Ing. arch. Petr Šíma. AMI Studio Kaplířova 717/3, České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. arch. Petr Šíma. AMI Studio Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice"

Transkript

1 ZMĚNA Č. 4 ÚPO CHLUM U TŘEBONĚ Ing. arch. Petr Šíma AMI Studio Kaplířova 717/3, České Budějovice

2 Objednatel: Městys Chlum u Třeboně, Náměstí 115, Chlum u Třeboně Pořizovatel: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého 46/II, Třeboň Projektant: Ing. arch. Petr Šíma, Záznam o účinnosti: Správní orgán vydávající územní plán: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Chlum u Třeboně Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná osoba pořizovatele: Úřad územního plánování, MěÚ Třeboň vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Miroslav Roubal 2

3 3 n á v r h

4 OBSAH I. TEXTOVÁ ČÁST VÝROKOVÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. vymezení zastavěného území 6 b. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 6 c. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 6 c.1 vymezení zastavitelných ploch 6 c.2 vymezení ploch přestavby 7 c.3 vymezení systému sídelní zeleně 7 d. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 7 d.1 dopravní infrastruktura 7 d.2 technická infrastruktura 7 d.3 koncepce občanského vybavení 7 d.4 koncepce ochrany obyvatelstva 8 d.5 koncepce veřejných prostranství 8 d.6 odpadové hospodářství 8 e. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 8 e.1 koncepce uspořádání krajiny 8 e.2 územní systém ekologické stability 8 e.3 prostupnost krajiny 8 e.4 protierozní opatření 8 e.5 ochrana před povodněmi 9 4

5 e.6 rekreace 9 e.7 dobývání nerostů 9 f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 9 f.1 plochy obytné - nízkopodlažní zástavby včetně hospodářského zázemí 9 g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 11 h. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 11 i. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 11 j. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 11 k. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu 11 l. stanovení pořadí změn v území (etapizaci) 11 m. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 12 II. GRAFICKÁ ČÁST VÝROKOVÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ I. plocha B4-1 výkres základního členění M 1 : 2000 plocha B4-2 výkres základního členění M 1 : 2000 II. plocha B4-1 hlavní výkres M 1 : 2000 plocha B4-2 hlavní výkres M 1 :

6 I. TEXTOVÁ ČÁST VÝROKOVÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. vymezení zastavěného území Zastavěné území je vymezeno platnou územně plánovací dokumentací obce, kterou je Územní plán obce Chlum u Třeboně, schválený obecně závaznou vyhláškou ze dne Vymezení zastavěného území se Změnou č. 4 Územního plánu obce Chlum u Třeboně (dále Změna č. 4 UPO ) nemění. b. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Změna č. 4 je v souladu s koncepcí rozvoje obce stanovenou v platném Územním plánu obce Chlum u Třeboně. Konkrétně řeší rozšíření ploch pro bydlení v k. ú. Chlum u Třeboně a k. ú. Žíteč. V souvislosti s těmito záměry nebude koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území obce měněna a ani dotčena. c. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Návrh změny č. 4 UPO respektuje urbanistickou koncepci navrženou ve schválené územně plánovací dokumentaci obce. Hlavním cílem řešení změny je doplnit rozvoj obytné funkce a účelné využití stávajících pozemků v zastavěném území obce. Vymezení zastavitelných ploch: Označení plochy Funkční využití plochy Umístění Podmínky využití území Zohlednit limity využívání území - vzdálenost 50 m od okraje lesa B 4-1 Plochy obytné nízkopodlažní zástavba k. ú. Žíteč Respektovat umístění lokality max. 1 rodinný dům - v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, - v území s archeologickými nálezy (kategorie 3 dle ÚAP ORP Třeboň) - v ptačí oblasti 6

