I.DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY počátky křesťanství po edikt Milánský a ariánství.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I.DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY počátky křesťanství po edikt Milánský a ariánství."

Transkript

1 I.DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY počátky křesťanství po edikt Milánský a ariánství. - Ježíš Kristus historické pozadí evangelií V tomto tématu se budeme postupně zabývat těmito body: - A/ Historicita Ježíše Krista - B/ Pravost textu Nového zákona - C/ Pravdivost Nového zákona /Božství Ježíšovo, skutečnost Zmrtvýchvstání ap./ - D/ Počátky církve A/ Historicita Ježíše Krista Dá se osobnost Ježíše Krista podepřít také historickou kritikou? Zmiňuje o Ježíši Kristu také jiný pramen než křesťanský? Kornelius Tacitus, jeden z nejznámějších římských historiků, líčí ve svých Análech, jak císař Nero začal pronásledovat křesťany, když na ně svedl zapálení Říma: proto Nero, aby potlačil pověsti, že z jeho rozkazu byl Řím zapálen, nastrčil jako viníky a s nerafinovanější krutostí potrestal ty, kterými lid opovrhoval pro jejich nectnosti, které nazýval křesťany. Kristus, od něhož své pojmenování získali, byl na základě odsudku prokurátora Piláta Pontského popraven, když byl císařem Tibérius, a ta zhoubná pověra byla na krátkou dobu zaražena, avšak pouze, aby propukla nanovo... Tacitus nebyl příznivcem křesťanů kdyby byla nejistota o historicitě Ježíšově, Tacitus by to neopomněl uvést. Žil ve druhé pol. 1. stol. Jako téměř současník apoštolů, náležel k vrstvě vysokých úředníků, a měl přístup ke všem úředním pramenům. Sv. Justin, mučedník, ve své apologii, věnované císaři Antoniu Piovi odkazuje na tzv. Acta Pilati /činy Pilátovy/, uchovávané v římském archivu, když hájí pravost Ježišova ukřižování. Píše: A že se to stalo, můžete se dovědět z protokolů, sepsaných pod Pontským Pilátem... Také další církevní otec Tertulián píše: To vše o Kristovi Pilát hlásil tehdejšímu císaři Tibériovi. Zmíněná Acta se nedochovala, ale nelze jejich existenci zpochybnit, jinak by se jich nemohli křesťanští apologeté dovolávat v polemice s nositeli státní moci. Z dalších římských dějepisců je to Plinius, Suetonius a další. Významné je i svědectví dějepisce římsko-židovské války, Josepha Flavia. /Zde je nutno počítat s pozdějším doplněním/. Dalším důležitým dokumentem je Talmud-kodex židovského zákona s komentářem, který vznikl v letech po Kr. Ten říká, že Ježíš byl nemanželským synem Marie, podvodníkem se zázraky, který sváděl lid a za to byl popraven ukřižováním. Řecký výraz parthenos=narozený z panny je zkomolen jako bar Thenos=syn Thenův, který byl prý římským vojákem. Talmudista se tedy snaží co nejvíce zdiskreditovat Ježíše, ale ani v nejmenším nemůže zpochybnit jeho historicitu. Názor, že Ježíš Kristu byl vybájenou postavou, který šířil hlavně Karel Marx a marxisté, dnes neobstojí. Ježíš Kristus je nezpochybnitelnou historickou osobností stejně tak jako Cesar, Marcus Aurelius a další.

