VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR"

Transkript

1 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR Praha, červenec 2014

2 MPSV ČR, Praha 2014 ISBN

3 O B S A H strana Poznámky ke zdrojům a metodice uváděných dat 5 Tabulka č. 1 Nominální čisté peněžní příjmy domácností 10 v letech Tabulka č. 2 Nominální a reálné čisté peněžní příjmy 12 jednotlivých typů domácností v letech Tabulka č. 3 Struktura nominálních čistých peněžních příjmů 26 domácností v letech Tabulka č. 4 Nominální čisté peněžní příjmy vybraných typů 33 domácností v letech podle šetření "Příjmy a životní podmínky domácností" (EU - SILC) Tabulka č. 5 Nominální čisté peněžní příjmy domácností 34 v letech podle krajů (EU - SILC) Tabulka č. 6 Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech (podle statistiky národních účtů) Tabulka č. 7 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda 43 (na přepočtené počty) v letech Tabulka č. 8 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda 46 (na fyzické osoby) v letech Tabulka č. 9 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda 49 (na přepočtené počty) v letech v NH ČR podle odvětví - sekce CZ-NACE Tabulka č. 10 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda 51 (na přepočtené počty) v letech podle krajů Tabulka č. 11 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda 53 (na přepočtené počty) v letech podle velikosti zpravodajské jednotky Tabulka č. 12 Nominální a reálný starobní důchod 54 v letech

4 strana Tabulka č. 13 Relace průměrného starobního důchodu k průměrné 57 nominální mzdě (na přepočtené počty) v NH ČR v letech Tabulka č. 14 Nominální čisté peněžní výdaje jednotlivých typů 58 domácností v letech (měsíční průměr v Kč a meziroční indexy v % na 1 člena domácnosti) Tabulka č. 15 Struktura nominálních čistých peněžních výdajů 61 jednotlivých typů domácností v letech Tabulka č. 16 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) 74 domácností v letech (v % proti předch. roku) Tabulka č. 17 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) 75 v průběhu let za domácnosti celkem Tabulka č. 18 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) 79 domácností v letech podle účelu užití Tabulka č. 19 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů 81 zboží a služeb v letech Tabulka č. 20 Průměrná roční míra změny harmonizovaného 85 indexu spotřebitelských cen /HICP/ v letech v ČR a v Evropské unii (%) Tabulka č. 21 Vývoj celkových vkladů domácností v ČR 87 v letech Tabulka č. 22 Vývoj korunových vkladů domácností 88 v letech Tabulka č. 23 Vývoj úvěrů (půjček) domácností v ČR 89 v letech Tabulka č. 24 Vývoj částek životního minima v letech Tabulka č. 25 Částky životního a existenčního minima 92 v letech (v Kč za měsíc) Tabulka č. 26 Vývoj minimální mzdy v letech Tabulka č. 27 Populace žijící pod hranicí chudoby v Evropské unii 94 v letech (%) 4

5 Poznámky ke zdrojům a metodice uváděných dat Publikace formou tabulkových přehledů ukazuje na základních datech vývoj vybraných atributů životní úrovně (zejména příjmů a výdajů) domácností za dobu trvání samostatné České republiky, tj. od roku K propočtům (převážně vlastním) byly využity dostupné vybrané údaje datové základny Českého statistického úřadu, České národní banky a Ministerstva práce a sociálních věcí. Vývoj nominálních příjmů a výdajů domácností je (kromě souhrnných makroekonomických údajů) dokumentován zejména daty statistiky rodinných účtů, sledovanými ČSÚ v netto vyjádření. Statistika rodinných účtů je uceleným (a nenahraditelným) zdrojem dat, která průběžně charakterizují oblast hospodaření soukromých domácností, jež je možno členit dle rozličných hledisek. I přesto, že je SRÚ prioritně zaměřena na sledování vydání a spotřeby domácností, podává i (aktuální) základní informace o jejich příjmech, což má svůj význam zejména v období, kdy ještě nejsou k dispozici výsledky jiných rozsáhlejších zjišťování, zejména šetření Životní podmínky, realizovaného jako národní modul šetření EU-SILC. SRÚ v omezené míře umožňuje provádět potřebná kvantitativní a kvalitativní srovnání a podává tak základní informace využitelné k analytické činnosti v oblasti životní úrovně obyvatelstva. Z tohoto důvodu jsou přehledy v některých oblastech doplněny o další údaje. Zpravodajský soubor domácností SRÚ je vybírán záměrným kvótním výběrem a v celém sledovaném období počítá s cca 3 tisíci domácnostmi, které svým složením odpovídají struktuře domácností v ČR podle postavení osoby v čele, počtu dětí a výše čistého peněžního příjmu na osobu. Oporou pro stanovení kvót byla různá statistická zjišťování (zejména Mikrocenzus), přičemž od roku 2004 je hlavní oporou výběru zmíněné šetření Životní podmínky. Do roku 2010 existoval ještě tzv. doplňkový soubor, který tvořilo cca 400 rodin s dětmi, jejichž příjem byl mírně nad 5

6 úrovní životního minima; tento soubor zajišťoval reprezentativní údaje za rodiny s dětmi a s nízkými příjmy. Složení souboru SRÚ se operativně mění tak, aby aktuálněji postihlo posun charakteristik domácností (jejich složení, ekonomickou aktivitu, úroveň příjmů apod.) tyto změny se mohly do určité míry projevit v relativních ukazatelích, na základní (dlouhodobější) vývojové tendence nemají podstatný vliv. Čisté peněžní příjmy jsou v SRÚ definovány jako hrubé peněžní příjmy snížené o daň z příjmů a povinné příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, nezahrnují přijaté půjčky a úvěry ani vybrané úspory. Struktura čistých peněžních příjmů je vyjádřena v rozdělení do 3 základních skupin příjmy pracovní, sociální a ostatní. Čistá peněžní vydání domácností jsou analogicky hrubými peněžními vydáními sníženými o daň z příjmů a částky sociálního a zdravotního pojištění, nezahrnují vklady u peněžních ústavů ani splátky půjček a úvěrů. Pro třídění tzv. spotřebních vydání je od roku 1999 používána klasifikace CZ-COICOP, tedy Klasifikace individuální spotřeby podle účelu, která vznikla jako česká verze mezinárodního standardu COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose). Spotřební vydání domácností jsou podle této klasifikace uspořádána do 12 oddílů. Obecněji vymezená položka Ostatní zboží a služby obsahuje zejména výrobky a služby osobní péče, osobní doplňky, všechny druhy pojištění a správní a jiné poplatky. Výdaje, které nejsou v CZ-COICOP zařazeny (např. investiční výdaje na výstavbu resp. rekonstrukci domu nebo bytu, výdaje spojené s péčí o užitkovou zahradu a užitková zvířata apod.), byly vyčleněny do zvláštního oddílu Vydání neklasifikovaná jako spotřební. Výsledky šetření statistiky rodinných účtů jsou informativně v publikaci uvedeny podle postavení osoby v čele domácnosti za období od roku 1993 (příjmy) a 1999 (struktura výdajů) až Od roku 2006 ČSÚ již nejsou ve SRÚ samostatně sledovány domácnosti zemědělců, data za předcházející roky jsou ale pro srovnání v publikaci ponechána, totéž platí od roku 2011 také pro rodiny s dětmi a s minimálními příjmy. Všechna data vycházející ze statistiky rodinných účtů (pokud není uvedeno jinak) jsou prezentována jako průměr na 1 člena 6

