Ing. arch. Petr Šíma. AMI Studio Kaplířova 717/3, České Budějovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. arch. Petr Šíma. AMI Studio Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice"

Transkript

1 ZMĚNA Č. 4 ÚPO CHLUM U TŘEBONĚ Ing. arch. Petr Šíma AMI Studio Kaplířova 717/3, České Budějovice

2 Objednatel: Městys Chlum u Třeboně, Náměstí 115, Chlum u Třeboně Pořizovatel: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého 46/II, Třeboň Projektant: Ing. arch. Petr Šíma, Záznam o účinnosti: Správní orgán vydávající územní plán: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Chlum u Třeboně Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná osoba pořizovatele: Úřad územního plánování, MěÚ Třeboň vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Miroslav Roubal 2

3 3 n á v r h

4 OBSAH I. TEXTOVÁ ČÁST VÝROKOVÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. vymezení zastavěného území 6 b. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 6 c. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 6 c.1 vymezení zastavitelných ploch 6 c.2 vymezení ploch přestavby 7 c.3 vymezení systému sídelní zeleně 7 d. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 7 d.1 dopravní infrastruktura 7 d.2 technická infrastruktura 7 d.3 koncepce občanského vybavení 7 d.4 koncepce ochrany obyvatelstva 8 d.5 koncepce veřejných prostranství 8 d.6 odpadové hospodářství 8 e. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 8 e.1 koncepce uspořádání krajiny 8 e.2 územní systém ekologické stability 8 e.3 prostupnost krajiny 8 e.4 protierozní opatření 8 e.5 ochrana před povodněmi 9 4

5 e.6 rekreace 9 e.7 dobývání nerostů 9 f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 9 f.1 plochy obytné - nízkopodlažní zástavby včetně hospodářského zázemí 9 g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 11 h. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 11 i. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 11 j. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 11 k. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu 11 l. stanovení pořadí změn v území (etapizaci) 11 m. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 12 II. GRAFICKÁ ČÁST VÝROKOVÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ I. plocha B4-1 výkres základního členění M 1 : 2000 plocha B4-2 výkres základního členění M 1 : 2000 II. plocha B4-1 hlavní výkres M 1 : 2000 plocha B4-2 hlavní výkres M 1 :

6 I. TEXTOVÁ ČÁST VÝROKOVÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. vymezení zastavěného území Zastavěné území je vymezeno platnou územně plánovací dokumentací obce, kterou je Územní plán obce Chlum u Třeboně, schválený obecně závaznou vyhláškou ze dne Vymezení zastavěného území se Změnou č. 4 Územního plánu obce Chlum u Třeboně (dále Změna č. 4 UPO ) nemění. b. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Změna č. 4 je v souladu s koncepcí rozvoje obce stanovenou v platném Územním plánu obce Chlum u Třeboně. Konkrétně řeší rozšíření ploch pro bydlení v k. ú. Chlum u Třeboně a k. ú. Žíteč. V souvislosti s těmito záměry nebude koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území obce měněna a ani dotčena. c. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Návrh změny č. 4 UPO respektuje urbanistickou koncepci navrženou ve schválené územně plánovací dokumentaci obce. Hlavním cílem řešení změny je doplnit rozvoj obytné funkce a účelné využití stávajících pozemků v zastavěném území obce. Vymezení zastavitelných ploch: Označení plochy Funkční využití plochy Umístění Podmínky využití území Zohlednit limity využívání území - vzdálenost 50 m od okraje lesa B 4-1 Plochy obytné nízkopodlažní zástavba k. ú. Žíteč Respektovat umístění lokality max. 1 rodinný dům - v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, - v území s archeologickými nálezy (kategorie 3 dle ÚAP ORP Třeboň) - v ptačí oblasti 6

