Ing. arch. Petr Šíma. AMI Studio Kaplířova 717/3, České Budějovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. arch. Petr Šíma. AMI Studio Kaplířova 717/3, 37001 České Budějovice"

Transkript

1 ZMĚNA Č. 4 ÚPO CHLUM U TŘEBONĚ Ing. arch. Petr Šíma AMI Studio Kaplířova 717/3, České Budějovice

2 Objednatel: Městys Chlum u Třeboně, Náměstí 115, Chlum u Třeboně Pořizovatel: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého 46/II, Třeboň Projektant: Ing. arch. Petr Šíma, Záznam o účinnosti: Správní orgán vydávající územní plán: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Chlum u Třeboně Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná osoba pořizovatele: Úřad územního plánování, MěÚ Třeboň vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Miroslav Roubal 2

3 3 n á v r h

4 OBSAH I. TEXTOVÁ ČÁST VÝROKOVÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. vymezení zastavěného území 6 b. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 6 c. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 6 c.1 vymezení zastavitelných ploch 6 c.2 vymezení ploch přestavby 7 c.3 vymezení systému sídelní zeleně 7 d. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 7 d.1 dopravní infrastruktura 7 d.2 technická infrastruktura 7 d.3 koncepce občanského vybavení 7 d.4 koncepce ochrany obyvatelstva 8 d.5 koncepce veřejných prostranství 8 d.6 odpadové hospodářství 8 e. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 8 e.1 koncepce uspořádání krajiny 8 e.2 územní systém ekologické stability 8 e.3 prostupnost krajiny 8 e.4 protierozní opatření 8 e.5 ochrana před povodněmi 9 4

5 e.6 rekreace 9 e.7 dobývání nerostů 9 f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 9 f.1 plochy obytné - nízkopodlažní zástavby včetně hospodářského zázemí 9 g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 11 h. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 11 i. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 11 j. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 11 k. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu 11 l. stanovení pořadí změn v území (etapizaci) 11 m. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 12 II. GRAFICKÁ ČÁST VÝROKOVÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ I. plocha B4-1 výkres základního členění M 1 : 2000 plocha B4-2 výkres základního členění M 1 : 2000 II. plocha B4-1 hlavní výkres M 1 : 2000 plocha B4-2 hlavní výkres M 1 :

6 I. TEXTOVÁ ČÁST VÝROKOVÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. vymezení zastavěného území Zastavěné území je vymezeno platnou územně plánovací dokumentací obce, kterou je Územní plán obce Chlum u Třeboně, schválený obecně závaznou vyhláškou ze dne Vymezení zastavěného území se Změnou č. 4 Územního plánu obce Chlum u Třeboně (dále Změna č. 4 UPO ) nemění. b. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Změna č. 4 je v souladu s koncepcí rozvoje obce stanovenou v platném Územním plánu obce Chlum u Třeboně. Konkrétně řeší rozšíření ploch pro bydlení v k. ú. Chlum u Třeboně a k. ú. Žíteč. V souvislosti s těmito záměry nebude koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území obce měněna a ani dotčena. c. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Návrh změny č. 4 UPO respektuje urbanistickou koncepci navrženou ve schválené územně plánovací dokumentaci obce. Hlavním cílem řešení změny je doplnit rozvoj obytné funkce a účelné využití stávajících pozemků v zastavěném území obce. Vymezení zastavitelných ploch: Označení plochy Funkční využití plochy Umístění Podmínky využití území Zohlednit limity využívání území - vzdálenost 50 m od okraje lesa B 4-1 Plochy obytné nízkopodlažní zástavba k. ú. Žíteč Respektovat umístění lokality max. 1 rodinný dům - v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, - v území s archeologickými nálezy (kategorie 3 dle ÚAP ORP Třeboň) - v ptačí oblasti 6

