Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4"

Transkript

1 Slavkovský zpravodaj Datová schránka města je v provozu strana 3 Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4 Mateřská škola získala odměnu za sběr víček strana 8 strana 6-7 Fotoreportáž z předvánočního dění v Horním Slavkově 2009

2 úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, Vítám Vás nad stránkami prvního čísla Slavkovského zpravodaje v novém roce Pro většinu z nás je Nový rok příslibem něčeho nového a braní si životních předsevzetí. Naším velkým předsevzetím je vyhýbat se chybám a udělat v roce 2010 všechno proto, aby rozvoj města pokračoval ve zlepšování úrovně a kvality života občanů. V roce 2009 bylo vykonáno poměrně velké množství investičních akcí a to ve všech oblastech, jak správy a hospodářského rozvoje města, tak životního prostředí, školství, kultury. V krátkosti uvedu investice, které byly k dnešnímu dni plně zrealizovány: - novou podobu dostala Smetanova ulice (4,2 mil Kč) - vybudování 11 startovacích bytů (4,7 mil. Kč) - provedla se rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Dlouhá včetně výměny lamp v ulicích Poštovní, Hořejší, Kounice a v lesoparku - osazení skateparkových prvků (400 tis. Kč) - vybudování veřejného osvětlení v lokalitě u Lesoparku (400 tis. Kč) - zpřístupnění zrekonstruovaných a zkolaudovaných prostor Pluhova domu - opravujeme nadále kostel sv. Jiří (500 tis Kč) - rekonstrukce sociálního zařízení v Základní škole praktické a speciální (300 tisíc Kč) - rozsáhlá oprava terasy Mateřské školy Dlouhá ul. (800 tisíc Kč) - výměna výplní otvorů tzv. spojovací krček školy a tělocvičny Základní školy ve Školní ulici (780 tis. Kč) - rozšíření prvků dětských hřišť na sídlišti, na Kounici, v lesoparku a u hřiště u rakety - vylepšená květinová a vánoční výzdoba města - rekonstrukce hasičské zbrojnice (2,5 mil. Kč) - nově opravené chodníky v celkové hodnotě 1 mil. korun Dále jsme s partnerským městem Arzberg připravili řadu projektů spolufinancovaných EU. Na tyto projekty (Hudební léto, Slavkovské slavnosti, Vánoční slavnosti) se nám podařilo získat částku okolo 1,5 mil. Kč. Velkým problém, který nás trápil, bylo zabezpečení druhého praktického lékaře. Po dlouhých jednáních se podařilo v lednu minulého roku získat pro město dalšího praktického lékaře paní MUDr. Vlaďku Čapkovou. Mnoho investicí zkomplikovala finanční recese, s kterou se potýkají všechna města a obce v ČR. Daňové příjmy města byly v roce 2009 o přibližně 10 milionů korun nižší, než jsme v rozpočtu předpokládali. Rok 2010, co se týče daňových příjmů, bude pravděpodobně stejný, a proto jsme při sestavování rozpočtu museli být hodně opatrní. Hlavní investiční akcí roku 2010 je souvislá stavební úprava ulic Bezejmenná a Nádražní včetně chodníku, rekonstrukce autobusového nádraží, opravy chodníků, II. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování bezdrátového rozhlasu, informačního a orientačního systém města a rozšíření kamerového systému. Zda budou všechny tyto investiční akce uskutečněny, to je závislé na přebytku financí z roku Věřím, že většinu plánů, které přispějí ke zvýšení kvality života ve městě, se podaří zrealizovat a vy samotní je budete vnímat jako pozitivní přínos. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v novém roce Vám přeje aktuálně Blahopřání jubilantům V těchto dnech oslavily paní Gizela Klavzeková a Marta Šuchmanová krásné 88. narozeniny. Kulatého výročí osmdesáti let se dožila také paní Věra Tomášková. Všem oslavenkyním pogratulovala ve spolupráci se členkami Sboru pro občanské záležitosti také paní starostka. Paní Gisele Klavsekové přišly gratulovat starostka a členka SPOZ Pavlína Zábranská (vpravo). Mgr. Jana Vildumetzová Den se starostkou Dne se od 15 do17 hodin koná v kanceláři starostky města Den se starostkou. Občané se v této době mohou dostavit k paní starostce a konzultovat s ní své stížnosti, připomínky a nápady. Snímky z gratulace starostky paní Martě Šuchmanové (vlevo) a paní Věře Tomáškové. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 z radnice z jednání městské rady a zastupitelstva Dopravní obslužnost Rada města po projednání schválila smlouvu mezi Městem Horní Slavkov a dopravcem ČI-DU spol. s r.o. Karlovy Vary a Autobusy Karlovy Vary pro rok Důvodem uzavření smlouvy s tímto dopravcem je zajištění dopravní obslužnosti občanů. Rozpočet města na rok 2010 Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok Rozpočet je k dispozici na internetových stránkách města a na úřední desce. Jmenování ředitelky MŠ Dlouhá 1 Rada města po projednání schválila výsledek konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 1, okres Sokolov, konaného dne v hodin na Městském úřadu v Horním