Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008"

Transkript

1 Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a Funkce školního psychologa/ školního speciálního pedagoga Funkce školních psychologů a školních speciálních pedagogů jsou v Moravskoslezském kraji zřizovány od roku Na školách, které splnily stanovené podmínky, vznikla školní poradenská pracoviště (ŠPP), která zajišťují poradenské služby na úrovni školy. Tým ŠPP je tvořen školním psychologem nebo speciálním pedagogem, výchovným poradcem a metodikem prevence, kteří pracují v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Je nutná jejich úzká spolupráce. Řeší zejména problémy osobnostního a sociálního vývoje žáků, pomáhá při řešení neprospěchu, s adaptací na nové sociální prostředí. Součástí práce školního psychologa a školního speciálního pedagoga je rovněž příprava podmínek a rozšiřování možnosti integrace žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných, budování příznivého sociálního klimatu pro integraci žáků z odlišného kulturního nebo sociálně znevýhodňujícího prostředí. Jejich práce nezahrnuje pouze aktivity spojené s žáky a žákovskými kolektivy, ale také napomáhá celému pedagogickému sboru, jednotlivým (zejména třídním) učitelům a také rodičům. Oddělením rozvoje vzdělávání, které schvaluje žádosti a zřizuje funkci školního psychologa/školního speciálního pedagoga, jsou prováděny kontroly zaměřené na plnění podmínek projektu. Na jednotlivých školách je kontrolována samostatná místnost pracovníka, počítačové vybavení a vhodné zařízení místnosti, pracovní náplň, systém vedení záznamů o vykonané práci. Vždy je vedeno jednání s ředitelem školy a dotyčným pracovníkem. Z dosavadních šetření vyplývá, že práce školního psychologa/speciálního pedagoga je hodnocena řediteli, učiteli, rodiči i žáky jako přínosná a velmi potřebná. Školy hodnotí vznik ŠPP kladně, záměr projektu a stanovené cíle jsou naplňovány, ve většině případů je pozitivně hodnocena 1

2 i spolupráce s metodikem prevence, výchovným poradcem a vedením školy. Byly samozřejmě zaznamenány i negativní zkušenosti, zejména počáteční nedůvěra žáků i učitelů, předsudky, nevyjasněné kompetence s ostatními členy týmu, problémy se stanovením přímé a nepřímé práce, zapojení do plánu DVPP. Tyto problémy pomáhá řešit koordinační skupina, která vznikla z důvodu zajišťování metodické pomoci školám. Koordinační skupinu tvoří dva ředitelé pedagogicko-psychologických poraden (Mgr. Schvan, PhDr. Kandrnalová), ředitelka školy zapojené do projektu VIP Kariéra (PaedDr. Rojková) a za oddělení rozvoje vzdělávání Mgr. Králová. Koordinační skupina se schází 4x ročně a připravuje obsah společných jednání ŠPP. Organizuje pracovní jednání ředitelů škol a školních psychologů/školních speciálních pedagogů v Ostravě. Náplní těchto setkání bývá například seznámení s právními předpisy vztahujícími se k ŠPP, podmínky vzniku ŠPP, průběh kontroly prováděné přímo na školách členy koordinační skupiny, pracovní náplně jednotlivých členů týmu, rozdělení kompetencí, etický kodex, vzdělávání školních psychologů a samozřejmě zůstává prostor pro předávání zkušeností. Pro hodnocení činnosti ŠPP jsou směrodatné počty klientů. Klienty má školní psycholog/speciální pedagog v nepatrném množství i v MŠ. Ze sledování klientů na ZŠ a SŠ vyplývá, že počet žáků ZŠ, kteří mohou využívat služeb ŠPP, je vyšší než počet žáků SŠ. Počet klientů ŠPP však bývá vyšší na středních školách. Důvodem je zejména výrazně vyšší podíl skupinové péče (na SŠ převažuje práce s třídou) a klienty se pak stávají všichni žáci ve skupině. Je nutno dodat, že pro hodnocení činností ŠPP jsou směrodatné nejen počty klientů, ale rovněž počty kontaktů, jelikož především u dlouhodobé péče o klienta dochází k vyššímu počtu kontaktů. Mezi kontakty jednoznačně převládají individuální kontakty s učiteli, následně s rodiči. Mezi nejčastější činnosti školních psychologů a školních speciálních pedagogů patří zejména: konzultační činnost, preventivní programy, diagnostika a intervence, vztahové problémy ve třídě a šikana, individuální práce se žákem nebo skupinou žáků, kariérové poradenství, reedukace, poradenská činnost, péče o integrované žáky, poradenská a metodická činnost pro učitele, zjišťování a prevence školní neúspěšnosti, ale i podpůrné programy pro skupiny žáků se sociálním znevýhodněním, vytváření podmínek pro nadané žáky. 2

