OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ"

Transkript

1 RNDr. Stanislav Novák Prakšická Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a novel Objednatel Zpracovatel : PP Auto s.r.o., Žďárského 197, Třebíč : RNDr. Stanislav Novák, autorizovaný odborný pracovník Termín : březen 2005 Paré č. : 1... RNDr. Stanislav Novák

2 Zadání : Vypracování oznámení záměru stavby Autovrakoviště - PP Auto - Třebíč (dále i autovrakoviště) podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a novel (dále zákon č. 100/2001 Sb.) investorem panem Oldřichem Pospíšilem, jednatelem společnosti PP Auto s.r.o. sídlem Žďárského 197, Třebíč. Vypracoval : RNDr. Stanislav Novák, autorizovaná osoba (dle 19 zákona č. 100/2001 Sb.) - držitel osvědčení MŽP ČR čj /3906/OEP/92 o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí ( 8 a příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) a ke zpracování posudků hodnotících vlivy záměrů na životní prostředí ( 9 a příloha č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.) viz. příloha č. 31. Tentýž zapsaný : Potvrdenie zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie 42 podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odbore oblasti činnosti 3g a 3j zo dňa pod číslom 373/2004-OPV. Tentýž, jako auditor životního prostředí se způsobilostí pro vypracování systému environmentálního managementu v podniku a pro provádění auditu pro životní prostředí dle nařízení RADY EHS č. 1836/93, jakož i ISO , dle certifikátu EIPOS při Technické universitě Drážďany a Svazu průmyslu a dopravy ČR z Tentýž, jmenovaný Krajským soudem v Brně dne , podle ust. 3 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, znalcem v oboru ochrana přírody se specializací ochrana a tvorba životního prostředí. Tentýž, držitel autorizace pro nakládání s chemickými látkami a přípravky v rozsahu 2 odst. 8 písm. a) až o) zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a přípravcích ve znění pozdějších předpisů a novel, vydané MŽP ČR dne pod č.j. 870/2/28/00/Se. Kancelář - adresa : Prakšická 990, Uherský Brod tel./fax : , m Rozdělovník : paré č. 1 : RNDr. Stanislav Novák, Prakšická 990, Uherský Brod paré č : PP Auto s.r.o. sídlem Žďárského 197, Třebíč. 2

3 OBSAH strana ÚVOD... 5 ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma IČO Sídlo (bydliště) Kontaktní údaje oprávněného zástupce oznamovatele... 6 ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru Kapacita záměru Umístění záměru Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant Stručný popis technického a technologického řešení Předpokládané termíny zahájení a dokončení záměru Výčet dotčených územně samosprávných celků Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona...12 II. ÚDAJE O VSTUPECH 1. Půda Voda Ostatní surovinové a energetické zdroje Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu...15 III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 1. Ovzduší Odpadní vody Odpady Hluk a vibrace Záření radioaktivní, elektromagnetické Rizika havárií

4 ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území Charakteristika významně ovlivnitelných složek ŽP v dotčeném území...29 ČÁST D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. Charakteristika vlivů, odhad jejich velikosti a významnosti Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci Údaje o významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, kompenzaci nepříznivých vlivů Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí...40 ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 40 ČÁST F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 1. Mapová a jiná dokumentace Další podstatné informace oznamovatele...42 ČÁST G SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 43 ČÁST H PŘÍLOHA Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 48 4

5 ÚVOD Předložené oznámení záměru Autovrakoviště - PP Auto - Třebíč je vypracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. Oznámení je zpracováno ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 100/2001 Sb. a obsahem a rozsahem odpovídá příloze č. 3 tohoto zákona. Věcně a místně příslušným orgánem státní správy pro zajištění posuzování záměru je Krajský úřad Vysočina se sídlem v Jihlavě, odbor životního prostředí a zemědělství, v souladu s 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. (orgán kraje v přenesené působnosti). Oznámení předkládá vliv záměru stavby na životní prostředí, technické zabezpečení stavby z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod, vodních toků, půdy, bioty a životního prostředí všeobecně a riziko stavby a provozu na zdravé životní podmínky obyvatel obytné zástavby obce Kožichovice a města Třebíče. Zpracovatel oznámení vyhotovil předkládanou práci na základě objednávky ze dne , která byla dohodnuta mezi objednavatelem panem Oldřichem Pospíšilem, jednatelem společnosti PP Auto s.r.o. sídlem Žďárského 197, Třebíč a zpracovatelem oznámení RNDr. Stanislavem Novákem se sídlem Prakšická 990 Uherský Brod PSČ Podklady pro zpracování oznámení byly zapůjčeny ze strany objednavatele a to projektová dokumentace pro stavební řízení. Údaje o území byly získány na MěÚ v Třebíči. Dále byly využity výsledky terénního šetření prohlídkou na místě samém, archivní materiály, rozhodnutí orgánů státní správy, ČSN a odborná literatura a pohovor s investorem. 5