Slavkově, v zasedací místnosti starostky města a jmenovala do funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 1, okres Sokolov paní Bc. Ivetu Svobodovou s účinností od Petice Rada města vzala na vědomí petici občanů Horní Slavkov proti těžbě a rekultivaci písků z tzv. odkaliště a uložila starostce města činit kroky k její vyřízení v mezích stanovených zákonem. Celé znění petice a odpověď starostky města naleznete na internetových stránkách města Zastupitelstvo města vzalo na vědomí petici občanů ve věci zachování družiny při ZŠ Školní a ponechalo své předchozí rozhodnutí beze změny. Město Horní Slavkov dne aktivovalo svoji datovou schránku (naše město bylo v pořadí z celkového počtu datových schránek). Datová schránka orgánu veřejné moci: Město Horní Slavkov Datová schránka je na MěÚ obsluhována na třech pracovištích CZECH POINT (podatelna, recepce a matrika). Tento systém od jeho spuštění funguje bez problémů a jeho prostřednictvím jsou zasílány písemnosti pro orgány veřejné moci a právnické osoby, pro které je datová schránka povinná. Pro fyzické osoby a fyzické podnikající osoby není zřízení datové schránky povinné (např. pro společenství vlastníků bytových jednotek), ale pokud datovou schránku mají, jsou jim rovněž doručovány písemnosti prostřednictvím této datové schránky. Pokud si chce zřídit datovou schránku fyzická osoba, pro kterou není datová schránka povinná, může o toto požádat prostřednictvím, kteréhokoliv kontaktního místa CZECH POINT. K žádosti je potřeba předložit platný doklad totožnosti. Ministerstvo vnitra do tří dnů žádost zpracuje, zřídí datovou schránku a následně odešle žadateli, prostřednictvím pošty, přístupové údaje. Jste-li podnikající fyzickou osobou, budete postupovat obdobně jako fyzická osoba nepodnikající, ale Vaše žádost bude navíc obsahovat IČO (bylo-li přiděleno). Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů (převod dokumentů). Doplnění rady města Zastupitelstvo města zvolilo pátého člena Rady města Horní Slavkov a doplnilo tak počet radních na počet stanovený zákonem. Novým radním se stal pan František Bartoň. Vernisáž tvorby mladých umělců Rada města po projednání schválila podání žádosti o dotaci v rámci Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 v česko-saském příhraničním regionu (Operační program Ziel 3/ Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko ) na projekt,,vernisáž mladých umělců ve výši celkových nákladů Kč včetně DPH Zápisy zastupitelstva města a usnesení rady města lze nalézt na www. horni-slavkov.cz v sekci Radnice Datová schránka města je v provozu Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Postup konverze z listinné do elektronické podoby - občan přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby občana předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů. Autorizovanou konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy Czech POINT. Formulář krok po kroku vede pracovníka celým procesem konvertování, a to od skenovaná dokumentu (konverze z listinné do elektronické podoby) kontroly, vytvoření ověřovací doložka až po samotné uložení v Centrální evidenci ověřovací doložek provedených konverzí. Odbor správní a vnitřních věcí MěÚ Horní Slavkov Kontakty na MěÚ Úřední hodiny: pondělí, středa úterý, čtvrtekt pátek Recepce (ústředna) Mgr. Jana Vildumetzová starostka města 1. patro Mgr. Bc. Martin Stark tajemník MěÚ 1. patro Ing. Jan Kvasnička pověřený zastupováním vedoucího odboru kancelář starosty 2. patro Monika Brislingerová pověřená zastupováním vedoucího odboru majetku a rozvoje města 2. patro Ing. Bohumil Beran pověřený zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 2. patro Dana Novohradská pověřená zastupováním vedoucího odboru správního a vnitřních věcí 2. patro Jana Brendlová pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru 2. patro Eva Bedečová pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí, školství a kultury 1. patro

4 informace pro občany Doručování listovních zásilek městského úřadu Městský úřad na zádkladě nespokojenosti občanů s doručováním především poštovních poukázek k úhradě místních poplatků, ke zvýšení efektivity a snížení nákladů na správu těchto poplatků, uzavřel dohodu o provedení práce s externím pracovníkem Městského úřadu Horní Slavkov, jehož úkolem je doručit občanům doporučené písemnosti městského úřadu. Uvedený pracovník začal doručovat 30. listopadu Doručování bude pro pohodlí občanů a efektivitu probíhat výhradně mezi 17. a 20. hodinou. Pracovník se vždy legitimuje služebním průkazem, který zní na jméno Veronika Krátká. Tento průkaz je opatřen razítkem městského úřadu, podpisem tajemníka MěÚ a s uvedením zmocnění pro doručování písemností městského úřadu. Žádáme