INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO"

Transkript

1 A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, Praha 6 Tel: , ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER KRAJ: STŘEDOČESKÝ DATUM: OBJEDNATEL: SVAZEK OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO 10/2005 SÍDLO: Dolní Břežany 78, Dolní Břežany AKCE ČÁST. INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. TEXTOVÁ ČÁST

2 I. Obsah: I. OBSAH:... 2 II. ÚVOD... 3 III. SITUAČNÍ ANALÝZA MIKROREGIONU (PROFIL MIKROREGIONU)... 4 III.A ZÁKLADNÍ GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU... 4 III.B HISTORICKÝ VÝVOJ MIKROREGIONU... 6 III.C ANALÝZA SLOŽEK A FUNKČNÍCH SYSTÉMŮ MIKROREGIONU... 7 III.D TABULKOVÁ ČÁST IV. SWOT ANALÝZA IV.A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VZTAHY IV.B INFRASTRUKTURA IV.C HOSPODÁŘSTVÍ IV.D TRH PRÁCE IV.E SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA IV.F ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ IV.G CESTOVNÍ RUCH V. NÁVRHOVÁ ČÁST V.A SOUHRNNÁ STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MIKROREGIONU V.B STRATEGICKÉ CÍLE, SMĚRY ROZVOJE A PRIORITY ROZVOJE V.C SEZNAM REGIONÁLNÍCH AKCÍ V.D SEZNAM MÍSTNÍCH AKCÍ VI. FINANČNÍ RÁMEC STRATEGIE VI.A ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A PŘÍJMY ZA ROK VI.B CELKOVÉ NÁKLADY NA REGIONÁLNÍ AKCE VI.C CELKOVÉ NÁKLADY NA MÍSTNÍ AKCE VII. PŘÍLOHY VII.A NÁMĚTY PROJEKTŮ - REGIONÁLNÍ AKCE VII.B NÁMĚTY PROJEKTŮ MÍSTNÍ AKCE

3 II. Úvod Na jižní hranici hl. města Prahy ve Středočeském kraji v okrese Praha-Západ leží obce Dolní Břežany, Zlatníky-Hodkovice, Ohrobec, Libeř, Vrané nad Vltavou, Zvole, Březová Oleško a Okrouhlo. Tyto obce se pro svou specifickou polohu, kterou je možno specifikovat pojmem vnitřní pohraničí, rozhodly spojit své síly a vytvořit mikroregion zaměřený na celkový rozvoj této oblasti a rovněž rozvoj cestovního ruchu. Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko věří, že společným úsilím jeho členů se podaří vrátit plnohodnotný život do jednotlivých obcí, že se podaří opatřit lidem v místě bydliště nejen práci, ale i možnost trávení volného času a také, že se podaří zachovat a dále rozvíjet to, co zbylo z původní krajiny tohoto území. V současné době mikroregion většinou slouží jako noclehárna obyvatel, kteří v regionu bydlí, avšak většinu ostatních životních potřeb naplňují v hlavním městě. V letních měsících se mikroregion stává přelidněným rekreačním územím pro hlavní město. Většina objektů sloužících k rekreaci tu však vyrostla živelně a neúměrně zatěžuje místní infrastrukturu, silnice a produkcí odpadu i krajinu. Tento dokument byl vytvořen podle zásad strategického plánování, což je systematický způsob, jak organizovat změny a vytvářet v celé společnosti široký konsensus na společné vizi pro lepší ekonomickou budoucnost. Jedná se o tvořivý proces, který určí kritické oblasti a nalezne shodu na důvěryhodných záměrech, cílech a strategiích, které, pokud budou naplněny, pomohou řešit situaci v těchto kritických oblastech. Strategické plánování je rovněž účinným nástrojem, jak spojit za společným cílem rozhodující představitele soukromého sektoru a veřejné správy k vytvoření veřejně soukromého partnerství, které zlepší místní podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost mikroregionu. Strategický dokument je zpracován v dlouhodobém horizontu na dobu 10 let. Předpokládaná platnost je do roku

