OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ"

Transkript

1 RNDr. Stanislav Novák Prakšická Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a novel Objednatel Zpracovatel : PP Auto s.r.o., Žďárského 197, Třebíč : RNDr. Stanislav Novák, autorizovaný odborný pracovník Termín : březen 2005 Paré č. : 1... RNDr. Stanislav Novák

2 Zadání : Vypracování oznámení záměru stavby Autovrakoviště - PP Auto - Třebíč (dále i autovrakoviště) podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a novel (dále zákon č. 100/2001 Sb.) investorem panem Oldřichem Pospíšilem, jednatelem společnosti PP Auto s.r.o. sídlem Žďárského 197, Třebíč. Vypracoval : RNDr. Stanislav Novák, autorizovaná osoba (dle 19 zákona č. 100/2001 Sb.) - držitel osvědčení MŽP ČR čj /3906/OEP/92 o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí ( 8 a příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) a ke zpracování posudků hodnotících vlivy záměrů na životní prostředí ( 9 a příloha č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.) viz. příloha č. 31. Tentýž zapsaný : Potvrdenie zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie 42 podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odbore oblasti činnosti 3g a 3j zo dňa pod číslom 373/2004-OPV. Tentýž, jako auditor životního prostředí se způsobilostí pro vypracování systému environmentálního managementu v podniku a pro provádění auditu pro životní prostředí dle nařízení RADY EHS č. 1836/93, jakož i ISO , dle certifikátu EIPOS při Technické universitě Drážďany a Svazu průmyslu a dopravy ČR z Tentýž, jmenovaný Krajským soudem v Brně dne , podle ust. 3 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, znalcem v oboru ochrana přírody se specializací ochrana a tvorba životního prostředí. Tentýž, držitel autorizace pro nakládání s chemickými látkami a přípravky v rozsahu 2 odst. 8 písm. a) až o) zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a přípravcích ve znění pozdějších předpisů a novel, vydané MŽP ČR dne pod č.j. 870/2/28/00/Se. Kancelář - adresa : Prakšická 990, Uherský Brod tel./fax : , m Rozdělovník : paré č. 1 : RNDr. Stanislav Novák, Prakšická 990, Uherský Brod paré č : PP Auto s.r.o. sídlem Žďárského 197, Třebíč. 2

3 OBSAH strana ÚVOD... 5 ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma IČO Sídlo (bydliště) Kontaktní údaje oprávněného zástupce oznamovatele... 6 ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru Kapacita záměru Umístění záměru Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant Stručný popis technického a technologického řešení Předpokládané termíny zahájení a dokončení záměru Výčet dotčených územně samosprávných celků Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona...12 II. ÚDAJE O VSTUPECH 1. Půda Voda Ostatní surovinové a energetické zdroje Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu...15 III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 1. Ovzduší Odpadní vody Odpady Hluk a vibrace Záření radioaktivní, elektromagnetické Rizika havárií

4 ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území Charakteristika významně ovlivnitelných složek ŽP v dotčeném území...29 ČÁST D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. Charakteristika vlivů, odhad jejich velikosti a významnosti Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci Údaje o významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, kompenzaci nepříznivých vlivů Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí...40 ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 40 ČÁST F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 1. Mapová a jiná dokumentace Další podstatné informace oznamovatele...42 ČÁST G SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 43 ČÁST H PŘÍLOHA Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 48 4

5 ÚVOD Předložené oznámení záměru Autovrakoviště - PP Auto - Třebíč je vypracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. Oznámení je zpracováno ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 100/2001 Sb. a obsahem a rozsahem odpovídá příloze č. 3 tohoto zákona. Věcně a místně příslušným orgánem státní správy pro zajištění posuzování záměru je Krajský úřad Vysočina se sídlem v Jihlavě, odbor životního prostředí a zemědělství, v souladu s 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. (orgán kraje v přenesené působnosti). Oznámení předkládá vliv záměru stavby na životní prostředí, technické zabezpečení stavby z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod, vodních toků, půdy, bioty a životního prostředí všeobecně a riziko stavby a provozu na zdravé životní podmínky obyvatel obytné zástavby obce Kožichovice a města Třebíče. Zpracovatel oznámení vyhotovil předkládanou práci na základě objednávky ze dne , která byla dohodnuta mezi objednavatelem panem Oldřichem Pospíšilem, jednatelem společnosti PP Auto s.r.o. sídlem Žďárského 197, Třebíč a zpracovatelem oznámení RNDr. Stanislavem Novákem se sídlem Prakšická 990 Uherský Brod PSČ Podklady pro zpracování oznámení byly zapůjčeny ze strany objednavatele a to projektová dokumentace pro stavební řízení. Údaje o území byly získány na MěÚ v Třebíči. Dále byly využity výsledky terénního šetření prohlídkou na místě samém, archivní materiály, rozhodnutí orgánů státní správy, ČSN a odborná literatura a pohovor s investorem. 5

6 ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma PP Auto s.r.o. 2. IČO IČO : Sídlo (bydliště) PP Auto s.r.o. Žďárského Třebíč 4. Kontaktní údaje oprávněného zástupce oznamovatele Oznamovatel Oldřich Pospíšil jednatel společnosti tel. : Projektová organizace Ing. Vostal Husova Třebíč tel. : ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru Autovrakoviště - PP Auto - Třebíč. 2. Kapacita záměru Plánovaná kapacita činí cca 900 až 950 ks vraků ročně, což představuje cca 950 tun materiálů za rok. Je možné předpokládat, že denně navštíví autovrakoviště cca návštěvníků. 6

