INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO"

Transkript

1 A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, Praha 6 Tel: , ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER KRAJ: STŘEDOČESKÝ DATUM: OBJEDNATEL: SVAZEK OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO 10/2005 SÍDLO: Dolní Břežany 78, Dolní Břežany AKCE ČÁST. INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. TEXTOVÁ ČÁST

2 I. Obsah: I. OBSAH:... 2 II. ÚVOD... 3 III. SITUAČNÍ ANALÝZA MIKROREGIONU (PROFIL MIKROREGIONU)... 4 III.A ZÁKLADNÍ GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU... 4 III.B HISTORICKÝ VÝVOJ MIKROREGIONU... 6 III.C ANALÝZA SLOŽEK A FUNKČNÍCH SYSTÉMŮ MIKROREGIONU... 7 III.D TABULKOVÁ ČÁST IV. SWOT ANALÝZA IV.A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VZTAHY IV.B INFRASTRUKTURA IV.C HOSPODÁŘSTVÍ IV.D TRH PRÁCE IV.E SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA IV.F ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ IV.G CESTOVNÍ RUCH V. NÁVRHOVÁ ČÁST V.A SOUHRNNÁ STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MIKROREGIONU V.B STRATEGICKÉ CÍLE, SMĚRY ROZVOJE A PRIORITY ROZVOJE V.C SEZNAM REGIONÁLNÍCH AKCÍ V.D SEZNAM MÍSTNÍCH AKCÍ VI. FINANČNÍ RÁMEC STRATEGIE VI.A ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A PŘÍJMY ZA ROK VI.B CELKOVÉ NÁKLADY NA REGIONÁLNÍ AKCE VI.C CELKOVÉ NÁKLADY NA MÍSTNÍ AKCE VII. PŘÍLOHY VII.A NÁMĚTY PROJEKTŮ - REGIONÁLNÍ AKCE VII.B NÁMĚTY PROJEKTŮ MÍSTNÍ AKCE

3 II. Úvod Na jižní hranici hl. města Prahy ve Středočeském kraji v okrese Praha-Západ leží obce Dolní Břežany, Zlatníky-Hodkovice, Ohrobec, Libeř, Vrané nad Vltavou, Zvole, Březová Oleško a Okrouhlo. Tyto obce se pro svou specifickou polohu, kterou je možno specifikovat pojmem vnitřní pohraničí, rozhodly spojit své síly a vytvořit mikroregion zaměřený na celkový rozvoj této oblasti a rovněž rozvoj cestovního ruchu. Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko věří, že společným úsilím jeho členů se podaří vrátit plnohodnotný život do jednotlivých obcí, že se podaří opatřit lidem v místě bydliště nejen práci, ale i možnost trávení volného času a také, že se podaří zachovat a dále rozvíjet to, co zbylo z původní krajiny tohoto území. V současné době mikroregion většinou slouží jako noclehárna obyvatel, kteří v regionu bydlí, avšak většinu ostatních životních potřeb naplňují v hlavním městě. V letních měsících se mikroregion stává přelidněným rekreačním územím pro hlavní město. Většina objektů sloužících k rekreaci tu však vyrostla živelně a neúměrně zatěžuje místní infrastrukturu, silnice a produkcí odpadu i krajinu. Tento dokument byl vytvořen podle zásad strategického plánování, což je systematický způsob, jak organizovat změny a vytvářet v celé společnosti široký konsensus na společné vizi pro lepší ekonomickou budoucnost. Jedná se o tvořivý proces, který určí kritické oblasti a nalezne shodu na důvěryhodných záměrech, cílech a strategiích, které, pokud budou naplněny, pomohou řešit situaci v těchto kritických oblastech. Strategické plánování je rovněž účinným nástrojem, jak spojit za společným cílem rozhodující představitele soukromého sektoru a veřejné správy k vytvoření veřejně soukromého partnerství, které zlepší místní podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost mikroregionu. Strategický dokument je zpracován v dlouhodobém horizontu na dobu 10 let. Předpokládaná platnost je do roku