4 III. Situační analýza mikroregionu (profil mikroregionu) Situační analýza je podkladem a hlavním faktografickým materiálem pro všechny další kroky procesu zpracování strategie rozvoje regionu. Slouží jako hlavní podklad pro další kroky zpracování dokumentu, vytýčení problémových oblastí, cílů a strategických směrů. Fakta a poznatky získané při zpracování situační analýzy mikroregionu jsou východiskem a hlavním podkladem pro zpracování SWOT analýzy. III.A Základní geografická charakteristika mikroregionu a) Správní členění Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko se nachází v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji, NUTS II Střední Čechy. Členy svazku obcí tvoří následující obce se sídlem OÚ, pod které patří často ještě další základní sídelní jednotky: Obec se sídlem obecního úřadu OÚ Dolní Břežany OÚ Zlatníky Hodkovice OÚ Ohrobec OÚ Vrané nad Vltavou OÚ Zvole OÚ Libeř OÚ Okrouhlo OÚ Březová Oleško Základní sídelní jednotky - Dolní Břežany, Lhota, Zálepy a Jarov - Zlatníky a Hodkovice - Ohrobec, Károv a Jarov - Vrané nad Vltavou, Skochovice - Zvole, Černíky - Libeř, Libeň - Okrouhlo, Záhořany - Březová, Oleško b) Přírodní podmínky Západní část mikroregionu je ohraničena nejvýznamnějším vodním tokem - řekou Vltavou. Část území zahrnuje pravobřežní hranu řeky Vltavy se strmými zalesněnými břehy vyhloubenými jejím tokem. Na východ od Svahů podél Vltavy se rozkládá náhorní plošina s převahou zemědělských půd občas zvrásněná zalesněným údolím potoka (Břežanský potok, Zvolský potok, Zahořanský potok včetně jejich přítoků a dalších bezejmenných toků). Jižní hranice zájmového území je vymezena Zahořanským potokem, jehož údolí je též zalesněno. Skalní podklad území mikroregionu je tvořen převážně horninami Barandienu. Zájmové území se nachází v jižní části Pražské plošiny v blízkosti strukturního stupně na pravém břehu Vltavy, který dělí Pražskou plošinu od Středočeské pahorkatiny. Z hydrogeologického hlediska je celé území chudé na vydatnější zdroje podzemní vody. Celá zájmová oblast leží v mírně teplém pásu, průměrné roční teploty se pohybují mezi 7-9 C. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 200 až 460 m n.m., průměrné roční srážky jsou 450 až 650 mm. Zaznamenané vegetační stupně jsou bukový, bukodubový až dubobukový. c) Stručná charakteristika jednotlivých obcí Dolní Břežany Dolní Břežany bezprostředně navazují na hl. m. Prahu a zároveň jsou přirozeným spádovým centrem pro osídlení na terase nad Vltavským údolím. Tento sídelní pás zahrnuje sídla Ohrobec, Zvole, Březová a Oleško. Dolní Břežany jsou centrem i pro sousední obec Zlatníky- Hodkovice (vzdálené cca 1 km) a osadu Libeň obce Libeř (vzdálenou cca 2 km). Lze 4

5 předpokládat i částečný spád blízkého sídla Točná na území Prahy, které má do Dolních Břežany lepší dostupnost než do Komořan. Zlatníky Hodkovice Obec je dynamicky se rozvíjejícím sídlem na okraji Prahy. Leží v rovinatém terénu a je obklopena téměř pouze ornou půdou. Obcí prochází významná komunikace II/101 - aglomerační okruh. Hlavními funkcemi jež plní je funkce obytná, obslužná a výrobní zemědělská. V Hodkovicích je významný podnik AGRO Jesenice. Ohrobec Obec je rozložena na náhorní plošině nad zalesněnými svahy, lemujícími tok Vltavy. Výškové poměry se pohybují od 210 m n.m. u Vltavy do 370 m n.m, což je nejvyšší místo v obci. Jedná se o urbanizované území s okolními polnostmi vysoké kvality. Nejstarší část obce se nachází okolo dvou rybníků na Ohrobeckém potoce, umístěných na návsi. Jsou to původní zemědělské stavby s typickým půdorysem, kde obytná část byla orientována na náves a okolo dvora byla situována hospodářská stavení. Z historického centra vybíhají dvě enklávy roztroušených forem bydlení a to směrem severním, při silnici na Dolní Břežany a západním od Ohrobeckého potoka. K těmto Lokalitám pro bydlení je přičleněna lokalita rekreační, kde se dnes již jedná o kombinaci rekreace a bydlení, formu rekreačního osídlení splňují chaty, umístěné při dolním toku Ohrobeckého potoka. Vrané nad Vtavou Vrané nad Vltavou je jednou z obcí tvořících prstenec kolem hlavního města Prahy. Hlavními funkcemi, jež obec plní jsou funkce obytná, obslužná, výrobní a rekreační. Obslužné funkce plní na úseku občanské vybavenosti, zdravotnictví a školství i pro okolní obce. Obslužné funkce jsou však orientovány více ve směru narůstajících potřeb vlastního sídla a rekreační funkce. Funkce výrobní je zastoupena elektrárnou, zpracováním léčivých rostlin, výrobou klimatizací a vzduchotechniky. Bývalá papírna JIP je v likvidaci. Obyvatelstvo je v současnosti vázáno vyjížďkou za prací do Prahy. To je prohloubeno ještě tím, že zemědělská výroba nemá v obci příznivé podmínky, půda není příliš kvalitní. Lesní hospodaření je vázáno na rekreační funkce v území. Rekreační využití území se soustřeďuje v současnosti na rekreaci individuální v chatových osadách. Zvole Katastr obce zahrnuje část pravobřežní hrany Vltavy, zalesněné svahy dolní kotliny Vltavy a náhorní plošinu s převahou zemědělských půd nad údolím Vltavy. Zástavba obce je nízkopodlažní, v siluetě obce vyniká věž kostela. Centrum obce tvoří náves se dvěma rybníky, vzrostlou zelení v návaznosti na kostel. Z živelně rostlého kompaktního půdorysu vybíhají západním směrem pásy parcelace chat a rodinného bydlení. Obdobná enkláva rodinného bydlení vybíhá z půdorysu obce směrem východním a severním. K obci přiléhá v jihozápadní hraně území Černíků s převládající funkcí individuální rekreace. 5