občany o součinnost s doručovatelem. Zároveň tímto upozorňujeme, že v případě odmítnutí převzetí se písemnost stává automaticky doručenou a s tím jsou spojené další právní následky (např. možnost provedení daňové exekuce). V případě, že adresát nebude zastižen, ačkoliv se v místě bydliště zdržuje, bude doručení provedeno ještě jednou v některém z následujících dnů. Pokud i tento pokus bude ne úspěšný, uloží doručovatel písemnost u městského úřadu a adresáta o tom vhodným způsobem vyrozumí. Pokud si adresát zásilku nevyzvedne, stává se doručenou opět se všemi právními důsledky pro adresáta. Při doručování může dojít k určité časové prodlevě, proto se může se stát, že v případě písemnosti obsahující výzvu k uhrazení dlužné částky za služby např. za svoz odpadu, bude dlužná částka občanem uhrazena ještě před doručením výzvy k zaplacení. V takovém případě již na doručenou výzvu nereagujte, popřípadě si ověřte tuto skutečnost na finančním odboru MěÚ, tel Po roznesení prvních 400 zásilek lze konstatovat, že toto doručování je efektivní, přináší vysoké finanční úspory (v tomto konkrétním případě korun) a že příjemci zásilek velmi dobře přijímají tuto službu. Městský úřad plánuje rozšířit doručování i na obyčejná psaní, především doručování poštovních poukázek pro úhradu místních poplatků za svoz odpadu a ze psů. V souvislosti s tím si dovoluji upozornit, že od října je již možné hradit místní poplatky prostřednictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva, tzv. SIPO, které je znatelně cenově pro občana výhodnější než úhrada formou poštovní poukázky na poště. Platby prostřednictvím SIPO již postupně občané začínají využívat (pro přihlášení do systému SIPO kontaktujte finanční odbor MěÚ na tel ). Změnou v systému doručování je docílit úspory finančních prostředků a nákladů na správu místních poplatků, uspořené finanční prostředky tak mohou posloužit pro investice ve městě. Tajemník MěÚ Nové prvky do skateparku si vybrali sami skejtaři Na parkovišti nad nádražím byly 27. listopadu 2009 umístěny prvky, které si zástupci skejtařů vybrali z předložené nabídky města. Jedná se zatím o základní sestavu, která bude, dle finančních možností města, dále rozšiřována. Také místo nad nádražím není definitivní. Na vybudování přispěl 50 % nákladů Karlovarský kraj. Projekt turistického informačního a orientačního systému Turistický informační a orientační systém je projekt, na jehož realizaci Město Horní Slavkov získalo částku ,86 Kč z operačního programu ROP NUTS II. Cílem tohoto projektu je zatraktivnění města potenciálním návštěvníkům. V současné době se projekt dostává z fáze přípravy do fáze realizace. Hodnotící komise projektu posoudila a zhodnotila ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídky jednotlivých firem na realizaci celého projektu. Rada města Horní Slavkov pak na svém 28. zasedání konaném dne 4. listopadu 2009 schválila uzavření smlouvy o dílo se společností AZUS Březová, s.r.o., která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, po uplynutí lhůt vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách, byla Radou města Horní Slavkov pověřena starostka města Mgr. Jana Vildumetzová. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 informace pro občany Rekonstrukci veřejného osvětlení provádíme sami V roce 2008 nám společnost ČEZ předložila nabídku na odkoupení, rekonstrukci a provoz veřejného osvětlení, na základě které jsme provedli výběrové řízení. To však bylo nakonec zrušeno pro nedostatečný počet uchazečů a rozsah nabídek. Při tomto řízení byly rovněž prověřovány reference uchazečů. Smluvně bychom se zavázali k pravidelným platbám na dobu pěti let, ČEZ by rekonstrukci veřejného osvětlení předfinancoval, šlo by tedy vlastně o formu úvěru. Na základě získaných informací a skutečnosti, že se již v rozpočtu projevovala počáteční finanční krize, rozhodlo vedení města, že budeme rekonstruovat sami, prostřednictvím našich Technických služeb. Můžeme tak řídit způsob a dobu realizace a zejména nejdůležitější ukazatel - rozpočtové výdaje. V první etapě rekonstrukce bylo proinvestováno cca 1,2 mil korun v ulicích Hořejší, Poštovní, Dlouhá, dále pak na Kounici, v lesoparku (dotováno z programu prevence kriminality), ke garážím za lesoparkem. Z technického hlediska byla nejdůležitější část realizovaná v ulicích Poštovní a Dlouhá, kde byly rozvody v hliníkových kabelech s asfaltovou izolací a rozvaděč již hrozil vyhořením, propojovací kabel z Poštovní totiž napájí celou spodní část sídliště a jeho případná havárie by měla za následek dlouhodobě úplně nefunkční veřejného osvětlení v této části města. Kabel na části Dlouhé, který na něj navazuje byl také vyžilý, hliníkový stejně jako výstroj rozvaděče a lamp. Ty