Středověká vzdělanost Moc duchovní a světská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středověká vzdělanost Moc duchovní a světská"

Transkript

1 Středov edověká vzdělanost Moc duchovní a světsk tská

2 Boj o investituru Investicio oblékat roucho spor mezi církevnc rkevní a světskou mocí, konkrétn tně papežem em a císac sařem Svaté říše římské o vliv na jmenování církevních hodnostářů řů,, který probíhal na přelomu p 11. a 12. století.

3 Clunyjské hnutí Počátky sporu je třeba hledat v tzv. clunyjském hnutí, jehož reformní snahy vedly k tomu, že se papež Lev IX. a následně i Mikuláš II. postavili proti laické investituře (tj. dosazování církevních hodnostářů světskou mocí). Za tímto se skrývala snaha o získání praktické nezávislosti na světské moci. V těchto zásazích totiž spatřovali simonii (tj. svatokupectví).

4 Jindřich ich IV. Jindřich IV. prosí Matildu Toskánskou a opáta Huga von Cluny o zprostředkování střetnutí s papežem Řehořem VII.

5 Moc duchovní a světsk tská

6 Dictatus papae 27 tezí I. teze: Římská církev je založena samotným Pánem. II. teze: Římský biskup jako jediný může být po právu nazýván obecným. III. teze: Pouze on může ustanovovat a sesazovat biskupy. IV. teze: Jeho legát, i když nižšího důstojenství, budiž představen nade všechny biskupy na koncilu, a je mu dovoleno pronášet proti nim klausuli o sesazení. V. teze: Může sesazovat nepřítomné. (pozn.: pravděpodobně se tím myslí sesadit z úřadu ty biskupy, kteří nejsou dlouhodobě přítomní ve svých diecézích) VI. teze: Není dovoleno, mimo jiné, pobývat ve společném domě s tím, koho on vyobcuje z Církve Svaté. VII. teze: Pouze jemu náleží právo podle potřeby doby tvořit nové zákony, ustanovovat nové obce, činit z kanonií opatství a obráceně dělit bohatá biskupství a chudá slučovat. VIII. teze: Pouze on může disponovat císařskými odznaky. IX. teze: Pouze jemu musejí všechna světská knížata líbat nohy. X. teze: Pouze jeho jméno budiž připomínáno v církvi. (pozn.: tj. i v kostele při mši) XI. teze: Neboť toto jméno je jedinečné v celém světě. XII. teze: Budiž mu dovoleno sesazovat císaře. XIII. teze: Je mu dovoleno přemísťovat biskupy na různá místa podle potřeby. XIV. teze: Pouze on má moc světit a ustanovovat kleriky kteréhokoli kostela se mu zlíbí. XV. teze: Může zakázat konání služeb ustanovených kněží pro své ordináře a příjímání vyšších svěceních od jiných biskupů.

7

8 XVI. teze: Žádný synod nemůže být zván obecný bez jeho souhlasu. XVII. teze: Církevní právo nemůže být měněno a doplňováno bez jeho souhlasu. XVIII. teze: Výrok jím ustanovený nemůže být nikým odvolán; pouze on sám může tento výrok odvolat. XIX. teze: On sám nemůže být nikým souzen. XX. teze: Nemůže být souzen ten, kdo se odvolá ke Svatému stolci. XXI. teze: Pouze Svatý stolec může soudit "maiores causae".(pozn.: tj. soudit prohřešky proti kanonickému právu) XXII. teze: Římská církev se nikdy nemýlila a podle důkazů Písma se nezmýlí. XXIII. teze: Nechť je římský papež, pokud byl kanonicky zvolen, pro zásluhy svatého Petra prohlášen za posvátnou osobu. XXIV. teze: Pouze s jeho souhlasem je poddaným dovoleno vznášet obžaloby. XXV. teze: Pouze on může ustanovovat a sesazovat biskupy bez svolání synodu. XXVI. teze: Kdokoliv nesouhlasí s římskou církví, bude vyloučen z obce křesťanů. XXVII. teze: Nechť může vyvazovat poddané ze slibu věrnosti vůči hříšníkům.