6 Libeř Celé území obce Libeř zahrnuje katastrální území obcí Libeř a Libeň, včetně chatových osad a roztroušené chatové zástavby. Spádovost celého území na hlavní město republiky je značná, podstatné jsou také vazby vůči Jílovému. Vazby na Prahu jsou silné nejenom v oblasti veřejnoprávních orgánů, ale také z hlediska značně rozsáhlé individuální rekreace obyvatel hlavního města na území obce. V minulé době došlo k enormnímu nárůstu počtu chat, a to takovým způsobem, že z původních osad se objekty individuální rekreace rozšířily i do volné přírody, nejčastěji do lesních ploch. Tento trend byl charakteristický pro celé Posázaví. Nejbližším městem místního významu je Jílové u Prahy, která je pro Libeř obcí s pověřeným obecním úřadem zde je také řada pracovních příležitostí. Značné vazby má Libeř také na Dolní Břežany. Okrouhlo Katastrální území je podlouhlého tvaru v ose sever-jih. Jeho severní část je vyplněna polnostmi, v jižní části převažují lesní porosty, které jsou součástí vyhlášeného Přírodního parku Střed Čech. Územím protéká Zahořanský potok s největším svým přítokem Libeňským potokem a mnoha bezejmennými přítoky. Sídla Okrouhlo a Zahořany jsou umístěny v údolních nivách podél komunikace Zvole Jílové. Obytná zástavba podél komunikace je drobného měřítka. Jedná se o původní statky nebo vesnické domy, které jsou většinou přestavěné a zmodernizované. Ostatní objekty jsou většinou rodinné domy různého stáří, které jsou doplněny objekty veřejného vybavení. Dominantní je původně zemědělský areál na okraji obce. Sever katastrálního území je využíván zemědělsky pro hodnotnou půdu a proto, že velká část ploch byla meliorována. Území je známou rekreační oblastí, v minulosti zde vznikly chatové osady nebo chaty ve volné krajině. Vzhledem k tomu, že se obec nachází jen asi 25 km od Prahy, stala se pro svoje krajinné hodnoty vyhledávaným rekreačním místem. Spádovou obcí pro Okrouhlo je Jílové, kde jsou umístěny služby a úřady státní správy. Březová Oleško Území je lokalizováno na náhorní plošině nad příkrým zářezem řeky Vltavy na jejím pravém břehu. Z východní strany je území ohraničeno Zlatým údolím, kterým protéká bezejmenný přítok Zahořanského potoka. Údolí Zahořanského potoka ohraničuje území z jihu. Na vodotečích protékajících územím do Zlatého údolí je několik bezejmenných rybníků. Nejnižší kóta území 230 m n.m. je v údolí Záhořanského potoka při jeho ústí do řeky Vltavy. Jako většina příměstských oblastí je i toto území silně urbanizováno. Vzhledem k rekreačnímu charakteru území se jedná zejména o chatovou zástavbu. Převážnou část území tvoří lesy, pole, role, louky a drnový fond. Zastavěná plocha je cca 20% území. Na území nejsou objekty výrazných komerčních aktivit. Území je ze západní strany tečováno železniční tratí Praha - Poříčí n/sázavou. Obce leží v jihozápadním cípu správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Jesenice. III.B Historický vývoj mikroregionu Ostroh nad Vltavou a Břežanským potokem byl osídlen již v době kamenné. Na začátku doby laténské kolem roku 500 př. n. l. zde bylo založeno keltské oppidum (město) o rozloze 170 ha, 6