7 Označení plochy Funkční využití plochy Umístění Podmínky využití území Zohlednit limity využívání území - vzdálenost 50m od okraje lesa - odvodnění (6 m) B 4-2 Plochy obytné - nízkopodlažní zástavba k. ú. Chlum u Třeboně Respektovat umístění lokality - v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, - v území s archeologickými nálezy (kategorie 3 dle ÚAP ORP Třeboň) - v ptačí oblasti. max. 1 rodinný dům c.1 vymezení ploch přestavby Změna č. 4 UPO nevymezuje žádné plochy přestavby. c.2 vymezení systému sídelní zeleně Změna č. 4 UPO nijak neovlivňuje stávající systém sídelní zeleně, současně nejsou vymezeny nové plochy sídelní zeleně. d. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování d.1 dopravní infrastruktura Plochy řešené Změnou č. 4 UPO jsou navrženy v návaznosti na stávající místní komunikace. Koncepce dopravní infrastruktury navržená v platné územně plánovací dokumentaci nebude Změnou č. 4 UPO nijak dotčena. d.2 technická infrastruktura Plochy řešené Změnou č. 4 UPO jsou navrženy v návaznosti na stávající technickou infrastrukturu. Koncepce technické infrastruktury navržená v platné územně plánovací dokumentaci nebude Změnou č. 4 UPO nijak dotčena. d.3 koncepce občanského vybavení Změna č. 4 UPO nenavrhuje samostatné nové plochy občanského vybavení, avšak v rámci ploch pro bydlení je možné zřizovat a provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci. Změna č. 4 UPO nebude mít vliv na koncepci občanské vybavenosti, která je dána platnou územně plánovací dokumentací obce. 7

8 d.4 koncepce ochrany obyvatelstva Koncepce ochrany obyvatelstva nebude Změnou č. 4 UPO nijak dotčena d.5 koncepce veřejných prostranství Změna č. 4 UPO nevymezuje nové plochy veřejných prostranství. Nově vymezené plochy nebudou mít vliv na koncepci veřejných prostranství, danou platnou územně plánovací dokumentací obce. d.6 odpadové hospodářství Vymezením nových ploch bydlení (B4-1 a B4-2) nedojde k výraznému navýšení produkce odpadů. Koncepce odpadového hospodářství navržená v platné územně plánovací dokumentaci nebude těmito záměry nijak dotčena. e. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně e.1 koncepce uspořádání krajiny Změna řeší doplnění dvou ploch pro bydlení cca 2 rodinných domů situovaných v návaznosti na stávající výstavbu. Koncepce uspořádání krajiny není změnou dotčena. e.2 územní systém ekologické stability Změna č. 4 UPO se nedotýká územního systému ekologické stability, který je vymezen platným územním plánem obce (schválený obecně závaznou vyhláškou ze dne ). e.3 prostupnost krajiny Nové navržené plochy jsou navrženy v logických polohách podél cest a komunikací, vymezením nových zastavitelných ploch nedochází k narušení nebo ovlivnění stávající prostupnosti v krajině. e.4 protierozní opatření Změna č. 4 UPO nevyžaduje navržení nových protierozních opatření. 8

9 e.5 ochrana před povodněmi Plochy řešené Změnou č. 4 UPO se nenachází v území, ve kterém by byl vyžadován návrh nových protipovodňových opatření. e.6 rekreace Nejsou vymezeny nové plochy pro rekreaci. Stávající funkce rekreace nebude nově vymezenými plochami nijak ovlivněna. e.7 dobývání nerostů Plochy řešené Změnou č. 4 UPO se nachází mimo lokality, které by souvisely s dobýváním nerostů ani v bezprostřední blízkosti takto stanovených území. Změnou č. 4 UPO tedy není dobývání nerostů nijak dotčeno. f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) Z důvodu zachování kontinuity změny se schváleným UPO Chlum u Třeboně jsou požity názvy a typy ploch s rozdílným způsobem využití shodné se schváleným UPO Chlum u Třeboně. f.1 PLOCHY OBYTNÉ - NÍZKOPODLAŽNÍ ZÁSTAVBY B 4-1 B 4-2 B Přípustné: Zřizovat a provozovat stavby pro bydlení vesnického charakteru, které mají odpovídající zázemí užitkové zahrady a chov drobného zvířectva pro vlastní potřebu. Parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněně přípustným využitím území Zřizovat a provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci. 9