7 domácnosti. Tam, kde to bylo metodicky možné, jsou informativně prezentovány také údaje o nominálním a reálném vývoji od roku V případě potřeby získat průměr za celou domácnost lze využít přehledu o průměrném počtu členů na domácnost (viz tabulka na konci tohoto textu). K doplnění charakteristiky příjmů domácností na mikroúrovni jsou v tabulkách uvedeny základní údaje o jejich výši podle krajů zjištěné v Mikrocensu 2002 a v šetření Příjmy a životní podmínky domácností ČR v letech Základní informativní přehled o vývoji příjmů, výdajů a úspor sektoru domácností (na makroúrovni) podává tabulka č. 6 zdrojová data byla převzata ze statistiky národních účtů ČSÚ. Charakteristika mzdového vývoje byla zpracována na základě údajů ČSÚ. Od je hlavní důraz při publikování průměrné mzdy kladen na tzv. přepočtené počty zaměstnanců (dříve na fyzické osoby) v celém národním hospodářství (zohledněna délka pracovních úvazků zaměstnanců). Při zpracování dat jsou ČSÚ uplatněny matematicko-statistické metody odhadů nonresponse a odhadů za nešetřenou část podnikatelské sféry a neziskových organizací, při současném využití administrativních zdrojů dat (tzn. průměrná hrubá měsíční mzda za celé národní hospodářství zahrnuje údaje za všechny zaměstnance). Další důležitou metodickou změnou realizovanou ČSÚ bylo zpracování a publikování údajů o průměrných mzdách podle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (národní verze NACE Rev.2), která nahradila dříve používanou Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností OKEČ (národní verze NACE Rev.1.1). Údaje o průměrných hrubých měsíčních mzdách zohledňující výše popsané změny v metodice zjišťování jsou k dispozici pouze od roku Data za jednotlivé regiony byla do roku 2010 získána podnikovou metodou podle sídla vykazujícího ekonomického subjektu, nemusí proto plně charakterizovat situaci na daném území. Od roku 2011 jsou data v územním třídění zpracována podle místa aktuálního pracoviště zaměstnanců (tzv. pracovištní metodou). Některé diference mezi údaji uvedenými v této publikaci a údaji vykazovanými ČSÚ vyplývají z rozdílné metodiky používané při sestavování časových řad a při vykazování za běžné období. 7

8 Nominální vývoj starobních důchodů charakterizují údaje MPSV, pro propočty jejich reálné úrovně byly použity oficiální indexy životních nákladů domácností důchodců z výpočtů ČSÚ. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) jsou sjednoceny s cenovou statistikou zemí Evropské unie. Úhrnné indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) vykázané ČSÚ za jednotlivé roky přitom zůstaly v platnosti. Vývojová řada cenového pohybu v základních skupinách spotřebního koše je srovnatelná. Úhrnný index životních nákladů je od roku 2009 vykazován již pouze za domácnosti celkem, domácnosti důchodců a domácnosti v Praze. Přehled o vývoji cenové inflace je doplněn o vývoj harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP). Porovnání se státy Evropské unie vychází ze spotřebního koše upraveného pro tyto potřeby a prezentované údaje za ČR se tudíž liší od ostatních dat charakterizujících cenovou inflaci v přehledu. Mezinárodně srovnatelné údaje o vývoji populace žijící pod hranicí chudoby (v %) v letech jsou uvedeny v tabulce č. 27. Hranice (práh) příjmové chudoby představuje 60 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku. Zdrojová data byla čerpána z výsledků šetření EU SILC 2005 až 2012, které jsou publikovány Eurostatem. Všechna data za rok 2013 je třeba považovat za předběžná. Údaje z národních účtů jsou předběžné za všechny uváděné roky. Cílem publikace je ukázat především dlouhodobější vývojové tendence, přičemž v některých případech (makroúdaje statistiky národních účtů, některé charakteristiky mzdového vývoje apod.) nebylo možné dosáhnout plné metodické a obsahové srovnatelnosti dat (tam, kde změny metodiky, resp. obsahu byly zásadního charakteru, jsou uvedeny časové řady kratší, popř. jsou rozděleny na úseky metodicky porovnatelné). Poznámka: údaje v publikaci označené x znamenají, že data nebyla v daném roce statisticky šetřena. Publikace obsahuje data platná k 31. červenci

9 Průměrný počet členů domácností Statistiky rodinných účtů ČSÚ Zaměstnanci celkem 2,88 2,89 2,85 2,86 2,86 2,81 2,79 2,81 2,80 2,78 2,78 Zaměstnanci bez dětí 1,77 1,76 1,75 1,76 1,76 1,74 1,74 1,74 1,76 1,74 1,73 Zaměstnanci s dětmi 3,64 3,66 3,58 3,60 3,59 3,59 3,58 3,57 3,54 3,51 3,55 Zemědělci 3,21 3,20 3,19 3,15 3,15 3,11 3,11 3,06 3,08 3,05 3,00 Domácnosti OSVČ 3,28 3,25 3,27 3,17 3,22 3,17 3,19 3,14 3,16 3,15 3,08 Domácnosti důchodců (bez EA členů) 1,39 1,39 1,49 1,49 1,50 1,49 1,47 1,48 1,48 1,47 1,48 Domácnosti s dětmi s min. příjmy 4,18 3,93 3,81 3,71 3,83 3,67 3,67 3,73 3,60 3,50 3, Zaměstnanci celkem 2,75 2,59 2,60 2,60 2,57 2,56 2,56 2,56 2,56 2,55 Zaměstnanci bez dětí 1,71 1,69 1,68 1,68 1,65 1,64 1,60 1,60 1,63 1,60 Zaměstnanci s dětmi 3,52 3,50 3,52 3,53 3,50 3,48 3,50 3,47 3,47 3,45 Zemědělci 3,00 2,77 * * * * * * * * Domácnosti OSVČ 3,10 2,96 2,98 2,90 2,90 2,84 2,84 2,80 2,80 2,78 Domácnosti důchodců (bez EA členů) 1,48 1,48 1,49 1,51 1,52 1,50 1,49 1,49 1,50 1,51 Domácnosti s dětmi s min. příjmy 3,41 3,37 3,23 3,33 3,34 3,35 3,33 * * * 9

