INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO"

Transkript

1 A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, Praha 6 Tel: , ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER KRAJ: STŘEDOČESKÝ DATUM: OBJEDNATEL: SVAZEK OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO 10/2005 SÍDLO: Dolní Břežany 78, Dolní Břežany AKCE ČÁST. INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. TEXTOVÁ ČÁST

2 I. Obsah: I. OBSAH:... 2 II. ÚVOD... 3 III. SITUAČNÍ ANALÝZA MIKROREGIONU (PROFIL MIKROREGIONU)... 4 III.A ZÁKLADNÍ GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU... 4 III.B HISTORICKÝ VÝVOJ MIKROREGIONU... 6 III.C ANALÝZA SLOŽEK A FUNKČNÍCH SYSTÉMŮ MIKROREGIONU... 7 III.D TABULKOVÁ ČÁST IV. SWOT ANALÝZA IV.A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VZTAHY IV.B INFRASTRUKTURA IV.C HOSPODÁŘSTVÍ IV.D TRH PRÁCE IV.E SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA IV.F ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ IV.G CESTOVNÍ RUCH V. NÁVRHOVÁ ČÁST V.A SOUHRNNÁ STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MIKROREGIONU V.B STRATEGICKÉ CÍLE, SMĚRY ROZVOJE A PRIORITY ROZVOJE V.C SEZNAM REGIONÁLNÍCH AKCÍ V.D SEZNAM MÍSTNÍCH AKCÍ VI. FINANČNÍ RÁMEC STRATEGIE VI.A ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A PŘÍJMY ZA ROK VI.B CELKOVÉ NÁKLADY NA REGIONÁLNÍ AKCE VI.C CELKOVÉ NÁKLADY NA MÍSTNÍ AKCE VII. PŘÍLOHY VII.A NÁMĚTY PROJEKTŮ - REGIONÁLNÍ AKCE VII.B NÁMĚTY PROJEKTŮ MÍSTNÍ AKCE

3 II. Úvod Na jižní hranici hl. města Prahy ve Středočeském kraji v okrese Praha-Západ leží obce Dolní Břežany, Zlatníky-Hodkovice, Ohrobec, Libeř, Vrané nad Vltavou, Zvole, Březová Oleško a Okrouhlo. Tyto obce se pro svou specifickou polohu, kterou je možno specifikovat pojmem vnitřní pohraničí, rozhodly spojit své síly a vytvořit mikroregion zaměřený na celkový rozvoj této oblasti a rovněž rozvoj cestovního ruchu. Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko věří, že společným úsilím jeho členů se podaří vrátit plnohodnotný život do jednotlivých obcí, že se podaří opatřit lidem v místě bydliště nejen práci, ale i možnost trávení volného času a také, že se podaří zachovat a dále rozvíjet to, co zbylo z původní krajiny tohoto území. V současné době mikroregion většinou slouží jako noclehárna obyvatel, kteří v regionu bydlí, avšak většinu ostatních životních potřeb naplňují v hlavním městě. V letních měsících se mikroregion stává přelidněným rekreačním územím pro hlavní město. Většina objektů sloužících k rekreaci tu však vyrostla živelně a neúměrně zatěžuje místní infrastrukturu, silnice a produkcí odpadu i krajinu. Tento dokument byl vytvořen podle zásad strategického plánování, což je systematický způsob, jak organizovat změny a vytvářet v celé společnosti široký konsensus na společné vizi pro lepší ekonomickou budoucnost. Jedná se o tvořivý proces, který určí kritické oblasti a nalezne shodu na důvěryhodných záměrech, cílech a strategiích, které, pokud budou naplněny, pomohou řešit situaci v těchto kritických oblastech. Strategické plánování je rovněž účinným nástrojem, jak spojit za společným cílem rozhodující představitele soukromého sektoru a veřejné správy k vytvoření veřejně soukromého partnerství, které zlepší místní podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost mikroregionu. Strategický dokument je zpracován v dlouhodobém horizontu na dobu 10 let. Předpokládaná platnost je do roku