10 Podmíněné: Zázemí pro drobnou podnikatelskou činnost Podmíněně přípustné využití nesmí svým charakterem narušovat obytnou funkci nad zákonem stanovené limity Nepřípustné: Jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, velkochovy a velkovýkrmny), které zatěžují nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a přípustnými hygienickými normami Stavby pro výrobu většího rozsahu, haly, velké skladové prostory. Velkokapacitní stavby občanského vybavení nad 500 m 2 nebo nad 50 % podlahové plochy. Jiná než přípustná a podmíněně přípustná využití Podmínky prostorového uspořádání: B4-1 Respektovat přímou návaznost na stanovenou památkovou zónu zejména formu okolní zástavby Výšková hladina zástavby nebude nad rámec výškové hladiny okolní stávající zástavby. Stavby budou prostorově orientovány do východní části pozemku. Budou respektovány podmínky využití území /viz kapitola c) Návrhu změny č. 4 UPO/. B4-2 Respektovat okolní rozvolněnou zástavbu tj. měřítko staveb, formu okolní zástavby a umístění staveb na pozemku. Budou respektovány podmínky využití území /viz kapitola c) Návrhu změny č. 4 UPO/. Pro umisťování jednotlivých rodinných domů je nutnost respektovat minimální odstup od hranice lesa 25 metrů. 10

11 g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit V návrhu Změny č. 4 UPO nejsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. h. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatřen í, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 UPO nevymezuje plochy veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření pro které lze uplatnit předkupní právo. i. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, vč etně podmínek pro jeho prověření Změnou č. 4 UPO nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv. j. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Návrh Změny č. 4 UPO nevymezuje plochy, pro které je nutné prověření územní studií. k. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu Návrh Změny č. 4 UPO nevymezuje plochy, pro které je nutné prověření regulačním plánem. l. stanovení pořadí změn v území (etapizaci) Pro Změnu č. 4 UPO není navržena etapizace. 11

12 m. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části I. Textová část - Výrok návrhu změny č. 4 UPO je zpracována v rozsahu 12 listů textové části: II. Grafická část změny č. 4 UPO (výroková část) obsahuje níže uvedené výkresy: plocha B4 1 výkres základního členění M 1: 2000 plocha B4 2 výkres základního členění M 1: 2000 plocha B4 1 hlavní výkres M 1: 2000 plocha B4 2 hlavní výkres M 1:

13 odůvodnění

14 OBSAH III. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. postup při pořízení územního plánu 15 b. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 15 c. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 16 d. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 16 e. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 16 f. vyhodnocení splnění zadání 16 g. komplexní zdůvodnění přijatého řešení 17 h. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 18 i. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 19 j. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 20 k. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 20 l. vyhodnocení připomínek 20 IV. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ I. plocha B4 1 koordinační výkres M 1 : 2000 plocha B4 2 koordinační výkres M 1 : 2000 II. plocha B4 2 výkres předpokládaných záborů ZPF M 1 : 2000 III. plocha B4 1 a B4 2 výkres širších vztahů M 1 :

