OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ"

Transkript

1 RNDr. Stanislav Novák Prakšická Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a novel Objednatel Zpracovatel : PP Auto s.r.o., Žďárského 197, Třebíč : RNDr. Stanislav Novák, autorizovaný odborný pracovník Termín : březen 2005 Paré č. : 1... RNDr. Stanislav Novák

2 Zadání : Vypracování oznámení záměru stavby Autovrakoviště - PP Auto - Třebíč (dále i autovrakoviště) podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a novel (dále zákon č. 100/2001 Sb.) investorem panem Oldřichem Pospíšilem, jednatelem společnosti PP Auto s.r.o. sídlem Žďárského 197, Třebíč. Vypracoval : RNDr. Stanislav Novák, autorizovaná osoba (dle 19 zákona č. 100/2001 Sb.) - držitel osvědčení MŽP ČR čj /3906/OEP/92 o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí ( 8 a příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) a ke zpracování posudků hodnotících vlivy záměrů na životní prostředí ( 9 a příloha č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.) viz. příloha č. 31. Tentýž zapsaný : Potvrdenie zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie 42 podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odbore oblasti činnosti 3g a 3j zo dňa pod číslom 373/2004-OPV. Tentýž, jako auditor životního prostředí se způsobilostí pro vypracování systému environmentálního managementu v podniku a pro provádění auditu pro životní prostředí dle nařízení RADY EHS č. 1836/93, jakož i ISO , dle certifikátu EIPOS při Technické universitě Drážďany a Svazu průmyslu a dopravy ČR z Tentýž, jmenovaný Krajským soudem v Brně dne , podle ust. 3 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, znalcem v oboru ochrana přírody se specializací ochrana a tvorba životního prostředí. Tentýž, držitel autorizace pro nakládání s chemickými látkami a přípravky v rozsahu 2 odst. 8 písm. a) až o) zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a přípravcích ve znění pozdějších předpisů a novel, vydané MŽP ČR dne pod č.j. 870/2/28/00/Se. Kancelář - adresa : Prakšická 990, Uherský Brod tel./fax : , m Rozdělovník : paré č. 1 : RNDr. Stanislav Novák, Prakšická 990, Uherský Brod paré č : PP Auto s.r.o. sídlem Žďárského 197, Třebíč. 2

3 OBSAH strana ÚVOD... 5 ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma IČO Sídlo (bydliště) Kontaktní údaje oprávněného zástupce oznamovatele... 6 ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru Kapacita záměru Umístění záměru Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant Stručný popis technického a technologického řešení Předpokládané termíny zahájení a dokončení záměru Výčet dotčených územně samosprávných celků Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona...12 II. ÚDAJE O VSTUPECH 1. Půda Voda Ostatní surovinové a energetické zdroje Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu...15 III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 1. Ovzduší Odpadní vody Odpady Hluk a vibrace Záření radioaktivní, elektromagnetické Rizika havárií

4 ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území Charakteristika významně ovlivnitelných složek ŽP v dotčeném území...29 ČÁST D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. Charakteristika vlivů, odhad jejich velikosti a významnosti Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci Údaje o významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, kompenzaci nepříznivých vlivů Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí...40 ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 40 ČÁST F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 1. Mapová a jiná dokumentace Další podstatné informace oznamovatele...42 ČÁST G SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 43 ČÁST H PŘÍLOHA Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 48 4

5 ÚVOD Předložené oznámení záměru Autovrakoviště - PP Auto - Třebíč je vypracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. Oznámení je zpracováno ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 100/2001 Sb. a obsahem a rozsahem odpovídá příloze č. 3 tohoto zákona. Věcně a místně příslušným orgánem státní správy pro zajištění posuzování záměru je Krajský úřad Vysočina se sídlem v Jihlavě, odbor životního prostředí a zemědělství, v souladu s 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. (orgán kraje v přenesené působnosti). Oznámení předkládá vliv záměru stavby na životní prostředí, technické zabezpečení stavby z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod, vodních toků, půdy, bioty a životního prostředí všeobecně a riziko stavby a provozu na zdravé životní podmínky obyvatel obytné zástavby obce Kožichovice a města Třebíče. Zpracovatel oznámení vyhotovil předkládanou práci na základě objednávky ze dne , která byla dohodnuta mezi objednavatelem panem Oldřichem Pospíšilem, jednatelem společnosti PP Auto s.r.o. sídlem Žďárského 197, Třebíč a zpracovatelem oznámení RNDr. Stanislavem Novákem se sídlem Prakšická 990 Uherský Brod PSČ Podklady pro zpracování oznámení byly zapůjčeny ze strany objednavatele a to projektová dokumentace pro stavební řízení. Údaje o území byly získány na MěÚ v Třebíči. Dále byly využity výsledky terénního šetření prohlídkou na místě samém, archivní materiály, rozhodnutí orgánů státní správy, ČSN a odborná literatura a pohovor s investorem. 5

