Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4"

Transkript

1 Slavkovský zpravodaj Datová schránka města je v provozu strana 3 Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4 Mateřská škola získala odměnu za sběr víček strana 8 strana 6-7 Fotoreportáž z předvánočního dění v Horním Slavkově 2009

2 úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, Vítám Vás nad stránkami prvního čísla Slavkovského zpravodaje v novém roce Pro většinu z nás je Nový rok příslibem něčeho nového a braní si životních předsevzetí. Naším velkým předsevzetím je vyhýbat se chybám a udělat v roce 2010 všechno proto, aby rozvoj města pokračoval ve zlepšování úrovně a kvality života občanů. V roce 2009 bylo vykonáno poměrně velké množství investičních akcí a to ve všech oblastech, jak správy a hospodářského rozvoje města, tak životního prostředí, školství, kultury. V krátkosti uvedu investice, které byly k dnešnímu dni plně zrealizovány: - novou podobu dostala Smetanova ulice (4,2 mil Kč) - vybudování 11 startovacích bytů (4,7 mil. Kč) - provedla se rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Dlouhá včetně výměny lamp v ulicích Poštovní, Hořejší, Kounice a v lesoparku - osazení skateparkových prvků (400 tis. Kč) - vybudování veřejného osvětlení v lokalitě u Lesoparku (400 tis. Kč) - zpřístupnění zrekonstruovaných a zkolaudovaných prostor Pluhova domu - opravujeme nadále kostel sv. Jiří (500 tis Kč) - rekonstrukce sociálního zařízení v Základní škole praktické a speciální (300 tisíc Kč) - rozsáhlá oprava terasy Mateřské školy Dlouhá ul. (800 tisíc Kč) - výměna výplní otvorů tzv. spojovací krček školy a tělocvičny Základní školy ve Školní ulici (780 tis. Kč) - rozšíření prvků dětských hřišť na sídlišti, na Kounici, v lesoparku a u hřiště u rakety - vylepšená květinová a vánoční výzdoba města - rekonstrukce hasičské zbrojnice (2,5 mil. Kč) - nově opravené chodníky v celkové hodnotě 1 mil. korun Dále jsme s partnerským městem Arzberg připravili řadu projektů spolufinancovaných EU. Na tyto projekty (Hudební léto, Slavkovské slavnosti, Vánoční slavnosti) se nám podařilo získat částku okolo 1,5 mil. Kč. Velkým problém, který nás trápil, bylo zabezpečení druhého praktického lékaře. Po dlouhých jednáních se podařilo v lednu minulého roku získat pro město dalšího praktického lékaře paní MUDr. Vlaďku Čapkovou. Mnoho investicí zkomplikovala finanční recese, s kterou se potýkají všechna města a obce v ČR. Daňové příjmy města byly v roce 2009 o přibližně 10 milionů korun nižší, než jsme v rozpočtu předpokládali. Rok 2010, co se týče daňových příjmů, bude pravděpodobně stejný, a proto jsme při sestavování rozpočtu museli být hodně opatrní. Hlavní investiční akcí roku 2010 je souvislá stavební úprava ulic Bezejmenná a Nádražní včetně chodníku, rekonstrukce autobusového nádraží, opravy chodníků, II. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování bezdrátového rozhlasu, informačního a orientačního systém města a rozšíření kamerového systému. Zda budou všechny tyto investiční akce uskutečněny, to je závislé na přebytku financí z roku Věřím, že většinu plánů, které přispějí ke zvýšení kvality života ve městě, se podaří zrealizovat a vy samotní je budete vnímat jako pozitivní přínos. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v novém roce Vám přeje aktuálně Blahopřání jubilantům V těchto dnech oslavily paní Gizela Klavzeková a Marta Šuchmanová krásné 88. narozeniny. Kulatého výročí osmdesáti let se dožila také paní Věra Tomášková. Všem oslavenkyním pogratulovala ve spolupráci se členkami Sboru pro občanské záležitosti také paní starostka. Paní Gisele Klavsekové přišly gratulovat starostka a členka SPOZ Pavlína Zábranská (vpravo). Mgr. Jana Vildumetzová Den se starostkou Dne se od 15 do17 hodin koná v kanceláři starostky města Den se starostkou. Občané se v této době mohou dostavit k paní starostce a konzultovat s ní své stížnosti, připomínky a nápady. Snímky z gratulace starostky paní Martě Šuchmanové (vlevo) a paní Věře Tomáškové. