Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4"

Transkript

1 Slavkovský zpravodaj Datová schránka města je v provozu strana 3 Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4 Mateřská škola získala odměnu za sběr víček strana 8 strana 6-7 Fotoreportáž z předvánočního dění v Horním Slavkově 2009

2 úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, Vítám Vás nad stránkami prvního čísla Slavkovského zpravodaje v novém roce Pro většinu z nás je Nový rok příslibem něčeho nového a braní si životních předsevzetí. Naším velkým předsevzetím je vyhýbat se chybám a udělat v roce 2010 všechno proto, aby rozvoj města pokračoval ve zlepšování úrovně a kvality života občanů. V roce 2009 bylo vykonáno poměrně velké množství investičních akcí a to ve všech oblastech, jak správy a hospodářského rozvoje města, tak životního prostředí, školství, kultury. V krátkosti uvedu investice, které byly k dnešnímu dni plně zrealizovány: - novou podobu dostala Smetanova ulice (4,2 mil Kč) - vybudování 11 startovacích bytů (4,7 mil. Kč) - provedla se rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Dlouhá včetně výměny lamp v ulicích Poštovní, Hořejší, Kounice a v lesoparku - osazení skateparkových prvků (400 tis. Kč) - vybudování veřejného osvětlení v lokalitě u Lesoparku (400 tis. Kč) - zpřístupnění zrekonstruovaných a zkolaudovaných prostor Pluhova domu - opravujeme nadále kostel sv. Jiří (500 tis Kč) - rekonstrukce sociálního zařízení v Základní škole praktické a speciální (300 tisíc Kč) - rozsáhlá oprava terasy Mateřské školy Dlouhá ul. (800 tisíc Kč) - výměna výplní otvorů tzv. spojovací krček školy a tělocvičny Základní školy ve Školní ulici (780 tis. Kč) - rozšíření prvků dětských hřišť na sídlišti, na Kounici, v lesoparku a u hřiště u rakety - vylepšená květinová a vánoční výzdoba města - rekonstrukce hasičské zbrojnice (2,5 mil. Kč) - nově opravené chodníky v celkové hodnotě 1 mil. korun Dále jsme s partnerským městem Arzberg připravili řadu projektů spolufinancovaných EU. Na tyto projekty (Hudební léto, Slavkovské slavnosti, Vánoční slavnosti) se nám podařilo získat částku okolo 1,5 mil. Kč. Velkým problém, který nás trápil, bylo zabezpečení druhého praktického lékaře. Po dlouhých jednáních se podařilo v lednu minulého roku získat pro město dalšího praktického lékaře paní MUDr. Vlaďku Čapkovou. Mnoho investicí zkomplikovala finanční recese, s kterou se potýkají všechna města a obce v ČR. Daňové příjmy města byly v roce 2009 o přibližně 10 milionů korun nižší, než jsme v rozpočtu předpokládali. Rok 2010, co se týče daňových příjmů, bude pravděpodobně stejný, a proto jsme při sestavování rozpočtu museli být hodně opatrní. Hlavní investiční akcí roku 2010 je souvislá stavební úprava ulic Bezejmenná a Nádražní včetně chodníku, rekonstrukce autobusového nádraží, opravy chodníků, II. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování bezdrátového rozhlasu, informačního a orientačního systém města a rozšíření kamerového systému. Zda budou všechny tyto investiční akce uskutečněny, to je závislé na přebytku financí z roku Věřím, že většinu plánů, které přispějí ke zvýšení kvality života ve městě, se podaří zrealizovat a vy samotní je budete vnímat jako pozitivní přínos. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v novém roce Vám přeje aktuálně Blahopřání jubilantům V těchto dnech oslavily paní Gizela Klavzeková a Marta Šuchmanová krásné 88. narozeniny. Kulatého výročí osmdesáti let se dožila také paní Věra Tomášková. Všem oslavenkyním pogratulovala ve spolupráci se členkami Sboru pro občanské záležitosti také paní starostka. Paní Gisele Klavsekové přišly gratulovat starostka a členka SPOZ Pavlína Zábranská (vpravo). Mgr. Jana Vildumetzová Den se starostkou Dne se od 15 do17 hodin koná v kanceláři starostky města Den se starostkou. Občané se v této době mohou dostavit k paní starostce a konzultovat s ní své stížnosti, připomínky a nápady. Snímky z gratulace starostky paní Martě Šuchmanové (vlevo) a paní Věře Tomáškové. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 z radnice z jednání městské rady a zastupitelstva Dopravní obslužnost Rada města po projednání schválila smlouvu mezi Městem Horní Slavkov a dopravcem ČI-DU spol. s r.o. Karlovy Vary a Autobusy Karlovy Vary pro rok Důvodem uzavření smlouvy s tímto dopravcem je zajištění dopravní obslužnosti občanů. Rozpočet města na rok 2010 Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok Rozpočet je k dispozici na internetových stránkách města a na úřední desce. Jmenování ředitelky MŠ Dlouhá 1 Rada města po projednání schválila výsledek konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 1, okres Sokolov, konaného dne v hodin na Městském úřadu v Horním Slavkově, v zasedací místnosti starostky města a jmenovala do funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 1, okres Sokolov paní Bc. Ivetu Svobodovou s účinností od Petice Rada města vzala na vědomí petici občanů Horní Slavkov proti těžbě a rekultivaci písků z tzv. odkaliště a uložila starostce města činit kroky k její vyřízení v mezích stanovených zákonem. Celé znění petice a odpověď starostky města naleznete na internetových stránkách města Zastupitelstvo města vzalo na vědomí petici občanů ve věci zachování družiny při ZŠ Školní a ponechalo své předchozí rozhodnutí beze změny. Město Horní Slavkov dne aktivovalo svoji datovou schránku (naše město bylo v pořadí z celkového počtu datových schránek). Datová schránka orgánu veřejné moci: Město Horní Slavkov Datová schránka je na MěÚ obsluhována na třech pracovištích CZECH POINT (podatelna, recepce a matrika). Tento systém od jeho spuštění funguje bez problémů a jeho prostřednictvím jsou zasílány písemnosti pro orgány veřejné moci a právnické osoby, pro které je datová schránka povinná. Pro fyzické osoby a fyzické podnikající osoby není zřízení datové schránky povinné (např. pro společenství vlastníků bytových jednotek), ale pokud datovou schránku mají, jsou jim rovněž doručovány písemnosti prostřednictvím této datové schránky. Pokud si chce zřídit datovou schránku fyzická osoba, pro kterou není datová schránka povinná, může o toto požádat prostřednictvím, kteréhokoliv kontaktního místa CZECH POINT. K žádosti je potřeba předložit platný doklad totožnosti. Ministerstvo vnitra do tří dnů žádost zpracuje, zřídí datovou schránku a následně odešle žadateli, prostřednictvím pošty, přístupové údaje. Jste-li podnikající fyzickou osobou, budete postupovat obdobně jako fyzická osoba nepodnikající, ale Vaše žádost bude navíc obsahovat IČO (bylo-li přiděleno). Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů (převod dokumentů). Doplnění rady města Zastupitelstvo města zvolilo pátého člena Rady města Horní Slavkov a doplnilo tak počet radních na počet stanovený zákonem. Novým radním se stal pan František Bartoň. Vernisáž tvorby mladých umělců Rada města po projednání schválila podání žádosti o dotaci v rámci Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 v česko-saském příhraničním regionu (Operační program Ziel 3/ Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko ) na projekt,,vernisáž mladých umělců ve výši celkových nákladů Kč včetně DPH Zápisy zastupitelstva města a usnesení rady města lze nalézt na www. horni-slavkov.cz v sekci Radnice Datová schránka města je v provozu Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Postup konverze z listinné do elektronické podoby - občan přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby občana předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů. Autorizovanou konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy Czech POINT. Formulář krok po kroku vede pracovníka celým procesem konvertování, a to od skenovaná dokumentu (konverze z listinné do elektronické podoby) kontroly, vytvoření ověřovací doložka až po samotné uložení v Centrální evidenci ověřovací doložek provedených konverzí. Odbor správní a vnitřních věcí MěÚ Horní Slavkov Kontakty na MěÚ Úřední hodiny: pondělí, středa úterý, čtvrtekt pátek Recepce (ústředna) Mgr. Jana Vildumetzová starostka města 1. patro Mgr. Bc. Martin Stark tajemník MěÚ 1. patro Ing. Jan Kvasnička pověřený zastupováním vedoucího odboru kancelář starosty 2. patro Monika Brislingerová pověřená zastupováním vedoucího odboru majetku a rozvoje města 2. patro Ing. Bohumil Beran pověřený zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 2. patro Dana Novohradská pověřená zastupováním vedoucího odboru správního a vnitřních věcí 2. patro Jana Brendlová pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru 2. patro Eva Bedečová pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí, školství a kultury 1. patro

