Zasedání Rady města Janské Lázně dne 29. června 2015 Rada města schválila: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání Rady města Janské Lázně dne 29. června 2015 Rada města schválila: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.11."

Transkript

1 číslo 8 ročník XXVI 3. srpna 2015 cena 3,- Kč Opravy Janského potoka se o prázdninách nezastavily. Práce pokračují a stavební firmy, mnohdy i díky téměř zapomenutému řemeslu kameník, dávají mnohamilionové investici reálnou podobu. Vážení spoluobčané v červnovém vydání jsem vás informoval o postupu prací na regeneraci zeleně parčíku před Lesním domem. Parčík je z 99 procent hotový, avšak původní termín kompletního dokončení nebyl dodržen. Důvodem je nesoulad výkazů výměr v dokumentaci se skutečností, tedy kdy předpokládané množství dlažby neodpovídá skutečné potřebě. Chybějící dlažba byla ihned po tomto zjištění doobjednána, ale její dodání není možné dříve, jak v polovině září. I přes tyto nesrovnalosti mezi projektantem a dodavatelem i nekvalitní přípravě vedoucího TS v letech , mohu konstatovat podle kladné odezvy mnoha obyvatel a návštěvníků, že se parčík líbí, a to je to nejdůležitější. Další místo, které připravujeme k regeneraci, je parčík před Sanssousi a Stříbrným pramenem. Ještě informace o nemilých zjištěních. Město provedlo po čtyřech letech ve svém katastru v souladu se zákonem o odpadech kontrolu původců odpadů a jejich likvidaci. Přestože zastupitelstvo v prosinci loňského roku vyšlo vstříc všem obyvatelům snížením průměrné ceny za odpad, výsledky kontroly jsou alarmující. V našem městě je evidováno 340 objektů dle čísel popisných. Z výsledku je vidno, že se ve více jak polovině z nich žádný odpad neprodukuje, a to ani ve čtyřiceti rodinných domech v tom obsažených!!! Dle statistik vyprodukuje každý občan v naší republice průměrně 307 kg komunálního odpadu za rok. Kde tedy končí odpad od těch, kteří jej neprodukují? V lese, v jámě či zavážce u domu, v sousedově či jiné popelnici, v městském odpadkovém koši, v odloženém pytli u cesty, v sousedním městě, v separovaném odpadu nebo v pololetním svozu města, kam nepatří? To se samozřejmě jen těžko zjišťuje, a proto stojí před zastupitelstvem naléhavý úkol, připravit jiný systém sběru a úhrad za komunální odpad, který bude pro přírodu šetrnější a vůči poctivým občanům spravedlivější. Přeji pěkné a ničím nerušené prázdniny. Jiří Hradecký, starosta Zasedání Rady města Janské Lázně dne 29. června 2015 Rada města schválila: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne na veřejnou 2