7 Charakteristika objektu : zastavěná plocha 347 m Umístění záměru Záměr je umístěn ve městě Třebíč, na k.ú. Kožichovice, viz. příloha č. 1. Dotčené území se nachází na severozápadním okraji k.ú. Kožichovice v návaznosti na k.ú. Třebíč, viz. příloha č. 2. Severozápadní okraj je rámcově ohraničen zalesněným svahovým břehem Lorencových sadů, územím prochází komunikace ulice Žďárského. Terén je v globále poměrně zvlněný, pozemky leží na svažitých plochách. Katastrální území Obec ORP Kraj : Kožichovice : Kožichovice : Třebíč : Vysočina Fotodokumentace dotčeného areálu, okolí a souvisejících komunikací je uvedena v příloze č Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Charakter stavby - novostavba. Dokumentace pro stavební řízení stavby řeší vlastní objekt haly pro demontáž ojetých automobilů, včetně navazující zpevněné plochy a jejího odvodnění, včetně příslušného odlučovače ropných látek. Dokumentace navazuje na : provozní schémata stávajícího autoservisu dokumentaci stávajícího objektu údaje o stávajících trasách a dimenzích podzemních inženýrských sítí informace o podmínkách zakládání získaných ze zkušeností při zakládání původního autosalonu s autoservisem a z geologických průzkumů okolních staveb na úrovni přípravy i realizace. Stavba je situována na jihovýchodním okraji města Třebíče, na ul. Žďárského, v průmyslové zóně, nacházející se již v k.ú. Kožichovice. Jedná se o pozemek parc. č. 1095/26 a 1095/40, užívaný z části jako ostatní plocha. Pozemky jsou ve vlastnictví investora, který má vyřešeny majetkoprávní vztahy, umožňující bezkonfliktní průběh stavebního řízení. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant Investor v současné době provozuje autoopravnu a autosalon, jeho záměrem je služby rozšířit o autovrakoviště, které by se nacházelo ve stejném areálu. Lze konstatovat, že pozemek se jeví 7

8 jako vhodný pro daný druh zástavby a to jak z hlediska napojení na stávající technické vybavení území, tak ve vztahu k okolní zástavbě a rozvoji sítě služeb motoristům. Podle statistiky je v okrese Třebíč : registrováno osobních automobilů, roční nárůst cca těchto vozů vyřazená vozidla v okrese Třebíč - rok vozidel - rok vozidel vyřazená vozidla v městě Třebíč - rok vozidel. Investor ve svém záměru vychází z potřeby města Třebíče s cílem vybudovat zařízení, kde by se prováděl sběr a také demontáž autovraků. Autovrakoviště bude navrženo a postaveno v souladu s platnou legislativou (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a novel a vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a novel). Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočiny V rámci hospodaření s odpady na území kraje Vysočina bude zaveden systém pro zpětný odběr autovraků. Předpokládá se vytvoření sítě sběrných středisek pro autovraky. Všechny autovraky budou procházet autorizovanými sběrnými středisky, která budou zajišťovat odstranění nebezpečných látek a dílů (provozní náplně, akumulátory a jiné dle pokynů výrobce). V rámci sběru autovraků budou využita i stávající vybavená autovrakoviště. V kraji bude vybudováno středisko pro úplnou demontáž autovraků. Po demontáži využitelných dílů budou autovraky zpracovávány (lze využít např. na šrédru v Tlumačově). Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem schváleným v roce 1998 (územní plán města Třebíče) a 2002 (územní plán obce Kožichovice), viz. příloha č. 12 a 13. Dotčené pozemky jsou navrženy pro výrobní aktivity, tj. výrobní činnosti průmyslové zemědělské, výrobní a ostatních služeb včetně administrativy provozoven. Zástavba v lokalitě není vhodná pro bydlení, protože lokalita je označena jako průmyslová čtvrť. V území není povoleno umísťování objektů pro bydlení. Přehled variant O jiné variantě záměru investor neuvažuje. Jeho záměr umístnit autovrakoviště na pozemek do průmyslové zóny v areálu firmy PP Auto s.r.o. je jednoznačný. 6. Stručný popis technického a technologického řešení Seznam řešených stavebních objektů SO 01 Hala autovrakoviště SO 02 - Zpevněná plocha SO 03 ORL Celková situace staveniště autovrakoviště je uvedena v příloze č. 6. Fotodokumentace areálu autovrakoviště a okolí je prezentována v příloze č