4 informace pro občany Doručování listovních zásilek městského úřadu Městský úřad na zádkladě nespokojenosti občanů s doručováním především poštovních poukázek k úhradě místních poplatků, ke zvýšení efektivity a snížení nákladů na správu těchto poplatků, uzavřel dohodu o provedení práce s externím pracovníkem Městského úřadu Horní Slavkov, jehož úkolem je doručit občanům doporučené písemnosti městského úřadu. Uvedený pracovník začal doručovat 30. listopadu Doručování bude pro pohodlí občanů a efektivitu probíhat výhradně mezi 17. a 20. hodinou. Pracovník se vždy legitimuje služebním průkazem, který zní na jméno Veronika Krátká. Tento průkaz je opatřen razítkem městského úřadu, podpisem tajemníka MěÚ a s uvedením zmocnění pro doručování písemností městského úřadu. Žádáme občany o součinnost s doručovatelem. Zároveň tímto upozorňujeme, že v případě odmítnutí převzetí se písemnost stává automaticky doručenou a s tím jsou spojené další právní následky (např. možnost provedení daňové exekuce). V případě, že adresát nebude zastižen, ačkoliv se v místě bydliště zdržuje, bude doručení provedeno ještě jednou v některém z následujících dnů. Pokud i tento pokus bude ne úspěšný, uloží doručovatel písemnost u městského úřadu a adresáta o tom vhodným způsobem vyrozumí. Pokud si adresát zásilku nevyzvedne, stává se doručenou opět se všemi právními důsledky pro adresáta. Při doručování může dojít k určité časové prodlevě, proto se může se stát, že v případě písemnosti obsahující výzvu k uhrazení dlužné částky za služby např. za svoz odpadu, bude dlužná částka občanem uhrazena ještě před doručením výzvy k zaplacení. V takovém případě již na doručenou výzvu nereagujte, popřípadě si ověřte tuto skutečnost na finančním odboru MěÚ, tel Po roznesení prvních 400 zásilek lze konstatovat, že toto doručování je efektivní, přináší vysoké finanční úspory (v tomto konkrétním případě korun) a že příjemci zásilek velmi dobře přijímají tuto službu. Městský úřad plánuje rozšířit doručování i na obyčejná psaní, především doručování poštovních poukázek pro úhradu místních poplatků za svoz odpadu a ze psů. V souvislosti s tím si dovoluji upozornit, že od října je již možné hradit místní poplatky prostřednictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva, tzv. SIPO, které je znatelně cenově pro občana výhodnější než úhrada formou poštovní poukázky na poště. Platby prostřednictvím SIPO již postupně občané začínají využívat (pro přihlášení do systému SIPO kontaktujte finanční odbor MěÚ na tel ). Změnou v systému doručování je docílit úspory finančních prostředků a nákladů na správu místních poplatků, uspořené finanční prostředky tak mohou posloužit pro investice ve městě. Tajemník MěÚ Nové prvky do skateparku si vybrali sami skejtaři Na parkovišti nad nádražím byly 27. listopadu 2009 umístěny prvky, které si zástupci skejtařů vybrali z předložené nabídky města. Jedná se zatím o základní sestavu, která bude, dle finančních možností města, dále rozšiřována. Také místo nad nádražím není definitivní. Na vybudování přispěl 50 % nákladů Karlovarský kraj. Projekt turistického informačního a orientačního systému Turistický informační a orientační systém je projekt, na jehož realizaci Město Horní Slavkov získalo částku ,86 Kč z operačního programu ROP NUTS II. Cílem tohoto projektu je zatraktivnění města potenciálním návštěvníkům. V současné době se projekt dostává z fáze přípravy do fáze realizace. Hodnotící komise projektu posoudila a zhodnotila ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídky jednotlivých firem na realizaci celého projektu. Rada města Horní Slavkov pak na svém 28. zasedání konaném dne 4. listopadu 2009 schválila uzavření smlouvy o dílo se společností AZUS Březová, s.r.o., která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, po uplynutí lhůt vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách, byla Radou města Horní Slavkov pověřena starostka města Mgr. Jana Vildumetzová. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 informace pro občany Rekonstrukci veřejného osvětlení provádíme sami V roce 2008 nám společnost ČEZ předložila nabídku na odkoupení, rekonstrukci a provoz veřejného osvětlení, na základě které jsme provedli výběrové řízení. To však bylo nakonec zrušeno pro nedostatečný počet uchazečů a rozsah nabídek. Při tomto řízení byly rovněž prověřovány reference uchazečů. Smluvně bychom se zavázali k pravidelným platbám na dobu pěti let, ČEZ by rekonstrukci veřejného osvětlení předfinancoval, šlo by tedy vlastně o formu úvěru. Na základě získaných informací a skutečnosti, že se již v rozpočtu projevovala počáteční finanční krize, rozhodlo vedení města, že budeme rekonstruovat sami, prostřednictvím našich Technických služeb. Můžeme tak řídit způsob a dobu realizace a zejména nejdůležitější ukazatel - rozpočtové výdaje. V první etapě rekonstrukce bylo proinvestováno cca 1,2 mil korun v ulicích Hořejší, Poštovní, Dlouhá, dále pak na Kounici, v lesoparku (dotováno z programu prevence kriminality), ke garážím za lesoparkem. Z technického hlediska byla nejdůležitější část realizovaná v ulicích Poštovní a Dlouhá, kde byly rozvody v hliníkových kabelech s asfaltovou izolací a rozvaděč již hrozil vyhořením, propojovací kabel z Poštovní totiž napájí celou spodní část sídliště a jeho případná havárie by měla za následek dlouhodobě úplně nefunkční veřejného osvětlení v této části města. Kabel na části Dlouhé, který na něj navazuje byl také vyžilý, hliníkový stejně jako výstroj rozvaděče a lamp. Ty byly rovněž vyměněny. Typ lamp byl zvolen s ohledem na význam a celkový vzhled této části ulice. Rozsah II. etapy rekonstrukcí bude částečně navržen při schvalování investic na rok 2010 a dále doplňován dle stavu rozpočtu o další části tak, jak tomu bylo i letos. Zápis prvňáčků s pohádkou Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov oznamuje, že zápis do 1. tříd pro školní rok 2010/2011 se koná v budově školy na sídlišti 18. a 19. ledna vždy od do hodin. Na děti čeká, již tradičně, zápis v říši pohádek. Zároveň pro ně připravujeme pravidelná setkání Do školy za pohádkou. Informace na tel. č Mgr. Anna Raiskupová, ředitelka školy Nabídky DDM Zbývá deset míst V době jarních prázdnin ( ) organizujeme pobyt v Jáchymově. V nabídce je posledních deset míst. Cena Kč zahrnuje ubytování v chatě na Sluníčku, plnou penzi, pitný režim, dopravu. Program obsahuje návštěvu muzea a aquaparku, beseda s členem Horské služby, hrátky v přírodě, stezka odvahy a další soutěže. Další informace na tel. č a Bazén ve Weidenu O pololetních prázdninách (pátek) pořádáme výlet do německého Weidenu. Cena: dospělí 475 Kč, děti 6-18 let 365 Kč, děti do 6 let 245 Kč. Odjezd od MěKS v 8.00 hodin. Koupání od do hodin. Informace na tel. čísle , nebo č Přihlásit se je možné do Děti mladší 18 let mohou jet pouze v doprovodu dospělé osoby. Co připravujeme? Již tradičně v měsíci únoru proběhne maškarní rej s diskotékou. Na je naplánován zájezd do Prahy na muzikál Děti ráje s nákupy v obchodním centru. Dům dětí a mládeže přeje všem zaměstnancům, dětem a občanům města šťastný a klidný nový rok Za DDM Pikusová a Němcová Město Horní Slavkov Vás srdečně zve na Novoroční ohňostroj Dne od hod. na náměstí v Horním Slavkově 5

