INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO"

Transkript

1 A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, Praha 6 Tel: , ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER KRAJ: STŘEDOČESKÝ DATUM: OBJEDNATEL: SVAZEK OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO 10/2005 SÍDLO: Dolní Břežany 78, Dolní Břežany AKCE ČÁST. INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. TEXTOVÁ ČÁST

2 I. Obsah: I. OBSAH:... 2 II. ÚVOD... 3 III. SITUAČNÍ ANALÝZA MIKROREGIONU (PROFIL MIKROREGIONU)... 4 III.A ZÁKLADNÍ GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU... 4 III.B HISTORICKÝ VÝVOJ MIKROREGIONU... 6 III.C ANALÝZA SLOŽEK A FUNKČNÍCH SYSTÉMŮ MIKROREGIONU... 7 III.D TABULKOVÁ ČÁST IV. SWOT ANALÝZA IV.A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VZTAHY IV.B INFRASTRUKTURA IV.C HOSPODÁŘSTVÍ IV.D TRH PRÁCE IV.E SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA IV.F ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ IV.G CESTOVNÍ RUCH V. NÁVRHOVÁ ČÁST V.A SOUHRNNÁ STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MIKROREGIONU V.B STRATEGICKÉ CÍLE, SMĚRY ROZVOJE A PRIORITY ROZVOJE V.C SEZNAM REGIONÁLNÍCH AKCÍ V.D SEZNAM MÍSTNÍCH AKCÍ VI. FINANČNÍ RÁMEC STRATEGIE VI.A ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A PŘÍJMY ZA ROK VI.B CELKOVÉ NÁKLADY NA REGIONÁLNÍ AKCE VI.C CELKOVÉ NÁKLADY NA MÍSTNÍ AKCE VII. PŘÍLOHY VII.A NÁMĚTY PROJEKTŮ - REGIONÁLNÍ AKCE VII.B NÁMĚTY PROJEKTŮ MÍSTNÍ AKCE

3 II. Úvod Na jižní hranici hl. města Prahy ve Středočeském kraji v okrese Praha-Západ leží obce Dolní Břežany, Zlatníky-Hodkovice, Ohrobec, Libeř, Vrané nad Vltavou, Zvole, Březová Oleško a Okrouhlo. Tyto obce se pro svou specifickou polohu, kterou je možno specifikovat pojmem vnitřní pohraničí, rozhodly spojit své síly a vytvořit mikroregion zaměřený na celkový rozvoj této oblasti a rovněž rozvoj cestovního ruchu. Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko věří, že společným úsilím jeho členů se podaří vrátit plnohodnotný život do jednotlivých obcí, že se podaří opatřit lidem v místě bydliště nejen práci, ale i možnost trávení volného času a také, že se podaří zachovat a dále rozvíjet to, co zbylo z původní krajiny tohoto území. V současné době mikroregion většinou slouží jako noclehárna obyvatel, kteří v regionu bydlí, avšak většinu ostatních životních potřeb naplňují v hlavním městě. V letních měsících se mikroregion stává přelidněným rekreačním územím pro hlavní město. Většina objektů sloužících k rekreaci tu však vyrostla živelně a neúměrně zatěžuje místní infrastrukturu, silnice a produkcí odpadu i krajinu. Tento dokument byl vytvořen podle zásad strategického plánování, což je systematický způsob, jak organizovat změny a vytvářet v celé společnosti široký konsensus na společné vizi pro lepší ekonomickou budoucnost. Jedná se o tvořivý proces, který určí kritické oblasti a nalezne shodu na důvěryhodných záměrech, cílech a strategiích, které, pokud budou naplněny, pomohou řešit situaci v těchto kritických oblastech. Strategické plánování je rovněž účinným nástrojem, jak spojit za společným cílem rozhodující představitele soukromého sektoru a veřejné správy k vytvoření veřejně soukromého partnerství, které zlepší místní podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost mikroregionu. Strategický dokument je zpracován v dlouhodobém horizontu na dobu 10 let. Předpokládaná platnost je do roku

