Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Pavla Švadlenková Statistická analýza nezaměstnanosti v regionu Tábor Bakalářská práce <2009>

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Statistická analýza nezaměstnanosti v regionu Tábor zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne. podpis

3 Obsah: 1 Současné přístupy k měření nezaměstnanosti Statistický předmět šetření rozdělení obyvatelstva ve vztahu k trhu práce Zaměstnané osoby Nezaměstnané osoby Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo Míra nezaměstnanosti, specifická míra nezaměstnanosti Metody výpočtu nezaměstnanosti Výběrové šetření pracovních sil VŠPS (Labour force sample surfy - LFSS) ČSÚ Evidence úřadu práce registrovaná nezaměstnanost dle ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) Kvantitativní srovnání obou metodik měření míry nezaměstnanosti VŠPS vs. MPSV Další ukazatele na trhu práce Míra ekonomické aktivity Míra zaměstnanosti, specifická míra zaměstnanosti Důsledky nezaměstnanosti Vztah nezaměstnanosti a vybraných makroekonomických agregátů HDP a nezaměstnanost INFLACE a nezaměstnanost Krátkodobá Philipsova křivka Vývoj nezaměstnanosti Pohled na Českou republiku Pohled na Táborský region Porovnání vývoje míry nezaměstnanosti Srovnání České republiky a Tábora Srovnání města (Tábor) a okolních vesnic Struktura nezaměstnanosti v regionu Tábor Dle věkových skupin obyvatelstva Táborska Dle vybraných profesí Dle vzdělání Vliv a dopad krize ekonomiky na nezaměstnanost v Táboře Závěr... 55

4 Příloha č.: 1 Mapa správního obvodu regionu Tábor Příloha č.: 2 Graf nabídky a poptávky po zaměstnání Příloha č.: 3 Okunův zákon Příloha č.: 4 Míra nezaměstnanosti v jednotlivých okresech ČR Příloha č.: 5 Vývoj počtu nezaměstnaných vs. volná místa Příloha č.: 6 Graf struktury nezaměstnanosti obyvatelstva v regionu Tábor k 03. Měsíci Příloha č.: 7 Graf registrovaných uchazečů o práci uspořádané dle vzdělání obyvatel Tábora Příloha č.: 8 Vývoj míry nezaměstnanosti za delší časové období (od roku 2001) Příloha č.: 9 Míry nezaměstnanosti jednotlivých částí regionu Tábor Seznam citované a použité literatury Monografie Periodika, časopisy Elektronické zdroje Poznámky ze studia:

5 Anotace: Diplomová práce na téma Statistická analýza nezaměstnanosti v regionu Tábor souhrnně analyzuje a zhodnocuje nezaměstnanost a její vývoj v časovém horizontu až nejen v regionu, ale také v celé ČR. První část mé práce je věnována stručné charakteristice regionu a hlavně výkladu teorie okolo trhu práce převážně nezaměstnanosti a výpočtu její míry. Další část se zabývá samotnou analýzou nezaměstnanosti a jejím kvantitativním vyjádřením. V závěru jsem poukázala na vliv ekonomické krize a její dopad na region. Anotation: This thesis called Statistical analysis of unemployment in the region of Tábor concentrates on analyzing and evaluating unemployment and its progress in the time period between July 2004 and March 2009, in this region as well as the whole of the Czech Republic. The first part of my thesis is devoted to providing a brief characteristic of the region and the theory of the labour market, especially unemployment and its rate computation. The next part is focused on the unemployment analysis itself and its quantitative interpretation. In the conclusion to this paper I pointed out the phenomenon of the global economy crisis and its impact on the region. 2

6 ÚVOD 1 Jmenuji se Pavla Švadlenková a narodila jsem se před třiadvaceti lety v okresním městě Táboře. Zde jsem také vystudovala základní a střední školu, vybudovala si přátelské a rodinné pouto. Gymnazijní vzdělání mi ještě nestačilo, a tak jsem opustila toto město a vydala se studovat vysokou školu do Prahy. Na základě bezproblémového vykonávání praxe v jedné pražské firmě, jsem od vedoucích dostala nabídku práce na plný úvazek a uvažuji o jejím přijetí. Mým snem ale stále zůstává návrat mezi mé nejbližší. Proto jsem se rozhodla blíže prozkoumat právě nezaměstnanost v regionu Tábor. Tábor, město s bohatou historií, a jeho blízké okolí patří mezi příjemná a klidná místa v jižních Čechách. Region se rozkládá v severní části Jihočeského kraje a hraničí s Českobudějovickým, Píseckým a Jindřichohradeckým regionem. Na východě sousedí s krajem Vysočina (okres Pelhřimov) a na severu se Středočeským krajem (okresy Benešov a Příbram). Ze správního pohledu se člení na 110 obcí, z nichž 8 má statut města a 1 statut městys. Současnou mapu regionu uvádím v příloze č. 1 Mapa správního obvodu regionu Tábor. Rozlohou 1326 km2 se region řadí na páté místo v kraji, ale počtem obyvatel 102,5 tis. osob, stejně jako hustotou osídlení, na místo druhé. Přestože je Tábor druhým nejprůmyslovějším okresem v rámci kraje, celkový charakter výrobní základny můžeme klasifikovat jako průmyslově zemědělský. 1 Zdroje k vypracování úvodní části: [19]; [23] 3