6 ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma PP Auto s.r.o. 2. IČO IČO : Sídlo (bydliště) PP Auto s.r.o. Žďárského Třebíč 4. Kontaktní údaje oprávněného zástupce oznamovatele Oznamovatel Oldřich Pospíšil jednatel společnosti tel. : Projektová organizace Ing. Vostal Husova Třebíč tel. : ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru Autovrakoviště - PP Auto - Třebíč. 2. Kapacita záměru Plánovaná kapacita činí cca 900 až 950 ks vraků ročně, což představuje cca 950 tun materiálů za rok. Je možné předpokládat, že denně navštíví autovrakoviště cca návštěvníků. 6

7 Charakteristika objektu : zastavěná plocha 347 m Umístění záměru Záměr je umístěn ve městě Třebíč, na k.ú. Kožichovice, viz. příloha č. 1. Dotčené území se nachází na severozápadním okraji k.ú. Kožichovice v návaznosti na k.ú. Třebíč, viz. příloha č. 2. Severozápadní okraj je rámcově ohraničen zalesněným svahovým břehem Lorencových sadů, územím prochází komunikace ulice Žďárského. Terén je v globále poměrně zvlněný, pozemky leží na svažitých plochách. Katastrální území Obec ORP Kraj : Kožichovice : Kožichovice : Třebíč : Vysočina Fotodokumentace dotčeného areálu, okolí a souvisejících komunikací je uvedena v příloze č Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Charakter stavby - novostavba. Dokumentace pro stavební řízení stavby řeší vlastní objekt haly pro demontáž ojetých automobilů, včetně navazující zpevněné plochy a jejího odvodnění, včetně příslušného odlučovače ropných látek. Dokumentace navazuje na : provozní schémata stávajícího autoservisu dokumentaci stávajícího objektu údaje o stávajících trasách a dimenzích podzemních inženýrských sítí informace o podmínkách zakládání získaných ze zkušeností při zakládání původního autosalonu s autoservisem a z geologických průzkumů okolních staveb na úrovni přípravy i realizace. Stavba je situována na jihovýchodním okraji města Třebíče, na ul. Žďárského, v průmyslové zóně, nacházející se již v k.ú. Kožichovice. Jedná se o pozemek parc. č. 1095/26 a 1095/40, užívaný z části jako ostatní plocha. Pozemky jsou ve vlastnictví investora, který má vyřešeny majetkoprávní vztahy, umožňující bezkonfliktní průběh stavebního řízení. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant Investor v současné době provozuje autoopravnu a autosalon, jeho záměrem je služby rozšířit o autovrakoviště, které by se nacházelo ve stejném areálu. Lze konstatovat, že pozemek se jeví 7

8 jako vhodný pro daný druh zástavby a to jak z hlediska napojení na stávající technické vybavení území, tak ve vztahu k okolní zástavbě a rozvoji sítě služeb motoristům. Podle statistiky je v okrese Třebíč : registrováno osobních automobilů, roční nárůst cca těchto vozů vyřazená vozidla v okrese Třebíč - rok vozidel - rok vozidel vyřazená vozidla v městě Třebíč - rok vozidel. Investor ve svém záměru vychází z potřeby města Třebíče s cílem vybudovat zařízení, kde by se prováděl sběr a také demontáž autovraků. Autovrakoviště bude navrženo a postaveno v souladu s platnou legislativou (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a novel a vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a novel). Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočiny V rámci hospodaření s odpady na území kraje Vysočina bude zaveden systém pro zpětný odběr autovraků. Předpokládá se vytvoření sítě sběrných středisek pro autovraky. Všechny autovraky budou procházet autorizovanými sběrnými středisky, která budou zajišťovat odstranění nebezpečných látek a dílů (provozní náplně, akumulátory a jiné dle pokynů výrobce). V rámci sběru autovraků budou využita i stávající vybavená autovrakoviště. V kraji bude vybudováno středisko pro úplnou demontáž autovraků. Po demontáži využitelných dílů budou autovraky zpracovávány (lze využít např. na šrédru v Tlumačově). Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem schváleným v roce 1998 (územní plán města Třebíče) a 2002 (územní plán obce Kožichovice), viz. příloha č. 12 a 13. Dotčené pozemky jsou navrženy pro výrobní aktivity, tj. výrobní činnosti průmyslové zemědělské, výrobní a ostatních služeb včetně administrativy provozoven. Zástavba v lokalitě není vhodná pro bydlení, protože lokalita je označena jako průmyslová čtvrť. V území není povoleno umísťování objektů pro bydlení. Přehled variant O jiné variantě záměru investor neuvažuje. Jeho záměr umístnit autovrakoviště na pozemek do průmyslové zóny v areálu firmy PP Auto s.r.o. je jednoznačný. 6. Stručný popis technického a technologického řešení Seznam řešených stavebních objektů SO 01 Hala autovrakoviště SO 02 - Zpevněná plocha SO 03 ORL Celková situace staveniště autovrakoviště je uvedena v příloze č. 6. Fotodokumentace areálu autovrakoviště a okolí je prezentována v příloze č