10 Tabulka č. 1 Nominální čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností v letech (měsíční průměr v Kč a meziroční indexy v % na 1 člena domácnosti) Vlastní propočty z údajů ČSÚ Zaměstnanci celkem Kč index v % 119,4 114,5 118,0 114,9 108,6 110,0 106,5 102,4 107,8 102,8 105,8 Zaměstnanci bez dětí Kč index v % 124,4 117,4 113,6 118,9 109,0 106,9 104,2 104,6 108,0 103,6 104,7 Zaměstnanci s dětmi Kč index v % 117,2 113,1 120,3 113,0 108,4 110,6 106,0 103,1 107,4 101,9 106,5 Zemědělci Kč index v % 117,9 113,3 116,4 113,0 106,9 106,7 105,1 105,1 109,1 105,1 101,8 Samostatně výdělečně činní Kč index v % * 119,0 124,3 119,7 107,4 106,9 106,4 102,5 108,2 102,7 102,2 Důchodci celkem Kč index v % 116,4 111,4 118,1 118,7 115,8 109,4 105,8 102,3 108,1 105,9 104,7 Dom. s dětmi s min. příjmy Kč index v % 113,6 107,5 112,6 112,8 112,8 111,4 103,7 104,5 105,1 105,1 100,7 10

11 Tabulka č. 1 dokončení Vlastní propočty z údajů ČSÚ Zaměstnanci celkem Kč index v % 104,5 106,6 110,4 108,5 108,8 103,9 102,0 98,9 103,6 99,1 Zaměstnanci bez dětí Kč index v % 104,8 104,3 110,2 107,9 107,9 105,6 101,9 98,9 103,7 100,2 Zaměstnanci s dětmi Kč index v % 104,5 101,4 111,4 108,7 109,7 103,1 103,2 98,8 102,8 99,4 Zemědělci Kč * * * * * * * * index v % 107,4 108,7 * * * * * * * * Samostatně výdělečně činní Kč index v % 105,5 106,2 100,5 108,1 113,3 102,3 98,5 100,0 108,1 95,5 Důchodci celkem Kč index v % 102,3 105,2 106,1 108,4 105,9 105,6 105,0 106,9 101,2 102,7 Dom. s dětmi s min. příjmy Kč * * * index v % 102,0 102,8 102,5 104,1 100,3 98,1 99,8 * * * 11

12 Tabulka č. 2 Nominální a reálné čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností v letech Domácnosti zaměstnanců celkem v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 119,4 114,5 118,0 114,9 108,6 110,0 106,5 102,4 107,8 102,8 105,8 - rok 1992 = ,4 136,7 161,3 185,4 201,4 221,6 236,1 241,9 260,8 268,1 283,3 - informativně: rok 1989 = ,3 204,1 240,9 276,8 300,7 331,0 352,6 361,2 389,5 400,4 423,2 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 214,5 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 409,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 98,8 104,1 108,2 105,6 100,1 99,4 104,3 98,6 103,0 101,0 105,7 - rok 1992 = ,8 102,9 111,3 117,6 117,7 117,0 122,1 120,4 124,0 125,2 132,1 - informativně: rok 1989 = ,3 80,5 87,1 91,9 92,0 91,5 95,5 94,1 96,9 97,2 103,3 12

13 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zaměstnanců celkem v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 104,5 106,6 110,4 108,5 108,8 103,9 102,0 98,9 103,6 99,1 - rok 1992 = ,0 315,6 348,6 378,1 411,5 427,5 436,2 431,2 446,8 442,8 - informativně: rok 1989 = ,2 471,4 521,4 565,2 615,1 639,1 652,1 644,6 667,9 661,9 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 - rok 1992 = ,5 224,7 230,3 236,8 251,7 254,2 258,0 262,9 271,6 275,4 - informativně: rok 1989 = ,2 429,2 439,9 452,2 480,7 485,5 492,8 502,2 518,7 526,0 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 101,7 104,6 107,7 105,5 102,4 102,9 100,5 97,0 100,3 97,7 - rok 1992 = ,2 140,5 151,4 159,7 163,5 168,2 169,1 164,0 164,5 160,8 - informativně: rok 1989 = ,0 109,8 118,5 125,0 128,0 131,6 132,3 128,4 128,7 125,8 13

14 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zaměstnanců bez dětí v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 124,4 117,4 113,6 118,9 109,0 106,9 104,2 104,6 108,0 103,6 104,7 - rok 1992 = ,4 146,1 166,0 197,4 215,3 230,1 239,8 250,8 271,1 280,9 293,7 - informativně: rok 1989 = ,8 206,4 234,5 278,9 304,1 325,1 338,8 354,4 383,0 396,8 415,4 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 214,5 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 409,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 103,0 106,7 104,1 109,3 100,5 96,6 102,1 100,7 103,2 101,8 104,6 - rok 1992 = ,0 110,0 114,6 125,2 125,8 121,5 124,0 124,8 128,9 131,1 136,9 - informativně: rok 1989 = ,2 81,4 84,7 92,6 93,1 89,9 91,7 92,3 95,3 96,9 101,4 14

15 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zaměstnanců bez dětí v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 104,8 104,4 110,2 107,9 107,9 105,6 101,9 98,9 103,7 100,2 - rok 1992 = ,8 321,2 354,0 381,8 411,9 434,8 443,1 438,4 454,4 455,3 - informativně: rok 1989 = ,3 454,3 500,7 540,0 582,6 615,0 626,7 620,0 642,7 644,0 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 - rok 1992 = ,5 224,7 230,1 236,8 251,7 254,0 258,0 262,9 271,6 275,4 - informativně: rok 1989 = ,2 429,2 439,5 452,2 480,7 485,5 492,8 502,2 518,7 526,0 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 101,9 102,4 107,5 104,9 101,5 104,5 100,4 97,1 100,3 98,8 - rok 1992 = ,6 142,9 153,8 161,3 163,7 171,2 171,7 166,7 167,3 165,3 - informativně: rok 1989 = ,3 105,8 113,8 119,4 121,2 126,6 127,2 123,5 123,9 122,4 15

16 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zaměstnanců s dětmi v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 117,2 113,1 120,3 113,0 108,4 110,6 106,0 103,1 107,4 101,9 106,5 - rok 1992 = ,2 132,6 159,4 180,1 195,3 216,0 228,9 235,9 253,3 258,1 274,8 - informativně: rok 1989 = ,8 200,0 240,5 271,7 294,6 325,8 345,3 355,9 382,1 389,4 414,7 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 214,5 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 409,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 97,0 102,8 110,2 103,8 99,9 99,9 103,8 99,2 102,6 100,1 106,4 - rok 1992 = ,0 99,8 110,0 114,2 114,1 114,0 118,4 117,4 120,4 120,4 128,1 - informativně: rok 1989 = ,7 78,9 86,9 90,2 90,2 90,1 93,5 92,7 95,1 95,1 101,2 16