byly rovněž vyměněny. Typ lamp byl zvolen s ohledem na význam a celkový vzhled této části ulice. Rozsah II. etapy rekonstrukcí bude částečně navržen při schvalování investic na rok 2010 a dále doplňován dle stavu rozpočtu o další části tak, jak tomu bylo i letos. Zápis prvňáčků s pohádkou Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov oznamuje, že zápis do 1. tříd pro školní rok 2010/2011 se koná v budově školy na sídlišti 18. a 19. ledna vždy od do hodin. Na děti čeká, již tradičně, zápis v říši pohádek. Zároveň pro ně připravujeme pravidelná setkání Do školy za pohádkou. Informace na tel. č Mgr. Anna Raiskupová, ředitelka školy Nabídky DDM Zbývá deset míst V době jarních prázdnin ( ) organizujeme pobyt v Jáchymově. V nabídce je posledních deset míst. Cena Kč zahrnuje ubytování v chatě na Sluníčku, plnou penzi, pitný režim, dopravu. Program obsahuje návštěvu muzea a aquaparku, beseda s členem Horské služby, hrátky v přírodě, stezka odvahy a další soutěže. Další informace na tel. č a Bazén ve Weidenu O pololetních prázdninách (pátek) pořádáme výlet do německého Weidenu. Cena: dospělí 475 Kč, děti 6-18 let 365 Kč, děti do 6 let 245 Kč. Odjezd od MěKS v 8.00 hodin. Koupání od do hodin. Informace na tel. čísle , nebo č Přihlásit se je možné do Děti mladší 18 let mohou jet pouze v doprovodu dospělé osoby. Co připravujeme? Již tradičně v měsíci únoru proběhne maškarní rej s diskotékou. Na je naplánován zájezd do Prahy na muzikál Děti ráje s nákupy v obchodním centru. Dům dětí a mládeže přeje všem zaměstnancům, dětem a občanům města šťastný a klidný nový rok Za DDM Pikusová a Němcová Město Horní Slavkov Vás srdečně zve na Novoroční ohňostroj Dne od hod. na náměstí v Horním Slavkově 5

6 obrazem Fotoreportáž z předvánočního d SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

7 ění v Horním Slavkově

8 z našich škol Předvánoční čas na základní škole ve Školní ulici Přestože sychravé počasí na dobré náladě moc nepřidá, vidina Vánoc a zimních prázdnin zlepšuje náladu našich žáků. Blíží se období dětem nejmilejší, období plné krásných dárků, cukroví a sladkého nicnedělání. Listopad byl totiž doopravdy náročný. V prvním listopadovém týdnu se obě sedmé třídy vydaly na exkurzi do vědeckého centra Techmania v Plzni. Žáci zde našli odpovědi na otázky, jak funguje elektřina, jak vidět neviditelné, jak nás ovlivnila příroda. Stali se upovídanými moderátory nebo pozornými kameramany. Všichni byli překvapivě mile hraví. 11. prosince sice nepřijel Martin na bílém koni, ale na této celoměstské akci se vystoupily žákyně z nižších ročníků s vlastními básničkami. K vánoční době patří na naší škole také prodejní výstava prací žáků a dětí ze školní družiny. Zájemci si mohli vybrat z pestré škály výrobků, vítězily vánočně laděné dekorace. Celou charitativní akci organizoval jako vždy žákovský parlament školy pod patronátem paní učitelky Ketnerové. Peníze utržené za prodané výrobky, Kč byly zaslány na konto humanitárního hnutí Na vlastních nohou - Stonožka. 23. a 25. listopadu se páťáci vyzkoušeli své dovednosti, ale i znalosti na dopravním hřišti v Sokolově. Pro žáky tříd byl nejnáročnější a nejdůležitější poslední listopadový týden. Projekt zaměřený na volbu povolání měl za cíl seznámit žáky s obory, které je zajímají. Realizaci předcházela poměrně složitá příprava, protože nabídka firem byla upravována podle konkrétního zájmu žáků tříd. Nakonec si skutečně každý mohl vybrat podnik, který chtěl navštívit. Vlastním exkurzím předcházela příprava ve škole, při níž se děti, rozdělené do projektových skupin, teoreticky seznámily s jednotlivými podniky. Ve čtvrtek ráno pak nasedly do autobusů a rozjely se různými směry. Naši žáci poznali provoz lázní a lázeňských hotelů ve Františkových Lázních, absolvovali příjemné léčebné procedury a prohlédli si i prezidentské apartmá. Jiná skupina se seznámila s postupem výroby keramiky v dílně v Novém Drahově. Další zamířila do Elektrárny Tisová a k jejím největším zážitkům patřil výstup na střechu elektrárny. Ostatní skupiny se vydaly do Karlových Varů. Prohlédly si Becherovku (ochutnaly limonádu), poznaly výrobu skla i mistrovské výrobky ve sklárně Moser. Zajímavé bylo i nahlédnutí do zákulisí hotelu Thermal. Žáci se dozvěděli, jaké profese uvedené firmy zaměstnávají, jaké mají požadavky na kvalifikovanost i další znalosti svých pracovníků. Navštívené firmy si zaslouží poděkování za jejich ochotu, velmi vstřícný přístup a profesionalitu. Následující den pak skupiny zpracovaly získané poznatky a na výstavě v prostorách školy představily ostatním jednotlivé podniky. Tento projektový den je součástí programu, kterým škola pomáhá dětem s budoucí profesní orientací. Žáky 9. tříd dále čeká společná návštěva Úřadu