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 z radnice z jednání městské rady a zastupitelstva Dopravní obslužnost Rada města po projednání schválila smlouvu mezi Městem Horní Slavkov a dopravcem ČI-DU spol. s r.o. Karlovy Vary a Autobusy Karlovy Vary pro rok Důvodem uzavření smlouvy s tímto dopravcem je zajištění dopravní obslužnosti občanů. Rozpočet města na rok 2010 Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok Rozpočet je k dispozici na internetových stránkách města a na úřední desce. Jmenování ředitelky MŠ Dlouhá 1 Rada města po projednání schválila výsledek konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 1, okres Sokolov, konaného dne v hodin na Městském úřadu v Horním Slavkově, v zasedací místnosti starostky města a jmenovala do funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 1, okres Sokolov paní Bc. Ivetu Svobodovou s účinností od Petice Rada města vzala na vědomí petici občanů Horní Slavkov proti těžbě a rekultivaci písků z tzv. odkaliště a uložila starostce města činit kroky k její vyřízení v mezích stanovených zákonem. Celé znění petice a odpověď starostky města naleznete na internetových stránkách města Zastupitelstvo města vzalo na vědomí petici občanů ve věci zachování družiny při ZŠ Školní a ponechalo své předchozí rozhodnutí beze změny. Město Horní Slavkov dne aktivovalo svoji datovou schránku (naše město bylo v pořadí z celkového počtu datových schránek). Datová schránka orgánu veřejné moci: Město Horní Slavkov Datová schránka je na MěÚ obsluhována na třech pracovištích CZECH POINT (podatelna, recepce a matrika). Tento systém od jeho spuštění funguje bez problémů a jeho prostřednictvím jsou zasílány písemnosti pro orgány veřejné moci a právnické osoby, pro které je datová schránka povinná. Pro fyzické osoby a fyzické podnikající osoby není zřízení datové schránky povinné (např. pro společenství vlastníků bytových jednotek), ale pokud datovou schránku mají, jsou jim rovněž doručovány písemnosti prostřednictvím této datové schránky. Pokud si chce zřídit datovou schránku fyzická osoba, pro kterou není datová schránka povinná, může o toto požádat prostřednictvím, kteréhokoliv kontaktního místa CZECH POINT. K žádosti je potřeba předložit platný doklad totožnosti. Ministerstvo vnitra do tří dnů žádost zpracuje, zřídí datovou schránku a následně odešle žadateli, prostřednictvím pošty, přístupové údaje. Jste-li podnikající fyzickou osobou, budete postupovat obdobně jako fyzická osoba nepodnikající, ale Vaše žádost bude navíc obsahovat IČO (bylo-li přiděleno). Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů (převod dokumentů). Doplnění rady města Zastupitelstvo města zvolilo pátého člena Rady města Horní Slavkov a doplnilo tak počet radních na počet stanovený zákonem. Novým radním se stal pan František Bartoň. Vernisáž tvorby mladých umělců Rada města po projednání schválila podání žádosti o dotaci v rámci Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 v česko-saském příhraničním regionu (Operační program Ziel 3/ Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko ) na projekt,,vernisáž mladých umělců ve výši celkových nákladů Kč včetně DPH Zápisy zastupitelstva města a usnesení rady města lze nalézt na www. horni-slavkov.cz v sekci Radnice Datová schránka města je v provozu Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Postup konverze z listinné do elektronické podoby - občan přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby občana předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů. Autorizovanou konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy Czech POINT. Formulář krok po kroku vede pracovníka celým procesem konvertování, a to od skenovaná dokumentu (konverze z listinné do elektronické podoby) kontroly, vytvoření ověřovací doložka až po samotné uložení v Centrální evidenci ověřovací doložek provedených konverzí. Odbor správní a vnitřních věcí MěÚ Horní Slavkov Kontakty na MěÚ Úřední hodiny: pondělí, středa úterý, čtvrtekt pátek Recepce (ústředna) Mgr. Jana Vildumetzová starostka města 1. patro Mgr. Bc. Martin Stark tajemník MěÚ 1. patro Ing. Jan Kvasnička pověřený zastupováním vedoucího odboru kancelář starosty 2. patro Monika Brislingerová pověřená zastupováním vedoucího odboru majetku a rozvoje města 2. patro Ing. Bohumil Beran pověřený zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 2. patro Dana Novohradská pověřená zastupováním vedoucího odboru správního a vnitřních věcí 2. patro Jana Brendlová pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru 2. patro Eva Bedečová pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí, školství a kultury 1. patro