2 zakázku malého rozsahu,,regenerace zeleně parku u Lesního domu mezi městem Janské Lázně a společností Okrasné zahrady arboristika s.r.o. a zmocnila starostu k podpisu smlouvy Zasedání Rady města Janské Lázně dne 8. července 2015 Rada města schválila: uzavření nájemní smlouvy na byt 3+1 v 3. NP v čp. 85 Quisisana na dobu určitou do za stávajících podmínek 1 Kč/1 den pronájem bytu č. 9 v 3. NP čp. 15 od do za cenu 33,50 Kč/m²/měsíc výměnu bytu č. 11 v 4. NP v čp. 15 Zden za byt č. 1 v 1. NP od do za cenu 33,50 Kč/m²/měsíc zveřejnění záměru pronajmout volný byt č. 11 v čp. 15 Zdena ve 4. NP pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu s účinností od zvýšení počtu zaměstnanců na veřejně prospěšné práce až o 3 zaměstnance zveřejnění záměru propachtovat pozemky p.p.č. 123/25 a 123/35 v k.ú. J.L.za účelem zahrádky Rada města souhlasila: s navrhovanými změnami stavby před dokončením čp. 105 za těchto podmínek: a) střecha přístřešku bude pultová, ve stejném stylu a sklonu jako střecha stávajícího přístavku na severní straně objektu Merlin, její ukotvení bude provedeno dřevěnými krákorci, obdobně jako u balkónů (bez sloupku) b) lodžie v posledním podlaží nebude realizována, budou osazena pouze okna, maximálně okno francouzské se zábradlím c) bude vypracován projekt pro změnu stavby před jejím dokončením d) proti úpravám balkónu v 1. NP není námitek e)po dokončení stavby bude zaměření jejího skutečného provedení předloženo na Městský úřad Janské Lázně v elektronické podobě ve formátu kompatibilním pro GRAMIS (.DGN,.DWG apod.), společně s ostatní dokumentací předepsanou stavebním úřadem, dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) s umístěním stavby dle projektové dokumentace Přístavba a oprava objektu JAS Janské Lázně, Modrokamenná čp. 176, vypracované Marií Adamcovou, Horská 177, Svoboda nad Úpou, datum 03/2015, 3 za předpokladu umístění a vybudování přístřešku pro nádoby na komunální odpad; Dále bude po dokončení stavby provedeno zaměření jejího skutečného provedení a předloženo na Městský úřad Janské Lázně v elektronické podobě ve formátu kompatibilním pro GRAMIS (.DGN,.DWG apod.), společně s ostatní dokumentací předepsanou stavebním úřadem, dle zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) s vydáním povolení zvláštního užívání silnic III/2961 a II/297 v katastru města Janské lázně pro vozidlo HYSTER H3.0FT (vysokozdvižný vozík) za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyjádření Dopravního inspektorátu Trutnov ze dne Rada města pověřila starostu města: provádět další nezbytné úkony související s přípravou a realizací veřejné zakázky malého rozsahu,,svoz BRKO, Janské Lázně" k jednání o změně bankovního ústavu Rada města rozhodla: na základě doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu,,svoz BRKO, Janské Lázně vybranému uchazeči a zmocnila starostu k podpisu smlouvy Rada města odložila: k přepracování vedoucímu odboru technických služeb návrh ceníku služeb žádost Sboru dobrovolných hasičů Janské Lázně, IČ: , požádal o souhlas s umístěním sídla na adresu Černohorská 85, Janské Lázně žádost o příspěvek na výcvik asistenčního psa a předkládá ji k vyjádření komisi pro občanské záležitosti Rada města revokovala: usnesení č. R 140/13/15 ze dne a schválila rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně, okres Trutnov za rok 2014 ve výši Kč ,61, a to převedení do rezervního fondu příspěvkové organizace, z rezervního fondu do investičního fondu a poté na účet zřizovatele Rada města zamítla: žádost o zahájení jednání o koupi celého nebo části pozemku 105/4 v k.ú. J.L. a stanovení ceny 500 Kč snížené o náklady na rekultivaci nebo prodej pouze první terasy (600 m) z důvodu zajištění opěrné zdi nejblíže jejich budově opět snížené o náklady na rekultivaci (MV) 4