4 III. Situační analýza mikroregionu (profil mikroregionu) Situační analýza je podkladem a hlavním faktografickým materiálem pro všechny další kroky procesu zpracování strategie rozvoje regionu. Slouží jako hlavní podklad pro další kroky zpracování dokumentu, vytýčení problémových oblastí, cílů a strategických směrů. Fakta a poznatky získané při zpracování situační analýzy mikroregionu jsou východiskem a hlavním podkladem pro zpracování SWOT analýzy. III.A Základní geografická charakteristika mikroregionu a) Správní členění Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko se nachází v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji, NUTS II Střední Čechy. Členy svazku obcí tvoří následující obce se sídlem OÚ, pod které patří často ještě další základní sídelní jednotky: Obec se sídlem obecního úřadu OÚ Dolní Břežany OÚ Zlatníky Hodkovice OÚ Ohrobec OÚ Vrané nad Vltavou OÚ Zvole OÚ Libeř OÚ Okrouhlo OÚ Březová Oleško Základní sídelní jednotky - Dolní Břežany, Lhota, Zálepy a Jarov - Zlatníky a Hodkovice - Ohrobec, Károv a Jarov - Vrané nad Vltavou, Skochovice - Zvole, Černíky - Libeř, Libeň - Okrouhlo, Záhořany - Březová, Oleško b) Přírodní podmínky Západní část mikroregionu je ohraničena nejvýznamnějším vodním tokem - řekou Vltavou. Část území zahrnuje pravobřežní hranu řeky Vltavy se strmými zalesněnými břehy vyhloubenými jejím tokem. Na východ od Svahů podél Vltavy se rozkládá náhorní plošina s převahou zemědělských půd občas zvrásněná zalesněným údolím potoka (Břežanský potok, Zvolský potok, Zahořanský potok včetně jejich přítoků a dalších bezejmenných toků). Jižní hranice zájmového území je vymezena Zahořanským potokem, jehož údolí je též zalesněno. Skalní podklad území mikroregionu je tvořen převážně horninami Barandienu. Zájmové území se nachází v jižní části Pražské plošiny v blízkosti strukturního stupně na pravém břehu Vltavy, který dělí Pražskou plošinu od Středočeské pahorkatiny. Z hydrogeologického hlediska je celé území chudé na vydatnější zdroje podzemní vody. Celá zájmová oblast leží v mírně teplém pásu, průměrné roční teploty se pohybují mezi 7-9 C. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 200 až 460 m n.m., průměrné roční srážky jsou 450 až 650 mm. Zaznamenané vegetační stupně jsou bukový, bukodubový až dubobukový. c) Stručná charakteristika jednotlivých obcí Dolní Břežany Dolní Břežany bezprostředně navazují na hl. m. Prahu a zároveň jsou přirozeným spádovým centrem pro osídlení na terase nad Vltavským údolím. Tento sídelní pás zahrnuje sídla Ohrobec, Zvole, Březová a Oleško. Dolní Břežany jsou centrem i pro sousední obec Zlatníky- Hodkovice (vzdálené cca 1 km) a osadu Libeň obce Libeř (vzdálenou cca 2 km). Lze 4

5 předpokládat i částečný spád blízkého sídla Točná na území Prahy, které má do Dolních Břežany lepší dostupnost než do Komořan. Zlatníky Hodkovice Obec je dynamicky se rozvíjejícím sídlem na okraji Prahy. Leží v rovinatém terénu a je obklopena téměř pouze ornou půdou. Obcí prochází významná komunikace II/101 - aglomerační okruh. Hlavními funkcemi jež plní je funkce obytná, obslužná a výrobní zemědělská. V Hodkovicích je významný podnik AGRO Jesenice. Ohrobec Obec je rozložena na náhorní plošině nad zalesněnými svahy, lemujícími tok Vltavy. Výškové poměry se pohybují od 210 m n.m. u Vltavy do 370 m n.m, což je nejvyšší místo v obci. Jedná se o urbanizované území s okolními polnostmi vysoké kvality. Nejstarší část obce se nachází okolo dvou rybníků na Ohrobeckém potoce, umístěných na návsi. Jsou to původní zemědělské stavby s typickým půdorysem, kde obytná část byla orientována na náves a okolo dvora byla situována hospodářská stavení. Z historického centra vybíhají dvě enklávy roztroušených forem bydlení a to směrem severním, při silnici na Dolní Břežany a západním od Ohrobeckého potoka. K těmto Lokalitám pro bydlení je přičleněna lokalita rekreační, kde se dnes již jedná o kombinaci rekreace a bydlení, formu rekreačního osídlení splňují chaty, umístěné při dolním toku Ohrobeckého potoka. Vrané nad Vtavou Vrané nad Vltavou je jednou z obcí tvořících prstenec kolem hlavního města Prahy. Hlavními funkcemi, jež obec plní jsou funkce obytná, obslužná, výrobní a rekreační. Obslužné funkce plní na úseku občanské vybavenosti, zdravotnictví a školství i pro okolní obce. Obslužné funkce jsou však orientovány více ve směru narůstajících potřeb vlastního sídla a rekreační funkce. Funkce výrobní je zastoupena elektrárnou, zpracováním léčivých rostlin, výrobou klimatizací a vzduchotechniky. Bývalá papírna JIP je v likvidaci. Obyvatelstvo je v současnosti vázáno vyjížďkou za prací do Prahy. To je prohloubeno ještě tím, že zemědělská výroba nemá v obci příznivé podmínky, půda není příliš kvalitní. Lesní hospodaření je vázáno na rekreační funkce v území. Rekreační využití území se soustřeďuje v současnosti na rekreaci individuální v chatových osadách. Zvole Katastr obce zahrnuje část pravobřežní hrany Vltavy, zalesněné svahy dolní kotliny Vltavy a náhorní plošinu s převahou zemědělských půd nad údolím Vltavy. Zástavba obce je nízkopodlažní, v siluetě obce vyniká věž kostela. Centrum obce tvoří náves se dvěma rybníky, vzrostlou zelení v návaznosti na kostel. Z živelně rostlého kompaktního půdorysu vybíhají západním směrem pásy parcelace chat a rodinného bydlení. Obdobná enkláva rodinného bydlení vybíhá z půdorysu obce směrem východním a severním. K obci přiléhá v jihozápadní hraně území Černíků s převládající funkcí individuální rekreace. 5