4 III. Situační analýza mikroregionu (profil mikroregionu) Situační analýza je podkladem a hlavním faktografickým materiálem pro všechny další kroky procesu zpracování strategie rozvoje regionu. Slouží jako hlavní podklad pro další kroky zpracování dokumentu, vytýčení problémových oblastí, cílů a strategických směrů. Fakta a poznatky získané při zpracování situační analýzy mikroregionu jsou východiskem a hlavním podkladem pro zpracování SWOT analýzy. III.A Základní geografická charakteristika mikroregionu a) Správní členění Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko se nachází v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji, NUTS II Střední Čechy. Členy svazku obcí tvoří následující obce se sídlem OÚ, pod které patří často ještě další základní sídelní jednotky: Obec se sídlem obecního úřadu OÚ Dolní Břežany OÚ Zlatníky Hodkovice OÚ Ohrobec OÚ Vrané nad Vltavou OÚ Zvole OÚ Libeř OÚ Okrouhlo OÚ Březová Oleško Základní sídelní jednotky - Dolní Břežany, Lhota, Zálepy a Jarov - Zlatníky a Hodkovice - Ohrobec, Károv a Jarov - Vrané nad Vltavou, Skochovice - Zvole, Černíky - Libeř, Libeň - Okrouhlo, Záhořany - Březová, Oleško b) Přírodní podmínky Západní část mikroregionu je ohraničena nejvýznamnějším vodním tokem - řekou Vltavou. Část území zahrnuje pravobřežní hranu řeky Vltavy se strmými zalesněnými břehy vyhloubenými jejím tokem. Na východ od Svahů podél Vltavy se rozkládá náhorní plošina s převahou zemědělských půd občas zvrásněná zalesněným údolím potoka (Břežanský potok, Zvolský potok, Zahořanský potok včetně jejich přítoků a dalších bezejmenných toků). Jižní hranice zájmového území je vymezena Zahořanským potokem, jehož údolí je též zalesněno. Skalní podklad území mikroregionu je tvořen převážně horninami Barandienu. Zájmové území se nachází v jižní části Pražské plošiny v blízkosti strukturního stupně na pravém břehu Vltavy, který dělí Pražskou plošinu od Středočeské pahorkatiny. Z hydrogeologického hlediska je celé území chudé na vydatnější zdroje podzemní vody. Celá zájmová oblast leží v mírně teplém pásu, průměrné roční teploty se pohybují mezi 7-9 C. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 200 až 460 m n.m., průměrné roční srážky jsou 450 až 650 mm. Zaznamenané vegetační stupně jsou bukový, bukodubový až dubobukový. c) Stručná charakteristika jednotlivých obcí Dolní Břežany Dolní Břežany bezprostředně navazují na hl. m. Prahu a zároveň jsou přirozeným spádovým centrem pro osídlení na terase nad Vltavským údolím. Tento sídelní pás zahrnuje sídla Ohrobec, Zvole, Březová a Oleško. Dolní Břežany jsou centrem i pro sousední obec Zlatníky- Hodkovice (vzdálené cca 1 km) a osadu Libeň obce Libeř (vzdálenou cca 2 km). Lze 4

5 předpokládat i částečný spád blízkého sídla Točná na území Prahy, které má do Dolních Břežany lepší dostupnost než do Komořan. Zlatníky Hodkovice Obec je dynamicky se rozvíjejícím sídlem na okraji Prahy. Leží v rovinatém terénu a je obklopena téměř pouze ornou půdou. Obcí prochází významná komunikace II/101 - aglomerační okruh. Hlavními funkcemi jež plní je funkce obytná, obslužná a výrobní zemědělská. V Hodkovicích je významný podnik AGRO Jesenice. Ohrobec Obec je rozložena na náhorní plošině nad zalesněnými svahy, lemujícími tok Vltavy. Výškové poměry se pohybují od 210 m n.m. u Vltavy do 370 m n.m, což je nejvyšší místo v obci. Jedná se o urbanizované území s okolními polnostmi vysoké kvality. Nejstarší část obce se nachází okolo dvou rybníků na Ohrobeckém potoce, umístěných na návsi. Jsou to původní zemědělské stavby s typickým půdorysem, kde obytná část byla orientována na náves a okolo dvora byla situována hospodářská stavení. Z historického centra vybíhají dvě enklávy roztroušených forem bydlení a to směrem severním, při silnici na Dolní Břežany a západním od Ohrobeckého potoka. K těmto Lokalitám pro bydlení je přičleněna lokalita rekreační, kde se dnes již jedná o kombinaci rekreace a bydlení, formu rekreačního osídlení splňují chaty, umístěné při dolním toku Ohrobeckého potoka. Vrané nad Vtavou Vrané nad Vltavou je jednou z obcí tvořících prstenec kolem hlavního města Prahy. Hlavními funkcemi, jež obec plní jsou funkce obytná, obslužná, výrobní a rekreační. Obslužné funkce plní na úseku občanské vybavenosti, zdravotnictví a školství i pro okolní obce. Obslužné funkce jsou však orientovány více ve směru narůstajících potřeb vlastního sídla a rekreační funkce. Funkce výrobní je zastoupena elektrárnou, zpracováním léčivých rostlin, výrobou klimatizací a vzduchotechniky. Bývalá papírna JIP je v likvidaci. Obyvatelstvo je v současnosti vázáno vyjížďkou za prací do Prahy. To je prohloubeno ještě tím, že zemědělská výroba nemá v obci příznivé podmínky, půda není příliš kvalitní. Lesní hospodaření je vázáno na rekreační funkce v území. Rekreační využití území se soustřeďuje v současnosti na rekreaci individuální v chatových osadách. Zvole Katastr obce zahrnuje část pravobřežní hrany Vltavy, zalesněné svahy dolní kotliny Vltavy a náhorní plošinu s převahou zemědělských půd nad údolím Vltavy. Zástavba obce je nízkopodlažní, v siluetě obce vyniká věž kostela. Centrum obce tvoří náves se dvěma rybníky, vzrostlou zelení v návaznosti na kostel. Z živelně rostlého kompaktního půdorysu vybíhají západním směrem pásy parcelace chat a rodinného bydlení. Obdobná enkláva rodinného bydlení vybíhá z půdorysu obce směrem východním a severním. K obci přiléhá v jihozápadní hraně území Černíků s převládající funkcí individuální rekreace. 5