6 ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma PP Auto s.r.o. 2. IČO IČO : Sídlo (bydliště) PP Auto s.r.o. Žďárského Třebíč 4. Kontaktní údaje oprávněného zástupce oznamovatele Oznamovatel Oldřich Pospíšil jednatel společnosti tel. : Projektová organizace Ing. Vostal Husova Třebíč tel. : ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru Autovrakoviště - PP Auto - Třebíč. 2. Kapacita záměru Plánovaná kapacita činí cca 900 až 950 ks vraků ročně, což představuje cca 950 tun materiálů za rok. Je možné předpokládat, že denně navštíví autovrakoviště cca návštěvníků. 6

7 Charakteristika objektu : zastavěná plocha 347 m Umístění záměru Záměr je umístěn ve městě Třebíč, na k.ú. Kožichovice, viz. příloha č. 1. Dotčené území se nachází na severozápadním okraji k.ú. Kožichovice v návaznosti na k.ú. Třebíč, viz. příloha č. 2. Severozápadní okraj je rámcově ohraničen zalesněným svahovým břehem Lorencových sadů, územím prochází komunikace ulice Žďárského. Terén je v globále poměrně zvlněný, pozemky leží na svažitých plochách. Katastrální území Obec ORP Kraj : Kožichovice : Kožichovice : Třebíč : Vysočina Fotodokumentace dotčeného areálu, okolí a souvisejících komunikací je uvedena v příloze č Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Charakter stavby - novostavba. Dokumentace pro stavební řízení stavby řeší vlastní objekt haly pro demontáž ojetých automobilů, včetně navazující zpevněné plochy a jejího odvodnění, včetně příslušného odlučovače ropných látek. Dokumentace navazuje na : provozní schémata stávajícího autoservisu dokumentaci stávajícího objektu údaje o stávajících trasách a dimenzích podzemních inženýrských sítí informace o podmínkách zakládání získaných ze zkušeností při zakládání původního autosalonu s autoservisem a z geologických průzkumů okolních staveb na úrovni přípravy i realizace. Stavba je situována na jihovýchodním okraji města Třebíče, na ul. Žďárského, v průmyslové zóně, nacházející se již v k.ú. Kožichovice. Jedná se o pozemek parc. č. 1095/26 a 1095/40, užívaný z části jako ostatní plocha. Pozemky jsou ve vlastnictví investora, který má vyřešeny majetkoprávní vztahy, umožňující bezkonfliktní průběh stavebního řízení. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant Investor v současné době provozuje autoopravnu a autosalon, jeho záměrem je služby rozšířit o autovrakoviště, které by se nacházelo ve stejném areálu. Lze konstatovat, že pozemek se jeví 7

8 jako vhodný pro daný druh zástavby a to jak z hlediska napojení na stávající technické vybavení území, tak ve vztahu k okolní zástavbě a rozvoji sítě služeb motoristům. Podle statistiky je v okrese Třebíč : registrováno osobních automobilů, roční nárůst cca těchto vozů vyřazená vozidla v okrese Třebíč - rok vozidel - rok vozidel vyřazená vozidla v městě Třebíč - rok vozidel. Investor ve svém záměru vychází z potřeby města Třebíče s cílem vybudovat zařízení, kde by se prováděl sběr a také demontáž autovraků. Autovrakoviště bude navrženo a postaveno v souladu s platnou legislativou (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a novel a vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a novel). Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočiny V rámci hospodaření s odpady na území kraje Vysočina bude zaveden systém pro zpětný odběr autovraků. Předpokládá se vytvoření sítě sběrných středisek pro autovraky. Všechny autovraky budou procházet autorizovanými sběrnými středisky, která budou zajišťovat odstranění nebezpečných látek a dílů (provozní náplně, akumulátory a jiné dle pokynů výrobce). V rámci sběru autovraků budou využita i stávající vybavená autovrakoviště. V kraji bude vybudováno středisko pro úplnou demontáž autovraků. Po demontáži využitelných dílů budou autovraky zpracovávány (lze využít např. na šrédru v Tlumačově). Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem schváleným v roce 1998 (územní plán města Třebíče) a 2002 (územní plán obce Kožichovice), viz. příloha č. 12 a 13. Dotčené pozemky jsou navrženy pro výrobní aktivity, tj. výrobní činnosti průmyslové zemědělské, výrobní a ostatních služeb včetně administrativy provozoven. Zástavba v lokalitě není vhodná pro bydlení, protože lokalita je označena jako průmyslová čtvrť. V území není povoleno umísťování objektů pro bydlení. Přehled variant O jiné variantě záměru investor neuvažuje. Jeho záměr umístnit autovrakoviště na pozemek do průmyslové zóny v areálu firmy PP Auto s.r.o. je jednoznačný. 6. Stručný popis technického a technologického řešení Seznam řešených stavebních objektů SO 01 Hala autovrakoviště SO 02 - Zpevněná plocha SO 03 ORL Celková situace staveniště autovrakoviště je uvedena v příloze č. 6. Fotodokumentace areálu autovrakoviště a okolí je prezentována v příloze č