4 informace pro občany Doručování listovních zásilek městského úřadu Městský úřad na zádkladě nespokojenosti občanů s doručováním především poštovních poukázek k úhradě místních poplatků, ke zvýšení efektivity a snížení nákladů na správu těchto poplatků, uzavřel dohodu o provedení práce s externím pracovníkem Městského úřadu Horní Slavkov, jehož úkolem je doručit občanům doporučené písemnosti městského úřadu. Uvedený pracovník začal doručovat 30. listopadu Doručování bude pro pohodlí občanů a efektivitu probíhat výhradně mezi 17. a 20. hodinou. Pracovník se vždy legitimuje služebním průkazem, který zní na jméno Veronika Krátká. Tento průkaz je opatřen razítkem městského úřadu, podpisem tajemníka MěÚ a s uvedením zmocnění pro doručování písemností městského úřadu. Žádáme občany o součinnost s doručovatelem. Zároveň tímto upozorňujeme, že v případě odmítnutí převzetí se písemnost stává automaticky doručenou a s tím jsou spojené další právní následky (např. možnost provedení daňové exekuce). V případě, že adresát nebude zastižen, ačkoliv se v místě bydliště zdržuje, bude doručení provedeno ještě jednou v některém z následujících dnů. Pokud i tento pokus bude ne úspěšný, uloží doručovatel písemnost u městského úřadu a adresáta o tom vhodným způsobem vyrozumí. Pokud si adresát zásilku nevyzvedne, stává se doručenou opět se všemi právními důsledky pro adresáta. Při doručování může dojít k určité časové prodlevě, proto se může se stát, že v případě písemnosti obsahující výzvu k uhrazení dlužné částky za služby např. za svoz odpadu, bude dlužná částka občanem uhrazena ještě před doručením výzvy k zaplacení. V takovém případě již na doručenou výzvu nereagujte, popřípadě si ověřte tuto skutečnost na finančním odboru MěÚ, tel Po roznesení prvních 400 zásilek lze konstatovat, že toto doručování je efektivní, přináší vysoké finanční úspory (v tomto konkrétním případě korun) a že příjemci zásilek velmi dobře přijímají tuto službu. Městský úřad plánuje rozšířit doručování i na obyčejná psaní, především doručování poštovních poukázek pro úhradu místních poplatků za svoz odpadu a ze psů. V souvislosti s tím si dovoluji upozornit, že od října je již možné hradit místní poplatky prostřednictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva, tzv. SIPO, které je znatelně cenově pro občana výhodnější než úhrada formou poštovní poukázky na poště. Platby prostřednictvím SIPO již postupně občané začínají využívat (pro přihlášení do systému SIPO kontaktujte finanční odbor MěÚ na tel ). Změnou v systému doručování je docílit úspory finančních prostředků a nákladů na správu místních poplatků, uspořené finanční prostředky tak mohou posloužit pro investice ve městě. Tajemník MěÚ Nové prvky do skateparku si vybrali sami skejtaři Na parkovišti nad nádražím byly 27. listopadu 2009 umístěny prvky, které si zástupci skejtařů vybrali z předložené nabídky města. Jedná se zatím o základní sestavu, která bude, dle finančních možností města, dále rozšiřována. Také místo nad nádražím není definitivní. Na vybudování přispěl 50 % nákladů Karlovarský kraj. Projekt turistického informačního a orientačního systému Turistický informační a orientační systém je projekt, na jehož realizaci Město Horní Slavkov získalo částku ,86 Kč z operačního programu ROP NUTS II. Cílem tohoto projektu je zatraktivnění města potenciálním návštěvníkům. V současné době se projekt dostává z fáze přípravy do fáze realizace. Hodnotící komise projektu posoudila a zhodnotila ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídky jednotlivých firem na realizaci celého projektu. Rada města Horní Slavkov pak na svém 28. zasedání konaném dne 4. listopadu 2009 schválila uzavření smlouvy o dílo se společností AZUS Březová, s.r.o., která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, po uplynutí lhůt vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách, byla Radou města Horní Slavkov pověřena starostka města Mgr. Jana Vildumetzová. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 informace pro občany Rekonstrukci veřejného osvětlení provádíme sami V roce 2008 nám společnost ČEZ předložila nabídku na odkoupení, rekonstrukci a provoz veřejného osvětlení, na základě které jsme provedli výběrové řízení. To však bylo nakonec zrušeno pro nedostatečný počet uchazečů a rozsah nabídek. Při tomto řízení byly rovněž prověřovány reference uchazečů. Smluvně bychom se zavázali k pravidelným platbám na dobu pěti let, ČEZ by rekonstrukci veřejného osvětlení předfinancoval, šlo by tedy vlastně o formu úvěru. Na základě získaných informací a skutečnosti, že se již v rozpočtu projevovala počáteční finanční krize, rozhodlo vedení města, že budeme rekonstruovat sami, prostřednictvím našich Technických služeb. Můžeme tak řídit způsob a dobu realizace a zejména nejdůležitější ukazatel - rozpočtové výdaje. V první etapě rekonstrukce bylo proinvestováno cca 1,2 mil korun v ulicích Hořejší, Poštovní, Dlouhá, dále pak na Kounici, v lesoparku (dotováno z programu prevence kriminality), ke garážím za lesoparkem. Z technického hlediska byla nejdůležitější část realizovaná v ulicích Poštovní a Dlouhá, kde byly rozvody v hliníkových kabelech s asfaltovou izolací a rozvaděč již hrozil vyhořením, propojovací kabel z Poštovní totiž napájí celou spodní část sídliště a jeho případná havárie by měla za následek dlouhodobě úplně nefunkční veřejného osvětlení v této části města. Kabel na části Dlouhé, který na něj navazuje byl také vyžilý, hliníkový stejně jako výstroj rozvaděče a lamp. Ty byly rovněž vyměněny. Typ lamp byl zvolen s ohledem na význam a celkový vzhled této části ulice. Rozsah II. etapy rekonstrukcí bude částečně navržen při schvalování investic na rok 2010 a dále doplňován dle stavu rozpočtu o další části tak, jak tomu bylo i letos. Zápis prvňáčků s pohádkou Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov oznamuje, že zápis do 1. tříd pro školní rok 2010/2011 se koná v budově školy na sídlišti 18. a 19. ledna vždy od do hodin. Na děti čeká, již tradičně, zápis v říši pohádek. Zároveň pro ně připravujeme pravidelná setkání Do školy za pohádkou. Informace na tel. č Mgr. Anna Raiskupová, ředitelka školy Nabídky DDM Zbývá deset míst V době jarních prázdnin ( ) organizujeme pobyt v Jáchymově. V nabídce je posledních deset míst. Cena Kč zahrnuje ubytování v chatě na Sluníčku, plnou penzi, pitný režim, dopravu. Program obsahuje návštěvu muzea a aquaparku, beseda s členem Horské služby, hrátky v přírodě, stezka odvahy a další soutěže. Další informace na tel. č a Bazén ve Weidenu O pololetních prázdninách (pátek) pořádáme výlet do německého Weidenu. Cena: dospělí 475 Kč, děti 6-18 let 365 Kč, děti do 6 let 245 Kč. Odjezd od MěKS v 8.00 hodin. Koupání od do hodin. Informace na tel. čísle , nebo č Přihlásit se je možné do Děti mladší 18 let mohou jet pouze v doprovodu dospělé osoby. Co připravujeme? Již tradičně v měsíci únoru proběhne maškarní rej s diskotékou. Na je naplánován zájezd do Prahy na muzikál Děti ráje s nákupy v obchodním centru. Dům dětí a mládeže přeje všem zaměstnancům, dětem a občanům města šťastný a klidný nový rok Za DDM Pikusová a Němcová Město Horní Slavkov Vás srdečně zve na Novoroční ohňostroj Dne od hod. na náměstí v Horním Slavkově 5