7 Označení plochy Funkční využití plochy Umístění Podmínky využití území Zohlednit limity využívání území - vzdálenost 50m od okraje lesa - odvodnění (6 m) B 4-2 Plochy obytné - nízkopodlažní zástavba k. ú. Chlum u Třeboně Respektovat umístění lokality - v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, - v území s archeologickými nálezy (kategorie 3 dle ÚAP ORP Třeboň) - v ptačí oblasti. max. 1 rodinný dům c.1 vymezení ploch přestavby Změna č. 4 UPO nevymezuje žádné plochy přestavby. c.2 vymezení systému sídelní zeleně Změna č. 4 UPO nijak neovlivňuje stávající systém sídelní zeleně, současně nejsou vymezeny nové plochy sídelní zeleně. d. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování d.1 dopravní infrastruktura Plochy řešené Změnou č. 4 UPO jsou navrženy v návaznosti na stávající místní komunikace. Koncepce dopravní infrastruktury navržená v platné územně plánovací dokumentaci nebude Změnou č. 4 UPO nijak dotčena. d.2 technická infrastruktura Plochy řešené Změnou č. 4 UPO jsou navrženy v návaznosti na stávající technickou infrastrukturu. Koncepce technické infrastruktury navržená v platné územně plánovací dokumentaci nebude Změnou č. 4 UPO nijak dotčena. d.3 koncepce občanského vybavení Změna č. 4 UPO nenavrhuje samostatné nové plochy občanského vybavení, avšak v rámci ploch pro bydlení je možné zřizovat a provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci. Změna č. 4 UPO nebude mít vliv na koncepci občanské vybavenosti, která je dána platnou územně plánovací dokumentací obce. 7

8 d.4 koncepce ochrany obyvatelstva Koncepce ochrany obyvatelstva nebude Změnou č. 4 UPO nijak dotčena d.5 koncepce veřejných prostranství Změna č. 4 UPO nevymezuje nové plochy veřejných prostranství. Nově vymezené plochy nebudou mít vliv na koncepci veřejných prostranství, danou platnou územně plánovací dokumentací obce. d.6 odpadové hospodářství Vymezením nových ploch bydlení (B4-1 a B4-2) nedojde k výraznému navýšení produkce odpadů. Koncepce odpadového hospodářství navržená v platné územně plánovací dokumentaci nebude těmito záměry nijak dotčena. e. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně e.1 koncepce uspořádání krajiny Změna řeší doplnění dvou ploch pro bydlení cca 2 rodinných domů situovaných v návaznosti na stávající výstavbu. Koncepce uspořádání krajiny není změnou dotčena. e.2 územní systém ekologické stability Změna č. 4 UPO se nedotýká územního systému ekologické stability, který je vymezen platným územním plánem obce (schválený obecně závaznou vyhláškou ze dne ). e.3 prostupnost krajiny Nové navržené plochy jsou navrženy v logických polohách podél cest a komunikací, vymezením nových zastavitelných ploch nedochází k narušení nebo ovlivnění stávající prostupnosti v krajině. e.4 protierozní opatření Změna č. 4 UPO nevyžaduje navržení nových protierozních opatření. 8

9 e.5 ochrana před povodněmi Plochy řešené Změnou č. 4 UPO se nenachází v území, ve kterém by byl vyžadován návrh nových protipovodňových opatření. e.6 rekreace Nejsou vymezeny nové plochy pro rekreaci. Stávající funkce rekreace nebude nově vymezenými plochami nijak ovlivněna. e.7 dobývání nerostů Plochy řešené Změnou č. 4 UPO se nachází mimo lokality, které by souvisely s dobýváním nerostů ani v bezprostřední blízkosti takto stanovených území. Změnou č. 4 UPO tedy není dobývání nerostů nijak dotčeno. f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) Z důvodu zachování kontinuity změny se schváleným UPO Chlum u Třeboně jsou požity názvy a typy ploch s rozdílným způsobem využití shodné se schváleným UPO Chlum u Třeboně. f.1 PLOCHY OBYTNÉ - NÍZKOPODLAŽNÍ ZÁSTAVBY B 4-1 B 4-2 B Přípustné: Zřizovat a provozovat stavby pro bydlení vesnického charakteru, které mají odpovídající zázemí užitkové zahrady a chov drobného zvířectva pro vlastní potřebu. Parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněně přípustným využitím území Zřizovat a provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci. 9