7 Označení plochy Funkční využití plochy Umístění Podmínky využití území Zohlednit limity využívání území - vzdálenost 50m od okraje lesa - odvodnění (6 m) B 4-2 Plochy obytné - nízkopodlažní zástavba k. ú. Chlum u Třeboně Respektovat umístění lokality - v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, - v území s archeologickými nálezy (kategorie 3 dle ÚAP ORP Třeboň) - v ptačí oblasti. max. 1 rodinný dům c.1 vymezení ploch přestavby Změna č. 4 UPO nevymezuje žádné plochy přestavby. c.2 vymezení systému sídelní zeleně Změna č. 4 UPO nijak neovlivňuje stávající systém sídelní zeleně, současně nejsou vymezeny nové plochy sídelní zeleně. d. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování d.1 dopravní infrastruktura Plochy řešené Změnou č. 4 UPO jsou navrženy v návaznosti na stávající místní komunikace. Koncepce dopravní infrastruktury navržená v platné územně plánovací dokumentaci nebude Změnou č. 4 UPO nijak dotčena. d.2 technická infrastruktura Plochy řešené Změnou č. 4 UPO jsou navrženy v návaznosti na stávající technickou infrastrukturu. Koncepce technické infrastruktury navržená v platné územně plánovací dokumentaci nebude Změnou č. 4 UPO nijak dotčena. d.3 koncepce občanského vybavení Změna č. 4 UPO nenavrhuje samostatné nové plochy občanského vybavení, avšak v rámci ploch pro bydlení je možné zřizovat a provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci. Změna č. 4 UPO nebude mít vliv na koncepci občanské vybavenosti, která je dána platnou územně plánovací dokumentací obce. 7

8 d.4 koncepce ochrany obyvatelstva Koncepce ochrany obyvatelstva nebude Změnou č. 4 UPO nijak dotčena d.5 koncepce veřejných prostranství Změna č. 4 UPO nevymezuje nové plochy veřejných prostranství. Nově vymezené plochy nebudou mít vliv na koncepci veřejných prostranství, danou platnou územně plánovací dokumentací obce. d.6 odpadové hospodářství Vymezením nových ploch bydlení (B4-1 a B4-2) nedojde k výraznému navýšení produkce odpadů. Koncepce odpadového hospodářství navržená v platné územně plánovací dokumentaci nebude těmito záměry nijak dotčena. e. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně e.1 koncepce uspořádání krajiny Změna řeší doplnění dvou ploch pro bydlení cca 2 rodinných domů situovaných v návaznosti na stávající výstavbu. Koncepce uspořádání krajiny není změnou dotčena. e.2 územní systém ekologické stability Změna č. 4 UPO se nedotýká územního systému ekologické stability, který je vymezen platným územním plánem obce (schválený obecně závaznou vyhláškou ze dne ). e.3 prostupnost krajiny Nové navržené plochy jsou navrženy v logických polohách podél cest a komunikací, vymezením nových zastavitelných ploch nedochází k narušení nebo ovlivnění stávající prostupnosti v krajině. e.4 protierozní opatření Změna č. 4 UPO nevyžaduje navržení nových protierozních opatření. 8

9 e.5 ochrana před povodněmi Plochy řešené Změnou č. 4 UPO se nenachází v území, ve kterém by byl vyžadován návrh nových protipovodňových opatření. e.6 rekreace Nejsou vymezeny nové plochy pro rekreaci. Stávající funkce rekreace nebude nově vymezenými plochami nijak ovlivněna. e.7 dobývání nerostů Plochy řešené Změnou č. 4 UPO se nachází mimo lokality, které by souvisely s dobýváním nerostů ani v bezprostřední blízkosti takto stanovených území. Změnou č. 4 UPO tedy není dobývání nerostů nijak dotčeno. f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) Z důvodu zachování kontinuity změny se schváleným UPO Chlum u Třeboně jsou požity názvy a typy ploch s rozdílným způsobem využití shodné se schváleným UPO Chlum u Třeboně. f.1 PLOCHY OBYTNÉ - NÍZKOPODLAŽNÍ ZÁSTAVBY B 4-1 B 4-2 B Přípustné: Zřizovat a provozovat stavby pro bydlení vesnického charakteru, které mají odpovídající zázemí užitkové zahrady a chov drobného zvířectva pro vlastní potřebu. Parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněně přípustným využitím území Zřizovat a provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci. 9