17 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zaměstnanců s dětmi v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 104,5 101,3 111,4 108,7 109,7 103,1 103,2 98,8 102,8 99,4 - rok 1992 = ,2 291,0 324,1 352,4 386,7 398,9 411,7 406,9 418,3 415,8 - informativně: rok 1989 = ,3 439,0 489,1 531,7 583,5 601,9 621,3 614,1 631,2 627,4 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 - rok 1992 = ,3 224,7 230,3 236,8 251,7 254,2 258,0 262,9 271,6 275,4 - informativně: rok 1989 = ,2 429,2 439,9 452,2 480,7 485,5 492,8 502,2 518,7 526,0 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 101,7 99,4 108,7 105,8 103,2 102,1 101,7 97,0 99,5 98,0 - rok 1992 = ,4 129,5 140,7 148,8 153,8 156,9 159,7 154,8 154,0 151,0 - informativně: rok 1989 = ,9 105,2 111,2 121,0 121,4 127,5 126,1 128,5 127,9 119,3 17

18 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zemědělců v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 117,9 113,3 116,4 113,0 106,9 106,7 105,1 105,1 109,1 105,1 101,8 - rok 1992 = ,9 133,6 155,5 175,8 188,0 200,6 210,7 221,6 241,6 253,9 259,0 - informativně: rok 1989 = ,1 180,3 209,9 237,2 253,7 270,7 284,4 299,0 326,0 342,6 349,5 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 214,5 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 409,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 97,6 103,0 106,7 103,9 98,5 96,4 102,9 101,2 104,2 103,2 101,7 - rok 1992 = ,6 100,6 107,3 111,5 109,9 105,9 108,9 110,3 114,9 118,5 120,7 - informativně: rok 1989 = ,0 71,1 75,9 78,8 77,7 74,8 77,0 77,9 81,1 83,7 85,3 18

19 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zemědělců v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) * * * * * * * * Indexy (%) - meziroční 107,4 108,1 * * * * * * * * - rok 1992 = ,6 302,0 * * * * * * * * - informativně: rok 1989 = ,6 407,6 * * * * * * * * Indexy spotř. cen (%) - meziroční 102,8 101,9 * * * * * * * * - rok 1992 = ,5 224,7 * * * * * * * * - informativně: rok 1989 = ,3 429,3 * * * * * * * * Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 104,5 106,1 * * * * * * * * - rok 1992 = ,9 134,4 * * * * * * * * - informativně: rok 1989 = ,9 94,9 * * * * * * * * 19

20 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti osob samostatně výdělečně činných v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční * 119,0 124,3 119,7 107,4 106,9 106,4 102,5 108,2 102,7 102,2 - rok 1993 = 100 * 119,0 147,9 177,1 190,3 203,4 216,4 221,8 239,9 245,9 251,9 Indexy spotř. cen (%) - meziroční * 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 - rok 1993 = 100 * 110,0 120,0 130,6 141,7 156,8 160,1 166,3 174,2 177,3 177,4 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční * 108,2 113,9 110,0 99,0 96,6 104,2 98,7 103,3 100,9 102,1 - rok 1993 = 100 * 108,2 123,3 135,6 134,3 129,7 135,2 133,4 137,7 138,7 142,0 20

21 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti osob samostatně výdělečně činných v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 105,5 106,2 100,5 108,1 113,3 102,3 98,5 100,1 107,9 95,5 - rok 1993 = ,7 282,2 283,7 306,6 347,2 355,1 349,7 349,9 377,7 360,7 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 - rok 1993 = ,4 185,8 190,5 195,8 208,1 210,2 213,4 217,4 224,6 227,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 102,6 104,2 98,1 105,1 106,5 101,2 97,0 98,2 104,5 94,2 - rok 1993 = ,7 151,9 148,9 156,6 166,8 168,9 163,9 160,9 168,2 158,4 21

22 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti důchodců v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 116,4 111,4 118,1 118,7 115,8 109,4 105,8 102,3 108,1 105,9 104,7 - rok 1992 = ,4 129,6 153,1 181,8 210,5 230,2 243,7 249,3 269,5 285,4 298,8 - informativně: rok 1989 = ,3 203,1 239,9 284,8 329,7 360,7 381,8 390,5 422,2 447,1 468,1 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 214,5 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 409,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 96,4 101,3 108,2 109,1 106,7 98,8 103,6 98,5 103,2 104,0 104,6 - rok 1992 = ,4 97,6 105,7 115,3 123,0 121,5 126,0 124,1 128,2 133,2 139,3 - informativně: rok 1989 = ,1 80,1 86,7 94,6 100,9 99,7 103,4 101,7 105,1 109,2 114,3 Indexy život. nákladů (%) - meziroční 119,5 111,0 110,4 109,4 109,9 113,4 102,4 104,7 106,1 102,4 100,4 - rok 1992 = ,5 132,6 146,3 160,0 175,9 199,5 204,6 214,3 227,4 232,7 233,6 - informativně: rok 1989 = ,2 251,1 277,1 303,1 333,1 377,8 386,3 405,4 429,8 440,0 440,9 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu život. nákl. - meziroční 97,4 100,4 107,0 108,5 105,4 96,5 103,3 97,7 101,9 103,4 104,3 - rok 1992 = ,4 97,7 104,6 113,6 119,7 115,4 119,1 116,3 118,5 122,6 127,9 - informativně: rok 1989 = ,6 80,9 86,6 94,0 99,0 95,5 98,8 96,3 98,2 101,6 106,2 22

23 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti důchodců v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 102,3 105,2 106,1 108,4 105,9 105,6 105,0 106,9 101,2 102,7 - rok 1992 = ,6 321,4 341,0 370,0 392,0 414,1 434,6 464,6 470,0 482,7 - informativně: rok 1989 = ,8 503,8 534,4 579,6 613,9 648,6 680,7 727,7 736,2 756,1 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 - rok 1992 = ,5 224,7 230,3 236,8 251,7 254,2 258,0 262,9 271,6 275,4 - informativně: rok 1989 = ,2 429,2 439,9 452,2 480,7 485,5 492,8 502,2 518,7 526,0 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 99,5 103,2 103,5 105,5 99,6 104,6 103,4 104,9 97,9 101,3 - rok 1992 = ,6 143,0 148,1 156,3 155,7 162,9 168,4 176,7 173,1 175,3 - informativně: rok 1989 = ,7 117,4 121,5 128,2 127,7 133,6 138,1 144,9 141,9 143,7 Indexy život. nákladů (%) - meziroční 103,2 102,4 103,6 103,7 108,2 101,5 102,1 103,0 104,6 102,0 - rok 1992 = ,1 246,9 255,7 265,2 287,0 291,3 297,4 306,3 320,4 326,8 - informativně: rok 1989 = ,0 465,9 482,7 500,6 541,6 549,7 561,3 578,1 604,7 616,8 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu život. nákl. - meziroční 99,1 102,7 102,4 104,5 97,9 104,1 102,8 103,8 96,7 100,7 - rok 1992 = ,7 130,2 133,3 139,4 136,6 142,2 146,0 151,6 146,7 147,7 - informativně: rok 1989 = ,2 108,1 110,7 115,7 113,4 117,9 121,3 125,9 121,7 122,6 23