9 Zastavěná plocha hlavním objektem činí 347 m 2. V nově řešeném prostoru haly autovrakoviště, který bude temperován, budou vozidla rozebírána při dodržení veškerých pravidel pro práci s odpady podle jejich kategorie. Pro zákazníky autovrakoviště bude nadále využíváno stávající parkoviště automobilů před objektem investora. Provozní podmínky a kapacita parkoviště se prakticky nezmění. Investiční záměr svým charakterem provozu a svým situováním nebude v kontraverzi s okolní zástavbou. Objekt doplní vhodně stávající občanskou vybavenost v této části obce. Situování stavby umožňuje výhodné napojení na stávající pěší komunikace, hromadnou i individuální dopravu. Umístění stavby je v souladu s územním plánem předmětného území jedná se o průmyslovou zónu na rozhraní k.ú. Třebíč a Kožichovice, označenou Vp, tj. průmyslové podniky, kapacitní sklady, apod. Objekt je řešen jako jednolodní hala ocelové konstrukce s nízkou sedlovou střechou, přistavěná z části ke stávajícímu objektu autosalonu Peugeot na jeho západní straně. Využita bude původní typizovaná konstrukce Mostárny Hustopeče, na kterou si zhotovitel v případě jeho potřeby zajistí zpracování realizační dokumentace. Budoucí areál autovrakoviště je celý oplocen. Stavební práce nutné ke kompletnímu provedení navrhované stavby (viz. příloha č. 6) jsou dle své povahy rozděleny do jednotlivých stavebních objektů a jsou řešeny v rámci jedné stavby. SO 01 Hala autovrakoviště Bude založena plošně na železobetonových základových pasech z betonu a patkách z betonu, popř. s vázanou výztuží (viz. příloha č. 7). Fasáda je tvořena panely obvodového pláště Kingspan, doplněné původním obvodovým pláštěm z hliníkového trapézového plechu v přírodní barvě, stejně jako střešní krytina. Nosnou konstrukci tvoří ocelová jednolodní hala s rozponem 12 m a roztečí rámů 4,5 m. Celkem má investor k dispozici 6 polí této konstrukce. Obvodový plášť bude použit původní, tj. z Al trapézového plechu, s doplněním tepelné izolace. Skladba obvodového pláště respektuje požadavky na požární odolnost konstrukcí. Ocelová konstrukce rámů bude chráněna zavěšenou konstrukcí podhledu z Al trapézového plechu s tepelnou izolací z minerální vlny (ORSIL, URSA, ROCKWOOL, apod.). Prostor mezi tepelnou izolací a střešní krytinou bude účinně provětráván větracími štěrbinami v římse a ve hřebeni střechy. Křídla a vlastní rámy těchto oken budou vyměněna za okna plastové konstrukce. Budou vyspravena a použita okna osazená ve štítové stěně stávajícího objektu autoservisu. Budou opatřena novým nátěrem. Vrata a dveře budou instalovány dle požadavků požárně-technického řešení, tak, aby plnily funkci požárních uzávěrů. Hala je izolována proti radonu a působení ropných látek, viz. příloha č. 9. Dispozice haly prodejní plocha, kanceláře 4x, šatna, umývárny 2x, WC 2x, sklady 4x, příruční sklad, autoservis, pracovní plocha (viz. příloha č. 8). Výkresy pohledů viz. přílohy č

10 SO 02 - Zpevněná plocha Zpevněná plocha bude izolovaná proti pronikání ropných látek, spádovaná do sběrného podélného kanálku na ropné látky z nerezové oceli, který je zaústěn do odlučovače ropných látek. Skladba zpevněné izolované plochy je podrobně popsána v příloze č. 10. SO 03 ORL Kontaminované srážkové vody ze zpevněné plochy budou nejprve svedeny do odlučovače ropných látek firmy BMTO Liberec - LOP 10, popř. SEKO Turnov, ASIO apod. Kapacita ORL je 10 lt.s -1, zajišťuje na výstupu čistotu vody do 5 mg.lt -1 ropných látek. Jeho složení tvoří lapák písku, odlučovací komora, koalescenční komora. Etapizace stavby Stavba bude realizovaná v jedné etapě. Technologický postup demontáže autovraků Autovrakoviště bude sloužit pro výkup autovraků. Autovraky budou sváženy nákladním automobilem investora nebo budou přiváženy samotnými zákazníky. Autovraky budou přijímány tak, aby byly ihned umístěny dovnitř do haly buď přímo na místo, kde se budou rozebírat do haly anebo budou uloženy na izolovanou zpevněnou plochu, kde bude zřízeno stanoviště autovraků. Zde však do nich nebude žádným způsobem zasahováno. Jejich rozebírání bude prováděno pouze uvnitř haly. Autovraky nebudou před úpravou, tj. odstraněním nebezpečných vlastností, uloženy mimo určená místa podrobně bude zpracováno v Provozním řádu autovrakoviště. Ve hale se z autovraků na demontážní lince odeberou nebezpečné látky a nebezpečné díly. Jedná se o výbušné části (airbagy), motorová paliva a oleje, hydraulické oleje, chladící kapaliny, brzdové kapaliny, nemrznoucí směsi, media klimatizačních zařízení, apod. Nebezpečné látky nebezpečné odpady, jako výbušné součásti airbagy budou uskladněny v uzavřených kovových nádobách, motorová paliva, motorový a převodový olej, olej z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému a další kapaliny budou shromažďovány v sudech o maximálním objemu 200 lt a současně i součásti, které obsahují rtuť v hale (sklad, příruční sklad shromažďovací prostředky) a ihned po jejich naplnění odváženy oprávněnou osobou - smluvní partner. Akumulátory budou umístěny na paletách v plechové vaně ve skladu akumulátorů v autoservisu Peugeot (nelze skladovat společně olověné akumulátory s alkalickými akumulátory nebo bateriemi). Nádrže na zkapalněný nebo stlačený plyn budou uskladněny v hale a to na jednom místě v množství maximálně 300 lt. Nebezpečné díly nebezpečné odpady z autovraků, tj. díly znečištěné RL (např. motory, převodovky a další) budou demontovány a ukládány po demontáži do regálů uvnitř haly. Na izolovanou zpevněnou plochu budou umístěny čisté vraky a také slisovaný kovový odpad. Využitelné součásti autovraků (katalyzátory, kovové součásti obsahující měď, hliník, hořčík, pneumatiky, velké plastové součásti a sklo) se vyjmou z autovraků k dalšímu využití, např. 10