9 Zastavěná plocha hlavním objektem činí 347 m 2. V nově řešeném prostoru haly autovrakoviště, který bude temperován, budou vozidla rozebírána při dodržení veškerých pravidel pro práci s odpady podle jejich kategorie. Pro zákazníky autovrakoviště bude nadále využíváno stávající parkoviště automobilů před objektem investora. Provozní podmínky a kapacita parkoviště se prakticky nezmění. Investiční záměr svým charakterem provozu a svým situováním nebude v kontraverzi s okolní zástavbou. Objekt doplní vhodně stávající občanskou vybavenost v této části obce. Situování stavby umožňuje výhodné napojení na stávající pěší komunikace, hromadnou i individuální dopravu. Umístění stavby je v souladu s územním plánem předmětného území jedná se o průmyslovou zónu na rozhraní k.ú. Třebíč a Kožichovice, označenou Vp, tj. průmyslové podniky, kapacitní sklady, apod. Objekt je řešen jako jednolodní hala ocelové konstrukce s nízkou sedlovou střechou, přistavěná z části ke stávajícímu objektu autosalonu Peugeot na jeho západní straně. Využita bude původní typizovaná konstrukce Mostárny Hustopeče, na kterou si zhotovitel v případě jeho potřeby zajistí zpracování realizační dokumentace. Budoucí areál autovrakoviště je celý oplocen. Stavební práce nutné ke kompletnímu provedení navrhované stavby (viz. příloha č. 6) jsou dle své povahy rozděleny do jednotlivých stavebních objektů a jsou řešeny v rámci jedné stavby. SO 01 Hala autovrakoviště Bude založena plošně na železobetonových základových pasech z betonu a patkách z betonu, popř. s vázanou výztuží (viz. příloha č. 7). Fasáda je tvořena panely obvodového pláště Kingspan, doplněné původním obvodovým pláštěm z hliníkového trapézového plechu v přírodní barvě, stejně jako střešní krytina. Nosnou konstrukci tvoří ocelová jednolodní hala s rozponem 12 m a roztečí rámů 4,5 m. Celkem má investor k dispozici 6 polí této konstrukce. Obvodový plášť bude použit původní, tj. z Al trapézového plechu, s doplněním tepelné izolace. Skladba obvodového pláště respektuje požadavky na požární odolnost konstrukcí. Ocelová konstrukce rámů bude chráněna zavěšenou konstrukcí podhledu z Al trapézového plechu s tepelnou izolací z minerální vlny (ORSIL, URSA, ROCKWOOL, apod.). Prostor mezi tepelnou izolací a střešní krytinou bude účinně provětráván větracími štěrbinami v římse a ve hřebeni střechy. Křídla a vlastní rámy těchto oken budou vyměněna za okna plastové konstrukce. Budou vyspravena a použita okna osazená ve štítové stěně stávajícího objektu autoservisu. Budou opatřena novým nátěrem. Vrata a dveře budou instalovány dle požadavků požárně-technického řešení, tak, aby plnily funkci požárních uzávěrů. Hala je izolována proti radonu a působení ropných látek, viz. příloha č. 9. Dispozice haly prodejní plocha, kanceláře 4x, šatna, umývárny 2x, WC 2x, sklady 4x, příruční sklad, autoservis, pracovní plocha (viz. příloha č. 8). Výkresy pohledů viz. přílohy č