6 obrazem Fotoreportáž z předvánočního d SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

7 ění v Horním Slavkově

8 z našich škol Předvánoční čas na základní škole ve Školní ulici Přestože sychravé počasí na dobré náladě moc nepřidá, vidina Vánoc a zimních prázdnin zlepšuje náladu našich žáků. Blíží se období dětem nejmilejší, období plné krásných dárků, cukroví a sladkého nicnedělání. Listopad byl totiž doopravdy náročný. V prvním listopadovém týdnu se obě sedmé třídy vydaly na exkurzi do vědeckého centra Techmania v Plzni. Žáci zde našli odpovědi na otázky, jak funguje elektřina, jak vidět neviditelné, jak nás ovlivnila příroda. Stali se upovídanými moderátory nebo pozornými kameramany. Všichni byli překvapivě mile hraví. 11. prosince sice nepřijel Martin na bílém koni, ale na této celoměstské akci se vystoupily žákyně z nižších ročníků s vlastními básničkami. K vánoční době patří na naší škole také prodejní výstava prací žáků a dětí ze školní družiny. Zájemci si mohli vybrat z pestré škály výrobků, vítězily vánočně laděné dekorace. Celou charitativní akci organizoval jako vždy žákovský parlament školy pod patronátem paní učitelky Ketnerové. Peníze utržené za prodané výrobky, Kč byly zaslány na konto humanitárního hnutí Na vlastních nohou - Stonožka. 23. a 25. listopadu se páťáci vyzkoušeli své dovednosti, ale i znalosti na dopravním hřišti v Sokolově. Pro žáky tříd byl nejnáročnější a nejdůležitější poslední listopadový týden. Projekt zaměřený na volbu povolání měl za cíl seznámit žáky s obory, které je zajímají. Realizaci předcházela poměrně složitá příprava, protože nabídka firem byla upravována podle konkrétního zájmu žáků tříd. Nakonec si skutečně každý mohl vybrat podnik, který chtěl navštívit. Vlastním exkurzím předcházela příprava ve škole, při níž se děti, rozdělené do projektových skupin, teoreticky seznámily s jednotlivými podniky. Ve čtvrtek ráno pak nasedly do autobusů a rozjely se různými směry. Naši žáci poznali provoz lázní a lázeňských hotelů ve Františkových Lázních, absolvovali příjemné léčebné procedury a prohlédli si i prezidentské apartmá. Jiná skupina se seznámila s postupem výroby keramiky v dílně v Novém Drahově. Další zamířila do Elektrárny Tisová a k jejím největším zážitkům patřil výstup na střechu elektrárny. Ostatní skupiny se vydaly do Karlových Varů. Prohlédly si Becherovku (ochutnaly limonádu), poznaly výrobu skla i mistrovské výrobky ve sklárně Moser. Zajímavé bylo i nahlédnutí do zákulisí hotelu Thermal. Žáci se dozvěděli, jaké profese uvedené firmy zaměstnávají, jaké mají požadavky na kvalifikovanost i další znalosti svých pracovníků. Navštívené firmy si zaslouží poděkování za jejich ochotu, velmi vstřícný přístup a profesionalitu. Následující den pak skupiny zpracovaly získané poznatky a na výstavě v prostorách školy představily ostatním jednotlivé podniky. Tento projektový den je součástí programu, kterým škola pomáhá dětem s budoucí profesní orientací. Žáky 9. tříd dále čeká společná návštěva Úřadu práce v Karlových Varech a spolu s osmáky jsou deváťáci také zapojeni do dlouhodobého projektu Správná volba - začátek dobré kariéry, jehož je škola partnerem. Další projekt, tentokrát zaměřený na ty úplně nejmenší, se koná a bude konat po zbytek školního roku. Pokud máte doma předškoláka, vezměte ho Do školy za pohádkou. Určitě mu uděláte radost, poznáte prostředí školy a vaši nejmenší se uvidí se svými budoucími spolužáky a paní učitelkami. Tradice a tradiční - to platí o každoroční Mikulášské nadílce. Žáci letošních devátých tříd se připravili opravdu vzorně. Dvě skupiny složené z Mikuláše, strašidelných čertů a andělů obešly všechny třídy na 1. stupni, děti dostaly za svá vystoupení sladkosti, ale někde se objevily mezi dárky i brambory. Poslední školní den tohoto roku byl pak již tradičně věnován vánočním besídkám. Na závěr přejeme všem hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů v novém roce. Radka Chvojková Odměna za sběr víček Každá generace má svou posedlost a zvláštnost, jedna sbírá své idoly, herce, zpěváky, sportovce, autogramy. Znám generaci, která vynikala sběrem céček a skládáním písní. Naše nynější dětí z mateřské školy Duhová kulička ze Sportovní ulice a jejich rodiče sbírali víčka od pet lahví. A jak sbírali! To byly pytlíčky, pytlíky, ale i pytle. Když se víčka sesypala, nebyl jich drobek. Sběr však nebyl bez problémů. Firma, která zpočátku víčka vykupovala a odvážela, zkrachovala. Co s nasbíranými víčky? Zachránil nás Krajský úřad v Karlových Varech ve spolupráci s firmou Eko-kom a. s. Přijeli, víčka naložili a nám se ulevilo, že jsme nemuseli nic vyhodit. Čas plynul, na víčka se zapomnělo. Jaké bylo naše překvapení, když 2. prosince 2009 naše paní ředitelka obdržela zprávu, že se má