11 k odprodeji náhradních dílů zákazníkům nebo se předají oprávněným osobám. Jedná se o katalyzátory, součásti s obsahem Cu, Al, Mg, plastové součásti, sklo, atd. Pracovní proces a skladovací operace musí být řízeny a provedeny tak, aby nedošlo k poškození součástí, obsahujících kapaliny nebo využitelných součástí a náhradních dílů. Po těchto operacích, provedených v rámci technologického postupu se zbytek autovraku, zbavený nebezpečných vlastností (pouze čisté autovraky, díly a popř. slisovaný kovový odpad), umístní na zpevněnou izolovanou odstavnou plochu, napojenou na ORL, kde bude po určitý čas uložen, aby případní zákazníci měli možnost prohlídky a odkoupení náhradních dílů. Po odprodeji využitelných náhradních dílů bude torzo autovraku odvezeno do Kovošrotu nebo Metalšrotu na základě smlouvy, popř. před tím slisováno v případě výhledové instalace lisu na autovraky. Kontejnery pro jednotlivé druhy odpadů bez nebezpečných vlastností budou příp. umístěny na částečně zpevněné izolované ploše. Všechny hořlavé odpady budou shromažďovány odděleně ve skladu v hale. Protipovodňová opatření Dotčené území nepatří do rizikové oblasti, tedy nejsou nutná žádná protipovodňová opatření. Technická a technologická zařízení Technologické vybavení zahrnuje mechanický, popř. hydraulický dvou, nebo čtyřsloupový zvedák a dále pak běžné ruční nářadí. Staveniště, příprava stavby Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora stavby. Plocha zařízení staveniště bude přibližně 400 m 2. Nejvyšší předpokládaný počet pracovníků na stavbě je 15 osob. V rámci zařízení staveniště budou zhotovitelem po dobu výstavby využívány stávající prostředky. V rámci stavby budou dále vybudovány dočasné objekty zařízení staveniště nebo využity stávající, jako kancelář, šatna, umývárna, sprcha a WC, uzamykatelné sklady, volné skládky, stavební výtah a vrátek, kontejnery na suť, staveništní přípojka vody a NN. Pro stavební práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro zemní práce na automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky a domíchávače. V blízkosti skladů a sociálních zařízení musí být k dispozici hasící prostředky, jako je písek, voda, lopaty, krumpáče, hasící přístroje apod. V rámci tohoto objektu budou provedeny práce na výkopu pasů a patek pro založení stavby. Zemními pracemi nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň. Jedná se o stávající nezpevněnou část plochu manipulačního dvora. Při provádění zemních prací budou provedena opatření zabraňující znečišťování okolních ploch a komunikací. Pro potřeby výstavby hlavního objektu i zpevněných ploch je uvažováno pouze s územím, na němž bude stavba realizována a které je v majetku investora. Vytěžená zemina bude v plném rozsahu použita na vyrovnání výškových 11

12 rozdílů terénu na ostatním pozemku investora. Bilance výkopů a násypů vykazuje přebytek a tento materiál bude uložen na vlastním pozemku investora. Před započetím zemních prací je nutno nechat prokazatelně vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě jejich správci. Zaměstnanci Předpokládá se, že počet zaměstnanců provozovny se předmětnou akcí zvýší cca o 3 pracovníky. Počet zaměstnanců autovrakoviště dojíždějících denně do zaměstnání vlastním vozidlem je 1 až 2 osob. Práce budou probíhat pouze v jednosměnném provozu a nebudou probíhat ve dnech pracovního klidu a pracovního volna. Při provádění stavebních prací a po dobu provozní činnosti je bezpodmínečně nutno dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti a hygieně práce vztahující se na dané činnosti, viz. příloha č Předpokládané termíny zahájení a dokončení záměru Termín zahájení stavby : 05/2005 Termín dokončení stavby : 09/2005 Trvalý provoz : 09/ Výčet dotčených územně samosprávných celků Kraj : Vysočina v samostatné působnosti Obec : obec Kožichovice město Třebíč 9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona Posuzovaný záměr Autovrakoviště - PP Auto - Třebíč přesahuje limitní hodnoty uvedené v zákoně č. 100/2001 Sb. příloha č. 1 kategorie II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou od 100 do tun/rok a proto navrhovaný záměr je předmětem oznámení podle ustanovení 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. II. ÚDAJE O VSTUPECH 1. Půda Popis pozemků dle výpisu z KN (viz. příloha č. 4) : par. číslo druh pozemku plocha (m 2 ) 1095/26 orná půda /40 orná půda 684 Umístění rozsahu řešené stavby ve snímku katastrální mapy je doloženo v příloze č

13 Stavba je situována na jihovýchodním okraji města Třebíče, na ul. Žďárského,v průmyslové zóně, nacházející se již v k.ú. Kožichovice. Podstatná část stavby bude na části pozemku parc. č. 1095/26, která je užívaná jako ostatní plocha. Rozhodnutí o vynětí pozemku bylo vydáno MěÚ Třebíč dne pod č.j. Výst. 495/12/97 No. Podle schváleného územního plánu obce Kožichovice z roku 2002 jsou dotčené plochy autovrakoviště zařazeny do sféry výrobní aktivity Vp : území je určeno především pro umisťování a uskutečňování výrobních činností průmyslových, zemědělských, výrobních a ostatních služeb včetně administrativy a to převážně v uzavřených areálech s malou frekvencí styku s veřejností viz. příloha č. 12. Okolní území je zařazeno do BPEJ , Charakteristika BPEJ : BPEJ I.**.** *.II.** *.**.II MT 2 mírně teplý, mírně vlhký MT 2 mírně teplý, mírně vlhký Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách I.**.** - příslušnost ke klimatickému regionu *.II.** - příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (HPJ) *.**.II - kombinace hloubky a skeletovitosti půdního profilu. sklonitost-mírný sklon expozice-všesměrná skeletovitost-středně skeletovité hloubka-hluboká, středně hluboká sklonitost-střední sklon expozice-sever (SZ a SV) skeletovitost-středně skeletovitá hloubka-mělká Zařazení dle bonitace představuje z hlediska ochrany ZPF stupeň ochrany (dle Metodického pokynu MŽP ČR ze dne ) : BPEJ třída ochrany V. V. Požadavky ochrany zemědělských půd v ZPF : Do V. třídy ochrany patří zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany. Půdní charakteristiky z hlediska antropogenního zatížení v místě - Dle kategorizace půd podle odolnosti vůči antropogennímu znečištění (Facek Adamec, 1990), dle vyjádření kódem HPJ je půdní prostředí zařazeno u BPEJ a do kategorie I. neodolné lehké. 13

