Podpora provozu aplikačního software StaproMEDEA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora provozu aplikačního software StaproMEDEA"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), zadávaná mimo rámec zákona v souladu s 18 odst. 5 zákona Podpora provozu aplikačního software StaproMEDEA Evid. číslo: 2013_034_00_00

2 Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k předložení nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem Podpora provozu aplikačního software StaproMEDEA. Název veřejné zakázky Podpora provozu aplikačního software StaproMEDEA ZADAVATEL Název / obchodní firma: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady IČ : Adresa sídla / místa podnikání: Šrobárova 50, Praha 10 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Osoba pověřená k zadávání veřejné zakázky: Kontaktní osoba: MUDr. Marek Zeman, MBA, ředitel FNKV Ing. David Lísal vedoucí Odboru ICT Ing. Michal Punda Oddělení veřejných zakázek /telefon: tel.: Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s 18 odst. 5 zákona. 2

3 1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota CPV: Informační systémy Předpokládaná hodnota: ,- Kč bez DPH 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění podpory aplikačního software (ASW) StaproMEDEA a databázového prostředí firmy Progress Software Corp. pro rozsah ASW StaproMedea dle rozsahu stanoveného v návrhu smlouvy, která je přílohou této výzvy Rozsah stávajícího systému MEDEA StaproMEDEA - DIET - strav. provoz, pacientská strava vč. skladu StaproMEDEA - DIET - Strav. provoz, zaměstnanecké stravování, celek vč. skladu StaproMEDEA - DIET - Strav. provoz, zaměstn. strav., doplňkový prodej vč. skladů StaproMEDEA - DIET - Strav. provoz, zaměstn. strav., internet. obj. StaproMEDEA - Správa systému Počet licencí pracovních stanic StaproMEDEA činí 26 licencí 2.2. Servis systému MEDEA Zadavatel požaduje nabídnout následující servisní služby: - poskytování opravných balíků (hot-fix a patch) pro IS a databázové prostředí Progress, - poskytnutí uvolněných update, upgrade nebo vyšších verzí. Jedná se o opravy a vylepšení funkcí a modulů IS. Dále se jedná o poskytnutí nových modulů a funkcí, které nejsou dodávány samostatně. - poskytování legislativních upgradů, - záruka dostupnosti servisních služeb, - přístup k centru zákaznické podpory - podpora provozu databázového prostředí Progress, - zajištění migrace IS Medea na vyšší verzi databázového prostředí Progress, - provedení instalace update, upgrade a vyšších verzí IS Medea, - provedení instalace updatů, upgradů a nových verzí databázového prostředí Progress, - dostupnost podpory provozu IS Medea v režimu 14x7, - dostupnost podpory provozu databázového prostředí Progress v režimu 14x7, - dostupný systém pro hlášení incidentů (HelpDesk) v režimu 24x7, - dostupná horká linka (HotLine) v režimu 14x7, - zahájení servisního zásahu vzdáleným přístupem nejpozději do 2 hodin od nahlášení problému na HelpDesk nebo HotLine, - zahájení servisního zásahu v místě provozu IS Medea nejpozději do šesti hodin od nahlášení problému na HelpDesk nebo Hotline, - preventivní kontrola funkčnosti, zabezpečení a optimalizace provozu IS Meda v objemu 2 x za dobu trvání smlouvy (rok), - preventivní kontrola provozu databázového prostředí Progress v objemu 2 x za dobu trvání smlouvy (rok), - konzultace v místě provozu IS Medea v objemu 4 dny (1 den = 8 hodin) za dobu trvání smlouvy (rok), 3

4 2.3. Rozvoj a servis IS MEDEA na základě samostatných požadavků. Zadavatel požaduje poskytnutí kapacit výše uvedených služeb. Kapacita bude poskytnuta na základě objednávky. Zadavatel předpokládá maximální hodnou takto objednaných služeb Kč bez DPH. 3. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou vymezeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. 4. Technické podmínky Technické podmínky jsou vymezeny v návaznosti na předmět veřejné zakázky dle bodu 2. zadávací dokumentace v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. 5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré případné poplatky spojené se samotným plněním. Celková nabídková cena bude stanovena jako součet těchto cen dle níže uvedených bodů 1 až 3: 1. Cena za služby dle odstavce 6.1. návrhu smlouvy vymezené přílohou č. 1 smlouvy. položka cena podpory ASW a HW cena služby konzultací roční cena plnění StaproMEDEA podpora provozu ASW vč.db Progress celková roční cena podpory bez DPH sjednaná měsíční úhrada bez DPH 2. Pro účely stanovení celkové nabídkové ceny budou k výše uvedené ceně připočteny nezbytně nutné náklady spojené s poskytováním služeb dle odstavce 6.6. a 6.7 smlouvy, a to ve výši ,- Kč bez DPH, tj. jejich maximální celkové částky stanovené v odstavci 6.8. návrhu smlouvy. 3. Dále bude pro účely stanovení celkové nabídkové ceny připočtena cena servisních a instalačních prací nad rámec služeb sjednaných dle odstavce 6.1. návrhu smlouvy, a to ve výši ,- Kč bez DPH, tj. jejich maximální celkové částky stanovené v odstavci 6.9 návrhu smlouvy. Detailní rozpis jednotlivých cenových položek bude uveden v návrhu smlouvy, který bude předložen v nabídce zájemce. 4

5 6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky - Nabídka bude předložena v jednom originále v listinné podobě a bude zpracována v českém jazyce. - Nabídka bude zpracována též v digitální formě na CD/DVD ve formátu.pdf, které bude přiloženo k písemné verzi a bude obsahovat návrh smlouvy v editovatelném formátu (.doc). - Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. - Všechny listy nabídky, včetně příloh, budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a zabezpečeny proti vyjmutí. - Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky: Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 1 Krycí list nabídky, Návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce dle vzoru uvedeného v příloze č Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií Výzva k podání nabídky je určena jednomu zájemci. Z tohoto důvodu nebude provedeno hodnocení nabídky. 8. Požadavky na prokázání kvalifikace Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace. 9. Lhůta a místo a způsob pro podání nabídek Nabídku doručte nejpozději do: , 13:00 hod. Adresa pro podání nabídek: Oddělení ICT, Ing. David Lísal, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, U Vinohradské nemocnice 2a, Praha 3. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Podpora provozu aplikačního software StaproMEDEA. Dále musí být na obálce uvedena adresa zájemce a nápis NABÍDKA NEOTEVÍRAT. 10. Další části zadávací dokumentace Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Návrh smlouvy V Praze dne Ing. David Lísal, v.r. vedoucí Odboru ICT Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 5

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k veřejné zakázce: NÁJEM MOBILNÍCH KANCELÁŘÍ v rámci projektu Efektivní systém rozvoje

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Váš dopis značky / ze dne / Naše značka Vyřizuje / linka Zmatlíková Baďurová Lucie, Mgr. Bc. / 225131177 Praha 9.1.2014 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více