24 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti s dětmi s minimálními příjmy v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 113,6 107,5 112,6 112,8 112,8 111,4 103,7 104,5 105,1 105,1 100,7 - rok 1992 = ,6 122,1 137,5 155,0 174,9 194,8 202,0 211,0 221,8 233,0 234,7 - informativně: rok 1991 = ,9 124,5 140,2 158,1 178,4 198,7 206,0 215,2 226,2 237,7 239,3 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 214,5 - informativně: rok 1991 = ,2 147,6 161,1 175,3 190,2 210,5 214,9 223,3 233,8 238,0 238,2 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 94,0 97,7 103,2 103,7 104,0 100,6 101,6 100,6 100,4 103,2 100,6 - rok 1992 = ,0 91,9 94,9 98,3 102,2 102,9 104,4 105,0 105,5 108,7 109,4 - informativně: rok 1991 = ,4 84,3 87,0 90,2 93,8 94,4 95,9 96,4 96,7 99,9 100,5 24

25 Tabulka č. 2 dokončení Domácnosti s dětmi s minimálními příjmy v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) * * * Indexy (%) - meziroční 102,0 102,8 102,5 104,1 100,3 98,1 99,8 * * * - rok 1992 = ,4 246,1 252,1 262,5 263,5 258,5 258,1 * * * - informativně: rok 1991 = ,1 250,9 257,2 267,7 268,5 263,5 263,1 * * * Indexy spotř. cen (%) - meziroční 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 * * * - rok 1992 = ,5 224,7 230,3 236,9 251,9 254,6 258,2 * * * - informativně: rok 1991 = ,9 249,6 255,8 263,0 279,6 282,4 286,5 * * * Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 99,2 100,9 100,0 101,3 94,4 97,1 98,4 * * * - rok 1992 = ,5 109,5 109,5 110,8 104,6 101,5 100,0 * * * - informativně: rok 1991 = ,7 100,5 100,5 101,8 96,1 93,3 91,8 * * * 25

26 Tabulka č. 3 Struktura nominálních čistých peněžních příjmů domácností v letech (v % - měsíční průměr na 1 člena domácnosti) Domácnosti zaměstnanců celkem Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 82,6 81,2 81,8 83,0 83,5 84,4 83,1 82,7 83,2 81,7 82,4 Sociální 12,3 12,4 11,7 10,8 11,0 10,3 10,8 11,6 11,2 12,5 11,6 Ostatní 1) 5,1 6,4 6,5 6,2 5,5 5,3 6,1 5,7 5,6 5,8 6,0 Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 83,1 82,1 81,1 80,3 81,2 82,1 81,7 81,4 81,3 82,3 Sociální 11,5 12,1 11,1 12,2 11,0 10,6 10,3 10,7 10,1 10,0 Ostatní 1) 5,4 5,8 7,8 7,5 7,8 7,3 8,0 7,9 8,6 7,7 1) např. příjmy z majetku, pronájmu, přijatého výživného, pojištění, osobních půjček a připsaných úroků z vkladů 26

27 Tabulka č. 3 pokračování Domácnosti zaměstnanců bez dětí Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 86,1 83,8 85,3 84,2 84,6 84,2 84,3 84,3 84,4 81,9 83,3 Sociální 10,1 9,6 9,6 9,7 10,5 11,0 10,7 11,4 11,1 12,5 12,6 Ostatní 1) 3,8 6,6 5,1 6,1 4,9 4,8 5,0 4,3 4,5 5,6 4,1 Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 83,2 81,7 80,8 80,4 82,0 81,9 82,2 82,1 81,2 79,9 Sociální 12,7 13,1 12,4 12,5 12,5 12,2 11,8 12,4 12,2 12,8 Ostatní 1) 4,1 5,2 6,8 7,1 5,5 5,9 6,0 5,5 6,6 7,3 1) např. příjmy z majetku, pronájmu, přijatého výživného, pojištění, osobních půjček a připsaných úroků z vkladů 27

28 Tabulka č. 3 pokračování Domácnosti zaměstnanců s dětmi Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 80,6 79,7 79,9 82,3 82,9 84,6 82,4 81,8 82,5 81,6 81,9 Sociální 13,5 14,0 12,8 11,5 11,2 9,9 10,9 11,8 11,2 12,5 11,0 Ostatní 1) 5,9 6,3 7,3 6,2 5,9 5,5 6,7 6,4 6,3 5,9 7,1 Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 83,1 82,5 81,5 80,1 80,6 82,2 81,3 81,2 81,4 84,2 Sociální 10,8 11,2 10,0 11,9 9,7 9,4 9,2 9,2 8,5 7,8 Ostatní 1) 6,1 6,3 8,5 8,0 9,7 8,4 9,5 9,6 10,1 8,0 1) např. příjmy z majetku, pronájmu, přijatého výživného, pojištění, osobních půjček a připsaných úroků z vkladů 28

29 Tabulka č. 3 pokračování Domácnosti zemědělců Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 80,9 80,6 78,5 79,9 82,1 81,6 80,4 80,6 81,1 80,1 80,6 Sociální 14,2 13,9 13,7 13,0 12,7 13,6 14,4 15,4 14,6 15,6 15,4 Ostatní 1) 4,9 5,5 7,8 7,1 5,2 4,8 5,2 4,0 4,3 4,3 4,0 Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 80,5 78,8 * * * * * * * * Sociální 15,3 15,0 * * * * * * * * Ostatní 1) 4,2 6,2 * * * * * * * * 1) např. příjmy z majetku, pronájmu, přijatého výživného, pojištění, osobních půjček a připsaných úroků z vkladů 29

30 Tabulka č. 3 pokračování Domácnosti osob samostatně výdělečně činných Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 82,4 85,7 87,2 88,0 89,1 89,3 88,8 87,2 87,8 86,0 87,4 Sociální 11,9 10,2 8,5 7,7 7,2 7,3 7,6 8,9 7,9 9,0 9,2 Ostatní 1) 5,7 4,1 4,3 4,3 3,7 3,4 3,6 3,9 4,3 5,0 3,4 Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 85,9 84,0 86,3 84,7 83,1 83,6 84,3 80,9 77,5 81,0 Sociální 9,8 9,5 10,0 11,6 10,6 11,3 11,4 13,6 13,0 13,3 Ostatní 1) 4,3 6,5 3,7 3,7 6,3 5,1 4,3 5,5 9,5 5,7 1) např. příjmy z majetku, pronájmu, přijatého výživného, pojištění, osobních půjček a připsaných úroků z vkladů 30

31 Tabulka č. 3 pokračování Domácnosti důchodců Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 4,0 4,1 3,4 2,7 3,1 2,8 3,1 2,8 3,0 2,6 3,0 Sociální 92,1 92,3 92,5 93,6 93,8 94,4 94,2 94,8 93,7 94,8 94,4 Ostatní 1) 3,9 3,6 4,1 3,7 3,1 2,8 2,7 2,4 3,3 2,6 2,6 Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 2,9 2,6 2,1 2,2 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 Sociální 95,2 94,8 95,0 94,4 94,0 95,1 95,1 95,0 93,0 92,7 Ostatní 1) 1,9 2,6 2,8 3,4 4,0 3,0 2,9 3,1 5,0 5,3 1) např. příjmy z majetku, pronájmu, přijatého výživného, pojištění, osobních půjček a připsaných úroků z vkladů 31