2 B/ Pravost textu Nového zákona Je přirozené, že odpůrci obsahu evangelií se snaží zpochybnit spolehlivost textu NZ. Snaží se dokázat, že text evangelií, jak se nám dochoval, nepochází z tak staré doby, jak se tváří, jsou to později vzniklé legendy. Zjednodušeně tedy říkají: po Ježíšově smrti vzniká legenda o jeho Zmrtvýchvstání a v pozdějších staletích podle ní vznikají texty evangelií. My se teď podíváme na historii textu NZ. Je tak starý a spolehlivý, jak křesťané věří? Už v pol. 19.stol se množí snažili prohlásit evangelia za mýtus, vzniklý ve stol. Tento názor byl vyvrácen jednak filology, kteří poukázali na řecký dialekt, ve kterém je NZ napsán. Byl používán ještě v 1. stol. ve 2. stol. už ne. Nejprůkaznější je svědectví papyrových zlomků, které se nachází od počátku 20. stol. /Do té doby byly nejstarší dochované opisy NZ pouze v pergamenových kodexech ze 4. stol. V době pronásledování do r. 313 si nemohli křesťané pořídit a hlavně uchovat nákladné pergamenové kodexy/. Do dnešní doby byly těchto papyrových zlomků, větších či menších nalezeny stovky. Mnohé pochází už ze 2. stol. Svědčí jak o původnosti dochovaného textu, tak o spojení 4 kanonických evangelií /Mt,Mk,Lk,Jan/ od nejstarších dob. Největší pochybnosti byly vzneseny o Janovu evangeliu, které nejvýrazněji hovoří o božství Ježíšovu. Ty byly rozptýleny nálezem zlomku papyru s Janovým evangeliem. Je spolehlivě datován do 1. pol. 2. stol. Bylo tedy napsáno koncem 1. stol. jak odjakživa tradice věří. Tedy shrnuto: Časové rozmezí mezi texty evangelií a událostmi, které popisují, se pohybuje mezi lety.všechny novozákonní spisy tedy vznikly během jedné generace, generace očitých svědků. Jejich nejstarší opisy, které se nám dochovaly, jsou ze 2. stol.tak krátkým časovým rozmezím se nemůže chlubit žádná starověká památka. U těch nejslavnějších je časová mezera mezi originálem a nejstarším opisem vždy několik staletí a přesto nikdo nepochybuje o jejich pravosti. V případě evangelií mohli být také očití svědkové dobrými korektory případných výmyslů a fantazií, které se tehdy rovněž šířily a které církev nikdy nepřijala mezi kanonická evangelia. /Tzv. apokryfy/. Již za papeže Pia I. kol. r. 140 byl pořízen soupis knih, které byly uznávány jako kanonické /pravoplatné/. Tento soupis objevil v 18. stol Lodovico Muratori, proto je znám jako Muratoriho zlomek. Novozákonní text je také starověkými křesťanskými autory tak hojně citován, že kdyby se celý text NZ ztratil,dal by se z těchto citátů rekonstruovat. C/Pravdivost Nového zákona /Božství Ježíšovo, skutečnost Zmrtvýchvstání ap./ Naše víra má v NZ mezi mnoha zázračnými událostmi tři hlavní opěrné sloupy, které jsou skutečnými historickými událostmi. Zmrtvýchvstání Ježíšovo, Seslání Ducha sv., obrácení sv. Pavla. Jsou to zázraky, které přesahují naši pozemskou zkušenost a přitom jsou to historická fakta, která nezaujatému čtenáři NZ jasně vyvstávají. /Viz román Ben Hur/. Moderní člověk, odchovaný osvícenským názorem, že skutečné je pouze to, co mohu kdykoliv uvidět, smysly ověřit, má potíž s vírou v to, co tento řád přesahuje. Proto když nemůže zpochybnit pravost textu NZ, snaží se zpochybnit jeho pravdivost = Ježíš je buď blázen nebo lhář, či apoštolé byli lháři. Nebo pod rouškou přísné vědy se tvrdí, že zázraky v NZ mají pouze symbolický smysl, nemůžeme je brát doslova. Jak to tedy je??? Sv. Pavel říká: Jestli Kristus nevstal z mrtvých, pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Pak jezme, pijme, protože zítra zemřeme. Ale Kristu s z mrtvých vstal!!!... Zůstaňme třeba u sv.pavla: Ve svém 1.listě Kor, napsaném v pol.50.let 1. stol., který je asi nejstarší knihou NZ, píše: Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal

3 chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku... Toto svědectví sv. Pavla je nesmírně důležité, abychom si uvědomili, že křesťané asi 20 let po Zmrtvýchvstání Krista věřili stejně jako my, slavili stejnou mši sv. jako my. A už dávno předtím, vždyť sv.pavel říká, že tuto tradici v minulosti přijal. Nebyl tedy čas na vznik nějakého mýtu, který by překroutil historické události. Vždyť za tuto víru apoštolé a mnozí jiní z radostí trpěli a obětovali svůj život. Jsou to tedy svědkové hodní víry. Blaise Pascal říká: Svědkům, kteří se pro své svědectví dají usmrtit, rád uvěřím. Dokonce odpůrce katolické církve J.J. Rousseau píše ve své knize Emil:...Evangelia by měla být smyšlenkou? Můj příteli, tak se nevymýšlí. Činy Sokratovy, o nichž nikdo nepochybuje, nejsou tak prokázány jako činy Ježíšovy. Evangelium nese na sobě pečeť pravdy tak veliké, tak překvapující a tak nenapodobitelné, že vynálezce by tu byl větší než hrdina... Neschopnost uvěřit v zázrak má kořeny jinde než v rozumu: E. Zola byl svědkem velkého zázraku v Lurdech a napsal: Viděl jsem zázrak a přesto nevěřím... Jiný spisovatel katolík Huysmans zase říká: Zázrak je umíráčkem lidským vášním, je tedy pochopitelné, proč mu lidé nevěří. D/Počátky církve Reformace v 16.stol. se snaží zpochybnit dosavadní vývoj církve. Je to pochopitelné chce ji stavět na jiných základech. Protestanští teologové se snaží zkonstruovat protiklad mezi tím, co Kristus vlastně zamýšlel,a tím,co se pak skutečně vyvinulo.je však třeba poukázat na to, že apoštolové a první učedníci, kteří byli přímými posluchači Ježíšova zvěstování, jistě dovedli jeho vůli vykládat lépe, než dnešní učenci po dvaceti stoletích. Protestantská zásada pouze Písmo nestačí vyložit, co se událo. Jako živoucí faktor je nutno brát v úvahu také prvokřesťanskou, apoštolskou tradici./tato tradice, tedy kontinuita víry církve, je starší než napsaný text Nového zákona. Ten vzniká na jejím základě. To ovšem M.Luther ještě nevěděl/. Když byli apoštolové po nanebevstoupení náhle zbaveni svého Mistra a ocitli se před nesmírně těžkým úkolem pokračovat v Ježíšově díle, jednali jistě, když dávali obcím pevnou hierarchickou strukturu, slavili Eucharistii ap. jako autentičtí interpreti jeho vůle. Když hlásali evangelium a rozhodovali o otázkách víry a mravů, byli vedeni Duchem sv. Protože Kristus nezanechal vůbec nic psaného, je pro nás podstatné to, co nám od něho předalo dvanáct apoštolů, ať ústně či písemně, osobně nebo prostřednictvím svých žáků. Mám-li víru v Krista, v jeho přísliby, je pro mně nesmyslné tuto tradici kontinuitu víry církve překročit. Ve všech dobách se bude oprávněně volat po reformě církve. Ta však nemůže spočívat v naivnímu návratu k prapůvodní formě, tak jen svévolně začínám budovat novou tradici. Reforma znamená vracet se k tomu, co Kristus dal své církvi na cestu jako závazný program. Prvotní církev je nám vzorem silou své víry a velkou ryzostí života, statečností mučedníků. Katolická církev je si po 2000 letech své existence vědoma své jednoty a totožnosti s apoštolskou církví prvních let. Např. v Římě v katakombách, ve starokřesťanských bazilikách z antických dob při slavení eucharistie silně prožíváme, že jsme ve stále stejné církvi, slavíme přesně tutéž mši sv. po dva tisíce let. Život a růst prvotní církve zachycuje sv. Lukáš ve Skutcích apoštolů. Podle jeho líčení rozlišujeme tři období: 1. židokřesťanské se střediskem v Jeruzalémě /kap. 1-9,31/