3 2. Závěry z rozpisu rozpočtu přímých nákladů finanční prostředky vynaložené na školní psychology/školní speciální pedagogy v roce 2008 V roce 2008 jsou školní psychologové/školní speciální pedagogové financováni již třetím rokem. Dochází však k zásadní změně oproti létům 2006 a V roce 2008 byly oddělením přímých nákladů při rozpisu rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání a v rámci provedených rozpočtových úprav, rozepsány finanční prostředky státního rozpočtu určené na financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů pouze školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným obcemi. Funkce školních psychologů/školních speciálních pedagogů škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných krajem, byly v roce 2008 financovány z rozpočtu kraje. Při rozpisu rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání a v rámci provedených rozpočtových úprav v roce 2008 byly školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným obcemi i krajem nadnormativně rozepsány finanční prostředky určené na financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v prostředcích na platy ve výši tis. Kč, NIV tis. Kč, z toho v krajském školství činily prostředky na platy tis. Kč, NIV tis. Kč a v obecním školství činily prostředky na platy tis. Kč a NIV tis. Kč. Přepočtený úvazek činil v roce ,57, z toho 10,71 činil přepočtený úvazek na krajském školství a 30,86 na obecním. Přehled o výši poskytnutých finančních prostředků jednotlivým krajským školám v roce 2008 ukazuje tabulka v příloze č. 1 a výši poskytnutých finančních prostředků jednotlivým obecním školám ukazuje tabulka v příloze č. 2. Následující tabulka uvádí prostředky na platy vynaložené na školní psychology/školní speciální pedagogy v letech 2006, 2007 a 2008, včetně přepočtených úvazků. 3

4 PNP v tis. Kč Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 přepočtený úvazek PNP v tis. Kč přepočtený úvazek PNP v tis. Kč přepočtený úvazek Krajské školství , , ,71 Obecní školství , , ,86 Celkem MSK , , ,57 Funkce školního psychologa/školního speciálního pedagoga byla v roce 2008 financována na 52 obecních školách a 20 krajských školách. Na těchto 72 školských poradenských pracovištích působí 38 školních psychologů a 35 školních speciálních pedagogů, tj. celkový počet 73 (ZŠ Havířov Šumbark má zřízenou funkci školní psychologa i školního speciálního pedagoga). Týdenní úvazek v roce 2008 činil 45,44, přepočtený úvazek 41, Analýza financování a vývoje počtu školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech V roce 2008 byly na školní psychology/školní speciální pedagogy v obecním a krajském školství vynaloženy prostředky na platy ve výši tis. Kč. Následující tabulka znázorňuje srovnání let Rok PNP v tis. Kč index rozdíl k předchozímu roku v tis. Kč x x x , Údaje let 2006 a 2007 nelze porovnat. Nárůst vynaložených finančních prostředků v roce 2007 oproti roku 2006 je způsoben skutečností, že většina školních psychologů/školních speciálních pedagogů začala působit až v září roku

5 Vývoj počtu pracovních úvazků dokládá následující tabulka: rok pracovní úvazky (týdenní) krajské obecní pracovní úvazky (týdenní) index Rozdíl k předchozímu roku ,81 19,97 31,78 x x ,53 29,56 41,09 1,29 9, ,21 34,23 45,44 1,11 4,35 Z uvedeného vyplývá, že v roce 2008 je celkový počet úvazků 45,44, což je o 4,35 více oproti roku 2007 a o 13,66 více oproti roku K nárůstu schválených úvazků však dochází pouze v obecním školství. V krajském školství úvazky mírně klesají. Tento nárůst je způsoben nárůstem počtu ŠPP v obecním školství. V roce 2006 vzniklo 54 ŠPP, v roce 2007 dalších 12 ŠPP a v roce 2008 je již celkový počet ŠPP v MSK 72. Následující tabulka dokládá vývoj počtu ŠPP v MSK: rok počet ŠPP krajské obecní počet ŠPP index Rozdíl k předchozímu roku x x , ,09 6 Z uvedeného vyplývá, že se počet ŠPP v MSK neustále mění. V roce 2008 je počet ŠPP 72, z toho 52 v obecním školství, což je o 6 více oproti roku 2007 a o 18 více oproti roku Nárůst ŠPP se týká pouze obecního školství, v krajském školství je počet ŠPP stále stejný. 5