3 OZNÁMENÍ V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Městský úřad Janské Lázně záměr města pronajmout byt 1+1 v čp. 15 Zdena o výměře 56,40 m² ve 4.NP (na st.p.č. 3 v k.ú. Janské Lázně) Podmínky pro žadatele: trvalý pobyt v Janských Lázních a starobní důchod. Projednání záměru proběhne po uplynutí zákonem stanovené lhůty k vyvěšení na jednání rady města. Zájemci se mohou dle 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyjádřit k záměru a předložit své nabídky na podatelnu Městského úřadu v Janských Lázních do do 11 hodin. Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města GRAMIS Na webových stránkách města Janské Lázně se objevil nový odkaz: ČÚZK, export libovolných uživatelem vybraných položek katastru přes schránku do Wordu nebo Excelu s možností libovolného nastavení jejich pořadí, obarvení objektů, např. parcel, podle zvolených položek s možností uživatelského přidávání v instalaci jsou obsažena základní obarvení, ale lze libovolně přidávat obarvení uživatelská (např. další libovolný vlastník se bude obarvovat zvolenou barvou), zobrazení souhrnů výměr parcel podle druhu pozemku nebo podle využití s rozdělením podle listů vlastnictví, práce s pasporty komunikací, dopravního značení, mobiliáře, inženýrských sítí, zeleně, veřejného osvětlení, atd., měření délek, ploch, přesné měření s přichytáváním k již existujícím prvkům (kótování, zobrazení oměrek). Jediným kliknutím do mapy lze získat informaci o ploše ohraničené nejbližšími čarami včetně zobrazení oměrek, obvodu a plochy v mapě. Možnost volby barev měřených prvků a úprav jejich geometrie s dynamicky přepočítávanými hodnotami, tisk map v libovolném měřítku a tisk výpisů z Katastru nemovitostí nebo údajů z připojených databází, přímé propojení s Google Street View a zobrazení uličního pohledu v místě kliknutí do mapy, velmi jednoduché otevření formátů DGN, DWG, SHP bez nutnosti importů, export libovolných výřezů map do formátů DGN, DWG, SHP a mnoho dalšího. Vyzkoušejte sami na: Co vše se za ním nalézá? Geografický Mapový Informační Systém - GRAMIS Gramis je oblíbený, léty prověřený, kompletně český produkt, vyvíjený od roku 1993 firmou Geodézie - Topos v Dobrušce, umožňující snadnou a efektivní práci s mapovými kompozicemi. Základem je zobrazení katastrální mapy s úplnými výpisy informací o parcelách, vybraných pomocí dotazů v databázi popisných informací, nebo prostorovými výběry z mapy. Dalšími zobrazenými vrstvami mohou být letecký snímek, územní plán, pasporty komunikací, dopravního značení, mobiliáře, inženýrských sítí, veřejného osvětlení, zeleně, hřbitova, atd. Gramis umožňuje zobrazení požadované kombinace mapových vrstev s volbou pořadí vykreslování, zobrazení mapového výřezu v libovolném měřítku a zvětšení až do měřítka 1:1, získávání aktuálních informací z Katastru nemovitostí pomocí Webové služby dálkového přístupu ze serveru 5 6 Ing. P. Straka, vedoucí TH odboru