10 Podmíněné: Zázemí pro drobnou podnikatelskou činnost Podmíněně přípustné využití nesmí svým charakterem narušovat obytnou funkci nad zákonem stanovené limity Nepřípustné: Jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, velkochovy a velkovýkrmny), které zatěžují nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a přípustnými hygienickými normami Stavby pro výrobu většího rozsahu, haly, velké skladové prostory. Velkokapacitní stavby občanského vybavení nad 500 m 2 nebo nad 50 % podlahové plochy. Jiná než přípustná a podmíněně přípustná využití Podmínky prostorového uspořádání: B4-1 Respektovat přímou návaznost na stanovenou památkovou zónu zejména formu okolní zástavby Výšková hladina zástavby nebude nad rámec výškové hladiny okolní stávající zástavby. Stavby budou prostorově orientovány do východní části pozemku. Budou respektovány podmínky využití území /viz kapitola c) Návrhu změny č. 4 UPO/. B4-2 Respektovat okolní rozvolněnou zástavbu tj. měřítko staveb, formu okolní zástavby a umístění staveb na pozemku. Budou respektovány podmínky využití území /viz kapitola c) Návrhu změny č. 4 UPO/. Pro umisťování jednotlivých rodinných domů je nutnost respektovat minimální odstup od hranice lesa 25 metrů. 10

11 g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit V návrhu Změny č. 4 UPO nejsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. h. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatřen í, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 UPO nevymezuje plochy veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření pro které lze uplatnit předkupní právo. i. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, vč etně podmínek pro jeho prověření Změnou č. 4 UPO nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv. j. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Návrh Změny č. 4 UPO nevymezuje plochy, pro které je nutné prověření územní studií. k. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu Návrh Změny č. 4 UPO nevymezuje plochy, pro které je nutné prověření regulačním plánem. l. stanovení pořadí změn v území (etapizaci) Pro Změnu č. 4 UPO není navržena etapizace. 11

12 m. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části I. Textová část - Výrok návrhu změny č. 4 UPO je zpracována v rozsahu 12 listů textové části: II. Grafická část změny č. 4 UPO (výroková část) obsahuje níže uvedené výkresy: plocha B4 1 výkres základního členění M 1: 2000 plocha B4 2 výkres základního členění M 1: 2000 plocha B4 1 hlavní výkres M 1: 2000 plocha B4 2 hlavní výkres M 1:

13 odůvodnění

14 OBSAH III. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. postup při pořízení územního plánu 15 b. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 15 c. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 16 d. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 16 e. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 16 f. vyhodnocení splnění zadání 16 g. komplexní zdůvodnění přijatého řešení 17 h. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 18 i. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 19 j. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 20 k. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 20 l. vyhodnocení připomínek 20 IV. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ I. plocha B4 1 koordinační výkres M 1 : 2000 plocha B4 2 koordinační výkres M 1 : 2000 II. plocha B4 2 výkres předpokládaných záborů ZPF M 1 : 2000 III. plocha B4 1 a B4 2 výkres širších vztahů M 1 :