dostavit na Krajský úřad a zúčastnit se hodnocení celé soutěže a předávání cen. Naše Mateřská Škola Duhová kulička se totiž umístila na hezkém 3. místě v celém Karlovarském kraji. Ceny byly praktické - modelína, fixy, pastelky, dřevěná hra, nechyběl diplom. Kalendářní rok 2009 ještě neskončil, chýlí se pomalu ke konci a určitě tato akce byla jedna z těch, které nám udělaly radost. Nesmíme ještě zapomenout vyzdvihnout snahu a pomoc rodičů. Jim patří náš dík největší, za sběr a donášku až do naší mateřské školy. Marie Silvarová Dům, domek, domeček... Slovo, které bylo v naší mateřské škole Duhová kulička ve Sportovní ulici v poslední době vyslovováno ve všech pádech a číslech. Česká Spořitelna vyhlásila soutěž pro nejmenší, a protože rádi soutěžíme, paní učitelky se hned chopily příležitosti něco se svými svěřenci ukázat a dokázat. Stíhaly, lepily, malovaly a zase stříhaly a lepily a byly chaloupky hotové. Po odevzdání do České Spořitelny se potom již jen netrpělivě čekalo, až se někdo ozve a oznámí nám výsledky soutěže. Snažení a píle dětí i paní učitelek bylo odměněno tou nejlepší zprávou - vyhráli jsme! Plyšové hračky byly tou nejhezčí odměnou a tečkou. A jak se chaloupky dětem povedly? To můžete posoudit i vy - jsou vystavené v pobočce České Spořitelny v Horním Slavkově. Poděkování Milá Maruško Šindelářová, děkujeme Ti, že jsi se po celou dobu ve funkci ředitelky MŠ u Sluníčka, starala vzorně nejen o majetek, svěřený Ti Městským úřadem. Starala jsi se odpovědně a ráda také o všechny děti, které máš velmi ráda. Ale zrovna tak jsi vždy dbala na to, aby to na pracovišti,,klapalo, protože jsi vždy byla spravedlivá, vstřícná a ochotná pomoci druhým. Za to vše ti děkujeme a přejeme Ti mnoho zdraví a elánu do další práce. Tvoje holky ze školky u Sluníčka SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 policie informuje Zajímavé případy z policejního zápisníku Vyloupený pneuservis Policisté pátrají po pachateli, který se v době od do vloupal do Pneuservisu Garáže v ul. Nádražní. Zde po překonání vstupních dveří dílny a kanceláře odcizil trezor s uloženými penězi. Svým jednáním způsobil škodu v celkové výši cca ,-Kč. Vydírání na učilišti Dne bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření 17letému mladíkovi z Odborného učiliště v H. Slavkově, který zde pod pohrůžkou násilí požadoval po 18letém mladíkovi peníze za prodanou marihuanu, přičemž částku oproti původní dohodě neúměrně zvyšoval. Kromě trestu odnětí svobody až na 3 roky za trestný čin vydírání bude tento mladík také čelit stejnému trestu za trestný čin šíření toxikomanie. Do pátrací akce byl nasazen i vrtulník s termovizí Po dohodě s vedením učiliště policisté zajistili ve stejný den služebního psa specializovaného na drogy z Vězeňské služby věznice v H. Slavkově k provedení fyzické prohlídky všech zainteresovaných prostor na učilišti, kdy nakonec nebyly zjištěny další poznatky k případné distribuci drog na učilišti. Dlužné alimenty Policisté zdejší součásti každým rokem prošetřují opakovaně případy trestného činu zanedbání povinné výživy, které se řadí do popředí všech trestných činů jako časově a administrativně nejnáročnější. V roce 2009 bylo na zdejší součásti ze strany matek dětí, opatrovníků a dětských domovů přijato celkem 23 trestních oznámení, z nichž se v tomto roce podařilo 13 případů realizovat ve zkráceném přípravném řízení a jeden případ předat do vyšetřování na kriminálku, dále Po ročním klidu byla slavkovská policie již podruhé na nohou, když dne pátrala po mentálně zaostalé 21leté ženě, kterou rodina pohřešovala již od 9.00 hodin předešlého dne. Žena se rozhodla jít přes nesouhlas své matky na svou každodenní procházku. Když se po poledni stále nevracela, rodina začala na vlastní pěst bezvýsledně pátrat po celém Horním Slavkově a jeho okolí, ale zjistila pouze poslední výskyt ženy u OD Tesco. Je trestuhodné, při pomyšlení na postižení pohřešované a poznatků poslední pátrací akce, že policii své marné snažení oznámili až následující den ve hodin. Slavkovští policisté ihned zmobilizovali své síly a v prvním kole propátrali celé město, známé cestičky a lesní prostory na okraji města každodenních procházek pohřešované, nevynechali ani prostory jejího posledního nálezu. S pomocí měst H. Slavkova a Krásna se tato informace dostala rozhlasem a formou SMS zprávy i mezi naše občany, prosba o pomoc se předala i dalším mediím. Do dvou hodin od oznámení pohřešování se do pátrací akce zapojili i další policisté z celého okresu včetně psovodů a za využití Integrovaného záchranného systému byli k případu povoláni i slavkovští hasiči. Celkem se na pátrací akci podílelo 40 policistů a hasičů, kteří rojnicí prozkoumávali terén za lesoparkem a v okolí zahrádkářské kolonie 14, nejčastějšího