7 Podívejme se na výhody Táborska z hlediska podnikatelské činnosti. Můžeme zde nalézt: o Strategicky významnou polohu regionu na ose sever-jih o Stabilní ekonomický růst o Vyvážený poměr MSP (= malých a středních podniků) a velkých podniků, rovnoměrně strukturované výrobní sektory o Dostatečně velké rozvojové plochy o Fungující institucionální základnu podpory podnikání o Podmínky pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu Přirozeně v regionu nalezneme také okolnosti směřující proti podnikatelskému rozvoji jako například: o Nízkou disponibilitu pracovních sil zejména v technických profesích o Nízký podíl technicky vzdělaných absolventů vysokých škol a chybějící technické profese o Nedostatečnou marketingovou podporu území pro přilákání nových investorů o Nedostatečnou flexibilitu studijních programů v návaznosti na poptávku podnikatelského sektoru o Nedostatečné využívání OP RLZ pro zvyšování kvalifikace pracovníků a managementu o Nedostatečný marketing kvalitních produktů místních výrobců o Nedostatečné vazby prvovýrobců na zpracovatelský průmysl o Nízkou míru zpracování produktů primárního sektoru. Jak vidíme, v regionu se nachází ještě mezery v možném růstu, které by mohly být ještě vylepšeny. Na druhou stranu již dlouhou dobu je vybudováno docela stabilní ekonomické prostředí. Nutno podotknout, že tento rozbor byl sestaven ještě před ekonomickou krizí a proto dále zanalyzuji její působení, abychom měli reálný pohled na celou situaci. Cílem mé práce je přehledně analyzovat nezaměstnanost v táborském regionu. Analýza umožní srovnat úroveň regionu v minulém období a v současnosti, srovnat jej s Českou republikou a zjistit vliv ekonomické krize na vývoj nezaměstnanosti. 4

8 1 Současné přístupy k měření nezaměstnanosti 1.1 Statistický předmět šetření rozdělení obyvatelstva ve vztahu k trhu práce 2 Statistika člení obyvatelstvo do tří vzájemně se vylučujících kategorií, které, jestliže chceme pochopit metody výpočtu, musíme bezpodmínečně umět rozlišovat. Jde o zaměstnané osoby, nezaměstnané a ty, které nejsou pracovními silami. Prvé dvě kategorie představují ekonomicky aktivní obyvatelstvo, třetí ekonomicky neaktivní obyvatelstvo. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo představuje disponibilní pracovní síly vztažené zpravidla k určitému datu. Představu o vzájemných vztazích mezi jednotlivými kategoriemi v této oblasti včetně neaktivního obyvatelstva lze získat z následujících dvou schémat (1.1.1; 1.1.2). 2 Zdroje k vypracování této kapitoly: [1]; [24]; [26]; [29]; 5

9 Schéma 1.1.1: Členění ekonomicky aktivního obyvatelstva. Zdroj: monografie Jílek, Moravová [1] 6

10 Schéma 1.1.2: Rozdělení obyvatelstva podle ekonomické aktivity a věku v ČR. ekonomicky neaktivní populace 0-14 Populace celkem ekonomicky aktivní (pracovní síla) Zaměstnaní v NH nezaměstnaní zaměstnaní v civilním sektoru příslušníci armády populace 15 a více Zdroj: VŠPS, [27] Tab a [1] Pro lepší pochopení viz také: příloha č.: 2 - Graf poptávky a nabídky po práci. 7