4 III. Situační analýza mikroregionu (profil mikroregionu) Situační analýza je podkladem a hlavním faktografickým materiálem pro všechny další kroky procesu zpracování strategie rozvoje regionu. Slouží jako hlavní podklad pro další kroky zpracování dokumentu, vytýčení problémových oblastí, cílů a strategických směrů. Fakta a poznatky získané při zpracování situační analýzy mikroregionu jsou východiskem a hlavním podkladem pro zpracování SWOT analýzy. III.A Základní geografická charakteristika mikroregionu a) Správní členění Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko se nachází v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji, NUTS II Střední Čechy. Členy svazku obcí tvoří následující obce se sídlem OÚ, pod které patří často ještě další základní sídelní jednotky: Obec se sídlem obecního úřadu OÚ Dolní Břežany OÚ Zlatníky Hodkovice OÚ Ohrobec OÚ Vrané nad Vltavou OÚ Zvole OÚ Libeř OÚ Okrouhlo OÚ Březová Oleško Základní sídelní jednotky - Dolní Břežany, Lhota, Zálepy a Jarov - Zlatníky a Hodkovice - Ohrobec, Károv a Jarov - Vrané nad Vltavou, Skochovice - Zvole, Černíky - Libeř, Libeň - Okrouhlo, Záhořany - Březová, Oleško b) Přírodní podmínky Západní část mikroregionu je ohraničena nejvýznamnějším vodním tokem - řekou Vltavou. Část území zahrnuje pravobřežní hranu řeky Vltavy se strmými zalesněnými břehy vyhloubenými jejím tokem. Na východ od Svahů podél Vltavy se rozkládá náhorní plošina s převahou zemědělských půd občas zvrásněná zalesněným údolím potoka (Břežanský potok, Zvolský potok, Zahořanský potok včetně jejich přítoků a dalších bezejmenných toků). Jižní hranice zájmového území je vymezena Zahořanským potokem, jehož údolí je též zalesněno. Skalní podklad území mikroregionu je tvořen převážně horninami Barandienu. Zájmové území se nachází v jižní části Pražské plošiny v blízkosti strukturního stupně na pravém břehu Vltavy, který dělí Pražskou plošinu od Středočeské pahorkatiny. Z hydrogeologického hlediska je celé území chudé na vydatnější zdroje podzemní vody. Celá zájmová oblast leží v mírně teplém pásu, průměrné roční teploty se pohybují mezi 7-9 C. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 200 až 460 m n.m., průměrné roční srážky jsou 450 až 650 mm. Zaznamenané vegetační stupně jsou bukový, bukodubový až dubobukový. c) Stručná charakteristika jednotlivých obcí Dolní Břežany Dolní Břežany bezprostředně navazují na hl. m. Prahu a zároveň jsou přirozeným spádovým centrem pro osídlení na terase nad Vltavským údolím. Tento sídelní pás zahrnuje sídla Ohrobec, Zvole, Březová a Oleško. Dolní Břežany jsou centrem i pro sousední obec Zlatníky- Hodkovice (vzdálené cca 1 km) a osadu Libeň obce Libeř (vzdálenou cca 2 km). Lze 4

5 předpokládat i částečný spád blízkého sídla Točná na území Prahy, které má do Dolních Břežany lepší dostupnost než do Komořan. Zlatníky Hodkovice Obec je dynamicky se rozvíjejícím sídlem na okraji Prahy. Leží v rovinatém terénu a je obklopena téměř pouze ornou půdou. Obcí prochází významná komunikace II/101 - aglomerační okruh. Hlavními funkcemi jež plní je funkce obytná, obslužná a výrobní zemědělská. V Hodkovicích je významný podnik AGRO Jesenice. Ohrobec Obec je rozložena na náhorní plošině nad zalesněnými svahy, lemujícími tok Vltavy. Výškové poměry se pohybují od 210 m n.m. u Vltavy do 370 m n.m, což je nejvyšší místo v obci. Jedná se o urbanizované území s okolními polnostmi vysoké kvality. Nejstarší část obce se nachází okolo dvou rybníků na Ohrobeckém potoce, umístěných na návsi. Jsou to původní zemědělské stavby s typickým půdorysem, kde obytná část byla orientována na náves a okolo dvora byla situována hospodářská stavení. Z historického centra vybíhají dvě enklávy roztroušených forem bydlení a to směrem severním, při silnici na Dolní Břežany a západním od Ohrobeckého potoka. K těmto Lokalitám pro bydlení je přičleněna lokalita rekreační, kde se dnes již jedná o kombinaci rekreace a bydlení, formu rekreačního osídlení splňují chaty, umístěné při dolním toku Ohrobeckého potoka. Vrané nad Vtavou Vrané nad Vltavou je jednou z obcí tvořících prstenec kolem hlavního města Prahy. Hlavními funkcemi, jež obec plní jsou funkce obytná, obslužná, výrobní a rekreační. Obslužné funkce plní na úseku občanské vybavenosti, zdravotnictví a školství i pro okolní obce. Obslužné funkce jsou však orientovány více ve směru narůstajících potřeb vlastního sídla a rekreační funkce. Funkce výrobní je zastoupena elektrárnou, zpracováním léčivých rostlin, výrobou klimatizací a vzduchotechniky. Bývalá papírna JIP je v likvidaci. Obyvatelstvo je v současnosti vázáno vyjížďkou za prací do Prahy. To je prohloubeno ještě tím, že zemědělská výroba nemá v obci příznivé podmínky, půda není příliš kvalitní. Lesní hospodaření je vázáno na rekreační funkce v území. Rekreační využití území se soustřeďuje v současnosti na rekreaci individuální v chatových osadách. Zvole Katastr obce zahrnuje část pravobřežní hrany Vltavy, zalesněné svahy dolní kotliny Vltavy a náhorní plošinu s převahou zemědělských půd nad údolím Vltavy. Zástavba obce je nízkopodlažní, v siluetě obce vyniká věž kostela. Centrum obce tvoří náves se dvěma rybníky, vzrostlou zelení v návaznosti na kostel. Z živelně rostlého kompaktního půdorysu vybíhají západním směrem pásy parcelace chat a rodinného bydlení. Obdobná enkláva rodinného bydlení vybíhá z půdorysu obce směrem východním a severním. K obci přiléhá v jihozápadní hraně území Černíků s převládající funkcí individuální rekreace. 5