15 III. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. postup při pořízení územního plánu Dne požádal městys Chlum u Třeboně, na základě usnesení zastupitelstva č. 59/2009 ze dne , o pořízení Změny č. 4 UPO Chlum u Třeboně. Pořizovatel zpracoval návrh Zadání Změny č. 4 UPO Chlum u Třeboně dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále též jen vyhláška 501 ), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále též jen vyhláška 500 ). Návrh Zadání Změny č. 4 UPO byl vystaven na úřední desce a rozeslán dotčeným orgánům a sousedním obcím. Po projednávání byl návrh Zadání schválen Zastupitelstvem obce Chlum u Třeboně Po předání Návrhu Změny č. 4 UPO pořizovatel dle 50 stavebního zákona oznámil dopisem č.j. METR 2578/2009 SaLe (ze dne ) místo a dobu společného jednání o Návrhu Změny dotčeným orgánům, sousedním obcím, obci pro kterou je změna pořizována a krajskému úřadu a vyzval je k uplatnění stanovisek a připomínek k Návrhu změny. Společné jednání se uskutečnilo na úřadě městyse dne Další postup pořízení změny č. 4 UPO bude doplněn po projednání 52 (Řízení o územním plánu), a dále s ustanoveními 53 a 54 stavebního zákona. b. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širší ch vztahů b.1. politika územního rozvoje Z politiky Územního rozvoje České republiky 2008 schválené na základě usnesení vlády č. 929 ze dne nevyplývají pro území řešené změnou č. 4 ÚPO Chlum u Třeboně (dále jen změna č. 4 UPO ) žádné požadavky. b.2. územně plánovací dokumentace vydaná krajem Územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC Českobudějovická sídelní regionální aglomerace) včetně jeho změny č. 1 a 2 (dále jen ÚPVÚC ) Územní plán velkého územního celku Českobudějovické sídelní regionální aglomerace byl schválen usnesením vlády ČSR č. 147/1986 ze dne Dle ustanovení 187 odst. (1) stavebního zákona, územně plánovací dokumentace schválená přede dnem 1. července 1992 pozbývá platnosti nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 15

16 ÚP VÚC Českobudějovická sídelní regionální aglomerace včetně jeho změny č. 1 a č. 2 pozbyl tedy dne platnosti. Zásady územního rozvoje jihočeského kraje Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje nejsou k datu zpracování Návrh změny č. 4 UPO vydány. b.3. koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Změna č. 4 UPO řeší vymezení dvou zastavitelných ploch pro funkční využití plochy obytné nízkopodlažní zástavby. Jedná se o záměry místního charakteru, které svým vymezením nemají vliv na sousední obce z hlediska širších vztahů. Záměry obsažené ve změně č. 4 UPO nemají vliv na vymezené prvky USES platnou územně plánovací dokumentaci obce, a současně nejsou vymezovány prvky nové. c. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Změna č. 4 UPO vytváří předpoklad pro výstavbu nových rodinných domů v lokalitách, ve kterých tyto záměry nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. Nejedná se o vymezení nových zastavitelných ploch do volné, vysoce chráněné a neurbanizované krajiny, ale o legalizaci stavby na stávajícím pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako stavební parcela (B 4-1) a dále o doplnění lokality se stávající roztroušenou zástavbou způsobem, kterým nedojde ke znehodnocení této zástavby (B 4-2) Obecně jsou cíle a úkoly územního plánování popsány v 18 a 19 stavebního zákona, které změna č. 4 UPO respektuje. Vytváří předpoklady pro novou výstavbu, která nebude mít negativní dopad na příznivé životní prostředí v obci a dále zvýší možnost pro její další populační rozvoj. d. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna č. 4 UPO byla pořízena v souladu s platnými předpisy v oboru územního plánování: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (dále též jen vyhláška 501 ) a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále též jen vyhláška 500 ). Jelikož je změna č. 4 UPO zpracována v návaznosti na platný územní plán obce, jsou plochy s funkčním využitím (dle vyhlášky 501 ) plochy bydlení zapracovány v logické návaznosti na tuto dokumentaci a označeny názvem plochy obytné nízkopodlažní zástavby. e. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č. 4 ÚPO Chlum u Třeboně je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, uplatněných k Návrhu změny č.4 ÚPO. Návrh změny byl projednán ve smyslu 50 až 54 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění a 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb. v platném znění (správní řád). 16