7 největší u nás. Oblast byla od dávných dob využívaná lesnicky a zemědělsky. První zprávy o hospodaření v tomto území se datují do 14.století, kdy území patřilo velkostatku Dolní Břežany. Převážná část území byla zalesněna. Důkladné a na tu dobu moderní lesnické hospodářství bylo založeno v roce Mezi válkami bylo postupně území využíváno pro rekreaci. Přístup do rekreační oblasti usnadňovala i železniční trať, která byla původně budována pro svážení dřeva z rozsáhlých lesů podél Vltavy a Sázavy. Mikroregion zažívá velice dynamicky rozvoj od 90. let minulého století, kdy začala rozsáhlá individuální bytová výstavba v bezprostředním okolí všech obcí mikroregionu. Zároveň došlo k masové transformaci objektů rekreačních na objekty trvale obydlené. Dolnobřežansko dnes patří k nejvýznamnějším rozvojovým územím na obvodě hl. m. Prahy.. III.C Analýza složek a funkčních systémů mikroregionu Pro lepší orientaci a možnost vytváření závěrů k jednotlivým problémům území je analýza stavu mikroregionu členěna do devíti základních témat: a) Základní údaje a rozložení funkčních ploch b) Demografický a bytový vývoj c) Občanská vybavenost d) Zemědělství a průmysl e) Technická vybavenost území f) Dopravní obslužnost g) Společnost h) Krajina i) Místa střetů Pro každé téma je zpracována textová a tabulková část na základě číselných údajů, které byly získány pomocí dotazníků rozeslaných všem starostům příslušných obcí a doplněny přímo na místě pochozím průzkumem. a) Základní údaje a rozložení funkčních ploch Z celkové rozlohy mikroregionu zaujímá ZPF přes 45% území, lesy cca 34% území a 10% zaujímají území zastavěná. Výměry katastrálních území, lesního půdního fondu, zemědělského půdního fondu a zastavěných území jsou uvedeny v tabulce A. Celá tabulková část je zpracována tak, že pod názvem obce je uveden pouze název obce se sídlem obecního úřadu (OÚ). Obce se sídlem OÚ jsou tvořeny zpravidla více základními sídelními jednotkami (Viz IIA). Březová-Oleško, Vrané n.vlt., Zlatníky, Dolní Břežany, Ohrobec, Okrouhlo a Zvole mají ÚPD schválenou. Libeř má zadán územní ÚPD, bude schválen v roce b) Demografická situace V celém území je z tabulky B patrná nápadná disproporce mezi počtem trvale bydlících obyvatel a počtem rekreantů, což se odráží též v počtu trvale obydlených domů a počtem domů k rekreaci. Počet trvale bydlících obyvatel se pohybuje v jednotlivých obcích od 501 (Okrouhlo) do 2200 (Dolní Břežany). Počet rekreantů je od 640 (Okrouhlo) do 3000 (Březová-Oleško). Ještě lépe je to vidět na ukazateli hustota obyvatel na km 2. Ve všech obcích až na Zlatníky se v letních měsících hustota obyvatel minimálně zdvojnásobuje, extrémními 7