6 Libeř Celé území obce Libeř zahrnuje katastrální území obcí Libeř a Libeň, včetně chatových osad a roztroušené chatové zástavby. Spádovost celého území na hlavní město republiky je značná, podstatné jsou také vazby vůči Jílovému. Vazby na Prahu jsou silné nejenom v oblasti veřejnoprávních orgánů, ale také z hlediska značně rozsáhlé individuální rekreace obyvatel hlavního města na území obce. V minulé době došlo k enormnímu nárůstu počtu chat, a to takovým způsobem, že z původních osad se objekty individuální rekreace rozšířily i do volné přírody, nejčastěji do lesních ploch. Tento trend byl charakteristický pro celé Posázaví. Nejbližším městem místního významu je Jílové u Prahy, která je pro Libeř obcí s pověřeným obecním úřadem zde je také řada pracovních příležitostí. Značné vazby má Libeř také na Dolní Břežany. Okrouhlo Katastrální území je podlouhlého tvaru v ose sever-jih. Jeho severní část je vyplněna polnostmi, v jižní části převažují lesní porosty, které jsou součástí vyhlášeného Přírodního parku Střed Čech. Územím protéká Zahořanský potok s největším svým přítokem Libeňským potokem a mnoha bezejmennými přítoky. Sídla Okrouhlo a Zahořany jsou umístěny v údolních nivách podél komunikace Zvole Jílové. Obytná zástavba podél komunikace je drobného měřítka. Jedná se o původní statky nebo vesnické domy, které jsou většinou přestavěné a zmodernizované. Ostatní objekty jsou většinou rodinné domy různého stáří, které jsou doplněny objekty veřejného vybavení. Dominantní je původně zemědělský areál na okraji obce. Sever katastrálního území je využíván zemědělsky pro hodnotnou půdu a proto, že velká část ploch byla meliorována. Území je známou rekreační oblastí, v minulosti zde vznikly chatové osady nebo chaty ve volné krajině. Vzhledem k tomu, že se obec nachází jen asi 25 km od Prahy, stala se pro svoje krajinné hodnoty vyhledávaným rekreačním místem. Spádovou obcí pro Okrouhlo je Jílové, kde jsou umístěny služby a úřady státní správy. Březová Oleško Území je lokalizováno na náhorní plošině nad příkrým zářezem řeky Vltavy na jejím pravém břehu. Z východní strany je území ohraničeno Zlatým údolím, kterým protéká bezejmenný přítok Zahořanského potoka. Údolí Zahořanského potoka ohraničuje území z jihu. Na vodotečích protékajících územím do Zlatého údolí je několik bezejmenných rybníků. Nejnižší kóta území 230 m n.m. je v údolí Záhořanského potoka při jeho ústí do řeky Vltavy. Jako většina příměstských oblastí je i toto území silně urbanizováno. Vzhledem k rekreačnímu charakteru území se jedná zejména o chatovou zástavbu. Převážnou část území tvoří lesy, pole, role, louky a drnový fond. Zastavěná plocha je cca 20% území. Na území nejsou objekty výrazných komerčních aktivit. Území je ze západní strany tečováno železniční tratí Praha - Poříčí n/sázavou. Obce leží v jihozápadním cípu správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Jesenice. III.B Historický vývoj mikroregionu Ostroh nad Vltavou a Břežanským potokem byl osídlen již v době kamenné. Na začátku doby laténské kolem roku 500 př. n. l. zde bylo založeno keltské oppidum (město) o rozloze 170 ha, 6