9 Řehoř VII. Řehoř VII., rodným jménem Hildebrand ze Soany (? května 1085, Řím) byl papežem od 22. dubna 1073 až do své smrti vydal Dictatus papae, podle něhož je papež universálním biskupem s právem rozhodovat ve všech věcech křesťanstva. Zatímco on smí soudit všechny, jeho nesmí soudit nikdo. Může dosazovat biskupy a může sesazovat císaře. Římská církev se nikdy nezmýlila a nikdy se nezmýlí konflikt s Jindřichem IV., který vyvrcholil uvalením klatby na Jindřicha a jeho zbavení císařské hodnosti Pod tlakem německé šlechty se Jindřich vypravil na cestu do Canossy, když Řehoř pobýval na hradě Canossa. Vykonal předepsané církevní pokání a v lednu 1077 udělil Řehoř Jindřichovi rozhřešení se však jejich vztahy opět zhoršily a Řehoř zbavil Jindřicha hodnosti podruhé. Ten na to reagoval svoláním synody do Brixenu, kde byl jmenován vzdoropapežem Wibert z Ravenny, který přijal jméno Klement III. V roce 1084 vstoupili Jindřich a Klement do Říma a Jindřich byl korunován císařem. Zatímco německé oddíly obléhaly Andělský hrad, kde se skrýval Řehoř VII., dobyly Řím normanské oddíly, kterým velel vévoda Robert Guiscard. Normané donutili Jindřicha odtáhnout. Potom ale vyplenili a zpustošili město a hněv lidu se obrátil i proti papeži, který musel s Normany odtáhnout do vyhnanství do Salerna, kde později zemřel. Roku 1606 byl svatořečen papežem Pavlem V.

10 Jindřich ich IV. Považoval jsi naši pokoru za strach, a proto jsi se nebál povstat proti naší královské moci, propůjčené Bohem; odvážil jsi se hrozit, že nám ji odebereš, jako kdybychom od tebe přijali království, jako by královská a císařská vláda nespočívala v rukou Božích, ale tvých... Také mne, pomazaného - byť nehodného mezi pomazanými - za krále, jsi se dotkl, mne, o němž tradice svatých Otců učí, že může být souzen pouze Bohem, a jež ujišťuje, že nemohu být sesazen za žádný zločin, leda že bych se - ať je to ode mne daleko - odchýlil od víry. Neboť i Juliána Apostatu nepodřídili svatí biskupové ve své moudrosti vlastnímu soudu, ale odevzdali ho k odsouzení a sesazení Bohu. Sám svatý Petr, pravý papež, volá: Bojte se Boha a ctěte krále ; ty mě ale haníš, protože se nebojíš Boha, který mě ustanovil. Proto nevyjmul svatý Pavel na místě, na němž nedovoluje ani nebeskému andělovi učit něco jiného, ani tebe, který učíš něco jiného. Říká totiž: Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!! (Gal 1,9). Proto pak sestup ty, prokletý touto kletbou a rozsudkem všech našich biskupů a námi zatracený, opusť stolec apoštolů, který sis přivlastnil. Jiný vystoupí na stolec svatého Petra, někdo, kdo nezastírá násilí zbožností, ale učí čistou nauku svatého Petra. Já, Jindřich, z Boží milosti král, říkám spolu se všemi svými biskupy: Odstup, odstup!

11 Řehoř VII. Tvou (Petrovou) milostí je mi dána od Boha moc svazovat a rozvazovat na nebi a na zemi (srv. Mt 16). Na to spoléhám, a na svrchovanost a ochranu tvé církve, ve jménu všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, skrze jeho moc a pověření zakazuji králi Jindřichovi, synu císaře Jindřicha, který povstal v neslýchané pýše proti tvé církvi, řízení celé říše Němců a Itálie a zbavuji všechny křesťany pout přísahy, kterou mu dali nebo dají, a zakazuji, aby mu někdo sloužil jako králi. Je přece správné, aby ten, kdo se snaží zmenšit vznešenost tvé církve, sám svoji domnělou vznešenost ztratil. A protože on jako křesťan opovrhl poslušností a nevrátil se k Bohu, kterého opustil, protože se spolčil s proklatci a mými napomenutími, určenými k jeho spáse, jak víš, pohrdal a oddělil se od tvé církve ve snaze ji rozdělit, svazuji jej na tomto místě klatbou, a tak jej svazuji v důvěře v tebe, aby to národy věděly a uznaly: ty jsi Petr, a na tvé skále postavil Syn živého Boha svoji církev, a brány pekelné ji nepřemohou (Mt 16,18)