8 případy jsou Ohrobec ze 173 obyv./km na 450 obyv./km 2, Březová-Oleško ze 73 obyv./km 2 na 492 obyv./km 2, Okrouhlo z 60 obyv./km 2 na 137 obyv./km 2 atd. Stejný jev se projevuje i v zastavěnosti území, kdy počet objektů k trvalému bydlení je minimálně stejný, ale mnohdy i nižší než počet objektů k rekreaci. Dalším problémem v území je zástavba v nových rozvojových lokalitách. Řešení občanské vybavenosti, technické infrastruktury a dopravy zaostává za bytovou výstavbou. Jako příklad lze uvést Ohrobec - trvale obydlené domy stav 420, výhled 700, Libeř 390 stav, výhled 650 atd. c) Občanská vybavenost a kulturní památky Přehledné údaje jsou uvedeny v tabulce C. S nárůstem počtu obyvatel, kteří využívají snadné dostupnosti Prahy a bydlení si pořizují na venkově, vyvstává potřeba výstavby nové mateřské školy ve Zvoli a Dolních Břežanech. Libeř, Ohrobec, Vrané nad Vltavou a Zlatníky- Hodkovice počítají s rekonstrukcí nebo dostavbou stávající MŠ. V oblasti základního školství Vrané n.vlt. počítá s rekonstrukcí stávající budovy II. stupně a přístavbou k této budově tak, aby byly I. i II. stupeň a školní jídelna v jedné budově. Dolní Břežany již část rekonstrukce ZŠ provedly a počítají s přístavbou pavilónu odborných učeben. Zvole rovněž počítá s rekonstrukcí základní školy. V současné době děti ze všech obcí v regionu bez ZŠ do základní školy dojíždějí, do školy dojíždí i část dětí z obcí, které vlastní ZŠ disponují. Doprava do školy se děje veřejnou autobusovou dopravou a je postačující. V Okrouhle je zvláštní škola, kterou využívají všechny obce mikroregionu. Vybavení sportovními hřišti bylo v minulosti dostačující, nyní s nárůstem nových obytných domů počítají Dolní Břežany, Zvole, Ohrobec, Okrouhlo a Vrané nad Vltavou s rozšířením a výstavbou nových sportovních zařízení. Velice dobře je sportovními areály vybaveno Vrané n.vlt., které se vzhledem k Vltavě, která protéká obcí, zaměřilo i na vodní sporty. Co se týče služeb obyvatelstvu (prodejny potravin, čistírna, opravna obuvi, optik atd.) jsou vesměs nedostačující. Dolní Břežany připravují výstavbu nového centra obce, kde má být k dispozici až 3000 m2 komerčních ploch. V případě realizace tohoto projektu by řada služeb obyvatelstvu mikroregionu mohla být soustředěna právě zde. V oblasti zdravotních služeb je zdravotní středisko se stálým provozem (praktický lékař, dětský lékař, zubař) v Dolních Břežanech a ve Vraném nad Vltavou. V obou obcích je rovněž lékárna. Pečovatelskou službu v mikroregionu zajišťuje Agentura domácí péče se sídlem v Dolních Břežanech, kde je rovněž provozován denní hygienický stacionář. Pečovatelskou službu chce rovněž zřídit Vrané nad Vltavou. Z církevních a kulturních památek je nejvýznamnější v Dolních Břežanech čtyřkřídlý dvoupatrový renesanční zámek z přelomu 16. a 17.století s pseudorománskou kaplí z r.1885 a plastika ukřižovaného s Maří Magdalenou od Q.F.Quitainera z roku Kostely jsou v obcích Zlatníky, Zvole a Vrané n.vit. Ve Lhotě je na návsi kaplička vedena v seznamu kulturních památek, v Dolních Břežanech je výklenková kapličky a několik křížů, ve Vraném n.vlt. jedna hřbitovní kaple a tři křížky, v Libři je gotický kostel sv.jiljí ze 14.století a kamenný most z r V Okrouhle je objekt č. 32 vyhlášen jako kulturní památka, dále se počítá s památkovou ochranou místní požární zbrojnice. Významnou archeologickou památkou je hradiště Závist na k.ú. Lhota. Památkami místního významu jsou některé původní zemědělské usedlosti, které pokud jsou ještě v provozuschopném stavu, tak převážně slouží k jiným účelům než zemědělským. d) Zemědělství a průmyslová výroba Původní JZD se po svém rozpadu transformovala do Zemědělského družstva vlastníků se sídlem v Dolních Břežanech a AGRO Jesenice se sídlem v Hodkovicích. V 8