15 III. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 UPO CHLUM U TŘEBONĚ a. postup při pořízení územního plánu Dne požádal městys Chlum u Třeboně, na základě usnesení zastupitelstva č. 59/2009 ze dne , o pořízení Změny č. 4 UPO Chlum u Třeboně. Pořizovatel zpracoval návrh Zadání Změny č. 4 UPO Chlum u Třeboně dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále též jen vyhláška 501 ), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále též jen vyhláška 500 ). Návrh Zadání Změny č. 4 UPO byl vystaven na úřední desce a rozeslán dotčeným orgánům a sousedním obcím. Po projednávání byl návrh Zadání schválen Zastupitelstvem obce Chlum u Třeboně Po předání Návrhu Změny č. 4 UPO pořizovatel dle 50 stavebního zákona oznámil dopisem č.j. METR 2578/2009 SaLe (ze dne ) místo a dobu společného jednání o Návrhu Změny dotčeným orgánům, sousedním obcím, obci pro kterou je změna pořizována a krajskému úřadu a vyzval je k uplatnění stanovisek a připomínek k Návrhu změny. Společné jednání se uskutečnilo na úřadě městyse dne Další postup pořízení změny č. 4 UPO bude doplněn po projednání 52 (Řízení o územním plánu), a dále s ustanoveními 53 a 54 stavebního zákona. b. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širší ch vztahů b.1. politika územního rozvoje Z politiky Územního rozvoje České republiky 2008 schválené na základě usnesení vlády č. 929 ze dne nevyplývají pro území řešené změnou č. 4 ÚPO Chlum u Třeboně (dále jen změna č. 4 UPO ) žádné požadavky. b.2. územně plánovací dokumentace vydaná krajem Územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC Českobudějovická sídelní regionální aglomerace) včetně jeho změny č. 1 a 2 (dále jen ÚPVÚC ) Územní plán velkého územního celku Českobudějovické sídelní regionální aglomerace byl schválen usnesením vlády ČSR č. 147/1986 ze dne Dle ustanovení 187 odst. (1) stavebního zákona, územně plánovací dokumentace schválená přede dnem 1. července 1992 pozbývá platnosti nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 15

16 ÚP VÚC Českobudějovická sídelní regionální aglomerace včetně jeho změny č. 1 a č. 2 pozbyl tedy dne platnosti. Zásady územního rozvoje jihočeského kraje Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje nejsou k datu zpracování Návrh změny č. 4 UPO vydány. b.3. koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Změna č. 4 UPO řeší vymezení dvou zastavitelných ploch pro funkční využití plochy obytné nízkopodlažní zástavby. Jedná se o záměry místního charakteru, které svým vymezením nemají vliv na sousední obce z hlediska širších vztahů. Záměry obsažené ve změně č. 4 UPO nemají vliv na vymezené prvky USES platnou územně plánovací dokumentaci obce, a současně nejsou vymezovány prvky nové. c. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Změna č. 4 UPO vytváří předpoklad pro výstavbu nových rodinných domů v lokalitách, ve kterých tyto záměry nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. Nejedná se o vymezení nových zastavitelných ploch do volné, vysoce chráněné a neurbanizované krajiny, ale o legalizaci stavby na stávajícím pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako stavební parcela (B 4-1) a dále o doplnění lokality se stávající roztroušenou zástavbou způsobem, kterým nedojde ke znehodnocení této zástavby (B 4-2) Obecně jsou cíle a úkoly územního plánování popsány v 18 a 19 stavebního zákona, které změna č. 4 UPO respektuje. Vytváří předpoklady pro novou výstavbu, která nebude mít negativní dopad na příznivé životní prostředí v obci a dále zvýší možnost pro její další populační rozvoj. d. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna č. 4 UPO byla pořízena v souladu s platnými předpisy v oboru územního plánování: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (dále též jen vyhláška 501 ) a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále též jen vyhláška 500 ). Jelikož je změna č. 4 UPO zpracována v návaznosti na platný územní plán obce, jsou plochy s funkčním využitím (dle vyhlášky 501 ) plochy bydlení zapracovány v logické návaznosti na tuto dokumentaci a označeny názvem plochy obytné nízkopodlažní zástavby. e. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č. 4 ÚPO Chlum u Třeboně je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, uplatněných k Návrhu změny č.4 ÚPO. Návrh změny byl projednán ve smyslu 50 až 54 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění a 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb. v platném znění (správní řád). 16

