonizátory od původních majitelů, byly značně nevýhodné pro původní majitele území. Roku 1897 zasáhla zemi vlna sucha, která vedla k nepříliš bohaté úrodě. Následně se vyskytla epidemie dobytčího moru, která nejvíce zasáhla dobytek domorodého obyvatelstva (aţ 60 %), jelikoţ stáda 6

7 německých farmářů byla postupně naočkována. Nakoupením očkovacích vakcín pro svůj dobytek se původní obyvatelé ještě více zadluţili německým kolonizátorům. První výstřely padly v Okahandje severně od Windhooku. Hererové byli hůře vyzbrojení, avšak na druhou stranu byli lépe pohybliví v důsledku znalosti terénu. V bitvě u Hamakari, která trvala dva dny, došlo 13. srpna 1904 k totální likvidaci hererského vojska. Zbytek zdecimovaného kmene se vůdci Hererů Samuelovi Maharerovi ( ) podařilo převést přes poušť do britského Bečuánska (dnešní Botswana) a část se jich stáhla na území portugalské Angoly. 2. října 1904 byl vydán tzv. Vyhlazovací rozkaz, který vojákům expedičního sboru (tzv. Schutztruppe 1 ) ukládal nemilosrdně pobít všechny Herery v oblasti. Tento rozkaz byl pokusem o konečné vyřešení problému domorodých obyvatel. O den později se vůdce kmene Namů Hendrik Witbooi ( ) rozhodl na popud vydání tohoto rozkazu vyhlásit povstání proti německým kolonizátorům. Hererům a Namům, kterým se nepodařilo přejít do exilu, byl jejich majetek zabaven, a byl rozdělen mezi německé osadníky. Následně byli tito lidé internováni v koncentračních táborech. Po celém území německé Jihozápadní Afriky (dnešní Namibie) bylo zřízeno mnoţství koncentračních táborů, které byly obehnány ostnatým drátem či ostrým křovím. Tyto tábory svým myšlenkovým zázemím, organizací i vnitřní strukturou značně připomínaly nacistické tábory vzniklé po nástupu nacistů k moci v Evropě. Největší z nich byly zaloţeny ve Swakopmundu (provozovaný ), Okahandje, Windhoeku (roku 1906 v něm bylo internováno cca vězňů), Karibibu a Lüderitzu (během dubna 1907 zemřelo téměř vězňů, z toho Namů). Tyto tábory byly koncipovány jako tábory pracovní, avšak některé svým krutým zacházením s internovanými měli jasně vyhlazovací charakter, tzv. tábory smrti např. tábor na Ţraločím ostrově u Lüderitzu, který byl provozovaný v letech Lüderitz se nalézá v dnešní jiţní Namibii, je obklopen pouští a oceánem. Poblíţ přístavu leţí Ţraločí ostrov, který byl z pevniny velmi špatně dostupný. Koncentrační tábor byl umístěn na vzdáleném konci tohoto malého ostrova. Vězni zde byli vystaveni silným 1 Jádro bylo tvořeno německými důstojníky a vojáky. Často byly tyto jednotky doplňovány o domorodé vojáky či ţoldnéře z jiných afrických zemí. Avšak existovaly i jednotky sloţené čistě z německých vojáků, např. v Jihozápadní Africe. 7

8 povětrnostním podmínkám po většinu roku. Aţ 80 % internovaných osob se nikdy nevrátilo. V důsledku koncentrace velkého mnoţství lidí na malém území, nedostatečného lékařského ošetření, chabých hygienických podmínek a kaţdodenní otrocké práce (na stavbách silnic, ţeleznic, v jihoafrických dolech, na farmách německých osadníků apod.) za minimálních přídělů potravin, které se sestávaly z hrsti nevařené rýţe, vody a trošky soli, se v táborech velmi rychle šířily epidemie, zejména pak tyfus. V některých případech byly na zadrţovaných prováděny pseudovědecké experimenty slouţící k obhajobě principů eugeniky, která měla potvrdit správnost závěrů o rasové nerovnosti. Následně byla jejich těla i jejich části odeslány na prozkoumání do Německa, kde byla prezentována vědecké veřejnosti. Jejich ostatky se také porovnávaly s kosterními ostatky opic, jako demonstrace důkazu příslušnosti k niţšímu vývojovému stadiu lidstva. Německý vědec Eugen Fischer ( ) prováděl v těchto koncentračních táborech pokusy na vězních, zejména na dětech Hererů a míšenců (matka z kmene Herero a německý otec). Tyto experimenty zahrnovaly sterilizaci, injekce viru neštovic, tyfu a tuberkulózy. Studoval 310 dětí míšenců, na kterých prováděl měření hlavy a těla, zkoumání očí a vlasů. Později se Fischer stal rektorem Berlínské Univerzity. Jedním z jeho prominentních studentů byl i Josef Mengele, později známý jako Anděl smrti, který prováděl pokusy na ţidovských dětech v Osvětimi-Březince. Koncentrační tábory byly zrušeny roku Toto období přeţilo pouze 20% veškeré populace Hererů (z populace osob přeţilo pouze cca osob) a polovina všech Namů (přeţilo cca osob). Avšak celkovou velikost obou populací před povstáním nelze přesně doloţit. 8. srpna 1906 ztratili původní obyvatelé právo vlastnit půdu a dobytek. Toto právo v září roku 1907 ztratili pod vlivem rasové doktríny i bílí farmáři, kteří ţili ve společné domácnosti s domorodou ţenou 25. ledna 1907 byl přijat nový zákoník, který ukládal povinnost domorodému etniku nosit číslovaný kovový přívěsek a sluţební kníţku, do které byl zaznamenán pracovní poměr. Pracovní povinnost byla jiţ od sedmi let věku. Ti, kteří neměli stálé zaměstnání, byli posíláni na nucené práce. Následovala i jiná omezení jako např. dohled nad porodností, nad výběrem jmen pro své potomky atp. (Machalík 2006, s ; Machalík 2007, s ) 8