6 obrazem Fotoreportáž z předvánočního d SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

7 ění v Horním Slavkově

8 z našich škol Předvánoční čas na základní škole ve Školní ulici Přestože sychravé počasí na dobré náladě moc nepřidá, vidina Vánoc a zimních prázdnin zlepšuje náladu našich žáků. Blíží se období dětem nejmilejší, období plné krásných dárků, cukroví a sladkého nicnedělání. Listopad byl totiž doopravdy náročný. V prvním listopadovém týdnu se obě sedmé třídy vydaly na exkurzi do vědeckého centra Techmania v Plzni. Žáci zde našli odpovědi na otázky, jak funguje elektřina, jak vidět neviditelné, jak nás ovlivnila příroda. Stali se upovídanými moderátory nebo pozornými kameramany. Všichni byli překvapivě mile hraví. 11. prosince sice nepřijel Martin na bílém koni, ale na této celoměstské akci se vystoupily žákyně z nižších ročníků s vlastními básničkami. K vánoční době patří na naší škole také prodejní výstava prací žáků a dětí ze školní družiny. Zájemci si mohli vybrat z pestré škály výrobků, vítězily vánočně laděné dekorace. Celou charitativní akci organizoval jako vždy žákovský parlament školy pod patronátem paní učitelky Ketnerové. Peníze utržené za prodané výrobky, Kč byly zaslány na konto humanitárního hnutí Na vlastních nohou - Stonožka. 23. a 25. listopadu se páťáci vyzkoušeli své dovednosti, ale i znalosti na dopravním hřišti v Sokolově. Pro žáky tříd byl nejnáročnější a nejdůležitější poslední listopadový týden. Projekt zaměřený na volbu povolání měl za cíl seznámit žáky s obory, které je zajímají. Realizaci předcházela poměrně složitá příprava, protože nabídka firem byla upravována podle konkrétního zájmu žáků tříd. Nakonec si skutečně každý mohl vybrat podnik, který chtěl navštívit. Vlastním exkurzím předcházela příprava ve škole, při níž se děti, rozdělené do projektových skupin, teoreticky seznámily s jednotlivými podniky. Ve čtvrtek ráno pak nasedly do autobusů a rozjely se různými směry. Naši žáci poznali provoz lázní a lázeňských hotelů ve Františkových Lázních, absolvovali příjemné léčebné procedury a prohlédli si i prezidentské apartmá. Jiná skupina se seznámila s postupem výroby keramiky v dílně v Novém Drahově. Další zamířila do Elektrárny Tisová a k jejím největším zážitkům patřil výstup na střechu elektrárny. Ostatní skupiny se vydaly do Karlových Varů. Prohlédly si Becherovku (ochutnaly limonádu), poznaly výrobu skla i mistrovské výrobky ve sklárně Moser. Zajímavé bylo i nahlédnutí do zákulisí hotelu Thermal. Žáci se dozvěděli, jaké profese uvedené firmy zaměstnávají, jaké mají požadavky na kvalifikovanost i další znalosti svých pracovníků. Navštívené firmy si zaslouží poděkování za jejich ochotu, velmi vstřícný přístup a profesionalitu. Následující den pak skupiny zpracovaly získané poznatky a na výstavě v prostorách školy představily ostatním jednotlivé podniky. Tento projektový den je součástí programu, kterým škola pomáhá dětem s budoucí profesní orientací. Žáky 9. tříd dále čeká společná návštěva Úřadu práce v Karlových Varech a spolu s osmáky jsou deváťáci také zapojeni do dlouhodobého projektu Správná volba - začátek dobré kariéry, jehož je škola partnerem. Další projekt, tentokrát zaměřený na ty úplně nejmenší, se koná a bude konat po zbytek školního roku. Pokud máte doma předškoláka, vezměte ho Do školy za pohádkou. Určitě mu uděláte radost, poznáte prostředí školy a vaši nejmenší se uvidí se svými budoucími spolužáky a paní učitelkami. Tradice a tradiční - to platí o každoroční Mikulášské nadílce. Žáci letošních devátých tříd se připravili opravdu vzorně. Dvě skupiny složené z Mikuláše, strašidelných čertů a andělů obešly všechny třídy na 1. stupni, děti dostaly za svá vystoupení sladkosti, ale někde se objevily mezi dárky i brambory. Poslední školní den tohoto roku byl pak již tradičně věnován vánočním besídkám. Na závěr přejeme všem hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů v novém roce. Radka Chvojková Odměna za sběr víček Každá generace má svou posedlost a zvláštnost, jedna sbírá své idoly, herce, zpěváky, sportovce, autogramy. Znám generaci, která vynikala sběrem céček a skládáním písní. Naše nynější dětí z mateřské školy Duhová kulička ze Sportovní ulice a jejich rodiče sbírali víčka od pet lahví. A jak sbírali! To byly pytlíčky, pytlíky, ale i pytle. Když se víčka sesypala, nebyl jich drobek. Sběr však nebyl bez problémů. Firma, která zpočátku víčka vykupovala a odvážela, zkrachovala. Co s nasbíranými víčky? Zachránil nás Krajský úřad v Karlových Varech ve spolupráci s firmou Eko-kom a. s. Přijeli, víčka naložili a nám se ulevilo, že jsme nemuseli nic vyhodit. Čas plynul, na víčka se zapomnělo. Jaké bylo naše překvapení, když 2. prosince 2009 naše paní ředitelka obdržela zprávu, že se má