4 2. období přechodu od židokřesťanství k pohanokřesťanství, se střediskem v Antiochii /kap ,35/ 3. misii sv. Pavla mezi pohany /kap / Petrův primát a mučednictví prvních křesťanů Křesťanství se díky velkému úsilí apoštolů šířilo velice rychle. Dá se předpokládat, že ve druhé pol. 1. stol. už v každém větším městě římské říše fungovala křesťanská obec. Nešlo ale o velké počty. Historikové odhadují, že na konci 1. stol.tvořil počet křesťanů asi 1% z z počtu obyvatel.v jednotlivých obcích činil počet věřících několik desítek. Křesťané se scházeli nikoliv v katakombách, ale v soukromých domech věřících. 12 apoštolů zakládalo obce ve jednotl. městech římské říše,někteří se vydali hlásat evangelium i mimo ni. Jak víme z novozákonních spisů, vkládáním rukou ustanovovali apoštolé v jednotl. obcích své nástupce, jimž tímto předali apoštolskou posloupnost se všemi pravomocemi.ti ji potom stejně předávali svým nástupcům.tito mužové byli vlastními představenými církevních obcí a brzo se jim začalo říkat episcopos,řecky dozorce, dohlížitel.z toho české biskup, jako nástupce apoštolů.biskup měl ve společenství jako pomocníky presbytery, z řec. starší, ze kterých se vyvinul úřad kněží a diakony, čili jáhny.úloha presbyterů není v té době ještě zcela jasná, přesedat eucharistii mohl tehdy pouze biskup,jako představený. Jisté je, že šlo o nejbližší spolupracovníky biskupa při liturgii i při řízení obce.biskup asi s přibývajícím počtem věřících předával presbyterům stále více pravomocí, až se vytvořil samostatný kněžský úřad, jak ho známe dnes. Jáhnové, jak víme ze skutků apoštolů,byli ustanoveni původně ke službě u stolu, postupně dostávali další funkce v oblasti charity. Život prvních křesťanů byl narušován, někdy úplně ničen pronásledováním ze strany římské státní moci. Rozlišujeme celkem 3 fáze pronásledování křesťanů: 1/Období zhruba od 60.let do r. 113.Tuto periodu nazýváme divokým pronásledováním bez pevného zákonného rámce, jež má spíš podobu živelného pogromu. 2/ Období asi od r. 113 do r Zde se jedná o pronásledování na zákl.ediktu císaře Trajána, které se vyznačuje spíš popravami jednotlivců než celých skupin. 3/ období asi od r. 202 do r Jde o státem nařízené hromadné pronásledování křesťanů v masovém měřítku na zákl. ediktu císaře Septimia Severa.V Tomto období se střídá masová genocida křesťanů s časem relativního klidu a pokojného rozvoje křesťanských obcí. Ad 1/ - Tacitus uvádí, že Nero, se známkami duševní choroby, obvinil římské křesťany ze žhářství,když předtím zapálil Řím, neboť měl patologickou radost z požárů. Křesťané byli odváděni do amfiteátrů k roztrhání dravou zvěří před tisíci diváků, upalováni na náměstích jako živé pochodně, křižováni a věšeni. Sv.Petr první papež Oběťmi tohoto Neronova pronásledování se stali apoštolové Petr a Pavel. Bylo to r. 64. NZ jednoznačně hovoří o Petrově prvenství mezi apoštoly. Kristus sám mu je udělil. Petrovo slovo bylo respektováno na sněmu v Jeruzalémě. Petr sám píše ve svém listě o Babylóně jako místě svého pobytu. Je prakticky jisté, že má na mysli město Řím pro jeho zkaženost.tak o Římu hovoří i celá křesťanská tradice. O Petrově pobytu v Říme svědčí i jiné prameny. Sv.