11 1.1.1 Zaměstnané osoby Za zaměstnané se považují všechny osoby patnáctileté a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, které v průběhu referenčního týdne pracovaly alespoň 1 hodinu za mzdu, plat nebo jinou odměnu, nebo sice nebyly v práci, ale měly formální vztah k zaměstnání; hlavním kriteriem pro zařazení mezi zaměstnané je tedy vyvíjení jakékoliv odměňované pracovní aktivity. Není proto rozhodující, zda pracovní aktivita těchto osob měla trvalý, dočasný, sezónní či příležitostný charakter a zda měly jen jedno nebo více souběžných zaměstnání, nebo zda současně studovaly, pobíraly nějaký důchod apod. [1];[25] Zaměstnanými rozumíme všechny placené zaměstnané (zaměstnanci a členové produkčních družstev) a všechny zaměstnané ve vlastním podniku (podnikatelé a pomáhající rodinní příslušníci). Podnikatele v hlavním zaměstnání je nutné odlišovat od osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) vymezených zákonem č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Kromě tzv. hlavní samostatné výdělečné činnosti zahrnuje počet OSVČ i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, kterou je nutné chápat jinak než druhé či další zaměstnání respondenta ve výběrovém šetření. Podle výše uvedeného zákona se vedlejší samostatná činnost vztahuje k systému sociálního zabezpečení, kdy např. starobní důchodci resp. nezaopatřené děti mohou vykonávat pouze vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pracovní aktivita respondenta ve výběrovém šetření se vztahuje vždy k příslušnému referenčnímu týdnu. Opakem je Česká správa sociálního zabezpečení publikující údaje o evidenčním počtu OSVČ k poslednímu dni kalendářního měsíce. Celkový počet OSVČ je třeba navíc odlišovat od pravidelně publikovaného počtu OSVČ platících zálohy na pojistné. 8

12 Podle mezinárodní metodiky se řadí mezi zaměstnané i tyto skupiny osob: - profesionální příslušníci armády a - osoby na mateřské dovolené, které před nástupem pracovaly (nikoliv další nebo rodičovské dovolené) Podle mezinárodní metodiky se nezařazují mezi zaměstnané tyto skupiny osob: - osoby na mateřské dovolené, které před nástupem nepracovaly, a osoby na další mateřské (rodičovské) dovolené - jsou klasifikovány jako osoby ekonomicky neaktivní nebo nezaměstnané podle toho, zda splňují či nesplňují podmínky ILO pro zařazení mezi nezaměstnané. Ukazatel je konstruován podle metodiky EUROSTATU 3 vypracované na základě doporučení Mezinárodní organizace práce (dále jen ILO). 3 EUROSTAT = Statistický úřad EU. Zpracovává statisticky orientované analýzy a prognózy, které se periodicky publikují, poskytuje orgánům EU údaje důležité pro jejich rozhodování a činnost a informuje jednotlivé národní státní správy a veřejnost o statisticky vyjádřitelném stavu věcí v Unii. EUROSTAT jako ústřední instituce koordinuje a sjednocuje podle možností rozdílné národní statistiky do jednotného srovnatelného systému. (Zdroj: Business info, dostupné na www: 9

13 1.1.2 Nezaměstnané osoby Definice mezinárodního standardu nezaměstnanosti je založena na třech kritériích. Podle této definice mezi nezaměstnané patří všechny osoby od stanoveného věku (u nás 15 let a starší), které ve sledovaném období souběžně splňovaly tyto tři podmínky: - Byly bez práce, tzn. nebyly v placeném zaměstnání ani nebyly sebezaměstnané; - Hledaly aktivně práci, to znamená, že v minulém období podnikaly určité kroky za účelem získání placeného zaměstnání nebo sebezaměstnání; - Byly připraveny k nástupu do práce, tj. během sledovaného období byly schopny okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů nastoupit do placeného zaměstnání nebo do vlastního podniku. [1] Osoby nesplňující současně všechny tři výše uvedené podmínky, se zahrnují do osob ekonomicky neaktivních. Za nezaměstnané jsou kromě předchozího pravidla považovány i osoby, které si již sice práci našli, ale nástup do zaměstnání je stanoven na pozdější dobu. Podle kritéria registrace můžeme nezaměstnanost členit na registrované nezaměstnané a neregistrované nezaměstnané. Registrovaní nezaměstnaní představují takovou část nezaměstnaných, která si zvolila pro aktivní hledání zaměstnání služby profesionálních organizací (v ČR úřadů práce). Neregistrovanými nezaměstnanými jsou ti nezaměstnaní, kteří aktivně hledají zaměstnání jiným způsobem než prostřednictvím profesionálních organizací zprostředkujících práci. Metodickou odlišnost v ukazateli nezaměstnanosti zjišťovaném ve Výběrovém šetření pracovních sil (dále jen VŠPS) a registrovaných v úřadech práce, jejich kvantitativní srovnání popisuje kapitola této práce. 10