6 Libeř Celé území obce Libeř zahrnuje katastrální území obcí Libeř a Libeň, včetně chatových osad a roztroušené chatové zástavby. Spádovost celého území na hlavní město republiky je značná, podstatné jsou také vazby vůči Jílovému. Vazby na Prahu jsou silné nejenom v oblasti veřejnoprávních orgánů, ale také z hlediska značně rozsáhlé individuální rekreace obyvatel hlavního města na území obce. V minulé době došlo k enormnímu nárůstu počtu chat, a to takovým způsobem, že z původních osad se objekty individuální rekreace rozšířily i do volné přírody, nejčastěji do lesních ploch. Tento trend byl charakteristický pro celé Posázaví. Nejbližším městem místního významu je Jílové u Prahy, která je pro Libeř obcí s pověřeným obecním úřadem zde je také řada pracovních příležitostí. Značné vazby má Libeř také na Dolní Břežany. Okrouhlo Katastrální území je podlouhlého tvaru v ose sever-jih. Jeho severní část je vyplněna polnostmi, v jižní části převažují lesní porosty, které jsou součástí vyhlášeného Přírodního parku Střed Čech. Územím protéká Zahořanský potok s největším svým přítokem Libeňským potokem a mnoha bezejmennými přítoky. Sídla Okrouhlo a Zahořany jsou umístěny v údolních nivách podél komunikace Zvole Jílové. Obytná zástavba podél komunikace je drobného měřítka. Jedná se o původní statky nebo vesnické domy, které jsou většinou přestavěné a zmodernizované. Ostatní objekty jsou většinou rodinné domy různého stáří, které jsou doplněny objekty veřejného vybavení. Dominantní je původně zemědělský areál na okraji obce. Sever katastrálního území je využíván zemědělsky pro hodnotnou půdu a proto, že velká část ploch byla meliorována. Území je známou rekreační oblastí, v minulosti zde vznikly chatové osady nebo chaty ve volné krajině. Vzhledem k tomu, že se obec nachází jen asi 25 km od Prahy, stala se pro svoje krajinné hodnoty vyhledávaným rekreačním místem. Spádovou obcí pro Okrouhlo je Jílové, kde jsou umístěny služby a úřady státní správy. Březová Oleško Území je lokalizováno na náhorní plošině nad příkrým zářezem řeky Vltavy na jejím pravém břehu. Z východní strany je území ohraničeno Zlatým údolím, kterým protéká bezejmenný přítok Zahořanského potoka. Údolí Zahořanského potoka ohraničuje území z jihu. Na vodotečích protékajících územím do Zlatého údolí je několik bezejmenných rybníků. Nejnižší kóta území 230 m n.m. je v údolí Záhořanského potoka při jeho ústí do řeky Vltavy. Jako většina příměstských oblastí je i toto území silně urbanizováno. Vzhledem k rekreačnímu charakteru území se jedná zejména o chatovou zástavbu. Převážnou část území tvoří lesy, pole, role, louky a drnový fond. Zastavěná plocha je cca 20% území. Na území nejsou objekty výrazných komerčních aktivit. Území je ze západní strany tečováno železniční tratí Praha - Poříčí n/sázavou. Obce leží v jihozápadním cípu správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Jesenice. III.B Historický vývoj mikroregionu Ostroh nad Vltavou a Břežanským potokem byl osídlen již v době kamenné. Na začátku doby laténské kolem roku 500 př. n. l. zde bylo založeno keltské oppidum (město) o rozloze 170 ha, 6