10 Podmíněné: Zázemí pro drobnou podnikatelskou činnost Podmíněně přípustné využití nesmí svým charakterem narušovat obytnou funkci nad zákonem stanovené limity Nepřípustné: Jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, velkochovy a velkovýkrmny), které zatěžují nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a přípustnými hygienickými normami Stavby pro výrobu většího rozsahu, haly, velké skladové prostory. Velkokapacitní stavby občanského vybavení nad 500 m 2 nebo nad 50 % podlahové plochy. Jiná než přípustná a podmíněně přípustná využití Podmínky prostorového uspořádání: B4-1 Respektovat přímou návaznost na stanovenou památkovou zónu zejména formu okolní zástavby Výšková hladina zástavby nebude nad rámec výškové hladiny okolní stávající zástavby. Stavby budou prostorově orientovány do východní části pozemku. Budou respektovány podmínky využití území /viz kapitola c) Návrhu změny č. 4 UPO/. B4-2 Respektovat okolní rozvolněnou zástavbu tj. měřítko staveb, formu okolní zástavby a umístění staveb na pozemku. Budou respektovány podmínky využití území /viz kapitola c) Návrhu změny č. 4 UPO/. Pro umisťování jednotlivých rodinných domů je nutnost respektovat minimální odstup od hranice lesa 25 metrů. 10

11 g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit V návrhu Změny č. 4 UPO nejsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. h. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatřen í, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 UPO nevymezuje plochy veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření pro které lze uplatnit předkupní právo. i. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, vč etně podmínek pro jeho prověření Změnou č. 4 UPO nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv. j. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Návrh Změny č. 4 UPO nevymezuje plochy, pro které je nutné prověření územní studií. k. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu Návrh Změny č. 4 UPO nevymezuje plochy, pro které je nutné prověření regulačním plánem. l. stanovení pořadí změn v území (etapizaci) Pro Změnu č. 4 UPO není navržena etapizace. 11

12 m. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části I. Textová část - Výrok návrhu změny č. 4 UPO je zpracována v rozsahu 12 listů textové části: II. Grafická část změny č. 4 UPO (výroková část) obsahuje níže uvedené výkresy: plocha B4 1 výkres základního členění M 1: 2000 plocha B4 2 výkres základního členění M 1: 2000 plocha B4 1 hlavní výkres M 1: 2000 plocha B4 2 hlavní výkres M 1:

13 odůvodnění

14 OBSAH III. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. postup při pořízení územního plánu 15 b. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 15 c. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 16 d. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 16 e. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 16 f. vyhodnocení splnění zadání 16 g. komplexní zdůvodnění přijatého řešení 17 h. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 18 i. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 19 j. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 20 k. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 20 l. vyhodnocení připomínek 20 IV. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ I. plocha B4 1 koordinační výkres M 1 : 2000 plocha B4 2 koordinační výkres M 1 : 2000 II. plocha B4 2 výkres předpokládaných záborů ZPF M 1 : 2000 III. plocha B4 1 a B4 2 výkres širších vztahů M 1 :

15 III. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. postup při pořízení územního plánu Dne požádal městys Chlum u Třeboně, na základě usnesení zastupitelstva č. 59/2009 ze dne , o pořízení Změny č. 4 UPO Chlum u Třeboně. Pořizovatel zpracoval návrh Zadání Změny č. 4 UPO Chlum u Třeboně dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále též jen vyhláška 501 ), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále též jen vyhláška 500 ). Návrh Zadání Změny č. 4 UPO byl vystaven na úřední desce a rozeslán dotčeným orgánům a sousedním obcím. Po projednávání byl návrh Zadání schválen Zastupitelstvem obce Chlum u Třeboně Po předání Návrhu Změny č. 4 UPO pořizovatel dle 50 stavebního zákona oznámil dopisem č.j. METR 2578/2009 SaLe (ze dne ) místo a dobu společného jednání o Návrhu Změny dotčeným orgánům, sousedním obcím, obci pro kterou je změna pořizována a krajskému úřadu a vyzval je k uplatnění stanovisek a připomínek k Návrhu změny. Společné jednání se uskutečnilo na úřadě městyse dne Další postup pořízení změny č. 4 UPO bude doplněn po projednání 52 (Řízení o územním plánu), a dále s ustanoveními 53 a 54 stavebního zákona. b. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širší ch vztahů b.1. politika územního rozvoje Z politiky Územního rozvoje České republiky 2008 schválené na základě usnesení vlády č. 929 ze dne nevyplývají pro území řešené změnou č. 4 ÚPO Chlum u Třeboně (dále jen změna č. 4 UPO ) žádné požadavky. b.2. územně plánovací dokumentace vydaná krajem Územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC Českobudějovická sídelní regionální aglomerace) včetně jeho změny č. 1 a 2 (dále jen ÚPVÚC ) Územní plán velkého územního celku Českobudějovické sídelní regionální aglomerace byl schválen usnesením vlády ČSR č. 147/1986 ze dne Dle ustanovení 187 odst. (1) stavebního zákona, územně plánovací dokumentace schválená přede dnem 1. července 1992 pozbývá platnosti nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 15