4 V této rubrice uveřejňujeme jména janskolázeňských občanů, kteří slaví svá životní jubilea. V měsíci SRPNU 2015 oslaví životní výročí: paní SÝKOROVÁ Marta pan HOLOMÍČEK Bohdan paní RADOVÁ Jaroslava pan KARMÁČEK Hugo pan MALOCH Josef paní KOŘÍNKOVÁ Leontina Všem oslavujícím srdečně blahopřejeme! SRPEN 2015 Telefon a záznamník: Pokladna kina je otevřena vždy 1 hodinu před začátkem představení. Aktuální program můžete sledovat na Facebooku. 3.pondělí NEUTEČEŠ USA tit. v 19:30 Režie: David Robert Mitchell Hrají: M. Monroe, K. Gilchrist, D. Zovatto, J. Weary, Jaké by to bylo, kdyby vás po nezávazném sexu místo lehkých výčitek svědomí začaly pronásledovat podivné démonické přízraky, které vás budou chtít zabít? Přesně to můžete prožít v prvotřídním hororu. Devatenáctiletá Jay se po příjemné chvilce na zadní sedačce auta se sympatickým mladíkem ocitne svázaná v opuštěné továrně. A mladík ji zpovzdálí opatrně pozoruje. Čeká na okamžik, kdy se objeví démoni. Na okamžik, kdy to pro něj celé skončí a pro ni naopak začne nekonečná noční můra. do 15 let nevhodný 5. středa VINCENTŮV SVĚT USA tit. v 19:30 Režie: Doug Ellin Hrají: A. Grenier, J. Piven, K. Connolly, K. Dillon, Sni ve velkém, žij naplno V dlouho očekávané filmové komedii se sešli všichni představitelé cenami ověnčeného úspěšného stejnojmenného seriálu kanálu HBO. Filmová hvězda Vincent Chase, spolu se svými kámoši Ericem, Turtlem a Johnnym, jsou zpět v byznyse se super agentem, ze kterého se vyklube šéf studia Arim Goldom. I když se některé jejich priority časem změnily, přátelské pouto mezi nimi zůstalo pořád silné. Společně budou muset zvládnout nestálý a často náročný svět Hollywoodu Vstupné 100,- přístupný 7 6. čtvrtek SEDMERO KRKAVCŮ ČR v 18:00 Režie: Alice Nellis Hrají: M. Issová, S. Remundová, L. Příkazský, Z. Bydžovská,... Pohádkový příběh vychází z klasické předlohy Boženy Němcové. Hlavní hrdinkou je mladá dívka Bohdanka, která na sebe bere těžký úkol. Když se na prahu dospělosti dozví o prokletí rodiny, rozhodne se, že musí zachránit své bratry proměněné v krkavce. Od místní čarodějky se jí dostane rady a vydává se na dlouhou cestu, která je příběhem o odvaze, vytrvalosti, ale také o síle slova, pravdě a opravdové lásce... přístupný 10.pondělí NENASYTNÁ TIFFANY ČR v 19:30 Režie: Andy Fehu Hrají: L. Noha, J. Panzner, P. Van Eck, P. Čtvrtníček, Pepa tráví většinu času vysedáváním po hospodách. Aby si vydělal na skromné živobytí, vykrádá víkendové chaty a ukradené předměty prodává v nedaleké zastavárně. Při jednom ze svých lupičských výpadů náhodou objeví starou videokameru. Ta skrývá záznam, který odhaluje cestu k netušenému pokladu. Pepa je ohromen a okamžitě po něm zatouží. Brzy však pochopí, že aby ho získal celý, nebude muset podstoupit jen dlouhé hodiny kopání. Cena bude mnohonásobně vyšší Nová, dobrodružně hororová komedie. Vstupné 110,- do 12 let nevhodný 12. středa TERMINATOR GENISYS USA tit. v 19:30 Režie: Alan Taylor Hrají: A. Schwarzenegger, E. Clarke, J. Courtney, J. Clarke, Akční sci-fi thriller, navazující na předchozí dva Terminátory, který si však pohrává s původním příběhem a dost zásadně mění pravidla hry. Budoucnost je temná. Soudný den v devadesátých letech minulého století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo přežili, se od té doby snaží marně vzdorovat počítačovému systému Skynet. Problém má vyřešit Terminátor, stroj na zabíjení s lidskými rysy, kterého Skynet vyšle do minulosti.. Vstupné 120,- do 12 let nevhodný 13. čtvrtek IRACIONÁLNÍ MUŽ Francie tit. v 19:30 Režie: Woody Allen Hrají: E. Stone, J. Phoenix, P. Posey, M. Hagner, Uznávaný profesor filozofie Abe Lucas je už víc než rok emocionálně na dně. Nemůže psát, nemůže dýchat, nemůže si vzpomenout na smysl života, z ničeho se nedokáže radovat. V tomto stavu přijíždí učit na fakultu do malého městečka, kde se brzy zaplétá se dvěma ženami. Osamělá profesorka Rita od něj očekává záchranu z jejího nešťastného manželství. Jeho nejlepší studentka Jill se okouzlená stává jeho nejbližší kamarádkou. Abe a Jill náhodně vyslechnou zvláštní konverzaci cizích lidí, tento okamžik Abea změní a spustí řetězec událostí Nový mysteriózní film od mistra vztahových konverzačních příběhů. Vstupné 110,- přístupný 17.pondělí MALLORY ČR v 19:30 Režie: Helena Třeštíková Nový dokumentární film, v němž sledujeme 13 let hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých životních peripetiích odhodlaně snaží 8