10 SO 02 - Zpevněná plocha Zpevněná plocha bude izolovaná proti pronikání ropných látek, spádovaná do sběrného podélného kanálku na ropné látky z nerezové oceli, který je zaústěn do odlučovače ropných látek. Skladba zpevněné izolované plochy je podrobně popsána v příloze č. 10. SO 03 ORL Kontaminované srážkové vody ze zpevněné plochy budou nejprve svedeny do odlučovače ropných látek firmy BMTO Liberec - LOP 10, popř. SEKO Turnov, ASIO apod. Kapacita ORL je 10 lt.s -1, zajišťuje na výstupu čistotu vody do 5 mg.lt -1 ropných látek. Jeho složení tvoří lapák písku, odlučovací komora, koalescenční komora. Etapizace stavby Stavba bude realizovaná v jedné etapě. Technologický postup demontáže autovraků Autovrakoviště bude sloužit pro výkup autovraků. Autovraky budou sváženy nákladním automobilem investora nebo budou přiváženy samotnými zákazníky. Autovraky budou přijímány tak, aby byly ihned umístěny dovnitř do haly buď přímo na místo, kde se budou rozebírat do haly anebo budou uloženy na izolovanou zpevněnou plochu, kde bude zřízeno stanoviště autovraků. Zde však do nich nebude žádným způsobem zasahováno. Jejich rozebírání bude prováděno pouze uvnitř haly. Autovraky nebudou před úpravou, tj. odstraněním nebezpečných vlastností, uloženy mimo určená místa podrobně bude zpracováno v Provozním řádu autovrakoviště. Ve hale se z autovraků na demontážní lince odeberou nebezpečné látky a nebezpečné díly. Jedná se o výbušné části (airbagy), motorová paliva a oleje, hydraulické oleje, chladící kapaliny, brzdové kapaliny, nemrznoucí směsi, media klimatizačních zařízení, apod. Nebezpečné látky nebezpečné odpady, jako výbušné součásti airbagy budou uskladněny v uzavřených kovových nádobách, motorová paliva, motorový a převodový olej, olej z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému a další kapaliny budou shromažďovány v sudech o maximálním objemu 200 lt a současně i součásti, které obsahují rtuť v hale (sklad, příruční sklad shromažďovací prostředky) a ihned po jejich naplnění odváženy oprávněnou osobou - smluvní partner. Akumulátory budou umístěny na paletách v plechové vaně ve skladu akumulátorů v autoservisu Peugeot (nelze skladovat společně olověné akumulátory s alkalickými akumulátory nebo bateriemi). Nádrže na zkapalněný nebo stlačený plyn budou uskladněny v hale a to na jednom místě v množství maximálně 300 lt. Nebezpečné díly nebezpečné odpady z autovraků, tj. díly znečištěné RL (např. motory, převodovky a další) budou demontovány a ukládány po demontáži do regálů uvnitř haly. Na izolovanou zpevněnou plochu budou umístěny čisté vraky a také slisovaný kovový odpad. Využitelné součásti autovraků (katalyzátory, kovové součásti obsahující měď, hliník, hořčík, pneumatiky, velké plastové součásti a sklo) se vyjmou z autovraků k dalšímu využití, např. 10

11 k odprodeji náhradních dílů zákazníkům nebo se předají oprávněným osobám. Jedná se o katalyzátory, součásti s obsahem Cu, Al, Mg, plastové součásti, sklo, atd. Pracovní proces a skladovací operace musí být řízeny a provedeny tak, aby nedošlo k poškození součástí, obsahujících kapaliny nebo využitelných součástí a náhradních dílů. Po těchto operacích, provedených v rámci technologického postupu se zbytek autovraku, zbavený nebezpečných vlastností (pouze čisté autovraky, díly a popř. slisovaný kovový odpad), umístní na zpevněnou izolovanou odstavnou plochu, napojenou na ORL, kde bude po určitý čas uložen, aby případní zákazníci měli možnost prohlídky a odkoupení náhradních dílů. Po odprodeji využitelných náhradních dílů bude torzo autovraku odvezeno do Kovošrotu nebo Metalšrotu na základě smlouvy, popř. před tím slisováno v případě výhledové instalace lisu na autovraky. Kontejnery pro jednotlivé druhy odpadů bez nebezpečných vlastností budou příp. umístěny na částečně zpevněné izolované ploše. Všechny hořlavé odpady budou shromažďovány odděleně ve skladu v hale. Protipovodňová opatření Dotčené území nepatří do rizikové oblasti, tedy nejsou nutná žádná protipovodňová opatření. Technická a technologická zařízení Technologické vybavení zahrnuje mechanický, popř. hydraulický dvou, nebo čtyřsloupový zvedák a dále pak běžné ruční nářadí. Staveniště, příprava stavby Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora stavby. Plocha zařízení staveniště bude přibližně 400 m 2. Nejvyšší předpokládaný počet pracovníků na stavbě je 15 osob. V rámci zařízení staveniště budou zhotovitelem po dobu výstavby využívány stávající prostředky. V rámci stavby budou dále vybudovány dočasné objekty zařízení staveniště nebo využity stávající, jako kancelář, šatna, umývárna, sprcha a WC, uzamykatelné sklady, volné skládky, stavební výtah a vrátek, kontejnery na suť, staveništní přípojka vody a NN. Pro stavební práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro zemní práce na automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky a domíchávače. V blízkosti skladů a sociálních zařízení musí být k dispozici hasící prostředky, jako je písek, voda, lopaty, krumpáče, hasící přístroje apod. V rámci tohoto objektu budou provedeny práce na výkopu pasů a patek pro založení stavby. Zemními pracemi nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň. Jedná se o stávající nezpevněnou část plochu manipulačního dvora. Při provádění zemních prací budou provedena opatření zabraňující znečišťování okolních ploch a komunikací. Pro potřeby výstavby hlavního objektu i zpevněných ploch je uvažováno pouze s územím, na němž bude stavba realizována a které je v majetku investora. Vytěžená zemina bude v plném rozsahu použita na vyrovnání výškových 11