6 Následující tabulky uvádí vývoj počtu školních psychologů a školních speciálních pedagogů v jednotlivých letech. Psychologové rok psychologové krajské obecní počet psychologů index Rozdíl k předchozímu roku x x , ,19 6 Speciální pedagogové rok speciální pedagogové krajské obecní počet speciálních pedagogů index Rozdíl k předchozímu roku x x , ,00 0 Z tabulky vyplývá, že na krajském školství dochází ve sledované období k úbytku dvou psychologů a v roce 2008 ke schválení nového speciálního pedagoga. Na obecním školství je vývoj dynamičtější, počet psychologů za celé sledované období vzrostl o 16 a speciálních pedagogů o 3. Pokud porovnáme počty psychologů a speciálních pedagogů, lze konstatovat, že na krajských školách převládá funkce psychologů, zatímco na obecních školách působí více speciálních pedagogů. Z uvedeného dále vyplývá, že se počet psychologů a speciálních pedagogů neshoduje s počtem ŠPP. V praxi je možné, že na jednom ŠPP jsou zřízeny obě funkce. V roce 2006 tomu tak bylo na Gymnáziu a SOŠ v Novém Jičíně, v roce 2007 však dochází ke zrušení funkce psychologa, zůstává pouze speciální pedagog. Od roku 2007 působí obě dvě funkce na ZŠ Havířov Šumbark. 4. Závěr 6

7 Z uvedeného vyplývá, že počet ŠPP, tedy i školních psychologů a školních speciálních pedagogů neustále roste a nárůst lze očekávat i do budoucna. Rušení již schválených funkcí se neočekává, jelikož ředitelé hodnotí fungování školních psychologů a školních speciálních pedagogů jako velmi přínosné a potřebné, se zavedením těchto funkcí jsou spokojeni a již by psychologa či speciálního pedagoga na škole postrádali. Do roku 2008 bylo financování školních psychologů a speciálních pedagogů zajištěno krajskou metodikou. V roce 2008 byly tyto prostředky poprvé poskytnuty účelově. Nevyčerpané prostředky za období leden srpen školy vracely, účelovost na období září prosinec byla ze strany OŠMS KÚ zrušena a prostředky školám v případě nedočerpání na stanovený účel ponechány k dořešení jiných individuálních potřeb. Vzhledem k nárůstu počtu úvazků školních psychologů a speciálních pedagogů se může stát financování těchto funkcí ze státního rozpočtu do budoucna problematické. Řešením může být, že se školám bude tato funkce hradit mimonormativně jen částečně a zbývající část si škola pokryje z normativně stanoveného rozpočtu. Zpracovala: Richtářová Ostrava,

8 Příloha č. 1 Finanční prostředky na školní psychology/školní speciální pedagogyv roce 2008 KRAJSKÉ ŠKOLY poč. počet PNP škol Název školy funkce úvazek měsíců v tis. Kč 1 Střední škola, Odry, Sokolovská psycholog 0, Střední škola obchodní, Ostrava, Na Mlýnici psycholog 0, Gymnázium, Třinec, Komenského psycholog 0, ZŠ, Karviná-Nové Město, Komenského 614 psycholog 0, Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín speciální pedagog 0, SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava speciální pedagog 1, Střední škola, Vítkov-Podhradí psycholog 0, SŠ odborná a speciální, Klimkovice speciální pedagog 0, SŠ Ostrava-Poruba, 17. listopadu speciální pedagog 0, SŠ služeb, Bruntál, Dukelská 5 psycholog 0, SŠ spol. stravování, Ostrava-Hrabůvka speciální pedagog 0, SŠ a ZŠ, Frýdek-Místek, Pionýrů 767 psycholog 0, SOŠ chem. Ak. Heyrovského a Gy, Ostrava psycholog 0, OA a SZemŠ Bruntál, nám. J. Žižky psycholog 0, SŠ, Ostrava-Kunčice, Vratimovská 681 psycholog 1, Gy, Slezská Ostrava, Hladnovská 35 psycholog 0, SŠ technická, Ostrava-Hrabůvka speciální pedagog 1, Gy, Ostrava- Hrabůvka, Fr. Hajdy 34 psycholog 0, SŠ, Frýdek.Místek, Lískovecká 2089 psycholog 0, ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení, Opava speciální pedagog 0, Celkem - krajské školství 11,21 x