17 K návrhu ÚP byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů: Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, Pardubice, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 01 Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, Jihočeský kraj, U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 37076,, odbor životní prostředí,zemědělství, lesnictví Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň - Odbor ZP Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 1858/25, České Budějovice Obvodní báňský úřad Příbram, Náměstí T.G. Masaryka 145, Příbram Úřad pro civilní letectví,, letiště Ruzyně, Praha 6 Státní plavební správa, Jankovcova 4, Praha 7 Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, Třeboň Na základě výsledků projednání s dotčenými orgány byl před zahájením řízení o Změně č. 4 UPO Návrh Změny č. 4 UPO upraven takto: Ve výrokové části návrhu změny č.4 UPO, v kapitole byla Do textové části bude doplněna podmínka: do doby vybudování kanalizační sítě lokality Pařezí bude odkanalizování řešeno jímkou na vyvážení. f. vyhodnocení splnění zadání Návrh změny byl zpracován v souladu se schváleným Zadáním změny č. 4 UPO Chlum u Třeboně. Hlavním cílem zadání změny č. 4 UPO bylo prověřit možnost změny funkčního využití dvou lokalit - na plochy pro bydlení v rodinných domech. g. komplexní zdůvodnění přijatého řešení Řešení návrhu změny je invariantní. Vychází a doplňuje urbanistickou koncepci schváleného územního plánu obce Chlum u Třeboně. Navržené využití ploch v k. ú. Chlum u Třeboně a k. ú. Žíteč umožňuje umístit v řešeném území stavby pro bydlení v mezích regulativů, stanovených ve schváleném ÚPO. Změna č. 4 UPO tyto regulativy doplňuje o podmínky prostorového uspořádání. Plochy jsou vymezeny v zastavěném území nebo v návaznosti na zastavené území. Vzhledem k tomu, že návrh změny řeší výhradně rozvoj individuální obytné funkce s obdobnými parametry jako je tomu u navazující stávající obytné funkce, nepředpokládá se nepříznivý vliv na životní prostředí, narušení soudržnosti obyvatel a negativní dopad na hospodářský rozvoj. Zdůvodnění návrhu vymezení funkčních ploch neuvedených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti: 17

18 Jelikož je změna č. 4 UPO zpracována v návaznosti na platný územní plán obce, jsou plochy s funkčním využitím (dle vyhlášky 501 ) plochy bydlení zapracovány v logické návaznosti na tuto dokumentaci a označeny shodným názvem jako plochy obytné nízkopodlažní zástavby. g.1. zdůvodnění navržené technické infrastruktury Vodní hospodářství Koncepce zásobování vodou a odkanalizování je dána schváleným územním plánem. Bude respektován plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Lokalita B 4-1 bude napojena na stávající vodovodní a kanalizační řád. Lokalita B 4-2 bude napojena na stávající vodovodní řád. Odkanalizování bude řešeno jímkou na vyvážení, do doby vybudování kanalizační sítě. Zásobování elektrickou energií Nedochází ke změně koncepce zásobování el. energií dané platným územním plánem obce. Napojení nově navržené lokality bude ze stávajícího rozvodu v obci. Změna č. 4 UPO nenavrhuje novou TS ani přípojku VN, jelikož stávající rozvody umožňují napojení obou lokality. g.2. zdůvodnění navržené dopravní infrastruktury Připojení navrhovaných lokalit na veřejnou místní komunikaci je možné ze stávající místní komunikace. g.3. zdůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření Jelikož se jedná o vymezení ploch pro cca 2 rodinné domy, situované v návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu, není důvod pro vymezování veřejně prospěných staveb a opatření. g.4. zdůvodnění návrhu z hlediska ochrany přírody Návrh se nijak nedotýká přírodních hodnot území, vymezených ve schváleném ÚPO. h. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Změna č. 4 UPO řeší vymezení nových zastavitelných ploch na návrh vlastníků pozemků. Jedná se o: plochu B záměrem je možnost výstavby rodinného domu na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako stavební parcela, avšak v platné UPD obce je pozemek zakreslen jako orná půda (tedy nezastavitelná plocha). Pozemek je situován v přímé návaznosti na zástavbu rodinných domů v obci Žíteč a v návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu. Vymezení této plochy s funkčním využitím bydlení, ve své podstavě řeší nesprávný zákres v platné územně plánovací dokumentaci obce, kde byla tato plocha vymezena jako orná půda. 18