16 ÚP VÚC Českobudějovická sídelní regionální aglomerace včetně jeho změny č. 1 a č. 2 pozbyl tedy dne platnosti. Zásady územního rozvoje jihočeského kraje Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje nejsou k datu zpracování Návrh změny č. 4 UPO vydány. b.3. koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Změna č. 4 UPO řeší vymezení dvou zastavitelných ploch pro funkční využití plochy obytné nízkopodlažní zástavby. Jedná se o záměry místního charakteru, které svým vymezením nemají vliv na sousední obce z hlediska širších vztahů. Záměry obsažené ve změně č. 4 UPO nemají vliv na vymezené prvky USES platnou územně plánovací dokumentaci obce, a současně nejsou vymezovány prvky nové. c. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Změna č. 4 UPO vytváří předpoklad pro výstavbu nových rodinných domů v lokalitách, ve kterých tyto záměry nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. Nejedná se o vymezení nových zastavitelných ploch do volné, vysoce chráněné a neurbanizované krajiny, ale o legalizaci stavby na stávajícím pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako stavební parcela (B 4-1) a dále o doplnění lokality se stávající roztroušenou zástavbou způsobem, kterým nedojde ke znehodnocení této zástavby (B 4-2) Obecně jsou cíle a úkoly územního plánování popsány v 18 a 19 stavebního zákona, které změna č. 4 UPO respektuje. Vytváří předpoklady pro novou výstavbu, která nebude mít negativní dopad na příznivé životní prostředí v obci a dále zvýší možnost pro její další populační rozvoj. d. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna č. 4 UPO byla pořízena v souladu s platnými předpisy v oboru územního plánování: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (dále též jen vyhláška 501 ) a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále též jen vyhláška 500 ). Jelikož je změna č. 4 UPO zpracována v návaznosti na platný územní plán obce, jsou plochy s funkčním využitím (dle vyhlášky 501 ) plochy bydlení zapracovány v logické návaznosti na tuto dokumentaci a označeny názvem plochy obytné nízkopodlažní zástavby. e. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č. 4 ÚPO Chlum u Třeboně je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, uplatněných k Návrhu změny č.4 ÚPO. Návrh změny byl projednán ve smyslu 50 až 54 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění a 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb. v platném znění (správní řád). 16

17 K návrhu ÚP byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů: Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, Pardubice, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 01 Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, Jihočeský kraj, U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 37076,, odbor životní prostředí,zemědělství, lesnictví Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň - Odbor ZP Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 1858/25, České Budějovice Obvodní báňský úřad Příbram, Náměstí T.G. Masaryka 145, Příbram Úřad pro civilní letectví,, letiště Ruzyně, Praha 6 Státní plavební správa, Jankovcova 4, Praha 7 Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, Třeboň Na základě výsledků projednání s dotčenými orgány byl před zahájením řízení o Změně č. 4 UPO Návrh Změny č. 4 UPO upraven takto: Ve výrokové části návrhu změny č.4 UPO, v kapitole byla Do textové části bude doplněna podmínka: do doby vybudování kanalizační sítě lokality Pařezí bude odkanalizování řešeno jímkou na vyvážení. f. vyhodnocení splnění zadání Návrh změny byl zpracován v souladu se schváleným Zadáním změny č. 4 UPO Chlum u Třeboně. Hlavním cílem zadání změny č. 4 UPO bylo prověřit možnost změny funkčního využití dvou lokalit - na plochy pro bydlení v rodinných domech. g. komplexní zdůvodnění přijatého řešení Řešení návrhu změny je invariantní. Vychází a doplňuje urbanistickou koncepci schváleného územního plánu obce Chlum u Třeboně. Navržené využití ploch v k. ú. Chlum u Třeboně a k. ú. Žíteč umožňuje umístit v řešeném území stavby pro bydlení v mezích regulativů, stanovených ve schváleném ÚPO. Změna č. 4 UPO tyto regulativy doplňuje o podmínky prostorového uspořádání. Plochy jsou vymezeny v zastavěném území nebo v návaznosti na zastavené území. Vzhledem k tomu, že návrh změny řeší výhradně rozvoj individuální obytné funkce s obdobnými parametry jako je tomu u navazující stávající obytné funkce, nepředpokládá se nepříznivý vliv na životní prostředí, narušení soudržnosti obyvatel a negativní dopad na hospodářský rozvoj. Zdůvodnění návrhu vymezení funkčních ploch neuvedených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti: 17