9 Zastavěná plocha hlavním objektem činí 347 m 2. V nově řešeném prostoru haly autovrakoviště, který bude temperován, budou vozidla rozebírána při dodržení veškerých pravidel pro práci s odpady podle jejich kategorie. Pro zákazníky autovrakoviště bude nadále využíváno stávající parkoviště automobilů před objektem investora. Provozní podmínky a kapacita parkoviště se prakticky nezmění. Investiční záměr svým charakterem provozu a svým situováním nebude v kontraverzi s okolní zástavbou. Objekt doplní vhodně stávající občanskou vybavenost v této části obce. Situování stavby umožňuje výhodné napojení na stávající pěší komunikace, hromadnou i individuální dopravu. Umístění stavby je v souladu s územním plánem předmětného území jedná se o průmyslovou zónu na rozhraní k.ú. Třebíč a Kožichovice, označenou Vp, tj. průmyslové podniky, kapacitní sklady, apod. Objekt je řešen jako jednolodní hala ocelové konstrukce s nízkou sedlovou střechou, přistavěná z části ke stávajícímu objektu autosalonu Peugeot na jeho západní straně. Využita bude původní typizovaná konstrukce Mostárny Hustopeče, na kterou si zhotovitel v případě jeho potřeby zajistí zpracování realizační dokumentace. Budoucí areál autovrakoviště je celý oplocen. Stavební práce nutné ke kompletnímu provedení navrhované stavby (viz. příloha č. 6) jsou dle své povahy rozděleny do jednotlivých stavebních objektů a jsou řešeny v rámci jedné stavby. SO 01 Hala autovrakoviště Bude založena plošně na železobetonových základových pasech z betonu a patkách z betonu, popř. s vázanou výztuží (viz. příloha č. 7). Fasáda je tvořena panely obvodového pláště Kingspan, doplněné původním obvodovým pláštěm z hliníkového trapézového plechu v přírodní barvě, stejně jako střešní krytina. Nosnou konstrukci tvoří ocelová jednolodní hala s rozponem 12 m a roztečí rámů 4,5 m. Celkem má investor k dispozici 6 polí této konstrukce. Obvodový plášť bude použit původní, tj. z Al trapézového plechu, s doplněním tepelné izolace. Skladba obvodového pláště respektuje požadavky na požární odolnost konstrukcí. Ocelová konstrukce rámů bude chráněna zavěšenou konstrukcí podhledu z Al trapézového plechu s tepelnou izolací z minerální vlny (ORSIL, URSA, ROCKWOOL, apod.). Prostor mezi tepelnou izolací a střešní krytinou bude účinně provětráván větracími štěrbinami v římse a ve hřebeni střechy. Křídla a vlastní rámy těchto oken budou vyměněna za okna plastové konstrukce. Budou vyspravena a použita okna osazená ve štítové stěně stávajícího objektu autoservisu. Budou opatřena novým nátěrem. Vrata a dveře budou instalovány dle požadavků požárně-technického řešení, tak, aby plnily funkci požárních uzávěrů. Hala je izolována proti radonu a působení ropných látek, viz. příloha č. 9. Dispozice haly prodejní plocha, kanceláře 4x, šatna, umývárny 2x, WC 2x, sklady 4x, příruční sklad, autoservis, pracovní plocha (viz. příloha č. 8). Výkresy pohledů viz. přílohy č

