Ing. arch. Petr Šíma. AMI Studio Kaplířova 717/3, České Budějovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. arch. Petr Šíma. AMI Studio Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice"

Transkript

1 ZMĚNA Č. 4 ÚPO CHLUM U TŘEBONĚ Ing. arch. Petr Šíma AMI Studio Kaplířova 717/3, České Budějovice

2 Objednatel: Městys Chlum u Třeboně, Náměstí 115, Chlum u Třeboně Pořizovatel: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého 46/II, Třeboň Projektant: Ing. arch. Petr Šíma, Záznam o účinnosti: Správní orgán vydávající územní plán: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Chlum u Třeboně Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná osoba pořizovatele: Úřad územního plánování, MěÚ Třeboň vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Miroslav Roubal 2

3 3 n á v r h

4 OBSAH I. TEXTOVÁ ČÁST VÝROKOVÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. vymezení zastavěného území 6 b. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 6 c. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 6 c.1 vymezení zastavitelných ploch 6 c.2 vymezení ploch přestavby 7 c.3 vymezení systému sídelní zeleně 7 d. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 7 d.1 dopravní infrastruktura 7 d.2 technická infrastruktura 7 d.3 koncepce občanského vybavení 7 d.4 koncepce ochrany obyvatelstva 8 d.5 koncepce veřejných prostranství 8 d.6 odpadové hospodářství 8 e. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 8 e.1 koncepce uspořádání krajiny 8 e.2 územní systém ekologické stability 8 e.3 prostupnost krajiny 8 e.4 protierozní opatření 8 e.5 ochrana před povodněmi 9 4

5 e.6 rekreace 9 e.7 dobývání nerostů 9 f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 9 f.1 plochy obytné - nízkopodlažní zástavby včetně hospodářského zázemí 9 g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 11 h. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 11 i. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 11 j. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 11 k. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu 11 l. stanovení pořadí změn v území (etapizaci) 11 m. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 12 II. GRAFICKÁ ČÁST VÝROKOVÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ I. plocha B4-1 výkres základního členění M 1 : 2000 plocha B4-2 výkres základního členění M 1 : 2000 II. plocha B4-1 hlavní výkres M 1 : 2000 plocha B4-2 hlavní výkres M 1 :

6 I. TEXTOVÁ ČÁST VÝROKOVÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. vymezení zastavěného území Zastavěné území je vymezeno platnou územně plánovací dokumentací obce, kterou je Územní plán obce Chlum u Třeboně, schválený obecně závaznou vyhláškou ze dne Vymezení zastavěného území se Změnou č. 4 Územního plánu obce Chlum u Třeboně (dále Změna č. 4 UPO ) nemění. b. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Změna č. 4 je v souladu s koncepcí rozvoje obce stanovenou v platném Územním plánu obce Chlum u Třeboně. Konkrétně řeší rozšíření ploch pro bydlení v k. ú. Chlum u Třeboně a k. ú. Žíteč. V souvislosti s těmito záměry nebude koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území obce měněna a ani dotčena. c. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Návrh změny č. 4 UPO respektuje urbanistickou koncepci navrženou ve schválené územně plánovací dokumentaci obce. Hlavním cílem řešení změny je doplnit rozvoj obytné funkce a účelné využití stávajících pozemků v zastavěném území obce. Vymezení zastavitelných ploch: Označení plochy Funkční využití plochy Umístění Podmínky využití území Zohlednit limity využívání území - vzdálenost 50 m od okraje lesa B 4-1 Plochy obytné nízkopodlažní zástavba k. ú. Žíteč Respektovat umístění lokality max. 1 rodinný dům - v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, - v území s archeologickými nálezy (kategorie 3 dle ÚAP ORP Třeboň) - v ptačí oblasti 6