32 Tabulka č. 3 dokončení Domácnosti s dětmi s minimálními příjmy Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 60,6 58,2 55,3 54,7 56,6 56,7 55,4 56,8 56,1 56,8 54,7 Sociální 34,5 35,8 37,6 38,7 37,4 37,0 38,0 36,9 37,5 37,5 38,8 Ostatní 1) 4,9 6,0 7,1 6,6 6,0 6,3 6,6 6,3 6,4 5,7 6,5 Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 52,9 54,0 46,1 49,0 51,7 46,3 48,5 * * * Sociální 40,6 39,4 45,0 42,8 39,7 44,8 43,1 * * * Ostatní 1) 6,5 6,6 8,9 8,2 8,6 8,9 8,4 * * * 1) např. příjmy z majetku, pronájmu, přijatého výživného, pojištění, osobních půjček a připsaných úroků z vkladů 32

33 Tabulka č. 4 Nominální čisté peněžní příjmy vybraných typů domácností v letech podle šetření "Příjmy a životní podmínky domácností" (EU - SILC) (měsíční průměr na 1 člena domácnosti) Vlastní propočty z údajů ČSÚ Domácnosti celkem Kč index v % * 104,9 108,2 108,4 107,8 102,4 101,0 102,0 101,5 Zaměstnanci celkem Kč index v % * 105,0 108,5 107,9 108,0 103,7 101,4 102,6 100,9 Samostatně výdělečně činní Kč index v % * 98,3 109,2 107,3 104,9 102,9 99,3 97,5 103,2 Důchodci celkem Kč index v % * 105,7 108,2 107,6 108,1 104,8 102,6 103,5 101,6 33

34 Tabulka č. 5 Nominální čisté peněžní příjmy domácností v letech podle krajů (měsíční průměr v Kč na 1 člena domácnosti) Zpracováno z publikací ČSÚ "Příjmy a životní podmínky domácností" Čisté příjmy celkem index 2012/2002 Hl. m. Praha ,9 Středočeský kraj ,3 Jihočeský kraj ,0 Plzeňský kraj ,7 Karlovarský kraj ,6 Ústecký kraj ,8 Liberecký kraj ,8 Královéhradecký kraj ,3 Pardubický kraj ,1 Kraj Vysočina ,4 Jihomoravský kraj ,8 Olomoucký kraj ,0 Moravskoslezský kraj ,2 Zlínský kraj ,8 ČR celkem ,0 34

35 Tabulka č. 5 pokračování Zpracováno z publikací ČSÚ "Příjmy a životní podmínky domácností" Pracovní příjmy index 2012/2002 Hl. m. Praha ,5 Středočeský kraj ,7 Jihočeský kraj ,2 Plzeňský kraj ,1 Karlovarský kraj ,9 Ústecký kraj ,4 Liberecký kraj ,5 Královéhradecký kraj ,4 Pardubický kraj ,2 Kraj Vysočina ,3 Jihomoravský kraj ,9 Olomoucký kraj ,5 Moravskoslezský kraj ,2 Zlínský kraj ,0 ČR celkem ,7 35

36 Tabulka č. 5 pokračování Zpracováno z publikací ČSÚ "Příjmy a životní podmínky domácností" Sociální příjmy index 2012/2002 Hl. m. Praha ,7 Středočeský kraj ,8 Jihočeský kraj ,4 Plzeňský kraj ,1 Karlovarský kraj ,6 Ústecký kraj ,0 Liberecký kraj ,9 Královéhradecký kraj ,2 Pardubický kraj ,0 Kraj Vysočina ,9 Jihomoravský kraj ,2 Olomoucký kraj ,1 Moravskoslezský kraj ,2 Zlínský kraj ,9 ČR celkem ,6 36

37 Tabulka č. 5 dokončení Zpracováno z publikací ČSÚ "Příjmy a životní podmínky domácností" Ostatní příjmy index 2012/2002 Hl. m. Praha ,0 Středočeský kraj ,1 Jihočeský kraj ,1 Plzeňský kraj ,4 Karlovarský kraj ,5 Ústecký kraj ,3 Liberecký kraj ,2 Královéhradecký kraj ,9 Pardubický kraj ,9 Kraj Vysočina ,9 Jihomoravský kraj ,2 Olomoucký kraj ,3 Moravskoslezský kraj ,1 Zlínský kraj ,8 ČR celkem ,8 37

38 Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech (podle statistiky národních účtů) Tabulka č. 6 Zpracováno z údajů ČSÚ Mld. Kč Běžné příjmy celkem 884, , , , , , , , ,3 z toho: Náhrady zaměstnancům 1) 478,3 565,3 631,1 734,8 804,6 845,7 870,9 926,6 997,2 z toho: mzdy a platy 365,7 428,9 482,4 562,5 614,6 643,3 660,9 700,2 755,5 Sociální dávky 138,2 154,4 173,2 203,5 231,2 255,9 280,3 304,7 319,2 Smíšený důchod 2) 196,9 227,8 325,6 346,6 367,1 389,7 420,9 436,0 456,1 Důchody z vlastnictví 3) 41,4 68,7 83,1 96,3 132,9 133,5 114,8 111,0 118,4 Běžné výdaje celkem 256,2 315,3 369,6 428,3 469,3 500,0 520,1 556,4 593,3 z toho: běžné daně z důchodu 4) 45,6 58,9 73,9 84,5 91,4 98,9 97,4 105,8 109,5 přísp. na soc. a zdr. pojištění 178,7 210,4 236,1 270,7 297,9 321,4 335,8 362,0 386,7 Hrubý disponibilní důchod 5) 628,8 737,1 893, , , , , , ,0 z toho: výdaje na individuální spotřebu 597,6 677,8 776,7 901,5 997, , , , ,1 Hrubé úspory 31,3 60,2 121,8 119,7 135,7 122,8 122,6 145,3 141,3 Míra úspor (%) 6) 4,98 8,16 13,64 11,83 12,07 10,37 9,95 11,17 10,25 1) mzdy a platy; sociální příspěvky zaměstnavatelů 2) provozní přebytek (vytvořený výrobními činnostmi) a smíšený důchod - odměna za práci vykonanou vlastníkem (nebo členy jeho rodiny); je označován jako 'smíšený důchod', protože jej nelze odlišit od podnikatelského zisku majitele 3) např. úroky, dividendy, pachtovné 4) 5) 6) např. daně z příjmů ze zaměstnání, majetku, podnikání, z výher z loterií a sázek rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji poměr hrubých úspor k disponibilnímu důchodu 38