12 rozdílů terénu na ostatním pozemku investora. Bilance výkopů a násypů vykazuje přebytek a tento materiál bude uložen na vlastním pozemku investora. Před započetím zemních prací je nutno nechat prokazatelně vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě jejich správci. Zaměstnanci Předpokládá se, že počet zaměstnanců provozovny se předmětnou akcí zvýší cca o 3 pracovníky. Počet zaměstnanců autovrakoviště dojíždějících denně do zaměstnání vlastním vozidlem je 1 až 2 osob. Práce budou probíhat pouze v jednosměnném provozu a nebudou probíhat ve dnech pracovního klidu a pracovního volna. Při provádění stavebních prací a po dobu provozní činnosti je bezpodmínečně nutno dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti a hygieně práce vztahující se na dané činnosti, viz. příloha č Předpokládané termíny zahájení a dokončení záměru Termín zahájení stavby : 05/2005 Termín dokončení stavby : 09/2005 Trvalý provoz : 09/ Výčet dotčených územně samosprávných celků Kraj : Vysočina v samostatné působnosti Obec : obec Kožichovice město Třebíč 9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona Posuzovaný záměr Autovrakoviště - PP Auto - Třebíč přesahuje limitní hodnoty uvedené v zákoně č. 100/2001 Sb. příloha č. 1 kategorie II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou od 100 do tun/rok a proto navrhovaný záměr je předmětem oznámení podle ustanovení 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. II. ÚDAJE O VSTUPECH 1. Půda Popis pozemků dle výpisu z KN (viz. příloha č. 4) : par. číslo druh pozemku plocha (m 2 ) 1095/26 orná půda /40 orná půda 684 Umístění rozsahu řešené stavby ve snímku katastrální mapy je doloženo v příloze č

13 Stavba je situována na jihovýchodním okraji města Třebíče, na ul. Žďárského,v průmyslové zóně, nacházející se již v k.ú. Kožichovice. Podstatná část stavby bude na části pozemku parc. č. 1095/26, která je užívaná jako ostatní plocha. Rozhodnutí o vynětí pozemku bylo vydáno MěÚ Třebíč dne pod č.j. Výst. 495/12/97 No. Podle schváleného územního plánu obce Kožichovice z roku 2002 jsou dotčené plochy autovrakoviště zařazeny do sféry výrobní aktivity Vp : území je určeno především pro umisťování a uskutečňování výrobních činností průmyslových, zemědělských, výrobních a ostatních služeb včetně administrativy a to převážně v uzavřených areálech s malou frekvencí styku s veřejností viz. příloha č. 12. Okolní území je zařazeno do BPEJ , Charakteristika BPEJ : BPEJ I.**.** *.II.** *.**.II MT 2 mírně teplý, mírně vlhký MT 2 mírně teplý, mírně vlhký Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách I.**.** - příslušnost ke klimatickému regionu *.II.** - příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (HPJ) *.**.II - kombinace hloubky a skeletovitosti půdního profilu. sklonitost-mírný sklon expozice-všesměrná skeletovitost-středně skeletovité hloubka-hluboká, středně hluboká sklonitost-střední sklon expozice-sever (SZ a SV) skeletovitost-středně skeletovitá hloubka-mělká Zařazení dle bonitace představuje z hlediska ochrany ZPF stupeň ochrany (dle Metodického pokynu MŽP ČR ze dne ) : BPEJ třída ochrany V. V. Požadavky ochrany zemědělských půd v ZPF : Do V. třídy ochrany patří zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany. Půdní charakteristiky z hlediska antropogenního zatížení v místě - Dle kategorizace půd podle odolnosti vůči antropogennímu znečištění (Facek Adamec, 1990), dle vyjádření kódem HPJ je půdní prostředí zařazeno u BPEJ a do kategorie I. neodolné lehké. 13

14 Meliorace Pozemek, určený pro stavbu autovrakoviště, nezasahuje do žádných ploch, které jsou meliorovány, dle mapových podkladů ZVS. Ochrana PUPFL Zábor pozemků, určených k plnění funkcí lesa, trvalý nebo dočasný, po dobu výstavby a provozu autovrakoviště zde nenastává. Stavební objekty jsou umístěny ve vzdálenosti větší jak 50 metrů od lesa. Z tohoto důvodu se stavba nedotýká těchto zájmů. Ochranná pásma V okolním území se nachází vedení dešťové kanalizace DN 600 a vedení splaškové kanalizace DN 300 vše v majetku Vodárenské a.s. Třebíč. Dále je území prosto jiných podzemních nebo nadzemních inženýrských sítí. Areál autovrakoviště neleží v zátopovém pásmu. Navržená výstavba nezasahuje ani přímo nesousedí s žádným pásmem jiné hygienické ochrany nebo ochranným pásmem jímacího území vodního zdroje. Ochranné pásmo silnice II/351 směr Dalešice, které dosahuje do 50 m od osy přilehlého jízdního pruhu není záměrem dotčeno. Předmětný investiční záměr na vybudovaní areálu autovrakoviště v uvažovaném místě je v souladu územním plánem a je tedy v souladu s koncepcí rozvoje obce Kožichovice. 2. Voda Pitná a užitková voda Pitná a užitková voda je zajištěna z městského vodovodního řadu do objektu autosalonu Peugeot. Napojení průmyslových zón je ze stávajícího vodovodu, vedeného v komunikaci. Rozvody vody budou provedeny nově včetně výtokových armatur a napojeny na autoservisu Peugeot. Teplá voda bude připravována v kombinovaném plynovém kotli ústředního topení, instalovaném v hale autovrakoviště. Kalkulace spotřeby vody vychází z počtu 3 pracovníků (1,5 E.O.) a odhadem 2 zákazníků (2 E.O.), celkem tedy 3,5 E.O. a při specifické spotřebě vody 150 lt.e.o. -1 x den -1. Potřeba vody : Q roční Q denní jednotky m 3.rok -1 m 3.den -1 Pití, hygienické potřeby 140,00 0,525 Celková spotřeba vody se zvýší bezvýznamně v relaci 0,2 až 0,3 lt.s