10 SO 02 - Zpevněná plocha Zpevněná plocha bude izolovaná proti pronikání ropných látek, spádovaná do sběrného podélného kanálku na ropné látky z nerezové oceli, který je zaústěn do odlučovače ropných látek. Skladba zpevněné izolované plochy je podrobně popsána v příloze č. 10. SO 03 ORL Kontaminované srážkové vody ze zpevněné plochy budou nejprve svedeny do odlučovače ropných látek firmy BMTO Liberec - LOP 10, popř. SEKO Turnov, ASIO apod. Kapacita ORL je 10 lt.s -1, zajišťuje na výstupu čistotu vody do 5 mg.lt -1 ropných látek. Jeho složení tvoří lapák písku, odlučovací komora, koalescenční komora. Etapizace stavby Stavba bude realizovaná v jedné etapě. Technologický postup demontáže autovraků Autovrakoviště bude sloužit pro výkup autovraků. Autovraky budou sváženy nákladním automobilem investora nebo budou přiváženy samotnými zákazníky. Autovraky budou přijímány tak, aby byly ihned umístěny dovnitř do haly buď přímo na místo, kde se budou rozebírat do haly anebo budou uloženy na izolovanou zpevněnou plochu, kde bude zřízeno stanoviště autovraků. Zde však do nich nebude žádným způsobem zasahováno. Jejich rozebírání bude prováděno pouze uvnitř haly. Autovraky nebudou před úpravou, tj. odstraněním nebezpečných vlastností, uloženy mimo určená místa podrobně bude zpracováno v Provozním řádu autovrakoviště. Ve hale se z autovraků na demontážní lince odeberou nebezpečné látky a nebezpečné díly. Jedná se o výbušné části (airbagy), motorová paliva a oleje, hydraulické oleje, chladící kapaliny, brzdové kapaliny, nemrznoucí směsi, media klimatizačních zařízení, apod. Nebezpečné látky nebezpečné odpady, jako výbušné součásti airbagy budou uskladněny v uzavřených kovových nádobách, motorová paliva, motorový a převodový olej, olej z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému a další kapaliny budou shromažďovány v sudech o maximálním objemu 200 lt a současně i součásti, které obsahují rtuť v hale (sklad, příruční sklad shromažďovací prostředky) a ihned po jejich naplnění odváženy oprávněnou osobou - smluvní partner. Akumulátory budou umístěny na paletách v plechové vaně ve skladu akumulátorů v autoservisu Peugeot (nelze skladovat společně olověné akumulátory s alkalickými akumulátory nebo bateriemi). Nádrže na zkapalněný nebo stlačený plyn budou uskladněny v hale a to na jednom místě v množství maximálně 300 lt. Nebezpečné díly nebezpečné odpady z autovraků, tj. díly znečištěné RL (např. motory, převodovky a další) budou demontovány a ukládány po demontáži do regálů uvnitř haly. Na izolovanou zpevněnou plochu budou umístěny čisté vraky a také slisovaný kovový odpad. Využitelné součásti autovraků (katalyzátory, kovové součásti obsahující měď, hliník, hořčík, pneumatiky, velké plastové součásti a sklo) se vyjmou z autovraků k dalšímu využití, např. 10

11 k odprodeji náhradních dílů zákazníkům nebo se předají oprávněným osobám. Jedná se o katalyzátory, součásti s obsahem Cu, Al, Mg, plastové součásti, sklo, atd. Pracovní proces a skladovací operace musí být řízeny a provedeny tak, aby nedošlo k poškození součástí, obsahujících kapaliny nebo využitelných součástí a náhradních dílů. Po těchto operacích, provedených v rámci technologického postupu se zbytek autovraku, zbavený nebezpečných vlastností (pouze čisté autovraky, díly a popř. slisovaný kovový odpad), umístní na zpevněnou izolovanou odstavnou plochu, napojenou na ORL, kde bude po určitý čas uložen, aby případní zákazníci měli možnost prohlídky a odkoupení náhradních dílů. Po odprodeji využitelných náhradních dílů bude torzo autovraku odvezeno do Kovošrotu nebo Metalšrotu na základě smlouvy, popř. před tím slisováno v případě výhledové instalace lisu na autovraky. Kontejnery pro jednotlivé druhy odpadů bez nebezpečných vlastností budou příp. umístěny na částečně zpevněné izolované ploše. Všechny hořlavé odpady budou shromažďovány odděleně ve skladu v hale. Protipovodňová opatření Dotčené území nepatří do rizikové oblasti, tedy nejsou nutná žádná protipovodňová opatření. Technická a technologická zařízení Technologické vybavení zahrnuje mechanický, popř. hydraulický dvou, nebo čtyřsloupový zvedák a dále pak běžné ruční nářadí. Staveniště, příprava stavby Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora stavby. Plocha zařízení staveniště bude přibližně 400 m 2. Nejvyšší předpokládaný počet pracovníků na stavbě je 15 osob. V rámci zařízení staveniště budou zhotovitelem po dobu výstavby využívány stávající prostředky. V rámci stavby budou dále vybudovány dočasné objekty zařízení staveniště nebo využity stávající, jako kancelář, šatna, umývárna, sprcha a WC, uzamykatelné sklady, volné skládky, stavební výtah a vrátek, kontejnery na suť, staveništní přípojka vody a NN. Pro stavební práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro zemní práce na automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky a domíchávače. V blízkosti skladů a sociálních zařízení musí být k dispozici hasící prostředky, jako je písek, voda, lopaty, krumpáče, hasící přístroje apod. V rámci tohoto objektu budou provedeny práce na výkopu pasů a patek pro založení stavby. Zemními pracemi nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň. Jedná se o stávající nezpevněnou část plochu manipulačního dvora. Při provádění zemních prací budou provedena opatření zabraňující znečišťování okolních ploch a komunikací. Pro potřeby výstavby hlavního objektu i zpevněných ploch je uvažováno pouze s územím, na němž bude stavba realizována a které je v majetku investora. Vytěžená zemina bude v plném rozsahu použita na vyrovnání výškových 11