19 Plochu B 4-2 jedná se o vymezení nové zastavitelné plochy s funkčním využitím plochy obytné nízkopodlažní zástavba v lokalitě, která je charakteristická svou roztroušenou zástavbou. Umístění plochy je v souladu s celkovou koncepcí rozvoje bydlení, funkční využití zastavitelných ploch nekoliduje s funkčním využitím navazujícího zastavěného území. Podle demografického vývoje městyse Chlum u Třeboně, dochází ke stagnaci obyvatelstva s nepatrnými výkyvy v počtu obyvatel v jednotlivých letech. V části obce, kde se vymezená zastavitelná plocha nachází, však v posledních několika letech dochází k nové výstavbě. Navržená plocha tak logicky reaguje na zvýšený zájem o výstavbu v dané části území obce. i. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Změna č. 4 UPO nijak zásadně neovlivňuje a nemění koncepci stávajícího územního plánu, není tedy nutné vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Řešením změny nedochází k negativním vlivům na jednotlivé složky životního prostředí, proto nebylo požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí, resp. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Lokalita B4 1 je vymezena v zastavěném území obce Žíteč, kde navržená plocha pro bydlení navazuje na stávající zástavbu v obci. Vzhledem ke skutečnosti, kdy nová výstavba je vymezena v již urbanizovaném území obce a její velikost je minimální (cca pro 1 rodinný dům), lze předpokládat, že její návrh nebude mít negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a to i přes to, že se daná lokalita nachází v CHKO Třeboňsko a Ptačí oblasti Třeboňsko. Z tohoto důvodu nebylo požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí, resp. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Lokalita B4 2 je vymezena v návaznosti na zastavěné území obce Chlum u Třeboně, kde navržená plocha pro bydlení navazuje na stávající objekty roztroušené zástavby charakteristické pro tuto místní část. Vzhledem ke skutečnosti, kdy v posledních několika letech docházelo v této lokalitě k nové výstavbě dle stávajících regulativů a byl tak dodržen charakter této místní části a navržená lokalita představuje její logické ukončení v jižní části, nepředpokládá se, že její návrh bude mít negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a to i přes to, že se daná lokalita nachází v CHKO Třeboňsko a Ptačí oblasti Třeboňsko. Z tohoto důvodu nebylo požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí, resp. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 19

20 j. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa j.1. vyhodnocení záboru ZPF, zdůvodnění lokalita funkční využití druh pozemku zábor půdy ze ZPF/ ha kód BPEJ tř. ochrany B4-2 Plochy obytné Trvale travní porost 0, II Plocha B 4-2 navržená k vynětí ze ZPF je o rozloze 0,24 ha. Od komplexu hospodářsky obhospodařované zemědělské půdy je oddělena odvodňovací stokou, čímž dochází k jejímu oddělení od těchto ploch a zamezení využívání půdy jako celku. Plocha navazuje na stávající zástavbu a urbanisticky doplňuje roztroušenou zástavbu poblíž rybníka Točník. Lze tedy konstatovat, že vymezením plochy nedojde k narušení celistvosti obhospodařované půdy. j.2. vyhodnocení záboru PUPFL Nejsou navrženy plochy k vynětí z PUPFL. Je dotčeno ochranné pásmo PUPFL. Stavby v ploše B4-1 budou vzhledem k stávajícímu porostu umisťovány co nejblíže východní hranice pozemku. Stavby trvalého charakteru (v ploše B4-2) nebudou umisťovány blíže než 25 m od hranice PUPFL. k. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Bude doplněno po projednání l. vyhodnocení připomínek Bude doplněno po projednání 20