9 Příloha č. 2 Finanční prostředky na školní psychology/školní speciální pedagogy v roce 2008 OBECNÍ ŠKOLY PNP poč. škol Název školy funkce počet úvazek měsíců v tis. Kč 0Obec III Bílovec 0,00 x 0 1ZŠ a MŠ Bohumín tř.dr.e.beneše 456 psycholog 0, ZŠ a MŠ Bohumín Čs. armády 1026 psycholog 1, Obec III Bohumín 1,50 x 230 1ZŠ a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 speciální pedagog 0, ZŠ a MŠ Karlovice speciální pedagog 0, ZŠ Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál speciální pedagog 0, Obec III Bruntál x 1,10 x 315 1ZŠ a MŠ Český Těšín Komenského 606 okres Karviná speciální pedagog 1, ZŠ a MŠ Český Těšín Masarykovy sady 104 speciální pedagog 0, ZŠ Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná speciální pedagog 0, Obec III Český Těšín x 2,00 x 505 0Obec III Frenštát pod Radhoštěm x 0,00 x 0 1ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 speciální pedagog 0, ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády 570 psycholog 1, ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 psycholog 0, Obec III Frýdek-Místek x 2,05 x 420 1ZŠ Frýdlant n. O., Komenského 420 speciální pedagog 0, Obec III Frýdlant nad Ostravicí x 0,36 x 90 1ZŠ Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, p.o. psycholog 1, ZŠ a MŠ Havířov - Bludovice Frýdecká, p.o. speciální pedagog 0, ZŠ Havířov - Šumbark Moravská 29/497 speciální pedagog 0, ZŠ Havířov - Šumbark Moravská 29/497 psycholog 0, ZŠ a MŠ Havířov - Město Na Nábřeží speciální pedagog 0, ZŠ Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná speciální pedagog 0, Obec III Havířov x 3,50 x 939 1ZŠ Hlučín-Rovniny, okres Opava psycholog 0, Obec III Hlučín x 0,50 x 145 1ZŠ Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace psycholog 0, Masarykova ZŠ Návsí, příspěvková organizace psycholog 0, ZŠ a MŠ Písek, příspěvková organizace psycholog 0, Obec III Jablunkov x 1,50 x 196 1ZŠ Borovského,Ve Svahu 775 psycholog 0, ZŠ Karviná - Ráj Prameny 838 speciální pedagog 2ZŠ Karviná - Ráj Prameny 838 speciální pedagog 0, ZŠ Karviná - Ráj U Lesa 713 speciální pedagog 1, ZŠ Karviná - Nové Město, tř. Družby 1383 psycholog 0, Obec III Karviná x 2,41 x 507 0Obec III Kopřivnice x 0,00 x 0 0Obec III Kravaře x 0,00 x 0 9

10 1ZŠ Krnov, Žižkova 3 psycholog 0, ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 psycholog 0, Obec III Krnov x 1,00 x 86 1ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 psycholog 1, Obec III Nový Jičín x 1,00 x 217 1ZŠ Odry, Komenského 6, okres Nový Jičín psycholog 0, Obec III Odry x 0,50 x 101 1ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 speciální pedagog 0, ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 speciální pedagog 1, ZŠ Opava, Englišova 82 speciální pedagog 1, ZŠ Opava-Kylešovice speciální pedagog 1, ZŠ Opava, Otická 18 speciální pedagog 0, ZŠ I. Hurníka Opava, Ochranova 6 speciální pedagog 0, ZŠ T.G.Masaryka Opava, Riegrova 13 speciální pedagog 1, ZŠ Opava, Šrámkova 4 speciální pedagog 0, ZŠ a MŠ Opava, Vrchní speciální pedagog 0, Obec III Opava x 7,72 x ZŠ Orlová - Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná speciální pedagog 0, ZŠ Orlová - Lutyně Mládí 726 okres Karviná speciální pedagog 0, ZŠ Orlová - Lutyně U Kapličky 959 speciální pedagog 1, Obec III Orlová x 2,30 x 558 1ZŠ a MŠ Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1 psycholog 1, ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56 psycholog 0, ZŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6 psycholog 1, ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12 speciální pedagog 0, ZŠ a MŠ, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8 psycholog 0, ZŠ Ostrava, Matiční 5 speciální pedagog 0, Obec III Ostrava x 3,99 x 882 0Obec III Rýmařov x 0,00 x 0 1ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec psycholog 1, ZŠ a MŠ Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek psycholog 0, ZŠ a MŠ St. Hadyny s polským jazykem vyuč. Bystřice psycholog 0, Obec III Třinec x 1,80 x 369 1ZŠ Budišov nad Budišovkou psycholog 0, ZŠ Vítkov, Komenského 754 psycholog 0, Obec III Vítkov x 1,00 x Celkem - obecní školství x 34,

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky.

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky. Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti a ekonomiky. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Název zařízení: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 Úřad vlády České republiky Sekce pro lidská práva Odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Obsah I. ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz Strana 1 ZÁVAZNÉ UKAZATELE příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje na rok 2005 Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení Závěrečná zpráva (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 1 Zpracovatel:

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více