7 největší u nás. Oblast byla od dávných dob využívaná lesnicky a zemědělsky. První zprávy o hospodaření v tomto území se datují do 14.století, kdy území patřilo velkostatku Dolní Břežany. Převážná část území byla zalesněna. Důkladné a na tu dobu moderní lesnické hospodářství bylo založeno v roce Mezi válkami bylo postupně území využíváno pro rekreaci. Přístup do rekreační oblasti usnadňovala i železniční trať, která byla původně budována pro svážení dřeva z rozsáhlých lesů podél Vltavy a Sázavy. Mikroregion zažívá velice dynamicky rozvoj od 90. let minulého století, kdy začala rozsáhlá individuální bytová výstavba v bezprostředním okolí všech obcí mikroregionu. Zároveň došlo k masové transformaci objektů rekreačních na objekty trvale obydlené. Dolnobřežansko dnes patří k nejvýznamnějším rozvojovým územím na obvodě hl. m. Prahy.. III.C Analýza složek a funkčních systémů mikroregionu Pro lepší orientaci a možnost vytváření závěrů k jednotlivým problémům území je analýza stavu mikroregionu členěna do devíti základních témat: a) Základní údaje a rozložení funkčních ploch b) Demografický a bytový vývoj c) Občanská vybavenost d) Zemědělství a průmysl e) Technická vybavenost území f) Dopravní obslužnost g) Společnost h) Krajina i) Místa střetů Pro každé téma je zpracována textová a tabulková část na základě číselných údajů, které byly získány pomocí dotazníků rozeslaných všem starostům příslušných obcí a doplněny přímo na místě pochozím průzkumem. a) Základní údaje a rozložení funkčních ploch Z celkové rozlohy mikroregionu zaujímá ZPF přes 45% území, lesy cca 34% území a 10% zaujímají území zastavěná. Výměry katastrálních území, lesního půdního fondu, zemědělského půdního fondu a zastavěných území jsou uvedeny v tabulce A. Celá tabulková část je zpracována tak, že pod názvem obce je uveden pouze název obce se sídlem obecního úřadu (OÚ). Obce se sídlem OÚ jsou tvořeny zpravidla více základními sídelními jednotkami (Viz IIA). Březová-Oleško, Vrané n.vlt., Zlatníky, Dolní Břežany, Ohrobec, Okrouhlo a Zvole mají ÚPD schválenou. Libeř má zadán územní ÚPD, bude schválen v roce b) Demografická situace V celém území je z tabulky B patrná nápadná disproporce mezi počtem trvale bydlících obyvatel a počtem rekreantů, což se odráží též v počtu trvale obydlených domů a počtem domů k rekreaci. Počet trvale bydlících obyvatel se pohybuje v jednotlivých obcích od 501 (Okrouhlo) do 2200 (Dolní Břežany). Počet rekreantů je od 640 (Okrouhlo) do 3000 (Březová-Oleško). Ještě lépe je to vidět na ukazateli hustota obyvatel na km 2. Ve všech obcích až na Zlatníky se v letních měsících hustota obyvatel minimálně zdvojnásobuje, extrémními 7