12 Konkordát t wormský 1122 konkordát mezi papežem Kalistem II. a králem Jindřichem V. Podle něho směli v Německu biskupa nebo opata, zvoleného podle církevního práva a za přítomnosti krále nebo jeho zástupce, dosadit do jeho světského úřadu teprve po volbě, ale před vysvěcením - v Itálii a Burgundsku během šesti měsíců po vysvěcení - předáním žezla a propůjčením temporálií (regálií). Wormský konkordát byl potvrzen na bamberském knížecím sněmu (1122) a papež Kalist II. ho potvrdil na 1. lateránském koncilu (1123). světská práva a důchody spojené s duchovní funkcí katolických duchovních

13

14 Severní část původně součást st Lotharingie, po smrti Karlovce Ludvíka II. se v roce 875 rozpadla Boj o Itálii Roztříš íštěné území až do konce 19. století (sjednocena ) 1870) Řím papežský stát Patrimomonium Sancti Petri, založil Pipin Krátký Střed a jih Itálie: Byzanc Arabové Normani

15 Fridrich I. Barbarossa císař Byl vždy velice bojechtivý, avšak nepodléhal snadno hněvu. K jeho vlastnostem patřila též smělost, neohroženost, bystrost a výmluvnost. Byl štědrý, nikoli však marnotratný, opatrný a předvídavý v úsudku, chápavý a velice moudrý. K přátelům a dobrým lidem byl laskavý, vůči zlým však strašný a nesmlouvavý. Miloval spravedlnost a ctil zákony, byl bohabojný a vždy připraven poskytnout almužnu potřebným. Štěstí mu mimořádně přálo a téměř všichni lidé jej milovali. V jeho osobě si přirozený běh věcí zachoval svou podstatu, až na to, že jej stvořil jako smrtelníka. Žádný z císařů, co jich jen v dávné minulosti bylo, se s ním nemohl srovnávat. Acerbus Morena

16 Boje o Itálii bitva u Legnana

17 III. křížovk ová výprava ( ) 1192) 18. května Němci Turky na hlavu porazili a obsadili Iconium,[29] čímž si otevřeli cestu na východ do oblasti Kilíkie, ovládané křesťanskými arménskými knížaty. Tady našel 10. června 1090 Fridrich I. Barbarossa při přechodu řeky Saléf svoji smrt. Císař, který si postoupil všechna nebezpečí, si přál uniknout mimořádnému vedru a vyhnout se stoupání na horský vrch. A tak se pokoušel přeplavat přes velice prudkou řeku Kalycadmus. Ale jakýsi rozumný muž řekl:"nemůžeš plavat proti toku řeky!" Jinak vždy velmi rozumný císař bláznivě zkoušel svoje síly proti proudu a proti síle řeky. Ačkoli každý se snažil ho zastavit, vstoupil do vody a ponořil se do vodního víru. A tak ten, co podstoupil mnohá nebezpečí, nyní uboze zahynul... Ansber

18 Fridrich Barbarossa a jeho synové Jindřich VI. ( ) Konstancie Sicilská ( ) Filip ( )

19 Jindřich ich VI. německý král od roku 1190, od roku 1191 císař Svaté říše římské a také sicilský král v letech

20 Filip Švábský 21. června 1208 na sněmu v Bambergu se stalo něco u Němců dosud neslýchaného a bavorský falckrabě Ota VIII. z Wittelsbachu prořízl nic netušícímu Filipovi, při siestě v biskupském paláci, krční tepnu a poté se mu i se společníky podařilo utéct. Císař Filip byl zabit od falckrabího Oty. Druhé pokračování Kosmovy kronik

21 Ota IV. Brunšvický (Welf( Welf) 1198 římský protikrál, od roku 1208 král římský a od roku 1209 císař Svaté říše římské, král italský Jemu otevřeně vyznáváme naši přízeň, jeho uznáváme za krále, a pokud učiní vše pro větší slávu římské církve, povoláme jej k císařské korunovaci. Inocenc III.[

22 Inocenc III Jestliže vládcové... zvolili za krále rouhavou, exkomunikovanou osobu, tyrana nebo pošetilého blázna, kacíře nebo pohana, měli bychom snad pomazat, posvětit nebo korunovat takového muže? Zajisté nikoli! Inocenc III.