6 Libeř Celé území obce Libeř zahrnuje katastrální území obcí Libeř a Libeň, včetně chatových osad a roztroušené chatové zástavby. Spádovost celého území na hlavní město republiky je značná, podstatné jsou také vazby vůči Jílovému. Vazby na Prahu jsou silné nejenom v oblasti veřejnoprávních orgánů, ale také z hlediska značně rozsáhlé individuální rekreace obyvatel hlavního města na území obce. V minulé době došlo k enormnímu nárůstu počtu chat, a to takovým způsobem, že z původních osad se objekty individuální rekreace rozšířily i do volné přírody, nejčastěji do lesních ploch. Tento trend byl charakteristický pro celé Posázaví. Nejbližším městem místního významu je Jílové u Prahy, která je pro Libeř obcí s pověřeným obecním úřadem zde je také řada pracovních příležitostí. Značné vazby má Libeř také na Dolní Břežany. Okrouhlo Katastrální území je podlouhlého tvaru v ose sever-jih. Jeho severní část je vyplněna polnostmi, v jižní části převažují lesní porosty, které jsou součástí vyhlášeného Přírodního parku Střed Čech. Územím protéká Zahořanský potok s největším svým přítokem Libeňským potokem a mnoha bezejmennými přítoky. Sídla Okrouhlo a Zahořany jsou umístěny v údolních nivách podél komunikace Zvole Jílové. Obytná zástavba podél komunikace je drobného měřítka. Jedná se o původní statky nebo vesnické domy, které jsou většinou přestavěné a zmodernizované. Ostatní objekty jsou většinou rodinné domy různého stáří, které jsou doplněny objekty veřejného vybavení. Dominantní je původně zemědělský areál na okraji obce. Sever katastrálního území je využíván zemědělsky pro hodnotnou půdu a proto, že velká část ploch byla meliorována. Území je známou rekreační oblastí, v minulosti zde vznikly chatové osady nebo chaty ve volné krajině. Vzhledem k tomu, že se obec nachází jen asi 25 km od Prahy, stala se pro svoje krajinné hodnoty vyhledávaným rekreačním místem. Spádovou obcí pro Okrouhlo je Jílové, kde jsou umístěny služby a úřady státní správy. Březová Oleško Území je lokalizováno na náhorní plošině nad příkrým zářezem řeky Vltavy na jejím pravém břehu. Z východní strany je území ohraničeno Zlatým údolím, kterým protéká bezejmenný přítok Zahořanského potoka. Údolí Zahořanského potoka ohraničuje území z jihu. Na vodotečích protékajících územím do Zlatého údolí je několik bezejmenných rybníků. Nejnižší kóta území 230 m n.m. je v údolí Záhořanského potoka při jeho ústí do řeky Vltavy. Jako většina příměstských oblastí je i toto území silně urbanizováno. Vzhledem k rekreačnímu charakteru území se jedná zejména o chatovou zástavbu. Převážnou část území tvoří lesy, pole, role, louky a drnový fond. Zastavěná plocha je cca 20% území. Na území nejsou objekty výrazných komerčních aktivit. Území je ze západní strany tečováno železniční tratí Praha - Poříčí n/sázavou. Obce leží v jihozápadním cípu správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Jesenice. III.B Historický vývoj mikroregionu Ostroh nad Vltavou a Břežanským potokem byl osídlen již v době kamenné. Na začátku doby laténské kolem roku 500 př. n. l. zde bylo založeno keltské oppidum (město) o rozloze 170 ha, 6