8 případy jsou Ohrobec ze 173 obyv./km na 450 obyv./km 2, Březová-Oleško ze 73 obyv./km 2 na 492 obyv./km 2, Okrouhlo z 60 obyv./km 2 na 137 obyv./km 2 atd. Stejný jev se projevuje i v zastavěnosti území, kdy počet objektů k trvalému bydlení je minimálně stejný, ale mnohdy i nižší než počet objektů k rekreaci. Dalším problémem v území je zástavba v nových rozvojových lokalitách. Řešení občanské vybavenosti, technické infrastruktury a dopravy zaostává za bytovou výstavbou. Jako příklad lze uvést Ohrobec - trvale obydlené domy stav 420, výhled 700, Libeř 390 stav, výhled 650 atd. c) Občanská vybavenost a kulturní památky Přehledné údaje jsou uvedeny v tabulce C. S nárůstem počtu obyvatel, kteří využívají snadné dostupnosti Prahy a bydlení si pořizují na venkově, vyvstává potřeba výstavby nové mateřské školy ve Zvoli a Dolních Břežanech. Libeř, Ohrobec, Vrané nad Vltavou a Zlatníky- Hodkovice počítají s rekonstrukcí nebo dostavbou stávající MŠ. V oblasti základního školství Vrané n.vlt. počítá s rekonstrukcí stávající budovy II. stupně a přístavbou k této budově tak, aby byly I. i II. stupeň a školní jídelna v jedné budově. Dolní Břežany již část rekonstrukce ZŠ provedly a počítají s přístavbou pavilónu odborných učeben. Zvole rovněž počítá s rekonstrukcí základní školy. V současné době děti ze všech obcí v regionu bez ZŠ do základní školy dojíždějí, do školy dojíždí i část dětí z obcí, které vlastní ZŠ disponují. Doprava do školy se děje veřejnou autobusovou dopravou a je postačující. V Okrouhle je zvláštní škola, kterou využívají všechny obce mikroregionu. Vybavení sportovními hřišti bylo v minulosti dostačující, nyní s nárůstem nových obytných domů počítají Dolní Břežany, Zvole, Ohrobec, Okrouhlo a Vrané nad Vltavou s rozšířením a výstavbou nových sportovních zařízení. Velice dobře je sportovními areály vybaveno Vrané n.vlt., které se vzhledem k Vltavě, která protéká obcí, zaměřilo i na vodní sporty. Co se týče služeb obyvatelstvu (prodejny potravin, čistírna, opravna obuvi, optik atd.) jsou vesměs nedostačující. Dolní Břežany připravují výstavbu nového centra obce, kde má být k dispozici až 3000 m2 komerčních ploch. V případě realizace tohoto projektu by řada služeb obyvatelstvu mikroregionu mohla být soustředěna právě zde. V oblasti zdravotních služeb je zdravotní středisko se stálým provozem (praktický lékař, dětský lékař, zubař) v Dolních Břežanech a ve Vraném nad Vltavou. V obou obcích je rovněž lékárna. Pečovatelskou službu v mikroregionu zajišťuje Agentura domácí péče se sídlem v Dolních Břežanech, kde je rovněž provozován denní hygienický stacionář. Pečovatelskou službu chce rovněž zřídit Vrané nad Vltavou. Z církevních a kulturních památek je nejvýznamnější v Dolních Břežanech čtyřkřídlý dvoupatrový renesanční zámek z přelomu 16. a 17.století s pseudorománskou kaplí z r.1885 a plastika ukřižovaného s Maří Magdalenou od Q.F.Quitainera z roku Kostely jsou v obcích Zlatníky, Zvole a Vrané n.vit. Ve Lhotě je na návsi kaplička vedena v seznamu kulturních památek, v Dolních Břežanech je výklenková kapličky a několik křížů, ve Vraném n.vlt. jedna hřbitovní kaple a tři křížky, v Libři je gotický kostel sv.jiljí ze 14.století a kamenný most z r V Okrouhle je objekt č. 32 vyhlášen jako kulturní památka, dále se počítá s památkovou ochranou místní požární zbrojnice. Významnou archeologickou památkou je hradiště Závist na k.ú. Lhota. Památkami místního významu jsou některé původní zemědělské usedlosti, které pokud jsou ještě v provozuschopném stavu, tak převážně slouží k jiným účelům než zemědělským. d) Zemědělství a průmyslová výroba Původní JZD se po svém rozpadu transformovala do Zemědělského družstva vlastníků se sídlem v Dolních Břežanech a AGRO Jesenice se sídlem v Hodkovicích. V 8