9 4. Německé koncentrační tábory Koncentrační tábory vzniklé v Evropě za vlády nacistického Německa, patří k nejlépe zmapovaným. První koncentrační tábor byl otevřen 22. března 1933 v Dachau. Ten se stal vzorovým táborem pro později budované koncentrační tábory. Do prvních táborů, kterými byly improvizovaná vězení (opevněné zámky, bývalé káznice), byli zavírání političtí odpůrci nacistického reţimu (komunisté a sociální demokraté), ale také společensky diskriminovaní jedinci (homosexuálové, asociálové). Oficiálním účelem těchto táborů bylo začlenění těchto společensky nepřizpůsobivých osob zpět do německé společnosti prostřednictvím práce. Jednalo se o pracovní tábory. V následujících letech tvořili mezi vězni nejpočetnější skupinu evropští Ţidé, Romové, váleční zajatci a příslušníci jiných okupovaných národů na základě rasové ideologie. Propuštění z těchto táborů bylo teoreticky moţné, avšak v průběhu války to bylo téměř nemoţné. Zejména pak z toho důvodu, ţe se otrocká práce vězňů stala velkým zdrojem příjmů pro organizaci SS. Mnohé pracovní tábory se časem přeměnily na vyhlazovací tábory. Ale i poté, co v lednu 1942 bylo schváleno konečné řešení Ţidovské otázky, bylo zaloţeno několik nových táborů s jediným účelem, a to usmrtit co největší počet lidí. Některé tábory spojovaly oba účely, pracovní a vyhlazovací (např. Osvětim). Tábory nefungovaly jenom jako zdroj levné pracovní síly, ale mnohé se staly místem, kde se prováděly pokusy na lidech. Ţidé a Romové z okupovaných zemí byli nejprve deportováni do shromaţďovacích a průchozích táborů tzv. ghett. Tyto ghetta byla pouze přestupní stanicí do vyhlazovacích táborů. Prvním vyhlazovacím táborem bylo Chelmno. Byl zaloţen v prosinci 1941 a lidé zde byli vraţděni v pojízdných nákladních autech tzv. dušegubkách. V roce 1942 vznikly další vyhlazovací tábory v Sobiboru (v provozu od května 1942 do října 1943, zavraţděno lidí), v Treblince (v provozu od července 1942 do srpna 1943, zavraţděno lidí), v Belţci a v Březince. Zde byli lidé vraţděni v plynových komorách. Tábory se nacházely na volném prostranství. Byly většinou obdélníkového půdorysu, kvůli dobré přehlednosti. Jestliţe se v místě plánu výstavby tábora nacházely budovy, obyvatelstvo bylo donuceno se vystěhovat, budovy byly zničeny a materiál z nich byl pouţit na výstavbu. Tábor byl obehnán plotem s ostnatým drátem, který byl v noci pod proudem vysokého napětí. V rozích tábora se nacházely stráţní věţe s kulomety a světlomety, které v noci osvětlovaly celý tábor. Přes den byly povětšinou prázdné, 9

10 protoţe stráţe hlídkovali kolem celého tábora. Areál táborů byl rozdělený na zóny, které oddělovaly personál a vězně. Dalšími částmi, které byly odděleny ostnatým drátem, byly nemocniční revír, izolace pro nakaţlivě nemocné, laboratoře SS lékařů, táborové vězení a tzv. zóny smrti, které se zprvu nacházely mimo tábor. Krematoria byla vybudována v blízkosti tábora. Do této zóny měli povolen přístup jen členové zvláštního komanda, nosiči mrtvol a topiči. Zpočátku byly tábory spravované místními jednotkami SA, Všeobecnou SS a ojediněle i policií. Později převzaly kontrolu nad táborem jednotky SS. Táborová správa se dělila podle úkolů na pět oddělení. První byla komandatura. Z její moci bylo vyňato druhé oddělení, kterým bylo táborové gestapo. Třetím oddělením byla takzvaná ochranná vazba. Ta byla určena pro sféru vnitřního sluţebního provozu a pracovního nasazení. Pod čtvrté oddělení spadalo materiální vybavení tábora a páté oddělení bylo určeno pro zdravotnictví. Uvnitř táborů se kromě baráků nacházely vězení, dílny, kanceláře, popraviště, kuchyně, zásobárny, prádelny, umývárny, dezinfekce a další. Budovy správy tábora se nenacházely v táboře, avšak byly v jeho blízkosti. Stráţe byly ubytované v kasárnách, zatímco důstojníci ve vlastních domech. Všechny bloky byly stejné a kaţdý blok měl přidělené číslo. Existovaly dva typy bloků. První blok byl rozdělený na dvě křídla, obytný a spací prostor. Obytný prostor tohoto bloku byl vybaven stoly, lavicemi, stoličkami, skříňkami a kamny. Nacházela se zde koupelna a záchod. V místnosti na spaní se nacházely dvou aţ třípatrové ţelezné nebo dřevěné postele se slamníky. Druhým typem bloku byl barák z tenkých dřevěných prken a střechou z lepenky. Byly zde pouze třípatrové dřevěné postele a u vchodu záchodové kbelíky. Vězni byli na blocích ubytování podle národností a pracovních komand. Na blocích musel panovat pořádek. Mezi povinnosti patřilo zametání a drhnutí podlah, leštění stolů a skříní. Okolo bloků se musela zametat či válcovat cesta a plely se záhony. Od roku 1936 byli vězni v koncentračních táborech rozděleni podle důvodu věznění pomocí barevných trojúhelníků a jiných označení. Trojúhelník se nacházel na levé straně prsou a na pravé nohavici spolu s číslem vězně. Kriminálníci měli zelený, asociální osoby černý, emigranti modrý, Cikáni nejdříve hnědý a později černý, političtí vězni dostali červený trojúhelník, Ţidé nosili šesticípou Davidovu hvězdu a v poslední řadě cizinci, kteří měli na červeném trojúhelníku počáteční písmeno své národnosti. Pokud se v cípu trojúhelníku nacházela černá tečka, jednalo se o vězně z trestných čet, podezřelí z útěku 10