5 vrátit do běžného života. S Mallory se život nemazlil, ona se však po porodu syna dokázala vymanit z drogové závislosti a zvládla i období, kdy se ocitla s dítětem na ulici a žila jako bezdomovec. Mallory nakonec své uplatnění nalezla v pomoci těm, jejichž životy zná nejlépe lidem na okraji společnosti. Časosběrný dokument je tak kromě jiného filmem o naději, že každý má šanci změnit svůj život. přístupný 19. středa DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU USA tit. v 19:30 Režie: Thomas Vintenberg Hrají: C. Mulligan, M. Schoenaerts, T. Sturridge, M. Sheen, Bathsheba Everdene je krásná a také hodně svéhlavá. A jako svobodomyslná žena ve viktoriánské Anglii druhé poloviny 19. století to nemá lehké. V okamžiku, kdy po svém strýci zdědí usedlost v panství Wessex, se promění z obyčejné venkovské dívky v nezávislou a cílevědomou statkářku. A to z ní dělá lákavou partii pro to, čemu se zatím snaží vyhnout - manželství. Pak ale vstoupí do jejího života mladý, pohledný, sebevědomý a arogantní seržant Frank Troy, který v ní dokáže probudit osudovou vášeň. Historické romantické drama. Vstupné 110,- do 12 let nevhodný 20. čtvrtek MALÝ PÁN ČR v 18:00 Režie: Radek Beran Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se přijít té záhadě na kloub. Vydá se za Prázdnou hlavou, aby mu poradila, kde ten záhadný dům najde. Prázdná hlava však potřebuje napít jiskřivé vody z jezerního ostrova, bez ní mu nedokáže poradit. A tady začíná dlouhá cesta Malého Pána, která je místy zábavná, místy nebezpečná a strašidelná a hlavně zdánlivě nekonečná. Pozoruhodná loutková pohádka pro malé i velké přístupný 24.pondělí ZABIJÁCI Dánsko tit. v 19:30 Režie: Mikkel Nørgaard Hrají: N. Lie Kaas, F. Fares, P. Asbæk, D. Dencik, Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Všechny stopy vedou ke skupině studentů prestižní internátní školy, jako pachatel byl však odsouzen místní podivín. Složka s případem se dostává do speciálního kriminálního oddělení Q na stůl detektiva Carla Mørcka. Carl a jeho asistent Assad okamžitě poznají, že v případu něco nesedí a znovu jej otevřou. Napínavá severská detektivka. do 15 let nevhodný 26. středa SAN ANDREAS Austrálie tit. v 19:30 Režie: Brad Peyton Hrají: A. Daddario, C.a Gugino, C. Haynes, D. Johnson, Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický zlom San Andreas a vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy stupnice, 9 vydávají se pilot průzkumného a záchranného vrtulníku a jeho bývalá manželka, s níž již delší dobu nežije, na cestu z Los Angeles do San Francisca zachránit svou jedinou dceru. Ale jejich složitá cesta na sever je pouze začátek. Když už si myslí, že to nejhorší mají za sebou, tak velké drama teprve začíná. Dobrodružný katastrofický film. Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 27. čtvrtek MISSION: IMPOSSIBLE Národ grázlů USA tit. v 19:30 Režie: Christopher McQuarie Hrají: T. Cruise, J. Renner, S. Pegg, A. Baldwin, Ethan Hunt je zvyklý vyrážet na mise, jejichž úspěšné splnění je nemožné. Znovu jde po krku těm největším grázlům současného světa. Aktuálně se pokouší zastavit profesionální teroristy Syndikátu, ačkoliv nemá pro akci oficiální pověření a pohybuje se v ilegalitě. Shromáždí své zkušené parťáky a pomáhá mu i krásná britská agentka Ilsa Faust, která má jedinou vadu na kráse nedá se jí úplně věřit. Opulentní akční zážitek, ve kterém budou diváci společně s hlavními hrdiny cestovat po celém světě. Vstupné 120,- do 12 let nevhodný 31.pondělí AMY VB tit. v 19:30 Režie: Asif Kapadia Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy Winehouse? Celovečerní dokument nechává promlouvat zejména Amy samotnou prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, rozhovorů, ale především skrze její hudbu a původní texty, které vždy reflektovaly aktuální události jejího života. Vidíme Amy jako obyčejnou dívku s obrovským talentem a touhou zpívat, jako zjevení ohromující hudební fajnšmekry, jako popovou hvězdu obletovanou fanoušky i jako oběť manipulovanou manažery a pronásledovanou bulvárními novináři, unikající k závislostem. do 12 let nevhodný Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby Surround 7.1 Projekt DIGITALIZACE kina Vlast Janské Lázně se uskutečnil s podporou STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE. PROMENÁDNÍ KONCERTY Konají se každou neděli vždy od 14 do 16 hod. na podiu před Kolonádou SRPEN: PODZVIČINKA dechová hudba Bílá Třemešná sobota EVERGREEN DIXIELAND BAND Nová Paka (závody v běhu do vrchu) JK BAND Pardubice KRKONOŠSKÁ DECHOVKA Jablonec nad Jizerou JH BAND Hradec Králové Promenádní koncerty jsou bez vstupného. Pořádá Město Janské Lázně 10