7 největší u nás. Oblast byla od dávných dob využívaná lesnicky a zemědělsky. První zprávy o hospodaření v tomto území se datují do 14.století, kdy území patřilo velkostatku Dolní Břežany. Převážná část území byla zalesněna. Důkladné a na tu dobu moderní lesnické hospodářství bylo založeno v roce Mezi válkami bylo postupně území využíváno pro rekreaci. Přístup do rekreační oblasti usnadňovala i železniční trať, která byla původně budována pro svážení dřeva z rozsáhlých lesů podél Vltavy a Sázavy. Mikroregion zažívá velice dynamicky rozvoj od 90. let minulého století, kdy začala rozsáhlá individuální bytová výstavba v bezprostředním okolí všech obcí mikroregionu. Zároveň došlo k masové transformaci objektů rekreačních na objekty trvale obydlené. Dolnobřežansko dnes patří k nejvýznamnějším rozvojovým územím na obvodě hl. m. Prahy.. III.C Analýza složek a funkčních systémů mikroregionu Pro lepší orientaci a možnost vytváření závěrů k jednotlivým problémům území je analýza stavu mikroregionu členěna do devíti základních témat: a) Základní údaje a rozložení funkčních ploch b) Demografický a bytový vývoj c) Občanská vybavenost d) Zemědělství a průmysl e) Technická vybavenost území f) Dopravní obslužnost g) Společnost h) Krajina i) Místa střetů Pro každé téma je zpracována textová a tabulková část na základě číselných údajů, které byly získány pomocí dotazníků rozeslaných všem starostům příslušných obcí a doplněny přímo na místě pochozím průzkumem. a) Základní údaje a rozložení funkčních ploch Z celkové rozlohy mikroregionu zaujímá ZPF přes 45% území, lesy cca 34% území a 10% zaujímají území zastavěná. Výměry katastrálních území, lesního půdního fondu, zemědělského půdního fondu a zastavěných území jsou uvedeny v tabulce A. Celá tabulková část je zpracována tak, že pod názvem obce je uveden pouze název obce se sídlem obecního úřadu (OÚ). Obce se sídlem OÚ jsou tvořeny zpravidla více základními sídelními jednotkami (Viz IIA). Březová-Oleško, Vrané n.vlt., Zlatníky, Dolní Břežany, Ohrobec, Okrouhlo a Zvole mají ÚPD schválenou. Libeř má zadán územní ÚPD, bude schválen v roce b) Demografická situace V celém území je z tabulky B patrná nápadná disproporce mezi počtem trvale bydlících obyvatel a počtem rekreantů, což se odráží též v počtu trvale obydlených domů a počtem domů k rekreaci. Počet trvale bydlících obyvatel se pohybuje v jednotlivých obcích od 501 (Okrouhlo) do 2200 (Dolní Břežany). Počet rekreantů je od 640 (Okrouhlo) do 3000 (Březová-Oleško). Ještě lépe je to vidět na ukazateli hustota obyvatel na km 2. Ve všech obcích až na Zlatníky se v letních měsících hustota obyvatel minimálně zdvojnásobuje, extrémními 7