14 Meliorace Pozemek, určený pro stavbu autovrakoviště, nezasahuje do žádných ploch, které jsou meliorovány, dle mapových podkladů ZVS. Ochrana PUPFL Zábor pozemků, určených k plnění funkcí lesa, trvalý nebo dočasný, po dobu výstavby a provozu autovrakoviště zde nenastává. Stavební objekty jsou umístěny ve vzdálenosti větší jak 50 metrů od lesa. Z tohoto důvodu se stavba nedotýká těchto zájmů. Ochranná pásma V okolním území se nachází vedení dešťové kanalizace DN 600 a vedení splaškové kanalizace DN 300 vše v majetku Vodárenské a.s. Třebíč. Dále je území prosto jiných podzemních nebo nadzemních inženýrských sítí. Areál autovrakoviště neleží v zátopovém pásmu. Navržená výstavba nezasahuje ani přímo nesousedí s žádným pásmem jiné hygienické ochrany nebo ochranným pásmem jímacího území vodního zdroje. Ochranné pásmo silnice II/351 směr Dalešice, které dosahuje do 50 m od osy přilehlého jízdního pruhu není záměrem dotčeno. Předmětný investiční záměr na vybudovaní areálu autovrakoviště v uvažovaném místě je v souladu územním plánem a je tedy v souladu s koncepcí rozvoje obce Kožichovice. 2. Voda Pitná a užitková voda Pitná a užitková voda je zajištěna z městského vodovodního řadu do objektu autosalonu Peugeot. Napojení průmyslových zón je ze stávajícího vodovodu, vedeného v komunikaci. Rozvody vody budou provedeny nově včetně výtokových armatur a napojeny na autoservisu Peugeot. Teplá voda bude připravována v kombinovaném plynovém kotli ústředního topení, instalovaném v hale autovrakoviště. Kalkulace spotřeby vody vychází z počtu 3 pracovníků (1,5 E.O.) a odhadem 2 zákazníků (2 E.O.), celkem tedy 3,5 E.O. a při specifické spotřebě vody 150 lt.e.o. -1 x den -1. Potřeba vody : Q roční Q denní jednotky m 3.rok -1 m 3.den -1 Pití, hygienické potřeby 140,00 0,525 Celková spotřeba vody se zvýší bezvýznamně v relaci 0,2 až 0,3 lt.s

15 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Elektrická energie Rozvod bude napojen na stávající rozvody 400 V v areálu investora na rezervní okruhy rozvaděče v objektu autoservisu Peugeot. Elektroinstalace bude provedena kompletně nově. Soudobý příkon činí max. 15 kw. Zemní plyn, vytápění Nebude prováděna, vnitřní rozvody budou napojeny na rozvody v objektu autosalonu. Plynoinstalace bude provedena pouze jako přívod pro nový kotel ústředního topení a přípravy teplé vody. Tepelné ztráty haly činí cca 25 kw, což rezerva výkonu stávajícího kotle pokrývá, stejně jako pokrývá potřebný tepelný výkon pro přípravu teplé vody. Spotřeba zemního plynu bude maximálně cca m 3.rok -1. Inženýrské sítě Možnosti napojení na inženýrské sítě a rozvody technického zařízení stávající budovy jsou dobré, většina z nich se nachází v bezprostřední vzdálenosti. Přeložky stávajících podzemních zařízení nebude nutno provádět. Před zahájením výkopových prací mimo pozemky vlastního autovrakoviště bude nezbytné vytýčit případné stávající inženýrské sítě. Při umisťování objektu a zpevněných ploch jsou respektována ochranná pásma všech inženýrských sítí. Výstavba Do prostoru stavby budou dovedeny provizorní přívody jednotlivých medií, navazující na stávající rozvody v areálu investora. Předpokládaný potřebný instalovaný příkon pro stavbu je na stroje 25 kw, na osvětlení 6 kw tj. 31 kw x 0,8 = 24,8 kw soudobého odběru. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu V území procházejí tyto komunikace : II/351 Chotěboř Polná Třebíč Dalešice III/ Kožichovice - průjezdná místní komunikace. Četnost vozidel na silnici II/351 směr Dalešice činí cca automobilů za 24 hodin. V území prochází jednokolejná železniční trať č. 240 Brno Jihlava Havlíčkův Brod se zastávkou v Třebíči. Hospodářská doprava využívá síť polních cest. 15