14 1.1.3 Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo Za ekonomicky neaktivní obyvatele se považují všechny osoby bez ohledu na věk (tedy včetně osob mladších než je věk určený pro měření ekonomicky aktivního obyvatelstva 15let), které nebyly ekonomicky aktivní podle definic ekonomické aktivity (tj. zaměstnaní nebo nezaměstnaní). Důvody jejich neaktivity mohou být objektivní nebo subjektivní. Ekonomicky neaktivní z objektivních důvodů jsou: děti v předškolním věku, žáci a studenti navštěvující vzdělávací a studijní instituce, starobní důchodci, nemocní nebo invalidní. Ekonomicky neaktivní ze subjektivních důvodů jsou: osoby v domácnosti péče o děti, rodiče apod., rentiéři, ostatní (např. osoby v produktivním věku finančně nezajištěné a neochotné pracovat). [1] Za ekonomicky neaktivní tedy můžeme považovat i osoby v produktivním věku, které nepracují a současně nesplňují všechny tři základní podmínky nezaměstnanosti. Například sem patří i uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce, kteří však nejsou schopní nastoupit práci do 14 dnů (např. z důvodu probíhající rekvalifikace). Pomocí statistiky můžeme sledovat počet osob v jednotlivých kategoriích ekonomicky neaktivních a jejich podíl na celkovém počtu obyvatelstva. Pro sociální analýzu je velmi důležitá znalost poměru počtu neaktivních a počtu nezaměstnaných, jež vyjadřuje hospodářské zatížení nezaměstnaných osob. Přehled o struktuře obyvatelstva podle ekonomické aktivity, vzdělání, věkových skupin a krajů poskytuje níže tabulka

15 1.2 Míra nezaměstnanosti, specifická míra nezaměstnanosti 4 Jak z ekonomického tak i ze sociálního hlediska je nejdůležitější charakteristikou v této oblasti míra nezaměstnanosti (n) vyjadřující procentní podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních (na počtu pracovních sil): N = 100 * N/A kdy N = nezaměstnaní a = ekonomicky aktivní obyvatelstvo (15 let a více) Při analýze vývoje počtu nezaměstnaných je užitečné vycházet z modelu: I N = I n * I a * I p kdy I n = nezaměstnaní I a = ekonomicky aktivní I p = ekonomicky neaktivní Kromě celkové obecné míry nezaměstnanosti lze konstruovat také specifické míry nezaměstnanosti - například podle pohlaví, věkových skupin, vzdělání apod. Nyní je však třeba upozornit na to, že se v praxi setkáváme s různými měrami nezaměstnanosti. Rozdíl mezi nimi plyne především v rozdílně použité metodice pro stanovení čitatele a jmenovatele, ale také v přesnosti zdrojů dat a časové srovnatelnosti obou údajů. Obecná míra nezaměstnanosti definovaná v mezinárodních doporučeních ILO je ukazatel, konstruovaný na základě výsledků Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), kde jsou uváděny v čitateli i jmenovateli šetřené osoby podle místa jejich pobytu. Obecná míra nezaměstnanosti je doplněna mírou registrované nezaměstnanosti, která se počítá na základě počtu registrovaných nezaměstnaných MPSV. 4 Zdroje k vypracování této kapitoly: [1]; [24]; [26]; 12

16 Míra nezaměstnanosti je důležitým indikátorem sociálního klimatu a také spolehlivým znamením měnících se ekonomických podmínek. Podle míry nezaměstnanosti se posuzuje vážnost ekonomického poklesu. I když největší pozornost je věnována celkové míře nezaměstnanosti, specifické míry nezaměstnanosti mohou poskytovat přesnější signály cyklických změn v ekonomice. Míry nezaměstnanosti některých skupin jsou na ekonomický pokles citlivější ve srovnání s ostatními viz tabulka ze Statistické ročenky ČR V této tabulce můžeme vidět soupis měr nezaměstnanosti jednotlivých krajů, vzdělanostních a věkových skupin. Můžeme si povšimnout, že nejmenší míra nezaměstnanosti byla za rok 2007 naměřena v Pražském kraji, kde dosahovala pouhých 2,4%. V Jihočeském kraji, ve kterém se nachází náš pozorovaný region, byla naměřena třetí nejmenší míra nezaměstnanosti v hodnotě 3,3%. Ženy zde měly o více jak polovinu větší míru nezaměstnanosti (4,7%) oproti mužům (2,2%). Ze specifických měr nezaměstnanosti ČR za rok 2007 jsou na tom nejhůře mladí (15 19 let) a ti, kdo jsou se základním nebo žádným vzděláním. Tyto dvě skupiny převyšují ostatní naměřené míry nezaměstnanosti o více jak 10 procentních bodů. Zůstaneme-li u specifické míry, vidíme, že nejmenší problém se zaměstnaností mají ti, kteří vystudovali vysokou školu. Míra jejich nezaměstnanosti dosahovala v ČR roku 2007 pouhých 1,7%. Nejmenší specifická míra byla naměřena lidem, kterým je 65 let a více. Je to ale pro to, že jde o důchodový věk a spousta lidí již nepracuje a užívá si penze. 13