dostavit na Krajský úřad a zúčastnit se hodnocení celé soutěže a předávání cen. Naše Mateřská Škola Duhová kulička se totiž umístila na hezkém 3. místě v celém Karlovarském kraji. Ceny byly praktické - modelína, fixy, pastelky, dřevěná hra, nechyběl diplom. Kalendářní rok 2009 ještě neskončil, chýlí se pomalu ke konci a určitě tato akce byla jedna z těch, které nám udělaly radost. Nesmíme ještě zapomenout vyzdvihnout snahu a pomoc rodičů. Jim patří náš dík největší, za sběr a donášku až do naší mateřské školy. Marie Silvarová Dům, domek, domeček... Slovo, které bylo v naší mateřské škole Duhová kulička ve Sportovní ulici v poslední době vyslovováno ve všech pádech a číslech. Česká Spořitelna vyhlásila soutěž pro nejmenší, a protože rádi soutěžíme, paní učitelky se hned chopily příležitosti něco se svými svěřenci ukázat a dokázat. Stíhaly, lepily, malovaly a zase stříhaly a lepily a byly chaloupky hotové. Po odevzdání do České Spořitelny se potom již jen netrpělivě čekalo, až se někdo ozve a oznámí nám výsledky soutěže. Snažení a píle dětí i paní učitelek bylo odměněno tou nejlepší zprávou - vyhráli jsme! Plyšové hračky byly tou nejhezčí odměnou a tečkou. A jak se chaloupky dětem povedly? To můžete posoudit i vy - jsou vystavené v pobočce České Spořitelny v Horním Slavkově. Poděkování Milá Maruško Šindelářová, děkujeme Ti, že jsi se po celou dobu ve funkci ředitelky MŠ u Sluníčka, starala vzorně nejen o majetek, svěřený Ti Městským úřadem. Starala jsi se odpovědně a ráda také o všechny děti, které máš velmi ráda. Ale zrovna tak jsi vždy dbala na to, aby to na pracovišti,,klapalo, protože jsi vždy byla spravedlivá, vstřícná a ochotná pomoci druhým. Za to vše ti děkujeme a přejeme Ti mnoho zdraví a elánu do další práce. Tvoje holky ze školky u Sluníčka SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 policie informuje Zajímavé případy z policejního zápisníku Vyloupený pneuservis Policisté pátrají po pachateli, který se v době od do vloupal do Pneuservisu Garáže v ul. Nádražní. Zde po překonání vstupních dveří dílny a kanceláře odcizil trezor s uloženými penězi. Svým jednáním způsobil škodu v celkové výši cca ,-Kč. Vydírání na učilišti Dne bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření 17letému mladíkovi z Odborného učiliště v H. Slavkově, který zde pod pohrůžkou násilí požadoval po 18letém mladíkovi peníze za prodanou marihuanu, přičemž částku oproti původní dohodě neúměrně zvyšoval. Kromě trestu odnětí svobody až na 3 roky za trestný čin vydírání bude tento mladík také čelit stejnému trestu za trestný čin šíření toxikomanie. Do pátrací akce byl nasazen i vrtulník s termovizí Po dohodě s vedením učiliště policisté zajistili ve stejný den služebního psa specializovaného na drogy z Vězeňské služby věznice v H. Slavkově k provedení fyzické prohlídky všech zainteresovaných prostor na učilišti, kdy nakonec nebyly zjištěny další poznatky k případné distribuci drog na učilišti. Dlužné alimenty Policisté zdejší součásti každým rokem prošetřují opakovaně případy trestného činu zanedbání povinné výživy, které se řadí do popředí všech trestných činů jako časově a administrativně nejnáročnější. V roce 2009 bylo na zdejší součásti ze strany matek dětí, opatrovníků a dětských domovů přijato celkem 23 trestních oznámení, z nichž se v tomto roce podařilo 13 případů realizovat ve zkráceném přípravném řízení a jeden případ předat do vyšetřování na kriminálku, dále Po ročním klidu byla slavkovská policie již podruhé na nohou, když dne pátrala po mentálně zaostalé 21leté ženě, kterou rodina pohřešovala již od 9.00 hodin předešlého dne. Žena se rozhodla jít přes nesouhlas své matky na svou každodenní procházku. Když se po poledni stále nevracela, rodina začala na vlastní pěst bezvýsledně pátrat po celém Horním Slavkově a jeho okolí, ale zjistila pouze poslední výskyt ženy u OD Tesco. Je trestuhodné, při pomyšlení na postižení pohřešované a poznatků poslední pátrací akce, že policii své marné snažení oznámili až následující den ve hodin. Slavkovští policisté ihned zmobilizovali své síly a v prvním kole propátrali celé město, známé cestičky a lesní prostory na okraji města každodenních procházek pohřešované, nevynechali ani prostory jejího posledního nálezu. S pomocí měst H. Slavkova a Krásna se tato informace dostala rozhlasem a formou SMS zprávy i mezi naše občany, prosba o pomoc se předala i dalším mediím. Do dvou hodin od oznámení pohřešování se do pátrací akce zapojili i další policisté z celého okresu včetně psovodů a za využití Integrovaného záchranného systému byli k případu povoláni i slavkovští hasiči. Celkem se na pátrací akci podílelo 40 policistů a hasičů, kteří rojnicí prozkoumávali terén za lesoparkem a v okolí zahrádkářské kolonie 14, nejčastějšího