16 Plocha stávajícího letiště Třebíč Kožichovice je umístěna na k.ú. Kožichovice v souběhu se silnicí II/351, určena pro provoz letadel ultralehkých letounů, provozovatelem je Západomoravský aeroklub. Území Kožichovic je vhodné pro cykloturistiku a navazuje na systém cyklistických tras řešených v Třebíči. Trasy jsou vedeny po méně frekventovaných místních, účelových a polních cestách. Lokalita záměru Hlavní páteřní komunikace slouží jako sběrná a tvoří osu průmyslové zóny. Podél komunikace je navržen parkovací systém odstavných stání pro vozidla zaměstnanců a návštěvníků. Příjezd k autovrakovišti je zabezpečen po místní účelové komunikaci, která vede průmyslovou zónou a je napojena na stávající silniční síť. Dopravní napojení bude využíváno stávající, tj. sjezd z ulice Žďárského. Z místní účelové komunikace se odbočí do areálu PP Auto s.r.o, jehož součástí bude autovrakoviště. Vjezd bude řešen vraty osazenými v podélných stěnách na východní a západní straně objektu. Zákazníci a veřejnost nebude mít do dvora a haly autovrakoviště volný přístup, pouze v doprovodu odpovědné osoby. Zajíždění se předpokládá osobními, malými nákladními a dodávkovými automobily během otevírací doby. Vykoupené autovraky budou přiváženy zákazníky, nebo budou přiváženy malým nákladním automobilem. Automobilová doprava nákladní dosáhne frekvence cca 5 vozů za den, tj. cca vozů za rok. Osobní vozy dosáhnou četnosti cca 10 vozů za den, tj. cca vozů za rok. Doprava, manipulace s materiálem i provoz autovrakoviště se bude řídit schváleným Provozním řádem. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 1. Ovzduší Stacionární zdroje Bude využit plynový kotel o výkonu pod 200 kw (malý zdroj znečišťování ovzduší) pro případ otop a ohřev TUV. Spotřeba zemního plynu bude maximálně cca m 3.rok -1. Tabulka produkce emisí znečišťujících látek zemní plyn (celkem). Emise Jednotky M pop M SO2 M NOx M CO M CxHy Produkce za rok kg.rok -1 0,4 0,2 32,0 6,4 1,3 Množství emisí za rok je stanoveno výpočtem, z údajů uvedených v příloze č. 5 NV ČR č. 352/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel. Vypočtené emise jsou vždy nadhodnoceny vůči skutečným emisím škodlivin (přesné hodnoty celoročních emisí lze zjistit měřením) za 16

17 podmínky dodržování provozních podmínek topenišť. Emise ze stacionárního zdroje znečištění ovzduší budou nevýznamné. Dle 12 odst. 1, písm. f) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících plynná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kw; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Odvětrání, vzduchotechnika VZT zařízení není navrhováno, potřebná výměna vzduchu bude zajištěna pomocí větracích křídel oken. Větrání jednotlivých místností je zajištěno přímým větráním okny. Vliv emisí bude zanedbatelný. Odváděný vzduch a osmogeny se rozptýlí v ovzduší. Mobilní zdroje Emise z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší nebyly kalkulovány, neboť se jedná o příjezd a odjezd cca zákazníků denně (max. 10 osobních vozidel denně) a 5x denně nákladní vozidlo pro autovraky a 2-3 x 14 dní až měsíc nákladní vozidlo oprávněné osoby pro odpady. V lokalitě je nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší liniový zdroj komunikace II/351, která se nachází cca 160 m od autovrakoviště (cca automobilů za 24 hodin). 2. Odpadní vody Odvod dešťových a splaškových vod bude proveden do stávající dešťové a splaškové kanalizace a zaústěn do stávajících šachet podle svého druhu. Splašková odpadní voda Produkce splaškových odpadních vod se rovná potřebě pitné vody pro pití a hygienické zabezpečení : Q roční Q denní jednotky m 3.rok -1 m 3.den -1 Produkce splaškových vod 140,00 0,525 Předpokládané složení těchto vod má charakter splaškových komunálních vod s orientačními hodnotami : BSK 5 (mg. lt -1 ) CHSK (mg. lt -1 ) NL (mg. lt -1 ) N celk (mg. lt -1 ) P celk (mg. lt -1 ) Odpadní splašková voda ze sociálního zařízení bude svedena do splaškové kanalizace městského kanalizačního řadu, ukončeného v ČOV. 17

18 Na vypouštění splaškových bude mít investor s provozovatelem veřejné kanalizace společností VAS a.s. Třebíč uzavřenou smlouvu. Z hlediska zatížení odpadních vod bude investor splňovat limity, stanovené kanalizačním řádem města. Dešťová odpadní voda Stavební pozemek je ve velmi mírném sklonu umožňující odtok srážkových vod. Plocha stávajícího manipulačního dvora je zpevněna a bude využívána jako příjezd k autovrakovišti. Srážkové vody ze střechy haly budou svedeny přímo do dešťové kanalizace. Nejedná se o kontaminované vody. Majitel musí získat souhlas provozovatele VAS a.s. s připojením do kanalizace. Kontaminovaná odpadní dešťová voda Kontaminované vody dešťové vody ze zpevněné izolované plochy budou svedeny sběrným kanálkem do odlučovače ropných látek a po jejich přečištění na stanovené hodnoty napojeny do dešťové kanalizace. Odvod dešťových vod bude proveden do stávající dešťové kanalizace a zaústěn do stávajících šachet podle svého druhu. Kontaminované srážkové vody ze zpevněné plochy budou nejprve svedeny do odlučovače ropných látek firmy BMTO Liberec - LOP 10, popř. SEKO Turnov, ASIO apod. s parametry odpovídajícími skutečně realizované plochy a požadavkům na stupeň čištění vody ze strany správce kanalizace. Kapacita ORL je 10 lt.s -1, zajišťuje na výstupu čistotu vody do 5 mg.lt -1 ropných látek. Jeho složení tvoří lapák písku, odlučovací komora, koalescenční komora. Je určen k odvodnění ploch 335 až 670 m 2. Kanalizační řád města Třebíče připouští obsah ropných látek maximálně 5 mg.lt -1. Před areálem je parkoviště pro osobní vozidla v počtu 5 stání, dešťové vody budou zasakovat do terénu, z části jsou odvedeny do dešťové kanalizace. Množství dešťových vod celkem Q d = 7,0 lt.s -1. Závadné látky Hydroizolace a zároveň protiradonová izolace je navržena z pásů EKOPLAST 806 VÝROBCE Fatra Napajedla. Tato izolace bude použita ve vlastní hale i v konstrukci zpevněné plochy (viz. přílohy č. 9 a 10). Tato speciální homogenní válcovaná a laminovaná fólie bude v konstrukcích betonových a železobetonových desek chráněna z obou stran geotextilií IZOCHRAN, Mokrutex, apod. V hale, která bude mít povrchovou úpravu leštěného betonu, budou podlahy spádovány k nepropustné bezodtokové jímce. Finální úprava bude provedena nátěrem se schopností odolávat ropným látkám, např. SIKKATON B nebo jiný výrobek s ekvivalentními vlastnostmi. Venkovní zpevněná plocha bude opatřena stejným nátěrem. Hala - podlaha haly, kde se budou autovraky rozebírat, bude izolována proti průniku ropných látek do podloží a bude vyspádovaná do nepropustné vybírací jímky. Podlaha skladu akumulátorů bude vyspádovaná do nepropustné jímky a odolná působení agresivních látek. 18