21 m. údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části III. Textová část - Odůvodnění návrhu změny č. 4 UPO je zpracováno v rozsahu 7 listů. IV. Grafická část změny č. 4 UPO (odůvodnění) obsahuje tyto výkresy: plocha B4 1 koordinační výkres M 1: 2000 plocha B4 2 koordinační výkres M 1: 2000 plocha B4 2 výkres předpokládaných záborů ZPF M 1 : 2000 plocha B4 1 a B4 2 výkres širších vztahů M 1:

22 22

23 23

24 24

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE Únor 2016 ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO

Více

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá pořizovatel: Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Květen 2017 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ:

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zastupitelstvo obce Bělá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Změna č. 1 územního plánu obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydává: Zastupitelstvo obce Svéradice Datum nabytí účinnosti: 17. 3. 2015 Oprávněná úřední osoba

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMENTÁŘ A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN A. 1. Textová část A. 1. 1. Vymezení zastavěného území - datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun - odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: Ing. arch. Václava Dandová ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Stanislav Zeman listopad

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno červenec 2016 Za pořizovatele

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 Seznam dokumentace (včetně připojené grafické části): I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 C. Urbanistická koncepce,

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 7 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Únor 2018 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL Zastupitelstvo obce Benešov u Semil příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) Zastupitelstvo obce Nestrašovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Obec Žďárec Žďárec 42, Žďárec

Obec Žďárec Žďárec 42, Žďárec ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu č. I územního plánu Žďárec vydal: Zastupitelstvo obce Žďárec Číslo jednací: 241/2012 Datum vydání : 7. 12. 2012 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský

Více

změna č. 1 územní plán KRUPÉ

změna č. 1 územní plán KRUPÉ změna č. 1 územní plán KRUPÉ srpen 2011 Změna č. 1 - Územní plán Krupé srpen 2011 POŘIZOVATEL: Obec Krupá 281 63 Kostelec nad Černými Lesy v zastoupení: Martin Mokroš, starosta VÝKONNÝ POŘIZOVATEL: Ing.

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE I. TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Tršice se mění takto: Označení plochy Kód navrhované funkce Lokalizace Výměra (ha) Specifické podmínky, k koeficient

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO JENEČ TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST NENÍ ZMĚNOU Č. 4 DOTČENA POŘIZOVATEL

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

NÁVRH ZADÁNí. ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU HODEJICE ÚNOR 2013

NÁVRH ZADÁNí. ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU HODEJICE ÚNOR 2013 NÁVRH ZADÁNí ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU " HODEJICE ÚNOR 2013 Na základě návrhu vlastníků pozemků schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.8.2012 a dále dne 24.9.2012 rozhodnutí o pořízení Změny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

DOLNÍ PĚNA ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení: Ing. Petra Vozábalová

DOLNÍ PĚNA ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení: Ing. Petra Vozábalová změna č. 4 územního plánu obce DOLNÍ PĚNA projektant: Ing. arch. Zuzana Hudcová Na Hradbách 52/I 377 01 Jindřichův Hradec pořizovatel: Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování

Více

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOVA Uničov, červenec 2016 Zpracoval : Ing. Renáta Urbášková ve spolupráci

Více

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Čížová Číslo usnesení: Z4g/2018 Ze dne: 21. 6. 2018 Datum nabytí účinnosti 10. 7. 2018 Oprávněná

Více

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny I Textová část 1 grafická část : 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 Odůvodnění Změny I Textová část 1 grafická

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan Změna č.1 Územní plán Stružinec POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan 1 VEDOUCÍ PROJEKTANT: ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANT: w Září 2016 W V ZAZNAM 0 ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Oprávněná úřední osoba

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Myštice Číslo usnesení: Ze dne: 5. 4. 2019 Datum nabytí

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně

Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně Vypracoval: MěÚ Třeboň Pořizovatel: Ing. Lenka Samcova, referent odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. arch. Aleš Valder, vedoucí oddělení územního

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Zadavatel: Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje Obec Tršice Tršice 50 783 57 Tršice Zpracovatel: Ing. arch. Věra Filipová, ČKA

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 II.Obsah odůvodnění návrhu územního plánu: II.A) Textová část a) postup při pořízení územního plánu,... 3 b)