12 rozdílů terénu na ostatním pozemku investora. Bilance výkopů a násypů vykazuje přebytek a tento materiál bude uložen na vlastním pozemku investora. Před započetím zemních prací je nutno nechat prokazatelně vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě jejich správci. Zaměstnanci Předpokládá se, že počet zaměstnanců provozovny se předmětnou akcí zvýší cca o 3 pracovníky. Počet zaměstnanců autovrakoviště dojíždějících denně do zaměstnání vlastním vozidlem je 1 až 2 osob. Práce budou probíhat pouze v jednosměnném provozu a nebudou probíhat ve dnech pracovního klidu a pracovního volna. Při provádění stavebních prací a po dobu provozní činnosti je bezpodmínečně nutno dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti a hygieně práce vztahující se na dané činnosti, viz. příloha č Předpokládané termíny zahájení a dokončení záměru Termín zahájení stavby : 05/2005 Termín dokončení stavby : 09/2005 Trvalý provoz : 09/ Výčet dotčených územně samosprávných celků Kraj : Vysočina v samostatné působnosti Obec : obec Kožichovice město Třebíč 9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona Posuzovaný záměr Autovrakoviště - PP Auto - Třebíč přesahuje limitní hodnoty uvedené v zákoně č. 100/2001 Sb. příloha č. 1 kategorie II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou od 100 do tun/rok a proto navrhovaný záměr je předmětem oznámení podle ustanovení 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. II. ÚDAJE O VSTUPECH 1. Půda Popis pozemků dle výpisu z KN (viz. příloha č. 4) : par. číslo druh pozemku plocha (m 2 ) 1095/26 orná půda /40 orná půda 684 Umístění rozsahu řešené stavby ve snímku katastrální mapy je doloženo v příloze č

13 Stavba je situována na jihovýchodním okraji města Třebíče, na ul. Žďárského,v průmyslové zóně, nacházející se již v k.ú. Kožichovice. Podstatná část stavby bude na části pozemku parc. č. 1095/26, která je užívaná jako ostatní plocha. Rozhodnutí o vynětí pozemku bylo vydáno MěÚ Třebíč dne pod č.j. Výst. 495/12/97 No. Podle schváleného územního plánu obce Kožichovice z roku 2002 jsou dotčené plochy autovrakoviště zařazeny do sféry výrobní aktivity Vp : území je určeno především pro umisťování a uskutečňování výrobních činností průmyslových, zemědělských, výrobních a ostatních služeb včetně administrativy a to převážně v uzavřených areálech s malou frekvencí styku s veřejností viz. příloha č. 12. Okolní území je zařazeno do BPEJ , Charakteristika BPEJ : BPEJ I.**.** *.II.** *.**.II MT 2 mírně teplý, mírně vlhký MT 2 mírně teplý, mírně vlhký Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách I.**.** - příslušnost ke klimatickému regionu *.II.** - příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (HPJ) *.**.II - kombinace hloubky a skeletovitosti půdního profilu. sklonitost-mírný sklon expozice-všesměrná skeletovitost-středně skeletovité hloubka-hluboká, středně hluboká sklonitost-střední sklon expozice-sever (SZ a SV) skeletovitost-středně skeletovitá hloubka-mělká Zařazení dle bonitace představuje z hlediska ochrany ZPF stupeň ochrany (dle Metodického pokynu MŽP ČR ze dne ) : BPEJ třída ochrany V. V. Požadavky ochrany zemědělských půd v ZPF : Do V. třídy ochrany patří zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany. Půdní charakteristiky z hlediska antropogenního zatížení v místě - Dle kategorizace půd podle odolnosti vůči antropogennímu znečištění (Facek Adamec, 1990), dle vyjádření kódem HPJ je půdní prostředí zařazeno u BPEJ a do kategorie I. neodolné lehké. 13

14 Meliorace Pozemek, určený pro stavbu autovrakoviště, nezasahuje do žádných ploch, které jsou meliorovány, dle mapových podkladů ZVS. Ochrana PUPFL Zábor pozemků, určených k plnění funkcí lesa, trvalý nebo dočasný, po dobu výstavby a provozu autovrakoviště zde nenastává. Stavební objekty jsou umístěny ve vzdálenosti větší jak 50 metrů od lesa. Z tohoto důvodu se stavba nedotýká těchto zájmů. Ochranná pásma V okolním území se nachází vedení dešťové kanalizace DN 600 a vedení splaškové kanalizace DN 300 vše v majetku Vodárenské a.s. Třebíč. Dále je území prosto jiných podzemních nebo nadzemních inženýrských sítí. Areál autovrakoviště neleží v zátopovém pásmu. Navržená výstavba nezasahuje ani přímo nesousedí s žádným pásmem jiné hygienické ochrany nebo ochranným pásmem jímacího území vodního zdroje. Ochranné pásmo silnice II/351 směr Dalešice, které dosahuje do 50 m od osy přilehlého jízdního pruhu není záměrem dotčeno. Předmětný investiční záměr na vybudovaní areálu autovrakoviště v uvažovaném místě je v souladu územním plánem a je tedy v souladu s koncepcí rozvoje obce Kožichovice. 2. Voda Pitná a užitková voda Pitná a užitková voda je zajištěna z městského vodovodního řadu do objektu autosalonu Peugeot. Napojení průmyslových zón je ze stávajícího vodovodu, vedeného v komunikaci. Rozvody vody budou provedeny nově včetně výtokových armatur a napojeny na autoservisu Peugeot. Teplá voda bude připravována v kombinovaném plynovém kotli ústředního topení, instalovaném v hale autovrakoviště. Kalkulace spotřeby vody vychází z počtu 3 pracovníků (1,5 E.O.) a odhadem 2 zákazníků (2 E.O.), celkem tedy 3,5 E.O. a při specifické spotřebě vody 150 lt.e.o. -1 x den -1. Potřeba vody : Q roční Q denní jednotky m 3.rok -1 m 3.den -1 Pití, hygienické potřeby 140,00 0,525 Celková spotřeba vody se zvýší bezvýznamně v relaci 0,2 až 0,3 lt.s