15 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Elektrická energie Rozvod bude napojen na stávající rozvody 400 V v areálu investora na rezervní okruhy rozvaděče v objektu autoservisu Peugeot. Elektroinstalace bude provedena kompletně nově. Soudobý příkon činí max. 15 kw. Zemní plyn, vytápění Nebude prováděna, vnitřní rozvody budou napojeny na rozvody v objektu autosalonu. Plynoinstalace bude provedena pouze jako přívod pro nový kotel ústředního topení a přípravy teplé vody. Tepelné ztráty haly činí cca 25 kw, což rezerva výkonu stávajícího kotle pokrývá, stejně jako pokrývá potřebný tepelný výkon pro přípravu teplé vody. Spotřeba zemního plynu bude maximálně cca m 3.rok -1. Inženýrské sítě Možnosti napojení na inženýrské sítě a rozvody technického zařízení stávající budovy jsou dobré, většina z nich se nachází v bezprostřední vzdálenosti. Přeložky stávajících podzemních zařízení nebude nutno provádět. Před zahájením výkopových prací mimo pozemky vlastního autovrakoviště bude nezbytné vytýčit případné stávající inženýrské sítě. Při umisťování objektu a zpevněných ploch jsou respektována ochranná pásma všech inženýrských sítí. Výstavba Do prostoru stavby budou dovedeny provizorní přívody jednotlivých medií, navazující na stávající rozvody v areálu investora. Předpokládaný potřebný instalovaný příkon pro stavbu je na stroje 25 kw, na osvětlení 6 kw tj. 31 kw x 0,8 = 24,8 kw soudobého odběru. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu V území procházejí tyto komunikace : II/351 Chotěboř Polná Třebíč Dalešice III/ Kožichovice - průjezdná místní komunikace. Četnost vozidel na silnici II/351 směr Dalešice činí cca automobilů za 24 hodin. V území prochází jednokolejná železniční trať č. 240 Brno Jihlava Havlíčkův Brod se zastávkou v Třebíči. Hospodářská doprava využívá síť polních cest. 15

16 Plocha stávajícího letiště Třebíč Kožichovice je umístěna na k.ú. Kožichovice v souběhu se silnicí II/351, určena pro provoz letadel ultralehkých letounů, provozovatelem je Západomoravský aeroklub. Území Kožichovic je vhodné pro cykloturistiku a navazuje na systém cyklistických tras řešených v Třebíči. Trasy jsou vedeny po méně frekventovaných místních, účelových a polních cestách. Lokalita záměru Hlavní páteřní komunikace slouží jako sběrná a tvoří osu průmyslové zóny. Podél komunikace je navržen parkovací systém odstavných stání pro vozidla zaměstnanců a návštěvníků. Příjezd k autovrakovišti je zabezpečen po místní účelové komunikaci, která vede průmyslovou zónou a je napojena na stávající silniční síť. Dopravní napojení bude využíváno stávající, tj. sjezd z ulice Žďárského. Z místní účelové komunikace se odbočí do areálu PP Auto s.r.o, jehož součástí bude autovrakoviště. Vjezd bude řešen vraty osazenými v podélných stěnách na východní a západní straně objektu. Zákazníci a veřejnost nebude mít do dvora a haly autovrakoviště volný přístup, pouze v doprovodu odpovědné osoby. Zajíždění se předpokládá osobními, malými nákladními a dodávkovými automobily během otevírací doby. Vykoupené autovraky budou přiváženy zákazníky, nebo budou přiváženy malým nákladním automobilem. Automobilová doprava nákladní dosáhne frekvence cca 5 vozů za den, tj. cca vozů za rok. Osobní vozy dosáhnou četnosti cca 10 vozů za den, tj. cca vozů za rok. Doprava, manipulace s materiálem i provoz autovrakoviště se bude řídit schváleným Provozním řádem. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 1. Ovzduší Stacionární zdroje Bude využit plynový kotel o výkonu pod 200 kw (malý zdroj znečišťování ovzduší) pro případ otop a ohřev TUV. Spotřeba zemního plynu bude maximálně cca m 3.rok -1. Tabulka produkce emisí znečišťujících látek zemní plyn (celkem). Emise Jednotky M pop M SO2 M NOx M CO M CxHy Produkce za rok kg.rok -1 0,4 0,2 32,0 6,4 1,3 Množství emisí za rok je stanoveno výpočtem, z údajů uvedených v příloze č. 5 NV ČR č. 352/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel. Vypočtené emise jsou vždy nadhodnoceny vůči skutečným emisím škodlivin (přesné hodnoty celoročních emisí lze zjistit měřením) za 16