práce v Karlových Varech a spolu s osmáky jsou deváťáci také zapojeni do dlouhodobého projektu Správná volba - začátek dobré kariéry, jehož je škola partnerem. Další projekt, tentokrát zaměřený na ty úplně nejmenší, se koná a bude konat po zbytek školního roku. Pokud máte doma předškoláka, vezměte ho Do školy za pohádkou. Určitě mu uděláte radost, poznáte prostředí školy a vaši nejmenší se uvidí se svými budoucími spolužáky a paní učitelkami. Tradice a tradiční - to platí o každoroční Mikulášské nadílce. Žáci letošních devátých tříd se připravili opravdu vzorně. Dvě skupiny složené z Mikuláše, strašidelných čertů a andělů obešly všechny třídy na 1. stupni, děti dostaly za svá vystoupení sladkosti, ale někde se objevily mezi dárky i brambory. Poslední školní den tohoto roku byl pak již tradičně věnován vánočním besídkám. Na závěr přejeme všem hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů v novém roce. Radka Chvojková Odměna za sběr víček Každá generace má svou posedlost a zvláštnost, jedna sbírá své idoly, herce, zpěváky, sportovce, autogramy. Znám generaci, která vynikala sběrem céček a skládáním písní. Naše nynější dětí z mateřské školy Duhová kulička ze Sportovní ulice a jejich rodiče sbírali víčka od pet lahví. A jak sbírali! To byly pytlíčky, pytlíky, ale i pytle. Když se víčka sesypala, nebyl jich drobek. Sběr však nebyl bez problémů. Firma, která zpočátku víčka vykupovala a odvážela, zkrachovala. Co s nasbíranými víčky? Zachránil nás Krajský úřad v Karlových Varech ve spolupráci s firmou Eko-kom a. s. Přijeli, víčka naložili a nám se ulevilo, že jsme nemuseli nic vyhodit. Čas plynul, na víčka se zapomnělo. Jaké bylo naše překvapení, když 2. prosince 2009 naše paní ředitelka obdržela zprávu, že se má dostavit na Krajský úřad a zúčastnit se hodnocení celé soutěže a předávání cen. Naše Mateřská Škola Duhová kulička se totiž umístila na hezkém 3. místě v celém Karlovarském kraji. Ceny byly praktické - modelína, fixy, pastelky, dřevěná hra, nechyběl diplom. Kalendářní rok 2009 ještě neskončil, chýlí se pomalu ke konci a určitě tato akce byla jedna z těch, které nám udělaly radost. Nesmíme ještě zapomenout vyzdvihnout snahu a pomoc rodičů. Jim patří náš dík největší, za sběr a donášku až do naší mateřské školy. Marie Silvarová Dům, domek, domeček... Slovo, které bylo v naší mateřské škole Duhová kulička ve Sportovní ulici v poslední době vyslovováno ve všech pádech a číslech. Česká Spořitelna vyhlásila soutěž pro nejmenší, a protože rádi soutěžíme, paní učitelky se hned chopily příležitosti něco se svými svěřenci ukázat a dokázat. Stíhaly, lepily, malovaly a zase stříhaly a lepily a byly chaloupky hotové. Po odevzdání do České Spořitelny se potom již jen netrpělivě čekalo, až se někdo ozve a oznámí nám výsledky soutěže. Snažení a píle dětí i paní učitelek bylo odměněno tou nejlepší zprávou - vyhráli jsme! Plyšové hračky byly tou nejhezčí odměnou a tečkou. A jak se chaloupky dětem povedly? To můžete posoudit i vy - jsou vystavené v pobočce České Spořitelny v Horním Slavkově. Poděkování Milá Maruško Šindelářová, děkujeme Ti, že jsi se po celou dobu ve funkci ředitelky MŠ u Sluníčka, starala vzorně nejen o majetek, svěřený Ti Městským úřadem. Starala jsi se odpovědně a ráda také o všechny děti, které máš velmi ráda. Ale zrovna tak jsi vždy dbala na to, aby to na pracovišti,,klapalo, protože jsi vždy byla spravedlivá, vstřícná a ochotná pomoci druhým. Za to vše ti děkujeme a přejeme Ti mnoho zdraví a elánu do další práce. Tvoje holky ze školky u Sluníčka SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 policie informuje Zajímavé případy z policejního zápisníku Vyloupený pneuservis Policisté pátrají po pachateli, který se v době od do vloupal do Pneuservisu Garáže v ul. Nádražní. Zde po překonání vstupních dveří dílny a kanceláře odcizil trezor s uloženými penězi. Svým jednáním způsobil škodu v celkové výši cca ,-Kč. Vydírání na učilišti Dne bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření 17letému mladíkovi z Odborného učiliště v H. Slavkově, který zde pod pohrůžkou násilí požadoval po 18letém mladíkovi peníze za prodanou marihuanu, přičemž částku oproti původní dohodě neúměrně zvyšoval. Kromě trestu odnětí svobody až na 3 roky za trestný čin vydírání bude tento mladík také čelit stejnému trestu za trestný čin šíření toxikomanie. Do pátrací akce byl nasazen i vrtulník s termovizí Po dohodě s vedením učiliště policisté zajistili ve stejný den služebního psa specializovaného na drogy z Vězeňské služby věznice v H. Slavkově k provedení fyzické prohlídky všech zainteresovaných prostor na učilišti, kdy nakonec nebyly zjištěny další poznatky k případné distribuci drog na učilišti. Dlužné alimenty Policisté zdejší