17 K návrhu ÚP byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů: Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, Pardubice, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 01 Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, Jihočeský kraj, U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 37076,, odbor životní prostředí,zemědělství, lesnictví Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň - Odbor ZP Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 1858/25, České Budějovice Obvodní báňský úřad Příbram, Náměstí T.G. Masaryka 145, Příbram Úřad pro civilní letectví,, letiště Ruzyně, Praha 6 Státní plavební správa, Jankovcova 4, Praha 7 Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, Třeboň Na základě výsledků projednání s dotčenými orgány byl před zahájením řízení o Změně č. 4 UPO Návrh Změny č. 4 UPO upraven takto: Ve výrokové části návrhu změny č.4 UPO, v kapitole byla Do textové části bude doplněna podmínka: do doby vybudování kanalizační sítě lokality Pařezí bude odkanalizování řešeno jímkou na vyvážení. f. vyhodnocení splnění zadání Návrh změny byl zpracován v souladu se schváleným Zadáním změny č. 4 UPO Chlum u Třeboně. Hlavním cílem zadání změny č. 4 UPO bylo prověřit možnost změny funkčního využití dvou lokalit - na plochy pro bydlení v rodinných domech. g. komplexní zdůvodnění přijatého řešení Řešení návrhu změny je invariantní. Vychází a doplňuje urbanistickou koncepci schváleného územního plánu obce Chlum u Třeboně. Navržené využití ploch v k. ú. Chlum u Třeboně a k. ú. Žíteč umožňuje umístit v řešeném území stavby pro bydlení v mezích regulativů, stanovených ve schváleném ÚPO. Změna č. 4 UPO tyto regulativy doplňuje o podmínky prostorového uspořádání. Plochy jsou vymezeny v zastavěném území nebo v návaznosti na zastavené území. Vzhledem k tomu, že návrh změny řeší výhradně rozvoj individuální obytné funkce s obdobnými parametry jako je tomu u navazující stávající obytné funkce, nepředpokládá se nepříznivý vliv na životní prostředí, narušení soudržnosti obyvatel a negativní dopad na hospodářský rozvoj. Zdůvodnění návrhu vymezení funkčních ploch neuvedených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti: 17

18 Jelikož je změna č. 4 UPO zpracována v návaznosti na platný územní plán obce, jsou plochy s funkčním využitím (dle vyhlášky 501 ) plochy bydlení zapracovány v logické návaznosti na tuto dokumentaci a označeny shodným názvem jako plochy obytné nízkopodlažní zástavby. g.1. zdůvodnění navržené technické infrastruktury Vodní hospodářství Koncepce zásobování vodou a odkanalizování je dána schváleným územním plánem. Bude respektován plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Lokalita B 4-1 bude napojena na stávající vodovodní a kanalizační řád. Lokalita B 4-2 bude napojena na stávající vodovodní řád. Odkanalizování bude řešeno jímkou na vyvážení, do doby vybudování kanalizační sítě. Zásobování elektrickou energií Nedochází ke změně koncepce zásobování el. energií dané platným územním plánem obce. Napojení nově navržené lokality bude ze stávajícího rozvodu v obci. Změna č. 4 UPO nenavrhuje novou TS ani přípojku VN, jelikož stávající rozvody umožňují napojení obou lokality. g.2. zdůvodnění navržené dopravní infrastruktury Připojení navrhovaných lokalit na veřejnou místní komunikaci je možné ze stávající místní komunikace. g.3. zdůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření Jelikož se jedná o vymezení ploch pro cca 2 rodinné domy, situované v návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu, není důvod pro vymezování veřejně prospěných staveb a opatření. g.4. zdůvodnění návrhu z hlediska ochrany přírody Návrh se nijak nedotýká přírodních hodnot území, vymezených ve schváleném ÚPO. h. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Změna č. 4 UPO řeší vymezení nových zastavitelných ploch na návrh vlastníků pozemků. Jedná se o: plochu B záměrem je možnost výstavby rodinného domu na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako stavební parcela, avšak v platné UPD obce je pozemek zakreslen jako orná půda (tedy nezastavitelná plocha). Pozemek je situován v přímé návaznosti na zástavbu rodinných domů v obci Žíteč a v návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Vymezení této plochy s funkčním využitím bydlení, ve své podstavě řeší nesprávný zákres v platné územně plánovací dokumentaci obce, kde byla tato plocha vymezena jako orná půda. 18