15 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Elektrická energie Rozvod bude napojen na stávající rozvody 400 V v areálu investora na rezervní okruhy rozvaděče v objektu autoservisu Peugeot. Elektroinstalace bude provedena kompletně nově. Soudobý příkon činí max. 15 kw. Zemní plyn, vytápění Nebude prováděna, vnitřní rozvody budou napojeny na rozvody v objektu autosalonu. Plynoinstalace bude provedena pouze jako přívod pro nový kotel ústředního topení a přípravy teplé vody. Tepelné ztráty haly činí cca 25 kw, což rezerva výkonu stávajícího kotle pokrývá, stejně jako pokrývá potřebný tepelný výkon pro přípravu teplé vody. Spotřeba zemního plynu bude maximálně cca m 3.rok -1. Inženýrské sítě Možnosti napojení na inženýrské sítě a rozvody technického zařízení stávající budovy jsou dobré, většina z nich se nachází v bezprostřední vzdálenosti. Přeložky stávajících podzemních zařízení nebude nutno provádět. Před zahájením výkopových prací mimo pozemky vlastního autovrakoviště bude nezbytné vytýčit případné stávající inženýrské sítě. Při umisťování objektu a zpevněných ploch jsou respektována ochranná pásma všech inženýrských sítí. Výstavba Do prostoru stavby budou dovedeny provizorní přívody jednotlivých medií, navazující na stávající rozvody v areálu investora. Předpokládaný potřebný instalovaný příkon pro stavbu je na stroje 25 kw, na osvětlení 6 kw tj. 31 kw x 0,8 = 24,8 kw soudobého odběru. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu V území procházejí tyto komunikace : II/351 Chotěboř Polná Třebíč Dalešice III/ Kožichovice - průjezdná místní komunikace. Četnost vozidel na silnici II/351 směr Dalešice činí cca automobilů za 24 hodin. V území prochází jednokolejná železniční trať č. 240 Brno Jihlava Havlíčkův Brod se zastávkou v Třebíči. Hospodářská doprava využívá síť polních cest. 15

16 Plocha stávajícího letiště Třebíč Kožichovice je umístěna na k.ú. Kožichovice v souběhu se silnicí II/351, určena pro provoz letadel ultralehkých letounů, provozovatelem je Západomoravský aeroklub. Území Kožichovic je vhodné pro cykloturistiku a navazuje na systém cyklistických tras řešených v Třebíči. Trasy jsou vedeny po méně frekventovaných místních, účelových a polních cestách. Lokalita záměru Hlavní páteřní komunikace slouží jako sběrná a tvoří osu průmyslové zóny. Podél komunikace je navržen parkovací systém odstavných stání pro vozidla zaměstnanců a návštěvníků. Příjezd k autovrakovišti je zabezpečen po místní účelové komunikaci, která vede průmyslovou zónou a je napojena na stávající silniční síť. Dopravní napojení bude využíváno stávající, tj. sjezd z ulice Žďárského. Z místní účelové komunikace se odbočí do areálu PP Auto s.r.o, jehož součástí bude autovrakoviště. Vjezd bude řešen vraty osazenými v podélných stěnách na východní a západní straně objektu. Zákazníci a veřejnost nebude mít do dvora a haly autovrakoviště volný přístup, pouze v doprovodu odpovědné osoby. Zajíždění se předpokládá osobními, malými nákladními a dodávkovými automobily během otevírací doby. Vykoupené autovraky budou přiváženy zákazníky, nebo budou přiváženy malým nákladním automobilem. Automobilová doprava nákladní dosáhne frekvence cca 5 vozů za den, tj. cca vozů za rok. Osobní vozy dosáhnou četnosti cca 10 vozů za den, tj. cca vozů za rok. Doprava, manipulace s materiálem i provoz autovrakoviště se bude řídit schváleným Provozním řádem. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 1. Ovzduší Stacionární zdroje Bude využit plynový kotel o výkonu pod 200 kw (malý zdroj znečišťování ovzduší) pro případ otop a ohřev TUV. Spotřeba zemního plynu bude maximálně cca m 3.rok -1. Tabulka produkce emisí znečišťujících látek zemní plyn (celkem). Emise Jednotky M pop M SO2 M NOx M CO M CxHy Produkce za rok kg.rok -1 0,4 0,2 32,0 6,4 1,3 Množství emisí za rok je stanoveno výpočtem, z údajů uvedených v příloze č. 5 NV ČR č. 352/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel. Vypočtené emise jsou vždy nadhodnoceny vůči skutečným emisím škodlivin (přesné hodnoty celoročních emisí lze zjistit měřením) za 16