17 Tabulka 1.2.1: Obecná míra a specifické míry nezaměstnanosti podle krajů, vzdělání a věkových skupin v roce V procentech Ukazatel Celkem Muži Ženy Total Males Females Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) General unemployment rate (ILO) Kraj: Hl. m. Praha 2,4 2,1 2,8 Středočeský 3,4 2,9 4,0 Jihočeský 3,3 2,2 4,7 Plzeňský 3,7 2,5 5,1 Karlovarský 8,2 7,6 9,1 Ústecký 9,9 8,2 12,4 Liberecký 6,1 4,4 8,2 Královéhradecký 4,2 3,2 5,4 Pardubický 4,4 3,4 5,8 Vysočina 4,6 3,5 6,1 Jihomoravský 5,4 4,4 6,8 Olomoucký 6,3 4,9 8,2 Zlínský 5,5 4,6 6,6 Moravskoslezský 8,5 6,3 11,3 Nejvyšší dosažené vzdělání: Specifické míry nezaměstnanosti Specific unemployment rates základní a bez vzdělání 20,1 21,1 19,3 střední bez maturity 5,9 4,3 8,9 střední s maturitou 3,3 2,4 4,1 vysokoškolské 1,7 1,6 1,7 Věkové skupiny: 15 až 19 let 26,9 25,2 29,7 20 až 24 let 8,8 8,7 8,9 25 až 29 let 5,2 4,2 6,7 30 až 34 let 5,2 2,8 8,8 35 až 39 let 4,8 2,7 7,4 40 až 44 let 4,5 3,5 5,5 45 až 49 let 4,5 3,8 5,2 50 až 54 let 5,3 4,2 6,5 55 až 59 let 5,4 5,2 5,5 60 až 64 let 2,5 2,7 1,9 65 a více let 1,1 1,2 1,0 15 až 64 let 5,4 4,3 6,8 Zdroj: VŠPS, [27] Tab

18 Důležitou charakteristikou sociálního klimatu je vedle míry nezaměstnanosti také délka nezaměstnanosti. Zjišťuje-li se doba trvání nezaměstnanosti u nezaměstnaných k určitému dni, pak z takto získaných údajů lze vypočítat pouze ukazatele průměrné dosavadní (k určitému okamžiku) doby nezaměstnanosti. To však nemůže být zobecněno na soubor všech nezaměstnaných po dobu celého roku. Abychom mohli zobecňovat, je nutno znát u jednotlivých nezaměstnaných začátek a konec nezaměstnanosti během sledovaného roku. Takovéto údaje poskytuje evidence úřadů práce. Na základě této evidence lze vypočítat celkovou uzavřenou dobu nezaměstnanosti. Zvláštní pozornost bychom měli věnovat údajům o dlouhodobé nezaměstnanosti (= déle než jeden rok). Tyto údaje především charakterizují skupinu osob, o které můžeme konstatovat, že je velmi obtížně umístitelná na trhu práce na rozdíl od krátkodobé nezaměstnanosti, kde může jít o krátkodobý stav v důsledku přesunu od jednoho zaměstnavatele k jinému nebo do vlastní podnikatelské aktivity a nemá zásadní dopad na jejich sociální status. Naproti tomu dlouhodobá nezaměstnanost signalizuje, že tato skupina osob buď odmítá pracovat, nebo není schopná nalézt své uplatnění na trhu práce a ztrácí jak odborné tak morální schopnosti a vlastnosti jako pracovní síla. To má přirozeně ekonomické dopady na rozpočet (sociální dávky) a také na morální a sociální dimenzi nestabilizované části společnosti. Podrobnější údaje o počtu nezaměstnaných jsou uvedeny v již zmíněné tabulce