19 V těchto jímkách jsou zachyceny veškeré případné úkapy a úniky kapalin z vraků nebo ze shromažďovacích nádob. Objem největší shromažďovací nádoby bude 200 lt. Kapaliny, zachycené v bezodtoké jímce, budou vybírány a odváženy k odstranění oprávněnou osobou. Zpevněná izolovaná plocha - odvod kontaminované dešťové vody je podrobně popsán v předchozím odstavci. Sanační prostředky V provozovně budou na příslušném místě ve skladu k dispozici havarijní prostředky jako vapex, piliny, hadry, lopaty, krumpáče. 3. Odpady Výstavba autovrakoviště Zemina ( ) z výkopů základů a patek bude použita pro terénní úpravy v areálu autovrakoviště. Realizace stavby si nevyžádá žádné rozsáhlé bourací a demoliční práce, vyjma stavebních úprav na objektu. V rámci bouracích prací budou vybourány stávající výplně otvorů částečně parapet v západní štítové stěně stávajícího autoservisu Peugeot a dále pak konstrukce atiky pro uložení vazníků ocelové konstrukce haly. Během výkopových prací a při provádění stavebně-montážních pracích budou vznikat následující skupiny odpadů : Skupina odpadů Název skupiny odpadů 08 Odpady z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů 15 Odpadní obaly, čistící tkaniny, ochranné oděvy 17 Stavební a demoliční odpady Dočasné shromažďování stavebních odpadů lze řešit v areálu autovrakoviště. Nebezpečné a ostatní odpady budou předány do zařízení, určených k odstranění nebo využití odpadů (skládky, spalovny, využití odpadů). Bude řešeno smluvními vztahy mezi dodavatelem stavby a investorem. Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. shromažďováním, tříděním, úpravou, využíváním a odstraněním odpadů. Důležité bude přednostní využití odpadů. Ke kolaudaci předloží stavebník doklady o evidenci odpadů vzniklých při výstavbě. Nejbližší zařízení na odstranění odpadů jsou skládky ostatního odpadu ve Vladislavy, příp. skládka TKO Petrůvky. Podrobnější rozčlenění odpadů, vznikajících po dobu stavby, je uvedeno v příloze č. 26. Provoz autovrakoviště Autovrakoviště bude produkovat následující odpady specifikované investorem a doplnění na základě expertízy : 19

20 Kód druhu odpadu Název druh odpadu Kategorie odpadu * Nechlorované hydraulické minerální oleje N * Syntetické hydraulické oleje N * Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje N * Jiné hydraulické oleje N * Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N * Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N * Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje N * Jiné motorové, převodové a mazací oleje N * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito N látkami znečištěné * Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N Čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem O Pneumatiky O * Autovraky N Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí O * Olejové filtry N * Součástky obsahující rtuť N * Výbušné součásti (např. airbagy) N * Brzdové destičky obsahující asbest N Brzdové destičky neuvedené pod číslem O * Brzdové kapaliny N * Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem O Nádrže na zkapalnělý plyn O Železné kovy O Neželezné kovy O Plasty O Sklo O * Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až a N a Součástky jinak blíže neurčené O * Olověné akumulátory N * Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem N Papír O Sklo O * Zářivky N Plasty O Biologicky rozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O Uliční smetky O Odpad z čištění kanalizace O Poznámka : 20

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli OZNÁMENÍ A. Údaje o oznamovateli ---------------------------- Obchodní firma: Westernové městečko Boskovice s.r.o.. IČO: 255 91 894 Sídlo: Komenského 50, 680 01 Boskovice Jméno, příjmení, bydliště a telefon

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK 1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Popis území stavby... 2 1.1 Charakteristika místa stavby... 2 1.2 Provedené průzkumy... 2 1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní

Více

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: STUPEŇ: NÁZEV AKCE: Ing. V. Kubeš VLADIMÍR KUBEŠ Projekt pro DSP MĚŘÍTKO: DATUM: Září 2014 POČET A4: 9 INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK OBSAH: LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270 INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 8 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...2 A1.2. ÚDAJE O ŽADATELI...2 A1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA...2 B1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 C1. ÚDAJE