7 Označení plochy Funkční využití plochy Umístění Podmínky využití území Zohlednit limity využívání území - vzdálenost 50m od okraje lesa - odvodnění (6 m) B 4-2 Plochy obytné - nízkopodlažní zástavba k. ú. Chlum u Třeboně Respektovat umístění lokality - v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, - v území s archeologickými nálezy (kategorie 3 dle ÚAP ORP Třeboň) - v ptačí oblasti. max. 1 rodinný dům c.1 vymezení ploch přestavby Změna č. 4 UPO nevymezuje žádné plochy přestavby. c.2 vymezení systému sídelní zeleně Změna č. 4 UPO nijak neovlivňuje stávající systém sídelní zeleně, současně nejsou vymezeny nové plochy sídelní zeleně. d. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování d.1 dopravní infrastruktura Plochy řešené Změnou č. 4 UPO jsou navrženy v návaznosti na stávající místní komunikace. Koncepce dopravní infrastruktury navržená v platné územně plánovací dokumentaci nebude Změnou č. 4 UPO nijak dotčena. d.2 technická infrastruktura Plochy řešené Změnou č. 4 UPO jsou navrženy v návaznosti na stávající technickou infrastrukturu. Koncepce technické infrastruktury navržená v platné územně plánovací dokumentaci nebude Změnou č. 4 UPO nijak dotčena. d.3 koncepce občanského vybavení Změna č. 4 UPO nenavrhuje samostatné nové plochy občanského vybavení, avšak v rámci ploch pro bydlení je možné zřizovat a provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci. Změna č. 4 UPO nebude mít vliv na koncepci občanské vybavenosti, která je dána platnou územně plánovací dokumentací obce. 7

8 d.4 koncepce ochrany obyvatelstva Koncepce ochrany obyvatelstva nebude Změnou č. 4 UPO nijak dotčena d.5 koncepce veřejných prostranství Změna č. 4 UPO nevymezuje nové plochy veřejných prostranství. Nově vymezené plochy nebudou mít vliv na koncepci veřejných prostranství, danou platnou územně plánovací dokumentací obce. d.6 odpadové hospodářství Vymezením nových ploch bydlení (B4-1 a B4-2) nedojde k výraznému navýšení produkce odpadů. Koncepce odpadového hospodářství navržená v platné územně plánovací dokumentaci nebude těmito záměry nijak dotčena. e. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně e.1 koncepce uspořádání krajiny Změna řeší doplnění dvou ploch pro bydlení cca 2 rodinných domů situovaných v návaznosti na stávající výstavbu. Koncepce uspořádání krajiny není změnou dotčena. e.2 územní systém ekologické stability Změna č. 4 UPO se nedotýká územního systému ekologické stability, který je vymezen platným územním plánem obce (schválený obecně závaznou vyhláškou ze dne ). e.3 prostupnost krajiny Nové navržené plochy jsou navrženy v logických polohách podél cest a komunikací, vymezením nových zastavitelných ploch nedochází k narušení nebo ovlivnění stávající prostupnosti v krajině. e.4 protierozní opatření Změna č. 4 UPO nevyžaduje navržení nových protierozních opatření. 8

9 e.5 ochrana před povodněmi Plochy řešené Změnou č. 4 UPO se nenachází v území, ve kterém by byl vyžadován návrh nových protipovodňových opatření. e.6 rekreace Nejsou vymezeny nové plochy pro rekreaci. Stávající funkce rekreace nebude nově vymezenými plochami nijak ovlivněna. e.7 dobývání nerostů Plochy řešené Změnou č. 4 UPO se nachází mimo lokality, které by souvisely s dobýváním nerostů ani v bezprostřední blízkosti takto stanovených území. Změnou č. 4 UPO tedy není dobývání nerostů nijak dotčeno. f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) Z důvodu zachování kontinuity změny se schváleným UPO Chlum u Třeboně jsou požity názvy a typy ploch s rozdílným způsobem využití shodné se schváleným UPO Chlum u Třeboně. f.1 PLOCHY OBYTNÉ - NÍZKOPODLAŽNÍ ZÁSTAVBY B 4-1 B 4-2 B Přípustné: Zřizovat a provozovat stavby pro bydlení vesnického charakteru, které mají odpovídající zázemí užitkové zahrady a chov drobného zvířectva pro vlastní potřebu. Parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněně přípustným využitím území Zřizovat a provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci. 9

10 Podmíněné: Zázemí pro drobnou podnikatelskou činnost Podmíněně přípustné využití nesmí svým charakterem narušovat obytnou funkci nad zákonem stanovené limity Nepřípustné: Jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, velkochovy a velkovýkrmny), které zatěžují nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a přípustnými hygienickými normami Stavby pro výrobu většího rozsahu, haly, velké skladové prostory. Velkokapacitní stavby občanského vybavení nad 500 m 2 nebo nad 50 % podlahové plochy. Jiná než přípustná a podmíněně přípustná využití Podmínky prostorového uspořádání: B4-1 Respektovat přímou návaznost na stanovenou památkovou zónu zejména formu okolní zástavby Výšková hladina zástavby nebude nad rámec výškové hladiny okolní stávající zástavby. Stavby budou prostorově orientovány do východní části pozemku. Budou respektovány podmínky využití území /viz kapitola c) Návrhu změny č. 4 UPO/. B4-2 Respektovat okolní rozvolněnou zástavbu tj. měřítko staveb, formu okolní zástavby a umístění staveb na pozemku. Budou respektovány podmínky využití území /viz kapitola c) Návrhu změny č. 4 UPO/. Pro umisťování jednotlivých rodinných domů je nutnost respektovat minimální odstup od hranice lesa 25 metrů. 10