19 1.3 Metody výpočtu nezaměstnanosti Výběrové šetření pracovních sil VŠPS (Labour force sample surfy - LFSS) ČSÚ Výběrové šetření získává údaje o všech složkách populace jak o aktivním tak neaktivním obyvatelstvu. S pravidelností nám poskytuje integrované a členěné informace o stavu a charakteru trhu práce, dále o celkových reálných zdrojích pracovních sil a také o ekonomické aktivitě obyvatelstva. Od roku 1993 se výběrové šetření pracovních sil provádí u vybraných bytových jednotek. Velikost výběrového souboru odpovídá požadavkům EUROSTATU a zajišťuje reprezentativní ukazatele na úrovni NUTS1 až NUTS3 6 (tedy až na úroveň KRAJŮ). Výběrové šetření pracovních sil se provádí kontinuálním způsobem v průběhu celého roku jako panelové výběrové šetření. V každém týdnu daného čtvrtletí se šetří část bytových domácností tak, aby reprezentativní výsledky byly vždy za čtvrtletí. V každém čtvrtletí se obměňuje jedna čtvrtina domácností. Využívá se tedy rotačního výběru. O každé domácnosti je tak k dispozici pět čtvrtletí pozorování, která umožňují sledovat změny na trhu práce u členů těchto domácností během tohoto období. Analýza těchto dat poskytuje zajímavý pohled na dynamiku trhu práce a nezaměstnanosti. Výběrový soubor bytových domácností se pořizuje pomocí dvoustupňového systematického výběru stratifikovaného podle hranic okresu. V prvém stupni jsou vybírány obvody a okresy, v druhém stupni se vybírají bytové domácnosti. VŠPS umožňuje komplexní sledování zaměstnanosti včetně samostatně činných osob podnikajících podle živnostenského zákona a dalších právních norem. I když je toto šetření zaměřeno především na osoby starší 15-ti let, sleduje také základní znaky u osob mladších (vztah k osobě v čele domácnosti, věk, pohlaví, státní příslušnost). [1] 5 Zdroje k vypracování této kapitoly: [1]; [20]; [24]; [27]; 6 NUTS1 = území (3 7milionů obyvatel) u nás území ČR, NUTS2 = region (800 tisíc 3 miliony obyvatel), NUTS3 = kraj (150 tisíc 800 tisíc obyvatel). Zdroj: WIKIPEDIE online encyklopedie. 16

20 Získané výsledky nám umožní kvantifikovat výši a strukturu disponibilní pracovní síly a to jak z hlediska současného stavu, tak i z hlediska možností dalšího vývoje. Od roku 2002 je VŠPS plně v souladu se standardem EUROSTATU. Současně se realizoval přechod na celoplošné používání elektronického dotazníku, které umožnilo ve velké míře kompenzaci náročnosti rozšíření okruhu otázek v rámci klasického modelu VŠPS. Harmonizovaný systém VŠPS zavedl kromě náplně standardního šetření systém ADHOC modulů (jednorázových šetření na určité téma, např. problematika pracovní úrazovosti a nemoci z povolání; vzdělávání a odborná výuka; délka a charakter pracovní doby; uplatnění absolventů na trhu práce jako součást VŠPS vždy ve druhém čtvrtletí) Evidence úřadu práce registrovaná nezaměstnanost dle ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) Zatímco VŠPS je orientováno na veškerou populaci a výkaznictvím především na zaměstnance, šetření prováděná úřady práce se zaměřují na evidované uchazeče o zaměstnání. Evidence úřadů práce a MPSV zahrnuje kromě uchazečů o zaměstnání také údaje o volných pracovních místech, o vytvořených společensky účelných pracovních místech, o pracovních místech v rámci veřejně prospěšných prací, o rekvalifikaci, uplatnění rekvalifikovaných pracovníků apod. Tyto ukazatelé se zjišťují a publikují v měsíční periodicitě. Kromě toho se čtvrtletně publikují podrobnější data o věkové a vzdělanostní struktuře uchazečů o zaměstnání, délce nezaměstnanosti, výši měsíčně poskytované dávky v nezaměstnanosti, struktuře volných pracovních míst podle požadované kvalifikace a dále i údaje o cizincích pracujících v ČR a českých občanech, kteří pracují v zahraničí. Podle platných zákonů mohou být vedeni v evidencích úřadů práce jako neumístění uchazeči o práci občané trvale bydlící v příslušné oblasti, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném vztahu k zaměstnavateli ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, a kteří požádali úřad práce o zprostředkování vhodného zaměstnání. Data o neumístěných uchazečích se přebírají z Ministerstva práce a sociálních věcí. [25] 17