výskytu pohřešované. S ohledem na život a zdraví pohřešované, která měla již za sebou jednu jistě bezesnou noc, byl do pátrací akce nasazen i policejní vrtulník Letecké služby v Praze, který prozkoumával členitý terén v okolí města za pomoci termovize. Rozsáhlá pátrací akce byla ukončena se západem slunce, když se bohužel nepodařilo ženu nalézt. Ve večerních a nočních hodinách pokračovaly hlídky slavkovské policie v opakovaném prozkoumávání odlehlých prostor za městem a v samotném městě. Druhý den ráno se připravovala další vlna pátrací akce, pak v jednom případě se podařilo dodatečně povinného donutit k uhrazení dluhu a ve třech případech se věc odložila, neboť povinný byl v dlužném období ve výkonu trestu odnětí svobody bez možnosti pracovního výdělku. Další případy jsou stále ve fázi prověřování. Je nutné nashromáždit veškeré zprávy k dítěti a rodině, ve které žije a také zprávy k osobě povinné. Kdo si myslí, že se takového trestného činu dopouští jen nezodpovědní otcové, je na omylu. Zdejší součást potrestala v tomto roce již také pět žen, kterým jako mužům hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až na jeden rok a v případě, že svým jednáním vydá oprávněnou osobu nebezpečí nouze, dokonce až na tři roky. Objasnění krádeže V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o případu 47letého muže, Do pátrací akce byly nasazeny desítky policistů a hasičů. svolávali se znovu policisté z celého okresu, hasiči a nově byla přichystána i posila z vězeňské služby věznice v Horním Slavkově. K zásahu byli připraveni i policejní potápěči, kteří by prozkoumali dno zdejšího přírodního koupaliště. Samozřejmě by byl opět nasazen i vrtulník s termovizí. Ale v 7.20 hodin ráno zavolala jedna obyvatelka Horního Slavkova, že při cestě do zaměstnání pohřešovanou nalezla poblíž porcelánky a křižovatky Údolí-Nadlesí. Všem opravdu spadl kámen ze srdce při představě, jaká byla který dne kolem 20 hodiny na Náměstí Republiky v restauraci U Karkulky nepozorovaně přišel o svůj mobilní telefon zn. LG KE 500 z pouzdra umístěného na kalhotách a o finanční hotovost ve výši Kč, kterou měl mít v zadní kapse kalhot. Policisté po šetření na místě činu a na základě poznatků ke konkrétním osobám využili všech dostupných prostředků k ustanovení pachatele. Zejména vyžádaný výpis z hovorů a manipulace s kradeným telefonem bezprostředně po krádeži policisty dovedl k 35letému pachateli, kterému dosud nemohli krádež dokázat. Tomu bylo dne sděleno podezření z trestného činu krádeže ve zkráceném přípravném řízení, kdy pachatel bude za uvedený čin potrestán odnětím svobody až na dva roky. Bohužel odcizené peníze ani mobilní telefon se už nepodařilo zajistit. po obě noci zima a co si vše musela žena protrpět, když zabloudila a strávila druhou noc bez rodiny. Po přivezení pohřešované ženy na policii se nejen rodině pěkně ulevilo, zajistilo se ihned lékařské vyšetření. Kromě vysíleného stavu a mírného podchlazení byla však žena v pořádku. Od nálezkyně hledané se policie dále dozvěděla, že prvotní informaci o pohřešování ženy získala na čerpací stanici v H. Slavkově a posléze z internetových stránek města, kde byla výzva policie taktéž vložena. Touto cestou policie opětovně děkuje všímavé občance za její pohotovou reakci a taktéž městům Horní Slavkov a Krásno, že výzvu policie předali dál našim občanům. Ti se také díky výzvě přičinili svými informacemi a poznatky předanými policii k domněnce, že hledaná žena se bude dezorientovaně nadále pohybovat na cestách v lesním porostu ve směru na Tři prameny nebo k chatařské oblasti Třídomí a hlouběji v lese, kde byla v prvním dnu pohřešování občany spatřena. Vážení spoluobčané, pokud se mezi vámi objeví informace nebo věc pocházející z trestné činnosti, tedy vše směřující k dopadení pachatelů, žádáme Vás tímto, aby jste veškeré poznatky nebo svědectví k vloupání do zmiňovaných a dalších objektů neprodleně hlásili ( i anonymně ) na Policii ČR Obvodní oddělení H. Slavkov. Nezapomeňte, že můžete volat po dobu 24 hodin denně i na osvědčený služební mobilní telefon Policie ČR OO Horní Slavkov, který mají policisté vykonávající službu stále u sebe! Až v následujícím čísle vydání Slavkovského zpravodaje Vás budeme informovat o celoroční práci zdejšího oddělení Policie ČR OO Horní Slavkov za rok 2009, jež jsme předčasně avizovali v minulém vydání zpravodaje. Chceme Vám totiž předložit přesná statistická čísla za uplynulý rok, což nyní díky uzávěrce tohoto vydání není možné. Telefonické spojení: pevná linka služební mobil Faxové spojení: Linka tísňového volání Policie ČR 158 Více informací k trestné činnosti a k práci Policie ČR OO v Horním Slavkově taktéž naleznete na internetových stránkách v odkazu Diskusní fórum. npor. Bc. Roland Schmid, vedoucí oddělení 9

