Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení"

Transkript

1 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení

2 ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje rovněž koncesní zákon (legislativně technické opravy ) účinnost: k obecně k čl. II bod 3 možnost používat dosavadní atestované elektronické nástroje do Pokud bylo řízení zahájeno před účinností novely, dobíhá v režimu před novelou

3 VZ PODLE PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY nadlimitní veřejné zakázky finanční limity EU stavební práce Kč dodávky a služby Kč Kč Kč podlimitní veřejné zakázky limit ČR dodávky a služby Kč, stavební práce Kč veřejné zakázky malého rozsahu dělí se dále dle druhů Operačních programů (3 kategorie)

4 SPECIFIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DLE DOTAČNÍCH PROGRAMŮ Operační program Životní prostředí Zadávací řízení je průběžně kontrolováno ve dvou fázích: 1. Kontrola zadávacích podmínek 2. Kontrola zadavatele v rámci zadávacího řízení výjimkou jsou zakázky malého rozsahu, které jsou kontrolovány ex-post specifické podmínky zadávacího řízení zadávaného mimo režim zákona v případě, že je zadavatelem obec nebo kraj, musí být oznámení vždy zveřejněno na úřední desce

5 Zakázky malého rozsahu: ZMR 1.kategorie předpokládaná hodnota nepřesahuje Kč a v případě stavebních prací Kč bez DPH ZMR 2. kategorie - předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje Kč, resp. v případě stavebních prací Kč a zároveň nepřesahuje a v případě stavebních prací nepřesahuje Kč, ZMR 3. kategorie - předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje Kč, resp. v případě stavebních prací Kč a zároveň nedosahuje a v případě stavebních prací nedosahuje Kč. nabídková cena s vahou pro hodnocení minimálně ve výši 80 % v případě zakázek na stavební práce a s vahou minimálně ve výši 60 % v případě zakázek na dodávky a/nebo služby maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout max. 30% z objemů stavebních nákladů akce V případě, že se zadavatel rozhodne zadat zakázku v tzv. užším řízení, je povinen vyzvat k podání nabídky min. 10 zájemců

6 Regionální operační program NUTS II Severovýchod Specifické podmínky zadávacího řízení zadávaného mimo režim zákona ZMR 1.kategorie předpokládaná hodnota nepřesahuje Kč a v případě stavebních prací Kč bez DPH ZMR 2. kategorie - předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje Kč, resp. v případě stavebních prací Kč a zároveň nepřesahuje a v případě stavebních prací nepřesahuje Kč, ZMR 3. kategorie - předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje Kč, resp. v případě stavebních prací Kč a zároveň nedosahuje a v případě stavebních prací nedosahuje Kč. zadávací řízení je kontrolováno až po jeho ukončení zadavatel si však může nechat prověřit průběh zadávacího řízení před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem

7 DRUHY ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ otevřené řízení zjednodušené podlimitní řízení užší řízení jednací řízení s uveřejněním jednací řízení bez uveřejnění soutěžní dialog dynamický nákupní systém

8 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ uveřejnění oznámení zadavatele neomezenému počtu dodavatelů úmysl zadat VZ oznámení v informačním systému, popř. Úředním věstníku EU nabídku může podat každý odpovídající dodavatel nejtransparentnější řízení

9 ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ podlimitní zakázky (stavební práce do 20 mil. Kč) výzva nejméně 5 zájemcům k podání nabídky splnění kvalifikace lze požadovat čestným prohlášením písemná výzva uveřejněna vhodným způsobem úřední deska, webové stránky zadavatele, profil zadavatele povinnost přijmout a hodnotit všechny nabídky zákaz vyzývání stejného okruhu zájemců Možné zrušit pouze z důvodů uvedených v zákoně!

10 PROFIL ZADAVATELE Novinka dle novely zákona!!! Konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup = webová stránka zadavatele, která musí být elektronickým nástrojem Nutnost zřídit profil zadavatele na ISVZ Zadavatele má možnost zřídit si a spravovat využít služby jiného subjektu elektronický nástroj nebo Povinnost zadavatel informovat o prohlídce místa plnění

11 NOVINKY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH kvalifikovaní subdodavatelé s OR, ČP k zákazu plnění a smlouvou kvalifikační doklady se předkládají v kopiích jistota formou pojištění záruky + vracení orig. listin protokol o posouzení kvalifikace při otevírání obálek se sděluje nabídková cena hodnotící kritéria musejí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny zrušena 12-denní lhůta pro žádosti o dod. informace k ZD

12 KVALIFIKACE ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 1) předložení seznamu společníků nebo členů (jen PO) čestné prohlášení písm. k) 2) akcie na jméno + předložení seznamu akcionářů (jen akciové spol.) písm. m) čestné prohlášení prokázání ve lhůtě dle 52 ZVZ nelze dodatečně doplnit? 3) seznam zaměstnanců + členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele s rozhodovací pravomocí k VZ písm. l) čestné prohlášení Společné stanovisko MMR a ÚOHS k prokazování a posuzování základní kvalifikace

13 KVALIFIKACE - Není možné vyloučit uchazeče z důvodu, že nabídka není podepsána osobou uvedenou v obchodním rejstříku! v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jsou oprávněny podepisovat i jiné osoby!! požádat o vysvětlení

14 POVINNOSTI ZADAVATELE V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace (projektová dokumentace, kvalifikační dokumentace, obchodní podmínky) za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel!! Rozhodnutí o jmenování komise Rozhodnutí o přidělení zakázky/vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení/rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek/rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení Podpis smlouvy s vítězným uchazečem

15 ZMĚNY VE SMLOUVÁCH -Dle 82 odst. 2 zákona smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče, popřípadě upraveným podle 32 podstatné x nepodstatné změny NEPŘÍPUSTNÉ - vliv na okruh případných dodavatelů - vliv na výběr nejvhodnější nabídky - rozšíření předmětu veřejné zakázky - změny v neprospěch zadavatele

16 ČASTÉ CHYBY ZADAVATELŮ Nedodržení zákonem stanovených lhůt Nezadání VZ podle zákona - dělení předmětu VZ Nepřiměřená úroveň kvalifikačních předpokladů Použití kvalifikačních předpokladů jako hodnotících kritérií Doplnění nabídek x doplnění kvalifikace Nevyhotovení dokumentů požadovaných zákonem, popř. jejich nedostatečný obsah Vyloučení dodavatele, který splnil /nesplnil kvalifikaci Použití JŘBU, aniž jsou splněny zákonné podmínky vícepráce

17 VÝHLED VÝVOJE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Novela dle koaliční smlouvy: prokazování celé své vlastnické struktury a/nebo ovládací struktury veškeré údaje o VZ v el. podobě na internetu, a to včetně ZD, smluv a dodatků, faktur, jména členů komise. Smluvní ujednání na základě zákona o veřejných zakázkách nebude předmětem obchodního tajemství. Snížení limitu pro povinné vypsání VZ na 1 milión, resp. na 3 milióny. Složení výběrových komisí bude určováno losem. Zamezení účasti na veřejných zakázkách subjektům, které porušují zákon. Zamezení omezujícím kvalifikačním požadavkům. Upřednostnění el. nástrojů, zejména el. tržiště a aukce s tím, příp. Informační systém datových schránek.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více