výskytu pohřešované. S ohledem na život a zdraví pohřešované, která měla již za sebou jednu jistě bezesnou noc, byl do pátrací akce nasazen i policejní vrtulník Letecké služby v Praze, který prozkoumával členitý terén v okolí města za pomoci termovize. Rozsáhlá pátrací akce byla ukončena se západem slunce, když se bohužel nepodařilo ženu nalézt. Ve večerních a nočních hodinách pokračovaly hlídky slavkovské policie v opakovaném prozkoumávání odlehlých prostor za městem a v samotném městě. Druhý den ráno se připravovala další vlna pátrací akce, pak v jednom případě se podařilo dodatečně povinného donutit k uhrazení dluhu a ve třech případech se věc odložila, neboť povinný byl v dlužném období ve výkonu trestu odnětí svobody bez možnosti pracovního výdělku. Další případy jsou stále ve fázi prověřování. Je nutné nashromáždit veškeré zprávy k dítěti a rodině, ve které žije a také zprávy k osobě povinné. Kdo si myslí, že se takového trestného činu dopouští jen nezodpovědní otcové, je na omylu. Zdejší součást potrestala v tomto roce již také pět žen, kterým jako mužům hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až na jeden rok a v případě, že svým jednáním vydá oprávněnou osobu nebezpečí nouze, dokonce až na tři roky. Objasnění krádeže V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o případu 47letého muže, Do pátrací akce byly nasazeny desítky policistů a hasičů. svolávali se znovu policisté z celého okresu, hasiči a nově byla přichystána i posila z vězeňské služby věznice v Horním Slavkově. K zásahu byli připraveni i policejní potápěči, kteří by prozkoumali dno zdejšího přírodního koupaliště. Samozřejmě by byl opět nasazen i vrtulník s termovizí. Ale v 7.20 hodin ráno zavolala jedna obyvatelka Horního Slavkova, že při cestě do zaměstnání pohřešovanou nalezla poblíž porcelánky a křižovatky Údolí-Nadlesí. Všem opravdu spadl kámen ze srdce při představě, jaká byla který dne kolem 20 hodiny na Náměstí Republiky v restauraci U Karkulky nepozorovaně přišel o svůj mobilní telefon zn. LG KE 500 z pouzdra umístěného na kalhotách a o finanční hotovost ve výši Kč, kterou měl mít v zadní kapse kalhot. Policisté po šetření na místě činu a na základě poznatků ke konkrétním osobám využili všech dostupných prostředků k ustanovení pachatele. Zejména vyžádaný výpis z hovorů a manipulace s kradeným telefonem bezprostředně po krádeži policisty dovedl k 35letému pachateli, kterému dosud nemohli krádež dokázat. Tomu bylo dne sděleno podezření z trestného činu krádeže ve zkráceném přípravném řízení, kdy pachatel bude za uvedený čin potrestán odnětím svobody až na dva roky. Bohužel odcizené peníze ani mobilní telefon se už nepodařilo zajistit. po obě noci zima a co si vše musela žena protrpět, když zabloudila a strávila druhou noc bez rodiny. Po přivezení pohřešované ženy na policii se nejen rodině pěkně ulevilo, zajistilo se ihned lékařské vyšetření. Kromě vysíleného stavu a mírného podchlazení byla však žena v pořádku. Od nálezkyně hledané se policie dále dozvěděla, že prvotní informaci o pohřešování ženy získala na čerpací stanici v H. Slavkově a posléze z internetových stránek města, kde byla výzva policie taktéž vložena. Touto cestou policie opětovně děkuje všímavé občance za její pohotovou reakci a taktéž městům Horní Slavkov a Krásno, že výzvu policie předali dál našim občanům. Ti se také díky výzvě přičinili svými informacemi a poznatky předanými policii k domněnce, že hledaná žena se bude dezorientovaně nadále pohybovat na cestách v lesním porostu ve směru na Tři prameny nebo k chatařské oblasti Třídomí a hlouběji v lese, kde byla v prvním dnu pohřešování občany spatřena. Vážení spoluobčané, pokud se mezi vámi objeví informace nebo věc pocházející z trestné činnosti, tedy vše směřující k dopadení pachatelů, žádáme Vás tímto, aby jste veškeré poznatky nebo svědectví k vloupání do zmiňovaných a dalších objektů neprodleně hlásili ( i anonymně ) na Policii ČR Obvodní oddělení H. Slavkov. Nezapomeňte, že můžete volat po dobu 24 hodin denně i na osvědčený služební mobilní telefon Policie ČR OO Horní Slavkov, který mají policisté vykonávající službu stále u sebe! Až v následujícím čísle vydání Slavkovského zpravodaje Vás budeme informovat o celoroční práci zdejšího oddělení Policie ČR OO Horní Slavkov za rok 2009, jež jsme předčasně avizovali v minulém vydání zpravodaje. Chceme Vám totiž předložit přesná statistická čísla za uplynulý rok, což nyní díky uzávěrce tohoto vydání není možné. Telefonické spojení: pevná linka služební mobil Faxové spojení: Linka tísňového volání Policie ČR 158 Více informací k trestné činnosti a k práci Policie ČR OO v Horním Slavkově taktéž naleznete na internetových stránkách v odkazu Diskusní fórum. npor. Bc. Roland Schmid, vedoucí oddělení 9