17 podmínky dodržování provozních podmínek topenišť. Emise ze stacionárního zdroje znečištění ovzduší budou nevýznamné. Dle 12 odst. 1, písm. f) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících plynná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kw; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Odvětrání, vzduchotechnika VZT zařízení není navrhováno, potřebná výměna vzduchu bude zajištěna pomocí větracích křídel oken. Větrání jednotlivých místností je zajištěno přímým větráním okny. Vliv emisí bude zanedbatelný. Odváděný vzduch a osmogeny se rozptýlí v ovzduší. Mobilní zdroje Emise z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší nebyly kalkulovány, neboť se jedná o příjezd a odjezd cca zákazníků denně (max. 10 osobních vozidel denně) a 5x denně nákladní vozidlo pro autovraky a 2-3 x 14 dní až měsíc nákladní vozidlo oprávněné osoby pro odpady. V lokalitě je nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší liniový zdroj komunikace II/351, která se nachází cca 160 m od autovrakoviště (cca automobilů za 24 hodin). 2. Odpadní vody Odvod dešťových a splaškových vod bude proveden do stávající dešťové a splaškové kanalizace a zaústěn do stávajících šachet podle svého druhu. Splašková odpadní voda Produkce splaškových odpadních vod se rovná potřebě pitné vody pro pití a hygienické zabezpečení : Q roční Q denní jednotky m 3.rok -1 m 3.den -1 Produkce splaškových vod 140,00 0,525 Předpokládané složení těchto vod má charakter splaškových komunálních vod s orientačními hodnotami : BSK 5 (mg. lt -1 ) CHSK (mg. lt -1 ) NL (mg. lt -1 ) N celk (mg. lt -1 ) P celk (mg. lt -1 ) Odpadní splašková voda ze sociálního zařízení bude svedena do splaškové kanalizace městského kanalizačního řadu, ukončeného v ČOV. 17

18 Na vypouštění splaškových bude mít investor s provozovatelem veřejné kanalizace společností VAS a.s. Třebíč uzavřenou smlouvu. Z hlediska zatížení odpadních vod bude investor splňovat limity, stanovené kanalizačním řádem města. Dešťová odpadní voda Stavební pozemek je ve velmi mírném sklonu umožňující odtok srážkových vod. Plocha stávajícího manipulačního dvora je zpevněna a bude využívána jako příjezd k autovrakovišti. Srážkové vody ze střechy haly budou svedeny přímo do dešťové kanalizace. Nejedná se o kontaminované vody. Majitel musí získat souhlas provozovatele VAS a.s. s připojením do kanalizace. Kontaminovaná odpadní dešťová voda Kontaminované vody dešťové vody ze zpevněné izolované plochy budou svedeny sběrným kanálkem do odlučovače ropných látek a po jejich přečištění na stanovené hodnoty napojeny do dešťové kanalizace. Odvod dešťových vod bude proveden do stávající dešťové kanalizace a zaústěn do stávajících šachet podle svého druhu. Kontaminované srážkové vody ze zpevněné plochy budou nejprve svedeny do odlučovače ropných látek firmy BMTO Liberec - LOP 10, popř. SEKO Turnov, ASIO apod. s parametry odpovídajícími skutečně realizované plochy a požadavkům na stupeň čištění vody ze strany správce kanalizace. Kapacita ORL je 10 lt.s -1, zajišťuje na výstupu čistotu vody do 5 mg.lt -1 ropných látek. Jeho složení tvoří lapák písku, odlučovací komora, koalescenční komora. Je určen k odvodnění ploch 335 až 670 m 2. Kanalizační řád města Třebíče připouští obsah ropných látek maximálně 5 mg.lt -1. Před areálem je parkoviště pro osobní vozidla v počtu 5 stání, dešťové vody budou zasakovat do terénu, z části jsou odvedeny do dešťové kanalizace. Množství dešťových vod celkem Q d = 7,0 lt.s -1. Závadné látky Hydroizolace a zároveň protiradonová izolace je navržena z pásů EKOPLAST 806 VÝROBCE Fatra Napajedla. Tato izolace bude použita ve vlastní hale i v konstrukci zpevněné plochy (viz. přílohy č. 9 a 10). Tato speciální homogenní válcovaná a laminovaná fólie bude v konstrukcích betonových a železobetonových desek chráněna z obou stran geotextilií IZOCHRAN, Mokrutex, apod. V hale, která bude mít povrchovou úpravu leštěného betonu, budou podlahy spádovány k nepropustné bezodtokové jímce. Finální úprava bude provedena nátěrem se schopností odolávat ropným látkám, např. SIKKATON B nebo jiný výrobek s ekvivalentními vlastnostmi. Venkovní zpevněná plocha bude opatřena stejným nátěrem. Hala - podlaha haly, kde se budou autovraky rozebírat, bude izolována proti průniku ropných látek do podloží a bude vyspádovaná do nepropustné vybírací jímky. Podlaha skladu akumulátorů bude vyspádovaná do nepropustné jímky a odolná působení agresivních látek. 18