39 Tabulka č. 6 pokračování Zpracováno z údajů ČSÚ Meziroční indexy v % 1994/ 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ Běžné příjmy celkem 118,9 120,0 114,1 110,6 105,7 104,0 106,0 106,2 z toho: Náhrady zaměstnancům 1) 118,2 111,6 116,4 109,5 105,1 103,0 106,4 107,6 z toho: mzdy a platy 117,3 112,5 116,6 109,3 104,7 102,7 105,9 107,9 Sociální dávky 111,7 112,2 117,5 113,6 110,7 109,5 108,7 104,7 Smíšený důchod 2) 115,7 142,9 106,5 105,9 106,2 108,0 103,6 104,6 Důchody z vlastnictví 3) 165,9 121,0 115,8 138,0 100,5 86,0 96,7 106,7 Běžné výdaje celkem 123,1 117,2 115,9 109,6 106,5 104,0 107,0 106,6 z toho: běžné daně z důchodu 4) 129,2 125,5 114,3 108,2 108,3 98,4 108,6 103,5 přísp. na soc. a zdr. pojištění 117,7 112,2 114,7 110,0 107,9 104,5 107,8 106,8 Hrubý disponibilní důchod 5) 117,2 121,2 113,4 111,0 105,3 104,0 105,6 106,0 z toho: výdaje na individuální spotřebu 113,4 114,6 116,1 110,7 107,1 104,4 104,3 107,2 Hrubé úspory 192,3 202,3 98,3 113,3 90,5 99,8 118,5 97,2 Míra úspor (meziroční rozdíl) 6) 3,18 5,48-1,81 0,24-1,70-0,42 1,22-0,92 1) mzdy a platy; sociální příspěvky zaměstnavatelů 2) provozní přebytek (vytvořený výrobními činnostmi) a smíšený důchod - odměna za práci vykonanou vlastníkem (nebo členy jeho rodiny); je označován jako 'smíšený důchod', protože jej nelze odlišit od podnikatelského zisku majitele 3) např. úroky, dividendy, pachtovné 4) 5) 6) např. daně z příjmů ze zaměstnání, majetku, podnikání, z výher z loterií a sázek rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji meziroční rozdíl poměru hrubých úspor k disponibilnímu důchodu 39

40 Tabulka č. 6 pokračování Zpracováno z údajů ČSÚ Mld. Kč Běžné příjmy celkem 2 079, , , , , , , , ,1 z toho: Náhrady zaměstnancům 1) 1 071, , , , , , , , ,4 z toho: mzdy a platy 809,7 857,6 924,8 986, , , , , ,0 Sociální dávky 340,9 354,5 367,7 386,4 421,6 470,6 494,6 535,8 541,9 Smíšený důchod 2) 469,8 487,6 508,3 515,1 537,7 570,0 587,3 616,5 607,9 Důchody z vlastnictví 3) 111,1 111,3 119,0 134,6 150,1 154,8 167,4 155,2 150,8 Běžné výdaje celkem 643,0 696,9 748,8 786,0 848,5 936,4 957,7 904,2 921,0 z toho: běžné daně z důchodu 4) 118,7 130,9 141,3 143,7 144,4 160,3 146,5 141,0 137,3 přísp. na soc. a zdr. pojištění 422,0 450,4 483,3 514,6 564,1 617,5 638,3 604,5 621,7 Hrubý disponibilní důchod 5) 1 436, , , , , , , , ,1 z toho: výdaje na individuální spotřebu 1 301, , , , , , , , ,2 Hrubé úspory 146,5 134,5 125,5 159,9 190,0 197,2 193,0 240,1 230,3 Míra úspor (%) 6) 10,20 9,04 8,00 9,65 10,73 10,43 9,53 11,45 10,94 1) mzdy a platy; sociální příspěvky zaměstnavatelů 2) provozní přebytek (vytvořený výrobními činnostmi) a smíšený důchod - odměna za práci vykonanou vlastníkem (nebo členy jeho rodiny); je označován jako 'smíšený důchod', protože jej nelze odlišit od podnikatelského zisku majitele 3) např. úroky, dividendy, pachtovné 4) 5) 6) např. daně z příjmů ze zaměstnání, majetku, podnikání, z výher z loterií a sázek rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji poměr hrubých úspor k disponibilnímu důchodu 40

41 Tabulka č. 6 pokračování Zpracováno z údajů ČSÚ Meziroční indexy v % 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ Běžné příjmy celkem 105,5 105,1 106,1 105,4 107,3 107,9 105,5 100,6 100,8 z toho: Náhrady zaměstnancům 1) 107,5 106,1 107,6 106,5 107,3 108,1 105,8 97,5 102,1 z toho: mzdy a platy 107,2 105,9 107,8 106,7 107,1 107,8 106,4 98,4 101,4 Sociální dávky 106,8 104,0 103,7 105,1 109,1 111,6 105,1 108,3 101,1 Smíšený důchod 2) 103,0 103,8 104,2 101,3 104,4 106,0 103,0 105,0 98,6 Důchody z vlastnictví 3) 93,9 100,1 107,0 113,0 111,5 103,1 108,1 92,7 97,2 Běžné výdaje celkem 108,4 108,4 107,4 105,0 107,9 110,4 102,3 94,4 101,9 z toho: běžné daně z důchodu 4) 108,3 110,3 107,9 101,7 100,4 111,0 91,4 96,3 97,3 přísp. na soc. a zdr. pojištění 109,1 106,7 107,3 106,5 109,6 109,5 103,4 94,7 102,8 Hrubý disponibilní důchod 5) 104,2 103,6 105,4 105,6 106,9 106,8 107,1 103,5 100,3 z toho: výdaje na individuální spotřebu 104,4 105,1 106,8 103,8 105,9 107,2 108,0 101,0 100,8 Hrubé úspory 103,7 91,8 93,3 127,5 118,8 103,8 97,9 124,4 95,9 Míra úspor (meziroční rozdíl) 6) -0,05-1,17-1,04 1,66 1,07-0,30-0,90 1,92-0,57 1) mzdy a platy; sociální příspěvky zaměstnavatelů 2) provozní přebytek (vytvořený výrobními činnostmi) a smíšený důchod - odměna za práci vykonanou vlastníkem (nebo členy jeho rodiny); je označován jako 'smíšený důchod', protože jej nelze odlišit od podnikatelského zisku majitele 3) např. úroky, dividendy, pachtovné 4) 5) 6) např. daně z příjmů ze zaměstnání, majetku, podnikání, z výher z loterií a sázek rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji meziroční rozdíl poměru hrubých úspor k disponibilnímu důchodu 41