11 měli na zádech i na prsou černobílý terč a vězni z tajných transportů byly označeni širokým černým pruhem, na zádech kříţem, po jehoţ stranách bylo NN a stejně tomu bylo i na nohavicích. Od této klasifikace se odvíjelo to, na jakou práci byl vězeň zařazen, kde byl ubytován, jaké oblečení dostal či jestli mohl dostávat balíčky z domova a mít jiná privilegia. Na úplně spodní hranici byli Cikáni, Ţidé a příslušníci východních slovanských národů. Nad nimi stáli vězni z okupovaných území, kteří se dělili podle národnosti. Poté byli političtí vězni a nejvýše stáli vězni s označením nějaké sociální úchylky (Svědkové Jehovovi, komunisté apod.). Hierarchie panovala i mezi vězni na jednotlivých blocích. Na vlastní postel, skříňku, slamník měla právo pouze táborová aristokracie (němečtí a rakouští kápové, písaři). V čele kaţdého bloku stál jeden anebo dva táboroví starší, kteří zodpovídali za všechno, co se tam děje. Úkolem blokového personálu bylo rozdělování jídla, šatstva, opatřování přikrývek, pomoc nemocným apod. Měli právo i na pravidelnou hygienu a mohli si také pravidelně měnit prádlo. Svým rodinným příslušníkům nemohli vůbec psát sovětští občané, Ţidé, Italové, Řekové a na konci války všichni, kteří pocházeli z osvobozeného území. Ti, kteří měli povoleno zasílat dopisy, museli psát v němčině a maximum bylo dva dopisy za měsíc. Taktéţ mohli dostávat dva dopisy za měsíc a později také balíčky se šatstvem a potravinami, které mohly být vedením tábora zabaveny. Všechna korespondence byla cenzurována. Kaţdý vězeň prošel stejným přijímacím procesem. Po příjezdu, po případné selekci, byli donuceni se svléknout, následně byli oholeni po celém těle a poté nahnáni do sprch, kde na ně tekla buď ledová anebo vařící voda. Následovalo přidělování oblečení. Úplně nakonec probíhala registrace v kanceláři, kde kaţdého opatřili číslem a přiřadili na blok. V průběhu války, v době, kdy se rozšířily epidemie, byli nově příchozí před přiřazením na blok po dobu dvou aţ třech týdnů v karanténě. Kaţdý den začínal probuzením sirénou anebo pískáním ve čtyři hodiny anebo o půl páté ráno. V zimě o hodinu později. Před apelem bylo maximálně půl aţ tři čtvrtě hodiny na ustlání postelí, úklid bloku, oblečení se, snídani a vyhledání latríny. Po sčítacím apelu následovalo seřazení se do pracovních komand a odchod na pracovní stanoviště. Vše se dělo v poklusu, za neustálého řvaní a bití. Pracovnímu komandu velel kápo, který podléhal příslušnému veliteli SS. Velká pracovní komanda měla jednoho většího kápa a více menších kápů a předáků. Ti byli osvobozeni od práce, jejich úkolem bylo dohlíţet na práci a popohánět vězně. Přestávka byla pouze v poledne na oběd. V létě končila pracovní doba v 17:00 nebo v 18:00, v zimě se pracovalo do setmění. V táborech, ve kterých se pracovalo na směny, byla aţ dvanáctihodinová pracovní doba. 11

12 Po práci následovaly stejné úkony jako ráno, pouze v opačném směru, tedy návrat do tábora, sčítací apel, který se zejména v zimních měsících stal vyhlazovacím apelem (lidé byli nuceni stát v mrazech po několik hodin, byli poléváni studenou vodou). Pouze nedělní odpoledne bylo volné. V prvních dnech po nástupu do tábora zaţil vězeň hlad. Pokud byl odkázaný jen na táborovou stravu, začal ztrácet síly jiţ po několika dnech. Začalo mizet svalstvo, ţivotní funkce pracovaly na minimum, zpomalil se pulz, sníţil se krevní tlak, i tělesná teplota, dech se zpomalil. Lidé trpěli například edémy z hladu, i zápaly plic. Kvůli velké koncentraci lidí na malém území, nedostačujícím hygienickým podmínkám a sníţené obranyschopnosti docházelo k tomu, ţe vězně postihovaly epidemie tyfu, úplavice a jiných onemocnění. Rychle se šířil také svrab. Jen někteří lidé byli vzati do karantény. Ostatní, a byla jich většina, byli necháni svému osudu nebo byli usmrcováni injekcemi do srdce či našli smrt v plynových komorách. Vězni se snaţili proti nemocem bránit různými prostředky. V noci hubili vši, proti průjmu pouţívali uhlí pálené z chlebových kůrek atd. Proti epidemiím byly dělány opatření aţ v době, kdy se nakazil někdo z vedení tábora. Do té doby byla správou tábora úmrtí vězňů vítána. Jestliţe nějaká epidemie propukla v plné síle, tábor byl uzavřen, práce ustala a vězni byli zanecháni svému osudu. Osoby tzv. ţivé mrtvoly se nazývaly musulmani. Byly to pouhé kostry potaţené zvadlou, pergamenovou kůţí napadenou svrabem. Oči měli zapadlé v důlcích, jejich pohled byl tupý, na nohou a stehnech se jim tvořily edémy. Musulmani se pohybovali pomalu, trhaně a téměř mechanicky. Trpěli průjmy. Vycházel z nich pronikavý zápach. Ztráceli paměť, schopnost koncentrace i vzpomínky. V původních nacistických koncentračních táborech byla kapacita mnohonásobně překračována. Počet obětí koncentračních táborů je téměř 10 miliónů lidí Eutanazie Jiţ po nástupu nacistů k moci začalo probíhat vraţdění choromyslných a nevyléčitelně nemocných v nově zřízených ústavech pro eutanazii. Z počátku byli vraţděni pomocí injekcí (např. injekce skopolaminu, barbiturátů), ale kvůli velkému mnoţství lidí bylo rozhodnuto pouţít kysličník uhelnatý. Proto byly v těchto ústavech zřízeny plynové komory a krematoria. Do těchto komor, které byly maskovány jako sprchy, mohlo být najednou umístěno dvacet pět aţ padesát osob. Plyn byl do komor naháněn rourou z tlakové nádoby. Proces bylo moţné pozorovat dobře utěsněným oknem 12