11 g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit V návrhu Změny č. 4 UPO nejsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. h. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatřen í, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 UPO nevymezuje plochy veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření pro které lze uplatnit předkupní právo. i. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, vč etně podmínek pro jeho prověření Změnou č. 4 UPO nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv. j. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Návrh Změny č. 4 UPO nevymezuje plochy, pro které je nutné prověření územní studií. k. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu Návrh Změny č. 4 UPO nevymezuje plochy, pro které je nutné prověření regulačním plánem. l. stanovení pořadí změn v území (etapizaci) Pro Změnu č. 4 UPO není navržena etapizace. 11

12 m. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části I. Textová část - Výrok návrhu změny č. 4 UPO je zpracována v rozsahu 12 listů textové části: II. Grafická část změny č. 4 UPO (výroková část) obsahuje níže uvedené výkresy: plocha B4 1 výkres základního členění M 1: 2000 plocha B4 2 výkres základního členění M 1: 2000 plocha B4 1 hlavní výkres M 1: 2000 plocha B4 2 hlavní výkres M 1:

13 odůvodnění

14 OBSAH III. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. postup při pořízení územního plánu 15 b. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 15 c. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 16 d. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 16 e. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 16 f. vyhodnocení splnění zadání 16 g. komplexní zdůvodnění přijatého řešení 17 h. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 18 i. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 19 j. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 20 k. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 20 l. vyhodnocení připomínek 20 IV. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ I. plocha B4 1 koordinační výkres M 1 : 2000 plocha B4 2 koordinační výkres M 1 : 2000 II. plocha B4 2 výkres předpokládaných záborů ZPF M 1 : 2000 III. plocha B4 1 a B4 2 výkres širších vztahů M 1 :

15 III. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. postup při pořízení územního plánu Dne požádal městys Chlum u Třeboně, na základě usnesení zastupitelstva č. 59/2009 ze dne , o pořízení Změny č. 4 UPO Chlum u Třeboně. Pořizovatel zpracoval návrh Zadání Změny č. 4 UPO Chlum u Třeboně dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále též jen vyhláška 501 ), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále též jen vyhláška 500 ). Návrh Zadání Změny č. 4 UPO byl vystaven na úřední desce a rozeslán dotčeným orgánům a sousedním obcím. Po projednávání byl návrh Zadání schválen Zastupitelstvem obce Chlum u Třeboně Po předání Návrhu Změny č. 4 UPO pořizovatel dle 50 stavebního zákona oznámil dopisem č.j. METR 2578/2009 SaLe (ze dne ) místo a dobu společného jednání o Návrhu Změny dotčeným orgánům, sousedním obcím, obci pro kterou je změna pořizována a krajskému úřadu a vyzval je k uplatnění stanovisek a připomínek k Návrhu změny. Společné jednání se uskutečnilo na úřadě městyse dne Další postup pořízení změny č. 4 UPO bude doplněn po projednání 52 (Řízení o územním plánu), a dále s ustanoveními 53 a 54 stavebního zákona. b. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širší ch vztahů b.1. politika územního rozvoje Z politiky Územního rozvoje České republiky 2008 schválené na základě usnesení vlády č. 929 ze dne nevyplývají pro území řešené změnou č. 4 ÚPO Chlum u Třeboně (dále jen změna č. 4 UPO ) žádné požadavky. b.2. územně plánovací dokumentace vydaná krajem Územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC Českobudějovická sídelní regionální aglomerace) včetně jeho změny č. 1 a 2 (dále jen ÚPVÚC ) Územní plán velkého územního celku Českobudějovické sídelní regionální aglomerace byl schválen usnesením vlády ČSR č. 147/1986 ze dne Dle ustanovení 187 odst. (1) stavebního zákona, územně plánovací dokumentace schválená přede dnem 1. července 1992 pozbývá platnosti nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 15