8 případy jsou Ohrobec ze 173 obyv./km na 450 obyv./km 2, Březová-Oleško ze 73 obyv./km 2 na 492 obyv./km 2, Okrouhlo z 60 obyv./km 2 na 137 obyv./km 2 atd. Stejný jev se projevuje i v zastavěnosti území, kdy počet objektů k trvalému bydlení je minimálně stejný, ale mnohdy i nižší než počet objektů k rekreaci. Dalším problémem v území je zástavba v nových rozvojových lokalitách. Řešení občanské vybavenosti, technické infrastruktury a dopravy zaostává za bytovou výstavbou. Jako příklad lze uvést Ohrobec - trvale obydlené domy stav 420, výhled 700, Libeř 390 stav, výhled 650 atd. c) Občanská vybavenost a kulturní památky Přehledné údaje jsou uvedeny v tabulce C. S nárůstem počtu obyvatel, kteří využívají snadné dostupnosti Prahy a bydlení si pořizují na venkově, vyvstává potřeba výstavby nové mateřské školy ve Zvoli a Dolních Břežanech. Libeř, Ohrobec, Vrané nad Vltavou a Zlatníky- Hodkovice počítají s rekonstrukcí nebo dostavbou stávající MŠ. V oblasti základního školství Vrané n.vlt. počítá s rekonstrukcí stávající budovy II. stupně a přístavbou k této budově tak, aby byly I. i II. stupeň a školní jídelna v jedné budově. Dolní Břežany již část rekonstrukce ZŠ provedly a počítají s přístavbou pavilónu odborných učeben. Zvole rovněž počítá s rekonstrukcí základní školy. V současné době děti ze všech obcí v regionu bez ZŠ do základní školy dojíždějí, do školy dojíždí i část dětí z obcí, které vlastní ZŠ disponují. Doprava do školy se děje veřejnou autobusovou dopravou a je postačující. V Okrouhle je zvláštní škola, kterou využívají všechny obce mikroregionu. Vybavení sportovními hřišti bylo v minulosti dostačující, nyní s nárůstem nových obytných domů počítají Dolní Břežany, Zvole, Ohrobec, Okrouhlo a Vrané nad Vltavou s rozšířením a výstavbou nových sportovních zařízení. Velice dobře je sportovními areály vybaveno Vrané n.vlt., které se vzhledem k Vltavě, která protéká obcí, zaměřilo i na vodní sporty. Co se týče služeb obyvatelstvu (prodejny potravin, čistírna, opravna obuvi, optik atd.) jsou vesměs nedostačující. Dolní Břežany připravují výstavbu nového centra obce, kde má být k dispozici až 3000 m2 komerčních ploch. V případě realizace tohoto projektu by řada služeb obyvatelstvu mikroregionu mohla být soustředěna právě zde. V oblasti zdravotních služeb je zdravotní středisko se stálým provozem (praktický lékař, dětský lékař, zubař) v Dolních Břežanech a ve Vraném nad Vltavou. V obou obcích je rovněž lékárna. Pečovatelskou službu v mikroregionu zajišťuje Agentura domácí péče se sídlem v Dolních Břežanech, kde je rovněž provozován denní hygienický stacionář. Pečovatelskou službu chce rovněž zřídit Vrané nad Vltavou. Z církevních a kulturních památek je nejvýznamnější v Dolních Břežanech čtyřkřídlý dvoupatrový renesanční zámek z přelomu 16. a 17.století s pseudorománskou kaplí z r.1885 a plastika ukřižovaného s Maří Magdalenou od Q.F.Quitainera z roku Kostely jsou v obcích Zlatníky, Zvole a Vrané n.vit. Ve Lhotě je na návsi kaplička vedena v seznamu kulturních památek, v Dolních Břežanech je výklenková kapličky a několik křížů, ve Vraném n.vlt. jedna hřbitovní kaple a tři křížky, v Libři je gotický kostel sv.jiljí ze 14.století a kamenný most z r V Okrouhle je objekt č. 32 vyhlášen jako kulturní památka, dále se počítá s památkovou ochranou místní požární zbrojnice. Významnou archeologickou památkou je hradiště Závist na k.ú. Lhota. Památkami místního významu jsou některé původní zemědělské usedlosti, které pokud jsou ještě v provozuschopném stavu, tak převážně slouží k jiným účelům než zemědělským. d) Zemědělství a průmyslová výroba Původní JZD se po svém rozpadu transformovala do Zemědělského družstva vlastníků se sídlem v Dolních Břežanech a AGRO Jesenice se sídlem v Hodkovicích. V 8

9 mikroregionu je přes 20 soukromě hospodařících zemědělců. Lze konstatovat, že převážná část zemědělských ploch v mikroregionu je obhospodařována. Co se týče průmyslu, mikroregion má již z historicky dávných dob nedostatek vody, takže se tu nikdy neumisťoval větší průmysl. V současné době převládají dřevozpracující provozovny, kovovýroba, autoopravny, stavební firmy s prodejem stavebního materiálu, tiskárny a knihárny a různé skladové firmy. Nejvýznamnější výrobnou jsou ve Vraném n. Vlt. Megafyt s.r.o., výroba rostlinných specialit a čajů. V Libni je vybudován autokemping. Přehledné údaje o zemědělství a průmyslu jsou uvedeny v tabulce D. Problém některých nově vznikajících výroben je skutečnost, že provozovna umístěná v obci má sídlo mimo obec a tudíž daně plynou jinam. e) Technická infrastruktura Z hlediska infrastruktury mají obce největší problémy s vybudováním vodovodní a kanalizační sítě a zavedením plynu. Celá oblast nemá dostatečné zdroje vody a tak jsou jednotlivé obce připojovány na zdroj vody ze Želivky. Jedná se o obce Dolní Břežany, Zlatníky, Ohrobec, Zvole, Libeř, Libeň, Vrané n.vlt a Březová-Oleško. Okrouhlo má vlastní obecní studnu ze které rozvádí vodu v obci Okrouhlo. Pro obec Zahořany se v případě nedostatečné kapacity vlastní studny alternativně počítá též s připojením na Želivku. Dešťová kanalizace je v obcích vybudována pouze zlomkovitě, přežívá ze sedmdesátých let. Je většinou neudržovaná. Nově se snaží ve všech obcích budovat splaškovou kanalizaci. Vlastní ČOV nemá pouze Březová-OIeško. Nově budovaná splašková kanalizace je většinou z plastu. Plynofikace je pouze v Dolních Břežanech a Zlatníkách-Hodkovicích. O další plynofikaci obce v regionu usilují. Likvidaci TKO provozují v celém mikroregionu specializované firmy, která odpad vozí na skládku a do spalovny. Nebezpečný odpad je likvidován specializovanými podniky. Vrané má vlastní sběrný dvůr. Přehledné údaje jsou uvedeny v tabulce E. f) Doprava Tabulka F vypovídá o vybavenosti území dopravními trasami. Na železnici je přímo napojena pouze obec Vrané n.vlt.. Ohrobec a Dolní Břežany mají železniční spojení prostřednictvím osady Jarov, která je ale čistě rekreační osadou. Jinak je celé území odkázáno pouze na silniční dopravu. Vzhledem k přetížení území mikroregionu pobytovou rekreací jsou v letních měsících všechny komunikace vytížené nad hranici únosnosti. Pro budoucí funkční dopravní systém je nezbytné sladit aktivity konané v území s dopravní sítí. Je proto potřeba vybudovat obchvaty kolem stávajících obcí a zrekonstruovat stávající silnice tak, aby tyto byly schopny pojmout rostoucí intenzitu dopravy. Místní komunikace v jednotlivých obcích jsou sice převážně zpevněné, ale mají často prašný povrch a při souběžném budování technické infrastruktury jsou v neuspokojivém stavu. Po vybudování rozvodu vody a kanalizace bývá pokladna obce již natolik vyčerpaná, že na opravy a údržbu místních komunikací nezbývají prostředky. Mikroregionem bude po jeho severní části procházet Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) a územím Libře také dálnice D3. DSO Dolnobřežansko na svém zasedání dne vzalo na vědomí a vyslovilo podporu řešit vedení budoucí D3 po katastru obce Libeř jako východní variantu, tak, jak o ni občané Libře rozhodli v místním referendu. Je možno očekávat ještě větší zatížení komunikací napojujících se na SOKP a D3. 9