13 anebo kukátkem. Hlavy byly zavraţděným často uříznuty a odeslány do anatomických ústavů, kde slouţily ke studiu choromyslných mozků. Eutanazie se týkala i dětí. Těm byly sniţovány příděly jídla, coţ vedlo k oslabení organismu a jejich následné smrti v důsledku různých onemocnění. Popřípadě umíraly na následky léčby, kdy jim byl uměle přivozen zápal plic. Na dětech probíhaly procesy eutanazie aţ do konce války. Eutanazie na dospělých byla zastavena 24. srpna 1941 poté, co se program stal veřejným tajemstvím a u obyvatel to vyvolalo strach, ţe bude později eutanazie rozšířena i na jiné skupiny obyvatel (staré osoby, zraněné vojáky apod.). Do tohoto data si vyţádala tato akce přes německých občanů. Poté co byl program ukončen, byla část personálu, která se podílela na tomto programu, poskytnuta ke konečnému řešení Ţidovské otázky anebo k vraţdění práceneschopných vězňů koncentračních táborů. Tito lidé zde znovu slouţili jako personál. (Proctor 2009, s ; Scharsach 2001, s ) 4.2. Pokusy na lidech Pokusy nebyly pouze záleţitostí jednotek SS, ale na pokusech se podílely i německé armádní, státní a vědecké instituce. Zprvu slouţily pokusy na vězních z koncentračních táborů k vojenským účelům. První fáze lékařských pokusů zahrnovala operace na vězních, na kterých se zaučovali lékaři SS. Z důvodu velké potřeby chirurgů na frontě. Na tyto pokusy byli vybíráni nově příchozí vězni, kteří byli v dobré fyzické kondici. Nejvíce lékařských pokusů bylo provedeno v koncentračním táboře Dachau. Koncentrační tábor Dachau Mezi první pokusy na lidech v koncentračním táboře Dachau patřila včasná diagnóza onemocnění rakovinou. Tímto výzkumem byl pověřen dr. Sigmund Rascher. Měl provádět pravidelnou kontrolu krevního obrazu doţivotně vězněných lidí v táboře, aby se výskyt rakoviny podchytil v jejích začátcích. Jelikoţ byla tuberkulóza nejčastějším onemocněním v koncentračních táborech, byla dne 1. března 1941 v koncentračním táboře Dachau zřízena pokusná stanice k výzkumu tuberkulózy pod vedením dr. Rudolfa Brachtela. Tato stanice měla tři oddělení. Na prvním oddělení probíhalo normální léčení, které zahrnovalo klid, kalcium, silikáty, kodein, pneumotorax i chirurgické zákroky. Těmto vězňům byl zvýšen denní příděl jídla (300 g chleba, kousek másla, ¼ l mléka). Na druhém probíhala homeopatická léčba. 13

14 Ta zahrnovala opět klid, různé prášky, čaje a stejný příděl jídla jaký byl u první skupiny. Poslední třetí skupina byla kontrolní skupinou bez přídělu léků, bez chirurgických zákroků a bez zvýšených přídělů jídla. Pravidelně byl těmto vězňům prováděn rentgen, krevní obraz a byla jim kontrolována váha. Zprvu byli do kontrolní skupiny řazeni i zcela zdraví lidé, na kterých byly následně prováděny chirurgické zákroky (odstranění pravého bráničního nervu s následným zavedením pneumotoraxu, jednostranná či oboustranná resekce ţeber) a byl na nich také sledován účinek medikamentů. Chod této výzkumné stanice byl ukončen na přelomu let 1941 a V táboře však zůstaly přístroje a zůstaly zde i zvýšené příděly jídla pro nemocné tuberkulózou. Proto byly podmínky k léčbě tohoto onemocnění v tomto zařízení mnohem lepší neţ v jiných koncentračních táborech. Od druhé poloviny února 1942 do druhé poloviny května 1942 byly v táboře prováděny tzv. výškové pokusy v podtlakové komoře. Podtlaková komora byla rozdělena na tři části, a to na obsluţnou místnost, velkou podtlakovou komoru k pokusům na skupině osob a místnost pro jednu pokusnou osobu. Byly zkoumány podmínky letu aţ do výšky 21 km (jak se chová organismus při dekompresi, při seskoku padákem apod.). Tyto pokusy byly prováděny na deseti aţ patnácti kriminálních vězních. Průběh pokusů byl zdokumentován. Bylo např. zjištěno, ţe létání do výšky 11 km je moţné s pouhým přívodem kyslíku, od 12 km je nezbytná přetlaková komora či oblek, při dekompresi ve výšce nad 13 km dochází ke ztrátě vědomí a je nutné katapultování se. (Zámečník 2003, s ; Zámečník 2009, s ) Na výškové pokusy navázaly pokusy podchlazovací, které prováděl dr. Rascher. Hlavním cílem těchto pokusů bylo vyhledat nejvhodnější způsob zahřátí lidského těla po prochladnutí a zároveň ověřit teorii, která tvrdila, ţe nejúčinnější záchranou takto promrzlých lidí je rychlé intenzivní prohřátí (např. teplou koupelí). Tahle teorie byla následně potvrzena. Dále se mělo tímto typem pokusů zjistit, které orgány jsou nejdříve paralyzovány a co je hlavní příčinou smrti. A nakonec také vyzkoušet jaké jsou optimální moţnosti ochrany proti studené vodě. Vězni v letecké kombinéze a plovací vestě byli ponořováni do vody o teplotě od 2 C do 12 C. Někteří vězni byli ve vodě ponecháni aţ o své smrti, jiní byli vytaţeni a byla na nich zkoušena různá záchranná opatření. Bylo zjištěno, ţe po podchlazení krku a týlu, teplota klesá rychleji a nastává smrt. Do 35 C klesá teplota pomalu a poté prudce. Od 31 C dochází k zakalení vědomí, od 30 C k hluboké narkóze z podchlazení. Smrt nastávala při poklesu tělesné teploty mezi 27,2-25,7 C. Průměrná délka ţivota ve studené vodě byla maximálně sedmdesát minut. Tato doba se však pouţitím oděvů chránících proti chladu zdvojnásobila. Teplota 14