10 kulturní přehled kino pátek 8. ledna a hod. Proroctví Thriller/sci-fi, 121 min., titulky, do 12 let nevhodný Hrají: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Lara Robinson, Ben Mendelsohn V roce 1959 jedna záhadná dívka místo aby nakreslila obrázek, zaplnila papír řádky zdánlivě náhodných čísel. O padesát let později zkoumá obsah mystického vzkazu profesor John, který učiní zarážející odhalení, že vzkaz předpovídá s neuvěřitelnou přesností data, smrtelné daně a souřadnice každé významné katastrofy za posledních 50 let. úterý 12. ledna a hod. 2 Bobule Komedie, 94 min., české znění, přístupný Hrají: Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Jana Švandová, Jiří Krampol Opět budeme sledovat eskapády dvojice kamarádů Honzy a Jirky. Jirka se zaplete s krásnou dívkou, jejíž otec má ale o nápadnících své dcery jiné představy pátek 15. ledna a hod akční/drama, 158 min., titulky, do 12 let nevhodný Hrají: John Cusack, Thandie Newton, Amanda Peet, Oliver Platt, Woody Harrelson Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle mnoha lidí tedy i rokem konce světa. A zdá se, jako by na temných předpovědích něco bylo přicházejí náhlá zemětřesení, hurikány, výbuchy sopek úterý 19. ledna a hod. Hodinu nevíš Drama, 95 min., české znění, do 12 nepřístupný Hrají: Václav Jiráček, Ivan Franěk, Jana Krausová, Petra Nesvačilová, Zuzana Krónerová Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení heparinový vrah. Co bylo příčinou a co se odehrává v mysli mladíka, který se rozhodne vykonat a vykonávat ty nejtěžší zločiny a mít přitom často pocit, že vlastně dělá dobou věc? pátek 22. ledna a hod. Ať žijí rytíři Historický, 109 min., české znění, přístupný Hrají: David Prachař, Pavel Kříž, Tereza Voříšková, Matěj Hádek, Martin Písařík, Ota Jirák Hrad a tvrz se vyzývavě tyčí v těsném sousedství obklopeny hlubokým lesem. Vcelku poklidné soužití naruší nečekaná událost. Majitel hradu je nařčen z čarodějnictví a loupeživých výprav. Odjíždí proto na královský hrad a nechává tvrz v rukou svých dětí, kteří budou muset uhájit svůj domov před závistivým sousedem. úterý 26. ledna a hod. Můj život v ruinách Romantická komedie, 95 min., titulky, přístupný Hrají: Nia Vardalos, Richard Dreyfuss, Alexis Georgoulis, Alistair McGowan Turistická průvodkyně Georgia uvažuje, že se na svoji práci i život v Řecku vykašle. Dokud se v autobuse neobjeví někdo, kdo jí ukáže, že v lidech je potřeba hledat krásu a ne znalosti, a tím z přechytralé americké průvodkyně udělá řeckou bohyni, která své nevěřící turisty okouzlí strhujícím výkladem o zemi. pátek 29. ledna a hod. Mary a Max Animovaný, 92 min., titulky, přístupný Příběh dvou osamělých duší osmileté holčičky Mary a osamělého chlapíka Maxe. Mary žije v Austálii a Max v New Yorku. Oba dva hrozně touží po kamarádovi. Akce MěKS v lednu pátek 1.1. NOVOROČNÍ SETKÁNÍ OBYVATEL MĚSTA NA NÁMĚSTÍ Novoroční projev starostky města a slavnostní ohňostroj v hod. Městské kulturní středisko Horní Slavkov KNIHOVNA Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Tel , mobil Každý den jsou v knihovně poskytovány tyto služby: fax, kopírka, předprodej vstupenek do kina, divadla, zábavy atd. Ceník služeb: KOPIE: - kopie A4 (1 strana) středa 6.1. v hodin PŘÍJEZD TŘÍ KRÁLŮ sobota REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA HORNÍ SLAVKOV Městské kulturní středisko přeje všem návštěvníkům hodně štěstí, zdraví, optimismu a mnoho strhujících kulturních zážitků v roce 2010 Dům dětí a mládeže, Dlouhá 717, Horní Slavkov pořádá v sobotu ve ŠD II. ZŠ Horní Slavkov Novoroční turnaj ve stolním tenise pro dospělé Prezentace hod. Zahájení 9.00 hod. Informace: , ,- Kč - kopie A4 (oboustranná) 5,- Kč - kopie A3 (1 strana) 5,- Kč - kopie A3 (oboustranná) 7,- Kč FAX: - dle délky volání, 1 min. 25,- Kč, 2 min. 35,- Kč. Při faxování do zahraničí se účtuje běžná sazba + 25,- Kč ke každé minutě! INTERNET: - 1 minuta (započatá) 1,- Kč - jiné práce na PC (1 minuta) 1,- Kč - tisk (pouze černobílý) 3,- Kč SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 volný čas spolky v Horním Slavkově Spolek horníků Barbora Spolek by založen po ukončení těžebních a částečně likvidačních prací závodu Stannum Rudných dolů Příbram. Registrace spolku byla provedena dne 10. června Registraci Ministerstvem vnitra ale předcházela delší činnost přípravného výboru. Cílem činnosti spolku je udržení a oživení hornických tradic a záchran a údržba památek na hornickou činnost tohoto regionu. Spolek má svůj pozdrav, prapor a znak. Jeho činnosti vede Horní rada spolku, volená nejvyšším orgánem, valnou hromadou. Finanční záležitosti zajišťuje správce pokladny ze základních příjmů, tvořených příspěvky členů Kč/rok, zápisného (u nových členů - 50 Kč) a dále sponzorskými dary, odkazy. Členové spolku provádějí záchranné práce a údržbové práce na historických dílech, jako Dlouhá a Puškařova stoka, ústí Dědičné štoly apod. Pro širokou veřejnost organizujeme návštěvy historických míst v regionu. Dále reprezentují města na hornických akcích. Zúčastnili jsme se všech sněmů, Setkání hornických obcí a měst, sympozií. Na posledním setkání v Jihlavě v červnu tohoto roku získal spolek vysoká ocenění - za nejkrásnější spolkový prapor a nejlepší hudbu. Hudba Barbora, naše jmenovkyně, je složena z profesionálních hudebníků a získává široký okruh posluchačů. Zájemce o činnost v našem spolku velmi rádi uvítáme. Kontakt na telefonních číslech a Hormistr spolku: Petr Čeliš, I. starší spolku: Václav Heřman. Poděkování občanům Vážení občané, chtěli bychom tímto vyzdvihnout Vaši obětavou pomoc tím, že jste významnou měrou podpořili naši činnost a pomohli tak zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých životních situacích a pro chod terapeutických dílen, kde jsou tito lidé zaměstnáváni. Diakonie Broumov, občanské sdružení Vedení spolku a starostka se spolkovým praporem. Podzimní výsledky fotbalistů Spartaku v tabulkách I. A třída 1. Drmoul : Bukovany : H. Slavkov : Stará Role B : Březová B : Lomnice : Chodov B : Nová Role : Rotava : FC Cheb : Hroznětín : Dolní Rychnov : Kraslice : Skalná :34 7 Okresní přebor mužů 1. Svatava : Lomnice B : Vřesová : Kr. Poříčí B : SK Oloví : H. Slavkov B : Jindřichovice : Nové Sedlo B : Březová B : D. Rychnov B : Krásno : Krajková :43 4 Krajský přebor dorostu 1. Sokolov B : Chodov : M. Lázně : Sokolov D : Ostrov : Kraslice : Buldoci KV B : H. Slavkov : Fr. Lázně : Cheb : SK Toužim : Lokomotiva KV : Nová Role : Nejdek : Kr. Poříčí : Kynžvart :51 3 Krajský přebor přípravek - mladší 1. Sokolov A : Buldoci K. Vary : Ostrov : H. Slavkov : Chodov : Sokolov B :122 0 Krajská soutěž žáků 1. Sokol Žlutice : Drmoul : H. Slavkov : Chýše : Loket : Habartov : Toužim : Teplá :56 3 Okresní přebor přípravek 1. H. Slavkov : Březová : Lomnice : Kraslice : Bukovany : Habartov : Kr. Poříčí : Nové Sedlo : Krajková : Vintířov : Kynšperk : Svatava : D. Rychnov :