součásti každým rokem prošetřují opakovaně případy trestného činu zanedbání povinné výživy, které se řadí do popředí všech trestných činů jako časově a administrativně nejnáročnější. V roce 2009 bylo na zdejší součásti ze strany matek dětí, opatrovníků a dětských domovů přijato celkem 23 trestních oznámení, z nichž se v tomto roce podařilo 13 případů realizovat ve zkráceném přípravném řízení a jeden případ předat do vyšetřování na kriminálku, dále Po ročním klidu byla slavkovská policie již podruhé na nohou, když dne pátrala po mentálně zaostalé 21leté ženě, kterou rodina pohřešovala již od 9.00 hodin předešlého dne. Žena se rozhodla jít přes nesouhlas své matky na svou každodenní procházku. Když se po poledni stále nevracela, rodina začala na vlastní pěst bezvýsledně pátrat po celém Horním Slavkově a jeho okolí, ale zjistila pouze poslední výskyt ženy u OD Tesco. Je trestuhodné, při pomyšlení na postižení pohřešované a poznatků poslední pátrací akce, že policii své marné snažení oznámili až následující den ve hodin. Slavkovští policisté ihned zmobilizovali své síly a v prvním kole propátrali celé město, známé cestičky a lesní prostory na okraji města každodenních procházek pohřešované, nevynechali ani prostory jejího posledního nálezu. S pomocí měst H. Slavkova a Krásna se tato informace dostala rozhlasem a formou SMS zprávy i mezi naše občany, prosba o pomoc se předala i dalším mediím. Do dvou hodin od oznámení pohřešování se do pátrací akce zapojili i další policisté z celého okresu včetně psovodů a za využití Integrovaného záchranného systému byli k případu povoláni i slavkovští hasiči. Celkem se na pátrací akci podílelo 40 policistů a hasičů, kteří rojnicí prozkoumávali terén za lesoparkem a v okolí zahrádkářské kolonie 14, nejčastějšího výskytu pohřešované. S ohledem na život a zdraví pohřešované, která měla již za sebou jednu jistě bezesnou noc, byl do pátrací akce nasazen i policejní vrtulník Letecké služby v Praze, který prozkoumával členitý terén v okolí města za pomoci termovize. Rozsáhlá pátrací akce byla ukončena se západem slunce, když se bohužel nepodařilo ženu nalézt. Ve večerních a nočních hodinách pokračovaly hlídky slavkovské policie v opakovaném prozkoumávání odlehlých prostor za městem a v samotném městě. Druhý den ráno se připravovala další vlna pátrací akce, pak v jednom případě se podařilo dodatečně povinného donutit k uhrazení dluhu a ve třech případech se věc odložila, neboť povinný byl v dlužném období ve výkonu trestu odnětí svobody bez možnosti pracovního výdělku. Další případy jsou stále ve fázi prověřování. Je nutné nashromáždit veškeré zprávy k dítěti a rodině, ve které žije a také zprávy k osobě povinné. Kdo si myslí, že se takového trestného činu dopouští jen nezodpovědní otcové, je na omylu. Zdejší součást potrestala v tomto roce již také pět žen, kterým jako mužům hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až na jeden rok a v případě, že svým jednáním vydá oprávněnou osobu nebezpečí nouze, dokonce až na tři roky. Objasnění krádeže V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o případu 47letého muže, Do pátrací akce byly nasazeny desítky policistů a hasičů. svolávali se znovu policisté z celého okresu, hasiči a nově byla přichystána i posila z vězeňské služby věznice v Horním Slavkově. K zásahu byli připraveni i policejní potápěči, kteří by prozkoumali dno zdejšího přírodního koupaliště. Samozřejmě by byl opět nasazen i vrtulník s termovizí. Ale v 7.20 hodin ráno zavolala jedna obyvatelka Horního Slavkova, že při cestě do zaměstnání pohřešovanou nalezla poblíž porcelánky a křižovatky Údolí-Nadlesí. Všem opravdu spadl kámen ze srdce při představě, jaká byla který dne kolem 20 hodiny na Náměstí Republiky v restauraci U Karkulky nepozorovaně přišel o svůj mobilní telefon zn. LG KE 500 z pouzdra umístěného na kalhotách a o finanční hotovost ve výši Kč, kterou měl mít v zadní kapse kalhot. Policisté po šetření na místě činu a na základě poznatků ke konkrétním osobám využili všech dostupných prostředků k ustanovení pachatele. Zejména vyžádaný výpis z hovorů a manipulace s kradeným telefonem bezprostředně po krádeži policisty dovedl k 35letému pachateli, kterému dosud nemohli krádež dokázat. Tomu bylo dne sděleno podezření z trestného činu krádeže ve zkráceném přípravném řízení, kdy pachatel bude za uvedený čin potrestán odnětím svobody až na dva roky. Bohužel odcizené peníze ani mobilní telefon se už nepodařilo zajistit. po obě noci zima a co si vše musela žena protrpět, když zabloudila a strávila druhou noc bez rodiny. Po přivezení pohřešované ženy na policii se nejen rodině pěkně ulevilo, zajistilo se ihned lékařské vyšetření. Kromě vysíleného stavu a mírného podchlazení byla však