21 Od července 2004 je zavedena nová metodika výpočtu a MPSV díky ní zjišťuje počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Jedná se o takové uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa (= evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání). V této souvislosti může vzniknout otázka, proč je užitečné zjišťování ukazatelů nezaměstnanosti ve dvou systémech. Lze říci, že pro souhrnnou analýzu stavu a vývoje trhu práce je třeba vycházet z výsledků obou systémů. Ukazatelé nezaměstnanosti získané pomocí výběrového šetření pracovních sil jsou konstruovány podle mezinárodních definic ILO (International Labour Organization; mezinárodní organizace práce), jsou šetřeny v širších souvislostech a mohou být proto využity v hlouběji koncipovaných analýzách a prognózách týkající se nejen trhu práce a zaměstnanecké politiky, ale i životní úrovně obyvatelstva, otázek rodinné politiky, k odhadům nákladů na zabezpečení podpor v nezaměstnanosti, tzn. mnohem širších problémů z oblasti sociální i ekonomické. Údaje zjišťované na úřadech práce vystupují jako jakýsi doplněk ukazatelů z výběrového šetření pracovních sil a jsou nezastupitelné pro rozbory, na jejichž podkladě se koncipuje aktivní politika trhu práce a jejího finančního zabezpečení. Při využívání údajů z trhu práce je však nutno mít na paměti, že se odlišují nejen z věcného hlediska, ale existují také rozdíly v jejich vykazování z hlediska periodicity a z hlediska územního členění. 18

22 1.3.3 Kvantitativní srovnání obou metodik měření míry nezaměstnanosti VŠPS vs. MPSV Údaj o míře nezaměstnanosti nám může poskytnout zejména Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) nebo portál MPSV. Abychom mohli obě metodiky kvantitativně porovnat, použila jsem míru nezaměstnanosti týkající se České republiky, protože pro region Tábor metodika VŠPS není dostupná. Metodika VŠPS je používána především na ČSÚ, zatímco metodiku výpočtu dle MPSV najdeme na všech úřadech práce, tudíž je tato metodika dostupná i pro menší územní členění. Abychom mohli kvantitativně určit, jak moc se tyto metodiky od sebe odlišují, sestavila jsem tabulku č zobrazující hodnoty měr nezaměstnanosti v České republice od 3. čtvrtletí roku 2004 až po 4. Čtvrtletí roku 2008 (sestaveno z míry nezaměstnanosti naměřené na konci každého čtvrtletí tj. k 31.3, 30.6, 30.9, a daného roku). 19

23 Tabulka č.: : Zjištěné hodnoty míry nezaměstnanosti dle VŠPS a míry registrované nezaměstnanosti dle MPSV v období 3. Q Q Čtvrtletí roku: Míra nezaměstnanosti dle VŠPS (%) Míra nezaměstnanosti dle MPSV (%) Procentní rozdíl použitých metod MPSV VŠPS III.04 8,2 9,1 0,9 IV.04 8,2 9,5 1,3 I.05 8,4 9,4 1,0 II.05 7,8 8,6 0,8 III.05 7,8 8,8 1,0 IV.05 7,8 8,9 1,1 I.06 8,0 8,8 0,8 II.06 7,1 7,7 0,6 III.06 7,0 7,8 0,8 IV.06 6,5 7,7 1,2 I.07 6,0 7,3 1,3 II.07 5,3 6,3 1,0 III.07 5,1 6,2 1,1 IV.07 4,8 6,0 1,2 I.08 4,7 5,6 0,9 II.08 4,2 5,0 0,8 III.08 4,3 5,3 1,0 IV.08 4,4 6,0 1,6 Zdroj dat potřebných ke zpracování této tabulky: míra registrované nezaměstnanosti naměřené ke konci čtvrtletí v ČR [21], míra nezaměstnanosti dle VŠPS [28]. V tabulce můžeme vidět patrné procentní rozdíly v použitých metodikách. Jednoznačně zde vidíme větší hodnotu naměřenou na úřadu práce, proto je také rozdíl vypočítán právě odčítáním výsledku VŠPS od výsledků MPSV. Pohledem na procentní rozdíl těchto metodik můžeme konstatovat, že jejich rozdíl je v průměru roven jednomu procentu (přesněji 1,022%). Hodnoty zjištěné podle metody VŠPS ukazují průměrnou míru nezaměstnanosti rovnou 6,4%. Tudíž podle portálu MPSV je míra registrované nezaměstnanosti rovna v průměru o 1% vyššího. 7 Q rozumíme čtvrtletí roku (quarter) 20

24 Grafické zpracování obou metodik (graf č.: ) nám jen potvrzuje naše zjištění z předchozí tabulky, míra nezaměstnanosti vypočtena podle metodiky MPSV je o poznání menší jak hodnoty vypočtené dle VŠPS. Největší rozdíl v použitých metodikách byl ve čtvrtém čtvrtletí 2008, kdy se hodnoty lišily o 1,6%. Graf č.: : Míra nezaměstnanosti dle MPSV a VŠPS. Zdroj ke zpracování tohoto grafu: [21]; [28]. 21