10 kulturní přehled kino pátek 8. ledna a hod. Proroctví Thriller/sci-fi, 121 min., titulky, do 12 let nevhodný Hrají: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Lara Robinson, Ben Mendelsohn V roce 1959 jedna záhadná dívka místo aby nakreslila obrázek, zaplnila papír řádky zdánlivě náhodných čísel. O padesát let později zkoumá obsah mystického vzkazu profesor John, který učiní zarážející odhalení, že vzkaz předpovídá s neuvěřitelnou přesností data, smrtelné daně a souřadnice každé významné katastrofy za posledních 50 let. úterý 12. ledna a hod. 2 Bobule Komedie, 94 min., české znění, přístupný Hrají: Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Jana Švandová, Jiří Krampol Opět budeme sledovat eskapády dvojice kamarádů Honzy a Jirky. Jirka se zaplete s krásnou dívkou, jejíž otec má ale o nápadnících své dcery jiné představy pátek 15. ledna a hod akční/drama, 158 min., titulky, do 12 let nevhodný Hrají: John Cusack, Thandie Newton, Amanda Peet, Oliver Platt, Woody Harrelson Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle mnoha lidí tedy i rokem konce světa. A zdá se, jako by na temných předpovědích něco bylo přicházejí náhlá zemětřesení, hurikány, výbuchy sopek úterý 19. ledna a hod. Hodinu nevíš Drama, 95 min., české znění, do 12 nepřístupný Hrají: Václav Jiráček, Ivan Franěk, Jana Krausová, Petra Nesvačilová, Zuzana Krónerová Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení heparinový vrah. Co bylo příčinou a co se odehrává v mysli mladíka, který se rozhodne vykonat a vykonávat ty nejtěžší zločiny a mít přitom často pocit, že vlastně dělá dobou věc? pátek 22. ledna a hod. Ať žijí rytíři Historický, 109 min., české znění, přístupný Hrají: David Prachař, Pavel Kříž, Tereza Voříšková, Matěj Hádek, Martin Písařík, Ota Jirák Hrad a tvrz se vyzývavě tyčí v těsném sousedství obklopeny hlubokým lesem. Vcelku poklidné soužití naruší nečekaná událost. Majitel hradu je nařčen z čarodějnictví a loupeživých výprav. Odjíždí proto na královský hrad a nechává tvrz v rukou svých dětí, kteří budou muset uhájit svůj domov před závistivým sousedem. úterý 26. ledna a hod. Můj život v ruinách Romantická komedie, 95 min., titulky, přístupný Hrají: Nia Vardalos, Richard Dreyfuss, Alexis Georgoulis, Alistair McGowan Turistická průvodkyně Georgia uvažuje, že se na svoji práci i život v Řecku vykašle. Dokud se v autobuse neobjeví někdo, kdo jí ukáže, že v lidech je potřeba hledat krásu a ne znalosti, a tím z přechytralé americké průvodkyně udělá řeckou bohyni, která své nevěřící turisty okouzlí strhujícím výkladem o zemi. pátek 29. ledna a hod. Mary a Max Animovaný, 92 min., titulky, přístupný Příběh dvou osamělých duší osmileté holčičky Mary a osamělého chlapíka Maxe. Mary žije v Austálii a Max v New Yorku. Oba dva hrozně touží po kamarádovi. Akce MěKS v lednu pátek 1.1. NOVOROČNÍ SETKÁNÍ OBYVATEL MĚSTA NA NÁMĚSTÍ Novoroční projev starostky města a slavnostní ohňostroj v hod. Městské kulturní středisko Horní Slavkov KNIHOVNA Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Tel , mobil Každý den jsou v knihovně poskytovány tyto služby: fax, kopírka, předprodej vstupenek do kina, divadla, zábavy atd. Ceník služeb: KOPIE: - kopie A4 (1 strana) středa 6.1. v hodin PŘÍJEZD TŘÍ KRÁLŮ sobota REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA HORNÍ SLAVKOV Městské kulturní středisko přeje všem návštěvníkům hodně štěstí, zdraví, optimismu a mnoho strhujících kulturních zážitků v roce 2010 Dům dětí a mládeže, Dlouhá 717, Horní Slavkov pořádá v sobotu ve ŠD II. ZŠ Horní Slavkov Novoroční turnaj ve stolním tenise pro dospělé Prezentace hod. Zahájení 9.00 hod. Informace: , ,- Kč - kopie A4 (oboustranná) 5,- Kč - kopie A3 (1 strana) 5,- Kč - kopie A3 (oboustranná) 7,- Kč FAX: - dle délky volání, 1 min. 25,- Kč, 2 min. 35,- Kč. Při faxování do zahraničí se účtuje běžná sazba + 25,- Kč ke každé minutě! INTERNET: - 1 minuta (započatá) 1,- Kč - jiné práce na PC (1 minuta) 1,- Kč - tisk (pouze černobílý) 3,- Kč SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 volný čas spolky v Horním Slavkově Spolek horníků Barbora Spolek by založen po ukončení těžebních a částečně likvidačních prací závodu Stannum Rudných dolů Příbram. Registrace spolku byla provedena dne 10. června Registraci Ministerstvem vnitra ale předcházela delší činnost přípravného výboru. Cílem činnosti spolku je udržení a oživení hornických tradic a záchran a údržba památek na hornickou činnost tohoto regionu. Spolek má svůj pozdrav, prapor a znak. Jeho činnosti vede Horní rada spolku, volená nejvyšším orgánem, valnou hromadou. Finanční záležitosti zajišťuje správce pokladny ze základních příjmů, tvořených příspěvky členů Kč/rok, zápisného (u nových členů - 50 Kč) a dále sponzorskými dary, odkazy. Členové spolku provádějí záchranné práce a údržbové práce na historických dílech, jako Dlouhá a Puškařova stoka, ústí Dědičné štoly apod. Pro širokou veřejnost organizujeme návštěvy historických míst v regionu. Dále reprezentují města na hornických akcích. Zúčastnili jsme se všech sněmů, Setkání hornických obcí a měst, sympozií. Na posledním setkání v Jihlavě v červnu tohoto roku získal spolek vysoká ocenění - za nejkrásnější spolkový prapor a nejlepší hudbu. Hudba Barbora, naše jmenovkyně, je složena z profesionálních hudebníků a získává široký okruh posluchačů. Zájemce o činnost v našem spolku velmi rádi uvítáme. Kontakt na telefonních číslech a Hormistr spolku: Petr Čeliš, I. starší spolku: Václav Heřman. Poděkování občanům Vážení občané, chtěli bychom tímto vyzdvihnout Vaši obětavou pomoc tím, že jste významnou měrou podpořili naši činnost a pomohli tak zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých životních situacích a pro chod terapeutických dílen, kde jsou tito lidé zaměstnáváni. Diakonie Broumov, občanské sdružení Vedení spolku a starostka se spolkovým praporem. Podzimní výsledky fotbalistů Spartaku v tabulkách I. A třída 1. Drmoul : Bukovany : H. Slavkov : Stará Role B : Březová B : Lomnice : Chodov B : Nová Role : Rotava : FC Cheb : Hroznětín : Dolní Rychnov : Kraslice : Skalná :34 7 Okresní přebor mužů 1. Svatava : Lomnice B : Vřesová : Kr. Poříčí B : SK Oloví : H. Slavkov B : Jindřichovice : Nové Sedlo B : Březová B : D. Rychnov B : Krásno : Krajková :43 4 Krajský přebor dorostu 1. Sokolov B : Chodov : M. Lázně : Sokolov D : Ostrov : Kraslice : Buldoci KV B : H. Slavkov : Fr. Lázně : Cheb : SK Toužim : Lokomotiva KV : Nová Role : Nejdek : Kr. Poříčí : Kynžvart :51 3 Krajský přebor přípravek - mladší 1. Sokolov A : Buldoci K. Vary : Ostrov : H. Slavkov : Chodov : Sokolov B :122 0 Krajská soutěž žáků 1. Sokol Žlutice : Drmoul : H. Slavkov : Chýše : Loket : Habartov : Toužim : Teplá :56 3 Okresní přebor přípravek 1. H. Slavkov : Březová : Lomnice : Kraslice : Bukovany : Habartov : Kr. Poříčí : Nové Sedlo : Krajková : Vintířov : Kynšperk : Svatava : D. Rychnov :