15 však i po vyjmutí z vody stále klesala patnáct i více minut. (Zámečník 2003, s ; Zámečník 2009, s ) Byly prováděny i pokusy se suchým prochlazením lidského těla, avšak z důvodu mírnějších klimatických podmínek v Dachau, byly tyto pokusy převáţně prováděny v koncentračních táborech Osvětim a Lublin. Opět se osvědčilo rychlé ohřátí. Některé osoby však dostaly horečku a trpěly omrzlinami. Vedením malarické pokusné stanice v koncentračním táboře Dachau byl pověřen dr. Claus Schilling, který od roku 1905 do roku 1936 působil jako šéf oddělení tropických nemocí v Institutu Roberta Kocha v Berlíně. Pokusy prováděl od února 1942 aţ do poloviny března Během této doby bylo infikováno malárií aţ vězňů. Jednalo se zejména o politické vězně, polské duchovní a koncem války i o invalidy. Pokusná stanice malárie se skládala z kanceláře a laboratoře, malou místností na chov komárů se stálou teplotou 22 C a lůţkovým oddělením. Pokusné osoby měly být dobrého zdravotního stavu, nesměly jiţ dříve prodělat malárii ani syfilis, proto jim byly zvýšeny příděly jídla. Vězni byli rozděleni na skupiny a byli naočkováni různými očkovacími látkami a následně byli infikováni malárií. Infikace se prováděla nitroţilní injekcí virulentní krve, podkoţní injekcí sporozoidů vypreparovaných ze slinných ţláz infikovaných komárů anebo přímým poštípáním těchto komárů. Tento pokus se stal prakticky bezvýznamným, z důvodu existence velkého mnoţství kmenů malárie. (Zámečník 2003, s ; Zámečník 2009, s ) Vězni dále podstupovali pokusy s pitím mořské vody. Konrad Schäfer, lékař ve štábu berlínského Výzkumného ústavu pro leteckou medicínu, vynalezl odsolovací postup. Zároveň bylo letectvu nabídnuto sladidlo Berkatit, které překrývalo slanou chuť vody. Sedm dní před začátkem pokusu dostávali vězni jídlo podle letecké normy. Poté dostali balíček pro ztroskotance (obsahoval tabulku čokolády, dextropur, deset aţ dvanáct sušenek). Tento balíček vydrţel tři dny. Vězni byli rozděleni do pěti skupin. První skupina dostávala půl litru mořské vody upravené Berkatitem denně, druhá jeden litr mořské vody upravené Berkatitem, třetí dostala vodu upravenou podle Schäfera, čtvrtá neupravenou mořskou vodu a pátá nedostala ani jídlo ani vodu. Kaţdý den ztráceli vězni aţ jedno kilo na váze. Byli kaţdodenně váţeni, byla jim odebírána k analýze krev, moč a výkaly. Vězňové nekomunikovali, leţeli apaticky na lůţkách. Kdyţ se myla podlaha, vězňové padali na zem a sáli z ní vlhkost. Tyto pokusy byly předčasně přerušeny. (Zámečník 2003, s ; Zámečník 2009, s ) 15

16 Také zde probíhaly pokusy s různými léčbami flegmóny (hnisavého zánětu měkkých tkání) a jinými zánětlivými procesy různého druhu. Oběťmi byly hlavně katoličtí duchovní a řádoví bratři různých národností. Také se zde prováděly experimenty s očkovacími látkami a s léky proti ţluté zimnici, tyfu, paratyfu A a B, choleře a záškrtu. Koncentrační tábor Ravensbrück Pokusy byly v tomto koncentračním táboře prováděny na zdravých, mladých a odolných vězeňkyních. Hlavním úkolem bylo prověření účinnosti sulfonamidů při léčení plynné sněti a jiných infekcí běţných ve válečné chirurgii. Pokus spočíval ve vytvoření rány na lýtku, do které byla dána gáza nasycená bakteriemi v různých kombinacích. Následně byla rána zašita. Do některých ran byly vkládány dřevěné třísky, střepiny skla a rozmělněná celulóza. Protoţe se nedařilo vyvolat plynnou sněť odpovídající válečným podmínkám, bylo nařízeno vyvolat zranění střelnými ranami. Prováděné pokusy vyvolávaly vysoké horečky a nesmírně bolestivé hnisavé záněty. (Zámečník 2003, s ; Zámečník 2009, s ) Na podzim roku 1942 byly zahájeny ortopedické pokusy. Polským děvčatům byly drceny kladivem kosti na malé kousky a následně byly tyto kosti skládány zpátky, některým byl vyříznut kousek holenní kosti, a poté byl vsazen na jiné místo, byly odstraněny kousky fibuly, odloupána okostice anebo odstraněny svaly a nervy. Jedné vězenkyni byla vyoperována lopatka, která byla úspěšně transplantována pacientovi, který přišel v důsledku rakoviny o lopatku a klíční kost. (Zámečník 2009, s ) Koncentrační tábor Natzweiler Pokusy na lidech v koncentračním táboře Natzweiler-Struthof, který leţel poblíţ Štrasburku, začaly v květnu Byly zde prováděny pokusy s bojovými plyny. Fyzicky zdatní vězni byli čtrnáct dní před začátkem pokusu stravováni z kuchyně SS. Poté jim bylo na nadloktí naneseno určité mnoţství yperitu. Po deseti a více hodinách se objevily rány podobné spáleninám. Vězni trpěli bolestmi a někteří oslepli. Dále byli tito vězni vystavováni účinkům yperitu v plynové komoře. I v tomto případě byly účinky podobné. Lidé, kteří zemřeli, měli nejčastěji rozleptány vnitřnosti, hlavně plíce. Pokusy byly konány i na německých kriminálních vězních, ale především byly prováděny na příslušnících tzv. méněcenných ras (Ţidé, Cikáni, Slované). Pokusy s očkováním proti skvrnitému tyfu probíhaly v tomto koncentračním táboře ve spolupráci SS a Luftwaffe. 16