7 největší u nás. Oblast byla od dávných dob využívaná lesnicky a zemědělsky. První zprávy o hospodaření v tomto území se datují do 14.století, kdy území patřilo velkostatku Dolní Břežany. Převážná část území byla zalesněna. Důkladné a na tu dobu moderní lesnické hospodářství bylo založeno v roce Mezi válkami bylo postupně území využíváno pro rekreaci. Přístup do rekreační oblasti usnadňovala i železniční trať, která byla původně budována pro svážení dřeva z rozsáhlých lesů podél Vltavy a Sázavy. Mikroregion zažívá velice dynamicky rozvoj od 90. let minulého století, kdy začala rozsáhlá individuální bytová výstavba v bezprostředním okolí všech obcí mikroregionu. Zároveň došlo k masové transformaci objektů rekreačních na objekty trvale obydlené. Dolnobřežansko dnes patří k nejvýznamnějším rozvojovým územím na obvodě hl. m. Prahy.. III.C Analýza složek a funkčních systémů mikroregionu Pro lepší orientaci a možnost vytváření závěrů k jednotlivým problémům území je analýza stavu mikroregionu členěna do devíti základních témat: a) Základní údaje a rozložení funkčních ploch b) Demografický a bytový vývoj c) Občanská vybavenost d) Zemědělství a průmysl e) Technická vybavenost území f) Dopravní obslužnost g) Společnost h) Krajina i) Místa střetů Pro každé téma je zpracována textová a tabulková část na základě číselných údajů, které byly získány pomocí dotazníků rozeslaných všem starostům příslušných obcí a doplněny přímo na místě pochozím průzkumem. a) Základní údaje a rozložení funkčních ploch Z celkové rozlohy mikroregionu zaujímá ZPF přes 45% území, lesy cca 34% území a 10% zaujímají území zastavěná. Výměry katastrálních území, lesního půdního fondu, zemědělského půdního fondu a zastavěných území jsou uvedeny v tabulce A. Celá tabulková část je zpracována tak, že pod názvem obce je uveden pouze název obce se sídlem obecního úřadu (OÚ). Obce se sídlem OÚ jsou tvořeny zpravidla více základními sídelními jednotkami (Viz IIA). Březová-Oleško, Vrané n.vlt., Zlatníky, Dolní Břežany, Ohrobec, Okrouhlo a Zvole mají ÚPD schválenou. Libeř má zadán územní ÚPD, bude schválen v roce b) Demografická situace V celém území je z tabulky B patrná nápadná disproporce mezi počtem trvale bydlících obyvatel a počtem rekreantů, což se odráží též v počtu trvale obydlených domů a počtem domů k rekreaci. Počet trvale bydlících obyvatel se pohybuje v jednotlivých obcích od 501 (Okrouhlo) do 2200 (Dolní Břežany). Počet rekreantů je od 640 (Okrouhlo) do 3000 (Březová-Oleško). Ještě lépe je to vidět na ukazateli hustota obyvatel na km 2. Ve všech obcích až na Zlatníky se v letních měsících hustota obyvatel minimálně zdvojnásobuje, extrémními 7