17 podmínky dodržování provozních podmínek topenišť. Emise ze stacionárního zdroje znečištění ovzduší budou nevýznamné. Dle 12 odst. 1, písm. f) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících plynná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kw; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Odvětrání, vzduchotechnika VZT zařízení není navrhováno, potřebná výměna vzduchu bude zajištěna pomocí větracích křídel oken. Větrání jednotlivých místností je zajištěno přímým větráním okny. Vliv emisí bude zanedbatelný. Odváděný vzduch a osmogeny se rozptýlí v ovzduší. Mobilní zdroje Emise z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší nebyly kalkulovány, neboť se jedná o příjezd a odjezd cca zákazníků denně (max. 10 osobních vozidel denně) a 5x denně nákladní vozidlo pro autovraky a 2-3 x 14 dní až měsíc nákladní vozidlo oprávněné osoby pro odpady. V lokalitě je nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší liniový zdroj komunikace II/351, která se nachází cca 160 m od autovrakoviště (cca automobilů za 24 hodin). 2. Odpadní vody Odvod dešťových a splaškových vod bude proveden do stávající dešťové a splaškové kanalizace a zaústěn do stávajících šachet podle svého druhu. Splašková odpadní voda Produkce splaškových odpadních vod se rovná potřebě pitné vody pro pití a hygienické zabezpečení : Q roční Q denní jednotky m 3.rok -1 m 3.den -1 Produkce splaškových vod 140,00 0,525 Předpokládané složení těchto vod má charakter splaškových komunálních vod s orientačními hodnotami : BSK 5 (mg. lt -1 ) CHSK (mg. lt -1 ) NL (mg. lt -1 ) N celk (mg. lt -1 ) P celk (mg. lt -1 ) Odpadní splašková voda ze sociálního zařízení bude svedena do splaškové kanalizace městského kanalizačního řadu, ukončeného v ČOV. 17

18 Na vypouštění splaškových bude mít investor s provozovatelem veřejné kanalizace společností VAS a.s. Třebíč uzavřenou smlouvu. Z hlediska zatížení odpadních vod bude investor splňovat limity, stanovené kanalizačním řádem města. Dešťová odpadní voda Stavební pozemek je ve velmi mírném sklonu umožňující odtok srážkových vod. Plocha stávajícího manipulačního dvora je zpevněna a bude využívána jako příjezd k autovrakovišti. Srážkové vody ze střechy haly budou svedeny přímo do dešťové kanalizace. Nejedná se o kontaminované vody. Majitel musí získat souhlas provozovatele VAS a.s. s připojením do kanalizace. Kontaminovaná odpadní dešťová voda Kontaminované vody dešťové vody ze zpevněné izolované plochy budou svedeny sběrným kanálkem do odlučovače ropných látek a po jejich přečištění na stanovené hodnoty napojeny do dešťové kanalizace. Odvod dešťových vod bude proveden do stávající dešťové kanalizace a zaústěn do stávajících šachet podle svého druhu. Kontaminované srážkové vody ze zpevněné plochy budou nejprve svedeny do odlučovače ropných látek firmy BMTO Liberec - LOP 10, popř. SEKO Turnov, ASIO apod. s parametry odpovídajícími skutečně realizované plochy a požadavkům na stupeň čištění vody ze strany správce kanalizace. Kapacita ORL je 10 lt.s -1, zajišťuje na výstupu čistotu vody do 5 mg.lt -1 ropných látek. Jeho složení tvoří lapák písku, odlučovací komora, koalescenční komora. Je určen k odvodnění ploch 335 až 670 m 2. Kanalizační řád města Třebíče připouští obsah ropných látek maximálně 5 mg.lt -1. Před areálem je parkoviště pro osobní vozidla v počtu 5 stání, dešťové vody budou zasakovat do terénu, z části jsou odvedeny do dešťové kanalizace. Množství dešťových vod celkem Q d = 7,0 lt.s -1. Závadné látky Hydroizolace a zároveň protiradonová izolace je navržena z pásů EKOPLAST 806 VÝROBCE Fatra Napajedla. Tato izolace bude použita ve vlastní hale i v konstrukci zpevněné plochy (viz. přílohy č. 9 a 10). Tato speciální homogenní válcovaná a laminovaná fólie bude v konstrukcích betonových a železobetonových desek chráněna z obou stran geotextilií IZOCHRAN, Mokrutex, apod. V hale, která bude mít povrchovou úpravu leštěného betonu, budou podlahy spádovány k nepropustné bezodtokové jímce. Finální úprava bude provedena nátěrem se schopností odolávat ropným látkám, např. SIKKATON B nebo jiný výrobek s ekvivalentními vlastnostmi. Venkovní zpevněná plocha bude opatřena stejným nátěrem. Hala - podlaha haly, kde se budou autovraky rozebírat, bude izolována proti průniku ropných látek do podloží a bude vyspádovaná do nepropustné vybírací jímky. Podlaha skladu akumulátorů bude vyspádovaná do nepropustné jímky a odolná působení agresivních látek. 18