Více

č. / 2014 ze dne 2014

č. / 2014 ze dne 2014 NÁVRH O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Svinaře č. / 2014 ze dne 2014 ÚZEMNÍ PLÁN SVINAŘE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Svinaře Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY Zastupitelstvo obce Oplocany, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Číslo usnesení: Zastupitelstvo obce Myštice Ze dne: Datum nabytí účinnosti Oprávněná

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt MĚSTYS POZOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN

Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt MĚSTYS POZOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt MĚSTYS POZOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN BRNO únor 2009 Úvod - stránka č. 2 ING. ARCH. IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt ČKA 00618, Anenská 12, 602 00 BRNO STUDIE, PLÁNY

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Změna č.14 ÚPO města Český Krumlov

Změna č.14 ÚPO města Český Krumlov Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Změna č.14 ÚPO města Český Krumlov Vydaná zastupitelstvem města Český Krumlov příslušným podle 6 odst.5 písm.c)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUNAJOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUNAJOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUNAJOVICE říjen 2015 SCHVALUJÍCÍ ORGÁN URČENÝ ZASTUPITEL DATUM SCHVÁLENÍ ČÍSLO USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE DUNAJOVICE František Uhlíř PODPIS A OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram 33 664 84 Zastávka u Brna V Příbrami na Moravě dne 6. srpna 2008 O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 0 8 Změna č. I územního plánu obce Příbram

Více

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ Zastupitelstvo obce Veselá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

SIVICE. územní plán. Projekt je spolufinancován z rozpočtu jihomoravského kraje

SIVICE. územní plán. Projekt je spolufinancován z rozpočtu jihomoravského kraje Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt /OKR_BRNO_VENKOV/SIVICE/SIVICE_ÚP_2013-17/SIV_ÚP_NV/SIV_ÚP_NV_0::2017/SIV_ÚP_NV_VYDÁNO_:9:2017/SIV_TIT-NV_08:2017_upr.doc* 3 října 2017 * 18:30 * SIVICE územní

Více

ZMĚNA č. 44 (NÁVRH) Kutná Hora, březen 2013

ZMĚNA č. 44 (NÁVRH) Kutná Hora, březen 2013 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KUTNÉ HORY ZMĚNA č. 44 (NÁVRH) vydaná opatřením obecné povahy č. /2013 Kutná Hora, březen 2013 2 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KUTNÉ HORY - ZMĚNA č. 44 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV. ZMĚNA č. 2 - NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV. ZMĚNA č. 2 - NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV ZMĚNA č. 2 - NÁVRH O B S A H: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELENOV ZMĚNA č. 2 - NÁVRH ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vybrané problémy zpracování územního plánu

Vybrané problémy zpracování územního plánu Vybrané problémy zpracování územního plánu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Tomáš Sklenář Odbor územního plánování Obsah návrhu územního plánu Územní plán ( výroková část ) Textová část Grafická

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 1 ZMĚNA č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 03/2014 2 Zastupitelstvo obce Hostěradice Razítko Datum nabytí účinnosti změny č.5: Pořizovatel: MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy N á v r h O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy č. 1/2015 ze dne 2015 ÚZEMNÍ PLÁN PODBRDY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Podbrdy Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Prosinec 2015 Příloha ke Zprávě o uplatňování územního plánu Hluboká nad Vltavou.

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

Územní plán obce Buzice Změna č. 3. Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, Strakonice

Územní plán obce Buzice Změna č. 3. Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, Strakonice BUZICE Změna č. 3 ÚPO Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Obec Buzice Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, 386 01 Strakonice Ing. arch. Jiří Augustín, Strnadova 8, 628 00 Brno Brno, listopad 2013 číslo

Více

Územní plán města Kutné Hory

Územní plán města Kutné Hory Územní plán města Kutné Hory II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 16 ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KUTNÉ HORY - ZMĚNA č. 16 územního plánu - návrh Identifikační číslo zhotovitele: 28-009-242 Objednatel:

Více