9 mikroregionu je přes 20 soukromě hospodařících zemědělců. Lze konstatovat, že převážná část zemědělských ploch v mikroregionu je obhospodařována. Co se týče průmyslu, mikroregion má již z historicky dávných dob nedostatek vody, takže se tu nikdy neumisťoval větší průmysl. V současné době převládají dřevozpracující provozovny, kovovýroba, autoopravny, stavební firmy s prodejem stavebního materiálu, tiskárny a knihárny a různé skladové firmy. Nejvýznamnější výrobnou jsou ve Vraném n. Vlt. Megafyt s.r.o., výroba rostlinných specialit a čajů. V Libni je vybudován autokemping. Přehledné údaje o zemědělství a průmyslu jsou uvedeny v tabulce D. Problém některých nově vznikajících výroben je skutečnost, že provozovna umístěná v obci má sídlo mimo obec a tudíž daně plynou jinam. e) Technická infrastruktura Z hlediska infrastruktury mají obce největší problémy s vybudováním vodovodní a kanalizační sítě a zavedením plynu. Celá oblast nemá dostatečné zdroje vody a tak jsou jednotlivé obce připojovány na zdroj vody ze Želivky. Jedná se o obce Dolní Břežany, Zlatníky, Ohrobec, Zvole, Libeř, Libeň, Vrané n.vlt a Březová-Oleško. Okrouhlo má vlastní obecní studnu ze které rozvádí vodu v obci Okrouhlo. Pro obec Zahořany se v případě nedostatečné kapacity vlastní studny alternativně počítá též s připojením na Želivku. Dešťová kanalizace je v obcích vybudována pouze zlomkovitě, přežívá ze sedmdesátých let. Je většinou neudržovaná. Nově se snaží ve všech obcích budovat splaškovou kanalizaci. Vlastní ČOV nemá pouze Březová-OIeško. Nově budovaná splašková kanalizace je většinou z plastu. Plynofikace je pouze v Dolních Břežanech a Zlatníkách-Hodkovicích. O další plynofikaci obce v regionu usilují. Likvidaci TKO provozují v celém mikroregionu specializované firmy, která odpad vozí na skládku a do spalovny. Nebezpečný odpad je likvidován specializovanými podniky. Vrané má vlastní sběrný dvůr. Přehledné údaje jsou uvedeny v tabulce E. f) Doprava Tabulka F vypovídá o vybavenosti území dopravními trasami. Na železnici je přímo napojena pouze obec Vrané n.vlt.. Ohrobec a Dolní Břežany mají železniční spojení prostřednictvím osady Jarov, která je ale čistě rekreační osadou. Jinak je celé území odkázáno pouze na silniční dopravu. Vzhledem k přetížení území mikroregionu pobytovou rekreací jsou v letních měsících všechny komunikace vytížené nad hranici únosnosti. Pro budoucí funkční dopravní systém je nezbytné sladit aktivity konané v území s dopravní sítí. Je proto potřeba vybudovat obchvaty kolem stávajících obcí a zrekonstruovat stávající silnice tak, aby tyto byly schopny pojmout rostoucí intenzitu dopravy. Místní komunikace v jednotlivých obcích jsou sice převážně zpevněné, ale mají často prašný povrch a při souběžném budování technické infrastruktury jsou v neuspokojivém stavu. Po vybudování rozvodu vody a kanalizace bývá pokladna obce již natolik vyčerpaná, že na opravy a údržbu místních komunikací nezbývají prostředky. Mikroregionem bude po jeho severní části procházet Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) a územím Libře také dálnice D3. DSO Dolnobřežansko na svém zasedání dne vzalo na vědomí a vyslovilo podporu řešit vedení budoucí D3 po katastru obce Libeř jako východní variantu, tak, jak o ni občané Libře rozhodli v místním referendu. Je možno očekávat ještě větší zatížení komunikací napojujících se na SOKP a D3. 9

10 g) Společnost V obcích mikroregionu se problémové skupiny téměř nevyskytují. Lze pozorovat narůstající počet dětí školního a předškolního věku v souvislosti s novou výstavbou rodinných domů a stěhováním rodin s malými dětmi do mikroregionu. Spolkový život má v obcích poměrně velkou tradici, která přetrvává do současnosti. Jedná se především o sportovní aktivity, hasiče a zahrádkáře. V každé obci působí fotbalový klub, ve většině také Český svaz zahrádkářů, Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz včelařů a Český myslivecký svaz. V rámci škol jsou organizovány zájmové kroužky dětí. Dorost si také vychovávají fotbalisté i hasiči. Ve Vraném n.vlt. je ještě pěvecký sbor sv.jiří při kostele a další sbor organizovaný základní uměleckou školou. Dále je tu Junák a jachting klub. h) Krajina Celá oblast mikroregionu je poměrně chudá na vodu. V západní části protéká mikroregionem nejvýznamnější vodní tok řeka Vltava v k.ú. Vrané n.vlt.. U obce je vybudována vodní nádrž Vranské přehrady využívaná ke koupání a vodním sportům. Je tu i vodní elektrárna. Další vodní toky a nádrže v mikroregionu: Dolní Břežany Břežanský potok, 4 rybníky a l umělá vodní nádrž Zlatníky - Hodkovice l bezejmenný potok z Drah do vsi, 2 umělé požární nádrže a 3 rybníky Ohrobec Ohrobecký potok vytékající z obecního rybníku, 2 chovné rybníky a l umělá požární nádrž Vrané n.vlt. potoky Zvolský, který protéká i k.ú.zvole, potok Drakov a potok Dubná Zvole vedle již jmenovaného Zvolského potoka tu jsou 2 rybníky a l umělá požární nádrž Libeř potoky Libeřský a Zahořanský, které protékají i k.ú.okrouhle, 3 rybníky a l umělá požární nádrž, která slouží i jako koupaliště Okrouhlo vedle již jmenovaných potoků potok Sirotčí strouha a 3 rybníky Březová-Oleško Zlatý potok a další bezejmenné potoky, 7 vodních ploch. Z hlediska krajinotvorného by měla být chráněna na k.ú. Zvole především přírodní rezervace Zvolská homole, v níž se uchoval přirozený listnatý les s lesostepními a vřesovištními plochami. Dále by měly být zachovány na k.ú. Zlatníky lokality Na Drahách, Remízek a Kamínek, na k.ú. Ohrobec obecní lesy, ohrobecké údolí, Károv a Jarov, na k.ú. D.Břežany břežanské údolí, které navazuje na přírodní rezervaci Šance na pravém údolí dolního toku Břežanského potoka, kaštanová alej mezi Dolními Břežany a Lhotou a v lokalitě Březová údolí Zlatého potoka. Do mikroregionu zasahuje také přírodní park Střed Čech. i) Místa střetů a problémy Na všech katastrálních územích obcí mikroregionu jsou místem střetů zejména: a) nedostatečná propustnost stávající dopravní sítě, extrémní nárůst kamionové dopravy na silnici II/101 a špatný stav místních komunikací; b) nedostatečná kapacita mateřských a základních škol, nedostatečná občanská vybavenost, nedostatečná infrastruktura pro aktivní trávení volného času c) přetíženost krajiny rekreačními aktivitami, černé skládky, exploatace lesa a krajiny d) nedostatečné vybavení základní technickou infrastrukturou (vodovod, splašková kanalizace včetně ČOV, dešťová kanalizace) 10