23 Bitva u Bouvines 27. července 1214 Filipa II. Augusta x koalice Anglie, Německa a Flander.

24 Fridrich II. Štaufský Tento císař se od franských králů liší, je to vzdělaný přívrženec logiky a medicíny, je přítelem muslimů,neboť sídlil na Sicílii, kde se mu rovněž dostalo vzdělání... Ibn Wásil Jeho nepřátelé rovněž tvrdili, že císař Fridrich je nakloněn více učení Mohamedově než Ježíše Krista a vzal si za souložnice několik saracénských nevěstek......císař měl zarudlou pleť, pleš a byl krátkozraký. Kdyby byl otrokem, nestál by ani dvě stě dirhamů... Ibn Wásil... člověk by neměl věřit ničemu, co nemůže dokázat přirozenými prostředky a rozumem..

25 Boj ghibellinů a guelfů Guelfové a ghibellini byla mocenská seskupení italských (i německých) šlechtických rodů a měst, která v době středověku bojovala o ovládnutí území střední a severní Itálie. Název ghibellini vznikl zkomolením jména Weiblingen, rodového hradu Štaufů; guelfové je zase italský přepis jména rodu Welfů. Ghibellini byli stoupenci císařů. V bojích mezi Štaufy a papeži patřily mezi ghibelliny zejména italské rody Este, Gonzaga a Scala a dále jihoněmecká knížata, která podporovala Štaufy v boji o císařský trůn vůči Welfům. K alianci ghibellinů patřila italská města Arezzo, Cremona, Forli, Modena, Osimo, Pisa, Pistoia, Siena, Spoleto a Todi a některá další, jejichž podpora ghibellinů byla střídavá. Guelfové, odpůrci ghibellinů, naopak stranili papežům. Ke guelfům patřila města Bologna, Brescia, Crema, Janov, Lodi, Mantua, Orvieto a Perugia.

26 Innocenc III.

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Vznik a šíření křesťanství V letech následujících po ukřižování Ježíše byly stále ti, co věřili, že Ježíš byl Mesiáš hlavně palestinští Židé. Ale to se výrazně

Více

Františkánské prameny II.

Františkánské prameny II. Františkánské prameny II. E-kniha: Institut františkánských studií 2013 Čísla stran neodpovídají vydané knize. Text převzat z tištěného vydání: Katolické nakladatelství COR JESU Český Těšín 1994 Vydavateľstvo

Více

V raných staletích křesťanství bylo schizma považováno za vážnější prohřešek než

V raných staletích křesťanství bylo schizma považováno za vážnější prohřešek než Velké schizma Slovo schizma pochází z řeckého σχίσμα rozdělení (< σχίζω rozdělovat, půlit) a znamená rozdělení nebo roztržení, obvykle v nějaké organizaci. Schizmatik je osoba, která vytváří nebo zapříčiňuje

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H

Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H ŽIVOTOPISY SVATÝCH Všechna práva vyhrazena Blah. Ludvík M. Grignion z Montfortu ŽIVOTOPISY SVATÝCH V POŘADÍ DĚJIN CÍRKEVNÍCH NAPSAL ISIDOR VONDRUŠKA 1 9 3 1 LADISLAV KUNCÍŘ V PRAZE Nro 36 2 2. Ex Consistorio

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové Lucemburkové Francie ve druhé polovině 13. století stavovsky organizovaný stát. Politická moc v rukou měst. Král rozhodoval o osobě papeže a složení jeho poradního sboru. Filip IV. Sličný chtěl, aby se

Více

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 1 Tridentský katechismus První část: O dvanácti článcích

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Válka Čechů s Němci (Část 1)

Válka Čechů s Němci (Část 1) Go East str. 1/16 Válka Čechů s Němci (Část 1) Emanuel Rádl Předmluva Část 1. Kapitola první Cyrilometodějství prvním velkým zápasem mezi Čechy a Němci? a) Barbarské křesťanství b) Slovanští věrozvěstové

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována a rozšiřována jakýmkoli způsobem bez předchozího

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ZÁŘÍ 2005 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Boží slovo, které jsme právě slyšeli nás ujišťuje:

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 3 10. 2. 2013 / neprodejné Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Trpělivě nést Kristův kříž. Svatý Peregrin Laziosi 07 Cesta

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2008 Říjen Aby nás naše modlitba růžence a úcta ke svatým vedla k pochopení velikosti našeho povolání být Božím dítětem a pěstovala v nás stále větší důvěru

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více