10 g) Společnost V obcích mikroregionu se problémové skupiny téměř nevyskytují. Lze pozorovat narůstající počet dětí školního a předškolního věku v souvislosti s novou výstavbou rodinných domů a stěhováním rodin s malými dětmi do mikroregionu. Spolkový život má v obcích poměrně velkou tradici, která přetrvává do současnosti. Jedná se především o sportovní aktivity, hasiče a zahrádkáře. V každé obci působí fotbalový klub, ve většině také Český svaz zahrádkářů, Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz včelařů a Český myslivecký svaz. V rámci škol jsou organizovány zájmové kroužky dětí. Dorost si také vychovávají fotbalisté i hasiči. Ve Vraném n.vlt. je ještě pěvecký sbor sv.jiří při kostele a další sbor organizovaný základní uměleckou školou. Dále je tu Junák a jachting klub. h) Krajina Celá oblast mikroregionu je poměrně chudá na vodu. V západní části protéká mikroregionem nejvýznamnější vodní tok řeka Vltava v k.ú. Vrané n.vlt.. U obce je vybudována vodní nádrž Vranské přehrady využívaná ke koupání a vodním sportům. Je tu i vodní elektrárna. Další vodní toky a nádrže v mikroregionu: Dolní Břežany Břežanský potok, 4 rybníky a l umělá vodní nádrž Zlatníky - Hodkovice l bezejmenný potok z Drah do vsi, 2 umělé požární nádrže a 3 rybníky Ohrobec Ohrobecký potok vytékající z obecního rybníku, 2 chovné rybníky a l umělá požární nádrž Vrané n.vlt. potoky Zvolský, který protéká i k.ú.zvole, potok Drakov a potok Dubná Zvole vedle již jmenovaného Zvolského potoka tu jsou 2 rybníky a l umělá požární nádrž Libeř potoky Libeřský a Zahořanský, které protékají i k.ú.okrouhle, 3 rybníky a l umělá požární nádrž, která slouží i jako koupaliště Okrouhlo vedle již jmenovaných potoků potok Sirotčí strouha a 3 rybníky Březová-Oleško Zlatý potok a další bezejmenné potoky, 7 vodních ploch. Z hlediska krajinotvorného by měla být chráněna na k.ú. Zvole především přírodní rezervace Zvolská homole, v níž se uchoval přirozený listnatý les s lesostepními a vřesovištními plochami. Dále by měly být zachovány na k.ú. Zlatníky lokality Na Drahách, Remízek a Kamínek, na k.ú. Ohrobec obecní lesy, ohrobecké údolí, Károv a Jarov, na k.ú. D.Břežany břežanské údolí, které navazuje na přírodní rezervaci Šance na pravém údolí dolního toku Břežanského potoka, kaštanová alej mezi Dolními Břežany a Lhotou a v lokalitě Březová údolí Zlatého potoka. Do mikroregionu zasahuje také přírodní park Střed Čech. i) Místa střetů a problémy Na všech katastrálních územích obcí mikroregionu jsou místem střetů zejména: a) nedostatečná propustnost stávající dopravní sítě, extrémní nárůst kamionové dopravy na silnici II/101 a špatný stav místních komunikací; b) nedostatečná kapacita mateřských a základních škol, nedostatečná občanská vybavenost, nedostatečná infrastruktura pro aktivní trávení volného času c) přetíženost krajiny rekreačními aktivitami, černé skládky, exploatace lesa a krajiny d) nedostatečné vybavení základní technickou infrastrukturou (vodovod, splašková kanalizace včetně ČOV, dešťová kanalizace) 10