11 e) nedostatek pracovních příležitostí v samotném mikroregionu, nutnost dojížďky za prací. DOLNÍ BŘEŽANY 1. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 2. Kolizní místa v dopravě křižovatky na aglomeračním okruhu 3. Nedostačující šířka komunikací 4. Brownfield na území zemědělského družstva 5. Černá skládka ve Lhotě 6. Cizorodé krajinné dominanty - ve Lhotě na hranici ochranného pásma archeologického naleziště a dvě rozměrné vily ve stylu podnikatelského baroka dominující na severním horizontu Dolních Břežan 7. Mírné znečištění ovzduší v okolí II/ Centrum obce - chybějící prodejna potravin, společenský sál/kulturní zázemí 9. ČOV neplní projektované parametry nutná rekonstrukce 10. Nedostačující kapacita mateřské školky 11. Chybí vodovod Zálepy, Jarov 12. Nedostačující nabídka zdravotnických služeb LIBEŘ 13. Špatný technická stav kanalizace Libeř 14. Chybějící kanalizace a ČOV Libeň 15. Špatný technický stav komunikací 16. Nedostatek chodníků bezpečnost chodců 17. Nevyhovující stav kryta a břehu Zahořanského a Libeňského potoka 18. Zatížení ovzduší emisemi z topení v zimě 19. Vysoká tonáž projíždějící dopravy 20. Špatný tech. stav kostela sv. Jiljí a mostu 21. Potřeba revitalizace potoků a rybníků 22. Nevyhovující nabídka drobných služeb 23. Nedostatečná kapacita mateřské školky 24. Zanedbaná údržba lesů 25. Úprava vláhových poměrů v krajině 26. Nevyhovující technický stav budovy OÚ 27. Chybějící dešťová kanalizace v Libni a Libři 28. Možnost využití alternativních zdrojů mimo větrných 29. Trasa dálnice D3 OHROBEC 30. V obci chybí mateřská školka 31. Nevyhovující nabídka drobných služeb 32. Špatný technický stav komunikací 33. Průjezd obcí - státní silnice III.třídy - neúnosný stav 34. Chybí ČOV a kanalizace pro lokalitu Károv OKROUHLO 35. Vodní hospodářství - Vodovod, kanalizace a ČOV (Okrouhlo, Zahořany) 36. Špatný technický stav komunikací 37. Nevyhovující nabídka drobných služeb 11

12 38. Potřeba rekonstrukce a revitalizace rybníka 39. Špatný technický stav budovy bývalé školy BŘEZOVÁ-OLEŠKO 40. komunikace III/ V celém průběhu obce jsou nedostatečné rozhledové a šířkové parametry v obloucích o poloměrech 25 a 50m - kolize s chodci. 41. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 42. Vodní hospodářství vodovod 43. Špatný technický stav komunikací 44. Potřeba rekonstrukce a revitalizace rybníka VRANÉ NAD VLTAVOU 45. Potřeba dostavby budovy školy 46. Úzké úseky více využívaných komunikací 47. Zatížení ovzduší emisemi z topení v zimě 48. Umístění uhelných skladů uprostřed obce prašnost 49. Občasné černé skládky v blízkosti chatových osad 50. Areál bývalé papírny JIP brownfield 51. Nedostačující nabídka zdravotnických služeb 52. Chybějící technická infrastruktura v částech obce 53. Nedostatečná kapacita mateřské školky 54. Špatný technický stav komunikací ZLATNÍKY - HODKOVICE 55. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 56. AGRO Jesenice potencionální brownfield 57. Špatný technický stav komunikací 58. Nedostatečná kapacita mateřské školky ZVOLE 59. Nedostačující kapacita mateřské školky 60. Chybějící rozvody vody a kanalizace v osadě Černíky 61. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 62. Potřeba rekonstrukce a přístavby ZŠ 63. Špatný technický stav komunikací 64. Černé skládky 65. Potřeba rekonstrukce zdravotnického střediska 66. Potřeba rekonstrukce školní družiny 12