5 Klement Římský, třetí nástupce sv.petra se kol. r.100 zmiňuje o Petrovi a Pavlovi jako obětech Neronova pronásledování. Biskup a mučed. sv. Ignác z Antiochie ve svém dopise římským křesťanům kol. r. 110 píše výslovně o římském biskupovi jako nástupci sv. Petra a jeho zvláštním postavení mezi ostatními biskupy. Tento list je fakticky prvním dokumentem o papežství, čili o primátu římského biskupa. Tak hovoří o sv. Petru i další: Sv. Irenej, Origenes, /uvádí, že Petr byl na vlastní žádost ukřižován hlavou dolů/. Papias hovoří ve 2. stol.o sv. Markovi jako sekretáři sv.petra, který sepsal své evangelium na základě Petrových kázání pro potřebu Petrových posluchačů,podobně Tertulián. Nejdůležitější ze všech je svědectví římského presbytera Gaia kol. r Ten výslovně tvrdí, že na Vatikánském pahorku v Ŕímě se nalézá hrob sv. Petra. /Tam byl pod bazilikou sv.petra také koncem 20. stol. objeven./ Nástupci Neronovi již nevystupovali proti římským křesťanům s takovou brutalitou. I když nástupci sv. Petra Linus, Kletus, Klement všichni zemřeli mučednickou smrtí, obec říms. věřících nedoznala podstatné újmy. Masovějšího charakteru nabývalo pronásledování v jiných větších městech římské říše, konkrétně v Antiochii, Smyrně a jinde. Křesťané se totiž tehdy netěšili zvláštní oblibě u lidu. Tacitus píše, že lid jimi opovrhoval pro jejich nectnosti. O jaké nectnosti se jednalo? Plinius píše, že křesťané nectí císaře jako boha, rovněž odmítají přinášet oběti pohanským bohům.totéž odmítali i židé a přesto byli narozdíl od křesťanů tolerováni. Proč? Plinius ml. ve svém dopise císaři Trajánovi uvádí ještě další rozdíly: V jejich společenství neplatí žádné stavovské rozdíly, všichni se milují a říkají bratři a sestry, bez ohledu na to, je-li kdo pán nebo podřízený, dokonce otrok.to byla ta hlavní nectnost, kterou nemohl antický svět strpět a tolerovat: rovnost lidí před Bohem. Pavlova slova: není rozdíl mezi Židem, Řekem, otrokem nebo svobodným, mužem, ženou... byla brána prvními křesťany velmi vážně. Římská společnost zažila mnoho krvavých povstání otroků, proto se bála každého takového uvolnění. Ani nejušlechtilejší antičtí duchové nedospěli k názoru, že otroku náleží stejná práva jako svobodnému člověku. Majitel mohl otroka kdykoliv beztrestně zabít, čemuž křesťanství striktně odporovalo. Uvedení křesťanské myšlenky o rovnosti všech před Bohem by tak znamenalo pád celého dosavadního hospodářského systému. Křesťané byli prostě jiní, měli jinou morálku než ostatní. Kdo se odlišuje od celku nebývá oblíben. /Viz List Diogenetovi/ Ad 2/ Divoké Neronovo pronásledování ukončil císař Traján svým ediktem z r Pronásledování křesťanů dostává zákonný rámec a přesné vymezení. Zakazuje po křesťanech pátrat. Pokud někdo z římských občanů náhodou někoho odhalí jako křesťana, má povinnost to oznámit úřadům. Dotyčný bude vyzván, aby se dostavil a obětoval pohans. bohům. Pokud odmítne, má být popraven. Nástupci to ještě poněkud zmírnili. Nejmírnější ke křesťanům byl Antoninus Pius / , otec Marka Aurelia/, kterému sv. Justin věnoval svou apologii. I během jeho vlády však umírají křesťané. K zostření situace dochází za vlády Marka Aurelia. /od r. 161/. Tento tzv. filozof na trůně/známý představitel stoicismu/, patřil k nejkrutějším pronásledovatelům církve. Přistoupil na to snad pod nátlakem. Za jeho vlády vypukl mor, hlad, barbaři ohrožovali říši. Lid hledal viníka a nalezl jej v křesťanech. Prý se bohové rozhněvali, protože v Římské říši žijí vyznavači učení Ježíše Krista, kteří jim odmítají prokazovat božskou poctu. Aby si udržel vládu,císař ustoupil tlaku ulice a přistoupil k pronásledování. K Trajánovým ustanovením připojil,že křesťané mají být považováni za nepřátele státu, a proto je nutno po nich pátrat více než dosud. Byl umučen např.první křesťanský filozof sv. Justin. Ke krvavému masakru došlo v Lyonu r Na přímý rozkaz císaře, bylo krutě umučeno téměř 100 křesťanů. Stejně krutě probíhala pronásledování na východě.