11 e) nedostatek pracovních příležitostí v samotném mikroregionu, nutnost dojížďky za prací. DOLNÍ BŘEŽANY 1. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 2. Kolizní místa v dopravě křižovatky na aglomeračním okruhu 3. Nedostačující šířka komunikací 4. Brownfield na území zemědělského družstva 5. Černá skládka ve Lhotě 6. Cizorodé krajinné dominanty - ve Lhotě na hranici ochranného pásma archeologického naleziště a dvě rozměrné vily ve stylu podnikatelského baroka dominující na severním horizontu Dolních Břežan 7. Mírné znečištění ovzduší v okolí II/ Centrum obce - chybějící prodejna potravin, společenský sál/kulturní zázemí 9. ČOV neplní projektované parametry nutná rekonstrukce 10. Nedostačující kapacita mateřské školky 11. Chybí vodovod Zálepy, Jarov 12. Nedostačující nabídka zdravotnických služeb LIBEŘ 13. Špatný technická stav kanalizace Libeř 14. Chybějící kanalizace a ČOV Libeň 15. Špatný technický stav komunikací 16. Nedostatek chodníků bezpečnost chodců 17. Nevyhovující stav kryta a břehu Zahořanského a Libeňského potoka 18. Zatížení ovzduší emisemi z topení v zimě 19. Vysoká tonáž projíždějící dopravy 20. Špatný tech. stav kostela sv. Jiljí a mostu 21. Potřeba revitalizace potoků a rybníků 22. Nevyhovující nabídka drobných služeb 23. Nedostatečná kapacita mateřské školky 24. Zanedbaná údržba lesů 25. Úprava vláhových poměrů v krajině 26. Nevyhovující technický stav budovy OÚ 27. Chybějící dešťová kanalizace v Libni a Libři 28. Možnost využití alternativních zdrojů mimo větrných 29. Trasa dálnice D3 OHROBEC 30. V obci chybí mateřská školka 31. Nevyhovující nabídka drobných služeb 32. Špatný technický stav komunikací 33. Průjezd obcí - státní silnice III.třídy - neúnosný stav 34. Chybí ČOV a kanalizace pro lokalitu Károv OKROUHLO 35. Vodní hospodářství - Vodovod, kanalizace a ČOV (Okrouhlo, Zahořany) 36. Špatný technický stav komunikací 37. Nevyhovující nabídka drobných služeb 11

12 38. Potřeba rekonstrukce a revitalizace rybníka 39. Špatný technický stav budovy bývalé školy BŘEZOVÁ-OLEŠKO 40. komunikace III/ V celém průběhu obce jsou nedostatečné rozhledové a šířkové parametry v obloucích o poloměrech 25 a 50m - kolize s chodci. 41. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 42. Vodní hospodářství vodovod 43. Špatný technický stav komunikací 44. Potřeba rekonstrukce a revitalizace rybníka VRANÉ NAD VLTAVOU 45. Potřeba dostavby budovy školy 46. Úzké úseky více využívaných komunikací 47. Zatížení ovzduší emisemi z topení v zimě 48. Umístění uhelných skladů uprostřed obce prašnost 49. Občasné černé skládky v blízkosti chatových osad 50. Areál bývalé papírny JIP brownfield 51. Nedostačující nabídka zdravotnických služeb 52. Chybějící technická infrastruktura v částech obce 53. Nedostatečná kapacita mateřské školky 54. Špatný technický stav komunikací ZLATNÍKY - HODKOVICE 55. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 56. AGRO Jesenice potencionální brownfield 57. Špatný technický stav komunikací 58. Nedostatečná kapacita mateřské školky ZVOLE 59. Nedostačující kapacita mateřské školky 60. Chybějící rozvody vody a kanalizace v osadě Černíky 61. Neúnosné zatížení hlavních komunikačních tahů 62. Potřeba rekonstrukce a přístavby ZŠ 63. Špatný technický stav komunikací 64. Černé skládky 65. Potřeba rekonstrukce zdravotnického střediska 66. Potřeba rekonstrukce školní družiny 12