Více

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Počet stran: 6 INVESTOR: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko STAVBA : Komplexní zateplení mateřské školky k.ú. Hlinsko, p.č.st. 1826 a 1879/5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOŘ OBSAH

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOŘ OBSAH 1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOŘ OBSAH a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem... 2 b)

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Sběrný dvůr Hněvice 10, Štětí. Sběr, výkup, skladování ostatního a nebezpečného odpadu

Sběrný dvůr Hněvice 10, Štětí. Sběr, výkup, skladování ostatního a nebezpečného odpadu Sběrný dvůr Hněvice 10, 411 08 Štětí Sběr, výkup, skladování ostatního a nebezpečného odpadu Březen 2011 Obsah: A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma 2. IČ 3. Sídlo (bydliště) 4. Jméno, příjmení, bydliště

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Sklad služeb Města Veselí nad Moravou

Sklad služeb Města Veselí nad Moravou Stavebník: Služby Města Veselí nad Moravou IČ 46936777 Stavba: Sklad služeb Města Veselí nad Moravou Místo: Veselí nad Moravou Kraj : Jihomoravský Okres: Hodonín K.ú.: Veselí - Předměstí Parc.č.: 1916/2,

Více

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------- 760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-47 -------------------------------------------------

Více

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY MĚSTO Š T E R N B E R K SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTECH PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZPRACOVATEL:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, ŠPEJCHAR Ražice čp. 60 Sanace nesaturované zóny objektů a venkovních ploch b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby E. Zásady organizace výstavby Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma Číslo zakázky:

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

E1 - Technická zpráva ZOV

E1 - Technická zpráva ZOV E1 - Technická zpráva ZOV Obsah: a) Základní řešení zařízení staveniště - informace o rozsahu a stavu staveniště - předpokládané úpravy staveniště - oplocení - trvalé deponie a mezideponie - příjezdy a

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení Dopravní

Více

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ" Obsah: A. Průvodní zpráva

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE K SOKOLOVNĚ Obsah: A. Průvodní zpráva Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava www.agroprojektjihlava.cz, agroprojekt@agroprojektjihlava.cz, +420 567 210 066 RAPOTICE REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ"

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav Bílek OBSAH

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY rozšíření spisovny v objektu ÚMČ Praha 12. Místo: Hausmannova 3014, k.ú.

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY rozšíření spisovny v objektu ÚMČ Praha 12. Místo: Hausmannova 3014, k.ú. Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY rozšíření spisovny v objektu ÚMČ Praha 12 Místo: Hausmannova 3014, k.ú. Modřany - Praha 4 Investor: MČ Praha 12 Písková 830/25 143 12 Praha 4 - Modřany

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby Obsah Zásady organizace výstavby A) VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU... 2 B) VĚCNÝ A ČASOVÝ POSTUP PRACÍ, PŘESUNY HMOT, SKLADÁKY... 2 LHŮTY VÝSTAVBY... 2 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB... 2

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

B. - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA K DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ OPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ SOKOL ČESKÁ SKALICE ST.P.Č. 793/1 A 792/3 V K.Ú. ČESKÁ SKALICE 1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA K DOKUMENTACI PRO

Více

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PSU Ekologie a pracovní ochrana 01. 08. 2017 1/5 I. Dodržování

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 2 2 PRŮBĚH VÝSTAVBY 2 3 ZDROJE ENERGIÍ, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 2 4 VYZNAČENÍ UZAVÍRKY 2 5 PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 7 REALIZACE

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

(PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ)

(PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) Průvodní zpráva (PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zodpovědný projektant Vypracoval Kreslil Ing. Jaroslav Šlapka Ing. Radim Mach Ing. Radim Mach Místo stavby Meziměstí Úřad Meziměstí

Více

Umisťování, povolování a užívání vybraných staveb, podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Umisťování, povolování a užívání vybraných staveb, podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Umisťování, povolování a užívání vybraných staveb, podle ho zákona č. 183/2006 Sb. poř. - ne památka, památková rezervace, zóna - vyžaduje stanovisko hasičů stavby pro BYDLENÍ, pro REKREACI, RODINNÉ DOMY

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křižany DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor / stavebník, Adresa : Obec Křižany Adresa

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor životního prostředí Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA podle ustanovení 4 odst. 6 zákona

Více

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV Příloha č. 3 Obsah: a) Základní řešení zařízení staveniště - informace o rozsahu a stavu staveniště - předpokládané úpravy staveniště - oplocení - trvalé deponie a mezideponie - příjezdy a přístupy na

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3

Článek 1. Článek 2. Článek 3 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VIMPERK o závazné části Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Vimperk kterou se mění závazná část územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. odůvodnění změny 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.4 ÚPO Kunice rozhodlo Zastupitelstvo obce Kunice dne 21. června 2004. Vzhledem k jednoduchosti

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová Zodpovědný projektant:

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

STAVITELSTVÍ Semtín s.r.o. Jahnova Pardubice. Obsah

STAVITELSTVÍ Semtín s.r.o. Jahnova Pardubice. Obsah REKONSTRUKCE A ZMENA NARADí V OBJEKTU C.P. MINIMLÉKÁRNU UŽíVÁNí 21 NA SKLADU FAREMNí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNí RíZENí A - PRUVODNí ZPRÁVA PORIZOVATEL: PAVLA BOSÁKOVÁ AUTOR PROJEKTU: ING. KAREL

Více

Výkon SPD v oblasti stavební prevence

Výkon SPD v oblasti stavební prevence Výkon SPD v oblasti stavební prevence mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Legislativa zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více