9 mikroregionu je přes 20 soukromě hospodařících zemědělců. Lze konstatovat, že převážná část zemědělských ploch v mikroregionu je obhospodařována. Co se týče průmyslu, mikroregion má již z historicky dávných dob nedostatek vody, takže se tu nikdy neumisťoval větší průmysl. V současné době převládají dřevozpracující provozovny, kovovýroba, autoopravny, stavební firmy s prodejem stavebního materiálu, tiskárny a knihárny a různé skladové firmy. Nejvýznamnější výrobnou jsou ve Vraném n. Vlt. Megafyt s.r.o., výroba rostlinných specialit a čajů. V Libni je vybudován autokemping. Přehledné údaje o zemědělství a průmyslu jsou uvedeny v tabulce D. Problém některých nově vznikajících výroben je skutečnost, že provozovna umístěná v obci má sídlo mimo obec a tudíž daně plynou jinam. e) Technická infrastruktura Z hlediska infrastruktury mají obce největší problémy s vybudováním vodovodní a kanalizační sítě a zavedením plynu. Celá oblast nemá dostatečné zdroje vody a tak jsou jednotlivé obce připojovány na zdroj vody ze Želivky. Jedná se o obce Dolní Břežany, Zlatníky, Ohrobec, Zvole, Libeř, Libeň, Vrané n.vlt a Březová-Oleško. Okrouhlo má vlastní obecní studnu ze které rozvádí vodu v obci Okrouhlo. Pro obec Zahořany se v případě nedostatečné kapacity vlastní studny alternativně počítá též s připojením na Želivku. Dešťová kanalizace je v obcích vybudována pouze zlomkovitě, přežívá ze sedmdesátých let. Je většinou neudržovaná. Nově se snaží ve všech obcích budovat splaškovou kanalizaci. Vlastní ČOV nemá pouze Březová-OIeško. Nově budovaná splašková kanalizace je většinou z plastu. Plynofikace je pouze v Dolních Břežanech a Zlatníkách-Hodkovicích. O další plynofikaci obce v regionu usilují. Likvidaci TKO provozují v celém mikroregionu specializované firmy, která odpad vozí na skládku a do spalovny. Nebezpečný odpad je likvidován specializovanými podniky. Vrané má vlastní sběrný dvůr. Přehledné údaje jsou uvedeny v tabulce E. f) Doprava Tabulka F vypovídá o vybavenosti území dopravními trasami. Na železnici je přímo napojena pouze obec Vrané n.vlt.. Ohrobec a Dolní Břežany mají železniční spojení prostřednictvím osady Jarov, která je ale čistě rekreační osadou. Jinak je celé území odkázáno pouze na silniční dopravu. Vzhledem k přetížení území mikroregionu pobytovou rekreací jsou v letních měsících všechny komunikace vytížené nad hranici únosnosti. Pro budoucí funkční dopravní systém je nezbytné sladit aktivity konané v území s dopravní sítí. Je proto potřeba vybudovat obchvaty kolem stávajících obcí a zrekonstruovat stávající silnice tak, aby tyto byly schopny pojmout rostoucí intenzitu dopravy. Místní komunikace v jednotlivých obcích jsou sice převážně zpevněné, ale mají často prašný povrch a při souběžném budování technické infrastruktury jsou v neuspokojivém stavu. Po vybudování rozvodu vody a kanalizace bývá pokladna obce již natolik vyčerpaná, že na opravy a údržbu místních komunikací nezbývají prostředky. Mikroregionem bude po jeho severní části procházet Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) a územím Libře také dálnice D3. DSO Dolnobřežansko na svém zasedání dne vzalo na vědomí a vyslovilo podporu řešit vedení budoucí D3 po katastru obce Libeř jako východní variantu, tak, jak o ni občané Libře rozhodli v místním referendu. Je možno očekávat ještě větší zatížení komunikací napojujících se na SOKP a D3. 9

10 g) Společnost V obcích mikroregionu se problémové skupiny téměř nevyskytují. Lze pozorovat narůstající počet dětí školního a předškolního věku v souvislosti s novou výstavbou rodinných domů a stěhováním rodin s malými dětmi do mikroregionu. Spolkový život má v obcích poměrně velkou tradici, která přetrvává do současnosti. Jedná se především o sportovní aktivity, hasiče a zahrádkáře. V každé obci působí fotbalový klub, ve většině také Český svaz zahrádkářů, Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz včelařů a Český myslivecký svaz. V rámci škol jsou organizovány zájmové kroužky dětí. Dorost si také vychovávají fotbalisté i hasiči. Ve Vraném n.vlt. je ještě pěvecký sbor sv.jiří při kostele a další sbor organizovaný základní uměleckou školou. Dále je tu Junák a jachting klub. h) Krajina Celá oblast mikroregionu je poměrně chudá na vodu. V západní části protéká mikroregionem nejvýznamnější vodní tok řeka Vltava v k.ú. Vrané n.vlt.. U obce je vybudována vodní nádrž Vranské přehrady využívaná ke koupání a vodním sportům. Je tu i vodní elektrárna. Další vodní toky a nádrže v mikroregionu: Dolní Břežany Břežanský potok, 4 rybníky a l umělá vodní nádrž Zlatníky - Hodkovice l bezejmenný potok z Drah do vsi, 2 umělé požární nádrže a 3 rybníky Ohrobec Ohrobecký potok vytékající z obecního rybníku, 2 chovné rybníky a l umělá požární nádrž Vrané n.vlt. potoky Zvolský, který protéká i k.ú.zvole, potok Drakov a potok Dubná Zvole vedle již jmenovaného Zvolského potoka tu jsou 2 rybníky a l umělá požární nádrž Libeř potoky Libeřský a Zahořanský, které protékají i k.ú.okrouhle, 3 rybníky a l umělá požární nádrž, která slouží i jako koupaliště Okrouhlo vedle již jmenovaných potoků potok Sirotčí strouha a 3 rybníky Březová-Oleško Zlatý potok a další bezejmenné potoky, 7 vodních ploch. Z hlediska krajinotvorného by měla být chráněna na k.ú. Zvole především přírodní rezervace Zvolská homole, v níž se uchoval přirozený listnatý les s lesostepními a vřesovištními plochami. Dále by měly být zachovány na k.ú. Zlatníky lokality Na Drahách, Remízek a Kamínek, na k.ú. Ohrobec obecní lesy, ohrobecké údolí, Károv a Jarov, na k.ú. D.Břežany břežanské údolí, které navazuje na přírodní rezervaci Šance na pravém údolí dolního toku Břežanského potoka, kaštanová alej mezi Dolními Břežany a Lhotou a v lokalitě Březová údolí Zlatého potoka. Do mikroregionu zasahuje také přírodní park Střed Čech. i) Místa střetů a problémy Na všech katastrálních územích obcí mikroregionu jsou místem střetů zejména: a) nedostatečná propustnost stávající dopravní sítě, extrémní nárůst kamionové dopravy na silnici II/101 a špatný stav místních komunikací; b) nedostatečná kapacita mateřských a základních škol, nedostatečná občanská vybavenost, nedostatečná infrastruktura pro aktivní trávení volného času c) přetíženost krajiny rekreačními aktivitami, černé skládky, exploatace lesa a krajiny d) nedostatečné vybavení základní technickou infrastrukturou (vodovod, splašková kanalizace včetně ČOV, dešťová kanalizace) 10