19 V těchto jímkách jsou zachyceny veškeré případné úkapy a úniky kapalin z vraků nebo ze shromažďovacích nádob. Objem největší shromažďovací nádoby bude 200 lt. Kapaliny, zachycené v bezodtoké jímce, budou vybírány a odváženy k odstranění oprávněnou osobou. Zpevněná izolovaná plocha - odvod kontaminované dešťové vody je podrobně popsán v předchozím odstavci. Sanační prostředky V provozovně budou na příslušném místě ve skladu k dispozici havarijní prostředky jako vapex, piliny, hadry, lopaty, krumpáče. 3. Odpady Výstavba autovrakoviště Zemina ( ) z výkopů základů a patek bude použita pro terénní úpravy v areálu autovrakoviště. Realizace stavby si nevyžádá žádné rozsáhlé bourací a demoliční práce, vyjma stavebních úprav na objektu. V rámci bouracích prací budou vybourány stávající výplně otvorů částečně parapet v západní štítové stěně stávajícího autoservisu Peugeot a dále pak konstrukce atiky pro uložení vazníků ocelové konstrukce haly. Během výkopových prací a při provádění stavebně-montážních pracích budou vznikat následující skupiny odpadů : Skupina odpadů Název skupiny odpadů 08 Odpady z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů 15 Odpadní obaly, čistící tkaniny, ochranné oděvy 17 Stavební a demoliční odpady Dočasné shromažďování stavebních odpadů lze řešit v areálu autovrakoviště. Nebezpečné a ostatní odpady budou předány do zařízení, určených k odstranění nebo využití odpadů (skládky, spalovny, využití odpadů). Bude řešeno smluvními vztahy mezi dodavatelem stavby a investorem. Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. shromažďováním, tříděním, úpravou, využíváním a odstraněním odpadů. Důležité bude přednostní využití odpadů. Ke kolaudaci předloží stavebník doklady o evidenci odpadů vzniklých při výstavbě. Nejbližší zařízení na odstranění odpadů jsou skládky ostatního odpadu ve Vladislavy, příp. skládka TKO Petrůvky. Podrobnější rozčlenění odpadů, vznikajících po dobu stavby, je uvedeno v příloze č. 26. Provoz autovrakoviště Autovrakoviště bude produkovat následující odpady specifikované investorem a doplnění na základě expertízy : 19

20 Kód druhu odpadu Název druh odpadu Kategorie odpadu * Nechlorované hydraulické minerální oleje N * Syntetické hydraulické oleje N * Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje N * Jiné hydraulické oleje N * Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N * Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N * Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje N * Jiné motorové, převodové a mazací oleje N * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito N látkami znečištěné * Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N Čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem O Pneumatiky O * Autovraky N Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí O * Olejové filtry N * Součástky obsahující rtuť N * Výbušné součásti (např. airbagy) N * Brzdové destičky obsahující asbest N Brzdové destičky neuvedené pod číslem O * Brzdové kapaliny N * Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem O Nádrže na zkapalnělý plyn O Železné kovy O Neželezné kovy O Plasty O Sklo O * Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až a N a Součástky jinak blíže neurčené O * Olověné akumulátory N * Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem N Papír O Sklo O * Zářivky N Plasty O Biologicky rozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O Uliční smetky O Odpad z čištění kanalizace O Poznámka : 20

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., STAVEBNÍ ZÁKON Nový stavební zákon (dále jen SZ ) přináší

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA 352/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ---------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1568/ZZ/15-13 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU NA ODPAD KATEGORIE: O,N 1. Základní údaje o zařízení Název zařízení: Sběrový dvůr města Benátky nad Jizerou ( SD ) na odpad kategorie O; N Vlastník

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů Provozovna: IGRO s.r.o., areál Karlín, 348 15 Planá schvalující orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje NOVOPOL a.s. Velký Třebešov 20 552 03 Česká Skalice Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Odbor

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290 Sběrný dvůr Zpracoval: Městys Křižanov Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis zařízení 3. Seznam odpadů, se kterými

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele Západočeské komunální služby, a.s., Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň, IČ: 25217348 2. Název zařízení Areál k nakládání s odpady Plzeň Koterovská

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více