žena v pořádku. Od nálezkyně hledané se policie dále dozvěděla, že prvotní informaci o pohřešování ženy získala na čerpací stanici v H. Slavkově a posléze z internetových stránek města, kde byla výzva policie taktéž vložena. Touto cestou policie opětovně děkuje všímavé občance za její pohotovou reakci a taktéž městům Horní Slavkov a Krásno, že výzvu policie předali dál našim občanům. Ti se také díky výzvě přičinili svými informacemi a poznatky předanými policii k domněnce, že hledaná žena se bude dezorientovaně nadále pohybovat na cestách v lesním porostu ve směru na Tři prameny nebo k chatařské oblasti Třídomí a hlouběji v lese, kde byla v prvním dnu pohřešování občany spatřena. Vážení spoluobčané, pokud se mezi vámi objeví informace nebo věc pocházející z trestné činnosti, tedy vše směřující k dopadení pachatelů, žádáme Vás tímto, aby jste veškeré poznatky nebo svědectví k vloupání do zmiňovaných a dalších objektů neprodleně hlásili ( i anonymně ) na Policii ČR Obvodní oddělení H. Slavkov. Nezapomeňte, že můžete volat po dobu 24 hodin denně i na osvědčený služební mobilní telefon Policie ČR OO Horní Slavkov, který mají policisté vykonávající službu stále u sebe! Až v následujícím čísle vydání Slavkovského zpravodaje Vás budeme informovat o celoroční práci zdejšího oddělení Policie ČR OO Horní Slavkov za rok 2009, jež jsme předčasně avizovali v minulém vydání zpravodaje. Chceme Vám totiž předložit přesná statistická čísla za uplynulý rok, což nyní díky uzávěrce tohoto vydání není možné. Telefonické spojení: pevná linka služební mobil Faxové spojení: Linka tísňového volání Policie ČR 158 Více informací k trestné činnosti a k práci Policie ČR OO v Horním Slavkově taktéž naleznete na internetových stránkách v odkazu Diskusní fórum. npor. Bc. Roland Schmid, vedoucí oddělení 9

10 kulturní přehled kino pátek 8. ledna a hod. Proroctví Thriller/sci-fi, 121 min., titulky, do 12 let nevhodný Hrají: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Lara Robinson, Ben Mendelsohn V roce 1959 jedna záhadná dívka místo aby nakreslila obrázek, zaplnila papír řádky zdánlivě náhodných čísel. O padesát let později zkoumá obsah mystického vzkazu profesor John, který učiní zarážející odhalení, že vzkaz předpovídá s neuvěřitelnou přesností data, smrtelné daně a souřadnice každé významné katastrofy za posledních 50 let. úterý 12. ledna a hod. 2 Bobule Komedie, 94 min., české znění, přístupný Hrají: Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Jana Švandová, Jiří Krampol Opět budeme sledovat eskapády dvojice kamarádů Honzy a Jirky. Jirka se zaplete s krásnou dívkou, jejíž otec má ale o nápadnících své dcery jiné představy pátek 15. ledna a hod akční/drama, 158 min., titulky, do 12 let nevhodný Hrají: John Cusack, Thandie Newton, Amanda Peet, Oliver Platt, Woody Harrelson Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle mnoha lidí tedy i rokem konce světa. A zdá se, jako by na temných předpovědích něco bylo přicházejí náhlá zemětřesení, hurikány, výbuchy sopek úterý 19. ledna a hod. Hodinu nevíš Drama, 95 min., české znění, do 12 nepřístupný Hrají: Václav Jiráček, Ivan Franěk, Jana Krausová, Petra Nesvačilová, Zuzana Krónerová Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení heparinový vrah. Co bylo příčinou a co se odehrává v mysli mladíka, který se rozhodne vykonat a vykonávat ty nejtěžší zločiny a mít přitom často pocit, že vlastně dělá dobou věc? pátek 22. ledna a hod. Ať žijí rytíři Historický, 109 min., české znění, přístupný Hrají: David Prachař, Pavel Kříž, Tereza Voříšková, Matěj Hádek, Martin Písařík, Ota Jirák Hrad a tvrz se vyzývavě tyčí v těsném sousedství obklopeny hlubokým lesem. Vcelku poklidné soužití naruší nečekaná událost. Majitel hradu je nařčen z čarodějnictví a loupeživých výprav. Odjíždí proto na královský hrad a nechává tvrz v rukou svých dětí, kteří budou muset uhájit svůj domov před závistivým sousedem. úterý 26. ledna a hod. Můj život v ruinách Romantická komedie, 95 min., titulky, přístupný Hrají: Nia Vardalos, Richard Dreyfuss, Alexis Georgoulis, Alistair McGowan Turistická průvodkyně Georgia uvažuje, že se na svoji práci i život v Řecku vykašle. Dokud se v autobuse neobjeví někdo, kdo jí ukáže, že v lidech je potřeba hledat krásu a ne znalosti, a tím z přechytralé americké průvodkyně udělá řeckou bohyni, která své nevěřící turisty okouzlí strhujícím výkladem o zemi. pátek 29. ledna a hod. Mary a Max Animovaný, 92 min., titulky, přístupný Příběh dvou osamělých duší osmileté holčičky Mary a osamělého chlapíka Maxe. Mary žije v Austálii a Max v New Yorku. Oba dva hrozně touží po kamarádovi. Akce MěKS v lednu pátek 1.1. NOVOROČNÍ SETKÁNÍ OBYVATEL MĚSTA NA NÁMĚSTÍ Novoroční projev starostky města a slavnostní