18 Jelikož je změna č. 4 UPO zpracována v návaznosti na platný územní plán obce, jsou plochy s funkčním využitím (dle vyhlášky 501 ) plochy bydlení zapracovány v logické návaznosti na tuto dokumentaci a označeny shodným názvem jako plochy obytné nízkopodlažní zástavby. g.1. zdůvodnění navržené technické infrastruktury Vodní hospodářství Koncepce zásobování vodou a odkanalizování je dána schváleným územním plánem. Bude respektován plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Lokalita B 4-1 bude napojena na stávající vodovodní a kanalizační řád. Lokalita B 4-2 bude napojena na stávající vodovodní řád. Odkanalizování bude řešeno jímkou na vyvážení, do doby vybudování kanalizační sítě. Zásobování elektrickou energií Nedochází ke změně koncepce zásobování el. energií dané platným územním plánem obce. Napojení nově navržené lokality bude ze stávajícího rozvodu v obci. Změna č. 4 UPO nenavrhuje novou TS ani přípojku VN, jelikož stávající rozvody umožňují napojení obou lokality. g.2. zdůvodnění navržené dopravní infrastruktury Připojení navrhovaných lokalit na veřejnou místní komunikaci je možné ze stávající místní komunikace. g.3. zdůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření Jelikož se jedná o vymezení ploch pro cca 2 rodinné domy, situované v návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu, není důvod pro vymezování veřejně prospěných staveb a opatření. g.4. zdůvodnění návrhu z hlediska ochrany přírody Návrh se nijak nedotýká přírodních hodnot území, vymezených ve schváleném ÚPO. h. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Změna č. 4 UPO řeší vymezení nových zastavitelných ploch na návrh vlastníků pozemků. Jedná se o: plochu B záměrem je možnost výstavby rodinného domu na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako stavební parcela, avšak v platné UPD obce je pozemek zakreslen jako orná půda (tedy nezastavitelná plocha). Pozemek je situován v přímé návaznosti na zástavbu rodinných domů v obci Žíteč a v návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Vymezení této plochy s funkčním využitím bydlení, ve své podstavě řeší nesprávný zákres v platné územně plánovací dokumentaci obce, kde byla tato plocha vymezena jako orná půda. 18

19 Plochu B 4-2 jedná se o vymezení nové zastavitelné plochy s funkčním využitím plochy obytné nízkopodlažní zástavba v lokalitě, která je charakteristická svou roztroušenou zástavbou. Umístění plochy je v souladu s celkovou koncepcí rozvoje bydlení, funkční využití zastavitelných ploch nekoliduje s funkčním využitím navazujícího zastavěného území. Podle demografického vývoje městyse Chlum u Třeboně, dochází ke stagnaci obyvatelstva s nepatrnými výkyvy v počtu obyvatel v jednotlivých letech. V části obce, kde se vymezená zastavitelná plocha nachází, však v posledních několika letech dochází k nové výstavbě. Navržená plocha tak logicky reaguje na zvýšený zájem o výstavbu v dané části území obce. i. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Změna č. 4 UPO nijak zásadně neovlivňuje a nemění koncepci stávajícího územního plánu, není tedy nutné vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Řešením změny nedochází k negativním vlivům na jednotlivé složky životního prostředí, proto nebylo požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí, resp. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Lokalita B4 1 je vymezena v zastavěném území obce Žíteč, kde navržená plocha pro bydlení navazuje na stávající zástavbu v obci. Vzhledem ke skutečnosti, kdy nová výstavba je vymezena v již urbanizovaném území obce a její velikost je minimální (cca pro 1 rodinný dům), lze předpokládat, že její návrh nebude mít negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a to i přes to, že se daná lokalita nachází v CHKO Třeboňsko a Ptačí oblasti Třeboňsko. Z tohoto důvodu nebylo požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí, resp. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Lokalita B4 2 je vymezena v návaznosti na zastavěné území obce Chlum u Třeboně, kde navržená plocha pro bydlení navazuje na stávající objekty roztroušené zástavby charakteristické pro tuto místní část. Vzhledem ke skutečnosti, kdy v posledních několika letech docházelo v této lokalitě k nové výstavbě dle stávajících regulativů a byl tak dodržen charakter této místní části a navržená lokalita představuje její logické ukončení v jižní části, nepředpokládá se, že její návrh bude mít negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a to i přes to, že se daná lokalita nachází v CHKO Třeboňsko a Ptačí oblasti Třeboňsko. Z tohoto důvodu nebylo požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí, resp. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 19