8 případy jsou Ohrobec ze 173 obyv./km na 450 obyv./km 2, Březová-Oleško ze 73 obyv./km 2 na 492 obyv./km 2, Okrouhlo z 60 obyv./km 2 na 137 obyv./km 2 atd. Stejný jev se projevuje i v zastavěnosti území, kdy počet objektů k trvalému bydlení je minimálně stejný, ale mnohdy i nižší než počet objektů k rekreaci. Dalším problémem v území je zástavba v nových rozvojových lokalitách. Řešení občanské vybavenosti, technické infrastruktury a dopravy zaostává za bytovou výstavbou. Jako příklad lze uvést Ohrobec - trvale obydlené domy stav 420, výhled 700, Libeř 390 stav, výhled 650 atd. c) Občanská vybavenost a kulturní památky Přehledné údaje jsou uvedeny v tabulce C. S nárůstem počtu obyvatel, kteří využívají snadné dostupnosti Prahy a bydlení si pořizují na venkově, vyvstává potřeba výstavby nové mateřské školy ve Zvoli a Dolních Břežanech. Libeř, Ohrobec, Vrané nad Vltavou a Zlatníky- Hodkovice počítají s rekonstrukcí nebo dostavbou stávající MŠ. V oblasti základního školství Vrané n.vlt. počítá s rekonstrukcí stávající budovy II. stupně a přístavbou k této budově tak, aby byly I. i II. stupeň a školní jídelna v jedné budově. Dolní Břežany již část rekonstrukce ZŠ provedly a počítají s přístavbou pavilónu odborných učeben. Zvole rovněž počítá s rekonstrukcí základní školy. V současné době děti ze všech obcí v regionu bez ZŠ do základní školy dojíždějí, do školy dojíždí i část dětí z obcí, které vlastní ZŠ disponují. Doprava do školy se děje veřejnou autobusovou dopravou a je postačující. V Okrouhle je zvláštní škola, kterou využívají všechny obce mikroregionu. Vybavení sportovními hřišti bylo v minulosti dostačující, nyní s nárůstem nových obytných domů počítají Dolní Břežany, Zvole, Ohrobec, Okrouhlo a Vrané nad Vltavou s rozšířením a výstavbou nových sportovních zařízení. Velice dobře je sportovními areály vybaveno Vrané n.vlt., které se vzhledem k Vltavě, která protéká obcí, zaměřilo i na vodní sporty. Co se týče služeb obyvatelstvu (prodejny potravin, čistírna, opravna obuvi, optik atd.) jsou vesměs nedostačující. Dolní Břežany připravují výstavbu nového centra obce, kde má být k dispozici až 3000 m2 komerčních ploch. V případě realizace tohoto projektu by řada služeb obyvatelstvu mikroregionu mohla být soustředěna právě zde. V oblasti zdravotních služeb je zdravotní středisko se stálým provozem (praktický lékař, dětský lékař, zubař) v Dolních Břežanech a ve Vraném nad Vltavou. V obou obcích je rovněž lékárna. Pečovatelskou službu v mikroregionu zajišťuje Agentura domácí péče se sídlem v Dolních Břežanech, kde je rovněž provozován denní hygienický stacionář. Pečovatelskou službu chce rovněž zřídit Vrané nad Vltavou. Z církevních a kulturních památek je nejvýznamnější v Dolních Břežanech čtyřkřídlý dvoupatrový renesanční zámek z přelomu 16. a 17.století s pseudorománskou kaplí z r.1885 a plastika ukřižovaného s Maří Magdalenou od Q.F.Quitainera z roku Kostely jsou v obcích Zlatníky, Zvole a Vrané n.vit. Ve Lhotě je na návsi kaplička vedena v seznamu kulturních památek, v Dolních Břežanech je výklenková kapličky a několik křížů, ve Vraném n.vlt. jedna hřbitovní kaple a tři křížky, v Libři je gotický kostel sv.jiljí ze 14.století a kamenný most z r V Okrouhle je objekt č. 32 vyhlášen jako kulturní památka, dále se počítá s památkovou ochranou místní požární zbrojnice. Významnou archeologickou památkou je hradiště Závist na k.ú. Lhota. Památkami místního významu jsou některé původní zemědělské usedlosti, které pokud jsou ještě v provozuschopném stavu, tak převážně slouží k jiným účelům než zemědělským. d) Zemědělství a průmyslová výroba Původní JZD se po svém rozpadu transformovala do Zemědělského družstva vlastníků se sídlem v Dolních Břežanech a AGRO Jesenice se sídlem v Hodkovicích. V 8