ohňostroj v hod. Městské kulturní středisko Horní Slavkov KNIHOVNA Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Tel , mobil Každý den jsou v knihovně poskytovány tyto služby: fax, kopírka, předprodej vstupenek do kina, divadla, zábavy atd. Ceník služeb: KOPIE: - kopie A4 (1 strana) středa 6.1. v hodin PŘÍJEZD TŘÍ KRÁLŮ sobota REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA HORNÍ SLAVKOV Městské kulturní středisko přeje všem návštěvníkům hodně štěstí, zdraví, optimismu a mnoho strhujících kulturních zážitků v roce 2010 Dům dětí a mládeže, Dlouhá 717, Horní Slavkov pořádá v sobotu ve ŠD II. ZŠ Horní Slavkov Novoroční turnaj ve stolním tenise pro dospělé Prezentace hod. Zahájení 9.00 hod. Informace: , ,- Kč - kopie A4 (oboustranná) 5,- Kč - kopie A3 (1 strana) 5,- Kč - kopie A3 (oboustranná) 7,- Kč FAX: - dle délky volání, 1 min. 25,- Kč, 2 min. 35,- Kč. Při faxování do zahraničí se účtuje běžná sazba + 25,- Kč ke každé minutě! INTERNET: - 1 minuta (započatá) 1,- Kč - jiné práce na PC (1 minuta) 1,- Kč - tisk (pouze černobílý) 3,- Kč SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 volný čas spolky v Horním Slavkově Spolek horníků Barbora Spolek by založen po ukončení těžebních a částečně likvidačních prací závodu Stannum Rudných dolů Příbram. Registrace spolku byla provedena dne 10. června Registraci Ministerstvem vnitra ale předcházela delší činnost přípravného výboru. Cílem činnosti spolku je udržení a oživení hornických tradic a záchran a údržba památek na hornickou činnost tohoto regionu. Spolek má svůj pozdrav, prapor a znak. Jeho činnosti vede Horní rada spolku, volená nejvyšším orgánem, valnou hromadou. Finanční záležitosti zajišťuje správce pokladny ze základních příjmů, tvořených příspěvky členů Kč/rok, zápisného (u nových členů - 50 Kč) a dále sponzorskými dary, odkazy. Členové spolku provádějí záchranné práce a údržbové práce na historických dílech, jako Dlouhá a Puškařova stoka, ústí Dědičné štoly apod. Pro širokou veřejnost organizujeme návštěvy historických míst v regionu. Dále reprezentují města na hornických akcích. Zúčastnili jsme se všech sněmů, Setkání hornických obcí a měst, sympozií. Na posledním setkání v Jihlavě v červnu tohoto roku získal spolek vysoká ocenění - za nejkrásnější spolkový prapor a nejlepší hudbu. Hudba Barbora, naše jmenovkyně, je složena z profesionálních hudebníků a získává široký okruh posluchačů. Zájemce o činnost v našem spolku velmi rádi uvítáme. Kontakt na telefonních číslech a Hormistr spolku: Petr Čeliš, I. starší spolku: Václav Heřman. Poděkování občanům Vážení občané, chtěli bychom tímto vyzdvihnout Vaši obětavou pomoc tím, že jste významnou měrou podpořili naši činnost a pomohli tak zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých životních situacích a pro chod terapeutických dílen, kde jsou tito lidé zaměstnáváni. Diakonie Broumov, občanské sdružení Vedení spolku a starostka se spolkovým praporem. Podzimní výsledky fotbalistů Spartaku v tabulkách I. A třída 1. Drmoul : Bukovany : H. Slavkov : Stará Role B : Březová B : Lomnice : Chodov B : Nová Role : Rotava : FC Cheb : Hroznětín : Dolní Rychnov : Kraslice : Skalná :34 7 Okresní přebor mužů 1. Svatava : Lomnice B : Vřesová : Kr. Poříčí B : SK Oloví : H. Slavkov B : Jindřichovice : Nové Sedlo B : Březová B : D. Rychnov B : Krásno : Krajková :43 4 Krajský přebor dorostu 1. Sokolov B : Chodov : M. Lázně : Sokolov D : Ostrov : Kraslice : Buldoci KV B : H. Slavkov : Fr. Lázně : Cheb : SK Toužim : Lokomotiva KV : Nová Role : Nejdek : Kr. Poříčí : Kynžvart :51 3 Krajský přebor přípravek - mladší 1. Sokolov A : Buldoci K. Vary : Ostrov : H. Slavkov : Chodov : Sokolov B :122 0 Krajská soutěž žáků 1. Sokol Žlutice : Drmoul : H. Slavkov : Chýše : Loket : Habartov : Toužim : Teplá :56 3 Okresní přebor přípravek 1. H. Slavkov : Březová : Lomnice : Kraslice : Bukovany : Habartov : Kr. Poříčí : Nové Sedlo : Krajková : Vintířov : Kynšperk : Svatava : D. Rychnov :

12 inzerce Více na telefonu Objednávky inzerce: Vydalo město Horní Slavkov Adresa redakce: Dlouhá 634, Horní Slavkov IČO: Odpovědný redaktor Bc. Julie Charvátová Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod č. kult. MK ČR E Náklad ks Zdarma Vyšlo v Horním Slavkově 30. prosince 2009, ročník XII, číslo 1 Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová, Naděžda Štefková Internetová adresa: Uzávěrka příštího čísla: 15. ledna 2010, uzávěrka inzerce 10. ledna 2010 Grafika a tisk: Žurnál Media a.s., tel ,

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. Týnecké listy 6,- Kč Vážení spoluobčané, červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz červen 2009, ročník XIX,

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více