13 III.D Tabulková část A ZÁKLADNÍ ÚDAJE A ROZLOŽENÍ FUNKČNÍCH PLOCH výměra katastrálního území v ha LPF v ha stav LPF v ha výhled ZPF v ha stav ZPF ha výhled zastavěné území v ha stav zastavěné území v ha výhled Obec A2 A3.1 A3.2 A4.1 A4.2 A5.1 A5.2 Dolní Břežany 1065,73 376, , ,94 55 Zlatníky 764,00 2,70 10,00 700,00 610,00 25,00 35,00 Ohrobec 433,80 86,00 86,00 275,00 250,00 14,23 16,00 Vrané n./vl. 425,54 103,82 103,65 158,10 113,00 65,80 113,00 Zvole 760,00 250, ,00 320,0 60,00 150,00 Libeř 1362,8 475,20 475,0 769,40 760,0 98,0 110,00 Okrouhlo 830,70 392,30 392,0 389,10 385,0 59,1 65,0 Březová - Oleško 716,50 400,00 400,00 130,00 105,00 170,0 180,0 13

14 B pracovníci v pracovníci ve vyjíždění do přijíždějící do DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A BYTOVÝ FOND průmyslu a stavebnictví počet službách a ostatních odvětvích počet školy do jiné obce počet školy z jiné obce počet obec B 14.1 B 15.1 B 16.1 B 17.1 Dolní Břežany Zlatníky Ohrobec Vrané n./vl Zvole nezjištěno Libeř nezjištěno nezjištěno 100% 0 Okrouhlo nezjištěno nezjištěno 30 0 Březová Oleško B DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A BYTOVÝ FOND počet trvale bydlících stav počet trvale bydlících výhled hustota trvale bydlících počet/km 2 počet přechodně bydlících stav počet přechodně bydlících výhled věkové složení 0 14 let % věkové složení let % věkové složení 60+let % počet rekreantů stav počet rekreantů výhled obec B 1.1 B 1.2 B 2.1 B 3.1 B 3.2 B B B B 5.1 B 5.2 Dolní Břežany Zlatníky Ohrobec Vrané n./vl Zvole Libeř Okrouhlo Březová Oleško

15 C OBČANSKÉ VYBAVENÍ mateřská škola základní škola střední škola sportovní hřiště sportovní areál služby a obchod dostačující ano - ne pečovatelská služba v obci z jiné obce - není vůbec zdravotní zařízení v obci ano - ne veřejná knihovna ano ne jiná kulturní zařízení včetně muzeí kapličky kostely významné umělecké skulptury plánované využití opuštěných objektů na služby obec C 1.1 C 2.1 C 3.1 C 4.1 C 5.1 C 6.1 C 7.1 C 8.1 C 9.1 C 10.1 C11.1 C12.1 Dolní Břežany ano ano ne ano ne ne ano ano ne ne ano ano Zlatníky ano ano ne ano ne ne z jiné obce ne ne ne ano ne Ohrobec ne ne ne ano ne ne není vůbec ne ano ne ano Ne Vrané n./vl. ano ano ne ano ano ano z jiné obce ano ano ano ano Ne Zvole ano ano ne ano ano ne z jiné obce ne ano ano ano Ne Libeř ano ne ne ano ano ne z jiné obce ne ano ano ano Ne Okrouhlo ne ne ne ano ne ano není vůbec ne ne ano ano Ne Březová Oleško ne ne ne ano ne ne není vůbec ne ne ne ano Ne D zemědělské počet průmyslové průmyslové plochy vhodné ZEMĚDĚLSTVÍ A družstvo soukromě provozovny se provozovny se k zalesnění PRŮMYSL ano - ne hospodařících sídlem v obci sídlem mimo obci ano - ne rolníků počet počet obec D 1.1 D 2.1 D 3.1 D 4.1 D 5.1 Dolní Břežany ano ano Zlatníky ne ano Ohrobec ne ano Vrané n./vl. ne ne Zvole ne ano Libeř ne ano Okrouhlo ano 2 nezjištěno nezjištěno ano Březová Oleško ne ano 15

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s.

Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s. Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s. zpracováno: duben 2014 Místní akční skupina Podbrdsko, z. s. Hvožďany 80, 26244 IČ: 27051935 www.maspodbrdsko.cz Administrativní pracoviště:

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 15 Obec: KRYŠTOFO ÚDOLÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. I. ZAMĚSTNANOST

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT:

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: srpen 2011 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního plánu Nezabudice Řešené území: části k.ú.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více