42 Tabulka č. 6 dokončení Mld. Kč Meziroční indexy v % Zpracováno z údajů ČSÚ / / /2012 Běžné příjmy celkem 3 050, , ,0 100,9 101,7 99,4 z toho: Náhrady zaměstnancům 1) 1 627, , ,6 102,4 102,0 99,8 z toho: mzdy a platy 1 238, , ,0 102,3 102,1 99,2 Sociální dávky 552,0 566,4 562,7 101,9 102,6 99,3 Smíšený důchod 2) 583,6 590,5 587,2 96,0 101,2 99,4 Důchody z vlastnictví 3) 154,3 140,7 132,7 102,3 91,2 94,3 Běžné výdaje celkem 948,7 973,0 994,0 103,0 102,6 102,2 z toho: běžné daně z důchodu 4) 148,0 151,5 157,2 107,8 102,4 103,8 přísp. na soc. a zdr. pojištění 638,4 653,2 667,4 102,7 102,3 102,2 Hrubý disponibilní důchod 5) 2 102, , ,0 99,9 101,4 98,2 z toho: výdaje na individuální spotřebu 1 907, , ,9 101,0 100,4 101,2 Hrubé úspory 210,5 229,7 188,0 91,4 109,1 81,9 Míra úspor (%) 6) 10,01 10,78 8,98-0,93 7) 0,77 7) -1,80 7) 1) mzdy a platy; sociální příspěvky zaměstnavatelů 2) provozní přebytek (vytvořený výrobními činnostmi) a smíšený důchod - odměna za práci vykonanou vlastníkem (nebo členy jeho rodiny); je označován jako 'smíšený důchod', protože jej nelze odlišit od podnikatelského zisku majitele 3) např. úroky, dividendy, pachtovné 4) 5) 6) 7) např. daně z příjmů ze zaměstnání, majetku, podnikání, z výher z loterií a sázek rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji poměr hrubých úspor k disponibilnímu důchodu meziroční rozdíl 42

43 Tabulka č. 7 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (na přepočtené počty) v letech a) v národním hospodářství ČR Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrná měsíční hrubá nominální mzda (Kč) Meziroční indexy (%) - průměrné mzdy * 108,8 108,0 105,8 106,3 105,0 106,6 - spotřebitelských cen * 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 - reálné mzdy * 103,9 106,1 105,7 103,4 103,0 104,0 Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrná měsíční hrubá nominální mzda (Kč) Meziroční indexy (%) - průměrné mzdy 107,2 107,8 103,3 102,2 102,5 102,5 100,0 - spotřebitelských cen 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 - reálné mzdy 104,3 101,4 102,3 100,7 100,6 99,2 98,6 43

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Studie: Zadavatel: Zpracovatel: Verze: k 1. 3. 2015 Vývoj a současný stav českých NNO v makroekonomických ukazatelích Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Problematika využití dostupných dat pro sledování sociální situace domácností

Problematika využití dostupných dat pro sledování sociální situace domácností Problematika využití dostupných dat pro sledování sociální situace domácností Ing. Pavel Kofroň 1 Ing. Robert Jahoda, Ph.D. Úvod Sociální transfery k domácnostem patří mezi největší výdajové položky českých

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2008 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2008 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2008 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v roce 2008... 1 B.

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Úvod makroekonomický rámec hospodaření českých domácností v roce 2007

Úvod makroekonomický rámec hospodaření českých domácností v roce 2007 Úvod makroekonomický rámec hospodaření českých domácností v roce 2007 Hospodářský vývoj České republiky se po většinu roku 2007 vyznačoval stabilitou a vytvářel relativně příznivé prostředí pro hospodaření

Více

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 ÚZEMNÍ ROZPOČTY Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 Finanční systém na úrovni územní samosprávy Součást veřejné rozpočtové soustavy Obdobné principy jako u SR Dobrovolnost u řady oblastí (mimorozpočtové

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

PŘEHLED STATISTICKÝCH ÚDAJŮ. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení

PŘEHLED STATISTICKÝCH ÚDAJŮ. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení PŘEHLED STATISTICKÝCH ÚDAJŮ ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, 2008 2 PŘEHLED

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2009 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2009 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2009 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Přehled statistických údajů. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení

Přehled statistických údajů. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Přehled statistických údajů ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, 2010 Obsah 1

Více

Metodický list. Úvěry klientské

Metodický list. Úvěry klientské Metodický list Úvěry klientské I. Definice a obsah Stavy úvěrů: konečné zůstatky úvěrových účtů klientů, tj. počáteční zůstatky plus čerpání nových úvěrů mínus splátky dříve poskytnutých úvěrů. II. Zdroje

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 RNDr. Petr Dědič ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/29 OBSAH Metodické poznámky odlišnost SLDB 2011 od SLDB 2001 srovnatelnost

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

5.2.1 Konkrétní složení příjmů a výdajů

5.2.1 Konkrétní složení příjmů a výdajů Rodinný rozpočet 5.2.1 Konkrétní složení příjmů a výdajů Výsledek rozpočtu hospodaření v zásadě ovlivňují, jak již bylo řečeno, dvě kategorie, a to: Příjmy vstupy, zdroje. Výdaje výstupy, potřeby. Jsou

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Tepelná čerpadla v roce 2006

Tepelná čerpadla v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Metodický list. Úvěry klientské

Metodický list. Úvěry klientské Metodický list Úvěry klientské I. Definice a obsah Stavy úvěrů: konečné zůstatky úvěrových účtů klientů, tj. počáteční zůstatky plus čerpání nových úvěrů mínus splátky dříve poskytnutých úvěrů. II. Zdroje

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Administrativní pracovník, referent Administrativa

Administrativní pracovník, referent Administrativa Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2010 PROFESIA Obsah Úvod Struktura celého vzorku Výsledky Všeobecné Poskytování finančních a nefinančních benefitů Metodika průzkumu platů Autor

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

POTENCIÁL ABSORPČNÍ KAPACITY REGIONŮ ČR Z POHLEDU BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY EU II.

POTENCIÁL ABSORPČNÍ KAPACITY REGIONŮ ČR Z POHLEDU BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY EU II. Aktuální téma únorového Měsíčníku EU aktualit plynule doplňuje informace z minulého čísla. Obsahem je pokračování komparace vybraných ukazatelů sociálně-ekonomické vyspělosti jednotlivých regionů (ať již

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2013 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DOMÁCNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

ZEMĚDĚLSKÉ DOMÁCNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Emil Divila, DrSc., doc. Tomáš Doucha, CSc. ZEMĚDĚLSKÉ DOMÁCNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE - Typologie a příjmové postavení (Výzkumná studie) Praha 2005 Text neprošel

Více

Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ

Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Rada seniorů České republiky, Svaz spolků Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013 Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Z podkladů Českého statistického

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY Vladimír Kermiet, Lucie Smejkalová Odbor ročních národních účtů Seminář,, TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 7. třídy Práce s atlasem, internetem apod. Žák má mít ucelený pohled na základní učivo sedmého ročníku tak, aby se dokázal orientovat na mapě světa. Evropa Přírodní prostředí

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Příloha č. 2 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2004

Příloha č. 2 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2004 Příloha 2-2004.doc Příloha č. 2 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2004 1 OBSAH Strana ÚVOD 3 1 PŘEHLED UKAZATELŮ.. 3 1.1 Absolutní ukazatele. 3 1.2 Relativní ukazatele.. 4 2 VÝVOJ PRACOVNÍ ÚRAZOVOSTI

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Kdo patřil k nejvíce ohroženým a jak mohou nástroje bytové politiky potenciálně zmírnit problémy těchto skupin? Tomáš Kostelecký Petr Sunega

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více