6 Antická filozofie byla v té době proniklá pesimismem a skepsí. To vystihuje Pilátova posměšná otázka: Co je pravda? Římská snášenlivost byla ve skutečnosti nevírou v možnost nalezení pravdy, myšlenkovou anarchií a pesimismem. Z této bezvýchodnosti osvobozoval pouze únik za rozkošemi. Najednou přichází křesťanství s tezí, objektivní pravda existuje a sice v osobě Ježíše Krista, Spasitele. Proti módnímu pesimismu staví optimismus víry,který připadal vzdělancům nejen naivní, ale i nebezpečný,protože nad vzdělanost povyšoval prostou důvěru v Boha. Je zajímavé srovnání náhrobních nápisů křesťanů a pohanů z té doby. Pohané: Proč jsi odešel? proč už nejsi? u křesťanů: Přimlouvej se za nás Tvůj nový život ti už nikdo nevezme. O životě tehdejších církevních obcí se dovídáme hlavně ze tří pramenů: a/ Pastýř Hermův b/ Didaché tzv. učení 12 apoštolů, c/ list Barnabášův. Dovídáme se, že za nejdůležitější považovali první křesťané svátost křtu a Eucharistii. Velkou roli hrály v jejich životě půst a modlitba. Konsekrovaný chléb byl pro ně jednoznačně Tělem Kristovým,pečlivě uschován, aby nepadl do rukou pohanů a roznášen nemocným.velká péče byla věnována chudým, nemocným, trpícím. Ad 3/ Třetí a svým způsobem nejhorší fáze pronásledování křesťanů nastoupila r. 202 a trvala prakticky až do ediktu Milánského r V tomto období se střídala období krutého pronásledování s obdobími relativního klidu. Éru zahajuje císař Septimius Severus svým ediktem proti křesťanům i židům. V celé říši byly zakázány křest i obřízka.tajní agenti pátrali po křesťanech i katechumenech a nutili je obětovat pohanským bohům. Kdo odmítl, byl předhozen dravé zvěři.20. léta znamenala pro křesťany období poměrného klidu. Křesťané se dokonce ustavili jako pohřební bratrstvo a převzali do své správy část římských pohřebišťkatakomb.ty se staly příležitostně jejich útočištěm.velmi kruté pronásledování nastalo za císaře Decia/249.50/, který nařídil všem občanům říše kromě židů obětovat pohanským bohům. Kdo odmítl, měl být potrestán buď vyhnanstvím nebo smrtí. Potom kruté pronásledování za císaře Valeriána. Ten si nechal namluvit, že církev má obrovský majetek. Nařídil tedy církvi odňat veškerý majetek i pohřebiště. /viz známý případ umučení sv. Vavřince/. Po Valeriánovi nastalo 40-leté období klidu, což přineslo masový příliv křesťanů. V této době vznikají také první sakrální stavby. Byly objeveny poměrně velké stavby v Edesse v Malé Asii a v Dura Europos. Ještě však čekalo církev nejtěžší pronásledování za císaře Diokleciána. Ten napřed křesťany toleroval, pak ale přistoupil k represím. Patrně vlivem rádců-neoplatoniků, kteří nelibě nesli velký nárůst počtu křesťanů. /V té době asi 10% obyvatel =5-7 mil./. Dioklecián vydal celkem 4 edikty proti křesťanům. Nejprve dal zbořit všechny kostely, pak vydat všechny posvátné knihy včetně Písma, a nakonec zatknout všechny duchovní.věřící měli obětovat bohům, odmítnutí znamenalo smrt. Eusebios uvádí masové popravy křesťanů denně jen v Egyptě. Tato éra zná také mučednictví křesťanů-vojáků, např. sv. Mauritia a dalších. /Za vlády císaře Diokleciána a jeho zástupce Galeria, prováděny vůbec největší protikřesťanské čistky v armádě. Konec pronásledování nastal až vydáním ediktu Milánského Konstantinem Vel.r Život prvokřesťanské církve a hereze O životě církve té doby hojně píší spisovatelé Eusebios, Tertulián, Hippolyt, Cyprián, Origenes a jiní. V čele církevní obce stál biskup jako nástupce apoštolů,jeho pomocníky byli kněží a jáhnové. Svátosti udílel zprvu jen biskup. Základními svátostmi byly-křest, Eucharistie a vyznání hříchů. Z té doby už pochází tzv. Římský kánon /1. eucharistická modlitba/. Eucharistická oběť stála v popředí duchovního života, byla pro křesťany nejvyšší hodnotou. Konala se vždy