12 inzerce Více na telefonu Objednávky inzerce: Vydalo město Horní Slavkov Adresa redakce: Dlouhá 634, Horní Slavkov IČO: Odpovědný redaktor Bc. Julie Charvátová Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod č. kult. MK ČR E Náklad ks Zdarma Vyšlo v Horním Slavkově 30. prosince 2009, ročník XII, číslo 1 Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová, Naděžda Štefková Internetová adresa: Uzávěrka příštího čísla: 15. ledna 2010, uzávěrka inzerce 10. ledna 2010 Grafika a tisk: Žurnál Media a.s., tel ,

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2013 Praha 16. září Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2013 Praha 16. září Rozhodnutí *MVCRX01M919L* MVCRX01M919L prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

vyhlašuje Výzvu č. 1

vyhlašuje Výzvu č. 1 Název MAS: MAS Sokolovsko o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/341/000145 Předseda správní rady MAS: Miroslav Bouda tel.: 352 633 522 Manažer MAS: Ing. Miroslav Makovička tel.: 603 322 411, mas.sokolovsko@volny.cz

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Základní škola pro zrakově postižené 120 00 Praha 2, nám. Míru 19 tel. 222 515 134 www.skolazrak.cz info@skolazrak.cz Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006,

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) ze 7. zasedání Rady města, konaného dne 11. 03. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

Obec Dobrá, okr. Frýdek-MístekInformace za rok 2003 dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obec Dobrá, okr. Frýdek-MístekInformace za rok 2003 dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec Dobrá, okr. Frýdek-MístekInformace za rok 2003 dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Okres Frýdek-Místek Obec Dobrá IČO 296 589 Sídlo Dobrá č. 230, 739 51 Telefon 558 641

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 04. Základní informace k životní situaci

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ FC TVD SLAVIČÍN

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ FC TVD SLAVIČÍN Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ FC TVD SLAVIČÍN Čl. 1. Obsah Čl. 1. Obsah... 2 Čl. 2. Název veřejné

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 32. zasedání Rady města, konaného dne 05. 11. 2014 od 11.00 hodin v kanceláři

Více

Sídlo zadavatele: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb 1 IČO: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.

Sídlo zadavatele: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb 1 IČO: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2. *MUCHX010DSRR* Dotčení dodavatelé VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE VYŘIZUJE / LINKA V CHEBU DNE Ing. Jiří Kurucz 06.12.2016 Výzva k podání nabídek Název zadavatele: Město Cheb Sídlo zadavatele: 1 IČO: 00253979 Profil

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení

Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení Čl.

Více

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek Datové schránky V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. Česká pošta a datové schránky Česká pošta je na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra provozovatelem informačního

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované) ze 4. zasedání Rady města, konaného dne 12. 02. 2014 od 14.00 hodin v zasedací místnosti starosty města na Městském úřadě v Horním

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

- 2 - 4.6 Adresa internetové stránky www.ddml.cz 5. IČ 7. DIČ. 8. Dokumenty. 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

- 2 - 4.6 Adresa internetové stránky www.ddml.cz 5. IČ 7. DIČ. 8. Dokumenty. 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - 1 - Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis (Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č.442/2006 Sb. ze dne

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II. Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu víceúčelovému objektu v Očelicích

Stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu víceúčelovému objektu v Očelicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: Stavební

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

3. Místo plnění : Místem plnění je pozemek parc. č. parc. č. 360, 363/1, 363/2 v k.ú. Dolní Benešov.

3. Místo plnění : Místem plnění je pozemek parc. č. parc. č. 360, 363/1, 363/2 v k.ú. Dolní Benešov. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na stavební práce Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do...

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do... PRÁZDNINY Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny od... do... od... do... od... do... od... do... od... do... od... do......... DŮLEŽITÁ

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK SPISOVÁ ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: MMHK/000201/2014 VYŘIZUJE: Radka Šanderová TELEFON: 495 707 301 EMAIL: Radka.Sanderova@mmhk.cz DATUM: 2.1.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KANCELÁŘSKÝ

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 23. zasedání Rady města, konaného dne 23. 09. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách ze dne 17. 12. 2014 č. 12/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

ha ,3 Ne ( Rudolfov) Ne Ne Ne Ano Ano Ano

ha ,3 Ne ( Rudolfov) Ne Ne Ne Ano Ano Ano POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle 5 odst. 1 a 2 zákona e. 106/1999

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Moravská 814/2, 790 01 Jeseník Směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (účinnost od 1.7.2017) Čl. 1

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost 1. Úplný název povinného subjektu Nejvyšší státní zastupitelství 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost Nejvyšší státní zastupitelství bylo

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 37. zasedání Rady města, konaného dne 30. 12. 2014 od 12.00 hodin v Lokti

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

V Butovsi dne 31.5.2011

V Butovsi dne 31.5.2011 Směrnice pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V Butovsi dne 31.5.2011 1. Úvod Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č.

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více