11 e) nedostatek pracovních příležitostí v samotném mikroregionu, nutnost dojížďky za prací. DOLNÍ BŘEŽANY 1. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 2. Kolizní místa v dopravě křižovatky na aglomeračním okruhu 3. Nedostačující šířka komunikací 4. Brownfield na území zemědělského družstva 5. Černá skládka ve Lhotě 6. Cizorodé krajinné dominanty - ve Lhotě na hranici ochranného pásma archeologického naleziště a dvě rozměrné vily ve stylu podnikatelského baroka dominující na severním horizontu Dolních Břežan 7. Mírné znečištění ovzduší v okolí II/ Centrum obce - chybějící prodejna potravin, společenský sál/kulturní zázemí 9. ČOV neplní projektované parametry nutná rekonstrukce 10. Nedostačující kapacita mateřské školky 11. Chybí vodovod Zálepy, Jarov 12. Nedostačující nabídka zdravotnických služeb LIBEŘ 13. Špatný technická stav kanalizace Libeř 14. Chybějící kanalizace a ČOV Libeň 15. Špatný technický stav komunikací 16. Nedostatek chodníků bezpečnost chodců 17. Nevyhovující stav kryta a břehu Zahořanského a Libeňského potoka 18. Zatížení ovzduší emisemi z topení v zimě 19. Vysoká tonáž projíždějící dopravy 20. Špatný tech. stav kostela sv. Jiljí a mostu 21. Potřeba revitalizace potoků a rybníků 22. Nevyhovující nabídka drobných služeb 23. Nedostatečná kapacita mateřské školky 24. Zanedbaná údržba lesů 25. Úprava vláhových poměrů v krajině 26. Nevyhovující technický stav budovy OÚ 27. Chybějící dešťová kanalizace v Libni a Libři 28. Možnost využití alternativních zdrojů mimo větrných 29. Trasa dálnice D3 OHROBEC 30. V obci chybí mateřská školka 31. Nevyhovující nabídka drobných služeb 32. Špatný technický stav komunikací 33. Průjezd obcí - státní silnice III.třídy - neúnosný stav 34. Chybí ČOV a kanalizace pro lokalitu Károv OKROUHLO 35. Vodní hospodářství - Vodovod, kanalizace a ČOV (Okrouhlo, Zahořany) 36. Špatný technický stav komunikací 37. Nevyhovující nabídka drobných služeb 11

12 38. Potřeba rekonstrukce a revitalizace rybníka 39. Špatný technický stav budovy bývalé školy BŘEZOVÁ-OLEŠKO 40. komunikace III/ V celém průběhu obce jsou nedostatečné rozhledové a šířkové parametry v obloucích o poloměrech 25 a 50m - kolize s chodci. 41. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 42. Vodní hospodářství vodovod 43. Špatný technický stav komunikací 44. Potřeba rekonstrukce a revitalizace rybníka VRANÉ NAD VLTAVOU 45. Potřeba dostavby budovy školy 46. Úzké úseky více využívaných komunikací 47. Zatížení ovzduší emisemi z topení v zimě 48. Umístění uhelných skladů uprostřed obce prašnost 49. Občasné černé skládky v blízkosti chatových osad 50. Areál bývalé papírny JIP brownfield 51. Nedostačující nabídka zdravotnických služeb 52. Chybějící technická infrastruktura v částech obce 53. Nedostatečná kapacita mateřské školky 54. Špatný technický stav komunikací ZLATNÍKY - HODKOVICE 55. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 56. AGRO Jesenice potencionální brownfield 57. Špatný technický stav komunikací 58. Nedostatečná kapacita mateřské školky ZVOLE 59. Nedostačující kapacita mateřské školky 60. Chybějící rozvody vody a kanalizace v osadě Černíky 61. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 62. Potřeba rekonstrukce a přístavby ZŠ 63. Špatný technický stav komunikací 64. Černé skládky 65. Potřeba rekonstrukce zdravotnického střediska 66. Potřeba rekonstrukce školní družiny 12