20 j. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa j.1. vyhodnocení záboru ZPF, zdůvodnění lokalita funkční využití druh pozemku zábor půdy ze ZPF/ ha kód BPEJ tř. ochrany B4-2 Plochy obytné Trvale travní porost 0, II Plocha B 4-2 navržená k vynětí ze ZPF je o rozloze 0,24 ha. Od komplexu hospodářsky obhospodařované zemědělské půdy je oddělena odvodňovací stokou, čímž dochází k jejímu oddělení od těchto ploch a zamezení využívání půdy jako celku. Plocha navazuje na stávající zástavbu a urbanisticky doplňuje roztroušenou zástavbu poblíž rybníka Točník. Lze tedy konstatovat, že vymezením plochy nedojde k narušení celistvosti obhospodařované půdy. j.2. vyhodnocení záboru PUPFL Nejsou navrženy plochy k vynětí z PUPFL. Je dotčeno ochranné pásmo PUPFL. Stavby v ploše B4-1 budou vzhledem k stávajícímu porostu umisťovány co nejblíže východní hranice pozemku. Stavby trvalého charakteru (v ploše B4-2) nebudou umisťovány blíže než 25 m od hranice PUPFL. k. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Bude doplněno po projednání l. vyhodnocení připomínek Bude doplněno po projednání 20

21 m. údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části III. Textová část - Odůvodnění návrhu změny č. 4 UPO je zpracováno v rozsahu 7 listů. IV. Grafická část změny č. 4 UPO (odůvodnění) obsahuje tyto výkresy: plocha B4 1 koordinační výkres M 1: 2000 plocha B4 2 koordinační výkres M 1: 2000 plocha B4 2 výkres předpokládaných záborů ZPF M 1 : 2000 plocha B4 1 a B4 2 výkres širších vztahů M 1:

22 22

23 23

24 24

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov vydaná zastupitelstvem města Český

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE katastrální území Radošovice, Tupesy vydaná Zastupitelstvem obce Radošovice formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY okres České Budějovice Jihočeský kraj Projektant: Architektonický

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou

Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou Zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice

Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice Projektant: Ing. arch. Petr Žížala Fr. Halase 13, 370 08 České Budějovice

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

67.Změna ÚP města Liberec. Územní plán města Liberec 67.Změna (v textu 67.Změna ) Část dokumentace:

67.Změna ÚP města Liberec. Územní plán města Liberec 67.Změna (v textu 67.Změna ) Část dokumentace: Návrh IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán města Liberec 67.Změna (v textu 67.Změna ) Část dokumentace: OBSAH 67.Změny Fáze: Návrh dokumentace Pořizovatel: Magistrát města Liberec Odbor hlavního architekta,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4.

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4. OBEC PETROV O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 1 územního plánu obce Petrov Zastupitelstvo obce Petrov, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel.

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. 605 419 899 Výkonný porizovatel: ing.arch. Ivana Tichá Spolupracující zastupitel: starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

3. změna ÚPD Postřelmova POSTŘELMOV ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

3. změna ÚPD Postřelmova POSTŘELMOV ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE POSTŘELMOV ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 1 Objednatel: Obec Postřelmov, Komenského 193 Postřelmov 789 69 Pořizovatel: Ing. Markéta Drobná Slunečná 428 Žebrák 267 53 Zpracovatel. Ing. Arch. Ivan Vavřík

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více