17 Koncentrační tábor Buchenwald V Buchenwaldu bylo zřízeno Oddělení pro výzkum virů a skvrnitého tyfu. Skvrnitý tyfus je přenášen vešmi. Vězni byli rozděleni na několik skupin, které byly následně očkovány různými očkovacími látkami a zároveň byly infikovány skvrnitým tyfem. Pro zjištění zda je virus účinný, byli infikováni vězni, kteří před tím nikdy nebyli očkováni proti skvrnitému tyfu a zároveň i pár vězňů, kteří slouţili jako zásoba čerstvé infikované krve. Skvrnitým tyfem se nakazily i naočkované osoby. Některé očkovací látky neměly ţádný účinek, některé alespoň zmírnily průběh nemoci. Imunní byli jen ti lidé, které jiţ tyfus prodělali. (Zámečník 2009, s ) Koncentrační tábor Osvětim Na bloku 30 bylo zřízeno rentgenologické pracoviště, na kterém podstoupilo muţů a ţen ve věku let sterilizaci vlivem vysokých dávek záření. Ozáření genitálií trvalo pět aţ osm minut. Pokusné osoby utrpěly popáleniny různého stupně, trpěli akutními záněty pobřišnice, hnisáním, vysokými horečkami a zvracením. Změnily se jim rysy obličeje (vytvořily se vrásky, kůţe ochabla) a změnilo se i jejich drţení těla. Pár dní po ozáření byly ţenám odstraněny vaječníky a muţům varlata. Ty byly následně odeslány do laboratoře k zjištění, zda byla tkáň vaječníků a varlat ozářením zničena. (Zámečník 2009, s ) Další metodou sterilizace u ţen bylo vstříknutí roztoku formalinu s novokainem do dělohy. Tato metoda měla přivodit slepení vejcovodů. Následně byla ţenám aplikována kontrastní látka, aby se rentgenem zjistilo, zda jsou vejcovody neprůchozí. A nakonec byl experiment uzavírán praktickou zkouškou, kdy některé ţeny podstoupily umělé oplodnění, a u některých se jejich neplodnost zkoušela přirozenou cestou s vybranými muţi. Tento experiment byl prováděn pod vedením dr. Carla Clauberga na bloku 10. Po uprchnutí z Osvětimi, před blíţící se Rudou armádou roku 1944, pokračoval v těchto pokusech v koncentračním táboře Ravensbrücke. (Zámečník 2009, s ) Na bloku 10 byly také prováděny pokusy s hledáním drogy pravdy (barbituráty, deriváty morfia, meskalin) a s aglutinací. Při těchto pokusech byla vězňům vstřikována krev odlišné krevní skupiny. Pod vedením profesora anatomie Johanna Paula Kremera byl prováděn výzkum hladovění. Ten si nechal přivést musulmany přímo na pitevní stůl. Zaznamenal si jejich jméno, věk, datum příchodu do tábora a ztrátu hmotnosti. Následně jim byla aplikována injekce fenolu přímo do srdce. Ihned poté začala pitva. 17

18 Osvětim slouţila také jako pokusná stanice pro studenty medicíny. Kdyţ se nenašli nemocní vězni, kteří by potřebovali operaci, tak se vybíralo mezi zdravými jedinci. Testovaly se na nich nové léky farmaceutických podniků. Nejznámějším doktorem v Osvětimi byl Josef Mengele. Nejvíce se zajímal o dvojčata, trpaslíky či obry. Zejména na dvojčatech prováděl pokusy s barvou očí a vlasů. Do očí jim byly vstřikovány různé chemikálie (např. metylénová modř). To vedlo k těţkým zánětům, slepotě a někdy i ke smrti. Zkoušel transplantovat oční bulvy z jednoho dvojčete druhému, odstraňoval jim kusy kůţe a sešíval je zády k sobě. (Lifton 2008, s ) Pro anatomický ústav Říšské univerzity ve Štrasburku bylo rozhodnuto vytvořit sbírku ţidovských skeletů. Osoby byly vybrány v koncentračním táboře Osvětim. Poté byly převezeny do koncentračního tábora Natzweiler, kde byly zplynovány. V další fázi byla jejich těla převezena do anatomického ústavu Říšské univerzity ve Štrasburku. Po přiblíţení spojeneckých vojsk ke Štrasburku, padlo rozhodnutí o rozčtvrcení a spálení těchto těl v krematoriu. (Zámečník 2009, s ) 5. Japonské koncentrační tábory Po celém Mandţusku bylo vybudováno několik tajných japonských armádních zařízení pro biologický a chemický výzkum a vývoj biologických zbraní během druhé čínsko-japonské války a 2. světové války. Největší komplexy se nacházely v Ping-fanu, Čchang-čchunu a Nankingu. V posledních dnech války byly tábory zničeny. Zařízení, které nebylo moţné odvézt zpět do Japonska, bylo taktéţ zničeno. Všichni vězni byli zabiti. Byl i eliminován počet dělníků. Většina byla zabita injekcí kyanidu draselného. Pouze hrstce z nich se podařilo přeţít. Jednotka 731 Největším koncentračním táborem byl komplex deseti vesnic v Ping-fanu. Nacházel se 24 km jiţně od Charbinu v Mandţusku v severovýchodní Číně, které bylo v té době okupované Japonskem. Tento koncentrační tábor, označen jako Jednotka 731, byl pod vedením Dr. Šira Išia. Pro civilní obyvatelstvo bylo toto zařízení maskované jako pila. Jednotka 731 působila od roku 1932 do roku Rozkládala se na 6 km 2. Vzdušný prostor byl nad táborem pro civilní letectvo uzavřen. Oblast Jednotky 731 byla střeţena 18