25 Tabulky č , sestavené z období třetího čtvrtletí roku 2004 až čtvrtého čtvrtletí roku 2008, ukazují četnosti měr nezaměstnanosti. Můžeme zde vidět, v jakém procentním rozmezí se míra nezaměstnanosti v tomto období pohybovala nejčastěji. První z tabulek je rozdělena dle hodnot vypočítaných metodou VŠPS, ze které je patrný fakt, že v průběhu roků byla touto metodou naměřena míra nezaměstnanosti v České republice nejčastěji v rozmezí 7,6% 8%. Tabulka č.: : Četnost míry nezaměstnanosti v období 3. Q Q Hodnoty použity z výsledků VŠPS. procentní rozpětí míry nezaměstnanosti (%) Četnost míry N v daném rozpětí od 3. Q 2004 do 4. Q ,1-4,5 3,0 4,6-5,0 2,0 5,1-5,5 2,0 5,6-6,0 1,0 6,1-6,5 1,0 6,6-7,0 1,0 7,1-7,5 1,0 7,6-8,0 4,0 8,1-8,5 3,0 Zdroj dat potřebných ke zpracování této tabulky: míra nezaměstnanosti naměřené ke konci čtvrtletí v ČR dle VŠPS [28]. 22

26 Podle výpočtů úřadů práce se hodnoty lišily opět právě o 1%. Zde bychom našli nejčastěji změřenou míru registrované nezaměstnanosti v rozmezí 8,6% - 9,1%. Srovnáním tabulek četností si také můžeme povšimnout, že u metody MPSV bylo jasněji určeno nejčastěji měřené rozpětí nezaměstnanosti. U metody VŠPS se četnost lišila o pouhé jedno změření v daném intervalu. Tabulka č.: : Četnost míry nezaměstnanosti v období 3. Q Q Hodnoty použity z výsledků MPSV. procentní rozpětí míry nezaměstnanosti (%) Četnost míry N v daném rozpětí od 3. Q 2004 do 4. Q ,0-5,5 2 5,6-6,1 3 6,2-6,7 2 6,8-7,3 1 7,4-7,9 3 8,0-8,5 0 8,6-9,1 5 9,2-9,7 2 Zdroj dat potřebných ke zpracování této tabulky: míra registrované nezaměstnanosti naměřené ke konci čtvrtletí v ČR [21]. 23

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Leden 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Inflace a nezaměstnanost. Inflace

Inflace a nezaměstnanost. Inflace = projevy makroekonomické nerovnováhy Inflace a nezaměstnanost Inflace Inflace = růst cenové hladiny Deflace = pokles cenové hladiny Akcelerovaná inflace = zvyšování míry inflace Dezinflace = snižování

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Listopad 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Duben 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Srpen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Březen 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Odhad Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 933 9 9 95 9 růst v % 1, 1, 1,,,,9,1,1,,

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných.

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. Podle výsledků Výběrového šetření pracovní sil (VŠPS) představovala v Kraji Vysočina v roce 21 pracovní síla téměř 254 tis. osob, z tohoto

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Abstrakt Vliv ekonomické krize se projevuje i na trhu práce, v úrovni zaměstnanosti

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013 Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR Praha, červenec 2014 MPSV ČR, Praha 2014 ISBN 978-80-7421-078-5 O B S A H strana

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc červenec 2014 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji zaměřená na ekonomiku,

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovali: Mgr. Petr Jirásek RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014

vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014 Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014 Zpracoval Odbor rozpočtu (62) MPSV ČR Praha, červenec 2015 MPSV_CJ_final.indd 1 19.08.15 13:58 MPSV ČR, Praha 2015 ISBN 978-80-7421-109-6

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Makroekonomické výstupy

Makroekonomické výstupy Makroekonomické výstupy doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Schéma tržního mechanismu Trh zboží a služeb zboží,služby CF CF zboží, služby Domácnosti Firmy výrobní faktory CF CF výrobní faktory Trh výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červenec 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 7.

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Inflace a nezaměstnanost představují dva projevy makroekonomické nerovnováhy.

Inflace a nezaměstnanost představují dva projevy makroekonomické nerovnováhy. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 7. Inflace a nezaměstnanost Inflace a nezaměstnanost představují dva projevy makroekonomické nerovnováhy.

Více

Světová ekonomika. Měření a interpretace základních ekonomických proměnných

Světová ekonomika. Měření a interpretace základních ekonomických proměnných Světová ekonomika Měření a interpretace základních ekonomických proměnných Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2014 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2014

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2015

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Studijní text. Vzdělávací cíl: Seznámit studenty s nezaměstnaností, jejími příčinami, druhy a formami.

Studijní text. Vzdělávací cíl: Seznámit studenty s nezaměstnaností, jejími příčinami, druhy a formami. Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Participace na trhu práce a nezaměstnanost Vzdělávací

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více