6 BĚH DO VRCHU JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA 31. ročník tradičního běhu do vrchu Janské Lázně - Černá hora o délce 8,6 km s převýšením 650m bude odstartován v sobotu ve 13 hodin na lázeňské kolonádě. Závodníci v 11 kategoriích poběží směrem na Hoffmanovu boudu a dále po silnici na Černou horu. Zároveň se v tento den uskuteční pod záštitou hejtmana Královehradeckého kraje další sportovní aktivity pro širokou veřejnost: 9 12 hod. pochod po trase závodu Janské Lázně Černá hora a ve 12 hod. Běh kolonádou na 1km pro všechny buďfiťáky, vozíčkáře, tělesně hendikepované, děti, dříve narozené, maminky s kočárky apod. Další informace naleznete na Dlouhodobě pronajmu byt, v rodinné vile v Janských Lázních, se soc. zařízením a balkonem, 69,5 m 2, jihovýchodní orientace. Společná TV anténa pro sat. příjem, možnost připojení k internetu. Tel.: KRKONOŠSKÁ 70 MTB bude 5. září ročník legendárního horského týmového MTB maratonu bude mít opět řadu novinek. Na žádosti účastníků byla vytvořena zbrusu nová kategorie PÁRY, která bude závodit na krátké 40 km trati. V týmu musí být 1 muž a 1 žena. Start závodu bude stejně vloni v centru města Janské Lázně. Závodníci vystartují v intervalech od 10 hodin od lázeňské Kolonády a vystoupají přes Černou Horu vzhůru do hor. Dětská K7MTB bude mít start v 11:15 hod., ve třech kategoriích. Více na Měsíčně vydává Město Janské Lázně, č.reg. MKČR E Redakční rada: Dr.A.Hrabě, E.Hronešová, J.Kalivoda, K.Stejskalová Text nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor příspěvku. Inzerce a příspěvky se přijímají osobně na městském úřadě, písemně poštou, elektronicky na adresu elektronické podatelny. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení autora. Zasláním příspěvku autor souhlasí s jeho zveřejněním a šířením v tištěné i elektronické podobě. Tiskne MěÚ, počet výtisků 150 kusů měsíčně. Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. Autor fotografie na titulní straně: Ing. P.Straka 11 12

Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč

Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč Vážení spoluobčané, letošní, pro nás nezvyklá zima s téměř nulovým spadem sněhu a mírnými teplotami velmi brzy vzala za své. Umožnila nám tak v předstihu oproti

Více

SLOVO ÚVODEM INFORMACE Z RADNICE

SLOVO ÚVODEM INFORMACE Z RADNICE SLOVO ÚVODEM číslo 8 ročník XXI 3. srpen 2010 cena 3,- Kč Vzhledem k tomu, že se v poslední době objevily pokusy využít Fontánu v rámci předvolební kampaně do podzimních komunálních voleb ke zveřejňování

Více

Příbram začala řešit otázku bytů a bydlení

Příbram začala řešit otázku bytů a bydlení Příbram začala řešit otázku bytů a bydlení Firma Antropohled, z. s., nedávno dokončila Podkladovou analýzu Koncepce bydlení města Příbram (dále analýza), která má za úkol posloužit jako podkladový materiál