9 mikroregionu je přes 20 soukromě hospodařících zemědělců. Lze konstatovat, že převážná část zemědělských ploch v mikroregionu je obhospodařována. Co se týče průmyslu, mikroregion má již z historicky dávných dob nedostatek vody, takže se tu nikdy neumisťoval větší průmysl. V současné době převládají dřevozpracující provozovny, kovovýroba, autoopravny, stavební firmy s prodejem stavebního materiálu, tiskárny a knihárny a různé skladové firmy. Nejvýznamnější výrobnou jsou ve Vraném n. Vlt. Megafyt s.r.o., výroba rostlinných specialit a čajů. V Libni je vybudován autokemping. Přehledné údaje o zemědělství a průmyslu jsou uvedeny v tabulce D. Problém některých nově vznikajících výroben je skutečnost, že provozovna umístěná v obci má sídlo mimo obec a tudíž daně plynou jinam. e) Technická infrastruktura Z hlediska infrastruktury mají obce největší problémy s vybudováním vodovodní a kanalizační sítě a zavedením plynu. Celá oblast nemá dostatečné zdroje vody a tak jsou jednotlivé obce připojovány na zdroj vody ze Želivky. Jedná se o obce Dolní Břežany, Zlatníky, Ohrobec, Zvole, Libeř, Libeň, Vrané n.vlt a Březová-Oleško. Okrouhlo má vlastní obecní studnu ze které rozvádí vodu v obci Okrouhlo. Pro obec Zahořany se v případě nedostatečné kapacity vlastní studny alternativně počítá též s připojením na Želivku. Dešťová kanalizace je v obcích vybudována pouze zlomkovitě, přežívá ze sedmdesátých let. Je většinou neudržovaná. Nově se snaží ve všech obcích budovat splaškovou kanalizaci. Vlastní ČOV nemá pouze Březová-OIeško. Nově budovaná splašková kanalizace je většinou z plastu. Plynofikace je pouze v Dolních Břežanech a Zlatníkách-Hodkovicích. O další plynofikaci obce v regionu usilují. Likvidaci TKO provozují v celém mikroregionu specializované firmy, která odpad vozí na skládku a do spalovny. Nebezpečný odpad je likvidován specializovanými podniky. Vrané má vlastní sběrný dvůr. Přehledné údaje jsou uvedeny v tabulce E. f) Doprava Tabulka F vypovídá o vybavenosti území dopravními trasami. Na železnici je přímo napojena pouze obec Vrané n.vlt.. Ohrobec a Dolní Břežany mají železniční spojení prostřednictvím osady Jarov, která je ale čistě rekreační osadou. Jinak je celé území odkázáno pouze na silniční dopravu. Vzhledem k přetížení území mikroregionu pobytovou rekreací jsou v letních měsících všechny komunikace vytížené nad hranici únosnosti. Pro budoucí funkční dopravní systém je nezbytné sladit aktivity konané v území s dopravní sítí. Je proto potřeba vybudovat obchvaty kolem stávajících obcí a zrekonstruovat stávající silnice tak, aby tyto byly schopny pojmout rostoucí intenzitu dopravy. Místní komunikace v jednotlivých obcích jsou sice převážně zpevněné, ale mají často prašný povrch a při souběžném budování technické infrastruktury jsou v neuspokojivém stavu. Po vybudování rozvodu vody a kanalizace bývá pokladna obce již natolik vyčerpaná, že na opravy a údržbu místních komunikací nezbývají prostředky. Mikroregionem bude po jeho severní části procházet Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) a územím Libře také dálnice D3. DSO Dolnobřežansko na svém zasedání dne vzalo na vědomí a vyslovilo podporu řešit vedení budoucí D3 po katastru obce Libeř jako východní variantu, tak, jak o ni občané Libře rozhodli v místním referendu. Je možno očekávat ještě větší zatížení komunikací napojujících se na SOKP a D3. 9

10 g) Společnost V obcích mikroregionu se problémové skupiny téměř nevyskytují. Lze pozorovat narůstající počet dětí školního a předškolního věku v souvislosti s novou výstavbou rodinných domů a stěhováním rodin s malými dětmi do mikroregionu. Spolkový život má v obcích poměrně velkou tradici, která přetrvává do současnosti. Jedná se především o sportovní aktivity, hasiče a zahrádkáře. V každé obci působí fotbalový klub, ve většině také Český svaz zahrádkářů, Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz včelařů a Český myslivecký svaz. V rámci škol jsou organizovány zájmové kroužky dětí. Dorost si také vychovávají fotbalisté i hasiči. Ve Vraném n.vlt. je ještě pěvecký sbor sv.jiří při kostele a další sbor organizovaný základní uměleckou školou. Dále je tu Junák a jachting klub. h) Krajina Celá oblast mikroregionu je poměrně chudá na vodu. V západní části protéká mikroregionem nejvýznamnější vodní tok řeka Vltava v k.ú. Vrané n.vlt.. U obce je vybudována vodní nádrž Vranské přehrady využívaná ke koupání a vodním sportům. Je tu i vodní elektrárna. Další vodní toky a nádrže v mikroregionu: Dolní Břežany Břežanský potok, 4 rybníky a l umělá vodní nádrž Zlatníky - Hodkovice l bezejmenný potok z Drah do vsi, 2 umělé požární nádrže a 3 rybníky Ohrobec Ohrobecký potok vytékající z obecního rybníku, 2 chovné rybníky a l umělá požární nádrž Vrané n.vlt. potoky Zvolský, který protéká i k.ú.zvole, potok Drakov a potok Dubná Zvole vedle již jmenovaného Zvolského potoka tu jsou 2 rybníky a l umělá požární nádrž Libeř potoky Libeřský a Zahořanský, které protékají i k.ú.okrouhle, 3 rybníky a l umělá požární nádrž, která slouží i jako koupaliště Okrouhlo vedle již jmenovaných potoků potok Sirotčí strouha a 3 rybníky Březová-Oleško Zlatý potok a další bezejmenné potoky, 7 vodních ploch. Z hlediska krajinotvorného by měla být chráněna na k.ú. Zvole především přírodní rezervace Zvolská homole, v níž se uchoval přirozený listnatý les s lesostepními a vřesovištními plochami. Dále by měly být zachovány na k.ú. Zlatníky lokality Na Drahách, Remízek a Kamínek, na k.ú. Ohrobec obecní lesy, ohrobecké údolí, Károv a Jarov, na k.ú. D.Břežany břežanské údolí, které navazuje na přírodní rezervaci Šance na pravém údolí dolního toku Břežanského potoka, kaštanová alej mezi Dolními Břežany a Lhotou a v lokalitě Březová údolí Zlatého potoka. Do mikroregionu zasahuje také přírodní park Střed Čech. i) Místa střetů a problémy Na všech katastrálních územích obcí mikroregionu jsou místem střetů zejména: a) nedostatečná propustnost stávající dopravní sítě, extrémní nárůst kamionové dopravy na silnici II/101 a špatný stav místních komunikací; b) nedostatečná kapacita mateřských a základních škol, nedostatečná občanská vybavenost, nedostatečná infrastruktura pro aktivní trávení volného času c) přetíženost krajiny rekreačními aktivitami, černé skládky, exploatace lesa a krajiny d) nedostatečné vybavení základní technickou infrastrukturou (vodovod, splašková kanalizace včetně ČOV, dešťová kanalizace) 10