19 japonskou vojenskou policií (Kempei), vojenskou policií kuangtungské armády a místním četnictvem. Jednotka se dělila na 8 oddělení. Sekce I byla výzkumná sekce, kde se prováděly výzkumy s patogeny moru, cholery, tyfu a paratyfu, úplavice, sněti slezinné, tetanu a vozhřivky a byla odpovědná za vedení budov 7 a 8. Sekce II byla experimentální sekcí. Sekce III byla známá jako Jednotka epidemické prevence dodávek vody. Od roku 1944 byla tato sekce určena pro výrobu kontejnerů na biologické bomby. Sekce IV byla výrobním oddělením pro vlastní útvar. Sekce V slouţila k zaučení a výcviku nového personálu. Sekce VI se zabývala administrativou, sekce VII vyráběla bomby a materiál pro produkci patogenů, který skladovala. Sekce VIII byla zdravotním střediskem pro personál tábora. Na území Jednotky 731 se nacházelo 150 budov. Byly to hlavní štábní budova, administrativní budovy, laboratoře, noclehárny pro civilní dělníky, skladiště zbraní, chlévy pro pokusná zvířata, stáje, pitevna, vězení pro lidské pokusné objekty, farma se skleníky, elektrárna, tři krematoria a dokonce i rekreační zařízení pro personál Jednotky 731. Areál tábora byl obklopen pět metrů vysokou cihlovou zdí s ostnatým drátem o vysokém elektrickém napětí a vodním příkopem. V táboře se nacházelo několik stráţních věţí. Byly zde čtyři brány, jiţní pro Išiovy muţe, západní slouţila jako nouzový východ, severní brána a východní brána byly určeny pro čínské pracovníky, kteří zde pracovali. Tito čínští dělníci pocházeli z chudých poměrů, většina z nich byla negramotná. Při svém příchodu i odchodu do tábora byli podrobeni prohlídce. Pracovali sedm dní v týdnu. Dělníci po celou dobu své práce byli hlídáni, nesměli hovořit o svých úkolech s dělníky z jiných pracovních čet. Aţ třetina dělníků zemřela na následky těţkých pracovních podmínek a ţádné zdravotní péče. 95 % vězňů v této Jednotce byli Číňané a Korejci, jak civilisté, tak i vojáci, zbylých 5 % byli převáţně osoby z jihovýchodní Asie, Tichomořských ostrovů a malý počet vězňů představovali Spojenečtí váleční, zajatci z 2. světové války. Byli to běţní zločinci, protijaponští partyzáni a političtí vězni. Na vězních byly prováděny biologické a chemické pokusy. Do pokusů nebyli zahrnuti jen dospělí muţi, ale i ţeny a děti. Vězni určení k pokusům byli vězněni v budovách číslo 7 a 8, jinak označovaných jako Ha a Ro. V budově 7 byli drţeni muţští vězni, v budově 8 vězni obou pohlaví. Pokusné osoby byly nuceny pojídat různá jídla a pít nápoje nakaţené choroboplodnými zárodky. 19

20 Následně byl zkoumán vliv choroboplodných zárodků na vznik nemocí jako jsou břišní tyfus, paratyfy A a B, skvrnitý tyfus, tularemii, infekční ţloutenku, plynatou sněť, tetanus, choleru, dyzenterii, vozhřivku, spálu, brucelózu, klíšťovou encefalitidu, černý kašel, pohlavní choroby, tuberkulózu, salmonelózu, omrzliny a další onemocnění. Patogeny těchto nemocí byly vězňům aplikovány buď injekčně, nebo v potravě (např. čokoláda s náplní bakterií antraxu). Takto se zjišťovalo potřebné mnoţství nutné k infikování nepřítele a k vytvoření infikovaných bomb. Ty byly svrhávány z letadel. Do oblastí, které nebyly okupovány Japonci, byly svrhávány infikované potraviny a ošacení. Nic netušícím dospělým a dětem byly tady dávány infikované potraviny a sladkosti. V květnu a červnu 1940 se zde experimentovalo s cholerou. Bylo vybráno 20 vězňů mezi 20 a 30 lety. Osm osob bylo naočkováno vakcínou vyrobenou na ultrazvukovém zařízení, osm vakcínou vyrobenou normální cestou a čtyři osoby nebyly naočkovány vůbec. Po dvaceti dnech byli donuceni vypít mléko nakaţené cholerou. Osoby, které byly naočkovány ultrazvukovou vakcínou, nevykázalo ţádné známky cholery, zatímco osoby, které nebyly naočkovány vůbec a některé naočkované normální vakcínou onemocněly a zemřely. Lidé se stali lidským terčem k testování granátů z různých pozic a vzdáleností. Oběti byly připoutány ke kůlu a následně na nich byly testovány chemické, biologické a výbušné zbraně. V oblasti města An-tu od června roku 1941 do roku 1944 byli vězni připoutáváni ke kůlům, následně nad nimi létala letadla a shazovala bomby, které obsahovaly smrtelné mikroorganismy. Cílem bylo najít nejefektivnější způsob šíření nákazy. V lednu 1945 byla deseti čínským vězňům zakryta hlava a záda speciálními kovovými pláty a silnou bavlněnou látkou. Nohy a kyčle zůstaly odhaleny a byly zasaţeny bakteriemi sněti infikovanými střepinami z bomby. Vězni zemřeli na následky poranění a infekce do deseti dnů. Podobné pokusy probíhaly i na nic netušícím civilním obyvatelstvu. V srpnu 1942 letadlo nad čínskou vesnicí Čchung-šan ve východní Číně rozprášilo bakterie moru. Po dvou týdnech začaly umírat krysy a následně propukla horečka přenášená blechami. Japonské oddíly následně zapálily domy zasaţené morem. Ti, kteří vyhledali pomoc, narazili na japonské zdravotnické asistenty, kteří hledali oběti pro své pokusy. Na následky této morové epidemie, která trvala dva měsíce, zemřelo ve vesnici 392 obyvatel. Blechy nakaţené morem, infikované oblečení a jiné věci byly svrhávány z letadel na pole, blízko vesnic, měst za účelem rozšíření nákazy různých 20