13 III.D Tabulková část A ZÁKLADNÍ ÚDAJE A ROZLOŽENÍ FUNKČNÍCH PLOCH výměra katastrálního území v ha LPF v ha stav LPF v ha výhled ZPF v ha stav ZPF ha výhled zastavěné území v ha stav zastavěné území v ha výhled Obec A2 A3.1 A3.2 A4.1 A4.2 A5.1 A5.2 Dolní Břežany 1065,73 376, , ,94 55 Zlatníky 764,00 2,70 10,00 700,00 610,00 25,00 35,00 Ohrobec 433,80 86,00 86,00 275,00 250,00 14,23 16,00 Vrané n./vl. 425,54 103,82 103,65 158,10 113,00 65,80 113,00 Zvole 760,00 250, ,00 320,0 60,00 150,00 Libeř 1362,8 475,20 475,0 769,40 760,0 98,0 110,00 Okrouhlo 830,70 392,30 392,0 389,10 385,0 59,1 65,0 Březová - Oleško 716,50 400,00 400,00 130,00 105,00 170,0 180,0 13

14 B pracovníci v pracovníci ve vyjíždění do přijíždějící do DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A BYTOVÝ FOND průmyslu a stavebnictví počet službách a ostatních odvětvích počet školy do jiné obce počet školy z jiné obce počet obec B 14.1 B 15.1 B 16.1 B 17.1 Dolní Břežany Zlatníky Ohrobec Vrané n./vl Zvole nezjištěno Libeř nezjištěno nezjištěno 100% 0 Okrouhlo nezjištěno nezjištěno 30 0 Březová Oleško B DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A BYTOVÝ FOND počet trvale bydlících stav počet trvale bydlících výhled hustota trvale bydlících počet/km 2 počet přechodně bydlících stav počet přechodně bydlících výhled věkové složení 0 14 let % věkové složení let % věkové složení 60+let % počet rekreantů stav počet rekreantů výhled obec B 1.1 B 1.2 B 2.1 B 3.1 B 3.2 B B B B 5.1 B 5.2 Dolní Břežany Zlatníky Ohrobec Vrané n./vl Zvole Libeř Okrouhlo Březová Oleško

15 C OBČANSKÉ VYBAVENÍ mateřská škola základní škola střední škola sportovní hřiště sportovní areál služby a obchod dostačující ano - ne pečovatelská služba v obci z jiné obce - není vůbec zdravotní zařízení v obci ano - ne veřejná knihovna ano ne jiná kulturní zařízení včetně muzeí kapličky kostely významné umělecké skulptury plánované využití opuštěných objektů na služby obec C 1.1 C 2.1 C 3.1 C 4.1 C 5.1 C 6.1 C 7.1 C 8.1 C 9.1 C 10.1 C11.1 C12.1 Dolní Břežany ano ano ne ano ne ne ano ano ne ne ano ano Zlatníky ano ano ne ano ne ne z jiné obce ne ne ne ano ne Ohrobec ne ne ne ano ne ne není vůbec ne ano ne ano Ne Vrané n./vl. ano ano ne ano ano ano z jiné obce ano ano ano ano Ne Zvole ano ano ne ano ano ne z jiné obce ne ano ano ano Ne Libeř ano ne ne ano ano ne z jiné obce ne ano ano ano Ne Okrouhlo ne ne ne ano ne ano není vůbec ne ne ano ano Ne Březová Oleško ne ne ne ano ne ne není vůbec ne ne ne ano Ne D zemědělské počet průmyslové průmyslové plochy vhodné ZEMĚDĚLSTVÍ A družstvo soukromě provozovny se provozovny se k zalesnění PRŮMYSL ano - ne hospodařících sídlem v obci sídlem mimo obci ano - ne rolníků počet počet obec D 1.1 D 2.1 D 3.1 D 4.1 D 5.1 Dolní Břežany ano ano Zlatníky ne ano Ohrobec ne ano Vrané n./vl. ne ne Zvole ne ano Libeř ne ano Okrouhlo ano 2 nezjištěno nezjištěno ano Březová Oleško ne ano 15

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Výtah Strategie rozvoje svazku obcí Netolicko Prioritní oblasti, cíle, opatření (zpracovatel BESI a.s., 2005) II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Cíl 1.1: Zlepšit stav technické infrastruktury

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v PROBLÉMY, ZÁMĚRY¹ A NÁMĚTY² K ŘEŠENÍ V ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBŠTÁT ¹ - záměry obce, velkých investorů, podnikatelů a soukromých vlastníků ² - náměty kohokoliv BYDLENÍ Záměry na vymezení nových ploch,

Více