12 inzerce Více na telefonu Objednávky inzerce: Vydalo město Horní Slavkov Adresa redakce: Dlouhá 634, Horní Slavkov IČO: Odpovědný redaktor Bc. Julie Charvátová Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod č. kult. MK ČR E Náklad ks Zdarma Vyšlo v Horním Slavkově 30. prosince 2009, ročník XII, číslo 1 Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová, Naděžda Štefková Internetová adresa: Uzávěrka příštího čísla: 15. ledna 2010, uzávěrka inzerce 10. ledna 2010 Grafika a tisk: Žurnál Media a.s., tel ,

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Evidenční číslo smlouvy: Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), Smluvní strany

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

U s n e s e n í. z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006. Zastupitelstvo obec: I. schvaluje:

U s n e s e n í. z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006. Zastupitelstvo obec: I. schvaluje: U s n e s e n í z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006 Zastupitelstvo obec: I. schvaluje: Usnes.1/06 Rozpočet na rok 2006 vyvěšen od 3.2.2006 do 22.2.2006: - příjmy 4.595.300,--

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek Datové schránky V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Brouček Omluven:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. Česká pošta a datové schránky Česká pošta je na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra provozovatelem informačního

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009

Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Právní účinky doručení osobám na adresu

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18 Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 18 upravující postupy při poskytování informací o něž bylo požádáno s odvoláním na obsah zákona 106/1999 Sb. v platném znění. Postup pro podání žádosti

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459 Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Vikýř je placeným informačním půlměsíčníkem pro občany města

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Město Králíky (zadavatel)

Město Králíky (zadavatel) Město Králíky (zadavatel) zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Oznámení otevřeného řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou dle 27 zákona

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Čl. 1 Předmět služby Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (dále jen SIPO) obstarává Česká pošta, s.p., (dále jen ČP) pro právnické a další osoby

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo jednací: SZSOs/3540/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Účinnost: od 1. 1. 2015 OBSAH 1 Povinnost školy

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ADVIA Office Centre 24

ADVIA Office Centre 24 ADVIA Office Centre 24 Na Poříčí 1071/17 110 00 Praha 1 tel.: +420 777 857 758 ADVIA Office Centre Sídlo pro Vaši společnost Pod Altánem 9/105 Praha 10 Strašnice PSČ 100 00 ADVIA GROUP s.r.o. IČO 66 24

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více