19 Plochu B 4-2 jedná se o vymezení nové zastavitelné plochy s funkčním využitím plochy obytné nízkopodlažní zástavba v lokalitě, která je charakteristická svou roztroušenou zástavbou. Umístění plochy je v souladu s celkovou koncepcí rozvoje bydlení, funkční využití zastavitelných ploch nekoliduje s funkčním využitím navazujícího zastavěného území. Podle demografického vývoje městyse Chlum u Třeboně, dochází ke stagnaci obyvatelstva s nepatrnými výkyvy v počtu obyvatel v jednotlivých letech. V části obce, kde se vymezená zastavitelná plocha nachází, však v posledních několika letech dochází k nové výstavbě. Navržená plocha tak logicky reaguje na zvýšený zájem o výstavbu v dané části území obce. i. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Změna č. 4 UPO nijak zásadně neovlivňuje a nemění koncepci stávajícího územního plánu, není tedy nutné vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Řešením změny nedochází k negativním vlivům na jednotlivé složky životního prostředí, proto nebylo požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí, resp. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Lokalita B4 1 je vymezena v zastavěném území obce Žíteč, kde navržená plocha pro bydlení navazuje na stávající zástavbu v obci. Vzhledem ke skutečnosti, kdy nová výstavba je vymezena v již urbanizovaném území obce a její velikost je minimální (cca pro 1 rodinný dům), lze předpokládat, že její návrh nebude mít negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a to i přes to, že se daná lokalita nachází v CHKO Třeboňsko a Ptačí oblasti Třeboňsko. Z tohoto důvodu nebylo požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí, resp. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Lokalita B4 2 je vymezena v návaznosti na zastavěné území obce Chlum u Třeboně, kde navržená plocha pro bydlení navazuje na stávající objekty roztroušené zástavby charakteristické pro tuto místní část. Vzhledem ke skutečnosti, kdy v posledních několika letech docházelo v této lokalitě k nové výstavbě dle stávajících regulativů a byl tak dodržen charakter této místní části a navržená lokalita představuje její logické ukončení v jižní části, nepředpokládá se, že její návrh bude mít negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a to i přes to, že se daná lokalita nachází v CHKO Třeboňsko a Ptačí oblasti Třeboňsko. Z tohoto důvodu nebylo požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí, resp. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 19

20 j. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa j.1. vyhodnocení záboru ZPF, zdůvodnění lokalita funkční využití druh pozemku zábor půdy ze ZPF/ ha kód BPEJ tř. ochrany B4-2 Plochy obytné Trvale travní porost 0, II Plocha B 4-2 navržená k vynětí ze ZPF je o rozloze 0,24 ha. Od komplexu hospodářsky obhospodařované zemědělské půdy je oddělena odvodňovací stokou, čímž dochází k jejímu oddělení od těchto ploch a zamezení využívání půdy jako celku. Plocha navazuje na stávající zástavbu a urbanisticky doplňuje roztroušenou zástavbu poblíž rybníka Točník. Lze tedy konstatovat, že vymezením plochy nedojde k narušení celistvosti obhospodařované půdy. j.2. vyhodnocení záboru PUPFL Nejsou navrženy plochy k vynětí z PUPFL. Je dotčeno ochranné pásmo PUPFL. Stavby v ploše B4-1 budou vzhledem k stávajícímu porostu umisťovány co nejblíže východní hranice pozemku. Stavby trvalého charakteru (v ploše B4-2) nebudou umisťovány blíže než 25 m od hranice PUPFL. k. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Bude doplněno po projednání l. vyhodnocení připomínek Bude doplněno po projednání 20

21 m. údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části III. Textová část - Odůvodnění návrhu změny č. 4 UPO je zpracováno v rozsahu 7 listů. IV. Grafická část změny č. 4 UPO (odůvodnění) obsahuje tyto výkresy: plocha B4 1 koordinační výkres M 1: 2000 plocha B4 2 koordinační výkres M 1: 2000 plocha B4 2 výkres předpokládaných záborů ZPF M 1 : 2000 plocha B4 1 a B4 2 výkres širších vztahů M 1:

22 22

23 23

24 24

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny I Textová část 1 grafická část : 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 Odůvodnění Změny I Textová část 1 grafická