7 v neděli, později i ve všední den. Katechumeni byli přítomni jen bohoslužbě slova, pak odcházeli. Nově pokřtění si oblékli po křtu bílé roucho, které nosili až do příští neděle. Od pokřtěných se vyžadoval příkladný, mravný život. Za spáchané hříchy byla přísná kající praxe. Za hlavní hříchy byly považovány: vražda, odpad od víry, cizoložství. Za tyto hříchy byl kajícník přijat zpět až po mnoha letech přísného pokání. Život církve ohrožovaly už od počátku také bludy. Nejvíce rozšířenou herezí v té době byl tzv. gnosticismus, velmi rozšířený v helenistickém světě, směs mýtů, okultismu a filozofie, který sliboval osvícení. Gnostikové chtěli do svého systému zakomponovat i křesťanství.hlásali dualismus=striktní oddělení duše a těla. Vše hmotné bylo podle nich nečisté, proto Kristus nemohl na sebe vzít hmotné tělo.to prý bylo jen zdánlivé. Původ gnosticismu je pohanský, pocházel z Persie, souvisí se Zoroastrovou dualistickou filozofií. Velmi závažné byly i další kristologické bludy, kvůli kterým se scházely první koncily, které musely přesně formulovat články víry dogmata. V první pol. 4. stol. zachvátil jakoby celou církev blud Ariův. Kněz z Alexandrie Arius popřel božství Ježíše Krista svým tvrzením, že on není pravým Bohem,nýbrž jen jakýmsi nižším prostředníkem mezi Bohem a lidmi./srovnání s dnešními jehovisty/. Arius byl exkomunikován, ale jeho učení hlavně přízní císaře Konstantia,nástupce Konstantina Vel., se dále šířilo. Nejvíce pro pravou víru vytrpěl neohrožený biskup a teolog sv. Atanáš, který musel mnohokrát do vyhnanství. Po smrti císaře mizel blud sám od sebe. Důsledky Milánského ediktu Kolik křesťanů položilo život v době pronásledování? Střízlivý odhad o několik stech tisíc.teď křesťanství získává svobodu. Konstantin zreformoval právní řád v křesťanském duchu, odstranil krutý trest ukřižování, zakázal zabíjení a trýznění otroků,odstranil zásadu suscipe pater, která spočívala v tom, že novorozeně se kladlo otci k nohám když je pozvedl, bylo přijato, když ne, bylo usmrceno, apod.také uplatnil křesťanské zásady v zákonech o manželství. Muž nesměl ženu jednoduše zapudit. Vůči pohanství nepostupoval netolerantně. Pouze zakázal kulty Venuše a Aeskulapa, protože byly spojeny s orgiemi. Jinak pohanům ponechal naprostou svobodu. Počet křesťanů rostl. Na konci 4. stol. se již mluvit o tom, že většina obyvatel římské říše, alespoń ve městech byla křesťanská. Bohužel kvantita byla často na úkor kvality. Císař podporoval, ale také hodně zasahoval do života církve. To dostávalo jinou podobu na východě a jinou na západě. Ve východoříms. říši se stal císař hlavou církve/cesaropapismus/, na západě si církev uchovává nezávislost na stání moci. Na tom mají zásluhu velké osobnosti papežů a biskupů /např. sv. Ambrož, biskup milánský/.