16 ÚP VÚC Českobudějovická sídelní regionální aglomerace včetně jeho změny č. 1 a č. 2 pozbyl tedy dne platnosti. Zásady územního rozvoje jihočeského kraje Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje nejsou k datu zpracování Návrh změny č. 4 UPO vydány. b.3. koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Změna č. 4 UPO řeší vymezení dvou zastavitelných ploch pro funkční využití plochy obytné nízkopodlažní zástavby. Jedná se o záměry místního charakteru, které svým vymezením nemají vliv na sousední obce z hlediska širších vztahů. Záměry obsažené ve změně č. 4 UPO nemají vliv na vymezené prvky USES platnou územně plánovací dokumentaci obce, a současně nejsou vymezovány prvky nové. c. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Změna č. 4 UPO vytváří předpoklad pro výstavbu nových rodinných domů v lokalitách, ve kterých tyto záměry nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. Nejedná se o vymezení nových zastavitelných ploch do volné, vysoce chráněné a neurbanizované krajiny, ale o legalizaci stavby na stávajícím pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako stavební parcela (B 4-1) a dále o doplnění lokality se stávající roztroušenou zástavbou způsobem, kterým nedojde ke znehodnocení této zástavby (B 4-2) Obecně jsou cíle a úkoly územního plánování popsány v 18 a 19 stavebního zákona, které změna č. 4 UPO respektuje. Vytváří předpoklady pro novou výstavbu, která nebude mít negativní dopad na příznivé životní prostředí v obci a dále zvýší možnost pro její další populační rozvoj. d. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna č. 4 UPO byla pořízena v souladu s platnými předpisy v oboru územního plánování: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (dále též jen vyhláška 501 ) a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále též jen vyhláška 500 ). Jelikož je změna č. 4 UPO zpracována v návaznosti na platný územní plán obce, jsou plochy s funkčním využitím (dle vyhlášky 501 ) plochy bydlení zapracovány v logické návaznosti na tuto dokumentaci a označeny názvem plochy obytné nízkopodlažní zástavby. e. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č. 4 ÚPO Chlum u Třeboně je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, uplatněných k Návrhu změny č.4 ÚPO. Návrh změny byl projednán ve smyslu 50 až 54 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění a 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb. v platném znění (správní řád). 16

17 K návrhu ÚP byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů: Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, Pardubice, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 01 Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, Jihočeský kraj, U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 37076,, odbor životní prostředí,zemědělství, lesnictví Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň - Odbor ZP Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 1858/25, České Budějovice Obvodní báňský úřad Příbram, Náměstí T.G. Masaryka 145, Příbram Úřad pro civilní letectví,, letiště Ruzyně, Praha 6 Státní plavební správa, Jankovcova 4, Praha 7 Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, Třeboň Na základě výsledků projednání s dotčenými orgány byl před zahájením řízení o Změně č. 4 UPO Návrh Změny č. 4 UPO upraven takto: Ve výrokové části návrhu změny č.4 UPO, v kapitole byla Do textové části bude doplněna podmínka: do doby vybudování kanalizační sítě lokality Pařezí bude odkanalizování řešeno jímkou na vyvážení. f. vyhodnocení splnění zadání Návrh změny byl zpracován v souladu se schváleným Zadáním změny č. 4 UPO Chlum u Třeboně. Hlavním cílem zadání změny č. 4 UPO bylo prověřit možnost změny funkčního využití dvou lokalit - na plochy pro bydlení v rodinných domech. g. komplexní zdůvodnění přijatého řešení Řešení návrhu změny je invariantní. Vychází a doplňuje urbanistickou koncepci schváleného územního plánu obce Chlum u Třeboně. Navržené využití ploch v k. ú. Chlum u Třeboně a k. ú. Žíteč umožňuje umístit v řešeném území stavby pro bydlení v mezích regulativů, stanovených ve schváleném ÚPO. Změna č. 4 UPO tyto regulativy doplňuje o podmínky prostorového uspořádání. Plochy jsou vymezeny v zastavěném území nebo v návaznosti na zastavené území. Vzhledem k tomu, že návrh změny řeší výhradně rozvoj individuální obytné funkce s obdobnými parametry jako je tomu u navazující stávající obytné funkce, nepředpokládá se nepříznivý vliv na životní prostředí, narušení soudržnosti obyvatel a negativní dopad na hospodářský rozvoj. Zdůvodnění návrhu vymezení funkčních ploch neuvedených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti: 17