Více

Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně

Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně Vypracoval: MěÚ Třeboň Pořizovatel: Ing. Lenka Samcova, referent odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. arch. Aleš Valder, vedoucí oddělení územního

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

DOLNÍ PĚNA ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení: Ing. Petra Vozábalová

DOLNÍ PĚNA ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení: Ing. Petra Vozábalová změna č. 4 územního plánu obce DOLNÍ PĚNA projektant: Ing. arch. Zuzana Hudcová Na Hradbách 52/I 377 01 Jindřichův Hradec pořizovatel: Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Změna č.14 ÚPO města Český Krumlov

Změna č.14 ÚPO města Český Krumlov Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Změna č.14 ÚPO města Český Krumlov Vydaná zastupitelstvem města Český Krumlov příslušným podle 6 odst.5 písm.c)

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Územní plán města Kutné Hory

Územní plán města Kutné Hory Územní plán města Kutné Hory II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 16 ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KUTNÉ HORY - ZMĚNA č. 16 územního plánu - návrh Identifikační číslo zhotovitele: 28-009-242 Objednatel:

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram 33 664 84 Zastávka u Brna V Příbrami na Moravě dne 6. srpna 2008 O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 0 8 Změna č. I územního plánu obce Příbram

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 1 ZMĚNA č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 03/2014 2 Zastupitelstvo obce Hostěradice Razítko Datum nabytí účinnosti změny č.5: Pořizovatel: MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV. ZMĚNA č. 2 - NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV. ZMĚNA č. 2 - NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV ZMĚNA č. 2 - NÁVRH O B S A H: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV ZMĚNA č. 2 - NÁVRH ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy N á v r h O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy č. 1/2015 ze dne 2015 ÚZEMNÍ PLÁN PODBRDY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Podbrdy Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5 ÚPNO

I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5 ÚPNO I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5 ÚPNO (Doplnění do rozsahu odpovídajícímu úpravě náležitostí územně plánovací dokumentace na podmínky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Územní plán sídelního útvaru Srní Změna č. 2

Územní plán sídelního útvaru Srní Změna č. 2 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán sídelního útvaru Srní Změna č. 2 TEXTOVÁ

Více

Textová část změny č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně

Textová část změny č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně Textová část změny č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně vydávající správní orgán: Zastupitelstvo městyse Chlum u Třeboně Pořizovatel: Městský úřad Třeboň odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého náměstí

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

HORNÍ LOUČKY ÚZEMNÍ PLÁN

HORNÍ LOUČKY ÚZEMNÍ PLÁN Ing arch Ivo Kabeláč HORNÍ LOUČKY ÚZEMNÍ PLÁN BRNO květen 2008 úvod -str. b ING ARCH IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt, Anenská 12, 602 00 BRNO STUDIE, PLÁNY A PROJEKTY PRO MĚSTO, KRAJINU A VESNICI Název

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti:

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP Záznam o účinnosti správní orgán vydávající územní plán: zastupitelstvo obce Chlustina číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: Městský úřad Hořovice odbor výstavby

Více

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Prosinec 2015 Příloha ke Zprávě o uplatňování územního plánu Hluboká nad Vltavou.

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

Návrh. Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti. březen

Návrh. Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti. březen B o l e b o ř /1. změna územního plánu obce /návrh /Architekti /březen 2012 Akce: Část: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOLEBOŘ 1.. změna Návrh Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti urbanistický

Více

Změna č.4 ÚPO VODĚRADY. Změna č.4

Změna č.4 ÚPO VODĚRADY. Změna č.4 Strana 1 (celkem 8) Změna č.4 ÚPO VODĚRADY A. Změna č.4 Změna ÚPO je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zejména zák.č.191/2008

Více

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání NÁVRH změny č.3 územního plánu obce Vrábče upravený pro veřejné projednání Záznam o účinnmosti Tato změna č. 3 územního plánu obce byla vydána usnesením zastupitelstva obce Vrábče č ze dne. Změna č. 3

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více