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BŮH A ČLOVĚK

JEŽÍŠ KRISTUS BŮH A ČLOVĚK JEŽÍŠ KRISTUS BŮH A ČLOVĚK Žil Ježíš Kristus opravdu na této zemi? Nebo je to jen pohádka? A jestliže žil, byl to skutečně Bůh, anebo byl jen obyčejným člověkem? Nad těmito otázkami se můžeme teď zamyslet.

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Úvod do Skutků apoštolských

Úvod do Skutků apoštolských Úvod do Skutků apoštolských Autor Pradávná církevní tradice tvrdí, že autorem Skutků, podobně jako třetího evangelia, je Lukáš, byť nikde jako autor není v Bibli zmiňován. Při nedávném úvodu do Lk ev.

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

OBSAH. Předmluva 17.

OBSAH. Předmluva 17. OBSAH Předmluva 17 1 UVEDENÍ 21 1.1 K dějinám disciplíny 22 1.2 K významu literárního úvodu jako vědeckého podoboru 32 1.3 Předběžné hermeneutické úvahy: Funkce jazyka 33 1.3.1 Jazyk jako organizování

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

-stanovení dogmat (základní články víry, učení nezpochybnitelné a neměnné)

-stanovení dogmat (základní články víry, učení nezpochybnitelné a neměnné) Otázka: Patristika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Patristika (charakteristika a periodizace, představitelé, vztah křesťanství a pohanské filosofie, apologeti, myšlení sv. Augustina)

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

OBSAH. Nicetius z Trevíru Úvod... 13

OBSAH. Nicetius z Trevíru Úvod... 13 OBSAH Úvod... 13 "FRANSKÉ" KMENY PŘED VZNIKEM FRANSKÉHO KMENOVÉHO SVAZU... 15 SPOLEČNÁ HISTORIE ŘÍMANŮ A FRANSKÉHO KMENOVÉHO SVAZU... 38 Rané kontakty......................................... 38 Vztahy

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Ježíš vrchol Zjevení. Hledání historického Ježíše z Nazaretu. Od historického Ježíše k víře v Ježíše Krista

Ježíš vrchol Zjevení. Hledání historického Ježíše z Nazaretu. Od historického Ježíše k víře v Ježíše Krista z Nazaretu Od historického Ježíše k víře v Ježíše Krista A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Seznam příloh: Přílohy A: Texty:

Seznam příloh: Přílohy A: Texty: Seznam příloh: Přílohy A: Texty: A. 1 Ustanovení eucharistie lukášovsko-pavlovská tradice A. 2 Ustanovení eucharistie matoušovsko-markovská tradice A. 3 Tzv. Ježíšova eucharistická řeč v Kafarnau v Janově

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény Historie 03 Antické dějiny Otázka číslo: 1 V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby Sparta Athény Peršané Otázka číslo: 2 Hegemonie Sparty nad Athénami nastala po bitvě u: Issu Leukter Aigospotamoi Plataj

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Sada: 1 Číslo

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Česká středověká literatura

Česká středověká literatura Česká středověká literatura Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství Jaroslav Vokoun finále středověké zbožnosti Karmelitánské nakladatelství Vzdor všemu vědeckému bádání se myšlenku, že středověk byl temný, daří odstranit z všeobecného kulturního povědomí stejně málo,

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více