19 V těchto jímkách jsou zachyceny veškeré případné úkapy a úniky kapalin z vraků nebo ze shromažďovacích nádob. Objem největší shromažďovací nádoby bude 200 lt. Kapaliny, zachycené v bezodtoké jímce, budou vybírány a odváženy k odstranění oprávněnou osobou. Zpevněná izolovaná plocha - odvod kontaminované dešťové vody je podrobně popsán v předchozím odstavci. Sanační prostředky V provozovně budou na příslušném místě ve skladu k dispozici havarijní prostředky jako vapex, piliny, hadry, lopaty, krumpáče. 3. Odpady Výstavba autovrakoviště Zemina ( ) z výkopů základů a patek bude použita pro terénní úpravy v areálu autovrakoviště. Realizace stavby si nevyžádá žádné rozsáhlé bourací a demoliční práce, vyjma stavebních úprav na objektu. V rámci bouracích prací budou vybourány stávající výplně otvorů částečně parapet v západní štítové stěně stávajícího autoservisu Peugeot a dále pak konstrukce atiky pro uložení vazníků ocelové konstrukce haly. Během výkopových prací a při provádění stavebně-montážních pracích budou vznikat následující skupiny odpadů : Skupina odpadů Název skupiny odpadů 08 Odpady z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů 15 Odpadní obaly, čistící tkaniny, ochranné oděvy 17 Stavební a demoliční odpady Dočasné shromažďování stavebních odpadů lze řešit v areálu autovrakoviště. Nebezpečné a ostatní odpady budou předány do zařízení, určených k odstranění nebo využití odpadů (skládky, spalovny, využití odpadů). Bude řešeno smluvními vztahy mezi dodavatelem stavby a investorem. Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. shromažďováním, tříděním, úpravou, využíváním a odstraněním odpadů. Důležité bude přednostní využití odpadů. Ke kolaudaci předloží stavebník doklady o evidenci odpadů vzniklých při výstavbě. Nejbližší zařízení na odstranění odpadů jsou skládky ostatního odpadu ve Vladislavy, příp. skládka TKO Petrůvky. Podrobnější rozčlenění odpadů, vznikajících po dobu stavby, je uvedeno v příloze č. 26. Provoz autovrakoviště Autovrakoviště bude produkovat následující odpady specifikované investorem a doplnění na základě expertízy : 19

20 Kód druhu odpadu Název druh odpadu Kategorie odpadu * Nechlorované hydraulické minerální oleje N * Syntetické hydraulické oleje N * Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje N * Jiné hydraulické oleje N * Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N * Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N * Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje N * Jiné motorové, převodové a mazací oleje N * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito N látkami znečištěné * Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N Čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem O Pneumatiky O * Autovraky N Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí O * Olejové filtry N * Součástky obsahující rtuť N * Výbušné součásti (např. airbagy) N * Brzdové destičky obsahující asbest N Brzdové destičky neuvedené pod číslem O * Brzdové kapaliny N * Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem O Nádrže na zkapalnělý plyn O Železné kovy O Neželezné kovy O Plasty O Sklo O * Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až a N a Součástky jinak blíže neurčené O * Olověné akumulátory N * Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem N Papír O Sklo O * Zářivky N Plasty O Biologicky rozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O Uliční smetky O Odpad z čištění kanalizace O Poznámka : 20

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa (DÚR) (Přeložka silnice II/101 varianta B v úseku km 11,86 15,14) III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb.

Více

Zařízení pro přípravu a výrobu anorganických látek

Zařízení pro přípravu a výrobu anorganických látek OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ke zjišťovacímu řízení podle 6 zákona č. 100 /2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 Zařízení pro přípravu a výrobu anorganických látek 2010 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru. Oznámení. Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa. Středočeský kraj

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru. Oznámení. Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa. Středočeský kraj SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru Oznámení Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa Středočeský kraj Mníšek pod Brdy srpen 2010 SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Oznámení

Více

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528 ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OBEC DOBŠÍN ZAHRNUJÍCÍ KATASTR - DOBŠÍN ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠÍN TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel Obec Dobšín Správní orgán Zastupitelstvo obce Dobšín číslo jednací.... datum

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více