11 e) nedostatek pracovních příležitostí v samotném mikroregionu, nutnost dojížďky za prací. DOLNÍ BŘEŽANY 1. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 2. Kolizní místa v dopravě křižovatky na aglomeračním okruhu 3. Nedostačující šířka komunikací 4. Brownfield na území zemědělského družstva 5. Černá skládka ve Lhotě 6. Cizorodé krajinné dominanty - ve Lhotě na hranici ochranného pásma archeologického naleziště a dvě rozměrné vily ve stylu podnikatelského baroka dominující na severním horizontu Dolních Břežan 7. Mírné znečištění ovzduší v okolí II/ Centrum obce - chybějící prodejna potravin, společenský sál/kulturní zázemí 9. ČOV neplní projektované parametry nutná rekonstrukce 10. Nedostačující kapacita mateřské školky 11. Chybí vodovod Zálepy, Jarov 12. Nedostačující nabídka zdravotnických služeb LIBEŘ 13. Špatný technická stav kanalizace Libeř 14. Chybějící kanalizace a ČOV Libeň 15. Špatný technický stav komunikací 16. Nedostatek chodníků bezpečnost chodců 17. Nevyhovující stav kryta a břehu Zahořanského a Libeňského potoka 18. Zatížení ovzduší emisemi z topení v zimě 19. Vysoká tonáž projíždějící dopravy 20. Špatný tech. stav kostela sv. Jiljí a mostu 21. Potřeba revitalizace potoků a rybníků 22. Nevyhovující nabídka drobných služeb 23. Nedostatečná kapacita mateřské školky 24. Zanedbaná údržba lesů 25. Úprava vláhových poměrů v krajině 26. Nevyhovující technický stav budovy OÚ 27. Chybějící dešťová kanalizace v Libni a Libři 28. Možnost využití alternativních zdrojů mimo větrných 29. Trasa dálnice D3 OHROBEC 30. V obci chybí mateřská školka 31. Nevyhovující nabídka drobných služeb 32. Špatný technický stav komunikací 33. Průjezd obcí - státní silnice III.třídy - neúnosný stav 34. Chybí ČOV a kanalizace pro lokalitu Károv OKROUHLO 35. Vodní hospodářství - Vodovod, kanalizace a ČOV (Okrouhlo, Zahořany) 36. Špatný technický stav komunikací 37. Nevyhovující nabídka drobných služeb 11

12 38. Potřeba rekonstrukce a revitalizace rybníka 39. Špatný technický stav budovy bývalé školy BŘEZOVÁ-OLEŠKO 40. komunikace III/ V celém průběhu obce jsou nedostatečné rozhledové a šířkové parametry v obloucích o poloměrech 25 a 50m - kolize s chodci. 41. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 42. Vodní hospodářství vodovod 43. Špatný technický stav komunikací 44. Potřeba rekonstrukce a revitalizace rybníka VRANÉ NAD VLTAVOU 45. Potřeba dostavby budovy školy 46. Úzké úseky více využívaných komunikací 47. Zatížení ovzduší emisemi z topení v zimě 48. Umístění uhelných skladů uprostřed obce prašnost 49. Občasné černé skládky v blízkosti chatových osad 50. Areál bývalé papírny JIP brownfield 51. Nedostačující nabídka zdravotnických služeb 52. Chybějící technická infrastruktura v částech obce 53. Nedostatečná kapacita mateřské školky 54. Špatný technický stav komunikací ZLATNÍKY - HODKOVICE 55. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 56. AGRO Jesenice potencionální brownfield 57. Špatný technický stav komunikací 58. Nedostatečná kapacita mateřské školky ZVOLE 59. Nedostačující kapacita mateřské školky 60. Chybějící rozvody vody a kanalizace v osadě Černíky 61. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 62. Potřeba rekonstrukce a přístavby ZŠ 63. Špatný technický stav komunikací 64. Černé skládky 65. Potřeba rekonstrukce zdravotnického střediska 66. Potřeba rekonstrukce školní družiny 12