13 III.D Tabulková část A ZÁKLADNÍ ÚDAJE A ROZLOŽENÍ FUNKČNÍCH PLOCH výměra katastrálního území v ha LPF v ha stav LPF v ha výhled ZPF v ha stav ZPF ha výhled zastavěné území v ha stav zastavěné území v ha výhled Obec A2 A3.1 A3.2 A4.1 A4.2 A5.1 A5.2 Dolní Břežany 1065,73 376, , ,94 55 Zlatníky 764,00 2,70 10,00 700,00 610,00 25,00 35,00 Ohrobec 433,80 86,00 86,00 275,00 250,00 14,23 16,00 Vrané n./vl. 425,54 103,82 103,65 158,10 113,00 65,80 113,00 Zvole 760,00 250, ,00 320,0 60,00 150,00 Libeř 1362,8 475,20 475,0 769,40 760,0 98,0 110,00 Okrouhlo 830,70 392,30 392,0 389,10 385,0 59,1 65,0 Březová - Oleško 716,50 400,00 400,00 130,00 105,00 170,0 180,0 13

14 B pracovníci v pracovníci ve vyjíždění do přijíždějící do DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A BYTOVÝ FOND průmyslu a stavebnictví počet službách a ostatních odvětvích počet školy do jiné obce počet školy z jiné obce počet obec B 14.1 B 15.1 B 16.1 B 17.1 Dolní Břežany Zlatníky Ohrobec Vrané n./vl Zvole nezjištěno Libeř nezjištěno nezjištěno 100% 0 Okrouhlo nezjištěno nezjištěno 30 0 Březová Oleško B DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A BYTOVÝ FOND počet trvale bydlících stav počet trvale bydlících výhled hustota trvale bydlících počet/km 2 počet přechodně bydlících stav počet přechodně bydlících výhled věkové složení 0 14 let % věkové složení let % věkové složení 60+let % počet rekreantů stav počet rekreantů výhled obec B 1.1 B 1.2 B 2.1 B 3.1 B 3.2 B B B B 5.1 B 5.2 Dolní Břežany Zlatníky Ohrobec Vrané n./vl Zvole Libeř Okrouhlo Březová Oleško

15 C OBČANSKÉ VYBAVENÍ mateřská škola základní škola střední škola sportovní hřiště sportovní areál služby a obchod dostačující ano - ne pečovatelská služba v obci z jiné obce - není vůbec zdravotní zařízení v obci ano - ne veřejná knihovna ano ne jiná kulturní zařízení včetně muzeí kapličky kostely významné umělecké skulptury plánované využití opuštěných objektů na služby obec C 1.1 C 2.1 C 3.1 C 4.1 C 5.1 C 6.1 C 7.1 C 8.1 C 9.1 C 10.1 C11.1 C12.1 Dolní Břežany ano ano ne ano ne ne ano ano ne ne ano ano Zlatníky ano ano ne ano ne ne z jiné obce ne ne ne ano ne Ohrobec ne ne ne ano ne ne není vůbec ne ano ne ano Ne Vrané n./vl. ano ano ne ano ano ano z jiné obce ano ano ano ano Ne Zvole ano ano ne ano ano ne z jiné obce ne ano ano ano Ne Libeř ano ne ne ano ano ne z jiné obce ne ano ano ano Ne Okrouhlo ne ne ne ano ne ano není vůbec ne ne ano ano Ne Březová Oleško ne ne ne ano ne ne není vůbec ne ne ne ano Ne D zemědělské počet průmyslové průmyslové plochy vhodné ZEMĚDĚLSTVÍ A družstvo soukromě provozovny se provozovny se k zalesnění PRŮMYSL ano - ne hospodařících sídlem v obci sídlem mimo obci ano - ne rolníků počet počet obec D 1.1 D 2.1 D 3.1 D 4.1 D 5.1 Dolní Břežany ano ano Zlatníky ne ano Ohrobec ne ano Vrané n./vl. ne ne Zvole ne ano Libeř ne ano Okrouhlo ano 2 nezjištěno nezjištěno ano Březová Oleško ne ano 15

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Stav k úterý, 26. srpna 2014, V101, pracovní verze k veřejnému projednání Integrovaná strategie MAS KLS 1/48 Obsah Obsah... 2 1 Úvodní informace...

Více

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 1. pracovní verze 21. 8. 2008 Seznam použitých zkratek KJH SOJH SOP CEP SR SPL MAS Království Jestřebí hory Svazek obcí Jestřebí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY 2008 Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Profil území... 5 3 Souhrnná SWOT analýza... 13 4 Strategická vize rozvoje území... 15 5 Strategie rozvoje území...

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

MAS Karlštejnsko, o.s.

MAS Karlštejnsko, o.s. MAS Karlštejnsko, o.s, Všeradice 100, 267 26 Všeradice Doručovací adresa / kancelář: Mořina 124, 267 17 Mořina IČ: 226 89 001, DIČ: CZ 26689001, tel: +420739364039, +420724786840, e-mail: maskarlstejnsko@gmail.com

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více