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_19 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KONCENTRAČNÍ TÁBORY VY_32_INOVACE_D5_20_19 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2

Více

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar HOLOCAUST původně z řeckého holocauston = zápalná oběť označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar jedná se o nacistickou genocidu přibližně 6 ti milionů Židů, a celkový počet obětí, který zahrnuje

Více

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY KONCENTRAČNÍ TÁBORY také koncentrák nebo též lágr (z německého Lager = tábor) slouží k hromadné internaci nebo věznění lidí,

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva

Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva Dne 29. dubna 2014 se někteří žáci 8. a 9. třídy a někteří pedagogové Základní školy Velký Ořechov zúčastnili dějepisného vzdělávacího programu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-14-Holocaust Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická oblast

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 14.12.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1989 do: 31.12.2000 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 204 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 46 Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 V této Aktuální informaci jsou použity údaje Státního zdravotního ústavu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace Kazuistika Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny Krizové řízení Mezinárodní konference Medicína katastrof, Brno, 2.-3.února 2012 EMERGENCY 1/3 23.20 hod příjem

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919 lékař 85 813 177 11 69 69 71 62 12 88 93 118 14 153 163 157 34 55 1 1 nelékař 6 219 5 937 1 75 1 287 552 516 598 616 495 513 432 577 868 1 3 1 255 1 149 295 234 19 15 I. Nemoci epidemické, endemické a

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10.6.2005 23 Přenosné nemoci v ČR v roce 2004 Infectious diseases in the CR in 2004 Souhrn V této Aktuální informaci

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno ŠOA HOLOCAUST POJMY HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno Zavraždění Židů nebylo náboženskou obětí pojem rozšiřován tak,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2. Světová válka 5. ročník Mnichovská

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Seminář z aktuárských věd 14.5.2010 PANDEMIE KATASTROFICKÉ RIZIKO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Seminář z aktuárských věd 14.5.2010 PANDEMIE KATASTROFICKÉ RIZIKO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Seminář z aktuárských věd 14.5.2010 PANDEMIE KATASTROFICKÉ RIZIKO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PANDEMII NELZE ZABRÁNIT 1918 MOŽNÁ NEBYL NEJHORŠÍ PŘÍPAD EKONOMICKÉ DOPADY MOHOU BÝT VÝZNAMNÉ ZASAHUJE DO ŘADY POJISTNÝCH

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Zdravotní aspekty migrace osob. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Zdravotní aspekty migrace osob. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Zdravotní aspekty migrace osob Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Představují uprchlíci epidemiologické riziko? Významné trasy migrace http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/660xx/jun2015/1761711.jpg?2cc5

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky.

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky. ODHAD RIZIKA A TYPOVÉ SITUACE PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PALUBĚ LETADLA PRO POTŘEBU SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Přehled typových situací při podezření

Více

Dějiny Sovětského svazu

Dějiny Sovětského svazu Dějiny Sovětského svazu Sovětský svaz (zkr. SSSR) bylo dřívější Rusko. Sovětským svazem se stalo v roce po ruské bolševické revoluci v roce 1917 za První světové války vedením Vladimíra Iljičem Lenina.

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová VY_12_INOVACE_108 Válka v Tichomoří Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva. Rozvíjí čtenářskou a informační

Více

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Viry Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 2. (1. vyššího gymnázia) Tematický

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Autor: Herodesová A.1, Kovařík D., Školitel: Dobiáš M., MUDr. Ústav soudního lékařství a medicínského práva FN Olomouc, LF UP v Olomouci

Autor: Herodesová A.1, Kovařík D., Školitel: Dobiáš M., MUDr. Ústav soudního lékařství a medicínského práva FN Olomouc, LF UP v Olomouci Dopravní nehody Autor: Herodesová A.1, Kovařík D., Školitel: Dobiáš M., MUDr. Ústav soudního lékařství a medicínského práva FN Olomouc, LF UP v Olomouci Za dopravní nehodu je obecně považován střet dvou

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):...

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):... TSK 10-2014 Kniha úrazů Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):...... Identifikační číslo (IČ):... Kniha úrazů je pro účel evidence pracovních úrazů zavedena do užívání dne:... Kniha obsahuje 20 číslovaných

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Řízení rizik Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Strana 1 / 1 Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Po čtyřech letech překonávání překážek indonéské byrokracie se podařilo vedení brněnské zoologické zahrady a její partnerské indonéské nadaci získat

Více

Opatření nouzového přežití

Opatření nouzového přežití Opatření nouzového přežití Pokyn GŘ HZS ČR číslo 10 z 11.2.2010 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva Vrchní komisař Ing. Josef Brettschneider Opatření

Více

KOLONIALISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31

KOLONIALISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31 DĚJINY 20. STOLETÍ KOLONIALISMUS Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31 K čemu jsou kolonie Po staru:

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT. POKUD NA NĚKTEROU OTÁZKU BUDE ZNÁT ODPOVĚĎ, PROSÍM ODPOVÍDEJTE.

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V PROTEKTORÁTU Adolf Hitler rozhodl o likvidaci celých národů, především ŽIDŮ a ROMŮ. Po vzniku protektorátu zavedeny

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

MIRO THAN ODOJ, KAJ MIRE NIPI. MÉ MÍSTO JE TAM, KDE JSOU MOJI LIDÉ. Romové pocházejí z indického subkontinentu. Neví se s jistotou, proč započali putování z Indie do Evropy. V průběhu staletí se přes útisk

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

8. PŘÍLOHY. Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu

8. PŘÍLOHY. Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu 8. PŘÍLOHY Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu Název Strana Příloha č. 1: podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů 42 Příloha č. 2: náplň kurzu

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

5. třída, ZŠ BŘEŢANY

5. třída, ZŠ BŘEŢANY 5. třída, ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT NA ZÁMKU Nadále nejbohatší a také vládnoucí skupinou v zemi zůstávala hned po panovníkovi šlechta. V této době ţila převáţně v pohodlných a prostorných zámcích a palácích. K

Více