Více

číslo 11 ročník XXIV 6. listopadu 2013 cena 3,- Kč

číslo 11 ročník XXIV 6. listopadu 2013 cena 3,- Kč číslo 11 ročník XXIV 6. listopadu 2013 cena 3,- Kč Vážení a milí spoluobčané, Rok se sešel s rokem a je tedy čas na další roční bilancování práce zastupitelstva tohoto volebního období. Jsem přesvědčen,

Více

Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna 2012 2

Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna 2012 2 Vážení a milí spoluobčané, jednou za čas připadne povinnost napsat úvodník do Fontány i na místostarosty a nyní je tedy řada na mně. Za měsíc duben, tedy od posledního vydání Fontány se událo v našem městě

Více

Červen 2015 / www.svitavy.cz PŘEHLÍDKA DĚTSKÁ SCÉNA. Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat již počtvrté

Červen 2015 / www.svitavy.cz PŘEHLÍDKA DĚTSKÁ SCÉNA. Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat již počtvrté Červen 2015 / www.svitavy.cz CYKLISTICKÁ DISCIPLÍNA PUMPTRACK 5 TÝDEN ČTENÍ DĚTEM V KNIHOVNĚ PŘEHLÍDKA 12 13 DĚTSKÁ SCÉNA KOUPALIŠTĚ SE OTEVŘE KONCEM ČERVNA 15 Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat

Více

Změna daně z nemovitosti

Změna daně z nemovitosti Pomník židovským obětem holocaustu historické souvislosti: Do konce války nacisté ukradli 1 564 Tór, jež se již nikdy nenavrátily do původních komunit, ale byly roku 1963 získány od Československé vlády

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10 Program Olympiády dětí a mládeže str. 3 Hřiště u základních škol využití pro veřejnost Městská policie Blansko slaví 15 let str. 4 str. 8 Cestovní doklady si můžete také vyřídit v rozšíře- ných úředních

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

TITUL NESMÍME PROMARNIT JAK SE BUDE V LÉTĚ JEZDIT PO PRAZE ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM

TITUL NESMÍME PROMARNIT JAK SE BUDE V LÉTĚ JEZDIT PO PRAZE ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM pražský čtrnáctideník / číslo 4 JAK SE BUDE V LÉTĚ JEZDIT PO PRAZE ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM TITUL NESMÍME PROMARNIT Hokejová legenda Petr Bříza varuje: Zaspali jsme Bývalý brankář reprezentace

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky Zpravodaj Města Litomyšle 6. října 2009 Ročník XIX. 10 Žádost na Revitalizaci zámeckého návrší podána Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září předána žádost o podporu projektu s názvem Revitalizace

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

či zateplení obecních bytových domů a rovněž byly dofinancovány akce probíhající přes letní prázdniny (rekonstrukce

či zateplení obecních bytových domů a rovněž byly dofinancovány akce probíhající přes letní prázdniny (rekonstrukce ROČNÍK 13 ČÍSLO 4/2015 WWW.PRAHA16.EU ZDARMA Slovo starosty Hospodaření a rozpočet Prahy 16 Vážení spoluobčané, dostalo se mi té cti, že jako první z kolegů starostů mohu v tomto sloupku p ř i v í t a

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

mšenské Potvrdila to mluvčí české pobočky Kalendář akcí Jarní koncert bohužel bez diváků

mšenské Potvrdila to mluvčí české pobočky Kalendář akcí Jarní koncert bohužel bez diváků mšenské n o v i n yročník XXI 4/2015 Cena 10 Kč www.mseno.eu Dobrovolníci vysázeli na Mšensku tisíce jedliček CENNÁ POMOC LESŮM Kokořínsko Většina lidí, kteří se rozhodli pomoci přírodě vysazením mladých

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 5 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá Setkání

Více

Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti

Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti 342 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč čtvrtek 22. ledna 8. ledna 2009 Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti Stejně jako v jiných městech na děčínsku i v Krásné

Více