13 III.D Tabulková část A ZÁKLADNÍ ÚDAJE A ROZLOŽENÍ FUNKČNÍCH PLOCH výměra katastrálního území v ha LPF v ha stav LPF v ha výhled ZPF v ha stav ZPF ha výhled zastavěné území v ha stav zastavěné území v ha výhled Obec A2 A3.1 A3.2 A4.1 A4.2 A5.1 A5.2 Dolní Břežany 1065,73 376, , ,94 55 Zlatníky 764,00 2,70 10,00 700,00 610,00 25,00 35,00 Ohrobec 433,80 86,00 86,00 275,00 250,00 14,23 16,00 Vrané n./vl. 425,54 103,82 103,65 158,10 113,00 65,80 113,00 Zvole 760,00 250, ,00 320,0 60,00 150,00 Libeř 1362,8 475,20 475,0 769,40 760,0 98,0 110,00 Okrouhlo 830,70 392,30 392,0 389,10 385,0 59,1 65,0 Březová - Oleško 716,50 400,00 400,00 130,00 105,00 170,0 180,0 13

14 B pracovníci v pracovníci ve vyjíždění do přijíždějící do DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A BYTOVÝ FOND průmyslu a stavebnictví počet službách a ostatních odvětvích počet školy do jiné obce počet školy z jiné obce počet obec B 14.1 B 15.1 B 16.1 B 17.1 Dolní Břežany Zlatníky Ohrobec Vrané n./vl Zvole nezjištěno Libeř nezjištěno nezjištěno 100% 0 Okrouhlo nezjištěno nezjištěno 30 0 Březová Oleško B DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A BYTOVÝ FOND počet trvale bydlících stav počet trvale bydlících výhled hustota trvale bydlících počet/km 2 počet přechodně bydlících stav počet přechodně bydlících výhled věkové složení 0 14 let % věkové složení let % věkové složení 60+let % počet rekreantů stav počet rekreantů výhled obec B 1.1 B 1.2 B 2.1 B 3.1 B 3.2 B B B B 5.1 B 5.2 Dolní Břežany Zlatníky Ohrobec Vrané n./vl Zvole Libeř Okrouhlo Březová Oleško

15 C OBČANSKÉ VYBAVENÍ mateřská škola základní škola střední škola sportovní hřiště sportovní areál služby a obchod dostačující ano - ne pečovatelská služba v obci z jiné obce - není vůbec zdravotní zařízení v obci ano - ne veřejná knihovna ano ne jiná kulturní zařízení včetně muzeí kapličky kostely významné umělecké skulptury plánované využití opuštěných objektů na služby obec C 1.1 C 2.1 C 3.1 C 4.1 C 5.1 C 6.1 C 7.1 C 8.1 C 9.1 C 10.1 C11.1 C12.1 Dolní Břežany ano ano ne ano ne ne ano ano ne ne ano ano Zlatníky ano ano ne ano ne ne z jiné obce ne ne ne ano ne Ohrobec ne ne ne ano ne ne není vůbec ne ano ne ano Ne Vrané n./vl. ano ano ne ano ano ano z jiné obce ano ano ano ano Ne Zvole ano ano ne ano ano ne z jiné obce ne ano ano ano Ne Libeř ano ne ne ano ano ne z jiné obce ne ano ano ano Ne Okrouhlo ne ne ne ano ne ano není vůbec ne ne ano ano Ne Březová Oleško ne ne ne ano ne ne není vůbec ne ne ne ano Ne D zemědělské počet průmyslové průmyslové plochy vhodné ZEMĚDĚLSTVÍ A družstvo soukromě provozovny se provozovny se k zalesnění PRŮMYSL ano - ne hospodařících sídlem v obci sídlem mimo obci ano - ne rolníků počet počet obec D 1.1 D 2.1 D 3.1 D 4.1 D 5.1 Dolní Břežany ano ano Zlatníky ne ano Ohrobec ne ano Vrané n./vl. ne ne Zvole ne ano Libeř ne ano Okrouhlo ano 2 nezjištěno nezjištěno ano Březová Oleško ne ano 15

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze 7 PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více