18 Jelikož je změna č. 4 UPO zpracována v návaznosti na platný územní plán obce, jsou plochy s funkčním využitím (dle vyhlášky 501 ) plochy bydlení zapracovány v logické návaznosti na tuto dokumentaci a označeny shodným názvem jako plochy obytné nízkopodlažní zástavby. g.1. zdůvodnění navržené technické infrastruktury Vodní hospodářství Koncepce zásobování vodou a odkanalizování je dána schváleným územním plánem. Bude respektován plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Lokalita B 4-1 bude napojena na stávající vodovodní a kanalizační řád. Lokalita B 4-2 bude napojena na stávající vodovodní řád. Odkanalizování bude řešeno jímkou na vyvážení, do doby vybudování kanalizační sítě. Zásobování elektrickou energií Nedochází ke změně koncepce zásobování el. energií dané platným územním plánem obce. Napojení nově navržené lokality bude ze stávajícího rozvodu v obci. Změna č. 4 UPO nenavrhuje novou TS ani přípojku VN, jelikož stávající rozvody umožňují napojení obou lokality. g.2. zdůvodnění navržené dopravní infrastruktury Připojení navrhovaných lokalit na veřejnou místní komunikaci je možné ze stávající místní komunikace. g.3. zdůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření Jelikož se jedná o vymezení ploch pro cca 2 rodinné domy, situované v návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu, není důvod pro vymezování veřejně prospěných staveb a opatření. g.4. zdůvodnění návrhu z hlediska ochrany přírody Návrh se nijak nedotýká přírodních hodnot území, vymezených ve schváleném ÚPO. h. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Změna č. 4 UPO řeší vymezení nových zastavitelných ploch na návrh vlastníků pozemků. Jedná se o: plochu B záměrem je možnost výstavby rodinného domu na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako stavební parcela, avšak v platné UPD obce je pozemek zakreslen jako orná půda (tedy nezastavitelná plocha). Pozemek je situován v přímé návaznosti na zástavbu rodinných domů v obci Žíteč a v návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Vymezení této plochy s funkčním využitím bydlení, ve své podstavě řeší nesprávný zákres v platné územně plánovací dokumentaci obce, kde byla tato plocha vymezena jako orná půda. 18

19 Plochu B 4-2 jedná se o vymezení nové zastavitelné plochy s funkčním využitím plochy obytné nízkopodlažní zástavba v lokalitě, která je charakteristická svou roztroušenou zástavbou. Umístění plochy je v souladu s celkovou koncepcí rozvoje bydlení, funkční využití zastavitelných ploch nekoliduje s funkčním využitím navazujícího zastavěného území. Podle demografického vývoje městyse Chlum u Třeboně, dochází ke stagnaci obyvatelstva s nepatrnými výkyvy v počtu obyvatel v jednotlivých letech. V části obce, kde se vymezená zastavitelná plocha nachází, však v posledních několika letech dochází k nové výstavbě. Navržená plocha tak logicky reaguje na zvýšený zájem o výstavbu v dané části území obce. i. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Změna č. 4 UPO nijak zásadně neovlivňuje a nemění koncepci stávajícího územního plánu, není tedy nutné vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Řešením změny nedochází k negativním vlivům na jednotlivé složky životního prostředí, proto nebylo požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí, resp. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Lokalita B4 1 je vymezena v zastavěném území obce Žíteč, kde navržená plocha pro bydlení navazuje na stávající zástavbu v obci. Vzhledem ke skutečnosti, kdy nová výstavba je vymezena v již urbanizovaném území obce a její velikost je minimální (cca pro 1 rodinný dům), lze předpokládat, že její návrh nebude mít negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a to i přes to, že se daná lokalita nachází v CHKO Třeboňsko a Ptačí oblasti Třeboňsko. Z tohoto důvodu nebylo požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí, resp. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Lokalita B4 2 je vymezena v návaznosti na zastavěné území obce Chlum u Třeboně, kde navržená plocha pro bydlení navazuje na stávající objekty roztroušené zástavby charakteristické pro tuto místní část. Vzhledem ke skutečnosti, kdy v posledních několika letech docházelo v této lokalitě k nové výstavbě dle stávajících regulativů a byl tak dodržen charakter této místní části a navržená lokalita představuje její logické ukončení v jižní části, nepředpokládá se, že její návrh bude mít negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a to i přes to, že se daná lokalita nachází v CHKO Třeboňsko a Ptačí oblasti Třeboňsko. Z tohoto důvodu nebylo požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí, resp. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 19

20 j. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa j.1. vyhodnocení záboru ZPF, zdůvodnění lokalita funkční využití druh pozemku zábor půdy ze ZPF/ ha kód BPEJ tř. ochrany B4-2 Plochy obytné Trvale travní porost 0, II Plocha B 4-2 navržená k vynětí ze ZPF je o rozloze 0,24 ha. Od komplexu hospodářsky obhospodařované zemědělské půdy je oddělena odvodňovací stokou, čímž dochází k jejímu oddělení od těchto ploch a zamezení využívání půdy jako celku. Plocha navazuje na stávající zástavbu a urbanisticky doplňuje roztroušenou zástavbu poblíž rybníka Točník. Lze tedy konstatovat, že vymezením plochy nedojde k narušení celistvosti obhospodařované půdy. j.2. vyhodnocení záboru PUPFL Nejsou navrženy plochy k vynětí z PUPFL. Je dotčeno ochranné pásmo PUPFL. Stavby v ploše B4-1 budou vzhledem k stávajícímu porostu umisťovány co nejblíže východní hranice pozemku. Stavby trvalého charakteru (v ploše B4-2) nebudou umisťovány blíže než 25 m od hranice PUPFL. k. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Bude doplněno po projednání l. vyhodnocení připomínek Bude doplněno po projednání 20

21 m. údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části III. Textová část - Odůvodnění návrhu změny č. 4 UPO je zpracováno v rozsahu 7 listů. IV. Grafická část změny č. 4 UPO (odůvodnění) obsahuje tyto výkresy: plocha B4 1 koordinační výkres M 1: 2000 plocha B4 2 koordinační výkres M 1: 2000 plocha B4 2 výkres předpokládaných záborů ZPF M 1 : 2000 plocha B4 1 a B4 2 výkres širších vztahů M 1:

22 22

23 23

24 24

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání NÁVRH změny č.3 územního plánu obce Vrábče upravený pro veřejné projednání Záznam o účinnmosti Tato změna č. 3 územního plánu obce byla vydána usnesením zastupitelstva obce Vrábče č ze dne. Změna č. 3

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

Textová část změny č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně

Textová část změny č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně Textová část změny č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně vydávající správní orgán: Zastupitelstvo městyse Chlum u Třeboně Pořizovatel: Městský úřad Třeboň odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého náměstí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

změnu č. 3 územního plánu obce Pístina

změnu č. 3 územního plánu obce Pístina Obec Pístina Č. j.: V Pístině: Zastupitelstvo obce Pístina příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: - Naše zn.: MUCL/116871./2011 EČ: 130630/2011 Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý Telefon:

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

textová část změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou Záznam o účinnosti UPLAN, s.r.o., příloha č. 1 opatření obecné povahy

textová část změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou Záznam o účinnosti UPLAN, s.r.o., příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Stráž nad Nežárkou datum vydání: oprávněná

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

O B E C D O L N Í P Ř Í M

O B E C D O L N Í P Ř Í M O B E C D O L N Í P Ř Í M Zastupitelstvo obce Dolní Přím, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 Že1: Změna funkčního využití plochy zahrnující pozemky parc.č. 109 (dle KN 109/1 a 109/2), 108 a 104

Více

Změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VČELNÁ katastrální území Včelná

Změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VČELNÁ katastrální území Včelná Změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VČELNÁ katastrální území Včelná vydaná Zastupitelstvem obce Včelná formou opatření obecné povahy Projektant: Ing. arch. Petr Heteša Senovážné náměstí 240/1 370 01 České Budějovice

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4:

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4: NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4 Ru4: Bydlení v obecním sadu V Blansku dne 23.10.2008 Zpracoval pořizovatel - oddělení územního plánování

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV Změna č. 17 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Vyšší Brod. Změna č.5 územního plánu obce. Říjen 2013. Stupeň návrh pro společné jednání. ZMĚNA č.5 územního plánu obce VYŠŠÍ BROD

Vyšší Brod. Změna č.5 územního plánu obce. Říjen 2013. Stupeň návrh pro společné jednání. ZMĚNA č.5 územního plánu obce VYŠŠÍ BROD Změna č.5 územního plánu obce Vyšší Brod Stupeň návrh pro společné jednání Říjen 2013 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.5 územního plánu obce VYŠŠÍ BROD správní orgán, který ÚP vydal pořizovatel Zastupitelstvo

Více

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ 15 602 00 Brno květen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Správní orgán, který změnu

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více